Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 crisi econòmica ca abisme fiscal terme pral.n m ca penya-segat fiscal sin. compl.n m es abismo presupuestario  es acantilado presupuestario  es precipicio presupuestario  fr falaise budgétaire  it precipizio fiscale  pt precipício orçamental  en fiscal cliff  de fiskalische Klippe  
2 crisi econòmica ca acció preferent terme pral.n f es acción preferencial  es acción preferente  es acción privilegiada  fr action de préférence  fr action de priorité  fr action préférentielle  fr action privilégiée  it azione preferenziale  it azione privilegiata  pt ação de preferência  pt ação preferencial  pt ação privilegiada  en preference share  en preference stock  en preferred share  en preferred stock  de Prioritätsaktie  de Vorzugsaktie  
3 crisi econòmica ca actiu adjudicat terme pral.n m es activo adjudicado  en foreclosed asset  
4 crisi econòmica ca actiu líquid terme pral.n m es activo líquido  fr actif liquide  pt activo líquido  pt AL  en liquid asset  
5 crisi econòmica ca actiu pignorat terme pral.n m es activo gravado  es activo pignorado  fr active gagé  fr bien mis en gage  fr bien nanti  en pledged asset  
6 crisi econòmica ca adquisició palanquejada terme pral.n f ca LBO siglan f es adquisición con apalancamiento de la deuda  es adquisición de empresa mediante emisión de deuda  es compra apalancada  es compra con apalancamiento  es LBO  fr acquisition avec effet de levier  fr acquisition par endettement  fr financement d'acquisition par emprunt  it acquisizione con indebitamento  it leveraged buyout  it LBO  pt compra por alavanca  pt LBO  en leveraged buy-out  en LBO  
7 crisi econòmica ca agència de qualificació terme pral.n f ca agència de qualificació creditícia terme pral.n f es agencia de calificación crediticia  fr agence de notation  fr agence de notation de crédit  it agenzia di rating del credito  it agenzia per la valutazione dei crediti  pt agência de classificaçâo de risco  pt agência de notação de risco  pt sociedade de classificaçâo  pt sociedade de notação de risco  pt ANR  en credit rating agency  en rating agency  en CRA  de Kreditratingagentur  de Ratingagentur  
8 crisi econòmica ca ajust de marges terme pral.n m ca petició de cobertura suplementària sin. compl.n f es ajuste de los márgenes de garantía  es demanda de cobertura suplementaria  fr appel de couverture  fr appel de marge  fr demande de couverture supplémentaire  it richiesta di margini  en call for margin  en margin call  de Margenausgleich  
9 crisi econòmica ca ajustament estructural terme pral.n m es ajuste estructural  fr adaptation structurelle  fr ajustement structurel  it adeguamento strutturale  pt ajustamento estrutural  en structural adjustment  de Strukturanpassung  de strukturelle Anpassung  
10 crisi econòmica ca amnistia fiscal terme pral.n f ca condonació fiscal sin. compl.n f es amnistía fiscal  fr amnistie  it condono fiscale  pt amnistia fiscal  pt perdão fiscal  en amnesty  en tax amnesty  de Steueramnestie  
11 crisi econòmica ca banc bo terme pral.n m es banco bueno  es banco sano  fr banque assainie  fr banque saine  it banca buona  it good bank  pt bom banco  en good bank  
12 crisi econòmica ca banc dolent terme pral.n m ca banc tòxic terme pral.n m es banco malo  fr banque poubelle  fr structure de défaisance  it bad bank  it banca cattiva  it società bancaria scorporante  pt banco tóxico  pt mau banco  pt sociedade bancária que efectua a operação de acantonamento  en aggregator bank  en bad bank  en hive-off structure  de Bad Bank  de die Ausgliederung vornehmende Bank  
13 crisi econòmica ca banc zombi terme pral.n m es banco zombi  en zombie bank  
14 crisi econòmica ca bo convertible contingent terme pral.n m es obligación convertible contingente  pt obrigação convertível contingente  en CoCo bond  en CoCos  en contingent convertible  en contingent convertible bond  
15 crisi econòmica ca bombolla especulativa terme pral.n f es burbuja especulativa  fr bulle spéculative  en speculative bubble  
16 crisi econòmica ca bombolla immobiliària terme pral.n f es burbuja inmobiliaria  fr bulle immobilière  it bolla edilizia  it bolla immobiliare  pt bolha imobiliária  en housing bubble  en property bubble  en real estate bubble  
17 crisi econòmica ca broker principal [broker: en] terme pral.n m, f ca mediador principal | mediadora principal terme pral.n m, f es intermediario principal  fr courtier principal  it prime broker  en prime broker  
18 crisi econòmica ca capital d'inversió terme pral.n m es capital inversión  es fondo de capital privado  es private equity  es valores privados  fr capital-investissement  fr private equity  it private equity  pt capitais não abertos à subscrição pública  pt fundos de capitais de investimento  pt investimento em capital fechado  en investment capital  en private equity  en PE  de private Beteiligung  de privates Beteiligungskapital  
