Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 drets de l'infant ca dret a conèixer els pares terme pral.n m es derecho a conocer a sus padres  fr droit de connaître ses parents  en right to know their parents  
2 drets de l'infant ca dret a exercir els drets reconeguts terme pral.n m es derecho a ejercer sus derechos reconocidos  fr droit à exercer ses droits reconnus  en right to exercise their granted rights  
3 drets de l'infant ca dret a l'adopció terme pral.n m es derecho a la adopción  fr droit à l'adoption  en right to adoption  
4 drets de l'infant ca dret a l'atenció especial d'un infant amb discapacitat terme pral.n m es derecho a la atención especial de un niño con discapacidad  fr droit à l'attention spéciale d'un enfant handicapé  en right to special disability care  
5 drets de l'infant ca dret a l'educació terme pral.n m es derecho a la educación  fr droit à l'éducation  en right to education  
6 drets de l'infant ca dret a la cultura, la religió i la llengua pròpies terme pral.n m es derecho a su propia cultura, religión y lengua  fr droit à sa propre culture, religion et langue  en right to their own culture, religion and language  
7 drets de l'infant ca dret a la difusió dels drets reconeguts terme pral.n m es derecho a la difusión de sus derechos reconocidos  fr droit à la diffusion de ses droits reconnus  en right to the spreading of their granted rights  
8 drets de l'infant ca dret a la direcció i orientació parental terme pral.n m es derecho a la dirección y orientación paternas  fr droit à l'orientation et les conseils des parents  en right to parental guidance  
9 drets de l'infant ca dret a la justícia de menors terme pral.n m es derecho a la justicia de menores  fr droit à la justice des mineurs  fr droit à la justice pour mineurs  en right to juvenile justice  
10 drets de l'infant ca dret a la millor protecció terme pral.n m es derecho a la mejor protección  fr droit à la protection la plus favorable  en right to the highest protection  
11 drets de l'infant ca dret a la no-discriminació terme pral.n f es derecho a la no discriminación  fr droit à la non-discrimination  en right to non-discrimination  
12 drets de l'infant ca dret a la privacitat terme pral.n m es derecho a la privacidad  fr droit à la vie privée  en right to privacy  
13 drets de l'infant ca dret a la protecció contra el maltractament i el tracte negligent terme pral.n m es derecho a la protección contra el abuso y el trato negligente  fr droit à la protection contre les mauvais traitements et la négligence  en right of protection from abuse and neglect  
14 drets de l'infant ca dret a la protecció contra el segrest terme pral.n m es derecho a la protección contra el secuestro  fr droit à la protection contre l'enlèvement  en right to protection from abduction  
15 drets de l'infant ca dret a la protecció contra el trasllat i la retenció il·lícits terme pral.n m es derecho a la protección contra el traslado y la retención il·lícitos  fr droit à la protection contre les déplacements et les non-retours illicites  en right to protection from illicit transfer and nonreturn  
16 drets de l'infant ca dret a la protecció contra el treball nociu terme pral.n m es derecho a la protección contra el trabajo nocivo  fr droit à la protection contre le travail nuisible  en right to protection from harmful work  
17 drets de l'infant ca dret a la protecció contra els conflictes armats terme pral.n m es derecho a la protección contra los conflictos armados  fr droit à la protection en cas de conflits armés  en right to protection from armed conflict  
18 drets de l'infant ca dret a la protecció contra l'explotació terme pral.n m es derecho a la protección contra la explotación  fr droit à la protection contre l'exploitation  en right to protection from exploitation  
19 drets de l'infant ca dret a la protecció contra l'explotació sexual terme pral.n m es derecho a la protección contra la explotación sexual  fr droit à la protection contre l'exploitation sexuelle  en right to protection from sexual exploitation  
20 drets de l'infant ca dret a la protecció contra l'ús i el tràfic d'estupefaents terme pral.n m es derecho a la protección contra el uso y el tráfico de estupefacientes  fr droit à la protection contre l'usage et le trafic de drogues  en right to protection from the use and traffic of drugs  
21 drets de l'infant ca dret a la protecció contra la tortura terme pral.n f es derecho a la protección contra la tortura  fr droit à la protection contre la torture  en right to protection from torture  
