Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 posicions i direccions ca 1a posició terme pral.n f ca primera posició terme pral.n f es 1ª posición  es primera posición  fr 1re position  fr première position  en 1st position  en first position  
2 posicions i direccions ca 2a posició terme pral.n f ca segona posició terme pral.n f es 2a posición  es segunda posición  fr 2de position  fr 2e position  fr deuxième position  fr seconde position  en 2nd position  en second position  
3 posicions i direccions ca 3a posició terme pral.n f ca tercera posició terme pral.n f es 3a posición  es tercera posición  fr 3e position  fr troisième position  en 3rd position  en third position  
4 posicions i direccions ca 4a posició terme pral.n f ca quarta posició terme pral.n f es 4a posición  es cuarta posición  fr 4e position  fr quatrième position  en 4th position  en fourth position  
5 posicions i direccions ca 5a posició terme pral.n f ca cinquena posició terme pral.n f ca quinta posició sin. compl.n f es 5a posición  es quinta posición  fr 5e position  fr cinquième position  en 5th position  en fifth position  
6 posicions i direccions ca a la segona terme pral.adv ca à la seconde [fr] sin. compl.adv es à la seconde  fr à la seconde  en à la seconde  
7 posicions i direccions ca a peu pla terme pral.adv es a pie plano  fr à pied plat  fr à plat  fr sur pied plat  en on flat foot  
8 conceptes generals ca a terra terme pral.adv ca à terre [fr] sin. compl.adv es à terre  fr à terre  en à terre  en on the floor  
9 conceptes generals ca adagi terme pral.n m ca adagio [it] sin. compl.n m es adagio  fr adage  fr adagio  en adage  en adagio  
10 conceptes generals ca allegro [it] terme pral.n m es allegro  fr allegro  fr allégro  en allegro  
11 passos i moviments ca allongé [fr] terme pral.n m es allongé  fr allongé  en allongé  
12 posicions i direccions ca arabesque [fr] terme pral.n m ca arabesc sin. compl.n m es arabesco  es arabesque  fr arabesque  en arabesque  
13 posicions i direccions ca arabesque penché [fr] terme pral.n m ca arabesc penché [penché: fr] sin. compl.n m es arabesco penché  es arabesque penché  es penché  fr arabesque penchée  fr penché  en arabesque penchée  en penchée  en arabesque penché  en penché  
14 salts i girs ca assemblé terme pral.n m ca pas assemblé [fr] sin. compl.n m es assemblé  es pas assemblé  fr assemblé  en assemblé  en pas assemblé  
15 posicions i direccions ca attitude [fr] terme pral.n f es attitude  fr attitude  en attitude  
16 treball escènic ca audició terme pral.n f es audición  fr audition  en audition  
17 passos i moviments ca balancé terme pral.n m ca pas balancé [fr] sin. compl.n m es balancé  es pas balancé  fr balancé  fr pas balancé  en balancé  en pas balancé  
18 conceptes generals ca ballarí | ballarina terme pral.n m, f es bailarín | bailarina  fr ballerine  fr danseur | danseuse  en ballerina [f]  en dancer  
19 treball escènic ca primer ballarí | primera ballarina terme pral.n m, f ca ballarí principal | ballarina principal sin. compl.n m, f es bailarín principal | bailarina principal  es primer bailarín | primera bailarina  fr premier danseur | première danseuse  en premier danseur [m] | première danseuse [f]  en prima ballerina [f]  en principal dancer  
20 treball escènic ca ballet terme pral.n m es ballet  fr ballet  en ballet  
21 treball escènic ca ballet terme pral.n m es ballet  fr ballet  en ballet  
22 conceptes generals ca dansa clàssica terme pral.n f ca ballet sin. compl.n m es ballet  es ballet clásico  es danza clásica  fr ballet  fr danse classique  en ballet  en classical ballet  en classical dance  
23 conceptes generals ca ballon [fr] terme pral.n m es ballon  fr ballon  en ballon  en balon  
24 salts i girs ca ballonné [fr] terme pral.n m ca pas ballonné [fr] sin. compl.n m es ballonné  es pas ballonné  fr ballonné  en ballonné  en pas ballonné  
25 salts i girs ca ballotté [fr] terme pral.n m ca pas ballotté [fr] sin. compl.n m es ballotté  es pas ballotté  fr ballotté  en ballotté  en balloté  
26 conceptes generals ca barra terme pral.n f es barra  fr barre  en barre  
