Context bibliogràfic del terme lloc web

   

5

 • ca

  Andreas Broeckmann: El teòric francès Felix Guattari proposa el terme postmediàtic per a descriure un sistema potencial on els mitjans de comunicació de masses queden arraconats per una proliferació de mitjans petits, heterogenis i digitals, una xarxa de pràctiques que fomenta l'aparició de subjectivitats més diferenciades i menys homogènies i de subjectivitats de grup. Howard Slater recull aquesta idea i assenyala que la virolada acumulació d'activitats dels media independents als llocs web, cases musicals, fanzines, demostracions, llistes de correu, etc. constitueix el tipus d'operacions postmediàtiques que Guattari va veure néixer amb el Minitel i els moviments radiofònics independents de la França dels anys setanta i vuitanta. Malgrat tot, en lloc de complir-se la utopia de Guattari, la mediatització en massa dels mitjans digitals sembla imparable i amenaça de convertir la Xarxa, i també l'ordinador a través de la porta de la informàtica, en un mitjà d'un sol color.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_cat_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI dels mitjans estratègics Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • en

  Andreas Broeckmann: The French theorist Felix Guattari has used the term "post-media" to describe a potential system in which the mass media are pushed aside by a multiplicity of small, heterogeneous, digital media, a network or rhizome of practices that foster the emergence of more differentiated, less homogeneous subjectivities and group subjectivities. Howard Slater has taken this idea up and points out that the cheerful clutter of independent media activities on websites, music labels, in zines, at demonstrations, mailing lists, etc., are the kinds of post-media operations which Guattari saw the beginnings of in the Minitel and free radio movements in France in the 1970s and 80s. However, rather than fulfilling Guattari's utopian hope, the mass-mediatisation of digital media seems unstoppable and threatens to turn the Net, as well as the computer in general through the software door, into a one-way medium.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_eng_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES The GHI of Tactical Media Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • es

  Andreas Broeckmann: El teórico francés Felix Guattari propone el término posmediático para describir un sistema potencial donde los medios de comunicación de masas se ven arrinconados por una proliferación de medios pequeños, heterogéneos y digitales, una red de prácticas que fomenta la aparición de subjetividades más diferenciadas y menos homogéneas y de subjetividades de grupo. Howard Slater recoge esta idea y señala que la variopinta acumulación de actividades de los media independientes en los sitios web, casas musicales, fanzines, demostraciones, listas de correo, etc. constituye el tipo de operaciones posmediáticas que Guattari vio despuntar con el Minitel y los movimientos radiofónicos independientes de la Francia de los años setenta y ochenta. A pesar de ello, en lugar de cumplirse la utopía de Guattari, la mediatización en masa de los medios digitales parece imparable y amenaza con convertir la Red, al igual que el ordenador a través de la puerta de la informática, en un medio monocolor.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_esp_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI de los medios estratégicos Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html