Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 conceptes generals ca accessibilitat terme pral.n f es accesibilidad  fr accessibilité  en accessibility  
2 conceptes generals ca administració electrònica terme pral.n f es administración electrónica  es gobierno electrónico  fr administration électronique  fr cyberadministration  fr cybergouvernement  en e-administration  en e-government  en electronic administration  en electronic government  
3 conceptes generals ca administració pública terme pral.n f es administración pública  fr administration publique  en public administration  
4 seguretat ca algorisme d'encriptació terme pral.n m es algoritmo criptográfico  es algoritmo de cifrado  es algoritmo de encriptación  fr algorithme de chiffrement  fr algorithme de cryptage  en cryptographic algorithm  en encipherment algorithm  en encryption algorithm  
5 conceptes generals ca analfabet digital | analfabeta digital terme pral.n m, f es analfabeto digital  fr analphabète de l'informatique  en computer illiterate  en digital illiterate  
6 qualitat i planificació estratègica ca anàlisi DAFO terme pral.n f es análisis DAFO  es análisis FODA  fr analyse AFOM  fr analyse FFPM  en SWOT analysis  en TOWS analysis  
7 anàlisi, millora i simplificació de processos ca anàlisi de procés terme pral.n f es análisis de proceso  fr analyse de processus  en process analysis  
8 anàlisi, millora i simplificació de processos ca anàlisi funcional terme pral.n f es análisis funcional  fr analyse fonctionnelle  en functional analysis  
9 infraestructures tecnològiques ca analògic -a terme pral.adj es analógico  fr analogique  en analog  
10 procediment administratiu ca arxiu electrònic de documents terme pral.n m es archivo electrónico de documentos  fr répertoire électronique des documents  en electronic document repository  
11 qualitat i planificació estratègica ca auditoria terme pral.n f es auditoría  fr audit  en audit  
12 seguretat ca autenticació terme pral.n f es autenticación  fr authentification  en authentication  
13 seguretat ca autenticitat terme pral.n f es autenticidad  fr authenticité  en authenticity  
14 seguretat ca autoritat de certificació terme pral.n f es autoridad de certificación  fr autorité de certification  en certification authority  
15 qualitat i planificació estratègica ca avaluació terme pral.n f es evaluación  fr évaluation  en appraisal  en evaluation  
16 qualitat i planificació estratègica ca benchmarking [en] terme pral.n m es benchmarking  fr benchmarking  en benchmarking  
17 anàlisi, millora i simplificació de processos ca gestió de processos de negoci terme pral.n f ca BPM siglan f es gestión de procesos de negocio  es BPM  fr gestion de processus d'affaires  fr BPM  en business process management  en BPM  
18 anàlisi, millora i simplificació de processos ca reenginyeria de processos terme pral.n f ca BPR siglan f es BPR  es reingeniería de procesos  fr BPR  fr reconfiguration des processus  fr refonte des processus administratifs  fr réingénierie  fr RDA  en BPR  en business process reengineering  
19 conceptes generals ca bretxa digital terme pral.n f ca fractura digital terme pral.n f es brecha digital  es fractura digital  fr fossé numérique  fr fracture numérique  en digital ditch  en digital divide  
20 seguretat ca cadena de certificats terme pral.n f es cadena de certificados  fr chaîne de certificats  en certificate chain  
21 procediment administratiu ca càrrega administrativa terme pral.n f es carga administrativa  fr charge administrative  fr fardeau administratif  en administrative burden  
22 qualitat i planificació estratègica ca carta de serveis terme pral.n f es carta de servicios  fr charte de service à la clientèle  en customer service charter  
23 tramitació electrònica ca catàleg de dades i documents electrònics terme pral.n m es catálogo de datos y documentos electrónicos  
24 seguretat ca certificació terme pral.n f es certificación  fr certification  en certification  
25 seguretat ca certificat terme pral.n m es certificado  fr certificat  en certificate  
26 seguretat ca certificat electrònic terme pral.n m ca certificat digital sin. compl.n m es certificado digital  es certificado electrónico  fr certificat électronique  fr certificat numérique  fr digital certificate  en e-certificate  en electronic certificate  
27 seguretat ca cessió de dades terme pral.n f ca comunicació de dades sin. compl.n f es cesión de datos  es comunicación de datos  fr cession des données  fr communication de données  en communication of data  en disclosure of data  