19 crisi econòmica ca capital de risc terme pral.n m es capital de riesgo  es capital riesgo  es venture capital  fr capital de risque  fr capital-risque  fr venture capital  it capitale di rischio  it venture capital  pt capital de risco  pt venture capital  en risk capital  en venture capital  en VC  de Risikokapital  de Venture Capital  de Wagniskapital  
20 crisi econòmica ca capital principal terme pral.n m es capital de nivel 1  es capital principal  es núcleo de recursos propios  es núcleo duro de los fondos propios  fr fonds propres de base  fr noyau dur des fonds propres  it nucleo centrale dei fondi propri  pt FPB  pt fundos próprios de base  en core capital  en Tier 1 capital  de Kernkapital  
21 crisi econòmica ca capital suplementari terme pral.n m es capital de nivel 2  es capital suplementario  fr fonds propres complémentaires  en supplementary capital  en Tier 2 capital  
22 crisi econòmica ca capitulació del mercat terme pral.n f es capitulación del mercado  en market capitulation  
23 crisi econòmica ca caràcter procíclic terme pral.n m ca prociclicitat terme pral.n f es prociclicidad  fr caractère procyclique  fr procyclicalité  fr procyclicité  it prociclicità  pt prociclicidade  en pro-cyclicality  de prozyklische Effekte  de Prozyklizität  
24 crisi econòmica ca cartera de crèdits bruta terme pral.n f es cartera bruta de préstamos  es cartera de créditos bruta  en gross loan portfolio  
25 crisi econòmica ca centre financer extraterritorial terme pral.n m es centro financiero extraterritorial  es centro financiero transnacional  es offshore  es CFE  fr centre financier extraterritorial  it centro finanziario offshore  it centro offshore  pt centro financeiro extraterritorial  en offshore centre  en offshore financial centre  de Offshore-Finanzplatz  de Offshore-Zentrum  
26 crisi econòmica ca cobdícia terme pral.n f es avidez  es codicia  fr avidité  pt avidez  en greed  de Gier  
27 crisi econòmica ca cobertura terme pral.n f es cobertura  es cobertura de riesgos  es operación de cobertura  fr couverture  fr couverture d'actif  fr couverture des opérations à terme  fr opération de couverture  it hedging  it operazione di copertura  pt cobertura  pt cobertura de posições  pt cobertura de risco  en covering operation  en hedge  en hedging  de Deckungsgeschäft  de Hedging  de Sicherungsgeschäft  
28 crisi econòmica ca concurs de creditors terme pral.n m es concurso de acreedores  en creditor's meeting  
29 crisi econòmica ca restricció del crèdit terme pral.n f ca contracció del crèdit sin. compl.n f es contracción del crédito  es crisis del crédito  es restricción del crédito  fr crise du crédit  fr pénurie de crédit  fr raréfaction du crédit  fr resserrement du crédit  it contrazione del credito  it erosione del credito  pt contração do crédito  en credit constraint  en credit crunch  en credit squeeze  de Kreditklemme  de Kreditverknappung  
30 crisi econòmica ca convergència d'interessos terme pral.n f es alineamiento de intereses  es convergencia de intereses  en alignment of interests  
31 crisi econòmica ca corrupció terme pral.n f es corrupción  fr corruption  it corruzione  pt corrupção  en corruption  de Bestechung  de Korruption  
32 crisi econòmica ca creixement zero terme pral.n m ca no-creixement sin. compl.n m es crecimiento cero  es crecimiento nulo  fr croissance nulle  fr croissance zéro  en no growth  en zero economic growth  en zero growth  en zero-growth  
33 crisi econòmica ca dació en pagament terme pral.n f ca datio pro soluto [la] sin. compl.n f es dación en pago  es datio in solutum  es datio pro soluto  fr datio in solutum  fr dation en paiement  it datio in solutum  it dazione in pagamento  pt dação em cumprimento  pt datio in solutum  en giving in payment  en transfer of something in lieu of payment  de Hingabe an Erfüllungs Statt  de Hingabe an Zahlungs Statt  
34 crisi econòmica ca decreixement terme pral.n m es decrecimiento  fr décroissance  en de-growth  en degrowth  
35 crisi econòmica ca deflació terme pral.n f es deflación  fr déflation  it deflazione  pt deflação  en deflation  de Deflation  
36 crisi econòmica ca depreciació terme pral.n f es depreciación  es desvalorizacion  fr dépréciation  fr dévalorisation  fr passation par pertes et profits  fr réajustement à la baisse  it deprezzamento  it ribasso  it rinvilio  it svalutazione  it svilimento  pt depreciação  en depreciation  en mark-down  en write-down  de Abnutzung  de Abschreibung  de Entwertung  de Preissenkung  de Wertminderung  
37 crisi econòmica ca depressió terme pral.n f es depresión  fr dépression  fr dépression économique  it depressione  pt baixa conjuntura  pt depressão  pt depressão económica  en depression  en economic depression  de Depression  
