Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 unitats de mesura ca ab- terme pral.pfx es ab-  fr ab-  en ab-  
2 unitats de mesura ca biot terme pral.n m ca abampere sin. compl.n m es abampere  es abamperio  es biot  fr abampère  fr biot  en abampere  en biot  sbl aA [abampere]  sbl Bi [biot]  
3 mecànica ca abast terme pral.n m es alcance  fr portée  en range  
4 física quàntica ca abast terme pral.n m es alcance  fr portée  en range  
5 física de partícules ca abast terme pral.n m es alcance  fr parcours  en range  
6 física de partícules ca abast extrapolat terme pral.n m es alcance extrapolado  fr parcours extrapolé  en extrapolated range  
7 física de partícules ca abast màssic terme pral.n m es alcance másico  fr parcours massique  en mass range  
8 física de partícules ca abast màxim terme pral.n m es alcance máximo  fr parcours maximal  en maximum range  
9 física de partícules ca abast mitjà terme pral.n m es alcance medio  fr parcours moyen  en mean range  
10 òptica ca aberració terme pral.n f es aberración  fr aberration  en aberration  
11 òptica ca coma terme pral.n f ca aberració comàtica sin. compl.n f es aberración comática  es coma  fr aberration comatique  fr coma  en coma  en comatic aberration  
12 òptica ca aberració cromàtica terme pral.n f es aberración cromática  fr aberration chromatique  en chromatic aberration  
13 òptica ca aberració d'ona terme pral.n f es aberración de onda  fr aberration d'onde  en wavefront aberration  
14 òptica ca aberració estel·lar terme pral.n f ca aberració de Bradley sin. compl.n f ca aberració de la llum sin. compl.n f es aberración de Bradley  es aberración de la luz  es aberración estelar  fr aberration de la lumière  en aberration of light  en astronomical aberration  en Bradley aberration  en stellar aberration  
15 òptica ca aberració esfèrica terme pral.n f es aberración esférica  fr aberration sphérique  en spherical aberration  
16 òptica ca aberració geomètrica terme pral.n f es aberración geométrica  fr aberration géométrique  en geometric aberration  
17 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca abric meteorològic terme pral.n m ca caseta meteorològica sin. compl.n f ca garita dels instruments sin. compl.n f es abrigo meteorológico  es garita meteorológica  fr abri d'instruments  fr abri météorologique  en thermometer screen  en thermometer shelter  
18 termes generals ca absorbent terme pral.adj es absorbente  fr absorbant  en absorbent  
19 física nuclear ca absorbent de neutrons terme pral.n m es absorbente de neutrones  fr absorbeur de neutrons  en neutron absorber  
20 termes generals ca absorció terme pral.n f es absorción  fr absorption  en absorption  
21 termes generals ca absorció terme pral.n f es absorción  fr absorption  en absorption  
22 mecànica > ones i acústica ca absorció acústica terme pral.n f es absorción acústica  fr absorption acoustique  en acoustic absorption  en sound absorption  
23 termodinàmica ca absorció de calor terme pral.n f es absorción de calor  fr absorption de chaleur  en heat absorption  
24 física quàntica ca absorció de Compton terme pral.n f es absorción de Compton  fr absorption de Compton  en Compton absorption  
25 física quàntica ca absorció fotoelèctrica terme pral.n f es absorción fotoeléctrica  fr absorption photoélectrique  en photoelectric absorption  
26 física quàntica ca absorció per producció de parells terme pral.n f es absorción por producción de pares  fr absorption avec production de paires  en pair production absorption  
27 física quàntica ca absorció per ressonància terme pral.n f es absorción por resonancia  fr absorption par résonance  en resonance absorption  
28 mecànica > ones i acústica ca absorció selectiva terme pral.n f es absorción selectiva  fr absorption sélective  en selective absorption  
29 termodinàmica ca absortància terme pral.n f ca factor d'absorció sin. compl.n m es absortancia  es factor de absorción  fr absorptance  fr facteur d'absorption  en absorptance  en absorption factor  
30 física nuclear ca abundància isotòpica terme pral.n f es abundancia isotópica  fr teneur isotopique  en isotopic abundance  
31 física nuclear ca abundància isotòpica natural terme pral.n f es abundancia isotópica natural  fr teneur isotopique naturelle  en natural abundance  
32 electromagnetisme ca corrent altern terme pral.n m ca AC siglan m ca CA siglan m es corriente alterna  es AC  es CA  fr courant alternatif  fr AC  fr CA  en alternating current  en AC  
33 mecànica ca acceleració terme pral.n f es aceleración  fr accélération  en acceleration  sbl $\vec{a}$  
34 mecànica ca acceleració angular terme pral.n f es aceleración angular  fr accélération angulaire  en angular acceleration  sbl $\alpha$  
35 mecànica ca acceleració centrífuga terme pral.n f es aceleración centrífuga  fr accélération centrifuge  en centrifugal acceleration  
36 mecànica ca acceleració normal terme pral.n f ca acceleració centrípeta sin. compl.n f ca component normal de l'acceleració sin. compl.n m es aceleración centrípeta  es aceleración normal  fr accélération centripète  fr accélération normale  en centripetal acceleration  en normal acceleration  sbl $a_{\mathrm{c}}$  sbl $a_{\mathrm{n}}$  
37 mecànica ca acceleració de Coriolis terme pral.n f es aceleración de Coriolis  fr accélération de Coriolis  en Coriolis acceleration  sbl $\vec{a_C}$  
38 mecànica ca acceleració de la gravetat terme pral.n f es aceleración de la gravedad  fr accélération de la pesanteur  en acceleration of gravity  sbl $\vec{g}$  
39 mecànica ca acceleració lineal terme pral.n f es aceleración lineal  fr accélération linéaire  en linear acceleration  
40 relativitat ca acceleració pròpia terme pral.n f es aceleración propia  fr accélération propre  en proper acceleration  
41 mecànica ca acceleració tangencial terme pral.n f ca component tangencial de l'acceleració sin. compl.n f es aceleración tangencial  fr accélération tangentielle  en tangential acceleration  sbl $a_{\mathrm{t}}$  
42 física de partícules ca accelerador de Cockcroft-Walton terme pral.n m es acelerador Cockcroft-Walton  fr accélérateur Cockcroft-Walton  en Cockcroft-Walton accelerator  
43 física de partícules ca accelerador de partícules terme pral.n m es acelerador de partículas  fr accélérateur de particules  en particle accelerator  
44 física de partícules ca accelerador de Van de Graaff terme pral.n m es acelerador de Van de Graaff  fr accélérateur de Van de Graaff  en van de Graaff accelerator  
45 física de partícules ca accelerador electroestàtic terme pral.n m es acelerador electrostático  fr accélérateur électrostatique  en electrostatic accelerator  
46 física de partícules ca accelerador lineal terme pral.n m ca línac sin. compl.n m es acelerador lineal  es LINAC  fr accélérateur linéaire  fr LINAC  en linac  en linear accelerator  
47 física de la terra i de l'espai > geofísica ca accelerògraf terme pral.n m es acelerógrafo  fr accélérographe  en accelerograph  
48 física de la terra i de l'espai > geofísica ca accelerograma terme pral.n m es acelerograma  fr accélérogramme  en accelerogram  
49 mecànica ca acceleròmetre terme pral.n m es acelerómetro  fr accéléromètre  en accelerometer  
50 física de la terra i de l'espai > geofísica ca acceleròmetre terme pral.n m es acelerómetro  fr accéléromètre  en accelerometer  
51 mecànica ca acció terme pral.n f es acción  fr action  en action  sbl $I$  sbl $S$  
52 mecànica > mecànica de medis continus ca acció capil·lar terme pral.n f ca força capil·lar terme pral.n f es fuerza capilar  fr force capillaire  en capillary force  
53 física dels materials ca acer terme pral.n m es acero  fr acier  en steel  
54 termes generals ca acoblament terme pral.n m es acoplamiento  fr couplage  en coupling  
55 física quàntica ca acoblament spin-òrbita terme pral.n m ca interacció spin-òrbita terme pral.n f es acoplamiento espín-órbita  es interacción espín-órbita  fr couplage spin-orbite  fr interaction spin-orbite  en spin-orbit coupling  en spin-orbit interaction  
56 òptica ca acomodació terme pral.n f es acomodación  fr accommodation  en accommodation  
57 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca acreció terme pral.n f es acreción  fr accrétion  en accretion  
58 òptica ca acromàtic -a terme pral.adj es acromático  fr achromatique  en achromatic  
59 física nuclear ca activació terme pral.n f es activación  fr activation  en activation  
60 física nuclear ca activitat nuclear terme pral.n f es actividad nuclear  fr activité nucléaire  fr taux de désintégration  en disintegration rate  en nuclear activity  sbl $A$  
61 física nuclear ca activitat nuclear específica terme pral.n f es actividad nuclear específica  fr activité nucléaire spécifique  en specific nuclear activity  
62 òptica ca activitat òptica terme pral.n f es actividad óptica  fr activité optique  en optical activity  
63 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca activitat solar terme pral.n f es actividad solar  fr activité solaire  en solar activity  
64 termes generals ca acumulador terme pral.n m es acumulador  fr accumulateur  en accumulator  
65 electromagnetisme ca acumulador elèctric terme pral.n m es acumulador eléctrico  fr accumulateur électrique  en electric accumulator  
66 mecànica > ones i acústica ca acústica terme pral.n f es acústica  fr acoustique  en acoustics  
67 mecànica > mecànica de medis continus ca adhesió terme pral.n f es adhesión  fr adhésion  en adhesion  
68 física dels materials ca adhesiu terme pral.n m es adhesivo  fr adhésif  en adhesive  
69 termodinàmica ca adiabàtic -a terme pral.adj es adiabático  fr adiabatique  en adiabatic  
70 termodinàmica ca adiatèrmic -a terme pral.adj es adiatérmico  fr adiathermique  en heat-retaining  
71 electromagnetisme ca admitància terme pral.n f es admitancia  fr admittance  en admittance  sbl $Y$  
72 termes generals ca adsorció terme pral.n f es adsorción  fr adsorption  en adsorption  
73 física de la terra i de l'espai > geofísica ca advecció terme pral.n f es advección  fr advection  en advection  
74 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca advecció terme pral.n f es advección  fr advection  en advection  
75 mecànica > mecànica de medis continus ca aerodinàmica terme pral.n f es aerodinámica  fr aérodynamique  en aerodynamics  
76 mecànica ca aeròmetre terme pral.n m es aerómetro  fr aéromètre  en aerometer  
77 mecànica ca aerometria terme pral.n f es aerometría  fr aérométrie  en aerometry  
78 termodinàmica ca aerosol terme pral.n m es aerosol  fr aérosol  en aerosol  
79 mecànica > mecànica de medis continus ca aerostàtica terme pral.n f es aerostática  fr aérostatique  en aerostatics  
80 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca afeli terme pral.n m es afelio  fr aphélie  en aphelion  
81 electromagnetisme ca afinitat electrònica terme pral.n f es afinidad electrónica  fr affinité électronique  en electron affinity  
82 òptica ca microscopi de forces atòmiques terme pral.n m ca AFM siglan m es microscopio de fuerza atómica  es AFM  fr microscope à force atomique  fr AFM  en atomic force microscope  en scanning force microscope  en AFM  en SFM  
83 òptica ca afocal terme pral.adj es afocal  fr afocal  en afocal  
84 termodinàmica ca agitació tèrmica terme pral.n f ca agitació molecular sin. compl.n f es agitación molecular  es agitación térmica  fr agitation thermique  en thermal agitation  
85 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca nucli actiu de galàxia terme pral.n m ca AGN siglan m es núcleo activo de galaxia  es AGN  fr noyau actif de galaxie  fr noyau galactique actif  fr AGN  en active galactic nucleus  en AGN  
86 termodinàmica ca agregació limitada per difusió terme pral.n f ca DLA siglan f es agregación limitada por difusión  es DLA  fr agrégation limitée par diffusion  fr DLA  en diffusion-limited aggregation  en DLA  
87 física nuclear ca aigua lleugera terme pral.n f es agua ligera  fr eau légère  en light water  
88 física nuclear ca aigua pesant terme pral.n f es agua pesada  fr eau lourde  en heavy water  for D2O  
89 termodinàmica ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  fr isolement  en insulation  
90 electromagnetisme ca aïllament elèctric terme pral.n m ca aïllament sin. compl.n m es aislamiento eléctrico  fr isolement électrique  en electrical insulation  
91 termes generals ca aïllant terme pral.n m es aislante  fr isolant  en insulator  
92 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca aire terme pral.n m es aire  fr air  en air  
93 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca aire saturat terme pral.n m es aire saturado  fr air saturé  en saturated air  
94 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca albedo terme pral.n f es albedo  fr albédo  en albedo  
95 física nuclear ca moderador terme pral.n m ca alentidor de neutrons sin. compl.n m es moderador  fr modérateur  en moderator  
96 física dels materials ca aliatge terme pral.n m es aleación  fr alliage  en alloy  
97 termes generals ca alidada terme pral.n f es alidada  fr alidade  en alidade  
98 electromagnetisme ca font d'alimentació terme pral.n f ca alimentador sin. compl.n m es fuente de alimentación  fr bloc d'alimentation  en power supply  
99 mecànica > mecànica de medis continus ca allargament terme pral.n m es alargamiento  fr allongement  en elongation  
100 mecànica > mecànica de medis continus ca allargament de ruptura terme pral.n m es alargamiento de ruptura  fr allongement à la rupture  en elongation at break  
101 mecànica > mecànica de medis continus ca allargament relatiu terme pral.n m es alargamiento relativo  fr allongement relatif  en linear strain  
102 física de la terra i de l'espai > geofísica ca allau terme pral.n f es alud  es avalancha  fr avalanche  en avalanche  
103 física quàntica ca allau electrònica terme pral.n f ca allau de Townsend sin. compl.n f es avalancha de Townsend  es avalancha electrónica  fr avalanche de Townsend  fr avalanche électronique  en electron avalanche  en Townsend avalanche  
104 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca almucantarat terme pral.n m es almicantarat  fr almicantarat  en almucantar  
105 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca anticicló terme pral.n m ca alta sin. compl.n f es anticiclón  fr anticyclone  en anticyclone  en high  
106 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca altazimutal terme pral.adj es altacimutal  es altazimutal  fr altazimutal  en altazimuthal  
107 electromagnetisme ca alternador terme pral.n m es alternador  fr alternateur  en alternator  
108 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca altocúmulus terme pral.n m ca altocúmul sin. compl.n m es altocúmulo  fr altocumulus  en altocumulus  sbl Ac  
109 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca altoestratus terme pral.n m ca altoestrat sin. compl.n m es altostrato  fr altostratus  en altostratus  sbl As  
110 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca altura terme pral.n f ca altura d'un astre sin. compl.n f es altura  fr hauteur  en altitude  sbl $h$  
111 física dels materials ca alúmina terme pral.n f es alúmina  fr alumine  en alumina  for Al2O3  
112 unitats de mesura ca amagat terme pral.n m es amagat  fr amagat  en amagat  
113 física de la matèria condensada ca amorf -a terme pral.adj es amorfo  fr amorphe  en amorphous  
114 termes generals ca amortiment terme pral.n m es amortiguamiento  fr amortissement  en damping  
115 mecànica ca amortiment crític terme pral.n m es amortiguamiento crítico  fr amortissement critique  en critical damping  
116 física de la terra i de l'espai > geofísica ca amortiment sísmic terme pral.n m ca esmorteïment sísmic terme pral.n m es amortiguamiento sísmico  fr amortissement sismique  en seismic damping  
117 unitats de mesura ca ampere terme pral.n m ca ampere volta sin. compl.n m es ampere  es ampere-vuelta  es amperio  es amperio-vuelta  fr ampère  fr ampère-tour  en ampere  en ampere-turn  sbl A  sbl Av  
118 unitats de mesura ca ampere terme pral.n m es ampere  es amperio  fr ampère  en ampere  sbl A  
119 unitats de mesura ca ampere hora terme pral.n m es ampere-hora  fr ampère-heure  en ampere-hour  sbl A h  
120 electromagnetisme ca amperímetre terme pral.n m es amperímetro  fr ampèremètre  en ammeter  
121 termes generals ca amplada de banda terme pral.n f es ancho de banda  fr largeur de bande  en bandwidth  
122 òptica ca amplada de camp terme pral.n f es amplitud de campo  fr amplitude du champ  en field amplitude  
123 electromagnetisme ca amplificador terme pral.n m es amplificador  fr amplificateur  en amplifier  
124 termes generals ca amplitud terme pral.n f es amplitud  fr amplitude  en amplitude  
125 electromagnetisme ca ampolla de Leiden terme pral.n f es botella de Leyden  fr bouteille de Leyde  en Leiden jar  
126 electromagnetisme ca ampolla magnètica terme pral.n f es botella magnética  fr bouteille magnétique  en magnetic bottle  
127 termes generals ca anàlisi de Fourier terme pral.n f es análisis de Fourier  fr analyse de Fourier  en Fourier analysis  
128 termes generals ca anàlisi dimensional terme pral.n f es análisis dimensional  fr analyse dimensionnelle  en dimensional analysis  
129 física quàntica ca anàlisi en ones parcials terme pral.n f ca mètode de les ones parcials sin. compl.n m es análisis en ondas parciales  es método de las ondas parciales  fr analyse en ondes partielles  fr méthode des ondes partielles  en partial wave analysis  en partial wave method  
130 termodinàmica ca anàlisi tèrmica terme pral.n f ca termoanàlisi terme pral.n f es análisis térmico  es termoanálisis  fr analyse thermique  en thermal analysis  
131 termodinàmica ca anàlisi tèrmica diferencial terme pral.n f ca DTA siglan f es análisis térmico diferencial  es DTA  fr analyse thermique différentielle  fr ATD  en differential thermal analysis  en DTA  
