Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 dret processal penal ca a ambdós efectes terme pral.adv es en ambos efectos  
2 dret processal penal ca a disposició judicial terme pral.adv es a disposición judicial  
3 dret processal penal ca a instància de part terme pral.adv es a instancia de parte  
4 dret penal ca a mà armada terme pral.adv es a mano armada  
5 dret processal penal ca a petició de part terme pral.adv es a petición de parte  
6 dret processal penal ca a porta tancada terme pral.adv es a puerta cerrada  
7 dret processal penal ca a un sol efecte terme pral.adv es en un solo efecto  
8 dret penal ca abandó terme pral.n m ca abandonament sin. compl.n m es abandono  
9 dret penal ca abandó d'incapaços terme pral.n m es abandono de incapaces  
10 dret penal ca abandó de destinació terme pral.n m es abandono de destino  
11 dret penal ca abandó de família terme pral.n m es abandono de familia  
12 dret penal ca abandó de funcions terme pral.n m es abandono de funciones  
13 dret penal ca abandó de menors terme pral.n m es abandono de menores  
14 dret penal ca error en el cop terme pral.n m ca aberratio ictus [la] sin. compl.n f ca desviació del cop sin. compl.n f es aberratio ictus  es desviación del golpe  es error en el golpe  
15 dret penal ca abonament terme pral.n m es abono  
16 dret processal penal ca abonament de testimonis terme pral.n m es abono de testigos  
17 dret penal militar ca abordatge terme pral.n m es abordaje  
18 dret penal ca absència d'acció terme pral.n f es ausencia de acción  
19 dret penal ca absència d'interès terme pral.n f es ausencia de interés  
20 dret processal penal ca absoldre terme pral.v tr es absolver  
21 dret processal penal ca absolució terme pral.n f es absolución  
22 dret processal penal ca absolutori -òria terme pral.adj es absolutorio -ria  
23 dret penal ca absorció de penes terme pral.n f es absorción de penas  
24 dret penal ca abstenció terme pral.n f es abstención  
25 dret penal ca abstenir-se [de] terme pral.v prep pron es abstenerse  
26 dret penal ca abús contra l'honestedat terme pral.n m es abuso contra la honestidad  
27 dret penal ca abús d'autoritat terme pral.n m es abuso de autoridad  
28 dret penal ca abús de confiança terme pral.n m es abuso de confianza  
29 dret processal penal ca abús de dret terme pral.n m es abuso de derecho  
30 dret penal ca abús de signatura terme pral.n m ca abús de firma sin. compl.n m es abuso de firma  
31 dret penal ca abús de funcions terme pral.n m es abuso de funciones  
32 dret penal ca abús de poder terme pral.n m es abuso de poder  
33 dret penal ca abús de signatura en blanc terme pral.n m es abuso de firma en blanco  
34 dret penal ca abús de situació de necessitat terme pral.n m es abuso de situación de necesidad  
35 dret penal ca abús de superioritat terme pral.n m es abuso de superioridad  
36 dret penal ca abús deshonest terme pral.n m es abuso deshonesto  
37 dret penal ca abús sexual terme pral.n m es abuso sexual  
38 dret penal ca abusar [de] terme pral.v prep es abusar  
39 dret processal penal ca acarament terme pral.n m ca confrontació sin. compl.n f ca encarament sin. compl.n m es careo  es confrontación  es cotejo  
40 dret processal penal ca acarar terme pral.v tr ca confrontar sin. compl.v tr ca encarar sin. compl.v tr es carear  es confrontar  es cotejar  
41 dret penitenciari ca accés terme pral.n m es acceso  
42 dret penal ca accés carnal terme pral.n m es acceso carnal  
43 dret penal ca accessorietat de la participació terme pral.n f es accesoriedad de la participación  
44 dret penal ca acció terme pral.n f ca comportament sin. compl.n m ca conducta sin. compl.n f es acción  es comportamiento  es conducta  
45 dret processal penal ca acció a instància de part terme pral.n f es acción a instancia de parte  
46 dret penal ca acció antijurídica terme pral.n f es acción antijurídica  
47 dret processal penal ca acció civil terme pral.n f es acción civil  
48 dret penal ca acció culposa terme pral.n f es acción culposa  
49 dret processal penal ca acció d'ofici terme pral.n f es acción de oficio  
50 dret penal ca acció dolosa terme pral.n f es acción dolosa  
51 dret processal penal ca acció penal terme pral.n f es acción penal  
52 dret processal penal ca acció popular terme pral.n f es acción popular  
53 dret penal ca acció principal terme pral.n f es acción principal  
54 dret processal penal ca acció pública terme pral.n f es acción pública  
55 dret penal ca acció punible terme pral.n f es acción punible  
56 dret penal ca acció típica terme pral.n f es acción típica  
57 dret processal penal ca aclariment terme pral.n m es aclaración  
58 dret processal penal ca acord terme pral.n m es acuerdo  
59 dret penitenciari ca acord de classificació terme pral.n m es acuerdo de clasificación  
60 dret penal ca acord de voluntats terme pral.n m es acuerdo de voluntades  
61 dret penal ca acord previ terme pral.n m es acuerdo previo  
62 dret penitenciari ca acord sancionador terme pral.n m es acuerdo sancionador  
63 dret penal ca acord societari abusiu terme pral.n m es acuerdo societario abusivo  
64 dret penal ca acord societari lesiu terme pral.n m es acuerdo societario lesivo  
65 dret processal penal ca acord suspensiu terme pral.n m es acuerdo suspensivo  
66 dret processal penal ca disposar terme pral.v tr ca acordar sin. compl.v tr ca decidir sin. compl.v tr ca establir sin. compl.v tr ca resoldre sin. compl.v tr es acordar  es decidir  es disponer  es establecer  es fallar  es resolver  
67 dret processal penal ca acreditació terme pral.n f es acreditación  
68 dret processal penal ca acreditar terme pral.v tr es acreditar  
69 dret processal penal ca acta terme pral.n f es acta  
70 dret penitenciari ca acte d'indisciplina greu terme pral.n m es acto de indisciplina grave  
71 dret processal penal ca acte de comunicació terme pral.n m es acto de comunicación  
72 dret processal penal ca acte de conciliació terme pral.n m es acto de conciliación  
73 dret processal penal ca acte del judici oral terme pral.n m es acto del juicio oral  
74 dret penal ca acte delictiu terme pral.n m es acto delictivo  
75 dret penal ca acte en curtcircuit terme pral.n m es acto en cortocircuito  
76 dret penal ca acte preparatori d'un delicte terme pral.n m es acto preparatorio de un delito  
77 dret processal penal ca acte processal terme pral.n m es acto procesal  
78 dret processal penal ca actuació sumarial terme pral.n f ca acte sumarial sin. compl.n m es acto sumarial  es actuación sumarial  
79 dret penal ca actio libera in causa terme pral.n f es actio libera in causa  
80 dret penal ca activitat subversiva terme pral.n f es actividad subversiva  
81 dret processal penal ca actor civil | actora civil terme pral.n m, f es actor civil | actora civil  
82 dret processal penal ca actuació cautelar terme pral.n f es actuación cautelar  
83 dret penal ca actuació en nom d'altri terme pral.n f es actuación en nombre de otro  
84 dret processal penal ca actuació penal de prevenció terme pral.n f es actuación penal de prevención  
85 dret penal ca actuació precedent terme pral.n f es actuación precedente  
86 dret processal penal ca actuació preparatòria terme pral.n f es actuación preparatoria  
87 dret processal penal ca actuació preventiva terme pral.n f es actuación preventiva  
88 dret processal penal ca actuacions terme pral.n f pl es actuaciones  es autos  es pieza de autos  
89 dret processal penal ca acudir [en] terme pral.v prep ca impugnar [en] terme pral.v prep ca recórrer [en] terme pral.v prep es acudir  es impugnar  es recurrir  
90 dret processal penal ca acumulació d'accions terme pral.n f es acumulación de acciones  
91 dret processal penal ca acumulació de causes terme pral.n f ca acumulació d'actuacions sin. compl.n f ca acumulació de processos sin. compl.n f es acumulación de actuaciones  es acumulación de autos  es acumulación de causas  es acumulación de procesos  
92 dret penitenciari ca acumulació de condemnes terme pral.n f es acumulación de condenas  
93 dret penal ca acumulació de delictes terme pral.n f es acumulación de delitos  
94 dret penal ca acumulació de penes terme pral.n f es acumulación de penas  
95 dret penal ca acumulació jurídica de penes terme pral.n f es acumulación jurídica de penas  
96 dret penal ca acumulació material de penes terme pral.n f es acumulación material de penas  
97 dret processal penal ca acusació terme pral.n f es acusación  
98 dret penal ca acusació falsa terme pral.n f es acusación falsa  
99 dret processal penal ca acusació particular terme pral.n f es acusación particular  
100 dret processal penal ca acusació penal terme pral.n f es acusación penal  
101 dret processal penal ca acusació popular terme pral.n f es acusación popular  
102 dret processal penal ca acusació privada terme pral.n f es acusación privada  
103 dret processal penal ca ministeri fiscal terme pral.n m ca acusació pública sin. compl.n f ca ministeri públic sin. compl.n m es acusación pública  es ministerio fiscal  es ministerio público  
104 dret processal penal ca acusador | acusadora terme pral.n m, f es acusador | acusadora  
105 dret processal penal ca acusador particular | acusadora particular terme pral.n m, f es acusador particular | acusadora particular  
106 dret processal penal ca acusador popular | acusadora popular terme pral.n m, f es acusador popular | acusadora popular  
107 dret processal penal ca acusador privat | acusadora privada terme pral.n m, f es acusador privado | acusadora privada  
108 dret processal penal ca fiscal terme pral.n m, f ca acusador públic | acusadora pública sin. compl.n m, f es acusador público | acusadora pública  es fiscal  
109 dret processal penal ca justificant de recepció terme pral.n m ca acusament de recepció sin. compl.n m es acuse de recibo  
110 dret processal penal ca acusar terme pral.v tr es acusar  
111 dret processal penal ca acusar recepció terme pral.v intr ca justificar recepció sin. compl.v intr es acusar recibo  
112 dret processal penal ca acusat | acusada terme pral.n m, f ca reu | rea sin. compl.n m, f es acusado | acusada  es reo  
113 dret penal ca addicció terme pral.n f es adicción  
114 dret penitenciari ca adèltic -a terme pral.adj es adelto -ta  
115 dret penal ca adequació terme pral.n f ca causació adequada sin. compl.n f es adecuación  es causación adecuada  
116 dret penal ca adequació social terme pral.n f es adecuación social  
117 dret processal penal ca adherir-se a l'apel·lació terme pral.v intr es adherirse a la apelación  
118 dret processal penal ca adherir-se al recurs terme pral.v intr es adherirse al recurso  
119 dret processal penal ca adhesió terme pral.n f es adhesión  
120 dret processal penal ca admetre a tràmit terme pral.v tr es admitir a trámite  
121 dret processal penal ca Administració de justícia terme pral.n f es Administración de justicia  
122 dret penitenciari ca Administració penitenciària terme pral.n f es Administración penitenciaria  
123 dret penitenciari ca administrador | administradora terme pral.n m, f es administrador | administradora  
124 dret processal penal ca admissió a tràmit terme pral.n f es admisión a trámite  
125 dret processal penal ca advertiment terme pral.n m ca admonició sin. compl.n f es admonición  es advertencia  
126 dret penal ca adopció il·legal terme pral.n f es adopción ilegal  
127 dret penal ca adulteració terme pral.n f es adulteración  
128 dret penal ca adulteració d'aliments terme pral.n f es adulteración de alimentos  
129 dret penal ca adulterar terme pral.v tr es adulterar  
130 dret processal penal ca declaració terme pral.n f ca adveració sin. compl.n f es declaración  
131 dret processal penal ca certificar terme pral.v tr ca adverar sin. compl.v tr es certificar  
132 dret processal penal ca declarar terme pral.v tr ca adverar sin. compl.v tr es declarar  
133 dret processal penal ca advertència terme pral.n f es advertencia  es apercibimiento  
134 dret processal penal ca advertir terme pral.v tr es advertir  es apercibir  
135 dret penal ca advocacia terme pral.n f es abogacía  
136 dret processal penal ca advocació terme pral.n f es abogacía  
137 dret processal penal ca advocar [per] terme pral.v prep es abogar  
138 dret processal penal ca advocat | advocada, advocadessa terme pral.n m, f ca lletrat | lletrada sin. compl.n m, f es abogado | abogada  es letrado | letrada  
139 dret processal penal ca advocat d'ofici | advocada d'ofici terme pral.n m, f es abogado de oficio | abogada de oficio  
140 dret processal penal ca advocat de l'Estat | advocada de l'Estat terme pral.n m, f es abogado del Estado | abogada del Estado  
141 dret processal penal ca advocat defensor | advocada defensora terme pral.n m, f ca defensor | defensora sin. compl.n m, f es abogado defensor | abogada defensora  es defensor | defensora  
142 dret processal penal ca advocat fiscal | advocada fiscal terme pral.n m, f es abogado fiscal | abogada fiscal  
143 dret processal penal ca aforat | aforada terme pral.n m, f es aforado | aforada  
144 dret penal ca autor | autora terme pral.n m, f ca agent sin. compl.n m, f es agente  es autor | autora  
145 dret penal ca agent de l'autoritat terme pral.n m, f es agente de la autoridad  
146 dret processal penal ca agent judicial terme pral.n m, f es agente judicial  
147 dret penal ca agredir terme pral.v tr es agredir  
148 dret penal ca agressió terme pral.n f es agresión  
149 dret penal ca agressió il·legítima terme pral.n f es agresión ilegítima  
150 dret penal ca agressió legítima terme pral.n f es agresión legítima  
151 dret penal ca agressió sexual terme pral.n f es agresión sexual  
152 dret penal ca agressor | agressora terme pral.n m, f es agresor | agresora  
153 dret penal ca agreujant terme pral.n m ca circumstància agreujant sin. compl.n f es agravante  es circunstancia agravante  
154 dret processal penal ca perjudicat | perjudicada terme pral.n m, f ca agreujat | agreujada sin. compl.n m, f es agraviado | agraviada  es perjudicado | perjudicada  
155 dret penitenciari ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  
156 dret penitenciari ca aïllament en cel·la terme pral.n m es aislamiento celular  es aislamiento en celda  
157 dret penitenciari ca aïllament provisional terme pral.n m es aislamiento provisional  
158 dret penitenciari ca aïllar terme pral.v tr es aislar  
159 dret penal ca aixec terme pral.n m ca aixecament sin. compl.n m ca alçament sin. compl.n m es alzamiento  
160 dret penal ca aixec de béns terme pral.n m ca alçament de béns sin. compl.n m es alzamiento de bienes  
161 dret processal penal ca aixecament de cadàver terme pral.n m es levantamiento de cadáver  
162 dret processal penal ca estendre acta [de] terme pral.v prep ca aixecar acta [de] sin. compl.v prep ca llevar acta [de] sin. compl.v prep es levantar acta [de]  
163 dret penal ca aixecar-se terme pral.v intr pron ca alçar-se sin. compl.v intr pron es alzarse  
164 dret processal penal ca ajornament de la sessió terme pral.n m es aplazamiento de la sesión  
165 dret penitenciari ca oficina de servei interior terme pral.n f ca ajudantia sin. compl.n f es ayudantía  es oficina de servicio interior  
166 dret processal penal ca alardo terme pral.n m es alarde  fr examen périodique des affaires  
167 dret penal ca alarma social terme pral.n f es alarma social  
168 dret penal ca alcoholèmia terme pral.n f es alcoholemia  
169 dret penal ca alcoholisme terme pral.n m es alcoholismo  
170 dret penal ca pertorbació mental terme pral.n f ca alienació mental sin. compl.n f es enajenación mental  es perturbación mental  
171 dret penal ca pertorbació mental completa terme pral.n f ca alienació mental completa sin. compl.n f es enajenación mental completa  es perturbación mental completa  
172 dret penal ca pertorbació mental incompleta terme pral.n f ca alienació mental incompleta sin. compl.n f es enajenación mental incompleta  es perturbación mental incompleta  
173 dret processal penal ca al·legació terme pral.n f es alegación  
174 dret processal penal ca al·legació de dret terme pral.n f es alegación de derecho  
175 dret processal penal ca al·legació de fet terme pral.n f es alegación de hecho  
176 dret processal penal ca al·legar terme pral.v tr es alegar  
177 dret processal penal ca al·legat terme pral.n m es alegato  
178 dret processal penal ca allevar terme pral.v tr es imputar  
179 dret penitenciari ca alliberament terme pral.n m es liberación  
180 dret penitenciari ca alliberament condicional terme pral.n m es liberación condicional  
181 dret penitenciari ca alliberament definitiu terme pral.n m es liberación definitiva  
182 dret penitenciari ca alliberament provisional terme pral.n m es liberación provisional  
183 dret penitenciari ca alliberar terme pral.v tr es liberar  
184 dret penitenciari ca alliberat | alliberada terme pral.n m, f es liberado | liberada  
185 dret penitenciari ca alta seguretat terme pral.n f es alta seguridad  
186 dret penal militar ca alta traïció terme pral.n f es alta traición  
187 dret penal ca alteració terme pral.n f es alteración  
188 dret penal ca alteració d'aliments terme pral.n f es alteración de alimentos  
189 dret penal ca alteració de fites terme pral.n f es alteración de lindes  es alteración de términos  
190 dret penal ca pertorbació de l'ordre terme pral.n f ca alteració de l'ordre sin. compl.n f es alteración del orden  
191 dret penal ca alteració de la filiació terme pral.n f es alteración de la filiación  
192 dret penal ca alteració de la percepció terme pral.n f es alteración de la percepción  
193 dret penal ca alteració de medicaments terme pral.n f es alteración de medicamentos  
194 dret penal ca alteració de preus terme pral.n f es alteración de precios  
195 dret penal ca alteració psíquica terme pral.n f ca anomalia psíquica terme pral.n f es alteración psíquica  es anomalía psíquica  
196 dret penitenciari ca altercació terme pral.n f ca altercat sin. compl.n m es altercado  
197 dret penal ca alternativitat terme pral.n f es alternatividad  
198 dret processal penal ca altressí terme pral.adv es otrosí  
199 dret processal penal ca altressí terme pral.n m es otrosí  
200 dret penal ca amenaça terme pral.n f es amenaza  
201 dret penal ca amenaçar terme pral.v tr es amenazar  
202 dret penal ca amnistia terme pral.n f es amnistía  
203 dret penal ca amnistiar terme pral.v tr es amnistiar  
204 dret penal ca motí terme pral.n m ca amotinament sin. compl.n m es amotinamiento  es motín  
205 dret penal ca analogia terme pral.n f es analogía  
206 dret processal penal ca analogia a favor del reu terme pral.n f ca analogia in bonam partem sin. compl.n f es analogía en favor del reo  es analogía in bonam partem  
207 dret processal penal ca analogia contra el reu terme pral.n f ca analogia in malam partem sin. compl.n f es analogía en contra del reo  es analogía in malam partem  
208 dret penal ca ànim terme pral.n m ca animus sin. compl.n m ca intenció sin. compl.n f es ánimo  es animus  es intención  
209 dret penal ca ànim de lucre terme pral.n m es ánimo de lucro  
210 dret processal penal ca anotació terme pral.n f es anotación  
211 dret processal penal ca antecedent de fet terme pral.n m es antecedente de hecho  
212 dret penal ca antecedents penals terme pral.n m pl es antecedentes penales  
213 dret processal penal ca antecedents policials terme pral.n m pl es antecedentes policiales  
214 dret penal ca antijurídic -a terme pral.adj es antijurídico -ca  
215 dret penal ca antijuridicitat terme pral.n f es antijuridicidad  
216 dret penal ca antijuridicitat formal terme pral.n f es antijuridicidad formal  
217 dret penal ca antijuridicitat material terme pral.n f es antijuridicidad material  
218 dret penal ca antisemitisme terme pral.n m es antisemitismo  
219 dret processal penal ca anul·labilitat terme pral.n f es anulabilidad  
220 dret processal penal ca anul·lable terme pral.adj es anulable  
221 dret processal penal ca anul·lació terme pral.n f es anulación  
222 dret processal penal ca anul·lar terme pral.v tr es anular  
223 dret processal penal ca any judicial terme pral.n m es año judicial  
224 dret penal ca aparença terme pral.n f es apariencia  
225 dret processal penal ca apel·lable terme pral.adj es apelable  
226 dret processal penal ca apel·lació terme pral.n f es apelación  
227 dret processal penal ca apel·lant terme pral.n m, f es apelante  
228 dret processal penal ca apel·lar [contra] terme pral.v prep es apelar  
229 dret penal ca apoderament terme pral.n m es apoderamiento  
230 dret processal penal ca poder terme pral.n m ca apoderament notarial sin. compl.n m es apoderamiento notarial  es poder  
231 dret penal ca apoderar terme pral.v tr es apoderar  
232 dret processal penal ca apoderat | apoderada terme pral.n m, f es apoderado | apoderada  
233 dret penal ca apologia del delicte terme pral.n f es apología del delito  
234 dret penal ca apologia del terrorisme terme pral.n f es apología del terrorismo  
235 dret processal penal ca aportació de part terme pral.n f es aportación de parte  
236 dret penal ca apropiació terme pral.n f es apropiación  
237 dret penal ca apropiació indeguda terme pral.n f es apropiación indebida  
238 dret processal penal ca apud acta terme pral.adj es apud acta  
239 dret processal penal ca apuntament terme pral.n m es apuntamiento  
240 dret processal penal ca arbitri judicial terme pral.n m ca discrecionalitat judicial sin. compl.n f es arbitrio judicial  es discrecionalidad judicial  
241 dret penitenciari ca àrea educativa terme pral.n f es área educacional  es área educativa  
242 dret penitenciari ca àrea mixta terme pral.n f es área mixta  
243 dret penal ca arma terme pral.n f es arma  
244 dret penal ca arravatament terme pral.n m es arrebato  
245 dret penal ca arrest terme pral.n m es arresto  
246 dret penal ca arrest continu terme pral.n m es arresto continuo  
247 dret penal ca arrest de cap de setmana terme pral.n m es arresto de fin de semana  
248 dret penal militar ca arrest disciplinari terme pral.n m es arresto disciplinario  
249 dret penal ca arrest discontinu terme pral.n m es arresto discontinuo  
250 dret penal ca arrest domiciliari terme pral.n m es arresto domiciliario  
251 dret penal ca arrest major terme pral.n m es arresto mayor  
252 dret penal ca arrest menor terme pral.n m es arresto menor  
253 dret penal ca responsabilitat personal subsidiària terme pral.n f ca arrest substitutori sin. compl.n m es arresto sustitutorio  es responsabilidad personal subsidiaria  
254 dret penal ca arrestar terme pral.v tr es arrestar  
255 dret penal ca arrogació terme pral.n f es arrogación  
256 dret penal ca arrogació de funcions terme pral.n f ca arrogació d'atribucions sin. compl.n f es arrogación de atribuciones  es arrogación de funciones  
257 dret processal penal ca article terme pral.n m es artículo  
258 dret penitenciari ca article autoritzat terme pral.n m es artículo autorizado  
259 dret processal penal ca article de pronunciament previ terme pral.n m es artículo de previo pronunciamiento  
260 dret penitenciari ca article no autoritzat terme pral.n m es artículo no autorizado  
261 dret processal penal ca arxivament terme pral.n m es archivo  
262 dret processal penal ca arxivament de les actuacions terme pral.n m es archivo de las actuaciones  
263 dret processal penal ca arxivar terme pral.v tr es archivar  
264 dret penal ca asil terme pral.n m es asilo  
265 dret processal penal ca asilat | asilada terme pral.n m, f es asilado | asilada  
266 dret penitenciari ca asocialització terme pral.n f es asocialización  
267 dret penal ca asperació de la pena terme pral.n f es asperación de la pena  es exasperación de la pena  
268 dret penal ca assalt terme pral.n m es asalto  
269 dret penal ca assassí | assassina terme pral.n m, f es asesino | asesina  
270 dret penal ca assassinar terme pral.v tr es asesinar  
271 dret penal ca assassinat terme pral.n m es asesinato  
272 dret processal penal ca assentament terme pral.n m es asentamiento  es asiento  
273 dret processal penal ca assenyalament terme pral.n m es señalamiento  
274 dret processal penal ca assenyalament de domicili terme pral.n m es señalamiento de domicilio  
275 dret processal penal ca assenyalar terme pral.v tr es señalar  
276 dret penal ca assetjament sexual terme pral.n m es acoso sexual  
277 dret processal penal ca assistència terme pral.n f es asistencia  
278 dret processal penal ca assistència al detingut terme pral.n f es asistencia al detenido  
279 dret processal penal ca assistència lletrada terme pral.n f ca assistència de lletrat sin. compl.n f es asistencia de letrado  es asistencia letrada  
280 dret processal penal ca assistència jurídica terme pral.n f es asistencia jurídica  
281 dret processal penal ca assistència jurídica gratuïta terme pral.n f es asistencia jurídica gratuita  
282 dret penitenciari ca assistència postpenitenciària terme pral.n f es asistencia postpenitenciaria  
283 dret penitenciari ca treballador social | treballadora social terme pral.n m, f ca assistent social sin. compl.n m, f es asistente social  es trabajador social | trabajadora social  
284 dret processal penal ca assistir terme pral.v tr es asistir  
285 dret penal ca associació il·lícita terme pral.n f es asociación ilícita  
286 dret penal ca astúcia terme pral.n f es astucia  
287 dret penal ca atemptar [contra] terme pral.v prep es atentar  
288 dret penal ca atemptat terme pral.n m es atentado  
289 dret penal ca atenuant terme pral.n m ca circumstància atenuant sin. compl.n f es atenuante  es circunstancia atenuante  
290 dret penal ca atenuant anàleg terme pral.n m ca atenuant d'anàloga significació sin. compl.n m es atenuante análoga  es atenuante de análoga significación  
291 dret penal ca atenuant molt qualificat terme pral.n m es atenuante muy cualificada  
292 dret processal penal ca testificació terme pral.n f ca atestació sin. compl.n f es atestiguación  es testificación  
293 dret processal penal ca testificar terme pral.v tr ca atestar sin. compl.v tr ca donar testimoni sin. compl.v prep ca donar testimoniatge sin. compl.v prep es atestar  es atestiguar  es dar testimonio  es testificar  
294 dret processal penal ca atestat terme pral.n m es atestado  
295 dret penal ca atípic -a terme pral.adj es atípico -ca  
296 dret penal ca atipicitat terme pral.n f es atipicidad  
297 dret processal penal ca audiència terme pral.n f es audiencia  
298 dret processal penal ca audiència a porta closa terme pral.n f ca audiència a porta tancada terme pral.n f es audiencia a puerta cerrada  
299 dret processal penal ca audiència de les parts terme pral.n f es audiencia de las partes  
300 dret processal penal ca audiència nacional terme pral.n f es audiencia nacional  
301 dret processal penal ca audiència penal terme pral.n f es audiencia de lo criminal  es audiencia penal  
302 dret processal penal ca audiència preliminar terme pral.n f es audiencia preliminar  
303 dret processal penal ca audiència provincial terme pral.n f es audiencia provincial  
304 dret processal penal ca audiència pública terme pral.n f es audiencia pública  
305 dret penal militar ca auditor | auditora terme pral.n m, f es auditor | auditora  
306 dret penitenciari ca aula de formació terme pral.n f es aula de formación  
307 dret penitenciari ca aula taller terme pral.n f es aula taller  
308 dret processal penal ca autenticar terme pral.v tr ca autentificar sin. compl.v tr es autenticar  es autentificar  
309 dret processal penal ca autodefensa terme pral.n f es autodefensa  
310 dret penitenciari ca règim d'autogovern terme pral.n m ca autogovern sin. compl.n m es autogobierno  es régimen de autogobierno  
311 dret processal penal ca autoinculpació terme pral.n f es autoinculpación  
312 dret penal ca autolesió terme pral.n f es autolesión  
313 dret penal ca autolesionar-se terme pral.v intr pron es autolesionarse  
314 dret processal penal ca autòpsia terme pral.n f es autopsia  
315 dret penal ca autoria terme pral.n f es autoría  
316 dret penal ca autoria accessòria terme pral.n f es autoría accesoria  
317 dret penal ca autoria directa terme pral.n f es autoría directa  
318 dret penal ca autoria mediata terme pral.n f es autoría mediata  
319 dret processal penal ca autoritat terme pral.n f es autoridad  
320 dret processal penal ca autoritat judicial terme pral.n f es autoridad judicial  
321 dret penal militar ca autoritat militar terme pral.n f es autoridad militar  
322 dret processal penal ca autorització judicial terme pral.n f es autorización judicial  
323 dret processal penal ca auxili judicial terme pral.n m ca auxili jurisdiccional sin. compl.n m es auxilio judicial  es auxilio jurisdiccional  
324 dret penal ca auxili necessari terme pral.n m es auxilio necesario  
325 dret processal penal ca auxiliar de l'Administració de justícia terme pral.n m, f es auxiliar de la Administración de justicia  
326 dret processal penal ca avocació terme pral.n f es avocación  
327 dret processal penal ca avocar terme pral.v tr es avocar  
328 dret penal ca avortament il·legal terme pral.n m es aborto ilegal  
329 dret penitenciari ca baixa en redempció terme pral.n f es baja en redención  
330 dret penitenciari ca baldric terme pral.n m es tahalí  
331 dret penal militar ca ban militar terme pral.n m es bando militar  
332 dret processal penal ca banc dels acusats terme pral.n m es banquillo  es banquillo de los acusados  