28 qualitat i planificació estratègica ca cicle de millora contínua terme pral.n m ca cicle de Deming sin. compl.n m ca cicle PDCA sin. compl.n m es ciclo de Deming  es ciclo de mejora continua  es círculo PDCA  fr cycle de Deming  fr cycle de Shewhart  fr roue de Deming  fr cycle PDCA  en Deming cycle  en Deming wheel  en PDCA cycle  en Shewhart cycle  
29 seguretat ca clau privada terme pral.n f es clave privada  fr clé privée  en private key  
30 seguretat ca clau pública terme pral.n f es clave pública  fr clé publique  en public key  
31 seguretat ca codi segur de verificació terme pral.n m ca CSV siglan f es código seguro de verificación  es CSV  en secure verification code  en SVC  
32 qualitat i planificació estratègica ca competència terme pral.n f es competencia  fr compétence  en competence  
33 seguretat ca compulsa electrònica terme pral.n f es compulsa electrónica  en electronic authentication  en electronic certification  
34 procediment administratiu ca comunicació prèvia terme pral.n f es comunicación previa  
35 seguretat ca privacitat terme pral.n f ca confidencialitat sin. compl.n f ca privadesa sin. compl.n f es confidencialidad  es privacidad  fr confidentialité  en confidentiality  en privacy  
36 qualitat i planificació estratègica ca conformitat terme pral.n f es conformidad  fr conformité  en conformity  
37 seguretat ca connexió segura terme pral.n f es conexión segura  fr connexion protégée  en secure connection  
38 seguretat ca consentiment de la persona interessada terme pral.n m es consentimiento del interesado  fr consentement de l'intéressé  en consent of the individual concerned  
39 infraestructures tecnològiques ca digitalització terme pral.n f ca conversió analògica-digital sin. compl.n f es conversión analógica-digital  es digitalización  fr conversion analogique-numérique  fr numérisation  en analog-to-digital conversion  en digitization  en digitizing  
40 procediment administratiu ca còpia autèntica terme pral.n f ca còpia autoritzada sin. compl.n f es copia auténtica  es copia autorizada  es copia certificada  fr copie authentique  fr copie certifiée conforme  en authentic copy  en certified copy  
41 procediment administratiu ca còpia electrònica terme pral.n f es copia electrónica  fr copie électronique  en electronic copy  
42 procediment administratiu ca cost administratiu terme pral.n m es coste administrativo  fr coût administratif  en administrative cost  
43 seguretat ca dada biomètrica terme pral.n f es dato biométrico  fr donnée biométrique  en biometric datum  
44 seguretat ca dada de caràcter personal terme pral.n f ca dada personal sin. compl.n f es dato de carácter personal  es dato personal  fr donnée à caractère personnel  fr donnée personnelle  en personal datum  
45 seguretat ca dada especialment protegida terme pral.n f es dato especialmente protegido  fr donnée spécialement protégée  en specially protected datum  
46 seguretat ca dada genètica terme pral.n f es dato genético  fr donnée génétique  en genetic datum  
47 procediment administratiu ca declaració responsable terme pral.n f es declaración responsable  fr énoncé de responsabilité  en statement of responsibility  
48 seguretat ca desencriptació terme pral.n f ca desxifratge terme pral.n m es desciframiento  es desencriptación  fr déchiffrement  fr décryptage  en decipherment  en decryption  
49 infraestructures tecnològiques ca digital terme pral.adj es digital  fr numérique  en digital  
50 seguretat ca digitalització segura terme pral.n f es digitalización segura  en certified digitization  
51 qualitat i planificació estratègica ca direcció estratègica terme pral.n f es dirección estratégica  fr direction stratégique  en strategic management  
52 qualitat i planificació estratègica ca direcció per objectius terme pral.n f es dirección por objetivos  fr direction par objectifs  en management by objectives  
53 seguretat ca document nacional d'identitat electrònic terme pral.n m ca DNI electrònic sin. compl.n m es DNI electrónico  es documento nacional de identidad electrónico  en electronic ID  
54 procediment administratiu ca document administratiu electrònic terme pral.n m es documento administrativo electrónico  fr document administratif électronique  en electronic administrative document  
55 conceptes generals ca document electrònic terme pral.n m es documento electrónico  fr document électronique  fr document numérique  en e-document  en electronic document  