132 física dels materials ca termogravimetria terme pral.n f ca anàlisi termogravimètrica sin. compl.n f ca TG siglan f ca TGA siglan f es análisis termogravimétrico  es termogravimetría  es TG  es TGA  fr analyse thermogravimétrique  fr thermogravimétrie  fr ATG  fr TG  en thermogravimetric analysis  en thermogravimetry  en TG  en TGA  
133 termes generals ca anàlisi vectorial terme pral.n f ca càlcul vectorial sin. compl.n m es análisis vectorial  es cálculo vectorial  fr analyse vectorielle  en vector analysis  en vector calculus  
134 òptica ca analitzador terme pral.n m es analizador  fr analyseur  en analyser  en analyzer  
135 òptica ca anastigmàtic -a terme pral.adj es anastigmático  fr anastigmatique  en anastigmatic  
136 física de la terra i de l'espai > geofísica ca anelasticitat terme pral.n f es anelasticidad  fr anélasticité  en anelasticity  
137 electromagnetisme ca anelèctric -a terme pral.adj es aneléctrico  fr anélectrique  en anelectric  
138 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca anell planetari terme pral.n m ca anell sin. compl.n m es anillo planetario  fr anneau planétaire  en planetary ring  
139 física de partícules ca anell d'acumulació terme pral.n m ca anell d'emmagatzematge terme pral.n m ca anella d'acumulació terme pral.n f ca anella d'emmagatzematge terme pral.n f es anillo de acumulación  es anillo de almacenamiento  fr anneau accumulateur  fr anneau d'accumulation  fr anneau de stockage  en accumulator ring  en storage ring  
140 física de partícules ca anell de col·lisió terme pral.n m ca anella de col·lisió terme pral.n f es anillo de colisión  es anillo de colisiones  fr anneau de collision  fr anneau de collisions  en colliding ring  en collision ring  
141 òptica ca anells de Newton terme pral.n m pl es anillos de Newton  fr anneaux de Newton  en Newton's rings  
142 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca anemòmetre terme pral.n m es anemómetro  fr anémomètre  en anemometer  en wind gage  en wind gauge  
143 termodinàmica ca anergia terme pral.n f es anergía  fr anergie  en anergy  
144 òptica ca angle d'incidència terme pral.n m es ángulo de incidencia  fr angle d'incidence  en angle of incidence  
145 òptica ca angle de Brewster terme pral.n m ca angle de polarització sin. compl.n m es ángulo de Brewster  es ángulo de polarización  fr angle de Brewster  fr angle de polarisation  en Brewster's angle  en polarisation angle  en polarization angle  sbl $\theta_{\mathrm{B}}$  
146 òptica ca angle de camp terme pral.n m es ángulo de campo  fr angle de champ  en angle of field  
147 mecànica ca angle de contacte terme pral.n m es ángulo de contacto  fr angle de contact  en contact angle  
148 termes generals ca fase inicial terme pral.n f ca angle de fase sin. compl.n m es ángulo de fase  fr angle de phase  fr phase initiale  en initial phase  en phase angle  sbl $\phi_0$  
149 mecànica ca angle de fregament terme pral.n m es ángulo de rozamiento  fr angle de frottement  en angle of friction  
150 física de la terra i de l'espai > geofísica ca angle de lliscament terme pral.n m es ángulo de deslizamiento  fr angle de glissement  en slip angle  
151 mecànica > mecànica de medis continus ca angle de Mach terme pral.n m es ángulo de Mach  fr angle de Mach  en Mach angle  sbl $\mu$  
152 òptica ca angle de reflexió terme pral.n m es ángulo de reflexión  fr angle de réflexion  en angle of reflection  en angle of reflexion  
153 òptica ca angle de refracció terme pral.n m es ángulo de refracción  fr angle de réfraction  en angle of refraction  
154 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca angle horari terme pral.n m es ángulo horario  fr angle horaire  en hour angle  
155 òptica ca angle límit terme pral.n m es ángulo límite  fr angle limite  en critical angle  sbl $\theta_{\mathrm{I}}$  
156 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca distància zenital terme pral.n f ca angle zenital sin. compl.n m ca coaltura sin. compl.n f ca distància zenital d'un astre sin. compl.n f es ángulo cenital  es ángulo zenital  es coaltura  es distancia cenital  es distancia zenital  fr angle zénithal  fr distance zénithale  en coaltitude  en zenith angle  en zenith distance  sbl $z$  
157 mecànica > mecànica analítica ca angles d'Euler terme pral.n m pl es ángulos de Euler  fr angles d'Euler  en Euler angles  sbl $\psi$  sbl $\theta$  sbl $\varphi$  
158 unitats de mesura ca àngstrom terme pral.n m es angstrom  fr angström  en angstrom  sbl ${\rm \AA}$  
159 física de partícules ca anihilació terme pral.n f es aniquilación  fr annihilation  en annihilation  
160 física atòmica ca anió terme pral.n m ca ió negatiu sin. compl.n m es anion  es anión  es ion negativo  fr anion  fr ion négatif  en anion  en negative ion  
161 òptica ca anisotropia òptica terme pral.n f es anisotropía óptica  fr anisotropie optique  en optical anisotropy  
162 electromagnetisme ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode  en anode  
163 física de la terra i de l'espai > geofísica ca anomalia d'aire lliure terme pral.n f ca anomalia de Faye sin. compl.n f es anomalía de aire libre  es anomalía de Faye  fr anomalie à l'air libre  fr anomalie de Faye  en free air anomaly  
164 física de la terra i de l'espai > geofísica ca anomalia de Bouguer terme pral.n f es anomalía de Bouguer  fr anomalie de Bouguer  en Bouguer anomaly  
165 física de la terra i de l'espai > geofísica ca anomalia del geoide terme pral.n f ca ondulació del geoide terme pral.n f es anomalía del geoide  es ondulación del geoide  fr anomalie du géoïde  fr ondulation du géoïde  en geoidal anomaly  en geoidal undulation  
166 física de la terra i de l'espai > geofísica ca anomalia geofísica terme pral.n f es anomalía geofísica  fr anomalie géophysique  en geophysical anomaly  
167 física de la terra i de l'espai > geofísica ca anomalia geotèrmica terme pral.n f es anomalía geotérmica  fr anomalie géothermique  en geothermal anomaly  
168 física de la terra i de l'espai > geofísica ca anomalia gravimètrica terme pral.n f es anomalía gravimétrica  fr anomalie de pesanteur  fr anomalie gravimétrique  en gravity anomaly  
169 física de la terra i de l'espai > geofísica ca anomalia isostàtica terme pral.n f es anomalía isostática  fr anomalie isostatique  en isostatic anomaly  
170 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca anomalia mitjana terme pral.n f es anomalía media  fr anomalie moyenne  en mean anomaly  
171 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca anomalia veritable terme pral.n f es anomalía verdadera  fr anomalie vraie  en true anomaly  
172 electromagnetisme ca antena terme pral.n f es antena  fr antenne  en aerial  en antenna  
173 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca antiàpex terme pral.n m es antiápex  fr antiapex  en antapex  
174 física de partícules ca antibarió terme pral.n m es antibarión  fr antibaryon  en antibaryon  
175 electromagnetisme ca anticàtode terme pral.n m es anticátodo  fr anticathode  en anticathode  
176 física de partícules ca positró terme pral.n m ca antielectró sin. compl.n m es antielectrón  es positrón  fr antiélectron  fr positon  fr positron  en antielectron  en positron  sbl e+  
177 electromagnetisme ca antiestàtic -a terme pral.adj es antiestático  fr antistatique  en antistatic  
178 electromagnetisme ca antiferroelectricitat terme pral.n f es antiferroelectricidad  fr antiferroélectricité  en antiferroelectricity  
179 electromagnetisme ca antiferromagnetisme terme pral.n m es antiferromagnetismo  fr antiferromagnétisme  en antiferromagnetism  
180 electromagnetisme ca antiinductiu -iva terme pral.adj es antiinductivo  fr anti-inductif  en anti-inductive  
181 física de la matèria condensada ca antíleg terme pral.adj es antílogo  fr antilogue  en antilogous  
182 física de partícules ca antileptó terme pral.n m es antileptón  fr antilepton  en antilepton  sbl $\bar{\ell}$  
183 termes generals ca antimatèria terme pral.n f es antimateria  fr antimatière  en antimatter  
184 física de partícules ca antineutrí terme pral.n m es antineutrino  fr antineutrino  en antineutrino  sbl $\bar{\nu}$  
185 mecànica > ones i acústica ca antinode terme pral.n m ca ventre terme pral.n m es antinodo  es vientre  fr antinœud  fr ventre  en antinode  
186 física quàntica ca antipartícula terme pral.n f es antipartícula  fr antiparticule  en antiparticle  
187 física de partícules ca antiquark terme pral.n m es antiquark  fr antiquark  en antiquark  
188 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca any anomalístic terme pral.n m es año anomalístico  fr année anomalistique  en anomalistic year  
189 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca any astronòmic terme pral.n m es año astronómico  fr année astronomique  en astronomical year  
190 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca any bixest terme pral.n m ca any de traspàs terme pral.n m ca any bissextil sin. compl.n m es año bisiesto  fr année bissextile  en leap year  
191 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca any civil terme pral.n m ca any de calendari terme pral.n m es año civil  es año de calendario  fr année civile  en calendar year  en civil year  
192 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca any d'eclipsis terme pral.n m ca any draconític terme pral.n m ca any dracòntic terme pral.n m es año de eclipse  es año draconítico  fr année des éclipses  fr année draconitique  en eclipse year  
193 unitats de mesura ca any llum terme pral.n m es año de luz  es año luz  fr année de lumière  fr année-lumière  en light-year  
194 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca any sideral terme pral.n m ca any sideri sin. compl.n m es año sideral  es año sidéreo  fr année sidérale  en sidereal year  
195 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca any tròpic terme pral.n m es año trópico  fr année tropique  en tropical year  
196 electromagnetisme ca apantallament elèctric terme pral.n m es apantallamiento eléctrico  fr blindage électrique  en electric shielding  
197 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca aparat elèctric terme pral.n m es aparato eléctrico  
198 termes generals ca aparell de mesura terme pral.n m ca instrument de mesura terme pral.n m es aparato de medición  es aparato de medida  es instrumento de medición  es instrumento de medida  fr appareil de mesure  fr instrument de mesure  en measuring device  en measuring instrument  
199 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca àpex terme pral.n m es ápex  fr apex  en apex  
200 òptica ca aplanètic -a terme pral.adj es aplanático  fr aplanétique  en aplanatic  
201 física de la terra i de l'espai > geofísica ca aplatament terrestre terme pral.n m es achatamiento terrestre  fr aplatissement terrestre  en flattening of the Earth  en oblateness  
202 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca apoastre terme pral.n m es apoastro  fr apoastre  en apoastron  
203 òptica ca apocromàtic -a terme pral.adj es apocromático  fr apochromatique  en apochromatic  
204 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca apogeu terme pral.n m es apogeo  fr apogée  en apogee  
205 física quàntica ca aproximació adiabàtica terme pral.n f es aproximación adiabática  fr approximation adiabatique  en adiabatic approximation  
206 física quàntica ca aproximació de Born-Oppenheimer terme pral.n f es aproximación de Born-Oppenheimer  fr approximation de Born-Oppenheimer  en Born-Oppenheimer approximation  
207 òptica ca aproximació paraxial terme pral.n f ca aproximació de Gauss sin. compl.n f es aproximación de Gauss  es aproximación paraxial  fr approximation de Gauss  fr approximation paraxiale  en Gauss approximation  en paraxial approximation  
208 relativitat ca aproximació newtoniana terme pral.n f ca límit newtonià terme pral.n m es aproximación newtoniana  es límite newtoniano  fr approximation newtonienne  fr limite newtonienne  en Newtonian approximation  en Newtonian limit  
209 física quàntica ca aproximació semiclàssica terme pral.n f es aproximación semiclásica  fr approximation semi-classique  en semiclassical approximation  
210 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca àpside terme pral.n m es ápside  fr apside  en apsis  
211 òptica ca arc de Sant Martí terme pral.n m ca arc iris terme pral.n m ca arc del cel sin. compl.n m es arco iris  fr arc-en-ciel  en rainbow  
212 electromagnetisme ca arc voltaic terme pral.n m ca arc elèctric sin. compl.n m ca descàrrega en arc sin. compl.n f es arco eléctrico  es arco voltaico  fr arc électrique  en electric arc  
213 unitats de mesura ca àrea terme pral.n f es área  fr are  en are  sbl a  
214 mecànica > mecànica de medis continus ca areòmetre terme pral.n m es areómetro  fr aréomètre  en areometer  
215 mecànica > mecànica de medis continus ca areòmetre de Baumé terme pral.n m es areómetro de Baumé  fr densimètre de Baumé  en Baumé densimeter  
216 mecànica > mecànica de medis continus ca areometria terme pral.n f es areometría  fr aréométrie  en areometry  
217 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca argument del periastre terme pral.n m es argumento del periastro  fr argument du périastre  en argument of pericenter  en argument of pericentre  sbl $\omega$  
218 mecànica > mecànica de medis continus ca ariet hidràulic terme pral.n m es ariete hidráulico  fr bélier hydraulique  en hydraulic ram  
219 electromagnetisme ca armadura terme pral.n f ca armadura d'un imant sin. compl.n f es armadura  fr armature  en armature  en magnet keeper  
220 electromagnetisme ca armadura terme pral.n f es armadura  fr armature  en plate  
221 mecànica > mecànica de medis continus ca ascens capil·lar terme pral.n m es ascenso capilar  fr ascension capillaire  en capillary rise  
222 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca ascensió recta terme pral.n f es ascensión recta  fr ascension droite  en right ascension  sbl $\alpha$  
223 òptica ca asfèric -a terme pral.adj es asférico  fr asphérique  en aspherical  
224 física de la terra i de l'espai > geofísica ca asísmic -a terme pral.adj es asísmico  fr aséismique  fr asismique  en aseismic  
225 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca assistència gravitatòria terme pral.n f ca assistència gravitacional sin. compl.n f ca fona gravitacional sin. compl.n f ca fona gravitatòria sin. compl.n f es asistencia gravitacional  es asistencia gravitatoria  es honda gravitacional  es honda gravitatoria  fr appui gravitationnel  fr assistance gravitationnelle  en gravitational slingshot  en gravity assist  en swing-by  
226 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca associació estel·lar terme pral.n f es asociación estelar  fr association stellaire  en stellar association  
227 electromagnetisme ca astàtic -a terme pral.adj es astático  fr astatique  en astatic  
228 física de la terra i de l'espai > geofísica ca astenosfera terme pral.n f es astenosfera  fr asthénosphère  en asthenosphere  
229 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca asteroide terme pral.n m ca planeta menor terme pral.n m es asteroide  es planeta menor  fr astéroïde  fr petite planète  en asteroid  en minor planet  
230 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca asteroide troià terme pral.n m es asteroide troyano  fr astéroïde troyen  fr troyen  en Trojan asteroid  
231 òptica ca astigmatisme terme pral.n m es astigmatismo  fr astigmatisme  en astigmatism  
232 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca astrofísica terme pral.n f es astrofísica  fr astrophysique  en astrophysics  
233 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca astrògraf terme pral.n m es astrógrafo  fr astrographe  en astrograph  
234 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca astrometria terme pral.n f es astrometría  fr astrométrie  en astrometry  
235 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca astronomia terme pral.n f es astronomía  fr astronomie  en astronomy  
236 termes generals ca atenuació terme pral.n f es atenuación  fr atténuation  en attenuation  
237 física de la terra i de l'espai > geofísica ca atenuació anelàstica terme pral.n f es atenuación anelástica  fr atténuation anélastique  en anelastic attenuation  
238 física de la terra i de l'espai > geofísica ca atenuació geomètrica terme pral.n f es atenuación geométrica  fr atténuation géométrique  en geometrical attenuation  
239 termes generals ca atenuació geomètrica terme pral.n f es atenuación geométrica  fr atténuation géométrique  en geometric attenuation  
240 unitats de mesura ca atmosfera terme pral.n f ca atmosfera física sin. compl.n f ca atmosfera normal sin. compl.n f es atmosfera  es atmósfera  fr atmosphère  en atmosphere  sbl atm  
241 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca atmosfera terme pral.n f es atmosfera  es atmósfera  fr atmosphère  en atmosphere  
242 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca atmosfera terrestre terme pral.n f ca atmosfera sin. compl.n f es atmosfera  es atmósfera  es atmosfera terrestre  es atmósfera terrestre  fr atmosphère  fr atmosphère terrestre  en atmosphere  en Earth's atmosphere  en terrestrial atmosphere  
243 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca atmosfera estàndard internacional terme pral.n f ca atmosfera estàndard sin. compl.n f ca atmosfera tipus sin. compl.n f ca ISA siglan f es atmósfera estándar  es atmósfera estándar internacional  es atmósfera tipo  es ISA  fr atmosphère standard  fr atmosphère standard internationale  fr atmosphère type  fr ISA  en International Standard Atmosphere  en reference atmosphere  en standard atmosphere  en ISA  
244 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca atmosfera estel·lar terme pral.n f es atmósfera estelar  fr atmosphère stellaire  en stellar atmosphere  
