Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca acció climàtica terme pral.n f es acción climática  fr action climatique  en climate action  
2 efectes del canvi climàtic ca acidificació dels oceans terme pral.n f ca acidificació oceànica sin. compl.n f es acidificación de los océanos  es acidificación oceánica  fr acidification des océans  fr acidification océanique  en ocean acidification  
3 acords, textos i organismes de referència ca Acord de París terme pral.n m es Acuerdo de París  fr Accord de Paris  en Paris Agreement  
4 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca adaptació al canvi climàtic terme pral.n f es adaptación al cambio climático  fr adaptation au changement climatique  en adaptation to the climate change  
5 causes del canvi climàtic ca fertilitzant nitrogenat terme pral.n m ca adob nitrogenat sin. compl.n m es abono nitrogenado  es fertilizante nitrogenado  fr engrais azoté  fr engrais nitrique  en nitrogen fertilizer  en nitrogenous fertilizer  
6 causes del canvi climàtic ca aerosol atmosfèric terme pral.n m ca aerosol sin. compl.n m es aerosol  es aerosol atmosférico  fr aérosol  fr aérosol atmosphérique  en aerosol  en atmospheric aerosol  
7 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca aforestació terme pral.n f es forestación  fr afforestation  fr boisement  en afforestation  
8 acords, textos i organismes de referència ca Agenda 2030 terme pral.n f es Agenda 2030  fr Agenda 2030  en 2030 Agenda  
9 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca agricultura ecològica terme pral.n f ca agricultura biològica sin. compl.n f es agricultura biológica  es agricultura ecológica  es agricultura orgánica  fr agriculture biologique  fr agriculture écologique  en biological agriculture  en biological farming  en organic agriculture  en organic farming  
10 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca agricultura de precisió terme pral.n f es agricultura de precisión  fr agriculture de précision  en precision ag  en precision agriculture  en precision farming  en site-specific farming  en PA  
11 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca agricultura extensiva terme pral.n f es agricultura extensiva  fr agriculture extensive  fr culture extensive  en extensive agriculture  
12 causes del canvi climàtic ca agricultura intensiva terme pral.n f ca agricultura industrial sin. compl.n f es agricultura industrial  es agricultura intensiva  fr agriculture industrialisée  fr agriculture industrielle  fr agriculture intensive  en industrial agriculture  en intensive agriculture  
13 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca agricultura sostenible terme pral.n f es agricultura sostenible  fr agriculture durable  en sustainable agriculture  en sustainable farming  
14 causes del canvi climàtic ca agrocombustible terme pral.n m ca agrocarburant sin. compl.n m ca biocarburant de primera generació sin. compl.n m es agrocarburante  es agrocombustible  es biocombustible de primera generación  fr agrocarburant  fr agrocombustible  fr biocarburant 1G  fr biocarburant de première génération  en 1G biofuel  en agrofuel  en first-generation biofuel  
15 efectes del canvi climàtic ca pluja torrencial terme pral.n f ca aiguat sin. compl.n m es lluvia torrencial  fr pluie torrentielle  en heavy rain  en torrential rain  
16 efectes del canvi climàtic ca albedo terme pral.n f es albedo  fr albédo  en albedo  
17 efectes del canvi climàtic ca anomalia climàtica terme pral.n f es anomalía climática  fr anomalie climatique  en climatic anomaly  
18 conceptes generals ca antropocè terme pral.n m ca era de l'antropocè sin. compl.n f es Antropoceno  es era del Antropoceno  fr Anthropocène  fr anthropocène·  fr époque anthropocène  en Anthropocene  en Anthropocene epoch  
19 conceptes generals ca antropogènic -a terme pral.adj es antropogénico -ca  fr anthropique  en anthropogenic  
20 conceptes generals ca atmosfera terme pral.n f es atmosfera  es atmósfera  fr atmosphère  en atmosphere  
21 efectes del canvi climàtic ca augment del nivell del mar terme pral.n m ca pujada del nivell del mar sin. compl.n f es aumento del nivel del mar  es elevación del nivel del mar  es subida del nivel del mar  es SLR  fr élévation du niveau de la mer  fr ENM  en sea level rise  en SLR  
22 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca baix -a en carboni terme pral.adj es bajo -ja en carbono  es bajo -ja en emisiones de carbono  fr à faible intensité de carbone  fr faible en carbone  en low-carbon  
23 conceptes generals ca biodiversitat terme pral.n f ca diversitat biològica sin. compl.n f es biodiversidad  es diversidad biológica  fr biodiversité  fr diversité biologique  en biodiversity  en biological diversity  
24 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca biogàs terme pral.n m es biogás  fr biogaz  en biogas  
25 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca biomassa terme pral.n f es biomasa  fr biomasse  en biomass  
26 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca digestió anaeròbica terme pral.n f ca metanització terme pral.n f ca biometanització sin. compl.n f es biometanización  es digestión anaerobia  es digestión anaeróbica  es metanización  fr biométhanisation  fr digestion anaérobie  fr méthanisation  en anaerobic digestion  en biomethanisation  en biomethanization  en methanisation  en methanization  
27 conceptes generals ca biosfera terme pral.n f es biosfera  fr biosphère  en biosphere  
28 acords, textos i organismes de referència ca bretxa d'emissions terme pral.n f es brecha de emisiones  fr écart d'émissions  en emissions gap  
29 efectes del canvi climàtic ca cadena alimentària terme pral.n f ca cadena tròfica sin. compl.n f es cadena alimentaria  es cadena trófica  fr chaîne alimentaire  fr chaîne trophique  en food chain  en trophic chain  