333 dret penal ca banda armada terme pral.n f es banda armada  
334 dret penal ca bandejament terme pral.n m ca desterrament sin. compl.n m es destierro  
335 dret penal ca baralla tumultuària terme pral.n f ca batussa tumultuària sin. compl.n f es riña tumultuaria  
336 dret penitenciari ca barrot terme pral.n m es barrote  
337 dret penal ca bé jurídic terme pral.n m es bien jurídico  
338 dret penal ca bé jurídic col·lectiu terme pral.n m ca bé jurídic difús terme pral.n m es bien jurídico colectivo  es bien jurídico difuso  
339 dret penal ca bé jurídic comunitari terme pral.n m es bien jurídico comunitario  
340 dret penal ca bé jurídic fonamental terme pral.n m es bien jurídico fundamental  
341 dret penal ca bé jurídic individual terme pral.n m es bien jurídico individual  
342 dret penal ca bé jurídic protegit terme pral.n m es bien jurídico protegido  
343 dret penal ca bé jurídic supraindividual terme pral.n m es bien jurídico supraindividual  
344 dret penitenciari ca benefici penitenciari terme pral.n m es beneficio penitenciario  
345 dret penitenciari ca bidèltic -a terme pral.adj es bidelto -ta  
346 dret penal ca bigàmia terme pral.n f es bigamia  
347 dret penal ca blanqueig terme pral.n m es blanqueo  
348 dret penal ca blanqueig de diner terme pral.n m es blanqueo de dinero  
349 dret penal ca blanquejar terme pral.v tr es blanquear  
350 dret penitenciari ca bona conducta terme pral.n f es buena conducta  
351 dret penal ca bona fe terme pral.n f es buena fe  
352 dret penitenciari ca cabina de control terme pral.n f es búnker  es cabina de control  es cabina de seguridad  
353 dret penal ca presó perpètua terme pral.n f ca cadena perpètua sin. compl.n f es cadena perpetua  es prisión perpetua  
354 dret penitenciari ca cadenat terme pral.n m es candado  
355 dret penitenciari ca calabós terme pral.n m es calabozo  
356 dret penal ca calúmnia terme pral.n f es calumnia  
357 dret penal ca calumniador | calumniadora terme pral.n m, f es calumniador | calumniadora  
358 dret penal ca calumniar terme pral.v tr es calumniar  
359 dret penitenciari ca cancell de seguretat terme pral.n m es entrecancelas  
360 dret penal ca cancel·lació d'antecedents penals terme pral.n f es cancelación de antecedentes penales  
361 dret penal militar ca cancel·lació de notes desfavorables terme pral.n f es cancelación de notas desfavorables  
362 dret processal penal ca candidat a jurat | candidata a jurat terme pral.n m, f es candidato a jurado | candidata a jurado  
363 dret processal penal ca candidat a jurat suplent | candidata a jurat suplent terme pral.n m, f es candidato a jurado suplente | candidata a jurado suplente  
364 dret penitenciari ca cap d'unitat terme pral.n m, f es jefe de unidad | jefa de unidad  
365 dret penitenciari ca cap de centre terme pral.n m, f es jefe de centro | jefa de centro  
366 dret penitenciari ca cap de serveis terme pral.n m, f es jefe de servicios | jefa de servicios  
367 dret penal ca capacitat cognoscitiva terme pral.n f ca facultat cognoscitiva sin. compl.n f es capacidad cognoscitiva  es facultad cognoscitiva  
368 dret penal ca capacitat d'acció terme pral.n f es capacidad de acción  
369 dret penal ca imputabilitat terme pral.n f ca capacitat de culpabilitat sin. compl.n f es capacidad de culpabilidad  es imputabilidad  
370 dret penal ca capacitat de pena terme pral.n f es capacidad de pena  
371 dret penal ca capacitat intel·lectiva terme pral.n f ca facultat intel·lectiva sin. compl.n f es capacidad intelectiva  es facultad intelectiva  
372 dret penal ca capacitat volitiva terme pral.n f ca facultat volitiva sin. compl.n f es capacidad volitiva  es facultad volitiva  
373 dret penal militar ca capitulació terme pral.n f es capitulación  
374 dret penal militar ca capitular terme pral.v intr es capitular  
375 dret processal penal ca captura terme pral.n f es captura  
376 dret processal penal ca capturar terme pral.v tr es capturar  
377 dret processal penal ca capturat | capturada terme pral.n m, f es capturado | capturada  
378 dret penitenciari ca carcerari -ària terme pral.adj es carcelario -ria  
379 dret processal penal ca càrrec terme pral.n m es cargo  
380 dret processal penal ca càrrega de la prova terme pral.n f es carga de la prueba  
381 dret processal penal ca carta ordre terme pral.n f es carta orden  
382 dret penal ca cas fortuït terme pral.n m es caso fortuito  
383 dret processal penal ca cassació terme pral.n f es casación  
384 dret processal penal ca cassar terme pral.v tr es casar  
385 dret penal ca caució terme pral.n f es caución  
386 dret penal ca caucionar terme pral.v tr es caucionar  
387 dret penal ca causa de justificació terme pral.n f es causa de justificación  
388 dret processal penal ca causa penal terme pral.n f ca procés penal terme pral.n m es causa penal  es proceso penal  
389 dret processal penal ca causa suficient terme pral.n f es causa bastante  
390 dret penal ca causalisme terme pral.n m es causalismo  
391 dret penal ca causalitat terme pral.n f es causalidad  
392 dret penal ca causalitat avançada terme pral.n f es causalidad avanzada  
393 dret penal ca causalitat cumulativa terme pral.n f es causalidad cumulativa  
394 dret penal ca causalitat eficient terme pral.n f es causalidad eficiente  
395 dret penal ca causalitat hipotètica terme pral.n f es causalidad hipotética  
396 dret penal ca causant terme pral.n m, f es causante  
397 dret processal penal ca procurador | procuradora terme pral.n m, f ca causídic | causídica sin. compl.n m, f es procurador | procuradora  
398 dret processal penal ca causídic -a terme pral.adj es causídico -ca  
399 dret processal penal ca cèdula terme pral.n f es cédula  
400 dret processal penal ca cèdula de citació terme pral.n f es cédula de citación  
401 dret processal penal ca cèdula de citació a termini terme pral.n f es cédula de emplazamiento  
402 dret processal penal ca cèdula de notificació terme pral.n f es cédula de notificación  
403 dret penitenciari ca cel·la terme pral.n f es celda  
404 dret penitenciari ca cel·la d'aïllament terme pral.n f es celda de aislamiento  
405 dret penitenciari ca cel·lular terme pral.adj es celular  
406 dret penitenciari ca central penitenciària d'observació terme pral.n f es central penitenciaria de observación  
407 dret penitenciari ca centre d'inserció social terme pral.n m es centro de inserción social  
408 dret penitenciari ca centre d'observació terme pral.n m es centro de observación  
409 dret penitenciari ca centre de compliment terme pral.n m es centro de cumplimiento  
410 dret penitenciari ca centre de control terme pral.n m es centro de control  
411 dret penitenciari ca centre de deshabituació terme pral.n m es centro de deshabituación  
412 dret penitenciari ca centre de dia terme pral.n m es centro de día  
413 dret penitenciari ca centre de penats terme pral.n m es centro de penados  
414 dret penitenciari ca centre de preventius terme pral.n m es centro de preventivos  
415 dret penitenciari ca centre de trànsit terme pral.n m es centro de tránsito  
416 dret penitenciari ca centre directiu terme pral.n m es centro directivo  
417 dret penitenciari ca centre educatiu especial terme pral.n m es centro educativo especial  
418 dret penitenciari ca centre obert terme pral.n m es centro abierto  
419 dret penitenciari ca centre penitenciari terme pral.n m ca establiment penitenciari sin. compl.n m ca penal sin. compl.n m ca presidi sin. compl.n m ca presó sin. compl.n f es centro penitenciario  es establecimiento penitenciario  es penal  es prisión  
420 dret penal militar ca centre penitenciari militar terme pral.n m es centro penitenciario militar  
421 dret penitenciari ca centre polivalent terme pral.n m es centro polivalente  
422 dret penitenciari ca centre psiquiàtric penitenciari terme pral.n m es centro psiquiátrico penitenciario  
423 dret penitenciari ca centre semiobert terme pral.n m es centro semiabierto  
424 dret penitenciari ca centre tancat terme pral.n m es centro cerrado  
425 dret processal penal ca certificació terme pral.n f es certificación  
426 dret processal penal ca certificat terme pral.n m es certificación  es certificado  
427 dret processal penal ca certificat d'antecedents penals terme pral.n m es certificado de antecedentes penales  
428 dret processal penal ca certificat mèdic terme pral.n m es certificado médico  
429 dret penal ca cessament de la mesura de seguretat terme pral.n m es cese de la medida de seguridad  
430 dret penal ca ciència del dret penal terme pral.n f es ciencia del derecho penal  
431 dret penal ca circumstància terme pral.n f es circunstancia  
432 dret penal ca circumstància acumulable terme pral.n f ca circumstància concurrent terme pral.n f es circunstancia acumulable  es circunstancia concurrente  
433 dret penal ca circumstància compensable terme pral.n f es circunstancia compensable  
434 dret penal ca circumstància específica terme pral.n f es circunstancia específica  
435 dret penal ca eximent terme pral.n m ca circumstància eximent sin. compl.n f es circunstancia eximente  es eximente  
436 dret penal ca circumstància genèrica terme pral.n f es circunstancia genérica  
437 dret penal ca circumstància inherent terme pral.n f es circunstancia inherente  
438 dret penal ca circumstància mixta de parentiu terme pral.n f es circunstancia mixta de parentesco  
439 dret penal ca circumstància objectiva terme pral.n f es circunstancia objetiva  
440 dret penal ca circumstància subjectiva terme pral.n f es circunstancia subjetiva  
441 dret processal penal ca citació terme pral.n f es citación  
442 dret processal penal ca citació a dia cert terme pral.n f es citación a comparecencia  
443 dret processal penal ca citació a termini terme pral.n f es emplazamiento  
444 dret processal penal ca citar terme pral.v tr es citar  
445 dret processal penal ca citar a dia cert terme pral.v tr es citar a comparecencia  es citar de comparecencia  
446 dret processal penal ca citar a termini terme pral.v tr es emplazar  
447 dret processal penal ca citatori -òria terme pral.adj es citatorio -ria  
448 dret penitenciari ca classificació terme pral.n f es clasificación  
449 dret penitenciari ca classificació inicial terme pral.n f es clasificación inicial  
450 dret penitenciari ca classificació interior terme pral.n f es clasificación interior  
451 dret penal ca clau falsa terme pral.n f es llave falsa  
452 dret processal penal ca clínica medicoforense terme pral.n f es clínica medicoforense  
453 dret penal ca clonatge humà terme pral.n m es clonación humana  
454 dret penal ca coacció terme pral.n f es coacción  
455 dret penal ca coaccionar terme pral.v tr es coaccionar  
456 dret penal ca coactiu -iva terme pral.adj es coactivo -va  
457 dret processal penal ca coartada terme pral.n f es coartada  
458 dret penal ca coautor | coautora terme pral.n m, f es coautor | coautora  
459 dret penal ca coautoria terme pral.n f es coautoría  
460 dret penal ca coautoria successiva terme pral.n f es coautoría sucesiva  
461 dret penal ca cocausació terme pral.n f es cocausación  
462 dret penal ca cocausant terme pral.n m, f es cocausante  
463 dret penal ca participació terme pral.n f ca codelinqüència sin. compl.n f ca concurs de delinqüents sin. compl.n m es codelincuencia  es concurso de delincuentes  es participación  
464 dret penal ca partícip terme pral.n m, f ca codelinqüent sin. compl.n m, f ca consort sin. compl.n m, f es codelincuente  es consorte  es partícipe  
465 dret penitenciari ca codi d'identificació terme pral.n m es código de identificación  
466 dret penal ca codi penal terme pral.n m es código penal  
467 dret penal militar ca codi penal militar terme pral.n m es código penal militar  
468 dret penitenciari ca coerció terme pral.n f es coerción  
469 dret penitenciari ca coercitiu -iva terme pral.adj es coercitivo -va  
470 dret penal ca coinducció terme pral.n f es coinducción  
471 dret penal ca coinductor | coinductora terme pral.n m, f es coinductor | coinductora  
472 dret processal penal ca col·legi d'advocats terme pral.n m es colegio de abogados  
473 dret processal penal ca col·legi de procuradors terme pral.n m es colegio de procuradores  
474 dret penal ca col·lisió de deures terme pral.n f es colisión de deberes  
475 dret penal ca col·lisió de drets terme pral.n f es colisión de derechos  
476 dret penitenciari ca comandament d'incidències terme pral.n m es mando de incidencias  
477 dret penal ca combinació de penes terme pral.n f es combinación de penas  
478 dret penal ca cometre terme pral.v tr es cometer  
479 dret penal ca comís terme pral.n m ca decomís sin. compl.n m es comiso  es decomiso  
480 dret penal ca comissar terme pral.v tr ca decomissar sin. compl.v tr es comisar  es decomisar  
481 dret penal ca comissió terme pral.n f es comisión  
482 dret penitenciari ca comissió d'interns terme pral.n f es comisión de internos  
483 dret penitenciari ca comissió disciplinària terme pral.n f es comisión disciplinaria  
484 dret penal ca comissió per omissió terme pral.n f ca omissió impròpia sin. compl.n f es comisión por omisión  es omisión impropia  
485 dret processal penal ca comissió rogatòria terme pral.n f es comisión rogatoria  
486 dret penitenciari ca comissió territorial d'assistència social penitenciària terme pral.n f es comisión territorial de asistencia social penitenciaria  
487 dret penal ca comminació terme pral.n f es conminación  
488 dret penal ca comminar terme pral.v tr es conminar  
489 dret penal ca commutació terme pral.n f es conmutación  
490 dret penal ca commutar terme pral.v tr es conmutar  
491 dret processal penal ca compareixença terme pral.n f es comparecencia  
492 dret processal penal ca compareixent terme pral.n m, f es compareciente  
493 dret processal penal ca comparèixer terme pral.v intr ca personar-se terme pral.v intr pron es comparecer  es personarse  
494 dret penal ca compatibilitat de circumstàncies terme pral.n f es compatibilidad de circunstancias  
495 dret penal ca compensació de culpes terme pral.n f es compensación de culpas  
496 dret processal penal ca competència terme pral.n f es competencia  
497 dret processal penal ca competència funcional terme pral.n f es competencia funcional  
498 dret processal penal ca competència objectiva terme pral.n f es competencia objetiva  
499 dret processal penal ca competència territorial terme pral.n f es competencia territorial  
500 dret processal penal ca competencial terme pral.adj es competencial  
501 dret processal penal ca competent terme pral.adj es competente  
502 dret processal penal ca competir terme pral.v intr es competer  
503 dret penal ca còmplice terme pral.n m, f es cómplice  
504 dret penal ca complicitat terme pral.n f es complicidad  
505 dret penal ca compliment d'un deure terme pral.n m es cumplimiento de un deber  
506 dret penal ca compliment de la condemna terme pral.n m ca compliment de la pena terme pral.n m es cumplimiento de la condena  es cumplimiento de la pena  
507 dret penal ca compliment de la mesura de seguretat terme pral.n m es cumplimiento de la medida de seguridad  
508 dret penitenciari ca compliment de la sanció terme pral.n m es cumplimiento de la sanción  
509 dret penal ca compliment simultani de penes terme pral.n m es cumplimiento simultáneo de penas  
510 dret penal ca compliment successiu de penes terme pral.n m es cumplimiento sucesivo de penas  
511 dret penitenciari ca complir (una) condemna terme pral.v intr es cumplir (una) condena  
512 dret penal ca complot terme pral.n m es complot  
513 dret penal ca complotar terme pral.v tr es complotar  
514 dret processal penal ca comprovació del delicte terme pral.n f es comprobación del delito  
515 dret processal penal ca compte de dipòsits i consignacions terme pral.n m es cuenta de depósitos y consignaciones  
516 dret penitenciari ca compte de peculi terme pral.n m es cuenta de peculio  
517 dret penal ca còmput de penes terme pral.n m es cómputo de penas  
518 dret penal ca comunicabilitat de circumstàncies terme pral.n f es comunicabilidad de circunstancias  
519 dret penitenciari ca comunicació terme pral.n f es comunicación  
520 dret penitenciari ca comunicació de convivència terme pral.n f ca vis-a-vis de convivència sin. compl.n m ca visita de convivència sin. compl.n f es comunicación de convivencia  es vis-a-vis de convivencia  es visita de convivencia  
521 dret penitenciari ca comunicació escrita terme pral.n f es comunicación escrita  
522 dret penitenciari ca comunicació especial terme pral.n f ca vis-a-vis sin. compl.n m ca visita especial sin. compl.n f es comunicación especial  es vis-a-vis  es visita especial  
523 dret penitenciari ca comunicació extraordinària terme pral.n f es comunicación extraordinaria  
524 dret penitenciari ca comunicació familiar terme pral.n f ca vis-a-vis familiar sin. compl.n m ca visita familiar sin. compl.n f es comunicación familiar  es vis-a-vis familiar  es visita familiar  
525 dret penitenciari ca comunicació íntima terme pral.n f ca vis-a-vis íntim sin. compl.n m ca visita íntima sin. compl.n f es comunicación íntima  es vis-a-vis íntimo  es visita íntima  en conjugal visit  
526 dret processal penal ca comunicació judicial terme pral.n f es comunicación judicial  
527 dret penitenciari ca comunicació oral terme pral.n f es comunicación oral  
528 dret penitenciari ca comunicació ordinària terme pral.n f es comunicación ordinaria  
529 dret processal penal ca comunicació postal terme pral.n f es comunicación postal  
530 dret processal penal ca comunicació telefònica terme pral.n f es comunicación telefónica  
531 dret processal penal ca comunicació telegràfica terme pral.n f es comunicación telegráfica  
532 dret penitenciari ca comunicant terme pral.n m, f es comunicante  
533 dret penitenciari ca comunicar terme pral.v intr es comunicar  
534 dret processal penal ca comunicat terme pral.n m es parte  
535 dret penitenciari ca comunicat de fets terme pral.n m es parte informativo  
536 dret processal penal ca comunicat de formació de causa terme pral.n m es parte de formación de causa  
537 dret penitenciari ca comunicat disciplinari terme pral.n m es parte disciplinario  
538 dret penitenciari ca comunitat terapèutica terme pral.n f es comunidad terapéutica  
539 dret processal penal ca concedir la paraula terme pral.v prep es conceder la palabra  
540 dret processal penal ca concentració terme pral.n f es concentración  
541 dret penal ca concert de voluntats terme pral.n m es concierto de voluntades  
542 dret penitenciari ca concertina terme pral.n f es alambrada plegable  es concertina  fr concertina  fr réseau concertina  en concertina  en concertina wire  
543 dret processal penal ca conciliació terme pral.n f es conciliación  
544 dret processal penal ca conclús -usa terme pral.adj es concluso -sa  
545 dret processal penal ca conclús -usa per a sentència terme pral.adj ca vist -a per a sentència terme pral.adj es concluso -sa para sentencia  es visto -ta para sentencia  
546 dret processal penal ca conclusió del sumari terme pral.n f es conclusión del sumario  
547 dret processal penal ca conclusions terme pral.n f pl es conclusiones  
548 dret processal penal ca conclusions alternatives terme pral.n f pl es conclusiones alternativas  
549 dret processal penal ca conclusions definitives terme pral.n f pl es conclusiones definitivas  
550 dret processal penal ca conclusions provisionals terme pral.n f pl es conclusiones provisionales  
551 dret penal ca concurs d'infraccions penals terme pral.n m es concurso de infracciones penales  
552 dret penal ca concurs de delictes terme pral.n m es concurso de delitos  
553 dret penal ca concurs de faltes terme pral.n m es concurso de faltas  
554 dret penal ca concurs de lleis terme pral.n m es concurso de leyes  
555 dret penal ca concurs ideal terme pral.n m es concurso ideal  
556 dret penal ca concurs mediat terme pral.n m es concurso mediato  
557 dret penal ca concurs real terme pral.n m es concurso real  
558 dret penal ca concussió terme pral.n f es concusión  
559 dret processal penal ca condemna terme pral.n f es condena  
560 dret penal ca condemna a costes terme pral.n f es condena de costas  es condena en costas  
561 dret penal ca condemna condicional terme pral.n f es condena condicional  
562 dret processal penal ca condemnar terme pral.v tr ca penalitzar sin. compl.v tr ca penar sin. compl.v tr es condenar  es penalizar  es penar  
563 dret processal penal ca condemnar a costes terme pral.v tr es condenar en costas  
564 dret processal penal ca condemnar en contumàcia terme pral.v tr es condenar en contumacia  
565 dret processal penal ca condemnar en rebel·lia terme pral.v tr es condenar en rebeldía  
566 dret processal penal ca condemnar executòriament terme pral.v tr es condenar ejecutoriamente  
567 dret processal penal ca condemnat | condemnada terme pral.n m, f ca penat | penada terme pral.n m, f ca reu | rea sin. compl.n m, f es condenado | condenada  es penado | penada  es reo  
568 dret processal penal ca condemnatori -òria terme pral.adj es condenatorio -ria  
569 dret penal ca condició més eficaç terme pral.n f es condición más eficaz  
570 dret penal ca condició objectiva de penalitat terme pral.n f es condición objetiva de penalidad  
571 dret processal penal ca condició objectiva de perseguibilitat terme pral.n f es condición objetiva de perseguibilidad  
572 dret processal penal ca condició objectiva de procedibilitat terme pral.n f es condición objetiva de procedibilidad  
573 dret penal ca conditio sine qua non terme pral.n f es conditio sine qua non  
574 dret penitenciari ca conducció terme pral.n f es conducción  
575 dret penal ca conducció temerària terme pral.n f es conducción temeraria  
576 dret penal ca conducta adequada a dret terme pral.n f es conducta adecuada a derecho  
577 dret penitenciari ca conduir terme pral.v tr es conducir  
578 dret penal ca coneixement de l'antijuridicitat terme pral.n m es conocimiento de la antijuridicidad  
579 dret processal penal ca conèixer terme pral.v tr/prep ca entendre terme pral.v prep es conocer  es entender  es ver  
580 dret processal penal ca conèixer terme pral.v prep es conocer  
581 dret penal ca confés -essa terme pral.adj es confeso -sa  
582 dret penal ca confessar terme pral.v tr es confesar  
583 dret penal ca confessió terme pral.n f es confesión  
584 dret penal ca confiança terme pral.n f es confianza  
585 dret penal ca confinament terme pral.n m es confinamiento  
586 dret penal ca confinar terme pral.v tr es confinar  
587 dret penal ca confinat | confinada terme pral.n m, f es confinado | confinada  
588 dret processal penal ca confirmar en terme pral.v tr es confirmar en  
589 dret processal penal ca confirmar una sentència terme pral.v intr es confirmar una sentencia  
590 dret processal penal ca confirmatori -òria terme pral.adj es confirmatorio -ria  
591 dret processal penal ca confiscació terme pral.n f es confiscación  
592 dret processal penal ca confiscar terme pral.v tr es aprehender  es confiscar  
593 dret penal ca conflicte d'interessos terme pral.n m es conflicto de intereses  
594 dret processal penal ca conflicte de competència terme pral.n m es conflicto de competencia  
595 dret processal penal ca conflicte de jurisdicció terme pral.n m ca conflicte jurisdiccional sin. compl.n m es conflicto jurisdiccional  
596 dret processal penal ca vistiplau terme pral.n m ca conformitat sin. compl.n f es conforme  es conformidad  es visto bueno  
597 dret processal penal ca confrontar terme pral.v prep es concordar  
598 dret processal penal ca congruència terme pral.n f es congruencia  
599 dret penal ca conjugicidi terme pral.n m es conyugicidio  
600 dret penitenciari ca consell de direcció terme pral.n m es consejo de dirección  
601 dret penal ca consentiment terme pral.n m es consentimiento  
602 dret penal ca consentiment exprés terme pral.n m es consentimiento expreso  
603 dret penal ca consentiment tàcit terme pral.n m es consentimiento tácito  
604 dret penal ca consentiment viciat terme pral.n m es consentimiento viciado  
605 dret processal penal ca consentir terme pral.v tr es consentir  
606 dret penal ca conseqüència accessòria terme pral.n f es consecuencia accesoria  
607 dret processal penal ca consignació judicial terme pral.n f es consignación judicial  
608 dret processal penal ca consignatari | consignatària terme pral.n m, f es consignatario | consignataria  
609 dret penal ca conspiració terme pral.n f es conspiración  
610 dret penal ca conspirador | conspiradora terme pral.n m, f es conspirador | conspiradora  
611 dret penal ca conspirar terme pral.v intr es conspirar  
612 dret processal penal ca constar en acta terme pral.v intr es constar en acta  
613 dret processal penal ca constrenyiment terme pral.n m es apremio  
614 dret penal ca consumació terme pral.n f es consumación  
615 dret penal ca consumació anticipada terme pral.n f es consumación anticipada  
616 dret penal ca consumació formal terme pral.n f ca consumació típica sin. compl.n f es consumación formal  es consumación típica  
617 dret penal ca consumació material terme pral.n f es consumación material  
618 dret penal ca consumar terme pral.v tr es consumar  
619 dret penal ca consumpció terme pral.n f es consunción  
620 dret penal ca contraban terme pral.n m es contrabando  
621 dret penal ca contrabandista terme pral.n m, f es contrabandista  
622 dret penitenciari ca contracte de conducta terme pral.n m es contrato de conducta  
623 dret penal ca contracte simulat terme pral.n m es contrato simulado  
624 dret processal penal ca contradicció terme pral.n f es contradicción  
625 dret penitenciari ca contraporta de seguretat terme pral.n f es cangrejo  
626 dret processal penal ca contraprova terme pral.n f es contraprueba  
627 dret penal ca control social terme pral.n m es control social  
628 dret processal penal ca contumàcia terme pral.n f es contumacia  
629 dret processal penal ca convocar a audiència terme pral.v tr es convocar a audiencia  
630 dret processal penal ca convocar a judici terme pral.v tr es convocar a juicio  
631 dret penal ca cooperació terme pral.n f es cooperación  
632 dret penal ca cooperació al suïcidi terme pral.n f es cooperación al suicidio  
633 dret processal penal ca cooperació jurisdiccional terme pral.n f es cooperación jurisdiccional  
634 dret penal ca cooperació necessària terme pral.n f es cooperación necesaria  
635 dret penal ca cooperació no necessària terme pral.n f es cooperación no necesaria  
636 dret penal ca cooperació psíquica terme pral.n f es cooperación psíquica  
637 dret penal ca cooperador | cooperadora terme pral.n m, f es cooperador | cooperadora  
638 dret penal ca copartícip terme pral.n m, f es copartícipe  
639 dret penal ca coparticipació terme pral.n f es coparticipación  
640 dret processal penal ca còpia certificada terme pral.n f es copia certificada  
641 dret processal penal ca còpia literal terme pral.n f es copia literal  
642 dret processal penal ca còpia simple terme pral.n f es copia simple  
643 dret penal ca correcció disciplinària terme pral.n f es corrección disciplinaria  
644 dret penal ca correcció governativa terme pral.n f es corrección gubernativa  
645 dret penal ca correccionalisme terme pral.n m es correccionalismo  
646 dret penitenciari ca correctiu terme pral.n m es correctivo  
647 dret penitenciari ca correctiu -iva terme pral.adj es correctivo -va  
648 dret penal ca corrupció terme pral.n f es corrupción  
649 dret penal ca corrupció de menors terme pral.n f es corrupción de menores  
650 dret penal ca corruptor de menors | corruptora de menors terme pral.n m, f es corruptor de menores | corruptora de menores  
651 dret penitenciari ca cos d'institucions penitenciàries terme pral.n m es cuerpo de instituciones penitenciarias  
652 dret penitenciari ca cos de guàrdia terme pral.n m es cuerpo de guardia  
653 dret penal ca cos del delicte terme pral.n m es cuerpo del delito  
654 dret penal militar ca cos jurídic militar terme pral.n m es cuerpo jurídico militar  
655 dret processal penal ca cosa jutjada terme pral.n f ca cosa judicada sin. compl.n f es cosa juzgada  
656 dret processal penal ca cossos i forces de seguretat terme pral.n m pl es cuerpos y fuerzas de seguridad  
657 dret processal penal ca costes processals terme pral.n f pl ca despeses judicials sin. compl.n f pl es costas procesales  
658 dret penal militar ca covardia terme pral.n f es cobardía  
659 dret processal penal ca crida i cerca terme pral.n f es busca y captura  fr mandat d'arrêt  en arrest warrant  en warrant of arrest  
660 dret processal penal ca crida judicial terme pral.n f es llamamiento judicial  
661 dret penal ca crim terme pral.n m es crimen  
662 dret penal ca crim contra la humanitat terme pral.n m es crimen contra la humanidad  
663 dret penal ca crim de guerra terme pral.n m es crimen de guerra  
664 dret penal ca crim de lesa majestat terme pral.n m es crimen de lesa majestad  
665 dret penal ca criminal terme pral.n m, f es criminal  
666 dret penal ca criminalista terme pral.n m, f es criminalista  
667 dret penal ca criminalística terme pral.n f es criminalística  fr criminalistique  en criminalistics  
668 dret penal ca criminalitat terme pral.n f es criminalidad  
669 dret penal ca criminalització terme pral.n f es criminalización  
670 dret penal ca criminalitzar terme pral.v tr es criminalizar  