27 conceptes generals ca exercicis a la barra terme pral.n m pl ca treball a la barra terme pral.n m ca barra sin. compl.n f es barra  es ejercicios en la barra  es trabajo en la barra  fr barre  fr exercices à la barre  fr travail à la barre  en barre  en barre exercises  en barre work  
28 passos i moviments ca battement [fr] terme pral.n m ca batement sin. compl.n m es battement  fr battement  en battement  
29 passos i moviments ca battement fondu [fr] terme pral.n m ca batement fondu [fondu: fr] sin. compl.n m es battement fondu  es battement fondú  fr battement fondu  en battement fondu  en fondu  
30 passos i moviments ca battement frappé [fr] terme pral.n m ca batement frappé sin. compl.n m es battement frappé  fr battement frappé  fr frappé  en battement frappé  en frappé  
31 passos i moviments ca battement frappé double [fr] terme pral.n m ca batement frappé doble sin. compl.n m es battement frappé double  fr double frappé  en battement frappé double  en double frappé  
32 passos i moviments ca battement relevé lent [fr] terme pral.n m ca relevé lent terme pral.n m ca batement relevé lent sin. compl.n m es battement relevé lent  es relevé lent  fr battement relevé lent  en battement relevé lent  en relevé lent  
33 passos i moviments ca battement soutenu [fr] terme pral.n m ca batement soutenu [soutenu: fr] sin. compl.n m es battement soutenu  fr battement soutenu  en battement soutenu  
34 salts i girs ca battement soutenu en tournant [fr] terme pral.n m ca batement soutenu girant [soutenu: fr] sin. compl.n m es battement soutenu en tournant  es soutenu en tournant  fr assemblé soutenu en tournant  fr soutenu en tournant  en battement soutenu en tournant  en soutenu en tournant  
35 passos i moviments ca battement tendu [fr] terme pral.n m ca batement tendu [tendu: fr] sin. compl.n m es battement tendu  fr battement tendu  en battement tendu  
36 passos i moviments ca battement tendu jeté [fr] terme pral.n m ca battement dégagé [fr] sin. compl.n m ca batement tendu jeté [tendu jeté: fr] alt. sin.n m es battement dégagé  fr battement dégagé  fr battement glissé  fr battement tendu jeté  fr dégagé  en battement dégagé  en battement tendu jeté  
37 passos i moviments ca battement tendu jeté pointé [fr] terme pral.n m ca battement piqué [fr] sin. compl.n m ca batement tendu jeté pointé [tendu jeté pointé: fr] alt. sin.n m es battement piqué  es battement tendu jeté pointé  en battement piqué  en battement tendu jeté pointé  
38 conceptes generals ca batterie [fr] terme pral.n f ca bateria sin. compl.n f es batería  es batterie  fr batterie  en batterie  
39 conceptes generals ca battu [fr] terme pral.n m es battu  fr battu  fr pas battu  en battu  
40 conceptes generals ca batut -uda terme pral.adj ca battu [fr] sin. compl.adj es batido -da  es battu  es battu -ue  fr battu -ue  en battu  
41 salts i girs ca brisé terme pral.n m ca pas brisé [fr] sin. compl.n m es brisé  es pas brisé  fr brisé  fr pas brisé  en brisé  
42 salts i girs ca brisé volé terme pral.n m ca brisé dessus-dessous [fr] sin. compl.n m es brisé de volé  es brisé volé  fr brisé volé  en brisé volé  
43 salts i girs ca cabriole [fr] terme pral.n f ca cabriola sin. compl.n f es cabriola  es cabriole  fr cabriole  en cabriole  
44 conceptes generals ca cama de suport terme pral.n f ca cama de base sin. compl.n f es pierna de apoyo  es pierna de soporte  fr jambe d'appui  fr jambe de soutien  fr jambe de support  en standing leg  en support leg  en supporting leg  
45 conceptes generals ca cama de treball terme pral.n f es pierna activa  es pierna de trabajo  es pierna libre  fr jambe de travail  fr jambe libre  en free leg  en leading leg  en working leg  
46 posicions i direccions ca cambré terme pral.n m es cambré  fr cambré  en cambré  
47 conceptes generals ca exercicis al centre terme pral.n m pl ca treball al centre terme pral.n m ca centre sin. compl.n m es centro  es ejercicios en el centro  es trabajo en el centro  fr centre  fr milieu  fr travail au centre  fr travail au milieu  en centre  en centre work  en exercises in the centre  en center  en center work  en exercises in the center  
