Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 tecnologia de l'educació > educació a distància ca aprenentatge assistit per ordinador terme pral.n m ca AAO siglan m es aprendizaje asistido por ordenador  es AAO  fr apprentissage assisté par ordinateur  fr AAO  en computer-aided learning  en computer-assisted learning  en CAL  
2 pedagogia social > sociologia de l'educació ca abandó escolar terme pral.n m ca abandonament escolar sin. compl.n m ca deserció escolar sin. compl.n f es abandono escolar  es deserción escolar  fr abandon scolaire  fr décrochage scolaire  en dropping out  en dropping out of school  en student dropout  
3 didàctica > recursos didàctics ca alfabet terme pral.n m ca abecedari sin. compl.n m es alfabeto  fr alphabet  en alphabet  
4 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge basat en problemes terme pral.n m ca ABP siglan m es aprendizaje basado en problemas  es ABP  fr apprentissage par problèmes  fr APP  en problem-based learning  en PBL  
5 pedagogia social > sociologia de l'educació ca absentisme escolar terme pral.n m es absentismo escolar  fr absentéisme scolaire  en school absenteeism  en school non-attendance  en truancy  
6 didàctica > aprenentatge ca abstracció terme pral.n f es abstracción  fr abstraction  en abstraction  
7 educació especial ca abúlia terme pral.n f es abulia  fr aboulie  en aboulia  en abulia  
8 recerca educativa > agents de la recerca ca acadèmia terme pral.n f es academia  fr académie  en academy  
9 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca acadèmia terme pral.n f es academia  fr académie  en academy  
10 educació especial > discapacitats ca acalcúlia terme pral.n f es acalculia  fr acalculie  en acalculia  
11 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca acceleració terme pral.n f es aceleración  fr accélération  en acceleration  
12 educació especial > necessitats educatives especials ca accés terme pral.n m es acceso  fr accès  en access  
13 educació especial > necessitats educatives especials ca accessibilitat terme pral.n f es accesibilidad  fr accessibilité  en accessibility  
14 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca accessibilitat informàtica terme pral.n f es accesibilidad informática  fr accessibilité informatique  en computer accessibility  
15 didàctica > mètodes i estratègies ca acció formativa terme pral.n f es acción formativa  fr acte de formation  fr action de formation  fr action formatrice  en training activity  
16 pedagogia social > sociologia de l'educació ca acció social terme pral.n f es acción social  fr action sociale  en social action  
17 pedagogia social > animació sociocultural ca acció sociocultural terme pral.n f es acción sociocultural  fr action socioculturelle  en sociocultural action  
18 orientació psicopedagògica > tutoria ca acció tutorial terme pral.n f es acción tutorial  
19 educació especial > necessitats educatives especials ca adaptació curricular individualitzada terme pral.n f ca ACI siglan f es adaptación curricular individualizada  es ACI  fr plan éducatif individualisé  en individual educational plan  
20 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca acollida terme pral.n f ca acolliment terme pral.n m es acogida  fr accueil  en welcome  
21 pedagogia social > educació social ca acolliment familiar terme pral.n m es acogida familiar  fr accueil familial  fr placement en famille d'accueil  fr placement familial  en family placement  en foster care  en foster care placement  en foster home placement  en foster placement  
22 pedagogia social > educació social ca acolliment lingüístic terme pral.n m es acogida lingüística  fr accueil linguistique  en linguistic reception  
23 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca acomodació terme pral.n f es acomodación  fr accommodation  en accommodation  
24 orientació psicopedagògica > tutoria ca acompanyament educatiu terme pral.n m es acompañamiento educativo  
25 organització i gestió educatives > administració educativa ca acreditació terme pral.n f es acreditación  fr accréditation  en accreditation  
26 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca acreditació terme pral.n f es acreditación  fr accréditation  en accreditation  
27 didàctica > didàctiques específiques ca acte de parla terme pral.n m es acto de habla  es acto verbal  fr acte de parole  en speech act  
28 didàctica > ensenyament ca acte didàctic terme pral.n m es acto didáctico  fr acte didactique  en didactic act  
29 orientació psicopedagògica > educació emocional ca actitud terme pral.n f es actitud  fr attitude  en attitude  
30 pedagogia general > filosofia de l'educació ca activisme terme pral.n m es activismo  fr activisme  en activism  
31 didàctica > mètodes i estratègies ca activitat comunicativa terme pral.n f es actividad comunicativa  fr activité communicative  en communicative activity  
32 didàctica > ensenyament ca activitat d'aprenentatge terme pral.n f ca activitat d'ensenyament-aprenentatge terme pral.n f ca activitat didàctica sin. compl.n f ca tasca acadèmica sin. compl.n f ca tasca escolar sin. compl.n f es actividad de aprendizaje  es actividad de enseñanza-aprendizaje  es actividad didáctica  es tarea académica  es tarea escolar  fr activité d'apprentissage  fr activité d'enseignement-apprentissage  fr tâche d'apprentissage  en learning activity  en learning task  
33 didàctica > mètodes i estratègies ca activitat educativa terme pral.n f es actividad educativa  fr activité éducative  en educational activity  
34 didàctica > currículum ca activitat escolar terme pral.n f es actividad escolar  fr activité scolaire  en curriculum activity  
35 pedagogia social > educació no formal ca activitat extraescolar terme pral.n f es actividad extraescolar  fr activité extra-horaires  fr activité parascolaire  fr activité périscolaire  en extra curricular activity  en extra-curricular activity  en extracurricular activity  
36 pedagogia social > sociologia de l'educació ca aculturació terme pral.n f es aculturación  fr acculturation  en acculturation  
37 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  en adjustment  
38 didàctica > currículum ca adaptació curricular terme pral.n f es adaptación curricular  fr adaptation curriculaire  en curricular adjustment  en curriculum adaptation  
39 pedagogia social > educació social ca adaptació social terme pral.n f es adaptación social  fr adaptation sociale  en social adaptation  en social adjustment  
40 pedagogia social > sociologia de l'educació ca addicció terme pral.n f es adicción  fr addiction  en addiction  
41 organització i gestió educatives > administració educativa ca administració educativa terme pral.n f es administración educativa  fr administration de l'éducation  en educational administration  
42 organització i gestió educatives > administració educativa ca administració escolar terme pral.n f es administración escolar  fr administration scolaire  en educational administration  
43 organització i gestió educatives > administració educativa ca administració escolar terme pral.n f es administración escolar  fr administration scolaire  en school board  
44 organització i gestió educatives > persones ca administrador de centre | administradora de centre terme pral.n m, f es administrador de centro  fr administrateur de centre  en centre administrator  
45 pedagogia general > filosofia de l'educació ca adoctrinament terme pral.n m es adoctrinamiento  fr endoctrinement  en indoctrination  
46 didàctica > ensenyament ca adoctrinament terme pral.n m es adoctrinamiento  fr endoctrinement  en indoctrination  
47 pedagogia social > educació social ca adopció terme pral.n f es adopción  fr adoption  en adoption  
48 didàctica > aprenentatge ca adquisició del llenguatge terme pral.n f es adquisición del lenguaje  fr acquisition du langage  fr développement du langage  en language acquisition  en language development  
49 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca línia d'abonat digital asimètrica terme pral.n f ca ADSL siglan f es línea de abonado digital asimétrica  es ADSL  fr ligne d'abonné numérique asymétrique  fr ADSL  en asymmetric digital subscriber line  en ADSL  
50 orientació psicopedagògica > educació emocional ca afecte terme pral.n m es afecto  fr affection  en affection  
51 orientació psicopedagògica > educació emocional ca afectivitat terme pral.n f es afectividad  fr affectivité  en affectivity  
52 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca agència d'avaluació de la qualitat terme pral.n f es agencia de evaluación de la calidad  fr agence pour l'assurance de la qualité  en quality assurance agency  
53 organització i gestió educatives > persones ca agent de l'educació terme pral.n m, f ca agent educatiu | agent educativa sin. compl.n m, f es agente de la educación  es agente educativo  fr agent d'éducation  en education agent  
54 educació especial > discapacitats ca agnòsia terme pral.n f es agnosia  fr agnosie  en agnosia  
55 orientació psicopedagògica > educació emocional ca agressivitat terme pral.n f es agresividad  fr agressivité  en aggressiveness  en aggressivity  
56 didàctica > mètodes i estratègies ca agrupament terme pral.n m es agrupamiento  fr groupement  en grouping  
57 didàctica > mètodes i estratègies ca agrupament flexible terme pral.n m es agrupamiento flexible  fr groupement flexible  en flexible grouping  
58 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca ajuda pedagògica terme pral.n f ca ajut pedagògic terme pral.n m es ayuda pedagógica  fr aide pédagogique  fr aide scolaire  en academic advising  en teaching assistance  
59 pedagogia social > animació sociocultural ca alberg de joventut terme pral.n m es albergue juvenil  fr auberge de jeunesse  en youth hostel  
60 pedagogia social > animació sociocultural ca alberguista terme pral.n m, f es alberguista  fr adhérent  en hosteler  en hosteller  
61 orientació psicopedagògica > educació emocional ca alegria terme pral.n f es alegría  fr gaieté  fr joie  en happiness  en joy  
62 educació especial > logopèdia ca alèxia terme pral.n f es alexia  fr alexie  fr cécité verbale  en alexia  
63 didàctica > aprenentatge ca alfabetisme funcional terme pral.n m ca literacitat terme pral.n f es alfabetismo  es literacidad  fr alphabétisme fonctionnel  fr littéracie  fr littératie  fr littérisme  en functional literacy  en literacy  
64 didàctica > aprenentatge ca alfabetisme matemàtic terme pral.n m es alfabetismo matemático  fr numératie  en numeracy  
65 didàctica > ensenyament ca alfabetització terme pral.n f es alfabetización  fr alphabétisation  en literacy  
66 tecnologia de l'educació > educació a distància ca alfabetització digital terme pral.n f es alfabetización digital  fr alphabétisation électronique  fr alphabétisation technologique  en e-literacy  en electronic literacy  en on-line literacy  
67 pedagogia general > teoria de l'educació ca algorisme terme pral.n m ca algoritme terme pral.n m es algoritmo  fr algorithme  en algorithm  
68 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca alienació terme pral.n f es alienación  fr aliénation  en alienation  
69 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca alta capacitat intel·lectual terme pral.n f es alta capacidad intelectual  fr haut potentiel intellectuel  en high intellectual ability  
70 pedagogia general > filosofia de l'educació ca altruisme terme pral.n m es altruismo  fr altruisme  en altruism  
71 organització i gestió educatives > persones ca alumnat terme pral.n m ca estudiantat terme pral.n m es alumnado  es estudiantado  fr ensemble des élèves  en student body  
72 organització i gestió educatives > persones ca alumne | alumna terme pral.n m, f es alumno  fr élève  en pupil  
73 organització i gestió educatives > persones ca alumne amb necessitats educatives especials | alumna amb necessitats educatives especials terme pral.n m, f es alumno con necesidades educativas especiales  fr élève à besoins éducatifs particuliers  en student with special educational needs  
74 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca alumne aprovat | alumna aprovada terme pral.n m, f ca aprovat | aprovada terme pral.n m, f es alumno aprobado  es aprobado  fr élève reçu  fr étudiant reçu  fr reçu  en passed student  en passing student  en student who passed  
75 organització i gestió educatives > persones ca alumne d'incorporació tardana | alumna d'incorporació tardana terme pral.n m, f es alumno de incorporación tardía  fr élève d'incorporation tardive  en newly arrived student  
76 organització i gestió educatives > persones ca alumne extern | alumna externa terme pral.n m, f ca extern | externa terme pral.n m, f es alumno externo  es externo  fr élève externe  fr externe  en day pupil  en day student  
77 organització i gestió educatives > persones ca alumne intern | alumna interna terme pral.n m, f ca intern | interna terme pral.n m, f es alumno interno  es interno  fr élève interne  fr interne  en boarder  
78 pedagogia social > sociologia de l'educació ca alumne nouvingut | alumna nouvinguda terme pral.n m, f ca nouvingut | nouvinguda sin. compl.n m, f es alumno recién llegado  es recién llegado  fr élève nouvel arrivant  fr nouvel arrivant  en newcomer  en newcomer student  en newly arrived  en newly arrived student  
79 organització i gestió educatives > persones ca alumne oient | alumna oient terme pral.n m, f ca oient terme pral.n m, f es alumno oyente  es oyente  fr auditeur  fr auditeur libre  fr étudiant auditeur  en non-enrolled student  en unregistered student  
80 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca alumne repetidor | alumna repetidora terme pral.n m, f ca repetidor | repetidora terme pral.n m, f es alumno repetidor  es repetidor  fr doubleur  fr élève redoublant  fr redoublant  en repeater  en repeater student  
81 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca alumne suspès | alumna suspesa terme pral.n m, f ca suspès | suspesa terme pral.n m, f es alumno suspendido  es suspendido  fr étudiant non reçu  fr étudiant qui a échoué  en failing student  en student who failed  
82 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca ambient terme pral.n m ca entorn sin. compl.n m es ambiente  es entorno  fr environnement  en environment  
83 didàctica > aprenentatge ca ambient d'aprenentatge terme pral.n m ca context d'aprenentatge sin. compl.n m ca entorn d'aprenentatge sin. compl.n m es ambiente de aprendizaje  es contexto de aprendizaje  es entorno de aprendizaje  fr contexte d'apprentissage  fr environnement d'apprentissage  fr milieu d'apprentissage  en learning context  en learning environment  
84 educació especial > discapacitats ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  fr amnésie  en amnesia  
85 orientació psicopedagògica > educació emocional ca amor terme pral.n m es amor  fr amour  en love  
86 orientació psicopedagògica > educació emocional ca amor propi terme pral.n f ca autoestima terme pral.n f es autoestima  fr estime de soi  en self-esteem  
87 organització i gestió educatives > institucions i associacions ca associació de mares i pares d'alumnes terme pral.n f ca associació de pares d'alumnes sin. compl.n f ca AMPA siglan f ca APA siglan f es asociación de madres y padres de alumnos  es AMPA  fr association de parents d'élèves  fr APE  en parents' association  en PA  
88 educació especial > discapacitats ca amúsia terme pral.n f es amusia  fr amusie  en amusia  
89 educació especial > logopèdia ca anacúsia terme pral.n f es anacusia  fr anacousie  en anacousia  
90 pedagogia social > educació social ca analfabet | analfabeta terme pral.n m, f ca illetrat | illetrada terme pral.n m, f es analfabeto  es iletrado  fr analphabète  fr illéttré  en illiterate  
91 pedagogia social > educació social ca analfabet funcional | analfabeta funcional terme pral.n m, f es analfabeto funcional  fr analphabète fonctionnel  en functional illiterate  
92 didàctica > aprenentatge ca analfabetisme terme pral.n m es analfabetismo  fr analphabétisme  en illiteracy  
93 didàctica > aprenentatge ca analfabetisme funcional terme pral.n m es analfabetismo funcional  fr analphabétisme fonctionnel  fr illettrisme  en functional illiteracy  
94 recerca educativa > mètodes de recerca ca anàlisi terme pral.n f es análisis  fr analyse  en analysis  
95 recerca educativa > mètodes de recerca ca anàlisi conceptual terme pral.n f es análisis conceptual  fr analyse conceptuelle  en concept analysis  en conceptual analysis  
96 recerca educativa > mètodes de recerca ca anàlisi d'agrupaments terme pral.n f es análisis de conglomerados  es análisis por grupos  fr analyse de grappes  fr analyse de groupement  fr analyse de regroupement  en cluster analysis  
97 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca anàlisi d'errors terme pral.n f es análisis de errores  fr analyse d'erreurs  en error analysis  
98 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca anàlisi d'ítems terme pral.n f es análisis de ítems  fr analyse d'items  en item analysis  
99 recerca educativa > mètodes de recerca ca anàlisi de contingut terme pral.n f es análisis de contenido  fr analyse de contenu  en content analysis  
100 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca anàlisi de la interacció terme pral.n f es análisis de la interacción  fr analyse de l'interaction  en interaction analysis  
101 recerca educativa > mètodes de recerca ca anàlisi de variància terme pral.n f ca ANOVA siglan f es análisis de la varianza  es análisis de varianza  es ANOVA  fr analyse de la variance  fr analyse de variance  fr ANOVA  en analysis of variance  en ANOVA  
102 didàctica > didàctiques específiques ca anàlisi del discurs terme pral.n f es análisis del discurso  fr analyse du discours  en discourse analysis  en discourse studies  en DA  
103 recerca educativa > mètodes de recerca ca anàlisi discriminant terme pral.n f es análisis discriminante  fr analyse discriminante  en discriminant analysis  
104 didàctica > didàctiques específiques ca anàlisi documental terme pral.n f es análisis documental  fr analyse documentaire  en document analysis  en subject analysis  
105 recerca educativa > mètodes de recerca ca anàlisi factorial terme pral.n f es análisis factorial  fr analyse factorielle  en factor analysis  
106 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca anàlisi institucional terme pral.n f es análisis institucional  fr analyse institutionnelle  en institutional analysis  
107 orientació psicopedagògica > orientació professional ca anàlisi ocupacional terme pral.n f es análisis ocupacional  en occupational analysis  
108 recerca educativa > mètodes de recerca ca anàlisi qualitativa de dades terme pral.n f es análisis cualitativo de datos  fr analyse qualitative de données  en qualitative data analysis  
109 recerca educativa > mètodes de recerca ca anàlisi quantitativa de dades terme pral.n f es análisis cuantitativo de datos  fr analyse quantitative de données  en quantitative data analysis  
110 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca analògic -a terme pral.adj es analógico  fr analogique  en analog  
111 pedagogia general > teoria de l'educació ca andragogia terme pral.n f es andragogía  fr andragogie  en andragogy  
112 orientació psicopedagògica > educació emocional ca angoixa terme pral.n f es angustia  fr angoisse  en anxiety  
113 didàctica > mètodes i estratègies ca animació a la lectura terme pral.n f ca foment de la lectura terme pral.n m es fomento de la lectura  fr encouragement à la lecture  en reading promotion  
114 pedagogia social > educació social ca animació estimulativa terme pral.n f es animación estimulativa  
115 pedagogia social > animació sociocultural ca animació sociocultural terme pral.n f es animación sociocultural  fr animation socioculturelle  en sociocultural animation  
116 pedagogia social > animació sociocultural ca animador sociocultural | animadora sociocultural terme pral.n m, f es animador sociocultural  fr animateur socioculturel  en community worker  
117 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca anorèxia nerviosa terme pral.n f es anorexia nerviosa  fr anoréxie mentale  en anorexia nervosa  
118 orientació psicopedagògica > educació emocional ca ansietat terme pral.n f es ansiedad  fr anxiété  en anxiety  
119 organització i gestió educatives > persones ca antic alumne | antiga alumna terme pral.n m, f es antiguo alumno  fr ancien élève  en alumnus  
120 pedagogia general > filosofia de l'educació ca antinòmia pedagògica terme pral.n f es antinomia pedagógica  fr antinomie pédagogique  en pedagogical antinomy  
121 pedagogia general > teoria de l'educació ca antipedagogia terme pral.n f es antipedagogía  fr anti-pédagogie  en anti-pedagogy  
122 pedagogia general > teoria de l'educació ca antipedagogia terme pral.n f es antipedagogía  fr anti-pédagogie  en anti-pedagogy  
123 didàctica > recursos didàctics ca antologia terme pral.n f es antología  fr anthologie  en anthology  
124 pedagogia general > antropologia de l'educació ca antropologia terme pral.n f es antropología  fr anthropologie  en anthropology  
125 pedagogia general > antropologia de l'educació ca antropologia cultural terme pral.n f es antropología cultural  fr anthropologie culturelle  en cultural anthropology  
126 pedagogia general > antropologia de l'educació ca antropologia social terme pral.n f es antropología social  fr anthropologie sociale  en social anthropology  
127 organització i gestió educatives > organització educativa ca curs escolar terme pral.n m ca any acadèmic sin. compl.n m ca any escolar sin. compl.n m ca curs acadèmic sin. compl.n m es año académico  es año escolar  es curso académico  es curso escolar  fr année scolaire  en academic year  en school year  
128 organització i gestió educatives > organització educativa ca any sabàtic terme pral.n m es año sabático  fr année sabbatique  fr congé sabbatique  en sabbatical leave  en sabbatical year  
129 orientació psicopedagògica > educació emocional ca apatia terme pral.n f es apatía  fr apathie  en apathy  
130 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca aplicabilitat terme pral.n f es aplicabilidad  fr applicabilité  en applicability  
131 didàctica > currículum ca aplicació terme pral.n f es aplicación  fr application  en application  
132 didàctica > recursos didàctics ca faula terme pral.n f ca apòleg sin. compl.n m es apólogo  es fábula  fr fable  en fable  
133 educació especial > discapacitats ca apràxia terme pral.n f es apraxia  fr apraxie  en apraxia  
134 didàctica > aprenentatge ca aprendre a aprendre terme pral.v intr es aprender a aprender  fr apprendre à apprendre  en learn to learn, to  
135 didàctica > aprenentatge ca aprendre de memòria terme pral.v tr es aprender de memoria  fr apprendre par coeur  en learn by heart, to  
136 organització i gestió educatives > persones ca aprenent | aprenenta terme pral.n m, f es aprendiz  fr apprenti  en apprentice  
137 conceptes generals ca aprenentatge terme pral.n m es aprendizaje  fr apprentissage  en learning  
138 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge associatiu terme pral.n m es aprendizaje asociativo  fr apprentissage associatif  fr apprentissage par association  en associative learning  
139 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge basat en l'experiència terme pral.n m ca aprenentatge per l'experiència sin. compl.n m es aprendizaje basado en la experiencia  es aprendizaje por la experiencia  fr apprentissage par l'expérience  en experiential learning  
140 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge basat en projectes terme pral.n m es aprendizaje basado en proyectos  fr apprentissage par projets  en project-based learning  
141 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge compartit terme pral.n m es aprendizaje compartido  fr apprentissage partagé  en shared learning  
142 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge cooperatiu terme pral.n m es aprendizaje cooperativo  fr apprentissage coopératif  en cooperative learning  en CL  
143 tecnologia de l'educació > educació a distància ca aprenentatge en línia terme pral.n m ca aprenentatge digital sin. compl.n m es aprendizaje digital  es aprendizaje electrónico  es aprendizaje en línea  es aprendizaje virtual  fr appréntissage électronique  fr apprentissage en ligne  fr apprentissage virtuel  fr cyberapprentissage  en digital learning  en e-learning  en electronic learning  en online learning  en virtual learning  
144 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge inductiu terme pral.n m es aprendizaje inductivo  es aprendizaje por inducción  fr apprentissage inductif  fr apprentissage par induction  en inductive learning  en learning by induction  
145 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge mecànic terme pral.n m ca aprenentatge memorístic terme pral.n m ca aprenentatge repetitiu sin. compl.n m es aprendizaje mecánico  es aprendizaje memorístico  es aprendizaje repetitivo  fr apprentissage mécanique  fr apprentissage par mémorisation  fr apprentissage par répetition  en rote learning  
146 tecnologia de l'educació > educació a distància ca aprenentatge mixt terme pral.n m es aprendizaje combinado  es aprendizaje mixto  fr apprentissage mixte  en b-learning  en blended learning  
147 tecnologia de l'educació > educació a distància ca aprenentatge mòbil terme pral.n m es aprendizaje electrónico móvil  es aprendizaje móvil  es m-learning  fr apprentissage mobile  fr m-learning  en m-learning  en mobile learning  
148 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge obert terme pral.n m es aprendizaje abierto  es aprendizaje flexible  fr apprentissage flexible  fr apprentissage ouvert  en open learning  
149 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge per assaig i error terme pral.n m es aprendizaje por ensayo y error  fr apprentissage par essais et erreurs  en trial and error learning  
150 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge per descobriment terme pral.n m es aprendizaje por descubrimiento  fr apprentissage par découverte  en learning by discovery  
151 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge per imitació terme pral.n m es aprendizaje por imitación  fr apprentissage par imitation  en learning by imitation  
152 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge per observació terme pral.n m es aprendizaje por observación  fr apprentissage par observation  en learning by observation  
153 didàctica > formació permanent ca aprenentatge permanent terme pral.n m es aprendizaje continuo  es aprendizaje permanente  fr apprentissage continu  fr apprentissage permanent  fr apprentissage tout au long de la vie  en lifelong learning  en LLL  
154 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge precoç terme pral.n m ca aprenentatge primerenc terme pral.n m es aprendizaje precoz  fr apprentissage précoce  en early learning  
155 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge receptiu terme pral.n m es aprendizaje receptivo  fr apprentissage réceptif  en receptive learning  
156 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge significatiu terme pral.n m es aprendizaje significativo  fr apprentissage signifiant  fr apprentissage significatif  en meaningful learning  
157 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge social terme pral.n m es aprendizaje social  fr apprentissage social  en social learning  
158 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge transversal terme pral.n m es aprendizaje a lo ancho de la vida  fr apprentissage embrassant tous les aspects de la vie  en lifewide learning  
159 didàctica > aprenentatge ca aprenentatge vicari terme pral.n m es aprendizaje vicario  fr apprentissage vicariant  en vicarious learning  
160 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca aprovar terme pral.v tr es aprobar  fr être reçu  fr réussir  en get a pass, to  en pass, to  
161 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca aprovat terme pral.n m es aprobado  fr passage  fr réussite  en pass  
162 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca aptitud terme pral.n f es aptitud  fr aptitude  en aptitude  
163 didàctica > mètodes i estratègies ca apunts terme pral.n m pl es apuntes  fr notes  en notes  
164 didàctica > currículum ca àrea curricular terme pral.n f ca àrea d'aprenentatge sin. compl.n f es área curricular  fr champ d'apprentissage  en curriculum area  
165 pedagogia social > sociologia de l'educació ca argot terme pral.n m es argot  es jerga  fr argot  en slang  
166 didàctica > mètodes i estratègies ca argumentació terme pral.n f es argumentación  fr argumentation  en argumentation  
167 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca aspiració terme pral.n f es aspiración  fr aspiration  en aspiration  
168 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca assegurança escolar terme pral.n f es seguro escolar  fr assurance scolaire  en school insurance  
169 orientació psicopedagògica > educació emocional ca assertivitat terme pral.n f es asertividad  fr assertivité  en assertiveness  
170 organització i gestió educatives > persones ca assessor pedagògic | assessora pedagògica terme pral.n m, f ca assessor curricular | assessora curricular sin. compl.n m, f es asesor curricular  es asesor pedagógico  fr auxiliaire d'éducation  fr auxiliaire de la Vie Scolaire  en curriculum consultant  
171 orientació psicopedagògica > tutoria ca assessorament terme pral.n m es asesoramiento  fr consultation  en counseling  
172 orientació psicopedagògica > educació emocional ca assessorament psicopedagògic terme pral.n m es asesoramiento psicopedagógico  fr conseil psychopédagogique  en counseling  
173 orientació psicopedagògica > educació emocional ca assetjament escolar terme pral.n m es acoso escolar  es bullying  fr harcèlement à l'école  fr intimidation  en bullying  en school bullying  
174 didàctica > currículum ca assignatura terme pral.n f es asignatura  fr matière  en subject  
175 didàctica > currículum ca assignatura de lliure elecció terme pral.n f es asignatura de libre configuración  es asignatura de libre elección  fr matière à libre choix  fr matière laissée au libre choix de l'étudiant  en free elective subject  
176 didàctica > currículum ca assignatura obligatòria terme pral.n f es asignatura obligatoria  fr matière obligatoire  en compulsory subject  
177 didàctica > currículum ca assignatura optativa terme pral.n f es asignatura optativa  fr matière à option  fr matière au choix  fr matière facultative  fr matière optionnelle  en optional subject  
178 didàctica > currículum ca assignatura troncal terme pral.n f es asignatura troncal  fr matière commune  en core subject  
179 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca assimilació terme pral.n f es asimilación  fr assimilation  en assimilation  
180 pedagogia general > antropologia de l'educació ca assimilació terme pral.n f es asimilación  fr assimilation  en assimilation  
181 organització i gestió educatives > persones ca auxiliar d'educador d'escola bressol terme pral.n m, f ca assistent infantil sin. compl.n m, f es asistente infantil  es auxiliar de educador de guardería  es auxiliar de jardín de infancia  fr aide-éducateur en garderie  en childcare worker  
182 organització i gestió educatives > institucions i associacions ca associació terme pral.n f es asociación  fr association  en association  
183 organització i gestió educatives > institucions i associacions ca associació d'antics alumnes terme pral.n f es asociación de antiguos alumnos  fr association des anciens élèves  en alumni association  
184 organització i gestió educatives > institucions i associacions ca associació d'estudiants terme pral.n f es asociación de estudiantes  fr association d'étudiants  en students' association  
185 organització i gestió educatives > institucions i associacions ca associació de mestres terme pral.n f es asociación de maestros  fr association de professeurs des écoles  en teachers' association  
186 pedagogia social > sociologia de l'educació ca associacionisme juvenil terme pral.n m es asociacionismo juvenil  en youth associationism  
187 educació especial > discapacitats ca atàxia terme pral.n f es ataxia  fr ataxie  en ataxia  
188 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca atenció terme pral.n f es atención  fr attention  en attention  
189 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca atenció a la diversitat terme pral.n f es atención a la diversidad  fr attention à la diversité  en attention to diversity  
190 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca atenció a la infància i l'adolescència terme pral.n f es atención a la infancia y la adolescencia  fr aide à l'enfance  fr protection de l'enfance  fr protection des enfants  en child care  en child protection  en children's aid  
191 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca atenció individualitzada terme pral.n f es atención individualizada  fr attention individualisée  en individualized attention  
192 pedagogia social > educació no formal ca ateneu terme pral.n m es ateneo  fr maison des associations  en athenaeum  en atheneum  
193 educació especial > discapacitats ca atetosi terme pral.n f es atetosis  fr athétose  en athetosis  
194 orientació psicopedagògica > orientació professional ca atur juvenil terme pral.n m ca desocupació juvenil terme pral.n f es desempleo juvenil  es desocupación juvenil  es paro juvenil  fr chômage des jeunes  en youth unemployment  
195 didàctica > recursos didàctics ca auca terme pral.n f es aleluya  es auca  
196 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca audioconferència terme pral.n f es audioconferencia  fr audioconférence  en audioconference  
197 didàctica > recursos didàctics ca audiollibre terme pral.n m es audiolibro  es libro sonoro  fr livre parlé  fr livre sonore  en audio book  en talking book  
198 educació especial > logopèdia ca audiomudesa terme pral.n f es audiomudez  fr audimutité  en audimutitas  
199 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca audiovisual terme pral.n m es audiovisual  fr audiovisuel  en audiovisual  
200 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca audiovisual terme pral.adj es audiovisual  fr audiovisuel  en audiovisual  
201 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca auditori terme pral.n m ca sala d'actes terme pral.n f ca saló d'actes terme pral.n m es auditorio  es sala de actos  es salón de actos  fr auditorium  fr salle de conférences  fr salle des actes  en assembly hall  en assembly room  en auditorium  en conference hall  en conference room  
202 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca aula terme pral.n f ca classe sin. compl.n f es aula  es clase  fr classe  fr salle de classe  en classroom  
203 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca aula d'acollida terme pral.n f es aula de acogida  es aula de enlace  fr classe d'accueil  en reception class  en welcome class  en welcoming class  
204 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca aula d'audiovisuals terme pral.n f ca aula de mitjans audiovisuals terme pral.n f es aula de audiovisuales  es aula de medios audiovisuales  fr salle audiovisuelle  en audio-visual classroom  
205 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca sala de graus terme pral.n f ca aula de graus sin. compl.n f es aula de grados  es sala de grados  
206 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca aula de suport terme pral.n f ca aula de suport a l'educació especial terme pral.n f ca aula estable sin. compl.n f es aula de apoyo  es aula de soporte  fr classe de soutien  
207 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca aula hospitalària terme pral.n f es aula hospitalaria  fr classe d'hôpital  en hospital school  
208 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca aula magna terme pral.n f es aula magna  fr grand auditorium  en main hall  
209 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca aula oberta terme pral.n f es aula abierta  
210 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca aula ordinària terme pral.n f es aula ordinaria  fr classe ordinaire  en ordinary classroom  
211 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca aula taller terme pral.n f es aula taller  fr atelier  en workshop  
212 tecnologia de l'educació > educació a distància ca aula virtual terme pral.n f es aula virtual  fr classe virtuelle  en virtual classroom  
213 educació especial > discapacitats ca trastorn de l'espectre autista terme pral.n m ca autisme sin. compl.n m ca TEA siglan m es autismo  es trastorno del espectro autista  es TEA  fr autisme  fr trouble du spectre autistique  fr TSA  en autism  en autism spectrum disorder  en ASD  
214 educació especial > discapacitats ca autista terme pral.n m, f es autista  fr autiste  en autistic  
215 didàctica > aprenentatge ca autodidacte | autodidacta terme pral.n m, f ca autoaprenent | autoaprenenta sin. compl.n m, f es autodidacta  fr autodidacte  en autodidact  
216 didàctica > aprenentatge ca autoaprenentatge terme pral.n m ca autodidaxi sin. compl.n f ca autoeducació sin. compl.n f ca autoformació sin. compl.n f ca autoinstrucció sin. compl.n f es autoaprendizaje  es autodidáctica  es autodidaxia  es autoeducación  es autoformación  es autoinstrucción  fr autodidactisme  fr autodidaxie  fr autoenseignement  fr autoformation  en autodidactism  en self-instruction  en self-training  
217 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca autoavaluació terme pral.n f es autoevaluación  fr autoévaluation  en self-assessment  
218 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca autoavaluació institucional terme pral.n f es autoevaluación institucional  fr autoévaluation institutionnelle  en institutional self-assessment  
219 didàctica > mètodes i estratègies ca autobiografia terme pral.n f ca narració autobiogràfica terme pral.n f es narración autobiográfica  es registro autobiográfico  fr autobiographie  en autobiography  
220 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca autobús escolar terme pral.n m ca bus escolar sin. compl.n m es autobús escolar  es bus escolar  fr autobus d'écoliers  fr autobus scolaire  en school bus  
221 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca autoconcepte terme pral.n m ca autoimatge cognitiva sin. compl.n f es autoconcepto  fr concept de soi  fr idée de soi-même  fr image de soi  en self-concept  en self-image  
222 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca autoconsciència terme pral.n f es autoconciencia  es conciencia de sí mismo  fr conscience de soi  en self-awareness  en self-consciousness  
223 orientació psicopedagògica > educació emocional ca autocontrol terme pral.n m es autocontrol  fr autocontrôle  fr maîtrise de soi  en self-control  
224 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca autocorrecció terme pral.n f es autocorrección  fr autocorrection  en self-correction  