671 dret penal ca criminogen -ògena terme pral.adj es criminógeno -na  
672 dret penal ca criminòleg | criminòloga terme pral.n m, f es criminólogo | criminóloga  
673 dret penal ca criminologia terme pral.n f es criminología  
674 dret penal ca criminologia clínica terme pral.n f es criminología clínica  
675 dret penal ca criminològic -a terme pral.adj es criminológico -ca  
676 dret penal ca culpa terme pral.n f ca imprudència terme pral.n f es culpa  es imprudencia  
677 dret penal ca culpabilitat terme pral.n f es culpabilidad  
678 dret penal ca culpable terme pral.adj es culpable  
679 dret penal ca culpable terme pral.n m, f ca reu | rea sin. compl.n m, f es culpable  es reo  
680 dret penal ca culpar terme pral.v tr es culpar  
681 dret penal ca culpós -osa terme pral.adj ca imprudent terme pral.adj ca involuntari -ària sin. compl.adj es culposo -sa  es imprudente  es involuntario -ria  
682 dret penal ca diligència terme pral.n f ca cura sin. compl.n f es cuidado  es diligencia  
683 dret penal ca custòdia terme pral.n f es custodia  
684 dret penal ca custòdia familiar terme pral.n f es custodia familiar  
685 dret penal ca custodiar terme pral.v tr es custodiar  
686 dret processal penal ca d'ofici terme pral.adj es de oficio  
687 dret processal penal ca dació de compte terme pral.n f es dación de cuenta  
688 dret processal penal ca dactilograma terme pral.n m es dactilograma  
689 dret processal penal ca dactiloscòpia terme pral.n f es dactiloscopia  
690 dret penal ca dany emergent terme pral.n m es daño emergente  
691 dret penal ca danys terme pral.n m pl es daños  
692 dret penal ca danys i perjudicis terme pral.n m pl es daños y perjuicios  
693 dret processal penal ca de guàrdia terme pral.adj es de guardia  
694 dret penitenciari ca de règim terme pral.adj ca regimental terme pral.adj es de régimen  es regimental  
695 dret penitenciari ca de tractament terme pral.adj es de tratamiento  es tratamental  
696 dret processal penal ca dispositiva terme pral.n f ca decisió sin. compl.n f es decisión  es fallo  
697 dret processal penal ca decisori -òria terme pral.adj es decisorio -ria  
698 dret processal penal ca declaració d'insolvència terme pral.n f es declaración de insolvencia  
699 dret processal penal ca declaració de rebel·lia terme pral.n f es declaración de rebeldía  
700 dret processal penal ca declaració jurada terme pral.n f es declaración jurada  
701 dret processal penal ca declaració testifical terme pral.n f es declaración testifical  
702 dret processal penal ca declarar en rebel·lia terme pral.v tr es declarar en rebeldía  
703 dret processal penal ca declinar terme pral.v tr es declinar  
704 dret processal penal ca declinatòria terme pral.n f es declinatoria  
705 dret processal penal ca declinatòria de jurisdicció terme pral.n f es declinatoria de jurisdicción  
706 dret processal penal ca decret terme pral.n m es decreto  
707 dret processal penal ca decretar terme pral.v tr es decretar  
708 dret processal penal ca defecte de forma terme pral.n m es defecto de forma  
709 dret processal penal ca defensar terme pral.v tr ca defendre sin. compl.v tr es defender  
710 dret processal penal ca defensa terme pral.n f es defensa  
711 dret processal penal ca defensa d'ofici terme pral.n f es defensa de oficio  
712 dret penitenciari ca defensa flexible terme pral.n f ca defensa de goma sin. compl.n f es defensa de goma  es defensa flexible  
713 dret processal penal ca defensa de part terme pral.n f es defensa de parte  
714 dret penal ca defensa nacional terme pral.n f es defensa nacional  
715 dret penal ca defensa pròpia terme pral.n f es defensa propia  
716 dret penal ca defensa putativa terme pral.n f es defensa putativa  
717 dret processal penal ca defensat | defensada terme pral.n m, f es defendido | defendida  
718 dret processal penal ca deferir terme pral.v tr es deferir  
719 dret penal ca defraudació terme pral.n f es defraudación  
720 dret penal ca defraudació de fluid elèctric terme pral.n f es defraudación de fluido eléctrico  
721 dret penal ca defraudador | defraudadora terme pral.n m, f es defraudador | defraudadora  
722 dret penal ca defraudar terme pral.v tr es defraudar  
723 dret processal penal ca degà | degana terme pral.n m, f es decano | decana  
724 dret processal penal ca deganat terme pral.n m es decanato  
725 dret penal ca degradació terme pral.n f es degradación  
726 dret processal penal ca delatar terme pral.v tr es delatar  
727 dret processal penal ca deliberació terme pral.n f es deliberación  
728 dret processal penal ca deliberació de la sentència terme pral.n f es deliberación de la sentencia  
729 dret processal penal ca deliberar terme pral.v tr/prep es deliberar  
730 dret penal ca delicte terme pral.n m es delito  
731 dret penal ca delicte a distància terme pral.n m es delito a distancia  
732 dret penal ca delicte autònom terme pral.n m es delito autónomo  
733 dret penal ca delicte col·lectiu terme pral.n m ca delicte plurisubjectiu terme pral.n m es delito colectivo  es delito plurisubjetivo  
734 dret penal ca delicte complex terme pral.n m es delito complejo  
735 dret penal ca delicte compost terme pral.n m es delito compuesto  
736 dret penal ca delicte comú terme pral.n m es delito común  
737 dret penal ca delicte connex terme pral.n m es delito conexo  
738 dret penal ca delicte consumat terme pral.n m es delito consumado  
739 dret penal ca delicte continuat terme pral.n m es delito continuado  
740 dret penal militar ca delicte contra el decòrum militar terme pral.n m es delito contra el decoro militar  
741 dret penal ca delicte contra el deure de compliment de la prestació social substitutòria terme pral.n m es delito contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria  
742 dret penal ca delicte contra el dret a la pròpia imatge terme pral.n m es delito contra el derecho a la propia imagen  
743 dret penal ca delicte contra el dret de gents terme pral.n m es delito contra el derecho de gentes  
744 dret penal ca delicte contra el patrimoni terme pral.n m es delito contra el patrimonio  
745 dret penal ca delicte contra el respecte als difunts terme pral.n m es delito contra el respeto a los difuntos  
746 dret penal ca delicte contra el trànsit aeri terme pral.n m es delito contra el tráfico aéreo  
747 dret penal ca delicte contra els béns protegits en cas de conflicte armat terme pral.n m es delito contra los bienes protegidos en caso de conflicto armado  
748 dret penal militar ca delicte contra els deures de presència i de prestació del servei militar terme pral.n m es delito contra los deberes de presencia y de prestación del servicio militar  
749 dret penal militar ca delicte contra els deures del comandament terme pral.n m es delito contra los deberes del mando  
750 dret penal militar ca delicte contra els deures del sentinella terme pral.n m es delito contra los deberes del centinela  
751 dret penal ca delicte contra els drets dels treballadors terme pral.n m ca delicte social sin. compl.n m es delito contra los derechos de los trabajadores  es delito social  
752 dret penal ca delicte contra els drets i deures familiars terme pral.n m es delito contra los derechos y deberes familiares  
753 dret penal ca delicte contra els drets individuals terme pral.n m es delito contra los derechos individuales  
754 dret penal ca delicte contra els particulars terme pral.n m es delito contra los particulares  
755 dret penal ca delicte contra els recursos naturals i el medi ambient terme pral.n m ca delicte ecològic sin. compl.n m es delito contra los recursos naturales y el medio ambiente  es delito ecológico  
756 dret penal ca delicte contra els sentiments religiosos terme pral.n m es delito contra los sentimientos religiosos  
757 dret penal ca delicte contra l'Administració de justícia terme pral.n m es delito contra la Administración de justicia  
758 dret penal ca delicte contra l'Administració pública terme pral.n m es delito contra la Administración pública  
759 dret penal ca delicte contra l'autoritat terme pral.n m es delito contra la autoridad  
760 dret penal militar ca delicte contra l'eficàcia del servei terme pral.n m es delito contra la eficacia del servicio  
761 dret penal ca delicte contra l'estat civil terme pral.n m es delito contra el estado civil  
762 dret penal ca delicte contra l'honestedat terme pral.n m es delito contra la honestidad  
763 dret penal ca delicte contra l'honor terme pral.n m es delito contra el honor  
764 dret penal ca delicte contra l'ordre públic terme pral.n m es delito contra el orden público  
765 dret penal ca delicte contra l'ordre socioeconòmic terme pral.n m ca delicte socioeconòmic sin. compl.n m es delito contra el orden socioeconómico  es delito socioeconómico  
766 dret penal ca delicte contra la comunitat internacional terme pral.n m es delito contra la comunidad internacional  
767 dret penal ca delicte contra la Constitució terme pral.n m es delito contra la Constitución  
768 dret penal ca delicte contra la Corona terme pral.n m es delito contra la Corona  
769 dret penal militar ca delicte contra la disciplina terme pral.n m es delito contra la disciplina  
770 dret penal ca delicte contra la hisenda pública terme pral.n m ca delicte fiscal sin. compl.n m es delito contra la hacienda pública  es delito de cuello blanco  es delito fiscal  en white collar crime  
771 dret penal ca delicte contra la integritat física terme pral.n m es delito contra la integridad física  
772 dret penal ca delicte contra la integritat moral terme pral.n m es delito contra la integridad moral  
773 dret penal ca delicte contra la intimitat terme pral.n m es delito contra la intimidad  
774 dret penal ca delicte contra la inviolabilitat de domicili terme pral.n m es delito contra la inviolabilidad de domicilio  
775 dret penal ca delicte contra la llibertat terme pral.n m es delito contra la libertad  
776 dret penal ca delicte contra la llibertat de consciència terme pral.n m es delito contra la libertad de conciencia  
777 dret penal ca delicte contra la llibertat individual terme pral.n m es delito contra la libertad individual  
778 dret penal ca delicte contra la llibertat sexual terme pral.n m es delito contra la libertad sexual  
779 dret penal ca delicte contra la pau o la independència de l'Estat terme pral.n m es delito contra la paz o la independencia del Estado  
780 dret penal ca delicte contra la propietat terme pral.n m es delito contra la propiedad  
781 dret penal ca delicte contra la salut pública terme pral.n m es delito contra la salud pública  
782 dret penal ca delicte contra la seguretat col·lectiva terme pral.n m es delito contra la seguridad colectiva  
783 dret penal ca delicte contra la seguretat del trànsit terme pral.n m es delito contra la seguridad del tráfico  
784 dret penal ca delicte contra la seguretat social terme pral.n m es delito contra la seguridad social  
785 dret penal ca delicte contra la vida terme pral.n m es delito contra la vida  
786 dret penal ca delicte contra les garanties constitucionals terme pral.n m es delito contra las garantías constitucionales  
787 dret penal ca delicte contra les institucions de l'Estat terme pral.n m es delito contra las instituciones del Estado  
788 dret penal militar ca delicte contra les lleis i els usos de la guerra terme pral.n m es delito contra las leyes y usos de la guerra  
789 dret penal ca delicte contra les persones terme pral.n m es delito contra las personas  
790 dret penal ca delicte contra les persones protegides en cas de conflicte armat terme pral.n m es delito contra las personas protegidas en caso de conflicto armado  
791 dret penal ca delicte contra les relacions familiars terme pral.n m es delito contra las relaciones familiares  
792 dret penal ca delicte d'acció terme pral.n m es delito de acción  
793 dret penal ca delicte d'intenció terme pral.n m es delito de intención  
794 dret penal ca delicte d'omissió terme pral.n m es delito de omisión  
795 dret penal ca delicte de consumació anticipada terme pral.n m es delito de consumación anticipada  
796 dret penal ca delicte de convergència terme pral.n m es delito de convergencia  
797 dret penal ca delicte de mera activitat terme pral.n m es delito de mera actividad  
798 dret penal ca delicte de mera inactivitat terme pral.n m es delito de mera inactividad  
799 dret penal ca delicte de perill terme pral.n m es delito de peligro  
800 dret penal ca delicte de perill abstracte terme pral.n m es delito de peligro abstracto  
801 dret penal ca delicte de perill concret terme pral.n m es delito de peligro concreto  
802 dret penal ca delicte de premsa terme pral.n m es delito de prensa  
803 dret penal ca delicte de pròpia mà terme pral.n m es delito de propia mano  
804 dret penal ca delicte de resultat terme pral.n m es delito de resultado  
805 dret penal ca delicte de risc catastròfic terme pral.n m es delito de riesgo catastrófico  
806 dret penal ca delicte de trobada terme pral.n m es delito de encuentro  
807 dret penal ca delicte econòmic terme pral.n m es delito económico  
808 dret penal ca delicte electoral terme pral.n m es delito electoral  
809 dret penal ca delicte especial terme pral.n m es delito especial  
810 dret penal ca delicte especial impropi terme pral.n m es delito especial impropio  
811 dret penal ca delicte especial propi terme pral.n m es delito especial propio  
812 dret penal ca delicte exhaurit terme pral.n m es delito agotado  
813 dret penal ca delicte flagrant terme pral.n m es delito flagrante  
814 dret penal ca delicte formal terme pral.n m es delito formal  
815 dret penal ca delicte frustrat terme pral.n m es delito frustrado  
816 dret penal ca delicte greu terme pral.n m es delito grave  
817 dret penal ca delicte habitual terme pral.n m es delito habitual  
818 dret penal ca delicte heterogeni terme pral.n m es delito heterogéneo  
819 dret penal ca delicte homogeni terme pral.n m es delito homogéneo  
820 dret penal ca temptativa inidònia terme pral.n f ca delicte impossible sin. compl.n m es delito imposible  es tentativa inidónea  
821 dret penal ca delicte informàtic terme pral.n m es delito informático  
822 dret penal ca delicte instantani terme pral.n m es delito instantáneo  
823 dret penal ca delicte intentat terme pral.n m es delito intentado  
824 dret penal ca delicte massa terme pral.n m es delito masa  
825 dret penal ca delicte material terme pral.n m es delito material  
826 dret penal ca delicte menys greu terme pral.n m es delito menos grave  
827 dret penal militar ca delicte militar terme pral.n m es delito militar  
828 dret penal ca delicte mixt terme pral.n m es delito mixto  
829 dret penal ca delicte monetari terme pral.n m es delito monetario  
830 dret penal ca delicte permanent terme pral.n m es delito permanente  
831 dret penal ca delicte perseguible a instància de part terme pral.n m es delito perseguible a instancia de parte  
832 dret penal ca delicte perseguible d'ofici terme pral.n m es delito perseguible de oficio  
833 dret penal ca delicte polític terme pral.n m es delito político  
834 dret penal ca delicte presumpte terme pral.n m es delito presunto  
835 dret penal ca delicte preterintencional terme pral.n m es delito preterintencional  
836 dret penal ca delicte principal terme pral.n m es delito principal  
837 dret penal ca delicte privat terme pral.n m es delito privado  
838 dret penal ca delicte públic terme pral.n m es delito público  
839 dret penal ca delicte publicitari terme pral.n m es delito publicitario  
840 dret penal ca delicte putatiu terme pral.n m es delito putativo  
841 dret penal ca delicte relatiu a l'energia nuclear i a les radiacions ionitzants terme pral.n m es delito relativo a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes  
842 dret penal ca delicte relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques terme pral.n m es delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas  
843 dret penal ca delicte relatiu a l'ordenació del territori terme pral.n m es delito relativo a la ordenación del territorio  
844 dret penal ca delicte relatiu a la defensa nacional terme pral.n m es delito relativo a la defensa nacional  
845 dret penal ca delicte relatiu a la manipulació genètica terme pral.n m es delito relativo a la manipulación genética  
846 dret penal ca delicte relatiu a la propietat industrial terme pral.n m es delito relativo a la propiedad industrial  
847 dret penal ca delicte relatiu a la propietat intel·lectual terme pral.n m es delito relativo a la propiedad intelectual  
848 dret penal ca delicte relatiu a la protecció de la flora i la fauna terme pral.n m es delito relativo a la protección de la flora y la fauna  
849 dret penal ca delicte relatiu a la protecció del patrimoni històric terme pral.n m es delito relativo a la protección del patrimonio histórico  
850 dret penal ca delicte relatiu al control de canvis terme pral.n m es delito relativo al control de cambios  
851 dret penal ca delicte relatiu al mercat i als consumidors terme pral.n m es delito relativo al mercado y a los consumidores  
852 dret penal ca delicte simple terme pral.n m es delito simple  
853 dret penal ca delicte societari terme pral.n m es delito societario  
854 dret penal ca delicte urbanístic terme pral.n m es delito urbanístico  
855 dret penal ca delictiu -iva terme pral.adj ca delictuós -osa terme pral.adj es delictivo -va  es delictual  es delictuoso -sa  
856 dret penal ca delinqüència terme pral.n f es delincuencia  
857 dret penal ca delinqüència comuna terme pral.n f es delincuencia común  
858 dret penal ca delinqüència juvenil terme pral.n f es delincuencia juvenil  
859 dret penal ca delinqüència per consciència terme pral.n f ca delinqüència per convicció terme pral.n f es delincuencia por conciencia  es delincuencia por convicción  
860 dret penal ca delinqüencial terme pral.adj es delincuencial  
861 dret penal ca delinqüent terme pral.n m, f es delincuente  
862 dret penal ca delinquir terme pral.v intr es delinquir  
863 dret penitenciari ca delta terme pral.n m es delta  
864 dret processal penal ca demandant d'empara terme pral.n m, f es demandante de amparo  
865 dret processal penal ca demarcació judicial terme pral.n f es demarcación judicial  
866 dret penal ca denegació d'auxili terme pral.n f es denegación de auxilio  
867 dret penal ca denegació de justícia terme pral.n f es denegación de justicia  
868 dret processal penal ca denegació de prova terme pral.n f es denegación de prueba  
869 dret processal penal ca denúncia terme pral.n f es denuncia  
870 dret penal ca denúncia falsa terme pral.n f es denuncia falsa  
871 dret processal penal ca denunciant terme pral.n m, f ca denunciador | denunciadora sin. compl.n m, f es denunciador | denunciadora  es denunciante  
872 dret processal penal ca denunciar terme pral.v tr es denunciar  
873 dret processal penal ca denunciat | denunciada terme pral.n m, f es denunciado | denunciada  
874 dret processal penal ca denunciatori -òria terme pral.adj es denunciatorio -ria  
875 dret penitenciari ca departament terme pral.n m es departamento  
876 dret penitenciari ca departament d'atenció especialitzada terme pral.n m es departamento de atención especializada  
877 dret penitenciari ca departament d'ingressos terme pral.n m es departamento de ingresos  
878 dret penitenciari ca departament de comunicacions terme pral.n m es departamento de comunicaciones  
879 dret penitenciari ca departament especial de règim tancat terme pral.n m es departamento especial de régimen cerrado  
880 dret processal penal ca dependència jeràrquica terme pral.n f es dependencia jerárquica  
881 dret penal ca deportació terme pral.n f es deportación  
882 dret processal penal ca deposant terme pral.n m, f es deponente  
883 dret processal penal ca deposar terme pral.v tr/prep es deponer  
884 dret penitenciari ca deposar l'actitud terme pral.v intr es deponer la actitud  
885 dret processal penal ca deposició terme pral.n f es deposición  
886 dret penal militar ca deposició d'ocupació terme pral.n f es deposición de empleo  
887 dret penal ca depredació terme pral.n f es depredación  
888 dret penal ca depredar terme pral.v tr es depredar  
889 dret penal militar ca derrotisme terme pral.n m es derrotismo  
890 dret penal ca desacatament terme pral.n m es desacato  
891 dret penal ca desacatar terme pral.v tr es desacatar  
892 dret processal penal ca descàrrec terme pral.n m es descargo  
893 dret penal ca descobriment de secrets terme pral.n m es descubrimiento de secretos  
894 dret penal ca descriminalització terme pral.n f es descriminalización  
895 dret penal ca descriminalitzar terme pral.v tr es descriminalizar  
896 dret processal penal ca deserció terme pral.n f es deserción  
897 dret penal militar ca desertar terme pral.v intr es desertar  
898 dret penal militar ca desertor | desertora terme pral.n m, f es desertor | desertora  
899 dret processal penal ca desestimació terme pral.n f es desestimación  
900 dret processal penal ca desestimar terme pral.v tr es desestimar  
901 dret penal ca deshabituació terme pral.n f es deshabituación  
902 dret processal penal ca designació de domicili terme pral.n f es designación de domicilio  
903 dret processal penal ca designar terme pral.v tr es designar  
904 dret processal penal ca desincriminació terme pral.n f es desincriminación  
905 dret penal ca desistiment terme pral.n m es desistimiento  
906 dret penal ca desistiment actiu terme pral.n m es desistimiento activo  
907 dret penal ca desistiment definitiu terme pral.n m es desistimiento definitivo  
908 dret penal ca desistiment involuntari terme pral.n m es desistimiento involuntario  
909 dret penal ca desistiment voluntari terme pral.n m es desistimiento voluntario  
910 dret penal ca desistir terme pral.v prep es desistir  
911 dret penal ca deslleialtat terme pral.n f es deslealtad  
912 dret penal ca desobediència terme pral.n f es desobediencia  
913 dret penitenciari ca desordre col·lectiu terme pral.n m es desorden colectivo  
914 dret penal ca desordre públic terme pral.n m es desorden público  
915 dret processal penal ca despatx terme pral.n m es despacho  
916 dret processal penal ca despatx ordinari terme pral.n m es despacho ordinario  
917 dret processal penal ca despatxar terme pral.v tr/prep es despachar  
918 dret penal ca despenalització terme pral.n f es despenalización  
919 dret penal ca despenalitzar terme pral.v tr es despenalizar  
920 dret penitenciari ca despeses de butxaca terme pral.n f pl es gastos de bolsillo  
921 dret penal ca despoblat terme pral.n m es despoblado  
922 dret penitenciari ca dessocialització terme pral.n f es desocialización  
923 dret penitenciari ca dessocialitzador -a terme pral.adj es desocializante  
924 dret penitenciari ca destinació terme pral.n f es destino  
925 dret penal ca desvalor d'acció terme pral.n m es desvalor de acción  
926 dret penal ca desvalor de resultat terme pral.n m es desvalor de resultado  
927 dret penitenciari ca detector de metalls terme pral.n m es detector de metales  
928 dret processal penal ca detenció terme pral.n f es detención  
929 dret penal ca detenció il·legal terme pral.n f ca retenció il·legal sin. compl.n f es detención ilegal  es retención ilegal  
930 dret processal penal ca detenció preventiva terme pral.n f es detención preventiva  
931 dret processal penal ca detenció provisional terme pral.n f es detención provisional  
932 dret processal penal ca detenir terme pral.v tr es detener  
933 dret penal ca determinació absoluta de la pena terme pral.n f es determinación absoluta de la pena  
934 dret penal ca determinació de la pena terme pral.n f es determinación de la pena  
935 dret penal ca determinació qualitativa de la pena terme pral.n f es determinación cualitativa de la pena  
936 dret penal ca determinació quantitativa de la pena terme pral.n f es determinación cuantitativa de la pena  
937 dret penal ca determinació relativa de la pena terme pral.n f es determinación relativa de la pena  
938 dret processal penal ca detingut | detinguda terme pral.n m, f es detenido | detenida  
939 dret processal penal ca deutor | deutora terme pral.n m, f es deudor | deudora  
940 dret penitenciari ca dextrodèltic -a terme pral.adj es dextrodelto -ta  
941 dret penitenciari ca diagnòstic criminològic terme pral.n m es diagnóstico criminológico  
942 dret penitenciari ca diagnòstic de capacitat criminal terme pral.n m es diagnóstico de capacidad criminal  
943 dret processal penal ca dictamen terme pral.n m es dictamen  
944 dret processal penal ca dictamen fiscal terme pral.n m es dictamen fiscal  
945 dret processal penal ca dictamen pericial terme pral.n m es dictamen pericial  
946 dret processal penal ca pronunciar-se terme pral.v prep pron ca dictaminar sin. compl.v prep ca resoldre sin. compl.v prep es dictaminar  es fallar  es pronunciarse  es resolver  
947 dret processal penal ca dictar terme pral.v tr es dictar  
948 dret processal penal ca dictar en terme pral.v tr ca pronunciar en terme pral.v tr es dictar en  es pronunciar en  
949 dret processal penal ca dictar sentència terme pral.v intr es dictar sentencia  
950 dret penal ca difamació terme pral.n f es difamación  
951 dret processal penal ca dilació indeguda terme pral.n f es dilación indebida  
952 dret processal penal ca diligència terme pral.n f es diligencia  
953 dret processal penal ca diligència ampliativa terme pral.n f es diligencia ampliatoria  
954 dret processal penal ca diligència d'execució terme pral.n f es diligencia de ejecución  
955 dret processal penal ca diligència d'iniciació terme pral.n f es diligencia de iniciación  
956 dret processal penal ca diligència d'investigació terme pral.n f es diligencia de investigación  
957 dret processal penal ca diligència d'ordenació terme pral.n f es diligencia de ordenación  
958 dret processal penal ca diligència de comunicació terme pral.n f es diligencia de comunicación  
959 dret processal penal ca diligència de constància terme pral.n f ca diligència de constatació terme pral.n f es diligencia de constancia  
960 dret processal penal ca diligència de prova terme pral.n f es diligencia de prueba  
961 dret processal penal ca diligència de reconstrucció de fets terme pral.n f es diligencia de reconstrucción de hechos  
962 dret processal penal ca diligència de remissió terme pral.n f es diligencia de remisión  
963 dret processal penal ca diligència de tràmit terme pral.n f es diligencia de trámite  
964 dret processal penal ca diligència judicial terme pral.n f es diligencia judicial  
965 dret processal penal ca diligència pericial terme pral.n f es diligencia pericial  
966 dret processal penal ca diligència policial terme pral.n f es diligencia policial  
967 dret processal penal ca diligència preliminar terme pral.n f es diligencia preliminar  
968 dret processal penal ca diligència preparatòria terme pral.n f es diligencia preparatoria  
969 dret processal penal ca diligència preventiva terme pral.n f es diligencia preventiva  
970 dret processal penal ca diligència prèvia terme pral.n f es diligencia previa  
971 dret processal penal ca diligència sumarial terme pral.n f es diligencia sumarial  
972 dret processal penal ca diligenciar terme pral.v tr es diligenciar  
973 dret processal penal ca diligències indeterminades terme pral.n f pl es diligencias indeterminadas  
974 dret penal ca dipòsit d'armes terme pral.n m es depósito de armas  
975 dret penitenciari ca dipòsit de detinguts terme pral.n m es depósito de detenidos  
976 dret processal penal ca dipòsit judicial terme pral.n m es depósito judicial  
977 dret penitenciari ca director de centre penitenciari | directora de centre penitenciari terme pral.n m, f es director de centro penitenciario | directora de centro penitenciario  
978 dret penitenciari ca director docent | directora docent terme pral.n m, f es director docente | directora docente  
979 dret penal militar ca disciplina terme pral.n f es disciplina  
980 dret penal ca discriminació terme pral.n f es discriminación  
981 dret penal ca disfressa terme pral.n f es disfraz  
982 dret processal penal ca disposició judicial terme pral.n f es disposición judicial  
983 dret processal penal ca dissolució del jurat terme pral.n f es disolución del jurado  
984 dret penal ca distracció terme pral.n f es distracción  
985 dret penal ca distreure terme pral.v tr es distraer  
986 dret penitenciari ca disturbi terme pral.n m es disturbio  
987 dret penal ca doble incriminació terme pral.n f es doble incriminación  
988 dret penal ca doble punició terme pral.n f es doble punición  
989 dret processal penal ca documentació terme pral.n f es documentación  
990 dret penal ca dogmàtica juridicopenal terme pral.n f es dogmática juridicopenal  
991 dret penal ca dol terme pral.n m es dolo  
992 dret penal ca dol de perill terme pral.n m es dolo de peligro  
993 dret penal ca dol directe terme pral.n m es dolo directo  
994 dret penal ca dol eventual terme pral.n m es dolo eventual  
995 dret penal ca dol indirecte terme pral.n m es dolo indirecto  
996 dret penal ca dol natural terme pral.n m es dolo natural  
997 dret penal ca dolós -osa terme pral.adj es doloso -sa  
998 dret penal ca dolus generalis terme pral.n m es dolus generalis  
999 dret penal ca dolus malus terme pral.n m es dolus malus  
1000 dret penal ca domini del fet terme pral.n m es dominio del hecho  
