Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 urbanisme ca accessibilitat terme pral.n f es accesibilidad  
2 control de l'administració ca acció terme pral.n f es acción  
3 control de l'administració ca acció de nul·litat terme pral.n f es acción de nulidad  
4 garantia patrimonial ca acció de regrés terme pral.n f ca acció de repetició terme pral.n f es acción de regreso  es acción de repetición  
5 garantia patrimonial ca acció de responsabilitat terme pral.n f es acción de responsabilidad  
6 personal al servei de l'administració ca acomiadament disciplinari terme pral.n m es despido disciplinario  
7 procediment administratiu i acte administratiu ca acord administratiu terme pral.n m es acuerdo administrativo  
8 garantia patrimonial ca acord mutu terme pral.n m ca acord amistós sin. compl.n m es acuerdo amigable  es mutuo acuerdo  
9 procediment administratiu i acte administratiu ca acord d'iniciació terme pral.n m es acuerdo de iniciación  
10 garantia patrimonial ca acord de necessitat d'ocupació terme pral.n m es acuerdo de necesidad de ocupación  
11 procediment administratiu i acte administratiu ca acord de suspensió terme pral.n m es acuerdo de suspensión  
12 contractes de l'administració ca acord marc de contractació terme pral.n m es acuerdo marco de contratación  
13 activitat administrativa ca acreditació terme pral.n f es acreditación  
14 activitat administrativa ca acta terme pral.n f es acta  
15 activitat administrativa ca acta d'inspecció terme pral.n f es acta de inspección  
16 garantia patrimonial ca acta d'ocupació terme pral.n f es acta de ocupación  
17 garantia patrimonial ca acta de pagament terme pral.n f es acta de pago  
18 urbanisme ca acta de recepció d'obra terme pral.n f es acta de recepción de obra  
19 urbanisme ca acta de replantejament terme pral.n f ca acta de començament d'obra sin. compl.n f ca acta de replanteig sin. compl.n f es acta de comienzo de obra  es acta de replanteo  
20 garantia patrimonial ca acta prèvia a l'ocupació terme pral.n f es acta previa a la ocupación  
21 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu terme pral.n m es acto administrativo  
22 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu anul·lable terme pral.n m es acto administrativo anulable  
23 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu complex terme pral.n m es acto administrativo complejo  
24 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu consentit terme pral.n m es acto administrativo consentido  
25 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu constitutiu terme pral.n m es acto administrativo constitutivo  
26 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tracte successiu terme pral.n m es acto administrativo de tracto sucesivo  
27 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tracte instantani terme pral.n m ca acte administratiu de tracte únic sin. compl.n m es acto administrativo de tracto instantáneo  es acto administrativo de tracto único  
28 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tràmit terme pral.n m es acto administrativo de trámite  
29 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tràmit qualificat terme pral.n m es acto administrativo de trámite cualificado  
30 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu declaratiu terme pral.n m es acto administrativo declarativo  
31 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu resolutori terme pral.n m ca acte administratiu definitiu sin. compl.n m es acto administrativo definitivo  es acto administrativo resolutorio  
32 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu executiu terme pral.n m es acto administrativo ejecutivo  
33 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu exprés terme pral.n m es acto administrativo expreso  
34 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu extintiu terme pral.n m es acto administrativo extintivo  
35 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu favorable terme pral.n m es acto administrativo favorable  
36 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu ferm terme pral.n m es acto administrativo firme  
37 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu general terme pral.n m es acto administrativo general  
38 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu tàcit terme pral.n m ca acte administratiu implícit sin. compl.n m es acto administrativo implícito  es acto administrativo tácito  
39 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu inexistent terme pral.n m es acto administrativo inexistente  
40 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu múltiple terme pral.n m es acto administrativo plúrimo  
41 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu necessitat d'acceptació terme pral.n m es acto administrativo necesitado de aceptación  
42 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu nul de ple dret terme pral.n m es acto administrativo nulo de pleno derecho  
43 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu originari terme pral.n m es acto administrativo originario  
44 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu presumpte terme pral.n m es acto administrativo presunto  
45 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu que posa fi a la via administrativa terme pral.n m ca acte administratiu ferm en via administrativa sin. compl.n m ca acte administratiu que causa estat sin. compl.n m ca acte administratiu que exhaureix la via administrativa sin. compl.n m es acto administrativo firme en vía administrativa  es acto administrativo que agota la vía administrativa  es acto administrativo que causa estado  es acto administrativo que pone fin a la vía administrativa  
46 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu que no posa fi a la via administrativa terme pral.n m ca acte administratiu que no causa estat sin. compl.n m ca acte administratiu que no és ferm en via administrativa sin. compl.n m ca acte administratiu que no exhaureix la via administrativa sin. compl.n m es acto administrativo que no agota la vía administrativa  es acto administrativo que no causa estado  es acto administrativo que no es firme en vía administrativa  es acto administrativo que no pone fin a la vía administrativa  
47 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu confirmatori terme pral.n m ca acte administratiu reproductori sin. compl.n m es acto administrativo confirmatorio  es acto administrativo reproductorio  
48 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu desfavorable terme pral.n m ca acte administratiu de gravamen sin. compl.n m ca acte administratiu restrictiu sin. compl.n m es acto administrativo de gravamen  es acto administrativo desfavorable  es acto administrativo restrictivo  
49 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu sancionador terme pral.n m es acto administrativo sancionador  
50 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu simple terme pral.n m es acto administrativo simple  
51 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu singular terme pral.n m es acto administrativo singular  
52 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu translatiu de drets terme pral.n m es acto administrativo traslativo de derechos  
53 urbanisme ca acte de replantejament terme pral.n m ca acte de replanteig sin. compl.n m es acto de replanteamiento  es acto de replanteo  
54 control de l'administració ca acte de govern terme pral.n m ca acte polític sin. compl.n m es acto de gobierno  es acto político  
55 procediment administratiu i acte administratiu ca acte propi terme pral.n m es acto propio  
56 contractes de l'administració ca actes separables terme pral.n m pl es actos separables  
57 activitat administrativa ca activitat arbitral terme pral.n f es actividad arbitral  
58 activitat administrativa ca activitat de control de riscos terme pral.n f es actividad de control de riesgos  
59 activitat administrativa ca activitat de policia terme pral.n f ca activitat d'ordenació sin. compl.n f ca activitat de limitació sin. compl.n f es actividad de limitación  es actividad de ordenación  es actividad de policía  
60 activitat administrativa ca activitat de regulació de serveis d'interès general terme pral.n f es actividad de regulación de servicios de interés general  
61 activitat administrativa ca activitat sancionadora terme pral.n f es actividad sancionadora  
62 urbanisme ca activitat urbanística terme pral.n f es actividad urbanística  
63 procediment administratiu i acte administratiu ca activitat administrativa terme pral.n f ca actuació administrativa sin. compl.n f es actividad administrativa  es actuación administrativa  
64 administració electrònica ca actuació administrativa automatitzada terme pral.n f es actuación administrativa automatizada  
65 urbanisme ca actuació de transformació urbanística terme pral.n f es actuación de transformación urbanística  
66 urbanisme ca actuació urbanística terme pral.n f es actuación urbanística  
67 garantia patrimonial ca actuació urbanística per expropiació forçosa terme pral.n f es actuación urbanística por expropiación forzosa  
68 procediment administratiu i acte administratiu ca acumulació d'actes administratius terme pral.n f es acumulación de actos administrativos  
69 procediment administratiu i acte administratiu ca acumulació de procediments administratius terme pral.n f es acumulación de procedimientos administrativos  
70 activitat administrativa ca adjudicació directa d'una subvenció terme pral.n f es adjudicación directa de una subvención  
71 organització administrativa ca Administració activa terme pral.n f es Administración activa  
72 organització administrativa ca Administració autonòmica terme pral.n f es Administración autonómica  
73 organització administrativa ca Administració general de l'Estat terme pral.n f ca Administració central sin. compl.n f es Administración central  es Administración general del Estado  
74 organització administrativa ca Administració consultiva terme pral.n f es Administración consultiva  
75 organització administrativa ca Administració corporativa terme pral.n f es Administración corporativa  
76 organització administrativa ca Administració de la Generalitat de Catalunya terme pral.n f es Administración de la Generalidad de Cataluña  
77 administració electrònica ca administració electrònica terme pral.n f es administración electrónica  es gobierno electrónico  
78 organització administrativa ca Administració institucional terme pral.n f es Administración institucional  
79 organització administrativa ca Administració local terme pral.n f es Administración local  
80 organització administrativa ca Administració perifèrica terme pral.n f es Administración periférica  
81 dret administratiu general ca Administració pública terme pral.n f es Administración pública  
82 organització administrativa ca Administració territorial terme pral.n f es Administración territorial  
83 procediment administratiu i acte administratiu ca administrat | administrada terme pral.n m, f es administrado | administrada  
84 administració electrònica ca adreça electrònica única terme pral.n f es dirección electrónica única  
85 béns de l'administració ca adscripció terme pral.n f es adscripción  
86 activitat administrativa ca advertència terme pral.n f es apercibimiento  
87 activitat administrativa ca advertiment terme pral.n m es advertencia  
88 activitat administrativa ca afectació terme pral.n f es afectación  
89 organització administrativa ca agència terme pral.n f es agencia  
90 urbanisme ca agent de l'edificació terme pral.n m, f es agente de la edificación  
91 activitat administrativa ca ajut públic terme pral.n m es ayuda pública  
92 organització administrativa ca alcalde | alcalde, alcaldessa terme pral.n m, f es alcalde | alcaldesa  
93 béns de l'administració ca alienació forçosa terme pral.n f es enajenación forzosa  
94 béns de l'administració ca alienació onerosa terme pral.n f es enajenación onerosa  
95 procediment administratiu i acte administratiu ca al·legació terme pral.n f es alegación  
96 garantia patrimonial ca alliberament d'expropiacions terme pral.n m es liberación de expropiaciones  
97 personal al servei de l'administració ca alt càrrec terme pral.n m es alto cargo  
98 organització administrativa ca alta inspecció terme pral.n f es alta inspección  
99 organització administrativa ca àmbit competencial terme pral.n m es ámbito competencial  
100 béns de l'administració ca amillarament terme pral.n m es amillaramiento  
101 activitat administrativa ca fitació terme pral.n f ca amollonament sin. compl.n m es amojonamiento  
102 activitat administrativa ca amonestació terme pral.n f ca amonestament terme pral.n m es amonestación  
103 personal al servei de l'administració ca amortització terme pral.n f es amortización  
104 procediment administratiu i acte administratiu ca anul·lació terme pral.n f es anulación  
105 control de l'administració ca aparença de bon dret terme pral.n f ca fumus boni iuris [la] sin. compl.n m es apariencia de buen derecho  es fumus boni iuris  
106 procediment administratiu i acte administratiu ca aprovació terme pral.n f es aprobación  
107 posició jurídica de l'administració ca arbitrarietat terme pral.n f es arbitrariedad  
108 control de l'administració ca arbitratge administratiu terme pral.n m es arbitraje administrativo  
109 control de l'administració ca arbitratge institucional terme pral.n m es arbitraje institucional  
110 urbanisme ca àrea de repartiment terme pral.n f es área de reparto  
111 organització administrativa ca àrea metropolitana terme pral.n f es área metropolitana  
112 urbanisme ca àrea residencial terme pral.n f es área residencial  
113 urbanisme ca àrea residencial estratègica terme pral.n f es área residencial estratégica  
114 administració electrònica ca arxiu electrònic de documents terme pral.n m es archivo electrónico de documentos  
115 contractes de l'administració ca assegurança de responsabilitat patrimonial terme pral.n f es seguro de responsabilidad patrimonial  
116 urbanisme ca associació administrativa de cooperació terme pral.n f es asociación administrativa de cooperación  
117 urbanisme ca auditoria urbanística terme pral.n f es auditoría urbanística  
118 posició jurídica de l'administració ca autoadministració terme pral.n f es autoadministración  
119 organització administrativa ca autonomia terme pral.n f es autonomía  
120 organització administrativa ca autonomia local terme pral.n f es autonomía local  
121 dret administratiu general ca autoregulació terme pral.n f es autorregulación  
122 dret administratiu general ca autoregulació regulada terme pral.n f es autorregulación regulada  
123 personal al servei de l'administració ca autoritat terme pral.n f es autoridad  
124 activitat administrativa ca autoritat terme pral.n f es autoridad  
125 organització administrativa ca administració independent terme pral.n f ca autoritat administrativa independent sin. compl.n f es administración independiente  es autoridad administrativa independiente  
126 personal al servei de l'administració ca autorització de compatibilitat terme pral.n f es autorización de compatibilidad  
127 posició jurídica de l'administració ca autotutela terme pral.n f es autotutela  
128 posició jurídica de l'administració ca autotutela reduplicativa terme pral.n f ca autotutela de segona potència sin. compl.n f es autotutela en segunda potencia  es autotutela reduplicativa  
129 posició jurídica de l'administració ca autotutela declarativa terme pral.n f es autotutela declarativa  
130 posició jurídica de l'administració ca autotutela executiva terme pral.n f es autotutela ejecutiva  
131 organització administrativa ca auxili administratiu terme pral.n m es auxilio administrativo  
132 activitat administrativa ca avaluació d'impacte ambiental terme pral.n f es evaluación de impacto ambiental  
133 personal al servei de l'administració ca avaluació de l'acompliment terme pral.n f es evaluación del desempeño  
134 fonts de l'ordenament administratiu ca avaluació d'impacte normatiu terme pral.n f ca avaluació normativa terme pral.n f es evaluación del impacto normativo  es evaluación normativa  
135 contractes de l'administració ca avaluació prèvia terme pral.n f es evaluación previa  
136 organització administrativa ca avocació terme pral.n f es avocación  
137 fonts de l'ordenament administratiu ca ban terme pral.n m es bando  
138 personal al servei de l'administració ca bases de la convocatòria terme pral.n f pl es bases de la convocatoria  
139 béns de l'administració ca bé comunal terme pral.n m ca bé del comú sin. compl.n m es bien comunal  es bien concejil  es bien de aprovechamiento común  
