Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  maleficent, adj
 • es  maleficente, adj
 • fr  malfaisant -ante, adj
 • en  maleficent, adj

<Ciències de la salut > Bioètica>

Definició
Dit d'una actuació sanitària, d'un medicament o d'un professional de la salut que causa un efecte negatiu involuntari en una persona atesa.

Nota

 • 1. Les actuacions sanitàries maleficents poden ser el resultat d'una manca de coneixements del professional de la salut, d'una negligència o d'una reacció adversa de l'actuació.
 • 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes beneficent i maleficent:

  S'aproven les denominacions beneficent i maleficent pels motius següents:

  ·són les denominacions utilitzades habitualment entre els experts per a designar aquests conceptes;

  ·es poden considerar formes lingüísticament adequades, creades per derivació regressiva a partir dels substantius beneficència i maleficència (presos del llatí beneficientia i maleficentia, respectivament), els quals formen part de dos termes bàsics de la bioètica: principi de beneficència i principi de no-maleficència;

  ·formalment, les parelles beneficent/beneficència i maleficent/maleficència són paral·leles a moltes altres parelles d'adjectiu i substantiu en català, com ara adjacent i adjacència, convalescent i convalescència, displicent i displicència, innocent i innocència o efervescent i efervescència; si bé en la majoria d'aquests casos s'han pres del llatí els dos membres de la parella (per exemple, convalescent/convalescència), o bé s'ha pres del llatí l'adjectiu i a partir d'aquest s'ha fet un derivat substantiu (per exemple, efervescent/efervescència), la formació regressiva de beneficent i maleficent és similar a la de l'adjectiu normatiu magnificent, creat per formació culta analògica sobre la base del substantiu magnificència (del llatí magnificentia);

  ·són denominacions paral·leles a les que tenen ús en anglès i en castellà.

  Es descarten les parelles d'adjectius existents en català amb significats que es podrien acostar a les nocions exposades (benefactor -a i malfactor -a, benèfic -a i malèfic -a, benèvol -a i malèvol -a i benvolent i malvolent) perquè cap d'aquestes parelles d'adjectius no es considera prou adequada des d'un punt de vista semàntic, sobretot per les connotacions pejoratives dels adjectius de sentit negatiu. Així, el significat de malfactor -a del diccionari normatiu ("Que comet actes criminals") clarament no s'adequa al concepte exposat de l'àmbit de la bioètica; pel que fa a l'adjectiu malèfic -a, si bé la primera accepció del diccionari normatiu ("Capaç de causar dany") podria adequar-se a la noció plantejada, cal tenir en compte que l'adjectiu malèfic -a és una forma molt connotada per als parlants, percebuda en general amb una forta càrrega de voluntarietat negativa, per la qual cosa difícilment seria vàlida per a fer referència, per exemple, a una negligència; el mateix passa amb l'adjectiu malèvol, també fortament connotat negativament; finalment, la definició normativa de l'adjectiu malvolent fa referència a una mala voluntat que no encaixa tampoc amb el concepte de l'àmbit de l'ètica clínica.

  També es desestimen els adjectius beneficiós, d'una banda, i malfaent, de l'altra, perquè no existeixen els adjectius paral·lels*maleficiós i *benfaent, respectivament.

  [Acta 638, 13 de juny de 2018]