Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 esport > esports de combat > esgrima ca abandó de ferro terme pral.n m es abandono de hierro  fr abandon du fer  
2 esport > esports de combat > esgrima ca abandonar el ferro terme pral.v intr es abandonar el hierro  fr abandonner le fer  
3 esport > esports de combat > esgrima ca absència de contacte terme pral.n f es ausencia de hoja  fr absence de fer  en absence of blade  en absence of contact  
4 esport > esports de combat > esgrima ca acció terme pral.n f es acción  fr action  en action  
5 esport > esports de combat > esgrima ca acció composta terme pral.n f es acción compuesta  fr action composée  en composed action  
6 esport > esports de combat > esgrima ca acció contraofensiva terme pral.n f es acción contraofensiva  fr action contre-offensive  
7 esport > esports de combat > esgrima ca acció defensiva terme pral.n f es acción defensiva  fr action défensive  en defensive action  
8 esport > esports de combat > esgrima ca acció del ferro terme pral.n f es acción del hierro  fr action de la lame  
9 esport > esports de combat > esgrima ca acció ofensiva terme pral.n f es acción ofensiva  fr action offensive  en offensive action  
10 esport > esports de combat > esgrima ca acció simple terme pral.n f es acción simple  fr action simple  en simple action  
11 esport > esports de combat > esgrima ca acció simultània terme pral.n f es acción simultánea  fr action simultanée  en simultaneous action  
12 esport > esports de combat > esgrima ca acció sobre el ferro terme pral.n f es acción sobre el hierro  fr action sur le fer  en action on the blade  
13 esport > esports de combat > esgrima ca adversari | adversària terme pral.n m, f ca contrari | contrària terme pral.n m, f ca contrincant terme pral.n m, f es adversario  es contrincante  fr adversaire  en opponent  
14 esport > esports de combat > esgrima ca adversari -ària terme pral.adj ca contrari -ària terme pral.adj ca oponent terme pral.adj es adversario  es contrario  es oponente  fr adverse  fr opposant  en opponent  
15 esport > esports de combat > esgrima ca advertència terme pral.n f es advertencia  fr avertissement  en warning  
16 esport > esports de combat > esgrima ca ajustar terme pral.v tr es ajustar  fr ajuster  
17 esport > esports de combat > esgrima ca alto! terme pral.interj es ¡alto!  fr halte!  en halt!  
18 esport > esports de combat > esgrima ca anotador | anotadora terme pral.n m, f es anotador  fr marqueur  en scorer  
19 esport > esports de combat > esgrima ca anul·lació de tocat terme pral.n f es anulación de tocado  fr annulation de la touche  en annulment of the hit  
20 esport > esports de combat > esgrima ca anul·lar un tocat terme pral.v intr es anular un tocado  fr annuler une touche  en annul a hit, to  
21 esport > esports de combat > esgrima ca anunciar un tocat terme pral.v intr es anunciar un tocado  fr annoncer une touche  en acknowledge a hit, to  
22 esport > esports de combat > esgrima ca apartar el ferro terme pral.v intr es apartar el hierro  fr écarter le fer  en deflect the blade, to  en deflect the weapon, to  
23 esport > esports de combat > esgrima ca aplom terme pral.n m es aplomo  fr aplomb  
24 esport > esports de combat > esgrima ca àrbitre | àrbitra terme pral.n m, f ca president de jurat | presidenta de jurat sin. compl.n m, f es árbitro  es director de combate  es presidente de jurado  fr directeur de combat  fr président de jury  en bout director  en president of the jury  
25 esport > esports de combat > esgrima ca arma terme pral.n f es arma  fr arme  en weapon  
26 esport > esports de combat > esgrima ca arma d'estocada terme pral.n f es arma de estocada  es arma de punta  fr arme d'estoc  en thrusting weapon  
27 esport > esports de combat > esgrima ca arma de contratall terme pral.n f es arma de contrafilo  fr arme de contre-taille  en back edge weapon  
28 esport > esports de combat > esgrima ca arma de reserva terme pral.n f es arma de recambio  es arma de reserva  fr arme de rechange  fr arme de réserve  en reserve weapon  en spare weapon  
29 esport > esports de combat > esgrima ca arma de tall terme pral.n f es arma de filo  fr arme de taille  en cutting weapon  
30 esport > esports de combat > esgrima ca arma elèctrica terme pral.n f es arma eléctrica  fr arme électrique  en electric weapon  
31 esport > esports de combat > esgrima ca armer terme pral.n m ca dipòsit d'armes sin. compl.n m es armero  es depósito de armas  fr dépôt d'armes  fr râtelier  en armory  en armoury  
32 esport > esports de combat > esgrima ca arremesa terme pral.n f ca remesa den. desest. es insistencia  es remise  es reposición  fr remise  en remise  en remising  
33 esport > esports de combat > esgrima ca arremetre terme pral.v tr/prep es insistir  fr remiser  en remise, to  
34 esport > esports de combat > esgrima ca arrest terme pral.n m es arresto  fr arrêt  en stop hit  en stop thrust  
35 esport > esports de combat > esgrima ca arrestar terme pral.v intr es arrestar  fr arrêter  en stop hit, to  
36 esport > esports de combat > esgrima ca assalt terme pral.n m es asalto  fr assaut  en assault  
37 esport > esports de combat > esgrima ca assessor | assessora terme pral.n m, f ca jutge de mà | jutge de mà, jutgessa de mà sin. compl.n m, f ca jutge de terra | jutge de terra, jutgessa de terra sin. compl.n m, f es asesor  es juez de tierra  fr assesseur  fr juge de terre  en floor judge  en ground judge  en piste judge  
38 esport > esports de combat > esgrima ca atac terme pral.n m es ataque  fr attaque  en attack  
39 esport > esports de combat > esgrima ca atac al ferro terme pral.n m es ataque al hierro  fr attaque au fer  en attack on the blade  
40 esport > esports de combat > esgrima ca atac compost terme pral.n m es ataque compuesto  fr attaque composée  en composed attack  en compound attack  
41 esport > esports de combat > esgrima ca atac de segona intenció terme pral.n m es ataque de segunda intención  fr attaque de deuxième intention  en attack on second intention  
42 esport > esports de combat > esgrima ca atac simple terme pral.n m es ataque simple  fr attaque simple  en simple attack  
43 esport > esports de combat > esgrima ca atac simultani terme pral.n m es ataque simultáneo  fr attaque simultanée  en simultaneous attack  
44 esport > esports de combat > esgrima ca atacar terme pral.v tr es atacar  fr attaquer  en attack, to  
45 esport > esports de combat > esgrima ca auxiliar de pista terme pral.n m, f es auxiliar de pista  
46 esport > esports de combat > esgrima ca avançada terme pral.n f es avanzada  fr avancée  
47 esport > esports de combat > esgrima ca avís terme pral.n m es aviso  fr avertissement  en warning  
48 esport > esports de combat > esgrima ca balança terme pral.n f es balanza  fr balance  en scale  
49 esport > esports de combat > esgrima ca balestra terme pral.n f es balestra  fr balestra  en balestra  
50 esport > esports de combat > esgrima ca barem de punts terme pral.n m es baremo de puntos  fr barème des points  en points system  
51 esport > esports de combat > esgrima ca batiment terme pral.n m es batimiento  fr battement  en beat  
52 esport > esports de combat > esgrima ca batre el ferro terme pral.v intr es batir el hierro  fr battre le fer  
53 esport > esports de combat > esgrima ca blanc terme pral.n m ca superfície vàlida terme pral.n f es blanco  es superficie de tocado  es superficie válida  fr cible  fr surface valable  en valid area  en valid surface  en valid target  
54 esport > esports de combat > esgrima ca blanc no vàlid terme pral.n m ca superfície no vàlida terme pral.n f es blanco no válido  es superficie no válida  fr surface non valable  en invalid target  en non-valid target  
55 esport > esports de combat > esgrima ca botó terme pral.n m es botón  fr bouton  fr mouche  en button  en tip  
56 esport > esports de combat > esgrima ca botó elèctric terme pral.n m es botón eléctrico  fr bouton électrique  en electric button  
57 esport > esports de combat > esgrima ca braç armat terme pral.n m es brazo armado  fr bras armé  en leading arm  en weapon arm  
58 esport > esports de combat > esgrima ca braç no armat terme pral.n m es brazo no armado  fr bras non armé  en trailing arm  en unarmed arm  