1001 dret processal penal ca donar compte terme pral.v prep es dar cuenta  
1002 dret processal penal ca donar fe terme pral.v prep es dar fe  
1003 dret processal penal ca donar suport al recurs terme pral.v intr es apoyar el recurso  
1004 dret penitenciari ca dormitori col·lectiu terme pral.n m es dormitorio colectivo  
1005 dret processal penal ca dret de defensa terme pral.n m es derecho de defensa  
1006 dret penal ca dret penal terme pral.n m es derecho penal  
1007 dret penal ca dret penal dualista terme pral.n m es derecho penal dualista  
1008 dret penal ca dret penal especial terme pral.n m es derecho penal especial  
1009 dret penal ca dret penal general terme pral.n m es derecho penal general  
1010 dret penal ca dret penal internacional terme pral.n m es derecho penal internacional  
1011 dret penal ca dret penal juvenil terme pral.n m es derecho penal juvenil  
1012 dret penal ca dret penal material terme pral.n m es derecho penal material  
1013 dret penal militar ca dret penal militar terme pral.n m es derecho penal militar  
1014 dret penal ca dret penal monista terme pral.n m es derecho penal monista  
1015 dret penal ca dret penal objectiu terme pral.n m es derecho penal objetivo  
1016 dret penal ca dret penal positiu terme pral.n m es derecho penal positivo  
1017 dret penal ca dret penal subjectiu terme pral.n m es derecho penal subjetivo  
1018 dret penitenciari ca dret penitenciari terme pral.n m es derecho penitenciario  
1019 dret processal penal ca dret processal penal terme pral.n m es derecho procesal penal  
1020 dret penal ca droga terme pral.n f es droga  
1021 dret penal ca drogoaddicció terme pral.n f ca drogodependència sin. compl.n f ca toxicomania sin. compl.n f es drogadicción  es drogodependencia  es toxicomanía  
1022 dret processal penal ca dualitat de parts terme pral.n f es dualidad de partes  
1023 dret penitenciari ca economat terme pral.n m es economato  
1024 dret processal penal ca economia processal terme pral.n f es economía procesal  
1025 dret penal ca edat penal terme pral.n f es edad penal  
1026 dret processal penal ca edicte terme pral.n m es edicto  
1027 dret penitenciari ca educador | educadora terme pral.n m, f es educador | educadora  
1028 dret penal ca efecte del delicte terme pral.n m es efecto del delito  
1029 dret penal ca element accidental del delicte terme pral.n m es elemento accidental del delito  
1030 dret processal penal ca element de càrrec terme pral.n m es elemento de cargo  
1031 dret processal penal ca element de descàrrec terme pral.n m es elemento de descargo  
1032 dret processal penal ca prova terme pral.n f ca element de prova sin. compl.n m ca element probatori sin. compl.n m es elemento de prueba  es elemento probatorio  es prueba  
1033 dret penal ca element descriptiu del tipus terme pral.n m es elemento descriptivo del tipo  
1034 dret penal ca element essencial del delicte terme pral.n m es elemento esencial del delito  
1035 dret penal ca element negatiu del tipus terme pral.n m es elemento negativo del tipo  
1036 dret penal ca element normatiu del tipus terme pral.n m es elemento normativo del tipo  
1037 dret penal ca element objectiu de justificació terme pral.n m es elemento objetivo de justificación  
1038 dret penal ca element objectiu de l'injust terme pral.n m es elemento objetivo del injusto  
1039 dret penal ca element objectiu del tipus terme pral.n m es elemento objetivo del tipo  
1040 dret penal ca element objectiu del tipus d'injust terme pral.n m es elemento objetivo del tipo de injusto  
1041 dret penal ca element subjectiu de justificació terme pral.n m es elemento subjetivo de justificación  
1042 dret penal ca element subjectiu de l'injust terme pral.n m es elemento subjetivo del injusto  
1043 dret penal ca element subjectiu del delicte terme pral.n m es elemento subjetivo del delito  
1044 dret penal ca element subjectiu del tipus terme pral.n m es elemento subjetivo del tipo  
1045 dret penal ca element subjectiu del tipus d'injust terme pral.n m es elemento subjetivo del tipo de injusto  
1046 dret penal ca element típic accidental terme pral.n m es elemento típico accidental  
1047 dret processal penal ca elevar terme pral.v tr es elevar  
1048 dret processal penal ca embargament terme pral.n m ca embarg sin. compl.n m es embargo  
1049 dret processal penal ca embargar terme pral.v tr es embargar  
1050 dret penal ca embriaguesa terme pral.n f es embriaguez  
1051 dret penitenciari ca emmanillar terme pral.v tr es esposar  
1052 dret penal ca emmetzinament terme pral.n m ca enverinament terme pral.n m es envenenamiento  
1053 dret processal penal ca empara terme pral.n f es amparo  
1054 dret processal penal ca emparar terme pral.v tr es amparar  
1055 dret processal penal ca empremta dactilar terme pral.n f ca empremta digital sin. compl.n f es huella dactilar  es huella digital  
1056 dret penitenciari ca empresonament terme pral.n m ca encarcerament sin. compl.n m es encarcelación  es encarcelamiento  
1057 dret penitenciari ca empresonar terme pral.v tr ca encarcerar sin. compl.v tr es encarcelar  
1058 dret penal ca en flagrant delicte terme pral.adv ca in fraganti sin. compl.adv es en flagrante delito  es in fraganti  
1059 dret processal penal ca encausar terme pral.v tr es encausar  
1060 dret processal penal ca encausat | encausada terme pral.n m, f es encausado | encausada  
1061 dret penal ca encobridor | encobridora terme pral.n m, f es encubridor | encubridora  
1062 dret penal ca encobriment terme pral.n m es encubrimiento  
1063 dret penal ca encobriment entre parents terme pral.n m es encubrimiento entre parientes  
1064 dret penal ca encobrir terme pral.v tr es encubrir  
1065 dret penal ca encrueliment terme pral.n m es ensañamiento  
1066 dret penal ca engany terme pral.n m es engaño  
1067 dret processal penal ca enjudiciament terme pral.n m es enjuiciamiento  
1068 dret processal penal ca enjudiciar terme pral.v tr es enjuiciar  
1069 dret processal penal ca enjudiciat | enjudiciada terme pral.n m, f es enjuiciado | enjuiciada  
1070 dret processal penal ca enregistrament de converses terme pral.n m es grabación de conversaciones  
1071 dret penal ca enregistrament il·legal terme pral.n m es grabación ilegal  
1072 dret processal penal ca entaular terme pral.v tr es entablar  
1073 dret processal penal ca entrada domiciliària terme pral.n f es entrada domiciliaria  
1074 dret processal penal ca entrada i escorcoll terme pral.n f es entrada y registro  
1075 dret penitenciari ca equip d'observació i tractament terme pral.n m es equipo de observación y tratamiento  
1076 dret penitenciari ca equip multidisciplinari terme pral.n m es equipo multidisciplinario  
1077 dret penitenciari ca equip tècnic terme pral.n m es equipo técnico  
1078 dret processal penal ca equitat terme pral.n f es equidad  
1079 dret penal ca equivalència de les condicions terme pral.n f es equivalencia de las condiciones  
1080 dret penal ca error terme pral.n m es error  
1081 dret penal ca error de dret terme pral.n m es error de derecho  
1082 dret penal ca error de fet terme pral.n m es error de hecho  
1083 dret penal ca error de prohibició terme pral.n m es error de prohibición  
1084 dret penal ca error de prohibició directe terme pral.n m es error de prohibición directo  
1085 dret penal ca error de prohibició indirecte terme pral.n m es error de prohibición indirecto  
1086 dret penal ca error de tipus terme pral.n m es error de tipo  
1087 dret processal penal ca error en l'apreciació de les proves terme pral.n m es error en la apreciación de las pruebas  
1088 dret penal ca error sobre l'objecte terme pral.n m ca error in objecto sin. compl.n m es error in objecto  es error sobre el objeto  
1089 dret penal ca error sobre la persona terme pral.n m ca error in persona sin. compl.n m es error in persona  es error sobre la persona  
1090 dret penal ca error invencible terme pral.n m es error invencible  
1091 dret processal penal ca error judicial terme pral.n m es error judicial  
1092 dret penal ca error sobre el procés causal terme pral.n m ca error sobre la relació de causalitat terme pral.n m es error sobre el proceso causal  es error sobre la relación de causalidad  
1093 dret penal ca error sobre els elements agreujants terme pral.n m es error sobre los elementos agravantes  
1094 dret penal ca error sobre els elements qualificadors terme pral.n m es error sobre los elementos cualificadores  
1095 dret penal ca error sobre les causes de justificació terme pral.n m es error sobre las causas de justificación  
1096 dret penal ca error vencible terme pral.n m es error vencible  
1097 dret processal penal ca escabí | escabina terme pral.n m, f es escabino | escabina  fr échevin | échevine  it scabino | scabina  de Schöffe | Schöffin  
1098 dret penal ca escala gradual de penes terme pral.n f es escala gradual de penas  
1099 dret penal ca escalament terme pral.n m es escalamiento  
1100 dret penal ca escàndol públic terme pral.n m es escándalo público  
1101 dret penitenciari ca evasió terme pral.n f ca escapada sin. compl.n f ca fuga sin. compl.n f ca fugida sin. compl.n f es evasión  es fuga  es huida  
1102 dret penitenciari ca evadir-se terme pral.v prep ca escapar-se sin. compl.v prep ca fugir sin. compl.v prep es escaparse  es evadirse  es fugarse  es huir  
1103 dret penal ca escolta telefònica terme pral.n f ca intervenció telefònica sin. compl.n f es escucha telefónica  es intervención telefónica  
1104 dret penal ca escolta telefònica il·legal terme pral.n f es escucha telefónica ilegal  
1105 dret processal penal ca escorcoll terme pral.n m ca escorcollament sin. compl.n m ca perquisició sin. compl.n f es registro  
1106 dret penitenciari ca escorcoll amb nu integral terme pral.n m es cacheo con desnudo integral  
1107 dret processal penal ca escorcoll personal terme pral.n m ca escorcoll corporal sin. compl.n m es cacheo  es registro personal  
1108 dret processal penal ca perquisició terme pral.n f ca escorcoll domiciliari sin. compl.n m es registro domiciliario  
1109 dret processal penal ca escorcollar terme pral.v tr ca perquirir sin. compl.v tr ca perquisicionar sin. compl.v intr es cachear  es registrar  
1110 dret processal penal ca escrit d'aclariment terme pral.n m es escrito de aclaración  
1111 dret processal penal ca escrit d'acusació terme pral.n m es escrito de acusación  
1112 dret processal penal ca escrit d'adhesió terme pral.n m es escrito de adhesión  
1113 dret processal penal ca escrit d'al·legacions terme pral.n m es escrito de alegaciones  
1114 dret processal penal ca escrit d'impugnació terme pral.n m es escrito de impugnación  
1115 dret processal penal ca escrit d'instrucció terme pral.n m es escrito de instrucción  
1116 dret processal penal ca escrit de conclusions definitives terme pral.n m es escrito de conclusiones definitivas  
1117 dret processal penal ca escrit de conclusions provisionals terme pral.n m ca escrit de qualificació provisional terme pral.n m es escrito de calificación provisional  es escrito de conclusiones provisionales  
1118 dret processal penal ca escrit de conformitat terme pral.n m es escrito de conformidad  
1119 dret processal penal ca escrit de defensa terme pral.n m es escrito de defensa  
1120 dret processal penal ca escrit de formalització del recurs terme pral.n m es escrito de formalización del recurso  
1121 dret processal penal ca escrit de proposició de prova terme pral.n m es escrito de proposición de prueba  
1122 dret processal penal ca escrit de qualificació terme pral.n m es escrito de calificación  
1123 dret penitenciari ca escudeller | escudellera terme pral.n m, f es gavetero | gavetera  
1124 dret penal ca especialitat terme pral.n f es especialidad  
1125 dret penal ca espia terme pral.n m, f es espía  
1126 dret penal ca espiar terme pral.v tr es espiar  
1127 dret penitenciari ca espiera terme pral.n f ca espiell sin. compl.n m es mirilla  
1128 dret penal ca espionatge terme pral.n m es espionaje  
1129 dret penal militar ca espionatge militar terme pral.n m es espionaje militar  
1130 dret penal ca estafa terme pral.n f es estafa  
1131 dret penal ca estafador | estafadora terme pral.n m, f es estafador | estafadora  
1132 dret penal ca estafar terme pral.v tr es estafar  
1133 dret penal ca estat de necessitat terme pral.n m es estado de necesidad  
1134 dret penal ca estat de necessitat disculpant terme pral.n m ca estat de necessitat exculpant sin. compl.n m es estado de necesidad disculpante  es estado de necesidad exculpante  
1135 dret penal ca estat de necessitat justificant terme pral.n m es estado de necesidad justificante  
1136 dret penal ca estat de necessitat putatiu terme pral.n m es estado de necesidad putativo  
1137 dret penal ca estat passional terme pral.n m es estado pasional  
1138 dret processal penal ca estat requeridor terme pral.n m es estado requirente  
1139 dret processal penal ca estat requerit terme pral.n m es estado requerido  
1140 dret penal ca esterilització il·legal terme pral.n f es esterilización ilegal  
1141 dret processal penal ca estimació terme pral.n f es estimación  
1142 dret processal penal ca estimar terme pral.v tr es estimar  
1143 dret processal penal ca estimatori -òria terme pral.adj es estimatorio -ria  
1144 dret processal penal ca estrades terme pral.n f pl es estrado  
1145 dret processal penal ca estrades terme pral.n f pl es estrados  
1146 dret penal ca estrall terme pral.n m es estrago  
1147 dret penal ca estranyament terme pral.n m es extrañamiento  
1148 dret penal ca estupefaent terme pral.n m es estupefaciente  
1149 dret penal ca estuprador | estupradora terme pral.n m, f es estuprador | estupradora  
1150 dret penal ca estuprar terme pral.v tr es estuprar  
1151 dret penal ca estupre terme pral.n m es estupro  
1152 dret penal ca eutanàsia terme pral.n f es eutanasia  
1153 dret penal ca eutanàsia activa terme pral.n f es eutanasia activa  
1154 dret penal ca eutanàsia passiva terme pral.n f es eutanasia pasiva  
1155 dret processal penal ca evacuar terme pral.v tr es evacuar  
1156 dret penal ca evasió de capital terme pral.n f es evasión de capital  
1157 dret penal ca evasió de presos terme pral.n f es evasión de presos  
1158 dret penal ca evitabilitat terme pral.n f es evitabilidad  
1159 dret penal ca exacció il·legal terme pral.n f es exacción ilegal  
1160 dret processal penal ca examen de testimonis terme pral.n m es examen de testigos  
1161 dret penitenciari ca excarceració terme pral.n f es excarcelación  es excarceración  
1162 dret penitenciari ca excarcerar terme pral.v tr es excarcelar  
1163 dret processal penal ca excepció de cosa jutjada terme pral.n f es excepción de cosa juzgada  
1164 dret penal ca exceptio veritatis terme pral.n f es exceptio veritatis  
1165 dret penal ca excés terme pral.n m es exceso  
1166 dret processal penal ca invalidar terme pral.v tr ca excloure sin. compl.v tr es tachar  
1167 dret processal penal ca exculpació terme pral.n f es exculpación  
1168 dret processal penal ca exculpar terme pral.v tr es exculpar  
1169 dret processal penal ca exculpatori -òria terme pral.adj es exculpatorio -ria  
1170 dret processal penal ca excusa terme pral.n f es excusa  
1171 dret penal ca excusa absolutòria terme pral.n f es excusa absolutoria  
1172 dret penal ca execució terme pral.n f es ejecución  
1173 dret penal ca execució de la mesura de seguretat terme pral.n f es ejecución de la medida de seguridad  
1174 dret penal ca execució de la pena terme pral.n f es ejecución de la pena  
1175 dret processal penal ca execució de la sentència terme pral.n f es ejecución de la sentencia  
1176 dret penal ca execució del delicte terme pral.n f es ejecución del delito  
1177 dret penal ca temptativa terme pral.n f ca execució imperfecta sin. compl.n f es ejecución imperfecta  es tentativa  
1178 dret penal ca executar terme pral.v tr es ejecutar  
1179 dret processal penal ca executori -òria terme pral.adj es ejecutorio -ria  
1180 dret processal penal ca executòria terme pral.n f es ejecutoria  
1181 dret penal ca exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec terme pral.n m es ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo  
1182 dret processal penal ca exercir una acció terme pral.v intr es ejercitar una acción  
1183 dret penal ca exhibicionisme terme pral.n m es exhibicionismo  
1184 dret penal ca exhibicionista terme pral.n m, f es exhibicionista  
1185 dret processal penal ca exhort terme pral.n m es exhorto  
1186 dret penal ca exigibilitat de la conducta terme pral.n f es exigibilidad de la conducta  
1187 dret penal ca eximent complet terme pral.n m es eximente completa  
1188 dret penal ca eximent incomplet terme pral.n m es eximente incompleta  
1189 dret penal militar ca expedient d'incapacitat terme pral.n m es expediente de incapacidad  
1190 dret penal militar ca expedient disciplinari judicial terme pral.n m es expediente disciplinario judicial  
1191 dret penitenciari ca expedient personal de l'intern terme pral.n m ca expedient penitenciari sin. compl.n m es expediente penitenciario  es expediente personal del interno  
1192 dret penal ca expendició terme pral.n f es expendición  
1193 dret penal ca expendre terme pral.v tr es expender  
1194 dret penal ca expiació terme pral.n f es expiación  
1195 dret penal ca expiar terme pral.v tr es expiar  
1196 dret processal penal ca exploració terme pral.n f es exploración  
1197 dret processal penal ca exploració anal terme pral.n f es exploración anal  
1198 dret processal penal ca exploració ginecològica terme pral.n f es exploración ginecológica  
1199 dret processal penal ca exploració radiològica terme pral.n f es exploración radiológica  
1200 dret processal penal ca exploració vaginal terme pral.n f es exploración vaginal  
1201 dret penal ca exposició d'infant terme pral.n f es exposición de niño  
1202 dret penal ca expropiació il·legal terme pral.n f es expropiación ilegal  
1203 dret penal ca expulsió terme pral.n f es expulsión  
1204 dret processal penal ca extinció de l'acció penal terme pral.n f es extinción de la acción penal  
1205 dret penitenciari ca extinció de la condemna terme pral.n f es extinción de la condena  
1206 dret penal ca extinció de la responsabilitat penal terme pral.n f es extinción de la responsabilidad penal  
1207 dret penitenciari ca extingir (una) condemna terme pral.v intr es extinguir (una) condena  
1208 dret penal ca extorquir terme pral.v tr es extorsionar  
1209 dret penal ca extorsió terme pral.n f es extorsión  
1210 dret penal ca extorsionador | extorsionadora terme pral.n m, f es extorsionador | extorsionadora  
1211 dret penal ca extorsionar terme pral.v tr es extorsionar  
1212 dret processal penal ca extradible terme pral.adj es extraditable  
1213 dret processal penal ca extradició terme pral.n f es extradición  
1214 dret processal penal ca extradició activa terme pral.n f es extradición activa  
1215 dret processal penal ca extradició passiva terme pral.n f es extradición pasiva  
1216 dret processal penal ca extradir terme pral.v tr es extraditar  
1217 dret processal penal ca extradit | extradida terme pral.n m, f es extraditado | extraditada  
1218 dret penitenciari ca extrapenitenciari -ària terme pral.adj es extrapenitenciario -ria  
1219 dret penal ca extraterritorialitat terme pral.n f es extraterritorialidad  
1220 dret penitenciari ca fallada terme pral.n f es fallo  
1221 dret penal ca fallida punible terme pral.n f es quiebra punible  
1222 dret penal ca fals testimoni terme pral.n m ca perjuri sin. compl.n m es falso testimonio  es perjurio  
1223 dret penal ca falsari | falsària terme pral.n m, f es falsario | falsaria  
1224 dret penal ca falsedat terme pral.n f es falsedad  
1225 dret penal ca falsificació terme pral.n f es falsificación  
1226 dret penal ca falsificació d'efectes timbrats terme pral.n f es falsificación de efectos timbrados  
1227 dret penal ca falsificació de documents terme pral.n f es falsificación de documentos  
1228 dret penal ca falsificació de moneda terme pral.n f es falsificación de moneda  
1229 dret penal ca falsificador | falsificadora terme pral.n m, f es falsificador | falsificadora  
1230 dret penal ca falsificar terme pral.v tr es falsificar  
1231 dret penal ca falta terme pral.n f es falta  
1232 dret penal ca falta continuada terme pral.n f es falta continuada  
1233 dret penal ca falta contra el patrimoni terme pral.n f es falta contra el patrimonio  
1234 dret penal ca falta contra els interessos generals terme pral.n f es falta contra los intereses generales  
1235 dret penal ca falta contra l'ordre públic terme pral.n f es falta contra el orden público  
1236 dret penal ca falta contra la propietat terme pral.n f es falta contra la propiedad  
1237 dret penal ca falta contra les persones terme pral.n f es falta contra las personas  
1238 dret penal militar ca falta disciplinària terme pral.n f es falta disciplinaria  
1239 dret penitenciari ca falta greu terme pral.n f es falta grave  
1240 dret penitenciari ca falta lleu terme pral.n f es falta leve  
1241 dret penitenciari ca falta molt greu terme pral.n f es falta muy grave  
1242 dret penal militar ca falta no disciplinària terme pral.n f es falta no disciplinaria  
1243 dret penitenciari ca fase terme pral.n f es fase  
1244 dret processal penal ca fase d'execució terme pral.n f es fase de ejecución  
1245 dret processal penal ca fase d'instrucció terme pral.n f es fase de instrucción  
1246 dret penitenciari ca fase progressiva terme pral.n f es fase progresiva  
1247 dret processal penal ca fe pública judicial terme pral.n f es fe pública judicial  
1248 dret processal penal ca fedatari | fedatària terme pral.n m, f es fedatario | fedataria  
1249 dret processal penal ca fer fe terme pral.v prep es hacer fe  
1250 dret processal penal ca ferm -a terme pral.adj es firme  
1251 dret processal penal ca fermesa terme pral.n f es firmeza  
1252 dret processal penal ca fet terme pral.n m es hecho  
1253 dret processal penal ca fet justiciable terme pral.n m es hecho justiciable  
1254 dret processal penal ca fet objecte d'acusació terme pral.n m es hecho objeto de acusación  
1255 dret processal penal ca fet objecte de prova terme pral.n m es hecho objeto de prueba  
1256 dret processal penal ca fet provat terme pral.n m es hecho probado  
1257 dret processal penal ca fet sumarial terme pral.n m es hecho sumarial  
1258 dret processal penal ca fiador | fiadora terme pral.n m, f ca fiançador | fiançadora sin. compl.n m, f es fiador | fiadora  
1259 dret penal ca fiança terme pral.n f es fianza  
1260 dret processal penal ca fiança hipotecària terme pral.n f es fianza hipotecaria  
1261 dret penal ca fiança no personal terme pral.n f es fianza no personal  
1262 dret penal ca fiança personal terme pral.n f es fianza personal  
1263 dret processal penal ca fiança pignorativa terme pral.n f es fianza pignoraticia  
1264 dret penal ca tipus terme pral.n m ca figura del delicte sin. compl.n f es figura del delito  es tipo  
1265 dret penal ca finalisme terme pral.n m es finalismo  
1266 dret penal ca finalitat terme pral.n f es finalidad  
1267 dret processal penal ca signatura de la sentència terme pral.n f ca firma de la sentència sin. compl.n f es firma de la sentencia  
1268 dret processal penal ca fiscal de sala del Tribunal Suprem terme pral.n m, f es fiscal de sala del Tribunal Supremo  
1269 dret processal penal ca fiscal en cap terme pral.n m, f es fiscal jefe | fiscal jefa  
1270 dret processal penal ca fiscal general de l'Estat terme pral.n m, f es fiscal general del Estado  
1271 dret processal penal ca fiscalia terme pral.n f es fiscalía  
1272 dret processal penal ca fiscalia especial terme pral.n f es fiscalía especial  
1273 dret processal penal ca fitxa d'antecedents policials terme pral.n f es ficha de antecedentes policiales  
1274 dret processal penal ca fitxa dactiloscòpica terme pral.n f es ficha dactiloscópica  
1275 dret penitenciari ca fitxer de baixes terme pral.n m es fichero de bajas  
1276 dret penitenciari ca fitxer de presents terme pral.n m es fichero de presentes  
1277 dret penitenciari ca fitxer penitenciari terme pral.n m es fichero penitenciario  
1278 dret processal penal ca fonament de dret terme pral.n m ca fonament jurídic sin. compl.n m ca raonament jurídic sin. compl.n m es fundamento de derecho  es fundamento jurídico  es razonamiento jurídico  
1279 dret penitenciari ca fons de peculi terme pral.n m es fondo de peculio  
1280 dret penitenciari ca fons de reclusos terme pral.n m es fondo de reclusos  
1281 dret penitenciari ca fons de reserva terme pral.n m es fondo de reserva  
1282 dret penal ca força terme pral.n f es fuerza  
1283 dret penal militar ca força armada terme pral.n f es fuerza armada  
1284 dret penitenciari ca força conductora terme pral.n f es fuerza conductora  
1285 dret penitenciari ca força física personal terme pral.n f es fuerza física personal  
1286 dret penal ca força irresistible terme pral.n f es fuerza irresistible  
1287 dret penal ca força major terme pral.n f es fuerza mayor  
1288 dret penitenciari ca força pública terme pral.n f es fuerza pública  
1289 dret processal penal ca metge forense | metge forense, metgessa forense terme pral.n m, f ca forense sin. compl.n m, f es forense  es médico forense | médica forense  
1290 dret processal penal ca formalitat legal terme pral.n f es formalidad legal  
1291 dret penitenciari ca fórmula dactiloscòpica terme pral.n f es fórmula dactiloscópica  
1292 dret processal penal ca formular terme pral.v tr es formular  
1293 dret penitenciari ca forrellat terme pral.n m es cerrojo  
1294 dret penal ca fractura terme pral.n f es fractura  
1295 dret penal ca fragmentarietat terme pral.n f es fragmentariedad  
1296 dret penal ca frau terme pral.n m es fraude  
1297 dret penal ca frustració terme pral.n f es frustración  
1298 dret penal ca frustrar terme pral.v tr es frustrar  
1299 dret penitenciari ca full de condemna terme pral.n m es hoja de condena  
1300 dret processal penal ca full de drets del detingut terme pral.n m es hoja de derechos del detenido  
1301 dret penitenciari ca full de vicissituds terme pral.n m es hoja de vicisitudes  
1302 dret processal penal ca full historicopenal terme pral.n m es hoja historicopenal  
1303 dret penitenciari ca funcionari de vigilància | funcionària de vigilància terme pral.n m, f es funcionario de vigilancia | funcionaria de vigilancia  
1304 dret penitenciari ca funcionari penitenciari | funcionària penitenciària terme pral.n m, f es funcionario penitenciario | funcionaria penitenciaria  
1305 dret processal penal ca fur terme pral.n m es fuero  
1306 dret processal penal ca jurisdicció terme pral.n f ca fur sin. compl.n m es fuero  es jurisdicción  
1307 dret processal penal ca fur especial terme pral.n m es fuero especial  
1308 dret penal ca furt terme pral.n m es hurto  
1309 dret penal ca furt d'ús de vehicle terme pral.n m es hurto de uso de vehículo  
1310 dret penal ca furt famèlic terme pral.n m es hurto famélico  
1311 dret penitenciari ca gabinet d'identificació terme pral.n m es gabinete de identificación  
1312 dret penitenciari ca galeria terme pral.n f es galería  
1313 dret penal ca garantia criminal terme pral.n f es garantía criminal  
1314 dret penal ca garantia d'actuació terme pral.n f es garantía de actuación  
1315 dret penal ca garantia d'execució terme pral.n f es garantía de ejecución  
1316 dret penal ca garantia judicial terme pral.n f ca garantia jurisdiccional terme pral.n f es garantía judicial  es garantía jurisdiccional  
1317 dret penal ca garantia penal terme pral.n f es garantía penal  
1318 dret penal ca garantia processal terme pral.n f es garantía procesal  
1319 dret penitenciari ca garita terme pral.n f es garita  
1320 dret penitenciari ca genèric terme pral.n m es genérico  
1321 dret penal ca genocida terme pral.n m, f es genocida  
1322 dret penal ca genocidi terme pral.n m es genocidio  
1323 dret penal ca gent armada terme pral.n f es gente armada  
1324 dret penal ca gràcia terme pral.n f es gracia  
1325 dret penal ca graciar terme pral.v tr es graciar  
1326 dret processal penal ca gratuïtat terme pral.n f es gratuidad  
1327 dret penal ca grau de la pena terme pral.n m es grado de la pena  
1328 dret penitenciari ca grau de tractament terme pral.n m es grado de tratamiento  
1329 dret penal ca grau inferior de la pena terme pral.n m es grado inferior de la pena  
1330 dret penal ca grau màxim de la pena terme pral.n m es grado máximo de la pena  
1331 dret penal ca grau mínim de la pena terme pral.n m es grado mínimo de la pena  
1332 dret penal ca grau mitjà de la pena terme pral.n m es grado medio de la pena  
1333 dret penal ca grau superior de la pena terme pral.n m es grado superior de la pena  
1334 dret penal ca greuge terme pral.n m es agravio  
1335 dret penitenciari ca guàrdia exterior terme pral.n f es guardia exterior  
1336 dret processal penal ca habeas corpus terme pral.n m es hábeas corpus  
1337 dret processal penal ca habilitació legal terme pral.n f es habilitación legal  
1338 dret processal penal ca habilitar terme pral.v tr es habilitar  
1339 dret penal ca habitualitat terme pral.n f es habitualidad  
1340 dret penitenciari ca historial delictiu terme pral.n m es historial delictivo  
1341 dret penitenciari ca historial social terme pral.n m es historial social  
1342 dret penal ca homicida terme pral.n m, f es homicida  