30 efectes del canvi climàtic ca escalfament global terme pral.n m ca calfament global (valencià) sin. compl.n m ca encalentiment global (balear) sin. compl.n m es calentamiento de la Tierra  es calentamiento global  fr réchauffement climatique  fr réchauffement de la planète  fr réchauffement global  fr réchauffement planétaire  en global warming  
31 conceptes generals ca canvi climàtic terme pral.n m es cambio climático  fr changement climatique  en climate change  
32 conceptes generals ca canvi global terme pral.n m es cambio global  fr changement mondial  en global change  
33 conceptes generals ca capa d'ozó terme pral.n f ca ozonosfera sin. compl.n f es capa de ozono  es ozonosfera  fr couche d'ozone  fr ozonosphère  en ozone layer  en ozonosphere  
34 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca captura de diòxid de carboni terme pral.n f ca captura de CO2 sin. compl.n f es captura de carbono  es captura de CO2  es captura de dióxido de carbono  fr captage de carbone  fr captage de CO2  fr captage de dioxyde de carbone  fr capture de carbone  fr capture de CO2  fr capture de dioxyde de carbone  fr piégeage de carbone  fr piégeage de CO2  fr piégeage de dioxyde de carbone  en capture of CO2  en carbon capture  en carbon dioxide capture  en CO2 capture  
35 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca captura i emmagatzematge de diòxid de carboni terme pral.n f ca captura i emmagatzematge de CO2 sin. compl.n f ca CEDC siglan f es captura y almacenaje de carbono  es captura y almacenaje de dióxido de carbono  es captura y almacenamiento de carbono  es captura y almacenamiento de dióxido de carbono  es CAC  fr captage et stockage de carbone  fr captage et stockage de CO2  fr captage et stockage de dioxyde de carbone  fr capture et séquestration de carbone  fr capture et séquestration de CO2  fr capture et stockage de carbone  fr capture et stockage de CO2  fr capture et stockage de dioxyde de carbone  fr piégeage et stockage de carbone  fr piégeage et stockage de dioxyde de carbone  fr piégeage et stockage de dioxyde de CO2  fr CSC  en carbon capture and sequestration  en carbon capture and storage  en carbon dioxide capture and sequestration  en carbon dioxide capture and storage  en CO2 capture and sequestration  en CO2 capture and storage  en CCS  
36 causes del canvi climàtic ca carbó terme pral.n m es carbón  fr charbon  en coal  
37 conceptes generals ca carboni terme pral.n m es carbono  fr carbone  en carbon  
38 causes del canvi climàtic ca carboni terme pral.n m es carbono  fr carbone  en carbon  
39 causes del canvi climàtic ca carboni negre terme pral.n m es carbono negro  fr carbone noir  en black carbon  
40 conceptes generals ca catàstrofe ecològica terme pral.n f ca desastre ecològic terme pral.n m ca catàstrofe ambiental sin. compl.n f ca desastre ambiental sin. compl.n m es catástrofe ecológica  es catástrofe medioambiental  es desastre ecológico  es desastre medioambiental  fr catastrophe écologique  en ecological disaster  
41 efectes del canvi climàtic ca catàstrofe natural terme pral.n f ca desastre natural terme pral.n m es catástrofe natural  es desastre natural  fr catastrophe naturelle  en natural disaster  en natural hazard  
42 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca certificació ambiental terme pral.n f es certificación ambiental  fr certification environnementale  en environmental certification  
43 conceptes generals ca cicle de l'aigua terme pral.n m ca cicle hidrològic terme pral.n m es ciclo del agua  es ciclo hidrológico  fr cycle de l'eau  fr cycle hydrologique  en hydrologic cycle  en hydrological cycle  en water cycle  
44 efectes del canvi climàtic ca cicle del carboni terme pral.n m es ciclo del carbono  fr cycle du carbone  en carbon cycle  
45 efectes del canvi climàtic ca cicle del nitrogen terme pral.n m es ciclo del nitrógeno  fr cycle de l'azote  en nitrogen cycle  
46 efectes del canvi climàtic ca circulació oceànica terme pral.n f es circulación oceánica  fr circulation océanique  en ocean circulation  en oceanic circulation  
47 efectes del canvi climàtic ca circulació termohalina terme pral.n f ca CTH siglan f es circulación termohalina  es CTH  fr circulation thermohaline  en thermohaline circulation  en THC  
48 conceptes generals ca clima terme pral.n m es clima  fr climat  en climate  
49 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca neutre -a en carboni terme pral.adj ca climàticament neutre -a sin. compl.adj es climáticamente neutro -tra  es neutro -tra en carbono  es neutro -tra en emisiones de gases de efecto invernadero  es neutro -tra en emisiones de GEI  fr carboneutre  fr climatiquement neutre  fr neutre en carbone  fr neutre en émissions de gaz à effet de serre  fr neutre en émissions de GES  en carbon neutral  en climate neutral  en GHG emissions neutral  en greenhouse gas emissions neutral  
50 conceptes generals ca climatologia terme pral.n f es climatología  fr climatologie  en climatology  
51 acords, textos i organismes de referència ca Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic terme pral.n m ca CMNUCC siglan m es Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  es Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  es CMNUCC  fr Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques  fr CCNUCC  en United Nations Framework Convention on Climate Change  en UNFCCC  
52 causes del canvi climàtic ca equivalent de diòxid de carboni terme pral.n m ca equivalent de CO2 sin. compl.n m ca CO2-eq abrev.n m es CO2 equivalente  es dióxido de carbono equivalente  es equivalente de dióxido de carbono  es equivalente en CO2  es CO2e  es CO2eq  fr équivalent CO2  fr équivalent dioxyde de carbone  fr équivalent en CO2  fr équivalent en dioxyde de carbone  fr CO2e  fr éq. CO2  fr éqCO2  en carbon dioxide equivalent  en CO2 equivalent  en CDE  en CO2 eq  en CO2-eq  en CO2e  