59 esport > esports de combat > esgrima ca braçal terme pral.n m es brazalete  fr brassard  en arm-band  
60 esport > esports de combat > esgrima ca brandar terme pral.v tr es blandir  fr brandir  en brandish, to  
61 esport > esports de combat > esgrima ca buscar el ferro contrari terme pral.v intr es buscar el hierro contrario  fr chercher le fer adverse  
62 esport > esports de combat > esgrima ca cable de connexió terme pral.n m es cable de conexión  fr câble de branchement  fr fil de connexion  en connecting wire  
63 esport > esports de combat > esgrima ca cable de rodet terme pral.n m es cable de carrete  es cable de rulo  fr fil de l'enrouleur  en spool wire  
64 esport > esports de combat > esgrima ca cadència terme pral.n f es cadencia  fr cadence  en cadence  en rhythm  
65 esport > esports de combat > esgrima ca canvi de lligament terme pral.n m es cambio de ligamento  fr changement d'engagement  en change of engagement  
66 esport > esports de combat > esgrima ca canvi per batiment terme pral.n m es cambio por batimiento  es cambio-batimiento  fr changement pour battement  en change-beat  
67 esport > esports de combat > esgrima ca cap de pista terme pral.n m, f es jefe de pista  fr chef de piste  en piste manager  
68 esport > esports de combat > esgrima ca cap de sèrie terme pral.n m, f es cabeza de serie  fr tête de série  en seed  
69 esport > esports de combat > esgrima ca capità d'equip | capitana d'equip terme pral.n m, f es capitán de equipo  fr capitaine d'équipe  en team captain  
70 esport > esports de combat > esgrima ca careta terme pral.n f es careta  es máscara  fr masque  en mask  
71 esport > esports de combat > esgrima ca cassoleta terme pral.n f ca guardamà terme pral.n m ca guarda sin. compl.n f es cazoleta  es guarda  es platillo  es taza  fr coquille  fr garde  en bell  en coquille  en guard  
72 esport > esports de combat > esgrima ca posició de cinquena terme pral.n f ca cinquena sin. compl.n f es posición de quinta  es quinta  fr position de quinte  fr quinte  en quinte  
73 esport > esports de combat > esgrima ca cinta de subjecció terme pral.n f es banda  es cinta de sujeción  fr attache  fr sous ventrière  en strap  
74 esport > esports de combat > esgrima ca classificació terme pral.n f es clasificación  fr classement  en classification  
75 esport > esports de combat > esgrima ca cobrir terme pral.v tr es cubrir  fr couvrir  en cover, to  en protect, to  
76 esport > esports de combat > esgrima ca coixinet terme pral.n m es almohadilla  es fieltro  fr rembourrage  en padding  
77 esport > esports de combat > esgrima ca coll terme pral.n m es cuello  fr col  en collar  
78 esport > esports de combat > esgrima ca collar terme pral.n m es collar  fr collerette  en collar  
79 esport > esports de combat > esgrima ca cop terme pral.n m ca colp (valencià) sin. compl.n m es golpe  fr coup  en hit  
80 esport > esports de combat > esgrima ca colzera terme pral.n f es codera  fr protège-coude  en elbow protector  
81 esport > esports de combat > esgrima ca combat terme pral.n m es combate  fr combat  en combat  
82 esport > esports de combat > esgrima ca combat a curta distància terme pral.n m es combate a corta distancia  es combate aproximado  es combate en corto  fr combat rapproché  en fencing at close quarters  en in-fighting  
83 esport > esports de combat > esgrima ca combatre terme pral.v intr es combatir  fr combattre  en engage, to  en fence, to  
84 esport > esports de combat > esgrima ca comissari | comissària terme pral.n m, f es comisario  fr commissaire  en delegate  
85 esport > esports de combat > esgrima ca competició terme pral.n f es competición  fr compétition  en competition  
86 esport > esports de combat > esgrima ca compromís d'honor terme pral.n m es compromiso de honor  fr engagement d'honneur  en pledge of honour  
87 esport > esports de combat > esgrima ca contacte terme pral.n m es contacto  fr contact  en contact  
88 esport > esports de combat > esgrima ca contacte de botons terme pral.n m es encuentro de botones  fr rencontre des boutons  en meeting of the points  
89 esport > esports de combat > esgrima ca contra terme pral.n f ca parada circular terme pral.n f ca parada de contra terme pral.n f es contra  es parada circular  es parada de contra  fr contre  fr parade circulaire  en circular parry  en counter  en counter parry  
90 esport > esports de combat > esgrima ca contra de cinquena terme pral.n f es contra de quinta  fr contre de quinte  en counter-quinte  
91 esport > esports de combat > esgrima ca contra de primera terme pral.n f es contra de primera  fr contre de prime  en counter-prime  
92 esport > esports de combat > esgrima ca contra de quarta terme pral.n f es contra de cuarta  fr contre de quarte  en counter-four  en counter-quarte  
93 esport > esports de combat > esgrima ca contra de segona terme pral.n f es contra de segunda  fr contre de seconde  en counter-seconde  
94 esport > esports de combat > esgrima ca contra de setena terme pral.n f es contra de séptima  fr contre de septime  en counter-septime  
95 esport > esports de combat > esgrima ca contra de sisena terme pral.n f es contra de sexta  fr contre de sixte  en counter-six  en counter-sixte  
96 esport > esports de combat > esgrima ca contra de tercera terme pral.n f es contra de tercera  fr contre de tierce  en counter-tierce  
97 esport > esports de combat > esgrima ca contra de vuitena terme pral.n f es contra de octava  fr contre d'octave  en counter-octave  
98 esport > esports de combat > esgrima ca contraatac terme pral.n m es contraataque  fr contre-attaque  en counterattack  
99 esport > esports de combat > esgrima ca contraatacar terme pral.v intr es contraatacar  fr contre-attaquer  en counterattack, to  
100 esport > esports de combat > esgrima ca contrapassada terme pral.n f es contrapase  fr contre-dégagement  en counter-disengage  en counter-disengagement  
101 esport > esports de combat > esgrima ca contrapassar terme pral.v tr es contrapasar  fr contre-dégager  en counter-disengage, to  
102 esport > esports de combat > esgrima ca contraresposta terme pral.n f es contrarrespuesta  fr contre-riposte  en counter-riposte  
103 esport > esports de combat > esgrima ca contraresposta a temps perdut terme pral.n f es contrarrespuesta a tiempo perdido  fr contre-riposte à temps perdu  en delayed counter-riposte  
104 esport > esports de combat > esgrima ca contraresposta composta terme pral.n f es contrarrespuesta compuesta  fr contre-riposte composée  
105 esport > esports de combat > esgrima ca contraresposta de tac-tac terme pral.n f es contrarrespuesta de tac au tac  fr contre-riposte du tac au tac  
106 esport > esports de combat > esgrima ca contratall terme pral.n m es contrafilo  fr contre-taille  en back edge  
107 esport > esports de combat > esgrima ca contratemps terme pral.n m es contratiempo  fr contre-temps  en counter-time  
108 esport > esports de combat > esgrima ca control d'armes terme pral.n m es control de armas  fr contrôle des armes  en weapons control  
109 esport > esports de combat > esgrima ca control de material terme pral.n m es control de material  fr contrôle du matériel  en control of equipment  
110 esport > esports de combat > esgrima ca cop a la figura terme pral.n m es golpe en la figura  fr coup à la figure  en cut at head  
111 esport > esports de combat > esgrima ca cop angular terme pral.n m es golpe angular  es golpe con angulación  fr coup en cavant  en thrust with angulation  
112 esport > esports de combat > esgrima ca cop clàssic terme pral.n m es golpe clásico  fr coup classique  
113 esport > esports de combat > esgrima ca cop d'arrest terme pral.n m ca cop de temps terme pral.n m es golpe de arresto  es golpe de tiempo  fr coup d'arrêt  fr coup de temps  en stop hit  en stop thrust  en time hit  
114 esport > esports de combat > esgrima ca cop de través terme pral.n m ca cop de banderola sin. compl.n m ca través sin. compl.n m es corte  es golpe de banderola  es golpe de través  es travesón  fr coup à la banderole  
115 esport > esports de combat > esgrima ca cop de contratall terme pral.n m es golpe de contrafilo  fr coup de contre-taille  en back edge cut  
116 esport > esports de combat > esgrima ca cop de flanc terme pral.n m es golpe de flanco  
