Context bibliogràfic del terme hipertextual

   

2

 • ca

  El caràcter explosiu i caòtic del desenvolupament accelerat de les noves tecnologies de la informació, el seu dinamisme i la interconnexió radical afavoreixen una producció estètica canviant i mòbil, dinàmica i interactiva, totalment heterogènia i diversa. En definitiva, una mena de (ciber) cultura que s'autogenera a partir del creixement de les xarxes telemàtiques que fonamenten el ciberespai, les quals tenen com a trets distintius la potenciació d'un caràcter plàstic, fluid, calculable i tractable en temps real, hipertextual i interactiu de la informació que hi és continguda. Les propietats dels entorns digitals eliminen la necessitat de presencialitat i simultaneïtat espaciotemporals.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES In progress 7.0. Notes on an aesthetics for new media Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • en

  The explosive, chaotic nature of the rapid development of new information technologies, its dynamism and radical interconnection favour an aesthetic production that is changing and mobile, dynamic and interactive, totally heterogeneous and diverse. In short, a form of (cyber)culture that is self-generating from the growth of telematic networks which are the foundations of cyberspace, the distinctive characteristics of which are the potential for a character which is plastic, fluid, calculable and manipulable in real time, and is hypertextual and interactive in the information it contains. The properties of digital environments eliminate the need for simultaneous presence in time and space.

  en

  Reading as navigation, the passing of printed culture, the erosion of disciplinary boundaries and the current pre-eminence of notions such as network, nexus and node are just some of the new places the digital era situates in a central discursive space. Multimedia hypertextual systems give rise to work that is configured by units that are electronically related in multiple trajectories, structured by the links and relationships between blocks of text, images and sounds on a single operating base. Its nature obeys an extensive set-up formed by a discontinuous structure woven between links of all sorts, both internal and external.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En trànsit 7.0. Apunts per a una estètica dels entorns digitals Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • es

  El carácter explosivo y caótico del desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la información, su dinamismo y la interconexión radical favorecen una producción estética cambiante y móvil, dinámica e interactiva, totalmente heterogénea y diversa. En definitiva, un tipo de (ciber)cultura que se autogenera a partir del crecimiento de las redes telemáticas que fundamentan el ciberespacio, las cuales tienen como rasgos distintivos la potenciación de un carácter plástico, fluido, calculable y tratable en tiempo real, hipertextual e interactivo de la información que contienen. Las propiedades de los entornos digitales eliminan la necesidad de presencialidad y simultaneidad espacio-temporales.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En tránsito 7.0. Apuntes para una estética de los entornos digitales Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/jalberich1002/jalberich1002.html