Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca anticicló terme pral.n m ca A siglan m en anticyclone  en high  en high pressure system  en H  es alta  es anticiclón  es A  fr anticyclone  fr A  
2 variable atmosfèrica > vent ca abast del vent terme pral.n m en fetch  es alcance del viento  fr fetch  
3 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca abast visual terme pral.n m en visual range  es alcance visual  fr portée visuelle  
4 observació meteorològica ca abric meteorològic terme pral.n m ca garita dels instruments sin. compl.n f en thermometer screen  en thermometer shelter  es abrigo meteorológico  es garita meteorológica  fr abri météorologique  
5 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca absorbància terme pral.n f en absorptance  en absorption factor  es absorbancia  es absortancia  fr absorptance  
6 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca absorció atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric absorption  es absorción atmosférica  fr absorption atmosphérique  
7 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca absorció selectiva terme pral.n f en selective absorption  es absorción selectiva  fr absorption sélective  
8 variable atmosfèrica > hidrometeor > nuvolositat ca aclarida terme pral.n f en clearance  en clearing  es claro  fr éclaircie  
9 variable atmosfèrica > hidrometeor ca acreció terme pral.n f en accretion  es acreción  fr accrétion  
10 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca actinòmetre terme pral.n m en actinometer  es actinómetro  fr actinomètre  
11 branques de la meteorologia ca acústica meteorològica terme pral.n f en meteorological acoustics  es acústica meteorológica  fr acoustique météorologique  
12 representació meteorològica ca adiabàtica terme pral.n f en adiabat  en adiabatic  es adiabática  fr adiabatique  
13 representació meteorològica ca adiabàtica saturada terme pral.n f en saturated adiabatic  en wet adiabatic  es adiabática saturada  fr adiabatique de l'air humide saturé  
14 representació meteorològica ca adiabàtica seca terme pral.n f en dry adiabatic  es adiabática seca  fr adiabatique de l'air sec  
15 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca advecció terme pral.n f en advection  es advección  fr advection  
16 observació meteorològica ca aerògraf terme pral.n m en aerograph  es aerógrafo  fr aérographe  
17 representació meteorològica ca diagrama aerològic terme pral.n m ca aerograma sin. compl.n m ca diagrama de Refsdal sin. compl.n m en aerogram  en aerological diagram  en Refsdal diagram  es aerograma  es diagrama aerológico  es diagrama de Refsdal  fr aérogramme  fr diagramme aérologique  fr diagramme de Refsdal  
18 branques de la meteorologia ca aerologia terme pral.n f en aerology  es aerología  fr aérologie  
19 branques de la meteorologia ca aeronomia terme pral.n f en aeronomy  es aeronomía  fr aéronomie  
20 atmosfera terrestre ca aeroplàncton terme pral.n m en aerial plankton  es aeroplancton  es plancton atmosférico  fr plancton atmosphérique  
21 atmosfera terrestre ca aerosol terme pral.n m en aerosol  es aerosol  fr aérosol  
22 branques de la meteorologia ca meteorologia agrícola terme pral.n f ca agrometeorologia sin. compl.n f en agricultural meteorology  en agrometeorology  es agrometeorología  es meteorología agrícola  fr agrométéorologie  fr météorologie agricole  
23 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca aigua precipitable terme pral.n f en precipitable water  es agua precipitable  fr eau précipitable  
24 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca aiguaneu terme pral.n f en sleet  es aguanieve  fr pluie et neige  
25 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca aiguat terme pral.n m ca plujat sin. compl.n m en rain shower  es aguacero  fr averse de pluie  
26 atmosfera terrestre ca aire terme pral.n m en air  es aire  fr air  
27 atmosfera terrestre ca aire clar terme pral.n m en clear air  es aire claro  fr air limpide  
28 atmosfera terrestre ca aire contaminat terme pral.n m en polluted air  es aire contaminado  fr air pollué  
29 atmosfera terrestre ca aire humit terme pral.n m en moist air  es aire húmedo  fr air humide  
30 atmosfera terrestre ca aire pur terme pral.n m en clean air  en pure air  es aire puro  fr air pur  
31 atmosfera terrestre ca aire saturat terme pral.n m en saturated air  es aire saturado  fr air saturé  
32 atmosfera terrestre ca aire sec terme pral.n m en dry air  es aire seco  fr air sec  
33 variable atmosfèrica > radiació ca albedo terme pral.n f en albedo  es albedo  fr albédo  
34 variable atmosfèrica > radiació ca albedo terrestre terme pral.n f en albedo of the Earth  es albedo de la Tierra  fr albédo de la Terre  
35 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca albedòmetre terme pral.n m en albedometer  es albedómetro  fr albédomètre  
36 variable atmosfèrica > vent > classificació ca alisis terme pral.n m pl en trade winds  es alisios  fr alizés  
37 observació meteorològica ca altielectrògraf terme pral.n m en alti-electrograph  es altielectrógrafo  
38 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca altitud baromètrica estàndard terme pral.n f en standard pressure altitude  es altitud barométrica tipo  fr altitude barométrique type  
39 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca altocúmulus terme pral.n m ca altocúmul sin. compl.n m en altocumulus  es altocúmulo  es altocumulus  fr altocumulus  sbl Ac  
40 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca altoestratus terme pral.n m ca altoestrat sin. compl.n m en altostratus  es altostrato  es altostratus  fr altostratus  sbl As  
41 observació meteorològica ca altura geopotencial terme pral.n f en geopotential height  es altura geopotencial  fr hauteur géopotentielle  
42 observació meteorològica ca amplitud terme pral.n f en amplitude  es amplitud  fr amplitude  
43 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front anabàtic terme pral.n m ca anafront sin. compl.n m en anabatic front  es anafrente  fr frente anabático  fr front anabatique  
44 predicció meteorològica ca anàlisi baromètrica terme pral.n f en baric analysis  es análisis barométrico  fr analyse barométrique  
45 predicció meteorològica ca anàlisi del temps terme pral.n f en weather analysis  es análisis del tiempo  fr analyse du temps  
46 predicció meteorològica ca anàlisi diferencial terme pral.n f en differential analysis  es análisis diferencial  fr analyse différentielle  
47 predicció meteorològica ca anàlisi frontològica terme pral.n f en frontal analysis  es análisis frontológico  fr analyse frontologique  
48 predicció meteorològica ca anàlisi objectiva terme pral.n f en frontal analysis  es análisis objetivo  fr analyse objective  
49 predicció meteorològica ca anàlisi sinòptica terme pral.n f en synoptic analysis  es análisis sinóptico  fr analyse synoptique  
50 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca anell de Bishop terme pral.n m en Bishop's ring  es anillo de Bishop  fr anneau de Bishop  
51 variable atmosfèrica > vent > instrumentació ca anemògraf terme pral.n m en anemograph  es anemógrafo  fr anémographe  
52 variable atmosfèrica > vent > instrumentació ca anemograma terme pral.n m en anemogram  es anemograma  fr anémogramme  
53 variable atmosfèrica > vent > instrumentació ca anemòmetre terme pral.n m en anemometer  es anemómetro  fr anémomètre  
54 variable atmosfèrica > vent > instrumentació ca anemòmetre bidireccional terme pral.n m en bi-directional vane  en bivane  es anemómetro bidireccional  es veleta bidireccional  fr anémomètre bidirectionnel  
55 variable atmosfèrica > vent > instrumentació ca anemòmetre de cassoletes terme pral.n m en cup anemometer  es anemómetro de cazoletas  fr anémomètre à coupelles  fr anémomètre à coupes  
56 variable atmosfèrica > vent > instrumentació ca anemòmetre de pressió terme pral.n m en pressure anemometer  es anemómetro de presión  fr anémomètre à pression  
57 variable atmosfèrica > vent ca anemometria terme pral.n f en anemometry  es anemometría  fr anémométrie  
58 variable atmosfèrica > vent > instrumentació ca anemoscopi terme pral.n m en anemoscope  es anemoscopio  
59 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca anticicló càlid terme pral.n m en warm anticyclone  es anticiclón cálido  fr anticyclone chaud  
60 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca anticicló de blocatge terme pral.n m en blocking anticyclone  es anticiclón de bloqueo  fr anticyclone de blocage  
61 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca anticicló fred terme pral.n m en cold anticyclone  es anticiclón frío  fr anticyclone froid  
62 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca anticiclogènesi terme pral.n f en anticyclogenesis  es anticiclogénesis  fr anticyclogenèse  
63 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca anticiclòlisi terme pral.n f en anticyclolysis  es anticiclolisis  fr anticyclolyse  
64 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca antiheli terme pral.n m en anthelion  es antihelio  fr anthélie  
65 observació meteorològica ca anuari meteorològic terme pral.n m en meteorological yearbook  es anuario meteorológico  fr annales météorologiques  
66 predicció meteorològica ca aproximació quasigeostròfica terme pral.n f en quasi-geostrophic approximation  es aproximación casi geostrófica  fr approximation quasi géostrophique  
67 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca arc de Sant Martí terme pral.n m ca arc iris sin. compl.n m en rainbow  es arco iris  fr arc-en-ciel  
68 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca arc de Sant Martí blanc terme pral.n m en fog bow  en white rainbow  es arco blanco de niebla  es arco iris blanco  fr arc dans le brouillard  fr arc-en-ciel blanc  
69 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca arc de Sant Martí principal terme pral.n m en primary rainbow  es arco iris principal  fr ar-en-ciel principal  
70 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca arc de Sant Martí secundari terme pral.n m en secondary rainbow  es arco iris secundario  fr arc-en-ciel secondaire  
71 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca arcus terme pral.n m en arcus  es arcus  fr arcus  
72 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca atenuació atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric attenuation  en attenuation of solar radiation  es atenuación atmosférica  fr atténuation atmosphérique  
73 atmosfera terrestre ca atmosfera terrestre terme pral.n f ca atmosfera sin. compl.n f en atmosphere  es atmósfera  es atmósfera terreste  fr atmosphère  fr atmosphère terrestre  
74 atmosfera terrestre > classificació ca atmosfera baroclínica terme pral.n f en baroclinic atmosphere  es atmósfera baroclina  fr atmosphère barocline  
75 atmosfera terrestre > classificació ca atmosfera barotròpica terme pral.n f en barotropic atmosphere  es atmósfera barotrópica  fr atmosphère barotrope  
76 atmosfera terrestre > classificació ca atmosfera estàndard terme pral.n f en standard atmosphere  es atmósfera tipo  fr atmosphère type  
77 atmosfera terrestre > classificació ca atmosfera homogènia terme pral.n f en homogeneous atmosphere  es atmósfera homogénea  fr atmosphère homogène  
78 atmosfera terrestre > classificació ca atmosfera isoterma terme pral.n f en isothermal atmosphere  es atmósfera isoterma  fr atmosphère isotherme  
79 atmosfera terrestre > estructura ca atmosfera lliure terme pral.n f en free atmosphere  es atmósfera libre  fr atmosphère libre  
80 atmosfera terrestre > classificació ca atmosfera politròpica terme pral.n f en polytropic atmosphere  es atmósfera politrópica  fr atmosphère polytrope  
81 atmosfera terrestre > classificació ca atmosfera Rayleigh terme pral.n f en Rayleigh atmosphere  es atmósfera Rayleigh  
82 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca aurèola terme pral.n f en aureole  es aureola  fr auréole  
83 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca aurora polar terme pral.n f ca aurora sin. compl.n f en polar aurora  es aurora  es aurora polar  fr aurore  fr aurore polaire  
84 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca aurora austral terme pral.n f en aurora australis  es aurora austral  fr aurore australe  
85 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca aurora boreal terme pral.n f en aurora borealis  es aurora boreal  fr aurore boréale  
86 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca autoconvecció terme pral.n f en autoconvection  es autoconvección  
87 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió atmosfèrica terme pral.n f ca baixa sin. compl.n f ca cicló sin. compl.n m ca depressió sin. compl.n f ca D siglan f en atmospheric depression  en cyclone  en depression  en L  es baja  es ciclón  es depresión atmosférica  es B  es D  fr cyclone  fr dépression  fr dépression atmosphèrique  fr B  
88 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca balanç de radiació terme pral.n m en net radiation  en radiation balance  es balance radiativo  fr bilan du rayonnement  fr bilan radiatif  
89 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca balancímetre terme pral.n m en balancemeter  es balancímetro  fr bilanmètre  
90 observació meteorològica ca baló terme pral.n m en balloon  es globo  fr ballon  
91 observació meteorològica ca baló captiu terme pral.n m en kite balloon  en kytoon  en tethered balloon  es globo cautivo  fr ballon captif  
92 observació meteorològica ca baló lliure terme pral.n m en free balloon  es globo libre  fr ballon libre  
93 observació meteorològica ca baló pilot terme pral.n m en pilot balloon  es globo piloto  fr ballon pilote  
94 observació meteorològica ca baló sonda terme pral.n m en sounding balloon  es globo sonda  fr ballon sonde  
95 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca banc de boira terme pral.n m en fog bank  es banco de niebla  fr banc de brouillard  
96 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca banc de núvols terme pral.n m en cloud bank  es banco de nubes  fr banc de nuages  
97 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca banda d'absorció terme pral.n f en absorption band  es banda de absorción  
98 representació meteorològica ca banderola terme pral.n f en pennant  es banderola  fr fanion  
99 representació meteorològica ca barba terme pral.n f en barb  en feather  es barba  fr barbule  
100 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca barda terme pral.n f en bard  es barda  fr barde  
101 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca baroclinitat terme pral.n f en baroclinity  es baroclinidad  
102 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca barògraf terme pral.n m en barograph  es barógrafo  fr barographe  
103 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca barograma terme pral.n m en barogram  es barograma  fr barogramme  
104 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca baròmetre terme pral.n m en barometer  es barómetro  fr baromètre  
105 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca baròmetre aneroide terme pral.n m en aneroid barometer  es barómetro aneroide  fr baromètre anéroïde  
106 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca baròmetre de Fortin terme pral.n m en adjustable cistern barometer  en Fortin barometer  es barómetro Fortin  fr baromètre à couvette ajustable  fr baromètre Fortin  
107 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca baròmetre de mercuri terme pral.n m en mercury barometer  es barómetro de mercurio  fr baromètre à mercure  
108 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca baròmetre de sifó terme pral.n m en siphon barometer  es barómetro de sifón  fr baromètre siphon  
109 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca barotermògraf terme pral.n m en barothermograph  es barotermógrafo  fr barothermographe  
110 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca barotropia terme pral.n f en barotropy  es barotropía  
111 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca base del núvol terme pral.n f en cloud base  es base de una nube  fr base d'un nuage  
112 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca bescanvi terme pral.n m en exchange  es intercambio  fr échange  