56 seguretat ca dret a l'oblit terme pral.n m es derecho al olvido  fr droit à l'oubli  en right to be forgotten  
57 seguretat ca dret a ser informat terme pral.n m ca dret a la informació sin. compl.n m es derecho a ser informado  es derecho de información  fr droit à l'information  fr droit d'être informé  en right to be informed  en right to information  
58 seguretat ca dret a la limitació del tractament terme pral.n m es derecho a la limitación del tratamiento  fr droit à la limitation du traitement  en right to restriction of processing  
59 seguretat ca dret a la portabilitat de les dades terme pral.n m es derecho a la portabilidad de los datos  fr droit à la portabilité des données  en right to data portability  
60 seguretat ca dret a la protecció de les dades personals terme pral.n m es derecho a la protección de los datos personales  fr droit à la protection des données à caractère personnel  en right to the protection of personal data  
61 seguretat ca dret d'accés terme pral.n m es derecho de acceso  fr droit d'accès  en access right  en right of access  
62 seguretat ca dret d'oposició terme pral.n m es derecho de oposición  fr droit d'opposition  fr droit de s'opposer  en right to object  
63 seguretat ca dret de cancel·lació terme pral.n m es derecho de cancelación  fr droit de révocation  en right of cancellation  
64 seguretat ca dret de rectificació terme pral.n m es derecho de rectificación  fr droit de rectification  en right of rectification  en right to rectificaction  
65 qualitat i planificació estratègica ca eficàcia terme pral.n f es eficacia  fr efficacité  en effectiveness  
66 qualitat i planificació estratègica ca eficiència terme pral.n f es eficiencia  fr efficience  en efficiency  
67 seguretat ca emmascarament terme pral.n m es disociación de datos  fr masquage  en redaction  
68 seguretat ca encarregat del tractament | encarregada del tractament terme pral.n m, f es encargado del tratamiento  fr préposé au traitement des données  en data processor  
69 seguretat ca encriptació terme pral.n f ca xifratge terme pral.n m es ciframiento  es encriptación  fr chiffrement  fr cryptage  en encipherment  en encryption  
70 qualitat i planificació estratègica ca entitat avaluadora terme pral.n f es entidad de evaluación  fr autorité d'évaluation  en assessment entity  
71 seguretat ca entitat certificadora terme pral.n f ca entitat de certificació sin. compl.n f ca entitat emissora de certificats sin. compl.n f es entidad certificadora  es entidad de certificación  es entidad emisora de certificados  fr autorité de certification  fr tiers de certification  en certificate authority  
72 qualitat i planificació estratègica ca equip de millora terme pral.n m es equipo de mejora  fr équipe d'amélioration  en improvement team  
73 qualitat i planificació estratègica ca excel·lència en la gestió terme pral.n f es excelencia en la gestión  fr excellence en gestion  en excellence in management  en management excellence  en managerial excellence  
74 procediment administratiu ca expedient administratiu terme pral.n m es expediente administrativo  fr dossier administratif  en administrative record  
75 procediment administratiu ca expedient electrònic terme pral.n m es expediente electrónico  en e-dossier  en electronic dossier  
76 anàlisi, millora i simplificació de processos ca externalització terme pral.n f es externalización  fr externalisation  en outsourcing  
77 procediment administratiu ca factura electrònica terme pral.n f es factura electrónica  fr note électronique  en e-bill  en electronic bill  
78 anàlisi, millora i simplificació de processos ca família de processos terme pral.n f es familia de procesos  en process family  
79 tramitació electrònica ca finestreta única terme pral.n f es ventanilla única  fr guichet unique  en one-stop  
80 anàlisi, millora i simplificació de processos ca fitxa de procés terme pral.n f es ficha de proceso  fr fiche de processus  en process sheet  
81 seguretat ca font de temps fiable terme pral.n f es fuente de tiempo fiable  fr source de signaux horaires sécurisée  en trusted time source  
82 seguretat ca format de signatura terme pral.n m es formato de firma  fr format de signature  en signature format  
83 tramitació electrònica ca formulari electrònic terme pral.n m es formulario electrónico  fr formulaire électronique  en e-form  en electronic form  
84 infraestructures tecnològiques ca frontal terme pral.n m es frontal  fr frontal  en front end  