48 salts i girs ca chaînés [fr] terme pral.n m pl ca déboulé [fr] terme pral.n m es chaîné  es déboulé  fr déboulé  fr tours chaînés  en chainé  en chaînés  en déboulé  en tours chaînés déboulés  
49 salts i girs ca changement de pied [fr] terme pral.n m es changement  es changement de pied  es changement de pieds  fr changement de pied  en changement  en changement de pied  en changement de pieds  
50 passos i moviments ca chassé [fr] terme pral.n m ca pas chassé [fr] sin. compl.n m es chassé  fr chassé  fr pas chassé  en chassé  
51 conceptes generals ca notació coreogràfica terme pral.n f ca notació de la dansa terme pral.n f ca notació del moviment terme pral.n f ca cinetografia sin. compl.n f es cinetografía  es notación coreográfica  es notación de la danza  es notación del movimiento  fr cinétographie  fr notation  fr notation chorégraphique  fr notation de la danse  fr notation du mouvement  en dance notation  en kinetography  en movement notation  en notation  
52 treball escènic ca coda terme pral.n f es coda  fr coda  en coda  
53 conceptes generals ca col·locació terme pral.n f es colocación  fr placement  en placement  
54 salts i girs ca contretemps [fr] terme pral.n m ca contratemps sin. compl.n m es contretemps  fr contretemps  en contretemps  
55 treball escènic ca coreògraf | coreògrafa terme pral.n m, f es coreógrafo | coreógrafa  fr chorégraphe  en choreographer  
56 treball escènic ca coreografia terme pral.n f es coreografía  fr chorégraphie  en choreography  
57 treball escènic ca cos de ball terme pral.n m es cuerpo de baile  fr corps de ballet  en corps de ballet  
58 posicions i direccions ca cou-de-pied [fr] terme pral.n m es cou-de-pied  fr cou-de-pied  en cou-de-pied  en sur le cou-de-pied position  
59 passos i moviments ca coupé [fr] terme pral.n m es coupé  fr coupé  en coupé  
60 salts i girs ca coupé jeté en tournant [fr] terme pral.n m ca coupé jeté [fr] sin. compl.n m ca coupé jeté girant [coupé jeté: fr] sin. compl.n m es coupé jeté  fr coupé jeté  en coupé jeté  en coupé jeté en tournant  
61 posicions i direccions ca creuat -ada terme pral.adj ca croisé [fr] sin. compl.adj es croisé  es croisé -ée  fr croisé -ée  en croisé  
62 posicions i direccions ca croisé [fr] terme pral.n m es croisé  fr croisé  en croisé  
63 conceptes generals ca dansa de caràcter terme pral.n f es danza de carácter  fr danse de caractère  en character dance  en dance of character  
64 posicions i direccions ca darrere terme pral.adv ca derrière [fr] sin. compl.adv es derrière  es detrás  fr derrière  en derrière  
65 posicions i direccions ca davant terme pral.adv ca devant [fr] sin. compl.adv es delante  es devant  fr devant  en devant  
66 posicions i direccions ca de cara terme pral.adv ca en face [fr] sin. compl.adv es de face  es de frente  es en face  es enfrente  fr de face  fr en face  en en face  
67 posicions i direccions ca de costat terme pral.adv ca de côté [fr] sin. compl.adv es de côté  es de lado  fr de côté  en de côté  
68 posicions i direccions ca de perfil terme pral.adv es de perfil  fr de profil  en de côté  en in profile  
69 posicions i direccions ca décalé [fr] terme pral.n m es décalé  fr décalé  en décalé  
70 passos i moviments ca dégagé [fr] terme pral.n m es dégagé  fr dégagé  en dégagé  
71 passos i moviments ca demi-plié [fr] terme pral.n m es demi-plié  fr demi-plié  en demi-plié  
72 conceptes generals ca porté terme pral.adj ca desplaçat -ada sin. compl.adj es porté -ée  fr porté -ée  en porté  
73 conceptes generals ca dessous [fr] terme pral.adv ca per davall sin. compl.adv ca per sota sin. compl.adv es dessous  fr dessous  en dessous  
74 conceptes generals ca dessus [fr] terme pral.adv ca per damunt sin. compl.adv ca per sobre sin. compl.adv es dessus  fr dessus  en dessus  
75 salts i girs ca détourné [fr] terme pral.n m ca soutenu en tournant [fr] sin. compl.n m ca soutenu girant [soutenu: fr] sin. compl.n m es détourné  fr détourné  en détourné  en soutenu  en soutenu en tournant  en soutenu turn  
76 passos i moviments ca développé [fr] terme pral.n m es développé  fr développé  en développé  