113 branques de la meteorologia ca biometeorologia terme pral.n f en biometeorology  es biometeorología  fr biométéorologie  
114 atmosfera terrestre ca biosfera terme pral.n f en biosphere  es biosfera  fr biosphère  
115 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca blavor del cel terme pral.n f en blue of the sky  es azul del cielo  fr bleu du ciel  
116 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca blocatge terme pral.n m en blocking action  es acción de bloqueo  fr action de blocage  
117 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira terme pral.n f en fog  es niebla  fr brouillard  
118 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira catabàtica terme pral.n f en katabatic fog  es niebla catabàtica  
119 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira d'advecció terme pral.n f en advection fog  es niebla de advección  fr brouillard d'advection  
120 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira d'aire tropical terme pral.n f en tropical air fog  es niebla de aire tropical  fr brouillard d'air tropical  
121 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira d'evaporació terme pral.n f en evaporation fog  es niebla de evaporación  fr brouillard d'évaporation  
122 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira d'inversió terme pral.n f en high inversion fog  es niebla de inversión  fr brouillard d'inversion  
123 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira de mescla terme pral.n f en mixing fog  es niebla de mezcla  fr brouillard de mélange  
124 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira de radiació terme pral.n f en radiation fog  es niebla de radiación  fr brouillard de rayonnement  
125 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira gebradora terme pral.n f en rime fog  es niebla engelante  es niebla que produce escarcha  fr brouillard givrant  fr frimas  
126 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira marítima terme pral.n f en sea fog  es niebla de mar  fr brouillard marin  
127 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca boira òptica terme pral.n f en optical fog  es niebla òptica  fr brouillard optique  
128 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira orogràfica terme pral.n f en orographic fog  es niebla orográfica  fr brouillard orographique  
129 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira roinera terme pral.n f ca boira pixanera sin. compl.n f ca boira ploranera sin. compl.n f en wet fog  es niebla meona  es niebla que moja  fr brouillard mouillant  
130 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira postfrontal terme pral.n f en post-frontal fog  es niebla postfrontal  fr brouillard postfrontal  
131 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boira prefrontal terme pral.n f en pre-frontal fog  es niebla prefrontal  fr brouillard préfrontal  
132 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boirina terme pral.n f ca boirim sin. compl.n m en mist  es neblina  fr brumasse  
133 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca boirum terme pral.n m ca smog sin. compl.n m en smog  es smog  fr smog  
134 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca bolòmetre terme pral.n m en bolometer  es bolómetro  fr bolomètre  
135 atmosfera terrestre ca bombolla d'aire terme pral.n f en parcel of air  es partícula de aire  
136 observació meteorològica ca bonança terme pral.n f en fair weather  es bonanza  fr beau temps  fr bonace  
137 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca floc terme pral.n m ca borralló sin. compl.n m ca flòbia sin. compl.n f en snowflake  es copo  fr flocon de neige  
138 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca borrasca terme pral.n f en cyclone  es borrasca  
139 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca borrufada terme pral.n f en drifting snow and blowing snow  es nevasca  fr chasse-neige  
140 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca bossa d'aire terme pral.n f en air pocket  es bolsa de aire  fr trou d'air  
141 variable atmosfèrica > vent > classificació ca brisa terme pral.n f en breeze  es brisa  fr brise  
142 variable atmosfèrica > vent > classificació ca brisa de mar terme pral.n f en sea breeze  es brisa de mar  fr brise de mer  
143 variable atmosfèrica > vent > classificació ca brisa de muntanya terme pral.n f en mountain breeze  es brisa de montaña  fr brise de montagne  
144 variable atmosfèrica > vent > classificació ca brisa de terra terme pral.n f en land breeze  es brisa de tierra  fr brise de terre  
145 variable atmosfèrica > vent > classificació ca brisa de vall terme pral.n f en valley breeze  es brisa de valle  fr brise de vallée  
146 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca broma terme pral.n f en mist  es bruma  fr brume  
147 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca broma seca terme pral.n f es niebla seca  fr brume séche  
148 observació meteorològica ca butlletí meteorològic terme pral.n m en weather report  es boletín meteorológico  fr bulletin météorologique  
149 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca calamarsa terme pral.n f en ice pellets  es hielo granulado  fr granules de glace  fr grésil  
150 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca calamarsada terme pral.n f en hailstorm  es granizada  
151 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca calamarsó terme pral.n m en snow grains  es cinarra  es gragea  fr grêle légere  fr neige en grains  
152 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca calitja terme pral.n f ca calima sin. compl.n f en haze  es calima  fr brouillard léger  
153 variable atmosfèrica > vent > classificació ca calma terme pral.n f en calm  es calma  fr calme  
154 variable atmosfèrica > vent > classificació ca calmes equatorials terme pral.n f pl en equatorial calms  es calmas ecuatoriales  fr calmes équatoriaux  
155 variable atmosfèrica > vent > classificació ca calmes subtropicals terme pral.n f pl en subtropical calms  es calmas subtropicales  fr calmes subtropicaux  
156 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca calvus terme pral.adj en calvus  es calvus  fr calvus  
157 predicció meteorològica ca canvi de temps terme pral.n m en change of weather  es cambio de tiempo  fr changement de temps  
158 atmosfera terrestre > estructura ca capa D terme pral.n f en D layer  es capa D  fr couche D  
159 atmosfera terrestre > estructura ca capa d'inversió terme pral.n f en inversion layer  es capa de inversión  fr couche d'inversion  
160 atmosfera terrestre > estructura ca capa de fricció terme pral.n f ca capa fronterera sin. compl.n f ca capa límit planetària sin. compl.n f en friction layer  en planetary boundary layer  es capa de fricción  es capa límite planetaria  fr couche de frottement  fr couche limite planétaire  
161 atmosfera terrestre > estructura ca capa de mescla terme pral.n f en mixing layer  es capa de mezcla  fr couche de mélange  
162 atmosfera terrestre > estructura ca capa E terme pral.n f en E layer  es capa E  fr couche E  
163 atmosfera terrestre > estructura ca capa espiral terme pral.n f en spiral layer  es capa espiral  
164 atmosfera terrestre > estructura ca capa isoterma terme pral.n f en isothermal layer  es capa isoterma  fr couche isotherme  
165 atmosfera terrestre > estructura ca capa límit laminar terme pral.n f en laminar boundary layer  es capa límite laminar  fr couche limite laminaire  
166 atmosfera terrestre > estructura ca capa límit turbulenta terme pral.n f en turbulent boundary layer  es capa límite turbulenta  fr couche limite turbulente  
167 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca capillatus terme pral.adj en capillatus  es capillatus  fr capillatus  
168 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca càpsula aneroide terme pral.n f en aneroid capsule  es cápsula aneroide  fr capsule anéroïde  
169 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca captador de gotes terme pral.n m en disdrometer  en drop size meter  es captador de gotas  fr capteur de gouttelettes  
170 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca castellanus terme pral.adj en castellanus  es castellanus  fr castellanus  
171 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front catabàtic terme pral.n m ca catafront sin. compl.n m en katabatic front  en katafront  es catafrente  es frente catabático  fr catafront  fr front catabatique  
172 representació meteorològica ca catal·lobara terme pral.n f en katallobar  es catalobara  fr catallobare  
173 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca ceilòmetre terme pral.n m en ceilometer  en cloud height meter  es nefobasímetro  fr ceilomètre  fr télémètre de nuages  
174 variable atmosfèrica > hidrometeor > nuvolositat ca cel cirrós terme pral.n m
175 variable atmosfèrica > hidrometeor > nuvolositat ca cel clar terme pral.n m en clear sky  es cielo despejado  fr ciel clair  fr ciel pur  
176 variable atmosfèrica > hidrometeor > nuvolositat ca cel cobert terme pral.n m en overcast sky  es cielo cubierto  fr ciel couvert  
177 variable atmosfèrica > hidrometeor > nuvolositat ca cel molt núvol terme pral.n m en very cloudy sky  es cielo muy nuboso  fr ciel très nuageux  
178 variable atmosfèrica > hidrometeor > nuvolositat ca cel núvol terme pral.n m en cloudy sky  es cielo nuboso  fr ciel semi-nuageux  
179 variable atmosfèrica > hidrometeor > nuvolositat ca cel parcialment clar terme pral.n m en sky slightly clouded  es cielo poco nuboso  fr ciel peu nuageux  
180 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca cèl·lula de convecció terme pral.n f en convection cell  es célula de convección  fr cellule de convection  
181 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca cèl·lula de Hadley terme pral.n f en Hadley cell  es célula de Hadley  fr cellule de Hadley  
182 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca cèl·lula de precipitació terme pral.n f en precipitation cell  es célula de precipitación  fr cellule de précipitation  
183 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca cèl·lula meridiana terme pral.n f en meridional cell  es célula meridiana  fr cellule méridienne  
184 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca centre d'acció terme pral.n m en centre of action  es centro de acción  fr centre d'action  
185 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca cercle circumzenital terme pral.n m en circumzenithal arc  es arco circuncenital  fr arc circumzénithal  
186 observació meteorològica ca cianòmetre terme pral.n m en cyanometer  es cianómetro  fr cyanomètre  
187 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca ciclogènesi terme pral.n f en cyclogenesis  es ciclogénesis  fr cyclogenèse  
188 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca ciclòlisi terme pral.n f en cyclolysis  es ciclolisis  fr cyclolyse  
189 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca cim del núvol terme pral.n m en cloud top  es cima de una nube  fr sommet d'un nuage  
190 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca cinturó subpolar de baixes pressions terme pral.n m en subpolar low-pressure belt  es cinturón subpolar de bajas presiones  
191 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca cinturó subtropical d'altes pressions terme pral.n m en subtropical high pressure belt  es cinturón subtropical de altas presiones  fr ceinture subtropicale de haute pression  
192 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca circulació anticiclònica terme pral.n f en anticyclonic circulation  es circulación anticiclónica  fr circulation anticyciclonique  
193 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca circulació atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric circulation  es circulación atmosférica  fr circulation atmosphérique  
194 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca circulació cel·lular terme pral.n f en cellular circulation  es circulación celular  fr circulation cellulaire  
195 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca circulació ciclònica terme pral.n f en cyclonic circulation  es circulación ciclónica  fr circulation cyclonique  
196 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca circulació general terme pral.n f en general circulation  es circulación general  fr circulation générale  
197 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca circulació meridiana terme pral.n f en meridional circulation  es circulación meridiana  fr circulation méridienne  
198 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca circulació principal terme pral.n f en primary circulation  es circulación primaria  fr circulation primaire  
199 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca circulació secundària terme pral.n f en secondary circulation  es circulación secundaria  fr circulation secondaire  
200 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca circulació terciària terme pral.n f en tertiary circulation  es circulación terciaria  fr circulation tertiaire  
201 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca circulació zonal terme pral.n f en zonal circulation  es circulación zonal  fr circulation zonale  
202 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca circumferència d'inèrcia terme pral.n f en circle of inertia  es círculo de inercia  fr cercle d'inertie  
203 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca cirrocúmulus terme pral.n m ca cirrocúmul sin. compl.n m en cirrocumulus  es cirrocúmulo  es cirrocumulus  es cirrocúmulus  fr cirrocumulus  sbl Cc  
204 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca cirroestratus terme pral.n m ca cirroestrat sin. compl.n m en cirrostratus  es cirrostrato  es cirrostratus  fr cirrostratus  sbl Cs  
205 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca cirrus terme pral.n m en cirrus  es cirrus  fr cirrus  sbl Ci  
206 variable atmosfèrica > vent ca cisallament del vent terme pral.n m en shear vector  en wind shear  es cizalladura del viento  fr cisaillement du vent  
207 variable atmosfèrica > hidrometeor > nuvolositat ca clariana terme pral.n f en clearing  es claro  fr éclaircie  
208 branques de la meteorologia ca climatologia terme pral.n f en climatology  es climatología  fr climatologie  
209 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca clinòmetre terme pral.n m en clinometer  es clinómetro  fr clinomètre  
210 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca coalescència terme pral.n f en coalescence  es coalescencia  fr coalescence  
211 representació meteorològica ca codi meteorològic terme pral.n m en meteorological code  es clave meteorológica  fr code météorologique  
212 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca coeficient d'absorció terme pral.n m en absorption coefficient  en linear absorptance  es coeficiente de absorción  fr absorptance linéique  fr coefficient d'absorption  
213 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca coeficient d'atenuació terme pral.n m ca coeficient d'extinció sin. compl.n m en attenuation coefficient  en extinction coefficient  es coeficiente de atenuación  es coeficiente de extinción  fr coefficient d'atténuation  fr coefficient d'extinction  
214 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca coeficient de transparència terme pral.n m en coefficient of tansparency  es coeficiente de transparencia  fr coefficient de transparence  
215 observació meteorològica ca coet meteorològic terme pral.n m en rocketsonde  es cohete sonda  fr sonde de fusée  
216 observació meteorològica ca compàs geostròfic terme pral. es compás geostrófico  
217 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca compensació terme pral.n f en compensation  es compensación  fr compensation  
218 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca complement de núvol terme pral.n m en supplementaire feature  es particularidad suplementaria  fr particularité supplémentaire  
219 observació meteorològica ca comptador d'ions terme pral.n m en ion counter  es contador de iones  fr compteur d'ions  
220 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca comptador de nuclis terme pral.n m en nuclei counter  es contador de núcleos  fr compteur de noyaux  