117 esport > esports de combat > esgrima ca cop de pla terme pral.n m es golpe de plano  fr coup du plat  en flat cut  
118 esport > esports de combat > esgrima ca cop de punta terme pral.n m ca estocada sin. compl.n f es estocada  es golpe de punta  fr coup d'estoc  fr coup de pointe  fr estoc  en point hit  en thrust  
119 esport > esports de combat > esgrima ca cop de revés terme pral.n m ca revés sin. compl.n m es golpe de revés  es revés  fr coup de revers  
120 esport > esports de combat > esgrima ca cop de tall terme pral.n m es golpe de corte  es golpe de filo  fr coup de taille  fr coup de tranchant  en cut  en hit with the cutting edge  
121 esport > esports de combat > esgrima ca cop recte terme pral.n m ca cop directe sin. compl.n m es golpe derecho  es golpe recto  fr coup droit  en direct hit  en direct thrust  en straight thrust  
122 esport > esports de combat > esgrima ca tocat doble terme pral.n m ca cop doble sin. compl.n m es golpe doble  es tocado doble  fr coup double  fr touche double  en double hit  en double touch  
123 esport > esports de combat > esgrima ca cop passat terme pral.n m es golpe pasado  fr coup passé  fr passé  en passé hit  
124 esport > esports de combat > esgrima ca cop sobre el ferro terme pral.n m es golpe sobre el hierro  fr coup à travers le fer  en hit through the blade  
125 esport > esports de combat > esgrima ca corona terme pral.n f es corona  fr couronne  en crown  
126 esport > esports de combat > esgrima ca cos a cos terme pral.n m es cuerpo a cuerpo  fr corps à corps  en body contact  en clinch  en corps à corps  
127 esport > esports de combat > esgrima ca coupé [fr] terme pral.n m es coupé  es golpe volante  fr coupé  en coupé  en cutover  
128 esport > esports de combat > esgrima ca crida terme pral.n f es llamada  fr appel  fr appel du pied  en appeal  en appel  en call  
129 esport > esports de combat > esgrima ca croisé [fr] terme pral.n m es croisé  es cruzado  fr croisé  en croisé  
130 esport > esports de combat > esgrima ca cronometrador | cronometradora terme pral.n m, f es cronometrador  es cronometrista  fr chronométreur  en timekeeper  
131 esport > esports de combat > esgrima ca cronòmetre terme pral.n m es cronómetro  fr chronomètre  en chronometer  en stopwatch  
132 esport > esports de combat > esgrima ca judici terme pral.n m ca decisió sin. compl.n f es decisión  es juicio  fr décision  fr jugement  en decision  en judgement  en judgment  
133 esport > esports de combat > esgrima ca defensar-se terme pral.v intr pron es defenderse  fr se défendre  en defend, to  
134 esport > esports de combat > esgrima ca defensiva terme pral.n f es defensiva  fr défensive  en defensive  
135 esport > esports de combat > esgrima ca delegat | delegada terme pral.n m, f es delegado  fr délégué  en delegate  
136 esport > esports de combat > esgrima ca depassament terme pral.n m es rebasamiento  fr dépassement  en passing  
137 esport > esports de combat > esgrima ca depassar terme pral.v tr es rebasar  fr dépasser  en pass, to  
138 esport > esports de combat > esgrima ca derrota terme pral.n f es derrota  fr défaite  en defeat  en loss  
139 esport > esports de combat > esgrima ca derrota doble terme pral.n f es derrota doble  fr double défaite  en double defeat  
140 esport > esports de combat > esgrima ca desarmament terme pral.n m es desarme  fr désarmement  en disarming  
141 esport > esports de combat > esgrima ca desarmar terme pral.v tr es desarmar  fr désarmer  en disarm, to  
142 esport > esports de combat > esgrima ca descobrir terme pral.v tr es descubrir  fr découvrir  en uncover, to  
143 esport > esports de combat > esgrima ca desempat terme pral.n m es desempate  
144 esport > esports de combat > esgrima ca desempat terme pral.n m es desempate  fr barrage  en barrage  en fence-off  
145 esport > esports de combat > esgrima ca desempatar terme pral.v tr es desempatar  fr tirer en barrage  en fence-off, to  
146 esport > esports de combat > esgrima ca deslliurament terme pral.n m ca esquitllada sin. compl.n f es libramiento  fr dérobement  en derobement  en evasion  
147 esport > esports de combat > esgrima ca deslliurar-se [de] terme pral.v prep pron ca esquitllar-se sin. compl.v intr pron es librar  fr dérober, se  
148 esport > esports de combat > esgrima ca desplaçament terme pral.n m es desplazamiento  fr déplacement  en displacement  
149 esport > esports de combat > esgrima ca desplaçament contraofensiu terme pral.n m es desplazamiento contraofensivo  fr déplacement contre-offensif  
150 esport > esports de combat > esgrima ca desplaçament defensiu terme pral.n m es desplazamiento defensivo  fr déplacement défensif  
151 esport > esports de combat > esgrima ca desplaçament ofensiu terme pral.n m es desplazamiento ofensivo  fr déplacement d'attaque  
152 esport > esports de combat > esgrima ca desqualificació terme pral.n f es descalificación  fr disqualification  en disqualification  
153 esport > esports de combat > esgrima ca digitació terme pral.n f es digitación  es digiteo  fr doigté  en finger play  en finger work  en fingering  
154 esport > esports de combat > esgrima ca directe -a terme pral.adj es directo  fr direct  en direct  
155 esport > esports de combat > esgrima ca directori tècnic terme pral.n m es directorio técnico  fr directoire technique  en directoire technique  
156 esport > esports de combat > esgrima ca dispositiu de seguretat terme pral.n m es dispositivo de seguridad  fr dispositif de sécurité  en safety device  
157 esport > esports de combat > esgrima ca distància terme pral.n f es distancia  fr distance  en distance  
158 esport > esports de combat > esgrima ca distància d'esgrima terme pral.n f es distancia de esgrima  fr distance  en fencing distance  
159 esport > esports de combat > esgrima ca doblament terme pral.n m es doblar  fr doublement  en double  
160 esport > esports de combat > esgrima ca doble contra terme pral.n f es doble contra  fr double-contre  
161 esport > esports de combat > esgrima ca doble lligament terme pral.n m es doble ligamento  fr double engagement  en double engagement  
162 esport > esports de combat > esgrima ca doble pas endavant terme pral.n m es doble paso adelante  fr marche du deuxième procédé  
163 esport > esports de combat > esgrima ca doble pas enrere terme pral.n m es doble paso atrás  fr retraite du deuxième procédé  
164 esport > esports de combat > esgrima ca dorsal terme pral.n m es dorsal  fr dossard  en number  
165 esport > esports de combat > esgrima ca eliminació directa terme pral.n f es eliminación directa  fr élimination directe  en direct elimination  
166 esport > esports de combat > esgrima ca empat terme pral.n m ca ex aequo sin. compl.n m es empate  es ex aequo  fr égalité  fr ex aequo  en as equal  en tie  
167 esport > esports de combat > esgrima ca empatar terme pral.v tr es empatar  fr égaliser  en tie, to  
168 esport > esports de combat > esgrima ca empunyadura terme pral.n f ca puny terme pral.n m es empuñadura  es mango  es puño  fr poignée  en grip  en handle  en hilt  
169 esport > esports de combat > esgrima ca empunyadura francesa terme pral.n f es empuñadura francesa  fr poignée française  en French grip  
170 esport > esports de combat > esgrima ca empunyadura ortopèdica terme pral.n f es puño ortopédico  fr poignée orthopédique  en orthopedic grip  en pistol grip  
171 esport > esports de combat > esgrima ca en guàrdia! terme pral.interj es ¡en guardia!  fr en garde!  en on guard!  
172 esport > esports de combat > esgrima ca encarregat d'indicador | encarregada d'indicador terme pral.n m, f es encargado del aparato eléctrico  fr préposé à l'appareil électrique  en apparatus steward  en superintendent of the electrical apparatus  
173 esport > esports de combat > esgrima ca encontre terme pral.n m es encuentro  fr rencontre  en match  
174 esport > esports de combat > esgrima ca encontre nul terme pral.n m es encuentro nulo  fr rencontre nulle  en drawn match  
175 esport > esports de combat > esgrima ca encreuar el ferro terme pral.v intr es cruzar el hierro  fr croiser le fer  
176 esport > esports de combat > esgrima ca endavant! terme pral.interj es ¡adelante!  fr allez!  en fence!  en play!  
