Context bibliogràfic del terme grafisme

   

1

 • ca

  Les flors de Bézier. Elasticitat i inestabilitat en el grafisme digital interactiu -A partir del dibuix que va fer mitjançant corbes de Bézier el mateix Pierre Etienne Bézier l'any 1997 per al seu amic Brian Barsky, Jordi Alberich aborda inicialment l'origen, la naturalesa i l'expansió de l'ús de les corbes de Bézier en el conjunt del grafisme digital interactiu per al web. estètica digital, imatge vectorial, disseny gràfic, tipografia digital, interacció.

  ca

  Les flors de Bézier. Elasticitat i inestabilitat en el grafisme digital interactiu. A partir del dibuix que va fer mitjançant corbes de Bézier el mateix Pierre Etienne Bézier el 1997 per al seu amic Brian Barsky- que apareix aquí convenientment reproduït -, aquest article aborda inicialment l'origen, la naturalesa i l'expansió de l'ús de les corbes de Bézier en el conjunt del grafisme digital interactiu per al web. A continuació s'analitzen en profunditat les implicacions estètiques del dibuix vectorial de fonts tipogràfiques digitals i, finalment, es fa una selecció dels nous valors estètics que hauria d'incorporar una estètica dels sistemes multimèdia capaç tant d'adaptar-se de manera adequada a la nova producció gràfica digital de naturalesa vectorial com de tractar-la.

  Fitxa bibliogràfica: 2004 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT Alberich_fitxa_cat_editat.doc En línia 1695-5951 Des. 4 ARTNODES Les flors de Bézier. Elasticitat i inestabilitat en el grafisme digital interactiu Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/alberich1204.html

 • en

  Bézier Flowers. The elastic and instability in interactive digital graphic design. - From a drawing created using Bézier curves by Pierre Etienne Bézier himself in 1997 for his friend Brian Barsky, Jordi Alberich looks at the origin, nature and spread of the use of Bézier curves throughout interactive digital graphic design for the web.

  en

  Bézier Flowers. The elastic and instability in interactive digital graphic design.

  en

  From a drawing created using Bézier curves by Pierre Etienne Bézier himself in 1997 for his friend Brian Barsky, and which has, conveniently, been reproduced here, the article looks first at the origin, nature and spread of the use of Bézier curves throughout interactive digital graphic design for the web. Subsequently, there is an in-depth analysis of the aesthetic implications of vector diagrams for digital typographic fonts, and, lastly, there is a selection of the new aesthetic values that have to be incorporated into an aesthetic for multimedia systems able to adequately handle and adapt themselves to the new vector digital graphic design production.

  Fitxa bibliogràfica: 2004 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT Alberich_fitxa_eng_editat.doc En línia 1695-5951 Des. 4 ARTNODES Bézier Flowers. The elastic and instability in interactive digital graphic design Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/alberich1204.html

 • es

  Las flores de Bézier. Elasticidad e inestabilidad en el grafismo digital interactivo - A partir del dibujo realizado mediante curvas de Bézier por el propio Pierre Etienne Bézier en 1997 para su amigo Brian Barsky, Jordi Alberich aborda inicialmente el origen, la naturaleza y la expansión del uso de las curvas de Bézier en el conjunto del grafismo digital interactivo para la web. estética digital, imagen vectorial, diseño gráfico, tipografía digital, interacción.

  es

  Las flores de Bézier. Elasticidad e inestabilidad en el grafismo digital interactivo.

  es

  A partir del dibujo realizado mediante curvas de Bézier por el propio Pierre Etienne Bézier en 1997 para su amigo Brian Barsky -que aparece aquí convenientemente reproducido-, el presente artículo aborda inicialmente el origen, la naturaleza y la expansión del uso de las curvas de Bézier en el conjunto del grafismo digital interactivo para la web. A continuación se analizan en profundidad las implicaciones estéticas del dibujo vectorial de fuentes tipográficas digitales y, finalmente, se realiza una selección de los nuevos valores estéticos que debiera incorporar una estética de los sistemas multimedia capaz tanto de adaptarse de forma adecuada a la nueva producción gráfica digital de naturaleza vectorial como de tratarla.

  Fitxa bibliogràfica: 2004 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet Alberich_art_esp_editat.doc Alberich_fitxa_esp_editat.doc En línia 1695-5951 Des. 4 ARTNODES Las flores de Bézier, Elasticidad e inestabilidad en el grafismo digital interactivo Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/alberich1204.html