termcat - neoloteca
   

 


La Neoloteca conté tots els neologismes tècnics i científics normalitzats en català pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la definició i les equivalències en altres llengües.

 

Les denominacions que porten la marca (*) són formes desestimades pel Consell Supervisor que faciliten l'accés als termes normalitzats.

 

Alguns manlleus no adaptats porten un codi entre claudàtors que indica la llengua de procedència a fi de facilitar-ne la pronúncia.

 

D'acord amb els criteris establerts pel Consell Supervisor, els articles terminològics no recullen les variants formals o geogràfiques de les denominacions que integren els termes aprovats. L’ús d’aquestes variants se sobreentén paral·lel al que tenen en la llengua general.

 

El Consell Supervisor fixa les denominacions catalanes de cada terme a partir d’un estudi en què es tenen en compte criteris de caràcter lingüístic, terminològic i social, i l’opinió dels especialistes de l'àrea. Les fitxes corresponents a termes que han estat normalitzats recentment incorporen a l’apartat de notes un resum dels criteris que s’han tingut en compte per a l’aprovació de la forma catalana proposada.

 

Les equivalències en altres llengües s'ofereixen per a facilitar l’accés als termes normalitzats, i són formes que s’han documentat en diverses fonts de referència.

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Neoloteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 1999-2018.

<http://www.termcat.cat/neoloteca/>

 

 

La Neoloteca conté tots els neologismes tècnics i científics normalitzats en català pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la definició i les equivalències en altres llengües.

 

Les denominacions que porten la marca (*) són formes desestimades pel Consell Supervisor que faciliten l'accés als termes normalitzats.

 

Alguns manlleus no adaptats porten un codi entre claudàtors que indica la llengua de procedència a fi de facilitar-ne la pronúncia.

 

D'acord amb els criteris establerts pel Consell Supervisor, els articles terminològics no recullen les variants formals o geogràfiques de les denominacions que integren els termes aprovats. L’ús d’aquestes variants se sobreentén paral·lel al que tenen en la llengua general.

 

El Consell Supervisor fixa les denominacions catalanes de cada terme a partir d’un estudi en què es tenen en compte criteris de caràcter lingüístic, terminològic i social, i l’opinió dels especialistes de l'àrea. Les fitxes corresponents a termes que han estat normalitzats recentment incorporen a l’apartat de notes un resum dels criteris que s’han tingut en compte per a l’aprovació de la forma catalana proposada.

 

Les equivalències en altres llengües s'ofereixen per a facilitar l’accés als termes normalitzats, i són formes que s’han documentat en diverses fonts de referència.

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Neoloteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 1999-2018.

<http://www.termcat.cat/neoloteca/>

 

 

La Neoloteca contiene todos los neologismos técnicos y científicos normalizados en catalán por el Consejo Supervisor del TERMCAT , con la definición y las equivalencias en otras lenguas.

 

Las denominaciones que llevan la marca (*) son formas desestimadas por el Consejo Supervisor, pero que facilitan el acceso a los términos normalizados.

 

Algunos préstamos no adaptados llevan un código entre corchetes que indica la lengua de procedencia, a fin de facilitar su pronunciación.

 

De acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Supervisor, los artículos terminológicos no recogen las variantes formales o geográficas de las denominaciones que integran los términos aprobados. El uso de estas variantes se sobreentiende paralelo al que tienen en la lengua general.

 

El Consejo Supervisor fija las denominaciones catalanas de cada término a partir de un estudio en el que se tienen en cuenta criterios de carácter lingüístico, terminológico y social, así como la opinión de los especialistas del área. Las equivalencias en otras lenguas se ofrecen para facilitar el acceso a los términos normalizados, y son formas que se han documentado en diversas fuentes de referencia.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Neoloteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 1999-2018.

<http://www.termcat.cat/neoloteca/>

 

 

The Neoloteca is a neologism library that contains all technical and scientific neologisms standardised in Catalan by the TERMCAT Supervisory Council, with definition and equivalents in other languages.

 

Forms marked by an asterisk (*) are terms rejected by the Supervisory Council that provide access to standardised terms.

 

Certain non-adapted loan words are marked by a code between brackets that indicates the language of origin in order to facilitate pronunciation.

According to the criteria established by the Supervisory Council, terminological articles do not mention the formal or geographical variants on forms that are included amongst approved terms. The use of these variants is understood to stand parallel to their use in the general language.

 

The Supervisory Council establishes the Catalan form for each term through study that takes into account linguistic, terminological and social criteria, as well as the opinion of experts in the particular field. The equivalents in other languages are provided in order to facilitate access to standardised terms, and are forms documented in various reference sources.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Neoloteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 1999-2018.

<http://www.termcat.cat/neoloteca/>