38 crisi econòmica ca producte derivat terme pral.n m ca derivat sin. compl.n m ca derivat financer sin. compl.n m es derivado  es instrumento derivado  es instrumento financiero derivado  fr instrument financier dérivé  fr produit dérivé  fr produit financier dérivé  it derivato  it strumento derivato  it strumento finanziario derivato  pt derivado  pt instrumento derivado  pt instrumento financeiro derivado  pt produto derivado  en derivative  en derivative financial instrument  en derivative instrument  en financial derivative instrument  de abgeleitetes Instrument  de Derivat  de derivatives Finanzinstrument  de Finanzderivat  
39 crisi econòmica ca desacceleració econòmica terme pral.n f es desaceleración  es desaceleración de la actividad económica  es desaceleración económica  fr ralentissement de l'activité économique  fr ralentissement de l'économie  fr ralentissement économique  it rallentamento economico  pt abrandamento económico  en economic slowdown  en slowdown of the economy  de Abschwung  de Konjunkturrückgang  
40 crisi econòmica ca desigualtat social terme pral.n f es desigualdad social  fr inégalité sociale  it diseguaglianza sociale  pt desigualdade social  en social inequality  de Soziale Ungleichheit  
41 crisi econòmica ca desinflació terme pral.n f es desinflación  fr désinflation  it disinflazione  pt desinflação  en disinflation  de Desinflation  de Inflationsabbau  de Inflationseindämmung  
42 crisi econòmica ca desmaterialització terme pral.n f es desmaterialización  fr dématérialisation  it dematerializzazione  en dematerialisation  de Dematerialisierung  
43 crisi econòmica ca desnonament terme pral.n m es desahucio  en eviction  
44 crisi econòmica ca despalanquejament terme pral.n m es desapalancamiento  es reducción del apalancamiento  fr effet de levier inversé  fr réduction de l'endettement  fr réduction de la taille du bilan  fr réduction du levier  fr réduction du levier d'endettement  it riduzione della leva finanziaria  pt desalavancagem  pt redução do efeito de alavanca  en deleveraging  de Bereinigung des Darlehensbestands  de Deleveraging  de Schuldenabbau  de Verringerung des Fremdkapitalanteils  de Verringerung des Kreditvolumens  
45 crisi econòmica ca deute estructurat terme pral.n m es deuda estructurada  en structured debt  
46 crisi econòmica ca deute subordinat amb venciment terme pral.n m es deuda subordinada con vencimiento  en dated subordinated debt  
47 crisi econòmica ca deute tòxic terme pral.n m es deuda tóxica  en toxic debt  
48 crisi econòmica ca diferencial pressupostari terme pral.n m es brecha presupuestaria  fr écart budgétaire  fr écart de financement du budget  en budgetary gap  
49 crisi econòmica ca diner negre terme pral.n m ca diner brut sin. compl.n m es dinero negro  fr argent sale  it denaro nero  pt dinheiro negro  en black money  en dirty money  de Schwarzgeld  
50 crisi econòmica ca economia financera terme pral.n f es economía financiera  en financial economics  
51 crisi econòmica ca economia productiva terme pral.n f ca economia real terme pral.n f es economía productiva  es economía real  fr économie réelle  it economia reale  pt atividade económica real  pt economia real  en real economy  de reale Wirtschaft  de Realwirtschaft  
52 crisi econòmica ca enginyeria financera terme pral.n f es ingeniería financiera  fr ingénierie financière  it ingegneria finanziaria  pt engenharia financeira  en financial engineering  de Entwicklung der Finanzinstrumente  de Finanzierungsinstrumente  de Finanzierungstechnik  
53 crisi econòmica ca entitat instrumental terme pral.n f es entidad con fines especiales  es entidad instrumental  es sociedad vehículo  es EFE  fr entité à vocation spécifique  fr entité ad hoc  fr véhicule ad hoc  fr véhicule de titrisation  it società a destinazione specifica  it società veicolo  it SDS  it SPV  pt entidade de finalidade especial  pt EFE  en special purpose entity  en special purpose vehicle  en SPE  en SPV  de Zweckgesellschaft  
54 crisi econòmica ca expedient de regulació d'ocupació terme pral.n m ca ERO siglan m es expediente de regulación de empleo  es ERE  fr procédure de licenciement économique  en labour force adjustment plan  en layoff plan  en LFAP  
55 crisi econòmica ca especulació terme pral.n f es especulación  fr spéculation  it speculazione  pt especulação  en speculation  en trading  de Börsenhandel  de Spekulation  
56 crisi econòmica ca espera terme pral.n f es espera  fr attente  en grace period  en moratorium  
57 crisi econòmica ca estagflació terme pral.n f es estanflación  fr stagflation  it stagflation  it stagflazione  pt estagflação  en stagflation  de Stagflation  
58 crisi econòmica ca estagnació terme pral.n f ca estancament sin. compl.n m es estancamiento  es estancamiento económico  fr stagnation  it ristagno  pt estagnação  en economic stagnation  en stagnation  de Stagnation  
59 crisi econòmica ca evasió de capital terme pral.n f es evasión de capital  es evasión de capitales  fr évasion des capitaux  fr exode des capitaux  fr fuite des capitaux  it fuga di capitali  pt fuga de capitais  en capital evasion  en capital flight  en exodus of capital  en flight of capital  
