Terminologia dels estils musicals

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb la col·laboració de: Escola Superior de Música de Catalunya; Grup Enderrock

 

 

En l’àmbit de la música, els termes que fan referència a estils musicals formen part d’un entorn cultural en què hi ha un canvi constant i molta creativitat. En terminologia això es tradueix en l’aparició contínua de neologismes necessaris per a designar els nous estils musicals que van sorgint.

 

Per aquest motiu el TERMCAT ha considerat necessari l’elaboració d’un recull terminològic de noms d’estils musicals coneguts i ja consolidats. Es tracta d’un diccionari que conté una vuitantena de noms d’estils relacionats amb el jazz, el rock i el pop, des de mitjan segle XX, aproximadament, fins a l’actualitat. Cada entrada en format de fitxa terminològica presenta la denominació i la definició en català, els equivalents en castellà, anglès i francès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple.

  

Els estils musicals

Complementàriament, també es pot consultar una cronologia interactiva amb exemples audiovisuals de cada estil musical descrit. 
 

 Els estils musicals

 

Molts termes són manlleus d'origen anglès que, majoritàriament, no apareixen encara consignats a les obres lexicogràfiques catalanes de referència. El Consell Supervisor ha estudiat i normalitzat aquests casos i ha establert uns criteris generals útils a l'hora de fixar les denominacions catalanes d'aquests conceptes.

 

Amb aquests criteris es pretén donar compte dels motius pels quals s'han pres determinades decisions i donar també arguments que puguin servir de pauta per a la designació de nous estils que puguin aparèixer en l'escenari musical tant internacional com català, per a estils d'altres orígens o fins i tot per a noms procedents d'altres llengües.

 

La Terminologia dels estils musicals es presenta com un projecte obert i dinàmic que s’ha de continuar enriquint amb les propostes i incorporacions que hi vulguin fer els usuaris interessats.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o bé a fer cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball  

Criteris del Consell Supervisor sobre les denominacions en català dels estils musicals

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Escola Superior de Música de CatalunyaEnderrock

 

  

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels estils musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015 (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/204/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb la col·laboració de: Escola Superior de Música de Catalunya; Grup Enderrock

 

 

En l’àmbit de la música, els termes que fan referència a estils musicals formen part d’un entorn cultural en què hi ha un canvi constant i molta creativitat. En terminologia això es tradueix en l’aparició contínua de neologismes necessaris per a designar els nous estils musicals que van sorgint.

 

Per aquest motiu el TERMCAT ha considerat necessari l’elaboració d’un recull terminològic de noms d’estils musicals coneguts i ja consolidats. Es tracta d’un diccionari que conté una vuitantena de noms d’estils relacionats amb el jazz, el rock i el pop, des de mitjan segle XX, aproximadament, fins a l’actualitat. Cada entrada en format de fitxa terminològica presenta la denominació i la definició en català, els equivalents en castellà, anglès i francès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple.

  

Els estils musicals

Complementàriament, també es pot consultar una cronologia interactiva amb exemples audiovisuals de cada estil musical descrit. 
 

 Els estils musicals

 

Molts termes són manlleus d'origen anglès que, majoritàriament, no apareixen encara consignats a les obres lexicogràfiques catalanes de referència. El Consell Supervisor ha estudiat i normalitzat aquests casos i ha establert uns criteris generals útils a l'hora de fixar les denominacions catalanes d'aquests conceptes.

 

Amb aquests criteris es pretén donar compte dels motius pels quals s'han pres determinades decisions i donar també arguments que puguin servir de pauta per a la designació de nous estils que puguin aparèixer en l'escenari musical tant internacional com català, per a estils d'altres orígens o fins i tot per a noms procedents d'altres llengües.

 

La Terminologia dels estils musicals es presenta com un projecte obert i dinàmic que s’ha de continuar enriquint amb les propostes i incorporacions que hi vulguin fer els usuaris interessats.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o bé a fer cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball  

Criteris del Consell Supervisor sobre les denominacions en català dels estils musicals

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Escola Superior de Música de CatalunyaEnderrock

 

  

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels estils musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015 (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/204/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

© Author and Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

In collaboration with: Escola Superior de Música de Catalunya; Grup Enderrock

 

 

In music, terms related to genres belong to a cultural environment with continuous changes and a lot of creativity. In terminology, this turns into the constant appearance of neologisms decribing the new music styles that are born.