53 causes del canvi climàtic ca combustible fòssil terme pral.n m es combustible fósil  fr combustible fossile  en fossil fuel  
54 causes del canvi climàtic ca combustible nuclear terme pral.n m es combustible nuclear  fr combustible nucléaire  en nuclear fuel  
55 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca compensació de carboni terme pral.n f ca compensació d'emissions sin. compl.n f es compensación de carbono  es compensación de emisiones de carbono  es compensación de gases de efecto invernadero  fr compensation carbone  fr compensation de carbone  fr compensation des émissions de gaz à effet de serre  en carbon offset  en carbon offsetting  
56 efectes del canvi climàtic ca concentració d'oxigen terme pral.n f es concentración de oxígeno  fr concentration en oxygène  en oxygen concentration  
57 causes del canvi climàtic ca concentració de gasos amb efecte d'hivernacle terme pral.n f ca concentració de GEH sin. compl.n f es concentración de gases de efecto invernadero  es concentración de GEI  fr concentration de gaz à effet de serre  fr concentration de GES  en concentration of greenhouse gas  en concentration of GHG  
58 efectes del canvi climàtic ca salinitat terme pral.n f ca concentració salina sin. compl.n f es concentración salina  es salinidad  fr salinité  en salinity  en salinity concentration  
59 acords, textos i organismes de referència ca Conferència de les Parts terme pral.n f ca COP siglan f es Conferencia de las Partes  es COP  fr Conférence des Parties  fr CDP  en Conference of the Parties  en COP  
60 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca consum responsable terme pral.n m ca consum sostenible sin. compl.n m es consumo responsable  es consumo sostenible  fr consommation durable  fr consommation responsable  en responsible consumption  en sustainable consumption  
61 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca consumidor proactiu | consumidora proactiva terme pral.n m, f es consumidor proactivo | consumidora proactiva  es prosumidor | prosumidora  fr consommateur éclairé | consommatrice éclairée  fr consommateur proactif | consommatrice proactive  fr prosommateur | prosommatrice  en proactive consumer  en prosumer  
62 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca consumidor responsable | consumidora responsable terme pral.n m, f es consumidor responsable | consumidora responsable  fr consommateur responsable | consommatrice responsable  en responsible consumer  
63 causes del canvi climàtic ca contaminació atmosfèrica terme pral.n f ca contaminació de l’aire sin. compl.n f ca pol·lució atmosfèrica sin. compl.n f es contaminación atmosférica  es contaminación del aire  es polución del aire  fr pollution atmosphérique  fr pollution de l'air  fr pollution de l'atmosphère  en air pollution  en atmospheric pollution  
64 causes del canvi climàtic ca contaminació transfronterera terme pral.n f es contaminación transfronteriza  fr pollution transfrontalière  en cross-border pollution  en transboundary pollution  en transfrontier pollution  
65 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca crèdit de carboni terme pral.n m es crédito de carbono  es crédito de emisión de carbono  fr crédit carbone  fr crédit compensatoire de carbone  fr crédit de carbone  en carbon credit  
66 conceptes generals ca crisi ecològica terme pral.n f ca crisi ambiental sin. compl.n f es crisis ambiental  es crisis ecológica  es crisis medioambiental  fr crise de l'environnement  fr crise écologique  fr crise environnementale  en ecological crisis  en environmental crisis  
67 conceptes generals ca crisi climàtica terme pral.n f es crisis climática  fr crise climatique  en climate crisis  
68 conceptes generals ca dada directa terme pral.n f es dato directo  fr donnée directe  en direct data  
69 conceptes generals ca dada indirecta terme pral.n f es dato indirecto  fr donnée indirecte  en proxy data  
70 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca de zero emissions terme pral.adj es de cero emisiones  es de emisión cero  es de emisiones cero  fr à émission zéro  fr à zéro émission  en zero-emission  
71 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca decreixement terme pral.n m es decrecimiento  fr décroissance  en degrowth  
72 efectes del canvi climàtic ca degradació del sòl terme pral.n f ca deteriorament del sòl sin. compl.n m ca empobriment del sòl sin. compl.n m es degradación del suelo  es deterioro del suelo  fr dégradation des sols  fr dégradation des terres  fr détérioration des sols  fr détérioration des terres  en soil degradation  en soil deterioration  
73 causes del canvi climàtic ca desforestació terme pral.n f ca desboscament sin. compl.n m es deforestación  fr déforestation  en deforestation  
74 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca descarbonització terme pral.n f es descarbonización  fr décarbonation  fr décarbonisation  en decarbonisation  en decarbonization  
75 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca descarbonitzar terme pral.v tr es descarbonizar  fr décarboner  en decarbonise, to  en decarbonize, to  
76 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca descarbonitzar-se terme pral.v intr pron es descarbonizarse  fr décarboner, se  en decarbonise, to  en decarbonize, to  
77 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca descarbonitzat -ada terme pral.adj ca lliure de carboni terme pral.adj es descarbonizado -da  es libre de carbono  fr décarboné -ée  fr décarbonisé -ée  en carbon-free  en decarbonised  en decarbonized  
78 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca desenvolupament sostenible terme pral.n m es desarrollo sostenible  fr croissance soutenable  fr développement durable  fr développement équilibré  en sustainable development  