245 unitats de mesura ca atmosfera tècnica terme pral.n f es atmósfera técnica  fr atmosphère technique  en technical atmosphere  sbl at  
246 termes generals ca àtom terme pral.n m es átomo  fr atome  en atom  
247 física quàntica ca àtom hidrogenoide terme pral.n m es átomo hidrogenoide  fr atome hydrogénoïde  en hydrogen-like ion  
248 mecànica ca atractor terme pral.n m es atractor  fr attracteur  en attractor  
249 unitats de mesura ca atto- terme pral.pfx es atto-  fr atto-  en atto-  sbl a  
250 òptica ca augment terme pral.n m es aumento  fr grandissement  en magnification  
251 òptica ca augment angular terme pral.n m es aumento angular  fr grandissement angulaire  en angular magnification  
252 òptica ca augment lateral terme pral.n m es aumento lateral  fr grandissement transversal  en transverse magnification  
253 òptica ca halo terme pral.n m ca rotlle terme pral.n m ca aurèola sin. compl.n f ca rodal sin. compl.n m es corona  es halo  fr auréole  fr halo  en halo  en ring  
254 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca aurora polar terme pral.n f es aurora polar  fr aurore polaire  en polar aurora  en polar lights  
255 física quàntica ca autoabsorció terme pral.n f es autoabsorción  fr auto-absorption  en self-absorption  
256 termodinàmica ca autodifusió terme pral.n f es autodifusión  fr autodiffusion  en self-diffusion  
257 física quàntica ca estat propi terme pral.n m ca autoestat sin. compl.n m es autoestado  es estado propio  fr état propre  en eigenstate  
258 electromagnetisme ca autoinducció terme pral.n f ca inductància pròpia sin. compl.n f es autoinducción  es inductancia propia  fr auto-induction  fr induction propre  en self-induction  
259 electromagnetisme ca autoinducció terme pral.n f es autoinducción  fr auto-inductance  en self-inductance  
260 mecànica ca autòmat cel·lular terme pral.n m es autómata celular  fr automate cellulaire  en cellular automaton  
261 física quàntica ca valor propi terme pral.n m ca autovalor sin. compl.n m es valor propio  fr valeur propre  en eigenvalue  
262 física quàntica ca vector propi terme pral.n m ca autovector sin. compl.n m es vector propio  fr vecteur propre  en eigenvector  
263 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca azimut terme pral.n m es acimut  es azimut  fr azimut  en azimuth  
264 física de la terra i de l'espai > geofísica ca azimut terme pral.n m es acimut  es azimut  fr azimut  en azimuth  
265 física de la terra i de l'espai > geofísica ca azimut de l'estació terme pral.n m es acimut de la estación  fr azimut d'une station  en back azimuth  
266 física de la terra i de l'espai > geofísica ca azimut de la falla terme pral.n m es acimut de la falla  fr azimut de la faille  en fault strike  
267 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca depressió atmosfèrica terme pral.n f ca baixa sin. compl.n f ca cicló sin. compl.n m es baja  es ciclón  es depresión atmosférica  fr basse pression  fr cyclone  fr dépression  fr zone de basse pression  en cyclone  en depression  en low  en low-pressure area  
268 termes generals ca balanç energètic terme pral.n m es balance de energía  fr bilan d'énergie  en energy balance  
269 física nuclear ca balanç energètic d'una reacció nuclear terme pral.n m es balance energético de una reacción nuclear  fr bilan énergétique d'une réaction  en reaction energy  sbl $Q$  
270 física de la terra i de l'espai > geofísica ca balanç energètic de la Terra terme pral.n m es balance energético de la Tierra  fr bilan énergétique de la Terre  en Earth's energy budget  
271 termodinàmica ca balanç entàlpic terme pral.n m es balance entálpico  fr bilan enthalpique  en enthalpy balance  
272 termodinàmica ca balanç tèrmic terme pral.n m es balance térmico  fr bilan calorifique  en heat balance  
273 mecànica ca balança terme pral.n f es balanza  fr balance  en balance  en scale  
274 mecànica ca balança de Curie terme pral.n f ca balança aperiòdica sin. compl.n f es balanza aperiódica  es balanza de Curie  fr balance de Curie  en Curie balance  
275 mecànica ca balança d'Eötvös terme pral.n f es balanza de Eötvös  fr balance d'Eötvös  en Eötvös balance  
276 mecànica ca balança de Cavendish terme pral.n f es balanza de Cavendish  fr balance de Cavendish  en Cavendish balance  
277 electromagnetisme ca balança de corrent terme pral.n f es balanza de corriente  fr balance de courant  en current balance  
278 mecànica > mecànica de medis continus ca balança de Mohr terme pral.n f es balanza de Mohr  fr balance de Mohr  en Mohr's balance  
279 mecànica ca balança de molla terme pral.n f es balanza de muelle  fr balance à ressort  en spring balance  
280 mecànica ca balança de Roberval terme pral.n f es balanza de Roberval  fr balance de Roberval  en Roberval balance  
281 mecànica ca balança de torsió terme pral.n f es balanza de torsión  fr balance de torsion  en torsion balance  
282 mecànica > mecànica de medis continus ca balança hidroestàtica terme pral.n f es balanza hidrostática  fr balance hydrostatique  en hydrostatic balance  
283 mecànica ca balística terme pral.n f es balística  fr balistique  en ballistics  
284 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca globus sonda terme pral.n m ca baló sonda sin. compl.n m es globo sonda  fr ballon-sonde  en sounding balloon  en weather balloon  
285 òptica ca banc òptic terme pral.n m es banco óptico  fr banc optique  en optical bench  
286 electromagnetisme ca banda d'energia terme pral.n f ca banda sin. compl.n f es banda de energía  fr bande d'énergie  en energy band  
287 mecànica > ones i acústica ca banda de freqüències terme pral.n f ca banda sin. compl.n f es banda de frecuencias  fr bande de fréquences  en frequency band  
288 electromagnetisme ca banda de conducció terme pral.n f es banda de conducción  fr bande de conduction  en conduction band  
289 electromagnetisme ca banda de valència terme pral.n f es banda de valencia  fr bande de valence  en valence band  
290 electromagnetisme ca banda prohibida terme pral.n f es banda prohibida  fr bande interdite  en band gap  en energy gap  en forbidden band  
291 termodinàmica ca bany tèrmic terme pral.n m ca bany de temperatura sin. compl.n m es baño de temperatura  es baño térmico  fr bain thermique  en temperature bath  
292 física dels materials ca baquelita terme pral.n f es baquelita  fr bakélite  en bakelite  
293 unitats de mesura ca bar terme pral.n m es bar  fr bar  en bar  sbl bar  
294 unitats de mesura ca baria terme pral.n f ca microbar sin. compl.n m es baria  es microbar  fr barye  fr microbar  en barye  en microbar  
295 mecànica ca centre de gravetat terme pral.n m ca baricentre sin. compl.n m es baricentro  es centro de gravedad  fr centre de gravité  en center of gravity  en centre of gravity  
296 física de partícules ca barió terme pral.n m es barión  fr baryon  en baryon  
297 unitats de mesura ca barn terme pral.n m es barn  fr barn  en barn  sbl b  
298 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca baròmetre terme pral.n m es barómetro  fr baromètre  en barometer  
299 física de la terra i de l'espai > geofísica ca barosisme terme pral.n m es baroseísmo  fr baroséisme  en baroseism  
300 física nuclear ca barra de combustible terme pral.n f es barra de combustible  fr barre de combustible  en fuel rod  
301 física nuclear ca barra de control terme pral.n f es barra de control  fr barre de commande  fr barre de commande d'un réacteur  en control rod  
302 mecànica ca barrera centrífuga terme pral.n f es barrera centrífuga  fr barrière centrifuge  en centrifugal barrier  
303 electromagnetisme ca barrera coulombiana terme pral.n f ca barrera de Coulomb terme pral.n f es barrera coulombiana  es barrera de Coulomb  fr barrière coulombienne  en Coulomb barrier  
304 mecànica ca barrera de potencial terme pral.n f es barrera de potencial  fr barrière de potentiel  en potential barrier  
305 unitats de mesura ca barril terme pral.n m es barril  fr baril  en barrel  
306 unitats de mesura ca barril terme pral.n m es barril  fr baril  en barrel  sbl bbl  
307 mecànica > ones i acústica ca batement terme pral.n m es pulsación  fr battement  en beat  
308 unitats de mesura ca becquerel terme pral.n m es becquerel  fr becquerel  en becquerel  sbl Bq  
309 unitats de mesura ca bel terme pral.n m es bel  es belio  fr bel  en bel  sbl B  
310 física de partícules ca bellesa terme pral.n f es belleza  es fondo  fr beauté  en beauty  en bottomness  sbl B  
311 termodinàmica ca bescanviador de calor terme pral.n m es intercambiador de calor  fr échangeur de chaleur  fr échangeur thermique  en heat exchanger  
312 física de partícules ca betatró terme pral.n m es betatrón  fr bêtatron  en betatron  
313 òptica ca biaxial terme pral.adj es biáxico  fr biaxe  en biaxial  
314 termes generals ca bidimensional terme pral.adj es bidimensional  fr bidimensionnel  en two-dimensional  
315 òptica ca biestabilitat òptica terme pral.n f es biestabilidad óptica  fr bistabilité optique  en optical bistability  
316 òptica ca bifocal terme pral.adj es bifocal  fr bifocal  en bifocal  
317 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca big-bang terme pral.n m ca gran explosió sin. compl.n f es big bang  fr Big Bang·  fr big bang  fr big-bang  en big bang  
318 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca big-bang terme pral.n m es big bang  fr big bang  fr Big Bang·  fr big-bang  en big bang theory  
319 òptica ca binocles terme pral.n m pl es binoculares  fr jumelles  en binoculars  
320 termes generals ca biofísica terme pral.n f es biofísica  fr biophysique  en biophysics  
321 òptica ca biprisma terme pral.n m es biprisma  fr biprisme  en biprism  
322 òptica ca biprisma de Fresnel terme pral.n m es biprisma de Fresnel  fr biprisme de Fresnel  en Fresnel's biprism  
323 òptica ca biquars terme pral.n m es bicuarzo  fr biquartz  en biquartz  
324 òptica ca birefringència terme pral.n f es birrefringencia  fr biréfringence  en birefringence  
325 física quàntica ca bit quàntic terme pral.n m ca qbit sin. compl.n m es bit cuántico  es qbit  es qubit  fr bit quantique  fr qbit  fr qubit  en qbit  en quantum bit  en qubit  
326 física de partícules ca blanc terme pral.n m es blanco  fr cible  en target  
327 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca blàzar terme pral.n m es blazar  fr blazar  en blazar  
328 electromagnetisme ca blindatge magnètic terme pral.n m ca blindatge sin. compl.n m es blindaje magnético  fr écran magnétique  en magnetic shield  
329 electromagnetisme ca bobina terme pral.n f es bobina  fr bobine  en coil  
330 electromagnetisme ca bobines de Helmholtz terme pral.n f pl es bobinas de Helmholtz  fr bobines de Helmholtz  en Helmholtz coils  
331 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca boira terme pral.n f es niebla  fr brouillard  en fog  
332 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca boirina terme pral.n f es neblina  fr brume  en mist  
333 física de partícules ca bola de gluons terme pral.n f es glubola  fr boule de glu  fr boule de gluons  en glueball  
334 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca bòlid terme pral.n m es bólido  fr bolide  en bolide  en fireball  
335 termes generals ca bolòmetre terme pral.n m es bolómetro  fr bolomètre  en bolometer  
336 termodinàmica ca bomba de calor terme pral.n f es bomba de calor  fr pompe de chaleur  en heat pump  
337 òptica ca bombatge òptic terme pral.n m es bombeo óptico  fr pompage optique  en optical pumping  
338 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca borrasca terme pral.n f es borrasca  fr tempête  en storm  
339 física quàntica ca bosó terme pral.n m es bosón  fr boson  en boson  
340 física quàntica ca bosó de gauge [gauge: en] terme pral.n m es bosón de gauge  fr boson de jauge  en gauge boson  
341 física quàntica ca bosó de Higgs terme pral.n m es bosón de Higgs  fr boson de Higgs  en Higgs boson  sbl H  
342 física de partícules ca bosó vectorial intermediari terme pral.n m es bosón vectorial intermedio  fr boson de jauge des interactions faibles  en intermediate vector boson  en IVB  
343 física de partícules ca bosó W terme pral.n m ca bosó vectorial intermediari sin. compl.n m es bosón intermedio  es bosón vectorial intermedio  es bosón W  fr boson intermédiaire  fr boson W  en intermediate vector boson  en W boson  
344 física de partícules ca bosó Z terme pral.n m ca bosó vectorial intermediari sin. compl.n m es bosón intermedio  es bosón vectorial intermedio  es bosón Z  fr boson intermédiaire  fr boson Z  en intermediate vector boson  en Z boson  
345 física quàntica ca bosònic -a terme pral.adj es bosónico  en bosonic  
346 física quàntica ca bra terme pral.n m es bra  fr bra  en bra  sbl $\langle \psi |$  
347 mecànica ca corba braquistòcrona terme pral.n f ca braquistòcrona sin. compl.n f ca corba de descens més ràpid sin. compl.n f es braquistócrona  es curva de descenso más rápido  fr brachistochrone  fr courbe de descente plus rapide  en brachistochrone  en curve of fastest descent  
348 òptica ca lluminositat terme pral.n f ca brillantor sin. compl.n f es brillo  es luminosidad  fr luminosité  en luminosity  
349 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca brisa terme pral.n f es brisa  fr brise  en breeze  
350 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca marinada terme pral.n f ca brisa de mar sin. compl.n f es brisa marina  fr marin  en marin  
351 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca terral terme pral.n m ca brisa de terra sin. compl.n f ca oratge sin. compl.n m es terral  es viento terral  fr brise de terre  fr vent de terre  en land breeze  en offshore wind  
352 unitats de mesura ca bugia terme pral.n f es bujía  fr bougie  en candlepower  
353 unitats de mesura ca candela terme pral.n f ca bugia nova sin. compl.n f es candela  fr candela  fr candéla  en candela  sbl cd  
354 termes generals ca buit terme pral.n m es vacío  fr vide  en vacuum  
355 relativitat ca mètrica de Kerr terme pral.n f ca buit de Kerr sin. compl.n m es métrica de Kerr  es vacío de Kerr  fr métrique de Kerr  fr vide de Kerr  en Kerr metric  en Kerr vacuum  
356 relativitat ca mètrica de Schwarzschild terme pral.n f ca buit de Schwarzschild sin. compl.n m es métrica de Schwarzschild  es vacío de Schwarzschild  fr métrique de Schwarzschild  fr vide de Schwarzschild  en Schwarzschild metric  en Schwarzschild vacuum  
357 termes generals ca cabal terme pral.n m es caudal  fr débit  en flow rate  sbl $Q$  
358 termes generals ca cabalímetre terme pral.n m es caudalímetro  fr débitmètre  en flowmeter  
359 física nuclear ca cadena de comptatge terme pral.n f es cadena de conteo  fr chaîne de comptage  en counting channel  
360 física nuclear ca sèrie radioactiva terme pral.n f ca cadena de desintegració sin. compl.n f ca cadena radioactiva sin. compl.n f es cadena de desintegración  es cadena radiactiva  es cadena radioactiva  es serie radiactiva  es serie radioactiva  fr chaîne de désintégration  fr chaîne radioactive  fr série radioactive  en decay chain  en radioactive chain  en radioactive series  
361 termes generals ca cadena de Markov terme pral.n f ca procés de Markov sin. compl.n m es cadena de Markov  es proceso de Markov  fr chaîne de Markov  fr processus de Markov  en Markov chain  en Markov process  
362 física nuclear ca cadena protó-protó terme pral.n f ca cicle protó-protó sin. compl.n m es cadena protón-protón  es ciclo protón-protón  fr chaîne proton-proton  fr cycle proton-proton  en proton-proton chain  en proton-proton cycle  
363 mecànica > mecànica de medis continus ca pèrdua de càrrega terme pral.n f ca caiguda de càrrega sin. compl.n f es caída de carga  es pérdida de carga  fr perte de charge  en head loss  
364 electromagnetisme ca caiguda de potencial terme pral.n f ca caiguda de tensió sin. compl.n f es caída de potencial  es caída de tensión  fr chute de potentiel  fr chute de tension  en voltage drop  
365 mecànica ca caiguda lliure terme pral.n f es caída libre  fr chute libre  en free fall  
366 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca calamarsa terme pral.n f ca calamarsada sin. compl.n f ca granís sin. compl.n m es granizada  es granizo  fr granules de glace  fr grésil  en ice pellets  en small hail  
367 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca calamarsa terme pral.n f es granizo blando  es granizo menudo  fr granules de glace  en ice pellets  
368 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca calendari terme pral.n m es calendario  fr calendrier  en calendar  
369 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca calima terme pral.n f ca calitja terme pral.n f es calima  fr brume sèche  en haze  
370 termodinàmica ca calor terme pral.n f es calor  fr chaleur  en heat  sbl $Q$  
371 termodinàmica ca calor latent terme pral.n f ca calor de transformació sin. compl.n f es calor de transformación  es calor latente  fr chaleur de transformation  fr chaleur latente  en heat of transformation  en latent heat  
372 termodinàmica ca calor específica terme pral.n f ca capacitat calorífica específica terme pral.n f es calor específico  es capacidad calorífica específica  fr capacité calorifique spécifique  fr chaleur spécifique  en specific heat  en specific heat capacity  en specific heat capacity  sbl $c$  
373 termodinàmica ca calor molar terme pral.n f es calor molar  fr chaleur molaire  en molar heat capacity  sbl $C_p$  sbl $C_V$  
374 termodinàmica ca calorescència terme pral.n f es calorescencia  fr calorescence  en calorescence  
375 unitats de mesura ca caloria terme pral.n f ca caloria gram sin. compl.n f ca petita caloria sin. compl.n f es caloría  es caloría gramo  es caloría pequeña  fr calorie  fr calorie-gramme  fr petite calorie  en calorie  en gram calorie  en small calorie  sbl cal  
376 unitats de mesura ca kilocaloria terme pral.n f ca caloria sin. compl.n f ca gran caloria sin. compl.n f es gran caloría  es kilocaloría  fr grande calorie  fr kilocalorie  en kilocalorie  en large calorie  sbl kcal  