60 crisi econòmica ca evasió fiscal terme pral.n f ca frau fiscal terme pral.n m es evasión fiscal  es fraude fiscal  fr fraude fiscale  it evasione fiscale  it frode fiscale  pt fraude fiscal  en tax evasion  en tax fraud  de Steuerhinterziehung  de Steuerverkürzung  
61 crisi econòmica ca exclusió social terme pral.n f es exclusión social  fr exclusion sociale  it esclusione sociale  pt exclusão social  en social exclusion  de soziale Ausgrenzung  de soziale Exklusion  
62 crisi econòmica ca execució hipotecària terme pral.n f es acción hipotecaria  es ejecución de hipoteca  es ejecución hipotecaria  fr saisie d'hypothèques  pt execução de hipoteca  en foreclosure of mortgage  en mortgage foreclosure  
63 crisi econòmica ca fallida terme pral.n f es quiebra  fr faillite  it fallimento  pt falência  pt insolvência  en bankruptcy  de Konkurs  
64 crisi econòmica ca finançament a l'engròs terme pral.n m ca finançament majorista terme pral.n m es financiación mayorista  fr financement de gros  fr financement de marché  fr refinancement interbancaire  it finanziamento all'ingrosso  en wholesale funding  de Refinanzierung am Interbankengeldmarkt  
65 crisi econòmica ca finançament al detall terme pral.n m ca finançament detallista terme pral.n m ca finançament minorista terme pral.n m es financiación minorista  en retail funding  
66 crisi econòmica ca financerització terme pral.n f es financialización  es financiarización  fr financialisation  fr financiarisation  fr financiérisation  it finanziarizzazione  pt financeirização  en financialization  de Finanzialisierung  
67 crisi econòmica ca fons d'inversió lliure terme pral.n m es fondo de alto riesgo  es fondo de cobertura  es fondo de inversión libre  fr fonds d'investissement spéculatif  fr fonds de gestion alternative  fr fonds de placement spéculatif  fr fonds spéculatif  it fondo comune di investimento speculativo  it fondo comune speculativo  it fondo di copertura  it fondo speculativo  it hedge fund  pt fundo de cobertura  pt fundo especulativo  en hedge fund  de Hedge-Fonds  
68 crisi econòmica ca fons indexat terme pral.n m es fondo indexado  es fondo índice  fr fonds indiciel  it fondo d'investimento indicizzato  pt fundo de índice  pt fundo indexado  en index fund  en index-tracking fund  en stock index fund  en tracker  en tracker fund  en tracking fund  de Aktienindexfonds  de Indexfonds  
69 crisi econòmica ca fons propis terme pral.n m pl es capital reglamentario  es capital regulador  fr capital réglementaire  fr fonds propres  it base di capitale  it patrimonio di vigilanza  pt base de capital  pt capital regulamentar  pt fundos próprios  en capital base  en own funds  en regulatory capital  de Eigenkapital  de Eigenmittel  
70 crisi econòmica ca fons propis negatius terme pral.n m pl es descubierto hipotecario  es neto patrimonial negativo  fr capitaux propres négatifs  fr fonds propres négatifs  fr patrimoine négatif  fr situation nette négative  it patrimonio netto negativo  pt capital próprio negativo  pt situação líquida negativa  en negative equity  de negatives Eigenkapital  
71 crisi econòmica ca fons sobirà d'inversió terme pral.n m es fondo estatal de inversión  es fondo soberano  es fondo soberano de inversión  fr fonds d'État  fr fonds souverain  fr fonds souverain d'investissement  fr FSv  it fondo sovrano  it fondo sovrano di investimento  pt fundo soberano  en sovereign wealth fund  en SWF  de Sovereign Wealth Fund  de staatlich kontrollierte Fondsgesellschaft  de staatlicher Investitionsfonds  de Staatsfonds  
72 crisi econòmica ca fons voltor terme pral.n m es fondo buitre  es fondo oportunista  fr fonds vautour  it fondo avvoltoio  it fondo vulture  pt fundo abutre  en distressed debt fund  en vulture fund  en vulture investing  de Geierfonds  
73 crisi econòmica ca frau terme pral.n m es fraude  fr fraude  it frode  pt fraude  en fraud  de Betrug  de Betrügerei  
74 crisi econòmica ca gravamen sobre els dipòsits bancaris terme pral.n m es exacción  es gravamen  es gravamen único  es impuesto extraordinario  es leva de capitales  es leva sobre el capital  fr décote  fr levée de fonds  it prelievo  it prelievo forzoso  en bailout levy  en bank deposit levy  en capital levy  en levy  en one-off levy  en savings levy  
75 crisi econòmica ca homes de negre terme pral.n m pl es hombres de negro  it uomini in nero  pt homens de negro  en men in black  
76 crisi econòmica ca impagat terme pral.n m es impagado  en unpaid debts  
77 crisi econòmica ca injecció de capital terme pral.n f es inyección de capital  en capital injection  
78 crisi econòmica ca injecció de liquiditat terme pral.n f es inyección de liquidez  fr alimentation en liquidité  fr fourniture de liquidité  it immissione di liquidità  pt cedência de liquidez  en injection of liquidity  en provision of liquidity  de Liquiditätsbereitstellung  
79 crisi econòmica ca instrument híbrid de capital terme pral.n m es instrumento híbrido de capital  fr instrument hybride  it strumento ibrido di capitale  en hybrid capital instrument  de hybrides Finanzinstrument  
