Context bibliogràfic del terme virtualització

   

1

 • ca

  L'usuari del sistema participa, així, d'una autoria derivada, en la mesura en què determina mitjançant la seva interacció una construcció virtual concreta inexistent com a tal prèviament. Alhora, el procés de virtualització de la producció estètica desplaça el seu vincle anterior a un lloc concret i passa a definir entitats deslligades d'unes coordenades fixes. La virtualitat es dóna en una ubiqüitat problemàtica d'inèrcies, interaccions, procedències i recepcions al mateix temps úniques i múltiples.

  ca

  El ràpid desenvolupament en tot just dues dècades d'un ampli ventall de tècniques gràfiques digitals forma part d'una reconfiguració extensiva de les relacions entre el subjecte modern i les formes de representació dominants. El nou model digital de la visió, autònom respecte al de representació mimètica mantingut tradicionalment per la imatge fotogràfica documental, és un model de síntesi i virtualització en la construcció de les imatges. La visió contemporània es reformula així des de l'anterior credibilitat i objectivitat fotogràfica vers un nou ordre visual de simulació i virtualització. Les imatges digitals de síntesi tenen unes característiques tècniques i estètiques singulars que ja no permeten que siguin traduïdes de manera automàtica cap a les condicions tradicionals de les anteriors imatges d'ordre físic i químic.

  ca

  Contràriament a aquest ancoratge a unes determinades coordenades simbòliques i temporals (també físiques) de la producció estètica tradicional, la producció estètica digital resultarà característicament desterritorialitzada. La virtualització de la producció estètica desplaça el seu vincle anterior a un lloc concret i passa a definir entitats deslligades d'unes coordenades fixes i estables. El que és virtual es dóna en una ubiqüitat problemàtica d'inèrcies, interaccions, procedències i recepcions alhora úniques i múltiples.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES In progress 7.0. Notes on an aesthetics for new media Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • en

  The rapid development, in just two decades, of a wide range of digital graphic techniques is part of an extensive reconfiguration of the relationships between the modern subject and dominant forms of representation. The new digital model of vision, autonomous in comparison with the mimetic representation traditionally upheld by the documentary photographic image, is a model of synthesis and virtualisation in the construction of images. Contemporary vision is thus reformulated from a previous photographic credibility and objectivity towards a new visual order of simulation and virtualisation.

  en

  In contrast to traditional aesthetic production's anchorage to particular symbolic and temporal (and also physical) coordinates, digital aesthetic production is characteristically rootless. The virtualisation of aesthetic production undoes its previous ties to a particular place and begins to define entities that are not linked to fixed, stable coordinates. Virtuality is to be found in a ubiquity that is problematic in its inertias, interactions, origins and receptions which, at the same time, are unique and multiple.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En trànsit 7.0. Apunts per a una estètica dels entorns digitals Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • es

  El nuevo modelo digital de la visión, autónomo con respecto al de representación mimética mantenido tradicionalmente por la imagen fotográfica documental, es un modelo de síntesis y virtualización en la construcción de las imágenes. La visión contemporánea se reformula así desde la anterior credibilidad y objetividad fotográfica hacia un nuevo orden visual de simulación y virtualización. Las imágenes digitales de síntesis poseen unas características técnicas y estéticas singulares que ya no permiten su traducción automática hacia las condiciones tradicionales de las anteriores imágenes de orden físico y químico. Lo que reconocemos como imagen sobre una pantalla consiste únicamente en una simulación gráfica.

  es

  El usuario del sistema participa, así, de una autoría derivada, en tanto que determina mediante su interacción una construcción virtual concreta inexistente como tal previamente. Al mismo tiempo, el proceso de virtualización de la producción estética desplaza su vínculo anterior a un lugar concreto y pasa a definir entidades desligadas de unas coordenadas fijas. Lo virtual se da en una ubicuidad problemática de inercias, interacciones, procedencias y recepciones a la vez únicas y múltiples.

  es

  Contrariamente a este anclaje a unas determinadas coordenadas simbólicas y temporales (también físicas) de la producción estética tradicional, la producción estética digital resultará característicamente desterritorializada. La virtualización de la producción estética desplaza su vínculo anterior a un lugar concreto y pasa a definir entidades desligadas de unas coordenadas fijas y estables.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En tránsito 7.0. Apuntes para una estética de los entornos digitales Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/jalberich1002/jalberich1002.html