377 termodinàmica ca calòric terme pral.n m es calórico  fr calorique  en caloric  
378 física de partícules ca calorímetre terme pral.n m es calorímetro  fr calorimètre  en calorimeter  
379 termodinàmica ca calorímetre terme pral.n m es calorímetro  fr calorimètre  en calorimeter  
380 termodinàmica ca calorimetria terme pral.n f es calorimetría  fr calorimétrie  en calorimetry  
381 termodinàmica ca calorimetria diferencial d'escombratge terme pral.n f ca calorimetria diferencial de rastreig terme pral.n f ca DSC siglan f es calorimetría diferencial de barrido  es DSC  fr analyse calorimétrique à compensation de puissance  en differential scanning calorimetry  en DSC  
382 mecànica > ones i acústica ca cambra anecoica terme pral.n f ca cambra sorda sin. compl.n f es cámara anecoica  es cámara sorda  fr chambre anéchoïque  fr chambre sourde  fr salle anéchoïque  en anechoic chamber  en anechoic room  
383 física de partícules ca cambra de guspires terme pral.n f ca cambra d'espurnes sin. compl.n f ca cambra de centelleig sin. compl.n f ca cambra de guspireig sin. compl.n f es cámara de chispas  fr chambre à étincelles  en spark chamber  
384 física de partícules ca cambra d'ionització terme pral.n f es cámara de ionización  fr chambre d'ionisation  en ionisation chamber  en ionization chamber  
385 física de partícules ca cambra de boira terme pral.n f es cámara de niebla  fr chambre à brouillard  en cloud chamber  en Wilson chamber  
386 física de partícules ca cambra de bombolles terme pral.n f es cámara de burbujas  fr chambre à bulles  en bubble chamber  
387 física de partícules ca cambra de fils terme pral.n f es cámara de hilos  fr chambre à fils  en wire chamber  
388 mecànica > ones i acústica ca cambra de reverberació terme pral.n f ca cambra reverberant terme pral.n f es cámara de reverberación  fr chambre de réverbération  en reverberation chamber  
389 òptica ca cambra obscura terme pral.n f ca càmera obscura terme pral.n f ca càmera fosca sin. compl.n f es cámara oscura  fr chambre noire  en camera obscura  
390 òptica ca càmera fotogràfica terme pral.n f es cámara fotográfica  fr appareil photo  fr appareil photographique  fr caméra photographique  en photographic camera  
391 òptica ca camí òptic terme pral.n m es camino óptico  fr chemin optique  en optical path length  en OPL  
392 termes generals ca camp terme pral.n m es campo  fr champ  en field  
393 òptica ca camp terme pral.n m es campo  fr champ  en field  
394 termes generals ca camp terme pral.n m es campo  fr champ  en field  
395 mecànica > ones i acústica ca camp acústic terme pral.n m es campo sonoro  fr champ acoustique  en sound field  
396 termes generals ca camp central terme pral.n m es campo central  fr champ central  en central field  
397 electromagnetisme ca camp coercitiu terme pral.n m es campo coercitivo  fr champ coercitif  en coercive field strength  sbl $\vec H_{\mathrm{C}}$  
398 termes generals ca camp conservatiu terme pral.n m ca camp irrotacional sin. compl.n m es campo conservativo  fr champ conservatif  en conservative field  
399 electromagnetisme ca camp cristal·lí terme pral.n m es campo cristalino  fr champ cristallin  en crystal field  
400 mecànica > ones i acústica ca camp d'audibilitat terme pral.n m es campo de audibilidad  fr champ d'audibilité  en hearing range  en range of audibility  
401 òptica ca camp d'il·luminació mitjana terme pral.n m es campo de iluminación media  fr champ moyen  en mean illumination field  
402 òptica ca camp d'il·luminació plena terme pral.n m es campo de iluminación plena  fr champ de pleine lumière  en full illumination field  
403 termes generals ca camp de forces terme pral.n m es campo de fuerzas  fr champ de forces  en force field  
404 física de la terra i de l'espai > geofísica ca camp de gravetat terrestre terme pral.n m es campo gravitatorio terrestre  fr champ de pesanteur terrestre  fr champ gravitationnel terrestre  en Earth's gravity field  
405 electromagnetisme ca camp de ruptura terme pral.n m es campo de ruptura  fr champ de claquage  en breakdown field strength  
406 electromagnetisme ca camp elèctric terme pral.n m es campo eléctrico  fr champ électrique  en electric field  sbl $\vec{E}$  
407 electromagnetisme ca camp electroestàtic terme pral.n m es campo electrostático  fr champ électrostatique  en electrostatic field  sbl $\vec{E}$  
408 electromagnetisme ca camp electromagnètic terme pral.n m es campo electromagnético  fr champ électromagnétique  en electromagnetic field  
409 electromagnetisme ca camp electromotor terme pral.n m es campo electromotor  fr champ électromoteur  en electromotive field  
410 termes generals ca camp escalar terme pral.n m es campo escalar  fr champ scalaire  en scalar field  
411 termes generals ca camp estacionari terme pral.n m es campo estacionario  fr champ stationnaire  en stationary field  
412 òptica ca camp fosc terme pral.n m es campo oscuro  fr champ noir  en dark ground  
413 electromagnetisme ca camp geomagnètic terme pral.n m ca camp magnètic terrestre sin. compl.n m es campo geomagnético  es campo magnético terrestre  fr champ géomagnétique  fr champ magnétique terrestre  en geomagnetic field  en terrestrial magnetic field  
414 electromagnetisme ca camp geomagnètic internacional de referència terme pral.n m ca IGRF siglan m es campo geomagnético internacional de referencia  es IGRF  fr champ géomagnétique international de référence  fr IGRF  en International Geomagnetic Reference Field  en IGRF  
415 física de la terra i de l'espai > geofísica ca camp geotèrmic terme pral.n m es campo geotérmico  fr champ géothermique  en geothermal field  
416 mecànica ca camp gravitatori terme pral.n m ca camp gravitacional sin. compl.n m es campo gravitacional  es campo gravitatorio  fr champ de gravitation  fr champ gravitationnel  en gravitational field  sbl $\vec g$  
417 òptica ca camp límit terme pral.n m es campo límite  fr champ de contour  en limit field  
418 electromagnetisme ca camp local terme pral.n m es campo local  fr champ local  en local field  
419 electromagnetisme ca camp magnètic terme pral.n m es campo magnético  fr champ magnétique  en magnetic field  
420 electromagnetisme ca camp magnetitzant terme pral.n m es campo magnetizante  fr champ magnétisant  en magnetising field  en magnetizing field  
421 electromagnetisme ca camp magnetoestàtic terme pral.n m es campo magnetostático  fr champ magnétostatique  en magnetostatic field  
422 electromagnetisme ca camp molecular terme pral.n m es campo molecular  fr champ moléculaire  en molecular field  
423 mecànica ca camp newtonià terme pral.n m es campo newtoniano  fr champ newtonien  en Newtonian field  
424 òptica ca camp òptic terme pral.n m es campo óptico  fr champ optique  en optical field  
425 electromagnetisme ca camp romanent terme pral.n m es campo remanente  fr champ de rémanence  en remanence flux density  en remanent flux density  sbl $\vec B_{\mathrm{R}}$  
426 termes generals ca camp solenoidal terme pral.n m es campo solenoidal  fr champ solénoïdal  en solenoidal field  
427 termes generals ca camp uniforme terme pral.n m es campo uniforme  fr champ uniforme  en uniform field  
428 termes generals ca camp vectorial terme pral.n m es campo vectorial  fr champ vectoriel  en vector field  
429 òptica ca camp visual terme pral.n m es campo visual  fr champ de vision  en field of view  
430 física de partícules ca canó d'electrons terme pral.n m ca canó electrònic terme pral.n m es cañón de electrones  es cañón electrónico  fr canon à électrons  fr canon électronique  en electron gun  
431 termodinàmica ca canvi d'estat terme pral.n m es cambio de estado  fr changement d'état  en change of state  en state change  
432 termodinàmica ca canvi de fase terme pral.n m ca transició de fase terme pral.n f es cambio de fase  es transición de fase  fr changement de phase  fr transition de phase  en change of phase  en phase change  en phase transition  
433 termes generals ca caos terme pral.n m ca caos determinista sin. compl.n m es caos  es caos determinista  fr chaos  fr chaos déterministe  en chaos  
434 física quàntica ca caos quàntic terme pral.n m es caos cuántico  fr chaos quantique  en quantum chaos  
435 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca capa d'ozó terme pral.n f ca ozonosfera terme pral.n f es capa de ozono  es ozonosfera  fr couche d'ozone  fr ozonosphère  en ozone layer  en ozonosphere  
436 física de la terra i de l'espai > geofísica ca capa de baixa velocitat terme pral.n f es capa de baja velocidad  fr zone de faible vitesse  en low-velocity layer  en low-velocity zone  
437 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca capa de Kennelly-Heaviside terme pral.n f ca capa E sin. compl.n f es capa de Kennelly-Heaviside  es capa E  fr couche de Kennelly-Heaviside  fr couche E  en E layer  en Kennelly-Heaviside layer  
438 física quàntica ca capa electrònica terme pral.n f es capa electrónica  fr couche électronique  en electron shell  
439 mecànica > mecànica de medis continus ca capa límit terme pral.n f es capa límite  fr couche limite  en boundary layer  
440 electromagnetisme ca capacitat terme pral.n f ca capacitància sin. compl.n f es capacidad  es capacitancia  fr capacité  en capacitance  en capacity  sbl $C$  
441 termodinàmica ca capacitat calorífica terme pral.n f es capacidad calorífica  fr capacité calorifique  en heat capacity  sbl $C$  
442 electromagnetisme ca capacitat equivalent terme pral.n f es capacidad equivalente  fr capacité équivalente  en total capacitance  
443 termodinàmica ca capacitat tèrmica terme pral.n f es capacidad térmica  fr capacité thermique  en thermal capacity  
444 física de la terra i de l'espai > geofísica ca capbussament del pla de falla terme pral.n m es buzamiento del plano de falla  fr pendage de faille  en fault dip  
445 mecànica > mecànica de medis continus ca capil·laritat terme pral.n f es capilaridad  fr capillarité  en capillarity  
446 física nuclear ca captura terme pral.n f ca reacció de captura terme pral.n f es captura  fr capture  en capture  
447 física quàntica ca captura electrònica terme pral.n f ca desintegració β inversa sin. compl.n f ca CE siglan f es captura electrónica  es desintegración β inversa  es CE  fr capture électronique  fr désintégration β inverse  fr CE  en electron capture  en inverse β decay  en EC  
448 mecànica ca caragol terme pral.n m ca cargol terme pral.n m es tornillo  fr vis  en screw  
449 termes generals ca caragol micromètric terme pral.n m es tornillo micrométrico  fr vis micrométrique  en micrometer screw  
450 física dels materials ca carbur de silici terme pral.n m es carburo de silicio  fr carbure de silicium  en silicon carbide  for SiC  
451 unitats de mesura ca carcel terme pral.n m es carcel  fr carcel  en carcel  
452 física de partícules ca càrrega terme pral.n f es carga  fr charge  en charge  
453 mecànica ca càrrega terme pral.n f es carga  fr charge  en charge  
454 mecànica ca càrrega terme pral.n f es carga  fr charge  en load  
455 mecànica > mecànica de medis continus ca càrrega terme pral.n f es carga  fr charge  en head  
456 electromagnetisme ca càrrega terme pral.n f es carga  fr charge  en load  
457 física de partícules ca nombre bariònic terme pral.n m ca càrrega bariònica sin. compl.n f es carga bariónica  es número bariónico  fr charge baryonique  fr nombre baryonique  en baryon charge  en baryon number  sbl $B$  
458 electromagnetisme ca càrrega de prova terme pral.n f ca càrrega d'assaig sin. compl.n f es carga de prueba  fr charge d'épreuve  en test charge  
459 física nuclear ca càrrega d'un nucli terme pral.n f es carga nuclear  fr charge d'un noyau  en nuclear charge  sbl $Z$  sbl $Ze$  
460 física quàntica ca càrrega de color terme pral.n f ca color sin. compl.n m es carga de color  es color  fr charge de couleur  fr couleur  en color  en color charge  en colour  en colour charge  
461 electromagnetisme ca càrrega de polarització terme pral.n f ca càrrega lligada sin. compl.n f es carga de polarización  es carga ligada  fr charge de polarisation  en polarisation charge  en polarization charge  
462 electromagnetisme ca càrrega elèctrica terme pral.n f es carga eléctrica  fr charge électrique  en electric charge  sbl $q$  sbl $Q$  
463 electromagnetisme ca càrrega elèctrica elemental terme pral.n f ca càrrega elemental sin. compl.n f es carga eléctrica elemental  es carga elemental  fr charge électrique élémentaire  fr charge élémentaire  en elementary charge  en elementary electric charge  sbl $e$  
464 física de partícules ca càrrega elemental terme pral.n f es carga elemental  fr charge élémentaire  en elementary charge  
465 física de partícules ca nombre leptònic terme pral.n m ca càrrega leptònica sin. compl.n f es carga leptónica  es número leptónico  fr charge leptonique  fr nombre leptonique  en lepton charge  en lepton number  sbl $L$  
466 física de partícules ca cascada terme pral.n f es cascada  fr gerbe  en shower  
467 òptica ca catadiòptric -a terme pral.adj es catadióptrico  fr catadioptrique  en catadioptric  
468 física quàntica ca catàstrofe de l'ultraviolat terme pral.n f ca catàstrofe de Rayleigh-Jeans sin. compl.n f ca catàstrofe ultraviolada sin. compl.n f es catástrofe de Rayleigh-Jeans  es catástrofe ultravioleta  fr catastrophe ultraviolette  en Rayleigh-Jeans catastrophe  en ultraviolet catastrophe  
469 física atòmica ca catió terme pral.n m ca ió positiu sin. compl.n m es catión  es ion positivo  fr cation  fr ion positif  en cation  en positive ion  
470 electromagnetisme ca càtode terme pral.n m es cátodo  fr cathode  en cathode  
471 òptica ca càustica terme pral.n f es cáustica  fr caustique  en caustic  
472 unitats de mesura ca cavall anglès terme pral.n m ca cavall de potència terme pral.n m es caballo de potencia  fr cheval-puissance  en horsepower  en mechanical horsepower  sbl hp  
473 unitats de mesura ca cavall de vapor terme pral.n m ca CV siglan m es caballo de vapor  es CV  fr cheval-vapeur  fr ch  en horsepower  en metric horsepower  
474 mecànica > mecànica de medis continus ca cavitació terme pral.n f es cavitación  fr cavitation  en cavitation  
475 mecànica > ones i acústica ca cavitat ressonant terme pral.n f es cavidad resonante  fr cavité résonante  en resonant cavity  
476 electromagnetisme ca corrent continu terme pral.n m ca CC siglan m ca DC siglan m es corriente continua  es DC  fr courant continu  fr CC  fr DC  en direct current  en DC  
477 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cefeida terme pral.n m, f es cefeida  fr céphéide  en cepheid  
478 mecànica ca celeritat terme pral.n f es celeridad  fr vitesse  en speed  
479 electromagnetisme ca cel·la terme pral.n f es celda  fr cellule  en cell  
480 física de la matèria condensada ca cel·la de Wigner-Seitz terme pral.n f es celda de Wigner-Seitz  fr maille de Wigner-Seitz  en Wigner-Seitz cell  
481 física de la matèria condensada ca cel·la elemental terme pral.n f ca cel·la primitiva terme pral.n f es celda elemental  es celda primitiva  fr maille primitive  en primitive cell  
482 física de la matèria condensada ca cel·la unitària terme pral.n f ca cel·la unitat terme pral.n f es celda unidad  es celda unitaria  fr cellule unitaire  fr cellule unité  en unit cell  
483 electromagnetisme ca cèl·lula de combustible terme pral.n f ca pila de combustible sin. compl.n f es célula de combustible  es pila de combustible  fr pile à combustible  en fuel cell  
484 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca cèl·lula de convecció terme pral.n f es célula de convección  fr cellule de convection  en convection cell  
485 mecànica > mecànica de medis continus ca cèl·lula de convecció terme pral.n f es célula de convección  fr cellule de convection  en convection cell  
486 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca celòstat terme pral.n m es celostato  es celóstato  fr cœlostat  en coelostat  
487 unitats de mesura ca cent terme pral.n m es cent  fr cent  en cent  sbl C  
488 física de partícules ca escintil·lador terme pral.n m ca centellejador sin. compl.n m es centellador  es escintilador  fr scintillateur  en scintillator  
489 unitats de mesura ca centi- terme pral.pfx es centi-  fr centi-  en centi-  sbl c  
490 unitats de mesura ca centígrad -a terme pral.adj es centígrado  fr centigrade  en centigrade  
491 unitats de mesura ca centímetre terme pral.n m es centímetro  fr centimètre  en centimeter  en centimetre  sbl cm  
492 física nuclear ca central nuclear terme pral.n f es central nuclear  fr centrale nucléaire  en nuclear power plant  
493 mecànica > mecànica de medis continus ca centre d'empenyiment terme pral.n m es centro de empuje  fr centre de poussée  en center of buoyancy  en centre of buoyancy  
494 mecànica ca centre d'oscil·lació terme pral.n m es centro de oscilación  fr centre d'oscillation  en center of oscillation  en centre of oscillation  
495 mecànica ca centre d'oscil·lació terme pral.n m es centro de oscilación  fr centre d'oscillation  en center of oscillation  en centre of oscillation  
496 física de la matèria condensada ca centre de color terme pral.n m es centro de color  fr centre coloré  en color center  en colour centre  
497 termes generals ca centre de forces terme pral.n m es centro de fuerzas  fr centre des forces  en center of forces  en centre of forces  
498 mecànica ca centre de masses terme pral.n m es centro de masas  fr centre de masse  en center of mass  en centre of mass  
499 mecànica ca origen de moments terme pral.n m ca centre de moments sin. compl.n m es centro de momentos  es origen de momentos  fr centre des moments  fr origine des moments  en centre of moments  en origin of moments  
500 mecànica ca centre de percussió terme pral.n m es centro de percusión  fr centre de percussion  en center of percussion  en centre of percussion  