1343 dret penal ca homicidi terme pral.n m es homicidio  
1344 dret penal ca homicidi culpós terme pral.n m es homicidio culposo  
1345 dret penitenciari ca hospital penitenciari terme pral.n m es hospital penitenciario  
1346 dret penal ca humanitat de la pena terme pral.n f es humanidad de la pena  
1347 dret processal penal ca identificació terme pral.n f es identificación  
1348 dret penitenciari ca identificació dactiloscòpica terme pral.n f es identificación dactiloscópica  
1349 dret penitenciari ca identificació fotogràfica terme pral.n f es identificación fotográfica  
1350 dret processal penal ca identificar terme pral.v tr es identificar  
1351 dret processal penal ca idoneïtat terme pral.n f es idoneidad  
1352 dret processal penal ca igualtat de les parts terme pral.n f es igualdad de las partes  
1353 dret penal ca il·lícit terme pral.n m es ilícito  
1354 dret penal ca il·lícit -a terme pral.adj es ilícito -ta  
1355 dret penal ca il·lícit penal terme pral.n m es ilícito penal  
1356 dret penal ca il·licitud terme pral.n f es ilicitud  
1357 dret processal penal ca immediatesa terme pral.n f es inmediación  
1358 dret penitenciari ca immobilització terme pral.n f es inmovilización  
1359 dret penitenciari ca immobilitzar terme pral.v tr es inmovilizar  
1360 dret penal ca immunitat diplomàtica terme pral.n f es inmunidad diplomática  
1361 dret penal ca immunitat judicial terme pral.n f es inmunidad judicial  
1362 dret penal ca immunitat parlamentària terme pral.n f es inmunidad parlamentaria  
1363 dret penal ca impagament terme pral.n m es impago  
1364 dret processal penal ca imparcialitat terme pral.n f es imparcialidad  
1365 dret penal ca imperícia professional terme pral.n f es impericia profesional  
1366 dret processal penal ca improcedent terme pral.adj es improcedente  
1367 dret penal ca imprudència conscient terme pral.n f es imprudencia consciente  
1368 dret penal ca imprudència greu terme pral.n f es imprudencia grave  
1369 dret penal ca imprudència inconscient terme pral.n f es imprudencia inconsciente  
1370 dret penal ca imprudència lleu terme pral.n f es imprudencia leve  
1371 dret penal ca imprudència professional terme pral.n f es imprudencia profesional  
1372 dret penal ca imprudència simple terme pral.n f es imprudencia simple  
1373 dret penal ca imprudència temerària terme pral.n f es imprudencia temeraria  
1374 dret processal penal ca impugnació terme pral.n f es impugnación  
1375 dret processal penal ca impugnar terme pral.v tr es impugnar  
1376 dret processal penal ca impuls processal terme pral.n m es impulso procesal  
1377 dret penal ca impune terme pral.adj es impune  
1378 dret penal ca impunibilitat terme pral.n f es impunibilidad  
1379 dret penal ca impunitat terme pral.n f es impunidad  
1380 dret penal ca imputable terme pral.adj es imputable  
1381 dret penal ca imputació terme pral.n f es imputación  
1382 dret penal ca imputació del resultat terme pral.n f es imputación del resultado  
1383 dret penal ca imputació personal terme pral.n f es imputación personal  
1384 dret penal ca imputació recíproca terme pral.n f es imputación recíproca  
1385 dret processal penal ca imputar terme pral.v tr es imputar  
1386 dret processal penal ca investigat | investigada terme pral.n m, f ca imputat | imputada sin. compl.n m, f es imputado | imputada  es investigado | investigada  fr prévenu | prévenue  en suspect  
1387 dret processal penal ca in dubio pro libertate terme pral.n m es in dubio pro libertate  
1388 dret processal penal ca in dubio pro reo terme pral.n m es in dubio pro reo  
1389 dret processal penal ca inadmetre terme pral.v tr es inadmitir  
1390 dret processal penal ca inadmissió terme pral.n f es inadmisión  
1391 dret processal penal ca inamovibilitat terme pral.n f es inamovilidad  
1392 dret processal penal ca inapel·lable terme pral.adj es inapelable  
1393 dret penal ca incapaç terme pral.n m, f es incapaz  
1394 dret processal penal ca incapacitat terme pral.n f es incapacidad  
1395 dret penal ca incapacitat | incapacitada terme pral.n m, f es incapacitado | incapacitada  
1396 dret penal ca incapacitat d'acció terme pral.n f es incapacidad de acción  
1397 dret penal ca inimputabilitat terme pral.n f ca incapacitat de culpabilitat sin. compl.n f es incapacidad de culpabilidad  es inimputabilidad  
1398 dret penal ca incapacitat de pena terme pral.n f es incapacidad de pena  
1399 dret penal ca incendi terme pral.n m es incendio  
1400 dret penal ca incendi culpós terme pral.n m es incendio culposo  
1401 dret penal ca incendi dolós terme pral.n m es incendio doloso  
1402 dret penal ca incendi fortuït terme pral.n m es incendio fortuito  
1403 dret penal ca incendiarisme terme pral.n m es incendiarismo  
1404 dret penal ca incest terme pral.n m es incesto  
1405 dret processal penal ca incident terme pral.n m es incidente  
1406 dret processal penal ca incoació terme pral.n f es incoación  
1407 dret processal penal ca incoar terme pral.v tr es incoar  
1408 dret processal penal ca incompareixença terme pral.n f ca no-compareixença sin. compl.n f es incomparecencia  es no comparecencia  
1409 dret processal penal ca incompatibilitat terme pral.n f es incompatibilidad  
1410 dret penal ca incompatibilitat de circumstàncies terme pral.n f es incompatibilidad de circunstancias  
1411 dret processal penal ca incompetència terme pral.n f es incompetencia  
1412 dret processal penal ca incompetent terme pral.adj es incompetente  
1413 dret penal militar ca incompliment de deures inherents al comandament terme pral.n m es incumplimiento de deberes inherentes al mando  
1414 dret penal ca incompliment de la mesura de seguretat terme pral.n m es incumplimiento de la medida de seguridad  
1415 dret penal ca incompliment de la pena terme pral.n m es incumplimiento de la pena  
1416 dret penal ca incomunicabilitat de circumstàncies terme pral.n f es incomunicabilidad de circunstancias  
1417 dret processal penal ca incomunicació terme pral.n f es incomunicación  
1418 dret processal penal ca incomunicar terme pral.v tr es incomunicar  
1419 dret processal penal ca inconfés -essa terme pral.adj es inconfeso -sa  
1420 dret penal ca inconsciència terme pral.n f es inconsciencia  
1421 dret penal ca incórrer terme pral.v prep es incurrir  
1422 dret processal penal ca incriminació terme pral.n f ca inculpació terme pral.n f es incriminación  es inculpación  
1423 dret processal penal ca incriminar terme pral.v tr ca inculpar terme pral.v tr es incriminar  es inculpar  
1424 dret penal ca inculpabilitat terme pral.n f es inculpabilidad  
1425 dret processal penal ca inculpat | inculpada terme pral.n m, f es inculpado | inculpada  
1426 dret processal penal ca incurs -a terme pral.adj es incurso -sa  
1427 dret processal penal ca indagatòria terme pral.n f es indagatoria  
1428 dret processal penal ca indefensió terme pral.n f es indefensión  
1429 dret penal ca indemnització terme pral.n f es indemnización  
1430 dret penal ca indemnitzar terme pral.v tr es indemnizar  
1431 dret processal penal ca independència judicial terme pral.n f es independencia judicial  
1432 dret penal ca indeterminació absoluta de la pena terme pral.n f es indeterminación absoluta de la pena  
1433 dret penal ca indeterminació de la pena terme pral.n f es indeterminación de la pena  
1434 dret penal ca indeterminació relativa de la pena terme pral.n f es indeterminación relativa de la pena  
1435 dret penitenciari ca índex de vicissituds terme pral.n m es índice de vicisitudes  
1436 dret processal penal ca indici terme pral.n m es indicio  
1437 dret processal penal ca indici racional de criminalitat terme pral.n m es indicio racional de criminalidad  
1438 dret penitenciari ca individualització executiva de la pena terme pral.n f ca individualització administrativa de la pena sin. compl.n f ca individualització penitenciària sin. compl.n f es individualización administrativa de la pena  es individualización ejecutiva de la pena  es individualización penitenciaria  
1439 dret penitenciari ca individualització científica terme pral.n f es individualización científica  
1440 dret penal ca individualització de la pena terme pral.n f es individualización de la pena  
1441 dret penal ca individualització judicial de la pena terme pral.n f es individualización judicial de la pena  
1442 dret penal ca individualització legal de la pena terme pral.n f es individualización legal de la pena  
1443 dret penal ca inducció terme pral.n f es inducción  
1444 dret penal ca inducció accessòria terme pral.n f es inducción accesoria  
1445 dret penal ca inducció al suïcidi terme pral.n f es inducción al suicidio  
1446 dret penal ca inducció de menors a l'abandó de domicili terme pral.n f es inducción de menores al abandono de domicilio  
1447 dret penal ca inducció en cadena terme pral.n f es inducción en cadena  
1448 dret penal ca inducció mediata terme pral.n f es inducción mediata  
1449 dret penal ca inductor | inductora terme pral.n m, f es inductor | inductora  
1450 dret penal ca induir terme pral.v tr es inducir  
1451 dret penal ca induït | induïda terme pral.n m, f es inducido | inducida  
1452 dret penal ca indult terme pral.n m es indulto  
1453 dret penal ca indult general terme pral.n m es indulto general  
1454 dret penal ca indult parcial terme pral.n m es indulto parcial  
1455 dret penal ca indult particular terme pral.n m es indulto particular  
1456 dret penal ca indult total terme pral.n m es indulto total  
1457 dret penal ca indultar terme pral.v tr es indultar  
1458 dret penal ca infanticida terme pral.n m, f es infanticida  
1459 dret penal ca infanticidi terme pral.n m es infanticidio  
1460 dret penitenciari ca infermeria terme pral.n f es enfermería  
1461 dret penal ca infidelitat en la custòdia de documents terme pral.n f es infidelidad en la custodia de documentos  
1462 dret penal ca infidelitat en la custòdia de presos terme pral.n f es infidelidad en la custodia de presos  
1463 dret processal penal ca infligir terme pral.v tr es infligir  
1464 dret processal penal ca informació terme pral.n f es información  
1465 dret penal militar ca informació classificada terme pral.n f es información clasificada  
1466 dret penal militar ca informació d'interès militar terme pral.n f es información de interés militar  
1467 dret penitenciari ca informació prèvia terme pral.n f es información previa  
1468 dret penal ca informació privilegiada terme pral.n f es información privilegiada  
1469 dret processal penal ca informe terme pral.n m es informe  
1470 dret processal penal ca informe estadístic d'alcoholèmia terme pral.n m es parte estadístico de alcoholemia  
1471 dret processal penal ca informe pericial terme pral.n m es informe pericial  
1472 dret penitenciari ca informe pronòstic d'integració social terme pral.n m es informe pronóstico de integración social  
1473 dret penitenciari ca informe pronòstic final terme pral.n m es informe pronóstico final  
1474 dret penal ca infracció administrativa terme pral.n f es infracción administrativa  
1475 dret penal ca infracció del deure terme pral.n f es infracción del deber  
1476 dret penal ca infracció disciplinària terme pral.n f es infracción disciplinaria  
1477 dret penal ca infracció greu terme pral.n f es infracción grave  
1478 dret penal ca infracció lleu terme pral.n f es infracción leve  
1479 dret penal ca infracció penal terme pral.n f es infracción penal  
1480 dret penal ca infractor | infractora terme pral.n m, f es infractor | infractora  
1481 dret penal ca infringir terme pral.v tr es infringir  
1482 dret penal ca ingerència terme pral.n f es injerencia  
1483 dret penitenciari ca ingrés terme pral.n m es ingreso  
1484 dret penitenciari ca ingrés voluntari terme pral.n m es ingreso voluntario  
1485 dret penal ca inhabilitació terme pral.n f es inhabilitación  
1486 dret penal ca inhabilitació absoluta terme pral.n f es inhabilitación absoluta  
1487 dret penal ca inhabilitació especial terme pral.n f es inhabilitación especial  
1488 dret penal ca inherència de circumstàncies terme pral.n f es inherencia de circunstancias  
1489 dret penal ca inherència de circumstàncies expressa terme pral.n f es inherencia de circunstancias expresa  
1490 dret penal ca inherència de circumstàncies tàcita terme pral.n f es inherencia de circunstancias tácita  
1491 dret processal penal ca inhibició terme pral.n f es inhibición  
1492 dret processal penal ca inhibir terme pral.v tr es inhibir  
1493 dret processal penal ca inhibitòria terme pral.n f es inhibitoria  
1494 dret penal ca inhumació il·legal terme pral.n f es inhumación ilegal  
1495 dret penal ca inimputable terme pral.adj es inimputable  
1496 dret penal ca injúria terme pral.n f es injuria  
1497 dret penal ca injúria greu terme pral.n f es injuria grave  
1498 dret penal ca injúria lleu terme pral.n f es injuria leve  
1499 dret penal ca injuriar terme pral.v tr es injuriar  
1500 dret penal ca injust terme pral.n m es injusto  
1501 dret processal penal ca injust -a terme pral.adj es injusto -ta  
1502 dret penal ca injust objectiu terme pral.n m es injusto objetivo  
1503 dret penal ca injust penal terme pral.n m es injusto penal  
1504 dret penal ca injust subjectiu terme pral.n m es injusto subjetivo  
1505 dret processal penal ca injustícia terme pral.n f es injusticia  
1506 dret processal penal ca injustícia notòria terme pral.n f es injusticia notoria  
1507 dret penal ca innocència terme pral.n f es inocencia  
1508 dret penal ca innocent terme pral.n m, f es inocente  
1509 dret processal penal ca insolvència terme pral.n f es insolvencia  
1510 dret processal penal ca insolvència parcial terme pral.n f es insolvencia parcial  
1511 dret penal ca insolvència punible terme pral.n f es insolvencia punible  
1512 dret processal penal ca insolvència total terme pral.n f es insolvencia total  
1513 dret processal penal ca insolvent terme pral.adj es insolvente  
1514 dret processal penal ca insolvent parcial terme pral.adj es insolvente parcial  
1515 dret processal penal ca insolvent total terme pral.adj es insolvente total  
1516 dret penitenciari ca inspecció terme pral.n f es inspección  
1517 dret penitenciari ca inspecció de barrots terme pral.n f es cacheo de barrotes  
1518 dret processal penal ca inspecció ocular terme pral.n f es inspección ocular  
1519 dret penitenciari ca inspector penitenciari | inspectora penitenciària terme pral.n m, f es inspector penitenciario | inspectora penitenciaria  
1520 dret penitenciari ca institució de cooperació penitenciària terme pral.n f es institución de cooperación penitenciaria  
1521 dret processal penal ca institut anatomicoforense terme pral.n m es instituto anatomicoforense  
1522 dret processal penal ca instrucció terme pral.n f es instrucción  
1523 dret processal penal ca jutge d'instrucció | jutge d'instrucció, jutgessa d'instrucció terme pral.n m, f ca instructor | instructora sin. compl.n m, f ca jutge instructor | jutge instructora, jutgessa instructora sin. compl.n m, f es instructor | instructora  es juez de instrucción | juez de instrucción, jueza de instrucción  es juez instructor | juez instructora, jueza instructora  
1524 dret processal penal ca instruir terme pral.v tr es instruir  
1525 dret penal ca instrument del delicte terme pral.n m es instrumento del delito  
1526 dret penal ca insubmís | insubmisa terme pral.n m, f es insumiso | insumisa  
1527 dret penal ca insubmissió terme pral.n f es insumisión  
1528 dret penal militar ca insubordinació terme pral.n f es insubordinación  
1529 dret penal militar ca insubordinar terme pral.v tr es insubordinar  
1530 dret processal penal ca insuficiència de la llei terme pral.n f es insuficiencia de la ley  
1531 dret penal ca insult terme pral.n m es insulto  
1532 dret penal ca intentar terme pral.v tr es intentar  
1533 dret penitenciari ca intercomunicador terme pral.n m ca intèrfon sin. compl.n m es intercomunicador  es interfono  
1534 dret penal ca interès preponderant terme pral.n m es interés preponderante  
1535 dret processal penal ca interlocutòria terme pral.n f es auto  
1536 dret processal penal ca interlocutòria definitiva terme pral.n f es auto definitivo  
1537 dret processal penal ca interlocutòria ferma terme pral.n f es auto firme  
1538 dret processal penal ca interlocutòria injusta terme pral.n f es auto injusto  
1539 dret processal penal ca interlocutòria motivada terme pral.n f es auto motivado  
1540 dret penitenciari ca intern | interna terme pral.n m, f ca pres | presa sin. compl.n m, f ca presidiari | presidiària sin. compl.n m, f ca reclús | reclusa sin. compl.n m, f es interno | interna  es presidiario | presidiaria  es preso | presa  es recluso | reclusa  
1541 dret penitenciari ca intern en trànsit | interna en trànsit terme pral.n m, f es interno en tránsito | interna en tránsito  
1542 dret penitenciari ca intern preventiu | interna preventiva terme pral.n m, f es interno preventivo | interna preventiva  
1543 dret penal ca internament terme pral.n m es internamiento  
1544 dret penal ca internament obligatori terme pral.n m es internamiento obligatorio  
1545 dret penal ca internament provisional terme pral.n m es internamiento provisional  
1546 dret processal penal ca interposar terme pral.v tr es interponer  
1547 dret processal penal ca interposició terme pral.n f es interposición  
1548 dret processal penal ca intèrpret terme pral.n m, f es intérprete  
1549 dret processal penal ca interpretació analògica terme pral.n f es interpretación analógica  
1550 dret processal penal ca interpretació autèntica terme pral.n f es interpretación auténtica  
1551 dret processal penal ca interpretació declarativa terme pral.n f es interpretación declarativa  
1552 dret processal penal ca interpretació doctrinal terme pral.n f es interpretación doctrinal  
1553 dret processal penal ca interpretació extensiva terme pral.n f es interpretación extensiva  
1554 dret processal penal ca interpretació gramatical terme pral.n f es interpretación gramatical  
1555 dret processal penal ca interpretació històrica terme pral.n f es interpretación histórica  
1556 dret processal penal ca interpretació judicial terme pral.n f es interpretación judicial  
1557 dret processal penal ca interpretació jurisprudencial terme pral.n f es interpretación jurisprudencial  
1558 dret processal penal ca interpretació logicosistemàtica terme pral.n f es interpretación logicosistemática  
1559 dret processal penal ca interpretació restrictiva terme pral.n f es interpretación restrictiva  
1560 dret processal penal ca interpretació teleològica terme pral.n f es interpretación teleológica  
1561 dret processal penal ca interrogar terme pral.v tr es interrogar  
1562 dret processal penal ca interrogatori terme pral.n m es interrogatorio  
1563 dret penitenciari ca interrompre la redempció terme pral.v intr es interrumpir la redención  
1564 dret processal penal ca intervenció terme pral.n f es intervención  
1565 dret penal ca intervenció de comunicacions terme pral.n f es intervención de comunicaciones  
1566 dret penal ca intervenció de correspondència terme pral.n f ca intervenció postal sin. compl.n f es intervención de correspondencia  es intervención postal  
1567 dret penitenciari ca intervenció de visites terme pral.n f es intervención de visitas  
1568 dret processal penal ca legalitat terme pral.n f ca intervenció legalitzada sin. compl.n f es intervención legalizada  es legalidad  es nullum crimen, nulla poena sine lege  
1569 dret penal ca intervenció mínima terme pral.n f es intervención mínima  
1570 dret processal penal ca intervenir terme pral.v tr es intervenir  
1571 dret processal penal ca intimació terme pral.n f es intimación  
1572 dret processal penal ca intimació a compareixença terme pral.n f es citación con apercibimiento  
1573 dret penal ca intimidació terme pral.n f es intimidación  
1574 dret penal ca intimidar terme pral.v tr es intimidar  
1575 dret penal ca intoxicació terme pral.n f es intoxicación  
1576 dret penal ca intoxicació plena terme pral.n f es intoxicación plena  
1577 dret penal ca introducció d'objectes terme pral.n f es introducción de objetos  
1578 dret penal ca intrusisme terme pral.n m es intrusismo  
1579 dret processal penal ca investigació terme pral.n f es investigación  
1580 dret processal penal ca investigar terme pral.v tr es investigar  
1581 dret penal ca inviolabilitat terme pral.n f es inviolabilidad  
1582 dret penal ca inviolabilitat de domicili terme pral.n f es inviolabilidad de domicilio  
1583 dret penal ca inviolabilitat parlamentària terme pral.n f es inviolabilidad parlamentaria  
1584 dret penal ca inviolabilitat personal terme pral.n f es inviolabilidad personal  
1585 dret penal ca inviolable terme pral.adj es inviolable  
1586 dret processal penal ca irretroactivitat de la llei penal desfavorable terme pral.n f es irretroactividad de la ley penal desfavorable  
1587 dret processal penal ca irretroactivitat penal terme pral.n f es irretroactividad penal  
1588 dret penal ca iter criminis terme pral.n m es iter criminis  
1589 dret penal ca poder punitiu de l'Estat terme pral.n m ca ius puniendi de l'Estat sin. compl.n m es ius puniendi del Estado  es poder punitivo del Estado  
1590 dret processal penal ca jutjar terme pral.v tr ca judicar sin. compl.v tr es juzgar  
1591 dret processal penal ca judici terme pral.n m es juicio  
1592 dret processal penal ca judici a porta closa terme pral.n m ca procés a porta tancada terme pral.n m es juicio a puerta cerrada  
1593 dret processal penal ca judici contradictori terme pral.n m es juicio contradictorio  
1594 dret processal penal ca judici de faltes terme pral.n m es juicio de faltas  
1595 dret processal penal ca judici oral terme pral.n m ca plenari sin. compl.n m es juicio oral  es plenario  
1596 dret processal penal ca judici sumari terme pral.n m es juicio sumario  
1597 dret processal penal ca judicial terme pral.adj es judicial  
1598 dret penal ca judicialitat terme pral.n f es judicialidad  
1599 dret penitenciari ca junta de règim i administració terme pral.n f es junta de régimen y administración  
1600 dret penitenciari ca junta de tractament terme pral.n f es junta de tratamiento  
1601 dret penitenciari ca junta economicoadministrativa terme pral.n f es junta economicoadministrativa  
1602 dret processal penal ca jurament terme pral.n m es juramento  
1603 dret processal penal ca jurar terme pral.v tr es jurar  
1604 dret processal penal ca jurat terme pral.n m es jurado  
1605 dret processal penal ca jurat terme pral.n m, f es jurado  
1606 dret processal penal ca jurat mixt terme pral.n m ca jurat escabí sin. compl.n m es escabinato  es jurado de escabinos  es jurado escabinado  es jurado mixto  fr cour d'assises  fr échevinage  de Schöffengericht  
1607 dret processal penal ca jurat pur terme pral.n m es jurado puro  en jury  
1608 dret processal penal ca jurat suplent terme pral.n m, f es jurado suplente  
1609 dret processal penal ca jurídic -a terme pral.adj es jurídico -ca  
1610 dret processal penal ca jurisdicció acumulativa terme pral.n f es jurisdicción acumulativa  
1611 dret processal penal ca jurisdicció privilegiada terme pral.n f ca jurisdicció aforada sin. compl.n f es jurisdicción aforada  es jurisdicción privilegiada  
1612 dret processal penal ca jurisdicció disciplinària terme pral.n f es jurisdicción disciplinaria  
1613 dret penal militar ca jurisdicció especial terme pral.n f es jurisdicción especial  
1614 dret processal penal ca jurisdicció forçosa terme pral.n f es jurisdicción forzosa  
1615 dret processal penal ca jurisdicció incompetent terme pral.n f es jurisdicción incompetente  
1616 dret penal militar ca jurisdicció militar terme pral.n f es jurisdicción militar  
1617 dret processal penal ca jurisdicció ordinària terme pral.n f es jurisdicción ordinaria  
1618 dret processal penal ca jurisdicció penal terme pral.n f es jurisdicción penal  
1619 dret processal penal ca jurisdicció prorrogada terme pral.n f es jurisdicción prorrogada  
1620 dret penitenciari ca jurista terme pral.n m, f es jurista  
1621 dret penitenciari ca jurista criminòleg | jurista criminòloga terme pral.n m, f es jurista criminólogo | jurista criminóloga  
1622 dret processal penal ca just -a terme pral.adj es justo -ta  
1623 dret processal penal ca justícia gratuïta terme pral.n f es justicia gratuita  
1624 dret processal penal ca justícia supletòria terme pral.n f es justicia supletoria  
1625 dret processal penal ca justícia universal terme pral.n f es justicia universal  
1626 dret processal penal ca jutge central d'instrucció | jutge central d'excursió, jutgessa central d'instrucció terme pral.n m, f es juez central de instrucción | juez central de instrucción, jueza central de instrucción  
1627 dret processal penal ca jutge central penal | jutge central penal, jutgessa central penal terme pral.n m, f es juez central penal | juez central penal, jueza central penal  
1628 dret processal penal ca jutge de menors | jutge de menors, jutgessa de menors terme pral.n m, f es juez de menores | juez de menores, jueza de menores  
1629 dret processal penal ca jutge de pau | jutge de pau, jutgessa de pau terme pral.n m, f es juez de paz | juez de paz, jueza de paz  
1630 dret processal penal ca jutge de primera instància i d'instrucció | jutge de primera instància i d'instrucció, jutgessa de primera instància i d'instrucció terme pral.n m, f es juez de primera instancia e instrucción | juez de primera instancia e instrucción, jueza de primera instancia e instrucción  
1631 dret processal penal ca jutge de vigilància penitenciària | jutge de vigilància penitenciària, jutgessa de vigilància penitenciària terme pral.n m, f es juez de vigilancia penitenciaria | juez de vigilancia penitenciaria, jueza de vigilancia penitenciaria  
1632 dret processal penal ca jutge degà | jutge degana, jutgessa degana terme pral.n m, f es juez decano | juez decana, jueza decana  
1633 dret penal militar ca jutge militar | jutge militar, jutgessa militar terme pral.n m, f es juez militar | juez militar, jueza militar  
1634 dret processal penal ca jutge ordinari | jutge ordinària, jutgessa ordinària terme pral.n m, f es juez ordinario | juez ordinaria, jueza ordinaria  
1635 dret processal penal ca jutge penal | jutge penal, jutgessa penal terme pral.n m, f es juez de lo penal | juez de lo penal, jueza de lo penal  
1636 dret processal penal ca jutge suplent | jutge suplent, jutgessa suplent terme pral.n m, f es juez suplente | juez suplente, jueza suplente  
1637 dret penal militar ca jutge togat militar | jutge togada militar, jutgessa togada militar terme pral.n m, f es juez togado militar | juez togada militar, jueza togada militar  
1638 dret processal penal ca jutjat central d'instrucció terme pral.n m es juzgado central de instrucción  
1639 dret processal penal ca jutjat central penal terme pral.n m es juzgado central de lo penal  
1640 dret processal penal ca jutjat d'incidències terme pral.n m es juzgado de incidencias  
1641 dret processal penal ca jutjat d'instrucció terme pral.n m es juzgado de instrucción  
1642 dret processal penal ca jutjat de detinguts terme pral.n m es juzgado de detenidos  
1643 dret processal penal ca jutjat de guàrdia terme pral.n m es juzgado de guardia  
1644 dret processal penal ca jutjat de menors terme pral.n m es juzgado de menores  
1645 dret processal penal ca jutjat de pau terme pral.n m es juzgado de paz  
1646 dret processal penal ca jutjat de primera instància i d'instrucció terme pral.n m es juzgado de primera instancia e instrucción  
1647 dret processal penal ca jutjat de vigilància penitenciària terme pral.n m es juzgado de vigilancia penitenciaria  
1648 dret penal militar ca jutjat militar terme pral.n m es juzgado militar  
1649 dret processal penal ca jutjat penal terme pral.n m es juzgado de lo penal  
1650 dret penal militar ca jutjat togat militar terme pral.n m es juzgado togado militar  
1651 dret penal militar ca jutjat togat militar central terme pral.n m es juzgado togado militar central  
1652 dret penal militar ca jutjat togat militar d'instrucció terme pral.n m es juzgado togado militar de instrucción  
1653 dret penal militar ca jutjat togat militar territorial terme pral.n m es juzgado togado militar territorial  
1654 dret processal penal ca lectura de drets terme pral.n f es lectura de derechos  
1655 dret penal ca legislació penal terme pral.n f es legislación penal  
1656 dret penal ca legítima defensa terme pral.n f es legítima defensa  
1657 dret penal ca lesió terme pral.n f es lesión  
1658 dret penal ca lesió al fetus terme pral.n f es lesión al feto  
1659 dret penal ca lesió greu terme pral.n f es lesión grave  
1660 dret penal ca lesió lleu terme pral.n f es lesión leve  
1661 dret penal ca lesió menys greu terme pral.n f es lesión menos grave  
1662 dret penal ca lesionar terme pral.v tr es lesionar  
1663 dret penal ca lex artis terme pral.n f es lex artis  
1664 dret penal ca límit màxim de la pena terme pral.n m es límite máximo de la pena  
1665 dret penal ca límit mínim de la pena terme pral.n m es límite mínimo de la pena  
1666 dret penitenciari ca liquidació de condemna terme pral.n f es liquidación de condena  
1667 dret processal penal ca litigant terme pral.n m, f es litigante  
1668 dret processal penal ca litigar terme pral.v tr ca pledejar terme pral.v tr/prep es litigar  es pleitear  