225 pedagogia general > política de l'educació ca autogestió educativa terme pral.n f ca autogestió pedagògica sin. compl.n f es autogestión educativa  es autogestión pedagógica  fr autogestion éducative  en self-management  
226 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca autonomia escolar terme pral.n f es autonomía escolar  fr autonomie scolaire  en school autonomy  
227 pedagogia general > política de l'educació ca autonomia universitària terme pral.n f es autonomía universitaria  fr autonomie universitaire  en university autonomy  
228 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca autoodi terme pral.n m es autoodio  fr auto-haine  en self-hate  en self-hatred  
229 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca autopista de la informació terme pral.n f ca infopista terme pral.n f es autopista de la información  fr autoroute de l'information  fr inforoute  en info highway  en information superhighway  
230 orientació psicopedagògica > educació emocional ca autorealització terme pral.n f es autorrealización  fr accomplissement individuel  fr accomplissement personnel  fr réalisation de soi  fr réalisation de soi-même  en self-actualisation  en self-realization  
231 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca autoregulació de l'aprenentatge terme pral.n f es autorregulación del aprendizaje  fr autorégulation de l'apprentissage  en self-regulation of learning  
232 didàctica > mètodes i estratègies ca autoritarisme terme pral.n m es autoritarismo  fr autoritarisme  en authoritarianism  
233 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca autoritat terme pral.n f es autoridad  fr autorité  en authority  
234 didàctica > formació del professorat ca autoscòpia terme pral.n f es autoscopia  fr autoscopie  en autoscopy  
235 organització i gestió educatives > persones ca auxiliar d'educació especial terme pral.n m, f ca vetllador | vetlladora sin. compl.n m, f es auxiliar de educación especial  fr assistant en éducation spécialisée  en special education assistant  
236 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació terme pral.n f es evaluación  fr évaluation  en assessment  en evaluation  
237 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació contínua terme pral.n f ca avaluació continuada terme pral.n f ca avaluació formativa terme pral.n f es evaluación continua  es evaluación formativa  fr évaluation continue  fr évaluation formative  en continuous assessment  en continuous evaluation  en formative assessment  en formative evaluation  
238 didàctica > currículum ca avaluació curricular terme pral.n f es evaluación curricular  fr évaluation du curriculum  en curriculum evaluation  
239 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca avaluació de centres educatius terme pral.n f es evaluación de centros educativos  fr évaluation des établissements  fr évaluation des établissements d'enseignement  en evaluation of educational institutions  en institutional evaluation  en school evaluation  
240 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació de la docència terme pral.n f ca avaluació del professorat sin. compl.n f es evaluación de la docencia  es evaluación del profesorado  fr évaluation de l'enseignement  fr évaluation des professeurs  en teachers evaluation  en teaching evaluation  
241 didàctica > currículum ca avaluació de programes terme pral.n f es evaluación de programas  fr évaluation d'un programme éducatif  fr évaluation du programme  en program evaluation  
242 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació dels aprenentatges terme pral.n f es evaluación de los aprendizajes  fr évaluation des apprentissages  en evaluation of learning  en learning assessment  
243 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació diagnòstica terme pral.n f es evaluación diagnóstica  fr évaluation diagnostique  en diagnostic evaluation  
244 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació educativa terme pral.n f es evaluación educativa  fr évaluation éducative  en educational assessment  en educational evaluation  
245 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació externa terme pral.n f es evaluación externa  fr évaluation externe  en external assessment  en external evaluation  
246 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació final terme pral.n f ca avaluació sumatòria terme pral.n f es evaluación final  es evaluación sumativa  fr évaluation finale  fr évaluation sommative  en summative assessment  en summative evaluation  en terminal assessment  en terminal evaluation  
247 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació inicial terme pral.n f es evaluación inicial  fr évaluation initiale  en initial assessment  en initial evaluation  
248 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació interna terme pral.n f es evaluación interna  fr évaluation interne  en internal assessment  en internal evaluation  
249 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació per comparació terme pral.n f es evaluación normativa  es evaluación por normas  fr évaluation normative  en norm-referenced assessment  en norm-referenced evaluation  
250 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació per criteris terme pral.n f es evaluación criterial  es evaluación por criterios  fr évaluation à interprétation critérielle  fr évaluation critériée  fr évaluation critérielle  en criterion-referenced assessment  
251 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca avaluació psicopedagògica terme pral.n f es evaluación psicopedagógica  fr évaluation psychopédagogique  en psychopedagogical assessment  en psychopedagogical evaluation  
252 pedagogia general > filosofia de l'educació ca axiologia terme pral.n f es axiología  fr axiologie  en axiology  
253 pedagogia general > filosofia de l'educació ca axiologia educativa terme pral.n f es axiología educativa  
254 pedagogia general > filosofia de l'educació ca axioma terme pral.n m es axioma  fr axiome  en axiom  
255 orientació psicopedagògica > orientació professional ca balanç de competències terme pral.n m es balance de competencias  fr bilan de compétences  en skills assessment  
256 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca banc d'ítems terme pral.n m es banco de ítems  fr banque d'items  en item bank  en test-item bank  
257 pedagogia social > sociologia de l'educació ca banda de joves terme pral.n f ca banda juvenil terme pral.n f ca tribu urbana terme pral.n f es banda de jóvenes  es banda juvenil  es tribu urbana  fr bande de jeunes  en gang of youth  en youth gang  
258 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca barem terme pral.n m es baremo  fr barème  en score  
259 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca base de dades terme pral.n f es base de datos  fr base de données  fr BD  en database  
260 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca grau terme pral.n m ca bàtxelor sin. compl.n m ca estudis de grau sin. compl.n m pl es estudios de grado  es grado  fr licence  en bachelor  en bachelor's degree  en first degree  
261 organització i gestió educatives > persones ca batxiller | batxillera terme pral.n m, f es bachiller  fr bachelier  en graduate in secondary education  en holder of the certificate of secondary education  
262 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca batxillerat terme pral.n m es bachillerato  fr lycée  en upper secondary education  
263 organització i gestió educatives > administració educativa ca batxillerat terme pral.n m es bachillerato  fr baccalauréat  fr diplôme d'études collégiales  fr DEC  fr bac  en high school diploma  
264 organització i gestió educatives > administració educativa ca beca terme pral.n f es beca  fr bourse  en grant  en scholarship  
265 organització i gestió educatives > administració educativa ca beca d'estudis terme pral.n f es beca de estudios  fr bourse d'études  en scholarship  
266 organització i gestió educatives > administració educativa ca beca de col·laboració terme pral.n f es beca de colaboración  
267 organització i gestió educatives > administració educativa ca beca de doctorat terme pral.n f ca beca predoctoral terme pral.n f es beca de doctorado  es beca predoctoral  fr bourse de doctorat  en doctoral fellowship  en doctorate scholarship  en pre-doctoral fellowship  
268 organització i gestió educatives > administració educativa ca beca de llibres de text terme pral.n f es beca de libros de texto  fr subvention pour les manuels scolaires  en textbook grant  
269 organització i gestió educatives > administració educativa ca beca de menjador escolar terme pral.n f es beca de comedor escolar  fr aide pour la cantine scolaire  en school lunch grant  
270 organització i gestió educatives > administració educativa ca beca de recerca terme pral.n f es beca de investigación  fr bourse de recherche  en fellowship  en research fellowship  
271 organització i gestió educatives > administració educativa ca beca de transport escolar terme pral.n f es beca de transporte escolar  fr subvention pour le transport scolaire  en school transport grant  
272 organització i gestió educatives > administració educativa ca beca postdoctoral terme pral.n f es beca post-doctoral  fr bourse post-doctorale  fr bourse postdoctorale  en post-doctoral award  en post-doctoral fellowship  en postdoctoral award  en postdoctoral fellowship  
273 organització i gestió educatives > administració educativa ca beca salari terme pral.n f es beca salario  
274 organització i gestió educatives > persones ca becari | becària terme pral.n m, f es becario  fr boursier  en scholar  
275 pedagogia general > filosofia de l'educació ca belles arts terme pral.n f pl es bellas artes  fr beaux-arts  en fine arts  
276 orientació psicopedagògica > educació emocional ca benestar terme pral.n m es bienestar  fr bien-être  fr bienêtre  en well-being  en wellbeing  
277 recerca educativa > mètodes de recerca ca biaix terme pral.n m ca error sistemàtic sin. compl.n m es error sistemático  es sesgo  fr biais  fr erreur systématique  en bias  en systematic error  
278 didàctica > formació permanent ca bibliobús terme pral.n m ca biblioteca ambulant sin. compl.n f ca biblioteca mòbil sin. compl.n f es bibliobús  es biblioteca móvil  fr bibliobus  fr bibliothèque ambulante  fr bibliothèque circulante  fr bibliothèque itinérante  en book bus  en book van  en book wagon  en bookmobile  en mobile library  en package library  en travelling library  
279 didàctica > currículum ca bibliografia terme pral.n f ca literatura sin. compl.n f es bibliografía  es literatura  fr bibliographie  fr littérature  en bibliography  en literature  
280 didàctica > formació permanent ca biblioteca terme pral.n f es biblioteca  fr bibliothèque  en library  
281 didàctica > formació permanent ca biblioteca terme pral.n f es biblioteca  fr bibliothèque  en library  
282 didàctica > formació permanent ca biblioteca terme pral.n f es biblioteca  fr bibliothèque  en library  
283 tecnologia de l'educació > educació a distància ca biblioteca electrònica terme pral.n f ca biblioteca digital sin. compl.n f ca biblioteca virtual sin. compl.n f es biblioteca digital  es biblioteca electrónica  es biblioteca virtual  fr bibliothèque électronique  fr bibliothèque numérique  fr bibliothèque virtuelle  fr cyberbibliothèque  en cyberlibrary  en cybrary  en digital library  en e-library  en electronic library  en virtual library  
284 didàctica > formació permanent ca biblioteca escolar terme pral.n f es biblioteca escolar  fr bibliothèque scolaire  en school library  
285 organització i gestió educatives > persones ca bibliotecari | bibliotecària terme pral.n m, f es bibliotecario  fr bibliothécaire  en librarian  
286 educació especial > teràpia ca biblioteràpia terme pral.n f es biblioterapia  fr bibliothérapie  en bibliotherapy  
287 organització i gestió educatives > persones ca bidell | bidella terme pral.n m, f es bedel  fr appariteur  fr concièrge d'école  fr huissier  en head porter  en porter  
288 pedagogia social > sociologia de l'educació ca bilingüisme terme pral.n m es bilingüismo  fr bilinguisme  en bilingualism  
289 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca bit terme pral.n m es bit  fr bit  en bit  
290 didàctica > currículum ca bloc de continguts terme pral.n m ca bloc temàtic sin. compl.n m es bloque de contenido  es bloque de contenidos  es bloques temáticos  fr bloc de contenus  en block of contents  en content unit  
291 didàctica > recursos didàctics ca blocs lògics terme pral.n m pl es bloques lógicos  fr blocs logiques  en logic blocks  
292 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca blog terme pral.n m es bitácora  es blog  fr bloc  fr bloc-notes  fr blogue  fr carnet Web  en blog  en weblog  
293 educació especial > logopèdia ca bradilèxia terme pral.n f es bradilexia  fr bradylexie  en bradylexia  
294 educació especial > necessitats educatives especials ca sistema Braille terme pral.n m ca braille sin. compl.n m es braille  es sistema Braille  fr alphabet Braille  fr braille  fr systhème Braille  en braille  en Braille system  
295 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca bulímia nerviosa terme pral.n f es bulimia nerviosa  fr boulimie mentale  fr boulimie nerveuse  en bulimia nervosa  
296 pedagogia social > sociologia de l'educació ca burocràcia terme pral.n f es burocracia  fr bureaucratie  en bureaucracy  
297 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca butlletí de notes terme pral.n m ca informe terme pral.n m es boletín de notas  fr bulletin de notes  fr bulletin scolaire  en report card  en school report  
298 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca caixa negra terme pral.n f es caja negra  fr boîte noire  en black box  
299 didàctica > currículum ca càlcul terme pral.n m es cálculo  fr calcul  en calculation  
300 organització i gestió educatives > organització educativa ca calendari escolar terme pral.n m es calendario escolar  fr calendrier scolaire  en school calendar  
301 didàctica > aprenentatge ca cal·ligrafia terme pral.n f es caligrafía  fr calligraphie  en calligraphy  
302 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca càmera terme pral.n f es cámara  fr caméra  en camera  
303 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca càmera de vídeo terme pral.n f ca videocàmera sin. compl.n f es cámara de vídeo  es videocámara  fr caméra vidéo  en video camera  
304 organització i gestió educatives > administració educativa ca camp d'aprenentatge terme pral.n m es campo de aprendizaje  
305 pedagogia social > animació sociocultural ca camp de treball terme pral.n m es campo de trabajo  fr camp de travail  fr chantier de jeunesse  en work camp  en youth workcamp  
306 pedagogia social > animació sociocultural ca campament terme pral.n m ca campaments terme pral.n m pl es campamento  fr camp  en camp  
307 recerca educativa > mètodes de recerca ca campana de Gauss terme pral.n f ca corba de Gauss terme pral.n f ca corba normal terme pral.n f es campana de Gauss  es curva de Gauss  es curva normal  fr courbe de distribution normale  fr courbe de Gauss  fr courbe en cloche  en bell curve  en Gaussian curve  en normal curve  en normal distribution curve  en normal frequency curve  
308 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca campus terme pral.n m es campus  fr campus  en campus  
309 tecnologia de l'educació > educació a distància ca campus virtual terme pral.n m es campus virtual  fr campus virtuel  en virtual campus  
310 organització i gestió educatives > persones ca candidat lliure | candidata lliure terme pral.n m, f es candidato libre  fr candidat libre  en independent candidate  
311 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca canó de projecció terme pral.n m es cañón de proyección  es videoproyector  fr canon de projection  fr projecteur vidéo  fr vidéoprojecteur  en videoprojector  
312 orientació psicopedagògica > orientació professional ca canvi de professió terme pral.n m es cambio de profesión  fr changement de carrière  en career change  
313 pedagogia social > sociologia de l'educació ca canvi social terme pral.n m es cambio social  fr changement social  en social change  
314 didàctica > formació del professorat ca certificat d'aptitud pedagògica terme pral.n m ca CAP siglan m es certificado de aptitud pedagógica  es CAP  fr certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré  fr CAPES  en certificate of aptitude for teaching at secondary level  
315 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca cap d'estudis terme pral.n m es jefe de estudios  fr censeur des études  fr directeur des études  en deputy head  en director of studies  en head of studies  
316 organització i gestió educatives > persones ca cap d'estudis terme pral.n m, f es jefe de estudios  fr directeur des études  en deputy head  en director of studies  en head of studies  
317 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca capacitat terme pral.n f es capacidad  fr capacité  en ability  en capability  
318 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca capacitat intel·lectual terme pral.n f es capacidad intelectual  fr capacité intellectuelle  en intellectual capacity  en mental capacity  
319 educació especial > discapacitats ca capacitat intel·lectual límit terme pral.n f es capacidad intelectual límite  fr fonctionnement intellectuel limite  en borderline intellectual capacity  en borderline intellectual functioning  
320 pedagogia social > sociologia de l'educació ca capital cultural terme pral.n m es capital cultural  fr capital culturel  en cultural capital  
321 pedagogia social > sociologia de l'educació ca capital humà terme pral.n m es capital humano  fr capital humain  en human capital  
322 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca comportament terme pral.n m ca capteniment sin. compl.n m ca conducta sin. compl.n f es comportamiento  es conducta  fr comportement  en behaviour  
323 educació especial > discapacitats ca caracterial terme pral.n m, f es caracterial  fr caractériel  en emotionally disturbed child  
324 pedagogia social > sociologia de l'educació ca carisma terme pral.n m es carisma  fr charisme  en charisma  
325 organització i gestió educatives > organització educativa ca carnet d'estudiant terme pral.n m ca targeta d'estudiant terme pral.n f es carné de estudiante  es tarjeta de estudiante  fr carte d'étudiant  fr carte étudiant  fr carte étudiante  en student card  en student ID card  en student identification card  
326 organització i gestió educatives > organització educativa ca carnet internacional d'estudiant terme pral.n m ca ISIC siglan m es carné internacional de estudiante  es ISIC  fr carte d'étudiant internationale  fr ISIC  en international student identity card  en ISIC  
327 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca càrrec acadèmic terme pral.n m es cargo académico  fr poste académique  en academic position  
328 orientació psicopedagògica > orientació professional ca carrera terme pral.n f es carrera  fr études  en studies  
329 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca carrera docent terme pral.n f es carrera docente  fr carrière en enseignement  en teaching career  
330 orientació psicopedagògica > orientació professional ca carrera professional terme pral.n f es carrera profesional  fr carrière  en career  
331 recerca educativa > mètodes de recerca ca cas terme pral.n m es caso  fr cas  en case  
332 pedagogia social > animació sociocultural ca casa de colònies terme pral.n f es casa de colonias  fr centre de vacances pour enfants  en children's camp  en youth camp  
333 pedagogia social > animació sociocultural ca casal d'estiu terme pral.n m
334 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca càstig terme pral.n m es castigo  fr punition  en punishment  
335 orientació psicopedagògica > educació emocional ca catarsi terme pral.n f es catarsis  fr catharsis  en catharsis  
336 organització i gestió educatives > administració educativa ca càtedra terme pral.n f es cátedra  fr chaire  en chair  en professorship  
337 organització i gestió educatives > persones ca catedràtic | catedràtica terme pral.n m, f es catedrático  fr professeur d'université  fr professeur titulaire de chaire  en professor  
338 recerca educativa > mètodes de recerca ca categoria terme pral.n f es categoría  fr catégorie  en category  
339 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca categoria docent terme pral.n f es categoría docente  
340 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca disc compacte terme pral.n m ca compacte sin. compl.n m ca CD siglan m es compacto  es disco compacto  es CD  fr disque audionumérique  fr disque compact  fr CD  en compact disc  en compact disk  en CD  
341 didàctica > recursos didàctics ca centre de recursos pedagògics terme pral.n m ca centre de documentació i recursos sin. compl.n m ca centre de formació, innovació i recursos educatius sin. compl.n m ca centre de professorat sin. compl.n m ca CDR siglan m ca CEFIRE siglan m ca CEP siglan m ca CRP siglan m es centro de profesorado  es centro de profesores  es centro de recursos pedagógicos  es CRP  fr centre de ressources pédagogiques  fr CRP  en Education Resources Information Center  en Educational Resource Center  en Educational Resource Centre  en ERC  en ERIC  
342 organització i gestió educatives > administració educativa ca Consell Escolar de Catalunya terme pral.n m ca CEC siglan m es Consejo Escolar de Cataluña  es CEC  
343 educació especial > discapacitats ca cec | cega terme pral.n m, f ca invident sin. compl.n m, f es ciego  es invidente  fr aveugle  en blind  
344 educació especial > discapacitats ca ceguesa terme pral.n f ca ceguera sin. compl.n f ca ceguetat sin. compl.n f es ceguera  fr cécité  en blindness  
345 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca centre d'educació infantil i primària terme pral.n m ca centre de maternal i primera ensenyança sin. compl.n m ca CEIP siglan m es centro de educación infantil y primaria  es CEIP  fr école élémentaire  fr école primaire  en elementary school  en primary school  
346 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca centil terme pral.n m ca percentil sin. compl.n m es centil  es percentil  fr centile  en centile  en percentile  
347 pedagogia social > educació no formal ca centre cívic terme pral.n m es centro cívico  fr centre communautaire  en civic centre  en community centre  
348 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola concertada terme pral.n f ca centre concertat d'ensenyament sin. compl.n m es centro concertado de enseñanza  es escuela concertada  en publicly-funded private school  
349 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola religiosa terme pral.n f ca centre congregacional sin. compl.n m es escuela religiosa  fr école religieuse  en religious school  
350 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca centre residencial d'acció educativa terme pral.n m ca centre d'acollida d'infants sin. compl.n m ca CRAE siglan m es centro residencial de acción educativa  es CRAE  fr foyer pour enfants et adolescents en difficultés sociales  en residential child care centre  
351 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca centre d'acolliment per a infants i adolescents terme pral.n m ca centre d'acollida d'infants sin. compl.n m ca centre d'acolliment de menors sin. compl.n m es centro de acogida de menores  fr foyer d'accueil  fr foyer d'hébergement  fr logement provisoire  fr maison d'enfants  fr maison de garde provisoire  en children's home  en emergency accommodation  
352 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca centre d'atenció a la infància i l'adolescència terme pral.n m es centro de atención a la infancia y la adolescencia  fr centre jeunesse  
353 didàctica > formació permanent ca centre d'autoaprenentatge terme pral.n m es centro de autoaprendizaje  fr centre autoapprentissage  en alternate learning centre  en open learning centre  en self-learning centre  
354 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca centre d'educació especial terme pral.n m es centro de educación especial  fr centre d'éducation spéciale  en special school  
355 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca centre d'educació superior terme pral.n m ca centre d'ensenyament superior sin. compl.n m es centro de educación superior  es centro de enseñanza superior  fr centre d'enseignement supérieur  en higher education center  
356 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca centre educatiu terme pral.n m ca institució escolar terme pral.n f ca centre d'ensenyament sin. compl.n m ca centre docent sin. compl.n m ca centre escolar sin. compl.n m es centro de enseñanza  es centro docente  es centro educativo  es centro escolar  es institución escolar  fr centre d'enseignement  fr centre éducatif  fr centre scolaire  fr établissement d'enseignement  fr établissement scolaire  fr institution scolaire  en educational center  en educational institution  en school institution  
357 pedagogia social > educació social ca centre d'inserció sociolaboral terme pral.n m es centro de inserción sociolaboral  
358 didàctica > currículum ca centre d'interès terme pral.n m es centro de interés  fr centre d'intérêt  en interest center  en interest centre  
359 pedagogia social > educació social ca centre de primera acollida terme pral.n m es centro de primera acogida  
360 recerca educativa > agents de la recerca ca centre de recerca terme pral.n m es centro de investigación  fr centre de recherche  en research center  en research centre  en research establishment  
361 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca institut d'educació secundària terme pral.n m ca institut d'ensenyament secundari terme pral.n m ca centre de segona ensenyança sin. compl.n m ca IES siglan m es instituto de educación secundaria  es instituto de enseñanza secundaria  es IES  fr école secondaire  fr lycée  en high school  en secondary school  
362 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca centre experimental terme pral.n m ca centre pilot terme pral.n m es centro experimental  es centro piloto  fr école pilote  en pilot school  
363 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca centre obert infantil i juvenil terme pral.n m ca centre obert per a infants i adolescents terme pral.n m es centro abierto infantil y juvenil  es centro abierto para niños y adolescentes  fr foyer de jour  fr service de jour  en day centre  en daytime service  
364 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca centre ocupacional terme pral.n m es centro ocupacional  
365 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca centre subvencionat d'ensenyament terme pral.n m es centro subvencionado de enseñanza  fr centre d'enseignement subventionné  fr école subventionnée  en subsidized school  
366 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca cercador terme pral.n m ca motor de cerca terme pral.n m es buscador  es motor de búsqueda  fr chercheur  fr moteur de recherche  en search engine  
367 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca certificat d'escolaritat terme pral.n m es certificado de escolaridad  
368 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca cicle formatiu de grau mitjà terme pral.n m ca CFGM siglan m es ciclo formativo de grado medio  es CFGM  fr cycle de formation de degré moyen  en intermediate level specific vocational training  
369 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca cicle formatiu de grau superior terme pral.n m ca CFGS siglan m es ciclo formativo de grado superior  es CFGS  fr cycle de formation de degré supérieur  en advanced level specific vocational training  
370 orientació psicopedagògica > educació emocional ca ciberassetjament escolar terme pral.n m es ciberacoso  es ciberacoso escolar  it cyberbullismo  fr cyberintimidation  fr cyberintimidation à l'école  en cyberbullying  en online bullying  
371 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca internauta terme pral.n m, f ca cibernauta sin. compl.n m, f es cibernauta  es internauta  fr cybernaute  fr internaute  en cybernaut  en internaut  
372 organització i gestió educatives > administració educativa ca Consell Interuniversitari de Catalunya terme pral.n m ca CIC siglan m es Consejo Interuniversitario de Cataluña  es CIC  
373 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca cicle terme pral.n m es ciclo  fr cycle  en cycle  
374 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca cicle formatiu terme pral.n m es ciclo formativo  fr cycle de formation  en vocational training  
375 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca cicle inicial d'educació primària terme pral.n m ca primer cicle de primera ensenyança sin. compl.n m es primer ciclo de educación primaria  fr premier cycle de l'enseignement primaire  en first cycle of primary education  
376 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca cicle mitjà d'educació primària terme pral.n m ca segon cicle de primera ensenyança sin. compl.n m es segundo ciclo de educación primaria  fr deuxième cycle de l'enseignement primaire  en second cycle of primary education  
377 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca cicle superior d'educació primària terme pral.n m ca tercer cicle de primera ensenyança sin. compl.n m es tercer ciclo de educación primaria  fr troisième cycle de l'education primaire  en third cycle of primary education  
378 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca cicle universitari terme pral.n m es ciclo universitario  fr cycle universitaire  en university cycle  
379 pedagogia general > teoria de l'educació ca ciència aplicada terme pral.n f es ciencia aplicada  fr science appliquée  en applied science  
380 pedagogia general > teoria de l'educació ca ciència cognitiva terme pral.n f es ciencia cognitiva  fr science cognitive  en cognitive science  
381 pedagogia general > teoria de l'educació ca ciències de l'educació terme pral.n f pl es ciencias de la educación  fr sciences de l'éducation  en education sciences  
382 didàctica > currículum ca ciències naturals terme pral.n f pl ca ciències de la natura sin. compl.n f pl ca ciències de la naturalesa sin. compl.n f pl es ciencias de la naturaleza  es ciencias naturales  fr sciences de la nature  fr sciences naturelles  en natural sciences  en nature sciences  
383 didàctica > currículum ca ciències humanes terme pral.n f pl es ciencias humanas  fr sciences de l'homme  fr sciences humaines  en human sciences  
384 didàctica > currículum ca ciències socials terme pral.n f pl es ciencias sociales  fr sciencies sociales  en social sciences  
385 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca cinema terme pral.n m ca cine sin. compl.n m es cine  es cinema  fr cinéma  en cinema  
386 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca cinta magnètica terme pral.n f es cinta magnética  fr bande magnétique  en magnetic tape  
387 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca ciutat educadora terme pral.n f ca ciutat educativa sin. compl.n f es ciudad educadora  es ciudad educativa  fr cité éducative  en educational hub  
388 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca ciutat universitària terme pral.n f es ciudad universitaria  fr cité universitaire  en city university  en university city  
389 pedagogia social > sociologia de l'educació ca civilitat terme pral.n f ca civisme terme pral.n m es civilidad  es civismo  fr civilité  fr civisme  en civic-mindedness  en civism  en community spirit  en good citizenship  en public spirit  
390 pedagogia general > antropologia de l'educació ca civilització terme pral.n f es civilización  fr civilisation  en civilisation  en civilization  
391 didàctica > mètodes i estratègies ca classe terme pral.n f es clase  fr classe  en class  
392 organització i gestió educatives > organització educativa ca grup classe terme pral.n m ca classe sin. compl.n f es clase  es grupo clase  fr classe  fr groupe class  fr groupe-class  en class  en class group  en classroom group  
393 didàctica > mètodes i estratègies ca classe magistral terme pral.n f ca lliçó magistral sin. compl.n f es clase magistral  es lección magistral  fr classe magistrale  fr exposé  fr leçon magistrale  en lecture  
394 didàctica > mètodes i estratègies ca classe mixta terme pral.n f es clase mixta  fr classe mixte  en mixed-gender class  
395 didàctica > mètodes i estratègies ca classe particular terme pral.n f es clase particular  fr leçon particulière  en private lesson  
396 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca claustre de professors terme pral.n m ca claustre sin. compl.n m ca claustre escolar sin. compl.n m es claustro  es claustro de profesores  es claustro escolar  fr assemblée des professeurs  en teachers' assembly  
397 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca claustre universitari terme pral.n m ca claustre sin. compl.n m es claustro  es claustro universitario  fr conseil d'université  en university senate  
398 educació especial > discapacitats ca cleptomania terme pral.n f es cleptomanía  fr kleptomanie  en kleptomania  
399 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca clic terme pral.n m es clic  fr déclic  en click  
400 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca clicar terme pral.v tr/prep ca fer clic [sobre/damunt/en/a] terme pral.v prep ca fer un clic [sobre/damunt/en/a] terme pral.v prep es clicar  es hacer clic  es pinchar  fr cliquer  en click, to  
401 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca clima de l'aula terme pral.n m es clima de la clase  es clima del aula  fr atmosphère éducative  fr climat de la classe  en classroom climate  
402 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca clima educatiu terme pral.n m ca clima escolar terme pral.n m es clima educativo  es clima escolar  fr climat scolaire  en school climate  
403 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca coavaluació terme pral.n f es coevaluación  fr coévaluation  en coevaluation  
404 didàctica > ensenyament ca coeducació terme pral.n f es coeducación  fr coéducation  en coeducation  
405 pedagogia general > política de l'educació ca cogestió educativa terme pral.n f es cogestión educativa  fr cogestion éducative  en co-management  
406 didàctica > aprenentatge ca cognició terme pral.n f es cognición  fr cognition  en cognition  
407 pedagogia general > teoria de l'educació ca cognitivisme terme pral.n m es cognitivismo  fr cognitivisme  en cognitivism  
408 pedagogia social > sociologia de l'educació ca cohesió social terme pral.n f es cohesión social  fr cohésion sociale  en social cohesion  
409 organització i gestió educatives > persones ca cohort terme pral.n f es cohorte  fr cohorte  en cohort  
410 organització i gestió educatives > persones ca col·laborador educatiu | col·laboradora educativa terme pral.n m, f es colaborador educativo  fr collaborateur éducatif  
411 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola terme pral.n f ca col·legi sin. compl.n m es colegio  es escuela  fr école  en school  
412 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca col·legi major terme pral.n m ca residència d'estudiants terme pral.n f ca residència universitària terme pral.n f es colegio mayor  es residencia de estudiantes  es residencia universitaria  fr foyer d'étudiants  fr résidence d'étudiants  fr résidence universitaire  en dormitory  en hall of residence  en residence hall  en university residence  
413 organització i gestió educatives > persones ca col·legial | col·legiala terme pral.n m, f es colegial  fr collégien  fr écolier  en schoolchild  
414 didàctica > mètodes i estratègies ca col·loqui terme pral.n m es coloquio  fr colloque  en colloquy  
415 pedagogia social > animació sociocultural ca colònia terme pral.n f ca colònies terme pral.n f pl es colonia  fr camp  en camp  
416 pedagogia social > animació sociocultural ca colònia d'estiu terme pral.n f ca colònia de vacances terme pral.n f es colonia de vacaciones  es colonia de verano  fr camp d'été  fr camp de vacances  fr colonie de vacances  en holiday camp  en summer camp  en vacation camp  
417 pedagogia social > animació sociocultural ca colònia escolar terme pral.n f es colonia escolar  fr camp scolaire  en school camp  
418 didàctica > recursos didàctics ca còmic terme pral.n m ca historieta il·lustrada sin. compl.n f es cómic  es historieta  es historieta gráfica  es tebeo  fr bande déssinée  fr BD  fr bédé  en comic  en strip cartoon  
419 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca comissió de coordinació pedagògica terme pral.n f ca comissió pedagògica sin. compl.n f es comisión de coordinación pedagógica  es comisión pedagógica  
420 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca comitè d'autoavaluació terme pral.n m es comité de autoevaluación  fr comité d'autoévaluation  en self-assessment committee  en self-evaluation committee  
421 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca comitè d'avaluadors externs terme pral.n m es comité de evaluadores externos  fr comité d'évaluateurs externes  en external assessment committee  en external evaluation committee  
422 organització i gestió educatives > persones ca company de classe | companya de classe terme pral.n m, f es compañero de clase  fr camarade de classe  fr copain de classe  en classmate  
423 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca competència terme pral.n f es competencia  fr compétence  en competence  
424 didàctica > currículum ca competència bàsica terme pral.n f es competencia básica  fr compétence de base  fr compétence essentielle  fr compétence fondamentale  en basic skill  en essential skill  
425 didàctica > currículum ca competència comunicativa terme pral.n f es competencia comunicativa  fr compétence communicative  en communicative competence  
426 orientació psicopedagògica > orientació professional ca competència d'acció professional terme pral.n f es competencia de acción profesional  fr competence professionnelle  en competence  
427 didàctica > currículum ca competència educativa terme pral.n f es competencia educativa  fr compétence éducative  en educational skill  
428 orientació psicopedagògica > educació emocional ca competència emocional terme pral.n f es competencia emocional  fr compétence émotionnelle  en emotional competence  
429 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca competència específica terme pral.n f es competencia específica  fr compétence spécifique  en specific competence  
430 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca competència general terme pral.n f ca competència genèrica terme pral.n f ca competència transversal terme pral.n f es competencia genérica  es competencia transversal  fr compétence générique  fr compétence transversale  en generic competence  en transversal competence  
431 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca competència informacional terme pral.n f es competencia informacional  fr compétence informationnelle  en information competence  