80 crisi econòmica ca manipulació de les taxes d'interès terme pral.n f es manipulación de los tipos de interés  en interest-rate manipulation  
81 crisi econòmica ca manipulació del mercat terme pral.n f es manipulación del mercado  fr manipulation de marché  fr manipulation des cours  it manipolazione del mercato  pt manipulação  pt manipulação do mercado  en market manipulation  de Marktmanipulation  
82 crisi econòmica ca marge de variació terme pral.n m es margen de variación  fr marge de variation  it margine di variazione  pt margem de variação  en variation margin  de Nachschuss  
83 crisi econòmica ca massa gran per fer fallida terme pral.adj es demasiado grande para caer  es demasiado grande para hundirse  es demasiado grande para quebrar  fr trop grand pour faire faillite  fr trop gros pour faire faillite  it troppo grande per fallire  pt demasiado grande para falir  en too big to fail  de für eine Insolvenz zu groß  
84 crisi econòmica ca mercat no organitzat terme pral.n m ca mercat OTC sin. compl.n m es mercado extrabursátil  es mercado no organizado  es mercado OTC  fr marché de gré à gré  fr marché hors bourse  fr marché hors cote  fr marché OTC  it mercato fuori-borsa  it mercato non regolamentato  it mercato OTC  it mercato over the counter  pt mercado de balcão  pt mercado fora da bolsa  pt mercado livre regulamentado  pt mercado paralelo  en OTC market  en over-the-counter market  de außerbörslicher Wertpapierhandel  de OTC-Handel  de Telefonverkehr  
85 crisi econòmica ca minifeina terme pral.n f es miniempleo  es minijob  en minijob  
86 crisi econòmica ca moratòria terme pral.n f es moratoria  fr moratoire  it moratoria  pt moratória  en moratorium  de Moratorium  de Stillhaltevereinbarung  de Zahlungsaufschub  
87 crisi econòmica ca opció de permuta financera terme pral.n f es opción sobre permuta  es opción sobre swap  fr option sur swap  fr option swap  it opzione su swap  it swaption  pt opções sobre permutas  pt opções sobre permutas financeiras  pt opções sobre swaps  en swaption  de Swaption  
88 crisi econòmica ca pagaré d'empresa amb garantia real terme pral.n m es pagaré de empresa titulizado  es pagaré de titulización  fr billets de trésorerie adossés à des actifs  fr papier commercial adossé à des actifs  fr titres courts adossés à des actifs  fr BTAA  fr TCAA  it carta commerciale garantita da attività reali e finanziarie  it cartolarizzazione di carta commerciale  it ABCP  pt papel comercial garantido por ativos  pt ABCP  en asset-backed commercial paper  en ABCP  de besichertes Geldmarktpapier  de forderungsgedecktes Geldmarktpapier  
89 crisi econòmica ca palanquejament terme pral.n m es apalancamiento  fr endettement externe  fr recours au levier financier  it ricorso alla leva finanziaria  it utilizzo della leva finanziaria  pt alavancagem  pt recurso ao crédito  en leverage  en leveraging  
90 crisi econòmica ca participació preferent terme pral.n f es participación preferente  fr action à dividende prioritaire  en preference share  en preferred stock  
91 crisi econòmica ca pertorbació del mercat terme pral.n f es desorganización del mercado  es perturbación del mercado  fr désorganisation du marché  fr perturbation du marché  it disorganizzazione del mercato  pt desorganizaçao do mercado  en market disruption  de Marktzerruettung  
92 crisi econòmica ca PIGS terme pral.n m pl es PIGS  en PIGS  
93 crisi econòmica ca PIIGS terme pral.n m pl es PIIGS  pt PIIGS  en GIIPS  en PIIGS  
94 crisi econòmica ca pobresa extrema terme pral.n f es pobreza extrema  fr extrême pauvreté  it povertà estrema  pt pobreza extrema  en extreme poverty  
95 crisi econòmica ca política d'austeritat terme pral.n f es política de austeridad  fr politique d'austérité  fr politique de freinage  pt política de austeridade  en austerity policy  en deflationary policy  de Restriktionspolitik  
96 crisi econòmica ca precariat terme pral.n m es precariado  fr précariat  pt precariado  en precariat  de Prekariat  
97 crisi econòmica ca presentisme laboral terme pral.n m es presencialismo laboral  es presentismo laboral  fr présentéisme  it presenzialismo sul lavoro  en presenteeism  de Präsentismus  
98 crisi econòmica ca prestador en darrera instància terme pral.n m es prestamista de última instancia  es prestamista de último recurso  es PUI  fr prêteur de dernier recours  fr prêteur de dernier ressort  it mutuante di ultima istanza  it prestatore di ultima istanza  pt mutuante em última instância  pt prestamista de última instância  en lender of last resort  en LLR  de Kreditgeber letzter Instanz  de Lender of last resort  
99 crisi econòmica ca préstec hipotecari d'alt risc terme pral.n m es crédito hipotecario de alto riesgo  es hipoteca basura  es hipoteca de alto riesgo  fr crédit hypothécaire à risque  fr crédit immobilier à risques  fr prêt hypothécaire à haut risque  fr prêt hypothécaire à risque  it mutuo a basso merito di credito  it mutuo di qualità non primaria  it prestito di qualità non primaria  pt crédito hipotecário de alto risco  en subprime loan  en subprime mortgage  en subprime mortgage loan  de Subprime-Hypothekendarlehen  