501 mecànica > mecànica de medis continus ca centre de pressions terme pral.n m es centro de presiones  fr centre de pression  en center of pressure  en centre of pressure  
502 mecànica ca centre de suspensió terme pral.n m es centro de suspensión  fr centre de suspension  en center of suspension  
503 mecànica ca centre de volums terme pral.n m ca centroide sin. compl.n m es centro de volúmenes  es centroide  fr centroïde  en centroid  
504 mecànica ca centrífug -a terme pral.adj es centrífugo  fr centrifuge  en centrifugal  
505 mecànica ca centrípet -a terme pral.adj es centrípeto  fr centripète  en centripetal  
506 física de la matèria condensada ca ceràmica terme pral.n f es cerámica  fr céramique  en ceramic  
507 òptica ca cercador terme pral.n m es buscador  fr chercheur  en finder  
508 mecànica > mecànica de medis continus ca cercle de Mohr terme pral.n m es círculo de Mohr  fr cercle de Mohr  en Mohr's circle  
509 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cercle deferent terme pral.n m ca deferent sin. compl.n m es círculo deferente  es deferente  fr déférent  en deferent  
510 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca vertical d'un astre terme pral.n f ca cercle vertical sin. compl.n m es vertical de un astro  fr verticale de l'astre  en altitude circle  en vertical circle  
511 física dels materials ca cermet terme pral.n m es cermet  fr cermet  en cermet  
512 termes generals ca cicle terme pral.n m es ciclo  fr cycle  en cycle  
513 física nuclear ca cicle CNO terme pral.n m ca cicle carboni-nitrogen-oxigen sin. compl.n m ca cicle de Bethe sin. compl.n m ca cicle del carboni sin. compl.n m es ciclo CNO  es ciclo de Bethe  es ciclo de carbono-nitrógeno-oxígeno  es ciclo del carbono  fr cycle CNO  fr cycle de Bethe  fr cycle de Bethe-Weizsäcker  fr cycle du carbone  en carbon cycle  en CNO cycle  
514 termodinàmica ca cicle d'Otto terme pral.n m es ciclo de Otto  fr cycle Otto  en Otto cycle  
515 termodinàmica ca cicle de Carnot terme pral.n m es ciclo de Carnot  fr cycle de Carnot  en Carnot cycle  
516 termodinàmica ca cicle de Rankine terme pral.n m es ciclo de Rankine  fr cycle de Rankine  en Rankine cycle  
517 termodinàmica ca cicle de Stirling terme pral.n m es ciclo de Stirling  fr cycle de Stirling  en Stirling cycle  
518 termodinàmica ca cicle dièsel terme pral.n m es ciclo diésel  fr cycle diésel  en diesel cycle  
519 física de la terra i de l'espai > geofísica ca cicle sísmic terme pral.n m es ciclo sísmico  fr cycle sismique  en seismic cycle  
520 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cicle solar terme pral.n m es ciclo solar  fr cycle solaire  en solar cycle  
521 termodinàmica ca cicle termodinàmic terme pral.n m es ciclo termodinámico  fr cycle thermodynamique  en thermodynamic cycle  
522 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca cicles de Milankovitx terme pral.n m pl es ciclos de Milankovich  fr cycles de Milankovitch  en Milankovitch cycles  
523 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca cicló tropical terme pral.n m es ciclón tropical  fr cyclone tropical  en tropical cyclone  
524 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca ciclogènesi terme pral.n f es ciclogénesis  fr cyclogénèse  en cyclogenesis  
525 física de partícules ca ciclotró terme pral.n m es ciclotrón  fr cyclotron  en cyclotron  
526 física dels materials ca ciència de materials terme pral.n f ca ciència dels materials terme pral.n f ca enginyeria de materials terme pral.n f es ciencia de materiales  es ingeniería de materiales  fr génie des matériaux  fr science des matériaux  en materials engineering  en materials science  
527 física dels materials ca ciment terme pral.n m es cemento  fr ciment  en cement  
528 mecànica ca cinemàtica terme pral.n f es cinemática  fr cinématique  en kinematics  
529 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cinturó d'asteroides terme pral.n m es cinturón de asteroides  fr ceinture d'astéroïdes  en asteroid belt  
530 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cinturó de Kuiper terme pral.n m es cinturón de Kuiper  fr ceinture de Kuiper  en Kuiper belt  
531 electromagnetisme ca circuit elèctric terme pral.n m es circuito eléctrico  fr circuit électrique  en electric circuit  
532 electromagnetisme ca circuit equivalent terme pral.n m es circuito equivalente  fr circuit équivalent  en equivalent circuit  
533 electromagnetisme ca circuit imprès terme pral.n m es circuito impreso  fr circuit imprimé  en printed circuit  
534 electromagnetisme ca circuit integrat terme pral.n m es circuito integrado  fr circuit intégré  en integrated circuit  
535 electromagnetisme ca circuit LC terme pral.n m es circuito LC  fr circuit LC  en LC circuit  
536 electromagnetisme ca circuit LR terme pral.n m es circuito LR  fr circuit LR  en LR circuit  
537 electromagnetisme ca circuit magnètic terme pral.n m es circuito magnético  fr circuit magnétique  en magnetic circuit  
538 electromagnetisme ca circuit oscil·lant terme pral.n m es circuito oscilante  fr circuit oscillatoire  en oscillating circuit  en oscillator circuit  
539 electromagnetisme ca circuit RC terme pral.n m es circuito RC  fr circuit RC  en RC circuit  
540 electromagnetisme ca circuit ressonant terme pral.n m es circuito resonante  fr circuit résonant  en resonance circuit  
541 electromagnetisme ca circuit RLC terme pral.n m es circuito RLC  fr circuit RLC  en RLC circuit  
542 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca circulació atmosfèrica terme pral.n f ca circulació general atmosfèrica sin. compl.n f es circulación atmosférica  es circulación general atmosférica  fr circulation atmosphérique  fr circulation atmosphérique générale  en atmospheric circulation  en general circulation  
543 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca circumpolar terme pral.adj es circumpolar  fr circumpolaire  en circumpolar  
544 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca cirrocúmulus terme pral.n m ca cirrocúmul sin. compl.n m es cirrocúmulo  fr cirrocumulus  en cirrocumulus  sbl Cc  
545 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca cirroestratus terme pral.n m ca cirroestrat sin. compl.n m es cirrostrato  fr cirrostratus  en cirrostratus  sbl Cs  
546 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca cirrus terme pral.n m es cirro  fr cirrus  en cirrus  sbl Ci  
547 mecànica > mecànica de medis continus ca cisallament terme pral.n m es cizalladura  fr cisaillement  en shear  
548 òptica ca claredat terme pral.n f es claridad  fr clarté  en lightness  
549 física de la matèria condensada ca grup puntual terme pral.n m ca classe cristal·lina sin. compl.n f ca classe de simetria cristal·lina sin. compl.n f es clase de simetría  es grupo puntual  fr classe de symétrie  fr groupe ponctuel  en crystal class  en point group  en symmetry class  
550 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca classe de lluminositat terme pral.n f es clase de luminosidad  fr classe de luminosité  en luminosity class  
551 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca classe espectral terme pral.n f ca tipus espectral sin. compl.n m es clase espectral  es tipo espectral  fr classe spectrale  fr type spectral  en spectral class  en spectral type  
552 unitats de mesura ca clàusius terme pral.n m es clausius  fr clausius  en clausius  sbl Cl  
553 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca clima terme pral.n m es clima  fr climat  en climate  
554 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca climatologia terme pral.n f es climatología  fr climatologie  en climatology  
555 electromagnetisme ca clistró terme pral.n m es klistron  fr klystron  en klystron  
556 física dels materials ca clorur de polivinil terme pral.n m ca PVC siglan m es cloruro de polivinilo  fr chlorure de polyvinyle  fr PVC  en polyvinyl chloride  en PVC  
557 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca ejecció de massa coronal terme pral.n f ca CME siglan f es eyección de masa coronal  es CME  fr éjection de masse coronale  fr CME  en coronal mass ejection  en CME  
558 termes generals ca coeficient terme pral.n m es coeficiente  fr coefficient  en coefficient  
559 termes generals ca coeficient d'absorció terme pral.n m ca coeficient d'absorció lineal sin. compl.n m es coeficiente de absorción  es coeficiente de absorción lineal  fr coefficient d'absorption  fr coefficient d'absorption linéique  en absorption coefficient  en linear absorption coefficient  
560 termes generals ca coeficient d'atenuació terme pral.n m ca coeficient d'atenuació lineal sin. compl.n m es coeficiente de atenuación lineal  fr coefficient d'atténuation  fr coefficient d'atténuation linéique  en attenuation coefficient  en linear attenuation coefficient  
561 electromagnetisme ca coeficient d'autoinducció terme pral.n m es coeficiente de autoinducción  fr coefficient d'induction propre  fr coefficient de self-induction  en coefficient of self-induction  sbl $L$  
562 electromagnetisme ca coeficient d'inducció terme pral.n m es coeficiente de inducción  fr coefficient d'induction  en induction coefficient  
563 electromagnetisme ca coeficient d'inductància mútua terme pral.n m es coeficiente de inductancia mutua  fr coefficient d'induction mutuelle  en mutual inductance coefficient  sbl $M$  
564 mecànica > mecànica de medis continus ca coeficient de compressibilitat terme pral.n m es coeficiente de compresibilidad  fr coefficient de compressibilité  en coefficient of compressibility  sbl $\kappa$  
565 termodinàmica ca coeficient de convecció terme pral.n m es coeficiente de convección  es coeficiente de film  fr coefficient de convection  en convection coefficient  sbl $h$  
566 física nuclear ca coeficient de conversió interna terme pral.n m es coeficiente de conversión interna  fr coefficient de conversion interne  en internal conversion coefficient  sbl $\alpha$  
567 termes generals ca coeficient de difusió terme pral.n m ca coeficient lineal de difusió sin. compl.n m es coeficiente de difusión  es coeficiente lineal de difusión  fr coefficient de diffusion  fr coefficient de diffusion linéique  en linear scattering coefficient  en scattering coefficient  
568 termodinàmica ca coeficient de dilatació tèrmica terme pral.n m es coeficiente de dilatación térmica  fr coefficient de dilatation thermique  en thermal expansion coefficient  
569 mecànica ca coeficient de fregament terme pral.n m es coeficiente de rozamiento  fr coefficient de frottement  en coefficient of friction  sbl $\mu$  
570 termodinàmica ca coeficient de Joule-Kelvin terme pral.n m ca coeficient de Joule-Thomson sin. compl.n m es coeficiente de Joule-Kelvin  es coeficiente de Joule-Thomson  fr coefficient de Joule-Kelvin  fr coefficient de Joule-Thomson  en Joule-Kelvin coefficient  en Joule-Thomson coefficient  sbl $\mu$  
571 mecànica > mecànica de medis continus ca coeficient de Poisson terme pral.n m es coeficiente de Poisson  fr nombre de Poisson  en Poisson number  en Poisson ratio  sbl $\mu$  sbl $\sigma$  
572 òptica ca coeficient de reflexió terme pral.n m es coeficiente de reflexión  fr coefficient de réflexion  en reflection coefficient  
573 termodinàmica ca coeficient de rendiment terme pral.n m ca rendiment d'un refrigerador sin. compl.n m es coeficiente de rendimiento  fr coefficient de performance  en coefficient of performance  en COP  
574 mecànica ca coeficient de restitució terme pral.n m es coeficiente de restitución  fr coefficient de restitution  en coefficient of restitution  en COR  sbl $C_{\mathrm{R}}$  sbl $k$  
575 termodinàmica ca coeficient de temperatura terme pral.n m es coeficiente de temperatura  fr coefficient de température  en temperature coefficient  sbl $\alpha$  
576 termodinàmica ca coeficient de transferència de calor terme pral.n m es coeficiente de transferencia de calor  fr coefficient de transfert de chaleur  fr coefficient de transmission de chaleur  en heat transfer coefficient  
577 òptica ca coeficient de transmissió terme pral.n m es coeficiente de transmisión  fr coefficient de transmission  en transmission coefficient  
578 mecànica > mecànica de medis continus ca viscositat dinàmica terme pral.n f ca coeficient de viscositat sin. compl.n m es coeficiente de viscosidad  es viscosidad dinámica  fr viscosité dynamique  en dynamic viscosity  sbl $\eta$  sbl $\mu$  
579 termes generals ca coeficient màssic d'absorció terme pral.n m es coeficiente másico de absorción  fr coefficient d'absorption massique  en mass absorption coefficient  
580 termes generals ca coeficient màssic d'atenuació terme pral.n m es coeficiente másico de atenuación  fr coefficient d'atténuation massique  en mass attenuation coefficient  
581 física quàntica ca coeficients d'Einstein terme pral.n m pl es coeficientes de Einstein  fr coefficients d'Einstein  en Einstein coefficients  sbl $A$  sbl $B$  
582 electromagnetisme ca coercitivitat terme pral.n f es coercitividad  fr coercitivité  en coercivity  
583 òptica ca coherència terme pral.n f es coherencia  fr cohérence  en coherence  
584 mecànica > mecànica de medis continus ca cohesió terme pral.n f es cohesión  fr cohésion  en cohesion  
585 física quàntica ca col·lapse de la funció d'ona terme pral.n m ca reducció de l'estat sin. compl.n f es colapso de la función de onda  es reducción del estado  fr réduction du paquet d'ondes  en state reduction  en wave function collapse  
586 relativitat ca col·lapse gravitatori terme pral.n m ca col·lapse gravitacional sin. compl.n m es colapso gravitacional  es colapso gravitatorio  fr effondrement gravitationnel  en gravitational collapse  
587 termodinàmica ca col·lectivitat terme pral.n f es colectividad  fr ensemble  en ensemble  
588 òptica ca col·limació terme pral.n f es colimación  fr collimation  en collimation  
589 òptica ca col·limador terme pral.n m es colimador  fr collimateur  en collimator  
590 física de partícules ca col·lisió terme pral.n f es colisión  fr collision  en collision  
591 mecànica ca xoc terme pral.n m ca col·lisió sin. compl.n f es choque  es colisión  fr collision  en collision  
592 física de partícules ca col·lisió elàstica terme pral.n f ca difusió elàstica sin. compl.n f ca dispersió elàstica sin. compl.n f es choque elástico  es colisión elástica  es difusión elástica  es dispersión elástica  fr collision élastique  fr diffusion élastique  en elastic scattering  
593 física atòmica ca col·lisió electrònica terme pral.n f es colisión electrónica  fr choc électronique  en electron impact  
594 física de partícules ca col·lisió inelàstica terme pral.n f ca difusió inelàstica sin. compl.n f ca dispersió inelàstica sin. compl.n f es choque inelástico  es colisión inelástica  es difusión inelástica  es dispersión inelástica  fr collision inélastique  fr diffusion inélastique  en inelastic scattering  
595 física de partícules ca col·lisió quasielàstica terme pral.n f ca difusió quasielàstica sin. compl.n f ca dispersió quasielàstica sin. compl.n f es colisión cuasielástica  es difusión cuasielástica  es dispersión cuasielástica  fr collision quasi-élastique  fr diffusion quasi-élastique  en quasi-elastic scattering  
596 física de partícules ca col·lisionador terme pral.n m es colisionador  fr accélérateur de collisions  fr collisionneur  en collider  en colliding-beam accelerator  
597 termodinàmica ca col·loide terme pral.n m es coloide  fr colloïde  en colloid  
598 òptica ca color terme pral.n m es color  fr couleur  en color  
599 òptica ca color complementari terme pral.n m es color complementario  fr couleur complémentaire  en complementary color  
600 òptica ca color espectral pur terme pral.n m es color espectral puro  fr couleur spectrale pure  en pure spectral color  
601 òptica ca color primari terme pral.n m es color primario  fr couleur primaire  en primary color  
602 òptica ca colorímetre terme pral.n m es colorímetro  fr colorimètre  en colorimeter  
603 òptica ca colorimetria terme pral.n f es colorimetría  fr colorimétrie  en colorimetry  
604 física nuclear ca combustible nuclear terme pral.n m es combustible nuclear  fr combustible nucléaire  en nuclear fuel  
605 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cometa terme pral.n m es cometa  fr comète  en comet  
606 mecànica ca composició de forces terme pral.n f es composición de fuerzas  fr composition de forces  en composition of forces  
607 relativitat ca composició relativista de velocitats terme pral.n f ca suma relativista de velocitats terme pral.n f es composición relativista de velocidades  es suma relativista de velocidades  fr addition relativiste des vitesses  en relativistic speed addition  en relativistic speed composition  
608 física dels materials ca compòsit terme pral.n m es composite  fr composite  en composite  
609 mecànica > mecànica de medis continus ca compressibilitat terme pral.n f es compresibilidad  fr compressibilité  en compressibility  
610 termes generals ca compressió terme pral.n f es compresión  fr compression  en compression  
611 física de partícules ca comptador terme pral.n m es contador  fr compteur de rayonnement  en radiation counter  
612 física de partícules ca comptador d'escintil·lació terme pral.n m ca detector d'escintil·lació sin. compl.n m ca escintil·lòmetre sin. compl.n m es detector de centelleo  es escintilómetro  fr détecteur à scintillation  en scintillation detector  
613 física nuclear ca comptador de Geiger-Müller terme pral.n m es contador Geiger-Müller  fr compteur Geiger-Müller  en Geiger-Müller counter  
614 física de partícules ca comptador proporcional terme pral.n m es contador proporcional  fr compteur proportionnel  en proportional counter  
615 física nuclear ca comptatge de fons terme pral.n m es conteo de fondo  fr effet parasite de fond  en background count  