432 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca competència instrumental terme pral.n f es competencia instrumental  fr competence instrumentale  en instrumental competence  
433 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca competència social terme pral.n f ca competència interpersonal sin. compl.n f es competencia interpersonal  es competencia social  fr compétence interpersonnelle  fr compétence sociale  en interpersonal competence  en social competence  
434 didàctica > currículum ca competència lingüística terme pral.n f es competencia lingüística  fr compétence linguistique  en linguistic competence  
435 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca competència sistèmica terme pral.n f es competencia sistémica  fr compétence systemique  en systemic competence  
436 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca complements de formació terme pral.n m pl ca passarel·la sin. compl.n f es complementos de formación  es pasarela  fr compléments de formation  fr passerelle  en additional training  en bridging courses  en complementary training  
437 educació especial ca complex terme pral.n m es complejo  fr complexe  en complex  
438 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca comportament atípic terme pral.n f ca comportament anormal sin. compl.n m es comportamiento anormal  es comportamiento atípico  fr comportement anormal  fr comportement atypique  en abnormal behaviour  en atypical behaviour  
439 didàctica > mètodes i estratègies ca redacció terme pral.n f ca composició sin. compl.n f es composición escrita  es redacción  fr composition  fr rédaction  en composition  en essay  
440 didàctica > currículum ca comprensió terme pral.n f es comprensión  fr compréhension  en comprehension  en understanding  
441 didàctica > currículum ca comprensió escrita terme pral.n f ca comprensió lectora terme pral.n f es comprensión escrita  es comprensión lectora  fr compréhension de lecture  en reading comprehension  
442 didàctica > currículum ca comprensió oral terme pral.n f es comprensión oral  fr compréhension auditive  fr compréhension orale  en listening comprehension  
443 pedagogia general > teoria de l'educació ca comunicació terme pral.n f es comunicación  fr communication  en communication  
444 pedagogia social > sociologia de l'educació ca comunicació educativa terme pral.n f es comunicación educativa  fr communication éducative  en educational communication  
445 educació especial > logopèdia ca comunicació manual terme pral.n f es comunicación manual  fr communication gestuelle  en manual communication  
446 didàctica > didàctiques específiques ca comunicació no verbal terme pral.n f es comunicación no verbal  fr communication non verbale  en non verbal communication  
447 didàctica > didàctiques específiques ca comunicació verbal terme pral.n f es comunicación verbal  fr communication verbale  en verbal communication  
448 organització i gestió educatives > institucions i associacions ca comunitat d'aprenentatge terme pral.n f es comunidad de aprendizaje  fr communauté d'apprentissage  en learning community  
449 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca comunitat educativa terme pral.n f es comunidad educativa  fr communauté éducative  en educational community  
450 tecnologia de l'educació > educació a distància ca comunitat virtual terme pral.n f es comunidad virtual  fr communauté virtuelle  en virtual community  
451 tecnologia de l'educació > educació a distància ca comunitat virtual d'aprenentatge terme pral.n f es comunidad virtual de aprendizaje  fr communauté virtuelle d'apprentissage  en virtual learning community  
452 organització i gestió educatives > administració educativa ca concentració escolar terme pral.n f es concentración escolar  fr regroupement d'écoles  en amalgamation of schools  
453 pedagogia general > filosofia de l'educació ca cosmovisió terme pral.n f ca concepció del món sin. compl.n f es cosmovisión  fr conception du monde  fr vision du monde  en world view  en worldview  
454 didàctica > currículum ca concepte terme pral.n m es concepto  fr concept  en concept  
455 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca concert educatiu terme pral.n m es concierto educativo  
456 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca condicionament terme pral.n m es condicionamiento  fr conditionnement  en conditioning  
457 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca conductisme terme pral.n m es behaviorismo  es conductismo  fr béhaviorisme  en behaviorism  en behaviourism  
458 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca coneixement terme pral.n m es conocimiento  fr connaissance  en knowledge  
459 didàctica > currículum ca coneixement previ terme pral.n m es conocimiento previo  fr connaissance antérieure  fr connaissance préalable  en background knowledge  en prior knowledge  
460 didàctica > mètodes i estratègies ca conferència terme pral.n f es conferencia  fr conférence  en lecture  
461 pedagogia general > filosofia de l'educació ca connexionisme terme pral.n m es conexionismo  fr connexionnisme  en connectionism  
462 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca consciència terme pral.n f es conciencia  es consciencia  fr conscience  en consciousness  
463 pedagogia general > filosofia de l'educació ca consciència ambiental terme pral.n f es conciencia ambiental  fr conscience environnementale  fr sensibilisation à l'environnement  en environmental awareness  
464 orientació psicopedagògica > educació emocional ca conscienciació terme pral.n f es concientización  fr conscientisation  en conscientization  en consciousness raising  
465 organització i gestió educatives > institucions i associacions ca consell de classe terme pral.n m es consejo de clase  fr conseil d'élèves  fr conseil de classe  en class council  en student council  
466 organització i gestió educatives > organització educativa ca consell escolar terme pral.n m ca junta d'escola sin. compl.n f es consejo escolar  fr conseil d'école  en school council  
467 organització i gestió educatives > administració educativa ca consell escolar terme pral.n m es consejo escolar  fr conseil d'école  en school council  
468 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca consell orientador terme pral.n m es consejo orientador  fr conseil d'orientation  en academic and vocational advice  
469 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca Consell Social terme pral.n m es Consejo Social  
470 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu terme pral.n m es Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo  
471 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca conservatori terme pral.n m es conservatorio  fr conservatoire  en conservatoire  en conservatory  
472 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca consistència terme pral.n f es consistencia  fr consistance  en consistency  
473 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca constància terme pral.n f es constancia  fr constance  en constancy  
474 pedagogia general > filosofia de l'educació ca constructe terme pral.n m es constructo  fr construct  en construct  
475 pedagogia general > filosofia de l'educació ca constructivisme terme pral.n m es constructivismo  fr constructivisme  en constructivism  
476 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca consulta col·laborativa terme pral.n f es consulta colaborativa  fr consultation collaborative  en collaborative consultation  
477 didàctica > recursos didàctics ca rondalla terme pral.n f ca contarella sin. compl.n f ca conte popular sin. compl.n m es cuento infantil  fr conte  en tale  
478 didàctica > recursos didàctics ca conte terme pral.n m es cuento  fr conte  en story  en tale  
479 didàctica > recursos didàctics ca conte interactiu terme pral.n m es cuento interactivo  fr conte interactif  en interactive story  
480 didàctica > currículum ca contingut actitudinal terme pral.n m es contenido actitudinal  fr contenu d'attitude  en attitude content  
481 didàctica > currículum ca contingut conceptual terme pral.n m es contenido conceptual  fr contenu conceptuel  en conceptual content  
482 didàctica > currículum ca contingut de l'aprenentatge terme pral.n m ca contingut de l'ensenyament terme pral.n m ca contingut didàctic terme pral.n m es contenido de la enseñanza  es contenido del aprendizaje  es contenido didáctico  fr contenu de l'apprentissage  fr contenu de l'enseignement  en learning content  en teaching content  
483 didàctica > currículum ca contingut procedimental terme pral.n m ca continguts procedimentals terme pral.n m pl es contenido procedimental  fr contenu procédural  en procedural content  
484 didàctica > currículum ca contracte didàctic terme pral.n m es contrato didáctico  fr contrat didactique  en didactic contract  
485 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca control de qualitat terme pral.n m es control de calidad  fr contrôle de qualité  en quality control  
486 organització i gestió educatives > administració educativa ca convalidació terme pral.n f es convalidación  fr équivalence  en equivalence  
487 didàctica > mètodes i estratègies ca conversa terme pral.n f es conversación  fr conversation  en conversation  
488 pedagogia social > animació sociocultural ca convivències terme pral.n f pl es convivencias  
489 pedagogia general > política de l'educació ca cooperativa escolar terme pral.n f es cooperativa escolar  fr coopérative scolaire  en school cooperative  
490 organització i gestió educatives > persones ca coordinador | coordinadora terme pral.n m, f es coordinador  fr coordinateur  fr coordonnateur  en coordinator  
491 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca correcció terme pral.n f es corrección  fr correction  en correction  
492 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca correcció automàtica terme pral.n f es corrección automática  fr correction automatique  en automatic marking  
493 recerca educativa > mètodes de recerca ca correlació terme pral.n f es correlación  fr corrélation  en correlation  
494 didàctica > mètodes i estratègies ca correspondència escolar terme pral.n f ca correspondència interescolar sin. compl.n f es correspondencia escolar  es correspondencia interescolar  fr correspondance interscolaire  fr correspondance scolaire  en scholar correspondence  en scholar mail  
495 didàctica > mètodes i estratègies ca creativitat terme pral.n f es creatividad  fr créativité  en creativity  
496 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca credibilitat terme pral.n f es credibilidad  fr crédibilité  en credibility  
497 didàctica > currículum ca crèdit terme pral.n m es crédito  fr crédit  fr module  en credit  
498 didàctica > currículum ca crèdit comú terme pral.n m es crédito común  fr module commun  en common credit  
499 organització i gestió educatives > administració educativa ca crèdit d'estudi terme pral.n m es crédito de estudio  fr crédit étudiant  fr prêt aux étudiants  en student loan  
500 didàctica > currículum ca crèdit de reforç terme pral.n m es crédito de refuerzo  fr module de soutien  en support credit  
501 didàctica > currículum ca crèdit de síntesi terme pral.n m es crédito de síntesis  fr module de synthèse  en synthesis credit  
502 didàctica > currículum ca crèdit de treballs integrats terme pral.n m ca crèdit interdisciplinari terme pral.n m es crédito de trabajos integrados  es crédito interdisciplinar  fr module interdisciplinaire  en interdisciplinary credit  
503 didàctica > currículum ca crèdit ECTS terme pral.n m ca crèdit europeu terme pral.n m es crédito ECTS  es crédito europeo  fr crédit ECTS  fr crédit européen  en ECTS credit  en ECTS-credit  
504 didàctica > currículum ca crèdit variable terme pral.n m es crédito variable  fr module optatif  en optional credit  en variable credit  
505 pedagogia general > filosofia de l'educació ca creença terme pral.n f es creencia  fr croyance  en belief  
506 pedagogia general > política de l'educació ca desenvolupament sostenible terme pral.n m ca creixement sostenible sin. compl.n m es desarrollo sostenible  fr développement durable  en sustainable development  
507 didàctica > recursos didàctics ca crestomatia terme pral.n f es crestomatía  fr chrestomathie  en chrestomathy  
508 pedagogia general > política de l'educació ca crisi de l'educació terme pral.n f es crisis de la educación  fr crise de l'éducation  en education crisis  
509 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca criteris d'avaluació terme pral.n m pl es criterios de evaluación  fr critères d'évaluation  en evaluation criteria  
510 pedagogia general > antropologia de l'educació ca cultura terme pral.n f es cultura  fr culture  en culture  
511 pedagogia social > sociologia de l'educació ca cultura de masses terme pral.n f es cultura de masas  fr culture de masse  en mass culture  
512 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca cultura informàtica terme pral.n f es cultura informática  fr culture informatique  en computer culture  en computer literacy  
513 pedagogia general > antropologia de l'educació ca cultura popular terme pral.n f es cultura popular  fr culture populaire  en popular culture  
514 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca curiositat terme pral.n f es curiosidad  fr curiosité  en curiosity  
515 didàctica > currículum ca currículum terme pral.n m es currículo  es currículum  fr curriculum  fr programme d'études  fr programme scolaire  en curriculum  
516 orientació psicopedagògica > orientació professional ca currículum terme pral.n m es currículo  es currículum vítae  fr curriculum  fr curriculum vitae  en curriculum vitae  en resume  
517 didàctica > currículum ca currículum nuclear terme pral.n m ca currículum comú sin. compl.n m es currículo común  es currículo nuclear  fr programme commun  fr tronc commun  en common curriculum  en core curriculum  
518 didàctica > currículum ca currículum explícit terme pral.n m es currículo explícito  fr curriculum explicite  en explicit curriculum  en overt curriculum  en written curriculum  
519 didàctica > currículum ca currículum nul terme pral.n m es currículo nulo  fr curriculum nul  en null curriculum  
520 didàctica > currículum ca currículum obert terme pral.n m es currículo abierto  fr curriculum ouvert  en open curriculum  
521 didàctica > currículum ca currículum ocult terme pral.n m es currículo oculto  fr curriculum caché  fr curriculum latent  en covert curriculum  en hidden curriculum  
522 didàctica > currículum ca currículum prescrit terme pral.n m es currículo prescrito  fr curriculum formel  fr curriculum prescrit  en formal curriculum  en prescriptive curriculum  
523 didàctica > currículum ca currículum tancat terme pral.n m es currículo cerrado  fr curriculum fermé  en closed curriculum  
524 didàctica > currículum ca curs terme pral.n m es curso  fr cours  en course  
525 didàctica > currículum ca curs compacte terme pral.n m es curso compacto  fr cours compact  en compact course  
526 tecnologia de l'educació > educació a distància ca curs en línia terme pral.n m es curso en línea  fr cours en ligne  fr cours virtuel  en online course  en virtual course  
527 didàctica > currículum ca curs intensiu terme pral.n m es curso intensivo  fr cours accéléré  fr cours intensif  en crash course  en intensive course  
528 didàctica > currículum ca curs semipresencial terme pral.n m es curso semipresencial  fr cours semi-présentiel  en semi-distance course  
529 didàctica > currículum ca curset terme pral.n m es cursillo  fr cours de brève durée  fr cours de courte durée  en short course  
530 organització i gestió educatives > persones ca cursetista terme pral.n m, f es cursillista  en short course student  
531 educació especial > logopèdia ca dactilologia terme pral.n f es dactilología  fr dactylangage  fr dactylologie  en dactylology  en finger-spelling  
532 educació especial > discapacitats ca daltonisme terme pral.n m es daltonismo  fr daltonisme  en colour blindness  en daltonism  
533 didàctica > currículum ca disseny curricular de base terme pral.n m ca DCB siglan m es diseño curricular de base  es DCB  
534 didàctica > mètodes i estratègies ca debat terme pral.n m es debate  fr débat  en debate  
535 educació especial > discapacitats ca deficiència terme pral.n f es deficiencia  fr déficience  en impairment  
536 educació especial > discapacitats ca retard mental terme pral.n m ca deficiència mental sin. compl.n f ca oligofrènia sin. compl.n f es deficiencia mental  es oligofrenia  es retraso mental  fr arriération mentale  fr déficience mentale  fr oligophrénie  fr retard mental  en mental deficiency  en mental retardation  en oligophrenia  
537 educació especial > discapacitats ca deficiència sensorial terme pral.n f es deficiencia sensorial  fr déficience sensorielle  fr handicap sensoriel  en sensory disability  en sensory impairment  
538 organització i gestió educatives > persones ca degà | degana terme pral.n m, f es decano  fr doyen  en dean  
539 organització i gestió educatives > persones ca deixeble | deixebla terme pral.n m, f es discípulo  fr disciple  en disciple  
540 organització i gestió educatives > administració educativa ca servei territorial terme pral.n m ca delegació territorial sin. compl.n f es delegación territorial  es servicios territoriales  
541 organització i gestió educatives > persones ca delegat de classe | delegada de classe terme pral.n m, f es delegado de clase  fr délégué de classe  en class representative  
542 pedagogia social > sociologia de l'educació ca delinqüència juvenil terme pral.n f es delincuencia juvenil  fr délinquance juvénile  en juvenile delinquency  
543 pedagogia general > política de l'educació ca democràcia terme pral.n f es democracia  fr démocratie  en democracy  
544 pedagogia general > filosofia de l'educació ca deontologia terme pral.n f es deontología  fr déontologie  en deontology  
545 pedagogia general > filosofia de l'educació ca deontologia educativa terme pral.n f ca deontologia pedagògica sin. compl.n f es deontología educativa  es deontología pedagógica  fr déontologie pédagogique  en pedagogical deontology  
546 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca departament terme pral.n m es departamento  fr département  en department  
547 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca departament d'orientació terme pral.n m es departamento de orientación  fr service d'orientation  en advisory council  
548 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca departament didàctic terme pral.n m es departamento didáctico  
549 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca departament universitari terme pral.n m es departamento universitario  fr département universitaire  en academic department  
550 educació especial > necessitats educatives especials ca dependència terme pral.n f es dependencia  fr dépendance  en dependence  
551 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca depressió terme pral.n f es depresión  fr dépression  fr état dépressif  en depression  en depressive disorder  
552 conceptes generals ca desaprenentatge terme pral.n m es desaprendizaje  fr désapprentissage  en unlearning  
553 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca descentralització educativa terme pral.n f es descentralización educativa  fr décentralisation éducative  en educational decentralization  
554 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca desemparament terme pral.n m es desamparo  fr délaissement  en desertion  
555 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca desenvolupament cognoscitiu terme pral.n m es desarrollo cognitivo  es desarrollo cognoscitivo  fr développement cognitif  en cognitive development  
556 didàctica > currículum ca desenvolupament curricular terme pral.n m es desarrollo curricular  fr développement curriculaire  fr développement de programme  fr développement du curriculum  en curriculum development  
557 pedagogia general > filosofia de l'educació ca desenvolupament moral terme pral.n m es desarrollo moral  fr développement moral  en moral development  
558 orientació psicopedagògica > educació emocional ca desenvolupament personal terme pral.n m es desarrollo personal  fr développement personnel  en personal development  
559 orientació psicopedagògica > orientació professional ca desenvolupament professional terme pral.n m es desarrollo profesional  fr déroulement de carrière  fr développement professionnel  fr perfectionnement professionnel  en career development  en vocational development  
560 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca desenvolupament psicològic terme pral.n m es desarrollo psicológico  fr développement psychologique  en psychological development  
561 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca desenvolupament psicosocial terme pral.n m es desarrollo psicosocial  fr développement psychosocial  en psychosocial development  
562 pedagogia general > teoria de l'educació ca desescolarització terme pral.n f es desescolarización  fr déscolarisation  en deschooling  
563 educació especial > logopèdia ca desmutització terme pral.n f es desmutización  fr démutisation  en demutization  
564 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca destresa terme pral.n f ca habilitat terme pral.n f es destreza  es habilidad  fr habileté  en skill  
565 pedagogia general > antropologia de l'educació ca desviació terme pral.n f es desviación  fr déviance  en deviance  en deviation  
566 pedagogia general > antropologia de l'educació ca determinisme terme pral.n m es determinismo  fr déterminisme  en determinism  
567 didàctica > aprenentatge ca deures terme pral.n m pl es deberes  fr devoir  en homework  
568 didàctica > aprenentatge ca deuteroaprenentatge terme pral.n m ca metaaprenentatge sin. compl.n m es deuteroaprendizaje  fr deutero-apprentissage  fr méta-apprentissage  en deutero-learning  en learning to learn  
569 organització i gestió educatives > organització educativa ca dia de lliure disposició terme pral.n m es día de libre disposición  
570 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca diagnòstic en educació terme pral.n m es diagnóstico educativo  es diagnóstico en educación  en educational assessment  en educational diagnosis  
571 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca diagnòstic psicològic terme pral.n m ca valoració psicopedagògica sin. compl.n f es diagnóstico psicológico  es evaluación psicológica  es valoración psicopedagógica  fr estimation psychopédagogique  en psychological assessment  
572 recerca educativa > mètodes de recerca ca diagrama terme pral.n m ca gràfic terme pral.n m es diagrama  es gráfica  es gráfico  fr diagramme  fr graphique  en chart  en diagram  en graph  
573 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca diagrama de Gantt terme pral.n m ca gràfic de Gantt sin. compl.n m es diagrama de Gantt  es gráfico de Gantt  fr diagramme de Gantt  fr graphique de Gantt  en Gantt chart  
574 pedagogia general > filosofia de l'educació ca dialèctica terme pral.n f es dialéctica  fr dialectique  en dialectics  
575 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca diapositiva terme pral.n f es diapositiva  fr diapositive  fr dia  fr diapo  en slide  
576 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca diari terme pral.n m es diario  
577 didàctica > mètodes i estratègies ca diari de classe terme pral.n m es diario de clase  fr journal de classe  en classroom journal  
578 didàctica > recursos didàctics ca dibuix terme pral.n m es dibujo  fr dessin  en drawing  en picture  
579 didàctica > currículum ca dibuix terme pral.n m es dibujo  fr dessin  en drawing  
580 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca dibuixos animats terme pral.n m pl es dibujos animados  fr dessin animé  fr film d'animation  en animated cartoon  en cartoon  
581 didàctica > recursos didàctics ca diccionari terme pral.n m es diccionario  fr dictionnaire  en dictionary  
582 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca dictàfon terme pral.n m es dictáfono  fr dictaphone  en dictaphone  
583 didàctica > mètodes i estratègies ca dictat terme pral.n m es dictado  fr dictée  en dictation  
584 didàctica ca didàctica terme pral.n f es didáctica  fr didactique  en didactics  
585 didàctica > didàctiques específiques ca didàctica de la llengua terme pral.n f es didáctica lingüística  fr didactique des langues  en educational linguistics  en language teaching  
586 didàctica > didàctiques específiques ca didàctica diferencial terme pral.n f es didáctica diferencial  fr didactique différenciée  en differential didactics  
587 didàctica > didàctiques específiques ca didàctica especial terme pral.n f ca didàctica específica terme pral.n f es didáctica especial  es didáctica específica  fr didactique spéciale  en special didactics  
588 didàctica > didàctiques específiques ca didàctica general terme pral.n f es didáctica general  fr didactique générale  en general didactics  
589 didàctica > didàctiques específiques ca didactisme terme pral.n m es didacticismo  es didactismo  fr didactisme  en didacticism  
590 didàctica > aprenentatge ca dificultat d'aprenentatge terme pral.n f es dificultad de aprendizaje  es problema de aprendizaje  fr difficulté d'apprentissage  fr trouble d'apprentissage  en learning disability  
591 educació especial > necessitats educatives especials ca dificultat d'escriptura terme pral.n f es dificultad de escritura  fr trouble de l'écriture  en writing disability  
592 educació especial > necessitats educatives especials ca dificultat de lectura terme pral.n f es dificultad de lectura  fr trouble de lécture  en reading disability  
593 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca digital terme pral.adj es digital  fr numérique  en digital  
594 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca digitalització terme pral.n f es digitalización  fr numérisation  en digitalization  
595 pedagogia social > sociologia de l'educació ca diglòssia terme pral.n f es diglosia  fr diglossie  en diglossia  
596 orientació psicopedagògica > educació emocional ca dilema moral terme pral.n m es dilema moral  fr dilemme éthique  en ethical dilemma  
597 pedagogia general > teoria de l'educació ca dinàmica de grup terme pral.n f es dinámica de grupo  fr dynamique de groupe  en group dynamics  
598 organització i gestió educatives > administració educativa ca diploma terme pral.n m es diploma  fr diplôme  en diploma  
599 organització i gestió educatives > persones ca diplomat | diplomada terme pral.n m, f es diplomado  fr diplômé  en graduate  
600 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca diplomatura terme pral.n f es diplomatura  
601 organització i gestió educatives > administració educativa ca diplomatura terme pral.n f es diplomatura  fr baccalauréat  fr licence  en licence  
602 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca direcció escolar terme pral.n f es dirección escolar  fr direction d'école  en school management  
603 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca director terme pral.n m es director  fr directeur  en head teacher  en principal  
604 organització i gestió educatives > persones ca director | directora terme pral.n m, f es director  fr directeur  en head teacher  en headteacher  en principal  
605 pedagogia social > animació sociocultural ca director d'activitats del lleure infantil i juvenil | directora d'activitats del lleure infantil i juvenil terme pral.n m, f es director de actividades de tiempo libre infantil y juvenil  
606 organització i gestió educatives > persones ca director de tesi | directora de tesi terme pral.n m, f es director de tesis  fr directeur de thèse  en thesis advisor  en thesis supervisor  
607 organització i gestió educatives > administració educativa ca directriu general comuna terme pral.n f es directriz general común  fr directive générale commune  en common general directive  
608 organització i gestió educatives > administració educativa ca directriu general pròpia terme pral.n f es directriz general propia  fr directive générale propre  en university-specific general directive  
609 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca disc terme pral.n m es disco  fr disque  en disc  en disk  
610 educació especial > discapacitats ca discalcúlia terme pral.n f es discalculia  fr dyscalculie  en dyscalculia  
611 educació especial > discapacitats ca discapacitat terme pral.n f es discapacidad  fr incapacité  en disability  
612 educació especial > discapacitats ca discapacitat motriu terme pral.n f es discapacidad motora  fr déficience motrice  en motor disability  en motor impairment  
613 educació especial > discapacitats ca discapacitat múltiple terme pral.n f ca pluridiscapacitat terme pral.n f es discapacidad múltiple  fr handicaps associés  en multiple disability  en multiple handicap  
614 didàctica > currículum ca disciplina terme pral.n f es disciplina  fr discipline  en discipline  
615 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca disciplina terme pral.n f es disciplina  fr discipline  en discipline  
616 educació especial ca discriminació auditiva terme pral.n f es discriminación auditiva  fr discrimination auditive  en auditory discrimination  
617 educació especial ca discriminació visual terme pral.n f es discriminación visual  fr discrimination visuelle  en visual discrimination  
618 educació especial > logopèdia ca dislèxia terme pral.n f es dislexia  fr dyslexie  en dyslexia  
619 educació especial > logopèdia ca disortografia terme pral.n f es disortografía  fr dysorthographie  en dysorthographia  en dysorthography  
620 recerca educativa > mètodes de recerca ca dispersió terme pral.n f ca variabilitat terme pral.n f es dispersión  es variabilidad  fr dispersion  fr variabilité  en dispersion  en variability  
621 educació especial > discapacitats ca dispràxia terme pral.n f es dispraxia  fr dyspraxie  en dyspraxia  
622 recerca educativa > mètodes de recerca ca disseny terme pral.n m ca disseny de recerca terme pral.n m es diseño  fr plan  en design  
623 didàctica > currículum ca disseny curricular terme pral.n m es diseño curricular  fr design curriculaire  en curriculum design  en curriculum development  
624 recerca educativa > mètodes de recerca ca disseny experimental terme pral.n m es diseño experimental  fr plan d'expérience  fr plan expérimental  en design of experiments  en experimental design  
625 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca disseny gràfic terme pral.n m ca grafisme terme pral.n m es diseño gráfico  es grafismo  fr graphisme  en graphic design  
626 educació especial > integració ca disseny universal terme pral.n m ca disseny per a tothom sin. compl.n m es diseño para todos  es diseño universal  fr design pour tous  fr design universel  en design for all  en universal design  
627 recerca educativa > mètodes de recerca ca disseny quasiexperimental terme pral.n m es diseño cuasi-experimental  es diseño cuasiexperimental  fr modèle quasi-expérimental  fr plan quasi expérimental  en quasi-experimental design  
628 educació especial > integració ca disseny universal de l'aprenentatge terme pral.n m ca DUA sin. compl.n m es diseño universal para el aprendizaje  es DUA  fr design universel de l'apprentissage  en universal design for learning  en UDL  
629 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca dissincronia terme pral.n f es disincronía  es síndrome de disincronía  fr dyssynchronie  fr syndrome de dyssynchronie  en asynchronicity  en asynchronous development  en asynchrony  en uneven development  
630 pedagogia social > sociologia de l'educació ca distància social terme pral.n f es distancia social  fr distance sociale  en social distance  
631 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca distractor terme pral.n m es distractor  fr distracteur  en distractor  
632 recerca educativa > mètodes de recerca ca distribució de freqüències terme pral.n f es distribución de frecuencias  fr distribution de fréquence  en frequency distribution  
633 recerca educativa > mètodes de recerca ca distribució normal terme pral.n f ca distribució de Gauss sin. compl.n f es distribución de Gauss  es distribución normal  fr distribution de Gauss  fr distribution normale  en Gaussian distribution  en normal distribution  
634 pedagogia social > sociologia de l'educació ca diversitat lingüística terme pral.n f ca linguodiversitat sin. compl.n f es diversidad lingüística  es linguodiversidad  fr diversité linguistique  en linguistic diversity  en linguodiversity  
635 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca doble correcció terme pral.n f es doble corrección  fr double correction  en double marking  
636 organització i gestió educatives > administració educativa ca doble titulació terme pral.n f es doble titulación  fr double diplôme  en double degree  en dual degree  
637 didàctica > ensenyament ca docència terme pral.n f es docencia  fr enseignement  en teaching  
638 didàctica > ensenyament ca docència en equip terme pral.n f es enseñanza en equipo  fr coenseignement  fr enseignement couplé  fr enseignement en équipe  fr enseignement en tandem  en team teaching  
639 organització i gestió educatives > persones ca docent terme pral.n m, f ca ensenyant terme pral.n m, f es docente  es enseñante  fr enseignant  en teacher  
640 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca docimologia terme pral.n f es docimología  fr docimologie  en docimology  
641 organització i gestió educatives > persones ca doctor | doctora terme pral.n m, f es doctor  fr docteur  en doctor  
642 organització i gestió educatives > persones ca doctor honoris causa | doctora honoris causa terme pral.n m, f es doctor honoris causa  fr docteur honoris causa  en doctor honoris causa  en honorary doctor  
643 organització i gestió educatives > persones ca doctorand | doctoranda terme pral.n m, f es doctorando  fr doctorant  en doctorand  en doctorandus  
644 organització i gestió educatives > administració educativa ca doctorat terme pral.n m es doctorado  fr doctorat  en doctor's degree  en doctoral degree  en doctorate  
645 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca doctorat terme pral.n m es doctorado  fr doctorat  en doctorate  en Ph.D.  en PhD  
646 didàctica > ensenyament ca doctrina terme pral.n f es doctrina  fr doctrine  en doctrine  
647 didàctica > recursos didàctics ca document terme pral.n m es documento  fr document  en document  
648 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca documental terme pral.n m ca film documental sin. compl.n m es documental  fr documentaire  fr film documentaire  en documentary  en documentary film  
649 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca dominància cerebral terme pral.n f es dominancia cerebral  fr dominance cérébrale  en cerebral dominance  
650 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca dominància lateral terme pral.n f es dominancia lateral  fr dominance latérale  en lateral dominance  
651 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca portafolis d'aprenentatge terme pral.n m ca dossier d'aprenentatge sin. compl.n m es portafolio de aprendizaje  es portafolio del alumno  fr portefeuille d'apprentissage  fr portefeuille de l'étudiant  fr portfolio d'apprentissage  fr portfolio de l'étudiant  en learning portfolio  en portfolio  en student portfolio  
652 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca portafolis de docència terme pral.n m ca dossier de docència sin. compl.n m es portafolio docente  fr portefeuille d'enseignement  fr portfolio d'enseignement  en teaching portfolio  
653 tecnologia de l'educació > educació a distància ca portafolis digital terme pral.n m ca dossier digital sin. compl.n m es portafolio digital  es portafolio electrónico  fr portfolio électronique  fr portfolio numérique  en digital portfolio  en e-portfolio  en electronic portfolio  
654 didàctica > mètodes i estratègies ca dramatització terme pral.n f es dramatización  fr dramatisation  en dramatisation  
655 pedagogia general > política de l'educació ca dret a l'educació terme pral.n m es derecho a la educación  fr droit à l'éducation  en right to education  
656 pedagogia social > sociologia de l'educació ca droga terme pral.n f es droga  fr drogue  en drug  
657 pedagogia social > educació social ca drogoaddicció terme pral.n f ca drogodependència terme pral.n f ca toxicomania terme pral.n f es drogadicción  es drogodependencia  es toxicomanía  fr toxicomanie  en drug addiction  en drug dependence  
658 pedagogia social > educació social ca drogoaddicte | drogoaddicta terme pral.n m, f ca drogodependent terme pral.n m, f ca toxicòman | toxicòmana terme pral.n m, f es drogadicto  es drogodependiente  es toxicómano  fr toxicomane  en drug addict  
659 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca DVD terme pral.n m es DVD  fr DVD  en DVD  
660 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca equip d'atenció a la infància i l'adolescència terme pral.n m ca EAIA siglan m es equipo de atención a la infancia y adolescencia  es EAIA  
661 tecnologia de l'educació > educació a distància ca ensenyament assistit per ordinador terme pral.n m ca EAO siglan m es enseñanza asistida por ordenador  es EAO  fr enseignement assisté par ordinateur  fr EAO  en computer aided instruction  en computer assisted instruction  en computer-aided teaching  en computer-assisted teaching  en CAI  en CAT  
662 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca equip d'assessorament i orientació psicopedagògica terme pral.n m ca equip d'orientació educativa i psicopedagògica sin. compl.n m ca equip de psicopedagogs sin. compl.n m ca EAP siglan m ca EOEP siglan m es equipo de asesoramiento y orientación psicopedagógica  es equipo de orientación educativa y psicopedagógica  es EAP  es EOEP  
663 pedagogia social > educació social ca equip bàsic d'atenció social primària terme pral.n m ca EBASP siglan m es equipo básico de atención social primaria  es EBASP  
664 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca espai de benvinguda educativa terme pral.n m ca EBE siglan m es espacio de bienvenida educativa  es EBE  
665 pedagogia general > teoria de l'educació ca ecoformació terme pral.n f es ecoformación  fr écoformation  en ecoeducation  
666 pedagogia general > política de l'educació ca economia de l'educació terme pral.n f es economía de la educación  fr économie de l'éducation  en education economy  
667 didàctica > currículum ca sistema europeu de transferència de crèdits terme pral.n m ca ECTS siglan m es sistema europeo de transferencia de créditos  es ECTS  es SETC  fr système européen de transfert de crédits  fr ECTS  en European Credit Transfer System  en ECTS  
668 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca edat cronològica terme pral.n f es edad cronológica  es EC  fr âge chronologique  fr AC  en chronological age  en CA  
669 organització i gestió educatives > organització educativa ca edat escolar terme pral.n f es edad escolar  fr âge scolaire  en school age  