100 crisi econòmica ca préstec hipotecari d'interès variable terme pral.n m es hipoteca de interés variable  es préstamo hipotecario a tipo de interés variable  fr prêt hypothécaire à taux variable  it ipoteca a tasso variabile  pt empréstimo hipotecário de juro variável  en adjustable rate mortgage  en floating-rate mortgage  en variable-rate mortgage  en ARM  en VRM  de Hypothek mit variablem Zinssatz  de variabel verzinsliche Hypothek  
101 crisi econòmica ca privatització terme pral.n f es privatización  fr libéralisation  fr privatisation  it privatizzazione  pt privatização  en privatisation  de Privatisierung  
102 crisi econòmica ca privatització de guanys terme pral.n f es privatización de las ganancias  es privatización de los beneficios  fr privatisation des bénéfices  fr privatisation des gains  fr privatisation des profits  it privatizzazione dei profitti  pt privatização dos lucros  en privatisation of profits  de Privatisierung der Gewinne  
103 crisi econòmica ca prova de resistència terme pral.n f es prueba de resistencia  es prueba de solvencia  es prueba de tensión  fr simulation de crise  fr test de résistance  fr test de tension  it prova di stress  pt stress test  pt teste de esforço  pt teste de resistência  en stress test  en stress testing  de Belastungstest  de Stresstest  
104 crisi econòmica ca prova de resistència agregada terme pral.n f es prueba de resistencia agregada  es prueba de resistencia de arriba abajo  it esercizio di stress di tipo top-down  it prova di stress di tipo top-down  it stress test di tipo top down  pt teste de resistência agregado  en top-down stress test  de Topdown-Stresstest  
105 crisi econòmica ca prova de resistència desagregada terme pral.n f es prueba de resistencia de abajo arriba  es prueba de resistencia individual  fr test de résistance ascendant  it stress test con approccio bottom up  pt stress test com abordagem bottom up  pt teste de esforço da base para o topo  en bottom-up stress test  de Bottom-up-Stresstest  
106 crisi econòmica ca qualificació terme pral.n f es clasificación  es evaluación  fr notation  fr rating  en rating  
107 crisi econòmica ca ràtio préstec-dipòsit terme pral.n f es coeficiente préstamos/depósitos  es ratio de préstamos sobre depósitos  es ratio préstamos/depósitos  fr ratio crédits/dépôts  fr ratio prêts/dépôts  fr taux de couverture des crédits par les dépôts  it rapporto prestiti/depositi  it rapprorto tra prestiti e depositi  pt rácio crédito/depósitos  pt rácio empréstimos/depósitos  en loan-deposit ratio  en loan-to-deposit ratio  en LTD ratio  de Kredit/Einlagen-Verhältnis  
108 crisi econòmica ca recapitalització terme pral.n f es recapitalización  es recapitalización interna  fr recapitalisation interne  fr renflouement interne  it bail-in  pt resgate interno  en bail-in  de Bail-in  de Gläubigerbeteiligung  de Schuldenabschreibungsinstrument  
109 crisi econòmica ca recapitalització dels bancs terme pral.n f ca recapitalització bancària sin. compl.n f es recapitalización bancaria  es recapitalización de los bancos  fr recapitalisation bancaire  fr recapitalisation des banques  it ricapitalizzazione delle banche  pt recapitalização bancária  pt recapitalização dos bancos  en bank recapitalisation  en recapitalisation of banks  de Bankenrekapitalisierung  de Rekapitalisierung der Banken  
110 crisi econòmica ca recessió terme pral.n f es recesión  es recesión económica  fr récession économique  it recessione  it recessione economica  pt recessão  pt recessão económica  pt regressão económica  en contraction  en economic recession  en recession  de Kontraktion  de Rezession  de Wirtschaftsabschwung  
111 crisi econòmica ca recessió doble terme pral.n f ca recessió en W terme pral.n f es doble recesión  es recaída en la recesión  es recesión en W  fr récession à double creux  it recessione a "doppia v"  pt recessão dupla  en double-dip recession  en W-shaped recession  de Rezession mit zwei Talsohlen  
112 crisi econòmica ca recompra d'accions terme pral.n f es recompra  es recompra de acciones  fr rachat d'actions  it buy-back  it riacquisto  pt recompra de ações  en buyback  en share buyback  en share repurchase  en stock buyback  de Aktienrückkauf  de Rückkauf eigener Aktien  
113 crisi econòmica ca recuperació sense creació d'ocupació terme pral.n f es recuperación sin creación de empleo  es recuperación sin empleo  fr croissance sans création d'emplois  it crescita senza creazione di posti di lavoro  pt recuperação sem emprego  en jobless growth  en jobless recovery  de Wachstum ohne Arbeitsplätze  
114 crisi econòmica ca rescat financer terme pral.n m es rescate  fr apport de capitaux  fr opération de sauvetage  fr renflouement  it salvataggio  pt resgate financeiro  pt salvamento  en bailout  en rescue  de Bail-out  de Rettung  