79 efectes del canvi climàtic ca desertificació terme pral.n f es desertificación  fr désertification  en desertification  
80 efectes del canvi climàtic ca desglaç terme pral.n m ca desgel sin. compl.n m es deshielo  fr dégel  fr fonte  en thaw  
81 efectes del canvi climàtic ca migrant ambiental terme pral.n m, f ca desplaçat ambiental | desplaçada ambiental sin. compl.n m, f ca refugiat ambiental | refugiada ambiental sin. compl.n m, f es migrante ambiental  es migrante medioambiental  es refugiado ambiental | refugiada ambiental  es refugiado medioambiental | refugiada medioambiental  fr éco-réfugié | éco-réfugiée  fr migrant de l'environnement | migrante de l'environnement  fr migrant environnemental | migrante environnementale  fr réfugié de l'environnement | réfugiée de l'environnement  fr réfugié écologique | réfugiée écologique  fr réfugié environnemental | réfugiée environnementale  en eco-refugee  en environmental migrant  en environmental refugee  
82 efectes del canvi climàtic ca migrant climàtic | migrant climàtica terme pral.n m, f ca desplaçat climàtic | desplaçada climàtica sin. compl.n m, f ca refugiat climàtic | refugiada climàtica sin. compl.n m, f es desplazado climático | desplazada climática  es migrante climático | migrante climática  es refugiado climático | refugiada climática  fr migrant climatique | migrante climatique  fr migrant du climat | migrante du climat  fr réfugié climatique | réfugiée climatique  fr réfugié du climat | réfugiée du climat  en climate change migrant  en climate change refugee  en climate migrant  en climate refugee  
83 efectes del canvi climàtic ca expansió tèrmica terme pral.n f ca dilatació tèrmica sin. compl.n f es dilatación térmica  es expansión térmica  fr dilatation thermique  fr expansion thermique  en thermal expansion  
84 causes del canvi climàtic ca diòxid de carboni terme pral.n m es dióxido de carbono  fr dioxyde de carbone  for CO2  en carbon dioxide  
85 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca distintiu ambiental terme pral.n m es distintivo ambiental  fr certificat qualité de l'air  en environmental badge  
86 acords, textos i organismes de referència ca Vaga Escolar pel Clima terme pral.n f ca Divendres pel Futur sin. compl.n m pl ca Joventut pel Clima sin. compl.n f es Huelga por el Clima  es Juventud por el Clima  fr Grève étudiante pour le climat  fr Grève scolaire pour le climat  en Fridays For Future  en School Strike for Climate  en Youth for Climate  en FFF  
87 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca drets d'emissió terme pral.n m pl es derechos de emisión  fr droits d'émission  en emission allowances  en emission permits  en emission rights  
88 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca ecoblanqueig terme pral.n m ca rentat d'imatge verd sin. compl.n m es ecoblanqueamiento  es lavado de imagen verde  fr blanchiment vert  fr écoblanchiment  fr verdissement d'image  en greenwashing  
89 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca ecofeminisme terme pral.n m es ecofeminismo  fr écoféminisme  en ecofeminism  
90 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca ecològic -a terme pral.adj es ecológico -ca  fr écologique  en eco-friendly  
91 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca economia circular terme pral.n f es economía circular  fr économie circulaire  en circular economy  
92 conceptes generals ca ecosistema terme pral.n m es ecosistema  fr écosystème  en ecosystem  
93 efectes del canvi climàtic ca efecte d'hivernacle terme pral.n m es efecto invernadero  fr effet de serre  en greenhouse effect  
94 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca eficiència energètica terme pral.n f es eficiencia energética  fr efficacité énergétique  fr efficience énergétique  en energy efficiency  
95 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca electrificació terme pral.n f es electrificación  fr électrification  en electrification  
96 efectes del canvi climàtic ca emblanquiment del coral terme pral.n m ca emblanquiment del corall terme pral.n m es blanqueo del coral  fr blanchiment des coraux  fr blanchiment du corail  fr blanchissement des coraux  fr blanchissement du corail  en coral bleaching  
97 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca embornal terme pral.n m es sumidero  fr puits  en sink  
98 conceptes generals ca emergència climàtica terme pral.n f es emergencia climática  fr urgence climatique  en climate emergency  
99 causes del canvi climàtic ca emissió terme pral.n f es emisión  fr émission  en emission  
100 causes del canvi climàtic ca emissió difusa terme pral.n f es emisión difusa  fr émission diffuse  en diffuse emission  
101 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca emissió negativa terme pral.n f es emisión negativa  fr émission négative  en negative emission  
102 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca energia eòlica terme pral.n f es energía eólica  fr énergie éolienne  en wind energy  
103 conceptes generals ca energia no renovable terme pral.n f es energía no renovable  fr énergie non renouvelable  en non-renewable energy  
104 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca energia renovable terme pral.n f es energía renovable  fr énergie renouvelable  en renewable energy  
105 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca energia solar terme pral.n f es energía solar  fr énergie solaire  en solar energy  
106 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca energia solar fotovoltaica terme pral.n f es energía solar fotovoltaica  fr énergie solaire photovoltaïque  en photovoltaic solar energy  
107 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca energia solar tèrmica terme pral.n f es energía solar térmica  fr énergie solaire thermique  en thermal solar energy  