670 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca edat mental terme pral.n f es edad mental  es EM  fr âge mental  fr AM  en mental age  en MA  
671 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca edifici escolar terme pral.n m es edificio escolar  fr bâtiment scolaire  en school building  
672 pedagogia general > teoria de l'educació ca educabilitat terme pral.n f es educabilidad  fr éducabilité  en educability  
673 conceptes generals ca educació terme pral.n f es educación  fr éducation  en education  
674 tecnologia de l'educació > educació a distància ca educació a distància terme pral.n f ca ensenyament a distància terme pral.n m es educación a distancia  es enseñanza a distancia  fr éducation à distance  fr enseignement à distance  fr formation à distance  en distance education  
675 pedagogia social > educació no formal ca educació per al desenvolupament sostenible terme pral.n f ca educació ambiental sin. compl.n f ca educació per a la sostenibilitat sin. compl.n f es educación ambiental  es educación para el desarrollo sostenible  es educación para la sostenibilidad  fr éducation écologique  fr éducation en matière d'environnement  fr éducation en vue du développement durable  fr éducation pour le développement durable  en education for sustainable development  en environmental education  
676 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació artística terme pral.n f es educación artística  fr éducation artistique  en art education  en artistic education  
677 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació comparada terme pral.n f es educación comparada  fr éducation comparée  en comparative education  
678 educació especial > integració ca educació compensatòria terme pral.n f es educación compensatoria  fr éducation compensatoire  en compensatory education  
679 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca educació comprensiva terme pral.n f es educación comprensiva  en comprehensive education  
680 didàctica > formació permanent ca formació contínua terme pral.n f ca educació contínua sin. compl.n f ca formació continuada sin. compl.n f es educación continua  es formación continua  fr éducation continue  fr formation continue  en continuing education  
681 pedagogia social > educació no formal ca educació d'adults terme pral.n f es educación de adultos  fr éducation des adultes  en adult education  
682 pedagogia social > sociologia de l'educació ca educació de masses terme pral.n f es educación de masas  fr éducation de masse  en mass education  
683 didàctica > ensenyament ca educació diferenciada terme pral.n f es educación diferenciada  fr éducation non mixte  en single-sex education  
684 orientació psicopedagògica > educació emocional ca educació emocional terme pral.n f es educación emocional  fr éducation émotionnelle  en social and emotional education  en social and emotional learning  en SEE  en SEL  
685 pedagogia social > animació sociocultural ca educació en el lleure terme pral.n f ca educació en el temps lliure sin. compl.n f es educación en el tiempo libre  es educación para el ocio  fr éducation aux loisirs  fr éducation des loisirs  en leisure education  
686 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació en valors terme pral.n f es educación en valores  fr éducation aux valeurs  en values education  
687 educació especial > necessitats educatives especials ca educació especial terme pral.n f es educación especial  fr éducation spéciale  fr éducation spécialisée  en special education  
688 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació estètica terme pral.n f es educación estética  fr éducation esthétique  en aesthetic education  
689 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació extraescolar terme pral.n f es educación extraescolar  fr éducation extra-scolaire  fr éducation extrascolaire  en out-of-school education  
690 pedagogia social > sociologia de l'educació ca educació familiar terme pral.n f es educación familiar  fr éducation familiale  en family education  
691 pedagogia social > sociologia de l'educació ca educació familiar terme pral.n f es educación familiar  fr éducation familiale  en family education  en family-life education  
692 didàctica > currículum ca educació física terme pral.n f es educación física  fr éducation physique  en physical education  
693 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca educació formal terme pral.n f ca educació reglada terme pral.n f ca ensenyament reglat terme pral.n m ca estudis reglats terme pral.n m pl es educación formal  es educación reglada  es enseñanza reglada  es estudios reglados  fr éducation formelle  en formal education  
694 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació humanística terme pral.n f es educación humanística  fr éducation humaniste  en humanistic education  
695 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació inclusiva terme pral.n f es educación inclusiva  fr éducation inclusive  en inclusive education  
696 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca educació infantil terme pral.n f es educación infantil  fr éducation préscolaire  en preschool education  
697 pedagogia social > educació no formal ca educació informal terme pral.n f es educación informal  fr éducation diffuse  fr éducation informelle  en informal education  
698 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació integral terme pral.n f es educación integral  fr éducation integrale  en integral education  
699 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació intel·lectual terme pral.n f es educación intelectual  fr éducation intellectuelle  en intellectual education  
700 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació intercultural terme pral.n f es educación intercultural  fr éducation interculturelle  en intercultural education  
701 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació internacional terme pral.n f es educación internacional  fr éducation internationale  en international education  
702 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació laica terme pral.n f es educación laica  fr enseignement laïc  en secular education  
703 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació llibertària terme pral.n f es educación libertaria  fr éducation libertaire  en libertarian education  
704 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca parvulari terme pral.n m ca segon cicle d'educació infantil terme pral.n m ca educació maternal sin. compl.n f es parvulario  es segundo ciclo de educación infantil  fr éducation préscolaire  en preschool education  
705 didàctica > ensenyament ca educació mixta terme pral.n f es educación mixta  fr éducation mixte  en mixed education  
706 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació moral terme pral.n f es educación moral  fr éducation morale  en moral education  
707 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació multicultural terme pral.n f es educación multicultural  fr éducation multiculturelle  en multicultural education  
708 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació musical terme pral.n f es educación musical  fr éducation musicale  fr enseignement de la musique  en music education  en musical education  
709 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació no directiva terme pral.n f es educación no directiva  fr éducation non-directive  fr pédagogie non directive  en non-directive education  
710 pedagogia social > educació no formal ca educació no formal terme pral.n f ca educació no reglada terme pral.n f ca ensenyament no reglat terme pral.n m ca estudis no reglats terme pral.n m pl es educación no formal  es educación no reglada  es enseñanza no reglada  es estudios no reglados  fr éducation non formelle  en non-formal education  
711 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca educació obligatòria terme pral.n f ca ensenyament obligatori terme pral.n m es educación obligatoria  es enseñanza obligatoria  fr enseignement obligatoire  en compulsory education  
712 pedagogia social > educació no formal ca educació patrimonial terme pral.n f es educación patrimonial  fr éducation patrimoniale  en heritage education  
713 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació per a la ciutadania terme pral.n f es educación para la ciudadanía  fr éducation à la citoyenneté  en citizenship education  
714 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació per a la pau terme pral.n f es educación para la paz  fr éducation pour la paix  en peace education  
715 pedagogia social > educació no formal ca educació per a la salut terme pral.n f es educación para la salud  fr éducation pour la santé  en health education  
716 pedagogia social > educació no formal ca educació per al consum terme pral.n f es educación para el consumo  fr éducation à la consommation  en consumer education  
717 pedagogia general > política de l'educació ca educació per al desenvolupament terme pral.n f es educación para el desarrollo  fr éducation en faveur du développement  en education for development  
718 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació personalitzada terme pral.n f es educación personalizada  fr éducation personnalisée  en personalized education  
719 didàctica > currículum ca educació visual i plàstica terme pral.n f ca educació plàstica sin. compl.n f es educación plástica  es educación visual y plástica  fr éducation visuelle  fr éducation visuelle et plastique  en visual and plastic education  en visual education  
720 pedagogia general > política de l'educació ca educació política terme pral.n f fr éducation politique  fr formation politique  en political education  
721 pedagogia social > educació no formal ca educació popular terme pral.n f es educación popular  fr éducation populaire  en popular education  
722 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca educació primària terme pral.n f ca ensenyament primari terme pral.n m ca primera ensenyança sin. compl.n f es educación primaria  es enseñanza primaria  fr enseignement primaire  en primary education  
723 didàctica > currículum ca educació psicomotora terme pral.n f ca educació psicomotriu terme pral.n f es educación psicomotriz  fr éducation psychomotrice  en psychomotor education  
724 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació recurrent terme pral.n f es educación recurrente  fr éducation récurrente  en recurrent education  
725 pedagogia general > filosofia de l'educació ca educació religiosa terme pral.n f es educación religiosa  fr éducation religieuse  en religious education  
726 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca educació secundària terme pral.n f ca ensenyament secundari terme pral.n m es educación secundaria  es enseñanza secundaria  fr enseignement secondaire  en secondary education  
727 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca educació secundària obligatòria terme pral.n f ca segona ensenyança sin. compl.n f ca ESO siglan f es educación secundaria obligatoria  es ESO  fr collège  en compulsory lower secondary education  en compulsory secondary education  en lower secondary education  
728 educació especial > necessitats educatives especials ca educació sensorial terme pral.n f es educación sensorial  fr éducation sensorielle  en sensory training  
729 pedagogia general > teoria de l'educació ca educació sexual terme pral.n f es educación sexual  fr éducation sexuelle  en sex education  en sexual education  
730 pedagogia social > educació social ca educació social terme pral.n f es educación social  fr éducation sociale  en social education  
731 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca educació superior terme pral.n f ca ensenyament superior terme pral.n m es educación superior  es enseñanza superior  fr enseignement supérieur  en higher education  
732 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca educació superior transfronterera terme pral.n f ca educació superior transnacional terme pral.n f es educación superior transfronteriza  es educación superior transnacional  fr enseignement supérieur transfrontalier  fr enseignement supérieur transnational  en cross-border higher education  en transnational higher education  
733 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca educació universitària terme pral.n f ca ensenyament universitari terme pral.n m ca estudis universitaris terme pral.n m pl es educación universitaria  es enseñanza universitaria  es estudios universitarios  fr enseignement universitaire  fr études universitaires  en university education  en university studies  
734 pedagogia social > educació no formal ca educació urbana terme pral.n f es educación urbana  fr éducation urbaine  en urban education  
735 pedagogia social > educació no formal ca educació viària terme pral.n f es educación vial  fr éducation à la sécurité routière  en traffic safety education  
736 organització i gestió educatives > persones ca educador | educadora terme pral.n m, f es educador  fr éducateur  en educator  
737 conceptes generals ca educatiu -iva terme pral.adj ca educador -a sin. compl.adj ca formatiu -iva sin. compl.adj es educador  es educativo  es formativo  fr éducatif  fr formatif  en educational  en educative  en formative  
738 pedagogia social > educació social ca educador d'adults | educadora d'adults terme pral.n m, f es educador de adultos  fr educateur d'adultes  en adult educator  
739 pedagogia social > educació social ca educador de carrer | educadora de carrer terme pral.n m, f es educador de calle  fr éducateur de rue  en street educator  
740 pedagogia social > animació sociocultural ca educador en el lleure infantil i juvenil | educadora en el lleure infantil i juvenil terme pral.n m, f es educador de tiempo libre infantil y juvenil  fr éducateur-animateur  fr moniteur  en youth worker  
741 organització i gestió educatives > persones ca educador especialitzat | educadora especialitzada terme pral.n m, f es educador especializado  fr éducateur spécialisé  en specialized educator  
742 pedagogia social > educació social ca educador familiar | educadora familiar terme pral.n m, f es educador familiar  fr conseiller auprès des familles  fr éducateur familial  en family life educator  
743 organització i gestió educatives > persones ca educador infantil | educadora infantil terme pral.n m, f es educador infantil  fr éducateur de jeunes enfants  en early childhood educator  
744 pedagogia social > educació social ca educador social | educadora social terme pral.n m, f es educador social  fr éducateur social  en social educator  
745 organització i gestió educatives > persones ca educand | educanda terme pral.n m, f es educando  
746 conceptes generals ca educatiu -iva terme pral.adj es educacional  es educativo  fr éducationnel  en educational  
747 pedagogia general > teoria de l'educació ca educativitat terme pral.n f es educatividad  fr educativité  en educativity  
748 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca edumàtica terme pral.n f es edumática  es informática educativa  fr édumatique  
749 pedagogia general > política de l'educació ca espai europeu del coneixement terme pral.n m ca EEC siglan m es espacio europeo del conocimiento  es EEC  fr espace européen de la connaissance  en European area of knowledge  
750 pedagogia general > política de l'educació ca espai europeu d'educació superior terme pral.n m ca EEES siglan m es espacio europeo de educación superior  es EEES  fr espace européen de l'enseignement supérieur  fr EEES  en European higher education area  en EHEA  
751 pedagogia general > política de l'educació ca espai europeu de recerca terme pral.n m ca EER siglan m es espacio europeo de investigación  es EEI  fr espace européen de la recherche  fr EER  en European research area  en ERA  
752 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca efecte d'halo terme pral.n m es efecto halo  fr effet de halo  fr effet halo  en halo effect  
753 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca efecte Pigmalió terme pral.n m ca efecte Rosenthal terme pral.n m es efecto Pigmalión  es efecto Rosenthal  fr effet Pygmalion  fr effet Rosenthal  en Pygmalion effect  en Rosenthal effect  
754 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca eficàcia terme pral.n f es eficacia  fr efficacité  en effectiveness  en efficacy  
755 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca eficiència terme pral.n f es eficiencia  fr efficience  en efficiency  
756 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca egocentrisme terme pral.n m es egocentrismo  fr égocentrisme  en egocentrism  
757 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca egoisme terme pral.n m es egoísmo  fr égoïsme  en egoism  en selfishness  
758 didàctica > currículum ca eix transversal terme pral.n m ca ensenyament transversal sin. compl.n m ca tema transversal sin. compl.n f es eje transversal  es enseñanza transversal  es tema transversal  fr matière d'enseignement transversal  en cross-curricular theme  
759 orientació psicopedagògica > orientació professional ca elecció de professió terme pral.n f es elección de profesión  fr choix d'une profession  en occupational choice  
760 didàctica > mètodes i estratègies ca eloqüència terme pral.n f es elocuencia  fr éloquence  en eloquence  
761 pedagogia general > filosofia de l'educació ca emancipació terme pral.n f es emancipación  fr émancipation  en emancipation  
762 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca eminència terme pral.n f es eminencia  fr éminence  en eminence  
763 orientació psicopedagògica > educació emocional ca emoció terme pral.n f es emoción  fr émotion  en emotion  
764 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca empatia terme pral.n f es empatía  fr empathie  en empathy  
765 pedagogia general > filosofia de l'educació ca empirisme terme pral.n m es empirismo  fr empirisme  en empiricism  
766 pedagogia social > sociologia de l'educació ca empoderament terme pral.n m es capacitación  es empoderamiento  es fortalecimiento  es potenciación  fr appropriation de ses pouvoirs  fr autonomisation  fr renforcement du pouvoir  en empowerment  
767 didàctica > recursos didàctics ca enciclopèdia terme pral.n f es enciclopedia  fr encyclopédie  en encyclopedia  
768 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca enciclopèdia electrònica terme pral.n f es enciclopedia electrónica  fr encyclopédie électronique  en electronic encyclopedia  
769 educació especial > discapacitats ca encopresi terme pral.n f es encopresis  fr encoprésie  en encopresis  
770 didàctica > mètodes i estratègies ca enfocament comunicatiu terme pral.n m ca mètode comunicatiu sin. compl.n m ca mètode nocional funcional sin. compl.n m es método comunicativo  es método nocional funcional  fr approche communicative  fr approche fonctionnelle  fr approche fonctionnelle-notionnelle  en cognitive approach  en communicative approach  en functional-notional approach  
771 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca enllaç terme pral.n m es enlace  fr hyperlien  fr lien hypertexte  en hyperlink  en hypertext link  en link  
772 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca enquesta terme pral.n f es encuesta  fr enquête  en survey  
773 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca enriquiment del currículum terme pral.n m ca enriquiment curricular sin. compl.n m es enriquecimiento curricular  es enriquecimiento del currículum  fr enrichissement du curriculum  en curriculum enrichment  
774 conceptes generals ca ensenyament terme pral.n m es enseñanza  fr enseignement  en teaching  
775 didàctica > ensenyament ca ensenyament actiu terme pral.n m es enseñanza activa  fr enseignement actif  en active teaching  
776 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca ensenyament artístic terme pral.n m es enseñanza artística  fr enseignement artistique  fr enseignement de l'art  fr teaching of art  
777 didàctica > ensenyament ca ensenyament bilingüe terme pral.n m es enseñanza bilingüe  fr enseignement bilingue  en bilingual education  en bilingual schooling  
778 didàctica > ensenyament ca ensenyament d'idiomes terme pral.n m ca ensenyament de llengües terme pral.n m es enseñanza de idiomas  es enseñanza de lenguas  fr enseignement des langues  fr enseignement des langues étrangères  en language teaching  
779 didàctica > mètodes i estratègies ca ensenyament de recuperació terme pral.n m es enseñanza de recuperación  fr enseignement de rattrapage  en remedial teaching  
780 tecnologia de l'educació > educació a distància ca ensenyament electrònic terme pral.n m es enseñanza electrónica  es enseñanza en línea  fr e-enseignement  fr enseignement électronique  fr enseignement en ligne  en e-teaching  en electronic teaching  en online teaching  
781 didàctica > mètodes i estratègies ca ensenyament individualitzat terme pral.n m es enseñanza individualizada  fr enseignement personnalisé  en individualised education  en personalized instruction  en personalized teaching  
782 didàctica > ensenyament ca ensenyament lliure terme pral.n m es enseñanza libre  
783 didàctica > mètodes i estratègies ca ensenyament multinivell terme pral.n m es enseñanza multinivel  fr enseignement multiniveau  en multilevel teaching  
784 didàctica > mètodes i estratègies ca ensenyament mutu terme pral.n m es enseñanza mutua  fr enseignement mutuel  en peer group teaching  en peer teaching  
785 didàctica > ensenyament ca ensenyament precoç terme pral.n m es enseñanza precoz  fr enseignement précoce  en early teaching  
786 tecnologia de l'educació > educació a distància ca ensenyament presencial terme pral.n m es enseñanza presencial  fr enseignement en classe  fr formation en classe  fr formation en présentiel  en classroom instruction  en in-class training  en in-school training  
787 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca ensenyament privat terme pral.n m es enseñanza privada  fr enseignement privé  en private education  
788 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca formació professional terme pral.n f ca ensenyament professional sin. compl.n m es enseñanza profesional  es formación profesional  fr enseignement professionnel  fr formation professionnelle  en vocational education  en vocational training  
789 didàctica > mètodes i estratègies ca ensenyament programat terme pral.n m ca instrucció programada sin. compl.n f es enseñanza programada  es instrucción programada  fr enseignement programmé  fr instruction programmée  en programmed instruction  en programmed learning  
790 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca ensenyament públic terme pral.n m es enseñanza pública  fr enseignement public  en public education  en state education  
791 tecnologia de l'educació > educació a distància ca ensenyament semipresencial terme pral.n m es educación semipresencial  es enseñanza semipresencial  fr formation semi-présentielle  en semi-distance education  
792 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca ensenyaments de règim especial terme pral.n m pl es enseñanzas de régimen especial  
793 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca ensenyaments de règim general terme pral.n m pl es enseñanzas de régimen general  
794 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca ensenyaments universitaris de primer cicle terme pral.n m pl ca estudis universitaris de primer cicle terme pral.n m pl es enseñanzas universitarias de primer ciclo  es estudios universitarios de primer ciclo  fr études de premier cycle  en first cycle university studies  
795 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca ensenyaments universitaris de primer i segon cicle terme pral.n m pl ca estudis universitaris de primer i segon cicle terme pral.n m pl es enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo  es estudios universitarios de primer y segundo ciclo  fr études de premier et deuxième cycle  en first and second cycle studies  
796 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca ensenyaments universitaris de segon cicle terme pral.n m pl ca estudis universitaris de segon cicle terme pral.n m pl es enseñanzas universitarias de segundo ciclo  es estudios universitarios de segundo ciclo  fr études de deuxième cycle  en second cycle university studies  
797 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca ensenyaments universitaris de tercer cicle terme pral.n m pl ca estudis universitaris de tercer cicle terme pral.n m pl es enseñanzas universitarias de tercer ciclo  es estudios universitarios de tercer ciclo  fr études de troisième cycle  en third cycle university studies  
798 didàctica > ensenyament ca ensinistrament terme pral.n m es adiestramiento  fr instruction  en training  
799 tecnologia de l'educació > educació a distància ca entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge terme pral.n m ca entorn virtual d'aprenentatge sin. compl.n m ca EVA siglan m ca EVE/A siglan m es entorno virtual de enseñanza-aprendizaje  es EVE-A  fr environnement virtuel d'apprentissage  fr EVA  en virtual learning environment  en VLE  
800 didàctica > recursos didàctics ca entreteniment educatiu terme pral.n m es eduentretenimiento  es edutenimiento  es eduversión  fr divertissement éducatif  en edutainment  
801 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca entrevista terme pral.n f es entrevista  fr entrevue  fr interview  en interview  
802 orientació psicopedagògica > tutoria ca entrevista d'ajuda terme pral.n f es entrevista de ayuda  fr entretien d'aide  en counseling interview  
803 orientació psicopedagògica > orientació professional ca entrevista de selecció terme pral.n f es entrevista de selección  fr entretien d'embauche  fr entretien de sélection  fr entrevue de sélection  en selection interview  
804 pedagogia general > filosofia de l'educació ca entropia terme pral.n f es entropía  fr entropie  en entropy  
805 educació especial > discapacitats ca enuresi terme pral.n f es enuresis  fr énurésie  en enuresis  
806 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca enveja terme pral.n f es envidia  fr envie  en envy  
807 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola oficial d'idiomes terme pral.n f ca EOI siglan f es escuela oficial de idiomas  es EOI  fr école officielle de langues  en official language school  
808 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca episcopi terme pral.n m es epidiascopio  es episcopio  fr épidiascope  fr épiscope  en epidiascope  
809 pedagogia general > filosofia de l'educació ca epistemologia terme pral.n f ca teoria del coneixement terme pral.n f es epistemología  es teoría del conocimiento  fr épistémologie  fr théorie de la connaissance  en epistemology  en theory of knowledge  
810 pedagogia general > filosofia de l'educació ca epistemologia educativa terme pral.n f es epistemología educativa  fr épistémologie pédagogique  en educational epistemology  
811 pedagogia general > filosofia de l'educació ca epistemologia genètica terme pral.n f es epistemología genética  fr épistémologie génétique  en genetic epistemology  
812 didàctica > currículum ca epítom terme pral.n m es epítome  fr épitomé  en epitome  
813 didàctica > recursos didàctics ca epítom terme pral.n m es epítome  fr épitomé  en epitome  
814 organització i gestió educatives > persones ca equip de cicle terme pral.n m es equipo de ciclo  fr équipe de cycle  
815 organització i gestió educatives > persones ca equip directiu terme pral.n m es equipo directivo  fr équipe de direction  en management team  
816 organització i gestió educatives > persones ca equip docent terme pral.n m es equipo docente  fr équipe enseignante  en teaching team  
817 organització i gestió educatives > persones ca equip educador terme pral.n m ca personal educador terme pral.n m es equipo educador  es personal educador  fr équipe éducative  fr personnel éducateur  fr personnel éducatif  en education staff  en educational staff  
818 pedagogia general > teoria de l'educació ca ergonomia escolar terme pral.n f es ergonomía escolar  fr ergonomie scolaire  en school ergonomics  
819 educació especial > teràpia ca ergoteràpia terme pral.n f ca teràpia ocupacional terme pral.n f es ergoterapia  es terapia ocupacional  fr ergothérapie  en occupational therapy  
820 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca error de mesura terme pral.n m es error de medida  fr erreur de mesurage  fr erreur de mesure  en error of measurement  en measurement error  en measuring error  
821 organització i gestió educatives > organització educativa ca esbarjo terme pral.n m es recreo  fr récréation  en playtime  
822 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca escala terme pral.n f es escala  fr échelle  en scale  
823 recerca educativa > mètodes de recerca ca escala d'actitud terme pral.n f es escala actitudinal  es escala de actitud  fr échelle d'attitude  fr échelle d'attitudes  en attitude scale  
824 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola laica terme pral.n f ca escola aconfessional sin. compl.n f ca escola no confessional sin. compl.n f es escuela laica  es escuela no confesional  fr école laïque  fr école neutre  fr école non-confessionnelle  en neutral school  en non-denominational school  en secular school  
825 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola activa terme pral.n f es escuela activa  fr école active  en active school  
826 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola alternativa terme pral.n f es escuela alternativa  fr école alternative  fr école innovatrice  en alternative school  
827 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola bressol terme pral.n f ca llar d'infants terme pral.n f ca escola maternal sin. compl.n f ca escoleta sin. compl.n f ca guarderia sin. compl.n f ca jardí d'infants sin. compl.n m es casa cuna  es escuela maternal  es guardería  es guardería infantil  es jardín de infancia  fr école enfantine  fr école maternelle  fr jardin d'enfants  fr maternelle  en kindergarten  en nursery school  en pre-school nursery  en preschool  
828 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola cíclica terme pral.n f es escuela cíclica  
829 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola coeducadora terme pral.n f es escuela coeducativa  fr école coéducative  en coeducational school  
830 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola comprensiva terme pral.n f es escuela comprensiva  fr école polyvalente  en comprehensive school  
831 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola confessional terme pral.n f es escuela confesional  fr école confessionnelle  en church school  en confessional school  en denominational school  en parochial school  
832 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola cooperativa terme pral.n f es escuela cooperativa  fr école cooperative  en cooperative school  
833 pedagogia social > educació no formal ca escola d'adults terme pral.n f es escuela de adultos  fr école d'adultes  fr école des adultes  en adult school  en adult training centre  
834 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola d'art dramàtic terme pral.n f ca escola de teatre sin. compl.n f es escuela de arte dramático  es escuela de teatro  fr école d'art dramatique  fr école de théâtre  en dramatic school  en school of acting  en school of dramatic art  
835 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola d'arts aplicades i oficis artístics terme pral.n f ca escola d'arts i oficis sin. compl.n f es escuela de artes aplicadas y oficios artísticos  es escuela de artes y oficios  fr école d'arts appliqués  en school of applied arts  
836 pedagogia social > animació sociocultural ca escola d'educadors en el lleure infantil i juvenil terme pral.n f es escuela de educadores de tiempo libre infantil y juvenil  fr école de moniteurs éducateurs de la jeunesse  en school for recreational and leisure activities programs  
837 didàctica > formació del professorat ca escola d'estiu terme pral.n f es escuela de verano  fr école d'été  en summer school for teachers  
838 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola de capacitació agrària terme pral.n f es escuela de capacitación agraria  fr collège de formation agricole  fr école d'agriculture  fr lycée agricole  en agricultural college  en agricultural school  en agricultural training college  
839 organització i gestió educatives > institucions i associacions ca escola de mares i pares terme pral.n f ca escola de pares sin. compl.n f es escuela de madres y padres  es escuela de padres  fr école des parents  en parents school  en school for parents  
840 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola de música terme pral.n f es escuela de música  fr école de musique  en music school  
841 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola de natura terme pral.n f es escuela de naturaleza  fr école de nature  en nature school  
842 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola europea terme pral.n f es escuela europea  fr école européenne  en European school  
843 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola experimental terme pral.n f ca escola pilot terme pral.n f es escuela experimental  es escuela piloto  fr école expérimentale  fr école-pilote  en experimental school  en pilot school  
844 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola graduada terme pral.n f es escuela graduada  
845 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola inclusiva terme pral.n f es escuela inclusiva  fr école intégratrice  en inclusive school  
846 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola internacional terme pral.n f es escuela internacional  fr école internationale  en international school  
847 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola itinerant terme pral.n f es escuela itinerante  fr école itinérante  en travelling school  
848 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola mixta terme pral.n f es escuela mixta  fr école mixte  en mixed school  
849 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola normal terme pral.n f es escuela normal  fr école normale  en normal school  
850 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola privada terme pral.n f es escuela privada  fr école privée  en private school  
851 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola professional terme pral.n f ca escola tècnica terme pral.n f es escuela profesional  es escuela técnica  fr école de formation professionnelle  fr école professionnelle  fr école technique  en career college  en technical school  en trade school  en vocational school  
852 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola pública terme pral.n f es escuela pública  fr école publique  en public school  
853 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola rural terme pral.n f es escuela rural  fr école rurale  en rural school  
854 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola tècnica superior terme pral.n f es escuela técnica superior  fr école technique supérieure  en post-secondary technical institution  
855 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola unitària terme pral.n f es escuela unitaria  fr école à classe unique  fr école à maître unique  en one-room school  en one-teacher school  
856 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca escola universitària terme pral.n f es escuela universitaria  fr école universitaire  en university school  
857 organització i gestió educatives > persones ca escolar terme pral.n m, f es escolar  fr écolier  en schoolchild  
858 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca escolaritat terme pral.n f es escolaridad  fr scolarité  en schooling  
859 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca escolarització terme pral.n f es escolarización  fr scolarisation  en schooling  
860 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca escolarització obligatòria terme pral.n f es escolarización obligatoria  fr scolarisation obligatoire  en compulsory schooling  
861 pedagogia social > educació no formal ca escolta terme pral.n m, f es escultista  fr scout  en scout  
862 pedagogia social > educació no formal ca escoltisme terme pral.n m es escultismo  fr scoutisme  en scouting  
863 didàctica > currículum ca escriptura terme pral.n f es escritura  fr écriture  en writing  
864 didàctica > ensenyament ca espai educatiu terme pral.n m ca espai didàctic sin. compl.n m es espacio didáctico  es espacio educativo  fr espace didactique  fr espace éducatif  en didactic space  en educational space  
865 pedagogia general > política de l'educació ca espai europeu de la informació terme pral.n m es espacio europeo de la información  fr espace européen de l'information  en European information area  
866 pedagogia social > animació sociocultural ca esplai terme pral.n m es centro de recreo  es centro de tiempo libre  fr centre de loisir  fr centre de rencontre  en community centre  en recreation centre  
867 didàctica > currículum ca esport terme pral.n m es deporte  fr sport  en sport  
868 didàctica > mètodes i estratègies ca esquema terme pral.n m es esquema  fr schéma  en schema  en scheme  
869 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca esquema corporal terme pral.n m ca imatge corporal terme pral.n f es esquema corporal  es imagen corporal  fr schéma corporel  en body image  en body schema  
870 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca esquema de coneixement terme pral.n m es esquema de conocimiento  fr schéma de connaissance  en knowledge schema  
871 educació especial ca esquerrà | esquerrana terme pral.n m, f es zurdo  fr gaucher  en left-handed  
872 educació especial > discapacitats ca esquizofrènia terme pral.n f es esquizofrenia  fr schizophrénie  en schizophrenia  
873 pedagogia social > animació sociocultural ca estada terme pral.n f es stage  fr stage  en stage  
874 recerca educativa > mètodes de recerca ca estadística terme pral.n f es estadística  fr statistique  en statistics  
875 recerca educativa > mètodes de recerca ca estadística descriptiva terme pral.n f es estadística descriptiva  fr statistique descriptive  en descriptive statistics  
876 recerca educativa > mètodes de recerca ca estadística inferencial terme pral.n f ca estadística inductiva sin. compl.n f es estadística inductiva  es estadística inferencial  fr statistique déductive  fr statistique inférentielle  en inferential statistics  
877 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca estandardització terme pral.n f ca tipificació sin. compl.n f es estandarización  es tipificación  fr standardisation  en standardization  
878 orientació psicopedagògica > orientació professional ca estatus professional terme pral.n m es estatus profesional  fr statut professionnel  en occupational status  
879 didàctica > aprenentatge ca estil cognitiu terme pral.n m es estilo cognitivo  fr schéma cognitif  fr style cognitif  en cognitive style  
