Context bibliogràfic del terme telepresència

   

1

  • ca

    A part de la realitat barrejada (Mixed Reality) que combina esdeveniments reals i virtuals en un tot perfecte, i la realitat incrementada (Augmented Reality) que permet a l'espectador veure simultàniament la dinàmica interna i l'aspecte extern d'un objecte d'estudi, per exemple, en cirurgia. La realitat virtual engloba una ontologia completa de telepresència, d'immersió sensorial i de connectivitat immaterial, que permet que la realitat virtual canviï la manera de veure'ns a nosaltres mateixos, la manera de comportar-nos i l'entorn on ens agradaria viure. La realitat validada (Validated Reality), és a dir, la nostra experiència quotidiana, ens és familiar a tots.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Quan el jaguar jeu amb l'ovella: especulacions sobre la cultura postbiològica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ascott1101/ascott1101.html

  • en

    By Virtual Reality I am referring to much more than a singular technology. Apart from Mixed Reality which combines real and virtual events into a seamless whole, and Augmented Reality which allows the viewer to see simultaneously both the internal dynamics and the external features of an object of study, as for example in surgery, VR encompasses a whole ontology of telepresence, of sensory immersion, and immaterial connectivity, which affords the VR changes the way we view ourselves, the manner of our comportation, and environments we wish to inhabit. Validated Reality, our daily experience, is familiar to us all.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES When the Jaguar lies down with the Lamb: speculations on the post-biological culture Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ascott1101/ascott1101.html