108 conceptes generals ca època preindustrial terme pral.n f ca era preindustrial terme pral.n f es época preindustrial  es era preindustrial  fr époque préindustrielle  fr ère préindustrielle  en pre-industrial era  en preindustrial era  
109 conceptes generals ca escenari climàtic terme pral.n m ca projecció climàtica sin. compl.n f es escenario climático  fr scénario climatique  en climate scenario  
110 conceptes generals ca escenari de referència terme pral.n m es escenario de la línea base  es escenario de referencia  fr scénario de référence  en baseline scenario  
111 conceptes generals ca escenari RCP terme pral.n m es escenario RCP  fr scénario RCP  en RCP scenario  
112 efectes del canvi climàtic ca fenomen meteorològic extrem terme pral.n m ca esdeveniment meteorològic extrem sin. compl.n m es episodio meteorológico extremo  es fenómeno meteorológico extremo  fr événement météorologique extrême  fr phénomène météorologique extrême  en extreme weather event  
113 efectes del canvi climàtic ca estancament atmosfèric terme pral.n m es estancamiento atmosférico  fr stagnation atmosphérique  en air stagnation  en atmospheric stagnation  
114 conceptes generals ca estratosfera terme pral.n f es estratosfera  es estratósfera  fr stratosphère  en stratosphere  
115 efectes del canvi climàtic ca estrès hídric terme pral.n m es estrés hídrico  fr stress hydrique  en hydric stress  en water stress  
116 efectes del canvi climàtic ca estrès tèrmic terme pral.n m es estrés térmico  fr stress thermique  en heat stress  
117 efectes del canvi climàtic ca eutrofització terme pral.n f es eutrofización  fr eutrophisation  en eutrophication  
118 conceptes generals ca evaporació terme pral.n f es evaporación  fr évaporation  en evaporation  
119 conceptes generals ca evapotranspiració terme pral.n f es evapotranspiración  fr évapotranspiration  en evapotranspiration  
120 conceptes generals ca forçament extern terme pral.n m ca factor de forçament sin. compl.n m ca mecanisme de forçament sin. compl.n m es factor de forzamiento  es forzamiento externo  es mecanismo de forzamiento  fr facteur de forçage  fr forçage externe  fr mécanisme de forçage  en external forcing  en forcing factor  en forcing mechanism  
121 efectes del canvi climàtic ca fenologia terme pral.n f es fenología  fr phénologie  en phenology  
122 efectes del canvi climàtic ca incendi forestal terme pral.n m ca foc forestal sin. compl.n m es fuego forestal  es incendio forestal  fr feu de forêt  fr incendie de forêt  fr incendie forestier  en forest fire  
123 causes del canvi climàtic ca forat de la capa d'ozó terme pral.n m ca forat d'ozó sin. compl.n m es agujero de la capa de ozono  es agujero de ozono  fr trou d'ozone  fr trou de la couche d'ozone  en ozone hole  
124 efectes del canvi climàtic ca forçament radiatiu terme pral.n m es forzamiento radiativo  fr forçage radiatif  en radiative forcing  
125 causes del canvi climàtic ca fracturació hidràulica terme pral.n f ca hidrofracturació sin. compl.n f es fracturación hidráulica  es hidrofracturación  fr fracturation hydraulique  fr hydrofracturation  en hydraulic fracking  en hydraulic fracturing  en hydrofracking  en hydrofracturing  
126 efectes del canvi climàtic ca fuga de carboni terme pral.n f es fuga de carbono  fr délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre  fr délocalisation de gaz à effet de serre  fr délocalisation de GES  fr fuite de carbone  fr transfert d'émissions de carbone  en carbon leakage  en emissions leakage  en greenhouse gas leakage  
127 causes del canvi climàtic ca gas amb efecte d'hivernacle terme pral.n m ca GEH siglan m es gas de efecto invernadero  es GEI  fr gaz à effet de serre  fr GES  en greenhouse gas  en GHG  
128 causes del canvi climàtic ca gas natural terme pral.n m es gas natural  fr gaz naturel  en natural gas  
129 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca gestió forestal sostenible terme pral.n f es gestión forestal sostenible  fr gestion durable des forêts  en sustainable forest management  
130 acords, textos i organismes de referència ca Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic terme pral.n m ca GIECC siglan m ca IPCC siglan m es Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  es GIECC  es IPCC  fr Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat  fr GIEC  en Intergovernmental Panel on Climate Change  en IPCC  
131 causes del canvi climàtic ca hexafluorur de sofre terme pral.n m es hexafluoruro de azufre  fr hexafluorure de soufre  for SF6  en sulfur hexafluoride  en sulphur hexafluoride  
132 causes del canvi climàtic ca hidrocarbur terme pral.n m es hidrocarburo  fr hydrocarbure  sbl HC  en hydrocarbon  
133 causes del canvi climàtic ca hidrofluorocarbur terme pral.n m ca hidrofluorocarboni sin. compl.n m es hidrofluorocarbono  es hidrofluorocarburo  fr hydrocarbure fluoré  fr hydrofluorocarbone  fr hydrofluorocarbure  sbl HFC  en fluorinated hydrocarbon  en fluorohydrocarbon  en hydrofluorocarbon  
134 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca hipoteca verda terme pral.n f es hipoteca verde  fr hypothèque verte  en green mortgage  
135 efectes del canvi climàtic ca illa de calor urbana terme pral.n f ca illa de calor sin. compl.n f ca ICU siglan f es isla de calor  es isla de calor urbana  es ICU  fr île de chaleur  fr île de chaleur urbaine  fr îlot de chaleur  fr îlot de chaleur urbain  fr ICU  en heat island  en urban heat island  en UHI  
136 causes del canvi climàtic ca immissió terme pral.n f es inmisión  fr immission  en immission  
137 conceptes generals ca incertesa terme pral.n f es incertidumbre  fr incertitude  en uncertainty  
138 acords, textos i organismes de referència ca Informe Stern terme pral.n m es Informe Stern  fr rapport Stern  en Stern Review  
