Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 tecnologia associada ca cinquena generació terme pral.n f ca 5G sin. compl.n f es 5G  es quinta generación  fr 5G  fr cinquième génération  en 5G  en fifth generation  
2 tractament del senyal ca absorció terme pral.n f es absorción  fr absorption  en absorption  
3 tractament del senyal ca acoblador terme pral.n m es acoplador  fr coupleur  en coupler  
4 tractament del senyal ca acoblador òptic terme pral.n m es acoplador óptico  fr coupleur optique  en optical coupler  
5 tractament del senyal ca acoblament òptic terme pral.n m es acoplamiento óptico  fr couplage optique  en optical coupling  
6 tractament del senyal ca aïllador òptic terme pral.n m es aislador óptico  fr isolateur optique  en optical isolator  
7 fabricació ca aïllant terme pral.n m es aislante  fr isolateur  en insulator  
8 tractament del senyal ca amplada de banda terme pral.n f es ancho de banda  fr largeur de bande  en bandwidth  
9 tractament del senyal ca amplificador òptic terme pral.n m es amplificador óptico  fr amplificateur optique  en optical amplifier  
10 instal·lació ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  fr ancrage  en fastening  
11 instal·lació ca argue terme pral.n m ca cabrestant terme pral.n m es argue  es cabrestante  fr cabestan  en capstan  
12 instal·lació ca pericó terme pral.n m ca arqueta sin. compl.n f es arqueta  fr regard de visite  fr regard de visite pour câbles  en manhole  en shaft for utilities  
13 fabricació > assajos ca assaig d'atenuació terme pral.n m es ensayo de atenuación  fr test d'atténuation  en attenuation test  
14 fabricació > assajos ca assaig d'escalfament terme pral.n m es ensayo de calentamiento  fr test thermique  en heating test  
15 fabricació > assajos ca assaig d'estancament terme pral.n m es ensayo de estancamiento  fr test de stagnation  en stagnation test  
16 fabricació > assajos ca assaig d'impacte terme pral.n m es ensayo de impacto  fr essai de choc  fr test de choc  en impact test  
17 fabricació > assajos ca assaig d'índex de fluïdesa terme pral.n m es ensayo de índice de fluidez  es ensayo de índice de flujo de fusión  es ensayo de índice de flujo en estado fundido  fr essai d'indice de fluage  fr essai d'indice de fluidité  fr test d'indice de fluidité  en melt flow index test  
18 fabricació > assajos ca assaig de càrrega de trencament i allargament terme pral.n m es ensayo de carga de rotura y alargamiento  fr essai de charge de rupture et allongement  fr essai de force de rupture et allongement  en breaking and elongation load test  
19 fabricació > assajos ca assaig de cicles tèrmics terme pral.n m es ensayo de ciclos térmicos  fr essai de cyclage en température  fr essai de cycle thermique  fr test de cycle thermique  en temperature cycling test  
20 fabricació > assajos ca assaig de curvatura terme pral.n m es ensayo de curvatura  es test de curvatura  fr essai de courbure  en bend test  en bending test  
21 fabricació > assajos ca assaig de diàmetre de camp modal terme pral.n m es ensayo de diámetro de campo modal  fr essai de diamètre du champ de mode  fr essai de diamètre du champ modal  fr test de diamètre du champ de mode  fr test de diamètre du champ modal  en mode field diameter test  
22 fabricació > assajos ca assaig de dimensions terme pral.n m es ensayo de dimensiones  fr test de dimensions  en dimensions test  
23 fabricació > assajos ca assaig de dispersió cromàtica terme pral.n m es ensayo de dispersión cromática  fr test de dispersion chromatique  en chromatic dispersion test  
24 fabricació > assajos ca assaig de doblegada en fred terme pral.n m es ensayo de doblado en frío  fr essai de pliage à froid  en cold bend test  
25 fabricació > assajos ca assaig de flexió per esforç terme pral.n m es ensayo de flexión por esfuerzo  es test de flexión por esfuerzo  fr essai de flexion par effort  fr test de flexion par effort  en bending by stress test  
26 fabricació > assajos ca assaig de longitud d'ona de tall terme pral.n m es ensayo de longitud de onda de corte  es test de longitud de onda de corte  fr essai de longueur d'onde de coupure  fr test de longueur d'onde de coupure  en cut-off wavelength test  
27 fabricació > assajos ca assaig de torsió terme pral.n m es ensayo de torsión  fr essai de torsion  en torsion test  
