Context bibliogràfic del terme hipertext

   

4

  • ca

    Si pensem en les primeres interfícies, veiem que eren com màquines d'escriure: no podies treballar amb imatges ni amb imatge en moviment, perquè els monitors no tenien prou resolució ni les màquines prou memòria ni capacitat. Evidentment als vuitanta els processadors de text eren l'ús principal dels ordinadors, per això al començament hi va haver tot aquell moviment sobre l'hipertext i això era sobre el que es reflexionava. Als noranta hem tingut certa "convergència" -cultural, però també econòmica- de les indústries del cinema, la televisió i els ordinadors.

    Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_cat_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Sens dubte encara som al començament Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

  • es

    L. M.: Podríamos reflexionar sobre esto desde un alto nivel teorético... Pero también nos lo podemos plantear desde un punto de vista económico y material (el modo en el que los ordenadores están diseñados). Si pensamos en las primeras interfaces, vemos que eran como máquinas de escribir: no podías trabajar con imágenes ni con imagen en movimiento, porque los monitores no tenían suficiente resolución ni las máquinas suficiente memoria ni capacidad. Evidentemente en los ochenta los procesadores de texto eran el principal uso de los ordenadores, por eso al principio hubo todo aquel movimiento sobre el hipertexto y eso era sobre lo que se reflexionaba. En los noventa hemos tenido cierta "convergencia" (cultural, pero también económica) de las industrias del cine, la televisión y los ordenadores.

    Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_esp_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Definitivamente, creo que estamos en el principio Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html