616 física quàntica ca computació quàntica terme pral.n f es computación cuántica  fr informatique quantique  en quantum computation  en quantum computing  
617 relativitat ca con de llum terme pral.n m es cono de luz  fr cône de lumière  en light cone  
618 mecànica > ones i acústica ca concordança de fase terme pral.n f es concordancia de fase  fr concordance de phase  en phase coincidence  
619 termodinàmica ca condensació terme pral.n f es condensación  fr condensation  en condensation  
620 termodinàmica ca condensació de Bose-Einstein terme pral.n f es condensación de Bose-Einstein  fr condensation de Bose-Einstein  en Bose-Einstein condensation  en BEC  
621 electromagnetisme ca condensador terme pral.n m es condensador  fr condensateur  en capacitor  
622 òptica ca condensador terme pral.n m es condensador  fr condensateur  en condenser  
623 electromagnetisme ca condensador equivalent terme pral.n m es condensador equivalente  fr condensateur équivalente  en total capacitor  
624 física quàntica ca condensat de Bose-Einstein terme pral.n m es condensado de Bose-Einstein  fr condensat de Bose-Einstein  en Bose-Einstein condensate  en BEC  
625 termodinàmica ca condicions estàndard terme pral.n f pl es condiciones estándar  fr conditions ambiantes  en standard ambient conditions  en standard ambient temperature and pressure  en SATP  
626 termodinàmica ca condicions normals terme pral.n f pl es condiciones normales  fr conditions normales  en normal conditions  en standard conditions  en standard temperature and pressure  en STP  
627 termodinàmica ca conducció tèrmica terme pral.n f ca conducció calorífica sin. compl.n f ca difusió tèrmica sin. compl.n f es conducción térmica  es difusión térmica  fr conduction de chaleur  fr conduction thermique  en heat conduction  en thermal conduction  
628 electromagnetisme ca conducció elèctrica terme pral.n f es conducción eléctrica  fr conduction électrique  en electrical conduction  
629 electromagnetisme ca conductància elèctrica terme pral.n f es conductancia eléctrica  fr conductance électrique  en electrical conductance  sbl $G$  
630 electromagnetisme ca conductivitat elèctrica terme pral.n f ca conductància específica sin. compl.n f ca conductivitat sin. compl.n f es conductividad  es conductividad eléctrica  fr conductivité électrique  en electrical conductivity  sbl $\gamma$  sbl $\kappa$  sbl $\sigma$  
631 termodinàmica ca conductància tèrmica terme pral.n f es conductancia térmica  fr conductance thermique  en thermal conductance  
632 termodinàmica ca conductivitat tèrmica terme pral.n f ca conductivitat calorífica sin. compl.n f es conductividad térmica  fr conductivité thermique  en thermal conductivity  sbl $k$  sbl $\lambda$  
633 termes generals ca conductor terme pral.n m es conductor  fr conducteur  en conductor  
634 física quàntica ca confinament terme pral.n m es confinamiento  fr confinement  en containment  
635 física nuclear ca confinament terme pral.n m es confinamiento  fr confinement  en containment  
636 òptica ca confocal terme pral.adj es confocal  fr homofocal  en confocal  
637 física dels materials ca conformació terme pral.n f es conformado  fr formage  en forming  
638 termodinàmica ca congelació terme pral.n f es congelación  fr congélation  en freezing  
639 física quàntica ca conjugació de càrrega terme pral.n f es conjugación de carga  fr conjugaison de charge  en charge conjugation  
640 òptica ca conjugació de fase òptica terme pral.n f es conjugación de fase óptica  fr conjugaison de phase optique  en optical phase conjugation  
641 òptica ca conjugat -ada terme pral.adj es conjugado  fr conjugué  en conjugate  
642 òptica ca conjugat -ada terme pral.adj es conjugado  fr conjugué  en conjugate  
643 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca conjunció terme pral.n f es conjunción  fr conjonction  en conjunction  
644 electromagnetisme ca connexió a terra terme pral.n f ca presa de terra sin. compl.n f es conexión a tierra  es toma de tierra  fr mise à la terre  en earth grounding  en earthing  en grounding  
645 termes generals ca conservatiu -iva terme pral.adj es conservativo  fr conservatif  en conservative  
646 termes generals ca constant física terme pral.n f ca constant fonamental terme pral.n f ca constant sin. compl.n f ca constant universal sin. compl.n f es constante  es constante física  es constante física fundamental  es constante universal  fr constante  fr constante fondamentale  fr constante physique  fr constante universelle  en constant  en fundamental physical constant  en physical constant  en universal constant  
647 termes generals ca constant adimensional terme pral.n f es constante adimensional  fr constante adimensionnelle  en dimensionless constant  
648 relativitat ca constant cosmològica terme pral.n f es constante cosmológica  fr constante cosmologique  en cosmological constant  sbl $\Lambda$  
649 física de partícules ca constant d'acoblament terme pral.n f es constante de acoplamiento  fr constante de couplage  en coupling constant  
650 termodinàmica ca constant d'Avogadro terme pral.n f ca nombre d'Avogadro sin. compl.n m es constante de Avogadro  es número de Avogadro  fr constante d'Avogadro  fr nombre d'Avogadro  en Avogadro's constant  en Avogadro's number  sbl $N_{\mathrm{A}}$  
651 electromagnetisme ca constant d'estructura fina terme pral.n f es constante de estructura fina  fr constante de structure fine  en fine structure constant  sbl $\alpha$  
652 termodinàmica ca constant de Boltzmann terme pral.n f es constante de Boltzmann  fr constante de Boltzmann  en Boltzmann constant  sbl $k$  sbl $k_{\mathrm{B}}$  
653 electromagnetisme ca constant de Coulomb terme pral.n f ca constant electroestàtica sin. compl.n f es constante de Coulomb  es constante electrostática  fr constante de Coulomb  en Coulomb's constant  sbl $k$  
654 termodinàmica ca constant de Curie terme pral.n f es constante de Curie  fr constante de Curie  en Curie constant  sbl $C$  
655 física de partícules ca constant de desintegració terme pral.n f ca constant radioactiva terme pral.n f es constante de desintegración  es constante radiactiva  es constante radioactiva  fr constante de désintégration  fr constante radioactive  en decay constant  en disintegration constant  sbl $\lambda$  
656 física quàntica ca constant de Planck reduïda terme pral.n f ca constant de Dirac sin. compl.n f es constante de Dirac  es constante de Planck reducida  fr constante de Dirac  fr constante de Planck réduite  en Dirac's constant  en reduced Planck's constant  sbl $\hbar$  
657 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca constant de Hubble terme pral.n f ca paràmetre de Hubble sin. compl.n m es constante de Hubble  es parámetro de Hubble  fr constante de Hubble  fr paramètre de Hubble  en Hubble constant  en Hubble parameter  sbl $H_0$  
658 mecànica ca constant de la gravitació universal terme pral.n f ca constant de Newton sin. compl.n f ca constant gravitacional sin. compl.n f ca constant gravitatòria sin. compl.n f es constante de gravitación universal  es constante de Newton  es constante gravitacional  es constante gravitatoria  fr constante de Newton  fr constante gravitationnelle  fr constante universelle de gravitation  en gravitational constant  en Newton's constant  en universal gravitational constant  sbl $G$  sbl $G_{\mathrm{N}}$  
659 termodinàmica ca constant de Loschmidt terme pral.n f ca nombre de Loschmidt sin. compl.n m es constante de Loschmidt  es número de Loschmidt  fr constante de Loschmidt  fr nombre de Loschmidt  en Loschmidt's constant  en Loschmidt's number  sbl $N_{\mathrm{L}}$  sbl $n_0$  
660 física de la matèria condensada ca constant de Madelung terme pral.n f es constante de Madelung  fr constante de Madelung  en Madelung constant  
661 física quàntica ca constant de Planck terme pral.n f ca quàntum d'acció sin. compl.n m es constante de Planck  es cuanto de acción  fr constante de Planck  fr quantum d'action  en Planck's constant  en quantum of action  sbl $h$  
662 física quàntica ca constant de Rydberg terme pral.n f es constante de Rydberg  fr constante de Rydberg  en Rydberg constant  sbl $R$  sbl $R_\infty$  
663 termodinàmica ca constant de Stefan-Boltzmann terme pral.n f es constante de Stefan-Boltzmann  fr constante de Stefan-Boltzmann  en Stefan-Boltzmann constant  sbl $\sigma$  
664 termes generals ca constant de temps terme pral.n f es constante de tiempo  fr constante de temps  en time constant  
665 física de la matèria condensada ca constant de xarxa terme pral.n f ca paràmetre de xarxa terme pral.n m es constante de red  es parámetro de red  fr constante de réseau  fr paramètre de réseau  en lattice constant  en lattice parameter  
666 termodinàmica ca constant dels gasos terme pral.n f ca constant dels gasos ideals sin. compl.n f ca constant dels gasos perfectes sin. compl.n f ca constant universal dels gasos sin. compl.n f es constante de los gases  es constante de los gases ideales  es constante de los gases perfectos  es constante universal de los gases  fr constante des gaz  fr constante des gaz parfaits  fr constante universelle des gaz  en gas constant  en ideal gas constant  en universal gas constant  sbl $R$  
667 electromagnetisme ca constant dielèctrica terme pral.n f ca permitivitat relativa terme pral.n f ca permitivitat dielèctrica relativa sin. compl.n f es constante dieléctrica  es permitividad relativa  fr constante diélectrique  fr constante diélectrique relative  fr permittivité relative  en dielectric constant  en relative dielectric constant  en relative permittivity  sbl $\epsilon_{\mathrm{r}}$  sbl $\kappa$  
668 electromagnetisme ca permitivitat del buit terme pral.n f ca constant elèctrica sin. compl.n f ca permitivitat elèctrica del buit sin. compl.n f es constante eléctrica  es permitividad del vacío  es permitividad eléctrica del vacío  fr permittivité du vide  en electric constant  en electric permittivity of free space  sbl $\epsilon_0$  
669 electromagnetisme ca permeabilitat magnètica del buit terme pral.n f ca constant magnètica sin. compl.n f ca permeabilitat magnètica de l'espai lliure sin. compl.n f es constante magnética  es permeabilidad magnética del vacío  fr constante magnétique  fr perméabilité magnétique du vide  en magnetic constant  en magnetic permeability of free space  en vacuum permeability  sbl $\mu_0$  
670 mecànica > mecànica de medis continus ca constants de Lamé terme pral.n f pl ca paràmetres de Lamé sin. compl.n m pl es constantes de Lamé  es parámetros de Lamé  fr coefficients de Lamé  en Lamé constants  en Lamé parameters  sbl $\lambda$  sbl $\mu$  
671 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca constel·lació terme pral.n f es constelación  fr constellation  en constellation  
672 òptica ca nombre d'Abbe terme pral.n m ca constringència sin. compl.n f es constringencia  es número de Abbe  fr constringence  fr nombre d'Abbe  en Abbe number  en constringence  en V-number  sbl $V$  
673 termodinàmica ca contacte tèrmic terme pral.n m es contacto térmico  fr contacte thermique  en thermal contact  
674 mecànica > mecànica de medis continus ca contracció terme pral.n f es contracción  fr contraction  en contraction  
675 mecànica > mecànica de medis continus ca contracció de la vena líquida terme pral.n f es contracción de la vena líquida  fr contraction de la veine liquide  en water-vein contraction  
676 relativitat ca contracció de longituds terme pral.n f es contracción de longitudes  fr contraction des longueurs  en length contraction  
677 relativitat ca contracció de Lorentz-FitzGerald terme pral.n f es contracción de Lorentz-FitzGerald  fr contraction de Lorentz-FitzGerald  en Lorentz-FitzGerald contraction  
678 òptica ca contrast terme pral.n m es contraste  fr contraste  en contrast  
679 òptica ca contrast de fase terme pral.n m es contraste de fase  fr contraste de phase  en phase contrast  
680 relativitat ca contrast de Lorenz terme pral.n m ca gauge de Lorenz [gauge: en] sin. compl.n m es aforo de Lorenz  fr jauge de Lorenz  en Lorenz gauge  
681 mecànica > mecànica de medis continus ca convecció terme pral.n f es convección  fr convection  en convection  
682 física de la terra i de l'espai > geofísica ca convecció del mantell terme pral.n f es convección mantélica  fr convection mantellique  en mantle convection  
683 relativitat ca conveni d'Einstein terme pral.n m es convenio de Einstein  fr convention d'Einstein  en Einstein notation  
684 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca convergència terme pral.n f es convergencia  fr convergence  en convergence  
685 òptica ca convergència terme pral.n f es convergencia  fr convergence  en convergence  
686 òptica ca convergent terme pral.adj es convergente  fr convergent  en convergent  
687 física nuclear ca conversió interna terme pral.n f es conversión interna  fr conversion interne  en internal conversion  
688 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca coordenades celestes terme pral.n f pl ca coordenades astronòmiques sin. compl.n f pl es coordenadas astronómicas  es coordenadas celestes  fr coordonnées astronomiques  fr coordonnées célestes  en astronomical coordinates  en celestial coordinates  
689 òptica ca coordenades de color terme pral.n f pl es coordenadas de color  fr coordonnés de couleur  en color coordinates  en colour coordinates  
690 mecànica > mecànica analítica ca coordenades generalitzades terme pral.n f pl es coordenadas generalizadas  fr coordonnées généralisées  en generalised coordinates  en generalized coordinates  
691 física de la terra i de l'espai > geofísica ca coordenades geomagnètiques terme pral.n f pl es coordenadas geomagnéticas  fr coordonnées géomagnétiques  en geomagnetic coordinates  
692 mecànica > mecànica de medis continus ca cop d'ariet terme pral.n m es golpe de ariete  fr coup de bélier  en fluid hammer  en water hammer  
693 física de partícules ca corba característica terme pral.n f es curva característica  fr courbe caractéristique  en characteristic curve  
694 física nuclear ca corba d'absorció terme pral.n f es curva de absorción  fr courbe d'absorption  en absorption curve  
695 física nuclear ca corba d'atenuació terme pral.n f es curva de atenuación  fr courbe d'atténuation  en attenuation curve  
696 física de la terra i de l'espai > geofísica ca corba d'atenuació terme pral.n f es curva de atenuación  fr courbe d'atténuation  en attenuation curve  
697 física quàntica ca corba de Bragg terme pral.n f es curva de Bragg  fr courbe de Bragg  en Bragg curve  
698 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca corba de llum terme pral.n f es curva de luz  fr courbe de lumière  en light curve  
699 mecànica > ones i acústica ca corda vibrant terme pral.n f es cuerda vibrante  fr corde vibrante  en vibrating string  
700 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca corona terme pral.n f es corona  fr couronne  en corona  
701 termes generals ca partícula terme pral.n f ca corpuscle sin. compl.n m es corpúsculo  es partícula  fr corpuscule  fr particule  en corpuscle  en particle  
702 física de la terra i de l'espai > geofísica ca reducció d'aire lliure terme pral.n f ca correcció d'aire lliure sin. compl.n f es corrección de aire libre  es reducción de aire libre  fr correction à l'air libre  fr réduction à l'air libre  en free-air correction  en free-air reduction  
703 física de la terra i de l'espai > geofísica ca reducció de Bouguer terme pral.n f ca correcció de Bouguer sin. compl.n f es corrección de Bouguer  es reducción de Bouguer  fr correction de plateau  fr réduction de Bouguer  en Bouguer correction  en Bouguer reduction  
704 física de la terra i de l'espai > geofísica ca reducció topogràfica terme pral.n f ca correcció topogràfica sin. compl.n f es corrección topográfica  es reducción topográfica  fr correction topographique  fr réduction topographique  en topographic correction  en topographic reduction  
705 òptica ca correlació òptica terme pral.n f es correlación óptica  fr corrélation optique  en optical correlation  
706 òptica ca correlador òptic terme pral.n m es correlador óptico  fr corrélateur optique  en optical correlator  
707 termes generals ca corrent terme pral.n m es corriente  fr courant  en current  
708 electromagnetisme ca corrent elèctric terme pral.n m ca corrent sin. compl.n m es corriente  es corriente eléctrica  fr courant  fr courant électrique  en current  en electric current  
709 electromagnetisme ca corrent de desplaçament terme pral.n m es corriente de desplazamiento  fr courant de déplacement  en displacement current  
710 mecànica > mecànica de medis continus ca corrent de potencial terme pral.n m es corriente de potencial  fr écoulement potentiel  en potential flow  
711 mecànica > mecànica de medis continus ca corrent turbulent terme pral.n m ca corrent de remolí sin. compl.n m es corriente turbulenta  fr écoulement turbulent  en turbulent flow  
712 electromagnetisme ca corrent induït terme pral.n m es corriente inducida  fr courant induit  en induced current  
713 mecànica > mecànica de medis continus ca corrent laminar terme pral.n m es corriente laminar  fr écoulement laminaire  en laminar flow  
714 electromagnetisme ca corrent magnetitzant terme pral.n m es corriente magnetizante  fr courant de magnétisation  en magnetization current  
715 física de la terra i de l'espai > geofísica ca corrent tel·lúric terme pral.n m es corriente telúrica  fr courant tellurique  en Earth current  en ground current  en telluric current  
716 electromagnetisme ca corrents de Foucault terme pral.n m pl ca corrents paràsits sin. compl.n m pl es corrientes de Foucault  es corrientes turbillonarias  fr courants de Foucault  en eddy currents  
717 física dels materials ca corrosió terme pral.n f es corrosión  fr corrosion  en corrosion  