77 passos i moviments ca développé ballotté [fr] terme pral.n m es développé ballotté  fr développé ballotté  en battement développé ballotté  en développé ballotté  
78 treball escènic ca diagonal terme pral.n f es diagonal  fr diagonale  en diagonal  en diagonale  
79 treball escènic ca divertissement [fr] terme pral.n m ca divertiment sin. compl.n m es divertimento  es divertissement  fr divertissement  en divertissement  
80 posicions i direccions ca écarté [fr] terme pral.n m es écarté  fr écarté  en écarté  
81 posicions i direccions ca écarté [fr] terme pral.adj es écarté  es écarté -ée  fr écarté -ée  en écarté  
82 passos i moviments ca échappé sur les pointes [fr] terme pral.n m ca échappé [fr] sin. compl.n m ca échappé en puntes [échappé: fr] sin. compl.n m es échappé  es échappé sobre las puntas  es échappé sur les pointes  fr échappé  en échappé  en échappé relevé  en échappé sur les pointes  
83 salts i girs ca échappé sauté [fr] terme pral.n m ca échappé saltat [échappé: fr] sin. compl.n m es échappé sauté  fr échappé  fr échappé sauté  en échappé  en échappé sauté  
84 posicions i direccions ca effacé terme pral.n m es effacé  fr effacé  en effacé  
85 posicions i direccions ca effacé terme pral.adj es effacé  es effacé -ée  fr effacé -ée  en effacé  
86 treball escènic ca elenc terme pral.n m es elenco  fr troupe  en troupe  
87 treball escènic ca repartiment terme pral.n m ca elenc sin. compl.n m es elenco  es reparto  fr distribution  en cast  
88 conceptes generals ca elevació terme pral.n f es elevación  fr élévation  en élévation  
89 passos i moviments ca emboîté [fr] terme pral.n m ca pas emboîté [fr] sin. compl.n m es emboîté  fr emboîté  fr pas emboîté  en emboîté  
90 salts i girs ca emboîté sur le cou-de-pied [fr] terme pral.n m ca emboîté al cou-de-pied [emboîté, cou-de-pied: fr] sin. compl.n m es emboîté al cou-de-pied  es emboîté cou-de-pied  es emboîté sauté  es emboîté sur le cou-de-pied  fr emboîté  en emboîté  
91 conceptes generals ca empenya terme pral.n f es empeine  fr cou-de-pied  en instep  
92 posicions i direccions ca enrere terme pral.adv ca en arrière [fr] sin. compl.adv es en arrière  es hacia atrás  fr en arrière  en en arrière  
93 posicions i direccions ca endavant terme pral.adv ca en avant sin. compl.adv es adelante  es en avant  es hacia delante  fr en avant  en en avant  
94 passos i moviments ca en cloche [fr] terme pral.adv ca en campana sin. compl.adv es en cloche  fr en cloche  en en cloche  
95 conceptes generals ca en creu terme pral.adv ca en croix [fr] sin. compl.adv es en croix  es en cruz  fr en croix  en en croix  
96 conceptes generals ca en dedans [fr] terme pral.adv ca endins sin. compl.adv es en dedans  fr en dedans  en en dedans  
97 conceptes generals ca en dehors [fr] terme pral.n m ca rotació externa sin. compl.n f es en dehors  es rotación externa  fr en dehors  en en dehors  en turnout  en turn-out  
98 conceptes generals ca en dehors [fr] terme pral.adv ca enfora sin. compl.adv es en dehors  fr en dehors  en en dehors  
99 treball escènic ca en diagonal terme pral.adv es en diagonal  es en diagonale  fr en diagonale  en en diagonale  
100 posicions i direccions ca en face [fr] terme pral.n m es en face  fr en face  en en face  
101 conceptes generals ca en l'aire terme pral.adv ca en l'air [fr] sin. compl.adv es en el aire  es en l'air  fr en l'air  en en l'air  en in the air  
102 treball escènic ca en manège [fr] terme pral.adv es en manège  fr en manège  en en manège  
103 posicions i direccions ca en mitja punta terme pral.adv ca en mitges puntes sin. compl.adv ca sobre la mitja punta sin. compl.adv ca sobre les mitges puntes sin. compl.adv es en media punta  es en medias puntas  es sobre la media punta  es sobre las medias puntas  fr en demi-pointe  fr en demi-pointes  fr sur la demi-pointe  fr sur les demi-pointes  en en demi-pointe  en on demi-pointes  en sur la demi-pointe  en sur les demi-pointes  