880 didàctica > aprenentatge ca estil d'aprenentatge terme pral.n m es estilo de aprendizaje  fr style d'apprentissage  en learning style  
881 didàctica > ensenyament ca estil d'ensenyament terme pral.n m es estilo de enseñanza  fr style d'enseignement  en teaching style  
882 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca estil de direcció terme pral.n m ca estil directiu sin. compl.n m es estilo de dirección  es estilo directivo  fr style de direction  en leadership style  en management style  en managerial style  
883 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca estímul terme pral.n m es estímulo  fr stimulus  en stimulus  
884 educació especial > necessitats educatives especials ca estimulació primerenca terme pral.n f ca estimulació precoç sin. compl.n f es estimulación precoz  fr stimulation précoce  en early stimulation  
885 didàctica > mètodes i estratègies ca estratègia terme pral.n f es estrategia  fr stratégie  en strategy  
886 didàctica > mètodes i estratègies ca estratègia didàctica terme pral.n f es estrategia didáctica  fr stratégie didactique  fr stratégie pédagogique  en didactic strategy  en pedagogical strategy  
887 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca estructura cognitiva terme pral.n f es estructura cognitiva  fr structure cognitive  en cognitive pattern  en cognitive structure  
888 pedagogia general > filosofia de l'educació ca estructuralisme terme pral.n m es estructuralismo  fr structuralisme  en structuralism  
889 didàctica > aprenentatge ca estudi terme pral.n m es estudio  fr étude  en study  
890 recerca educativa > mètodes de recerca ca estudi de casos terme pral.n m es estudio de casos  fr étude de cas  en case study  
891 organització i gestió educatives > persones ca estudiant terme pral.n m, f es estudiante  fr étudiant  en student  
892 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca màster terme pral.n m ca estudis de màster sin. compl.n m pl ca mestratge sin. compl.n m es estudios de máster  es maestría  es máster  fr master  en master  en master's courses  en master's degree  
893 didàctica > aprenentatge ca etapa alfabètica terme pral.n f es etapa alfabética  fr étape alphabétique  en alphabetic stage  
894 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca etapa educativa terme pral.n f ca etapa escolar terme pral.n f es etapa educativa  es etapa escolar  fr étape éducative  en education stage  
895 didàctica > aprenentatge ca etapa logogràfica terme pral.n f es etapa logográfica  fr étape logographique  en logographic stage  
896 didàctica > aprenentatge ca etapa ortogràfica terme pral.n f es etapa ortográfica  fr étape orthographique  en orthographic stage  
897 pedagogia general > filosofia de l'educació ca ètica terme pral.n f es ética  fr éthique  en ethics  
898 pedagogia general > filosofia de l'educació ca ètica ambiental terme pral.n f es ética ambiental  fr éthique de l'environnement  en environmental ethics  
899 educació especial > necessitats educatives especials ca etiologia terme pral.n f es etiología  fr étiologie  en aetiology  en etiology  
900 educació especial > necessitats educatives especials ca etiquetatge terme pral.n m es etiquetaje  fr étiquetage  en labelling  
901 pedagogia general > antropologia de l'educació ca etnocentrisme terme pral.n m es etnocentrismo  fr ethnocentrisme  en ethnocentrism  
902 pedagogia general > antropologia de l'educació ca etnografia terme pral.n f es etnografía  fr ethnographie  en ethnography  
903 pedagogia general > antropologia de l'educació ca etnologia terme pral.n f es etnología  fr ethnologie  en ethnology  
904 pedagogia social > sociologia de l'educació ca etnometodologia terme pral.n f es etnometodología  fr ethnométhodologie  en ethnomethodology  
905 organització i gestió educatives > persones ca interí | interina terme pral.n m, f ca eventual sin. compl.n m, f es interino  fr intérimaire  en substitute teacher  en supply teacher  
906 pedagogia general > filosofia de l'educació ca evolució terme pral.n f es evolución  fr évolution  en evolution  
907 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca examen terme pral.n m ca prova terme pral.n m es examen  es prueba  fr épreuve  fr examen  en exam  en examination  
908 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca examen de prova terme pral.n m ca examen blanc sin. compl.n m es examen de prueba  fr examen blanc  en mock  en mock exam  en mock simulation  
909 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca examen de recuperació terme pral.n m es examen de recuperación  fr examen de rattrapage  en resit examination  
910 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca examen final terme pral.n m ca examen global terme pral.n m es examen final  es examen global  fr examen final  en final examination  
911 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca examinador | examinadora terme pral.n m, f es examinador  fr examinateur  en examiner  
912 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca examinand | examinanda terme pral.n m, f es examinando  fr candidat  en examinee  
913 pedagogia social > educació social ca exclusió social terme pral.n f es exclusión social  fr exclusion sociale  en social exclusion  
914 didàctica > mètodes i estratègies ca excursió terme pral.n f es excursión  fr excursion  en excursion  
915 didàctica > mètodes i estratègies ca exemple terme pral.n m es ejemplo  fr exemple  en example  
916 didàctica > mètodes i estratègies ca exercici terme pral.n m es ejercicio  fr exercice  en exercise  
917 didàctica > mètodes i estratègies ca exercici estructural terme pral.n m ca exercici d'automatització sin. compl.n m es ejercicio de automatización  es ejercicio estructural  fr drill  fr exercice d'automatisation  en drill  
918 pedagogia general > filosofia de l'educació ca existencialisme terme pral.n m es existencialismo  fr existentialisme  en existentialism  
919 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca expectativa terme pral.n f es expectativa  fr attente  en expectancy  
920 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca expedient acadèmic terme pral.n m es expediente académico  fr dossier scolaire  en academic record  
921 didàctica > aprenentatge ca experiència terme pral.n f es experiencia  fr expérience  en experience  
922 pedagogia general > teoria de l'educació ca experiència terme pral.n f es experiencia  fr expérience  en experience  
923 recerca educativa > mètodes de recerca ca experimentació terme pral.n f es experimentación  fr expérimentation  en experimentation  
924 didàctica > mètodes i estratègies ca explicació terme pral.n f es explicación  fr explication  en explanation  
925 didàctica > mètodes i estratègies ca exposició terme pral.n f es exposición  fr exposition  en exposition  en presentation  
926 didàctica > mètodes i estratègies ca expressió terme pral.n f es expresión  fr expression  en expression  
927 didàctica > mètodes i estratègies ca expressió corporal terme pral.n f es expresión corporal  fr expression corporelle  en body expression  
928 didàctica > mètodes i estratègies ca expressió escrita terme pral.n f es expresión escrita  fr expression écrite  en written expression  
929 didàctica > mètodes i estratègies ca expressió oral terme pral.n f es expresión oral  fr expression orale  en oral expression  
930 didàctica > mètodes i estratègies ca expressió visual i plàstica terme pral.n f es expresión visual y plástica  fr expression visuelle et plastique  en visual and plastic expression  
931 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca extensió universitària terme pral.n f es extensión universitaria  fr extension universitaire  en university extension  
932 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca extinció de conducta terme pral.n f es extinción de conducta  fr extinction de comportement  en behaviour extinction  
933 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca extraversió terme pral.n f es extraversión  fr extraversion  en extroversion  
934 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca facultat terme pral.n f es facultad  fr faculté  en faculty  
935 didàctica > aprenentatge ca fals principiant | falsa principiant terme pral.n m, f es falso principiante  fr faux débutant  en false beginner  
936 pedagogia social > sociologia de l'educació ca família terme pral.n f es familia  fr famille  en family  
937 didàctica > mètodes i estratègies ca fantasia terme pral.n f es fantasía  fr fantaisie  en fantasy  
938 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca fatiga terme pral.n f es fatiga  fr fatigue  en fatigue  
939 orientació psicopedagògica > orientació professional ca formació en centres de treball terme pral.n f ca FCT siglan f es formación en centros de trabajo  es FCT  
940 orientació psicopedagògica > orientació professional ca feina terme pral.n f ca treball terme pral.n m ca ocupació sin. compl.n f es empleo  es ocupación  es trabajo  fr emploi  fr travail  en employment  en job  en occupation  en work  
941 orientació psicopedagògica > educació emocional ca felicitat terme pral.n f es felicidad  fr bonheur  en happiness  
942 pedagogia general > filosofia de l'educació ca fenomenologia terme pral.n f es fenomenología  fr phénoménologie  en phenomenology  
943 pedagogia general > antropologia de l'educació ca fenotip terme pral.n m ca fenotipus sin. compl.n m es fenotipo  fr phénotype  en phenotype  
944 pedagogia general > filosofia de l'educació ca fi de l'educació terme pral.n m es fin de la educación  fr fin de l'éducation  en aim of education  
945 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca fiabilitat terme pral.n f es fiabilidad  fr fiabilité  fr fidelité  en reliability  
946 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca pel·lícula terme pral.n f ca film sin. compl.n m es película  fr film  en film  
947 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca filmoteca terme pral.n f es cinemateca  es filmoteca  fr cinémathèque  en film library  
948 pedagogia general > filosofia de l'educació ca filosofia de l'educació terme pral.n f es filosofía de la educación  fr philosophie de l'éducation  en philosophy of education  
949 educació especial > teràpia ca fisioteràpia terme pral.n f es fisioterapia  fr physiothérapie  en physical therapy  en physiotherapy  
950 didàctica > recursos didàctics ca fitxa terme pral.n f es ficha  fr fiche  
951 educació especial > discapacitats ca fòbia terme pral.n f es fobia  fr phobie  en phobia  
952 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca fòbia a l'escola terme pral.n f ca fòbia escolar sin. compl.n f es fobia a la escuela  es fobia escolar  fr phobie scolaire  en school phobia  
953 pedagogia general > antropologia de l'educació ca folklore terme pral.n m es folclore  fr folklore  en folklore  
954 pedagogia general > antropologia de l'educació ca fonamentalisme terme pral.n m es fundamentalismo  fr fondamentalisme  en fundamentalism  
955 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca fonoteca terme pral.n f es fonoteca  fr phonothèque  en phonograph records library  en record library  
956 didàctica > currículum ca font del currículum terme pral.n f es fuente del currículum  fr source du programme  en source of curriculum  
957 conceptes generals ca formació terme pral.n f es formación  fr formation  en training  
958 conceptes generals ca formació terme pral.n f es formación  fr formation  en training  
959 didàctica > formació permanent ca formació a l'organització terme pral.n f es formación en la organización  fr formation en entreprise  fr formation interne  en in-company training  en in-house training  
960 didàctica > currículum ca formació andorrana terme pral.n f es formación andorrana  fr formation andorrane  
961 didàctica > formació del professorat ca formació del professorat terme pral.n f es formación del profesorado  fr formation des enseignants  fr formation des instituteurs  fr formation des maîtres  en teacher education  en teacher training  
962 orientació psicopedagògica > orientació professional ca formació inicial terme pral.n f es formación inicial  fr formation initiale  en initial training  
963 orientació psicopedagògica > orientació professional ca formació ocupacional terme pral.n f es formación ocupacional  fr initiation au travail  en job training  
964 pedagogia social > educació no formal ca formació permanent d'adults terme pral.n f es formación permanente de adultos  fr formation permanente des adultes  
965 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca formació professional de grau mitjà terme pral.n f es formación profesional de grado medio  fr formation professionnelle de degré moyen  en intermediate specific vocational training  
966 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca formació professional de grau superior terme pral.n f es formación profesional de grado superior  fr formation professionnelle de degré supérieur  en advanced specific vocational training  
967 organització i gestió educatives > persones ca formador | formadora terme pral.n m, f es formador  fr formateur  en trainer  
968 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca format terme pral.n m es formato  fr format  en format  
969 didàctica > recursos didàctics ca format terme pral.n m es formato  fr format  en format  
970 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca fòrum terme pral.n m ca grup de discussió terme pral.n m es foro  es foro de discusión  es grupo de discusión  es grupo de interés  es grupo de noticias  fr forum  fr forum de discussion  fr forum électronique  fr groupe de discussion  fr groupe de nouvelles  en conference group  en discussion forum  en discussion group  en forum  en interest group  en newsgroup  
971 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca fotografia terme pral.n f es fotografía  fr photographie  en photography  
972 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca fracàs escolar terme pral.n m es fracaso escolar  fr échec scolaire  en school failure  
973 recerca educativa > mètodes de recerca ca freqüència terme pral.n f es frecuencia  fr fréquence  en frequency  
974 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca frustració terme pral.n f es frustración  fr frustration  en frustration  
975 organització i gestió educatives > persones ca funcionari | funcionària terme pral.n m, f ca funcionari públic | funcionària pública terme pral.n m, f es funcionario  es funcionario público  fr fonctionnaire  fr fonctionnaire public  en civil servant  
976 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca fundació educativa terme pral.n f es fundación educativa  fr fondation éducative  en educational foundation  
977 educació especial ca gelosia terme pral.n f es celotipia  fr jalousie  en jealousy  
978 pedagogia social > sociologia de l'educació ca generació terme pral.n f es generación  fr génération  en generation  
979 didàctica > aprenentatge ca generalització terme pral.n f es generalización  fr généralisation  en generalisation  
980 pedagogia general > antropologia de l'educació ca gènere terme pral.n m es género  fr genre  en gender  
981 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca geni terme pral.n m es genio  fr génie  en genius  
982 pedagogia social > educació social ca gerontologia educativa terme pral.n f es gerontología educativa  fr gérontologie éducative  en educational gerontology  
983 pedagogia general > filosofia de l'educació ca gestaltisme terme pral.n m ca psicologia de la forma sin. compl.n f ca psicologia de la Gestalt sin. compl.n f es gestaltismo  es psicología de la forma  es psicología de la Gestalt  fr gestaltisme  fr théorie de la forme  fr théorie de la Gestalt  en Gestalt psychology  en Gestalt theory  en Gestaltism  
984 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca gestió d'un centre educatiu terme pral.n f es gestión de un centro educativo  fr gestion d'établissement d'enseignement  fr gestion d'établissement scolaire  en management of educational institution  
985 pedagogia social > sociologia de l'educació ca gestió de conflictes terme pral.n f ca gestió positiva de conflictes terme pral.n f ca resolució de conflictes terme pral.n f es gestión de conflictos  es gestión positiva de conflictos  es resolución de conflictos  fr règlement de conflits  fr résolution de conflits  en conflict management  en conflict resolution  en settlement of conflicts  
986 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca gestió de la informació terme pral.n f ca processament de la informació terme pral.n m es gestión de la información  es procesamiento de la información  fr traitement de l'information  en information processing  
987 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca gestió de la informació terme pral.n f ca infonomia terme pral.n f es infonomía  fr gestion de l'information  en information management  
988 pedagogia social > animació sociocultural ca gimcana terme pral.n f es gincana  fr gymkhana  en gymkhana  
989 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca gimnàs terme pral.n m es gimnasio  fr gymnase  en gym  en gymnasium  
990 didàctica > currículum ca gimnàstica terme pral.n f es gimnasia  es gimnástica  fr gymnastique  en gymnastics  
991 pedagogia social > sociologia de l'educació ca globalització terme pral.n f ca mundialització terme pral.n f es globalización  es mundialización  fr mondialisation  fr planétarisation  fr planétisation  en globalisation  
992 didàctica > mètodes i estratègies ca globalització terme pral.n f es globalización  fr globalisation  en globalisation  
993 didàctica > didàctiques específiques ca glotodidàctica terme pral.n f es glosodidáctica  es glotodidáctica  fr glottodidactique  en glottodidactics  en language teaching  
994 organització i gestió educatives > organització educativa ca graduació terme pral.n f es graduación  fr gradation  en gradation  
995 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca graduació terme pral.n f es graduación  fr collation des grades  fr remise d'un diplôme  en graduation  
996 organització i gestió educatives > persones ca graduat | graduada terme pral.n m, f es graduado  fr diplômé  en graduate  
997 educació especial > teràpia ca grafoteràpia terme pral.n f es grafoterapia  fr graphothérapie  en graphotherapy  
998 didàctica > currículum ca gramàtica terme pral.n f es gramática  fr grammaire  en grammar  
999 didàctica > mètodes i estratègies ca gran grup terme pral.n m ca grup gran sin. compl.n m es gran grupo  es grupo grande  fr grand groupe  fr macrogroupe  en large group  
1000 pedagogia social > animació sociocultural ca granja escola terme pral.n f es granja escuela  fr ferme-école  en school farm  
1001 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca grau terme pral.n m es grado  fr année d'études  en grade  
1002 didàctica > aprenentatge ca grau d'instrucció terme pral.n m es grado de instrucción  es nivel de instrucción  es nivel instructivo  fr degré d'instruction  en educational level  
1003 pedagogia social > sociologia de l'educació ca gresol terme pral.n m es crisol  fr creuset  en melting pot  
1004 didàctica > mètodes i estratègies ca grup de col·loqui terme pral.n m es grupo coloquial  fr groupe de discussion  en colloquial group  
1005 didàctica > mètodes i estratègies ca grup de discussió terme pral.n m es grupo de discusión  fr groupe d'échange  fr groupe de discussion  en discussion group  
1006 recerca educativa > agents de la recerca ca grup de recerca terme pral.n m es grupo de investigación  fr groupe de recherche  en research group  
1007 pedagogia social > educació social ca grup de risc terme pral.n m es grupo de riesgo  fr groupe à risque  fr groupe exposé  en risk group  
1008 didàctica > mètodes i estratègies ca grup de treball terme pral.n m es grupo de trabajo  fr groupe de travail  en work group  en working group  en working party  
1009 didàctica > mètodes i estratègies ca grup diana terme pral.n m es grupo diana  fr groupe cible  en target group  
1010 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca grup escolar terme pral.n m es grupo escolar  fr groupe scolaire  en school complex  
1011 didàctica > mètodes i estratègies ca grup flexible terme pral.n m es grupo flexible  
1012 didàctica > mètodes i estratègies ca grup heterogeni terme pral.n m es grupo heterogéneo  fr groupe hétérogène  en heterogeneous group  
1013 didàctica > mètodes i estratègies ca grup homogeni terme pral.n m es grupo homogéneo  fr groupe homogène  en homogeneous group  
1014 didàctica > mètodes i estratègies ca grup mitjà terme pral.n m es grupo medio  
1015 didàctica > mètodes i estratègies ca petit grup terme pral.n m ca grup petit sin. compl.n m es grupo pequeño  es pequeño grupo  fr microgroupe  fr petit groupe  en small group  
1016 pedagogia social > sociologia de l'educació ca grup social terme pral.n m es grupo social  fr groupe social  en social group  
1017 pedagogia social > educació no formal ca guia terme pral.n f ca noia guia terme pral.n f es guía  fr guide  en Girl Guide  en Girl Scout  
1018 didàctica > recursos didàctics ca guia didàctica terme pral.n f ca llibre del professor terme pral.n m es guía didáctica  es libro del profesor  fr guide de l'enseignant  fr guide du maître  fr livre du maître  en teacher's guide  
1019 pedagogia social > educació no formal ca guiatge terme pral.n m es guidismo  fr guidisme  en guiding  
1020 orientació psicopedagògica > educació emocional ca habilitat social terme pral.n f es habilidad social  fr aptitude sociale  en social ability  en social skill  
1021 orientació psicopedagògica > educació emocional ca hàbit terme pral.n m ca habitud terme pral.n f es hábito  fr habitude  en habit  
1022 didàctica > aprenentatge ca hàbit d'estudi terme pral.n m es hábito de estudio  fr habitude d'étude  en study habit  
1023 didàctica > formació permanent ca hàbit de lectura terme pral.n m es hábito de lectura  fr habitude de lecture  en reading habit  
1024 didàctica > formació permanent ca hemeroteca terme pral.n f es hemeroteca  fr hémérothèque  en periodicals library  
1025 didàctica > formació permanent ca hemeroteca terme pral.n f es hemeroteca  fr hémérothèque  en periodicals collection  
1026 didàctica > formació permanent ca hemeroteca terme pral.n f es hemeroteca  fr hémérothèque  en periodicals library  
1027 pedagogia general > antropologia de l'educació ca herència terme pral.n f es herencia  fr hérédité  en heredity  en inheritance  
1028 pedagogia general > filosofia de l'educació ca hermenèutica terme pral.n f es hermenéutica  fr herméneutique  en hermeneutics  
1029 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca heteroavaluació terme pral.n f es heteroevaluación  fr hétéroévaluation  en heteroevaluation  
1030 didàctica > mètodes i estratègies ca heurística terme pral.n f es heurística  fr heuristique  en heuristic  
1031 didàctica > currículum ca higiene escolar terme pral.n f es higiene escolar  fr hygiène scolaire  en school hygiene  
1032 educació especial > necessitats educatives especials ca hiperactiu -iva terme pral.adj es hiperactivo  fr hyperactif  en hyperactive  
1033 educació especial > necessitats educatives especials ca hiperactivitat terme pral.n f es hiperactividad  fr hyperactivité  en hyperactivity  
1034 educació especial > necessitats educatives especials ca hiperemotivitat terme pral.n f es hiperemotividad  fr hyperémotivité  en hyperemotivity  
1035 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca hipermèdia terme pral.n m es hipermedia  fr hypermedia  en hypermedia  
1036 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca hipertext terme pral.n m es hipertexto  fr hypertext  en hypertext  
1037 didàctica > mètodes i estratègies ca hipnopèdia terme pral.n f es hipnopedia  fr hypnopédie  en hypnopedia  en sleep-learning  
1038 educació especial > discapacitats ca hipoacúsia terme pral.n f es hipoacusia  fr hypoacousie  en hypacusis  en hypoacusis  
1039 recerca educativa > mètodes de recerca ca hipòtesi terme pral.n f es hipótesis  fr hypothèse  en hypothesis  
1040 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca història de vida terme pral.n f es historia de vida  fr histoire de vie  en life history  
1041 pedagogia general > filosofia de l'educació ca holisme terme pral.n m es holismo  fr holisme  en holism  
1042 pedagogia general > antropologia de l'educació ca homeòstasi terme pral.n f es homeostasis  fr homéostase  en homeostasis  
1043 organització i gestió educatives > administració educativa ca homologació terme pral.n f es homologación  fr homologation  en homologation  
1044 organització i gestió educatives > organització educativa ca horari escolar terme pral.n m es horario escolar  fr horaire scolaire  en school timetable  
1045 organització i gestió educatives > organització educativa ca horari lectiu terme pral.n m es horario lectivo  
1046 didàctica > currículum ca hort escolar terme pral.n m es huerto escolar  fr potager scolaire  en school garden  
1047 didàctica > currículum ca humanitats terme pral.n f pl es humanidades  fr humanités  en humanities  
1048 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca intel·ligència artificial terme pral.n f ca IA siglan f es inteligencia artificial  es IA  fr intelligence artificielle  fr IA  en artificial intelligence  en AI  
1049 didàctica > mètodes i estratègies ca idea principal terme pral.n f es idea principal  fr idée principale  en main idea  
1050 didàctica > mètodes i estratègies ca idea secundària terme pral.n f es idea secundaria  fr idée secondaire  en secondary idea  
1051 pedagogia general > filosofia de l'educació ca ideal de l'educació terme pral.n m es ideal de la educación  es ideal educativo  fr idéal de l'éducation  fr idéal educatif  en educational ideal  
1052 pedagogia general > filosofia de l'educació ca idealisme terme pral.n m es idealismo  fr idealisme  en idealism  
1053 pedagogia general > filosofia de l'educació ca idealisme terme pral.n m es idealismo  fr idealisme  en idealism  
1054 didàctica > currículum ca ideari educatiu terme pral.n m es ideario educativo  
1055 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca identitat terme pral.n f es identidad  fr identité  en identity  
1056 pedagogia general > antropologia de l'educació ca identitat cultural terme pral.n f es identidad cultural  fr identité culturelle  en cultural identity  
1057 pedagogia general > política de l'educació ca ideologia terme pral.n f es ideología  fr idéologie  en ideology  
1058 didàctica > currículum ca llengua terme pral.n f ca idioma sin. compl.n m es idioma  es lengua  fr langue  en language  
1059 didàctica > currículum ca llengua artificial terme pral.n f ca idioma artificial sin. compl.n f es conlang  es ideolengua  es idioma artificial  es lengua artificial  es lengua construida  es lengua planificada  fr conlang  fr langue artificielle  fr langue construite  en artificial language  en conlang  en constructed language  en planned language  
1060 didàctica > currículum ca llengua estrangera terme pral.n f ca idioma modern sin. compl.n m es idioma moderno  es lengua extranjera  fr langue étrangère  fr langue vivante étrangère  en foreign language  en modern language  
1061 didàctica > currículum ca llengua oficial terme pral.n f ca idioma oficial sin. compl.n m es idioma oficial  es lengua oficial  fr langue oficielle  en official language  
1062 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca ikastola terme pral.n f es ikastola  fr ikastola  en ikastola  
1063 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca imaginació terme pral.n f es imaginación  fr imagination  en imagination  
1064 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca imatge institucional terme pral.n f es imagen institucional  fr image institutionnelle  en corporate image  
1065 didàctica > aprenentatge ca imitació terme pral.n f es imitación  fr imitation  en imitation  
1066 educació especial > necessitats educatives especials ca immaduresa terme pral.n f es inmadurez  fr immaturité  en immaturity  
1067 didàctica > mètodes i estratègies ca immersió lingüística terme pral.n f es inmersión lingüística  fr immersion linguistique  en language immersion  
1068 pedagogia social > sociologia de l'educació ca immigració terme pral.n f es inmigración  fr immigration  en immigration  
1069 didàctica > mètodes i estratègies ca impremta escolar terme pral.n f es imprenta escolar  fr imprimerie scolaire  en school printing  
1070 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca impressió terme pral.n f es impresión  es impronta  es impronta  fr empreinte  fr imprégnation  en imprinting  
1071 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca impulsivitat terme pral.n f es impulsividad  fr impulsivité  en impulsiveness  
1072 pedagogia social > educació social ca inadaptació escolar terme pral.n f es inadaptación escolar  fr inadaptation scolaire  fr mésadaptation scolaire  en educational maladjustment  en school maladjustment  
1073 pedagogia social > educació social ca inadaptació social terme pral.n f es inadaptación social  fr inadaptation sociale  fr mésadaptation sociale  en social maladjustment  
1074 didàctica > mètodes i estratègies ca incentiu terme pral.n m es incentivo  fr incitation  fr stimulant  en incentive  
1075 educació especial > integració ca inclusió escolar terme pral.n f es inclusión escolar  fr inclusion scolaire  en inclusion  en school inclusion  
1076 pedagogia social > educació social ca inclusió social terme pral.n f es inclusión social  fr inclusion sociale  en social inclusion  
1077 educació especial > integració ca inclusiu -iva terme pral.adj es inclusivo  fr inclusif  en inclusive  
1078 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca índex d'escolarització terme pral.n m es índice de escolarización  fr taux de scolarisation  en schooling rate  
1079 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca índex de dificultat terme pral.n m es índice de dificultad  fr indice de difficulté  en difficulty index  
1080 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca índex de discriminació terme pral.n m es índice de discriminación  fr indice de discrimination  en discrimination index  en index of discrimination  
1081 recerca educativa > mètodes de recerca ca indicador terme pral.n m es indicador  fr indicateur  en indicator  
1082 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca indisciplina terme pral.n f es indisciplina  fr indiscipline  en indiscipline  
1083 didàctica > mètodes i estratègies ca individualització terme pral.n f es individualización  fr individualisation  en individualization  
1084 didàctica > mètodes i estratègies ca inducció terme pral.n f es inducción  fr induction  en induction  
1085 educació especial > necessitats educatives especials ca infantilisme terme pral.n m es infantilismo  fr infantilisme  en infantilism  
1086 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca informació terme pral.n f es información  fr information  en information  
1087 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca informació digital terme pral.n f es información digital  fr information numérique  en digital information  
1088 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca informe d'autoavaluació terme pral.n m es informe de autoevaluación  fr rapport d'autoévaluation  en self-assessment report  en self-evaluation report  
1089 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca informe d'avaluació externa terme pral.n m es informe de evaluación externa  fr rapport d'évaluation externe  en external assessment report  en external evaluation report  
1090 pedagogia general > filosofia de l'educació ca innatisme terme pral.n m es innatismo  fr innéisme  en innatism  
1091 pedagogia general > teoria de l'educació ca innovació educativa terme pral.n f ca innovació curricular sin. compl.n f ca innovació del currículum sin. compl.n f ca innovació didàctica sin. compl.n f es innovación curricular  es innovación del currículo  es innovación didáctica  es innovación educativa  fr innovation éducative  fr innovation en éducation  en curricular innovation  en educational innovation  
1092 pedagogia social > educació social ca inserció laboral terme pral.n f es inserción laboral  fr insertion professionnelle  en occupational integration  
1093 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca inspecció educativa terme pral.n f ca supervisió educativa sin. compl.n f es inspección educativa  es supervisión educativa  fr inspection académique  en school inspection  
1094 organització i gestió educatives > persones ca inspector d'educació | inspectora d'educació terme pral.n m, f es inspector de educación  fr inspecteur de l'enseignement  en school inspector  
1095 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca instint terme pral.n m es instinto  fr instinct  en instinct  
1096 organització i gestió educatives > institucions i associacions ca institució educativa terme pral.n f es institución educativa  fr institution educative  en educational institution  
1097 organització i gestió educatives > administració educativa ca institut de ciències de l'educació terme pral.n m es instituto de ciencias de la educación  
1098 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca institut escola terme pral.n m es instituto escuela  
1099 conceptes generals ca instrucció terme pral.n f es instrucción  fr instruction  en instruction  
1100 conceptes generals ca instructiu -iva terme pral.adj es instructivo  fr instructif  en instructive  
1101 organització i gestió educatives > persones ca instructor | instructora terme pral.n m, f es instructor  fr instructeur  en instructor  
1102 educació especial > integració ca integració escolar terme pral.n f es integración escolar  fr intégration scolaire  en mainstreaming  
1103 pedagogia social > educació social ca integració social terme pral.n f es integración social  fr intégration sociale  en social integration  
1104 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca intel·ligència terme pral.n f es inteligencia  fr intelligence  en intelligence  
1105 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca intel·ligència emocional terme pral.n f es inteligencia emocional  fr intelligence émotionnelle  en emotional intelligence  en EI  
1106 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca intel·ligències múltiples terme pral.n f pl es inteligencias múltiples  fr intelligences multiples  en multiple intelligences  en MI  
1107 didàctica > mètodes i estratègies ca intencionalitat educativa terme pral.n f es intencionalidad educativa  fr intentionnalité éducative  en educational intentionality  
1108 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca interacció terme pral.n f es interacción  fr interaction  en interaction  
1109 pedagogia general > teoria de l'educació ca interacció educativa terme pral.n f es interacción educativa  fr interaction éducative  en educational interaction  
1110 pedagogia social > sociologia de l'educació ca interacció social terme pral.n f es interacción social  fr interaction sociale  en social interaction  
1111 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca interactiu -iva terme pral.adj es interactivo  fr interactif  en interactive  
1112 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca interactivitat terme pral.n f es interactividad  fr interactivité  en interactivity  
1113 didàctica > mètodes i estratègies ca intercanvi escolar terme pral.n m es intercambio escolar  fr échange scolaire  en school exchange  
1114 pedagogia general > antropologia de l'educació ca interculturalisme terme pral.n m es interculturalismo  fr interculturalisme  en interculturalism  
1115 pedagogia general > teoria de l'educació ca interdisciplinari -ària terme pral.adj es interdisciplinar  es interdisciplinario  fr interdisciplinaire  en interdisciplinary  
1116 pedagogia general > teoria de l'educació ca interdisciplinarietat terme pral.n f es interdisciplinariedad  fr interdisciplinarité  en interdisciplinarity  
1117 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca interès terme pral.n m es interés  fr intérêt  en interest  
1118 didàctica > aprenentatge ca interferència d'aprenentatge terme pral.n f ca transferència d'aprenentatge negativa terme pral.n f ca interferència didàctica sin. compl.n f es interferencia del aprendizaje  fr interférence  en learning interference  
1119 didàctica > didàctiques específiques ca interferència lingüística terme pral.n f es interferencia lingüística  fr interférence linguistique  en linguistic interference  
1120 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca internat terme pral.n m es internado  fr internat  fr pensionnat  en boarding school  
1121 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca internet terme pral.n m/f es internet  fr Internet  en Internet  
1122 didàctica > mètodes i estratègies ca intervenció educativa terme pral.n f es intervención educativa  fr intervention éducative  en didactic intervention  
1123 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca intervenció psicopedagògica terme pral.n f ca orientació psicopedagògica terme pral.n f es intervención psicopedagógica  es orientación psicopedagógica  fr intervention psycopédagoqique  fr orientation psychopédagogique  en psychopedagogical counseling  en psychopedagogical guidance  en psychopedagogical intervention  
1124 pedagogia social > educació social ca intervenció socioeducativa terme pral.n f es intervención socioeducativa  fr intervention sociale et éducative  fr intervention socio-éducative  en socioeducational action  en socioeducational intervention  
1125 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca intranet terme pral.n f es intranet  fr intranet  en intranet  
1126 orientació psicopedagògica > educació emocional ca introspecció terme pral.n f es introspección  fr instrospection  en introspection  
1127 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca introversió terme pral.n f es introversión  fr introversion  en introversion  
1128 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca intuïció terme pral.n f es intuición  fr intuition  en intuition  
1129 recerca educativa ca recerca terme pral.n f ca investigació sin. compl.n f es investigación  fr recherche  en research  
1130 recerca educativa > agents de la recerca ca investigador | investigadora terme pral.n m, f ca recercador | recercadora sin. compl.n m, f es investigador  fr chercheur  fr investigateur  en investigator  en researcher  
1131 educació especial ca irritabilitat terme pral.n f es irritabilidad  fr irritabilité  en irritability  
1132 pedagogia general > filosofia de l'educació ca isomorfisme terme pral.n m es isomorfismo  fr isomorphisme  en isomorphism  
1133 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca ítem terme pral.n m es item  es ítem  fr item  en item  
1134 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca ítem d'ancoratge terme pral.n m es ítem ancla  es ítem de anclaje  fr item d'ancrage  fr item de référence  en anchor item  