177 esport > esports de combat > esgrima ca endoll de cassoleta terme pral.n m es enchufe de la cazoleta  es enchufe de la taza  fr fiche pour la garde  en bell plug  en guard socket  
178 esport > esports de combat > esgrima ca engany terme pral.n m es engaño  es trompement  fr trompement  en deception  en trompement  
179 esport > esports de combat > esgrima ca enganyar terme pral.v tr es engañar  fr tromper  en deceive, to  
180 esport > esports de combat > esgrima ca enquesta terme pral.n f es encuesta  fr enquête  en investigation  
181 esport > esports de combat > esgrima ca envàs terme pral.n m es embase  fr embase  en base  
182 esport > esports de combat > esgrima ca envit terme pral.n m es envite  fr invite  en invitation  
183 esport > esports de combat > esgrima ca envolupament terme pral.n m es envolvimiento  fr enveloppement  en envelopment  
184 esport > esports de combat > esgrima ca equip terme pral.n m es equipo  fr équipe  en team  
185 esport > esports de combat > esgrima ca equip elèctric personal terme pral.n m es equipo eléctrico personal  fr équipement électrique personnel  en electrical equipment  
186 esport > esports de combat > esgrima ca esgrima terme pral.n f es esgrima  fr escrime  en fencing  
187 esport > esports de combat > esgrima ca tirador | tiradora terme pral.n m, f ca esgrimidor | esgrimidora sin. compl.n m, f es esgrimidor  es esgrimista  es tirador  fr escrimeur  fr tireur  en fencer  
188 esport > esports de combat > esgrima ca esgrimir terme pral.v tr es esgrimir  
189 esport > esports de combat > esgrima ca esgrimístic -a terme pral.adj es esgrimístico  
190 esport > esports de combat > esgrima ca espasa terme pral.n f es espada  fr épée  en épée  
191 esport > esports de combat > esgrima ca espasa terme pral.n f es espada  fr épée  en épée  
192 esport > esports de combat > esgrima ca espasa elèctrica terme pral.n f es espada eléctrica  fr épée électrique  en electric épée  en electrical épée  
193 esport > esports de combat > esgrima ca espasa individual terme pral.n f es espada individual  fr épée individuel  en individual épée  
194 esport > esports de combat > esgrima ca espasa per equips terme pral.n f es espada por equipos  fr épée par équipes  en team épée  
195 esport > esports de combat > esgrima ca espasista terme pral.n m, f es espadista  fr épéiste  en épée fencer  en épéeist  
196 esport > esports de combat > esgrima ca espiga terme pral.n f es espiga  fr soie  en tang  
197 esport > esports de combat > esgrima ca esquivada terme pral.n f es esquiva  fr esquive  en duck  
198 esport > esports de combat > esgrima ca esquivar terme pral.v tr es esquivar  fr esquiver  en avoid, to  
199 esport > esports de combat > esgrima ca estar en línia terme pral.v intr es estar en línea  fr être en ligne  en have the point in line, to  
200 esport > esports de combat > esgrima ca excentricitat terme pral.n f es excentricidad  fr excentricité  en eccentricity  
201 esport > esports de combat > esgrima ca exclusió terme pral.n f es exclusión  fr exclusion  en exclusion  
202 esport > esports de combat > esgrima ca exclusió definitiva terme pral.n f es exclusión definitiva  fr radiation  en permanent suspension  
203 esport > esports de combat > esgrima ca expulsió terme pral.n f es expulsión  fr expulsion  en expulsion  
204 esport > esports de combat > esgrima ca expulsió terme pral.n f es expulsión  fr froissé  fr froissement  en froissement  en graze  
205 esport > esports de combat > esgrima ca fals atac terme pral.n m es falso ataque  fr fausse attaque  en false attack  
206 esport > esports de combat > esgrima ca falta terme pral.n f es falta  fr faute  en offence  en offense  
207 esport > esports de combat > esgrima ca falta contra l'esperit esportiu terme pral.n f es falta contra el espíritu deportivo  fr faute contre l'esprit sportif  en offence re sportsmanship  
208 esport > esports de combat > esgrima ca falta contra l'ordre terme pral.n f es falta contra el orden  fr faute contre l'ordre  en offence re order  
209 esport > esports de combat > esgrima ca falta contra la disciplina terme pral.n f es falta contra la disciplina  fr faute contre la discipline  en offence re discipline  
210 esport > esports de combat > esgrima ca falta de combat terme pral.n f ca falta d'assalt sin. compl.n f es falta de asalto  es falta de combate  fr faute de combat  en offence while fencing  
211 esport > esports de combat > esgrima ca llançar una fletxa terme pral.v intr ca fer fletxa sin. compl.v intr es lanzar una flecha  fr faire une flèche  fr lancer une flèche  en make a flèche, to  
212 esport > esports de combat > esgrima ca fulla terme pral.n f ca ferro sin. compl.n m es hierro  es hoja  fr fer  fr lame  en blade  
213 esport > esports de combat > esgrima ca tall terme pral.n m ca fil sin. compl.n m es corte  es filo  fr taille  fr tranchant  en edge  
214 esport > esports de combat > esgrima ca fil de careta terme pral.n m es cable de careta  
215 esport > esports de combat > esgrima ca fil de cos terme pral.n m es cable de cuerpo  es hilo de cuerpo  es pasante de cuerpo  fr fil de corps  en body wire  
216 esport > esports de combat > esgrima ca fil de fulla terme pral.n m es cable de contacto  fr fil  en connecting wire  
217 esport > esports de combat > esgrima ca filat terme pral.n m es enrejado  es reja  es rejilla  fr grillage  fr treillis  en wire-mesh  
218 esport > esports de combat > esgrima ca final terme pral.n f es final  fr finale  en final  
219 esport > esports de combat > esgrima ca finalista terme pral.n m, f es finalista  fr finaliste  en finalist  
220 esport > esports de combat > esgrima ca finta terme pral.n f es amago  es finta  fr feinte  en feint  
221 esport > esports de combat > esgrima ca finta d'atac terme pral.n f es finta de ataque  fr feinte d'attaque  en feint of the attack  
222 esport > esports de combat > esgrima ca finta de parada terme pral.n f ca semiparada sin. compl.n f es finta de parada  es semiparada  fr demi-parade  fr feinte de parade  
223 esport > esports de combat > esgrima ca finta de passada terme pral.n f es finta de pasada  
224 esport > esports de combat > esgrima ca finta de punta terme pral.n f es finta de punta  fr feinte du coup de pointe  en feint with the point  
225 esport > esports de combat > esgrima ca finta de tall terme pral.n f es finta de filo  fr feinte du coup de taille  en feint with a cut  
226 esport > esports de combat > esgrima ca fintar terme pral.v tr es fintar  fr feinter  en feint, to  
227 esport > esports de combat > esgrima ca fletxa terme pral.n f es flecha  fr flèche  en flèche  
228 esport > esports de combat > esgrima ca fletxa amb xoc terme pral.n f es flecha con atropello  fr flèche avec bouscoulade  en flèche attack with jostle  
229 esport > esports de combat > esgrima ca fletxa de la fulla terme pral.n f es flecha de la hoja  fr flèche de la lame  en curvature of the blade  
230 esport > esports de combat > esgrima ca flexibilitat terme pral.n f es flexibilidad  fr flexibilité  en flexibility  