104 posicions i direccions ca en punta terme pral.adv ca en puntes sin. compl.adv ca sobre la punta sin. compl.adv ca sobre les puntes sin. compl.adv es en punta  es en puntas  es sobre la punta  es sobre las puntas  fr en pointe  fr en pointes  fr sur la pointe  fr sur les pointes  en en pointe  en on pointe  en sur la pointe  en sur les pointes  
105 conceptes generals ca girant terme pral.adv ca en tournant [fr] sin. compl.adv es en tournant  es girando  fr en tournant  en en tournant  en turning  
106 conceptes generals ca enchaînement [fr] terme pral.n m ca encadenament sin. compl.n m es encadenamiento  es enchaînement  fr enchaînement  en enchaînement  
107 salts i girs ca entrechat [fr] terme pral.n m es entrechat  fr entrechat  en entrechat  
108 passos i moviments ca enveloppé terme pral.n m es enveloppé  fr enveloppé  en enveloppé  
109 posicions i direccions ca épaulé [fr] terme pral.adj es épaulé  en épaulé  
110 conceptes generals ca épaulement [fr] terme pral.n m es épaulement  fr épaulement  en épaulement  en shouldering  
111 conceptes generals ca escola de dansa clàssica terme pral.n f ca mètode de dansa clàssica terme pral.n m es escuela de ballet  es método de ballet  fr école de danse classique  fr méthode de danse classique  en method of ballet  en school of ballet  
112 conceptes generals ca grand écart [fr] terme pral.n m ca gran écart [écart: fr] sin. compl.n m ca espagat alt. sin.n m es espagat  es grand écart  es spagat  es split  fr grand écart  en split  en splits  
113 treball escènic ca evolució terme pral.n f es evolución  fr évolution  
114 salts i girs ca failli [fr] terme pral.n m es failli  fr failli  en failli  
115 passos i moviments ca flic-flac terme pral.n m es flic-flac  fr flic-flac  en flic-flac  en flicflac  
116 passos i moviments ca fondu [fr] terme pral.adj es fondu -ue  fr fondu -ue  en fondu  
117 passos i moviments ca fondu [fr] terme pral.n m es fondu  fr fondu  en fondu  
118 salts i girs ca fouetté [fr] terme pral.n m es fouetté  fr fouetté  en fouetté  
119 salts i girs ca tour fouetté [fr] terme pral.n m ca fouetté rond de jambe en tournant [fr] sin. compl.n m ca fouetté rond de jambe girant [fouetté rond de jambe: fr] sin. compl.n m es fouetté  es fouetté en tournant  es fouetté rond de jambe en tournant  es tour fouetté  fr fouetté  fr fouetté en tournant  fr tour fouetté  en fouetté  en fouetté rond de jambe en tournant  en fouetté turn  
120 passos i moviments > dansa de caràcter ca galop terme pral.n m fr galop  fr pas de galop  en galop  
121 salts i girs ca gargouillade [fr] terme pral.n f es gargouillade  fr gargouillade  fr saut de chat changé  en gargouillade  en rond de jambe double  
122 indumentària ca gipó terme pral.n m ca jupó terme pral.n m es jubón  fr pourpoint  en doublet  
123 conceptes generals ca gir terme pral.n m es giro  es vuelta  fr tour  en turn  
124 passos i moviments ca glissade [fr] terme pral.n f es glissade  fr glissade  en glissade  
125 passos i moviments ca grand battement [fr] terme pral.n m ca grand battement jeté [fr] sin. compl.n m ca gran batement alt. sin.n m es grand battement  es grand battement jeté  fr grand battement  en grand battement  en grand battement jeté  
126 passos i moviments ca grand battement en cloche [fr] terme pral.n m ca grand battement balançoire [fr] sin. compl.n m ca gran batement en campana alt. sin.n m es grand battement en cloche  fr grand battement en cloche  fr grand battement jeté balancé  fr grand battement jeté balançoire  fr grand battement jeté passé par terre  en battement balançoire  en battement en cloche  en grand battement en cloche  
127 salts i girs ca grand fouetté a la italiana [grand fouetté: fr] terme pral.n m ca gran fouetté a la italiana [fouetté: fr] sin. compl.n m es fouetté italiano  es grand fouetté italiano  fr grand fouetté en tournant  en grand fouetté en tournant  en Italian fouetté  
128 salts i girs ca grand fouetté effacé en face [fr] terme pral.n m ca gran fouetté effacé en face [fouetté effacé en face: fr] sin. compl.n m es grand fouetté  fr grand fouetté  fr grand fouetté effacé en face  en grand fouetté  en grand fouetté effacé en face  
129 salts i girs ca grand jeté terme pral.n m ca gran jeté sin. compl.n m es grand jeté  fr grand jeté  en grand jeté  