140 béns de l'administració ca bé de domini públic natural terme pral.n m ca bé de domini públic necessari sin. compl.n m es bien de dominio público natural  es bien de dominio público necesario  
141 béns de l'administració ca bé de domini públic artificial terme pral.n m ca bé de domini públic accidental sin. compl.n m ca bé de domini públic no necessari sin. compl.n m es bien de dominio público accidental  es bien de dominio público artificial  es bien de dominio público no necesario  
142 béns de l'administració ca bé de domini privat terme pral.n m ca bé patrimonial sin. compl.n m es bien de dominio privado  es bien patrimonial  
143 garantia patrimonial ca beneficiari d'una expropiació forçosa | beneficiària d'una expropiació forçosa terme pral.n m, f es beneficiario de una expropiación forzosa | beneficiaria de una expropiación forzosa  
144 activitat administrativa ca beneficiari d'una subvenció | beneficiària d'una subvenció terme pral.n m, f es beneficiario de una subvención | beneficiaria de una subvención  
145 personal al servei de l'administració ca borsa de treball terme pral.n f es bolsa de trabajo  
146 personal al servei de l'administració ca burocràcia terme pral.n f es burocracia  
147 dret administratiu general ca diari oficial terme pral.n m ca butlletí oficial sin. compl.n m es boletín oficial  es diario oficial  
148 organització administrativa ca Consell de l'Audiovisual de Catalunya terme pral.n m ca CAC siglan m es Consejo del Audiovisual de Cataluña  es CAC  
149 activitat administrativa ca cadastre terme pral.n m es catastro  
150 procediment administratiu i acte administratiu ca caducitat d'un procediment administratiu terme pral.n f es caducidad de un procedimiento administrativo  
151 control de l'administració ca caducitat d'una acció terme pral.n f es caducidad de una acción  
152 activitat administrativa ca caducitat d'una autorització terme pral.n f es caducidad de una autorización  
153 organització administrativa ca cambra professional terme pral.n f es cámara profesional  
154 control de l'administració ca capacitat processal terme pral.n f es capacidad procesal  
155 personal al servei de l'administració ca càrrec de confiança terme pral.n m es cargo de confianza  
156 personal al servei de l'administració ca càrrec públic terme pral.n m es cargo público  
157 posició jurídica de l'administració ca càrrega terme pral.n f es carga  
158 personal al servei de l'administració ca carrera professional terme pral.n f es carrera profesional  
159 activitat administrativa ca carta de serveis terme pral.n f es carta de servicios  
160 béns de l'administració ca catàleg de béns protegits terme pral.n m es catálogo de bienes protegidos  
161 personal al servei de l'administració ca catàleg de llocs de treball terme pral.n m es catálogo de puestos de trabajo  
162 activitat administrativa ca catàleg de paisatge terme pral.n m es catálogo de paisaje  
163 procediment administratiu i acte administratiu ca causa d'abstenció terme pral.n f es causa de abstención  
164 garantia patrimonial ca causa expropiandi [la] terme pral.n f es causa expropiandi  
165 procediment administratiu i acte administratiu ca causa jurídica terme pral.n f es causa jurídica  
166 garantia patrimonial ca causalitat terme pral.n f es causalidad  
167 urbanisme ca cèdula d'habitabilitat terme pral.n f es cédula de habitabilidad  
168 dret administratiu general ca cens electoral terme pral.n m es censo electoral  
169 administració electrònica ca cens promocional terme pral.n m es censo promocional  
170 contractes de l'administració ca central de contractació terme pral.n f es central de contratación  
171 activitat administrativa ca certificació terme pral.n f es certificación  
172 administració electrònica ca certificació d'un prestador de serveis de certificació terme pral.n f es certificación de un prestador de servicios de certificación  
173 urbanisme ca certificació del projecte de reparcel·lació terme pral.n f es certificación del proyecto de reparcelación  
174 activitat administrativa ca certificat terme pral.n m es certificación  es certificado  
175 contractes de l'administració ca certificat comunitari de classificació terme pral.n m es certificado comunitario de clasificación  
176 procediment administratiu i acte administratiu ca certificat d'acte presumpte terme pral.n m es certificado de acto presunto  
177 urbanisme ca certificat de règim urbanístic terme pral.n m es certificado de régimen urbanístico  
178 administració electrònica ca certificat electrònic terme pral.n m ca certificat digital sin. compl.n m es certificado digital  es certificado electrónico  
179 administració electrònica ca certificat electrònic reconegut terme pral.n m es certificado electrónico reconocido  
180 personal al servei de l'administració ca cessament terme pral.n m es cese  
181 administració electrònica ca comunicació de dades de caràcter personal terme pral.n f ca cessió de dades de caràcter personal sin. compl.n f es cesión de datos de carácter personal  es comunicación de datos de carácter personal  
182 urbanisme ca cessió de sòl amb aprofitament terme pral.n f es cesión del suelo con aprovechamiento  
183 fonts de l'ordenament administratiu ca circular normativa terme pral.n f es circular normativa  
184 urbanisme ca classificació del sòl terme pral.n f es clasificación del suelo  
185 béns de l'administració ca clàusula de precari terme pral.n f es cláusula de precario  
186 activitat administrativa ca clàusula de progrés terme pral.n f es cláusula de progreso  
187 activitat administrativa ca coacció administrativa terme pral.n f es coacción administrativa  
188 activitat administrativa ca coacció administrativa directa terme pral.n f es coacción administrativa directa  
189 personal al servei de l'administració ca codi de conducta terme pral.n m ca codi de bones pràctiques sin. compl.n m ca codi deontològic sin. compl.n m es código de buenas prácticas  es código de conducta  es código deontológico  
190 urbanisme ca Codi tècnic de l'edificació terme pral.n m es Código técnico de la edificación  
191 contractes de l'administració ca coeficient de revisió terme pral.n m es coeficiente de revisión  
192 organització administrativa ca col·legi professional terme pral.n m es colegio profesional  
193 organització administrativa ca comarca terme pral.n f es comarca  
194 organització administrativa ca comissió bilateral de cooperació terme pral.n f es comisión bilateral de cooperación  
195 urbanisme ca Comissió d'Urbanisme de Catalunya terme pral.n f es Comisión de Urbanismo de Cataluña  
196 organització administrativa ca junta de govern local terme pral.n f ca comissió de govern sin. compl.n f es comisión de gobierno  es junta de gobierno local  
197 personal al servei de l'administració ca comissió de serveis terme pral.n f es comisión de servicios  
198 organització administrativa ca comissió especial de comptes terme pral.n f es comisión especial de cuentas  
199 organització administrativa ca comissió especial de suggeriments i reclamacions terme pral.n f es comisión especial de sugerencias y reclamaciones  
200 organització administrativa ca comissió informativa municipal terme pral.n f es comisión informativa municipal  
201 organització administrativa ca Comissió Jurídica Assessora terme pral.n f es Comisión Jurídica Asesora  
202 urbanisme ca comissió territorial d'urbanisme terme pral.n f es comisión territorial de urbanismo  
203 organització administrativa ca comissionat terme pral.n m es comisionado  
204 urbanisme ca compensació bàsica terme pral.n f es compensación básica  
205 urbanisme ca compensació per concertació terme pral.n f es compensación por concertación  
206 urbanisme ca compensació urbanística terme pral.n f es compensación urbanística  
207 organització administrativa ca competència administrativa terme pral.n f es competencia administrativa  
208 organització administrativa ca competència alternativa terme pral.n f es competencia alternativa  
209 organització administrativa ca competència coincident terme pral.n f es competencia coincidente  
210 organització administrativa ca competència compartida terme pral.n f es competencia compartida  
211 organització administrativa ca competència concurrent terme pral.n f es competencia concurrente  
212 organització administrativa ca competència conjunta terme pral.n f es competencia conjunta  
213 organització administrativa ca competència exclusiva terme pral.n f es competencia exclusiva  
214 organització administrativa ca competència indistinta terme pral.n f es competencia indistinta  
215 organització administrativa ca competència successiva terme pral.n f es competencia sucesiva  
216 organització administrativa ca competència ratione temporis [ratione temporis: la] terme pral.n f ca competència temporal terme pral.n f es competencia ratione temporis  
217 personal al servei de l'administració ca complement de dedicació especial terme pral.n m es complemento de dedicación especial  
218 personal al servei de l'administració ca complement de destinació terme pral.n m ca complement de lloc de treball sin. compl.n m es complemento de destino  es complemento de puesto de trabajo  
219 personal al servei de l'administració ca complement de productivitat terme pral.n m es complemento de productividad  
220 personal al servei de l'administració ca complement específic terme pral.n m es complemento específico  
221 personal al servei de l'administració ca complement personal transitori terme pral.n m es complemento personal transitorio  
222 contractes de l'administració ca compliment d'un contracte administratiu terme pral.n m es cumplimiento de un contrato administrativo  
223 urbanisme ca compte de liquidació provisional terme pral.n m es cuenta de liquidación provisional  
224 procediment administratiu i acte administratiu ca compulsió sobre les persones terme pral.n f es compulsión sobre las personas  
225 administració electrònica ca comunicació administrativa electrònica terme pral.n f es comunicación administrativa electrónica  
226 activitat administrativa ca comunicació prèvia terme pral.n f es comunicación previa  
227 organització administrativa ca comunitat autònoma terme pral.n f es comunidad autónoma  
228 urbanisme ca comunitat de reparcel·lació terme pral.n f es comunidad de reparcelación  
229 urbanisme ca concentració de parcel·les terme pral.n f ca concentració parcel·lària sin. compl.n f es concentración parcelaria  
230 posició jurídica de l'administració ca concepte jurídic indeterminat terme pral.n m es concepto jurídico indeterminado  
231 contractes de l'administració ca concert terme pral.n m es concierto  
232 activitat administrativa ca concessió administrativa terme pral.n f es concesión administrativa  
233 contractes de l'administració ca contracte de concessió d'obra pública terme pral.n m ca concessió d'obra pública sin. compl.n f es concesión de obra pública  es contrato de concesión de obra pública  
234 béns de l'administració ca concessió de domini públic terme pral.n f es concesión de dominio público  
235 contractes de l'administració ca concessió de servei públic terme pral.n f es concesión de servicio público  
236 activitat administrativa ca concessionari | concessionària terme pral.n m, f es concesionario | concesionaria  
237 urbanisme ca concreció de l'ordenació volumètrica terme pral.n f es concreción de la ordenación volumétrica  
238 personal al servei de l'administració ca concurs terme pral.n m es concurso  
239 personal al servei de l'administració ca concurs de canvi de destinació terme pral.n m es concurso de cambio de destino  
240 contractes de l'administració ca concurs de projectes terme pral.n m es concurso de proyectos  
241 personal al servei de l'administració ca concurs de provisió de llocs de treball terme pral.n m es concurso de provisión de puestos de trabajo  
242 personal al servei de l'administració ca concurs oposició terme pral.n m es concurso oposición  
243 procediment administratiu i acte administratiu ca condició terme pral.n f es condición  
244 procediment administratiu i acte administratiu ca condició resolutòria terme pral.n f es condición resolutoria  
245 procediment administratiu i acte administratiu ca condició suspensiva terme pral.n f es condición suspensiva  
246 organització administrativa ca conferència sectorial terme pral.n f es conferencia sectorial  
247 urbanisme ca consell assessor urbanístic terme pral.n m es consejo asesor urbanístico  
248 personal al servei de l'administració ca Consell Català de la Funció Pública terme pral.n m es Consejo Catalán de la Función Pública  
249 organització administrativa ca consell comarcal terme pral.n m es consejo comarcal  
250 organització administrativa ca Consell d'Estat terme pral.n m es Consejo de Estado  
251 organització administrativa ca Consell de Garanties Estatutàries terme pral.n m es Consejo de Garantías Estatutarias  
252 organització administrativa ca Consell de Governs Locals terme pral.n m es Consejo de Gobiernos Locales  
253 organització administrativa ca Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya terme pral.n m es Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña  
254 organització administrativa ca consell insular terme pral.n m es consejo insular  
255 organització administrativa ca conseller | consellera terme pral.n m, f es consejero | consejera  
256 organització administrativa ca conseller | consellera terme pral.n m, f es consejero | consejera  
257 organització administrativa ca conseller | consellera terme pral.n m, f es consejero | consejera  
258 organització administrativa ca conseller | consellera terme pral.n m, f es consejero | consejera  
259 organització administrativa ca departament terme pral.n m ca conselleria sin. compl.n f es consejería  es departamento  
260 administració electrònica ca consentiment sobre les dades de caràcter personal terme pral.n m es consentimiento sobre los datos de carácter personal  
261 procediment administratiu i acte administratiu ca conservació terme pral.n f es conservación  
262 personal al servei de l'administració ca consolidació del grau personal terme pral.n f es consolidación del grado personal  
263 organització administrativa ca consorci terme pral.n m es consorcio  
264 urbanisme ca consorci urbanístic terme pral.n m es consorcio urbanístico  
265 fonts de l'ordenament administratiu ca constitució terme pral.n f es constitución  
266 procediment administratiu i acte administratiu ca constrenyiment sobre el patrimoni terme pral.n m es apremio sobre el patrimonio  
267 urbanisme ca constructor | constructora terme pral.n m, f es constructor | constructora  
268 contractes de l'administració ca contractació administrativa terme pral.n f es contratación administrativa  
269 contractes de l'administració ca contractació del sector públic terme pral.n f es contratación del sector público  
270 contractes de l'administració ca contractant terme pral.n m, f es contratante  
271 contractes de l'administració ca contracte administratiu terme pral.n m es contrato administrativo  
272 contractes de l'administració ca contracte administratiu especial terme pral.n m es contrato administrativo especial  
273 contractes de l'administració ca contracte d'obres terme pral.n m es contrato de obras  
274 contractes de l'administració ca contracte de gestió de serveis públics terme pral.n m es contrato de gestión de servicios públicos  
275 contractes de l'administració ca contracte de serveis terme pral.n m es contrato de servicios  
276 contractes de l'administració ca contracte de subministrament terme pral.n m es contrato de suministro  
277 contractes de l'administració ca contracte de fabricació terme pral.n m ca contracte de subministrament de fabricació sin. compl.n m es contrato de fabricación  es contrato de suministro de fabricación  
278 contractes de l'administració ca contracte del sector públic terme pral.n m es contrato del sector público  
279 administració electrònica ca contracte electrònic terme pral.n m ca contracte formalitzat per via electrònica sin. compl.n m es contrato electrónico  es contrato celebrado por vía electrónica  
280 contractes de l'administració ca contracte menor terme pral.n m es contrato menor  
281 contractes de l'administració ca contracte mixt terme pral.n m es contrato mixto  
282 contractes de l'administració ca contracte privat del sector públic terme pral.n m es contrato privado del sector público  
283 contractes de l'administració ca contracte subjecte a regulació harmonitzada terme pral.n m es contrato sujeto a regulación armonizada  