115 crisi econòmica ca reserva patrimonial terme pral.n f es reserva de capital  fr coussin de fonds propres  fr tampon de capitaux  fr tampon de fonds propres  it copertura patrimoniale  it margine patrimoniale  it riserva di capitale  pt amortecedor de capital  en capital buffer  de Eigenkapitaldeckung  de Eigenkapitalpuffer  
116 crisi econòmica ca restricció de liquiditat terme pral.n f es restricción de liquidez  it stretta di liquidità  pt restrição de liquidez  en liquidity squeeze  de Liquiditätsengpass  de Liquiditätsklemme  
117 crisi econòmica ca retallada de valoració terme pral.n f es recorte de valor  es recorte de valoración  fr décote  fr marge de sécurité  fr taux de décote  it haircut  it scarto di garanzia  pt corte de valor  pt margem de avaliação  pt redução do valor dos ativos  en haircut  en valuation haircut  de Bewertungsabschlag  de Sicherheitsabschlag  
118 crisi econòmica ca retallada pressupostària terme pral.n f es recorte  es recorte del presupuesto  es recorte presupuestario  fr coupe  it taglio  en cut  en cutback  de Einschnitt  
119 crisi econòmica ca risc de país terme pral.n m es riesgo país  es riesgo por país  fr risque des pays  fr risque pays  fr risque-pays  en country risk  
120 crisi econòmica ca risc sistèmic terme pral.n m ca risc macroprudencial sin. compl.n m es riesgo macroprudencial  es riesgo sistémico  fr risque de système  fr risque macroprudentiel  fr risque systémique  it rischio macroprudenziale  it rischio sistemico  pt risco macroprudencial  pt risco sistémico  en macroprudential risk  en system-wide risk  en systemic risk  de systemimmanentes Risiko  de Systemrisiko  
121 crisi econòmica ca risc moral terme pral.n m es riesgo inducido  es riesgo moral  fr aléa moral  fr risque moral  it azzardo morale  it rischio morale  pt risco moral  en moral hazard  de moralisches Risiko  de sorgloses Verhalten  
122 crisi econòmica ca secret bancari terme pral.n m es secreto bancario  fr secret bancaire  it segreto bancario  pt segredo bancário  pt sigilo bancário  en bank secrecy  en banking secrecy  de Bankgeheimnis  
123 crisi econòmica ca sequera de crèdit terme pral.n f es sequía crediticia  en credit drought  
124 crisi econòmica ca sistema de garantia de dipòsits terme pral.n m es sistema de garantía de depósitos  fr système d'assurance des dépôts  fr système de garantie des dépôts  fr SGD  it sistema di garanzia dei depositi  pt sistema de garantia de depósitos  en deposit insurance scheme  en deposit-guarantee scheme  en DGS  de Einlagensicherungssystem  
125 crisi econòmica ca sistema financer a l'ombra terme pral.n m ca sistema financer paral·lel terme pral.n m es sistema financiero en la sombra  es sistema financiero paralelo  fr système financier fantôme  fr système financier parallèle  it sistema finanziario ombra  it sistema finanziario parallelo  pt sistema financeiro paralelo  en parallel financial system  en shadow financial system  de Parallelbankensystem  de Schattenbankensystem  de Schattenbankwesen  
126 crisi econòmica ca sobreendeutament terme pral.n m es sobreendeudamiento  fr surendettement  en over-indebtedness  
127 crisi econòmica ca socialització de pèrdues terme pral.n f es socialización de las pérdidas  fr socialisation des pertes  it socializzazione delle perdite  pt socialização dos prejuízos  en socialisation of losses  de Vergemeinschaftung der Verluste  
128 crisi econòmica ca societat de gestió d'actius terme pral.n f es sociedad de gestión de activos  fr société de gestion d'actifs  fr société de gestion de portefeuille  it società di gestione degli attivi  it società di gestione patrimoniale  pt sociedade de gestão de ativos  en asset management company  en asset management corporation  en AMC  de Gesellschaft für Portfolio-Investitionen  de Vermögensverwaltungsgesellschaft  
129 crisi econòmica ca taxa d'interès màxima terme pral.n f ca sostre hipotecari sin. compl.n m es tasa de interés máxima  es techo hipotecario  fr taux d'intérêt maximum  fr taux plafond  fr taux plafonné  en cap  en interest rate cap  
130 crisi econòmica ca subocupació terme pral.n f es subempleo  fr sous-emploi  it sotto-impiego  pt subemprego  en underemployment  de Unterbeschäftigung  
131 crisi econòmica ca supervisió macroprudencial terme pral.n f es análisis macroprudencial  es supervisión macroprudencial  fr surveillance macroprudentielle  it vigilanza macroprudenziale  pt supervisão macroprudencial  en macroprodudential analysis  en macroprudential oversight  en macroprudential supervision  en macroprudential surveillance  de Finanzaufsicht auf Makroebene  de Makroaufsicht  de makroprudenzielle Aufsicht  
132 crisi econòmica ca taxa d'interès mínima terme pral.n f ca terra hipotecari sin. compl.n m es suelo hipotecario  es tasa de interés mínima  fr taux plancher  en floor  en interest rate floor  
133 crisi econòmica ca títol garantit per bons terme pral.n m es obligación con garantía multilateral  es obligación garantizada por bonos  es CBO  it collateralised bond obligation  pt obrigação garantida por obrigações  pt CBO  en collateralised bond obligation  en CBO  de Collateralised Bond Obligation  de CBO  