130 salts i girs ca grand jeté développé [fr] terme pral.n m ca gran jeté développé [jeté développé: fr] sin. compl.n m es grand jeté développé  fr grand jeté développé  en grand jeté développé  
131 salts i girs ca grand jeté entrelacé terme pral.n m ca tour jeté [fr] sin. compl.n m ca gran jeté entrelacé alt. sin.n m es entrelacé  es grand jeté entrelacé  es jeté entrelacé  fr grand jeté arrière en tournant  en entrelacé  en grand jeté en tournant  en jeté en tournant  en jeté entrelacé  en tour jeté  
132 treball escènic ca gran pas de dos terme pral.n m es gran paso a dos  es gran paso de dos  fr grand pas de deux  en grand pas de deux  
133 salts i girs ca grand tour [fr] terme pral.n m ca grande pirouette [fr] sin. compl.n f ca gran pirueta alt. sin.n f ca gran tour [tour: fr] alt. sin.n m es grand tour  es grande pirouette  en grande pirouette  
134 passos i moviments ca grand plié terme pral.n m ca gran plié sin. compl.n m es grand plié  fr grand plié  en grand plié  
135 passos i moviments ca grand rond de jambe [fr] terme pral.n m ca gran rond de jambe [rond de jambe: fr] sin. compl.n m es grand rond de jambe  fr grand rond de jambe  en grand rond de jambe  en grand rond de jambe en l'air  
136 passos i moviments ca grand rond de jambe jeté [fr] terme pral.n m ca gran rond de jambe jeté [rond de jambe jeté: fr] sin. compl.n m es grand rond de jambe jeté  fr grand rond de jambe jeté  en grand rond de jambe jeté  en jeté rond de jambe  
137 salts i girs ca jeté terme pral.n m es jeté  fr jeté  en jeté  
138 salts i girs ca jeté simple terme pral.n m ca petit jeté sin. compl.n m es jeté  es petit jeté  fr jeté simple  fr petit jeté  en jeté  en jeté ordinaire  en pas jeté  en petit jeté  
139 indumentària ca mallot terme pral.n m ca malla sin. compl.n f es maillot  fr justaucorps  fr léotard  fr maillot  en leotard  
140 indumentària ca malla sencera terme pral.n f es malla completa  es mono de danza  fr académique de danse  en unitard  
141 indumentària ca malles terme pral.n f pl es malla  es mallas  fr collant  en tights  
142 treball escènic ca manège [fr] terme pral.n m es manège  fr manège  en manège  
143 conceptes generals ca marcar terme pral.v tr es marcar  fr marquer  en mark, to  
144 treball escènic ca mestre de dansa | mestra de dansa terme pral.n m, f es maestro de ballet | maestra de ballet  es maestro de danza | maestra de danza  fr maître de ballet | maître de ballet, maîtresse de ballet  en ballet master [m] | ballet mistress [f]  en company teacher  
145 indumentària ca mitges terme pral.n f pl es medias  fr collant  en tights  
146 indumentària ca sabatilla de mitja punta terme pral.n f ca mitja punta sin. compl.n f es media punta  es zapatilla de media punta  fr chausson de demi-pointe  fr demi-pointe  en ballet slipper  en demi-pointe shoe  
147 conceptes generals ca moviment de transició terme pral.n m ca moviment d'enllaç sin. compl.n m ca pas d'enllaç sin. compl.n m ca pas de transició sin. compl.n m es paso de enlace  es paso de transición  fr pas de liaison  fr pas de transition  en linking step  en transition step  
148 treball escènic ca partenaire [fr] terme pral.n m, f ca parella sin. compl.n f es partenaire  fr cavalier | cavalière  fr partenaire  en dancing partner  en partner  
149 conceptes generals ca pas terme pral.n m es paso  fr pas  en step  
150 passos i moviments ca pas couru [fr] terme pral.n m es pas couru  fr pas couru  en pas de couru  
151 passos i moviments ca pas de basque [fr] terme pral.n m es pas de basque  fr pas de basque  en pas de basque  
152 passos i moviments ca pas de bourrée [fr] terme pral.n m es pas de bourrée  fr pas de bourrée  en pas de bourrée  
153 passos i moviments ca pas de bourrée ballotté [fr] terme pral.n m es pas de bourrée ballotté  
154 salts i girs ca pas de chat [fr] terme pral.n m ca saut de chat [fr] sin. compl.n m es pas de chat  fr pas de chat  fr saut de chat  en pas de chat  en saut de chat  
155 passos i moviments ca pas de cheval [fr] terme pral.n m es pas de cheval  fr pas de cheval  en pas de cheval  