28 fabricació > assajos ca assaig de tracció terme pral.n m es ensayo de tracción  fr essai de traction  en pulling test  en tensile test  en tension test  
29 tractament del senyal ca atenuació terme pral.n f es atenuación  fr atténuation  en attenuation  
30 tecnologia associada ca autopista de la informació terme pral.n f es autopista de la información  fr autoroute de l'information  en information superhighway  
31 tractament del senyal ca balanç de pèrdua òptica terme pral.n m es balance de pérdida óptica  fr budget de perte optique  en optical loss budget  
32 tractament del senyal ca balanç de potència òptica terme pral.n m es balance de potencia óptica  fr budget de puissance  en power budget  
33 tractament del senyal ca banda ampla terme pral.n f es banda ancha  fr large bande  en broadband  en wideband  
34 tractament del senyal ca banda de freqüències terme pral.n f es banda de frecuencias  fr bande de fréquences  en frequency band  
35 instal·lació ca bastidor terme pral.n m es bastidor  es bastidor con guías  es chasis  fr bac  fr baie  fr bâti  en rack  
36 tecnologia associada ca big data terme pral.n m pl ca dades massives terme pral.n f pl es macrodatos  fr données massives  fr données volumineuses  fr megadonnées  en big data  en massive data  
37 instal·lació ca bobina terme pral.n f es bobina  fr bobine  en coil  
38 tecnologia associada ca bretxa digital terme pral.n f ca fractura digital terme pral.n f es brecha digital  es brecha tecnológica  fr fossé numérique  fr fracture numérique  en digital divide  en digital gap  
39 fabricació ca cablatge terme pral.n m ca cablejat terme pral.n m es cableado  fr câblage  en wiring  
40 fabricació ca cable de connexió de fibra terme pral.n m es cable de conexión de fibra  es cable de espiral de fibra  es coleta  es pigtail  es rabillo  fr cable de connexion de fibre  en fiber pigtail  
41 fabricació ca cable de fibra òptica terme pral.n m es cable de fibra óptica  fr câble à fibre optique  en optical fiber cable  
42 instal·lació ca cable fiador terme pral.n m es cable fiador  fr câble de sécurité  fr câble de support  fr fil porteur  fr toron de support  en messenger wire  en safety wire  en support strand  en supporting wire  
43 instal·lació ca caixa d'empalmament terme pral.n f es caja de conexiones  fr boîte de connexions  fr boîte de jonction  fr boïte de raccordement  en junction box  en terminal box  
44 instal·lació ca caixa terminal de fibra terme pral.n f es caja terminal de fibra  fr boite de terminaison optique  en fiber optic termination box  en fiber terminal box  en fiber termination box  
45 tractament del senyal ca camí òptic terme pral.n m es camino óptico  fr chemin optique  en optical path  
46 instal·lació ca canalització terme pral.n f es canalización  fr canalisation  fr goulotte  en raceway  en wiring system  
47 fabricació ca coberta terme pral.n f es cubierta  fr gaine  en enveloppe  en jacket  en sheath  
48 tractament del senyal ca coeficient d'atenuació terme pral.n m es coeficiente de atenuación  fr coefficient d'atténuation  en attenuation coefficient  
49 instal·lació ca conducte terme pral.n m es conducto  fr conduit  en conduit  en duct  
50 fabricació ca connector terme pral.n m es conector  fr connecteur  en connector  
51 instal·lació ca connexió de servei terme pral.n f es acometida  fr branchement  en breakout  en service line  
52 tractament del senyal ca detecció directa terme pral.n f es detección directa  fr détection directe  en direct detection  en noncoherent detection  
53 tractament del senyal ca diàmetre de camp modal terme pral.n m es diámetro de campo modal  fr diamètre de champ de mode  en mode field diameter  
54 tractament del senyal ca difracció terme pral.n f es difracción  fr diffraction  en diffraction  
55 tractament del senyal ca dispersió terme pral.n f es dispersión  fr dispersion  en scattering  
56 tractament del senyal ca dispersió cromàtica terme pral.n f es dispersión cromática  fr dispersion chromatique  en chromatic scattering  
57 tractament del senyal ca emissor terme pral.n m es emisor  fr émetteur  fr transmetteur  en transmitter  
58 instal·lació ca empalmar terme pral.v tr es empalmar  fr épisser  en connect, to  en splice, to  