221 representació meteorològica ca configuració baromètrica terme pral.n f en pressure pattern  es configuración barométrica  es distribución de la presión  fr configuration de pression  
222 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca confluència terme pral.n f en confluence  es confluencia  fr confluence  
223 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca congestus terme pral.adj en congestus  es congestus  fr congestus  
224 variable atmosfèrica > radiació ca constant solar terme pral.n f en solar constant  es constante solar  fr constante solaire  
225 atmosfera terrestre ca contaminació atmosfèrica terme pral.n f ca pol·lució atmosfèrica sin. compl.n f en atmospheric contamination  en atmospheric pollution  es contaminación atmosférica  es polución atmosférica  fr contamination atmosphérique  fr pollution atmosphérique  
226 atmosfera terrestre ca contaminant atmosfèric terme pral.n m ca pol·luent atmosfèric sin. compl.n m en atmospheric contaminant  es contaminante atmosférico  fr contaminant atmosphérique  
227 atmosfera terrestre ca contaminant atmosfèric terme pral.n m ca pol·luent atmosfèric sin. compl.n m en atmospheric contaminant  es contaminante atmosférico  fr contaminant atmosphérique  
228 variable atmosfèrica > vent > classificació ca contraalisis terme pral.n m pl en anti-trades  es contraalisios  fr contre-alizés  
229 variable atmosfèrica > vent ca contrast terme pral.n m en wind shift  es contraste  es salto de viento  fr saute du vent  
230 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca contrast de luminància terme pral.n m en contrast of luminance  es contraste de luminancia  fr contraste de luminance  
231 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca convecció terme pral.n f en convection  es convección  fr convection  
232 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca convecció forçada terme pral.n f en forced convection  es convección forzada  fr convection forcée  
233 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca convecció natural terme pral.n f en natural convection  es convección natural  fr convection naturelle  
234 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca convergència terme pral.n f en convergence  es convergencia  fr convergence  
235 representació meteorològica ca corba d'estat terme pral.n f en state curve  es curva de estado  fr courbe d'état  
236 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca corona terme pral.n f en corona  es corona  fr couronne  
237 observació meteorològica ca correcció atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric correction  es corrección atmosférica  fr correction atmosphérique  
238 observació meteorològica ca correcció de gravetat terme pral.n f en gravity correction  es corrección de gravedad  fr correction de gravité  
239 observació meteorològica ca correcció de temperatura terme pral.n f en temperature correction  es corrección de temperatura  fr correction de tempéerature  
240 observació meteorològica ca correcció de zero terme pral.n f en index correction  es corrección de cero  
241 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca corrent en jet terme pral.n m en jet stream  es corriente en chorro  fr courant-jet  
242 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca corrent en jet polar terme pral.n m en polar-front jet stream  es corriente en chorro polar  
243 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca corrent en jet subtropical terme pral.n m en subtropical jet stream  es corriente en chorro subtropical  
244 variable atmosfèrica > radiació ca cos negre terme pral.n m en blackbody  es cuerpo negro  fr corps noir  
245 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca cúmulus terme pral.n m ca cúmul sin. compl.n m en cumulus  es cumulo  es cumulus  es cúmulus  fr cumulus  sbl Cu  
246 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca cumulonimbus terme pral.n m en cumulonimbus  es cumulonimbo  es cumulonimbus  fr cumulonimbus  sbl Cb  
247 variable atmosfèrica > vent ca deflexió terme pral.n f en deflection  es deflexión  fr déflexion  
248 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca dendrita terme pral.n f en dendrite  es dendrita  fr dendrite  
249 variable atmosfèrica > radiació ca densitat espectral terme pral.n f en spectral density  es densidad espectral  fr densité  
250 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca densitat potencial terme pral.n f en potential density  es densidad potencial  
251 representació meteorològica ca depegrama terme pral.n m en depegram  es depegrama  fr dépégramme  
252 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió càlida terme pral.n f en warm low  es depresión cálida  fr dépression chaude  
253 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca depressió del punt de rosada terme pral.n f en depression of the dew point  es depresión del punto de rocío  fr dépression du point de rossée  
254 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió despresa terme pral.n f en cut-off low  es depresión desprendida  fr dépression coupée  
255 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió freda terme pral.n f en cold low  es depresión fría  fr dépression froide  
256 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió frontal terme pral.n f en frontal low  es borrasca extratropical  es ciclón extratropical  fr dépression des latitudes moyennes  
257 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió orogràfica terme pral.n f en lee depression  en orographic depression  es depresión a sotavento  es depresión orográfica  fr dépression sous le vent  
258 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió polar terme pral.n f en polar low pressure  es depresión polar  fr dépression polaire  
259 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió principal terme pral.n f en primary depression  es depresión principal  fr dépression principale  
260 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió retrògrada terme pral.n f en retrograde depression  es depresión retrógrada  fr dépression rétrograde  
261 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió secundària terme pral.n f en secondary depression  es depresión secundaria  fr dépression secondaire  
262 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió tèrmica terme pral.n f en thermal low  es depresión térmica  fr dépression thermique  
263 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca depressió tropical terme pral.n f en tropical depression  es depresión tropical  fr dépression tropicale  
264 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca descàrrega de guia terme pral.n f en leader streamer  en leader stroke  es descarga inicial del relámpago  fr traceur  
265 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca descàrrega de retorn terme pral.n m en return stroke  es descarga de retorno  fr décharge en retour  
266 variable atmosfèrica > hidrometeor ca desglaç terme pral.n m en thaw  es deshielo  fr dégel  
267 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca dia de glaç terme pral.n m en ice day  es día glacial  fr jour de glace  
268 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca dia de glaçada terme pral.n m en frost day  es día de helada  fr jour de gel  fr jour de gelée  
269 observació meteorològica ca dia meteorològic terme pral.n m es día meteorológico  
270 representació meteorològica ca diagrama adiabàtic terme pral.n m ca diagrama pseudoadiabàtic sin. compl.n m en adiabatic diagram  en pseudo-adiabatic diagram  es diagrama adiabático  es diagrama pseudo-adiabático  fr diagramme adiabatique  fr diagramme pseudo-adiabatique  
271 representació meteorològica ca diagrama de difusió de la radiació terme pral.n m es diagrama de difusión de la radiación  
272 representació meteorològica ca diagrama de Herlofson terme pral.n m en Herlofson diagram  en skew T-log p diagram  es diagrama de Herlofson  fr diagramme de Herlofson  
273 representació meteorològica ca diagrama energètic terme pral.n m en energy diagram  es diagrama energético  fr diagramme énergétique  
274 representació meteorològica ca diagrama termodinàmic terme pral.n m en thermodynamic diagram  es diagrama termodinámico  fr diagramme thermodynamique  
275 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca difluència terme pral.n f en diffluence  es difluencia  fr diffluence  
276 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca difusió de la radiació terme pral.n f en diffusion of radiation  es difusión de la radiación  fr diffusion du rayonnement  
277 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca difusió Mie terme pral.n f en Mie scattering  es difusión Mie  
278 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca difusió Rayleigh terme pral.n f en Rayleigh scattering  es difusión Rayleigh  
279 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca difusió turbulenta terme pral.n f en Eddy diffusion  en turbulent diffusion  es difusión turbulenta  fr diffusion turbulente  
280 variable atmosfèrica > vent ca direcció del vent terme pral.n f en wind direction  es dirección del viento  fr direction du vent  
281 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca dispersió terme pral.n f en dispersion  es dispersión  fr dispersion  
282 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca divergència terme pral.n f en divergence  es divergencia  fr divergence  
283 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca dorsal terme pral.n f en ridge  es cresta de alta presión  es dorsal  fr anse de haute pression  fr crête barométrique  
284 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca drosòmetre terme pral.n m en dewgauge  en drosometer  es drosómetro  fr drosomètre  
285 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca duplicatus terme pral.adj en duplicatus  es duplicatus  fr duplicatus  
286 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca efecte d'hivernacle terme pral.n m en greenhouse effect  es efecto de invernadero  es efecto invernadero  fr effet de serre  
287 variable atmosfèrica > vent ca efecte föhn terme pral.n m en föhn effect  es efecto foehn  fr effet de foehn  
288 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca efecte Lenard terme pral.n m en Lenard effect  es efecto Lenard  fr effet Lénard  
289 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca eix d'anticicló terme pral.n m en axis of anticyclone  es eje de anticiclón  fr axe d'anticyclone  
290 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca eix de depressió terme pral.n m en axis of depression  es eje de depresión  fr axe de dépression  
291 observació meteorològica ca electrosonda terme pral.n f en electrosonde  es electrosonda  fr electrosonde  
292 meteorologia ca element meteorològic terme pral.n m en meteorological element  es elemento meteorológico  fr élément météorologique  
293 representació meteorològica ca emagrama terme pral.n m en emagram  es emagrama  fr emagramme  
294 atmosfera terrestre > estructura ca embut de la tropopausa terme pral.n m en tropopause funnel  es embudo de la tropopausa  fr entonnoir de la tropopause  
295 variable atmosfèrica > radiació ca emitància terme pral.n f en emittance  en exitance  en radiant emittance  es emitancia  es emitancia radiante  fr émittance énergétique  fr exitance  fr facteur d'émission  
296 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca enclusa terme pral.n f ca incus sin. compl.adj en anvil  en incus  es incus  es yunque  fr enclume  fr incus  
297 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca equilibri adiabàtic terme pral.n m ca equilibri convectiu sin. compl.n m en adiabatic equilibrium  en convective equilibrium  es equilibrio adiabático  es equilibrio convectivo  fr equilibre adiabatique  
298 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca equilibri geostròfic terme pral.n m en geostrophic equilibrium  es equilibrio geostrófico  fr equilibre géostrophique  
299 representació meteorològica ca equisaturada terme pral.n f es equisaturada  
300 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca equivalent en aigua de la neu terme pral.n m en water equivalent of snow  es equivalente en agua de la nieve  fr equivalent en eau de la neige  
301 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca escala Kelvin terme pral.n f ca escala absoluta sin. compl.n f ca escala termodinàmica sin. compl.n f en absolute temperature scale  en Kelvin temperature scale  es escala de temperatura absoluta  es escala Kelvin  fr échelle de température absolue  fr échelle de température Kelvin  
302 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca escala Celsius terme pral.n f ca escala centígrada sin. compl.n f en Celsius temperature scale  en centigrade temperature scale  es escala Celsius  es escala centígrada  fr échelle de température Celsius  fr échelle de température centigrade  
303 variable atmosfèrica > vent > classificació ca escala de Beaufort terme pral.n f en Beaufort scale  es escala de Beaufort  fr échelle Beaufort  
304 observació meteorològica ca escala de Linke terme pral.n f en Linke scale  es escala de Linke  fr échelle de Linke  
305 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca escala Fahrenheit terme pral.n f en Fahrenheit temperature scale  es escala Fahrenheit  fr échelle de température Fahrenheit  
306 variable atmosfèrica > radiació ca escala pirheliomètrica internacional terme pral.n f en international pyrheliometric scale  es escala pirheliométrica internacional  fr échelle pyrhéliométrique internationale  
307 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca espècie de núvols terme pral.n f en species of clouds  es especie de nubes  fr espèces de nuages  
308 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca espectre de Brocken terme pral.n m en Brocken spectrum  es espectro de Brocken  fr spectre de Brocken  
309 variable atmosfèrica > radiació ca espectre solar terme pral.n m en solar spectrum  es espectro solar  fr spectre solaire  
310 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca espessor baromètrica terme pral.n f en thickness  es espesor  fr épaisseur  
311 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca espessor del núvol terme pral.n f en vertical extent of a cloud  es extensión vertical de una nube  fr extension verticale d'un nuage  
312 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca espessor geopotencial terme pral.n f es espesor geopotencial  
313 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca espessor òptica terme pral.n f en optical depth  en optical thicness  es espesor óptico  fr épaisseur optique  
314 variable atmosfèrica > vent ca espiral d'Ekman terme pral.n f en Ekman spiral  es espiral de Ekman  fr spirale d'Ekman  
315 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca estabilitat atmosfèrica terme pral.n f ca estabilitat sin. compl.n f en stability  es estabilidad  es estratificación estable  fr stabilité  
316 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca estabilitat absoluta terme pral.n f en absolute stability  es estabilidad absoluta  fr stabilité absolue  
317 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca estabilitat indiferent terme pral.n f en neutral stability  es estabilidad indiferente  es estratificación indiferente  fr equilibre indifférent  
318 observació meteorològica ca estació meteorològica terme pral.n f en meteorological station  es estación meteorológica  fr station météorologique  
319 representació meteorològica ca estegrama terme pral.n m en estegram  es estegrama  fr estégramme  
320 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca estiuet de Sant Martí terme pral.n m en Saint Martin's summer  es veranillo de San Martín  fr été de la Saint-Martin  
321 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca estratus terme pral.n m ca estrat sin. compl.n m en stratus  es estrato  es stratus  fr stratus  sbl St  
322 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca estratocúmulus terme pral.n m ca estratocúmul sin. compl.n m en stratocumulus  es estratocúmulo  es stratocumulus  fr stratocumulus  sbl Sc  
323 atmosfera terrestre > estructura ca estratopausa terme pral.n f en stratopause  es estratopausa  fr stratopause  