718 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cos menor del sistema solar terme pral.n m ca cos petit del sistema solar terme pral.n m es cuerpo menor del sistema solar  es cuerpo pequeño del sistema solar  fr petit corps du Système solaire  en small Solar System body  en SSSB  
719 física quàntica ca cos negre terme pral.n m es cuerpo negro  fr corps noir  en blackbody  
720 mecànica ca sòlid rígid terme pral.n m ca cos rígid sin. compl.n m es cuerpo rígido  es sólido rígido  fr solide rigide  en rigid body  
721 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cosmogonia terme pral.n f es cosmogonía  fr cosmogonie  en cosmogony  
722 relativitat ca cosmologia terme pral.n f es cosmología  fr cosmologie  en cosmology  
723 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca univers terme pral.n m ca cosmos sin. compl.n m es cosmos  es universo  fr cosmos  fr univers  en cosmos  en universe  
724 unitats de mesura ca coulomb terme pral.n m ca coulomb absolut sin. compl.n m es coulomb  es culombio  fr coulomb  en coulomb  sbl C  
725 relativitat ca covariància terme pral.n f ca covariància relativista terme pral.n f es covariancia  es covariancia relativista  fr covariance  en covariance  en relativistic covariance  
726 relativitat ca covariància de Lorentz terme pral.n f ca invariància de Lorentz sin. compl.n f es covariancia de Lorentz  fr invariance de Lorentz  en Lorentz covariance  en Lorentz invariance  
727 relativitat ca covariància de Poincaré terme pral.n f ca invariància de Poincaré sin. compl.n f es invariancia de Poincaré  fr invariance de Poincaré  en Poincaré invariance  
728 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cràter d'impacte terme pral.n m es cráter de impacto  fr cratère d'impact  en impact crater  
729 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca crepuscle terme pral.n m es crepúsculo  fr crépuscule  en twilight  
730 mecànica > ones i acústica ca cresta terme pral.n f ca cresta d'una ona sin. compl.n f es cresta  fr crête  en crest  
731 termes generals ca criologia terme pral.n f es criología  fr cryologie  en cryology  
732 termodinàmica ca crioluminescència terme pral.n f es crioluminiscencia  fr cryoluminescence  en cryoluminescence  
733 termodinàmica ca criòstat terme pral.n m es criostato  fr cryostat  en cryostat  
734 física de la matèria condensada ca cristall terme pral.n m es cristal  fr cristal  en crystal  
735 òptica ca cristall fotònic terme pral.n m es cristal fotónico  fr cristal photonique  en photonic crystal  
736 física de la matèria condensada ca cristall líquid terme pral.n m es cristal líquido  fr cristal liquide  en liquid crystal  
737 física de la matèria condensada ca cristal·lografia terme pral.n f es cristalografía  fr cristallographie  en crystallography  
738 òptica ca criteri de Rayleigh terme pral.n m es criterio de Rayleigh  fr critère de Rayleigh  en Rayleigh criterion  
739 física nuclear ca crític -a terme pral.adj es crítico  fr critique  en critical  
740 òptica ca cromaticitat terme pral.n f es cromaticidad  fr chromaticité  en chromaticity  
741 física dels materials ca cromatografia terme pral.n f es cromatografía  fr chromatographie  en chromatography  
742 física quàntica ca cromodinàmica quàntica terme pral.n f ca cromodinàmica sin. compl.n f ca QCD siglan f es cromodinámica cuántica  es QCD  fr chromodynamique quantique  fr QCD  en quantum chromodynamics  en QCD  
743 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cromosfera terme pral.n f es cromosfera  fr chromosphère  en chromosphere  
744 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cromosfera solar terme pral.n f ca cromosfera sin. compl.n f es cromosfera  es cromosfera solar  fr chromosphère  en chromosphere  
745 relativitat ca cronometria de Minkowski terme pral.n f es cronometría de Minkowski  fr chronométrie de Minkowski  en Minkowski's chronometry  
746 física de la terra i de l'espai > geofísica ca escorça terrestre terme pral.n f ca crosta terrestre sin. compl.n f es corteza terrestre  fr croûte terrestre  fr écorce terrestre  en Earth's crust  
747 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca objecte clàssic del cinturó de Kuiper terme pral.n m ca cubewano sin. compl.n m es cubewano  es objeto clásico del cinturón de Kuiper  fr cubewano  fr objet classique de la ceinture de Kuiper  en classical Kuiper belt object  en cubewano  
748 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca culminació terme pral.n f ca pas pel meridià sin. compl.n m es culminación  es paso por el meridiano  fr culmination  en culmination  
749 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca cúmulus terme pral.n m ca cúmul sin. compl.n m es cúmulo  fr cumulus  en cumulus  sbl Cu  
750 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cúmul globular terme pral.n m es cúmulo globular  fr amas globulaire  en globular cluster  
751 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca cúmul obert terme pral.n m es cúmulo abierto  fr amas ouvert  en open cluster  
752 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca cumulonimbus terme pral.n m es cumulonimbo  fr cumulonimbus  en cumulonimbus  sbl Cb  
753 unitats de mesura ca curie terme pral.n m es curie  es curio  fr curie  en curie  sbl Ci  
754 electromagnetisme ca curtcircuit terme pral.n m es cortocircuito  fr court-circuit  en short circuit  
755 òptica ca curvatura de camp terme pral.n f ca curvatura de Petzval sin. compl.n f es curvatura de campo  es curvatura de Petzval  fr courbure de champ  fr courbure de Petzval  en field curvature  en Petzval curvature  
756 relativitat ca curvatura de l'espai terme pral.n f es curvatura del espacio  fr courbure de l'espace  en space curvature  
757 unitats de mesura ca unitat de massa atòmica unificada terme pral.n f ca dalton sin. compl.n m ca unitat de massa atòmica sin. compl.n f es dalton  es unidad de masa atómica  es unidad de masa atómica unificada  fr dalton  fr unité de masse atomique  fr unité de masse atomique unifiée  en atomic mass unit  en dalton  en unified atomic mass unit  sbl Da [dalton]  sbl u [unitat de massa atòmica unificada]  
758 física nuclear ca datació radiomètrica terme pral.n f ca datació radioactiva sin. compl.n f es datación radiactiva  es datación radioactiva  es datación radiométrica  fr datation radioactive  fr datation radiométrique  en radioactive dating  en radiometric dating  
759 unitats de mesura ca debye terme pral.n m es debye  fr debye  en debye  sbl D  
760 unitats de mesura ca deca- terme pral.pfx es deca-  fr déca-  en deca-  sbl da  
761 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca desplaçament cap al roig terme pral.n m ca decalatge sin. compl.n m ca decalatge cap al roig sin. compl.n m es desplazamiento al rojo  fr décalage vers le rouge  en redshift  sbl $z$  
762 unitats de mesura ca deci- terme pral.pfx es deci-  fr déci-  en deci-  sbl d  
763 unitats de mesura ca decibel terme pral.n m es decibel  es decibelio  fr décibel  en decibel  sbl dB  
764 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca declinació terme pral.n f es declinación  fr déclinaison  en declination  sbl $\delta$  
765 física de la terra i de l'espai > geofísica ca declinació magnètica terme pral.n f es declinación magnética  fr déclinaison magnétique  en magnetic declination  
766 termes generals ca decrement logarítmic terme pral.n m es decremento logarítmico  fr décrément logarithmique  en logarithmic decrement  
767 física de la matèria condensada ca defecte cristal·lí terme pral.n m es defecto cristalino  fr défaut cristallin  en crystal defect  
768 física de la matèria condensada ca defecte de Frenkel terme pral.n m es defecto de Frenkel  fr défaut de Frenkel  en Frenkel defect  
769 física de la matèria condensada ca vacant terme pral.n f ca defecte de Schottky sin. compl.n m ca vacant cristal·lina sin. compl.n f es defecto de Schottky  es vacante  fr défaut de Schottky  fr lacune  en Schottky defect  en vacancy  
770 física de la matèria condensada ca defecte intersticial terme pral.n m es defecto intersticial  fr interstitiel  en interstitial  
771 relativitat ca defecte màssic terme pral.n m es defecto de masa  fr défaut de masse  en mass defect  
772 relativitat ca deflexió de la llum terme pral.n f es deflexión de la luz  fr déflexion de la lumière  en deflection of light  
773 mecànica > mecànica de medis continus ca deformació terme pral.n f es deformación  fr déformation  en deformation  en strain  
774 mecànica > mecànica de medis continus ca deformació elàstica terme pral.n f es deformación elástica  fr déformation élastique  en elastic deformation  
775 mecànica > mecànica de medis continus ca deformació plàstica terme pral.n f es deformación plástica  fr déformation plastique  en plastic deformation  
776 termes generals ca delta de Dirac terme pral.n f es delta de Dirac  fr fonction delta de Dirac  en Dirac delta function  sbl δ  
777 termes generals ca densímetre terme pral.n m es densímetro  fr densimètre  en densimeter  
778 mecànica ca densitat terme pral.n f ca densitat absoluta sin. compl.n f ca massa específica sin. compl.n f es densidad  es densidad absoluta  es masa específica  fr densité  fr densité absolue  fr masse spécifique  en absolute density  en density  en specific mass  sbl $\rho$  
779 relativitat ca densitat crítica terme pral.n f es densidad crítica  fr densité critique  en critical density  sbl $\rho_{\mathrm{C}}$  
780 termes generals ca densitat volúmica terme pral.n f ca densitat cúbica sin. compl.n f es densidad cúbica  es densidad volúmica  fr densité volumique  en volumetric density  sbl $\rho$  
781 termodinàmica ca densitat d'estats terme pral.n f es densidad de estados  fr densité d'états  en density of states  sbl $\rho (E)$  
782 electromagnetisme ca densitat de càrrega elèctrica terme pral.n f es densidad de carga eléctrica  fr densité de charge électrique  en electric charge density  sbl $\lambda$  sbl $\rho$  sbl $\sigma$  
783 termes generals ca densitat de corrent terme pral.n f es densidad de corriente  fr densité de courant  en current density  sbl $\vec j$  
784 electromagnetisme ca densitat de corrent elèctric terme pral.n f es densidad de corriente eléctrica  fr densité de courant électrique  en electric current density  sbl $\vec{j}$  
785 electromagnetisme ca desplaçament elèctric terme pral.n m ca densitat de flux elèctric sin. compl.n f ca desplaçament sin. compl.n m es densidad de flujo eléctrico  es desplazamiento eléctrico  fr densité de flux électrique  fr déplacement électrique  en electric displacement  en electric flux density  sbl $\vec{D}$  
786 electromagnetisme ca inducció magnètica terme pral.n f ca densitat de flux magnètic sin. compl.n f es densidad de flujo magnético  es inducción magnética  fr densité de flux magnétique  fr induction magnétique  en magnetic flux density  en magnetic induction  sbl $\vec{B}$  
787 electromagnetisme ca densitat de polarització terme pral.n f ca polarització elèctrica terme pral.n f es densidad de polarización  es polarización eléctrica  fr polarisation électrique  en electric polarisation  en electric polarization  en polarisation density  en polarization density  sbl $\vec{P}$  
788 termes generals ca densitat en nombre terme pral.n f es densidad en número  fr densité de nombre  fr densité numérique  en number density  sbl $n$  
789 termes generals ca densitat lineal terme pral.n f es densidad lineal  fr densité linéique  en linear density  sbl $\lambda$  
790 òptica ca densitat òptica terme pral.n f es densidad óptica  fr densité optique  en optical density  
791 mecànica ca densitat relativa terme pral.n f es densidad relativa  fr densité relative  en relative density  
792 termes generals ca densitat superficial terme pral.n f es densidad superficial  fr densité superficielle  fr densité surfacique  en area density  en surface density  sbl $\sigma$  
793 òptica ca densitòmetre terme pral.n m es densitómetro  fr densitomètre  en densitometer  
794 òptica ca densitometria terme pral.n f es densitometría  fr densitométrie  en densitometry  
795 termes generals ca deriva terme pral.n f es deriva  fr dérive  en drift  
796 física de la terra i de l'espai > geofísica ca deriva cap a l'oest terme pral.n f es deriva hacia el oeste  fr dérive vers l'ouest  en westward drift  
797 física de la terra i de l'espai > geofísica ca deriva dels continents terme pral.n f ca deriva continental sin. compl.n f es deriva continental  fr dérive des continents  en continental drift  
798 física de la terra i de l'espai > geofísica ca deriva polar terme pral.n f es deriva polar  fr dérive polaire  en polar drift  
799 mecànica ca desacceleració terme pral.n f ca desceleració sin. compl.n f es desaceleración  fr décélération  en deceleration  
800 electromagnetisme ca descàrrega elèctrica terme pral.n f ca descàrrega sin. compl.n f es descarga  es descarga eléctrica  fr décharge  fr décharge électrique  en discharge  en electrical discharge  
801 electromagnetisme ca descàrrega elèctrica terme pral.n f ca descàrrega sin. compl.n f es descarga eléctrica  fr décharge électrique  en electrical discharge  
802 electromagnetisme ca descàrrega disruptiva terme pral.n f ca disrupció sin. compl.n f es descarga disruptiva  fr décharge disruptive  en disruptive discharge  
803 electromagnetisme ca descàrrega en corona terme pral.n f es descarga en corona  fr décharge par effet corona  fr effluve  en corona discharge  
804 física nuclear ca descendent terme pral.n m ca fill sin. compl.n m es descendiente  es hijo  fr noyau engendré  en daughter nucleus  
805 física quàntica ca desexcitació terme pral.n f es desexcitación  fr désexcitation  en desexcitation  
806 física nuclear ca desexcitació γ terme pral.n f ca desintegració γ sin. compl.n f es desintegración γ  fr désexcitation γ  en γ decay  
807 mecànica > ones i acústica ca desfasament terme pral.n m ca diferència de fase sin. compl.n f es desfase  es diferencia de fase  fr déphasage  fr différence de phase  en phase difference  
808 termodinàmica ca desigualtat de Clausius terme pral.n f es desigualdad de Clausius  fr inéquation de Clausius  en Clausius inequality  
809 física quàntica ca desigualtats de Bell terme pral.n f pl es desigualdades de Bell  fr inégalités de Bell  en Bell's inequalities  
810 electromagnetisme ca desmagnetització terme pral.n f ca desimantació sin. compl.n f es desimanación  es desimantación  es desmagnetización  fr désaimantation  en demagnetization  
811 física nuclear ca desintegració α terme pral.n f es desintegración α  fr désintégration α  en α decay  
812 física de partícules ca desintegració β terme pral.n f es desintegración β  fr désintégration β  en β decay  
813 física de partícules ca desintegració β+ terme pral.n f es desintegración β+  fr désintégration β+  en β+ decay  
814 física de partícules ca desintegració β- terme pral.n f es desintegración β-  fr désintégration β-  en β- decay  
815 física nuclear ca desintegració radioactiva terme pral.n f es desintegración radiactiva  es desintegración radioactiva  fr désintégration radioactive  en radioactive decay  
816 termes generals ca desorció terme pral.n f es desorción  fr désorption  en desorption  
817 termodinàmica ca desordre terme pral.n m es desorden  fr désordre  en disorder  
818 mecànica ca desplaçament terme pral.n m es desplazamiento  fr déplacement  en displacement  
819 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca desplaçament cap al roig cosmològic terme pral.n m es desplazamiento al rojo cosmológico  fr décalage vers le rouge cosmologique  en cosmological redshift  sbl $z$  
820 relativitat ca desplaçament cap al roig gravitatori terme pral.n m ca efecte Doppler gravitatori terme pral.n m ca desplaçament cap al roig gravitacional sin. compl.n m ca efecte Doppler gravitacional sin. compl.n m es desplazamiento al rojo gravitacional  es desplazamiento al rojo gravitatorio  es efecto Doppler gravitacional  es efecto Doppler gravitatorio  fr décalage d'Einstein  fr effet Doppler gravitationnel  en Einstein shift  en gravitational Doppler effect  en gravitational redshift  
821 física quàntica ca desplaçament de Compton terme pral.n m es desplazamiento de Compton  fr déplacement Compton  en Compton shift  
822 mecànica > mecànica analítica ca desplaçament virtual terme pral.n m es desplazamiento virtual  fr déplacement virtuel  en virtual displacement  sbl $\delta \vec r_i$  
823 termodinàmica ca destil·lació terme pral.n f es destilación  fr distillation  en distillation  
824 física de la terra i de l'espai > geofísica ca desviació de la vertical terme pral.n f es desviación de la vertical  fr déviation de la verticale  en vertical deviation  
825 relativitat ca desviació geodèsica terme pral.n f es desviación geodésica  fr déviation géodésique  en geodesic deviation  
826 física de partícules ca detector 4π terme pral.n m es detector 4π  fr détecteur 4π  en 4π detector  
827 física de partícules ca detector d'ionització gasosa terme pral.n m es detector de ionización gaseosa  fr détecteur à ionisation gazeuse  en gaseous ionisation detector  en gaseous ionization detector  
828 física de partícules ca detector de partícules terme pral.n m es detector de partículas  fr détecteur de particules  en particle detector  
829 física nuclear ca detector de radiació terme pral.n m es detector de radiación  fr détecteur de rayonnement  en radiation detector  
830 física nuclear ca detector de semiconductor terme pral.n m es detector de semiconductor  fr détecteur à semi-conducteur  en semiconductor detector  
831 física nuclear ca deuteri terme pral.n m es deuterio  fr deutérium  en deuterium  sbl $_1^2{\rm H}$  sbl D  
832 física de partícules ca deuteró terme pral.n m es deuterón  fr deutéron  en deuteron  
833 òptica ca dextrogir -a terme pral.adj ca dextrorotatori -òria sin. compl.adj es dextrógiro  es dextrorrotatorio  fr dextrogyre  en dextrorotatory  
834 òptica ca dextrogir -a terme pral.adj es dextrógiro  fr dextrogyre  en right-handed  
