Context bibliogràfic del terme hipertext

   

2

 • ca

  La seva naturalesa obeeix a un extens muntatge format per una estructura discontínua, teixida a partir d'enllaços de tota mena, tant interns com externs. L'hipertext planteja, per tant, un espai metodològic i productiu obert, sotmès a canvis i transformacions continus: una proposició no definitiva, sense conclusió. Enfront de la unitat, l'hipertext hi aporta la pluralitat. Davant la definició de l'obra, l'hipertext resulta indefinit. Enfront del caràcter tancat, acabat, al qual no es pot afegir ni treure res, l'hipertext promou un caràcter obert, potencialment sotmès a l'alteració i la metamorfosi més completa. D'una manera revolucionària, la producció estètica dels entorns hipertextuals es caracteritza per la potencialitat de producció d'aplicacions sense linealitat, multiformes: obres canviants, d'aparença incerta, capaces d'adoptar noves definicions en cadascuna de les seves (infinites) actualitzacions.

  ca

  En els sistemes multimèdia l'autoria es comparteix. La tendència de l'hipertext de fragmentar els textos en unitats separades fa possible la seva construcció compartida a mans dels usuaris / lectors. Els lectors de narratives hipertextuals trien el seu propi recorregut i poden arribar a llegir potencialment textos propis, sense arribar a percebre en molts casos el text complet original, sinó tan sols el que han obtingut fruit de les seves tries i l'itinerari desenvolupat.

  ca

  L'estètica digital ofereix obres estructurades per a la participació activa de l'usuari en la seva implementació i definició final. L'hipertext necessita la intervenció i proactivitat de l'usuari: no té sentit sense ell. 6.0.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES In progress 7.0. Notes on an aesthetics for new media Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • en

  In multimedia systems authorship is shared. The tendency of hypertext to fragment texts into separate units makes it possible for users/readers to share in its construction. Readers of hypertext narratives choose their own itineraries and hypothetically can read their own texts, often without perceiving the whole of the original text, but merely the one obtained from their choices and the itinerary that unfolds.

  en

  Rather than the definition of the work, hypertext proves to be undefined. Rather than a closed, finished nature, to which nothing can be added and nothing taken away, hypertext leads to an open character, one potentially subject to the most complete alteration and metamorphosis. In a revolutionary way, the aesthetic production of hypertext spaces is characterised by the possibility of production of non-linear, multiform applications: work that changes, is of uncertain appearance, able to take on new definitions in each of its (infinite) revisions.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En trànsit 7.0. Apunts per a una estètica dels entorns digitals Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • es

  En los sistemas multimedia la autoría se comparte. La tendencia del hipertexto de fragmentar los textos en unidades separadas posibilita su construcción compartida a manos de los usuarios/lectores. Los lectores de narrativas hipertextuales eligen su propio recorrido y pueden llegar a leer potencialmente textos propios, sin llegar a percibir en muchos casos el texto completo original, sino únicamente lo que han obtenido a raíz de sus elecciones y el itinerario desarrollado.

  es

  La estética digital ofrece obras estructuradas para la participación activa del usuario en su implementación y definición final. El hipertexto necesita la intervención y proactividad del usuario: no tiene sentido sin él. Las producciones estéticas digitales no tienen lugar.

  es

  Su naturaleza obedece a un extenso montaje formado por una estructura discontinua, tejida a partir de enlaces de todo tipo, tanto internos como externos. El hipertexto plantea, por lo tanto, un espacio metodológico y productivo abierto, sometido a cambios y transformaciones continuos: una proposición no definitiva, sin conclusión. Frente a la unidad, el hipertexto aporta la pluralidad. Ante la definición de la obra, el hipertexto resulta indefinido.

  es

  Frente al carácter cerrado, acabado, al que no se le puede añadir ni sacar nada, el hipertexto promueve un carácter abierto, potencialmente sometido a la alteración y la metamorfosis más completa. De un modo revolucionario, la producción estética de los entornos hipertextuales se caracteriza por la potencialidad de producción de aplicaciones sin linealidad, multiformes: obras cambiantes, de apariencia incierta, capaces de adoptar nuevas definiciones en cada una de sus (infinitas) actualizaciones.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En tránsito 7.0. Apuntes para una estética de los entornos digitales Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/jalberich1002/jalberich1002.html