324 atmosfera terrestre > estructura ca estratosfera terme pral.n f en stratosphere  es estratosfera  fr stratosphère  
325 atmosfera terrestre > estructura ca exosfera terme pral.n f en exosphere  es exosfera  fr exosphère  
326 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca factor de terbolesa terme pral.n m en turbidity factor  es factor de turbiedad  fr facteur de trouble  
327 variable atmosfèrica > vent ca factor de turbulència terme pral.n m es factor de turbulencia  
328 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca falca anticiclònica terme pral.n f en wedge  es cuña anticiclónica  fr dorsale  
329 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca fals cirrus terme pral.n m en false cirrus  es falso cirrus  fr faux cirrus  
330 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca fase de la neu terme pral.n f en snow stage  es fase de la nieve  fr stade neige  
331 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca fase de la pedra terme pral.n f en hail stage  es fase del granizo  fr stade grêle  
332 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca fase de la pluja terme pral.n f en rain stage  es fase de la lluvia  fr stade pluie  
333 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca fase seca terme pral.n f en dry stage  es fase seca  fr stade sec  
334 branques de la meteorologia ca fenologia terme pral.n f en phenology  es fenología  fr phénologie  
335 meteorologia ca fenomen atmosfèric terme pral.n m ca meteor terme pral.n m en meteor  es fenómeno atmosférico  es meteoro  fr météore  
336 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca fibratus terme pral.adj en fibratus  es fibratus  fr fibratus  
337 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca finestra atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric window  es ventana atmosférica  fr fenêtre atmosphérique  
338 representació meteorològica ca fletxa de vent terme pral.n f en wind arrow  es flecha del viento  fr flèche de vent  
339 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca floccus terme pral.adj en floccus  es floccus  fr floccus  
340 variable atmosfèrica > radiació ca flux radiant terme pral.n m en radiant flux  en radiant power  es flujo radiante  fr flux énergétique  
341 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca foc de Sant Elm terme pral.n m en Saint Elmo's fire  es fuego de Santelmo  fr feu Saint-Elme  
342 variable atmosfèrica > vent > classificació ca föhn terme pral.n m en föhn  es foehn  fr foehn  
343 atmosfera terrestre ca forat d'ozó terme pral.n m en ozone hole  es agujero de ozono  
344 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca força de Coriolis terme pral.n f en Coriolis force  es fuerza de Coriolis  fr force de Coriolis  
345 variable atmosfèrica > vent ca força del vent terme pral.n f en wind force  es fuerza del viento  fr force du vent  
346 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca fractus terme pral.adj en fractus  es fractus  fr fractus  
347 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca fresca terme pral.n f es fresco  fr frais  
348 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front terme pral.n m en front  es frente  fr front  
349 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front terme pral.n m ca superfície frontal sin. compl.n f en front  en frontal surface  es frente  es superficie frontal  fr front  fr surface frontale  
350 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front actiu terme pral.n m es frente activo  
351 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front antàrtic terme pral.n m en antarctic front  es frente antártico  fr front antarctique  
352 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front àrtic terme pral.n m en arctic front  es frente ártico  fr front arctique  
353 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front càlid terme pral.n m en warm front  es frente cálido  fr front chaud  
354 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front dels alisis terme pral.n m en trade-winds front  es frente de los alisios  fr front des alizés  
355 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front equatorial terme pral.n m ca front intertropical sin. compl.n m en equatorial front  en intertropical front  es frente ecuatorial  es frente intertropical  fr front équatorial  fr front intertropical  
356 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front fred terme pral.n m en cold front  es frente frío  fr front froid  
357 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front inactiu terme pral.n m es frente inactivo  
358 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front mediterrani terme pral.n m en mediterranean front  es frente mediterráneo  fr front méditerranéen  
359 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front oclús terme pral.n m en occluded front  es frente ocluido  fr front occlus  
360 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front polar terme pral.n m en polar front  es frente polar  fr front polaire  
361 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front principal terme pral.n m en principal front  es frente principal  fr front principal  
362 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front secundari terme pral.n m en secondary front  es frente secundario  fr front secondaire  
363 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca front superior terme pral.n m en upper front  es frente en altitud  es frente superior  fr front d'altitude  
364 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca frontogènesi terme pral.n f en frontogenesis  es frontogénesis  fr frontogenèse  
365 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca frontolisi terme pral.n f en frontolysis  es frontolisis  fr frontolyse  
366 atmosfera terrestre ca fum terme pral.n m en smoke  es humo  fr fumée  
367 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca ganxo baromètric terme pral.n m en pressure jump  es gancho barométrico  fr crochet barométrique  
368 variable atmosfèrica > vent > classificació ca garbí terme pral.n m ca llebeig sin. compl.n m en south-west wind  es ábrego  fr suroît  
369 atmosfera terrestre ca gas permanent terme pral.n m es gas permanente  
370 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca gebrada terme pral.n f
371 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca gebre terme pral.n m en hoar frost  en rime  es cencellada blanca  es escarcha  fr gelée blanche  fr givre  
372 variable atmosfèrica > hidrometeor ca glaç terme pral.n m ca gel sin. compl.n m en ice  es hielo  fr glace  
373 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca glaçada terme pral.n f ca gelada sin. compl.n f en freezing  en frost  es helada  fr gel  fr gelée  
374 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca gènere de núvols terme pral.n m en cloud genus  es género de nubes  fr genre de nuages  
375 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca geopotencial terme pral.n m en geopotential  es geopotencial  fr géopotentiel  
376 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca glaçada negra terme pral.n f es helada negra  fr gelée noire  
377 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca glaçada per advecció terme pral.n f es helada de advección  fr gelée d'advection  
378 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca glaçada per radiació terme pral.n f es helada de radiación  fr gelée de rayonnement  
379 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca glòria terme pral.n f en glory  es corona de Ulloa  es gloria  fr gloire  
380 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca gota freda terme pral.n f en cold air pool  es gota  fr goutte d'air froid  
381 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca gotellada terme pral.n f en cloudburst  en downpour  es chaparrón  fr giboulée  fr grosse pluie  
382 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca gradient adiabàtic terme pral.n m en adiabatic lapse rate  es gradiente adiabático  fr gradient adiabatique  
383 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca gradient adiabàtic saturat terme pral.n m en saturation adiabatic lapse rate  es gradiente adiabático saturado  fr gradient adiabatique saturé  
384 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca gradient adiabàtic sec terme pral.n m en dry adiabatic lapse rate  es gradiente adiabático seco  fr gradient adiabatique sec  
385 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca gradient autoconvectiu terme pral.n m en autoconvective lapse rate  es gradiente autoconvectivo  fr gradient autoconvectif  
386 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca gradient superadiabàtic terme pral.n m en super-adiabatic lapse rate  es gradiente superadiabático  fr gradient superadiabatique  
387 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca gradient vertical de temperatura terme pral.n m en temperature lapse rate  en vertical gradient of temperature  es gradiente térmico vertical  es gradiente vertical de temperatura  fr gradient thermique vertical  fr gradient vertical de la température  
388 predicció meteorològica ca grau d'encert terme pral.n m en skill score  es grado de acierto  
389 variable atmosfèrica > vent > classificació ca gregal terme pral.n m en gregale  es gregal  
390 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca halo terme pral.n m en halo  es halo  fr halo  
391 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca heliògraf terme pral.n m en heliograph  en sunshine recorder  es heliofanógrafo  es heliógrafo  fr héliographe  
392 atmosfera terrestre > estructura ca heterosfera terme pral.n f en heterosphere  es heterosfera  fr hétérosphère  
393 branques de la meteorologia ca hidrologia terme pral.n f en hydrology  es hidrología  fr hydrologie  
394 variable atmosfèrica > hidrometeor ca hidrometeor terme pral.n m en hydrometeor  es hidrometeoro  fr hydrométéore  
395 branques de la meteorologia ca hidrometeorologia terme pral.n f ca meteorologia hidrològica sin. compl.n f en hydrometeorology  es hidrometeorología  es meteorología hidrológica  fr hydrométéorologie  fr météorologie hydrologique  
396 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica > instrumentació ca higrògraf terme pral.n m en hygrograph  es higrógrafo  fr hygrographe  
397 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica > instrumentació ca higrograma terme pral.n m en hygrogram  es higrograma  fr hygrogramme  
398 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica > instrumentació ca higròmetre terme pral.n m en hygrometer  es higrómetro  fr hygromètre  
399 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica > instrumentació ca higròmetre d'absorció terme pral.n m en absorption hygrometer  en chemical hygrometer  es higrómetro de absorción  es higrómetro químico  fr hygromètre à absorption  
400 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica > instrumentació ca higròmetre de cabells terme pral.n m en hair hygrometer  es higrómetro de cabello  fr hygromètre à cheveux  
401 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica > instrumentació ca higròmetre de condensació terme pral.n m en dew-point hygrometer  en frost-point hygrometer  es higrómetro de condensación  es higrómetro de punto de rocío  fr hygromètre à condensation  
402 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica > instrumentació ca higròmetre elèctric terme pral.n m en electrical hygrometer  es higrómetro eléctrico  fr hygromètre électrique  
403 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica ca higrometria terme pral.n f en hygrometry  es higrometría  fr hygrométrie  
404 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica > instrumentació ca higroscopi terme pral.n m en hygroscope  es higroscopio  
405 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica ca higroscopicitat terme pral.n f en hygroscopicity  es higroscopicidad  fr hygroscopicité  
406 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca hipsòmetre terme pral.n m en hypsometer  es hipsómetro  fr hypsomètre  
407 atmosfera terrestre > estructura ca homopausa terme pral.n f en homopause  es homopausa  
408 atmosfera terrestre > estructura ca homosfera terme pral.n f en homosphere  es homosfera  fr homosphère  
409 observació meteorològica ca hora sinòptica terme pral.n f en synoptic hour  es hora sinóptica  fr heure synoptique  
410 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca humilis terme pral.adj en humilis  es humilis  fr humilis  
411 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica ca humitat absoluta terme pral.n f en absolute humidity  es humedad absoluta  fr humidité absolue  
412 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica ca humitat atmosfèrica terme pral.n f en vapour concentration  es humedad atmosférica  fr humidité atmosphérique  
413 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica ca humitat específica terme pral.n f en specific humidity  es humedad específica  fr humidité spécifique  
414 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica ca humitat relativa terme pral.n f en relative humidity  es humedad relativa  fr humidité relative  
415 variable atmosfèrica > vent > classificació ca huracà terme pral.n m en hurricane  es temporal huracanado  fr ouragan  
416 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca índex de circulació terme pral.n m en circulation index  es índice de circulación  fr indice de circulation  
417 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca inestabilitat atmosfèrica terme pral.n f ca inestabilitat sin. compl.n f en instability  es estratificación inestable  es inestabilidad  fr instabilité  
418 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca inestabilitat absoluta terme pral.n f en absolue instability  es inestabilitat absoluta  fr instabilité  
419 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca inestabilitat condicional terme pral.n f en conditional instability  es inestabilidad condicional  fr instabilité conditionnelle  
420 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca inestabilitat de cisallament terme pral.n f ca inestabilitat de Helmholtz sin. compl.n f en Helmholtz instability  en shearing instability  es inestabilidad de cizalladura  es inestabilidad de Helmholtz  fr instabilité de cisaillement  fr instabilité de Helmholtz  
421 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca inestabilitat potencial terme pral.n f en convective instability  en potential instability  es inestabilidad potencial  fr instabilité potentielle  
422 variable atmosfèrica > radiació ca insolació terme pral.n f en insolation  es insolación  fr insolation  
423 meteorologia ca institut meteorològic terme pral.n m en meteorological institute  en meteorological office  es instituto de meteorología  fr bureau météorologique  fr institut météorologique  fr office météorologique  
424 observació meteorològica ca instrument meteorològic terme pral.n m en meteorological instrument  es instrumento meteorológico  fr instrument météorologique  
425 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca intensificació de la depressió terme pral.n f en deepening of a depression  es ahondamiento de una depresión  fr creusement d'une dépression  
426 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca intensitat de la precipitació terme pral.n f en precipitation intensity  es intensidad de la precipitación  fr intensité de la précipitation  
427 variable atmosfèrica > radiació ca intensitat radiant terme pral.n f en radiant intensity  es intensidad radiante  fr intensité énergétique  
428 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca interval de broma terme pral.n m es intervalo de bruma  
429 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca intortus terme pral.adj en intortus  es intortus  fr intortus  
430 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca inversió tèrmica terme pral.n f en thermal inversion  es inversión térmica  fr inversion thermique  
431 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca inversió tèrmica de superfície terme pral. en ground inversion  en surface inversion  es inversión en el suelo  es inversión térmica superficial  fr inversion au sol  
