Context bibliogràfic del terme node

   

5

  • ca

    En aquest encontre va néixer la idea de N5M4 com a xarxa de grups de recerca independents. La idea és que aquests grups formin un entramat actiu de nodes de recerca, cadascun dels quals treballaria en un camp sinergètic concret. La situació ideal seria que hi participessin grups com ara NYU, Sarai, Critical Art Ensemble, Open Streaming Alliance i Technics (Regne Unit). El procés s'estructuraria per mitjà de reunions de desenvolupament periòdiques i petites reunions de planificació (la comunicació telemàtica és molt pràctica, però encara no ha superat l'amplada de banda dels encontres presencials) per tal de garantir el lliure flux d'informació entre els diferents nodes. Contràriament a moltes iniciatives tàctiques anteriors, penso defensar un enfocament segons el qual a les reunions s'identifiquin objectius i -agafeu-vos fort- s'arribi a conclusions.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_cat_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI dels mitjans estratègics Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

  • es

    En este encuentro nació la idea de N5M4 como red de grupos de investigación independientes. La idea es que estos grupos formen un entramado activo de nodos de investigación, cada uno de los cuales trabajaría en un campo sinergético concreto. La situación ideal sería que participaran grupos como NYU, Sarai, Critical Art Ensemble, Open Streaming Alliance y Technics (Reino Unido). El proceso se estructuraría por medio de reuniones de desarrollo periódicas y pequeñas reuniones de planificación (la comunicación telemática es muy práctica, pero todavía no ha superado el ancho de banda de los encuentros presenciales) a fin de garantizar el libre flujo de información entre los diferentes nodos.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_esp_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI de los medios estratégicos Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html