284 contractes de l'administració ca contractista terme pral.n m, f es contratista  
285 activitat administrativa ca contribució especial terme pral.n f es contribución especial  
286 organització administrativa ca control d'eficàcia terme pral.n m es control de eficacia  
287 organització administrativa ca control d'oportunitat terme pral.n m es control de oportunidad  
288 organització administrativa ca conveni terme pral.n m es convenio  
289 organització administrativa ca conveni administratiu terme pral.n m es convenio administrativo  
290 organització administrativa ca conveni de col·laboració terme pral.n m es convenio de colaboración  
291 organització administrativa ca conveni de cooperació terme pral.n m es convenio de cooperación  
292 organització administrativa ca conveni interadministratiu terme pral.n m es convenio interadministrativo  
293 urbanisme ca conveni urbanístic terme pral.n m es convenio urbanístico  
294 procediment administratiu i acte administratiu ca conversió terme pral.n f es conversión  
295 procediment administratiu i acte administratiu ca convocatòria pública terme pral.n f es convocatoria pública  
296 urbanisme ca cooperació terme pral.n f es cooperación  
297 procediment administratiu i acte administratiu ca còpia autèntica terme pral.n f es copia auténtica  
298 procediment administratiu i acte administratiu ca còpia compulsada terme pral.n f es copia compulsada  
299 administració electrònica ca còpia electrònica autèntica terme pral.n f es copia electrónica auténtica  
300 organització administrativa ca corporació de dret públic terme pral.n f es corporación de derecho público  
301 organització administrativa ca corporació local terme pral.n f es corporación local  
302 organització administrativa ca ajuntament terme pral.n m ca corporació municipal sin. compl.n f es ayuntamiento  es corporación municipal  
303 personal al servei de l'administració ca cos terme pral.n m es cuerpo  
304 personal al servei de l'administració ca cos administratiu terme pral.n m es cuerpo administrativo  
305 personal al servei de l'administració ca cos auxiliar d'administració terme pral.n m es cuerpo auxiliar de administración  
306 personal al servei de l'administració ca cos de gestió d'administració terme pral.n m es cuerpo de gestión de administración  
307 personal al servei de l'administració ca cos subaltern d'administració terme pral.n m es cuerpo subalterno de administración  
308 personal al servei de l'administració ca cos superior d'administració terme pral.n m es cuerpo superior de administración  
309 fonts de l'ordenament administratiu ca costum terme pral.n m es costumbre  
310 contractes de l'administració ca contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat terme pral.n m ca CPP siglan m es contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado  es CPP  
311 administració electrònica ca dada de caràcter personal terme pral.n f ca dada personal sin. compl.n f es dato de carácter personal  es dato personal  en personal datum  fr donée personnelle  fr donnée à caractère personnel  
312 administració electrònica ca dada especialment protegida terme pral.n f es dato especialmente protegido  
313 administració electrònica ca data electrònica terme pral.n f es fecha electrónica  
314 garantia patrimonial ca declaració d'interès social terme pral.n f es declaración de interés social  
315 urbanisme ca declaració d'obra nova terme pral.n f es declaración de obra nueva  
316 activitat administrativa ca declaració d'utilitat pública terme pral.n f es declaración de utilidad pública  
317 garantia patrimonial ca declaració d'utilitat pública terme pral.n f es declaración de utilidad pública  
318 procediment administratiu i acte administratiu ca declaració de caducitat terme pral.n f es declaración de caducidad  
319 procediment administratiu i acte administratiu ca declaració de lesivitat terme pral.n f es declaración de lesividad  
320 procediment administratiu i acte administratiu ca declaració de nul·litat terme pral.n f es declaración de nulidad  
321 dret administratiu general ca declaració responsable terme pral.n f es declaración responsable  
322 fonts de l'ordenament administratiu ca decret terme pral.n m es decreto  
323 fonts de l'ordenament administratiu ca decret legislatiu terme pral.n m es decreto legislativo  
324 fonts de l'ordenament administratiu ca decret llei terme pral.n m es decreto ley  
325 organització administrativa ca delegació de competències terme pral.n f es delegación de competencias  
326 organització administrativa ca delegació de signatura terme pral.n f es delegación de firma  
327 organització administrativa ca delegació del govern terme pral.n f es delegación del gobierno  
328 fonts de l'ordenament administratiu ca delegació legislativa terme pral.n f es delegación legislativa  
329 control de l'administració ca demanda terme pral.n f es demanda  
330 béns de l'administració ca bé de domini públic terme pral.n m ca bé demanial sin. compl.n m ca demani sin. compl.n m es bien de dominio público  es bien demanial  es bien dominial  
331 béns de l'administració ca demanialitat terme pral.n f es demanialidad  
332 personal al servei de l'administració ca demèrit terme pral.n m es demérito  
333 urbanisme ca densitat d'ús residencial terme pral.n f es densidad de uso residencial  
334 béns de l'administració ca desadscripció terme pral.n f es desadscripción  
335 béns de l'administració ca desafectació terme pral.n f es desafectación  
336 organització administrativa ca descentralització terme pral.n f es descentralización  
337 organització administrativa ca descentralització administrativa terme pral.n f es descentralización administrativa  
338 organització administrativa ca descentralització política terme pral.n f es descentralización política  
339 organització administrativa ca desconcentració terme pral.n f es desconcentración  
340 personal al servei de l'administració ca desert -a terme pral.adj es desierto -ta  
341 procediment administratiu i acte administratiu ca desistiment terme pral.n m es desistimiento  
342 fonts de l'ordenament administratiu ca deslegalització terme pral.n f es deslegalización  
343 béns de l'administració ca potestat de desnonament terme pral.n f ca desnonament administratiu sin. compl.n m es desahucio administrativo  es potestad de desahucio  
344 personal al servei de l'administració ca destinació terme pral.n f es destino  
345 posició jurídica de l'administració ca desviació de poder terme pral.n f es desviación de poder  
346 urbanisme ca determinació urbanística terme pral.n f es determinación urbanística  
347 urbanisme ca deure de conservació terme pral.n m es deber de conservación  
348 procediment administratiu i acte administratiu ca dia hàbil terme pral.n m es día hábil  
349 procediment administratiu i acte administratiu ca dia inhàbil terme pral.n m es día inhábil  
350 procediment administratiu i acte administratiu ca dia natural terme pral.n m es día natural  
351 contractes de l'administració ca diàleg competitiu terme pral.n m es diálogo competitivo  
352 dret administratiu general ca informe terme pral.n m ca dictamen sin. compl.n m es dictamen  es informe  
353 personal al servei de l'administració ca dieta terme pral.n f es dieta  
354 organització administrativa ca diputació provincial terme pral.n f es diputación provincial  
355 organització administrativa ca direcció general terme pral.n f es dirección general  
356 urbanisme ca director d'obra | directora d'obra terme pral.n m, f es director de obra | directora de obra  
357 urbanisme ca director de l'execució de l'obra | directora de l'execució de l'obra terme pral.n m, f es director de la ejecución de la obra | directora de la ejecución de la obra  
358 personal al servei de l'administració ca director general | directora general terme pral.n m, f es director general | directora general  
359 posició jurídica de l'administració ca discrecionalitat tècnica terme pral.n f es discrecionalidad técnica  
360 personal al servei de l'administració ca discriminació positiva terme pral.n f es discriminación positiva  
361 activitat administrativa ca dispensa terme pral.n f es dispensa  
362 fonts de l'ordenament administratiu ca disposició reglamentària terme pral.n f ca disposició administrativa sin. compl.n f es disposición administrativa  es disposición reglamentaria  
363 organització administrativa ca disposició general terme pral.n f es disposición general  
364 urbanisme ca parcel·lació terme pral.n f ca divisió parcel·lària sin. compl.n f es división parcelaria  es parcelación  
365 activitat administrativa ca document nacional d'identitat terme pral.n m ca DNI siglan m es documento nacional de identidad  es DNI  
366 administració electrònica ca document nacional d'identitat electrònic terme pral.n m ca DNI electrònic sin. compl.n m es DNI electrónico  es documento nacional de identidad electrónico  
367 activitat administrativa ca document administratiu terme pral.n m es documento administrativo  
368 administració electrònica ca document administratiu electrònic terme pral.n m es documento administrativo electrónico  
369 contractes de l'administració ca document d'avaluació terme pral.n m es documento de evaluación  
370 activitat administrativa ca document públic administratiu terme pral.n m es documento público administrativo  
371 béns de l'administració ca domini públic terme pral.n m es demanio  es dominio público  
372 béns de l'administració ca domini públic terme pral.n m es dominio público  
373 urbanisme ca dotació urbanística terme pral.n f es dotación urbanística  
374 administració electrònica ca dret a l'ús dels mitjans electrònics terme pral.n m es derecho al uso de los medios electrónicos  
375 personal al servei de l'administració ca dret a la mobilitat terme pral.n m es derecho a la movilidad  
376 personal al servei de l'administració ca dret a la mobilitat interadministrativa terme pral.n m es derecho a la movilidad interadministrativa  
377 personal al servei de l'administració ca dret a la negociació col·lectiva terme pral.n m es derecho a la negociación colectiva  
378 procediment administratiu i acte administratiu ca dret a la no-discriminació terme pral.n m es derecho a la no discriminación  
379 administració electrònica ca dret a la protecció de les dades personals terme pral.n m es derecho a la protección de los datos personales  
380 control de l'administració ca dret a la tutela judicial efectiva terme pral.n m es derecho a la tutela judicial efectiva  
381 personal al servei de l'administració ca dret a reserva de lloc de treball terme pral.n m es derecho a reserva de puesto de trabajo  
382 personal al servei de l'administració ca dret a reserva de plaça i destinació terme pral.n m es derecho a reserva de plaza y destino  
383 procediment administratiu i acte administratiu ca dret a una atenció adequada terme pral.n m es derecho a una atención adecuada  
384 procediment administratiu i acte administratiu ca dret a una bona administració terme pral.n m es derecho a una buena administración  
385 procediment administratiu i acte administratiu ca dret a una informació veritable i de qualitat terme pral.n m es derecho a una información veraz y de calidad  
386 dret administratiu general ca dret administratiu terme pral.n m es derecho administrativo  
387 procediment administratiu i acte administratiu ca dret d'accés a arxius i registres terme pral.n m es derecho de acceso a archivos y registros  
388 administració electrònica ca dret d'accés a les dades personals terme pral.n m es derecho de acceso a los datos personales  
389 procediment administratiu i acte administratiu ca dret d'accés als expedients administratius terme pral.n m es derecho de acceso a los expedientes administrativos  
390 activitat administrativa ca dret d'accés als serveis públics terme pral.n m es derecho de acceso a los servicios públicos  
391 urbanisme ca dret a l'edificació terme pral.n m ca dret d'edificació terme pral.n m es derecho a la edificación  es derecho de edificación  
392 procediment administratiu i acte administratiu ca dret d'opció lingüística terme pral.n m es derecho de opción lingüística  
393 administració electrònica ca dret de cancel·lació terme pral.n m es derecho de cancelación  
394 urbanisme ca dret de consulta terme pral.n m es derecho de consulta  
395 personal al servei de l'administració ca dret de participació institucional terme pral.n m es derecho de participación institucional  
396 dret administratiu general ca dret de petició terme pral.n m es derecho de petición  
397 urbanisme ca dret de propietat del sòl terme pral.n m es derecho de propiedad del suelo  
398 urbanisme ca dret de reallotjament terme pral.n m es derecho de realojo  
399 administració electrònica ca dret de rectificació terme pral.n m es derecho de rectificación  
400 personal al servei de l'administració ca dret de representació terme pral.n m es derecho de representación  
401 personal al servei de l'administració ca dret de transferència terme pral.n m es derecho de transferencia  
402 béns de l'administració ca dret demanial terme pral.n m es derecho demanial  
403 béns de l'administració ca dret patrimonial de l'Administració pública terme pral.n m ca dret de domini privat de l'Administració pública sin. compl.n m ca dret privatiu de l'Administració pública sin. compl.n m es derecho de dominio privado de la Administración pública  es derecho patrimonial de la Administración pública  es derecho privativo de la Administración pública  
404 posició jurídica de l'administració ca dret subjectiu reaccional terme pral.n m ca dret reaccional sin. compl.n m es derecho reaccional  es derecho subjetivo reaccional  
405 posició jurídica de l'administració ca dret subjectiu terme pral.n m es derecho subjetivo  
406 urbanisme ca dret urbanístic terme pral.n m es derecho urbanístico  
407 personal al servei de l'administració ca drets passius terme pral.n m pl es derechos pasivos  
408 urbanisme ca aprofitament urbanístic terme pral.n m ca edificabilitat mitjana ponderada sin. compl.n f es aprovechamiento urbanístico  es edificabilidad media ponderada  
409 urbanisme ca edificació terme pral.n f es edificación  
410 procediment administratiu i acte administratiu ca eficàcia retroactiva terme pral.n f ca eficàcia anticipada sin. compl.n f es eficacia anticipada  es eficacia retroactiva  
411 procediment administratiu i acte administratiu ca eficàcia d'un acte administratiu terme pral.n f es eficacia de un acto administrativo  
412 procediment administratiu i acte administratiu ca eficàcia demorada terme pral.n f es eficacia demorada  
413 activitat administrativa ca elevar terme pral.v tr es elevar  
414 organització administrativa ca empresa pública terme pral.n f es empresa pública  
415 organització administrativa ca empresa vinculada terme pral.n f es empresa vinculada  
416 personal al servei de l'administració ca encàrrec de funcions terme pral.n m es encargo de funciones  
417 organització administrativa ca encàrrec de gestió terme pral.n m es encargo de gestión  es encomienda de gestión  
418 administració electrònica ca encarregat del tractament | encarregada del tractament terme pral.n m, f es encargado del tratamiento | encargada del tratamiento  
419 organització administrativa ca ens local terme pral.n m es ente local  
420 organització administrativa ca ens no territorial terme pral.n m es ente no territorial  
421 organització administrativa ca ens territorial terme pral.n m es ente territorial  
422 organització administrativa ca ens terme pral.n m ca entitat terme pral.n f es ente  es entidad  
423 organització administrativa ca entitat autònoma terme pral.n f es entidad autónoma  
424 activitat administrativa ca entitat col·laboradora de l'Administració pública terme pral.n f es entidad colaboradora de la Administración pública  
425 organització administrativa ca entitat de dret públic terme pral.n f es entidad de derecho público  
426 organització administrativa ca entitat municipal descentralitzada terme pral.n f es entidad municipal descentralizada  
427 organització administrativa ca entitat pública empresarial terme pral.n f es entidad pública empresarial  
428 urbanisme ca entitat urbanística col·laboradora terme pral.n f es entidad urbanística colaboradora  
429 urbanisme ca entitat urbanística col·laboradora provisional terme pral.n f es entidad urbanística colaboradora provisional  
430 urbanisme ca entitat urbanística especial terme pral.n f es entidad urbanística especial  
