Vocabulari de l'aprenentatge en línia

 

 

© Autoria: TERMCAT, Centre de Terminologia; UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

 

 

El Vocabulari de l'aprenentatge en línia recull una cinquantena de termes relacionats amb l'aprenentatge en entorns digitals. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

L'obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT i la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), a més de les aportacions d'altres experts de l'àmbit que trobareu referenciats al document Equip de treball.  Es presenta com un projecte obert i dinàmic que s’enriqueix amb les propostes i comentaris que els experts i els usuaris poden aportar, i que es preveu d'anar actualitzant amb noves incorporacions referents a aquest àmbit d'activitat tan actual i innovador.

 

La selecció de nomenclatura s'ha centrat sobretot en aquells termes que són exclusius de l'aprenentatge en línia o que hi tenen una especial rellevància; tanmateix, s'hi han inclòs termes de l'àmbit de l'educació en general que s'utilitzen molt en la pràctica de l'aprenentatge en línia. La raó d’aquesta inclusió és facilitar-ne la consulta (i la difusió) des del punt de vista de l’educació en línia.  

 

Una quinzena de casos que s’inclouen en aquest recull han requerit un estudi aprofundit, perquè presentaven algun problema denominatiu, i finalment han estat ratificats en diverses sessions de treball del Consell Supervisor del TERMCAT; per tant, es tracta de termes normalitzats

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).Equip de treball

 

 

Autoria:

TERMCAT  Universitat Oberta de Catalunya

 

 

Edició: 

 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA). Vocabulari de l'aprenentatge en línia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/226/>

 

Darrera actualització: 28-09-2018

 

© Autoria: TERMCAT, Centre de Terminologia; UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

 

 

El Vocabulari de l'aprenentatge en línia recull una cinquantena de termes relacionats amb l'aprenentatge en entorns digitals. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

L'obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT i la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), a més de les aportacions d'altres experts de l'àmbit que trobareu referenciats al document Equip de treball.  Es presenta com un projecte obert i dinàmic que s’enriqueix amb les propostes i comentaris que els experts i els usuaris poden aportar, i que es preveu d'anar actualitzant amb noves incorporacions referents a aquest àmbit d'activitat tan actual i innovador.

 

La selecció de nomenclatura s'ha centrat sobretot en aquells termes que són exclusius de l'aprenentatge en línia o que hi tenen una especial rellevància; tanmateix, s'hi han inclòs termes de l'àmbit de l'educació en general que s'utilitzen molt en la pràctica de l'aprenentatge en línia. La raó d’aquesta inclusió és facilitar-ne la consulta (i la difusió) des del punt de vista de l’educació en línia.  

 

Una quinzena de casos que s’inclouen en aquest recull han requerit un estudi aprofundit, perquè presentaven algun problema denominatiu, i finalment han estat ratificats en diverses sessions de treball del Consell Supervisor del TERMCAT; per tant, es tracta de termes normalitzats

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).Equip de treball

 

 

Autoria:

TERMCAT  Universitat Oberta de Catalunya

 

 

Edició: 

 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA). Vocabulari de l'aprenentatge en línia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/226/>

 

Darrera actualització: 28-09-2018

 

© Author: TERMCAT, Terminology Centre; UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2016

 

 

The Vocabulari de l’aprenentatge en línia (‘E-learning vocabulary’) includes about fifty terms related to digital learning environments. Each terminological entry contains a Catalan denomination and its corresponding synonyms, if any; equivalents in Spanish, French and English; a definition, and explanatory or exemplifying notes when needed.

 

This work is a collaboration between TERMCAT and the UOC (Universitat Oberta de Catalunya), while it also includes contributions from other experts in the field who are referenced in the Work team document. It is presented as an open and dynamic project that will get enriched with proposals, comments and contributions from experts and users, and it is expected to be updated with new additions concerning this current and innovative field of activity.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

 

 

Author:

TERMCAT  Universitat Oberta de Catalunya

 

 

Publisher:

 

TERMCAT

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA). Vocabulari de l'aprenentatge en línia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/226/>

 

Last update: 28-09-2018

 

© Autoría: TERMCAT, Centro de Terminología; UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2016

 

 

El Vocabulari de l’aprenentatge en línia (‘Vocabulario del aprendizaje en línea’) recoge unos cincuenta términos relacionados con el aprendizaje en entornos digitales. Cada ficha terminológica contiene una denominación catalana; sinónimos, si procede; equivalentes en español, francés e inglés; definición, y notas explicativas o ejemplificadoras en los casos en los que se ha considerado conveniente.

 

La obra es fruto de la colaboración entre el TERMCAT y la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), junto con las aportaciones de otros expertos en el ámbito referenciados en el documento Equipo de trabajo. Se presenta como un proyecto abierto y dinámico que se enriquece con las propuestas y comentarios que pueden aportar los expertos y usuarios, y está previsto ir actualizándolo con nuevas incorporaciones referentes a este ámbito de actividad tan actual e innovador.

 

La selección de nomenclatura se ha centrado en los términos que son exclusivos del aprendizaje en línea o que tienen un relieve especial en esta materia, aunque se han incluido algunos términos de la educación en general que se utilitzan con frecuencia en la práctica del aprendizaje en línea, para facilitar su consulta. 

 

Una quincena de casos han requerido un estudio a fondo, porque presentaban algún problema denominativo, y finalmente los ha ratificado el Consejo Supervisor de TERMCAT; por tanto, se trata de términos normalizados.

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

 

 

Autoría:

TERMCAT  Universitat Oberta de Catalunya

 

 

Edición:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA). Vocabulari de l'aprenentatge en línia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/226/>

 

Última actualitzación: 28-09-2018

 

© Auteur : TERMCAT, Centre de Terminologie; UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2016

 

 

Le Vocabulari de l’aprenentatge en línia (‘Vocabulaire de l’apprentissage en ligne’) rassemble cinquante termes environ liés à des environnements d'apprentissage numériques. Chaque terme contient une dénomination catalane; synonymes, le cas échéant; équivalents en espagnol, en français et en anglais; définition et, éventuellement, des notes explicatives ou d’exemple.

 

Cet ouvrage a été élaboré conjointement par TERMCAT et UOC (Universitat Oberta de Catalunya), avec des contributions d'autres experts dans le domaine, dont les noms figurent dans le document Équipe de travail. Il se présente comme un projet ouvert et dynamique qui peut être enrichi avec des propositions, des commentaires et des contributions des experts et des utilisateurs, et qu’on prévoit de mettre à jour avec de nouvelles incorporations concernant ce domaine d'activité aussi actuel et innovateur.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

 

 

Auteur :

TERMCAT  Universitat Oberta de Catalunya

 

 

Édition :

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA). Vocabulari de l'aprenentatge en línia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/226/>

 

Dernière actualisation: 28-09-2018