Context bibliogràfic del terme teoria de sistemes

   

1

 • ca

  Ens trobem davant d'una ambigüitat que oscil·la entre la representació d'un món determinista i la d'un món arbitrari sotmès al pur atzar, encara que aquesta ambigüitat no s'ha de considerar com un enutjós aspecte de la catàstrofe perceptiva, sinó com un trajecte orientat cap a les emocions, és a dir, com un valor cultural permanent. La teoria de sistemes, la relativitat, la mecànica quàntica i la cibernètica són subjacents al trànsit de l'art de l'objecte a l'art del procés. L'art s'està convertint cada vegada més en un sistema generador de processos evolutius, el referent del qual ja no és la superfície del món natural i material, sinó la base estructural i funcional de la seva evolució.

  ca

  (...) En aquest procés de construcció d'una via estreta entre lleis cegues i esdeveniments arbitraris, distingim nous horitzons, noves preguntes i nous riscos. "(Ilya Prigogine). La teoria de sistemes, la dinàmica de fluids i les emergents ciències de la complexitat ofereixen un contrapunt a aquesta mirada fragmentària i proposen una nova visió dialògica, multidimensional i interdependent de processos interconnectats. " Sota l'ampli paraigües de la complexitat, trobem un món fascinant de conceptes, termes i instruments que bullen entrellaçats, obrint noves perspectives en quasi tots els camps del coneixement.

  ca

  Els anys cinquanta i seixanta, el pensament sistèmic també va influir notablement en l'enginyeria i la gestió d'empreses per a donar solucions a problemes pràctics d'organització i administració de les grans companyies. Malgrat tot, en el camp de la biologia, la teoria de sistemes topa amb els primers fracassos i limitacions per manca de tècniques matemàtiques que permetin tractar la complexitat dels sistemes vius. Només el descobriment de la nova matemàtica de la complexitat i l'emergència del concepte d'autoorganització donen un nou impuls a l'aplicació de la teoria de sistemes que, juntament amb el desenvolupament de la microelectrònica, tindrà un profund efecte transformador en les més diverses branques de les ciències socials i naturals. Podem trobar ressons i coincidències entre aquests conceptes i algunes de les manifestacions artístiques més innovadores del segle passat.

  ca

  El temps comença a ocupar una posició crucial en tots els intents de construir un pont entre els camps de l'experiència i les dimensions físiques del món material. La teoria de sistemes, la relativitat, la mecànica quàntica i la cibernètica són subjacents al trànsit de l'art de l'objecte a l'art del procés. D'altra banda, una nova relació entre missatger (cos / matèria) i missatge (signe / informació) caracteritza l'emergent cultura audiovisual de l'art electrònic a partir dels anys seixanta.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • en

  However, systems theory suffered its first failures and its limitations were made evident in the field of biology, due to the lack of mathematical techniques for dealing with the complexity of live systems. Only the discovery of the new mathematics of complexity, and the emergence of the concept of self- organisation succeeded in giving new momentum to the application of systems theory that, together with the development of microelectronics, were to have such a profound effect on transforming the most diverse branches of the social and natural sciences. We can find certain resonances and coincidences between these concepts and some of the most innovative artistic manifestations of the past century.

  en

  In the process of steering a narrow course between blind laws and arbitrary events, we distinguish new horizons, new questions and new risks." (Ilya Prigogine). In counterpoint to this fragmentary outlook, systems theory, the dynamics of fluids and the emergent sciences of complexity propose a new dialogical, multidimensional, interdependent vision of interconnected processes. "Under the broad umbrella of complexity, we find a fascinating world of interlaced concepts, terms and instruments bubbling away, opening up new perspectives in almost all fields of knowledge.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Fluid Dynamics Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • es

  Estamos ante una ambigüedad que oscila entre la representación de un mundo determinista y la de un mundo arbitrario sometido al puro azar, aunque esta ambigüedad no debe ser considerada como un fastidioso aspecto de la catástrofe perceptiva, sino como un trayecto orientado hacia las emociones, es decir, como un valor cultural permanente. La teoría de sistemas, la relatividad, la mecánica cuántica y la cibernética subyacen en el tránsito del arte del objeto al arte del proceso. El arte se está convirtiendo cada vez más en un sistema generador de procesos evolutivos, cuyo referente ya no es la superficie del mundo natural y material, sino la base estructural y funcional de su evolución. El objetivo de este tipo de propuestas no es sólo el de generar nuevos procesos estéticos y formales, sino también plantear un análisis crítico de construcción de la realidad.

  es

  (...) En este proceso de construcción de una vía estrecha entre leyes ciegas y acontecimientos arbitrarios, distinguimos nuevos horizontes, nuevas preguntas y nuevos riesgos." (Ilya Prigogine). Un contrapunto a esta mirada fragmentaria lo ofrecen la teoría de sistemas, la dinámica de fluidos y las emergentes ciencias de la complejidad. En su conjunto, proponen una nueva visión dialógica, multidimensional e interdependiente de procesos interconectados.

  es

  El tiempo comienza a ocupar una posición crucial en todo intento de construir un puente entre los campos de la experiencia y las dimensiones físicas del mundo material. La teoría de sistemas, la relatividad, la mecánica cuántica y la cibernética, subyacen en el tránsito del arte del objeto al arte del proceso. Por otra parte, una nueva relación entre mensajero (cuerpo/materia) y mensaje (signo/información) caracteriza la emergente cultura audiovisual del arte electrónico a partir de los años 60. "Cuando se crea una película, se tiñen los productos químicos con la naturaleza que atraviesa la lente.

  es

  No obstante, en el campo de la biología, la teoría de sistemas recoge sus primeros fracasos y limitaciones por falta de técnicas matemáticas para tratar la complejidad de los sistemas vivos. Tan sólo el descubrimiento de la nueva matemática de la complejidad y la emergencia del concepto de la autoorganización logran dar nuevos impulsos a la aplicación de la teoría de sistemas que, junto con el desarrollo de la microelectrónica, tendrá un profundo efecto transformador en las más diversas ramas de las ciencias sociales y naturales. Podemos encontrar ciertas resonancias y coincidencias entre estos conceptos y algunas de las manifestaciones artísticas más innovadoras del siglo pasado.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html