431 contractes de l'administració ca equilibri econòmic terme pral.n m ca equilibri financer sin. compl.n m es equilibrio económico  es equilibrio financiero  
432 control de l'administració ca error material terme pral.n m es error material  
433 personal al servei de l'administració ca escala terme pral.n f es escala  
434 control de l'administració ca escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu terme pral.n m es escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo  
435 administració electrònica ca finestreta única terme pral.n f ca espai comú sin. compl.n m es espacio común  es ventanilla única  
436 béns de l'administració ca estacionament terme pral.n m es estacionamiento  
437 dret administratiu general ca estat terme pral.n m es estado  
438 dret administratiu general ca estat autonòmic terme pral.n m es estado autonómico  
439 dret administratiu general ca estat de dret terme pral.n m es estado de derecho  
440 dret administratiu general ca estat democràtic terme pral.n m es estado democrático  
441 dret administratiu general ca estat garant i regulador terme pral.n m es estado garante y regulador  
442 dret administratiu general ca estat liberal terme pral.n m ca estat policia terme pral.n m ca estat gendarme sin. compl.n m es estado gendarme  es estado liberal  es estado policía  
443 dret administratiu general ca estat social terme pral.n m es estado social  
444 organització administrativa ca estatut terme pral.n m es estatuto  
445 fonts de l'ordenament administratiu ca estatut d'autonomia terme pral.n m es estatuto de autonomía  
446 personal al servei de l'administració ca excedència terme pral.n f es excedencia  
447 procediment administratiu i acte administratiu ca potestat d'execució forçosa terme pral.n f ca execució forçosa sin. compl.n f es ejecución forzosa  es potestad de ejecución forzosa  
448 procediment administratiu i acte administratiu ca execució subsidiària terme pral.n f es ejecución subsidiaria  
449 urbanisme ca execució urbanística terme pral.n f es ejecución urbanística  
450 procediment administratiu i acte administratiu ca executivitat de l'acte administratiu terme pral.n f es ejecutividad del acto administrativo  
451 procediment administratiu i acte administratiu ca executorietat de l'acte administratiu terme pral.n f es ejecutoriedad del acto administrativo  
452 control de l'administració ca posar fi a la via administrativa terme pral.v intr ca causar estat sin. compl.v intr ca exhaurir la via administrativa sin. compl.v intr es agotar la vía administrativa  es causar estado  es poner fin a la vía administrativa  
453 personal al servei de l'administració ca expectativa de destinació terme pral.n f es expectativa de destino  
454 procediment administratiu i acte administratiu ca expedient administratiu terme pral.n m es expediente administrativo  
455 administració electrònica ca expedient electrònic terme pral.n m es expediente electrónico  
456 personal al servei de l'administració ca expedient personal terme pral.n m es expediente personal  
457 garantia patrimonial ca expropiació forçosa terme pral.n f es expropiación forzosa  
458 garantia patrimonial ca expropiació legislativa terme pral.n f es expropiación legislativa  
459 garantia patrimonial ca expropiació no plena terme pral.n f es expropiación no plena  
460 garantia patrimonial ca expropiació parcial terme pral.n f es expropiación parcial  
461 garantia patrimonial ca expropiació plena terme pral.n f es expropiación plena  
462 garantia patrimonial ca expropiació urgent terme pral.n f es expropiación urgente  
463 garantia patrimonial ca expropiant terme pral.n m, f es expropiante  
464 garantia patrimonial ca expropiat | expropiada terme pral.n m, f es expropiado | expropiada  
465 contractes de l'administració ca extinció d'un contracte administratiu terme pral.n f es extinción de un contrato administrativo  
466 posició jurídica de l'administració ca extinció de drets terme pral.n f es extinción de derechos  
467 contractes de l'administració ca fet del príncep terme pral.n m ca factum principis [la] sin. compl.n m es factum principis  es hecho del príncipe  
468 urbanisme ca facultat dominical terme pral.n f es facultad dominical  
469 urbanisme ca facultat urbanística terme pral.n f es facultad urbanística  
470 activitat administrativa ca fe pública terme pral.n f es fe pública  
471 procediment administratiu i acte administratiu ca fet determinant terme pral.n m es hecho determinante  
472 urbanisme ca finca terme pral.n f es finca  
473 urbanisme ca finca matriu terme pral.n f es finca matriz  
474 administració electrònica ca fitxer de dades de caràcter personal terme pral.n m es fichero de datos de carácter personal  
475 administració electrònica ca fitxer de dades de caràcter personal de titularitat privada terme pral.n m es fichero de datos de carácter personal de titularidad privada  
476 administració electrònica ca fitxer de dades de caràcter personal de titularitat pública terme pral.n m es fichero de datos de carácter personal de titularidad pública  
477 activitat administrativa ca activitat de foment terme pral.n f ca foment sin. compl.n m es actividad de fomento  es fomento  
478 administració electrònica ca font accessible al públic terme pral.n f es fuente accesible al público  
479 personal al servei de l'administració ca expedientar terme pral.v tr ca formar expedient [a] sin. compl.v prep es expedientar  
480 garantia patrimonial ca full d'apreuament terme pral.n m es hoja de aprecio  
481 personal al servei de l'administració ca full de serveis terme pral.n m es hoja de servicios  
482 personal al servei de l'administració ca funció pública terme pral.n f es función pública  
483 dret administratiu general ca funció pública terme pral.n f es función pública  
484 personal al servei de l'administració ca funció pública terme pral.n f es función pública  
485 personal al servei de l'administració ca funcionari | funcionària terme pral.n m, f ca funcionari públic | funcionària pública sin. compl.n m, f es funcionario | funcionaria  es funcionario público | funcionaria pública  
486 personal al servei de l'administració ca funcionari de carrera | funcionària de carrera terme pral.n m, f es funcionario de carrera | funcionaria de carrera  
487 personal al servei de l'administració ca funcionari en pràctiques | funcionària en pràctiques terme pral.n m, f es funcionario en prácticas | funcionaria en prácticas  
488 personal al servei de l'administració ca funcionari interí | funcionària interina terme pral.n m, f es funcionario interino | funcionaria interina  
489 personal al servei de l'administració ca funcionarització terme pral.n f es funcionarización  
490 organització administrativa ca fundació pública terme pral.n f es fundación pública  
491 contractes de l'administració ca garantia complementària terme pral.n f es garantía complementaria  
492 contractes de l'administració ca garantia definitiva terme pral.n f es garantía definitiva  
493 contractes de l'administració ca garantia global terme pral.n f es garantía global  
494 contractes de l'administració ca garantia provisional terme pral.n f es garantía provisional  
495 organització administrativa ca Generalitat de Catalunya terme pral.n f es Generalidad de Cataluña  
496 urbanisme ca gerència urbanística local terme pral.n f es gerencia urbanística local  
497 activitat administrativa ca gestió directa terme pral.n f es gestión directa  
498 administració electrònica ca gestió electrònica terme pral.n f es gestión electrónica  
499 contractes de l'administració ca gestió interessada terme pral.n f es gestión interesada  
500 activitat administrativa ca gestió mixta terme pral.n f es gestión mixta  
501 activitat administrativa ca gestió indirecta terme pral.n f ca gestió privada sin. compl.n f es gestión indirecta  es gestión privada  
502 dret administratiu general ca gestió pública terme pral.n f es gestión pública  
503 urbanisme ca gestió urbanística terme pral.n f es gestión urbanística  
504 urbanisme ca gestió urbanística aïllada terme pral.n f es gestión urbanística aislada  
505 urbanisme ca gestió urbanística integrada terme pral.n f es gestión urbanística integrada  
506 dret administratiu general ca gestor públic | gestora pública terme pral.n m, f es gestor público | gestora pública  
507 dret administratiu general ca governança terme pral.n f es gobernanza  
508 administració electrònica ca governança electrònica terme pral.n f es gobernanza electrónica  
509 personal al servei de l'administració ca gratificació per serveis extraordinaris terme pral.n f es gratificación por servicios extraordinarios  
510 personal al servei de l'administració ca grau personal terme pral.n m es grado personal  
511 personal al servei de l'administració ca grup terme pral.n m es grupo  
512 personal al servei de l'administració ca habilitació terme pral.n f es habilitación  
513 personal al servei de l'administració ca habilitació terme pral.n f es habilitación  
514 urbanisme ca habitatge protegit terme pral.n m ca habitatge amb protecció oficial sin. compl.n m ca habitatge social sin. compl.n m es vivienda con protección oficial  es vivienda social  
515 personal al servei de l'administració ca havers terme pral.n m pl es haberes  
516 activitat administrativa ca homologació terme pral.n f es homologación  
517 procediment administratiu i acte administratiu ca il·lícit administratiu terme pral.n m es ilícito administrativo  
518 béns de l'administració ca imposició de servituds terme pral.n f es imposición de servidumbres  
519 activitat administrativa ca impost terme pral.n m es impuesto  
520 procediment administratiu i acte administratiu ca impugnació d'un acte administratiu terme pral.n f es impugnación de un acto administrativo  
521 procediment administratiu i acte administratiu ca impuls del procediment administratiu terme pral.n m es impulso del procedimiento administrativo  
522 personal al servei de l'administració ca inamovibilitat terme pral.n f es inamovilidad  
523 procediment administratiu i acte administratiu ca incoació terme pral.n f es incoación  
524 personal al servei de l'administració ca incompatibilitat terme pral.n f es incompatibilidad  
525 procediment administratiu i acte administratiu ca indefensió terme pral.n f es indefensión  
526 garantia patrimonial ca indemnització reversional terme pral.n f es indemnización reversional  
527 fonts de l'ordenament administratiu ca inderogabilitat singular terme pral.n f es inderogabilidad singular  
528 dret administratiu general ca informe d'impacte normatiu terme pral.n m es informe de impacto normativo  
529 urbanisme ca informe de sostenibilitat ambiental terme pral.n m es informe de sostenibilidad ambiental  
530 urbanisme ca informe de sostenibilitat econòmica terme pral.n m es informe de sostenibilidad económica  
531 procediment administratiu i acte administratiu ca informe determinant terme pral.n m es informe determinante  
532 procediment administratiu i acte administratiu ca informe facultatiu terme pral.n m es informe facultativo  
533 procediment administratiu i acte administratiu ca informe preceptiu terme pral.n m es informe preceptivo  
534 procediment administratiu i acte administratiu ca informe vinculant terme pral.n m es informe vinculante  
535 activitat administrativa ca infracció administrativa terme pral.n f es infracción administrativa  
536 personal al servei de l'administració ca falta disciplinària terme pral.n f ca infracció disciplinària sin. compl.n f es falta disciplinaria  es infracción disciplinaria  
537 urbanisme ca infracció urbanística terme pral.n f es infracción urbanística  
538 personal al servei de l'administració ca inhabilitació terme pral.n f es inhabilitación  
539 organització administrativa ca inspecció terme pral.n f es inspección  
540 activitat administrativa ca activitat d'inspecció terme pral.n f ca funció inspectora sin. compl.n f ca inspecció sin. compl.n f es actividad de inspección  es función inspectora  es inspección  
541 dret administratiu general ca inspecció administrativa terme pral.n f es inspección administrativa  
542 procediment administratiu i acte administratiu ca sol·licitud terme pral.n f ca instància sin. compl.n f es instancia  es solicitud  
543 procediment administratiu i acte administratiu ca instrucció d'un procediment administratiu terme pral.n f es instrucción de un procedimiento administrativo  
544 procediment administratiu i acte administratiu ca instructor | instructora terme pral.n m, f es instructor | instructora  
545 urbanisme ca intensitat d'ús terme pral.n f es intensidad de uso  
546 control de l'administració ca interès directe terme pral.n m es interés directo  
547 dret administratiu general ca interès públic terme pral.n m ca interès general sin. compl.n m es interés general  es interés público  
548 posició jurídica de l'administració ca interès legítim terme pral.n m es interés legítimo  
549 garantia patrimonial ca interès social terme pral.n m es interés social  
550 procediment administratiu i acte administratiu ca persona interessada terme pral.n f ca interessat | interessada sin. compl.n m, f es interesado | interesada  es persona interesada  en interested person  fr intéressé  
551 administració electrònica ca afectat pel tractament de dades | afectada pel tractament de dades terme pral.n m, f ca interessat pel tractament de dades | interessada pel tractament de dades sin. compl.n m, f es afectado por el tratamiento de datos | afectada por el tratamiento de datos  es interesado por el tratamiento de datos | interesada por el tratamiento de datos  
552 personal al servei de l'administració ca interinitat terme pral.n f es interinaje  es interinidad  
553 administració electrònica ca interoperativitat terme pral.n f es interoperatividad  
554 organització administrativa ca intervenció general terme pral.n f es intervención general  
555 activitat administrativa ca invalidesa terme pral.n f es invalidez  
556 béns de l'administració ca inventari patrimonial terme pral.n m es inventario patrimonial  
557 procediment administratiu i acte administratiu ca irregularitat no invalidant terme pral.n f es irregularidad no invalidante  
558 procediment administratiu i acte administratiu ca irretroactivitat de l'acte administratiu terme pral.n f es irretroactividad del acto administrativo  
559 urbanisme ca dret d'edificar terme pral.n m ca ius aedificandi [la] sin. compl.n m es derecho de edificar  es ius aedificandi  
560 contractes de l'administració ca ius variandi [la] terme pral.n m ca potestat de modificació unilateral d'un contracte administratiu sin. compl.n f es ius variandi  es potestad de modificación unilateral de un contrato administrativo  
561 contractes de l'administració ca junta consultiva de contractació administrativa terme pral.n f es junta consultiva de contratación administrativa  
562 urbanisme ca junta de compensació terme pral.n f es junta de compensación  
563 urbanisme ca junta de concertació terme pral.n f es junta de concertación  
564 urbanisme ca junta de conservació terme pral.n f es junta de conservación  
565 contractes de l'administració ca junta de contractació terme pral.n f es junta de contratación  
566 garantia patrimonial ca Jurat d'Expropiació de Catalunya terme pral.n m es Jurado de Expropiación de Cataluña  
567 garantia patrimonial ca jurat d'expropiació forçosa terme pral.n m es jurado de expropiación forzosa  
568 contractes de l'administració ca jurat de concursos terme pral.n m es jurado de concursos  
569 control de l'administració ca jurisdicció contenciosa administrativa terme pral.n f es jurisdicción contencioso-administrativa  
570 control de l'administració ca jutjat central contenciós administratiu terme pral.n m es juzgado central de lo contencioso-administrativo  
571 control de l'administració ca jutjat contenciós administratiu terme pral.n m es juzgado de lo contencioso-administrativo  
572 fonts de l'ordenament administratiu ca legislació bàsica terme pral.n f es legislación básica  
573 fonts de l'ordenament administratiu ca legislació delegada terme pral.n f es legislación delegada  
574 control de l'administració ca legitimació terme pral.n f es legitimación  
575 procediment administratiu i acte administratiu ca lesió terme pral.n f es lesión  
576 contractes de l'administració ca licitació terme pral.n f es licitación  es puja  
577 béns de l'administració ca llançament terme pral.n m es lanzamiento  
578 fonts de l'ordenament administratiu ca llei de bases terme pral.n f es ley de bases  