 

That is why TERMCAT has considered necessary to publish a terminology of popular and established music genres: a dictionary that gathers almost 80 names of genres related to jazz, rock and pop, since the mid-20th century to present time.

 

Each entry contains the denomination and definition in Catalan, the equivalents in Spanish, English and French, and explanatory notes, when necessary.


Els estils musicalsAdditionally, you can also check an interactive timeline in Catalan with audiovisual examples of every genre described.

 

Most terms are loanwords from English that are not included in the Catalan reference lexicographical works. The Supervisory Council has studied these cases and proposed some general criteria to fix the Catalan denominations for these concepts.

 

The Terminologia dels estils musicals (‘Terminology of music genres’) is an open and dynamic project that we would like to enrich with the proposals that users make us.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team  

Supervisory Council criteria on names of music genres in Catalan

 

 

Author and Publisher:

TERMCATIn collaboration with: 

Escola Superior de Música de CatalunyaEnderrock

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels estils musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015 (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/204/>

 

Last update: 05-11-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

Con la colaboración de: Escola Superior de Música de Catalunya; Grup Enderrock

 

 

En el ámbito de la música, los términos que hacen referencia a estilos musicales forman parte de un entorno cultural en el que hay un cambio constante y mucha creatividad. En terminología, esto se traduce en la aparición continua de neologismos necesarios para designar los nuevos estilos musicales que van surgiendo.

 

Por este motivo, TERMCAT ha considerado necesaria la elaboración de una terminología de nombres de estilos musicales conocidos y ya consolidados. Se trata de un diccionario que contiene unos ochenta nombres de estilos relacionados con el jazz, el rock y el pop, desde mediados del siglo XX, aproximadamente, hasta la actualidad. Cada entrada en formato de ficha terminológica contiene la denominación y la definición en catalán, los equivalentes en castellano, inglés y francés y, en algunos casos, aclaraciones conceptuales o notas de ejemplo.

 

Els estils musicals

Complementariamente, també puede consultarse una cronología interactiva en catalán con ejemplos audiovisuales de cada estilo descrito.

 

Muchos términos son préstamos del inglés que, mayoritariamente, todavía no aparecen en las obras lexicográficas catalanas de referencia. El Consejo Supervisor ha estudiado y normalizado estos casos y ha establecido unos criterios generales útiles a la hora de fijar unas denominaciones catalanas de estos conceptos.

 

La Terminologia dels estils musicals ('Terminología de los estilos musicales') se presenta como un proyecto abierto y dinámico que queremos seguir enriquediendo con las propuestas e incorporaciones que los usuarios interesados quieran hacer.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo  

Criterios del Consejo Supervisor sobre las denominaciones en catalán de los estilos musicales

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

 

Con la colaboración de:

Escola Superior de Música de Catalunya

Enderrock

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels estils musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015 (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/204/>

 

Última actualitzación: 05-11-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

En collaboration avec : Escola Superior de Música de Catalunya; Grup Enderrock

 

 

En musique, les termes concernant les genres font partie d’un environnement culturel avec des changements constants et beaucoup de créativité. En terminologie, ça se traduit en la parution perpétuelle de néologismes nécessaires pour désigner les nouveaux genres musicaux qui apparaissent.

 

TERMCAT a considéré donc nécessaire l’élaboration d’une terminologie des noms de genres musicaux connus et consolidés. Il s’agit d’un dictionnaire qui contient près de 80 noms de genres concernant le jazz, le rock et le pop, depuis le milieu du XXe siècle jusqu’à présent.

 

Chaque article offre la dénomination et la définition catalanes, les équivalents en espagnol, anglais et français et, si nécessaire, des notes avec information complémentaire.

 

Els estils musicals

En plus, on peut aussi consulter une chronologie interactive en catalan avec des exemples audiovisuels de chaque genre.

 

La plupart des termes sont des emprunts de l’anglais qui n’apparaissent pas dans les ouvrages de références catalanes. Le Conseil Superviseur a étudié ces cas et établi des critères généraux utiles pour fixer les dénominations catalanes de ces concepts.

 

La Terminologia dels estils musicals (‘Terminologie des genres musicales’) se présente comme un projet ouvert et dynamique qu’on veut enrichir avec les propositions des usagers.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail  

Critères du Conseil Superviseur sur les dénominations des genres musicaux en catalan

 

 

Auteur et édition :

TERMCATEn collaboration avec :

Escola Superior de Música de CatalunyaEnderrock

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels estils musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015 (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/204/>

 

Dernière actualisation: 05-11-2018