156 treball escènic ca pas de dos terme pral.n m es paso a dos  es paso de dos  fr pas de deux  en pas de deux  
157 passos i moviments > dansa de caràcter ca pas de giga terme pral.n m fr pas de gigue  en jig step  
158 passos i moviments > dansa de caràcter ca pas de masurca terme pral.n m es paso de mazurca  fr pas de mazurka  en masurka step  
159 salts i girs ca pas de poisson [fr] terme pral.n m ca temps de poisson [fr] sin. compl.n m es pas de poisson  es temps de poisson  fr pas de poisson  fr temps de poisson  en pas de poisson  en sissonne soubresaut  en temps de poisson  
160 passos i moviments > dansa de caràcter ca pas de polca terme pral.n m es paso de polca  es paso de polka  fr pas de polka  en polka step  
161 passos i moviments > dansa de caràcter ca pas de polonesa terme pral.n m es paso de polonesa  fr pas de polonaise  en polonaise  en polonaise step  
162 treball escènic ca pas de tres terme pral.n m es paso a tres  es paso de tres  fr pas de trois  en pas de trois  
163 passos i moviments ca pas de valse [fr] terme pral.n m ca pas de vals sin. compl.n m es pas de valse  es paso de vals  fr pas de valse  en pas de valse  
164 passos i moviments ca pas marché [fr] terme pral.n m ca pas jeté fondu [fr] sin. compl.n m es pas jeté fondu  es pas marché  es pas piqué fondu  es paso de marcha  fr pas marché  en jeté fondu  en pas jeté fondu  en pas marché  
165 passos i moviments ca tombé terme pral.n m ca pas tombé [fr] sin. compl.n m es tombé  fr pas tombé  fr tombé  en tombé  
166 passos i moviments ca passé terme pral.n m es passé  fr passé  en passé  
167 passos i moviments ca petit battement sur le cou-de-pied [fr] terme pral.n m ca petit batement al cou-de-pied [cou-de-pied: fr] sin. compl.n m es petit battement sur le cou-de-pied  fr petit battement sur le cou-de-pied  en petit battement sur le cou-de-pied  
168 passos i moviments ca petit battement serré [fr] terme pral.n m ca petit battement battu [fr] sin. compl.n m ca petit batement serré alt. sin.n m es battement battu  es battement serré  fr battement serré  fr petit battement serré  en battement battu  en battement serré  en petit battement battu  en petit battement serré  
169 passos i moviments ca piqué terme pral.n m es piqué  fr piqué  en piqué  
170 salts i girs ca piqué retiré en tournant [fr] terme pral.n m ca tour piqué [fr] sin. compl.n m ca piqué retiré girant alt. sin.n m es piqué pirouette  es pirouette piquée  es tour piqué  fr piqué pirouette  fr tour piqué  en piqué tour  en piqué turn  en pirouette by posé  en posé pirouette  en tour piqué  
171 salts i girs ca piqué soutenu en tournant [fr] terme pral.n m ca piqué soutenu girant [piqué soutenu: fr] sin. compl.n m es piqué soutenu  es piqué soutenu en tournant  fr piqué soutenu en tournant  en piqué soutenu en tournant  
172 salts i girs ca pirouette [fr] terme pral.n f ca pirueta sin. compl.n f es pirouette  es pirueta  fr pirouette  en pirouette  
173 conceptes generals ca plié terme pral.n m es plié  fr plié  en plié  
174 conceptes generals ca pointe tendue [fr] terme pral.n f ca punta a terra sin. compl.n f es pointe tendue  es pointe tendu  fr pointe tendue  en pointe tendue  en pointe tendu  
175 passos i moviments ca port de bras [fr] terme pral.n m es port de bras  fr port de bras  en port de bras  
176 treball escènic ca porté terme pral.n m es porté  fr porté  fr porter  en porté  
177 posicions i direccions ca posició bàsica dels braços terme pral.n f es posición básica de los brazos  es posición de los brazos  fr position de base des bras  fr position des bras  en arms position  en basic position of the arms  en position of the arms  
178 posicions i direccions ca posició bàsica dels peus terme pral.n f es posición básica  es posición básica de los pies  es posición de los pies  fr position  fr position de base des pieds  fr position des pieds  en basic position of the feet  en feet position  en position of the feet  
179 conceptes generals ca punta terme pral.n f es punta  fr pointe  en tip  
180 indumentària ca sabatilla de punta terme pral.n f ca punta sin. compl.n f es punta  es zapatilla de punta  fr chausson de pointe  fr pointe  en pointe shoe  
