TERMCAT, Centre de Terminologia
Política de Privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

El TERMCAT garanteix la privacitat de les dades que obté dels seus usuaris d'acord amb les exigències legals vigents, i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar al TERMCAT les seves dades personals per mitjà de qualsevol via.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals es duu a terme com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció a qualsevol servei, promoció, enquesta o concurs oferts pel TERMCAT, i té com a finalitat la millora dels serveis i la tramesa de comunicacions més personalitzades.

Usuaris registrats al web

Us informem que les dades personals que ens faciliteu s'incorporen al nostre fitxer automatitzat d'usuaris i reben un tractament confidencial, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Aquestes dades són necessàries per a fer-vos arribar les comunicacions que puguin ser del vostre interès.

Borsa de treball

Les dades personals obtingudes a través del formulari de la pàgina web en relació amb la borsa de treball són tractades per a gestionar-ne la incorporació en aquesta borsa de treball i, si escau, per a gestionar la participació de les persones interessades en els processos de selecció desenvolupats pel TERMCAT.

Drets dels usuaris en relació amb les seves dades personals

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir el drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, mitjançant un missatge a informacio@termcat.cat o bé una comunicació dirigida al TERMCAT (carrer Mallorca, 272, 1a planta, Barcelona), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

Les dades personals recollides són objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats del TERMCAT. El TERMCAT ha adoptat els nivells de seguretat en la protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Cessió de dades personals dels usuaris a tercers

El TERMCAT no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullen per mitjà del seu portal.

Delegat de protecció de dades del TERMCAT

Adreça electrònica: dpd@termcat.cat
Adreça postal, telèfon i horari d’atenció al públic: On som

Més informació sobre la política de protecció de dades

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)