432 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca inversió tèrmica per radiació terme pral.n f en radiation inversion  es inversión térmica de radiación  fr inversion de rayonnement  
433 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca inversió tèrmica per subsidència terme pral.n f en subsidence temperature inversion  es inversión térmica de subsidencia  fr inversion de subsidence  
434 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca ionització atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric ionization  es ionización atmosférica  fr ionisation atmosphérique  
435 atmosfera terrestre > estructura ca ionosfera terme pral.n f en ionosphere  es ionosfera  fr ionosphère  
436 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca iridescència terme pral.n f ca irisació sin. compl.n f en iridescence  en irisation  es iridiscencia  es irisación  fr irisation  
437 variable atmosfèrica > radiació ca irradiació terme pral.n f en irradiation  es irradiación  fr irradiation  
438 variable atmosfèrica > radiació ca irradiància terme pral.n f en irradiance  es irradiancia  fr éclairement énergétique  
439 representació meteorològica ca isal·lòbara terme pral.n f en anallobar  en isallobar  es analobara  es isalobara  fr anallobare  fr isallobare  
440 representació meteorològica ca isal·lohipsa terme pral.n f en isallohypse  es isalohípsa  fr isallohypse  
441 representació meteorològica ca isal·lopotencial terme pral.n f es isalopotencial  
442 representació meteorològica ca isal·loterma terme pral.n f en isallotherm  es isaloterma  fr isallotherme  
443 representació meteorològica ca isanemona terme pral.n f ca isotaca sin. compl.n f en isanemone  en isotach  es isanemona  es isotaca  fr isanémone  fr isotache  fr isotaque  
444 representació meteorològica ca isanòmala terme pral.n f en isanomaly  es isanómala  fr isanomale  
445 representació meteorològica ca isòbara terme pral.n f en isobar  es isobara  fr isobare  
446 representació meteorològica ca isobronta terme pral.n f en isobront  es isobronta  fr isobronte  
447 representació meteorològica ca isocasma terme pral.n f en isochasm  es isocasma  fr isochasme  
448 representació meteorològica ca isògona terme pral.n f en isogon  es isógona  fr isogone  
449 representació meteorològica ca isograma terme pral.n m en isogram  es isograma  fr equiscalaire  fr isogramme  
450 representació meteorològica ca isohèlia terme pral.n f en isohel  es isohelia  fr isohèle  
451 representació meteorològica ca isohieta terme pral.n f en isohyet  es isoyeta  fr isohyète  
452 representació meteorològica ca isohipsa terme pral.n f en isohypse  es isohípsa  fr isohypse  
453 representació meteorològica ca isohipsa relativa terme pral.n f en thickness line  es línea de espesor  fr ligne d'épaisseur  
454 representació meteorològica ca isolínia terme pral.n f en isoline  en isopleth  es isolínea  es isopleta  fr isoplèthe  
455 representació meteorològica ca isòmera terme pral.n f en isomer  es isómera  fr isomère  
456 representació meteorològica ca isònefa terme pral.n f en isoneph  es isonefa  fr isonèphe  
457 representació meteorològica ca isopícnica terme pral.n f en isopycnic  es isopícnica  
458 representació meteorològica ca isoquimena terme pral.n f en isocheim  en isochime  es isoquimena  
459 representació meteorològica ca isòstera terme pral.n f en isosteric  es isóstera  
460 representació meteorològica ca isòtera terme pral.n f en isothere  es isótera  
461 representació meteorològica ca isoterma terme pral.n f en isotherm  es isoterma  fr isotherme  
462 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca lacunosus terme pral.adj en lacunosus  es lacunosus  fr lacunosus  
463 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca lenticularis terme pral.adj en lenticularis  es lenticularis  fr lenticularis  
464 observació meteorològica ca lidar terme pral.n m en lidar  es lidar  es lídar  fr lidar  
465 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca línia d'inestabilitat terme pral.n f en instability line  es línea de inestabilidad  fr ligne d'instabilité  
466 atmosfera terrestre ca línia de calitja terme pral.n f en haze line  es línea de calima  fr ligne de brume  
467 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > anticicló ca línia de falca anticiclònica terme pral.n f en axis of ridge  en ridge line  es línea dorsal  fr ligne de crête  
468 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca línia de tàlveg terme pral.n f en axis of trough  en trough line  es eje de la vaguada  es línea de vaguada  fr ligne de creux  fr thalweg  
469 variable atmosfèrica > vent ca línia de torbonades terme pral.n f en squall line  es línea de turbonadas  fr ligne de grains  
470 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca llamp terme pral.n m en thunderbolt  es rayo  fr foudre  
471 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca llamp globular terme pral.n m en ball lightning  es rayo en bola  fr éclair en boule  fr foudre globulaire  
472 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca llampec terme pral.n m en lightning  es relámpago  fr éclair  
473 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca llampó terme pral.n m ca llampec de calor sin. compl.n m en heat lightning  es relámpago de calor  fr éclair de chaleur  
474 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca llampec de rosari terme pral.n m en beaded lightning  en pearl lightning  en pearl necklace lightning  es relámpago en rosario  fr éclair en chapelet  
475 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca llei de Buys Ballot terme pral.n f en Buys Ballot's law  es regla de Buys-Ballot  fr règle de Buys Ballot  
476 variable atmosfèrica > vent > classificació ca llevant terme pral.n m en levanter  es levante  fr levant  
477 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca llindar de contrast terme pral.n m en contrast threshold  es umbral diferencial  fr seuil de contraste  
478 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca luminància terme pral.n f en luminance  es luminancia  fr luminance  
479 branques de la meteorologia ca macrometeorologia terme pral.n f en macrometeorology  es macrometeorología  fr macrométéorologie  
480 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca mamma terme pral.n f en mamma  es mamma  fr mamma  
481 variable atmosfèrica > vent > instrumentació ca mànega de vent terme pral.n f en wind sleeve  en wind sock  es manga  fr manche à air  
482 representació meteorològica ca mapa d'altura terme pral.n m en upper-air chart  es mapa en altura  fr carte en altitude  
483 representació meteorològica ca mapa d'altura constant terme pral.n m en upper-air chart  es mapa de nivel constante  fr carte à niveau fixe  
484 representació meteorològica ca mapa d'espessor terme pral.n m en thickness chart  es mapa de espesor  es topografía relativa  fr carte d'épaisser  
485 representació meteorològica ca mapa de la tropopausa terme pral.n m en tropopause chart  es mapa de la tropopausa  fr carte de la tropopause  
486 representació meteorològica ca mapa de pressió constant terme pral.n m en constant pressure chart  en isobaric chart  es mapa de presión constante  fr carte à pression constante  
487 representació meteorològica ca mapa de superfície terme pral.n m en surface chart  es mapa de superficie  fr carte au sol  fr carte de surface  
488 representació meteorològica ca mapa sinòptic terme pral.n m ca mapa del temps sin. compl.n m en synoptic chart  en weather chart  es mapa del tiempo  es mapa sinóptico  fr carte du temps  fr carte synoptique  
489 representació meteorològica ca mapa previst terme pral.n m en forecast chart  en prognostic chart  es mapa previsto  fr carte prévue  
490 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca marea atmosfèrica terme pral.n f ca marea baromètrica sin. compl.n f en atmospheric tide  es marea atmosférica  fr marée atmosphérique  
491 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca marea ionosfèrica terme pral.n f en ionospheric tide  es marea ionosférica  fr marée ionosphérique  
492 variable atmosfèrica > vent > classificació ca marinada terme pral.n f en maritime air  es marinada  fr marin  
493 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca massa d'aire terme pral.n f en air mass  es masa de aire  fr masse d'air  
494 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca massa d'aire càlid terme pral.n f en warm air  es masa de aire caliente  fr masse d'air chaud  
495 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca massa d'aire continental terme pral.n f en continental air mass  es masa de aire continental  fr masse d'air continental  
496 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca massa d'aire equatorial terme pral.n f en equatorial air  es masa de aire ecuatorial  fr masse d'air équatorial  
497 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca massa d'aire estable terme pral.n f en stable air mass  es masa de aire estable  fr masse d'air stable  
498 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca massa d'aire fred terme pral.n f en cold air mass  es masa de aire frío  fr masse d'air froid  
499 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca massa d'aire inestable terme pral.n f en unstable air mass  es masa de aire inestable  fr masse d'air instable  
500 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca massa d'aire marítim terme pral.n f en maritime air mass  es masa de aire marítimo  fr masse d'air maritime  
501 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca massa d'aire polar terme pral.n f en polar air mass  es masa de aire polar  fr masse d'air polaire  
502 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca massa d'aire tropical terme pral.n f en tropical air mass  es masa de aire tropical  fr masse d'air tropical  
503 variable atmosfèrica > radiació ca massa òptica de l'aire terme pral.n f en optical air mass  es masa óptica del aire  fr masse optique de l'air  
504 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca mediocris terme pral.adj en mediocris  es mediocris  fr mediocris  
505 branques de la meteorologia ca mesometeorologia terme pral.n f en mesometeorology  es mesometeorología  fr mésométéorologie  
506 atmosfera terrestre > estructura ca mesopausa terme pral.n f en mesopause  es mesopausa  fr mésopause  
507 atmosfera terrestre > estructura ca mesosfera terme pral.n f en mesosphere  es mesosfera  fr mésosphère  
508 variable atmosfèrica > vent > classificació ca mestral terme pral.n m en mistral  es mistral  fr mistral  
509 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca meteor elèctric terme pral.n m en electrometeor  es electrometeoro  fr electrométéore  
510 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca meteor lluminós terme pral.n m en photometeor  es fotometeoro  fr photométéore  
511 observació meteorològica ca meteorògraf terme pral.n m en meteorograph  es meteorógrafo  fr météorographe  
512 meteorologia ca meteoròleg | meteoròloga terme pral.n m, f en meteorologist  es meteorólogo  fr météorologiste  
513 meteorologia ca meteorologia terme pral.n f en meteorology  es meteorología  fr météorologie  
514 branques de la meteorologia ca meteorologia aeronàutica terme pral.n f en aeronautical meteorology  es meteorología aeronáutica  fr météorologie aéronautique  
515 branques de la meteorologia ca meteorologia aplicada terme pral.n f en applied meteorology  es meteorología aplicada  fr météorologie appliquée  
516 branques de la meteorologia ca meteorologia dinàmica terme pral.n f en dynamical meteorology  es meteorología dinámica  fr météorologie dynamique  
517 branques de la meteorologia ca meteorologia experimental terme pral.n f en experimental meteorology  es meteorología experimental  fr météorologie expérimentale  
518 branques de la meteorologia ca meteorologia física terme pral.n f en physical meteorology  es meteorología física  fr météorologie physique  
519 branques de la meteorologia ca meteorologia marítima terme pral.n f en maritime meteorology  es meteorología marítima  fr météorologie maritime  
520 branques de la meteorologia ca meteorologia mèdica terme pral.n f en medical meteorology  es meteorología médica  fr météorologie médicale  
521 branques de la meteorologia ca meteorologia sinòptica terme pral.n f en synoptic meteorology  es meteorología sinóptica  fr météorologie synoptique  
522 branques de la meteorologia ca meteorologia teòrica terme pral.n f en theoretical meteorology  es meteorología teórica  fr météorologie théorique  
523 observació meteorològica ca Meteosat terme pral.n m en Meteosat  es Meteosat  fr Météosat  
524 predicció meteorològica ca mètode de les analogies terme pral.n m en analogue method  es método de las analogías  fr méthode des analogues  
525 predicció meteorològica ca mètode de les pertorbacions terme pral.n m en perturbation method  es método de las perturbaciones  fr méthode des perturbations  
526 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > instrumentació ca microbarògraf terme pral.n m en microbarograph  en open scale barograph  es microbarógrafo  fr microbarographe  
527 branques de la meteorologia ca micrometeorologia terme pral.n f en micrometeorology  es micrometeorología  fr micrométéorologie  
528 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca micropluviòmetre terme pral.n m en micropluviometer  es micropluviómetro  fr micropluviomètre  
529 variable atmosfèrica > vent > classificació ca migjorn terme pral.n m en sirocco  es sur  fr sirocco  
530 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca miratge terme pral.n m en mirage  es espejismo  fr mirage  
531 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca miratge inferior terme pral.n m en inferior mirage  es espejismo inferior  fr mirage inférieur  
532 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca miratge superior terme pral.n m en superior mirage  es espejismo superior  fr mirage supérieur  
533 predicció meteorològica ca model baroclínic terme pral.n m en baroclinic model  es modelo baroclino  fr modèle barocline  
534 predicció meteorològica ca model barotròpic terme pral.n m en barotropic model  es modelo barotrópico  fr modèle barotrope  
535 variable atmosfèrica > vent > classificació ca monsó terme pral.n m en monsoon  es monzón  fr mousson  
536 variable atmosfèrica > vent > classificació ca monsó d'estiu terme pral.n m en summer monsoon  es monzón de verano  fr mousson d'été  
537 variable atmosfèrica > vent > classificació ca monsó d'hivern terme pral.n m en winter monsoon  es monzón de invierno  fr mousson d'hiver  
538 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca nebulosus terme pral.adj en nebulosus  es nebulosus  fr nebulosus  
539 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca nefelòmetre terme pral.n m en nephelometer  es nefelímetro  fr néphélémètre  
540 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca nefelometria terme pral.n f en nefelometry  es nefelometría  
541 predicció meteorològica ca nefoanàlisi terme pral.n f en nephanalysis  es nefoanálisis  fr néphanalyse  
542 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca nefocambra terme pral.n f en nephograph  es nefocámara  
543 variable atmosfèrica > hidrometeor ca nefologia terme pral.n f en nefology  es nefología  
544 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca nefòmetre terme pral.n m en nephelometer  es nefómetro  
545 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca nefoscopi terme pral.n m en nephoscope  es nefoscopio  fr néphoscope  
546 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca neu terme pral.n f en snow  es nieve  fr neige  
547 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca neu congesta terme pral.n f en firn  es neviza  fr névé  
548 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca neu pols terme pral.n f en powder snow  es nieve en polvo  fr neige légère  fr neige poudreuse  
549 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca neu primavera terme pral.n f es nieve primavera  fr neige collante  fr neige mouillée  
550 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca neu sorra terme pral.n f es nieve arenosa  
551 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca neu ventada terme pral.n f es nieve venteada  