181 passos i moviments ca relevé terme pral.n m es relevé  fr relevé  en relevé  
182 passos i moviments ca renversé terme pral.adj es renversé -ée  fr renversé -ée  en renversé  
183 treball escènic ca repertori terme pral.n m es repertorio  fr répertoire  en repertoire  en repertory  
184 treball escènic ca repetidor | repetidora terme pral.n m, f es maestro repetidor | maestra repetidora  es repetidor | repetidora  fr répétiteur | répétitrice  en ballet master [m] | ballet mistress [f]  en répétiteur [m] | répétiteuse [f]  
185 posicions i direccions ca retiré terme pral.n m es pas retiré  es passé  fr retiré  en retiré  en retiré position  
186 conceptes generals ca reverència terme pral.n f es reverencia  fr révérence  en reverence  
187 salts i girs ca révoltade [fr] terme pral.n f es révoltade  fr révoltade  en barrel jump  en revoltade  en rivoltade  
188 passos i moviments ca rond de jambe [fr] terme pral.n m es rond de jambe  fr rond de jambe  en rond de jambe  
189 passos i moviments ca rond de jambe a 45° [rond de jambe: fr] terme pral.n m es grand rond de jambe a 45°  es rond de jambe a 45°  fr grand rond de jambe à 45°  fr rond de jambe a 45°  
190 passos i moviments ca rond de jambe à terre [fr] terme pral.n m ca rond de jambe a terra [rond de jambe: fr] sin. compl.n m es rond de jambe à terre  es rond de jambe par terre  fr rond de jambe à terre  en rond de jambe à terre  en rond de jambe par terre  
191 passos i moviments ca rond de jambe en l'air [fr] terme pral.n m ca rond de jambe en l'aire [rond de jambe: fr] sin. compl.n m es rond de jambe en l'air  fr rond de jambe en l'air  en rond de jambe en l'air  
192 salts i girs ca royal [fr] terme pral.n m es royal  es royale  fr royal  en changement battu  en royale  
193 conceptes generals ca salt terme pral.n m es salto  fr saut  en jump  
194 conceptes generals ca saltat -ada terme pral.adj ca sauté [fr] sin. compl.adj es saltado -da  es sauté  es sauté -ée  fr sauté -ée  en jumped  en jumping  en sauté  
195 salts i girs ca saut de basque [fr] terme pral.n m es saut de basque  fr saut de basque  en saut de basque  
196 salts i girs ca sautillé [fr] terme pral.n m es sautillé  fr sautillé  
197 salts i girs ca sissonne [fr] terme pral.n m/f es sissonne  fr sissonne  fr sissone  en sissonne  
198 treball escènic ca solista terme pral.n m, f es solista  fr soliste  en soloist  
199 treball escènic ca solo terme pral.n m es solo  fr solo  en solo  
200 salts i girs ca soubresaut [fr] terme pral.n m es soubresaut  fr soubresaut  en soubresaut  
201 passos i moviments ca sous-sus [fr] terme pral.n m ca sus-sous [fr] terme pral.n m es sous-sus  es sus-sous  fr sous-sus  fr sus-sous  en sous-sus  en sus-sous  en soussus  
202 treball escènic ca suite [fr] terme pral.n f fr suite  en suite  
203 indumentària ca suspensori terme pral.n m es suspensor  es suspensorio  fr trousse  en dance belt  
204 passos i moviments ca temps de cuisse [fr] terme pral.n m es temps de cuisse  fr temps de cuisse  en temps de cuisse  
205 salts i girs ca temps de flèche [fr] terme pral.n m es temps de flèche  fr temps de flèche  en temps de flèche  
206 salts i girs ca temps levé [fr] terme pral.n m es temps levé  fr temps levé  en temps levé  
207 passos i moviments ca temps lié [fr] terme pral.n m es temps lié  fr temps lié  en temps lié  
208 salts i girs ca tour de promenade [fr] terme pral.n m ca tour lent [fr] sin. compl.n m es promenade  fr tour de promenade  en promenade  en tour de promenade  en tour lent  
209 salts i girs ca tour en l'air [fr] terme pral.n m ca tour en l'aire [tour: fr] sin. compl.n m es tour en l'air  fr tour en l'air  en tour en l'air  
210 indumentària ca tutú terme pral.n m es tutú  fr tutu  en tutu  
211 indumentària ca tutú de plat terme pral.n m ca tutú sin. compl.n m es tutú de plato  fr tutu plateau  en platter tutu  
212 indumentària ca tutú llarg terme pral.n m ca tutú romàntic terme pral.n m fr tutu long  fr tutu romantique  en long tutu  en romantic tutu  
213 treball escènic ca variació terme pral.n f es variación  fr variation  en variation