1135 didàctica > currículum ca itinerari de natura terme pral.n m es itinerario de naturaleza  fr itinéraire de nature  en nature itinerary  
1136 didàctica > currículum ca itinerari educatiu terme pral.n m es itinerario educativo  fr parcours éducatif  en educational pathway  
1137 didàctica > currículum ca jerarquia d'aprenentatge terme pral.n f es jerarquía de aprendizaje  fr hiérarchie d'apprentissage  en learning hierarchy  
1138 didàctica > recursos didàctics ca joc terme pral.n m es juego  fr jeu  en game  
1139 didàctica > mètodes i estratègies ca joc de rol terme pral.n m es juego de rol  fr jeu de rôle  en role playing  
1140 didàctica > mètodes i estratègies ca joc de simulació terme pral.n m es juego de simulación  fr jeu de mise en situation  fr jeu de simulation  en simulation exercise  en situation simulation exercise  
1141 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca videojoc terme pral.n m ca joc electrònic sin. compl.n m es juego electrónico  es videojuego  fr jeu électronique  fr jeu vidéo  en electronic game  en video game  
1142 pedagogia social > sociologia de l'educació ca ludopatia terme pral.n f ca joc patològic sin. compl.n m es juego patológico  es ludopatía  fr jeu pathologique  fr ludopathie  en gambling addiction  en pathological gambling  
1143 didàctica > recursos didàctics ca joguina terme pral.n f ca joguet sin. compl.n m es juguete  fr jouet  en toy  
1144 organització i gestió educatives > organització educativa ca jornada escolar terme pral.n f es jornada escolar  fr jounée scolaire  en school day  
1145 orientació psicopedagògica > orientació professional ca jubilació terme pral.n f es jubilación  es retiro  fr retraite  en retirement  
1146 pedagogia general > filosofia de l'educació ca judici de valor terme pral.n m es juicio de valor  fr jugement de valeur  en value judgment  
1147 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca laboratori terme pral.n m es laboratorio  fr laboratoire  en laboratory  
1148 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca laboratori d'idiomes terme pral.n m es laboratorio de idiomas  fr laboratoire de langues  en language laboratory  
1149 pedagogia general > filosofia de l'educació ca laïcitat terme pral.n f ca laïcisme sin. compl.n m es laicismo  fr laïcité  en laicism  
1150 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca xarxa d'àrea local terme pral.n f ca LAN siglan f es red de área local  es LAN  fr réseau local d'entreprise  fr RLE  en local area network  en LAN  
1151 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca lateralitat terme pral.n f es lateralidad  fr latéralité  en laterality  
1152 organització i gestió educatives > organització educativa ca lectiu -iva terme pral.adj es lectivo  fr de classe  en school  
1153 didàctica > aprenentatge ca lectoescriptura terme pral.n f es lecto-escritura  es lectoescritura  fr lecture et écriture  en literacy  en reading and writing  
1154 organització i gestió educatives > persones ca lector | lectora terme pral.n m, f es lector  fr lecteur  en foreign language assistant  en FLA  
1155 organització i gestió educatives > organització educativa ca lectorat terme pral.n m es lectorado  fr poste de lecteur  
1156 didàctica > currículum ca lectura terme pral.n f es lectura  fr lecture  en reading  
1157 didàctica > currículum ca lectura eficaç terme pral.n f ca lectura ràpida terme pral.n f es lectura eficaz  es lectura rápida  fr lecture efficace  fr lecture rapide  en efficient reading  en speed reading  
1158 educació especial > logopèdia ca lectura labial terme pral.n f es lectura labial  fr labiolecture  fr lecture labiale  fr lecture sur les lèvres  en lip reading  en speech reading  
1159 didàctica > currículum ca lectura primerenca terme pral.n f ca lectura precoç sin. compl.n f es lectura precoz  fr lecture précoce  en early reading  
1160 educació especial > necessitats educatives especials ca lectura tàctil terme pral.n f es lectura táctil  fr lecture tactile  en finger reading  en tactile reading  
1161 pedagogia general > política de l'educació ca legislació educativa terme pral.n f es legislación educativa  fr législation de l'éducation  en educational legislation  
1162 pedagogia social > sociologia de l'educació ca líder terme pral.n m, f es líder  fr leader  fr meneur  en leader  
1163 didàctica > mètodes i estratègies ca lideratge terme pral.n m es liderato  es liderazgo  fr leadership  en leadership  
1164 educació especial > discapacitats ca limitació en l'activitat terme pral.n f es limitación en la actividad  fr limitation de l'activité  en activity limitation  
1165 didàctica > currículum ca literatura terme pral.n f es literatura  fr littérature  en literature  
1166 didàctica > currículum ca literatura infantil i juvenil terme pral.n f es literatura infantil y juvenil  fr littérature enfantine  fr littérature pour la jeunesse  en children's and juvenile literature  en children's and youth literature  
1167 didàctica > currículum ca literatura popular terme pral.n f es literatura popular  fr littérature populaire  en folk literature  en traditional literature  
1168 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca llar d'infants terme pral.n f ca primer cicle d'educació infantil terme pral.n m es guardería  es primer ciclo de educación infantil  fr éducation préscolaire  en preschool education  
1169 didàctica > currículum ca llatí terme pral.n m es latín  fr latin  en Latin  
1170 didàctica > recursos didàctics ca llegenda terme pral.n f es leyenda  fr légende  en legend  
1171 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca llei terme pral.n f es ley  fr loi  en law  
1172 pedagogia general > política de l'educació ca llei d'educació terme pral.n f ca llei educativa terme pral.n f es ley de educación  es ley educativa  fr loi sur l'éducation  en education law  en educational law  
1173 didàctica > currículum ca llengua vehicular terme pral.n f ca llengua d'ensenyament sin. compl.n f es lengua de enseñanza  es lengua vehicular  fr langue d'enseignement  fr langue de scolarisation  en language of education  en language of instruction  
1174 didàctica > currículum ca llengua materna terme pral.n f ca llengua primera terme pral.n f es lengua materna  es lengua primera  fr langue maternelle  en first language  en mother tongue  en native language  
1175 didàctica > currículum ca llengua pròpia terme pral.n f es lengua propia  
1176 didàctica > currículum ca llenguatge terme pral.n m es lenguaje  fr langage  en language  
1177 didàctica > didàctiques específiques ca llenguatge corporal terme pral.n m es lenguaje corporal  fr langage corporel  fr langage du corps  en body language  
1178 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca llenguatge d'autors terme pral.n m ca llenguatge de creació terme pral.n m es lenguaje autor  es lenguaje de autor  fr langage auteur  fr langage de création  en author language  en authoring language  
1179 educació especial > logopèdia ca llenguatge de signes terme pral.n m es lenguaje de signos  es lenguaje gestual  fr langage des signes  en sign language  
1180 pedagogia social > animació sociocultural ca lleure terme pral.n m ca oci sin. compl.n m es ocio  es tiempo libre  fr loisir  fr temps de loisir  en leisure  en leisure time  
1181 pedagogia general > filosofia de l'educació ca llibertat terme pral.n f es libertad  fr liberté  en freedom  
1182 pedagogia general > política de l'educació ca llibertat d'aprenentatge terme pral.n f es libertad de aprendizaje  fr liberté d'apprentissage  en freedom of learning  
1183 pedagogia general > política de l'educació ca llibertat d'ensenyament terme pral.n f es libertad de enseñanza  fr liberté d'enseignement  fr liberté de l'enseignement  en freedom of teaching  
1184 pedagogia general > política de l'educació ca llibertat de càtedra terme pral.n f es libertad de cátedra  fr liberté académique  en academic freedom  
1185 pedagogia general > política de l'educació ca llibertat de recerca terme pral.n f es libertad de investigación  fr liberté de recherche  en freedom of inquiry  en research freedom  
1186 didàctica > recursos didàctics ca llibre terme pral.n m es libro  fr livre  en book  
1187 didàctica > recursos didàctics ca llibre de text terme pral.n m ca llibre de classe sin. compl.n m es libro de clase  es libro de texto  fr livre de classe  fr livre de cours  fr manuel scolaire  en course book  en schoolbook  en textbook  
1188 didàctica > recursos didàctics ca obra de consulta terme pral.n f ca llibre de consulta sin. compl.n m es libro de consulta  es obra de consulta  fr ouvrage à consulter  fr ouvrage de consultation  en reference book  
1189 didàctica > recursos didàctics ca llibre electrònic terme pral.n m ca llibre digital sin. compl.n m es libro digital  es libro electrónico  fr livre électronique  fr livre numérique  fr livrel  en e-book  en electronic book  
1190 didàctica > recursos didàctics ca llibre programat terme pral.n m es libro programado  fr livre programmé  en programmed book  en programmed textbook  
1191 didàctica > recursos didàctics ca llibre ramificat terme pral.n m es libro ramificado  fr livre brouillé  en branched book  en scrambled book  
1192 organització i gestió educatives > persones ca llicenciat | llicenciada terme pral.n m, f es licenciado  fr licencié  en licenciate  
1193 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca llicenciatura terme pral.n f es licenciatura  
1194 organització i gestió educatives > administració educativa ca llicenciatura terme pral.n f es licenciatura  fr licence  en bachelor's degree  
1195 didàctica > ensenyament ca lliçó terme pral.n f es lección  fr leçon  en lesson  
1196 didàctica > currículum ca lliçó terme pral.n f es lección  fr leçon  en lesson  
1197 orientació psicopedagògica > orientació professional ca lloc de treball terme pral.n m es puesto de trabajo  fr poste  en job  en position  en post  
1198 organització i gestió educatives > administració educativa ca plaça escolar terme pral.n f ca lloc escolar sin. compl.n m es plaza escolar  es puesto escolar  fr place d'élève  en school place  
1199 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca lloc web terme pral.n m es sitio web  fr site web  en web site  
1200 tecnologia de l'educació > educació a distància ca lloc web educatiu terme pral.n m ca web educatiu terme pral.n m es sitio web educativo  es web educativo  fr site Internet éducatif  fr site Web éducatif  en educational website  
1201 organització i gestió educatives > persones ca logopeda terme pral.n m, f es logopeda  fr logopédiste  fr orthophoniste  en speech therapist  
1202 educació especial > logopèdia ca logopèdia terme pral.n f es logopedia  fr logopédie  en logopedia  en logopedics  en speech therapy  
1203 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca ludoteca terme pral.n f es ludoteca  fr ludothèque  en toy library  
1204 pedagogia social > educació no formal ca ludotecari | ludotecària terme pral.n m, f es ludotecario  fr ludothécaire  en toy librarian  
1205 educació especial > teràpia ca ludoteràpia terme pral.n f es ludoterapia  fr ludothérapie  en play therapy  
1206 recerca educativa > mètodes de recerca ca macroeducació terme pral.n f es macroeducación  fr macro-éducation  en macro education  
1207 orientació psicopedagògica > educació emocional ca maduració terme pral.n f es maduración  fr maturation  en maturation  en maturing  
1208 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca maduresa terme pral.n f es madurez  fr maturité  en maturity  
1209 orientació psicopedagògica > educació emocional ca maduresa terme pral.n f es madurez  fr maturité  en maturity  
1210 orientació psicopedagògica > orientació professional ca maduresa vocacional terme pral.n f es madurez vocacional  fr maturité vocationnelle  en vocational maturity  
1211 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca magisteri terme pral.n m es magisterio  fr études d'instituteur  en teacher training  en teaching studies  
1212 didàctica > ensenyament ca magistrocentrisme terme pral.n m es magistrocentrismo  fr magistrocentrisme  en teacher-centred learning  
1213 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca magnetòfon terme pral.n m es magnetofón  es magnetófono  fr magnétophone  en magnetophone  en tape recorder  
1214 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca magnetoscopi terme pral.n m es magnetoscopio  fr magnétoscope  en video tape recorder  
1215 educació especial > discapacitats ca malformació terme pral.n f es malformación  fr malformation  en malformation  
1216 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca mandra terme pral.n f ca peresa terme pral.n f es pereza  fr paresse  en laziness  
1217 educació especial > discapacitats ca mania terme pral.n f es manía  fr manie  en mania  
1218 didàctica > recursos didàctics ca manual terme pral.n m es manual  fr manuel  en handbook  
1219 didàctica > recursos didàctics ca mapa terme pral.n m es mapa  fr carte  en map  
1220 didàctica > currículum ca mapa cognitiu terme pral.n m ca mapa mental terme pral.n m es mapa cognitivo  es mapa cognoscitivo  fr carte cognitive  fr carte mentale  en cognitive map  
1221 didàctica > recursos didàctics ca mapa conceptual terme pral.n m ca mapa de conceptes sin. compl.n m ca mapa semàntic sin. compl.n m es mapa conceptual  es mapa semántico  fr carte conceptuelle  fr carte des idées  en concept map  
1222 didàctica > recursos didàctics ca mapa escolar terme pral.n m es mapa escolar  fr carte scolaire  en school map  
1223 organització i gestió educatives > administració educativa ca mapa escolar terme pral.n m es mapa escolar  fr carte scolaire  en school map  
1224 organització i gestió educatives > administració educativa ca mapa escolar terme pral.n m es mapa escolar  fr carte scolaire  en school map  
1225 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca maquinari terme pral.n m es equipo físico  es hardware  fr matériel  en hardware  
1226 didàctica > currículum ca marc curricular terme pral.n m es marco curricular  fr cadre curriculaire  en curricular framework  
1227 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca marc teòric terme pral.n m es marco teórico  fr cadre théorique  en theoretical framework  
1228 pedagogia social > educació social ca marginació terme pral.n f es marginación  fr marginalisation  en marginalisation  
1229 educació especial > discapacitats ca masoquisme terme pral.n m es masoquismo  fr masochisme  en masochism  
1230 pedagogia social > sociologia de l'educació ca massificació a les aules terme pral.n f ca massificació de les aules terme pral.n f es masificación de las aulas  es masificación en las aulas  fr surpopulation dans les classes  en overcrowding in classrooms  
1231 didàctica > currículum ca matemàtiques terme pral.n f pl es matemática  es matemáticas  fr mathématique  fr mathématiques  en mathematics  
1232 didàctica > currículum ca matèria terme pral.n f es materia  fr matière  en subject  
1233 didàctica > recursos didàctics ca material didàctic terme pral.n m ca material curricular sin. compl.n m es material curricular  es material didáctico  es material pedagógico  fr matériel didactique  fr matériel pédagogique  en educational aids  en teaching aids  
1234 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca matrícula terme pral.n f es matrícula  fr inscription  en enrollment  en enrolment  en registration  
1235 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca matrícula d'honor terme pral.n f es matrícula de honor  fr mention très bien  en distinction  
1236 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca matrícula viva terme pral.n f es matrícula viva  
1237 orientació psicopedagògica > educació emocional ca mecanisme de defensa terme pral.n m es mecanismo de defensa  fr mécanisme de défense  en defense mechanism  
1238 pedagogia general > antropologia de l'educació ca medi terme pral.n m ca medi ambient sin. compl.n m es medio  es medio ambiente  es medioambiente  fr environnement  en environment  
1239 pedagogia social > sociologia de l'educació ca mediació terme pral.n f es mediación  fr médiation  en mediation  
1240 pedagogia social > sociologia de l'educació ca mediació cultural terme pral.n f es mediación cultural  fr médiation culturelle  en cultural mediation  
1241 pedagogia social > sociologia de l'educació ca mediació escolar terme pral.n f es mediación escolar  fr médiation scolaire  en school mediation  
1242 pedagogia social > sociologia de l'educació ca mediació familiar terme pral.n f es mediación familiar  fr médiation familiale  en family mediation  
1243 orientació psicopedagògica > tutoria ca mediador | mediadora terme pral.n m, f es mediador  fr médiateur  en mediator  
1244 didàctica > formació permanent ca mediateca terme pral.n f es mediateca  fr médiathèque  en media library  
1245 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca memòria terme pral.n f es memoria  fr mémoire  en memory  
1246 didàctica > ensenyament ca memorisme terme pral.n m es memorismo  fr mémorisme  
1247 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca menor estranger no acompanyat | menor estrangera no acompanyada terme pral.n m, f ca menor estranger sense referents familiars | menor estrangera sense referents familiars terme pral.n m, f ca mena sin. compl.n m, f ca MENA siglan m, f es mena  es menor extranjero no acompañado  es menor extranjero sin referentes familiares  es MENA  fr mineur isolé étranger  en separated child  en unaccompanied child  
1248 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca menjador escolar terme pral.n m es comedor escolar  fr cantine d'une école  fr cantine scolaire  fr réfectoire  en dining hall  en lunchroom  en refectory  en school canteen  
1249 pedagogia social > sociologia de l'educació ca menor d'edat terme pral.n m, f ca menor sin. compl.n m, f es menor  es menor de edad  fr mineur  en minor  
1250 orientació psicopedagògica > orientació professional ca mentor | mentora terme pral.n m, f es mentor  fr mentor  en mentor  
1251 orientació psicopedagògica > orientació professional ca mentoria terme pral.n f es mentoría  es mentoring  es tutoría  fr encadrement  fr mentorat  en mentoring  en mentorship  
1252 orientació psicopedagògica > orientació professional ca mercat de treball terme pral.n m ca mercat laboral terme pral.n m es mercado de trabajo  es mercado laboral  fr marché de l'emploi  fr marché du travail  en labor market  en labour market  
1253 organització i gestió educatives > persones ca mestre | mestra terme pral.n m, f ca professor | professora terme pral.n m, f es maestro  es profesor  fr maître  en instructor  en professor  en teacher  
1254 organització i gestió educatives > persones ca mestre | mestra terme pral.n m, f es maestro  fr instituteur  fr professeur des écoles  en teacher  
1255 organització i gestió educatives > persones ca mestre d'educació especial | mestra d'educació especial terme pral.n m, f es maestro de educación especial  fr professeur d'éducation spéciale  en special education teacher  
1256 organització i gestió educatives > persones ca mestre d'educació física | mestra d'educació física terme pral.n m, f es maestro de educación física  fr professeur d'éducation physique et sportive  en physical education teacher  
1257 organització i gestió educatives > persones ca mestre d'educació infantil | mestra d'educació infantil terme pral.n m, f ca mestre de maternal | mestra de maternal sin. compl.n m, f es maestro de educación infantil  fr éducateur en garderie  fr professeur des écoles  en kindergarten teacher  en nursery teacher  en preschool teacher  
1258 organització i gestió educatives > persones ca mestre d'educació musical | mestra d'educació musical terme pral.n m, f es maestro de educación musical  fr professeur de musique  en music teacher  
1259 organització i gestió educatives > persones ca mestre d'educació primària | mestra d'educació primària terme pral.n m, f ca mestre de primera ensenyança | mestra de primera ensenyança sin. compl.n m, f es maestro de educación primaria  fr maître d'école  fr professeur des écoles  en elementary school teacher  en primary school teacher  en schoolteacher  en teacher  
1260 organització i gestió educatives > persones ca mestre de llengua estrangera | mestra de llengua estrangera terme pral.n m, f es maestro de lengua extranjera  fr maître de langue étrangère  fr professeur de langue étrangère  en foreign language teacher  
1261 recerca educativa > mètodes de recerca ca mesurament terme pral.n m es medición  fr mesure  en measurement  
1262 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca metaavaluació terme pral.n f es metaevaluación  fr évaluation sécondaire  fr méta-évaluation  en metaevaluation  en secondary evaluation  
1263 pedagogia general > filosofia de l'educació ca metacognició terme pral.n f es metacognición  fr métacognition  en metacognition  
1264 pedagogia general > teoria de l'educació ca metateoria terme pral.n f es metateoría  fr métathéorie  en metatheory  
1265 recerca educativa > mètodes de recerca ca mètode terme pral.n m es método  fr méthode  en method  
1266 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode terme pral.n m es método  fr méthode  en method  
1267 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode actiu terme pral.n m es método activo  fr méthode active  en active method  en activity method  
1268 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode Agazzi terme pral.n m es método Agazzi  fr méthode Agazzi  en Agazzi method  
1269 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode analític terme pral.n m ca mètode global sin. compl.n m es método analítico  es método global  fr méthode analytique  fr méthode globale  en analytical method  en global method  
1270 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode audiolingual terme pral.n m ca mètode audiooral terme pral.n m es método audiolingual  es método audiolingüe  es método audiooral  fr méthode audio-orale  fr méthode audiolinguale  en audio-oral method  en audiolingual method  
1271 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode audiovisual terme pral.n m es método audiovisual  fr méthode audiovisuelle  en audio-visual method  en audiovisual method  
1272 recerca educativa > mètodes de recerca ca mètode biogràfic terme pral.n m es método biográfico  fr méthode biographique  en biographical method  
1273 pedagogia general > teoria de l'educació ca mètode comparatiu terme pral.n m es método comparativo  fr méthode comparative  en comparative method  
1274 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode de casos terme pral.n m ca mètode del cas terme pral.n m es método de casos  es método del caso  fr méthode de cas  fr méthode des cas  en case method  en case study method  
1275 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode de projectes terme pral.n m es método de proyectos  fr méthode des projets  en project method  
1276 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode Decroly terme pral.n m ca mètode ideovisual sin. compl.n m es método Decroly  es método ideovisual  fr méthode Decroly  fr méthode idéo-visuelle  en Decroly method  en ideovisual method  
1277 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode deductiu terme pral.n m es método deductivo  fr méthode déductive  en deductive method  
1278 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode eclèctic terme pral.n m es método ecléctico  fr méthode éclectique  en eclectic method  
1279 recerca educativa > mètodes de recerca ca mètode experimental terme pral.n m es método experimental  fr méthode expérimentale  en experimental method  
1280 recerca educativa > mètodes de recerca ca mètode fenomenològic terme pral.n m es método fenomenológico  fr méthode phénoménologique  en phenomenological method  
1281 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode natural terme pral.n m ca mètode Freinet sin. compl.n m es método Freinet  es método natural  fr méthode Freinet  fr méthode naturelle  en Freinet method  en natural method  
1282 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode heurístic terme pral.n m es método heurístico  fr méthode heuristique  en heuristic method  
1283 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode inductiu terme pral.n m es método inductivo  fr methode inductive  en inductive method  
1284 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode intuïtiu terme pral.n m es método intuitivo  fr méthode intuitive  en intuitive method  
1285 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode Kumon terme pral.n m es método Kumon  fr méthode Kumon  en Kumon method  
1286 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode Montessori terme pral.n m es método Montessori  fr méthode Montessori  fr pédagogie Montessori  en Montessori method  
1287 recerca educativa > mètodes de recerca ca mètode prospectiu terme pral.n m es método prospectivo  fr méthode prospective  en prospective method  
1288 recerca educativa > mètodes de recerca ca mètode quasiexperimental terme pral.n m es método cuasi-experimental  fr méthode quasi-expérimentale  en quasi-experimental method  
1289 didàctica > mètodes i estratègies ca mètode sintètic terme pral.n m es método sintético  fr méthode synthétique  en synthetic method  
1290 didàctica > currículum ca metodologia terme pral.n f es metodología  fr méthodologie  en methodology  
1291 didàctica > currículum ca metodologia didàctica terme pral.n f es metodología didáctica  fr méthodologie didactique  en didactic methodology  
1292 educació especial > discapacitats ca microcefàlia terme pral.n f es microcefalia  fr microcéphalie  en microcephaly  
1293 recerca educativa > mètodes de recerca ca microeducació terme pral.n f es microeducación  fr micro-éducation  en microeducation  
1294 didàctica > formació del professorat ca microensenyament terme pral.n m es microenseñanza  fr microenseignement  en microteaching  
1295 pedagogia general > política de l'educació ca micropolítica de l'escola terme pral.n f es micropolítica de la escuela  fr micro-politique de l'école  en micropolitics of the school  en school micropolitics  
1296 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca millora contínua terme pral.n f ca millora continuada terme pral.n f es mejora continua  es mejora continuada  fr amélioration continue  en continuous improvement  
1297 pedagogia social > educació social ca minoria terme pral.n f es minoría  fr minorité  en minority  
1298 educació especial > discapacitats ca miopia terme pral.n f es miopía  fr myopie  en myopia  
1299 pedagogia general > antropologia de l'educació ca mite terme pral.n m es mito  fr mythe  en myth  
1300 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca mitjà audiovisual terme pral.n m es medio audiovisual  fr moyen audiovisuel  en audio-visual aid  en audiovisual media  en audiovisual medium  
1301 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca mitjà de comunicació terme pral.n m es medio de comunicación  fr moyen de communication  en communication medium  
1302 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca mitjà de comunicació de massa terme pral.n m es mass media  es mass-media  es medio de comunicación de masas  fr mass media  fr média  en mass media  
1303 didàctica > currículum ca mitjans d'ensenyament terme pral.n m pl ca mitjans didàctics terme pral.n m pl ca recursos didàctics terme pral.n m pl es medios de enseñanza  es medios didácticos  es recursos didácticos  fr moyens d'enseignement  en teaching aids  
1304 didàctica > mètodes i estratègies ca mnemotècnia terme pral.n f es mnemotecnia  fr mnémotechnique  en mnemotechnics  
1305 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca mobiliari escolar terme pral.n m es mobiliario escolar  fr mobilier scolaire  en school furniture  
1306 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca mobilitat terme pral.n f es movilidad  fr mobilité  en mobility  
1307 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca mobilitat d'estudiants terme pral.n f es movilidad de estudiantes  fr mobilité des étudiants  en student mobility  
1308 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca mobilitat del professorat terme pral.n f es movilidad del profesorado  fr mobilité des enseignants  en teacher mobility  
1309 orientació psicopedagògica > orientació professional ca mobilitat laboral terme pral.n f es movilidad laboral  es movilidad ocupacional  fr mobilité professionnelle  en job related mobility  en occupational mobility  en professional mobility  
1310 pedagogia social > sociologia de l'educació ca mobilitat social terme pral.n f es movilidad social  fr mobilité sociale  en social mobility  
1311 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca model terme pral.n m es modelo  fr modèle  en model  en pattern  
1312 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca mòdem terme pral.n m es módem  fr modem  en modem  
1313 didàctica > currículum ca modificació curricular terme pral.n f es modificación curricular  fr modification curriculaire  en curriculum modification  
1314 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca mòdul terme pral.n m es módulo  fr module  en module  
1315 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca mòdul professional terme pral.n m es módulo profesional  fr module professionnel  en professional module  
1316 organització i gestió educatives > persones ca monitor | monitora terme pral.n m, f es monitor  fr moniteur  en instructor  
1317 pedagogia social > animació sociocultural ca monitor d'activitats esportives | monitora d'activitats esportives terme pral.n m, f ca monitor d'activitats físiques | monitora d'activitats físiques sin. compl.n m, f es monitor de actividades deportivas  es monitor de actividades físicas  fr moniteur des sports  fr moniteur sportif  en sports instructor  
1318 pedagogia social > animació sociocultural ca monitor de lleure | monitora de lleure terme pral.n m, f es monitor de ocio  fr moniteur de loisirs  en leisure instructor  
1319 organització i gestió educatives > persones ca monitor de menjador | monitora de menjador terme pral.n m, f es monitor de comedor  
1320 organització i gestió educatives > persones ca monitor de pati | monitora de pati terme pral.n m, f es monitor de patio  
1321 organització i gestió educatives > persones ca monitor de transport escolar | monitora de transport escolar terme pral.n m, f es monitor de transporte escolar  
1322 pedagogia general > filosofia de l'educació ca moral terme pral.n f es moral  fr morale  en morals  
1323 pedagogia general > filosofia de l'educació ca moralitat terme pral.n f es moralidad  fr moralité  en morality  
1324 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca mostra terme pral.n f es muestra  fr échantillon  en sample  
1325 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca mostra aleatòria terme pral.n f es muestra aleatoria  fr échantillon aléatoire  en random sample  
1326 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca mostra estratificada terme pral.n f es muestra estratificada  fr échantillon stratifié  en stratified sample  
1327 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca mostratge terme pral.n m ca mostreig sin. compl.n m es muestreo  fr échantillonnage  en sampling  
1328 didàctica > mètodes i estratègies ca motivació terme pral.n f es motivación  fr motivation  en motivation  
1329 didàctica > mètodes i estratègies ca motivació didàctica terme pral.n f es motivación didáctica  fr motivation pédagogique  en educational motivation  
1330 didàctica > mètodes i estratègies ca motivació extrínseca terme pral.n f es motivación extrínseca  fr motivation extrinsèque  en extrinsic motivation  
1331 didàctica > mètodes i estratègies ca motivació funcional terme pral.n f ca motivació instrumental terme pral.n f es motivación funcional  es motivación instrumental  fr motivation instrumentale  en functional motivation  en instrumental motivation  
1332 didàctica > mètodes i estratègies ca motivació integrativa terme pral.n f es motivación integradora  es motivación integrativa  fr motivation intégrative  en integrative motivation  
1333 didàctica > mètodes i estratègies ca motivació intrínseca terme pral.n f es motivación intrínseca  fr motivation intrinsèque  en intrinsic motivation  
1334 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca motricitat terme pral.n f es motricidad  fr motricité  en motricity  
1335 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca motricitat fina terme pral.n f es motricidad fina  fr motricité fine  en fine motor skills  
1336 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca motricitat global terme pral.n f es motricidad global  es motricidad gruesa  fr motricité globale  en gross motor skills  
1337 pedagogia general > teoria de l'educació ca moviment de renovació pedagògica terme pral.n m ca MRP siglan m es movimiento de renovación pedagógica  es MRP  fr mouvement d'innovation pédagogique  en educational innovation movement  
1338 pedagogia social > sociologia de l'educació ca moviment estudiantil terme pral.n m es movimiento estudiantil  fr mouvement étudiant  en student movement  
1339 pedagogia social > sociologia de l'educació ca moviment juvenil terme pral.n m es movimiento juvenil  fr mouvement de jeunesse  en youth movement  
1340 educació especial > logopèdia ca mudesa terme pral.n f es mudez  fr mutité  en dumbness  en muteness  
1341 pedagogia general > antropologia de l'educació ca multiculturalisme terme pral.n m es multiculturalismo  fr multiculturalisme  en multiculturalism  
1342 pedagogia general > teoria de l'educació ca pluridisciplinari -ària terme pral.adj ca multidisciplinari -ària sin. compl.adj es multidisciplinar  es pluridisciplinar  fr multidisciplinaire  fr pluridisciplinaire  en multidisciplinary  
1343 pedagogia general > teoria de l'educació ca pluridisciplinarietat terme pral.n f ca multidisciplinarietat sin. compl.n f es multidisciplinariedad  es pluridisciplinariedad  fr multidisciplinarité  fr pluridisciplinarité  en multidisciplinarity  
1344 didàctica > currículum ca multilingüisme terme pral.n m ca plurilingüisme terme pral.n m es multilingüismo  es plurilingüismo  fr multilinguisme  fr plurilinguisme  en multilingualism  en plurilingualism  
1345 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca multimèdia terme pral.n m pl es multimedia  fr multimédia  en multimedia  
1346 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca multimèdia terme pral.adj es multimedia  fr multimédia  en multimedia  
1347 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca multipotencialitat terme pral.n f es multipotencialidad  fr multipotencialité  en multipotentiality  
1348 didàctica > formació permanent ca museu escolar terme pral.n m es museo escolar  fr musée scolaire  en school museum  
1349 didàctica > currículum ca música terme pral.n f es música  fr musique  en music  
1350 educació especial > teràpia ca musicoteràpia terme pral.n f es musicoterapia  fr musicothérapie  en music therapy  en musicotherapy  
1351 educació especial > logopèdia ca mutisme terme pral.n m es mutismo  fr mutisme  en mutism  
1352 didàctica > mètodes i estratègies ca narració terme pral.n f es narración  fr narration  en narration  
1353 pedagogia general > filosofia de l'educació ca natura terme pral.n f ca naturalesa sin. compl.n f es natura  es naturaleza  fr nature  en nature  
1354 pedagogia general > filosofia de l'educació ca naturalisme pedagògic terme pral.n m es naturalismo pedagógico  fr naturalisme pédagogique  en pedagogical naturalism  
1355 pedagogia general > teoria de l'educació ca necessitat educativa terme pral.n f es necesidad educativa  fr besoin éducatif  en educational need  
1356 pedagogia social > sociologia de l'educació ca necessitat social terme pral.n f es necesidad social  fr besoin social  en social need  
1357 educació especial > necessitats educatives especials ca necessitats educatives especials terme pral.n f pl ca NEE siglan f pl es necesidades educativas especiales  es NEE  fr besoins éducatifs particuliers  fr besoins éducatifs spéciaux  en special educational needs  en SEN  
1358 educació especial ca negativisme terme pral.n m es negativismo  fr négativisme  en negativism  
1359 pedagogia general > teoria de l'educació ca neurociència terme pral.n f es neurociencia  fr neurosciences  en neurosciences  
1360 pedagogia general > teoria de l'educació ca neurociència cognitiva terme pral.n f es neurociencia cognitiva  fr neuroscience cognitive  en cognitive neuroscience  
1361 pedagogia general > teoria de l'educació ca neurologia terme pral.n f es neurología  fr neurologie  en neurology  
1362 educació especial > discapacitats ca neurosi terme pral.n f es neurosis  fr névrose  en neurosis  
1363 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca neutralitat terme pral.n f es neutralidad  fr neutralité  en neutrality  
1364 pedagogia general > filosofia de l'educació ca neutralitat educativa terme pral.n f es neutralidad educativa  fr neutralité éducative  en educational neutrality  
1365 didàctica > aprenentatge ca nivell d'ensenyament terme pral.n m ca nivell d'estudis terme pral.n m ca nivell educatiu sin. compl.n m es nivel de enseñanza  es nivel de estudios  es nivel educativo  fr degré d'instruction  fr niveau d'enseignement  fr niveau d'études  fr niveau d'instruction  fr niveau de scolarité  en educational level  en level of education  
1366 didàctica > ensenyament ca nivell d'escolarització terme pral.n m es nivel de escolarización  fr niveau de scolarisation  en level of schooling  
1367 didàctica > currículum ca nivell de concreció terme pral.n m es nivel de concreción  es nivel de concreción curricular  fr niveau de précision  en level of concretion  
1368 didàctica > aprenentatge ca nivell de formació terme pral.n m es nivel de formación  fr niveau de formation  en training level  
1369 didàctica > mètodes i estratègies ca no-directivitat terme pral.n f es no directividad  fr non-directivité  en nondirective leadership  
1370 pedagogia social > sociologia de l'educació ca no-escolarització terme pral.n f es no escolarización  fr non-scolarisation  en disengagement from school  en school disengagement  
1371 pedagogia social > sociologia de l'educació ca no-violència terme pral.n f es no violencia  fr non-violence  en non-violence  en nonviolence  
1372 orientació psicopedagògica > educació emocional ca norma terme pral.n f es norma  fr norme  en norm  
1373 pedagogia social > educació social ca normalització terme pral.n f es normalización  fr normalisation  en normalization  
1374 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca nota terme pral.n f ca qualificació terme pral.n f es calificación  es nota  fr note  en grade  en mark  en qualification  
1375 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca nota de tall terme pral.n f es nota de corte  fr moyenne requise  en minimum mark  