552 atmosfera terrestre > estructura ca neutropausa terme pral.n f en neutropause  es neutropausa  fr neutropause  
553 atmosfera terrestre > estructura ca neutrosfera terme pral.n f en neutrosphere  es neutrosfera  fr neutrosphère  
554 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca nimboestratus terme pral.n m ca nimboestrat sin. compl.n m en nimbostratus  es nimbostratus  fr nimbostratus  sbl Ns  
555 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca nivell de condensació terme pral.n m en condensation level  es nivel de condensación  fr niveau de condensation  
556 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca nivell de congelació terme pral.n m en freezing level  es nivel de congelación  fr niveau de congélation  
557 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca nivell de divergència nul·la terme pral.n m en level of non-divergence  es nivel de divergencia nula  es nivel de no divergencia  fr niveau de non-divergence  
558 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca nivell de fusió terme pral.n m en melting level  es nivel de fusión  fr niveau de fusion  
559 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca nivell de pressió estàndard terme pral.n m en standard pressure level  es nivel tipo de presión  fr niveau standard de pression  
560 atmosfera terrestre > estructura ca nivell isopícnic terme pral.n m en isopycnic level  es nivel isopícnico  fr niveau isopicne  
561 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca nivòmetre terme pral.n m en snowgauge  es nivómetro  fr nivomètre  
562 variable atmosfèrica > hidrometeor ca nucleació terme pral.n f en nucleation  es nucleación  fr nucléation  
563 variable atmosfèrica > hidrometeor ca nucli atmosfèric terme pral.n m en nucleus  es núcleo atmosférico  fr noyeau atmosphérique  
564 variable atmosfèrica > hidrometeor ca nucli d'Aitken terme pral.n m en Aitken nucleus  es núcleo de Aitken  fr noyeau d'Aitken  
565 variable atmosfèrica > hidrometeor ca nucli de combustió terme pral.n m en combustion nucleus  es núcleo de combustión  fr noyeau de combustion  
566 variable atmosfèrica > hidrometeor ca nucli de condensació terme pral.n m en condensation nucleus  es núcleo de condensación  fr noyeau de condensation  
567 variable atmosfèrica > hidrometeor ca nucli de congelació terme pral.n m en freezing nucleus  es núcleo de congelación  fr noyeau de congélation  
568 variable atmosfèrica > hidrometeor ca nucli de sublimació terme pral.n m en sublimation nucleus  es núcleo de sublimación  fr noyeau de sublimation  
569 variable atmosfèrica > hidrometeor ca nucli higroscòpic terme pral.n m en hygroscopic nucleus  es núcleo higroscópico  fr noyeau hygroscopique  
570 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol terme pral.n m en cloud  es nube  fr nuage  
571 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol accessori terme pral.n m en accessory cloud  es nube aneja  fr nuage annexe  
572 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol alt terme pral.n m en high cloud  en high-level-cloud  en nuage élevé  es nube alta  fr nuage de l'étage supérieur  
573 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol baix terme pral.n m en low cloud  en low-level cloud  es nube baja  fr nuage bas  fr nuage de l'étage inférieur  
574 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol d'ascensió frontal terme pral.n m en upglide cloud  es nube de deslizamiento ascendente  fr nuage d'ascendance synoptique  
575 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol d'inversió terme pral.n m en inversion cloud  es nube de inversión  fr nuage d'inversion  
576 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol de convecció terme pral.n m en convection cloud  en convective cloud  es nube de convección  fr nuage d'inversion  
577 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol de remolí terme pral.n m en rotor cloud  es nube de remolino a sotavento  fr nuage de tourbillon d'aval  
578 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol de torbonada terme pral.n m en squall cloud  es nube de turbonada  fr rouleau nuageux  
579 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol de turbulència terme pral.n m en turbulence cloud  es nube de turbulencia  fr nuage de turbulence  
580 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol iridescent terme pral.n m es nube iridiscente  fr nuage irisé  
581 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol mare terme pral.n m en mother-cloud  es nube madre  fr nuage-origine  
582 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol mitjà terme pral.n m en medium cloud  en medium-level cloud  en middle cloud  es nube media  fr nuage de l'étage moyen  fr nuage des niveaux moyens  
583 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol nacrat terme pral.n m en mother-of-pearl cloud  en nacreous cloud  es nube nacarada  fr nuage nacré  
584 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca núvol noctilucent terme pral.n m en noctilucent cloud  es nube noctilucente  fr nuage nocturne lumineuse  
585 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol orogràfic terme pral.n m en orographic cloud  es nube orográfica  fr nuage orographique  
586 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca núvol subfrontal terme pral.n m en subfrontal cloud  es nube subfrontal  fr nuage subfrontal  
587 variable atmosfèrica > hidrometeor > nuvolositat ca nuvolositat terme pral.n f ca nuvolositat total sin. compl.n f en cloud cover level  en cloudiness  en total cloud cover  es nebulosidad  es nebulosidad total  fr nébulosité totale  
588 variable atmosfèrica > hidrometeor > nuvolositat ca nuvolositat parcial terme pral.n f en cloud amount  en partial cloud amount  es nubosidad  es nubosidad parcial  fr nébulosité  fr nébulosité partielle  
589 observació meteorològica ca observació meteorològica terme pral.n f en meteorological observation  es observación meteorológica  fr observation météorologique  
590 observació meteorològica ca observació meteorològica representativa terme pral.n f en representative meteorological observation  es observación meteorológica representativa  fr observation météorologique représentative  
591 observació meteorològica ca observació sinòptica terme pral.n f en synoptic observation  es observación sinóptica  fr observation synoptique  
592 observació meteorològica ca observador meteorològic | observadora meteorològica terme pral.n m, f en meteorological observer  es observador meteorológico  fr observateur météorologique  
593 observació meteorològica ca observatori meteorològic terme pral.n m en meteorological observatory  es observatorio meteorológico  fr observatoir météorologique  
594 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca oclusió terme pral.n f en occlusion  es oclusión  fr occlusion  
595 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca oclusió càlida terme pral.n f en warm occlusion  es oclusión cálida  fr occlusion chaude  
596 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca oclusió freda terme pral.n f en cold occlusion  es oclusión fría  fr occlusion froide  
597 observació meteorològica ca octa terme pral.n f en okta  es octa  fr octa  
598 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca ona anual terme pral.n f en annual wave  es onda anual  fr onde annuelle  
599 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca ona baromètrica terme pral.n f en pressure wave  es onda de presión  fr onde de pression  
600 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca ona barotròpica terme pral.n f en barotropic wave  es onda barotrópica  
601 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca ona frontal terme pral.n f ca ona ciclònica sin. compl.n f en cyclonic wave  en frontal wave  es onda ciclónica  es onda frontal  fr onde cyclonique  fr onde frontale  
602 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca ona de cisallament terme pral.n f ca ona de Helmholtz sin. compl.n f en Helmholtz wave  en shearing wave  es onda de cizalladura  es onda de Helmholtz  fr onde de cisaillement  fr onde de Helmholtz  
603 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca ona de föhn terme pral.n f en föhn wave  es onda de foehn  fr onde de foehn  
604 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca ona diürna terme pral.n f en diurnal wave  es onda diurna  fr onde diurne  
605 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca ona estacionària terme pral.n f en standing wave  es onda estacionaria  fr onde stationnaire  
606 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca ona gravitatòria terme pral.n f en gravitational wave  es onda de gravedad  fr onde de gravité  
607 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca ona planetària terme pral.n f en planetary wave  es onda planetaria  fr onde planétaire  
608 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca onada de calor terme pral.n f en heat wave  es ola de calor  fr vague de chaleur  
609 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca onada de fred terme pral.n f en cold wave  es ola de frío  fr vague de froid  
610 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca opacitat atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric opacity  es opacidad atmosférica  fr opacité atmosphérique  
611 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca opacus terme pral.adj en opacus  es opacus  fr opacus  
612 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca opalescència terme pral.n f en opalescence  es opalescencia  fr opalescence  
613 branques de la meteorologia ca òptica meteorològica terme pral.n f en atmospheric optics  es óptica atmosférica  fr optique atmosphérique  
614 variable atmosfèrica > vent > classificació ca terral terme pral.n m ca oratge sin. compl.n m es terral  es viento terral  
615 meteorologia ca Organització Meteorològica Mundial terme pral.n f en World Meteorological Organization  es Organización Meteorológica Mundial  fr Organization Météorologique Mondiale  
616 atmosfera terrestre ca ozó terme pral.n m en ozone  es ozono  fr ozone  
617 atmosfera terrestre > estructura ca ozonosfera terme pral.n f en ozonosphere  es ozonosfera  fr ozonosphère  
618 observació meteorològica ca ozonosonda terme pral.n f en ozone sonde  es ozonosonda  fr sonde pour l'ozone  
619 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca pannus terme pral.n m en pannus  es pannus  fr pannus  
620 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca pantà baromètric terme pral.n m en flat low  es pantano barométrico  fr marais barométrique  
621 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca pantalla pluviomètrica terme pral.n f en raingauge shield  es pantalla pluviométrica  fr ecran de pluviomètre  
622 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca parallamps terme pral.n m en lightning conductor  es pararrayos  fr parafoudre  fr paratonnerre  
623 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca paràmetre de Coriolis terme pral.n m en Coriolis parameter  es parámetro de Coriolis  fr paramètre de Coriolis  
624 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca paràmetre de Rossby terme pral.n m en Rossby parameter  es parámetro de Rossby  fr paramètre de Rossby  
625 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca paràsit atmosfèric terme pral.n m en sferic  es parásito atmosférico  fr parasite atmosphérique  
626 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca parheli terme pral.n m en mock-sun ring  es círculo parhélico  fr cercle parhélique  
627 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca pedra terme pral.n f en hailstone  es pedrisco  fr grêlon  
628 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca pedregada terme pral.n f en hail  es granizo  fr grêle  
629 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca pendent del front terme pral.n m en frontal slope  es pendiente frontal  fr pente frontal  
630 variable atmosfèrica > vent > instrumentació ca penell terme pral.n m en tail vane  en wind vane  es veleta  fr girouette  
631 predicció meteorològica ca període sinòptic natural terme pral.n m en natural synoptic period  es período sinóptico natural  fr période synoptique naturelle  
632 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca perlucidus terme pral.adj en perlucidus  es perlucidus  fr perlucidus  
633 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca pertorbació atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric disturbance  es perturbación atmosférica  fr perturbation atmosphérique  
634 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca pertorbació ionosfèrica terme pral.n f en ionospheric disturbance  es perturbación ionosférica  fr perturbation ionosphérique  
635 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca pileus terme pral.n m en pileus  es pileus  fr pileus  
636 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca piranòmetre terme pral.n m ca solarímetre sin. compl.n m en pyranometer  en solarimeter  es piranómetro  es solarímetro  fr pyranomètre  fr solarimètre  
637 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca piranòmetre net terme pral.n m en net pyranometer  es piranómetro de radiación neta  fr pyranomètre net  
638 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca pirheliòmetre terme pral.n m en pyrheliometer  es pirheliómetro  fr pyrhéliomètre  
639 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca pirheliòmetre compensat terme pral.n m en compensated pyrheliometer  es pirheliómetro compensado  fr pyrhéliomètre à compensation  
640 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca pirogeòmetre terme pral.n m en pyrgeometer  es pirogeómetro  fr pyrgéomètre  
641 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca pirogeòmetre net terme pral.n m en pyrgeometer  es pirogeómetro  fr pyrgéomètre  
642 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca piroradiòmetre terme pral.n m en pyrradiometer  es pirradiómetro  fr pyrradiomètre  
643 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca pis de núvols terme pral.n m en cloud level  es piso de nubes  fr étage des nuages  
644 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca plovisqueig terme pral.n m ca plugim terme pral.n m ca roina sin. compl.n f ca ruixim sin. compl.n m en drizzle  es llovizna  fr bruine  
645 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca pluja terme pral.n f en rain  es lluvia  fr pluie  
646 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca pluja àcida terme pral.n f en acid rain  es lluvia ácida  fr pluie acide  
647 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca pluja de fang terme pral.n f en mud rain  es lluvia de barro  fr pluie de boue  
648 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca pluviògraf terme pral.n m en pluviograph  es pluviógrafo  fr pluviographe  
649 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca pluviògraf basculant terme pral.n m en tipping-bucket raingauge  es pluviógrafo basculante  fr pluviographe à augets basculeurs  fr pluviographe à balance  
650 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca pluviògraf de sifó terme pral.n m en siphon raingauge  es pluviógrafo de sifón  fr pluviographe à siphon  
651 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca pluviograma terme pral.n m en pluviogram  es pluviograma  fr pluviogramme  
652 variable atmosfèrica > hidrometeor > instrumentació ca pluviòmetre terme pral.n m en raingauge  es pluviómetro  fr pluviomètre  
653 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca pluviometria terme pral.n f en pluviometry  es pluviometría  fr pluviométrie  
654 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca polarització atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric polarization  es polarización atmosférica  fr polarisation atmosférique  
655 atmosfera terrestre ca pols terme pral.n f en dust  es polvo  fr poussière  
656 variable atmosfèrica > vent > classificació ca ponent terme pral.n m en west wind  es poniente  fr vent du couchant  
657 atmosfera terrestre ca potencial de contaminació terme pral.n m
658 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca praecipitatio terme pral.n f en praecipitatio  es praecipitatio  fr praecipitatio  