134 crisi econòmica ca títol garantit per deute terme pral.n m es obligación de deuda garantizada  es obligación garantizada por deuda  es CDO  fr obligation adossée à des actifs  fr obligation adossée à des créances  fr obligation sécurisée  fr titre garanti par des créances  it collateralized debt obligation  it titolo obbligazionario garantito  it CDO  pt obrigação garantida  en collateralised debt obligation  en CDO  de Collateralised Debt Obligation  de forderungsbesicherte Schuldverschreibung  de CDO  
135 crisi econòmica ca títol garantit per fons terme pral.n m es obligación garantizada por fondos  it collateralised fund obligation  pt obrigação de fundos de crédito  en collateralised fund obligation  en CFO  
136 crisi econòmica ca títol garantit per hipoteques terme pral.n m es obligación con garantía hipotecaria  es obligación garantizada por hipotecas  es obligación hipotecaria de remuneración por tramos  fr obligation garantie par une hypothèque  it obbligazione garantita da ipoteca  en collateralised mortgage obligation  en CMO  de collateralized mortgage obligation  de CMO  
137 crisi econòmica ca titulització terme pral.n f es bursatilización  es titulización  fr titrisation  it cartolarizzazione  it cartolarizzazione dei crediti  it conversione in titoli negoziabili  it mobiliarizzazione  it titolarizzazione  pt titularização  en securitisation  en securitisation financing technique  de Verbriefung  de Verbriefung von Kreditforderungen  de wertpapiermäßige Unterlegung von Kreditforderungen  
138 crisi econòmica ca tram terme pral.n m es tramo  fr tranche  it quota  pt tranche  en tranche  en tranche  de Tranche (bei Finanzierung)  
139 crisi econòmica ca treballador pobre | treballadora pobra terme pral.n m, f es ocupado pobre  es trabajador pobre  fr actif pauvre  fr travailleur à faible revenu  fr travailleur pauvre  it lavoratore povero  pt trabalhador abaixo do limiar de pobreza  en full-time worker in poverty  en worker in poverty  en working poor  de erwerbstätige Arme  
140 crisi econòmica ca troica terme pral.n f es troika  fr troïka  it troika  pt troica  en troika  de Troika  
141 crisi econòmica ca valor amb garantia hipotecària terme pral.n m es bono de titulización hipotecaria  es titulización hipotecaria  es título con garantía hipotecaria  fr titre adossé à des créances hypothécaires  fr titre adossé à des hypothèques  fr titre couvert par des créances hypothécaires  fr titre garanti par des créances hypothécaires  it obbligazione assistita da garanzia ipotecaria  it titolo garantito da ipoteca  it MBS  pt título garantido por créditos hipotecários  en mortgage backed security  en MBS  de hypothekarisch gesichertes Wertpapier  
142 crisi econòmica ca valor amb garantia real terme pral.n m es bono de titulización de activos  es título respaldado por un activo  es BTA  it asset-backed security  it titoli garantiti  it titolo garantito da attività  pt título garantido por ativos  pt título garantido por créditos  en asset-backed security  en ABS  de Asset-Backed-Securities  de ABS  
143 crisi econòmica ca valor de traspàs terme pral.n m es valor de traspaso  fr valeur de cession  pt valor de tranferência  en transfer value  en TV  de Übernahmewert  
144 crisi econòmica ca valor en garantia terme pral.n m es activo de garantía  fr gage  fr sûreté accessoire  it garanzia reale  it (garanzia) collaterale  pt caução  pt garantia  pt penhor  en collateral  en collateral security  
145 crisi econòmica ca venda en descobert terme pral.n f ca venda a crèdit sin. compl.n f es venta a crédito  es venta al descubierto  es venta en corto  es venta en descubierto  fr vente à découvert  fr VAD  it vendita allo scoperto  pt venda a descoberto  pt venda curta  en bear sale  en short sale  en short selling  en shorting  de Leerverkauf  
146 crisi econòmica ca venda en descobert nua terme pral.n f es venta en corto al descubierto  es venta en corto descubierta  fr vente à découvert à nu  fr vente à découvert non couverte  fr vente à découvert sans contrepartie  fr vente à nu  it vendita allo scoperto nuda  it vendita allo scoperto senza provvista di titoli garantita  pt venda curta a descoberto  en naked short sale  en naked short selling  en naked shorting  en uncovered short selling  en uncovered shorting  de ungedeckter Leerverkauf  
147 crisi econòmica ca venda en descobert palanquejada terme pral.n f es venta en corto apalancada  en leveraged short selling  
148 crisi econòmica ca warrant [en] terme pral.n m es certificado de opción  es certificado de opción de compra  es garantía de opción  es warrant  fr bon d'option  fr certificat d'option  fr warrant  it buono di sottoscrizione  it certificato di opzione  it warrant  pt warrant  en equity warrant  en stock purchase warrant  en stock warrant  en warrant  de Optionsschein  de Optionszertifikat  de Warrant