579 fonts de l'ordenament administratiu ca llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut d'autonomia de Catalunya terme pral.n f es ley de desarrollo básico del Estatuto de autonomía de Cataluña  
580 fonts de l'ordenament administratiu ca llei orgànica terme pral.n f es ley orgánica  en fundamental law  en organic law  fr loi organique  
581 urbanisme ca llibre d'edifici terme pral.n m es libro de edificio  
582 dret administratiu general ca llibre de registre terme pral.n m es libro de registro  
583 personal al servei de l'administració ca llicència terme pral.n f es licencia  
584 personal al servei de l'administració ca lliure designació terme pral.n f es libre designación  
585 organització administrativa ca mancomunitat terme pral.n f es mancomunidad  
586 urbanisme ca memòria d'un pla d'ordenació urbanística municipal terme pral.n f es memoria de un plan de ordenación urbanística municipal  
587 urbanisme ca memòria social d'un pla d'ordenació urbanística municipal terme pral.n f es memoria social de un plan de ordenación urbanística municipal  
588 personal al servei de l'administració ca mèrit terme pral.n m es mérito  
589 dret administratiu general ca meritar terme pral.v tr es devengar  
590 contractes de l'administració ca mesa de contractació terme pral.n f es mesa de contratación  
591 contractes de l'administració ca mesa de diàleg competitiu terme pral.n f es mesa de diálogo competitivo  
592 control de l'administració ca mesura cautelar terme pral.n f es medida cautelar  
593 procediment administratiu i acte administratiu ca mesura provisional terme pral.n f es medida provisional  
594 urbanisme ca mètode residual terme pral.n m es método residual  
595 organització administrativa ca ministeri terme pral.n m es ministerio  
596 organització administrativa ca ministre | ministra terme pral.n m, f es ministro | ministra  
597 administració electrònica ca mitjà electrònic terme pral.n m es medio electrónico  
598 procediment administratiu i acte administratiu ca mode terme pral.n m es modo  
599 administració electrònica ca mòdul comú de tramitació electrònica terme pral.n m es módulo común de tramitación electrónica  
600 procediment administratiu i acte administratiu ca motivació d'un acte administratiu terme pral.n f es motivación de un acto administrativo  
601 activitat administrativa ca multa coercitiva terme pral.n f es multa coercitiva  
602 organització administrativa ca municipi terme pral.n m es municipio  
603 béns de l'administració ca mutació demanial terme pral.n f es mutación demanial  
604 urbanisme ca normes bàsiques d'edificació terme pral.n f pl ca NBE siglan f pl es normas básicas de edificación  es NBE  
605 dret administratiu general ca necessitat pública terme pral.n f es necesidad pública  
606 personal al servei de l'administració ca negociació col·lectiva terme pral.n f es negociación colectiva  
607 organització administrativa ca negociat terme pral.n m es negociado  
608 personal al servei de l'administració ca nivell terme pral.n m es nivel  
609 personal al servei de l'administració ca nomenament terme pral.n m es nombramiento  
610 fonts de l'ordenament administratiu ca norma administrativa terme pral.n f es norma administrativa  
611 urbanisme ca norma de planejament urbanístic terme pral.n f es norma de planeamiento urbanístico  
612 dret administratiu general ca norma tècnica terme pral.n f es norma técnica  
613 urbanisme ca norma urbanística terme pral.n f es norma urbanística  
614 dret administratiu general ca normalització terme pral.n f es normalización  
615 procediment administratiu i acte administratiu ca notificació terme pral.n f es notificación  
616 procediment administratiu i acte administratiu ca notificació per edictes terme pral.n f ca notificació edictal sin. compl.n f ca notificació per anuncis sin. compl.n f es notificación edictal  es notificación por anuncios  es notificación por edictos  
617 procediment administratiu i acte administratiu ca notificació personal terme pral.n f es notificación personal  
618 administració electrònica ca notificació electrònica terme pral.n f ca notificació telemàtica sin. compl.n f es notificación electrónica  es notificación telemática  
619 urbanisme ca nucli de població terme pral.n m es núcleo de población  
620 procediment administratiu i acte administratiu ca nul·litat de ple dret terme pral.n f ca nul·litat absoluta sin. compl.n f ca nul·litat radical sin. compl.n f es nulidad absoluta  es nulidad de pleno derecho  es nulidad radical  
621 procediment administratiu i acte administratiu ca anul·labilitat terme pral.n f ca nul·litat relativa sin. compl.n f es anulabilidad  es nulidad relativa  
622 control de l'administració ca objecte d'un procés contenciós administratiu terme pral.n m es objeto de un proceso contencioso-administrativo  
623 urbanisme ca obligació d'edificar terme pral.n f es obligación de edificar  
624 activitat administrativa ca obligació de servei públic terme pral.n f es obligación de servicio público  
625 dret administratiu general ca obligació pecuniària terme pral.n f es obligación pecuniaria  
626 activitat administrativa ca obres públiques terme pral.n f pl es obras públicas  
627 béns de l'administració ca ocupació terme pral.n f es ocupación  
628 béns de l'administració ca ocupació directa terme pral.n f es ocupación directa  
629 béns de l'administració ca ocupació temporal terme pral.n f es ocupación temporal  
630 personal al servei de l'administració ca ocupar terme pral.v tr es ocupar  
631 personal al servei de l'administració ca oferta d'ocupació pública terme pral.n f es oferta de empleo público  
632 procediment administratiu i acte administratiu ca ofici terme pral.n m es oficio  
633 activitat administrativa ca oficina d'informació al consumidor terme pral.n f es oficina de información al consumidor  
634 personal al servei de l'administració ca oposició terme pral.n f es oposición  
635 personal al servei de l'administració ca opositor | opositora terme pral.n m, f es opositor | opositora  
636 procediment administratiu i acte administratiu ca ordenació d'un procediment administratiu terme pral.n f es ordenación de un procedimiento administrativo  
637 urbanisme ca ordenació territorial terme pral.n f es ordenación territorial  
638 urbanisme ca ordenació urbanística terme pral.n f es ordenación urbanística  
639 urbanisme ca ordenació volumètrica terme pral.n f es ordenación volumétrica  
640 fonts de l'ordenament administratiu ca ordenança terme pral.n f es ordenanza  
641 fonts de l'ordenament administratiu ca ordre terme pral.n f es orden  
642 activitat administrativa ca manament terme pral.n m ca ordre terme pral.n f es mandamiento  es orden  
643 fonts de l'ordenament administratiu ca circular terme pral.n f ca instrucció sin. compl.n f ca ordre de servei sin. compl.n f es circular  es instrucción  es parte de servicio  
644 organització administrativa ca òrgan actiu terme pral.n m es órgano activo  
645 organització administrativa ca òrgan administratiu terme pral.n m es órgano administrativo  
646 organització administrativa ca òrgan central terme pral.n m es órgano central  
647 organització administrativa ca òrgan col·legiat terme pral.n m es órgano colegiado  
648 organització administrativa ca òrgan consultiu terme pral.n m es órgano consultivo  
649 organització administrativa ca òrgan de contractació terme pral.n m es órgano de contratación  
650 control de l'administració ca òrgan de control terme pral.n m es órgano de control  
651 organització administrativa ca òrgan directiu terme pral.n m es órgano directivo  
652 organització administrativa ca òrgan específic terme pral.n m es órgano específico  
653 organització administrativa ca òrgan general terme pral.n m es órgano general  
654 organització administrativa ca òrgan inferior terme pral.n m es órgano inferior  
655 procediment administratiu i acte administratiu ca òrgan instructor terme pral.n m es órgano instructor  
656 organització administrativa ca òrgan territorial terme pral.n m ca òrgan perifèric sin. compl.n m es órgano periférico  es órgano territorial  
657 procediment administratiu i acte administratiu ca òrgan decisori terme pral.n m ca òrgan resolutori sin. compl.n m es órgano decisorio  es órgano resolutorio  
658 organització administrativa ca òrgan sancionador terme pral.n m es órgano sancionador  
659 organització administrativa ca òrgan superior terme pral.n m es órgano superior  
660 organització administrativa ca òrgan tècnic terme pral.n m es órgano técnico  
661 organització administrativa ca òrgan unipersonal terme pral.n m es órgano unipersonal  
662 organització administrativa ca organisme autònom terme pral.n m es organismo autónomo  
663 organització administrativa ca organisme públic terme pral.n m es organismo público  
664 organització administrativa ca organització administrativa terme pral.n f es organización administrativa  
665 organització administrativa ca padró municipal terme pral.n m es padrón municipal  
666 urbanisme ca parcel·la terme pral.n f es parcela  
667 urbanisme ca parcel·lació urbanística terme pral.n f es parcelación urbanística  
668 control de l'administració ca demandat | demandada terme pral.n m, f ca part demandada terme pral.n f es demandado | demandada  es parte demandada  
669 control de l'administració ca demandant terme pral.n m, f ca part demandant terme pral.n f es demandante  es parte demandante  
670 béns de l'administració ca atermenament terme pral.n m ca delimitació sin. compl.n f ca partionament sin. compl.n m es deslinde  
671 béns de l'administració ca patrimoni arquitectònic terme pral.n m es patrimonio arquitectónico  
672 béns de l'administració ca patrimoni cultural terme pral.n m ca patrimoni històric sin. compl.n m es patrimonio cultural  es patrimonio histórico  
673 béns de l'administració ca patrimoni municipal de sòl i d'habitatge terme pral.n m es patrimonio municipal del suelo y la vivienda  
674 béns de l'administració ca patrimoni de les administracions públiques terme pral.n m ca patrimoni públic sin. compl.n m es patrimonio de las administraciones públicas  es patrimonio público  
675 béns de l'administració ca patrimoni públic de sòl i d'habitatge terme pral.n m es patrimonio público de suelo y vivienda  
676 contractes de l'administració ca perfecció d'un contracte del sector públic terme pral.n f es perfección de un contrato del sector público  
677 contractes de l'administració ca perfil de contractant terme pral.n m es perfil de contratante  
678 procediment administratiu i acte administratiu ca període d'informació prèvia terme pral.n m es período de información previa  
679 activitat administrativa ca autorització administrativa terme pral.n f ca habilitació terme pral.n f ca llicència sin. compl.n f ca permís sin. compl.n m es autorización administrativa  es habilitación  es licencia  es permiso  
680 personal al servei de l'administració ca permís d'absència del lloc de treball terme pral.n m es permiso de ausencia del puesto de trabajo  
681 personal al servei de l'administració ca permuta terme pral.n f es permuta  
682 personal al servei de l'administració ca personal directiu professional terme pral.n m es personal directivo profesional  
683 personal al servei de l'administració ca personal eventual terme pral.n m es personal eventual  
684 personal al servei de l'administració ca personal laboral terme pral.n m es personal laboral  
685 activitat administrativa ca pla comarcal de muntanya terme pral.n m es plan comarcal de montaña  
686 personal al servei de l'administració ca pla d'ocupació terme pral.n m es plan de ocupación  
687 urbanisme ca pla d'ordenació urbanística municipal terme pral.n m es plan de ordenación urbanística municipal  
688 urbanisme ca pla de millora urbana terme pral.n m es plan de mejora urbana  
689 urbanisme ca pla director urbanístic terme pral.n m es plan director urbanístico  
690 urbanisme ca pla especial urbanístic terme pral.n m es plan especial urbanístico  
691 urbanisme ca pla parcial urbanístic terme pral.n m es plan parcial urbanístico  
692 urbanisme ca pla parcial urbanístic de delimitació terme pral.n m es plan parcial urbanístico de delimitación  
693 urbanisme ca pla sectorial terme pral.n m es plan sectorial  
694 urbanisme ca pla territorial general terme pral.n m es plan territorial general  
695 urbanisme ca pla territorial parcial terme pral.n m es plan territorial parcial  
696 urbanisme ca pla urbanístic terme pral.n m es plan urbanístico  
697 personal al servei de l'administració ca plaça vacant terme pral.n f es plaza vacante  
698 urbanisme ca planejament territorial terme pral.n m es planeamiento territorial  
699 urbanisme ca planejament urbanístic terme pral.n m es planeamiento urbanístico  
700 urbanisme ca planejament urbanístic derivat terme pral.n m es planeamiento urbanístico derivado  
701 urbanisme ca planejament urbanístic general terme pral.n m es planeamiento urbanístico general  
702 urbanisme ca plànol d'ordenació terme pral.n m es plano de ordenación  
703 organització administrativa ca ple terme pral.n m es pleno  
704 procediment administratiu i acte administratiu ca plec de càrrecs terme pral.n m es pliego de cargos  
705 contractes de l'administració ca plec de clàusules administratives generals terme pral.n m es pliego de cláusulas administrativas generales  
706 contractes de l'administració ca plec de clàusules administratives particulars terme pral.n m es pliego de cláusulas administrativas particulares  
707 procediment administratiu i acte administratiu ca plec de condicions terme pral.n m es pliego de condiciones  
708 contractes de l'administració ca plec de contractació terme pral.n m es pliego de contratación  
709 procediment administratiu i acte administratiu ca plec de descàrrec terme pral.n m es pliego de descargo  
710 contractes de l'administració ca plec de prescripcions tècniques generals terme pral.n m es pliego de prescripciones técnicas generales  
711 contractes de l'administració ca plec de prescripcions tècniques particulars terme pral.n m es pliego de prescripciones técnicas particulares  
712 contractes de l'administració ca plica terme pral.n f es plica  
713 organització administrativa ca població municipal terme pral.n f es población municipal  
714 contractes de l'administració ca poder adjudicador terme pral.n m es poder adjudicador  
715 urbanisme ca polígon d'actuació urbanística terme pral.n m es polígono de actuación urbanística  
716 urbanisme ca ponència cadastral terme pral.n f ca ponència de valors sin. compl.n f es ponencia catastral  es ponencia de valores  
717 posició jurídica de l'administració ca potestat administrativa terme pral.n f es potestad administrativa  
718 béns de l'administració ca potestat d'atermenament terme pral.n f es potestad de deslinde  
719 posició jurídica de l'administració ca potestat d'autoorganització terme pral.n f es potestad de autoorganización  
720 garantia patrimonial ca potestat expropiadora terme pral.n f ca potestat d'expropiació forçosa sin. compl.n f es potestad de expropiación forzosa  es potestad expropiatoria  
721 posició jurídica de l'administració ca potestat d'inspecció terme pral.n f es potestad de inspección  
722 posició jurídica de l'administració ca potestat d'investigació dels béns i drets de l'Administració pública terme pral.n f es potestad de investigación de los bienes y derechos de la Administración pública  
723 posició jurídica de l'administració ca potestat de planificació terme pral.n f ca potestat de planejament sin. compl.n f ca potestat de programació sin. compl.n f es potestad de planeamiento  es potestad de planificación  es potestad de programación  
724 posició jurídica de l'administració ca discrecionalitat administrativa terme pral.n f ca potestat discrecional sin. compl.n f es discrecionalidad administrativa  es potestad discrecional  
725 posició jurídica de l'administració ca potestat reglada terme pral.n f es potestad reglada  
726 posició jurídica de l'administració ca potestat reglamentària terme pral.n f es potestad reglamentaria  
727 posició jurídica de l'administració ca potestat sancionadora terme pral.n f es potestad sancionadora  
728 posició jurídica de l'administració ca potestat tributària terme pral.n f es potestad tributaria  
729 fonts de l'ordenament administratiu ca precedent administratiu terme pral.n m es precedente administrativo  
730 procediment administratiu i acte administratiu ca preclusió de tràmit terme pral.n f es preclusión de trámite  
731 garantia patrimonial ca premi d'afecció terme pral.n m es premio de afección  
732 contractes de l'administració ca prerrogativa contractual de l'Administració pública terme pral.n f es prerrogativa contractual de la Administración pública  
