Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944430   accessibilitat <Urbanisme> accessibilitat
   
     
  • accessibilitat, n f
  • es accesibilidad, n f

  <Urbanisme>

  Qualitat de l'urbanisme, l'edificació, el transport o els mitjans de comunicació de poder ser utilitzats per tothom sense cap mena de limitació.

     
 • 1945401   acció <Control de l'Administració> acció
   
     
  • acció, n f
  • es acción, n f

  <Control de l'Administració>

  Instrument mitjançant el qual es pretén el reconeixement o la protecció d'un dret o un interès legítim davant l'Administració pública o, si escau, davant els òrgans judicials.

     
 • 1944133   acció de nul·litat <Control de l'Administració> acció de nul·litat
   
     
  • acció de nul·litat, n f
  • es acción de nulidad, n f

  <Control de l'Administració>

  Acció que pot exercir una persona per sol·licitar la nul·litat de ple dret d'un acte administratiu.

  Nota: Hi ha tres vies per a exercir una acció de nul·litat: interposar un recurs administratiu, sol·licitar a l'Administració pública una revisió d'ofici o bé interposar un recurs contenciós administratiu.

     
 • 1945279   acció de regrés <Garantia patrimonial> acció de regrés
   
     
  • acció de regrés, n f
  • acció de repetició, n f
  • es acción de regreso, n f
  • es acción de repetición, n f

  <Garantia patrimonial>

  Acció que pot exercir una administració pública per exigir d'ofici a les autoritats o als treballadors públics la responsabilitat en què han incorregut per dol, culpa o negligència greu, pels danys causats a un particular, després d'haver-lo indemnitzat.

     
 • 1945279   acció de repetició <Garantia patrimonial> acció de repetició
   
     
  • acció de regrés, n f
  • acció de repetició, n f
  • es acción de regreso, n f
  • es acción de repetición, n f

  <Garantia patrimonial>

  Acció que pot exercir una administració pública per exigir d'ofici a les autoritats o als treballadors públics la responsabilitat en què han incorregut per dol, culpa o negligència greu, pels danys causats a un particular, després d'haver-lo indemnitzat.

     
 • 1944547   acció de responsabilitat <Garantia patrimonial> acció de responsabilitat
   
     
  • acció de responsabilitat, n f
  • es acción de responsabilidad, n f

  <Garantia patrimonial>

  Acció que pot exercir una persona per reclamar a una administració pública responsabilitat per un dany pel qual és susceptible de ser indemnitzada.

     
 • 1944720   acomiadament disciplinari <Personal al servei de l'Administració> acomiadament disciplinari
   
     
  • acomiadament disciplinari, n m
  • es despido disciplinario, n m

  <Personal al servei de l'Administració>

  Sanció disciplinària a un membre del personal laboral d'una administració pública que ha comès una falta disciplinària molt greu que comporta l'acomiadament del lloc de treball i la inhabilitació per a ser titular d'un nou contracte de treball amb funcions similars.

  Nota: En el cas dels funcionaris, la sanció equivalent a l'acomiadament disciplinari és la separació del servei.

     
 • 1944121   acord administratiu <Procediment administratiu i acte administratiu> acord administratiu
   
     
  • acord administratiu, n m
  • es acuerdo administrativo, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Decisió de l'Administració pública adoptada, preferentment, per un òrgan col·legiat.

     
 • 1944377   acord amistós <Garantia patrimonial> acord amistós
   
     
  • acord mutu, n m
  • acord amistós, n m sin. compl.
  • es acuerdo amigable, n m
  • es mutuo acuerdo, n m

  <Garantia patrimonial>

  Acord entre l'Administració pública o, si n'hi ha, el beneficiari d'una expropiació forçosa i l'expropiat en què es determina el preu just d'un bé o un dret objecte d'expropiació.

  Nota: Si no s'arriba a un acord mutu en un termini de quinze dies, cal seguir el procediment previst legalment per a determinar el preu just, sens perjudici que, en qualsevol moment de la tramitació, totes dues parts puguin arribar a aquest acord mutu.

     
 • 1944908   acord d'iniciació <Procediment administratiu i acte administratiu> acord d'iniciació
   
     
  • acord d'iniciació, n m
  • es acuerdo de iniciación, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acte administratiu de tràmit en què l'òrgan competent d'una administració pública inicia un procediment administratiu per iniciativa pròpia o com a conseqüència de l'ordre d'un òrgan superior, d'una petició raonada d'un altre òrgan o d'una denúncia.