Context bibliogràfic del terme telemàtica

   

1

 • ca

  El lloc que ocupa l'art en tot això, amb la capacitat que té per traslladar-se creativament a través de les cultures, per molt llunyanes o exòtiques que siguin, per trobar nous sentits i mètodes en pràctiques antigues i coneixement esotèric, és complementar la progressió vertiginosa de la ciència i adoptar amb creativitat les innovacions tecnològiques. Els avenços en ciència molecular i l'expandiment de la telemàtica defineixen un entorn estimulant per a les investigacions amb l'art interactiu. Mitjançant l'aplicació del model de comunicació de l'ADN del Dr. Jeremy Narby en la pràctica xamànica, el domini psicoactiu de la tecnologia de les plantes pot relacionar-se prolíficament amb les ambicions espirituals de l'art en el món postbiològic.

  ca

  Mentre el món en general tot just comença a acceptar l'existència de la Xarxa i la informatització de la societat, es produeix un canvi mediàtic, en el qual el món de la informàtica, eixut i digital, comença a convergir amb el xop món biològic dels organismes vius i dóna lloc al que podríem anomenar el moistmedia (els multimèdia humits). Aquests nous recursos multimèdia poden convertir-se en el substrat de l'art del segle XXI, ja que les col·laboracions entre telemàtica, biotecnologia i nanoenginyeria intervenen en el procés de treball d'artistes, dissenyadors, intèrprets i arquitectes. A la vegada, la nostra disposició cada vegada més postmaterialista busca models de pensament i maneres de ser que trobin nous significats en les tradicions espirituals i el coneixement de cultures que anteriorment van ser rebutjades pel seu caràcter aliè o exòtic.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Quan el jaguar jeu amb l'ovella: especulacions sobre la cultura postbiològica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ascott1101/ascott1101.html

 • en

  The place of art in all of this, with its ability to move creatively through cultures however distant or exotic, to find new meaning and method in ancient practices and esoteric knowledge, is to compliment the urgent progression of science, and creatively embrace the innovations of technology. Advances in molecular science and ubiquitous telematics define a challenging locus for explorations in interactive art. By employing Dr. Jeremy Narby's model of DNA communication in shamanic practice, the psychoactive domain of plant technology can be productively related to the spiritual ambitions of art in the post-biological world. This study seeks to show how, so to speak, the jaguar might lie down with the lamb.

  en

  Whilst the world at large is only just coming to terms with the Net and the computerisation of society, a new media shift is occurring, in which the dry, digital, world of the computer is converging with the wet biological world of living systems producing what can be called moistmedia. This new media may become the substrate of 21st century art, as crossovers between telematics, biotechnology and nano-engineering inform the working process of artists, designers, performers and architects. At the same time, our increasingly post-materialist disposition seeks models of mind and ways of being which will increasingly find new meaning in the spiritual traditions and knowledge of cultures previously dismissed as alien or exotic.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES When the Jaguar lies down with the Lamb: speculations on the post-biological culture Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ascott1101/ascott1101.html

 • es

  La función del arte en todo esto, con su capacidad para transmitir la creatividad de una cultura a otra por muy distantes y exóticas que éstas sean, para encontrar nuevos significados y métodos en las prácticas ancestrales y el conocimiento esotérico, consiste en complementar el urgente avance de la ciencia y abrazar con creatividad las innovaciones tecnológicas. El desarrollo de la ciencia molecular y la omnipresente telemática constituyen un reto para la exploración del arte interactivo. Mediante el modelo de comunicación del ADN del Dr. Jeremy Narby en la práctica chamánica, se puede relacionar productivamente el dominio psicoactivo de la tecnología de las plantas con las ambiciones espirituales del arte en un mundo posbiológico.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Cuando el jaguar se tumba junto la oveja: especulaciones sobre la cultura posbiológica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ascott1101/ascott1101.html