Context bibliogràfic del terme imatge digital

   

5

 • ca

  La visió contemporània es reformula així des de l'anterior credibilitat i objectivitat fotogràfica vers un nou ordre visual de simulació i virtualització. Les imatges digitals de síntesi tenen unes característiques tècniques i estètiques singulars que ja no permeten que siguin traduïdes de manera automàtica cap a les condicions tradicionals de les anteriors imatges d'ordre físic i químic. Allò que reconeixem com a imatge sobre una pantalla consisteix tan sols en una simulació gràfica.

  ca

  El pas d'analògic a digital, d'àtoms físics a bits d'informació, és a dir, el pas d'un mitjà de composició física a un mitjà electrònic sense color, dimensions o pes ha comportat l'accés a una tasca visual desmaterialitzada, resultat de la traducció de la seva antiga corporeïtat en una sèrie de senyals elèctrics continguts en una base binària uniforme, amb la qual cosa s'ha eliminat tota possible referència a una empremta fidel, única, original. El retoc i la manipulació voluntària de les imatges digitals es desenvolupen a partir d'una novetat radical: en l'àmbit de la imatge de síntesi no hi ha diferència entre l'original i la còpia. Qualsevol còpia d'un arxiu gràfic resulta absolutament idèntic en totes les seves característiques a l'arxiu inicial.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES In progress 7.0. Notes on an aesthetics for new media Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • en

  The move from analogue to digital, from physical atoms to bits of information, i.e. the move from a medium of physical composition to an electronic medium without colour, dimensions or weight, has meant access to dematerialised visual work, the result of the transition of its former corporality to a series of electronic signals held in a uniform binary base, with which all possible reference to a single, faithful original imprint has been lost. The voluntary retouching or manipulation of digital images is carried out via a radical novelty: in the field of synthetic images, there is no difference between the original and the copy. Any copy of a graphic file will prove to be absolutely identical in all its characteristics to the original file.

  en

  Contemporary vision is thus reformulated from a previous photographic credibility and objectivity towards a new visual order of simulation and virtualisation. Synthetic digital images have singular technical and aesthetic characteristics which no longer allow them to be automatically translated to the traditional physical and chemical conditions of earlier images. What we recognise as an image on a screen consists merely of a graphic simulation.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En trànsit 7.0. Apunts per a una estètica dels entorns digitals Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • es

  El nuevo modelo digital de la visión, autónomo con respecto al de representación mimética mantenido tradicionalmente por la imagen fotográfica documental, es un modelo de síntesis y virtualización en la construcción de las imágenes. La visión contemporánea se reformula así desde la anterior credibilidad y objetividad fotográfica hacia un nuevo orden visual de simulación y virtualización. Las imágenes digitales de síntesis poseen unas características técnicas y estéticas singulares que ya no permiten su traducción automática hacia las condiciones tradicionales de las anteriores imágenes de orden físico y químico. Lo que reconocemos como imagen sobre una pantalla consiste únicamente en una simulación gráfica.

  es

  El paso de analógico a digital, de átomos físicos a bits de información, es decir, el paso de un medio de composición física a un medio electrónico sin color, tamaño o peso ha conllevado el acceso a una labor visual desmaterializada, producto de la traducción de su antigua corporeidad en una serie de señales eléctricas contenidas en una base binaria uniforme, con lo que se ha eliminado cualquier posible referencia a una huella fiel, única, original. El retoque y la manipulación voluntaria de las imágenes digitales se desarrollan a partir de una novedad radical: en el ámbito de la imagen de síntesis no hay diferencia entre el original y la copia. Cualquier copia de un archivo gráfico resulta absolutamente idéntico en todas sus características al archivo inicial.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En tránsito 7.0. Apuntes para una estética de los entornos digitales Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/jalberich1002/jalberich1002.html