733 personal al servei de l'administració ca presa de possessió terme pral.n f es toma de posesión  
734 activitat administrativa ca prescripció terme pral.n f es prescripción  
735 administració electrònica ca prestador de serveis de certificació | prestadora de serveis de certificació terme pral.n m, f es prestador de servicios de certificación | prestadora de servicios de certificación  
736 procediment administratiu i acte administratiu ca presumpció d'innocència terme pral.n f es presunción de inocencia  
737 procediment administratiu i acte administratiu ca presumpció de validesa terme pral.n f ca presumpció de legalitat sin. compl.n f es presunción de legalidad  es presunción de validez  
738 urbanisme ca presumpció de parcel·lació urbanística terme pral.n f es presunción de parcelación urbanística  
739 procediment administratiu i acte administratiu ca presumpció de certesa terme pral.n f ca presumpció de veracitat sin. compl.n f es presunción de certeza  es presunción de veracidad  
740 control de l'administració ca pretensió terme pral.n f es pretensión  
741 garantia patrimonial ca preu just terme pral.n m es justiprecio  
742 activitat administrativa ca preu privat terme pral.n m es precio privado  
743 activitat administrativa ca preu públic terme pral.n m es precio público  
744 activitat administrativa ca principi d'accessibilitat terme pral.n m es principio de accesibilidad  
745 organització administrativa ca principi d'autonomia terme pral.n m es principio de autonomía  
746 organització administrativa ca principi d'economia terme pral.n m es principio de economía  
747 procediment administratiu i acte administratiu ca principi d'economia processal terme pral.n m es principio de economía procesal  
748 organització administrativa ca principi d'eficàcia terme pral.n m es principio de eficacia  
749 organització administrativa ca principi d'eficiència terme pral.n m es principio de eficiencia  
750 urbanisme ca principi d'equidistribució terme pral.n m es principio de equidistribución  
751 activitat administrativa ca principi d'especificació terme pral.n m es principio de especificación  
752 posició jurídica de l'administració ca principi d'heterotutela dels administrats terme pral.n m es principio de heterotutela de los administrados  
753 organització administrativa ca principi d'igualtat terme pral.n m es principio de igualdad  
754 activitat administrativa ca principi d'igualtat en l'ús dels mitjans electrònics terme pral.n m es principio de igualdad en el uso de los medios electrónicos  
755 personal al servei de l'administració ca principi d'imparcialitat terme pral.n m es principio de imparcialidad  
756 béns de l'administració ca principi d'imprescriptibilitat dels béns terme pral.n m es principio de imprescriptibilidad de los bienes  
757 béns de l'administració ca principi d'inalienabilitat dels béns terme pral.n m es principio de inalienabilidad de los bienes  
758 procediment administratiu i acte administratiu ca principi d'incomunicació d'invalidesa i d'intransmissibilitat terme pral.n m es principio de incomunicación de invalidez y de intransmisibilidad  
759 béns de l'administració ca principi d'inembargabilitat dels béns terme pral.n m es principio de inembargabilidad de los bienes  
760 garantia patrimonial ca principi d'integritat patrimonial terme pral.n m es principio de integridad patrimonial  
761 posició jurídica de l'administració ca principi d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics terme pral.n m es principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos  
762 organització administrativa ca principi d'irrenunciabilitat de la competència terme pral.n m es principio de irrenunciabilidad de la competencia  
763 fonts de l'ordenament administratiu ca principi d'irretroactivitat terme pral.n m es principio de irretroactividad  
764 procediment administratiu i acte administratiu ca principi d'irrevocabilitat terme pral.n m es principio de irrevocabilidad  
765 organització administrativa ca principi d'objectivitat terme pral.n m es principio de objetividad  
766 procediment administratiu i acte administratiu ca principi d'oficialitat terme pral.n m es principio de oficialidad  
767 organització administrativa ca principi d'organització administrativa terme pral.n m es principio de organización administrativa  
768 organització administrativa ca principi de bona fe terme pral.n m es principio de buena fe  
769 organització administrativa ca principi de celeritat terme pral.n m es principio de celeridad  
770 organització administrativa ca principi de cooperació terme pral.n m ca principi de col·laboració sin. compl.n m es principio de colaboración  es principio de cooperación  
771 contractes de l'administració ca principi de concurrència terme pral.n m es principio de concurrencia  
772 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de confiança legítima terme pral.n m es principio de confianza legítima  
773 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de congruència terme pral.n m es principio de congruencia  
774 activitat administrativa ca principi de continuïtat en la prestació de serveis públics terme pral.n m es principio de continuidad en la prestación de los servicios públicos  
775 procediment administratiu i acte administratiu ca principi contradictori terme pral.n m ca principi de contradicció terme pral.n m es principio contradictorio  es principio de contradicción  
776 administració electrònica ca principi de cooperació en la utilització de mitjans electrònics terme pral.n m es principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos  
777 organització administrativa ca principi de coordinació terme pral.n m es principio de coordinación  
778 activitat administrativa ca principi de culpabilitat terme pral.n m es principio de culpabilidad  
779 organització administrativa ca principi de descentralització terme pral.n m es principio de descentralización  
780 organització administrativa ca principi de desconcentració terme pral.n m es principio de desconcentración  
781 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de garantia del procediment administratiu sancionador terme pral.n m es principio de garantía del procedimiento administrativo sancionador  
782 garantia patrimonial ca principi de garantia patrimonial de l'administrat terme pral.n m es principio de garantía patrimonial del administrado  
783 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de gratuïtat terme pral.n m es principio de gratuidad  
784 organització administrativa ca principi de jerarquia administrativa terme pral.n m es principio de jerarquía administrativa  
785 fonts de l'ordenament administratiu ca principi de jerarquia normativa terme pral.n m es principio de jerarquía normativa  
786 posició jurídica de l'administració ca principi de legalitat terme pral.n m es principio de legalidad  
787 administració electrònica ca principi de legalitat en la utilització de mitjans electrònics terme pral.n m es principio de legalidad en la utilización de medios electrónicos  
788 organització administrativa ca principi de lleialtat institucional terme pral.n m es principio de lealtad institucional  
789 personal al servei de l'administració ca principi de mèrit i capacitat terme pral.n m es principio de mérito y capacidad  
790 activitat administrativa ca principi d'adaptació terme pral.n m ca principi de mutabilitat terme pral.n m es principio de adaptación  es principio de mutabilidad  
791 administració electrònica ca principi de neutralitat tecnològica terme pral.n m es principio de neutralidad tecnológica  
792 organització administrativa ca principi de participació administrativa terme pral.n m ca principi de participació ciutadana sin. compl.n m es principio de participación administrativa  es principio de participación ciudadana  
793 organització administrativa ca principi de participació cooperativa terme pral.n m es principio de participación cooperativa  
794 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de participació funcional terme pral.n m es principio de participación funcional  
795 organització administrativa ca principi de participació orgànica terme pral.n m es principio de participación orgánica  
796 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de participació procedimental terme pral.n m es principio de participación procedimental  
797 activitat administrativa ca principi de precaució terme pral.n m es principio de precaución  
798 activitat administrativa ca principi de proporcionalitat terme pral.n m es principio de proporcionalidad  
799 organització administrativa ca principi de proximitat terme pral.n m es principio de proximidad  
800 organització administrativa ca principi de publicitat administrativa terme pral.n m es principio de publicidad administrativa  
801 fonts de l'ordenament administratiu ca principi de publicitat de les normes terme pral.n m es principio de publicidad de las normas  
802 administració electrònica ca principi de qualitat de les dades de caràcter personal terme pral.n m es principio de calidad de los datos de carácter personal  
803 fonts de l'ordenament administratiu ca principi de reserva de llei terme pral.n m es principio de reserva de ley  
804 garantia patrimonial ca principi de responsabilitat dels poders públics terme pral.n m es principio de responsabilidad de los poderes públicos  
805 activitat administrativa ca principi de retroactivitat de disposicions sancionadores favorables terme pral.n m es principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables  
806 activitat administrativa ca principi de revocabilitat dels actes administratius desfavorables terme pral.n m es principio de revocabilidad de los actos administrativos desfavorables  
807 contractes de l'administració ca principi de risc i ventura terme pral.n m es principio de riesgo y ventura  
808 administració electrònica ca principi de seguretat de la informació terme pral.n m es principio de seguridad de la información  
809 fonts de l'ordenament administratiu ca principi de seguretat jurídica terme pral.n m es principio de seguridad jurídica  
810 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de separació entre instrucció i resolució terme pral.n m es principio de separación entre instrucción y resolución  
811 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de servei al ciutadà terme pral.n m es principio de servicio al ciudadano  
812 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de simplificació i racionalitat administrativa terme pral.n m es principio de simplificación y racionalización administrativa  
813 activitat administrativa ca principi de tipicitat terme pral.n m es principio de tipicidad  
814 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de transparència administrativa terme pral.n m es principio de transparencia administrativa  
815 procediment administratiu i acte administratiu ca principi favor acti [favor acti: la] terme pral.n m es principio favor acti  
816 activitat administrativa ca principi d'intervenció mínima terme pral.n m ca principi favor libertatis [favor libertatis: la] sin. compl.n m es principio de intervención mínima  es principio favor libertatis  
817 procediment administratiu i acte administratiu ca principi antiformalista terme pral.n m ca principi in dubio pro actione [in dubio pro actione: la] terme pral.n m es principio antiformalista  es principio in dubio pro actione  
818 activitat administrativa ca principi ne bis in idem [ne bis in idem: la] terme pral.n m ca principi non bis in idem [non bis in idem: la] sin. compl.n m es principio non bis in idem  
819 procediment administratiu i acte administratiu ca principi non reformatio in peius [non reformatio in peius: la] terme pral.n m es principio non reformatio in peius  
820 procediment administratiu i acte administratiu ca principi solve et repete [solve et repete: la] terme pral.n m es principio solve et repete  
821 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu terme pral.n m es procedimiento administrativo  
822 posició jurídica de l'administració ca procediment administratiu ablatori terme pral.n m es procedimiento administrativo ablatorio  
823 control de l'administració ca procediment administratiu simplificat terme pral.n m ca procediment administratiu abreujat sin. compl.n m es procedimiento administrativo abreviado  es procedimiento administrativo simplificado  
824 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu comú terme pral.n m es procedimiento administrativo común  
825 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu constitutiu terme pral.n m es procedimiento administrativo constitutivo  
826 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu d'aprovació de la despesa de subvencions terme pral.n m es procedimiento administrativo de aprobación del gasto de subvenciones  
827 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu autoritzador terme pral.n m ca procediment administratiu d'atorgament d'autoritzacions sin. compl.n m es procedimiento administrativo autorizador  es procedimiento administrativo de otorgamiento de autorizaciones  
828 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu d'atorgament de concessions terme pral.n m es procedimiento administrativo concesional  es procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones  
829 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu d'execució forçosa terme pral.n m es procedimiento administrativo de ejecución forzosa  
830 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu d'expropiació forçosa terme pral.n m es procedimiento administrativo de expropiación forzosa  
831 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu d'impugnació terme pral.n m es procedimiento administrativo de impugnación  
832 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de concessió de subvencions terme pral.n m es procedimiento administrativo de concesión de subvenciones  
833 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de concurrència competitiva terme pral.n m es procedimiento administrativo de concurrencia competitiva  
834 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de gestió i justificació de subvencions terme pral.n m es procedimiento administrativo de gestión y justificación de subvenciones  
835 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de lesivitat terme pral.n m es procedimiento administrativo de lesividad  
836 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de pagament de subvencions terme pral.n m es procedimiento administrativo de pago de subvenciones  
837 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de protecció de la legalitat terme pral.n m es procedimiento administrativo de protección de la legalidad  
838 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de responsabilitat patrimonial terme pral.n m es procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial  
839 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de restauració terme pral.n m es procedimiento administrativo de restauración  
840 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de reversió terme pral.n m es procedimiento administrativo de reversión  
841 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de revisió d'ofici terme pral.n m es procedimiento administrativo de revisión de oficio  
842 personal al servei de l'administració ca procediment administratiu de selecció de treballadors públics terme pral.n m es procedimiento administrativo de selección de trabajadores públicos  
843 garantia patrimonial ca procediment administratiu de taxació conjunta terme pral.n m es procedimiento administrativo de tasación conjunta  
844 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu declaratiu terme pral.n m es procedimiento administrativo declarativo  
845 personal al servei de l'administració ca procediment administratiu disciplinari terme pral.n m es procedimiento administrativo disciplinario  
846 administració electrònica ca procediment administratiu electrònic terme pral.n m es procedimiento administrativo electrónico  
847 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu especial terme pral.n m es procedimiento administrativo especial  
848 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu general terme pral.n m es procedimiento administrativo general  
849 organització administrativa ca procediment administratiu organitzatiu terme pral.n m es procedimiento administrativo organizativo  
850 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu sancionador terme pral.n m es procedimiento administrativo sancionador  