22 drets de l'infant ca dret a la protecció contra la venda i el tràfic terme pral.n m es derecho a la protección contra la venta y el tráfico  fr droit à la protection contre la vente et la traite  en right to protection from sale and trafficking  
23 drets de l'infant ca dret a la protecció d'un infant privat de l'ambient familiar terme pral.n m es derecho a la protección de un niño privado de su ambiente familiar  fr droit à la protection d'un enfant privé de son milieu familial  en right to protection of a child deprived of their family environment  
24 drets de l'infant ca dret a la protecció d'un infant refugiat terme pral.n m es derecho a la protección de un niño refugiado  fr droit à la protection d'un enfant refugié  en right to protection of a refugee child  
25 drets de l'infant ca dret a la recuperació i a la reintegració terme pral.n m es derecho a la recuperación y a la reintegración  fr droit à la réadaptation et à la réinsertion  en right to recovery and reintegration  
26 drets de l'infant ca dret a la reunificació familiar terme pral.n m es derecho a la reunificación familiar  fr droit à la réunification familiale  en right to family reunification  
27 drets de l'infant ca dret a la salut i a l'atenció sanitària terme pral.n m es derecho a la salud y a la atención sanitaria  fr droit à la santé et aux services médicaux  en right to health and health services  
28 drets de l'infant ca dret a la seguretat social terme pral.n m es derecho a la seguridad social  fr droit à la sécurité sociale  en right to social security  
29 drets de l'infant ca dret a la vida terme pral.n m es derecho a la vida  fr droit à la vie  en right to life  
30 drets de l'infant ca dret a preservar la identitat pròpia terme pral.n m es derecho a preservar la propia identidad  fr droit de préserver son identité  en right to preserve one's identity  
31 drets de l'infant ca dret a un nivell de vida adequat terme pral.n m es derecho a un nivel de vida adecuado  fr droit à un niveau de vie suffisant  en right to adequate standard of living  
32 drets de l'infant ca dret a un nom terme pral.n m es derecho a un nombre  fr droit à un nom  en right to a name  
33 drets de l'infant ca dret a una avaluació periòdica de l'internament terme pral.n m es derecho a una evaluación periódica del internamiento  fr droit à un examen périodique de leur placement  en right to a periodic review of their placement  
34 drets de l'infant ca dret a una disciplina escolar humanitària terme pral.n m es derecho a una disciplina escolar humanitaria  fr droit à une discipline scolaire humaine  en right to humaine school discipline  
35 drets de l'infant ca dret a una informació adequada terme pral.n m es derecho a una información adecuada  fr droit à une information appropriée  en right to appropriate information  
36 drets de l'infant ca dret a una nacionalitat terme pral.n m es derecho a una nacionalidad  fr droit à une nationalité  en right to a nationality  
37 drets de l'infant ca dret a viure amb els pares terme pral.n m es derecho a vivir con sus padres  fr droit de vivre avec ses parents  en right to live with their parents  
38 drets de l'infant ca dret al benestar terme pral.n m es derecho al bienestar  fr droit au bien-être  en right to well-being  
39 drets de l'infant ca dret al desenvolupament personal terme pral.n m es derecho al desarrollo personal  fr droit au développement personnel  en right to personal development  
40 drets de l'infant ca dret al joc i a l'esbarjo terme pral.n m es derecho al juego y a la recreación  fr droit au jeu et à la récréation  en right to play and recreation  
41 drets de l'infant ca infant terme pral.n m, f ca nen | nena sin. compl.n m, f es niño | niña  fr enfant  en child  
42 drets de l'infant ca llibertat d'associació terme pral.n f es libertad de asociación  fr liberté d'association  en freedom of association  
43 drets de l'infant ca llibertat d'expressió terme pral.n f es libertad de expresión  fr liberté d'expression  en freedom of expression  
44 drets de l'infant ca llibertat d'opinió terme pral.n f es libertad de opinión  fr liberté d'opinion  en freedom of opinion  
45 drets de l'infant ca llibertat de consciència terme pral.n f es libertad de conciencia  fr liberté de conscience  en freedom of conscience  
46 drets de l'infant ca llibertat de pensament terme pral.n f es libertad de pensamiento  fr liberté de pensée  en freedom of thought  
47 drets de l'infant ca llibertat de religió terme pral.n f es libertad de religión  fr liberté de religion  en freedom of religion  
48 drets de l'infant ca principi de responsabilitat parental terme pral.n m es principio de responsabilidad de los padres  fr principe de responsabilité des parents  en principle of parental responsibility