231 esport > esports de combat > esgrima ca floret terme pral.n m es florete  fr fleuret  en foil  
232 esport > esports de combat > esgrima ca floret terme pral.n m es florete  fr fleuret  en foil  
233 esport > esports de combat > esgrima ca floret elèctric terme pral.n m es florete eléctrico  fr fleuret électrique  en electric foil  
234 esport > esports de combat > esgrima ca floret individual terme pral.n m es florete individual  fr fleuret individuel  en individual foil  
235 esport > esports de combat > esgrima ca floret per equips terme pral.n m es florete por equipos  fr fleuret par équipes  en team foil  
236 esport > esports de combat > esgrima ca floretista terme pral.n m, f es floretista  fr fleurettiste  en foil fencer  en foilist  en foilsman [m]  en foilswoman [f]  
237 esport > esports de combat > esgrima ca fons terme pral.n m es fondo  fr développement  en development  
238 esport > esports de combat > esgrima ca fórmula mixta terme pral.n f ca sistema mixt sin. compl.n m es fórmula mixta  es sistema mixto  fr formule mixte  en mixed system  
239 esport > esports de combat > esgrima ca frase d'armes terme pral.n f ca frase d'esgrima sin. compl.n f ca frase esgrimística sin. compl.n f es frase de armas  es frase de esgrima  fr phrase d'armes  en fencing phrase  en phrase d'armes  
240 esport > esports de combat > esgrima ca full de matx terme pral.n m es hoja de match  fr feuille de match  
241 esport > esports de combat > esgrima ca full de poule [poule: fr] terme pral.n m es hoja de poule  fr feuille de poule  en pool sheet  
242 esport > esports de combat > esgrima ca galga terme pral.n f es galga  fr jaugue  en gauge  
243 esport > esports de combat > esgrima ca gàlib terme pral.n m es gálibo  fr gabarit  en gauge  
244 esport > esports de combat > esgrima ca gorgera terme pral.n f es babero  es barbada  es collar  es gargantilla  fr bavette  en bib  en neck guard  
245 esport > esports de combat > esgrima ca guant terme pral.n m es guante  fr gant  en glove  
246 esport > esports de combat > esgrima ca guanyar terreny terme pral.v intr es ganar terreno  fr gagner du terrain  en gain ground, to  
247 esport > esports de combat > esgrima ca guanyar un temps terme pral.v intr es ganar un tiempo  fr prendre le temps  
248 esport > esports de combat > esgrima ca posició de guàrdia terme pral.n f ca guàrdia sin. compl.n f es guardia  es posición de guardia  fr garde  fr position de garde  en attention  en guard  en guard position  en on guard position  
249 esport > esports de combat > esgrima ca guarnició terme pral.n f es cabecera  es guarnición  fr garniture  en trim  
250 esport > esports de combat > esgrima ca índex de tocats terme pral.n m ca índex TD/TR sin. compl.n m es índice de tocados  es índice TD/TR  fr indice TD/TR  en index HS/HR  
251 esport > esports de combat > esgrima ca índex de victòries terme pral.n m ca índex V/M sin. compl.n m es índice de victorias  es índice V/M  fr indice V/M  en index V/M  
252 esport > esports de combat > esgrima ca indicador de tocats terme pral.n m es aparato de control automático  es aparato eléctrico de señalización  es aparato señalizador  fr appareil électrique de signalisation des touches  fr enregistreur de touches  en electric scoring machine  en electrical scoring apparatus  en judging apparatus  
253 esport > esports de combat > esgrima ca indirecte -a terme pral.adj es indirecto  fr indirect  en indirect  
254 esport > esports de combat > esgrima ca inquartata terme pral.n f es incuartata  fr inquartata  en inquartata  
255 esport > esports de combat > esgrima ca jaqueta terme pral.n f es chaqueta  es chaquetilla  fr veste  en jacket  
256 esport > esports de combat > esgrima ca jaqueta metàl·lica terme pral.n f ca jaqueta elèctrica sin. compl.n f es chaqueta metálica  es chaquetilla metálica  es peto metálico  fr plastron métallique  fr veste métallique  en metallic jacket  en metallic plastron  
257 esport > esports de combat > esgrima ca joc confús terme pral.n m es juego confuso  fr jeu confus  en confused fencing  
258 esport > esports de combat > esgrima ca jurat terme pral.n m es jurado  fr jury  en jury  
259 esport > esports de combat > esgrima ca jurat d'apel·lació terme pral.n m es jurado de apelación  fr jury d'appel  en jury of appeal  
260 esport > esports de combat > esgrima ca línia terme pral.n f es línea  fr ligne  en line  en line of attack  
261 esport > esports de combat > esgrima ca línia alta terme pral.n f es línea alta  fr ligne haute  en high line  
262 esport > esports de combat > esgrima ca línia alta externa terme pral.n f es línea alta exterior  fr dessus  fr ligne haute de droite  
263 esport > esports de combat > esgrima ca línia alta interna terme pral.n f es línea alta interior  fr dedans  fr ligne haute de gauche  
264 esport > esports de combat > esgrima ca línia baixa terme pral.n f es línea baja  fr ligne basse  en low line  
265 esport > esports de combat > esgrima ca línia baixa externa terme pral.n f es línea baja exterior  fr dessous  fr ligne basse de droite  
266 esport > esports de combat > esgrima ca línia baixa interna terme pral.n f es línea baja interior  fr dehors  fr ligne basse de gauche  
267 esport > esports de combat > esgrima ca línia directora terme pral.n f ca línia base sin. compl.n f es línea base  es línea directriz  fr ligne base  
268 esport > esports de combat > esgrima ca línia mitjana terme pral.n f ca línia central sin. compl.n f es línea central  es línea de centro  es línea media  fr ligne médiane  en center line [US]  en centre line [GB]  
269 esport > esports de combat > esgrima ca línia de límit posterior terme pral.n f es línea de límite posterior  es línea trasera de límite  fr ligne de fin de piste  fr ligne de limite arrière  fr limite arrière  en end line  en rear limit line  
270 esport > esports de combat > esgrima ca línia de lligament terme pral.n f es línea de ligamento  fr ligne d'engagement  
271 esport > esports de combat > esgrima ca línia de posada en guàrdia terme pral.n f es línea de puesta en guardia  fr ligne de mise en garde  en on guard line  
272 esport > esports de combat > esgrima ca línia externa terme pral.n f es línea exterior  fr ligne extérieure  en outside line  
273 esport > esports de combat > esgrima ca línia interna terme pral.n f es línea interior  fr ligne intérieure  en inside line  
274 esport > esports de combat > esgrima ca línia lateral terme pral.n f es línea lateral  fr bordure  fr ligne latérale  en sideline  
275 esport > esports de combat > esgrima ca línia oberta terme pral.n f es línea abierta  fr ligne ouverte  en uncovered line  
276 esport > esports de combat > esgrima ca línia tancada terme pral.n f es línea cerrada  fr ligne fermée  en covered line  
277 esport > esports de combat > esgrima ca tirar un cop terme pral.v intr ca llançar un cop sin. compl.v intr ca portar un cop sin. compl.v intr es lanzar un golpe  es tirar un golpe  fr porter un coup  fr tirer un coup  
278 esport > esports de combat > esgrima ca llestos? terme pral.interj es ¿listos?  es ¿preparados?  fr êtes-vous prêts?  en are you ready?  