1669 dret processal penal ca litigi terme pral.n m ca plet terme pral.n m es litigio  es pleito  
1670 dret processal penal ca litisconsorci terme pral.n m es litisconsorcio  
1671 dret processal penal ca litisconsort terme pral.n m, f es litisconsorte  
1672 dret penal ca lladre terme pral.n m, f es ladrón | ladrona  
1673 dret processal penal ca llegir una sentència terme pral.v intr es leer una sentencia  
1674 dret processal penal ca llei adjectiva terme pral.n f ca llei processal terme pral.n f es ley adjetiva  es ley procesal  
1675 dret penal militar ca llei marcial terme pral.n f es ley marcial  
1676 dret penal ca llei penal terme pral.n f es ley penal  
1677 dret penal ca llei penal en blanc terme pral.n f es ley penal en blanco  
1678 dret penal militar ca llei penal militar terme pral.n f es ley penal militar  
1679 dret penitenciari ca llei penitenciària terme pral.n f es ley penitenciaria  
1680 dret penal militar ca llei processal militar terme pral.n f es ley procesal militar  
1681 dret penal ca lletra de canvi en blanc terme pral.n f es letra de cambio en blanco  
1682 dret processal penal ca llibertat terme pral.n f es libertad  
1683 dret penitenciari ca llibertat amb excarceració terme pral.n f es libertad excarcelada  
1684 dret penitenciari ca llibertat amb retenció terme pral.n f es libertad retenida  
1685 dret penitenciari ca llibertat condicional terme pral.n f es libertad condicional  
1686 dret penitenciari ca llibertat definitiva terme pral.n f es libertad definitiva  
1687 dret processal penal ca llibertat provisional terme pral.n f es libertad provisional  
1688 dret processal penal ca llibertat sota fiança terme pral.n f es libertad bajo fianza  
1689 dret processal penal ca llibertat sota paraula terme pral.n f es libertad bajo palabra  
1690 dret penitenciari ca llibertat tutelada terme pral.n f es libertad tutelada  
1691 dret penitenciari ca llibertat vigilada terme pral.n f es libertad vigilada  
1692 dret processal penal ca llibre d'incoació de diligències prèvies terme pral.n m es libro de incoación de diligencias previas  
1693 dret processal penal ca llibre d'incoació de procediments abreujats terme pral.n m es libro de incoación de procedimientos abreviados  
1694 dret processal penal ca llibre d'incoació de sumaris terme pral.n m es libro de incoación de sumarios  
1695 dret processal penal ca llibre de causes amb pres terme pral.n m es libro de causas con preso  
1696 dret processal penal ca llibre de condemnes condicionals terme pral.n m es libro de condenas condicionales  
1697 dret processal penal ca llibre de consignacions terme pral.n m es libro de consignaciones  
1698 dret processal penal ca llibre de detinguts terme pral.n m es libro de detenidos  
1699 dret processal penal ca llibre de peces de convicció terme pral.n m es libro de piezas de convicción  
1700 dret processal penal ca llibre de penats i rebels terme pral.n m es libro de penados y rebeldes  
1701 dret processal penal ca llibre de sentències terme pral.n m es libro de sentencias  
1702 dret penitenciari ca llicenciament definitiu terme pral.n m es licenciamiento definitivo  
1703 dret processal penal ca lligall terme pral.n m es legajo  
1704 dret penal ca lliurament indegut terme pral.n m es entrega indebida  
1705 dret penitenciari ca locutori terme pral.n m es locutorio  
1706 dret penal ca lucre cessant terme pral.n m es lucro cesante  
1707 dret processal penal ca magistrat | magistrada terme pral.n m, f es magistrado | magistrada  
1708 dret processal penal ca magistrat ponent | magistrada ponent terme pral.n m, f es magistrado ponente | magistrada ponente  
1709 dret processal penal ca magistrat president | magistrada presidenta terme pral.n m, f es magistrado presidente | magistrada presidenta  
1710 dret processal penal ca magistrat suplent | magistrada suplent terme pral.n m, f es magistrado suplente | magistrada suplente  
1711 dret processal penal ca major d'edat penal terme pral.n m, f es mayor de edad penal  
1712 dret penal ca major necessitat de pena terme pral.n f es mayor necesidad de pena  
1713 dret processal penal ca majoria d'edat penal terme pral.n f es mayoría de edad penal  
1714 dret processal penal ca majoritat terme pral.n f es mayoría  es mayoridad  
1715 dret penal ca mala fe terme pral.n f es mala fe  
1716 dret penal ca malaltia mental terme pral.n f es enfermedad mental  
1717 dret penal ca maltractaments terme pral.n m pl es malos tratos  
1718 dret penal ca malversació terme pral.n f es malversación  
1719 dret penal ca malversació de cabals públics terme pral.n f es malversación de caudales públicos  
1720 dret penal ca malversador | malversadora terme pral.n m, f es malversador | malversadora  
1721 dret penal ca malversar terme pral.v tr es malversar  
1722 dret processal penal ca manament judicial terme pral.n m ca ordre judicial sin. compl.n f es mandamiento judicial  es orden judicial  
1723 dret processal penal ca taxativitat terme pral.n f ca mandat de determinació sin. compl.n m es taxatividad  
1724 dret penal ca manifestació il·lícita terme pral.n f es manifestación ilícita  
1725 dret penitenciari ca manilla terme pral.n f es esposa  
1726 dret processal penal ca material probatori terme pral.n m es material probatorio  
1727 dret processal penal ca material sumarial terme pral.n m es material sumarial  
1728 dret penal ca matrimoni il·legal terme pral.n m es matrimonio ilegal  
1729 dret penal ca mediador | mediadora terme pral.n m, f ca mitjancer | mitjancera sin. compl.n m, f es intermediario | intermediaria  es mediador | mediadora  
1730 dret penal ca meitat inferior de la pena terme pral.n f es mitad inferior de la pena  
1731 dret penal ca meitat superior de la pena terme pral.n f es mitad superior de la pena  
1732 dret penal ca mendicitat terme pral.n f es mendicidad  
1733 dret processal penal ca menor d'edat penal terme pral.n m, f es menor de edad penal  
1734 dret penal ca menor necessitat de pena terme pral.n f es menor necesidad de pena  
1735 dret penal ca penalitat terme pral.n f ca mereixement de pena sin. compl.n m ca necessitat de pena sin. compl.n f ca punibilitat sin. compl.n f es merecimiento de pena  es necesidad de pena  es penalidad  es punibilidad  
1736 dret processal penal ca mèrits del procés terme pral.n m pl es méritos del proceso  
1737 dret penal ca mesura alternativa terme pral.n f es medida alternativa  
1738 dret processal penal ca mesura cautelar terme pral.n f ca mesura d'assegurament sin. compl.n f es medida cautelar  es medida de aseguramiento  
1739 dret penitenciari ca mesura coercitiva terme pral.n f es medida coercitiva  
1740 dret penal ca mesura complementària terme pral.n f es medida complementaria  
1741 dret penitenciari ca mesura d'aïllament social terme pral.n f es medida de aislamiento social  
1742 dret processal penal ca mesura preventiva terme pral.n f ca mesura de precaució sin. compl.n f es medida de precaución  es medida preventiva  
1743 dret penal ca mesura de seguretat terme pral.n f es medida de seguridad  
1744 dret penitenciari ca mesura disciplinària terme pral.n f es medida disciplinaria  
1745 dret penal ca mesura educativa terme pral.n f es medida educativa  
1746 dret penal ca mesura no privativa de llibertat terme pral.n f es medida no privativa de libertad  
1747 dret penal ca mesura pecuniària terme pral.n f es medida pecuniaria  
1748 dret penal ca mesura postdelictiva terme pral.n f es medida postdelictual  
1749 dret penal ca mesura predelictiva terme pral.n f es medida predelictual  
1750 dret penal ca mesura privativa de drets terme pral.n f es medida privativa de derechos  
1751 dret penal ca mesura privativa de llibertat terme pral.n f es medida privativa de libertad  
1752 dret penal ca mesura protectora terme pral.n f es medida protectora  
1753 dret penal ca mesura restrictiva de drets terme pral.n f es medida restrictiva de derechos  
1754 dret penal ca mesura restrictiva de llibertat terme pral.n f es medida restrictiva de libertad  
1755 dret penal ca mesura substitutiva terme pral.n f es medida sustitutiva  
1756 dret penal ca mesura terapèutica terme pral.n f es medida terapéutica  
1757 dret penal ca metzina terme pral.n f ca verí terme pral.n m es veneno  
1758 dret processal penal ca minoria d'edat penal terme pral.n f es minoría de edad penal  
1759 dret penitenciari ca mitjà coercitiu terme pral.n m es medio coercitivo  
1760 dret processal penal ca mitjà de prova terme pral.n m es medio de prueba  
1761 dret penal ca mòbil terme pral.n m es móvil  
1762 dret penitenciari ca mòdul terme pral.n m es módulo  
1763 dret penitenciari ca mòdul residencial terme pral.n m es módulo residencial  
1764 dret penitenciari ca monitor | monitora terme pral.n m, f es monitor | monitora  
1765 dret penitenciari ca monodèltic -a terme pral.adj es monodelto -ta  
1766 dret penal ca mort del reu terme pral.n f es muerte del reo  
1767 dret penitenciari ca mosso d'esquadra | mossa d'esquadra terme pral.n m, f es mosso d'esquadra  
1768 dret penitenciari ca mossos d'esquadra terme pral.n m pl es mossos d'esquadra  
1769 dret processal penal ca motivat -ada terme pral.adj es motivado -da  
1770 dret penal ca moviment reflex terme pral.n m es movimiento reflejo  
1771 dret penal ca multa terme pral.n f es multa  
1772 dret penal ca multa proporcional terme pral.n f es multa proporcional  
1773 dret processal penal ca multar terme pral.v tr es multar  
1774 dret penitenciari ca mur de seguretat interior terme pral.n m es muro de seguridad interior  
1775 dret penitenciari ca mur perimètric terme pral.n m es muro perimétrico  
1776 dret penal ca mutilació terme pral.n f es mutilación  
1777 dret penal ca tràfic de drogues terme pral.n m ca narcotràfic sin. compl.n m es narcotráfico  es tráfico de drogas  
1778 dret penal ca ne bis in idem [la] terme pral.n m ca non bis in idem [la] sin. compl.n m es ne bis in idem  es non bis in idem  
1779 dret processal penal ca necessitat terme pral.n f es necesidad  
1780 dret penal ca necessitat racional del mitjà emprat terme pral.n f es necesidad racional del medio empleado  
1781 dret penal ca negligència terme pral.n f es negligencia  
1782 dret penal ca negoci canviari fictici terme pral.n m es negocio cambiario ficticio  
1783 dret penal ca nocivitat social terme pral.n f es nocividad social  
1784 dret penal ca nocturnitat terme pral.n f es nocturnidad  
1785 dret penal ca nomenament il·legal terme pral.n m es nombramiento ilegal  
1786 dret processal penal ca nomenar terme pral.v tr es nombrar  
1787 dret penal ca norma concursal terme pral.n f es norma concursal  
1788 dret penal ca norma penal terme pral.n f es norma penal  
1789 dret penal ca norma penal completa terme pral.n f es norma penal completa  
1790 dret penal ca norma penal incompleta terme pral.n f ca norma penal dependent sin. compl.n f es norma penal dependiente  es norma penal incompleta  
1791 dret penal ca norma penal en blanc terme pral.n f es norma penal en blanco  
1792 dret penal ca norma penal imperativa terme pral.n f es norma penal imperativa  
1793 dret penal ca norma penal prohibitiva terme pral.n f es norma penal prohibitiva  
1794 dret processal penal ca nota terme pral.n f es nota  
1795 dret processal penal ca nota d'examen del tràmit terme pral.n f es nota de examen del trámite  
1796 dret processal penal ca nota de referència terme pral.n f es nota de referencia  
1797 dret processal penal ca nota de resum de les actuacions terme pral.n f es nota de resumen de los autos  
1798 dret processal penal ca nota suficient terme pral.n f es nota bastante  es nota suficiente  
1799 dret processal penal ca notificació judicial terme pral.n f es notificación judicial  
1800 dret processal penal ca notificar terme pral.v tr es notificar  
1801 dret processal penal ca nul nul·la terme pral.adj es nulo -la  
1802 dret penal ca nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege [la] terme pral.loc llat es nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege  
1803 dret processal penal ca nul·litat terme pral.n f es nulidad  
1804 dret processal penal ca nul·litat absoluta terme pral.n f ca nul·litat plena terme pral.n f es nulidad absoluta  es nulidad plena  
1805 dret processal penal ca nul·litat d'actuacions terme pral.n f es nulidad de actuaciones  
1806 dret processal penal ca nul·litat de ple dret terme pral.n f es nulidad de pleno derecho  
1807 dret processal penal ca nul·litat parcial terme pral.n f es nulidad parcial  
1808 dret penitenciari ca número d'identificació sistemàtica terme pral.n m es número de identificación sistemática  
1809 dret penal ca obcecació terme pral.n f es obcecación  
1810 dret penal ca obediència deguda terme pral.n f es obediencia debida  
1811 dret processal penal ca obertura de judici oral terme pral.n f es apertura de juicio oral  
1812 dret processal penal ca objecte de prova terme pral.n m es objeto de prueba  
1813 dret penal ca objecte del delicte terme pral.n m es objeto del delito  
1814 dret processal penal ca objecte del judici terme pral.n m es objeto del juicio  
1815 dret processal penal ca objecte del veredicte terme pral.n m es objeto del veredicto  
1816 dret processal penal ca objecte processal terme pral.n m es objeto procesal  
1817 dret penitenciari ca objecte prohibit terme pral.n m es objeto prohibido  
1818 dret processal penal ca obligatorietat de l'acció penal terme pral.n f es obligatoriedad de la acción penal  
1819 dret penal ca obrepció terme pral.n f es obrepción  
1820 dret processal penal ca obrir a prova terme pral.v tr es abrir a prueba  
1821 dret processal penal ca obscuritat de la llei terme pral.n f es oscuridad de la ley  
1822 dret penal ca obstrucció a la justícia terme pral.n f es obstrucción a la justicia  
1823 dret penal ca ocultació terme pral.n f es ocultación  
1824 dret penal ca ocultació de béns terme pral.n f es ocultación de bienes  
1825 dret penal ca ocultació de fill terme pral.n f es ocultación de hijo  
1826 dret penal ca ocupació terme pral.n f es ocupación  
1827 dret penal ca ocupació d'immobles terme pral.n f es ocupación de inmuebles  
1828 dret penal ca ocupar terme pral.v tr es ocupar  
1829 dret penal ca ofendre terme pral.v tr es ofender  
1830 dret penal ca ofensa terme pral.n f es ofensa  
1831 dret penal ca ofensa greu terme pral.n f es ofensa grave  
1832 dret penal ca ofensa lleu terme pral.n f es ofensa leve  
1833 dret penal ca ofensor | ofensora terme pral.n m, f es ofensor | ofensora  
1834 dret processal penal ca oferiment d'accions terme pral.n m es ofrecimiento de acciones  
1835 dret processal penal ca ofès | ofesa terme pral.n m, f es ofendido | ofendida  
1836 dret processal penal ca ofici terme pral.n m es oficio  
1837 dret processal penal ca oficial de l'Administració de justícia | oficiala de l'Administració de justícia terme pral.n m, f es oficial de la Administración de justicia  
1838 dret processal penal ca oficialitat terme pral.n f es oficialidad  
1839 dret processal penal ca oficiar terme pral.v tr es oficiar  
1840 dret penitenciari ca oficina d'administració terme pral.n f es oficina de administración  
1841 dret penitenciari ca oficina de direcció terme pral.n f es oficina de dirección  
1842 dret penitenciari ca oficina de règim terme pral.n f es oficina de régimen  
1843 dret penitenciari ca oficina de serveis sanitaris terme pral.n f es oficina de servicios sanitarios  
1844 dret penitenciari ca oficina de tractament terme pral.n f es oficina de tratamiento  
1845 dret processal penal ca oficina judicial terme pral.n f es oficina judicial  
1846 dret processal penal ca oir terme pral.v tr es oir  
1847 dret penal ca omissió terme pral.n f es omisión  
1848 dret penal ca omissió antijurídica terme pral.n f es omisión antijurídica  
1849 dret penal ca omissió culposa terme pral.n f es omisión culposa  
1850 dret penal ca omissió d'assistència familiar terme pral.n f es omisión de asistencia familiar  
1851 dret penal ca omissió del deure de socors terme pral.n f ca omissió de socors sin. compl.n f es omisión de socorro  es omisión del deber de socorro  
1852 dret penal ca omissió del deure d'impedir delictes terme pral.n f es omisión del deber de impedir delitos  
1853 dret penal ca omissió del deure de perseguir delictes terme pral.n f es omisión del deber de perseguir delitos  
1854 dret penal ca omissió del deure de promoure la persecució de delictes terme pral.n f es omisión del deber de promover la persecución de delitos  
1855 dret penal ca omissió dolosa terme pral.n f es omisión dolosa  
1856 dret penal ca omissio libera in causa terme pral.n f es omissio libera in causa  
1857 dret penal ca omissió precedent terme pral.n f es omisión precedente  
1858 dret penal ca omissió pròpia terme pral.n f ca omissió pura sin. compl.n f es omisión propia  es omisión pura  
1859 dret penal ca omissió punible terme pral.n f es omisión punible  
1860 dret penal ca omissió típica terme pral.n f es omisión típica  
1861 dret processal penal ca oportunitat terme pral.n f es oportunidad  
1862 dret processal penal ca oralitat terme pral.n f es oralidad  
1863 dret penitenciari ca ordenança terme pral.n m, f es ordenanza  
1864 dret processal penal ca ordre terme pral.n f es orden  
1865 dret penitenciari ca ordre d'ingrés terme pral.n f es orden de ingreso  
1866 dret penitenciari ca ordre de conducció terme pral.n f es orden de conducción  
1867 dret penitenciari ca ordre de règim terme pral.n f es orden regimental  
1868 dret processal penal ca òrgan judicial terme pral.n m ca òrgan jurisdiccional terme pral.n m es órgano judicial  es órgano jurisdiccional  
1869 dret penal militar ca òrgan judicial militar terme pral.n m es órgano judicial militar  
1870 dret penal ca organització terrorista terme pral.n f es organización terrorista  
1871 dret penal ca ostatge terme pral.n m, f es rehén  
1872 dret penal ca pagaré en blanc terme pral.n m es pagaré en blanco  
1873 dret penitenciari ca paqueteria terme pral.n f es paquetería  
1874 dret processal penal ca parador desconegut terme pral.n m ca parador ignorat terme pral.n m es paradero desconocido  
1875 dret penal ca parricida terme pral.n m, f es parricida  
1876 dret penal ca parricidi terme pral.n m es parricidio  
1877 dret processal penal ca part terme pral.n f es parte  
1878 dret processal penal ca part apel·lant terme pral.n f es parte apelante  
1879 dret processal penal ca part compareixent terme pral.n f ca part personada terme pral.n f es parte compareciente  es parte personada  
1880 dret processal penal ca part contra la qual es recorre terme pral.n f es parte recurrida  
1881 dret processal penal ca part contra la qual s'apel·la terme pral.n f es parte apelada  
1882 dret processal penal ca part dispositiva terme pral.n f es parte dispositiva  
1883 dret processal penal ca part recurrent terme pral.n f es parte recurrente  
1884 dret processal penal ca part recusant terme pral.n f es parte recusante  
1885 dret penal ca participació necessària terme pral.n f es participación necesaria  
1886 dret processal penal ca partit judicial terme pral.n m es partido judicial  
1887 dret penitenciari ca passar revista terme pral.v prep ca revistar sin. compl.v tr es pasar revista  es revistar  
1888 dret processal penal ca peça d'execució terme pral.n f es pieza de ejecución  
1889 dret processal penal ca peça de convicció terme pral.n f es pieza de convicción  
1890 dret processal penal ca peça de recusació terme pral.n f es pieza de recusación  
1891 dret processal penal ca peça de responsabilitat civil terme pral.n f es pieza de responsabilidad civil  
1892 dret processal penal ca peça de responsabilitat civil subsidiària terme pral.n f es pieza de responsabilidad civil subsidiaria  
1893 dret processal penal ca peça de situació personal terme pral.n f es pieza de situación personal  
1894 dret processal penal ca peça separada terme pral.n f es pieza separada  
1895 dret processal penal ca peça separada d'indult terme pral.n f es pieza separada de indulto  
1896 dret processal penal ca peça separada de mesures cautelars terme pral.n f es pieza separada de medidas cautelares  
1897 dret penal ca peculat terme pral.n m es peculado  
1898 dret penitenciari ca peculi terme pral.n m es peculio  
1899 dret penitenciari ca peculi de lliure disposició terme pral.n m es peculio de libre disposición  
1900 dret penal ca pena terme pral.n f es pena  
1901 dret penal ca pena abstracta terme pral.n f es pena abstracta  
1902 dret penal ca pena accessòria terme pral.n f es pena accesoria  
1903 dret penal ca pena aflictiva terme pral.n f es pena aflictiva  
1904 dret penal ca pena alternativa terme pral.n f es pena alternativa  
1905 dret penal ca pena de mort terme pral.n f ca pena capital sin. compl.n f es pena capital  es pena de muerte  
1906 dret penal ca pena concreta terme pral.n f es pena concreta  
1907 dret penal ca pena corporal terme pral.n f es pena corporal  
1908 dret penal ca pena correccional terme pral.n f es pena correccional  
1909 dret penal ca pena de privació de llibertat terme pral.n f ca pena privativa de llibertat terme pral.n f es pena privativa de libertad  fr peine privative de liberté  en sentence of imprisonment  
1910 dret penal militar ca pena disciplinària terme pral.n f es pena disciplinaria  
1911 dret penal ca pena disponible terme pral.n f es pena disponible  
1912 dret penal ca pena greu terme pral.n f es pena grave  
1913 dret penal ca pena individual terme pral.n f es pena individual  
1914 dret penal ca pena inferior en grau terme pral.n f es pena inferior en grado  
1915 dret penal ca pena lleu terme pral.n f es pena leve  
1916 dret penal ca pena màxima terme pral.n f es pena máxima  
1917 dret penal ca pena menys greu terme pral.n f es pena menos grave  
1918 dret penal ca pena mínima terme pral.n f es pena mínima  
1919 dret penal ca pena pecuniària terme pral.n f es pena pecuniaria  
1920 dret penal ca pena principal terme pral.n f es pena principal  
1921 dret penal ca pena privativa de drets terme pral.n f es pena privativa de derechos  
1922 dret penal ca pena qualitativa terme pral.n f es pena cualitativa  
1923 dret penal ca pena quantitativa terme pral.n f es pena cuantitativa  
1924 dret penal ca pena restrictiva de drets terme pral.n f es pena restrictiva de derechos  
1925 dret penal ca pena restrictiva de llibertat terme pral.n f es pena restrictiva de libertad  
1926 dret penal ca pena substitutiva terme pral.n f es pena sustitutiva  
1927 dret penal ca pena superior en grau terme pral.n f es pena superior en grado  
1928 dret penal ca pena suspesa terme pral.n f es pena suspendida  
1929 dret penal ca pena unitària terme pral.n f es pena unitaria  
1930 dret penal ca penal terme pral.adj es penal  
1931 dret penal ca penalista terme pral.n m, f es penalista  
1932 dret penal ca penalització terme pral.n f es penalización  
1933 dret penal ca penar terme pral.v tr ca penalitzar sin. compl.v tr es penalizar  es penar  
1934 dret penitenciari ca penat | penada terme pral.n m, f es penado | penada  
1935 dret penal ca penediment espontani terme pral.n m es arrepentimiento espontáneo  
1936 dret penal ca penetració anal terme pral.n f es penetración anal  
1937 dret penal ca penetració bucal terme pral.n f es penetración bucal  
1938 dret penal ca penetració vaginal terme pral.n f es penetración vaginal  
1939 dret penitenciari ca penitenciari -ària terme pral.adj es penitenciario -ria  
1940 dret penitenciari ca penitenciarisme terme pral.n m es penitenciarismo  
1941 dret penal ca penologia terme pral.n f es penología  
1942 dret penal ca penològic | penològica terme pral.n m, f es penológico | penológica  
1943 dret penal ca perdó de l'ofès terme pral.n m es perdón del ofendido  
1944 dret penal ca perdó judicial terme pral.n m es perdón judicial  
1945 dret penal militar ca pèrdua d'ocupació terme pral.n f es pérdida de empleo  
1946 dret penal militar ca pèrdua de destinació terme pral.n f es pérdida de destino  
1947 dret penal ca pèrdua dels instruments i efectes del delicte terme pral.n f es pérdida de los instrumentos y efectos del delito  
1948 dret processal penal ca perempció terme pral.n f es perención  
1949 dret processal penal ca pericial terme pral.adj es pericial  
1950 dret penal ca perill terme pral.n m ca risc terme pral.n m es peligro  es riesgo  
1951 dret penal ca perill abstracte terme pral.n m es peligro abstracto  
1952 dret penal ca perill autònom terme pral.n m es peligro autónomo  
1953 dret penal ca perill concret terme pral.n m es peligro concreto  
1954 dret penal ca perillositat criminal terme pral.n f es peligrosidad criminal  
1955 dret penal ca perillositat postdelictiva terme pral.n f es peligrosidad postdelictual  
1956 dret penal ca perillositat predelictiva terme pral.n f es peligrosidad predelictual  
1957 dret penitenciari ca perímetre de seguretat terme pral.n m es perímetro de seguridad  
1958 dret processal penal ca període d'al·legacions terme pral.n m es periodo de alegaciones  es período de alegaciones  
1959 dret processal penal ca probatòria terme pral.n f ca període de prova sin. compl.n m ca període probatori sin. compl.n m es periodo de prueba  es período de prueba  es probatoria  es término probatorio  
1960 dret processal penal ca període de qualificació terme pral.n m es periodo de calificación  es período de calificación  
1961 dret processal penal ca perit | perita terme pral.n m, f ca pèrit | pèrita sin. compl.n m, f es perito | perita  
1962 dret processal penal ca peritatge terme pral.n m es peritación  es peritaje  
1963 dret penal ca perjudici terme pral.n m es perjuicio  
1964 dret penitenciari ca permís de cap de setmana terme pral.n m es permiso de fin de semana  
1965 dret penitenciari ca permís de sortida terme pral.n m es permiso de salida  
1966 dret penitenciari ca permís extraordinari terme pral.n m es permiso extraordinario  
1967 dret penitenciari ca permís ordinari terme pral.n m es permiso ordinario  
1968 dret penal ca perpetració terme pral.n f es perpetración  
1969 dret penal ca perpetrar terme pral.v tr es perpetrar  
1970 dret penal ca persecució del delicte terme pral.n f es persecución del delito  
1971 dret processal penal ca perseguibilitat terme pral.n f es perseguibilidad  
1972 dret processal penal ca perseguir terme pral.v tr es perseguir  
1973 dret penal ca persona del darrere terme pral.n f es persona de atrás  
1974 dret penitenciari ca personal de guàrdia exterior terme pral.n m es personal de guardia exterior  
1975 dret penal ca personalitat terme pral.n f es personalidad  
1976 dret processal penal ca petició terme pral.n f es petición  
1977 dret processal penal ca petició d'advocat d'ofici terme pral.n f es petición de abogado de oficio  
1978 dret processal penal ca petició d'ajut terme pral.n f es petición de auxilio  
1979 dret processal penal ca petició d'extradició terme pral.n f es petición de extradición  
1980 dret processal penal ca petició de procurador d'ofici terme pral.n f es petición de procurador de oficio  
1981 dret processal penal ca pètita terme pral.n f ca petitum sin. compl.n m es petitum  es suplico  
1982 dret penal ca pillatge terme pral.n m es pillaje  
1983 dret penal ca pirateria terme pral.n f es piratería  
1984 dret penal ca plagi terme pral.n m es plagio  
1985 dret penal ca plagiar terme pral.v tr es plagiar  
1986 dret processal penal ca planta judicial terme pral.n f es planta judicial  
1987 dret penitenciari ca plantada terme pral.n f es plante  
1988 dret penitenciari ca plec de càrrecs terme pral.n m es pliego de cargos  
1989 dret penitenciari ca plec de descàrrecs terme pral.n m es pliego de descargos  
1990 dret penal ca pluralitat d'accions terme pral.n f es pluralidad de acciones  
1991 dret penal ca pluralitat de delictes terme pral.n f es pluralidad de delitos  
1992 dret processal penal ca pluspetició terme pral.n f es pluspetición  
1993 dret penitenciari ca població interna terme pral.n f ca població reclusa sin. compl.n f es población interna  es población reclusa  
1994 dret processal penal ca poder de postulació terme pral.n m es poder de postulación  
1995 dret processal penal ca poder especial terme pral.n m es poder especial  
1996 dret processal penal ca poder judicial terme pral.n m es poder judicial  
1997 dret processal penal ca poderdant terme pral.n m, f es poderdante  
1998 dret processal penal ca policia científica terme pral.n f es policía científica  
1999 dret processal penal ca policia judicial terme pral.n f es policía judicial  
2000 dret penal militar ca policia militar terme pral.n f es policía militar  
2001 dret processal penal ca policial terme pral.adj ca policíac -a sin. compl.adj es policiaco -ca  es policíaco -ca  es policial  
2002 dret penal ca política criminal terme pral.n f es política criminal  
2003 dret penitenciari ca política penitenciària terme pral.n f es política penitenciaria  
2004 dret penal ca ponderació terme pral.n f es ponderación  
2005 dret penal ca por insuperable terme pral.n f es miedo insuperable  
2006 dret penal ca pornografia terme pral.n f es pornografía  
2007 dret penitenciari ca portadefensa terme pral.n f es funda de defensa  
2008 dret penal ca posada en perill terme pral.n f es puesta en peligro  
2009 dret processal penal ca posar a disposició judicial terme pral.v tr es poner a disposición judicial  
2010 dret penitenciari ca posar en llibertat terme pral.v tr es poner en libertad  
