Context bibliogràfic del terme imatge digital

   

4

 • ca

  Parlaré una mica de com aquesta línia de pensament afecta l'arquitectura i a on ens pot dur. Hi ha tres qüestions que m'interessen: la definició de l'espai des d'un punt de vista cognitiu, és a dir, quan fem servir símbols com si fossin la cosa real; el ciberespai com a arquitectura; i el que jo anomeno cíbrids, que són combinacions d'imatges físiques i imatges digitals simbòliques o electròniques. Ara presentaré una seguit de diagrames que pretenen mostrar aquesta noció de l'espai com a fet que no ens és necessàriament estrany, sinó més aviat un recurs que fem servir constantment en els processos de creació.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Anders, Peter NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_anders.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Abr. 1 ARTNODES Cap a una arquitectura de la ment Ponència http://www.uoc.edu/caiia-star-2001/cat/articles/anders0302/anders0302.html

 • en

  Should I sit around and wait for someone to come along and tell me to build the physical building, or is it possible for me to use the same tools that project buildings to actually create the environments that are the end product of the conventional architect?" And that was really the starting point, the little narrative that I tell myself when I wake up in the morning and say "Oh my God, I've got to continue my research and my PhD" because, deep down inside, this has driven a lot of the work I've done since that time. I'm going to talk a bit about how architecture is affected by this line of thinking, and where this line of thinking might lead us. There are three areas that I would like to discuss: defining space from a cognitive standpoint, that is, when we deal with symbols as though they were the real thing; cyberspace as an architecture; and what I call cybrids, which are combinations of physical and symbolic or electronic digital images. There is a set of diagrams that I'm going to go through now to introduce this issue of space as not being something that is necessarily external to us, but actually something that we are involved in creating from one moment to the next.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Anders, Peter NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_anders.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Abr. 1 ARTNODES Toward an architecture of mind Ponència http://www.uoc.edu/caiia-star-2001/eng/articles/anders0302/anders0302.html

 • es

  Me referiré a la manera como esta línea de pensamiento afecta a la arquitectura y adónde nos puede llevar. Me interesan tres cuestiones: la definición del espacio desde un punto de vista cognitivo, es decir, cuando utilizamos símbolos como si se tratara de la cosa en sí; el ciberespacio como arquitectura; y lo que yo llamo cíbridos, que son combinaciones de imágenes físicas e imágenes digitales simbólicas o electrónicas. A continuación presentaré una serie de diagramas que pretenden mostrar esta noción del espacio como algo que no es necesariamente extraño a nosotros, sino más bien un recurso que empleamos constantemente en los procesos de creación. Si aceptamos que la realidad virtual puede suplantar la realidad física, como sugiere la anécdota que he contado, entonces deberíamos considerar el significado de la disparidad entre el mundo virtual y el mundo físico.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Anders, Peter NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_anders.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Abr. 1 ARTNODES Hacia una aquitectura de la mente Ponència http://www.uoc.edu/caiia-star-2001/esp/articles/anders0302/anders0302.html