139 efectes del canvi climàtic ca innivació terme pral.n f es innivación  fr enneigement  en snow cover  
140 efectes del canvi climàtic ca inseguretat alimentària terme pral.n f es inseguridad alimentaria  fr insécurité alimentaire  en food insecurity  
141 efectes del canvi climàtic ca inseguretat hídrica terme pral.n f es inseguridad hídrica  fr insécurité de l'eau  fr insécurité hydrique  en water insecurity  
142 efectes del canvi climàtic ca intrusió salina terme pral.n f ca intrusió d'aigua salada sin. compl.n f es intrusión de agua salada  es intrusión de agua salina  es intrusión salina  fr intrusion d'eau de mer  fr intrusion d'eau salée  fr intrusion saline  en saltwater encroachment  en saltwater intrusion  en seawater encroachment  en seawater intrusion  
143 efectes del canvi climàtic ca inundació terme pral.n f es inundación  fr inondation  en flood  en inundation  
144 efectes del canvi climàtic ca inundació sobtada terme pral.n f ca inundació llampec sin. compl.n f ca rovinada sin. compl.n f ca rubinada sin. compl.n f es avenida repentina  es crecida repentina  es inundación relámpago  es inundación repentina  fr crue brutale  fr crue éclair  fr crue soudaine  fr crue subite  en flash flood  
145 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca justícia climàtica terme pral.n f es justicia climática  fr justice climatique  en climate justice  
146 conceptes generals ca radiació infraroja terme pral.n f ca llum infraroja sin. compl.n f es radiación infrarroja  fr rayonnement infrarouge  en infrared radiation  
147 conceptes generals ca radiació ultraviolada terme pral.n f ca llum ultraviolada sin. compl.n f es radiación ultravioleta  fr rayonnement ultraviolet  en ultraviolet radiation  
148 causes del canvi climàtic ca malbaratament alimentari terme pral.n m ca malbaratament d'aliments sin. compl.n m es desperdicio alimentario  fr gaspillage alimentaire  en food waste  
149 conceptes generals ca model de circulació general terme pral.n m ca MCG siglan m es modelo de circulación general  es MCG  fr modèle de circulation générale  fr MCG  en general circulation model  en GCM  
150 efectes del canvi climàtic ca minihuracà mediterrani terme pral.n m ca medicà sin. compl.n m es ciclón tropical mediterráneo  es huracán mediterráneo  es medicán  es medicane  es mini-huracán  es miniciclón  fr medicane  fr ouragan méditerranéen  en hurricane-like cyclone  en medicane  en Mediterranean cyclone  en Mediterranean tropical-like cyclone  
151 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca mercat de carboni terme pral.n m ca mercat d'emissions sin. compl.n m es mercado de carbono  fr marché du carbone  en carbon market  en carbon trading  en emissions trading  
152 causes del canvi climàtic ca metà terme pral.n m es metano  fr méthane  for CH4  en methane  
153 conceptes generals ca meteorologia terme pral.n f es meteorología  fr météorologie  en meteorology  
154 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca millor tècnica disponible terme pral.n f ca MTD siglan f es mejor técnica disponible  es MTD  fr meilleure technique disponible  fr MTD  en best available technique  en BAT  
155 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca mitigació del canvi climàtic terme pral.n f es mitigación del cambio climático  fr atténuation du changement climatique  en climate change mitigation  
156 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca mobilitat sostenible terme pral.n f es movilidad sostenible  fr mobilité durable  en sustainable mobility  
157 conceptes generals ca model climàtic terme pral.n m es modelo climático  fr modèle climatique  fr modèle de climat  en climate model  
158 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca neutralitat de carboni terme pral.n f ca neutralitat climàtica sin. compl.n f ca petjada de carboni zero sin. compl.n f es neutralidad climática  es neutralidad de carbono  es neutralidad de gases de efecto invernadero  es neutralidad de GEI  fr carboneutralité  fr neutralité carbone  fr neutralité climatique  fr neutralité en matière de gaz à effet de serre  fr neutralité GES  fr zéro émission nette de gaz à effet de serre  en carbon neutrality  en climate neutrality  en greenhouse gas neutrality  en net zero carbon footprint  en net-zero greenhouse gas emissions  en zero net emissions  
159 conceptes generals ca nivell preindustrial terme pral.n m es nivel preindustrial  fr niveau préindustriel  en pre-industrial level  en preindustrial level  
160 acords, textos i organismes de referència ca objectiu de desenvolupament sostenible terme pral.n m ca ODS siglan m es objetivo de desarrollo sostenible  es ODS  fr objectif de développement durable  fr ODD  en sustainable development goal  en SDG  
161 efectes del canvi climàtic ca onada de calor terme pral.n f es ola de calor  fr vague de chaleur  en heat wave  
162 efectes del canvi climàtic ca onada de fred terme pral.n f es ola de frío  fr vague de froid  en cold wave  
163 causes del canvi climàtic ca òxid nitrós terme pral.n m ca òxid de dinitrogen sin. compl.n m es monóxido de dinitrógeno  es óxido nitroso  fr oxyde nitreux  for N2O  en dinitrogen monoxide  en nitrous oxide  
164 causes del canvi climàtic ca ozó terme pral.n m es ozono  fr ozone  for O3  en ozone  
165 acords, textos i organismes de referència ca Pacte Verd Europeu terme pral.n m es Pacto Verde Europeo  fr Pacte vert européen  fr Pacte vert pour l'Europe  en European Green Deal  
166 conceptes generals ca paleoclimatologia terme pral.n f es paleoclimatología  fr paléoclimatologie  en palaeoclimatology  en paleoclimatology  
167 conceptes generals ca part per milió en volum terme pral.n f es parte por millón en volumen  fr partie par million en volume  sbl ppmv  en part per million by volume  en part per million in volume  