2011 dret penal ca posició de garant terme pral.n f es posición de garante  
2012 dret penal ca possibilitat d'acció terme pral.n f es posibilidad de acción  
2013 dret penal ca postdelictivitat terme pral.n f es postdelictualidad  
2014 dret processal penal ca postulació processal terme pral.n f es postulación procesal  
2015 dret processal penal ca potestat jurisdiccional terme pral.n f es potestad jurisdiccional  
2016 dret processal penal ca pràctica terme pral.n f es práctica  
2017 dret processal penal ca pràctica de diligència terme pral.n f es práctica de diligencia  
2018 dret processal penal ca pràctica de prova terme pral.n f es práctica de prueba  
2019 dret processal penal ca practicar terme pral.v tr es practicar  fr pratiquer  
2020 dret processal penal ca precintament terme pral.n m es precinto  
2021 dret processal penal ca precintar terme pral.v tr es precintar  
2022 dret processal penal ca preclusió terme pral.n f es preclusión  
2023 dret penal ca predelinqüència terme pral.n f es predelincuencia  
2024 dret penitenciari ca prefectura de serveis terme pral.n f es jefatura de servicios  
2025 dret processal penal ca prejudicial terme pral.adj es prejudicial  
2026 dret processal penal ca prejudicialitat terme pral.n f es prejudicialidad  
2027 dret processal penal ca prejutjar terme pral.v tr es prejuzgar  
2028 dret penitenciari ca prellibertat terme pral.n f es prelibertad  
2029 dret penal ca premeditació terme pral.n f es premeditación  
2030 dret processal penal ca prendre declaració terme pral.v prep es recibir declaración  es tomar declaración  
2031 dret processal penal ca prendre jurament terme pral.v prep es recibir juramento  es tomar juramento  
2032 dret processal penal ca prendre les empremtes terme pral.v prep es tomar las huellas  
2033 dret penal ca presa d'ostatges terme pral.n f es toma de rehenes  
2034 dret penal ca prescripció terme pral.n f es prescripción  
2035 dret penal ca prescripció de la mesura de seguretat terme pral.n f es prescripción de la medida de seguridad  
2036 dret penal ca prescripció de la pena terme pral.n f es prescripción de la pena  
2037 dret penal ca prescripció del delicte terme pral.n f es prescripción del delito  
2038 dret penal militar ca presència terme pral.n f es presencia  
2039 dret processal penal ca president de tribunal | presidenta de tribunal terme pral.n m, f es presidente de tribunal | presidenta de tribunal  
2040 dret penal ca presó terme pral.n f es prisión  
2041 dret penitenciari ca presó atenuada terme pral.n f es prisión atenuada  
2042 dret penitenciari ca presó incomunicada terme pral.n f es prisión incomunicada  
2043 dret penal ca presó major terme pral.n f es prisión mayor  
2044 dret penal ca presó menor terme pral.n f es prisión menor  
2045 dret processal penal ca presó provisional terme pral.n f ca presó preventiva sin. compl.n f es prisión preventiva  es prisión provisional  
2046 dret penal militar ca presoner de guerra | presonera de guerra terme pral.n m, f es prisionero de guerra | prisionera de guerra  
2047 dret penitenciari ca presonització terme pral.n f es prisionización  fr détentionnalisation  fr prisonnisation  en prisonization  
2048 dret penitenciari ca presonitzar terme pral.v tr es prisionizar  en to prisonize  
2049 dret processal penal ca prestar caució terme pral.v intr es prestar caución  
2050 dret processal penal ca prestar declaració terme pral.v prep es prestar declaración  
2051 dret processal penal ca prestar fiança terme pral.v intr es prestar fianza  
2052 dret processal penal ca presumpció d'innocència terme pral.n f es presunción de inocencia  
2053 dret processal penal ca presumpte -a terme pral.adj ca presumptiu -iva sin. compl.adj es presuntivo -va  es presunto -ta  es supuesto -ta  
2054 dret processal penal ca pretensió terme pral.n f es pretensión  
2055 dret penal ca preterintencionalitat terme pral.n f es preterintencionalidad  
2056 dret penal ca preu terme pral.n m es precio  
2057 dret penal ca prevalença terme pral.n f es prevalencia  es prevalimiento  
2058 dret penal ca prevalença del dret terme pral.n f es prevalencia del derecho  
2059 dret penal ca prevaricació terme pral.n f es prevaricación  
2060 dret penal ca prevaricador | prevaricadora terme pral.n m, f es prevaricador | prevaricadora  
2061 dret penal ca prevaricar terme pral.v intr es prevaricar  
2062 dret processal penal ca prevenció terme pral.n f es apercibimiento  
2063 dret penal ca prevenció terme pral.n f es prevención  
2064 dret penal ca prevenció especial terme pral.n f es prevención especial  
2065 dret penal ca prevenció general terme pral.n f es prevención general  
2066 dret processal penal ca preventiu -iva terme pral.adj es preventivo -va  
2067 dret penal ca previsibilitat terme pral.n f es previsibilidad  
2068 dret penitenciari ca primari -ària terme pral.adj es primario -ria  
2069 dret penal ca primarietat terme pral.n f es primariedad  
2070 dret penitenciari ca primer grau de tractament terme pral.n m es primer grado de tratamiento  
2071 dret processal penal ca primera instància terme pral.n f es primera instancia  
2072 dret processal penal ca principi acusatori terme pral.n m es principio acusatorio  
2073 dret penitenciari ca principi cel·lular terme pral.n m es principio celular  
2074 dret processal penal ca principi inquisitiu terme pral.n m es principio inquisitivo  
2075 dret penal ca principi personal terme pral.n m es principio personal  
2076 dret penal ca principi real terme pral.n m ca protecció de l'Estat sin. compl.n f es principio real  es protección del Estado  
2077 dret penal ca principi universal terme pral.n m es principio universal  
2078 dret processal penal ca pro actione terme pral.n m es pro actione  
2079 dret penal ca probabilitat terme pral.n f es probabilidad  
2080 dret penal ca probation terme pral.n f es probation  
2081 dret processal penal ca probatori -òria terme pral.adj es probatorio -ria  
2082 dret processal penal ca procedent terme pral.adj es procedente  
2083 dret processal penal ca procedibilitat terme pral.n f es procedibilidad  
2084 dret processal penal ca procediment abreujat terme pral.n m es procedimiento abreviado  
2085 dret processal penal ca procediment d'extradició terme pral.n m es procedimiento de extradición  
2086 dret processal penal ca procediment d'ofici terme pral.n m es procedimiento de oficio  
2087 dret processal penal ca procediment del jurat terme pral.n m es procedimiento del jurado  
2088 dret penal militar ca procediment disciplinari terme pral.n m es procedimiento disciplinario  
2089 dret processal penal ca procediment especial terme pral.n m es procedimiento especial  
2090 dret processal penal ca procediment judicial terme pral.n m es procedimiento judicial  
2091 dret penal militar ca procediment judicial militar terme pral.n m es procedimiento judicial militar  
2092 dret processal penal ca procediment ordinari terme pral.n m es procedimiento ordinario  
2093 dret processal penal ca procediment penal terme pral.n m es procedimiento penal  
2094 dret penal militar ca procediment penal militar terme pral.n m es procedimiento penal militar  
2095 dret processal penal ca procedir terme pral.v prep es proceder  
2096 dret penal militar ca procés penal militar terme pral.n m es proceso penal militar  
2097 dret processal penal ca procés públic terme pral.n m es proceso público  
2098 dret processal penal ca processament terme pral.n m es procesamiento  
2099 dret penal ca processament irregular terme pral.n m es procesamiento irregular  
2100 dret processal penal ca processar terme pral.v tr es procesar  
2101 dret processal penal ca processat | processada terme pral.n m, f es procesado | procesada  
2102 dret processal penal ca procurador d'ofici | procuradora d'ofici terme pral.n m, f es procurador de oficio | procuradora de oficio  
2103 dret penal ca profanació de cadàvers terme pral.n f es profanación de cadáveres  
2104 dret penal ca profanació religiosa terme pral.n f es profanación religiosa  
2105 dret penitenciari ca pròfug | pròfuga terme pral.n m, f es prófugo | prófuga  
2106 dret penitenciari ca programa d'intervenció terme pral.n m es programa de intervención  
2107 dret penitenciari ca programa de tractament terme pral.n m es programa de tratamiento  
2108 dret penitenciari ca progressar de fase terme pral.v intr es progresar de fase  
2109 dret penitenciari ca progressar de grau terme pral.v intr es progresar de grado  
2110 dret penitenciari ca progressió terme pral.n f es progresión  
2111 dret processal penal ca prohibició terme pral.n f es prohibición  
2112 dret processal penal ca prohibició d'analogia terme pral.n f es prohibición de analogía  
2113 dret processal penal ca prohibició de retroactivitat terme pral.n f es prohibición de retroactividad  
2114 dret penal militar ca prolongació d'atribucions terme pral.n f es prolongación de atribuciones  
2115 dret penal ca promesa terme pral.n f es promesa  
2116 dret penal ca promesa d'afavoriment terme pral.n f es promesa de favorecimiento  
2117 dret penal ca promoció terme pral.n f es promoción  
2118 dret penal ca promotor | promotora terme pral.n m, f ca promovedor | promovedora sin. compl.n m, f es promotor | promotora  es promovedor | promovedora  es promovente  
2119 dret penal ca promoure terme pral.v tr es promover  
2120 dret penal ca pronòstic de perillositat criminal terme pral.n m es pronóstico de peligrosidad criminal  
2121 dret penitenciari ca pronòstic inicial terme pral.n m es pronóstico inicial  
2122 dret processal penal ca pronunciament de la sentència terme pral.n m es pronunciamiento de la sentencia  
2123 dret processal penal ca pronunciar sentència terme pral.v intr es pronunciar sentencia  
2124 dret penitenciari ca propi terme pral.n m, f es demandadero | demandadera  
2125 dret penal ca proporcionalitat terme pral.n f es proporcionalidad  
2126 dret penal ca proposant terme pral.n m, f ca proposador | proposadora sin. compl.n m, f es proponente  
2127 dret penal ca proposar terme pral.v tr es proponer  
2128 dret penal ca proposició terme pral.n f es proposición  
2129 dret processal penal ca proposició de prova terme pral.n f es proposición de prueba  
2130 dret processal penal ca proposta d'interlocutòria terme pral.n f es propuesta de auto  
2131 dret processal penal ca proposta de providència terme pral.n f es propuesta de providencia  
2132 dret processal penal ca proposta de resolució terme pral.n f es propuesta de resolución  
2133 dret penal ca prostitució terme pral.n f es prostitución  
2134 dret processal penal ca protecció de menors terme pral.n f ca protecció a la infància sin. compl.n f es protección a la infancia  es protección de menores  
2135 dret penal ca protecció de béns jurídics terme pral.n f es protección de bienes jurídicos  
2136 dret penal militar ca protecció dels interessos dels exèrcits terme pral.n f es protección de los intereses de los ejércitos  
2137 dret processal penal ca protesta terme pral.n f es protesta  
2138 dret penitenciari ca protocol terme pral.n m es protocolo  
2139 dret processal penal ca prova accessòria terme pral.n f es prueba accesoria  
2140 dret processal penal ca prova anticipada terme pral.n f es prueba anticipada  
2141 dret processal penal ca prova conjectural terme pral.n f es prueba conjetural  
2142 dret penal ca prova d'alcoholèmia terme pral.n f es prueba de alcoholemia  
2143 dret processal penal ca prova de càrrec terme pral.n f es prueba de cargo  
2144 dret processal penal ca prova de descàrrec terme pral.n f es prueba de descargo  
2145 dret processal penal ca prova de reconeixement judicial terme pral.n f es prueba de reconocimiento judicial  
2146 dret processal penal ca prova directa terme pral.n f es prueba directa  
2147 dret processal penal ca prova documental terme pral.n f es prueba documental  
2148 dret processal penal ca prova testifical terme pral.n f ca prova immaterial sin. compl.n f ca prova subjectiva sin. compl.n f ca prova testimonial sin. compl.n f es prueba inmaterial  es prueba subjetiva  es prueba testifical  es prueba testimonial  
2149 dret processal penal ca prova indiciària terme pral.n f es prueba indiciaria  
2150 dret processal penal ca prova indirecta terme pral.n f es prueba indirecta  
2151 dret processal penal ca prova literal terme pral.n f es prueba literal  
2152 dret processal penal ca prova material terme pral.n f es prueba material  
2153 dret processal penal ca prova pericial terme pral.n f es prueba pericial  
2154 dret processal penal ca prova preconstituïda terme pral.n f es prueba preconstituida  
2155 dret processal penal ca prova principal terme pral.n f es prueba principal  
2156 dret penitenciari ca prova psicomètrica terme pral.n f es prueba psicométrica  
2157 dret processal penal ca prova semiplena terme pral.n f es prueba semiplena  
2158 dret processal penal ca prova suficient terme pral.n f es prueba bastante  
2159 dret processal penal ca provat -ada terme pral.adj es probado -da  
2160 dret processal penal ca proveir terme pral.v tr es proveer  
2161 dret processal penal ca providència terme pral.n f ca provisió terme pral.n f es proveído  es providencia  
2162 dret processal penal ca providència injusta terme pral.n f es providencia injusta  
2163 dret penal ca provocació terme pral.n f es provocación  
2164 dret penal ca provocació sexual terme pral.n f es provocación sexual  
2165 dret penal ca provocant terme pral.n m, f ca provocador | provocadora sin. compl.n m, f es provocador | provocadora  
2166 dret penal ca provocar terme pral.v tr es provocar  
2167 dret penal ca proxeneta terme pral.n m, f es proxeneta  
2168 dret penal ca proxenetisme terme pral.n m es proxenetismo  
2169 dret penitenciari ca psicòleg | psicòloga terme pral.n m, f es psicólogo | psicóloga  
2170 dret penitenciari ca psicoteràpia terme pral.n f es psicoterapia  
2171 dret penitenciari ca psiquiatre | psiquiatra terme pral.n m, f es psiquiatra  
2172 dret processal penal ca publicació de sentència terme pral.n f es publicación de sentencia  
2173 dret processal penal ca publicar una sentència terme pral.v intr es publicar una sentencia  
2174 dret penal ca publicitat terme pral.n f es publicidad  
2175 dret penal ca punible terme pral.adj es punible  
2176 dret penal ca punició terme pral.n f es punición  
2177 dret penal ca punir terme pral.v tr es punir  
2178 dret penal ca punitiu -iva terme pral.adj es punitivo -va  
2179 dret penal ca purga terme pral.n f es purga  
2180 dret penal ca purgar terme pral.v tr es purgar  
2181 dret penal ca quadrilla terme pral.n f es cuadrilla  
2182 dret processal penal ca qualificació terme pral.n f es calificación  
2183 dret processal penal ca qualificació del delicte terme pral.n f es calificación del delito  
2184 dret processal penal ca qualificació dels fets terme pral.n f es calificación de los hechos  
2185 dret processal penal ca qualificar terme pral.v tr es calificar  
2186 dret penal ca quasidelicte terme pral.n m es cuasidelito  
2187 dret processal penal ca queixa terme pral.n f es queja  
2188 dret processal penal ca querella terme pral.n f es querella  
2189 dret processal penal ca querellant terme pral.n m, f es querellante  
2190 dret processal penal ca querellant particular terme pral.n m, f es querellante particular  
2191 dret processal penal ca querellar-se terme pral.v prep pron es querellarse  
2192 dret processal penal ca querellat | querellada terme pral.n m, f es querellado | querellada  
2193 dret processal penal ca qüestió de competència terme pral.n f es cuestión de competencia  
2194 dret processal penal ca qüestió prèvia terme pral.n f ca qüestió de pronunciament previ sin. compl.n f es cuestión de previo pronunciamiento  es cuestión previa  
2195 dret processal penal ca qüestió incidental terme pral.n f es cuestión incidental  
2196 dret processal penal ca qüestió prejudicial terme pral.n f es cuestión prejudicial  
2197 dret processal penal ca quota de recusables terme pral.n f es cupo de recusables  
2198 dret penitenciari ca racionament terme pral.n m es racionado  
2199 dret penal ca racisme terme pral.n m es racismo  
2200 dret penal ca raptar terme pral.v tr es raptar  
2201 dret penal ca rapte terme pral.n m es rapto  
2202 dret penal ca raptor | raptora terme pral.n m, f es raptor | raptora  
2203 dret penitenciari ca rastell terme pral.n m es cancela  es rastrillo  
2204 dret processal penal ca ratificació terme pral.n f es ratificación  
2205 dret processal penal ca ratificar terme pral.v tr es ratificar  
2206 dret penal ca realització arbitrària del propi dret terme pral.n f es realización arbitraria del propio derecho  
2207 dret processal penal ca rebel terme pral.n m, f es rebelde  
2208 dret penal ca rebel·lar-se terme pral.v prep pron es rebelarse  
2209 dret processal penal ca rebel·lia terme pral.n f es rebeldía  
2210 dret penal ca rebel·lió terme pral.n f es rebelión  
2211 dret penal militar ca rebel·lió en temps de guerra terme pral.n f es rebelión en tiempo de guerra  
2212 dret processal penal ca rebre a prova terme pral.v tr es recibir a prueba  fr examiner les preuves  en admit as evidence, to  en admit to proof, to  
2213 dret processal penal ca rebuig terme pral.n m es tacha  
2214 dret processal penal ca rebutjar terme pral.v tr es tachar  
2215 dret processal penal ca recaure terme pral.v prep es recaer  
2216 dret processal penal ca recaure sentència terme pral.v intr es recaer sentencia  
2217 dret processal penal ca recepció terme pral.n f es recepción  
2218 dret processal penal ca recepció a prova terme pral.n f es recibimiento a prueba  en discovery of evidence  
2219 dret penal ca receptació terme pral.n f es receptación  fr recel  it ricettazione  
2220 dret penal ca receptador | receptadora terme pral.n m, f es receptador | receptadora  fr receleur | receleuse  
2221 dret penal ca receptar terme pral.v tr es receptar  
2222 dret penal ca reincidència terme pral.n f ca recidiva sin. compl.n f es reincidencia  
2223 dret penal ca reincidir terme pral.v prep ca recidivar sin. compl.v prep es reincidir  
2224 dret penal ca reincident terme pral.n m, f ca recidivista sin. compl.n m, f es reincidente  
2225 dret processal penal ca reciprocitat terme pral.n f es reciprocidad  
2226 dret processal penal ca reclamació terme pral.n f es reclamación  
2227 dret processal penal ca reclamant terme pral.n m, f es reclamante  
2228 dret processal penal ca reclamar terme pral.v tr es reclamar  
2229 dret processal penal ca reclamat | reclamada terme pral.n m, f es reclamado | reclamada  
2230 dret penitenciari ca reclassificació terme pral.n f es reclasificación  
2231 dret penal ca recloure terme pral.v tr es recluir  
2232 dret penal ca reclusió terme pral.n f es reclusión  
2233 dret penal ca reclusió major terme pral.n f es reclusión mayor  
2234 dret penal ca reclusió menor terme pral.n f es reclusión menor  
2235 dret penal ca recompensa terme pral.n f es recompensa  
2236 dret penitenciari ca recompte terme pral.n m es recuento  
2237 dret processal penal ca reconeixement terme pral.n m es reconocimiento  
2238 dret processal penal ca reconeixement corporal terme pral.n m es reconocimiento corporal  
2239 dret processal penal ca reconeixement d'identitat terme pral.n m es reconocimiento de identidad  
2240 dret processal penal ca reconeixement en roda terme pral.n m ca roda de reconeixement sin. compl.n f es reconocimiento en rueda  es rueda de reconocimento  
2241 dret processal penal ca reconeixement mèdic terme pral.n m es reconocimiento médico  
2242 dret processal penal ca reconeixement pericial terme pral.n m es reconocimiento pericial  
2243 dret processal penal ca reconstrucció dels fets terme pral.n f es reconstrucción de los hechos  
2244 dret processal penal ca recórrer terme pral.v prep es recurrir  
2245 dret processal penal ca recórrer en anul·lació terme pral.v prep es recurrir en anulación  
2246 dret processal penal ca recórrer en queixa terme pral.v prep es recurrir en queja  
2247 dret processal penal ca recurrent terme pral.n m, f es recurrente  
2248 dret processal penal ca recurrible terme pral.adj es recurrible  
2249 dret processal penal ca recurs terme pral.n m es recurso  
2250 dret processal penal ca recurs a ambdós efectes terme pral.n m es recurso en ambos efectos  
2251 dret processal penal ca recurs a un sol efecte terme pral.n m es recurso en un solo efecto  
2252 dret processal penal ca recurs d'aclariment terme pral.n m es recurso de aclaración  
2253 dret processal penal ca recurs d'anul·lació terme pral.n m es recurso de anulación  
2254 dret processal penal ca recurs d'apel·lació terme pral.n m es recurso de apelación  
2255 dret processal penal ca recurs de cassació terme pral.n m es recurso de casación  
2256 dret processal penal ca recurs de queixa terme pral.n m es recurso de queja  
2257 dret processal penal ca recurs de reforma terme pral.n m ca recurs de redreç sin. compl.n m es recurso de reforma  
2258 dret processal penal ca recurs de revisió terme pral.n m es recurso de revisión  
2259 dret processal penal ca recurs de súplica terme pral.n m es recurso de súplica  
2260 dret processal penal ca recurs devolutiu terme pral.n m es recurso devolutivo  
2261 dret penitenciari ca recurs extern terme pral.n m es recurso exterior  
2262 dret processal penal ca recurs extraordinari terme pral.n m es recurso extraordinario  
2263 dret penitenciari ca recurs extrapenitenciari terme pral.n m es recurso extrapenitenciario  
2264 dret processal penal ca recurs no devolutiu terme pral.n m es recurso no devolutivo  
2265 dret processal penal ca recurs ordinari terme pral.n m es recurso ordinario  
2266 dret processal penal ca recusable terme pral.adj es recusable  
2267 dret processal penal ca recusació terme pral.n f es recusación  
2268 dret processal penal ca recusant terme pral.n m, f es recusante  
2269 dret processal penal ca recusar terme pral.v tr es recusar  
2270 dret processal penal ca recusat | recusada terme pral.n m, f es recusado | recusada  
2271 dret processal penal ca redacció de la sentència terme pral.n f es redacción de la sentencia  
2272 dret penitenciari ca redempció de condemna terme pral.n f es redención de condena  
2273 dret penitenciari ca redempció de penes pel treball terme pral.n f es redención de penas por el trabajo  
2274 dret penitenciari ca redempció extraordinària terme pral.n f es redención extraordinaria  
2275 dret penitenciari ca redempció ordinària terme pral.n f es redención ordinaria  
2276 dret penitenciari ca reduir terme pral.v tr es reducir  en reduce, to  
2277 dret penal ca reeducació terme pral.n f es reeducación  
2278 dret penal ca reextradició terme pral.n f es reextradición  
2279 dret penal ca refondre condemnes terme pral.v intr es refundir condenas  
2280 dret penal ca refosa de condemnes terme pral.n f es refundición de condenas  
2281 dret penitenciari ca règim terme pral.n m es régimen  
2282 dret penitenciari ca règim de baixa custòdia terme pral.n m es régimen de baja custodia  
2283 dret penitenciari ca règim de semillibertat terme pral.n m es régimen en semilibertad  
2284 dret penitenciari ca règim de visites terme pral.n m es régimen de visitas  
2285 dret penitenciari ca règim disciplinari terme pral.n m es régimen disciplinario  
2286 dret penitenciari ca règim interior terme pral.n m es régimen interior  
2287 dret penitenciari ca règim obert terme pral.n m es régimen abierto  
2288 dret penitenciari ca règim obert restringit terme pral.n m es régimen abierto restringido  
2289 dret penitenciari ca règim ordinari terme pral.n m es régimen ordinario  
2290 dret penitenciari ca règim penitenciari terme pral.n m es régimen penitenciario  
2291 dret penitenciari ca règim tancat terme pral.n m es régimen cerrado  
2292 dret processal penal ca registre central de penats i rebels terme pral.n m es registro central de penados y rebeldes  
2293 dret processal penal ca registre de sentències terme pral.n m es registro de sentencias  
2294 dret penitenciari ca regressar de fase terme pral.v intr es regresar de fase  
2295 dret penitenciari ca regressar de grau terme pral.v intr es regresar de grado  
2296 dret penitenciari ca regressió terme pral.n f es regresión  
2297 dret processal penal ca regulació de costes terme pral.n f es regulación de costas  
2298 dret penal ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  
2299 dret penitenciari ca reingrés terme pral.n m es reingreso  
2300 dret penal ca reinserció social terme pral.n f es reinserción social  
2301 dret penitenciari ca reintegració terme pral.n f es reintegración  
2302 dret penal ca reiteració terme pral.n f es reiteración  
2303 dret penitenciari ca reixa terme pral.n f es reja  
2304 dret penitenciari ca relació laboral especial penitenciària terme pral.n f es relación laboral especial penitenciaria  
2305 dret penitenciari ca relleu terme pral.n m es relevo  
2306 dret penitenciari ca remissió de condemna terme pral.n f es remisión de condena  
2307 dret processal penal ca remoció d'embargament terme pral.n f es remoción de embargo  
2308 dret penitenciari ca renda d'inserció terme pral.n f es renta de inserción  
2309 dret processal penal ca renunciar a l'acció civil terme pral.v intr es renunciar a la acción civil  
2310 dret processal penal ca renunciar a l'acció penal terme pral.v intr es renunciar a la acción penal  
2311 dret processal penal ca reobertura de les actuacions terme pral.n f es reapertura de las actuaciones  
2312 dret processal penal ca reobertura del judici oral terme pral.n f es reapertura del juicio oral  
2313 dret penal ca reparació terme pral.n f es reparación  
2314 dret processal penal ca repartiment terme pral.n m es reparto  
2315 dret penal ca reprensió terme pral.n f es reprensión  
2316 dret penal ca reprensió privada terme pral.n f es reprensión privada  
2317 dret penal ca reprensió pública terme pral.n f es reprensión pública  
2318 dret processal penal ca representació terme pral.n f es representación  
2319 dret processal penal ca representant legal terme pral.n m, f es representante legal  
2320 dret processal penal ca representar terme pral.v tr es representar  
2321 dret penal ca reprotxabilitat terme pral.n f es reprochabilidad  
2322 dret processal penal ca reputar falta terme pral.v tr es reputar falta  
2323 dret processal penal ca requeridor | requeridora terme pral.n m, f es requirente  
2324 dret processal penal ca requeriment terme pral.n m es requerimiento  en court order  
2325 dret processal penal ca requerir terme pral.v tr es requerir  
2326 dret processal penal ca requerit | requerida terme pral.n m, f es requerido | requerida  
2327 dret processal penal ca requisició terme pral.n f ca requisa sin. compl.n f es requisa  
2328 dret processal penal ca requisar terme pral.v tr es requisar  
2329 dret processal penal ca requisitòria terme pral.n f ca requisitori sin. compl.n m es requisitoria  es requisitorio  
2330 dret processal penal ca requisitòria terme pral.n f es requisitoria  
2331 dret penal ca rescabalament terme pral.n m es resarcimiento  
2332 dret penal ca rescat terme pral.n m es rescate  
2333 dret penal ca resistència terme pral.n f es resistencia  
2334 dret penal ca resistència activa terme pral.n f es resistencia activa  
2335 dret penal ca resistència passiva terme pral.n f es resistencia pasiva  
2336 dret penal ca resocialització terme pral.n f es resocialización  
2337 dret processal penal ca resoldre en terme pral.v tr es resolver en  
2338 dret processal penal ca resolució definitiva terme pral.n f es resolución definitiva  
2339 dret processal penal ca resolució ferma terme pral.n f es resolución firme  
2340 dret processal penal ca resolució judicial terme pral.n f es resolución judicial  
2341 dret processal penal ca resolució motivada terme pral.n f es resolución motivada  
2342 dret processal penal ca resolutori -òria terme pral.adj es resolutorio -ria  
2343 dret penal ca responsabilitat terme pral.n f es responsabilidad  
2344 dret penal ca responsabilitat civil terme pral.n f es responsabilidad civil  
2345 dret penal ca responsabilitat civil directa terme pral.n f es responsabilidad civil directa  
2346 dret penal ca responsabilitat civil solidària terme pral.n f es responsabilidad civil solidaria  
2347 dret penal ca responsabilitat civil subsidiària terme pral.n f es responsabilidad civil subsidiaria  
2348 dret penal ca responsabilitat criminal terme pral.n f es responsabilidad criminal  
2349 dret penal militar ca responsabilitat disciplinària judicial terme pral.n f es responsabilidad disciplinaria judicial  
2350 dret penal ca responsabilitat objectiva terme pral.n f ca responsabilitat pel resultat sin. compl.n f es responsabilidad objetiva  es responsabilidad por el resultado  
2351 dret penal ca responsabilitat pel fet terme pral.n f es responsabilidad por el hecho  
2352 dret penal ca responsabilitat penal terme pral.n f es responsabilidad penal  
2353 dret penal ca responsabilitat penal juvenil terme pral.n f es responsabilidad penal juvenil  
2354 dret penal ca responsabilitat subjectiva terme pral.n f es responsabilidad subjetiva  
2355 dret penal ca restitució terme pral.n f es restitución  
2356 dret penal ca resultat terme pral.n m es resultado  
2357 dret processal penal ca retractació terme pral.n f es retractación  
2358 dret processal penal ca retractar terme pral.v tr es retractar  
2359 dret penal ca retribució terme pral.n f es retribución  