279 esport > esports de combat > esgrima ca lligament terme pral.n m es ligamento  fr engagement  en bind  en engagement  
280 esport > esports de combat > esgrima ca lligar el ferro terme pral.v intr es ligar el hierro  fr engager le fer  fr prendre l'engagement  en engage, to  
281 esport > esports de combat > esgrima ca lliscada terme pral.n f es deslizamiento  es filo  fr coulé  en coulé  en glide  
282 esport > esports de combat > esgrima ca llum blanc terme pral.n m es luz blanca  fr lumière blanche  en white light  
283 esport > esports de combat > esgrima ca llum de repetició terme pral.n m ca repetidor sin. compl.n m es lámpara de repetición  es repetidor  fr lampe de répétition  en repetition lamp  
284 esport > esports de combat > esgrima ca llum groc terme pral.n m es luz amarilla  fr lumière jaune  en yellow light  
285 esport > esports de combat > esgrima ca llum verd terme pral.n m es luz verde  fr lumière verte  en green light  
286 esport > esports de combat > esgrima ca llum vermell terme pral.n m es luz roja  fr lumière rouge  en red light  
287 esport > esports de combat > esgrima ca mà armada terme pral.n f es mano armada  fr main armée  en armed hand  
288 esport > esports de combat > esgrima ca mà no armada terme pral.n f es mano no armada  fr main non armée  en unarmed hand  
289 esport > esports de combat > esgrima ca maneguí terme pral.n m es guantalete  es manguito  fr crispin  fr manchette  fr poignet  en cuff  en sleeve  
290 esport > esports de combat > esgrima ca maneguí metàl·lic terme pral.n m es manguito metálico  fr manche métallique  en metal sleeve  
291 esport > esports de combat > esgrima ca marca de control terme pral.n f es marca de control  fr marque de contrôle  en control mark  
292 esport > esports de combat > esgrima ca marcador terme pral.n m es marcador  fr tableau  en scoreboard  
293 esport > esports de combat > esgrima ca martingala terme pral.n f es martingala  fr martingale  en martingale  
294 esport > esports de combat > esgrima ca marxa terme pral.n f ca pas endavant sin. compl.n m es marcha  es paso adelante  fr marche  fr passe avant  en advance  en forward step  en march  
295 esport > esports de combat > esgrima ca marxar terme pral.v intr es marchar  fr marcher  en advance, to  
296 esport > esports de combat > esgrima ca matx terme pral.n m es match  fr match  en bout  
297 esport > esports de combat > esgrima ca mestre d'armes | mestra d'armes terme pral.n m, f ca mestre d'esgrima | mestra d'esgrima sin. compl.n m, f es maestro de armas  es maestro de esgrima  fr maître d'armes  en fencing master  
298 esport > esports de combat > esgrima ca mitja terme pral.n f es media  fr bas  en stocking  
299 esport > esports de combat > esgrima ca mitja volta terme pral.n f es media vuelta  fr demi-volte  en half-turn  
300 esport > esports de combat > esgrima ca obrir la guàrdia terme pral.v intr es abrir la guardia  fr ouvrir la garde  
301 esport > esports de combat > esgrima ca obrir una línia terme pral.v intr es abrir una línea  fr ouvrir une ligne  
302 esport > esports de combat > esgrima ca ofensiva terme pral.n f es ofensiva  fr offensive  en offensive  
303 esport > esports de combat > esgrima ca oficial | oficiala terme pral.n m, f es oficial  fr officiel  en official  
304 esport > esports de combat > esgrima ca oposició terme pral.n f es oposición  fr opposition  en opposition  
305 esport > esports de combat > esgrima ca pantalons terme pral.n m pl es pantalón  fr pantalon  en breeches  en trousers  
306 esport > esports de combat > esgrima ca parada terme pral.n f es parada  fr parade  en parry  
307 esport > esports de combat > esgrima ca parada amb distància terme pral.n f fr parade de distance  
308 esport > esports de combat > esgrima ca parada composta terme pral.n f es parada compuesta  fr parade composée  en composed parry  en compound parry  
309 esport > esports de combat > esgrima ca parada d'oposició terme pral.n f es parada de oposición  fr parade d'opposition  en opposition parry  
310 esport > esports de combat > esgrima ca parada de cessió terme pral.n f es parada de cesión  fr parade en cédant  en ceding parry  
311 esport > esports de combat > esgrima ca parada de cinquena terme pral.n f es parada de quinta  fr parade de quinte  en quinte  
312 esport > esports de combat > esgrima ca parada de primera terme pral.n f es parada de primera  fr parade de prime  en prime  
313 esport > esports de combat > esgrima ca parada de quarta terme pral.n f es parada de cuarta  fr parade de quarte  en quarte  
314 esport > esports de combat > esgrima ca parada de segona terme pral.n f es parada de segunda  fr parade de seconde  en seconde  
315 esport > esports de combat > esgrima ca parada de setena terme pral.n f es parada de séptima  fr parade de septime  en septime  
316 esport > esports de combat > esgrima ca parada de sisena terme pral.n f es parada de sexta  fr parade de sixte  en sixte  
317 esport > esports de combat > esgrima ca parada de tac terme pral.n f es parada de tac  fr parade du tac  
318 esport > esports de combat > esgrima ca parada de tercera terme pral.n f es parada de tercera  fr parade de tierce  en tierce  
319 esport > esports de combat > esgrima ca parada de vuitena terme pral.n f es parada de octava  fr parade d'octave  en octave  
320 esport > esports de combat > esgrima ca parada diagonal terme pral.n f es parada diagonal  fr parade diagonale  en diagonal parry  
321 esport > esports de combat > esgrima ca parada doble terme pral.n f es parada doble  fr double parade  en double parry  
322 esport > esports de combat > esgrima ca parada lateral terme pral.n f es parada lateral  fr parade latérale  en blocking parry  
323 esport > esports de combat > esgrima ca parada semicircular terme pral.n f es parada semicircular  fr parade semi-circulaire  en semi-circular parry  
324 esport > esports de combat > esgrima ca parada simple terme pral.n f es parada simple  fr parade simple  en simple parry  
325 esport > esports de combat > esgrima ca parar terme pral.v tr es parar  fr parer  en parry, to  
326 esport > esports de combat > esgrima ca retrocés terme pral.n m ca pas enrere sin. compl.n m es retroceso  es romper  fr retraite  fr rompée  en retreat  
327 esport > esports de combat > esgrima ca pas lliscat hongarès terme pral.n m es paso arrastrado húngaro  fr pas glissé hongrois  
328 esport > esports de combat > esgrima ca passada terme pral.n f es pase  fr dégagement  en disengage  en disengagement  
329 esport > esports de combat > esgrima ca passada en temps terme pral.n f es pase en tiempo  fr dégagement en temps  en derobement  
330 esport > esports de combat > esgrima ca passar terme pral.v tr es desenganchar  fr dégager  
331 esport > esports de combat > esgrima ca passata di sotto terme pral.n f es pasada por debajo  es passata di sotto  fr passata di sotto  fr passe dessous  en passata di sotto  
332 esport > esports de combat > esgrima ca sanció terme pral.n f ca penalització sin. compl.n f es penalización  es sanción  fr sanction  en penalty  
333 esport > esports de combat > esgrima ca perdre terreny terme pral.v intr es perder terreno  fr perdre du terrain  en lose ground, to  
334 esport > esports de combat > esgrima ca pèrdua de terreny terme pral.n f es pérdida de terreno  fr perte de terrain  en loss of ground  
335 esport > esports de combat > esgrima ca pes de control terme pral.n m es peso de control  fr poids de contrôle  en tip  
336 esport > esports de combat > esgrima ca pista central terme pral.n f ca pista principal terme pral.n f es pista central  es pista principal  fr piste centrale  en central piste  en centre piste  
337 esport > esports de combat > esgrima ca pista d'esgrima terme pral.n f es pista de esgrima  fr piste d'escrime  en fencing stripe  
338 esport > esports de combat > esgrima ca pista de competició terme pral.n f es pista de competición  fr piste de compétition  en competition piste  
339 esport > esports de combat > esgrima ca pista metàl·lica terme pral.n f es pista metálica  fr tapis métallique  en metal carpets  
340 esport > esports de combat > esgrima ca pla terme pral. es plano  fr plat  
341 esport > esports de combat > esgrima ca plastró interior terme pral.n m es peto interior  es peto protector  fr plastron protecteur  fr sous-vêtement protecteur  en half-jacket  en plastron  
342 esport > esports de combat > esgrima ca pom terme pral.n m es pomo  fr pommeau  en pommel  
343 esport > esports de combat > esgrima ca posada en guàrdia terme pral.n f es puesta en guardia  fr mise en garde  en placing on guard  en putting on guard  
344 esport > esports de combat > esgrima ca posar-se en guàrdia terme pral.v intr pron es ponerse en guardia  fr se placer en garde  en place on guard, to  
345 esport > esports de combat > esgrima ca posició terme pral.n f es posición  fr position  en position  
346 esport > esports de combat > esgrima ca posició alta terme pral.n f es posición alta  fr position haute  
347 esport > esports de combat > esgrima ca posició baixa terme pral.n f es posición baja  fr position basse  
348 esport > esports de combat > esgrima ca primera posició terme pral.n f ca posició bàsica sin. compl.n f es posición básica  es primera posición  fr position base  en basic position  en fundamental position  