85 seguretat ca funció resum terme pral.n f ca funció hash sin. compl.n f es función hash  fr fonction de condensation  fr fonction de hachage  en hash function  en hashing function  
86 qualitat i planificació estratègica ca gestió de la informació terme pral.n f ca infonomia terme pral.n f es gestión de la información  es infonomía  fr gestion de l'information  en information management  
87 qualitat i planificació estratègica ca gestió de la qualitat terme pral.n f es gestión de la calidad  fr management de la qualité  en quality management  
88 qualitat i planificació estratègica ca gestió del canvi terme pral.n f es gestión del cambio  fr gestion du changement  en change management  en management of change  
89 conceptes generals ca gestió del coneixement terme pral.n f es gestión del conocimiento  fr gestion de la connaissance  fr gestion du savoir  en knowledge management  
90 conceptes generals ca gestió electrònica terme pral.n f es gestión electrónica  fr administration électronique  fr gestion électronique  en e-management  en electronic management  
91 anàlisi, millora i simplificació de processos ca gestió per processos terme pral.n f es gestión por procesos  fr gestion par les processus  en process-based management  
92 conceptes generals ca índex electrònic terme pral.n m es índice electrónico  
93 qualitat i planificació estratègica ca indicador terme pral.n m es indicador  fr indicateur  en indicator  
94 procediment administratiu ca sol·licitud terme pral.n f ca instància sin. compl.n f es instancia  es solicitud  fr requête  en request  
95 seguretat ca integritat terme pral.n f es integridad  fr intégrité  en integrity  
96 procediment administratiu ca persona interessada terme pral.n f ca interessat | interessada sin. compl.n m, f es interesado  es persona interesada  fr intéressé  fr personne intéressée  en concerned individual  en interested person  
97 infraestructures tecnològiques ca interoperativitat terme pral.n f es interoperabilidad  fr interopérabilité  en interoperability  
98 anàlisi, millora i simplificació de processos ca inventari de processos terme pral.n m es inventario de procesos  fr inventaire des processus  en process inventory  
99 seguretat ca irrefutabilitat terme pral.n f es irrefutabilidad  fr non-répudiation  en non-repudiation  
100 tramitació electrònica ca licitació electrònica terme pral.n f es licitación electrónica  fr soumission électronique  en e-tendering  en electronic tendering  
101 anàlisi, millora i simplificació de processos ca mapa de processos terme pral.n m es mapa de procesos  fr cartographie des processus  fr schématisation du processus  en process mapping  
102 seguretat ca marca de temps terme pral.n f es marca de tiempo  fr estampille temporelle  en time stamp  en timestamp  
103 qualitat i planificació estratègica ca matriu DAFO terme pral.n f es matriz DAFO  es matriz FODA  fr matrice AFOM  fr matrice FFPM  en SWOT matrix  en TOWS matrix  
104 qualitat i planificació estratègica ca meta terme pral.n m ca objectiu general sin. compl.n m es meta  fr but  en goal  
105 anàlisi, millora i simplificació de processos ca mètode de costos estàndard terme pral.n m es método de costes estándar  fr méthode des coûts standards  en standard cost method  
106 qualitat i planificació estratègica ca millora contínua terme pral.n f es mejora continua  fr amélioration continue  en continual improvement  
107 qualitat i planificació estratègica ca millors pràctiques terme pral.n f pl es mejores prácticas  es prácticas óptimas  fr meilleures pratiques  fr pratiques d'excellence  en best practices  
108 qualitat i planificació estratègica ca missió terme pral.n f es misión  fr mission  en mission  
109 conceptes generals ca neutralitat tecnològica terme pral.n f es neutralidad tecnológica  fr neutralité technologique  en technological neutrality  
110 procediment administratiu ca notificació terme pral.n f es notificación  fr notification  en notification  
111 qualitat i planificació estratègica ca objectiu operatiu terme pral.n m ca objectiu específic sin. compl.n m es objetivo operativo  fr objectif opérationnel  en operational goal  en operational objective  
112 qualitat i planificació estratègica ca objectiu estratègic terme pral.n m es objetivo estratégico  fr objectif stratégique  en strategic objective  
113 infraestructures tecnològiques ca oficina virtual terme pral.n f es ciberoficina  es oficina virtual  fr bureau virtuel  en virtual office  
114 seguretat ca passarel·la de pagament terme pral.n f es pasarela de pago  fr passerelle de paiement  en payment gateway  