1376 didàctica > currículum ca objectiu d'aprenentatge terme pral.n m ca objectiu educatiu terme pral.n m es objetivo de aprendizaje  es objetivo educativo  fr but d'apprentissage  fr objectif d'apprentissage  fr objectif éducationnel  en educational objective  en learning goal  en learning objective  
1377 didàctica > currículum ca objectiu de conducta terme pral.n m ca objectiu operatiu terme pral.n m es objetivo de conducta  es objetivo operativo  fr objectif opérationnel  en operational objective  
1378 didàctica > currículum ca objectiu didàctic terme pral.n m es objetivo didáctico  fr objectif didactique  en didactic goal  en teaching goal  
1379 didàctica > currículum ca objectiu específic terme pral.n m es objetivo específico  fr objectif spécifique  en specific objective  
1380 didàctica > currículum ca objectiu general terme pral.n m es objetivo general  fr objectif général  en general goal  en general objective  
1381 didàctica > currículum ca objectiu terminal terme pral.n m es objetivo terminal  fr objectif terminal  en terminal objective  
1382 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca objectivitat terme pral.n f es objetividad  fr objectivité  en objectivity  
1383 didàctica > recursos didàctics ca obra de referència terme pral.n f es obra de referencia  fr ouvrage de référence  en reference book  en reference work  
1384 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca observació terme pral.n f es observación  fr observation  en observation  
1385 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca observació no participant terme pral.n f es observación no participante  es observación no participativa  fr observation non participante  en nonparticipant observation  
1386 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca observació participant terme pral.n f es observación participante  fr observation participante  en participant observation  
1387 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca observació sistemàtica terme pral.n f es observación sistemática  fr observation systématique  en systematic observation  
1388 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca Observatori Nacional per a la Qualitat de l'Educació terme pral.n m
1389 educació especial ca obsessió terme pral.n f es obsesión  fr obsession  en obsession  
1390 organització i gestió educatives > administració educativa ca oficina territorial terme pral.n f es oficina territorial  fr bureau régional  en regional office  
1391 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca ordinador terme pral.n m es computador  es ordenador  fr ordinateur  en computer  
1392 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca òrgan col·legiat terme pral.n m es órgano colegiado  fr organisme collégial  en collegiate body  
1393 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca òrgan de coordinació docent terme pral.n m es órgano de coordinación docente  
1394 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca òrgan unipersonal terme pral.n m es órgano unipersonal  fr organe unipersonnel  en one-person body  
1395 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca organigrama terme pral.n m es organigrama  fr organigramme  en organization chart  
1396 organització i gestió educatives > organització educativa ca organització escolar terme pral.n f es organización escolar  fr organisation scolaire  en educational organization  en school organization  
1397 didàctica > currículum ca organitzador previ terme pral.n m es organizador previo  en advance organizer  
1398 didàctica > mètodes i estratègies ca orientació didàctica terme pral.n f es orientación didáctica  fr orientation didactique  en didactic guidelines  en pedagogical guidelines  
1399 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca orientació educativa terme pral.n f es orientación educativa  fr orientation éducative  en educational guidance  
1400 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca orientació escolar terme pral.n f es orientación escolar  fr orientation scolaire  en school guidance  en school guidance and counseling  
1401 orientació psicopedagògica > tutoria ca orientació familiar terme pral.n f es orientación familiar  fr conseil familial  fr consultation familiale  en family counseling  en family counselling  
1402 orientació psicopedagògica > educació emocional ca orientació personal terme pral.n f es orientación personal  fr orientation individuelle  en personal guidance  
1403 orientació psicopedagògica > orientació professional ca orientació professional terme pral.n f es orientación profesional  fr orientation professionnelle  en career counseling  en professional guidance  en vocational counseling  en vocational guidance  
1404 organització i gestió educatives > persones ca orientador escolar | orientadora escolar terme pral.n m, f es orientador escolar  fr conseiller d'orientation psychologique  fr conseiller d'orientation scolaire  en professional school counselor  en school and vocational guidance counselor  en school counselor  
1405 didàctica > mètodes i estratègies ca originalitat terme pral.n f es originalidad  fr originalité  en originality  
1406 didàctica > currículum ca ortografia terme pral.n f es ortografía  fr orthographe  en orthography  en spelling  
1407 pedagogia general > política de l'educació ca pacifisme terme pral.n m es pacifismo  fr pacifisme  en pacifism  
1408 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca pàgina web terme pral.n f es página web  fr page web  en web page  
1409 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedocentrisme terme pral.n m ca paidocentrisme sin. compl.n m es paidocentrismo  es pedocentrismo  fr pédocentrisme  en child-centred education  
1410 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedologia terme pral.n f ca paidologia sin. compl.n f es paidología  fr paidologie  fr pédologie  en paedology  en paidology  en pedology  
1411 orientació psicopedagògica > educació emocional ca psiquiatria infantil i juvenil terme pral.n f ca paidopsiquiatria sin. compl.n f ca pedopsiquiatria sin. compl.n f es paidopsiquiatría  es psiquiatría infantil y juvenil  fr pédopsychiatrie  fr psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent  en child and adolescent psychiatry  
1412 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca pantalla terme pral.n f es pantalla  fr écran  en screen  
1413 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca programa d'aprenentatge permanent terme pral.n m ca PAP siglan m es programa de aprendizaje permanente  es PAP  fr programme d'éducation et de formation tout au long de la vie  en lifelong learning programme  en LLP  
1414 didàctica > currículum ca papiroflèxia terme pral.n f es papiroflexia  fr origami  en origami  
1415 didàctica > recursos didàctics ca paquet d'activitats d'aprenentatge terme pral.n m es paquete de actividades de aprendizaje  fr guide d'accompagnement  en learning activities packet  
1416 pedagogia general > filosofia de l'educació ca paradigma terme pral.n m es paradigma  fr paradigme  en paradigm  
1417 pedagogia general > filosofia de l'educació ca paradigma comprensiu terme pral.n m es paradigma comprensivo  fr paradigme compréhensif  en comprehensive paradigm  
1418 pedagogia general > filosofia de l'educació ca paradigma comprensiu terme pral.n m es paradigma comprensivo  fr paradigme compréhensif  en comprehensive paradigm  
1419 pedagogia general > filosofia de l'educació ca paradigma social terme pral.n m ca paradigma crític sin. compl.n m ca paradigma sociocrític sin. compl.n m es paradigma crítico  es paradigma crítico-social  es paradigma social  fr paradigme critique  fr paradigme social  en critical paradigm  en social paradigm  
1420 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca paradigma de recerca terme pral.n m es paradigma de investigación  fr démarche de recherche  fr paradigme de recherche  en research paradigm  
1421 pedagogia general > teoria de l'educació ca paradigma educatiu terme pral.n m es paradigma educativo  fr paradigme éducatif  en educational paradigm  
1422 pedagogia general > filosofia de l'educació ca paradigma interpretatiu terme pral.n m es paradigma interpretativo  fr paradigme interprétatif  en interpretive paradigm  
1423 pedagogia general > filosofia de l'educació ca paradigma positivista terme pral.n m es paradigma positivista  fr paradigme positiviste  en positivist paradigm  
1424 pedagogia general > filosofia de l'educació ca paradigma postpositivista terme pral.n m es paradigma postpositivista  fr paradigme postpositiviste  en postpositivist paradigm  
1425 educació especial > discapacitats ca paràlisi cerebral terme pral.n f es parálisis cerebral  fr infirmité motrice cérébrale  fr IMC  en cerebral palsy  en CP  
1426 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca paranimf terme pral.n m es paraninfo  
1427 didàctica > mètodes i estratègies ca paraula generadora terme pral.n f es palabra generadora  fr mot clé  fr mot générateur  en generative word  
1428 organització i gestió educatives > persones ca part interessada terme pral.n f es grupo de interés  es parte interesada  fr partie intéressée  fr partie prenante  en stakeholder  
1429 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca participació en el sistema educatiu terme pral.n f es participación en el sistema educativo  fr participation à l'éducation  en educational participation  
1430 organització i gestió educatives > persones ca pàrvul | pàrvula terme pral.n m, f es párvulo  fr enfant d'âge préscolaire  fr tout-petit  en infant  en preschool child  en preschooler  
1431 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca parvulari terme pral.n m es parvulario  fr école enfantine  fr école maternelle  fr jardin d'enfants  fr maternelle  en infant school  en kindergarten  en nursery school  en pre-school nursery  en preschool  
1432 organització i gestió educatives > persones ca parvulista terme pral.n m, f es parvulista  fr éducateur en garderie  en kindergarten teacher  en nursery teacher  en preschool teacher  
1433 orientació psicopedagògica > educació emocional ca passivitat terme pral.n f es pasividad  fr passivité  en passivity  
1434 orientació psicopedagògica > tutoria ca pla d'acció tutorial terme pral.n m ca PAT siglan m es plan de acción tutorial  es PAT  
1435 pedagogia general > antropologia de l'educació ca patenta terme pral.n f ca quintada terme pral.n f es novatada  fr brimade  en hazing  
1436 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca prova d'accés a la universitat terme pral.n f ca prova de selectivitat sin. compl.n f ca selectivitat sin. compl.n f ca PAU siglan f es prueba de acceso a la universidad  es selectividad  es PAU  fr baccalauréat  en A-level  en advanced level  en SAT reasoning test  
1437 didàctica > currículum ca projecte curricular de centre terme pral.n m ca PCC siglan m es proyecto curricular de centro  fr projet curriculaire de centre  fr projet de programme du centre  en CCP  en centre curricular project  
1438 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca projecte educatiu de centre terme pral.n m ca PEC siglan m es proyecto educativo de centro  es PEC  fr projet éducatif d'école  en school's educational project  
1439 organització i gestió educatives > persones ca pedagog | pedagoga terme pral.n m, f es pedagogo  fr pédagogue  en educationalist  en educationist  
1440 pedagogia social > educació social ca pedagog social | pedagoga social terme pral.n m, f es pedagogo social  fr pédagogue social  en social educator  
1441 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia terme pral.n f es pedagogía  fr pédagogie  en pedagogy  
1442 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia ambiental terme pral.n f es pedagogía ambiental  fr pédagogie de l'environnement  en environmental pedagogy  
1443 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia cibernètica terme pral.n f es pedagogía cibernética  fr pédagogie cybernétique  en cybernetical pedagogics  
1444 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia comparada terme pral.n f es pedagogía comparada  fr pédagogie comparée  en comparative pedagogy  
1445 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia crítica terme pral.n f es pedagogía crítica  fr pédagogie critique  en critical pedagogy  
1446 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia de la inclusió terme pral.n f ca pedagogia inclusiva terme pral.n f es pedagogía de la inclusión  es pedagogía inclusiva  fr pédagogie de l'inclusion  fr pédagogie inclusive  en inclusive pedagogy  
1447 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia diferencial terme pral.n f es pedagogía diferencial  fr pédagogie différenciée  en differentiated pedagogy  
1448 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia experimental terme pral.n f es pedagogía experimental  fr pédagogie expérimentale  en experimental pedagogy  
1449 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia familiar terme pral.n f es pedagogía familiar  fr pédagogie familiale  en family pedagogy  
1450 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia general terme pral.n f es pedagogía general  es pedagogía sistemática  fr pédagogie générale  en general pedagogy  
1451 pedagogia social > educació social ca pedagogia gerontològica terme pral.n f es pedagogía gerontológica  fr éducation gérontologique  en gerontological education  
1452 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia institucional terme pral.n f es pedagogía institucional  fr pédagogie institutionnelle  en institutional pedagogy  
1453 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia llibertària terme pral.n f es pedagogía libertaria  fr pédagogie libertaire  en libertarian pedagogy  
1454 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia operatòria terme pral.n f es pedagogía operatoria  fr pédagogie opératoire  
1455 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia prospectiva terme pral.n f es pedagogía prospectiva  fr pédagogie prospective  en prospective education  
1456 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia sistèmica terme pral.n f es pedagogía sistémica  en systemic pedagogy  
1457 pedagogia social ca pedagogia social terme pral.n f es pedagogía social  fr pédagogie sociale  en social pedagogics  en social pedagogy  
1458 pedagogia general > teoria de l'educació ca pedagogia tecnològica terme pral.n f es pedagogía tecnológica  fr pédagogie technologique  fr technopédagogie  en e-pedagogy  en electronic pedagogy  en technopedagogy  
1459 conceptes generals ca pedagògic -a terme pral.adj es pedagógico  fr pédagogique  en pedagogic  en pedagogical  
1460 pedagogia social > educació social ca projecte educatiu individual terme pral.n m ca PEI siglan m es proyecto educativo individual  es PEI  fr programme d'intervention  fr projet d'intervention  en program for intervention  en project assessment  
1461 educació especial > necessitats educatives especials ca pla educatiu individualitzat terme pral.n m ca programa educatiu individualitzat sin. compl.n m ca PEI siglan m es plan educativo individualizado  es programa educativo individualizado  es PEI  fr plan éducatif individualisé  fr programme d'éducation individualisé  fr programme éducatif individualisé  fr PEI  en individual education plan  en individual education program  en individual educational plan  en individual educational program  en individualized education plan  en individualized education program  en individualized educational plan  en individualized educational program  en IEP  
1462 didàctica > currículum ca portafolis europeu de llengües terme pral.n m ca PEL siglan m es portafolio europeo de las lenguas  es portfolio europeo de las lenguas  es PEL  fr portfolio européen des langues  fr PEL  en European language portfolio  en ELP  
1463 pedagogia general > teoria de l'educació ca pensament terme pral.n m es pensamiento  fr pensée  en thinking  en thought  
1464 pedagogia general > teoria de l'educació ca pensament convergent terme pral.n m es pensamiento convergente  fr pensée convergente  en convergent thinking  
1465 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca pensament crític terme pral.n m es pensamiento crítico  fr esprit critique  fr libre pensée  fr pensée critique  fr sens critique  en critical thinking  
1466 pedagogia general > teoria de l'educació ca pensament divergent terme pral.n m es pensamiento divergente  fr pensée divergente  en divergent thinking  
1467 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca pensament màgic terme pral.n m es pensamiento mágico  fr pensée magique  en magical thinking  
1468 orientació psicopedagògica > educació emocional ca percepció terme pral.n f es percepción  fr perception  en perception  
1469 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca perfeccionisme terme pral.n m es perfeccionismo  fr perfectionnisme  en perfectionism  
1470 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca perfil terme pral.n m es perfil  fr profil  en profile  
1471 orientació psicopedagògica > orientació professional ca perfil professional terme pral.n m es perfil profesional  fr exigences de l'emploi  fr exigences du poste  fr profil professionnel  fr qualités requises  en job performance requirements  en job requirements  en position requirements  en professional profile  en requirements of the employment  
1472 pedagogia general > filosofia de l'educació ca persona terme pral.n f es persona  fr personne  en person  
1473 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca personalitat terme pral.n f es personalidad  fr personnalité  en personality  
1474 didàctica > mètodes i estratègies ca tècnica de Phillips 66 terme pral.n f ca Phillips 66 sin. compl.n f es Phillips 66  es técnica de Phillips 66  fr Phillips 66  en Phillips 66  en Phillips 66 technique  
1475 didàctica > recursos didàctics ca pictograma terme pral.n m es pictograma  fr pictogramme  en pictograph  
1476 educació especial > integració ca pla individualitzat intensiu terme pral.n m ca pla intensiu individualitzat terme pral.n m ca PII siglan m es plan intensivo individualizado  
1477 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca Programa per a l'Avaluació Internacional d'Alumnes terme pral.n m ca PISA siglan m es Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes  es PISA  fr Programme International pour le Suivi des Acquis des Élèves  fr PISA  en Programme for International Student Assessment  en PISA  
1478 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca pla d'acollida terme pral.n m es plan de acogida  fr plan d'accueil  
1479 didàctica > currículum ca pla d'estudis terme pral.n m es plan de estudios  fr plan d'études  en curriculum  
1480 didàctica > mètodes i estratègies ca pla Dalton terme pral.n m es plan Dalton  fr plan Dalton  en Dalton plan  
1481 orientació psicopedagògica > orientació professional ca pla de formació terme pral.n m es plan de formación  fr plan de formation  en training plan  en training program  
1482 didàctica > currículum ca pla de treball terme pral.n m es plan de trabajo  fr plan de travail  en work plan  
1483 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca pla estratègic terme pral.n m es plan estratégico  fr plan stratégique  en strategic plan  
1484 didàctica > mètodes i estratègies ca pla Jena terme pral.n m es plan Jena  fr plan Jena  en Jena plan  
1485 didàctica > mètodes i estratègies ca pla Winnetka terme pral.n m es plan Winnetka  es sistema Winnetka  fr plan Winnetka  en Winnetka plan  
1486 didàctica > recursos didàctics ca planetari terme pral.n m es planetario  fr planétaire  en planetarium  
1487 didàctica > currículum ca planificació curricular terme pral.n f es planificación curricular  fr planification curriculaire  en curriculum planning  
1488 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca planificació educativa terme pral.n f es planificación educativa  fr planification de l'éducation  en educational planning  
1489 didàctica > currículum ca projecte lingüístic de centre terme pral.n m ca PLC siglan m es proyecto lingüístico de centro  es PLC  fr projet linguistique du centre  en linguistic project  
1490 didàctica > mètodes i estratègies ca pluja d'idees terme pral.n f es brainstorming  es lluvia de ideas  es tormenta de ideas  fr brainstorming  fr remue-méninges  en brainstorming  
1491 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca prova oficial de batxillerat terme pral.n f ca POB siglan f es prueba oficial de bachillerato  fr épreuve officielle de baccalauréat  
1492 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca població terme pral.n f es población  fr population  en population  
1493 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca població escolar terme pral.n f es población escolar  fr population scolaire  en school population  
1494 pedagogia general > política de l'educació ca política educativa terme pral.n f es política educativa  fr politique éducative  en education policy  en educational policy  
1495 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca por terme pral.n f es miedo  fr peur  en fear  
1496 pedagogia general > filosofia de l'educació ca positivisme terme pral.n m es positivismo  fr positivisme  en positivism  
1497 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca postdoctorat terme pral.n m ca postdoc sin. compl.n m es posdoctorado  fr études postdoctorales  fr postdoc  fr postdoctorat  fr stage postdoctoral  en fellowship  en postdoc studies  en postdoc training  en postdoctoral studies  en postdoctoral training  
1498 organització i gestió educatives > persones ca postdoctorand | postdoctoranda terme pral.n m, f es post-doctorando  fr étudiant postdoctoral  fr postdoctorant  en postdoctoral student  en postdoctorand  
1499 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca postgrau terme pral.n m es posgrado  es postgrado  fr cycles supérieurs  fr études supérieurs  en graduate studies  en postgraduate studies  
1500 pedagogia general > filosofia de l'educació ca postulat terme pral.n m es postulado  fr postulat  en postulate  
1501 organització i gestió educatives > persones ca pràctica docent terme pral.n f es práctica docente  fr pratique enseignante  en teaching career  
1502 didàctica > formació del professorat ca pràctica docent terme pral.n f es práctica docente  fr pratique de l'enseignement  fr stage pédagogique  en practice teaching  en teaching practice  
1503 didàctica > aprenentatge ca pràcticum terme pral.n m es prácticum  fr stage  en practicum  
1504 didàctica > aprenentatge ca pràctiques terme pral.n f pl es prácticas  fr stage  en internship  en traineeship  en training period  
1505 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca praxeologia terme pral.n f es praxeología  fr praxéologie  en praxeology  en praxiology  
1506 educació especial ca pràxia terme pral.n f es praxia  fr praxie  en praxis  
1507 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca precoç terme pral.adj es precoz  fr précoce  en precocious  
1508 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca precocitat terme pral.n f es precocidad  fr precocité  en earliness  en precocity  
1509 recerca educativa > mètodes de recerca ca predicció terme pral.n f es predicción  fr prédiction  en prediction  
1510 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca pregunta terme pral.n f es pregunta  fr question  en question  
1511 didàctica > aprenentatge ca pregunta terme pral.n f es pregunta  fr question  en question  
1512 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca pregunta d'elecció múltiple terme pral.n f es pregunta de elección múltiple  fr question à choix multiple  fr QCM  en multichoice question  en multiple-choice question  en MCQ  
1513 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca pregunta oberta terme pral.n f es pregunta abierta  fr question ouverte  en open question  en open-ended question  
1514 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca pregunta tancada terme pral.n f es pregunta cerrada  fr question fermée  en closed question  en closed-ended question  
1515 didàctica > mètodes i estratègies ca premi terme pral.n m es premio  fr prix  en prize  
1516 didàctica > aprenentatge ca prerequisit terme pral.n m es prerrequisito  fr préalable  fr prérequis  en prerequisite  
1517 orientació psicopedagògica > tutoria ca presa de decisions terme pral.n f es toma de decisiones  fr prise de décision  fr prise de décisions  en decision making  
1518 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca pressupost terme pral.n m es presupuesto  fr budget  en budget  
1519 orientació psicopedagògica > orientació professional ca pretaller terme pral.n m es pretaller  
1520 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca pretest terme pral.n m es pretest  fr prétest  fr test préliminaire  en pretest  
1521 orientació psicopedagògica > tutoria ca prevenció terme pral.n f es prevención  fr prévention  en prevention  
1522 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca primer cicle d'educació secundària obligatòria terme pral.n m ca primer cicle de segona ensenyança sin. compl.n m es primer ciclo de educación secundaria obligatoria  fr premier cycle du collège  en first cycle of compulsory secondary education  
1523 didàctica > currículum ca principi terme pral.n m es principio  fr principe  en principle  
1524 didàctica > aprenentatge ca principiant terme pral.n m, f es principiante  fr débutant  en beginner  
1525 didàctica > currículum ca procediment terme pral.n m es procedimiento  fr procédure  en procedure  
1526 didàctica > aprenentatge ca procés cognitiu terme pral.n m es proceso cognitivo  fr processus cognitif  en cognitive process  
1527 didàctica > mètodes i estratègies ca procés educatiu terme pral.n m es proceso educativo  fr processus éducatif  en educational process  
1528 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca processador de textos terme pral.n m es procesador de textos  fr processeur de traitement de textes  fr système de traitement de textes  en text processor  en word processor  
1529 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca prodigi terme pral.n m es prodigio  fr prodige  en prodigy  
1530 orientació psicopedagògica > orientació professional ca professió terme pral.n f es profesión  fr métier  fr profession  en occupation  en profession  
1531 orientació psicopedagògica > orientació professional ca professiograma terme pral.n m es profesiografía  es profesiograma  fr professiogramme  en job description  
1532 organització i gestió educatives > persones ca professor | professora terme pral.n m, f es profesor  fr professeur  en instructor  en teacher  
1533 organització i gestió educatives > persones ca professor agregat | professora agregada terme pral.n m, f es profesor agregado  
1534 organització i gestió educatives > persones ca professor ajudant | professora ajudant terme pral.n m, f es profesor ayudante  fr professeur assistant  en assistant professor  
1535 organització i gestió educatives > persones ca professor associat | professora associada terme pral.n m, f es profesor asociado  fr professeur associé  en non-tenured professor  
1536 organització i gestió educatives > persones ca professor d'adults | professora d'adults terme pral.n m, f es profesor de adultos  fr éducateur d'adultes  fr enseignant aux adultes  fr formateur d'adultes  en adult education teacher  en adult educator  
1537 organització i gestió educatives > persones ca professor de música | professora de música terme pral.n m, f es profesor de música  fr professeur de musique  en music teacher  
1538 organització i gestió educatives > persones ca professor de suport | professora de suport terme pral.n m, f es profesor de apoyo  fr professeur de soutien  en learning support teacher  
1539 organització i gestió educatives > persones ca professor lector | professora lectora terme pral.n m, f es profesor lector  en lecturer  
1540 organització i gestió educatives > persones ca professor visitant | professora visitant terme pral.n m, f es profesor visitante  fr professeur invité  fr professeur visiteur  en visiting professor  
1541 organització i gestió educatives > persones ca professorat terme pral.n m es profesorado  fr personnel enseignant  en faculty  en teaching staff  
1542 didàctica > currículum ca programa terme pral.n m es programa  fr programme  en program  
1543 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca programa Comenius terme pral.n m es programa Comenius  fr programme Comenius  en Comenius programme  
1544 tecnologia de l'educació > educació a distància ca programa d'exercitació terme pral.n m es programa de ejercitación  
1545 didàctica > currículum ca programa d'immersió lingüística terme pral.n m es programa de inmersión lingüística  fr programme d'immersion linguistique  en language immersion program  
1546 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca programa Erasmus terme pral.n m es programa Erasmus  fr programme Erasmus  en Erasmus programme  
1547 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca programa Grundtvig terme pral.n m es programa Grundtvig  fr programme Grundtvig  en Grundtvig programme  
1548 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca programa Leonardo da Vinci terme pral.n m es programa Leonardo da Vinci  fr programme Leonardo da Vinci  en Leonardo da Vinci programme  
1549 didàctica > mètodes i estratègies ca programa lineal terme pral.n m es programa lineal  fr programme linéaire  en linear program  en linear programme  
1550 didàctica > mètodes i estratègies ca programa ramificat terme pral.n m es programa ramificado  fr programme ramifié  en branch program  en branch programme  en branching program  en branching programme  
1551 educació especial > necessitats educatives especials ca programa socioeducatiu terme pral.n m es programa socioeducativo  fr programme socio-éducatif  en socio-educational program  
1552 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca programació d'aula terme pral.n f es programación de aula  fr programmation de classe  en classroom programming  
1553 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca programació educativa terme pral.n f es programación educativa  fr programmation éducative  en educational programming  
1554 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca programari terme pral.n m es equipo lógico  es software  es soporte lógico  fr logiciel  en software  
1555 tecnologia de l'educació > educació a distància ca programari educatiu terme pral.n m es software educativo  fr didacticiel  fr logiciel éducatif  fr logiciel pédagogique  en courseware  en educational software  en learning software  en teachware  
1556 recerca educativa > mètodes de recerca ca projecte de recerca terme pral.n m es proyecto de investigación  fr projet de recherche  en research project  
1557 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca projector terme pral.n m es proyector  fr projecteur  en projector  
1558 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca projector de diapositives terme pral.n m es proyector de diapositivas  fr projecteur de diapositives  en slide projector  
1559 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca promoció terme pral.n f es promoción  fr promotion  en promotion  
1560 organització i gestió educatives > persones ca promoció terme pral.n f es promoción  fr promotion  en class  
1561 didàctica > currículum ca pronunciació terme pral.n f es pronunciación  fr prononciation  en pronunciation  
1562 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca protocol terme pral.n m es protocolo  fr protocole  en protocol  
1563 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca prova de compleció terme pral.n f es test de cierre  es test de completamiento  fr test de closure  en cloze test  
1564 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca prova objectiva terme pral.n f es prueba objetiva  fr épreuve objective  en objective test  
1565 pedagogia general > antropologia de l'educació ca proxèmica terme pral.n f es proxémica  fr proxémique  en proxemics  
1566 orientació psicopedagògica > educació emocional ca psicoanàlisi terme pral.n f es psicoanálisis  fr psychanalyse  en psychoanalysis  
1567 orientació psicopedagògica > educació emocional ca psicòleg | psicòloga terme pral.n m, f es psicólogo  fr psychologue  en psychologist  
1568 orientació psicopedagògica > educació emocional ca psicolingüística terme pral.n f es psicolingüística  fr psycholinguistique  en psycholinguistics  
1569 orientació psicopedagògica > educació emocional ca psicologia terme pral.n f es psicología  fr psychologie  en psychology  
1570 orientació psicopedagògica > educació emocional ca psicologia ambiental terme pral.n f es psicología ambiental  fr psychologie environnementale  en environmental psychology  
1571 orientació psicopedagògica > educació emocional ca psicologia de l'educació terme pral.n f es psicología de la educación  fr psychologie de l'éducation  fr psychologie de l'enseignement  en education psychology  en educational psychology  
1572 orientació psicopedagògica > educació emocional ca psicologia evolutiva terme pral.n f es psicología evolutiva  fr psychologie développementale  fr psychologie du développement  en developmental psychology  
1573 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca psicometria terme pral.n f es psicometría  fr psychométrie  en psychometrics  
1574 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca psicomotricitat terme pral.n f es psicomotricidad  fr psychomotricité  en psychomotility  
1575 educació especial > discapacitats ca psicòpata terme pral.n m, f ca sociòpata terme pral.n m, f es psicópata  es sociópata  fr psychopathe  fr sociopathe  en psychopath  en sociopath  
1576 educació especial > discapacitats ca trastorn antisocial de la personalitat terme pral.n m ca psicopatia sin. compl.n f es psicopatía  es trastorno antisocial de la personalidad  fr psychopathie  fr trouble de la personnalité antisociale  en antisocial personality disorder  en psychopathy  
1577 educació especial > discapacitats ca psicopatologia terme pral.n f es psicopatología  fr psychopathologie  en psychopathology  
1578 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca psicopedagog | psicopedagoga terme pral.n m, f es psicopedagogo  fr psychopédagogue  en educational psychologist  
1579 pedagogia general > teoria de l'educació ca psicopedagogia terme pral.n f es psicopedagogía  fr psychopédagogie  en psychopedagogy  
1580 educació especial > discapacitats ca trastorn psicòtic terme pral.n m ca psicosi sin. compl.n f es psicosis  es trastorno psicótico  fr psychose  fr trouble psychotique  en psychosis  en psychotic disorder  
1581 orientació psicopedagògica > orientació professional ca psicotècnia terme pral.n f es psicotecnia  fr psychotéchnique  en psychotechnics  
1582 educació especial > teràpia ca psicoteràpia terme pral.n f es psicoterapia  fr psychothérapie  en psychotherapy  
1583 orientació psicopedagògica > educació emocional ca psiquiatre | psiquiatra terme pral.n m, f es psiquiatra  fr psychiatre  en psychiatrist  
1584 orientació psicopedagògica > educació emocional ca psiquiatria terme pral.n f es psiquiatría  fr psychiatrie  en psychiatry  
1585 organització i gestió educatives > persones ca puericultor | puericultora terme pral.n m, f es puericultor  fr puériculteur  en baby nurse  en nursery nurse  
1586 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca puericultura terme pral.n f es puericultura  fr puériculture  en childcare  
1587 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca puntuació terme pral.n f es puntuación  fr notation  fr note  en mark  en marking  en score  
1588 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca puntuació terme pral.n f es puntuación  fr notation  en marking  en scoring  
1589 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca puntuació directa terme pral.n f es puntuación bruta  es puntuación directa  fr note brute  fr score brut  en raw score  
1590 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca puntuació estàndard terme pral.n f ca puntuació típica terme pral.n f ca puntuació estandarditzada sin. compl.n f ca puntuació tipificada sin. compl.n f es puntuación estándar  es puntuación estandarizada  es puntuación tipificada  fr note étalonnée  fr note standard  fr note standardisée  en standard score  en z-score  
1591 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca puntuar terme pral.v tr es puntuar  fr noter  en to mark  
1592 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca quocient intel·lectual terme pral.n m ca QI siglan m es cociente intelectual  es coeficiente intelectual  es CI  fr quotient intellectuel  fr QI  en intelligence quotient  en IQ  
1593 orientació psicopedagògica > orientació professional ca qualificació professional terme pral.n f es cualificación profesional  fr qualification professionnelle  en vocational qualification  
1594 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca qualitat de l'educació terme pral.n f ca qualitat de l'ensenyament sin. compl.n f es calidad de la educación  es calidad de la enseñanza  fr qualité de l'éducation  fr qualité de l'enseignement  en quality of education  
1595 educació especial > logopèdia ca quequesa terme pral.n f ca tartamudesa sin. compl.n f es tartamudez  fr bégaiement  en stuttering  
1596 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca qüestionari terme pral.n m es cuestionario  fr questionnaire  en questionnaire  
1597 recerca educativa ca recerca i desenvolupament terme pral.n f ca R+D siglan f es investigación y desarrollo  es I+D  fr recherche et développement  fr recherche-développement  fr R & D  fr R. et D.  fr R-D  en research and development  en research and experimental development  en R & D  
1598 recerca educativa ca recerca, desenvolupament i innovació terme pral.n f ca R+D+I siglan f es investigación, desarrollo e innovación  es I+D+i  es I+D+I  fr recherche, développement et innovation  fr RDI  en R & D and innovation  en research, development and innovation  
1599 pedagogia general > antropologia de l'educació ca racisme terme pral.n m es racismo  fr racisme  en racism  
1600 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca ràdio terme pral.n f es radio  fr radio  en radio  
1601 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca raonament terme pral.n m es razonamiento  fr raisonnement  en reasoning  
1602 organització i gestió educatives > organització educativa ca ràtio terme pral.n f es ratio  fr ratio  en ratio  
1603 educació especial > teràpia ca readaptació terme pral.n f es readaptación  fr réadaptation  en rehabilitation  
1604 recerca educativa > mètodes de recerca ca recerca acció terme pral.n f es investigación-acción  fr recherche-action  en action research  
1605 recerca educativa > mètodes de recerca ca recerca avaluativa terme pral.n f es investigación evaluativa  fr recherche évaluative  en evaluation research  en evaluative research  