168 causes del canvi climàtic ca partícula en suspensió terme pral.n f es partícula en suspensión  fr particule en suspension  en particulate  en particulate matter  en suspended particle  en suspended particulate matter  en PM  en SP  en SPM  
169 causes del canvi climàtic ca potencial d'escalfament global terme pral.n m ca PEG siglan m es potencial de calentamiento de la Tierra  es potencial de calentamiento global  es PCG  es PCT  fr potentiel de réchauffement climatique  fr potentiel de réchauffement de la planète  fr potentiel de réchauffement global  fr potentiel de réchauffement planétaire  fr PRG  fr PRP  en global warming potential  en GWP  
170 causes del canvi climàtic ca pèrdua d'aliments terme pral.n f es pérdida de alimentos  fr perte alimentaire  en food loss  
171 efectes del canvi climàtic ca pèrdua de la biodiversitat terme pral.n f es pérdida de la biodiversidad  fr diminution de la biodiversité  en biodiversity loss  
172 causes del canvi climàtic ca perfluorocarbur terme pral.n m ca perfluorocarboni sin. compl.n m es perfluorocarbono  es perfluorocarburo  fr hydrocarbure perfluoré  fr perfluorocarbone  sbl PFC  en perfluorocarbon  
173 efectes del canvi climàtic ca permagel terme pral.n m ca permafrost sin. compl.n m es pergelisol  es permafrost  es permagel  es permahielo  fr pergélisol  fr permafrost  fr permagel  en pergelisol  en permafrost  
174 conceptes generals ca petjada de carboni terme pral.n f es huella de carbono  fr empreinte carbone  fr empreinte de carbone  en carbon footprint  
175 causes del canvi climàtic ca petroli terme pral.n m es petróleo  fr pétrole  en petroleum  
176 causes del canvi climàtic ca planificació territorial terme pral.n f es planificación territorial  fr planification territoriale  en land use planning  
177 efectes del canvi climàtic ca precipitació terme pral.n f es precipitación  fr précipitation  en precipitation  
178 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca pressupost de carboni terme pral.n m es presupuesto de carbono  fr budget carbone  fr émissions acceptables  fr quota d'émissions  en allowable emissions  en carbon budget  en emissions budget  en emissions quota  
179 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca prevenció de residus terme pral.n f es prevención de residuos  fr prévention des déchets  en waste prevention  
180 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca protecció de la biodiversitat terme pral.n f es protección de la biodiversidad  fr protection de la biodiversité  en biodiversity protection  
181 acords, textos i organismes de referència ca Protocol de Kyoto terme pral.n m es Protocolo de Kioto  fr Protocole de Kyoto  en Kyoto Protocol  
182 efectes del canvi climàtic ca punt de no retorn terme pral.n m ca punt crític sin. compl.n m es punto crítico  es punto de no retorno  fr point critique  fr point de non-retour  en point of no return  en tipping point  
183 conceptes generals ca qualitat de l'aire terme pral.n f es calidad del aire  fr qualité de l'air  en air quality  
184 conceptes generals ca radiació electromagnètica terme pral.n f es radiación electromagnética  fr rayonnement électromagnétique  en electromagnetic radiation  
185 conceptes generals ca radiació solar terme pral.n f es radiación solar  fr rayonnement solaire  en solar radiation  
186 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca ramaderia ecològica terme pral.n f ca ramaderia biològica sin. compl.n f es ganadería biológica  es ganadería ecológica  fr élevage biologique  en organic animal husbandry  en organic animal production  en organic husbandry  
187 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca ramaderia extensiva terme pral.n f es ganadería extensiva  fr élevage extensif  en extensive animal production  
188 causes del canvi climàtic ca ramaderia intensiva terme pral.n f ca ramaderia industrial sin. compl.n f es ganadería intensiva  fr élevage intensif  en intensive animal production  
189 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca reciclatge terme pral.n m es reciclaje  fr recyclage  en recycling  
190 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca reforestació terme pral.n f ca repoblació forestal sin. compl.n f es reforestación  es repoblación forestal  fr reboisement  fr reforestation  en reafforestation  en reforestation  
191 efectes del canvi climàtic ca règim pluviomètric terme pral.n m es régimen pluviométrico  fr régime pluviométrique  en rainfall regime  
192 causes del canvi climàtic ca residu plàstic terme pral.n m es residuo plástico  fr déchet plastique  en plastic waste  
193 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca residu zero terme pral.n m es residuo cero  fr zéro déchet  en zero waste  
194 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca resiliència climàtica terme pral.n f es resiliencia climática  fr résilience climatique  en climate resilience  en climate resiliency  
195 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca responsabilitat climàtica terme pral.n f es responsabilidad climática  fr responsabilité climatique  en climate responsibility  
196 conceptes generals ca retroacció climàtica terme pral.n f ca retroalimentació climàtica terme pral.n f es retroacción climática  es retroalimentación climática  fr rétroaction climatique  en climate feedback  
197 causes del canvi climàtic ca revolució industrial terme pral.n f es revolución industrial  fr révolution industrielle  en industrial revolution  
198 conceptes generals ca risc climàtic terme pral.n m es riesgo climático  fr risque climatique  en climatic risk  
199 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca rotació de conreus terme pral.n f es rotación de cultivos  fr rotation des cultures  en crop rotation  