659 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca precipitació terme pral.n f en precipitation  es precipitación  fr précipitation  
660 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca precipitació artificial terme pral.n f en artificial precipitation  es precipitación artificial  fr précipitation artificielle  
661 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca precipitació convectiva terme pral.n f en convective precipitation  es precipitación convectiva  fr précipitation de convection  
662 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca precipitació estratiforme terme pral.n f en stratiform precipitation  es precipitación estratiforme  
663 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca precipitació frontal terme pral.n f en frontal precipitation  es precipitación frontal  fr précipitation frontale  
664 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca precipitació inapreciable terme pral.n f es precipitación inapreciable  
665 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca precipitació local terme pral.n f en local precipitation  es precipitación local  fr précipitation locale  
666 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca precipitació orogràfica terme pral.n f en orographic precipitation  es precipitación orográfica  fr précipitation orographique  
667 predicció meteorològica ca predicció a curt termini terme pral.n f en nowcast  en short-range forecast  es predicción a corto plazo  fr prévision à courte échéance  fr prévision immédiate  
668 predicció meteorològica ca predicció a llarg termini terme pral.n f en long-range forecast  es predicción a largo plazo  fr prévision à longue échéance  
669 predicció meteorològica ca predicció a mitjà termini terme pral.n f en medium-range forecast  es predicción a medio plazo  fr prévision à moyenne échéance  
670 predicció meteorològica ca predicció climatològica terme pral.n f en climatological forecast  es predicción climatológica  fr prévision climatologique  
671 predicció meteorològica ca predicció meteorològica terme pral.n f ca predicció del temps sin. compl.n f en weather forecast  es predicción del tiempo  es predicción meteorológica  fr prévision du temps  fr prévision météorologique  
672 predicció meteorològica ca predicció estadística terme pral.n f en statistical forecast  es predicción estadística  fr prévision statistique  
673 predicció meteorològica ca predicció local terme pral.n f en local forecast  es predicción local  fr prévision locale  
674 predicció meteorològica ca predicció numèrica del temps terme pral.n f en numerical weather prediction  es predicción numérica  fr prévision numérique  
675 predicció meteorològica ca predicció sinòptica terme pral.n f en synoptic forecast  es predicción sinóptica  fr prèvision synoptique  
676 predicció meteorològica ca predictor | predictora terme pral.n m, f en forecaster  es predictor  fr prévisionniste  
677 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca pressió atmosfèrica terme pral. en atmospheric pressure  es presión atmosférica  fr pression atmosphérique  
678 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca procés adiabàtic terme pral.n m en adiabatic process  es proceso adiabático  fr processus adiabatique  
679 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca procés pseudoadiabàtic terme pral.n m en pseudo-adiabatic process  es proceso pseudoadiabático  fr processus pseudo-adiabatique  
680 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca pseudoadiabàtica terme pral.n f en pseudo-adiabatic  es pseudoadiabática  fr pseudo-adiabatique  
681 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca pseudofront terme pral.n m en pseudo-front  es pseudofrente  fr pseudo-front  
682 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca pseudoinestabilitat terme pral.n f en pseudoinstability  es pseudoinestabilidad  fr pseudo-instabilité  
683 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica > instrumentació ca psicròmetre terme pral.n m en psychrometer  es psicrómetro  fr psychromètre  
684 variable atmosfèrica > humitat atmosfèrica > instrumentació ca psicròmetre d'aspiració terme pral.n m en aspirated psychrometer  en ventilated psychrometer  es psicrómetro con ventilador  es psicrómetro de aspiración  fr psychromètre à aspiration  fr psychromètre ventilé  
685 observació meteorològica ca pulvímetre terme pral.n m en dust counter  es pulvímetro  fr pulvérimètre  fr pulvimètre  
686 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca punt d'oclusió terme pral.n m en point of occlusion  es punto de oclusión  fr point d'occlusion  
687 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca punt de congelació terme pral.n m en frost point  es punto de congelación  fr point de gelée  
688 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca punt de rosada terme pral.n m en frost point  es punto de rocío  es temperatura de rocío  fr point de rosée  
689 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca punt neutre terme pral.n m en neutral point  es punto neutro  fr point neutre  
690 atmosfera terrestre > estructura ca quimiosfera terme pral.n f en chemosphere  es quimosfera  fr chimosphère  
691 observació meteorològica ca radar meteorològic terme pral.n m en meteorological radar  en weather radar  es radar meteorológico  fr radar météorologique  
692 variable atmosfèrica > radiació ca radiació terme pral.n f en radiation  es radiación  fr radiation  fr rayonnement  
693 variable atmosfèrica > radiació ca radiació terme pral.n f en radiation  es radiación  fr radiation  fr rayonnement  
694 variable atmosfèrica > radiació ca radiació terme pral. en radiation  es radiación  fr radiation  fr rayonnement  
695 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric radiation  en sky radiation  es radiación atmosférica  fr rayonnement atmosphérique  
696 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació d'ona curta terme pral.n f en short-wave radiation  es radiación de onda corta  fr rayonnement d'onde courte  fr rayonnement de courtes longueurs d'onde  
697 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació d'ona llarga terme pral.n f en long-wave radiation  es radiación de onda larga  fr rayonnement d'onde longue  fr rayonnement de grandes longueurs d'onde  
698 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació del cos negre terme pral.n f en black-body radiation  en blackbody radiation  es radiación del cuerpo negro  fr rayonnement du corps noir  
699 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació difusa terme pral.n f en diffuse radiation  es radiación difusa  fr rayonnement diffus  
700 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació directa terme pral.n f en direct radiation  es radiación directa  fr rayonnement direct  
701 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació efectiva terme pral.n f en effective radiation  es radiación efectiva  fr rayonnement effectif  
702 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació global terme pral.n f en global radiation  es radiación global  fr rayonnement global  
703 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació reflectida terme pral.n f en reflected radiation  es radiación reflejada  fr rayonnement réfléchi  
704 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació solar terme pral.n f en solar radiation  es radiación solar  fr rayonnement solaire  
705 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació terrestre terme pral.n f en terrestrial radiation  es radiación terrestre  fr rayonnement terrestre  
706 variable atmosfèrica > radiació > classificació ca radiació total terme pral.n f en total radiation  es radiación total  fr rayonnement total  
707 variable atmosfèrica > radiació ca radiància terme pral.n f en radiance  es radiancia  fr radiance  
708 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca radiatus terme pral.adj en radiatus  es radiatus  fr radiatus  
709 branques de la meteorologia ca radiometeorologia terme pral.n f en radioelectric meteorology  en radiometeorology  es radiometeorologia  fr météorologie radioélectrique  fr radiométéorologie  
710 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca radiòmetre terme pral.n m en radiometer  es radiómetro  fr radiomètre  
711 observació meteorològica ca radiosonda terme pral.n f en radiosonde  es radiosonda  fr radiosonde  
712 observació meteorològica ca radiosondatge terme pral.n m en sounding  es radiosondeo  fr radiosondage  
713 variable atmosfèrica > vent > classificació ca ràfega terme pral.n f ca ratxa sin. compl.n f en gust  es racha  es ráfaga  fr boufée de vent  fr rafale  
714 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca raig verd terme pral.n m en green flash  es rayo verde  fr rayon vert  
715 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca raigs crepusculars terme pral.n m pl en crepuscular rays  es rayos crepusculares  fr rayons crépusculaires  
716 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca rebliment de la depressió terme pral.n m en filling of a depression  es relleno de una depresión  fr comblement d'une dépression  
717 variable atmosfèrica > vent > classificació ca recalmó terme pral.n m en wind lull  es amaine del viento  fr accalmie du vent  
718 variable atmosfèrica > vent ca recorregut del vent terme pral.n m es recorrido del viento  
719 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca reducció de la temperatura al nivell mitjà del mar terme pral.n f en reduction of temperature to mean sea-level  es reducción de la temperatura al nivel medio del mar  fr réduction de la température au niveau moyen de la mer  
720 variable atmosfèrica > radiació ca reflectància terme pral.n f en reflectance  en reflectivity  es reflectancia  es reflectividad  fr réflectance  
721 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca reflectòmetre terme pral.n m en reflectometer  es reflectómetro  fr réflectomètre  
722 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca refracció atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric refraction  es refracción atmosférica  fr réfraction atmosphérique  
723 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca regeneració de la depressió terme pral.n f en regeneration of a depression  es regeneración de una depresión  fr régéneration d'une dépression  
724 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca regió font terme pral.n f en source region  es región fuente de masas de aire  es región generadora de masa de aire  fr source de masse d'air  
725 predicció meteorològica ca regió sinòptica natural terme pral.n f en natural synoptic region  es región sinóptica natural  fr région synoptique naturelle  
726 variable atmosfèrica > vent ca remolí terme pral.n m en whirl  es remolino  fr tourbillon  
727 variable atmosfèrica > meteor lluminós ca resplendor blanca terme pral.n f en whiteout  es resplandor blanco  fr blanc dehors  
728 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca retrò terme pral.n m es retumbo  
729 variable atmosfèrica > vent ca rosa dels vents terme pral.n f en wind rose  es rosa de los vientos  fr rose des vents  
730 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca rosada terme pral.n f en dew  es rocío  fr rosée  
731 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca rosada blanca terme pral.n f en white dew  es rocío blanco  fr rosée blanche  
732 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca rufa terme pral.n f es ventisca  fr blizzard  
733 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca xàfec terme pral.n m ca ruixat sin. compl.n m en rain shower  es chaparrón  es chubasco de lluvia  fr averse de pluie  
734 variable atmosfèrica > vent > classificació ca sacsejada terme pral.n f en bumpiness  es sacudida  fr remous atmosphérique  
735 observació meteorològica ca satèl·lit meteorològic terme pral.n m en meteorological satellite  es satélite meteorológico  fr satellite météorologique  
736 variable atmosfèrica > hidrometeor ca saturació terme pral.n f en saturation  es saturación  fr saturation  
737 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca secada terme pral.n f ca sequera sin. compl.n f en drought  es sequía  fr sécheresse  
738 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca seclusió terme pral.n f en seclusion  es seclusión  fr séclusion  
739 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca sector càlid terme pral.n m en warm sector  es sector cálido  fr secteur chaud  
740 atmosfera terrestre > estructura ca segona tropopausa terme pral.n f en second tropopause  es segunda tropopausa  fr tropopause seconde  
741 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca sembra de núvols terme pral.n f en cloud seeding  es siembra de nubes  fr ensemencement de nuages  
742 representació meteorològica ca símbol meteorològic terme pral.n m en meteorological symbol  es símbolo meteorológico  fr symbol météorologique  
743 observació meteorològica ca singularitat meteorològica terme pral.n f en meteorological singularity  es singularidad meteorológica  fr singularité météorologique  
744 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca sistema baromètric terme pral.n m en pressure system  es sistema de presión  fr système de pression  
745 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca sistema de núvols terme pral.n m en cloud system  es sistema nuboso  fr système nuageux  
746 predicció meteorològica ca situació sinòptica terme pral.n f en synoptic situation  es situación sinóptica  fr situation synoptique  
747 variable atmosfèrica > hidrometeor ca sobresaturació terme pral.n f en supersaturation  es sobresaturación  fr sursaturation  
748 variable atmosfèrica > vent ca sobrevent terme pral.n m en windward  es barlovento  fr dessus du vent  
749 observació meteorològica ca sodar terme pral.n m en sodar  es sodar  fr sodar  
750 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca solenoide terme pral.n m en solenoid  es solenoide  fr solénoïde  
751 observació meteorològica ca sondatge atmosfèric terme pral.n m en atmospherical sounding  es sondeo atmosférico  fr sondage atmosphérique  
752 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca sostre de núvols terme pral.n m en height of cloud base  es techo de nubes  fr plafond  fr toit de nuages  
753 variable atmosfèrica > vent ca sotavent terme pral.n m en leeward  es sotavento  fr côte sous le vent  
754 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca spissatus terme pral.adj en spissatus  es spissatus  fr spissatus  
755 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca stratiformis terme pral.adj en stratiformis  es stratiformis  fr stratiformis  
756 variable atmosfèrica > hidrometeor ca subfusió terme pral.n f en supercooling  es subfusión  fr surfusion  
757 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca subsidència terme pral.n f en subsidence  es subsidencia  fr subsidence  
758 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca superfície equipotencial terme pral.n f es superficie equipotencial  
759 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca superfície isentròpica terme pral.n f en isentropic surface  es superficie isentrópica  fr surface isentrope  
760 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca superfície isobàrica terme pral.n f en isobaric surface  es superficie isobárica  fr surface isobare  
761 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca superfície isopícnica terme pral.n f en isopycnic surface  es superficie isopícnica  fr surface isopycne  
762 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca superfície isostèrica terme pral.n f en isosteric surface  es superficie isostérica  fr surface isostère  
763 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca superfície isotèrmica terme pral.n f es superficie isotérmica  
764 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca tàlveg terme pral.n m en trough  es vaguada  fr creux barométrique  
765 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca tamborinada terme pral.n f es tormenta eléctrica seca  
766 representació meteorològica ca tefigrama terme pral.n m en T-Inq  en tephigram  es tefigrama  fr téphigramme  