59 fabricació ca equilibri de modes terme pral.n m es distribución de modos en equilibrio  es estabilidad de los modos en equilibrio  fr équilibre des modes  fr répartition modale d'équilibre  en equilibrium mode distribution  en steady-state condition  en EMD  
60 instal·lació ca equip de comprovació terme pral.n m es kit de comprobación  fr trousse d'épreuve  en test kit  en test set  
61 instal·lació ca estesa terme pral.n f es tendido  fr câblage  fr déroulage  fr pose de câbles  en cable installation  en cable laying  en cabling  en stringing  
62 instal·lació ca estesa aèria terme pral.n f es tendido aéreo  fr câblage aérien  en overhead cabling  en overhead stringing  
63 instal·lació ca estesa manual terme pral.n f ca estesa tradicional terme pral.n f es tendido manual  fr câblage manuel  fr déroulage manuel  fr pose de câbles manuelle  en manual cable installation  en manual cable laying  en manual cabling  en manual stringing  
64 instal·lació ca estesa per bufament terme pral.n f es tendido por soplado  fr pose de câbles par soufflage  fr soufflage de câbles  en blowing method  en cable blowing  
65 instal·lació ca estesa per cabrestant terme pral.n f es tendido con cabrestante  fr pose de cables par cabestan  en capstan cable laying  
66 instal·lació ca estesa per flotació terme pral.n f es tendido por flotación  fr flottage de câbles  fr pose de câbles à l'eau  en cable floating  
67 tractament del senyal ca xarxa de Bragg en fibra terme pral.n f ca filtre de Bragg sin. compl.n m ca FBG siglan f es filtro de Bragg  es red de bragg en fibra  es FBG  fr fibre optique à réseau de Bragg  fr filtre de Bragg  fr FBG  en Bragg filter  en fiber Bragg grating  en FBG  
68 distribució ca interfície de distribució de dades per fibra òptica terme pral.n f ca FDDI siglan f es interfase de datos distribuidos de fibra  es FDDI  fr interface de données distribuées sur fibre  fr FDDI  en fiber distributed data interface  en FDDI  
69 fabricació ca fibra de cristall fotònic terme pral.n f es fibra de cristal fotónico  fr fibre de cristal photonique  en holey fiber  en photonic crystal fiber  
70 distribució ca fibra fins a l'antena terme pral.n f ca FTTA siglan f es fibra hasta la antena  es FTTA  fr fibre jusqu'à l'antenne  fr FTTA  en fiber to the antenna  en FTTA  
71 distribució ca fibra fins a l'edifici terme pral.n f ca FTTB siglan f es fibra hasta el edificio  es FTTB  fr fibre jusqu'à l'immeuble  fr FTTB  en fiber to the basement  en fiber to the building  en FTTB  
72 distribució ca fibra fins a la cantonada terme pral.n f ca FTTC siglan f es fibra hasta la esquina  es FTTC  fr fibre jusqu'au quartier  fr FTTC  en fiber to the cabinet  en fiber to the curb  en FTTC  
73 distribució ca fibra fins a la llar terme pral.n f ca FTTH siglan f es fibra hasta el hogar  es FTTH  fr fibre jusqu'à l'abonné  fr fibre jusqu'au domicile  fr FTTH  en fiber to the home  en FTTH  
74 distribució ca fibra fins a un node terme pral.n f ca FTTN siglan f es fibra hasta un nodo  es FTTN  fr fibre jusqu'au nœud  fr FTTN  en fiber to the node  en FTTN  
75 distribució ca fibra fins a X terme pral.n f ca FTTx siglan f es fibra hasta X  es FTTx  fr fibre jusqu'à X  fr FTTx  en fiber to the X  en fiber to X  en FTTx  
76 fabricació ca fibra òptica terme pral.n f es fibra óptica  fr fibre optique  en optical fiber  
77 fabricació ca fibra òptica de gradient d'índex terme pral.n f es fibra óptica de gradiente de índice  fr fibre optique à gradient d'indice  en gradient index optical fiber  
78 fabricació ca fibra òptica de salt d'índex terme pral.n f es fibra óptica de salto de índice  fr fibre optique à saut d'indice  en step-index optical fiber  
79 instal·lació ca fibra òptica fosca terme pral.n f es fibra óptica oscura  fr fibre optique sombre  en dark optical fiber  
80 fabricació ca fibra òptica monomode terme pral.n f es fibra óptica monomodo  fr fibre optique monomode  en monomode optical fiber  
81 fabricació ca fibra òptica multimode terme pral.n f es fibra óptica multimodo  fr fibre optique multimode  en multimode optical fiber  
82 tractament del senyal ca finestra de transmissió terme pral.n f es ventana de transmisión  fr fenêtre de transmission  en transmission window  