851 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo  
852 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu abreujat terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo abreviado  
853 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu de suspensió administrativa prèvia d'acords terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo de suspensión administrativa previa de acuerdos  
854 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu ordinari terme pral.n m ca procediment contenciós administratiu en primera instància sin. compl.n m ca procediment contenciós administratiu en única instància sin. compl.n m es procedimiento contencioso-administrativo en primera instancia  es procedimiento contencioso-administrativo en única instancia  es procedimiento contencioso-administrativo ordinario  
855 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu especial terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo especial  
856 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu per a la protecció dels drets fonamentals de la persona terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la persona  
857 control de l'administració ca procediment d'arbitratge terme pral.n m es procedimiento de arbitraje  
858 fonts de l'ordenament administratiu ca procediment d'elaboració de disposicions reglamentàries terme pral.n m es procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias  
859 administració electrònica ca procediment de dissociació terme pral.n m es procedimiento de disociación  
860 contractes de l'administració ca procediment d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques terme pral.n m ca procediment de selecció del contractista sin. compl.n m es procedimiento de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas  es procedimiento de selección del contratista  
861 control de l'administració ca procediment economicoadministratiu terme pral.n m es procedimiento económico-administrativo  
862 contractes de l'administració ca procediment negociat d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques terme pral.n m es procedimiento negociado de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas  
863 contractes de l'administració ca procediment obert d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques terme pral.n m es procedimiento abierto de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas  
864 contractes de l'administració ca procediment restringit d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques terme pral.n m es procedimiento restringido de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas  
865 control de l'administració ca recurs contenciós administratiu terme pral.n m ca procés contenciós administratiu sin. compl.n m es proceso contencioso-administrativo  es recurso contencioso-administrativo  
866 fonts de l'ordenament administratiu ca pla administratiu terme pral.n m ca programa administratiu terme pral.n m es plan administrativo  es programa administrativo  
867 urbanisme ca programa d'actuació urbanística municipal terme pral.n m es programa de actuación urbanística municipal  
868 contractes de l'administració ca programa funcional terme pral.n m es programa funcional  
869 activitat administrativa ca activitat de planificació terme pral.n f ca activitat de programació terme pral.n f ca activitat planificadora sin. compl.n f ca planificació sin. compl.n f ca programació sin. compl.n f es actividad de planificación  es actividad de programación  es actividad planificadora  es planificación  es programación  
870 activitat administrativa ca prohibició terme pral.n f es prohibición  
871 contractes de l'administració ca prohibició de contractar terme pral.n f es prohibición de contratar  
872 urbanisme ca projecte d'actuació terme pral.n m es proyecto de actuación  
873 garantia patrimonial ca projecte d'expropiació terme pral.n m es proyecto de expropiación  
874 contractes de l'administració ca projecte d'obres terme pral.n m es proyecto de obras  
875 urbanisme ca projecte de reparcel·lació terme pral.n m es proyecto de reparcelación  
876 urbanisme ca projecte urbanístic terme pral.n m es proyecto urbanístico  
877 personal al servei de l'administració ca promoció interna terme pral.n f es promoción interna  
878 personal al servei de l'administració ca promoció professional terme pral.n f es promoción profesional  
879 urbanisme ca promotor | promotora terme pral.n m, f es promotor | promotora  
880 béns de l'administració ca propietat privada d'interès públic terme pral.n f es propiedad privada de interés público  
881 béns de l'administració ca propietat pública terme pral.n f es propiedad pública  
882 contractes de l'administració ca proposició terme pral.n f es proposición  
883 procediment administratiu i acte administratiu ca proposta de resolució terme pral.n f es propuesta de resolución  
884 organització administrativa ca protocol general terme pral.n m es protocolo general  
885 procediment administratiu i acte administratiu ca prova terme pral.n f es prueba  
886 procediment administratiu i acte administratiu ca prova de càrrec terme pral.n f es prueba de cargo  
887 organització administrativa ca província terme pral.n f es provincia  
888 organització administrativa ca província terme pral.n f es provincia  
889 personal al servei de l'administració ca provisió de llocs de treball terme pral.n f es provisión de puestos de trabajo  
890 dret administratiu general ca publicació terme pral.n f es publicación  
891 administració electrònica ca punt d'accés electrònic terme pral.n m es punto de acceso electrónico  
892 urbanisme ca qualificació del sòl terme pral.n f ca qualificació urbanística sin. compl.n f es calificación del suelo  es calificación urbanística  
893 procediment administratiu i acte administratiu ca queixa terme pral.n f es queja  
894 control de l'administració ca qüestió d'il·legalitat terme pral.n f es cuestión de ilegalidad  
895 activitat administrativa ca raó imperiosa d'interès general terme pral.n f es razón imperiosa de interés general  
896 personal al servei de l'administració ca reassignació d'efectius terme pral.n f es reasignación de efectivos  
897 procediment administratiu i acte administratiu ca reclamació de responsabilitat patrimonial terme pral.n f es reclamación de responsabilidad patrimonial  
898 control de l'administració ca reclamació economicoadministrativa terme pral.n f es reclamación económico-administrativa  
899 control de l'administració ca reclamació prèvia a l'exercici de les accions civils terme pral.n f es reclamación previa al ejercicio de las acciones civiles  
900 control de l'administració ca reclamació prèvia a l'exercici de les accions laborals terme pral.n f es reclamación previa al ejercicio de las acciones laborales  
901 control de l'administració ca reclamació prèvia al recurs contra la inactivitat de l'Administració pública terme pral.n f es reclamación previa al recurso contra la inactividad de la Administración pública  
902 control de l'administració ca rectificació d'errors terme pral.n f es rectificación de errores  
903 posició jurídica de l'administració ca facultat de recuperació possessòria terme pral.n f ca interdictum proprium [la] sin. compl.n m ca recuperació possessòria sin. compl.n f es facultad de recuperación posesoria  es interdictum proprium  es recuperación posesoria  
904 control de l'administració ca recurrent terme pral.n m, f es recurrente  
905 control de l'administració ca recurs terme pral.n m es recurso  
906 control de l'administració ca recurs administratiu terme pral.n m es recurso administrativo  
907 control de l'administració ca recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l'Administració pública terme pral.n m es recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración pública  
908 control de l'administració ca recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l'Administració pública per actes ferms terme pral.n m es recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración pública por actos firmes  
909 control de l'administració ca recurs contenciós administratiu contra la via de fet terme pral.n m es recurso contencioso-administrativo contra la vía de hecho  
910 control de l'administració ca recurs contenciós administratiu de lesivitat terme pral.n m es recurso contencioso-administrativo de lesividad  
911 control de l'administració ca recurs d'alçada terme pral.n m es recurso de alzada  
912 control de l'administració ca recurs de cassació en interès de llei terme pral.n m es recurso de casación en interés de ley  
913 control de l'administració ca recurs de cassació ordinari terme pral.n m es recurso de casación ordinario  
914 control de l'administració ca recurs de cassació per a unificació de doctrina terme pral.n m es recurso de casación para unificación de doctrina  
915 control de l'administració ca recurs potestatiu de reposició terme pral.n m ca recurs de reposició sin. compl.n m es recurso de reposición  es recurso potestativo de reposición  
916 control de l'administració ca recurs extraordinari de revisió terme pral.n m ca recurs de revisió sin. compl.n m es recurso de revisión  es recurso extraordinario de revisión  
917 control de l'administració ca recurs de súplica terme pral.n m es recurso de súplica  
918 control de l'administració ca recurs directe terme pral.n m es recurso directo  
919 contractes de l'administració ca recurs especial en matèria de contractació terme pral.n m es recurso especial en materia de contratación  
920 fonts de l'ordenament administratiu ca recurs indirecte terme pral.n m es recurso indirecto  
921 control de l'administració ca recurs ordinari d'apel·lació terme pral.n m es recurso ordinario de apelación  
922 procediment administratiu i acte administratiu ca recusació terme pral.n f es recusación  
923 personal al servei de l'administració ca redistribució d'efectius terme pral.n f es redistribución de efectivos  
924 organització administrativa ca regidor | regidora terme pral.n m, f es concejal | concejala  
925 organització administrativa ca regidoria terme pral.n f es concejalía  
926 activitat administrativa ca règim d'autorització terme pral.n m es régimen de autorización  
927 urbanisme ca règim d'ús provisional del sòl terme pral.n m es régimen de uso provisional del suelo  
928 organització administrativa ca règim de consell obert terme pral.n m es régimen de concejo abierto  
929 personal al servei de l'administració ca règim disciplinari terme pral.n m es régimen disciplinario  
930 organització administrativa ca registre administratiu terme pral.n m es registro administrativo  
931 activitat administrativa ca registre administratiu terme pral.n m es registro administrativo  
932 personal al servei de l'administració ca registre de personal terme pral.n m es registro de personal  
933 urbanisme ca registre municipal de solars sense edificar terme pral.n m es registro municipal de solares sin edificar  
934 contractes de l'administració ca registre oficial de licitadors i empreses classificades terme pral.n m es registro oficial de licitadores y empresas clasificadas  
935 administració electrònica ca registre electrònic terme pral.n m ca registre telemàtic sin. compl.n m es registro electrónico  es registro telemático  
936 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament terme pral.n m es reglamento  
937 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament de necessitat terme pral.n m ca reglament contra legem [contra legem: la] sin. compl.n m ca reglament d'urgència sin. compl.n m es reglamento contra legem  es reglamento de necesidad  es reglamento de urgencia  
938 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament organitzatiu terme pral.n m ca reglament ad intra [ad intra: la] sin. compl.n m ca reglament d'organització sin. compl.n m es reglamento ad intra  es reglamento de organización  es reglamento organizativo  
939 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament il·legal terme pral.n m es reglamento ilegal  
940 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament jurídic terme pral.n m ca reglament ad extra [ad extra: la] sin. compl.n m ca reglament normatiu sin. compl.n m es reglamento ad extra  es reglamento jurídico  es reglamento normativo  
941 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament independent terme pral.n m ca reglament autònom sin. compl.n m ca reglament praeter legem [praeter legem: la] sin. compl.n m es reglamento autónomo  es reglamento independiente  es reglamento praeter legem  
942 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament executiu terme pral.n m ca reglament secundum legem [secundum legem: la] sin. compl.n m es reglamento ejecutivo  es reglamento secundum legem  
943 activitat administrativa ca reglamentació terme pral.n f es reglamentación  
944 fonts de l'ordenament administratiu ca reglamentació tècnica terme pral.n f es reglamentación técnica  
945 urbanisme ca regularització de finques terme pral.n f es regularización de fincas  
946 personal al servei de l'administració ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  
947 personal al servei de l'administració ca reingrés terme pral.n m es reingreso  
948 activitat administrativa ca reintegrament de subvenció terme pral.n m es reintegro de subvención  
949 personal al servei de l'administració ca relació de llocs de treball terme pral.n f es relación de puestos de trabajo  
950 personal al servei de l'administració ca relació de servei terme pral.n f es relación de servicio  
951 posició jurídica de l'administració ca relació de subjecció especial terme pral.n f es relación de sujeción especial  
952 posició jurídica de l'administració ca relació de subjecció general terme pral.n f es relación de sujeción general  
953 personal al servei de l'administració ca relació estatutària terme pral.n f es relación estatutaria  
954 posició jurídica de l'administració ca relació jurídica administrativa terme pral.n f es relación jurídica administrativa  es relación jurídico-administrativa  
955 personal al servei de l'administració ca remoció terme pral.n f es remoción  
956 procediment administratiu i acte administratiu ca renúncia terme pral.n f es renuncia  
957 personal al servei de l'administració ca renúncia terme pral.n f es renuncia  
958 urbanisme ca reparcel·lació terme pral.n f es reparcelación  
959 urbanisme ca reparcel·lació econòmica terme pral.n f es reparcelación económica  
960 urbanisme ca reparcel·lació voluntària terme pral.n f es reparcelación voluntaria  
961 procediment administratiu i acte administratiu ca requeriment terme pral.n m es requerimiento  
962 garantia patrimonial ca requisició terme pral.n f es requisa  
963 activitat administrativa ca rescat terme pral.n m es rescate  
964 urbanisme ca reserva de dispensació terme pral.n f es reserva de dispensación  
965 béns de l'administració ca reserva demanial terme pral.n f es reserva demanial  
966 procediment administratiu i acte administratiu ca resolució terme pral.n f ca resolució administrativa terme pral.n f es resolución  es resolución administrativa  
967 contractes de l'administració ca resolució d'un contracte administratiu terme pral.n f es resolución de un contrato administrativo  
968 garantia patrimonial ca responsabilitat administrativa sancionadora terme pral.n f es responsabilidad administrativa sancionadora  
969 activitat administrativa ca responsabilitat de dret privat terme pral.n f es responsabilidad de derecho privado  
970 personal al servei de l'administració ca responsabilitat disciplinària terme pral.n f es responsabilidad disciplinaria  
971 garantia patrimonial ca responsabilitat patrimonial de l'Administració pública terme pral.n f es responsabilidad patrimonial de la Administración pública  
972 personal al servei de l'administració ca responsabilitat patrimonial del personal al servei de les administracions públiques terme pral.n f es responsabilidad patrimonial del personal al servicio de las administraciones públicas  
973 personal al servei de l'administració ca responsabilitat penal del personal al servei de les administracions públiques terme pral.n f es responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas  
974 administració electrònica ca responsable del tractament terme pral.n m, f ca responsable de fitxer sin. compl.n m, f es responsable del fichero  es responsable del tratamiento  
975 personal al servei de l'administració ca retribució terme pral.n f es retribución  
976 procediment administratiu i acte administratiu ca retroactivitat de l'acte administratiu terme pral.n f es retroactividad del acto administrativo  