767 observació meteorològica ca teledetecció terme pral.n f en remote sensing  es teledetección  fr télédétection  
768 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca temperatura de l'aire terme pral.n f en air temperature  es temperatura del aire  fr température de l'air  
769 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura del termòmetre sec terme pral.n f en dry-bulb temperature  es temperatura del termómetro seco  fr température du thermomètre sec  
770 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura equivalent terme pral.n f en equivalent temperature  es temperatura equivalente  fr température equivalent  
771 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura equivalent adiabàtica terme pral.n f en adiabatic equivalent temperature  es temperatura equivalente adiabática  fr température equivalent adiabatique  
772 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura equivalent isobàrica terme pral.n f en isobaric equivalent temperature  es temperatura equivalente isobárica  fr température equivalent isobarique  
773 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura extrema terme pral.n f en extreme temperature  es temperatura extrema  fr température extrême  
774 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura màxima terme pral.n f en maximum temperature  es temperatura máxima  fr température maximale  
775 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura mínima terme pral.n f en minimum temperature  es temperatura mínima  fr température minimale  
776 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura mitjana terme pral.n f en mean temperature  es temperatura media  fr température quotidienne  
777 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura potencial terme pral.n f en potential temperature  es temperatura potencial  fr température pontentielle  
778 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura pseudopotencial del termòmetre humit terme pral.n f en wet-bulb pseudopotential temperature  es temperatura pseudopotencial del termómetro húmedo  
779 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > classificació ca temperatura virtual terme pral.n f en virtual temperature  es temperatura virtual  fr température virtuelle  
780 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca tempestat terme pral.n f ca tempesta sin. compl.n f en thunderstorm  es tormenta  fr orage  
781 predicció meteorològica ca temporada sinòptica natural terme pral.n f en natural synoptic season  es temporada sinóptica natural  fr saison synoptique naturelle  
782 variable atmosfèrica > vent > classificació ca temporal terme pral.n m en gale  es temporal  fr coup de vent  
783 variable atmosfèrica > hidrometeor > precipitació ca temporal terme pral.n m en storm  es temporal  fr tempête  
784 variable atmosfèrica > vent > classificació ca temporal fort terme pral.n m en strong gale  es temporal fuerte  fr fort coup de vent  
785 variable atmosfèrica > vent > classificació ca temporal molt fort terme pral.n m en storm  es temporal duro  fr tempête  
786 variable atmosfèrica > vent > classificació ca temporal violent terme pral.n m en violent storm  es temporal muy duro  fr violent tempête  
787 predicció meteorològica ca temps meteorològic terme pral.n m ca temps sin. compl.n m en meteorological weather  en weather  es tiempo  es tiempo meteorológico  fr temps  fr temps météorologique  
788 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica ca tendència baromètrica terme pral.n f en pressure tendency  es tendencia barométrica  fr tendance de la pression  
789 variable atmosfèrica > hidrometeor ca tensió de vapor d'aigua terme pral.n f en vapour pressure  en vapour tension  es tensión del vapor  fr tension de vapeur d'eau  
790 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca terbolesa terme pral.n f en turbidity  es turbiedad  fr trouble  
791 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termògraf terme pral.n m en thermograph  es termógrafo  fr thermographe  
792 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termograma terme pral.n m en thermogram  es termograma  fr thermogramme  
793 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termohigrògraf terme pral.n m en thermohygrograph  es termohigrógrafo  fr thermohygrographe  
794 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termohigroscopi terme pral.n m en hygrothermoscope  es termohigroscopio  fr thermohygroscope  
795 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre terme pral.n m en thermometer  es termómetro  fr thermomètre  
796 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre d'alcohol terme pral.n m en alcohol thermometer  es termómetro de alcohol  fr thermomètre à alcool  
797 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre d'aspiració terme pral.n m en aspirated thermometer  en ventilated thermometer  es aspirotermómetro  fr thermomètre à aspiration  
798 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre de gas terme pral.n m en gas thermometer  es termómetro de gas  fr thermomètre à gaz  
799 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre de làmina bimetàl·lica terme pral.n m en bimetallic thermometer  es termómetro bimetálico  fr thermomètre à bilame  
800 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre de líquid terme pral.n m en liquid thermometer  es termómetro de líquido  fr thermomètre à liquide  
801 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre de màxima terme pral.n m en maximum thermometer  es termómetro de máxima  fr thermomètre à maximum  
802 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre de màxima i de mínima terme pral.n m es termómetro de máxima y mínima  
803 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre de mercuri terme pral.n m en mercury thermometer  es termómetro de mercurio  fr thermomètre à mercure  
804 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre de mínima terme pral.n m en minimum thermometer  es termómetro de mínima  fr thermomètre à minimum  
805 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre elèctric terme pral.n m en electrical thermometer  es termómetro eléctrico  fr thermomètre éléctrique  
806 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre humit terme pral.n m en wet thermometer  es termómetro húmedo  fr thermomètre mouillé  
807 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire > instrumentació ca termòmetre sec terme pral.n m en dry thermometer  es termómetro seco  fr thermomètre sec  
808 atmosfera terrestre > estructura ca termosfera terme pral.n f en thermosphere  es termosfera  fr thermosphère  
809 representació meteorològica ca tetagrama terme pral.n m en thetagram  es tetagrama  fr thétagramme  
810 variable atmosfèrica > vent > classificació ca torbonada terme pral.n f en squall  es turbonada  fr grain  
811 variable atmosfèrica > vent > classificació ca tornado terme pral.n m en tornado  es tornado  fr tornade  
812 observació meteorològica ca torre anemomètrica terme pral.n f en anemometer tower  es torre anemométrica  fr tour anémométrique  
813 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca trajectòria de vorticitat absoluta constant terme pral.n f en constant absolute vorticity trajectory  es trayectoria de vorticidad absoluta constante  fr trajectoire à tourbillon absolu constant  
814 variable atmosfèrica > vent > classificació ca tramuntana terme pral.n f en tramontana  es tramontana  fr tramontane  
815 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca transferència radiant terme pral.n f en radiactive transfer  es transferencia de la radiación  fr transfert radiatif  
816 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca translucidus terme pral.adj en tranlucidus  es translucidus  fr translucidus  
817 variable atmosfèrica > radiació > instrumentació ca transmissòmetre terme pral.n m en transmissometer  es transmisímetro  fr transmissomètre  
818 variable atmosfèrica > radiació > interacció radiació-atmosfera ca transmitància terme pral.n f en transmissivity  en transmitance  es transmitancia  fr facteur de transmission  fr transmittance  
819 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca tro terme pral.n m en thunder  es trueno  fr tonnerre  
820 variable atmosfèrica > vent > classificació ca tromba terme pral.n f en spout  es tromba  fr trombe  
821 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca tronada terme pral.n f ca tronadissa sin. compl.n f es tronada  
822 atmosfera terrestre > estructura ca tropopausa terme pral.n f en tropopause  es tropopausa  fr tropopause  
823 atmosfera terrestre > estructura ca tropopausa múltiple terme pral.n f en multiple tropopause  es tropopausa múltiple  fr tropopause multiple  
824 atmosfera terrestre > estructura ca troposfera terme pral.n f en troposphere  es troposfera  fr troposphère  
825 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca tuba terme pral.n f en tuba  es tuba  fr tuba  
826 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca turbulència atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric turbulence  es turbulencia atmosférica  fr turbulence atmospherique  
827 variable atmosfèrica > pressió atmosfèrica > depressió ca ull de cicló terme pral.n m ca vòrtex de cicló sin. compl.n m en eye of the storm  en vortex  es ojo del ciclón  fr oeil du cyclone  fr vortex  
828 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca uncinus terme pral.adj en uncinus  es uncinus  fr uncinus  
829 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca undulatus terme pral.adj en undulatus  es undulatus  fr undulatus  
830 variable atmosfèrica > hidrometeor ca vapor d'aigua terme pral.n m en aqueous vapour  en water vapour  es vapor de agua  fr vapeur d'eau  
831 variable atmosfèrica ca variable atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric variable  es variable atmosférica  fr variable atmosphérique  
832 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca varietat de núvols terme pral.n f en cloud variety  es variedad de nube  fr variété de nuage  
833 variable atmosfèrica > vent ca vector vent terme pral.n m en wind vector  es vector viento  fr vecteur vent  
834 variable atmosfèrica > vent ca velocitat del vent terme pral.n f en wind speed  es velocidad del viento  fr vitesse du vent  
835 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca velum terme pral.n m en velum  es velum  fr velum  
836 variable atmosfèrica > vent ca vent terme pral.n m en wind  es viento  fr vent  
837 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent ageostròfic terme pral.n m en ageostrophic wind  es viento ageostrófico  fr vent agéostrophique  
838 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent anabàtic terme pral.n m en anabatic wind  es viento anabático  fr vent anabatique  
839 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent antitríptic terme pral.n m en antitriptic wind  es viento antitríptico  fr vent antitriptique  
840 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent catabàtic terme pral.n m en katabatic wind  es viento catabático  fr vent catabatique  
841 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent ciclostròfic terme pral.n m en cyclostrophic wind  es viento ciclostrófico  fr vent ciclostrophique  
842 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent del gradient terme pral.n m en gradient wind  es viento del gradiente  fr vent du gradient  
843 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent dominant terme pral.n m en prevailing wind  es viento dominante  fr vent dominant  
844 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent en alçada terme pral.n m en upper wind  es viento en altura  fr vent en altitude  
845 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent eulerià terme pral.n m en eulerian wind  es viento euleriano  fr vent eulérien  
846 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent fluix terme pral.n m en gentle breeze  es brisa débil  es flojo  fr petite brise  
847 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent fluixet terme pral.n m en light breeze  es brisa muy débil  es flojito  fr légère brise  
848 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent fort terme pral.n m en near gale  es frescachón  es viento fuerte  fr grand frais  
849 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent fresc terme pral.n m en strong breeze  es brisa fuerte  es fresco  fr vent frais  
850 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent fresquet terme pral.n m en fresh breeze  es brisa fresca  es fresquito  fr bonne brise  
851 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent geostròfic terme pral.n m en geostrophic wind  es viento geostrófico  fr vent géostrophique  
852 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent ionosfèric terme pral.n m en ionospheric wind  es viento ionosférico  fr vent ionosphérique  
853 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent isal·lobàric terme pral.n m en allobaric wind  en isallobaric wind  es viento isalobárico  fr vent allobarique  fr vent isallobarique  
854 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent local terme pral.n m en local wind  es viento local  fr vent local  
855 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent moderat terme pral.n m en moderate breeze  es bonancible  es brisa moderada  fr jolie brise  
856 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent tèrmic terme pral.n m en thermal wind  es viento térmico  fr vent thermique  
857 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vent variable terme pral.n m en variable wind  es viento variable  fr vent variable  
858 variable atmosfèrica > vent > classificació ca ventada terme pral.n f ca venteguera sin. compl.n f en gust of wind  es ventolera  fr coup de vent rude  
859 variable atmosfèrica > vent > classificació ca ventolina terme pral.n f en light air  es ventolina  fr très légère brise  
860 variable atmosfèrica > vent > classificació ca vents polars de l'est terme pral.n m pl en polar easterlies  es vientos polares del este  fr vents d'est polaires  
861 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca vertebratus terme pral.adj en vertebratus  es vertebratus  fr vertebratus  
862 variable atmosfèrica > hidrometeor > núvol ca virga terme pral.n f en virga  es virga  fr virga  
863 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca visibilitat terme pral.n f en visibility  es visibilidad  fr visibilité  
864 variable atmosfèrica > hidrometeor > broma i boira ca visibilitat horitzontal terme pral.n f en horizontal visibility  es visibilidad horizontal  fr visibilité horizontale  
865 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca vorticitat terme pral.n f en vorticity  es vorticidad  fr tourbillon  
866 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca vorticitat absoluta terme pral.n f en absolute vorticity  es vorticidad absoluta  fr tourbillon absolu  
867 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca vorticitat isobàrica terme pral.n f es vorticidad isobárica  
868 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca vorticitat potencial terme pral.n f en potential vorticity  es vorticidad potencial  fr tourbillon potentiel  
869 atmosfera terrestre > mecànica. termodinàmica ca vorticitat relativa terme pral.n f en relative vorticity  es vorticidad relativa  fr tourbillon relatif  
870 variable atmosfèrica > temperatura de l'aire ca xafogor terme pral.n f en sultriness  es bochorno  fr chaleur suffocante  fr hâle  
871 variable atmosfèrica > vent > classificació ca xaloc terme pral.n m es siroco  fr sirocco marin  
872 observació meteorològica ca xarxa meteorològica terme pral.n f en meteorological network  es red meteorológica  fr réseau météorologique  
873 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca xiulet atmosfèric terme pral.n m en whistler  es silbido  fr siffleur  
874 variable atmosfèrica > vent > classificació ca zèfir terme pral.n m en zephyr  es céfiro  fr zéphyr  
875 variable atmosfèrica > meteor elèctric ca zona d'aurores terme pral.n f en auroral zone  es zona de auroras  fr zone aurorale  
876 atmosfera terrestre > circulació atmosfèrica ca zona intertropical terme pral.n f en intertropical convergence zone  en zone intertropical  es zona de convergencia intertropical  fr zone de convergence intertropical