349 esport > esports de combat > esgrima ca posició d'esgrima terme pral.n f es posición de esgrima  fr position d'escrime  en fencing position  
350 esport > esports de combat > esgrima ca posició de fons terme pral.n f es posición de fondo  fr fente  fr position de fente  en lunge  en lunge position  
351 esport > esports de combat > esgrima ca posició de primera terme pral.n f ca primera sin. compl.n f es posición de primera  es primera  fr position de prime  fr prime  en prime  
352 esport > esports de combat > esgrima ca posició de quarta terme pral.n f ca quarta sin. compl.n f es cuarta  es posición de cuarta  fr position de quarte  fr quarte  en quarte  
353 esport > esports de combat > esgrima ca posició de segona terme pral.n f ca segona sin. compl.n f es posición de segunda  es segunda  fr position de seconde  fr seconde  en seconde  
354 esport > esports de combat > esgrima ca posició de setena terme pral.n f ca setena sin. compl.n f es posición de séptima  es séptima  fr position de septime  fr septime  en septime  
355 esport > esports de combat > esgrima ca posició de sisena terme pral.n f ca sisena sin. compl.n f es posición de sexta  es sexta  fr position de sixte  fr sixte  en sixte  
356 esport > esports de combat > esgrima ca posició de tercera terme pral.n f ca tercera sin. compl.n f es posición de tercera  es tercera  fr position de tierce  fr tierce  en tierce  
357 esport > esports de combat > esgrima ca posició de vuitena terme pral.n f ca vuitena sin. compl.n f es octava  es posición de octava  fr octave  fr position d'octave  en octave  
358 esport > esports de combat > esgrima ca poule [fr] terme pral.n f es poule  fr poule  en pool  
359 esport > esports de combat > esgrima ca poule classificatòria [poule: fr] terme pral.n f es poule clasificatoria  es poule eliminatoria  fr poule de classification  fr poule éliminatoire  en qualifying pool  
360 esport > esports de combat > esgrima ca poule d'equips [poule: fr] terme pral.n f es poule de equipos  fr poule d'équipes  en team pool  
361 esport > esports de combat > esgrima ca poule de desempat [poule: fr] terme pral.n f es poule de desempate  es poule suplementaria  fr poule de barrage  en further pool  
362 esport > esports de combat > esgrima ca poule final [poule: fr] terme pral.n f es poule final  fr poule finale  en final pool  
363 esport > esports de combat > esgrima ca poule individual [poule: fr] terme pral.n f es poule individual  fr poule individuelle  en individual pool  
364 esport > esports de combat > esgrima ca prendre el ferro terme pral.v intr es tomar el hierro  fr prendre le fer  en take the blade, to  
365 esport > esports de combat > esgrima ca prendre la prioritat terme pral.v prep es quitar la prioridad  es robar la prioridad  fr prendre la priorité  fr quitter la priorité  
366 esport > esports de combat > esgrima ca preparació terme pral.n f es preparación  fr préparation  en preparation  
367 esport > esports de combat > esgrima ca presa de ferro terme pral.n f es toma de hierro  fr prise de fer  en prise-de-fer  en taking of blade  
368 esport > esports de combat > esgrima ca presa de ferro composta terme pral.n f ca presa de ferro doble sin. compl.n f es toma de hierro compuesta  es toma de hierro doble  fr prise de fer composée  fr prise de fer double  
369 esport > esports de combat > esgrima ca presa de ferro simple terme pral.n f es toma de hierro simple  fr prise de fer simple  
370 esport > esports de combat > esgrima ca pressió terme pral.n f es presión  fr pression  en pressing  en pressure  
371 esport > esports de combat > esgrima ca prioritat terme pral.n f es prioridad  fr priorité  en priority  en right of way  
372 esport > esports de combat > esgrima ca prioritat terme pral.n f es prioridad  fr priorité  en priority  
373 esport > esports de combat > esgrima ca pronació terme pral.n f es pronación  fr pronation  en pronation  
374 esport > esports de combat > esgrima ca prova individual terme pral.n f es prueba individual  fr épreuve individuelle  en individual event  
375 esport > esports de combat > esgrima ca prova per equips terme pral.n f es prueba por equipos  fr épreuve par équipes  en team event  
376 esport > esports de combat > esgrima ca provocar un tocat terme pral.v intr es provocar un tocado  fr provoquer une touche  
377 esport > esports de combat > esgrima ca punt terme pral.n m es punto  fr point  en point  
378 esport > esports de combat > esgrima ca punta terme pral.n f es punta  fr pointe  en point  
379 esport > esports de combat > esgrima ca punta d'arrest terme pral.n f es punta de arresto  fr pointe d'arrêt  en pointe d'arrêt  
380 esport > esports de combat > esgrima ca punta en línia terme pral.n f es punta en línea  fr pointe en ligne  en point in line  
381 esport > esports de combat > esgrima ca puntuació terme pral.n f es puntuación  fr pointage  en punctuation  
382 esport > esports de combat > esgrima ca rebre un tocat terme pral.v intr es recibir un tocado  fr recevoir une touche  
383 esport > esports de combat > esgrima ca reclamació terme pral.n f es reclamación  fr réclamation  en protest  
384 esport > esports de combat > esgrima ca recolliment terme pral.n m es agrupamiento  es rassemblement  es reunión  fr rassemblement  en rassemblement  
385 esport > esports de combat > esgrima ca recollir terme pral.v tr es agrupar  es reunir  fr rassembler  
386 esport > esports de combat > esgrima ca redoblament terme pral.n m ca repetició sin. compl.n f es redoble  es repetición  fr redoublement  en redoublement  en redoubling  
387 esport > esports de combat > esgrima ca redoblar terme pral.v intr es redoblar  fr redoubler  
388 esport > esports de combat > esgrima ca reprendre l'atac terme pral.v intr es reanudar el ataque  fr reprendre l'attaque  
389 esport > esports de combat > esgrima ca represa terme pral.n f es ataque renovado  es reanudación  es reprise  fr reprise  en reprise  
390 esport > esports de combat > esgrima ca represa de guàrdia terme pral.n f ca retorn a la guàrdia sin. compl.n m es vuelta a la guardia  fr reprise de garde  fr retour en garde  en return to guard  
391 esport > esports de combat > esgrima ca respondre terme pral.v tr es contestar  es responder  fr riposter  en riposte, to  
392 esport > esports de combat > esgrima ca resposta terme pral.n f es respuesta  fr riposte  en riposte  
393 esport > esports de combat > esgrima ca resposta a temps perdut terme pral.n f es respuesta a tiempo perdido  fr riposte à temps perdu  en broken time riposte  en delayed riposte  
394 esport > esports de combat > esgrima ca resposta amb doblament terme pral.n f es respuesta con doblar  fr riposte en doublant  en riposte with a double  
395 esport > esports de combat > esgrima ca resposta composta terme pral.n f es respuesta compuesta  fr riposte composée  en composed riposte  en compound riposte  
396 esport > esports de combat > esgrima ca resposta d'oposició terme pral.n f es respuesta de oposición  fr riposte d'opposition  
397 esport > esports de combat > esgrima ca resposta de tac-tac terme pral.n f ca resposta immediata sin. compl.n f es respuesta de tac au tac  es respuesta inmediata  fr risposte directe  fr risposte du tac au tac  fr risposte immediate  en immediate risposte  
398 esport > esports de combat > esgrima ca resposta per coupé [coupé: fr] terme pral.n f es respuesta por coupé  fr riposte par coupé  en riposte with a coupé  
399 esport > esports de combat > esgrima ca resposta per passada terme pral.n f es respuesta por pase  fr riposte par dégagement  en riposte by disengagement  
400 esport > esports de combat > esgrima ca resposta per presa de ferro terme pral.n f es respuesta por toma de hierro  fr riposte par prise de fer  
401 esport > esports de combat > esgrima ca resposta per un-dos terme pral.n f es respuesta por uno-dos  fr riposte par une-deux  en riposte with a one-two  
402 esport > esports de combat > esgrima ca resposta recta terme pral.n f es respuesta recta  fr riposte droite  en direct riposte  
403 esport > esports de combat > esgrima ca resposta simple directa terme pral.n f es respuesta simple directa  fr riposte simple directe  en simple direct riposte  
404 esport > esports de combat > esgrima ca resposta simple indirecta terme pral.n f es respuesta simple indirecta  fr riposte simple indirecte  en simple indirect riposte  
405 esport > esports de combat > esgrima ca retirada terme pral.n f es retirada  fr retrait  en withdrawal  
406 esport > esports de combat > esgrima ca retrocedir terme pral.v intr es hacer un romper  es retroceder  fr rompre  en break ground, to  en retreat, to  
407 esport > esports de combat > esgrima ca rodet recuperador terme pral.n m es bobina  es carrete recuperador  es rulo  fr enrouleur  en cable reel  en reel  en spool  
408 esport > esports de combat > esgrima ca sabatilla terme pral.n f es zapatilla  fr chaussure  en shoe  
409 esport > esports de combat > esgrima ca sabre terme pral.n m es sable  fr sabre  en saber  en sabre  
410 esport > esports de combat > esgrima ca sabre terme pral.n m es sable  fr sabre  en sabre  