977 garantia patrimonial ca reversió expropiatòria terme pral.n f es reversión expropiatoria  
978 control de l'administració ca potestat de revisió d'ofici terme pral.n f ca revisió d'ofici sin. compl.n f es potestad de revisión de oficio  es revisión de oficio  
979 contractes de l'administració ca revisió de preus terme pral.n f es revisión de precios  
980 urbanisme ca revisió del planejament urbanístic terme pral.n f es revisión del planeamiento urbanístico  
981 control de l'administració ca revocació terme pral.n f es revocación  
982 control de l'administració ca revocació per motius d'oportunitat terme pral.n f ca revocació expropiatòria sin. compl.n f es revocación expropiatoria  es revocación por motivos de oportunidad  
983 control de l'administració ca revocació indirecta terme pral.n f es revocación indirecta  
984 procediment administratiu i acte administratiu ca revocació per il·legalitat sobrevinguda terme pral.n f ca revocació per ineficàcia sobrevinguda sin. compl.n f es revocación por ilegalidad sobrevenida  es revocación por ineficacia sobrevenida  
985 control de l'administració ca sala contenciosa administrativa terme pral.n f es sala de lo contencioso-administrativo  
986 activitat administrativa ca sanció administrativa terme pral.n f es sanción administrativa  
987 personal al servei de l'administració ca sanció disciplinària terme pral.n f es sanción disciplinaria  
988 activitat administrativa ca sanció pecuniària terme pral.n f ca multa sin. compl.n f ca sanció econòmica sin. compl.n f es multa  es sanción económica  es sanción pecuniaria  
989 activitat administrativa ca sanció rescissòria terme pral.n f es sanción rescisoria  
990 organització administrativa ca secció terme pral.n f es sección  
991 organització administrativa ca secretaria d'estat terme pral.n f es secretaría de estado  
992 organització administrativa ca secretaria general terme pral.n f es secretaría general  
993 organització administrativa ca secretaria general terme pral.n f es secretaría general  
994 organització administrativa ca secretaria general tècnica terme pral.n f es secretaría general técnica  
995 organització administrativa ca secretaria sectorial terme pral.n f es secretaría sectorial  
996 urbanisme ca sector d'urbanització prioritària terme pral.n m es sector de urbanización prioritaria  
997 urbanisme ca sector de planejament urbanístic terme pral.n m es sector de planeamiento urbanístico  
998 dret administratiu general ca sector públic terme pral.n m es sector público  
999 administració electrònica ca segellament de temps terme pral.n m es sellado de tiempo  
1000 urbanisme ca segregació terme pral.n f es segregación  
1001 administració electrònica ca seguretat de les dades terme pral.n f es seguridad de los datos  
1002 dret administratiu general ca divisió de poders terme pral.n f ca separació de poders sin. compl.n f es división de poderes  es separación de poderes  
1003 personal al servei de l'administració ca separació del servei terme pral.n f es separación del servicio  
1004 organització administrativa ca servei terme pral.n m es servicio  
1005 personal al servei de l'administració ca servei actiu terme pral.n m es servicio activo  
1006 activitat administrativa ca servei d'interès general terme pral.n m es servicio de interés general  
1007 activitat administrativa ca servei econòmic d'interès general terme pral.n m es servicio económico de interés general  
1008 personal al servei de l'administració ca servei en una altra administració pública terme pral.n m es servicio en otra administración pública  
1009 activitat administrativa ca servei no econòmic d'interès general terme pral.n m es servicio no económico de interés general  
1010 activitat administrativa ca activitat de prestació terme pral.n f ca servei públic terme pral.n m es actividad de prestación  es servicio público  
1011 activitat administrativa ca servei universal terme pral.n m es servicio universal  
1012 personal al servei de l'administració ca serveis especials terme pral.n m pl es servicios especiales  
1013 personal al servei de l'administració ca treballador públic | treballadora pública terme pral.n m, f ca empleat públic | empleada pública sin. compl.n m, f ca servidor públic | servidora pública sin. compl.n m, f es empleado público | empleada pública  es servidor público | servidora pública  
1014 administració electrònica ca seu electrònica terme pral.n f es sede electrónica  
1015 administració electrònica ca signatura electrònica terme pral.n f es firma electrónica  
1016 administració electrònica ca signatura electrònica avançada terme pral.n f es firma electrónica avanzada  
1017 administració electrònica ca signatura electrònica reconeguda terme pral.n f es firma electrónica reconocida  
1018 procediment administratiu i acte administratiu ca silenci administratiu terme pral.n m es silencio administrativo  
1019 procediment administratiu i acte administratiu ca silenci negatiu terme pral.n m es silencio negativo  
1020 procediment administratiu i acte administratiu ca silenci positiu terme pral.n m es silencio positivo  
1021 procediment administratiu i acte administratiu ca simplificació administrativa terme pral.n f es simplificación administrativa  
1022 organització administrativa ca Síndic de Greuges terme pral.n m es Síndic de Greuges  
1023 organització administrativa ca Sindicatura de Comptes terme pral.n f es Sindicatura de Cuentas  
1024 administració electrònica ca sistema de signatura electrònica terme pral.n m es sistema de firma electrónica  
1025 contractes de l'administració ca sistema dinàmic de contractació terme pral.n m es sistema dinámico de contratación  
1026 personal al servei de l'administració ca situació administrativa terme pral.n f es situación administrativa  
1027 contractes de l'administració ca societat d'economia mixta terme pral.n f es sociedad de economía mixta  
1028 organització administrativa ca societat mercantil terme pral.n f es sociedad mercantil  
1029 urbanisme ca societat urbanística terme pral.n f es sociedad urbanística  
1030 urbanisme ca sòl no urbanitzable terme pral.n m es suelo no urbanizable  
1031 urbanisme ca sòl rural terme pral.n m es suelo rural  
1032 urbanisme ca sòl urbà terme pral.n m es suelo urbano  
1033 urbanisme ca sòl urbà consolidat terme pral.n m es suelo urbano consolidado  
1034 urbanisme ca sòl urbà no consolidat terme pral.n m es suelo urbano no consolidado  
1035 urbanisme ca sòl urbanitzable terme pral.n m es suelo urbanizable  
1036 urbanisme ca sòl urbanitzable delimitat terme pral.n m es suelo urbanizable delimitado  
1037 urbanisme ca sòl urbanitzable no delimitat terme pral.n m es suelo urbanizable no delimitado  
1038 urbanisme ca sòl urbanitzat terme pral.n m es suelo urbanizado  
1039 urbanisme ca solar terme pral.n m es solar  
1040 urbanisme ca sostre edificable terme pral.n m es techo edificable  
1041 contractes de l'administració ca subcontractació terme pral.n f es subcontratación  
1042 contractes de l'administració ca subcontractista terme pral.n m, f es subcontratista  
1043 organització administrativa ca subdirecció general terme pral.n f es subdirección general  
1044 organització administrativa ca subsecretaria d'estat terme pral.n f es subsecretaría de estado  
1045 organització administrativa ca substitució de competències terme pral.n f es sustitución de competencias  
1046 garantia patrimonial ca substitució forçosa terme pral.n f es sustitución forzosa  
1047 organització administrativa ca substitució per dissolució terme pral.n f es sustitución por disolución  
1048 organització administrativa ca substitució per subrogació terme pral.n f es sustitución por subrogación  
1049 activitat administrativa ca subvenció terme pral.n f es subvención  
1050 activitat administrativa ca suggeriment terme pral.n m es sugerencia  
1051 organització administrativa ca suplència terme pral.n f es suplencia  
1052 organització administrativa ca supressió de lloc de treball terme pral.n f es supresión de plaza  
1053 personal al servei de l'administració ca suspensió de funcions terme pral.n f es suspensión de funciones  
1054 personal al servei de l'administració ca suspensió de funcions terme pral.n f es suspensión de funciones  
1055 procediment administratiu i acte administratiu ca suspensió de l'acte administratiu terme pral.n f es suspensión del acto administrativo  
1056 personal al servei de l'administració ca suspensió de sou i feina terme pral.n f es suspensión de empleo y sueldo  
1057 activitat administrativa ca targeta d'identitat d'estranger terme pral.n f es tarjeta de identidad de extranjero  
1058 activitat administrativa ca tarifa terme pral.n f es tarifa  
1059 personal al servei de l'administració ca taula de negociació terme pral.n f es mesa de negociación  
1060 activitat administrativa ca taxa terme pral.n f es tasa  
1061 garantia patrimonial ca teoria de l'equivalència de les condicions terme pral.n f es teoría de la equivalencia de las condiciones  
1062 garantia patrimonial ca teoria de la causalitat adequada terme pral.n f es teoría de la causalidad adecuada  
1063 garantia patrimonial ca teoria de la causalitat exclusiva terme pral.n f es teoría de la causalidad exclusiva  
1064 procediment administratiu i acte administratiu ca teoria de les nul·litats terme pral.n f es teoría de las nulidades  
1065 procediment administratiu i acte administratiu ca terme terme pral.n m es término  
1066 procediment administratiu i acte administratiu ca termini terme pral.n m ca terme sin. compl.n m es plazo  es término  
1067 organització administrativa ca terme municipal terme pral.n m es término municipal  
1068 procediment administratiu i acte administratiu ca terminació convencional del procediment administratiu terme pral.n f es terminación convencional del procedimiento administrativo  
1069 organització administrativa ca tinent d'alcalde | tinenta d'alcalde terme pral.n m, f es teniente de alcalde  
1070 administració electrònica ca tractament de dades terme pral.n m es tratamiento de datos  
1071 procediment administratiu i acte administratiu ca tràmit administratiu terme pral.n m es trámite administrativo  
1072 administració electrònica ca tràmit administratiu electrònic terme pral.n m es trámite administrativo electrónico  
1073 procediment administratiu i acte administratiu ca tràmit d'al·legacions terme pral.n m es trámite de alegaciones  
1074 procediment administratiu i acte administratiu ca tràmit d'audiència terme pral.n m ca tràmit d'audiència i vista sin. compl.n m es trámite de audiencia  es trámite de audiencia y vista  
1075 procediment administratiu i acte administratiu ca tràmit d'informació pública terme pral.n m es trámite de información pública  
1076 procediment administratiu i acte administratiu ca tràmit de prova terme pral.n m es trámite de prueba  
1077 procediment administratiu i acte administratiu ca tramitació administrativa terme pral.n f ca tramitació sin. compl.n f es tramitación  es tramitación administrativa  
1078 contractes de l'administració ca tramitació abreujada de l'expedient de contractació terme pral.n f es tramitación abreviada del expediente de contratación  
1079 contractes de l'administració ca tramitació d'emergència de l'expedient de contractació terme pral.n f es tramitación de emergencia del expediente de contratación  
1080 contractes de l'administració ca tramitació d'un expedient de contractació terme pral.n f es tramitación de un expediente de contratación  
1081 contractes de l'administració ca tramitació ordinària de l'expedient de contractació terme pral.n f es tramitación ordinaria del expediente de contratación  
1082 contractes de l'administració ca tramitació urgent de l'expedient de contractació terme pral.n f es tramitación urgente del expediente de contratación  
1083 procediment administratiu i acte administratiu ca tramitar terme pral.v tr es tramitar  
1084 organització administrativa ca transferència de competències terme pral.n f es transferencia de competencias  
1085 urbanisme ca transformació del sòl terme pral.n f es transformación del suelo  
1086 urbanisme ca transformació urbanística del sòl terme pral.n f es transformación urbanística del suelo  
1087 personal al servei de l'administració ca tribunal d'oposicions terme pral.n m es tribunal de oposiciones  
1088 organització administrativa ca òrgan economicoadministratiu terme pral.n m ca tribunal economicoadministratiu sin. compl.n m es órgano económico-administrativo  es tribunal económico-administrativo  
1089 activitat administrativa ca tribut terme pral.n m es tributo  
1090 personal al servei de l'administració ca trienni terme pral.n m es trienio  
1091 organització administrativa ca control de legalitat terme pral.n m ca tutela sin. compl.n f es control de legalidad  es tutela  
1092 organització administrativa ca tutela administrativa terme pral.n f es tutela administrativa  
1093 organització administrativa ca unitat administrativa terme pral.n f es unidad administrativa  
1094 urbanisme ca unitat d'actuació urbanística terme pral.n f ca unitat d'actuació sin. compl.n f es unidad de actuación  es unidad de actuación urbanística  
1095 urbanisme ca unitat d'execució terme pral.n f es unidad de ejecución  
1096 urbanisme ca urbanisme terme pral.n m es urbanismo  
1097 urbanisme ca urbanisme participatiu terme pral.n m es urbanismo participativo  
1098 urbanisme ca urbanització terme pral.n f es urbanización  
1099 urbanisme ca urbanització bàsica terme pral.n f es urbanización básica  
1100 béns de l'administració ca ús anormal terme pral.n m es uso anormal  
1101 béns de l'administració ca ús comú terme pral.n m es uso común  
1102 béns de l'administració ca ús normal terme pral.n m es uso normal  
1103 béns de l'administració ca ús privatiu terme pral.n m es uso privativo  
1104 activitat administrativa ca usuari | usuària terme pral.n m, f es usuario | usuaria  
1105 garantia patrimonial ca utilitat pública terme pral.n f es utilidad pública  
1106 urbanisme ca ús del sòl terme pral.n m ca utilització del sòl sin. compl.n f es uso del suelo  es utilización del suelo  
1107 procediment administratiu i acte administratiu ca validació terme pral.n f es validación  
1108 procediment administratiu i acte administratiu ca validesa de l'acte administratiu terme pral.n f es validez del acto administrativo  
1109 urbanisme ca valor cadastral terme pral.n m es valor catastral  
1110 urbanisme ca valor de repercussió terme pral.n m es valor de repercusión  
1111 garantia patrimonial ca valor de substitució terme pral.n m es valor de sustitución  
1112 garantia patrimonial ca valor teòric terme pral.n m es valor teórico  
1113 urbanisme ca valor urbanístic terme pral.n m es valor urbanístico  
1114 urbanisme ca valoració urbanística terme pral.n f es valoración urbanística  
1115 organització administrativa ca vegueria terme pral.n f es veguería  
1116 procediment administratiu i acte administratiu ca via terme pral.n f es vía  
1117 procediment administratiu i acte administratiu ca via administrativa terme pral.n f es vía administrativa  
1118 control de l'administració ca via contenciosa administrativa terme pral.n f es vía contencioso-administrativa  
1119 procediment administratiu i acte administratiu ca via de fet terme pral.n f es vía de hecho  
1120 control de l'administració ca via economicoadministrativa terme pral.n f es vía económico-administrativa  
1121 procediment administratiu i acte administratiu ca vici d'incompetència terme pral.n m es vicio de incompetencia  
1122 procediment administratiu i acte administratiu ca vici d'invalidesa terme pral.n m es vicio de invalidez  
1123 procediment administratiu i acte administratiu ca vici de fons terme pral.n m es vicio de fondo  
1124 procediment administratiu i acte administratiu ca vici de forma terme pral.n m ca vici de procediment sin. compl.n m es vicio de forma  es vicio de procedimiento  
1125 posició jurídica de l'administració ca vinculació negativa terme pral.n f es vinculación negativa  
1126 posició jurídica de l'administració ca vinculació positiva terme pral.n f es vinculación positiva  
1127 procediment administratiu i acte administratiu ca visar terme pral.v tr es visar  
1128 urbanisme ca volum edificable terme pral.n m es volumen edificable  
1129 administració electrònica ca xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles terme pral.n f es red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas  
1130 administració electrònica ca xarxa integrada d'atenció al ciutadà terme pral.n f es red integrada de atención al ciudadano