1606 recerca educativa > mètodes de recerca ca recerca col·laborativa terme pral.n f es investigación colaborativa  fr recherche coopérative  fr recherche en collaboration  en collaborative research  en cooperative research  en joint research  
1607 recerca educativa > mètodes de recerca ca recerca documental terme pral.n f es investigación documental  fr recherche documentaire  en desk research  
1608 recerca educativa > mètodes de recerca ca recerca ex post facto terme pral.n f es investigación ex post facto  fr recherche ex post facto  en ex post facto research  
1609 recerca educativa > mètodes de recerca ca recerca qualitativa terme pral.n f es investigación cualitativa  fr recherche qualitative  en qualitative research  
1610 recerca educativa > mètodes de recerca ca recerca quantitativa terme pral.n f es investigación cuantitativa  fr recherche quantitative  en quantitative research  
1611 didàctica > formació permanent ca reciclatge terme pral.n m es reciclaje  fr recyclage  en retraining  
1612 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca recollida de dades terme pral.n f es recogida de datos  es recolección de datos  es recopilación de datos  fr collecte de données  en data collection  
1613 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca reconeixement d'aprenentatges previs terme pral.n m es reconocimiento de aprendizajes previos  fr reconnaissance des acquis  fr RDA  en prior learning assessment  en prior learning assessment and recognition  en recognition of prior learning  en PLA  en PLAR  en RPL  
1614 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca record terme pral.n m es recuerdo  fr souvenir  en memory  en recollection  
1615 organització i gestió educatives > persones ca rector | rectora terme pral.n m, f es rector  fr président  fr recteur  en chancellor  en director  en president  en principal  en provost  en rector  en vice-chancellor  
1616 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca rectorat terme pral.n m es rectorado  fr rectorat  en rectorate  
1617 didàctica > mètodes i estratègies ca recuperació terme pral.n f es recuperación  fr rattrapage  en remediation  
1618 didàctica > recursos didàctics ca recurs didàctic terme pral.n m ca recurs educatiu sin. compl.n m ca recurs pedagògic sin. compl.n m es recurso didáctico  es recurso educativo  es recurso pedagógico  fr ressource didactique  fr ressource éducative  fr ressource pédagogique  en educational resource  en pedagogical resource  
1619 educació especial > teràpia ca reeducació terme pral.n f es reeducación  fr réeducation  en reeducation  
1620 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca reflex condicionat terme pral.n m ca resposta condicionada terme pral.n f es reflejo condicionado  es respuesta condicionada  fr réflexe conditionné  fr réflexe d'association  fr réflexe psychique  fr réponse conditionnée  en conditioned reflex  en conditioned response  
1621 didàctica > mètodes i estratègies ca reforç terme pral.n m es refuerzo  fr renforcement  en reinforcement  
1622 organització i gestió educatives > administració educativa ca reforma educativa terme pral.n f es reforma educativa  fr réforme de l'éducation  en education reform  
1623 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca règim de permanència terme pral.n m es régimen de permanencia  fr régime de permanence  en attendance requirements  
1624 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca registre escolar terme pral.n m es registro escolar  fr registre scolaire  en school register  
1625 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca registre observacional terme pral.n m es registro observacional  fr registre d'observation  en observational recording  
1626 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca reglament terme pral.n m es reglamento  fr règlement  en regulations  
1627 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca reglament de règim intern terme pral.n m es reglamento de régimen interno  fr règlement intérieur  en internal regulations  
1628 didàctica > recursos didàctics ca reglets terme pral.n m pl es regletas  fr réglettes  en rods  
1629 recerca educativa > mètodes de recerca ca regressió terme pral.n f es regresión  fr régression  en regression  
1630 educació especial > necessitats educatives especials ca regressió terme pral.n f es regresión  fr régression  en regression  
1631 educació especial > teràpia ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  fr réhabilitation  en rehabilitation  
1632 pedagogia social > educació social ca reinserció terme pral.n f es reinserción  fr réinsertion  en rehabilitation  
1633 pedagogia social > educació social ca reintegració terme pral.n f es reintegración  fr réintégration  en reintegration  
1634 educació especial ca relaxació terme pral.n f es relajación  fr relaxation  en relaxation  
1635 didàctica > currículum ca religió terme pral.n f es religión  fr religion  en religion  
1636 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca rendiment terme pral.n m es rendimiento  fr accomplissement  en achievement  
1637 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca rendiment acadèmic terme pral.n m ca rendiment escolar terme pral.n m es rendimiento académico  es rendimiento escolar  fr rendement scolaire  en academic achievement  
1638 didàctica > mètodes i estratègies ca renovació educativa terme pral.n f es renovación educativa  fr rénovation éducative  en educational renewal  
1639 didàctica > mètodes i estratègies ca repàs terme pral.n m ca repassada terme pral.n f es repaso  fr révision  en revision  
1640 didàctica > mètodes i estratègies ca repetició terme pral.n f es repetición  fr répétition  en repetition  
1641 organització i gestió educatives > aules i equipaments ca residència escolar terme pral.n f es residencia escolar  fr résidence scolaire  en school residence  
1642 didàctica > mètodes i estratègies ca resolució de problemes terme pral.n f es resolución de problemas  es solución de problemas  fr résolution de problèmes  en problem solving  
1643 pedagogia general > filosofia de l'educació ca responsabilitat terme pral.n f es responsabilidad  fr responsabilité  en responsibility  
1644 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca resposta terme pral.n f es respuesta  fr réponse  en answer  
1645 didàctica > mètodes i estratègies ca resposta terme pral.n f es respuesta  fr réponse  en answer  
1646 educació especial > discapacitats ca restricció en la participació terme pral.n f es restricción en la participación  fr restriction à la participation  en participation restriction  
1647 didàctica > aprenentatge ca resultat d'aprenentatge terme pral.n m es resultado de aprendizaje  fr résultat d'apprentissage  en learning outcome  
1648 didàctica > mètodes i estratègies ca resum terme pral.n m es resumen  fr résumé  en abstract  en summary  
1649 educació especial > logopèdia ca retard de lectura terme pral.n m es retraso lector  fr retard de la lecture  en reading disorder  
1650 educació especial > logopèdia ca retard de llenguatge terme pral.n m es retraso del lenguaje  fr retard de langage  en language delay  
1651 didàctica > aprenentatge ca retenció terme pral.n f es retención  fr rétention  en retention  
1652 didàctica > ensenyament ca retòrica terme pral.n f es retórica  fr rhétorique  en rhetoric  
1653 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca retroacció terme pral.n f es feedback  es retroacción  fr rétroaction  en feedback  
1654 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca retroprojector terme pral.n m es retroproyector  fr rétro-projecteur  fr rétroprojecteur  en overhead projector  en OHP  
1655 didàctica > recursos didàctics ca revista d'educació terme pral.n f ca revista pedagògica terme pral.n f es revista de educación  es revista pedagógica  fr magazine d'éducation  fr magazine pédagogique  en educational magazine  
1656 didàctica > currículum ca revista escolar terme pral.n f es revista escolar  fr journal scolaire  en school magazine  
1657 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca rigor científic terme pral.n m es rigor científico  fr rigueur scientifique  en scientific rigour  
1658 didàctica > aprenentatge ca ritme d'aprenentatge terme pral.n m es ritmo de aprendizaje  fr rythme d'apprentissage  en learning pace  en learning rate  en pace of learning  
1659 pedagogia general > antropologia de l'educació ca ritu terme pral.n m es rito  fr rite  en rite  
1660 didàctica > formació del professorat ca saber fer terme pral.n m es know-how  es saber hacer  fr know-how  fr savoir-faire  en know-how  
1661 educació especial > discapacitats ca sadisme terme pral.n m es sadismo  fr sadisme  en sadism  
1662 didàctica > currículum ca salut terme pral.n f es salud  fr santé  en health  
1663 orientació psicopedagògica > orientació professional ca satisfacció en el treball terme pral.n f ca satisfacció laboral terme pral.n f ca satisfacció professional sin. compl.n f es satisfacción en el trabajo  es satisfacción laboral  fr satisfaction au travail  fr satisfaction professionnelle  en job satisfaction  
1664 organització i gestió educatives > administració educativa ca suplement de diploma terme pral.n m ca suplement europeu al títol terme pral.n m ca SD siglan m ca SET siglan m es suplemento de diploma  es suplemento europeo al título  es SD  es SET  fr supplément au diplôme  fr supplément européen au diplôme  fr SD  en Diploma Supplement  en European Diploma Supplement  en DS  
1665 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca secretari acadèmic terme pral.n m es secretario académico  fr secrétaire académique  en academic secretary  
1666 organització i gestió educatives > persones ca secretari acadèmic | secretària acadèmica terme pral.n m, f es secretario académico  fr secrétaire académique  en academic secretary  
1667 educació especial ca sectorització terme pral.n f es sectorización  
1668 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca segon cicle d'educació secundària obligatòria terme pral.n m ca segon cicle de segona ensenyança sin. compl.n m es segundo ciclo de educación secundaria obligatoria  fr deuxième cycle du collège  en second cycle of compulsory secondary education  
1669 pedagogia social > educació social ca segregació terme pral.n f es segregación  fr ségrégation  en segregation  
1670 didàctica > mètodes i estratègies ca seminari terme pral.n m es seminario  fr séminaire  en seminar  
1671 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca seminari terme pral.n m es seminario  es seminario conciliar  fr séminaire  en seminary  
1672 orientació psicopedagògica > educació emocional ca sensació terme pral.n f es sensación  fr sensation  en sensation  
1673 orientació psicopedagògica > educació emocional ca sentiment terme pral.n m es sentimiento  fr sentiment  en feeling  
1674 didàctica > currículum ca seqüència didàctica terme pral.n f ca seqüència d'activitats sin. compl.n f es secuencia didáctica  fr séquence didactique  en didactic sequence  
1675 didàctica > currículum ca seqüenciació de continguts terme pral.n f es secuenciación de contenidos  fr séquence de contenus  en sequencing of contents  
1676 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca servei educatiu terme pral.n m es servicio educativo  fr service éducatif  en educational service  
1677 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca servei escolar terme pral.n m es servicio escolar  fr service scolaire  en school service  
1678 pedagogia social > educació social ca servei social terme pral.n m es servicio social  fr service social  en social service  
1679 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca servidor terme pral.n m es servidor  fr serveur  en server  
1680 orientació psicopedagògica > tutoria ca sessió informativa terme pral.n f es sesión informativa  fr breffage  fr réunion d'information  fr séance d'information  en briefing  en briefing meeting  en briefing session  
1681 orientació psicopedagògica > educació emocional ca sexe terme pral.n m es sexo  fr sexe  en sex  
1682 orientació psicopedagògica > educació emocional ca sexualitat terme pral.n f ca sexe sin. compl.n m es sexualidad  fr sexualité  en sexuality  
1683 didàctica > aprenentatge ca significat inferit terme pral.n m ca significat induït sin. compl.n m es significado inducido  es significado inferido  fr sens induit  fr sens inferé  en inferential meaning  
1684 didàctica > aprenentatge ca significat literal terme pral.n m ca significat textual terme pral.n m es significado literal  es significado textual  fr sens littéral  en literal meaning  
1685 didàctica > recursos didàctics ca sil·labari terme pral.n m es silabario  fr syllabaire  en spelling book  en syllabary  
1686 orientació psicopedagògica > orientació professional ca simulació terme pral.n f es simulación  fr simulation  en simulation  
1687 didàctica > aprenentatge ca sincretisme terme pral.n m es sincretismo  fr syncrétisme  en syncretism  
1688 organització i gestió educatives > administració educativa ca sindicat d'ensenyament terme pral.n m es sindicato de enseñanza  fr syndicat d'enseignants  fr syndicat d'enseignement  en teachers' union  
1689 educació especial > discapacitats ca síndrome terme pral.n f es síndrome  fr syndrome  en syndrome  
1690 pedagogia social > sociologia de l'educació ca síndrome d'esgotament professional terme pral.n f ca síndrome del cremat terme pral.n f es sentimiento de quemado  es síndrome de desgaste profesional  es síndrome de estar quemado  fr syndrome d'épuisement professionnel  en burnout syndrome  
1691 educació especial > discapacitats ca síndrome de Down terme pral.n f ca trisomia 21 sin. compl.n f es síndrome de Down  es trisomía 21  fr syndrome de Down  fr trisomie 21  en Down syndrome  en trisomy 21  
1692 educació especial > discapacitats ca sinestèsia terme pral.n f es sinestesia  fr synesthésie  en synesthesia  
1693 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca sistema terme pral.n m es sistema  fr système  en system  
1694 educació especial > necessitats educatives especials ca sistema Bliss terme pral.n m es sistema Bliss  fr système Bliss  fr système de symboles Bliss  en Blissymbolics  
1695 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca sistema educatiu terme pral.n m es sistema educativo  fr système d'éducation  fr système éducatif  en education system  en educational system  
1696 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca sistema expert terme pral.n m es sistema experto  fr système expert  fr SE  en expert system  en ES  
1697 pedagogia social > educació social ca situació de risc terme pral.n f es situación de riesgo  fr situation de risque  en at-risk situation  en situation of risk  
1698 educació especial > necessitats educatives especials ca sobreprotecció terme pral.n f es sobreprotección  fr hyperprotection  fr surprotection  en overprotection  
1699 pedagogia social > sociologia de l'educació ca socialització terme pral.n f es socialización  fr socialisation  en socialisation  
1700 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca societat de la informació terme pral.n f es sociedad de la información  fr société de l'information  en information society  
1701 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca societat del coneixement terme pral.n f es sociedad del conocimiento  fr société du savoir  en knowledge society  
1702 pedagogia general > teoria de l'educació ca sociocentrisme terme pral.n m es sociocentrismo  fr sociocentrisme  en sociocentrism  
1703 orientació psicopedagògica > educació emocional ca sociodrama terme pral.n m es sociodrama  fr sociodrame  en sociodrama  
1704 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca sociograma terme pral.n m es sociograma  fr sociogramme  en sociogram  
1705 pedagogia social > sociologia de l'educació ca sociolingüística terme pral.n f es sociolingüística  fr sociolinguistique  en sociolinguistics  
1706 pedagogia social > sociologia de l'educació ca sociologia de l'educació terme pral.n f es sociología de la educación  fr sociologie de l'éducation  en sociology of education  
1707 recerca educativa > mètodes de recerca ca sociometria terme pral.n f es sociometría  fr sociométrie  en sociometry  
1708 pedagogia social > sociologia de l'educació ca solidaritat terme pral.n f es solidaridad  fr solidarité  en solidarity  
1709 didàctica > recursos didàctics ca solucionari terme pral.n m es solucionario  fr clé de correction  en answer key  en scoring key  
1710 educació especial > logopèdia ca sordesa terme pral.n f ca sordària sin. compl.n f es sordera  fr surdité  en deafness  
1711 educació especial > logopèdia ca sordmudesa terme pral.n f es sordomudez  fr surdimutité  en deaf-mutism  
1712 pedagogia social > sociologia de l'educació ca sostenibilitat educativa terme pral.n f es sostenibilidad educativa  en educational sustainability  
1713 organització i gestió educatives > persones ca substitut | substituta terme pral.n m, f es sustituto  fr suppléant  en substitute teacher  en supply teacher  
1714 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca superdotació terme pral.n f es superdotación  fr douance  fr surdouance  en giftedness  
1715 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca superdotat -ada terme pral.adj es superdotado  fr surdoué  en gifted  
1716 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca suspendre terme pral.v tr es suspender  fr échouer  en to fail  
1717 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca suspens terme pral.n m es suspenso  fr échec  en fail  
1718 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement terme pral.n f pl ca TAC siglan f pl es tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento  es TAC  fr technologies pour l'apprentissage et l'éducation  en knowledge and learning technologies  en learning and knowledge technologies  
1719 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca taller d'adaptació escolar terme pral.n m ca TAE siglan m es taller de adaptación escolar  es TAE  
1720 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca talent terme pral.n m es talento  fr talent  en talent  
1721 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca talent complex terme pral.n m es talento complejo  fr talent complexe  en complex talent  
1722 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca talent simple terme pral.n m es talento simple  fr talent simple  en simple talent  
1723 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca talentós -osa terme pral.adj es talentoso  fr talentueux  en talented  
1724 didàctica > ensenyament ca taller terme pral.n m es taller  fr atelier  en workshop  
1725 pedagogia social > educació no formal ca taller creatiu terme pral.n m ca taller de creativitat sin. compl.n m es taller creativo  es taller de creatividad  fr atelier de créativité  en creative workshop  en creativity workshop  
1726 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca taller ocupacional terme pral.n m es taller ocupacional  fr atelier occupationnel  en occupational workshop  
1727 educació especial > teràpia ca taller terapèutic terme pral.n m es taller terapéutico  fr atelier thérapeutique  en therapeutic workshop  
1728 didàctica > recursos didàctics ca tauler d'anuncis terme pral.n m ca tauler d'avisos sin. compl.n m es tablón de anuncios  fr tableau d'affichage  en bulletin board  en notice board  
1729 organització i gestió educatives > direcció d'institucions educatives ca taxa acadèmica terme pral.n f es tasa académica  fr droits de scolarité  en school fee  en student fee  en tuition  en tuition fee  
1730 pedagogia social > sociologia de l'educació ca taxa d'analfabetisme terme pral.n f es tasa de analfabetismo  fr taux d'analphabétisme  en illiteracy rate  en rate of illiteracy  
1731 didàctica > didàctiques específiques ca taxonomia educativa terme pral.n f es taxonomía educativa  fr taxonomie éducative  en education taxonomy  
1732 educació especial > discapacitats ca trastorn per dèficit d'atenció sense hiperactivitat terme pral.n m ca TDA siglan m es trastorno por déficit de atención sin hiperactividad  es TDA  fr trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité  fr TDA  en attention deficit disorder  en ADD  
1733 educació especial > discapacitats ca trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat terme pral.n m ca TDAH siglan m es trastorno por déficit de atención con hiperactividad  es TDAH  fr trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité  fr TDAH  en attention deficit hyperactivity disorder  en ADHD  
1734 didàctica > currículum ca teatre escolar terme pral.n m es teatro escolar  fr théâtre scolaire  en school theatre  
1735 didàctica > mètodes i estratègies ca tècnica terme pral.n f es técnica  fr téchnique  en technique  
1736 didàctica > mètodes i estratègies ca tècnica d'aprenentatge terme pral.n f es técnica de aprendizaje  fr technique d'apprentissage  en learning technique  
1737 didàctica > mètodes i estratègies ca tècnica d'estudi terme pral.n f es técnica de estudio  fr technique d'étude  en study skill  
1738 didàctica > mètodes i estratègies ca tècnica de dinàmica de grup terme pral.n f es técnica de dinámica de grupo  fr technique de dynamique de groupe  en group dynamics technique  
1739 didàctica > mètodes i estratègies ca tècnica didàctica terme pral.n f es técnica didáctica  fr technique didactique  fr technique pédagogique  en classroom technique  en didactic technique  en pedagogical technique  
1740 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca tecnologia terme pral.n f es tecnología  fr technologie  en technology  
1741 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca tecnologies de la informació i la comunicació terme pral.n f pl ca TIC siglan f pl es tecnologías de la información y la comunicación  es TIC  fr technologies de l'information et de la communication  fr TIC  en information and communication technologies  en ICT  
1742 pedagogia social > atenció a la infància i l'adolescència ca telèfon d'atenció a la infància terme pral.n m ca telèfon de la infància sin. compl.n m es teléfono de atención a la infancia  es teléfono de la infancia  es teléfono del menor  fr téléphone de l'enfance  en child helpline  en children's helpline  
1743 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca telemàtica terme pral.n f es telemática  fr télématique  en telematics  
1744 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca televisió terme pral.n f ca TV siglan f es televisión  es TV  fr télévision  fr TV  fr télé  en television  en TV  
1745 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca televisió educativa terme pral.n f es televisión educativa  fr télévision éducative  en educational television  en educational TV  
1746 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca temperament terme pral.n m es temperamento  fr tempérament  en temperament  
1747 didàctica > currículum ca temporalització terme pral.n f ca temporització terme pral.n f es temporalización  es temporización  fr temporisation  en scheduling  en timing  
1748 didàctica > aprenentatge ca temps d'aprenentatge conceptual terme pral.n m es tiempo de aprendizaje conceptual  fr temps d'apprentissage conceptuel  en notional learning time  
1749 recerca educativa > mètodes de recerca ca tendència central terme pral.n f es tendencia central  fr tendance centrale  en central tendency  
1750 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca teoria terme pral.n f es teoría  fr théorie  en theory  
1751 pedagogia general > filosofia de l'educació ca teoria terme pral.n f es teoría  fr théorie  en theory  
1752 pedagogia general > teoria de l'educació ca teoria curricular terme pral.n f ca teoria del currículum terme pral.n f es teoría curricular  es teoría del currículum  fr théorie du curriculum  en curriculum theory  
1753 pedagogia general > teoria de l'educació ca teoria de l'aprenentatge terme pral.n f es teoría del aprendizaje  fr théorie de l'apprentissage  en learning theory  
1754 pedagogia general > teoria de l'educació ca teoria de l'educació terme pral.n f es teoría de la educación  fr théorie de l'éducation  en educational theory  en theory of education  
1755 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca teoria de la comunicació terme pral.n f es teoría de la comunicación  fr théorie de la communication  en communication theory  
1756 recerca educativa > mètodes de recerca ca teoria de la decisió estadística terme pral.n f es teoría de la decisión estadística  fr théorie de la décision statistique  en theory of statistical decision  
1757 orientació psicopedagògica > orientació educativa ca teoria de la motivació terme pral.n f es teoría de la motivación  fr théorie de la motivation  en motivation theory  en theory of motivation  
1758 pedagogia general > filosofia de l'educació ca teoria del caos terme pral.n f es teoría del caos  fr théorie du chaos  en chaos theory  
1759 educació especial > teràpia ca terapeuta terme pral.n m, f es terapeuta  fr thérapeute  en therapist  
1760 educació especial > teràpia ca teràpia terme pral.n f ca terapèutica sin. compl.n f es terapéutica  es terapia  fr thérapeutique  fr thérapie  en therapy  
1761 orientació psicopedagògica > educació emocional ca teràpia de grup terme pral.n f es terapia de grupo  fr thérapie de groupe  en group therapy  
1762 didàctica > recursos didàctics ca tesaurus terme pral.n m es tesauro  fr thésaurus  en thesaurus  
1763 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca tesi doctoral terme pral.n f ca tesi sin. compl.n f es tesis  es tesis doctoral  fr thèse  fr thèse de doctorat  en dissertation  en doctoral dissertation  en doctoral thesis  en Ph. D. dissertation  en thesis  
1764 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca tesina terme pral.n f ca tesi de llicenciatura sin. compl.n f es tesina  es tesis de licenciatura  fr mémoire  fr mémoire de maîtrise  en master's thesis  en thesis  
1765 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca test terme pral.n m es test  fr test  en test  
1766 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca test d'ancoratge terme pral.n m es test de anclaje  fr test d'ancrage  en anchor test  
1767 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca test psicomètric terme pral.n m es test psicométrico  fr test psychométrique  en psychometric test  
1768 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca test sociomètric terme pral.n m es test sociométrico  fr test sociométrique  en sociometric test  
1769 didàctica > mètodes i estratègies ca text lliure terme pral.n m es texto libre  fr texte libre  en free composition  
1770 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca timidesa terme pral.n f es timidez  fr timidité  en shyness  
1771 didàctica > recursos didàctics ca titella terme pral.n m es marioneta  es títere  fr marionnette  en marionette  en puppet  
1772 organització i gestió educatives > administració educativa ca títol acadèmic terme pral.n m ca titulació terme pral.n f ca titulació acadèmica terme pral.n f es titulación académica  es título académico  fr diplôme  en degree  
1773 organització i gestió educatives > administració educativa ca títol oficial terme pral.n m es título oficial  fr diplôme officiel  en official degree  
1774 organització i gestió educatives > administració educativa ca títol propi terme pral.n m es título propio  
1775 pedagogia social > sociologia de l'educació ca tolerància terme pral.n f es tolerancia  fr tolérance  en tolerance  
1776 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca tolerància a la frustració terme pral.n f es tolerancia a la frustración  fr tolérance à la frustration  en frustration tolerance  
1777 pedagogia general > teoria de l'educació ca transdisciplinari -ària terme pral.adj es transdisciplinar  es transdisciplinario  fr transdisciplinaire  en transdisciplinary  
1778 pedagogia general > teoria de l'educació ca transdisciplinarietat terme pral.n f es transdisciplinariedad  fr transdisciplinarité  en transdisciplinarity  
1779 didàctica > aprenentatge ca transferència d'aprenentatge terme pral.n f ca transferència didàctica sin. compl.n f es transferencia de aprendizaje  es transferencia didáctica  fr transfert d'apprentissage  en transfer of learning  
1780 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca transparència terme pral.n f es transparencia  fr acétate  fr transparent  en acetate  en transparency  
1781 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca transport escolar terme pral.n m es transporte escolar  fr transport scolaire  en school transport  
1782 didàctica > didàctiques específiques ca transposició didàctica terme pral.n f es transposición didáctica  fr transposition didactique  en didactic transposition  
1783 didàctica > currículum ca transversalitat terme pral.n f es transversalidad  fr transversalité  en transversality  
1784 educació especial > discapacitats ca trastorn terme pral.n m es trastorno  fr trouble  en disorder  
1785 orientació psicopedagògica > educació emocional ca trastorn de l'estat d'ànim terme pral.n m ca trastorn afectiu sin. compl.n m es trastorno afectivo  es trastorno del estado de ánimo  fr trouble affectif  fr trouble de l'humeur  en affective disorder  en mood disorder  
1786 educació especial > necessitats educatives especials ca trastorn de conducta terme pral.n m es trastorno de conducta  fr trouble du comportement  en conduct disorder  
1787 educació especial > necessitats educatives especials ca trastorn de l'aprenentatge terme pral.n m es trastorno del aprendizaje  fr trouble d'apprentissage  en learning disorder  
1788 educació especial > discapacitats ca trastorn de la personalitat terme pral.n m es trastorno de la personalidad  fr trouble de la personnalité  en personality disorder  
1789 educació especial > logopèdia ca trastorn del llenguatge terme pral.n m es trastorno del lenguaje  fr trouble du language  en language disorder  
1790 didàctica > recursos didàctics ca treball terme pral.n m es trabajo  fr travail  en piece of work  
1791 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca treball de camp terme pral.n m es trabajo de campo  fr essai sur le terrain  fr étude sur le terrain  en field research  en field work  
1792 didàctica > mètodes i estratègies ca treball en equip terme pral.n m ca treball en grup terme pral.n m es trabajo en equipo  es trabajo en grupo  fr travail en équipe  fr travail en groupe  en group work  en teamwork  
1793 didàctica > mètodes i estratègies ca treball escolar terme pral.n m es trabajo escolar  fr travail scolaire  en school work  en schoolwork  
1794 didàctica > mètodes i estratègies ca treball individual terme pral.n m es trabajo individual  fr travail individuel  en individual work  
1795 didàctica > mètodes i estratègies ca treball manual terme pral.n m es manualidades  es trabajos manuales  fr travail manuel  en handwork  
1796 didàctica > mètodes i estratègies ca treball per parelles terme pral.n m es trabajo por parejas  fr travail en paires  fr travail par paires  en work in pairs  
1797 didàctica > mètodes i estratègies ca treball per racons terme pral.n m es trabajo por rincones  fr travail en coins  en corners work  
1798 pedagogia social > educació social ca treball social terme pral.n m es trabajo social  fr travail social  en social work  
1799 pedagogia social > educació social ca treballador social | treballadora social terme pral.n m, f es asistente social  es trabajador social  fr assistant de service social  fr assistant social  fr travailleur social  en social service worker  en social worker  
1800 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca triangulació terme pral.n f es triangulación  fr triangulation  en triangulation  
1801 organització i gestió educatives > persones ca tutor | tutora terme pral.n m, f es tutor  fr professeur principal  fr tuteur  en tutor  
1802 orientació psicopedagògica > tutoria ca tutoria terme pral.n f es tutoría  fr tutorat  en tutoring  
1803 orientació psicopedagògica > tutoria ca tutoria entre iguals terme pral.n f es tutoría de pares  es tutoría entre iguales  fr tutorat par les pairs  en peer tutoring  
1804 organització i gestió educatives > planificació i gestió educatives ca unitat d'adaptació curricular terme pral.n f ca UAC siglan f es unidad de adaptación curricular  es UAC  
1805 pedagogia social > educació social ca unitat d'escolarització compartida terme pral.n f ca UEC siglan f es unidad de escolarización compartida  es UEC  
1806 didàctica > currículum ca unitat didàctica terme pral.n f ca unitat de programació sin. compl.n f es unidad didáctica  fr unité d'apprentissage  en learning unit  
1807 organització i gestió educatives > organització educativa ca unitat escolar terme pral.n f es unidad escolar  fr unité scolaire  en school unit  
1808 pedagogia social > animació sociocultural ca universíada terme pral.n f es universiada  fr jeux mondiaux universitaires  fr universiade  en universiade  en world university games  
1809 organització i gestió educatives > persones ca universitari | universitària terme pral.n m, f es universitario  fr universitaire  en university student  
1810 organització i gestió educatives > organització educativa ca universitari -ària terme pral.adj es universitario  fr universitaire  en academic  en university  
1811 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca universitat terme pral.n f es universidad  fr université  en university  
1812 organització i gestió educatives > sistema educatiu: etapes i centres ca universitat oberta terme pral.n f ca universitat a distància sin. compl.n f es universidad a distancia  es universidad abierta  fr télé-université  fr université à distance  fr université ouverte  en distance university  en open university  
1813 pedagogia social > educació no formal ca universitat de la gent gran terme pral.n f es universidad de la tercera edad  fr université du troisième âge  fr U3A  fr UTA  en university of the third age  en U3A  
1814 pedagogia social > educació no formal ca universitat popular terme pral.n f es universidad popular  fr université populaire  en folk high school  
1815 organització i gestió educatives > organització educativa ca vacances escolars terme pral.n f pl es vacaciones escolares  fr vacances scolaires  en school holidays  
1816 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca validació terme pral.n f es validación  fr validation  en validation  
1817 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca validesa terme pral.n f es validez  fr validité  en validity  
1818 recerca educativa > paradigmes i models de recerca ca validesa terme pral.n f es validez  fr validité  en validity  
1819 recerca educativa > instruments i estratègies de recollida d'informació ca valor terme pral.n m es valor  fr valeur  en value  
1820 pedagogia general > filosofia de l'educació ca valor terme pral.n m es valor  fr valeur  en value  
1821 recerca educativa > mètodes de recerca ca variable terme pral.n f es variable  fr variable  en variable  
1822 didàctica > mètodes i estratègies ca verbalisme terme pral.n m es verbalismo  fr verbalisme  en verbalism  
1823 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca vídeo terme pral.n m es video  fr vidéo  en video  
1824 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca videoconferència terme pral.n f es videoconferencia  fr vidéoconférence  fr visioconférence  en video conferencing  en videoconferencing  
1825 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca videodisc terme pral.n m es videodisco  fr vidéodisque  en videodisc  
1826 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca videodisc interactiu terme pral.n m es videodisco interactivo  fr vidéodisque interactif  en interactive videodisc  
1827 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca videoteca terme pral.n f es videoteca  fr vidéothèque  en videotape library  
1828 tecnologia de l'educació > mitjans audiovisuals ca videoteca terme pral.n f es videoteca  fr videothèque  en videotape library  
1829 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca violència terme pral.n f es violencia  fr violence  en violence  
1830 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca virtuós | virtuosa terme pral.n m, f es virtuoso  fr virtuose  en virtuoso  
1831 educació especial > altes capacitats intel·lectuals ca virtuositat terme pral.n f ca virtuosisme sin. compl.n m es virtuosismo  fr virtuosité  en virtuosity  
1832 didàctica > recursos didàctics ca vocabulari terme pral.n m es vocabulario  fr vocabulaire  en vocabulary  
1833 didàctica > recursos didàctics ca vocabulari bàsic terme pral.n m es vocabulario básico  fr vocabulaire de base  en basic vocabulary  
1834 orientació psicopedagògica > orientació professional ca vocació terme pral.n f es vocación  fr vocation  en vocation  
1835 orientació psicopedagògica > condicions psicopedagògiques ca voluntat terme pral.n f es voluntad  fr volonté  en will  
1836 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca web terme pral.n m ca W3 siglan m ca WWW siglan m es W3  es web  es WWW  fr W3  fr web  fr WWW  en W3  en Web  en World Wide Web  en WWW  
1837 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca webquesta terme pral.n f es webquest  fr cyberquête  fr webquest  en WebQuest  
1838 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca xarxa terme pral.n f es red  fr réseau  en network  
1839 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca xarxa d'informació terme pral.n f es red de información  fr réseau d'information  en information network  
1840 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca xarxa informàtica terme pral.n f ca xarxa d'ordinadors sin. compl.n f es red de ordenadores  es red informática  fr réseau d'ordinateurs  fr réseau informatique  en computer network  
1841 recerca educativa > agents de la recerca ca xarxa de recerca terme pral.n f es red de investigación  fr réseau de recherche  en research network  
1842 tecnologia de l'educació > tecnologies de la informació i la comunicació ca xat terme pral.n m es chat  fr bavardage  fr chat  en chat  
1843 organització i gestió educatives > administració educativa ca xec escolar terme pral.n m es cheque escolar  fr chèque éducation  fr chèque scolaire  en education voucher  en school voucher  
1844 didàctica > avaluació de l'aprenentatge ca zona de desenvolupament pròxim terme pral.n f ca ZDP siglan f es zona de desarrollo próximo  es ZDP  fr zone de proche développement  fr zone prochaine de développement  fr zone proximale de développement  fr ZPD  en zone of proximal development  en ZPD  
1845 organització i gestió educatives > organització educativa ca zona escolar rural terme pral.n f ca ZER siglan f es zona escolar rural  es ZER  fr zone scolaire rurale  
1846 organització i gestió educatives > supervisió i avaluació de centres ca zona d'inspecció terme pral.n f es zona de inspección  
1847 organització i gestió educatives > organització educativa ca zona educativa terme pral.n f ca zona escolar sin. compl.n f es zona educativa  es zona escolar