411 esport > esports de combat > esgrima ca sabre elèctric terme pral.n m es sable eléctrico  fr sabre électrique  en electric sabre  
412 esport > esports de combat > esgrima ca sabre individual terme pral.n m es sable individual  fr sabre individuel  en individual sabre  
413 esport > esports de combat > esgrima ca sabre per equips terme pral.n m es sable por equipos  fr sabre par équipes  en team sabre  
414 esport > esports de combat > esgrima ca sabrista terme pral.n m, f es sablista  fr sabreur  en sabreur  
415 esport > esports de combat > esgrima ca saca terme pral.n f es bolsa  es saca  fr sac  en bag  
416 esport > esports de combat > esgrima ca sala d'armes terme pral.n f es sala de armas  fr salle d'armes  en fencing hall  
417 esport > esports de combat > esgrima ca sala de competició terme pral.n f ca terreny de competició sin. compl.n m es sala de competición  es terreno de competición  fr salle de compétition  en competition field  en competition hall  
418 esport > esports de combat > esgrima ca sala de control d'armes terme pral.n f ca sala de control de material sin. compl.n f es sala de control de armas  es sala de control de material  fr salle de contrôle des armes  en weapons control room  
419 esport > esports de combat > esgrima ca salt endavant terme pral.n m es salto adelante  fr bond avant  en forward jump  
420 esport > esports de combat > esgrima ca salt enrere terme pral.n m es salto atrás  fr bond arrière  en backward jump  
421 esport > esports de combat > esgrima ca salutació terme pral.n f es saludo  fr salut  en salute  
422 esport > esports de combat > esgrima ca sanció de combat terme pral.n f ca sanció d'assalt sin. compl.n f es sanción de combate  fr sanction de combat  en penalty related to fencing  
423 esport > esports de combat > esgrima ca sanció disciplinària terme pral.n f es sanción disciplinaria  fr sanction disciplinaire  en disciplinary penalty  
424 esport > esports de combat > esgrima ca sancionar terme pral.v tr es sancionar  fr sanctionner  en penalise, to  en penalize, to  
425 esport > esports de combat > esgrima ca segona intenció terme pral.n f es segunda intención  fr deuxième intention  en second intention  
426 esport > esports de combat > esgrima ca semifons terme pral.n m es medio fondo  fr demi-fente  
427 esport > esports de combat > esgrima ca senyal acústic terme pral.n m es señal acústica  fr signal acoustique  fr signal sonore  en acoustic signal  
428 esport > esports de combat > esgrima ca sortida accidental terme pral.n f es salida accidental  fr sortie accidentelle  
429 esport > esports de combat > esgrima ca sortida en temps terme pral.n f es salida en tiempo  
430 esport > esports de combat > esgrima ca sortida enrere terme pral.n f es salida del límite posterior  fr sortie arrière  en crossing the rear limit  
431 esport > esports de combat > esgrima ca sortida lateral terme pral.n f es salida lateral  fr sortie latérale  en crossing the lateral boundary  
432 esport > esports de combat > esgrima ca sortir del terreny terme pral.v intr es salir del terreno  fr franchir des limites  fr sortir du terrain  en cross the boundaries, to  
433 esport > esports de combat > esgrima ca supinació terme pral.n f es supinación  fr supination  en supination  
434 esport > esports de combat > esgrima ca suplent terme pral.n m, f es suplente  fr remplaçant  en reserve  
435 esport > esports de combat > esgrima ca suspensió terme pral.n f es suspensión  fr suspension  en suspension  
436 esport > esports de combat > esgrima ca taller d'armes terme pral.n m es sala de reparaciones  es taller de armas  fr atelier de réparation d'armes  fr salle de réparation  en repair shop  en workshop  
437 esport > esports de combat > esgrima ca tancar una línia terme pral.v intr es cerrar una línea  fr fermer une ligne  en close a line, to  
438 esport > esports de combat > esgrima ca tarima terme pral.n f es tarima  fr podium  en platform  
439 esport > esports de combat > esgrima ca taula d'eliminació directa terme pral.n f es cuadro de eliminación directa  fr tableau d'élimination directe  en direct elimination table  
440 esport > esports de combat > esgrima ca taula de classificació terme pral.n f es cuadro de clasificación  fr tableau de classement  en score sheet  
441 esport > esports de combat > esgrima ca taula de l'indicador terme pral.n f es mesa del aparato  fr table pour l'appareil  en apparatus table  
442 esport > esports de combat > esgrima ca taula de recapitulació terme pral.n f es cuadro de recapitulación  fr tableau récapitulatif  en summarising table  en summarizing table  
443 esport > esports de combat > esgrima ca tauler de poules [poule: fr] terme pral.n m es tablero de poules  
444 esport > esports de combat > esgrima ca tècnic de material | tècnica de material terme pral.n m, f es técnico de material  fr réparateur  en repairer  
445 esport > esports de combat > esgrima ca temps d'esgrima terme pral.n m ca temps esgrimístic sin. compl.n m es tiempo de esgrima  es tiempo esgrimístico  fr temps d'escrime  en fencing time  
446 esport > esports de combat > esgrima ca temps d'intercepció terme pral.n m es tiempo de intercepción  fr temps d'interception  en stop hit with interception  
447 esport > esports de combat > esgrima ca temps d'oposició terme pral.n m es tiempo de oposición  fr temps d'opposition  en stop hit with opposition  
448 esport > esports de combat > esgrima ca temps de descans terme pral.n m es tiempo de descanso  fr temps de repos  
449 esport > esports de combat > esgrima ca temps reglamentari terme pral.n m es tiempo reglamentario  fr temps réglementaire  en regulation time  
450 esport > esports de combat > esgrima ca terç feble terme pral.n m es parte débil  es tercio débil  fr faible  en foible  
451 esport > esports de combat > esgrima ca terç fort terme pral.n m es parte fuerte  es tercio fuerte  fr fort  en forte  
452 esport > esports de combat > esgrima ca terç mitjà terme pral.n m es parte media  es tercio medio  fr moyen  fr talon  
453 esport > esports de combat > esgrima ca terreny de combat terme pral.n m es terreno de combate  fr terrain  
454 esport > esports de combat > esgrima ca terreny guanyat terme pral.n m es terreno ganado  fr terrain gagné  en ground gained  
455 esport > esports de combat > esgrima ca terreny perdut terme pral.n m es terreno perdido  fr terrain perdu  en ground lost  
456 esport > esports de combat > esgrima ca tirador atacant | tiradora atacant terme pral.n m, f es tirador atacante  fr attaquant  en attacking fencer  
457 esport > esports de combat > esgrima ca tirador atacat | tiradora atacada terme pral.n m, f es tirador atacado  en defending fencer  
458 esport > esports de combat > esgrima ca tirar terme pral.v tr es tirar  fr tirer  en fence, to  
459 esport > esports de combat > esgrima ca tocar terme pral.v tr es tocar  fr toucher  en hit, to  en touch, to  
460 esport > esports de combat > esgrima ca tocat terme pral.n m es tocado  es toque  fr touche  en hit  en touch  
461 esport > esports de combat > esgrima ca tocat anul·lat terme pral.n m es tocado anulado  fr touche annulée  en annulled hit  
462 esport > esports de combat > esgrima ca tocat de penalització terme pral.n m ca tocat en contra sin. compl.n m es tocado de penalización  es tocado en contra  fr touche de pénalisation  en penalty hit  
463 esport > esports de combat > esgrima ca tocat efectiu terme pral.n m es tocado efectivo  fr touche effective  en effective hit  
464 esport > esports de combat > esgrima ca tocat no vàlid terme pral.n m es tocado no válido  fr touche non valable  en invalid hit  en non-valid hit  en off-target hit  
465 esport > esports de combat > esgrima ca tocat vàlid terme pral.n m es tocado válido  fr touche valable  en valid hit  
466 esport > esports de combat > esgrima ca tornar a la guàrdia terme pral.v intr es volver a la guardia  fr retourner en garde  en return to guard, to  
467 esport > esports de combat > esgrima ca transport terme pral.n m es ligamiento  es transporte  fr liement  en bind  en liement  
468 esport > esports de combat > esgrima ca transportar el ferro terme pral.v intr es transportar el hierro  fr lier  
469 esport > esports de combat > esgrima ca trobar el ferro terme pral.v intr es encontrar el hierro  fr trouver le fer  en find the opponent's blade, to  
470 esport > esports de combat > esgrima ca un-dos terme pral.n m es un-dos  fr une-deux  en one-two  
471 esport > esports de combat > esgrima ca un-dos-tres terme pral.n m es un-dos-tres  fr une-deux-trois  en one-two-three  
472 esport > esports de combat > esgrima ca vestit d'esgrima terme pral.n m es traje de esgrima  
473 esport > esports de combat > esgrima ca victòria terme pral.n f es victoria  fr victoire  en victory  en win  
474 esport > esports de combat > esgrima ca volta classificatòria terme pral.n f es vuelta clasificatoria  es vuelta eliminatoria  fr tour éliminatoire  en eliminating round  
475 esport > esports de combat > esgrima ca xoc terme pral.n m es choque  fr choc  en shock  
476 esport > esports de combat > esgrima ca zona de seguretat terme pral.n f es zona de seguridad  fr prolongement  fr retraite de la piste  en retreat zone  en run back