115 procediment administratiu ca persona física terme pral.n f es persona física  fr personne physique  en natural person  
116 procediment administratiu ca persona jurídica terme pral.n f es persona jurídica  fr personne morale  en body corporate  
117 qualitat i planificació estratègica ca pla de millora terme pral.n m es plan de mejora  fr plan d'amélioration  en improvement plan  
118 qualitat i planificació estratègica ca planificació estratègica terme pral.n f es planificación estratégica  fr planification stratégique  en strategic planning  
119 qualitat i planificació estratègica ca planificació operativa terme pral.n f es planificación operativa  fr planification des opérations  fr planification opérationnelle  en operational planning  
120 infraestructures tecnològiques ca plataforma terme pral.n f es plataforma  fr plate-forme  en platform  
121 seguretat ca política de privacitat terme pral.n f es política de privacidad  fr politique de confidentialité  en privacy policy  
122 infraestructures tecnològiques ca portal terme pral.n m es portal  fr portail  en portal  
123 seguretat ca prestador de serveis de certificació | prestadora de serveis de certificació terme pral.n m, f es prestador de servicios de certificación  fr autorité de certification  en certificate service provider  en certification service provider  en electronic certification provider  
124 procediment administratiu ca principi de simplificació i racionalitat administrativa terme pral.n m es principio de simplificación y racionalización administrativa  
125 procediment administratiu ca principi de transparència administrativa terme pral.n m es principio de transparencia administrativa  fr principe de la transparence administrative  en principle of open government  
126 conceptes generals ca procediment administratiu terme pral.n m es procedimiento administrativo  fr procédure administrative  en administrative procedure  
127 anàlisi, millora i simplificació de processos ca procés terme pral.n m es proceso  fr processus  en process  
128 anàlisi, millora i simplificació de processos ca procés de negoci terme pral.n m ca procés operatiu sin. compl.n m es proceso de negocio  es proceso operativo  fr processus d'affaires  fr processus opérationnel  en business process  en enterprise process  
129 anàlisi, millora i simplificació de processos ca procés de suport terme pral.n m es proceso de soporte  fr processus de support  en support process  
130 anàlisi, millora i simplificació de processos ca procés estratègic terme pral.n m es proceso estratégico  fr processus stratégique  en strategic process  
131 seguretat ca processament de dades terme pral.n m ca tractament de dades terme pral.n m es procesamiento de datos  es proceso de datos  es tratamiento de datos  fr traitement de données  en data processing  
132 seguretat ca protecció de dades terme pral.n f es protección de datos  es securización de datos  fr sécurisationn des données  en data securement  en data securisation  
133 seguretat ca protocol de transacció segura terme pral.n m ca SET siglan m es norma de transacción electrónica segura  es norma SET  es protocolo SET  fr norme SET  fr protocole SET  en secure electronic transaction standard  en SET standard  
134 qualitat i planificació estratègica ca quadre de comandament integral terme pral.n m ca QCI siglan m es cuadro de mando integral  es CMI  fr tableau de bord équilibré  fr tableau de bord prospectif  en balance scorecard  en balanced scoreboard  en BSC  
135 qualitat i planificació estratègica ca qualitat terme pral.n f es calidad  fr qualité  en quality  
136 qualitat i planificació estratègica ca queixa terme pral.n f es queja  fr plainte  en complaint  
137 procediment administratiu ca registre electrònic terme pral.n m ca registre telemàtic sin. compl.n m es registro electrónico  es registro telemático  fr registre électronique  en electronic register  
138 procediment administratiu ca renúncia terme pral.n f es renuncia  fr renonciation  en disclaimer  en renunciation  
139 procediment administratiu ca requeriment terme pral.n m es requerimiento  fr sommation  en summons  
140 procediment administratiu ca requisit terme pral.n m es requisito  fr condition  en requirement  
141 seguretat ca responsable del tractament terme pral.n m, f ca responsable de fitxer sin. compl.n m, f es responsable de fichero  fr responsable de fichier  en controller of the file  en data controller  
142 conceptes generals ca reusabilitat terme pral.n f es reusabilidad  fr réutilisabilité  en reusability  
