Context bibliogràfic del terme interacció

   

11

 • ca

  Yoichiro Kawaguchi. Als anys noranta, aquests sistemes generatius de la imatge es converteixen en estructures obertes a la interacció entre l'obra i el seu espectador / usuari. En aquest sentit, tal com afirma l'artista Golan Lewin, l'art s'està convertint cada vegada més en un sistema generador de processos evolutius. L'obra es concep a partir de la creació de programes informàtics i sistemes operatius específicament desenvolupats per l'autor. Les imatges es formen i evolucionen mitjançant la participació i la interacció de l'usuari amb el sistema. Aquest és el cas de la instal·lació de Realitat Virtual d' Agueda Simó, la qual s'inspira en conceptes matemàtics com els atractors (estats estables en sistemes dinàmics) i la geometria fractal per tal de generar micromons orgànics i immersius que es transformen i evolucionen visualment i sonorament amb la intervenció de l'usuari.

  ca

  De fet, aquests grups heterogenis d'investigació -artistes, científics, tècnics i pensadors- col·laboren i es comporten com els enzims -catalitzadors dels processos cel·lulars-, amb la finalitat de metabolitzar conceptes i idees, imatges i sons, emocions i sentiments, amb els quals esbossaran noves cartografies. Es tracta de propostes que, en molts casos, desborden i amplien el context i el concepte convencional d'art. L'anhel de comprensió requereix un tarannà experimentador, el qual propicia la interacció de processos i disciplines i, en cas d'encert, provoca una mena de sincronicitat reveladora. Els nous mapes espaciotemporals dels fluxos migratoris de persones, animals o de la quantitat d'escombraries no reciclables a determinades zones geogràfiques -proposats pel jove col·lectiu UHF- o les cartografies oscil·lants i variables que generen els fluxos urbans, tal com suggereix l'obra interactiva d'Ursula Damm, plantegen una realitat marcada per paisatges múltiples, sobreposats i complementaris.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • en

  Yoichiro Kawaguchi. During the nineties, these image generating systems became structures open to interaction between the work and the spectator/user. Subsequently, as the artist Golan Lewin explains, art is increasingly becoming a generating system of evolutionary processes.

  en

  The work is based on the creation of software and operative systems developed specifically by the creator; but the images will appear and evolve with the participation and interaction of the user with the system. Such is the case of the Virtual Reality installation by Agueda Simó. It is inspired by mathematical concepts such as attractors (stable states in dynamic systems) and fractal geometry, from which he goes on to generate immersive, organic microworlds that transform themselves and evolve visually and sonorously in interaction with the user.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Fluid Dynamics Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • es

  Yoichiro Kawaguchi. Durante los años 90, estos sistemas generativos de la imagen se convierten en estructuras abiertas a la interacción entre la obra y el espectador/usuario de la misma. Con ello, tal y como afirma el artista Golan Lewin, el arte se está convirtiendo cada vez más en un sistema generador de procesos evolutivos.

  es

  La obra se concibe a partir de la creación de software y sistemas operativos específicamente desarrollados por el autor. Las imágenes surgen y evolucionan a través de la participación e interacción del usuario con el sistema. Tal es el caso de la instalación de Realidad Virtual de Agueda Simó. Ésta se inspira en conceptos matemáticos como los atractores (estados estables en sistemas dinámicos) y la geometría fractal, a partir de los cuales va generando micromundos orgánicos e inmersivos que se transforman y evolucionan visual y sonoramente con la intervención del usuario.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html