Context bibliogràfic del terme metaforça

   

1

 • ca

  Entrevista a Lab au. "Creant formes a partir de signes, el significat esdevé el contingut del treball en si mateix" -En aquesta entrevista, dos dels components de Lab au expliquen la situació dels nous media digitals pel que fa a la seva qualitat multidisciplinària i la necessitat real de noves terminologies per a establir diferències entre totes les disciplines i metodologies del camp digital: metadisseny, metaforça. arquitectura, urbanisme, hiperdisseny, hipertext, metaforça. Artnodes.

  ca

  D'aquesta manera Lab au elabora un'hiperdisseny'investigant les implicacions de les noves tecnologies de comunicació i càlcul en estructures espaciotemporals, com també les seves formes de representació, com ara l'arquitectura i l'urbanisme. En aquesta entrevista, dos dels components de Lab au expliquen la situació dels nous mitjans digitals pel que fa a la seva qualitat multidisciplinària i la necessitat real de noves tecnologies per a establir diferències entre totes les disciplines i metodologies del camp digital: metadisseny, metaforça. Lab au considera l'arquitectura com una de les disciplines més interessants dels mitjans digitals, ja que s'hi estén en diversos nivells, per exemple en la concepció de l'espai, la representació i la relació entre ells.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Abendroth, Manuel Vermang, Els NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT lab_au_entrevista_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES Creant formes a partir de signes, el significat esdevé el contingut del treball en si mateix. Entrevista a Lab_au Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/lab_au.html

 • en

  "Creating sign forms, the signification becomes the content of the work itself" - In this interview, two of the members of Lab_au explain the situation of new Digital Media in its multidisciplinary quality and the real need for new terminologies for it, to make differences between all disciplines and methodologies within the digital field, Metadesign, Metaforce. architecture, urbanism, hyper-design, hypertext, metaforce. Artnodes.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Abendroth, Manuel Vermang, Els NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT lab_au_entrevista_fitxa_eng_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES Creating sign forms, the signification becomes the content of the work itself. Interview to Lab_au Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/lab_au.html

 • es

  "Creando formas a partir de signos, el significado se convierte en el contenido del trabajo en sí mismo" - En esta entrevista, dos de los componentes de Lab_au explican la situación de los nuevos media digitales en lo referente a su cualidad multidisciplinar y la necesidad real de nueva terminología para establecer diferencias entre todas las disciplinas y metodologías del campo digital: metadiseño, metafuerza. arquitectura, urbanismo, hiperdiseño, hipertexto, metafuerza. Artnodes.

  es

  Fundado en 1997, Lab_au conectó con la investigación teórica LAB[a+u] para llevar a cabo trabajos de conceptualización y realización. De este modo Lab_au elabora un 'hiperdiseño' investigando las implicaciones de las nuevas tecnologías de comunicación y cálculo en estructuras espaciotemporales, así como sus formas de representación, como la arquitectura y el urbanismo. En esta entrevista, dos componentes de Lab_au explican la situación de los nuevos medios digitales en lo referente a su característica multidisciplinar y la necesidad real de nueva terminología para establecer diferencias entre todas las disciplinas y metodologías del campo digital: metadiseño, metafuerza. Lab_au considera la arquitectura como una de las disciplinas más interesantes de los medios digitales, ya que se extiende a varios niveles dentro del mismo, por ejemplo en la concepción del espacio, su representación y la relación entre ambos.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Abendroth, Manuel Vermang, Els NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT lab_au_entrevista_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES Creando formas a partir de signos, el significado se convierte en el contenido del trabajo en sí mismo. Entrevista a Lab_au Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/lab_au.html