Context bibliogràfic del terme telepresència

   

2

 • ca

  També vaig argumentar que, de la mateixa manera que el cinema ocultava el seu origen espiritualista i parafísic en la fase institucional, el transcendental potencial que comporta el vol d'allò que és més pesat que l'aire per alliberar l'individu de la pressió a què està acostumat en el món material es va reinterpretar en l'avió de passatgers i en el de càrrega. En conseqüència, la recuperació d'aquesta fascinació per allò que és "d'un altre món" va tenir els dies comptats, ja que la breu incursió de la televisió en la telepresència va donar lloc a les emissions generalitzades i al teleespectacle. Finalment, en l'últim tram del recorregut d'aquest cavaller per Europa, a Torí, a "On the avoidance of miracles" ('Sobre com evitar els miracles'), vaig exposar la tríada de Màgia, Ciència i Creença, i vaig explicar que la progressiva apoteosi de la biologia reuneix -al menys en el terreny de la imaginació i la consciència humanes- tres elements aparentment antagonistes i mútuament excloents: màgia, tecnologia i miracles.

  ca

  Les imatges de la ciència en acció semblaven aleshores força indistingibles del seu altre jo irracional. Les famoses fotografies de l'activitat paranormal que s'il·luminaven a la meva pantalla mental eren sens dubte conseqüència de la pujada de sucre que em va provocar la ingestió de totes les gominoles d'un cop, però malgrat això, en un moment més lúcid, em va venir al cap que la televisió com a tecnologia (no com a mitjà de masses) no tan sols havia satisfet l'imperatiu cultural de la telepresència que jo havia defensat anteriorment, sinó que en aquesta etapa inicial (i en una posterior al País de Gal·les) havia reconciliat l'aparent racionalisme de la ciència i l'aparent antítesi del paranormal. Això ja havia estat observat pels arqueòlegs mediàtics en la recepció popular de les primeres projeccions de pel·lícules, però va ser atribuït a la sorpresa momentània de veure que les imatges detallades prenien cos a la superfície plana.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Punt, Michael NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_punt.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Gen. 1 ARTNODES Una gominola en forma de nen al genoll Article http://www.uoc.edu/caiia-star-2001/cat/articles/mich_punt/mich_punt.html

 • en

  In addition I argued that, in the same way that the cinema masked its ancestry of table-tapping and paraphysics in its institutional phase, the transcendental potential of heavier than air flight to free the individual from the customary constraints of the material world became reinterpreted in the passenger airliner and cargo plane. Consequently the recovery of this fascination with the 'other-worldly' was equally short-lived as the brief excursion with television as telepresence gave way to broadcasting and the tele-event. Finally on the most recent leg of this knight's move around Europe, in Turin in On the avoidance of miracles I set out the triad of Magic, Science and Belief and argued that the progressive apotheosis of biology draws together -at least in the domain of human imagination and consciousness- three apparently quite antagonistic and mutually exclusive things -magic, technology and miracles.

  en

  The images of science at work seemed at that moment quite indistinguishable from its irrational other. The famous photographs of paranormal activity that flashed on my mindscreen screen were undoubtedly the consequence of the sugar high from eating all the jellybabies at once, but nonetheless in a more sober moment it struck me that television as a technology (not as a popular medium) had not only satisfied the cultural imperative for telepresence that I had argued early but in its early stages (and later ones in Wales) had reconciled both the apparent rationalism of science and the apparent antithesis of the paranormal. This was something that media archaeologists have long recognised in the popular reception of the first screenings of films but have dismissed as the momentary strangeness of seeing detailed images move from surface to depth.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Punt, Michael NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_punt.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Gen. 1 ARTNODES A Jelly Baby on the Knee Article http://www.uoc.edu/caiia-star-2001/eng/articles/mich_punt/mich_punt.html

 • es

  También argumenté que, de la misma manera que el cine ocultaba su origen espiritualista y parafísico en su fase institucional, el trascendental potencial que conlleva el vuelo de aquello que es más pesado que el aire para liberar al individuo del corsé al que está acostumbrado en el mundo material se reinterpretó tanto en el avión de pasajeros como en el de carga. En consecuencia, la recuperación de esta fascinación por lo "de otro mundo" tuvo los días contados, ya que la breve incursión de la televisión en la telepresencia dio lugar a las emisiones generalizadas y al teleevento. Finalmente, en el último tramo del recorrido de este caballero por Europa, en Turín, en "On the avoidance of miracles" ('Sobre cómo evitar los milagros'), expuse la tríada de Magia, Ciencia y Creencia, y expliqué que la progresiva apoteosis de la biología reúne -al menos en el terreno de la imaginación y la conciencia humanas- tres elementos aparentemente antagonistas y mutuamente excluyentes: magia, tecnología y milagros.

  es

  Las imágenes de la ciencia en acción parecían en aquel entonces bastante indistinguibles de su otro yo irracional. Las famosas fotografías de la actividad paranormal que se iluminaban en mi pantalla mental eran sin duda consecuencia de la subida de azúcar que me provocó la ingestión de todas las gominolas de una vez, pero a pesar de ello, en un momento más lúcido, me vino a la cabeza que la televisión como tecnología (no como medio de masas) no sólo había satisfecho el imperativo cultural de la telepresencia que yo había defendido anteriormente, sino que en esta etapa inicial (y en una posterior en Gales) había reconciliado el aparente racionalismo de la ciencia y la aparente antítesis de lo paranormal. Esto ya lo habían observado los arqueólogos mediáticos en la recepción popular de las primeras proyecciones de películas, pero fue atribuido a la sorpresa momentánea de ver que las imágenes detalladas tomaban cuerpo en la superficie plana.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Punt, Michael NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_punt.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Gen. 1 ARTNODES Una gominola en forma de niño sobre la rodilla Article http://www.uoc.edu/caiia-star-2001/esp/articles/mich_punt/mich_punt.html