83 tractament del senyal ca freqüència terme pral.n f es frecuencia  fr fréquence  en frequency  
84 fabricació ca fusionadora de fibra òptica terme pral.n f es fusionadora de fibra óptica  fr appareil de raccordement à fusion  fr dispositif d'épissurage par fusion  en fusion splicer  
85 tractament del senyal ca guia d'ones terme pral.n f es guía de ondas  fr guide d'ondes  en waveguide  
86 tecnologia associada ca internet de les coses terme pral.n m/f ca IdC siglan m/f es internet de las cosas  es IdC  fr Internet des objets  fr IdO  en Internet of things  en IoT  
87 tractament del senyal ca índex de refracció terme pral.n m es índice de refracción  fr indice de réfraction  en refractive index  
88 distribució ca intercanvi entre iguals terme pral.n m es emparejamiento  es intercambio de tráfico  es intercambio entre iguales  fr appairage  fr homologage  fr interconnexion d'égal à égal  en peering  en peering exchange  
89 tractament del senyal ca interferència terme pral.n f es interferencia  fr interférence  en interference  
90 instal·lació ca localitzador visual de fallades terme pral.n m es detector visual de fallos  es localizador visual de fallos  fr localisateur visuel de défauts  en visual fault identifier  en visual fault locator  en VFI  en VFL  
91 instal·lació ca mandrí terme pral.n m es mandril  fr mandrin  en mandrel  
92 instal·lació ca mandrinar terme pral.v tr es mandrilar  fr aléser  en bore, to  
93 fabricació ca nucli terme pral.n m es núcleo  fr coeur  en core  
94 tecnologia associada ca núvol terme pral.n m es nube  fr nuage  fr nuage informatique  en cloud  
95 instal·lació ca repartidor de fibra òptica terme pral.n m ca repartidor òptic terme pral.n m ca ODF siglan m es repartidor de fibra óptica  es repartidor óptico  es ODF  fr distributeur de fibre optique  fr distributeur optique  fr ODF  en optical distribution frame  en ODF  
96 tractament del senyal ca òptic -a terme pral.adj es óptico -ca  fr optique  en optical  
97 tractament del senyal ca òptica terme pral.n f es óptica  fr optique  en optics  
98 tractament del senyal ca pèrdua òptica terme pral.n f es pérdida óptica  fr affaiblissement optique  fr perte optique  en optical loss  
99 distribució ca xarxa òptica passiva terme pral.n f ca PON siglan f es red óptica pasiva  es PON  fr réseau optique passif  fr PON  en optical passive network  en passive optic network  en PON  
100 fabricació ca preforma terme pral.n f es preforma  fr préforme  en preform  
101 fabricació ca punta terme pral.n f ca terminació terme pral.n f es punta  es terminación  fr terminaison  en end finish  
102 instal·lació ca rasa terme pral.n f es zanja  fr fossé  fr sillon  fr tranchée  en ditch  en trench  
103 tractament del senyal ca reflexió terme pral.n f es reflexión  fr réflexion  en reflection  
104 tractament del senyal ca reflexió total terme pral.n f es reflexión total  fr réflexion totale  en total reflection  
105 tractament del senyal ca repetidor regeneratiu terme pral.n m es repetidor regenerativo  fr répéteur-régénérateur  en regenerative repeater  
106 fabricació ca revestiment terme pral.n m es revestimiento  fr gaine  en cladding  
107 instal·lació ca safata d'empalmament terme pral.n f es bandeja de empalme  fr cassette d'épissure  en splice tray  
108 tractament del senyal ca senyal terme pral.n m es señal  fr signal  en signal  
109 distribució ca xarxa òptica síncrona terme pral.n f ca SONET siglan f es red óptica síncrona  es SONET  fr réseau optique synchrone  fr SONET  en synchronous optical network  en SONET  
110 instal·lació ca terminal de línia òptica terme pral.n m es terminal de línea óptica  fr terminaison de ligne optique  en optical line terminal  en optical line termination  en OLT  
111 instal·lació ca terminal de xarxa òptica terme pral.n m es terminal de red óptica  fr terminal de réseau optique  en optical network terminal  en ONT  
112 instal·lació ca unitat de xarxa òptica terme pral.n f es unidad de red óptica  fr unité de réseau optique  en optical network unit  en ONU  
113 tractament del senyal ca velocitat de transmissió terme pral.n f es velocidad de transmisión  fr vitesse de transmission  en transmission speed  
114 tractament del senyal ca xarxa de difracció terme pral.n f es red de difracción  fr réseau de diffraction  en diffraction grating