2360 dret processal penal ca retroactivitat de la llei penal més favorable terme pral.n f es retroactividad de la ley penal más favorable  
2361 dret penal ca reunió il·lícita terme pral.n f es reunión ilícita  
2362 dret penal ca revelació de secrets terme pral.n f es revelación de secretos  
2363 dret processal penal ca revisió terme pral.n f es revisión  
2364 dret penitenciari ca revisió de classificació terme pral.n f es revisión de clasificación  
2365 dret penitenciari ca revisió de fase terme pral.n f es revisión de fase  
2366 dret penitenciari ca revisió de grau terme pral.n f es revisión de grado  
2367 dret penitenciari ca revista terme pral.n f es revista  
2368 dret penitenciari ca revista d'endreça terme pral.n f es revista de aseo  
2369 dret penitenciari ca revista d'estris terme pral.n f es revista de utensilios  
2370 dret penitenciari ca revista d'instal·lacions terme pral.n f es revista de instalaciones  
2371 dret penitenciari ca revista de cel·la terme pral.n f es revista de celda  
2372 dret penitenciari ca revista de vestuari terme pral.n f es revista de vestuario  
2373 dret processal penal ca revocació terme pral.n f es revocación  
2374 dret processal penal ca revocar terme pral.v tr es revocar  
2375 dret processal penal ca revocar en terme pral.v tr es revocar en  
2376 dret processal penal ca revocatori -òria terme pral.adj es revocatorio -ria  
2377 dret penal ca risc no permès terme pral.n m es riesgo no permitido  
2378 dret penal ca risc permès terme pral.n m es riesgo permitido  
2379 dret penal ca robar terme pral.v tr es robar  
2380 dret penal ca robatori terme pral.n m es robo  
2381 dret penal ca robatori d'ús de vehicle terme pral.n m es robo de uso de vehículo  
2382 dret processal penal ca roda terme pral.n f es rueda  
2383 dret processal penal ca rotlle terme pral.n m ca rotllo sin. compl.n m es rollo  
2384 dret penal ca rufianisme terme pral.n m es rufianismo  
2385 dret penal ca rumor fals terme pral.n m es rumor falso  
2386 dret penal ca sabotatge terme pral.n m es sabotaje  
2387 dret processal penal ca sala civil i penal terme pral.n f es sala civil y penal  
2388 dret processal penal ca sala de vistes terme pral.n f ca sala d'audiències sin. compl.n f es sala de audiencias  es sala de vistas  
2389 dret processal penal ca sala de govern terme pral.n f es sala de gobierno  
2390 dret penitenciari ca sala de reconeixement terme pral.n f es sala de reconocimiento  
2391 dret penitenciari ca sala de relacions familiars terme pral.n f es sala de relaciones familiares  
2392 dret processal penal ca sala de vacances terme pral.n f es sala de vacaciones  
2393 dret penal militar ca sala militar terme pral.n f es sala de lo militar  
2394 dret processal penal ca sala penal terme pral.n f es sala de lo criminal  es sala de lo penal  
2395 dret penitenciari ca sanció disciplinària terme pral.n f es sanción disciplinaria  
2396 dret penal ca sanció penal terme pral.n f es sanción penal  
2397 dret processal penal ca sancionar terme pral.v tr es sancionar  
2398 dret penitenciari ca secció oberta terme pral.n f es sección abierta  
2399 dret processal penal ca secció penal terme pral.n f es sección penal  
2400 dret processal penal ca secret de la deliberació terme pral.n m es secreto de la deliberación  
2401 dret processal penal ca secret de sumari terme pral.n m ca secret sumarial sin. compl.n m es secreto de sumario  es secreto sumarial  
2402 dret processal penal ca secretari de govern | secretària de govern terme pral.n m, f es secretario de gobierno | secretaria de gobierno  
2403 dret processal penal ca secretari de tribunal | secretària de tribunal terme pral.n m, f es secretario de tribunal | secretaria de tribunal  
2404 dret processal penal ca secretari judicial | secretària judicial terme pral.n m, f es secretario judicial | secretaria judicial  
2405 dret processal penal ca secretaria terme pral.n f es secretaría  
2406 dret processal penal ca secretaria de govern terme pral.n f es secretaría de gobierno  
2407 dret processal penal ca secretaria tècnica terme pral.n f es secretaría técnica  
2408 dret penal ca sedició terme pral.n f ca tumult sin. compl.n m es sedición  es tumulto  
2409 dret penal militar ca sedició militar terme pral.n f es sedición militar  
2410 dret penal ca sediciós | sediciosa terme pral.n m, f es sedicioso | sediciosa  
2411 dret processal penal ca segellament terme pral.n m es sellado  
2412 dret penitenciari ca segon grau de tractament terme pral.n m es segundo grado de tratamiento  
2413 dret processal penal ca segona instància terme pral.n f es segunda instancia  
2414 dret processal penal ca segrest terme pral.n m es secuestro  
2415 dret processal penal ca segrest de publicacions terme pral.n m es secuestro de publicaciones  
2416 dret processal penal ca segrest judicial terme pral.n m es secuestro judicial  
2417 dret penal ca segrestador | segrestadora terme pral.n m, f es secuestrador | secuestradora  
2418 dret processal penal ca segrestar terme pral.v tr es secuestrar  
2419 dret penal ca semiimputabilitat terme pral.n f es semiimputabilidad  
2420 dret processal penal ca sentència absolutòria terme pral.n f es sentencia absolutoria  
2421 dret processal penal ca sentència amb autoritat de cosa jutjada terme pral.n f es sentencia basada en autoridad de cosa juzgada  es sentencia con autoridad de cosa juzgada  
2422 dret processal penal ca sentència condemnatòria terme pral.n f es sentencia condenatoria  
2423 dret processal penal ca sentència congruent terme pral.n f es sentencia congruente  
2424 dret processal penal ca sentència d'apel·lació terme pral.n f ca sentència en segona instància terme pral.n f es sentencia de apelación  es sentencia en segunda instancia  
2425 dret processal penal ca sentència de conformitat terme pral.n f es sentencia de conformidad  
2426 dret processal penal ca sentència definitiva terme pral.n f es sentencia definitiva  
2427 dret processal penal ca sentència en primera instància terme pral.n f es sentencia en primera instancia  
2428 dret processal penal ca sentència executòria terme pral.n f es sentencia ejecutoria  
2429 dret processal penal ca sentència ferma terme pral.n f es sentencia firme  
2430 dret processal penal ca sentència indeterminada terme pral.n f es sentencia indeterminada  
2431 dret processal penal ca sentència injusta terme pral.n f es sentencia injusta  
2432 dret processal penal ca sentenciar terme pral.v tr/prep es sentenciar  
2433 dret processal penal ca sentenciat | sentenciada terme pral.n m, f es sentenciado | sentenciada  
2434 dret penitenciari ca senya terme pral.n f es seña  
2435 dret penal ca separació del servei terme pral.n f es separación del servicio  
2436 dret processal penal ca servei d'inspecció terme pral.n m es servicio de inspección  
2437 dret processal penal ca servei de guàrdia terme pral.n m es servicio de guardia  
2438 dret penitenciari ca servei interior terme pral.n m es servicio interior  
2439 dret penitenciari ca serveis mèdics terme pral.n m pl es servicios médicos  
2440 dret processal penal ca sessió terme pral.n f es sesión  
2441 dret processal penal ca silenci de la llei terme pral.n m es silencio de la ley  
2442 dret penal ca simulació terme pral.n f es simulación  
2443 dret penal ca simulació de delicte terme pral.n f es simulación de delito  
2444 dret penal ca síndrome d'abstinència terme pral.n f es síndrome de abstinencia  
2445 dret penitenciari ca sinistrodèltic -a terme pral.adj es sinistrodelto -ta  
2446 dret processal penal ca sistema acusatori terme pral.n m es sistema acusatorio  
2447 dret penal ca sistema de dies-multa terme pral.n m es sistema de días-multa  
2448 dret penal ca sistema dualista terme pral.n m es sistema dualista  
2449 dret processal penal ca sistema inquisitiu terme pral.n m es sistema inquisitivo  
2450 dret processal penal ca sistema mixt terme pral.n m es sistema mixto  
2451 dret penal ca sistema monista terme pral.n m es sistema monista  
2452 dret penal ca sistema progressiu de compliment de penes terme pral.n m es sistema progresivo de cumplimiento de penas  
2453 dret penal ca sistema vicarial terme pral.n m es sistema vicarial  
2454 dret penitenciari ca situació penitenciària terme pral.n f es situación penitenciaria  
2455 dret processal penal ca sobreseïment terme pral.n m es sobreseimiento  
2456 dret processal penal ca sobreseïment lliure terme pral.n m es sobreseimiento libre  
2457 dret processal penal ca sobreseïment parcial terme pral.n m es sobreseimiento parcial  
2458 dret processal penal ca sobreseïment provisional terme pral.n m es sobreseimiento provisional  
2459 dret processal penal ca sobreseïment total terme pral.n m es sobreseimiento total  
2460 dret processal penal ca sobreseure terme pral.v tr es sobreseer  
2461 dret penitenciari ca socialització terme pral.n f es socialización  
2462 dret penal ca societas delinquere non potest [la] terme pral.loc llat es societas delinquere non potest  
2463 dret penal ca socors terme pral.n m es socorro  
2464 dret penal ca sol·licitació terme pral.n f es solicitación  
2465 dret penal ca sol·licitar terme pral.v tr es solicitar  
2466 dret processal penal ca sol·licitud terme pral.n f es solicitud  
2467 dret processal penal ca sol·licitud d'extradició terme pral.n f es solicitud de extradición  
2468 dret processal penal ca sol·licitud d'obertura del judici oral terme pral.n f es solicitud de apertura del juicio oral  
2469 dret processal penal ca sol·licitud de cooperació jurisdiccional terme pral.n f es solicitud de cooperación jurisdiccional  
2470 dret processal penal ca sol·licitud de designació d'advocat terme pral.n f es solicitud de designación de abogado  
2471 dret processal penal ca sol·licitud de designació de procurador terme pral.n f es solicitud de designación de procurador  
2472 dret processal penal ca solvència terme pral.n f es solvencia  
2473 dret processal penal ca solvent terme pral.adj es solvente  
2474 dret penitenciari ca sortida programada terme pral.n f es salida programada  
2475 dret processal penal ca sospita terme pral.n f es sospecha  
2476 dret processal penal ca sospitar terme pral.v tr/prep es sospechar  
2477 dret processal penal ca sospitós | sospitosa terme pral.n m, f es sospechoso | sospechosa  
2478 dret processal penal ca sostenir l'acusació terme pral.v intr es sostener la acusación  
2479 dret processal penal ca sostenir la pretensió terme pral.v intr es sostener la pretensión  
2480 dret penal ca sostracció terme pral.n f es sustracción  
2481 dret penal ca sostracció de menors terme pral.n f es sustracción de menores  
2482 dret penal ca sostracció de vehicle de motor terme pral.n f es sustracción de vehículo de motor  
2483 dret penal ca sostreure terme pral.v tr es sustraer  
2484 dret processal penal ca sotmetre a vista terme pral.v tr es conceder vista  es dar vista  
2485 dret penitenciari ca subdirector | subdirectora terme pral.n m, f es subdirector | subdirectora  
2486 dret penitenciari ca subfórmula terme pral.n f es subfórmula  
2487 dret processal penal ca subhasta pública terme pral.n f es pública subasta  es subasta pública  
2488 dret processal penal ca subjecte -a terme pral.adj es incurso -sa  
2489 dret penal ca subjecte actiu terme pral.n m es sujeto activo  
2490 dret penal ca subjecte del delicte terme pral.n m es sujeto del delito  
2491 dret penal ca subjecte passiu terme pral.n m es sujeto pasivo  
2492 dret processal penal ca submissió a la llei terme pral.n f es sumisión a la ley  
2493 dret penal ca suborn terme pral.n m es soborno  
2494 dret penal ca suborn de funcionari terme pral.n m es cohecho  
2495 dret penal ca subornador | subornadora terme pral.n m, f es sobornador | sobornadora  
2496 dret penal ca subornar terme pral.v tr es sobornar  
2497 dret penitenciari ca subsidi d'alliberament terme pral.n m ca subsidi d'excarceració sin. compl.n m es subsidio de excarceración  es subsidio de liberación  
2498 dret penal ca subsidiarietat terme pral.n f es subsidiariedad  
2499 dret penal ca subsidiarietat expressa terme pral.n f es subsidiariedad expresa  
2500 dret penal ca subsidiarietat tàcita terme pral.n f es subsidiariedad tácita  
2501 dret processal penal ca substanciació terme pral.n f ca tramitació terme pral.n f es sustanciación  es tramitación  
2502 dret processal penal ca substanciar terme pral.v tr ca tramitar terme pral.v tr es sustanciar  es tramitar  
2503 dret penal ca substitució d'infant terme pral.n f es sustitución de niño  
2504 dret penal ca substitució de la mesura de seguretat terme pral.n f es sustitución de la medida de seguridad  
2505 dret penal ca substitució de la pena terme pral.n f es sustitución de la pena  
2506 dret penal ca substitutiu penal terme pral.n m es sustitutivo penal  
2507 dret penal ca subtipus terme pral.n m es subtipo  
2508 dret penal ca subtipus agreujat terme pral.n m es subtipo agravado  
2509 dret penal ca subtipus atenuat terme pral.n m es subtipo atenuado  
2510 dret penal ca successió de lleis penals terme pral.n f es sucesión de leyes penales  
2511 dret processal penal ca suficient terme pral.adj es bastante  
2512 dret processal penal ca sumari terme pral.n m es sumario  
2513 dret processal penal ca sumarial terme pral.adj es sumarial  
2514 dret penal militar ca sumaríssim terme pral.n m es procedimiento sumarísimo  
2515 dret processal penal ca súplica terme pral.n f es súplica  
2516 dret processal penal ca suplicatori terme pral.n m es suplicatorio  
2517 dret penal ca suposició de part terme pral.n f es suposición de parto  
2518 dret processal penal ca supòsit d'abstenció terme pral.n m es supuesto de abstención  
2519 dret processal penal ca supòsit d'incompatibilitat terme pral.n m es supuesto de incompatibilidad  
2520 dret processal penal ca supòsit de recusació terme pral.n m es supuesto de recusación  
2521 dret penal ca suspensió terme pral.n f es suspensión  
2522 dret penal ca suspensió condicional de la pena terme pral.n f es suspensión condicional de la pena  
2523 dret penal ca suspensió de l'execució de la pena terme pral.n f es suspensión de la ejecución de la pena  
2524 dret penal ca suspensió de la mesura de seguretat terme pral.n f es suspensión de la medida de seguridad  
2525 dret processal penal ca suspensió de la sessió terme pral.n f es suspensión de la sesión  
2526 dret processal penal ca suspensió del judici oral terme pral.n f es suspensión del juicio oral  
2527 dret processal penal ca suspensió del termini terme pral.n f es suspensión del plazo  
2528 dret penitenciari ca taller terme pral.n m es taller  
2529 dret penitenciari ca taller formatiu terme pral.n m es taller formativo  
2530 dret penitenciari ca taller ocupacional terme pral.n m es taller ocupacional  
2531 dret penitenciari ca taller productiu terme pral.n m es taller productivo  
2532 dret processal penal ca tant de culpa terme pral.n m es tanto de culpa  
2533 dret penitenciari ca targeta d'identificació dactiloscòpica terme pral.n f es tarjeta de identificación dactiloscópica  
2534 dret penitenciari ca targeta de compra terme pral.n f es tarjeta de compra  
2535 dret processal penal ca taxació de costes terme pral.n f es tasación de costas  
2536 dret processal penal ca taxació pericial terme pral.n f es tasación pericial  
2537 dret penal ca temeritat terme pral.n f es temeridad  
2538 dret penal militar ca temps de guerra terme pral.n m es tiempo de guerra  
2539 dret penal militar ca temps de pau terme pral.n m es tiempo de paz  
2540 dret penal ca temptativa acabada terme pral.n f es tentativa acabada  
2541 dret penal ca temptativa fracassada terme pral.n f es tentativa fracasada  
2542 dret penal ca temptativa fracassada impròpia terme pral.n f es tentativa fracasada impropia  
2543 dret penal ca temptativa fracassada pròpia terme pral.n f es tentativa fracasada propia  
2544 dret penal ca temptativa idònia terme pral.n f es tentativa idónea  
2545 dret penal ca temptativa inacabada terme pral.n f es tentativa inacabada  
2546 dret penal ca temptativa irreal terme pral.n f es tentativa irreal  
2547 dret processal penal ca tempus regit actum [la] terme pral.loc llat es tempus regit actum  
2548 dret penitenciari ca tercer grau de tractament terme pral.n m es tercer grado de tratamiento  
2549 dret processal penal ca termini de prova terme pral.n m es término de prueba  
2550 dret processal penal ca termini legal terme pral.n m es plazo legal  es término legal  
2551 dret penal ca territorialitat terme pral.n f es territorialidad  
2552 dret penal ca terrorisme terme pral.n m es terrorismo  
2553 dret penal ca terrorista terme pral.n m, f es terrorista  
2554 dret processal penal ca testifical terme pral.adj ca testimonial sin. compl.adj es testifical  es testimonial  
2555 dret processal penal ca testimoni terme pral.n m ca testimoniança terme pral.n f ca testimoniatge terme pral.n m es testimonio  
2556 dret processal penal ca testimoni terme pral.n m, f es testigo  
2557 dret processal penal ca testimoni terme pral.n m ca testimoniança terme pral.n f ca testimoniatge terme pral.n m es testigo  es testimonio  
2558 dret processal penal ca testimoni d'oïda terme pral.n m, f ca testimoni auricular sin. compl.n m, f es testigo de oídas  
2559 dret processal penal ca testimoni de càrrec terme pral.n m, f es testigo de cargo  
2560 dret processal penal ca testimoni de descàrrec terme pral.n m, f es testigo de descargo  
2561 dret processal penal ca testimoni de referència terme pral.n m, f es testigo de referencia  
2562 dret processal penal ca testimoni de vista terme pral.n m, f ca testimoni ocular sin. compl.n m, f es testigo de vista  es testigo ocular  
2563 dret processal penal ca testimoni directe | testimoni directa terme pral.n m, f ca testimoni presencial terme pral.n m, f es testigo directo | testigo directa  es testigo presencial  
2564 dret processal penal ca testimoniatge terme pral.n m ca testimoniança sin. compl.n f es testimonio  
2565 dret processal penal ca testimoniatge de la sentència terme pral.n m es testimonio de la sentencia  
2566 dret processal penal ca testimoniatge de particulars terme pral.n m es testimonio de particulares  
2567 dret processal penal ca testimoniatge literal terme pral.n m es testimonio literal  
2568 dret processal penal ca testimoniatge suficient terme pral.n m es testimonio suficiente  
2569 dret penal ca tinença il·lícita terme pral.n f es tenencia ilícita  
2570 dret penal ca tinença il·lícita d'armes terme pral.n f es tenencia ilícita de armas  
2571 dret penal ca tinença il·lícita de drogues terme pral.n f es tenencia ilícita de drogas  
2572 dret penal ca típic -a terme pral.adj es típico -ca  
2573 dret penal ca tipicitat terme pral.n f es tipicidad  
2574 dret penal ca tipificació terme pral.n f es tipificación  
2575 dret penal ca tipificar terme pral.v tr es tipificar  
2576 dret penal ca tipus autònom terme pral.n m es tipo autónomo  
2577 dret penal ca tipus bàsic terme pral.n m es tipo básico  
2578 dret penal ca tipus congruent terme pral.n m es tipo congruente  
2579 dret penal ca tipus d'injust terme pral.n m es tipo de injusto  
2580 dret penal ca tipus dependent terme pral.n m es tipo dependiente  
2581 dret penal ca tipus derivat terme pral.n m es tipo derivado  
2582 dret penal ca tipus incongruent terme pral.n m es tipo incongruente  
2583 dret penal ca tipus obert terme pral.n m es tipo abierto  
2584 dret penal ca tipus objectiu terme pral.n m es tipo objetivo  
2585 dret penal ca tipus preceptiu terme pral.n m es tipo preceptivo  
2586 dret penal ca tipus privilegiat terme pral.n m es tipo privilegiado  
2587 dret penal ca tipus prohibitiu terme pral.n m es tipo prohibitivo  
2588 dret penal ca tipus qualificat terme pral.n m es tipo calificado  
2589 dret penal ca tipus subjectiu terme pral.n m es tipo subjetivo  
2590 dret processal penal ca torn d'intervencions terme pral.n m es turno de intervenciones  
2591 dret processal penal ca torn d'ofici terme pral.n m es turno de oficio  
2592 dret processal penal ca torn de repartiment terme pral.n m es turno de reparto  
2593 dret penal ca tortura terme pral.n f es tortura  
2594 dret penal ca tractament ambulatori terme pral.n m es tratamiento ambulatorio  
2595 dret penitenciari ca tractament penitenciari terme pral.n m es tratamiento penitenciario  
2596 dret penitenciari ca tractament terapèutic terme pral.n m es tratamiento terapéutico  
2597 dret penal ca tràfic d'armes terme pral.n m es tráfico de armas  
2598 dret penal ca tràfic d'éssers humans terme pral.n m ca tràfic de persones terme pral.n m es trata de personas  es trata de seres humanos  
2599 dret penal ca tràfic d'influències terme pral.n m es tráfico de influencias  
2600 dret penal ca tràfic de menors terme pral.n m es tráfico de menores  
2601 dret penal ca traïció terme pral.n f es traición  
2602 dret penal militar ca traïció militar terme pral.n f es traición militar  
2603 dret penal ca traïdor | traïdora terme pral.n m, f es traidor | traidora  
2604 dret penal ca traïdoria terme pral.n f es alevosía  
2605 dret processal penal ca traslladar terme pral.v tr es dar traslado  es trasladar  
2606 dret processal penal ca trasllat terme pral.n m es traslado  
2607 dret penal ca trastorn mental transitori terme pral.n m es trastorno mental transitorio  
2608 dret penal ca treball en benefici de la comunitat terme pral.n m es trabajo en beneficio de la comunidad  
2609 dret penitenciari ca treball formatiu terme pral.n m es trabajo formativo  
2610 dret penitenciari ca treball ocupacional terme pral.n m es trabajo ocupacional  
2611 dret penitenciari ca treball productiu terme pral.n m es trabajo productivo  
2612 dret penal ca treballs forçats terme pral.n m pl es trabajos forzados  
2613 dret penal ca trencament terme pral.n m es quebrantamiento  es quebranto  es rompimiento  
2614 dret processal penal ca trencament d'una forma essencial del procediment terme pral.n m es quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento  
2615 dret penal ca trencament de condemna terme pral.n m es quebrantamiento de condena  
2616 dret processal penal ca trencament de forma terme pral.n m es quebrantamiento de forma  
2617 dret penal ca trencament de funcions terme pral.n m es quebrantamiento de funciones  
2618 dret penal ca trencament de la mesura de seguretat terme pral.n m es quebrantamiento de la medida de seguridad  
2619 dret penal ca trencament de la pena substitutiva terme pral.n m es quebrantamiento de la pena sustitutiva  
2620 dret penal militar ca trencament de servei terme pral.n m es quebrantamiento de servicio  
2621 dret penal ca trencament dels deures de custòdia terme pral.n m es quebrantamiento de los deberes de custodia  
2622 dret processal penal ca tribunal terme pral.n m es tribunal  
2623 dret processal penal ca tribunal de conflictes de jurisdicció terme pral.n m es tribunal de conflictos de jurisdicción  
2624 dret processal penal ca tribunal del jurat terme pral.n m es tribunal del jurado  
2625 dret processal penal ca tribunal internacional terme pral.n m es tribunal internacional  
2626 dret penal militar ca tribunal militar terme pral.n m es tribunal militar  
2627 dret penal militar ca tribunal militar central terme pral.n m es tribunal militar central  
2628 dret penal militar ca tribunal militar territorial terme pral.n m es tribunal militar territorial  
2629 dret processal penal ca tribunal penal terme pral.n m es tribunal penal  
2630 dret processal penal ca tribunal superior de justícia terme pral.n m es tribunal superior de justicia  
2631 dret processal penal ca tribunal suprem terme pral.n m es tribunal supremo  
2632 dret penitenciari ca tridèltic -a terme pral.adj es tridelto -ta  
2633 dret penal ca tumult terme pral.n m es tumulto  
2634 dret processal penal ca tutela judicial efectiva terme pral.n f es tutela judicial efectiva  
2635 dret penitenciari ca tutor | tutora terme pral.n m, f es tutor | tutora  
2636 dret penal ca ubiqüitat terme pral.n f es ubicuidad  
2637 dret processal penal ca ultima ratio terme pral.n f es ultima ratio  
2638 dret penal ca ultratge terme pral.n m es ultraje  
2639 dret processal penal ca única instància terme pral.n f es única instancia  
2640 dret penitenciari ca unitat terme pral.n f es unidad  
2641 dret penal ca unitat d'acció terme pral.n f es unidad de acción  
2642 dret processal penal ca unitat d'actuació terme pral.n f es unidad de actuación  
2643 dret penitenciari ca unitat de classificació terme pral.n f es unidad de clasificación  
2644 dret penal ca unitat de delicte terme pral.n f es unidad de delito  
2645 dret penitenciari ca unitat de mares terme pral.n f es unidad de madres  
2646 dret penal ca unitat del títol d'imputació terme pral.n f es unidad del título de imputación  
2647 dret penitenciari ca unitat dependent terme pral.n f es unidad dependiente  
2648 dret penal ca ús indegut terme pral.n m es uso indebido  
2649 dret penal ca usura terme pral.n f es usura  
2650 dret penal ca usurpació terme pral.n f es usurpación  
2651 dret penal ca usurpació d'atribucions terme pral.n f es usurpación de atribuciones  
2652 dret penal ca usurpació de funcions terme pral.n f es usurpación de funciones  
2653 dret penal ca usurpació de l'estat civil terme pral.n f es usurpación del estado civil  
2654 dret penal ca usurpar terme pral.v tr es usurpar  
2655 dret penal ca utilitat de la intervenció penal terme pral.n f es utilidad de la intervención penal  
2656 dret penal ca uxoricidi terme pral.n m es uxoricidio  
2657 dret processal penal ca validació terme pral.n f es bastanteo  
2658 dret processal penal ca valor probatori terme pral.n m es valor probatorio  
2659 dret processal penal ca valoració de la prova terme pral.n f es valoración de la prueba  
2660 dret penal ca valoració jurídica terme pral.n f es valoración jurídica  
2661 dret penitenciari ca valors terme pral.n m pl es valores  
2662 dret penitenciari ca vehicle cel·lular terme pral.n m es vehículo celular  
2663 dret processal penal ca veredicte terme pral.n m es veredicto  
2664 dret penitenciari ca vestidor terme pral.n m es vestuario  
2665 dret penal ca vexació terme pral.n f es vejación  
2666 dret penal ca vexar terme pral.v tr es vejar  
2667 dret processal penal ca via de constrenyiment terme pral.n f es vía de apremio  
2668 dret processal penal ca via diplomàtica terme pral.n f es vía diplomática  
2669 dret processal penal ca via penal terme pral.n f es vía penal  
2670 dret processal penal ca vici de forma terme pral.n m es vicio de forma  
2671 dret penal ca víctima terme pral.n f es víctima  
2672 dret penal ca victimització terme pral.n f es victimización  
2673 dret penal ca victimologia terme pral.n f es victimología  
2674 dret penitenciari ca vidre de seguretat terme pral.n m es cristal de seguridad  
2675 dret penal ca vigilància terme pral.n f es vigilancia  
2676 dret penitenciari ca vigilància exterior terme pral.n f es vigilancia exterior  
2677 dret penitenciari ca vigilància interior terme pral.n f es vigilancia interior  
2678 dret penitenciari ca vigilància tutelar terme pral.n f es vigilancia tutelar  
2679 dret penal ca vindicació terme pral.n f es vindicación  
2680 dret penal ca violació terme pral.n f es violación  
2681 dret penal ca violació d'armistici terme pral.n f es violación de armisticio  
2682 dret penal militar ca violació d'establiment militar terme pral.n f es allanamiento de establecimiento militar  
2683 dret penal ca violació d'establiments oberts al públic terme pral.n f es allanamiento de establecimientos abiertos al público  
2684 dret penal ca violació de correspondència terme pral.n f es violación de correspondencia  
2685 dret penal ca violació de domicili terme pral.n f es allanamiento de morada  
2686 dret penal ca violació de domicili de persones jurídiques terme pral.n f es allanamiento de domicilio de personas jurídicas  
2687 dret penal ca violació de secrets terme pral.n f es violación de secretos  
2688 dret penal ca violació de treva terme pral.n f es violación de tregua  
2689 dret penal ca violador | violadora terme pral.n m, f es violador | violadora  
2690 dret penal ca violar terme pral.v tr es violar  
2691 dret penal ca violència terme pral.n f es violencia  
2692 dret penal ca vis absoluta terme pral.n f es vis absoluta  
2693 dret penal ca vis compulsiva terme pral.n f es vis compulsiva  
2694 dret processal penal ca vista terme pral.n f ca vista de judici oral sin. compl.n f ca vista oral sin. compl.n f es vista  es vista de juicio oral  es vista oral  
2695 dret penal ca voluntarietat terme pral.n f ca voluntat sin. compl.n f es voluntad  es voluntariedad  
2696 dret penal ca voluntat viciada terme pral.n f es voluntad viciada  
2697 dret processal penal ca vot particular terme pral.n m ca vot reservat terme pral.n m es voto particular  es voto reservado  
2698 dret processal penal ca votació de la sentència terme pral.n f es votación de la sentencia  
2699 dret processal penal ca votar una sentència terme pral.v intr es votar una sentencia  
2700 dret penal ca xantatge terme pral.n m es chantaje  
2701 dret penal ca xarxa terme pral.n f es red  
2702 dret penal ca xec en blanc terme pral.n m es cheque en blanco  
2703 dret penal ca xec en descobert terme pral.n m es cheque en descubierto  
2704 dret penal ca xenofòbia terme pral.n f es xenofobia  
2705 dret penitenciari ca zona de seguretat terme pral.n f es zona de seguridad