143 seguretat ca revocació d'un certificat terme pral.n f es revocación de un certificado  fr révocation d'un certificat  en revocation of a certificate  
144 seguretat ca segell de certificació terme pral.n m es etiqueta de certificación  es sello de certificación  fr sceau de certification  en certification label  en certification seal  
145 seguretat ca segell de temps terme pral.n m es sello de tiempo  fr estampille temporelle  en time stamp  en timestamp  
146 seguretat ca segell electrònic terme pral.n m es sello electrónico  fr électroniquement inviolable  en electronically tamper-proof  
147 seguretat ca segellament de temps terme pral.n m es sellado de tiempo  fr horodatage  en date and time stamping  en timestamping  
148 seguretat ca seguretat terme pral.n f es seguridad  fr sécurité  en safety  
149 conceptes generals ca servei administratiu electrònic terme pral.n m es servicio administrativo electrónico  fr service administratif électronique  en government e-service  
150 infraestructures tecnològiques ca seu electrònica terme pral.n f es sede electrónica  fr siège électronique  en public service website  
151 seguretat ca signatura electrònica terme pral.n f es firma electrónica  fr signature électronique  en e-signature  en electronic signature  
152 seguretat ca signatura electrònica avançada terme pral.n f es firma electrónica avanzada  fr signature électronique renforcée  en advanced electronic signature  
153 seguretat ca signatura electrònica reconeguda terme pral.n f es firma electrónica reconocida  fr signature électronique reconnue  en recognized electronic signature  
154 seguretat ca signatura embolcallant terme pral.n f es firma envolvente  fr signature enveloppante  en enveloping signature  
155 seguretat ca signatura separada terme pral.n f es firma separada  fr signature détachée  en detached signature  
156 anàlisi, millora i simplificació de processos ca simplificació administrativa terme pral.n f es simplificación administrativa  fr simplification administrative  en administrative simplification  
157 anàlisi, millora i simplificació de processos ca simplificació documental terme pral.n f es simplificación documental  fr simplification documentaire  en document simplification  
158 seguretat ca sistema d'encriptació terme pral.n m es sistema de cifrado  es sistema de encriptación  fr système cryptographique  fr système de chiffrement  en ciphersystem  en cryptographic system  en cryptosystem  
159 infraestructures tecnològiques ca sistema d'informació terme pral.n m es sistema de información  fr système d'information  en information system  
160 infraestructures tecnològiques ca sistema de gestió documental terme pral.n m es sistema de gestión de documentos  es sistema de gestión documental  fr système d'archivage  en records system  
161 conceptes generals ca societat de la informació terme pral.n f ca societat del coneixement sin. compl.n f es sociedad de la información  es sociedad del conocimiento  fr société de l'information  fr société du savoir  en information society  en knowledge society  
162 anàlisi, millora i simplificació de processos ca subprocés terme pral.n m es subproceso  fr sous-processus  en subprocess  
163 qualitat i planificació estratègica ca suggeriment terme pral.n m es sugerencia  fr suggestion  en suggestion  
164 conceptes generals ca tecnologies de la informació i la comunicació terme pral.n f pl ca TIC siglan f pl es tecnologías de la información y la comunicación  es TIC  fr technologies de l'information et de la communication  fr TIC  en information and communication technologies  en ICT  
165 qualitat i planificació estratègica ca traçabilitat terme pral.n f es trazabilidad  fr traçabilité  en traceability  
166 procediment administratiu ca tràmit administratiu terme pral.n m es trámite administrativo  fr procédure administrative  en administrative procedure  
167 tramitació electrònica ca tràmit administratiu electrònic terme pral.n m ca tràmit electrònic terme pral.n m es trámite administrativo electrónico  es trámite electrónico  fr procédure administrative électronique  fr procédure électronique  en e-procedure  en electronic procedure  
168 tramitació electrònica ca transacció electrònica terme pral.n f es transacción electrónica  fr transaction électronique  en e-transaction  en electronic transaction  
169 conceptes generals ca usuari | usuària terme pral.n m, f es usuario  fr usager  fr utilisateur  en user  
170 infraestructures tecnològiques ca valisa electrònica terme pral.n f es valija electrónica