200 efectes del canvi climàtic ca salut global terme pral.n f ca salut mundial terme pral.n f es salud global  es salud mundial  fr santé globale  fr santé mondiale  en global health  
201 efectes del canvi climàtic ca sequera terme pral.n f ca secada sin. compl.n f es sequía  fr sécheresse  en drought  
202 conceptes generals ca sensibilitat climàtica terme pral.n f ca sensibilitat sin. compl.n f es sensibilidad  es sensibilidad climática  fr sensibilité  fr sensibilité climatique  en climate sensitivity  en sensitivity  
203 efectes del canvi climàtic ca sequera agrícola terme pral.n f es sequía agrícola  fr sécheresse agricole  en agricultural drought  
204 efectes del canvi climàtic ca sequera hidrològica terme pral.n f es sequía hidrológica  fr sécheresse hydrologique  en hydrological drought  
205 efectes del canvi climàtic ca sequera meteorològica terme pral.n f es sequía meteorológica  fr sécheresse météorologique  en meteorological drought  
206 causes del canvi climàtic ca sistema alimentari global terme pral.n m ca sistema alimentari mundial terme pral.n m es sistema alimentario mundial  fr système alimentaire mondial  en global food system  
207 conceptes generals ca sistema climàtic terme pral.n m es sistema climático  fr système climatique  en climate system  
208 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca sistema urbà de drenatge sostenible terme pral.n m ca SUDS siglan m es sistema urbano de drenaje sostenible  es SUDS  fr système de drainage urbain durable  fr SUDS  en sustainable urban drainage system  en SUDS  
209 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca sostenibilitat terme pral.n f es sostenibilidad  fr durabilité  en sustainability  
210 efectes del canvi climàtic ca temperatura de l'aigua de mar terme pral.n f ca temperatura de la superfície del mar terme pral.n f ca TAM siglan f ca TSM siglan f es temperatura de la superficie del mar  es temperatura del agua del mar  es TSM  fr température de surface de la mer  fr TSM  en sea surface temperature  en SST  
211 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca tecnologia d'emissions negatives terme pral.n f es tecnología de emisiones negativas  es NET  fr technologie à émissions négatives  fr TEN  en negative emission technology  en NET  
212 conceptes generals ca temperatura màxima terme pral.n f es temperatura máxima  fr température maximale  en maximum temperature  
213 conceptes generals ca temperatura mínima terme pral.n f es temperatura mínima  fr température minimale  en minimum temperature  
214 conceptes generals ca temperatura mitjana terme pral.n f es temperatura media  fr température quotidienne  en mean temperature  
215 efectes del canvi climàtic ca temperatura mitjana global terme pral.n f ca temperatura mitjana mundial terme pral.n f es temperatura media global  es temperatura media mundial  fr température moyenne mondiale  en global average temperature  en global mean temperature  en globally-averaged temperature  
216 conceptes generals ca temps meteorològic terme pral.n m ca temps sin. compl.n m es tiempo  es tiempo meteorológico  fr temps  fr temps météorologique  en meteorological weather  en weather  
217 conceptes generals ca temps de permanència terme pral.n m es período de permanencia  es período de residencia  es período de vida  es tiempo de permanencia  es tiempo de residencia  es tiempo de vida  fr durée de vie  fr temps de résidence  fr temps de séjour  fr temps de vie  en lifetime  en residence time  
218 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca transició climàtica terme pral.n f es transición climática  fr transition climatique  en climate transition  
219 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca transició ecològica terme pral.n f es transición ecológica  fr transition écologique  en ecological transition  
220 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca transició energètica terme pral.n f es transición energética  fr transition énergétique  en energy transition  
221 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca transició justa terme pral.n f es transición equitativa  es transición justa  fr transition équitable  fr transition juste  en just transition  
222 causes del canvi climàtic ca trifluorur de nitrogen terme pral.n m es trifluoruro de nitrógeno  fr fluorure d'azote  fr trifluorure d'azote  for NF3  en nitrogen fluoride  en nitrogen trifluoride  en trifluoramine  en trifluorammonia  
223 conceptes generals ca troposfera terme pral.n f es troposfera  es tropósfera  fr troposphère  en troposphere  
224 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca turisme sostenible terme pral.n m es turismo sostenible  fr tourisme durable  en sustainable tourism  
225 causes del canvi climàtic ca ús del sòl terme pral.n m ca utilització del sòl sin. compl.n f es uso de la tierra  es uso del suelo  fr utilisation des sols  fr utilisation des terres  fr utilisation du sol  en land use  en land utilisation  en land utilization  
226 causes del canvi climàtic ca vapor d'aigua terme pral.n m es vapor de agua  fr vapeur d'eau  en water vapor  en water vapour  
227 conceptes generals ca variabilitat climàtica terme pral.n f es variabilidad climática  es variabilidad del clima  fr variabilité climatique  fr variabilité du climat  en climate variability  en climatic variability  
228 conceptes generals ca variabilitat natural terme pral.n f es variabilidad natural  fr variabilité naturelle  en natural variability  
229 conceptes generals ca vulnerabilitat terme pral.n f es vulnerabilidad  fr vulnérabilité  en vulnerability  
230 mitigació i adaptació al canvi climàtic ca zona de baixes emissions terme pral.n f ca ZBE siglan f es zona de bajas emisiones  es ZBE  fr zone à émissions limitées  fr zone à faibles émissions  fr ZEL  fr ZFE  en low-emission zone  en LEZ