835 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca dia terme pral.n m es día  fr jour  en day  
836 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca dia civil terme pral.n m es día civil  fr jour civil  en calendar day  en civil day  
837 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca dia sideri terme pral.n m es día sideral  es día sidéreo  es tiempo sideral  fr jour sidéral  en sidereal day  
838 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca dia solar terme pral.n m es día solar  fr jour solaire  en solar day  
839 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca dia solar mitjà terme pral.n m es día solar medio  fr jour solaire moyen  en mean solar day  
840 òptica ca diafragma terme pral.n m es diafragma  fr diaphragme  en diaphragm  
841 termodinàmica ca diagrama de fases terme pral.n m ca diagrama d'equilibri sin. compl.n m es diagrama de equilibrio  es diagrama de fases  fr diagramme d'équilibre  fr diagramme de phases  en phase diagram  
842 relativitat ca diagrama d'espaitemps terme pral.n m ca diagrama de Minkowski sin. compl.n m es diagrama de espacio-tiempo  es diagrama de Minkowski  fr diagramme d'espace-temps  fr diagramme de Minkowski  en Minkowski diagram  en space-time diagram  
843 termodinàmica ca diagrama pressió-volum terme pral.n m ca diagrama pV terme pral.n m ca diagrama de Clapeyron sin. compl.n m es diagrama de Clapeyron  es diagrama presión-volumen  es diagrama pV  fr diagramme pression-volume  fr diagramme pV  fr graphique de Clapeyron  en Clapeyron diagram  en pressure-volume diagram  en pV diagram  
844 física quàntica ca diagrama de Feynman terme pral.n m es diagrama de Feynman  fr diagramme de Feynman  en Feynman diagram  
845 mecànica ca diagrama de forces terme pral.n m ca diagrama de les forces sin. compl.n m es diagrama de fuerzas  fr diagramme de forces  en force diagram  
846 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca diagrama de Hertzsprung-Russell terme pral.n m ca diagrama HR sin. compl.n m es diagrama de Hertzsprung-Russell  es diagrama HR  fr diagramme de Hertzsprung-Russell  fr diagramme HR  en Hertzsprung-Russell diagram  en HR diagram  
847 termodinàmica ca diagrama de Mollier terme pral.n m es diagrama de Mollier  fr diagramme de Mollier  en Mollier diagram  
848 mecànica ca diagrama del sòlid lliure terme pral.n m es diagrama del sólido libre  fr diagramme du corps libre  en free body diagram  
849 física nuclear ca taula de núclids terme pral.n f ca diagrama N-Z sin. compl.n m es diagrama N-Z  es tabla de nucleidos  fr carte des nucléides  fr diagramme N-Z  en chart of nuclides  en N-Z graph  en table of nuclides  
850 termodinàmica ca diagrama pressió-temperatura terme pral.n m ca diagrama pT terme pral.n m es diagrama presión-temperatura  es diagrama pT  fr diagramme pression-température  fr diagramme pT  en pressure-temperature diagram  en pT diagram  
851 electromagnetisme ca diamagnetisme terme pral.n m es diamagnetismo  fr diamagnétisme  en diamagnetism  
852 física dels materials ca diamant terme pral.n m es diamante  fr diamant  en diamond  
853 termodinàmica ca diatèrmic -a terme pral.adj ca diatèrman -a sin. compl.adj es diatérmano  fr diathermane  fr diatherme  fr diathermique  en diathermic  
854 òptica ca dicroisme terme pral.n m es dicroismo  fr dichroïsme  en dichroism  
855 electromagnetisme ca dielèctric terme pral.n m es dieléctrico  fr diélectrique  en dielectric  
856 electromagnetisme ca diferència de potencial terme pral.n f ca tensió sin. compl.n f es diferencia de potencial  es tensión  fr différence de potentiel  fr tension  fr tension électrique  en potential difference  sbl $\Delta V$  
857 mecànica > ones i acústica ca difracció terme pral.n f es difracción  fr diffraction  en diffraction  
858 física quàntica ca difracció de Bragg terme pral.n f es difracción de Bragg  fr diffraction de Bragg  en Bragg diffraction  
859 òptica ca difracció de Fresnel terme pral.n f ca difracció de camp proper sin. compl.n f es difracción de campo cercano  es difracción de Fresnel  fr diffraction de Fresnel  fr diffraction en champ proche  en Fresnel diffraction  en near-field diffraction  
860 òptica ca difracció de Fraunhofer terme pral.n f es difracción de Fraunhofer  fr diffraction de Fraunhofer  en Fraunhofer diffraction  
861 física de la matèria condensada ca difracció de raigs X terme pral.n f ca DRX siglan f ca XRD siglan f es difracción de rayos X  es DRX  es XRD  fr diffraction de rayons X  fr DRX  fr XRD  en X-ray diffraction  en XRD  
862 òptica ca difractòmetre terme pral.n m es difractómetro  fr diffractomètre  en diffractometer  
863 termodinàmica ca difusió terme pral.n f es difusión  fr diffusion  en diffusion  
864 òptica ca difusió terme pral.n f es difusión  fr diffusion  en scattering  
865 física quàntica ca dispersió terme pral.n f ca difusió sin. compl.n f es difusión  es dispersión  fr diffusion  fr dispersion  en scattering  
866 física quàntica ca efecte Compton terme pral.n m ca difusió de Compton sin. compl.n f es difusión Compton  es efecto Compton  fr diffusion Compton  fr effet Compton  en Compton effect  en Compton scattering  
867 òptica ca efecte Raman terme pral.n m ca difusió de Raman sin. compl.n f es difusión de Raman  es efecto Raman  fr diffusion Raman  fr effet Raman  en Raman effect  en Raman scattering  
868 òptica ca difusió de Rayleigh terme pral.n f es difusión de Rayleigh  fr diffusion de Rayleigh  en Rayleigh scattering  
869 física quàntica ca difusió de Thomson terme pral.n f ca dispersió de Thomson sin. compl.n f es difusión de Thomson  es dispersión de Thomson  fr diffusion de Thomson  en Thomson scattering  
870 física quàntica ca dispersió endavant terme pral.n f ca difusió endavant sin. compl.n f es dispersión hacia adelante  fr diffusion vers l'avant  fr prodiffusion  en forward scattering  
871 termodinàmica ca difusivitat tèrmica terme pral.n f es difusividad térmica  fr diffusivité thermique  en thermal diffusivity  sbl $\alpha$  sbl $D$  
872 mecànica > mecànica de medis continus ca dilatació terme pral.n f es dilatación  fr dilatation  en expansion  
873 relativitat ca dilatació temporal terme pral.n f ca dilatació del temps sin. compl.n f es dilatación del tiempo  fr dilatation du temps  en time dilation  
874 termodinàmica ca dilatació tèrmica terme pral.n f es dilatación térmica  fr dilatation thermique  en thermal expansion  
875 mecànica > mecànica de medis continus ca dilatòmetre terme pral.n m es dilatómetro  fr dilatomètre  en dilatometer  
876 termes generals ca dimensió terme pral.n f es dimensión  fr dimension  en dimension  
877 termodinàmica ca dimoni de Maxwell terme pral.n m es diablillo de Maxwell  fr démon de Maxwell  en Maxwell's demon  
878 unitats de mesura ca dina terme pral.n f es dina  fr dyne  en dyne  sbl dyn  
879 mecànica ca dinàmica terme pral.n f es dinámica  fr dynamique  en dynamics  
880 mecànica > mecànica de medis continus ca dinàmica de fluids terme pral.n f es dinámica de fluidos  fr dynamique des fluides  en fluid dynamics  
881 electromagnetisme ca dinamo terme pral.n f es dinamo  es dínamo  fr dynamo  en dynamo  
882 mecànica ca dinamòmetre terme pral.n m es dinamómetro  fr dynamomètre  en dynamometer  en spring scale  
883 electromagnetisme ca dínode terme pral.n m es dínodo  fr dynode  en dynode  
884 electromagnetisme ca díode terme pral.n m es diodo  fr diode  en diode  
885 electromagnetisme ca díode electroluminescent terme pral.n m ca díode emissor de llum sin. compl.n m ca led sin. compl.n m ca LED siglan m es diodo electroluminiscente  es diodo emisor de luz  es led  es LED  fr diode électroluminescente  fr diode photoémissive  fr DEL  en light-emitting diode  en LED  
886 electromagnetisme ca díode Zener terme pral.n m es diodo Zener  fr diode Zener  en Zener diode  
887 òptica ca dioptre terme pral.n m es dioptrio  fr dioptre  en diopter  en dioptre  
888 unitats de mesura ca diòptria terme pral.n f es dioptría  fr dioptrie  en diopter  en dioptre  sbl δ  
889 electromagnetisme ca dipol elèctric terme pral.n m ca dipol sin. compl.n m es dipolo eléctrico  fr doublet électrique  en electric dipole  en electric doublet  
890 electromagnetisme ca dipol magnètic terme pral.n m es dipolo magnético  fr dipôle magnétique  en magnetic dipole  
891 mecànica ca direcció terme pral.n f es dirección  fr direction  en direction  
892 termes generals ca direcció d'un vector terme pral.n f es dirección de un vector  fr direction d'un vecteur  en direction of a vector  
893 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca disc d'acreció terme pral.n m es disco de acreción  fr disque d'accrétion  en accretion disc  en accretion disk  
894 òptica ca disc d'Airy terme pral.n m es disco de Airy  fr disque d'Airy  fr tache d'Airy  en Airy disc  en Airy disk  
895 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca disc dispers terme pral.n m ca disc difús sin. compl.n m es disco difuso  es disco disperso  fr disque épars  en scattered disc  en scattered disk  
896 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca disc galàctic terme pral.n m es disco galáctico  fr disque galactique  en galactic disk  
897 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca disc protoplanetari terme pral.n m es disco protoplanetario  fr disc protoplanétaire  en protoplanetary disc  
898 física de la terra i de l'espai > geofísica ca discontinuïtat de Gutenberg terme pral.n f es discontinuidad de Gutenberg  fr discontinuité de Gutenberg  en Gutenberg discontinuity  
899 física de la terra i de l'espai > geofísica ca discontinuïtat de Mohorovičić terme pral.n f ca discontinuïtat de Moho sin. compl.n f ca Moho sin. compl.n f es discontinuidad de Mohorovičić  es Moho  fr discontinuité de Mohorovičić  fr Moho  en Moho  en Mohorovičić discontinuity  
900 física de la terra i de l'espai > geofísica ca discontinuïtat sísmica terme pral.n f es discontinuidad sísmica  fr discontinuité sismique  en seismic discontinuity  
901 física de la matèria condensada ca dislocació terme pral.n f es dislocación  fr dislocation  en dislocation  
902 òptica ca dispersió terme pral.n f es dispersión  fr dispersion  en dispersion  
903 física de la matèria condensada ca dispositiu electrònic molecular terme pral.n m ca MED siglan m es dispositivo electrónico molecular  es MED  fr dispositif électronique moléculaire  fr MED  en molecular electronic device  en MED  
904 termes generals ca nanodispositiu terme pral.n m ca dispositiu nanomètric sin. compl.n m es dispositivo nanométrico  es nanodispositivo  fr dispositif nanométrique  fr nanodispositif  en nanodevice  en nanometer-scale device  en nanoscale device  
905 electromagnetisme ca disrupció terme pral.n f es disrupción  fr claquage  en breakdown  
906 mecànica ca dissipació terme pral.n f es disipación  fr dissipation  en dissipation  
907 mecànica ca dissipatiu -iva terme pral.adj es disipativo  fr dissipatif  en dissipative  
908 òptica ca distància focal terme pral.n f es distancia focal  fr distance focale  en focal length  sbl f  
909 termodinàmica ca distribució canònica terme pral.n f es distribución canónica  fr distribution canonique  en canonical distribution  
910 termodinàmica ca distribució de Bose-Einstein terme pral.n f es distribución de Bose-Einstein  fr distribution de Bose-Einstein  en Bose-Einstein distribution  
911 termodinàmica ca distribució de Fermi-Dirac terme pral.n f es distribución de Fermi-Dirac  fr distribution de Fermi-Dirac  en Fermi-Dirac distribution  
912 termodinàmica ca distribució de Maxwell-Boltzmann terme pral.n f es distribución de Maxwell-Boltzmann  fr distribution de Maxwell-Boltzmann  en Maxwell-Boltzmann distribution  
913 termodinàmica ca distribució macrocanònica terme pral.n f es distribución macrocanónica  fr distribution macrocanonique  en grand canonical distribution  en macrocanonical distribution  
914 termodinàmica ca distribució microcanònica terme pral.n f es distribución microcanónica  fr distribution microcanonique  en microcanonical distribution  
915 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca divergència terme pral.n f es divergencia  fr divergence  en divergence  
916 termes generals ca divergència terme pral.n f es divergencia  fr divergence  en divergence  sbl div  sbl $\nabla \cdot$  
917 òptica ca divergent terme pral.adj es divergente  fr divergent  en divergent  
918 òptica ca doble refracció terme pral.n f es doble refracción  fr double réfraction  en double refraction  
919 òptica ca doblet terme pral.n m es doblete  fr doublet  en doublet  
920 òptica ca doblet terme pral.n m ca doblet espectral sin. compl.n m es doblete  fr doublet  en doublet  en spectral doublet  
921 òptica ca doblet acromàtic terme pral.n m es doblete acromático  fr doublet achromatique  en achromatic doublet  
922 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca doll terme pral.n m es chorro  fr jet  en jet  
923 electromagnetisme ca domini magnètic terme pral.n m ca domini de Weiss sin. compl.n m ca domini ferromagnètic sin. compl.n m es dominio de Weiss  es dominio magnético  fr domaine de Weiss  fr domaine magnétique  en magnetic domain  en Weiss domain  
924 física de la matèria condensada ca dopatge terme pral.n m es dopaje  fr dopage  en doping  
925 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca dorsal terme pral.n f es cresta de alta presión  es dorsal  fr crête barométrique  en ridge  
926 física de la terra i de l'espai > geofísica ca dorsal oceànica terme pral.n f es dorsal oceánica  fr dorsale océanique  en oceanic ridge  
927 física nuclear ca dosi absorbida terme pral.n f es dosis absorbida  fr dose absorbée  en absorbed dose  sbl $D$  sbl $D_T$  
928 física nuclear ca dosi equivalent terme pral.n f es dosis equivalente  fr dose équivalente  en equivalent dose  sbl $H_T$  
929 física nuclear ca dosímetre terme pral.n m es dosímetro  fr dosimètre  en dosimeter  
930 física nuclear ca dosimetria terme pral.n f es dosimetría  fr dosimétrie  en dosimetry  
931 física de la terra i de l'espai > geofísica ca dromocrònica terme pral.n f es dromocrónica  fr dromochrone  fr dromochronique  fr hodochrone  en traveltime curve  
932 física quàntica ca dualitat ona-corpuscle terme pral.n f ca dualitat ona-partícula terme pral.n f es dualidad onda-corpúsculo  es dualidad onda-partícula  fr dualité onde-corpuscule  fr dualité onde-particule  en wave-corpuscle duality  en wave-particle duality  
933 física dels materials ca ductilitat terme pral.n f es ductilidad  fr ductilité  en ductility  
934 física dels materials ca duresa terme pral.n f es dureza  fr dureté  en hardness  
935 física nuclear ca eficàcia biològica relativa terme pral.n f ca EBR siglan f es eficacia biológica relativa  es EBR  fr efficacité biologique relative  fr EBR  en relative biological effectiveness  en RBE  
936 termodinàmica ca ebullició terme pral.n f es ebullición  fr ébullition  en boiling  en ebullition  
937 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca eclipsi terme pral.n m es eclipse  fr éclipse  en eclipse  
938 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca eclíptica terme pral.n f es eclíptica  fr écliptique  en ecliptic  
939 mecànica > ones i acústica ca eco terme pral.n m es eco  fr écho  en echo  
940 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca edat de la Lluna terme pral.n f es edad de la Luna  fr âge de la lune  en age of the moon  
941 electromagnetisme ca electrodinàmica quàntica terme pral.n f ca EDQ siglan f ca QED siglan f es electrodinámica cuántica  es QED  fr électrodynamique quantique  fr QED  en quantum electrodynamics  en QED  
942 física quàntica ca efecte Auger terme pral.n m es efecto Auger  fr effet Auger  en Auger effect  
943 electromagnetisme ca efecte Cotton-Mouton terme pral.n m es efecto Cotton-Mouton  fr effet de Cotton-Mouton  en Cotton-Mouton effect  
944 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca efecte d'hivernacle terme pral.n m es efecto invernadero  fr effet de serre  en greenhouse effect  
945 electromagnetisme ca efecte de Barkhausen terme pral.n m es efecto Barkhausen  fr effet Barkhausen  en Barkhausen effect  
946 electromagnetisme ca efecte de punxa terme pral.n m es efecto punta  fr effet de pointe  en point effect  
947 electromagnetisme ca efecte de Stewart-Tolman terme pral.n m es efecto de Stewart-Tolman  fr effet de Stewart-Tolman  en Stewart-Tolman effect  
948 mecànica > ones i acústica ca efecte Doppler terme pral.n m es efecto Doppler  fr effet Doppler-Fizeau  en Doppler effect  
949 relativitat ca efecte Doppler relativista terme pral.n m es efecto Doppler relativista  fr effet Doppler relativiste  en relativistic Doppler effect  
950 electromagnetisme ca efecte electroòptic terme pral.n m es efecto electroóptico  fr effet électro-optique  en electro-optical effect  
951 electromagnetisme ca efecte Pockels terme pral.n m ca efecte electroòptic lineal sin. compl.n m es efecto electroóptico lineal  es efecto Pockels  fr effet électro-optique linéaire  fr effet Pockels  en linear electro-optical effect  en Pockels effect  
952 electromagnetisme ca efecte Kerr terme pral.n m ca efecte electroòptic quadràtic sin. compl.n m es efecto electroóptico cuadrático  es efecto Kerr  fr effet électro-optique quadratique  fr effet Kerr  en Kerr effect  en quadratic electro-optical effect  
953 mecànica ca efecte Eötvös terme pral.n m es efecto Eötvös  fr effet Eötvös  en Eötvös effect  
954 òptica ca efecte estroboscòpic terme pral.n m es efecto estroboscópico  fr effet stroboscopique  en stroboscopic effect  
955 electromagnetisme ca efecte Faraday terme pral.n m es efecto Faraday  fr effet Faraday  en Faraday effect  
956 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca efecte föhn [föhn: de] terme pral.n m es efecto foehn  fr effet de foehn  en föhn effect  
957 física quàntica ca efecte fotoelèctric terme pral.n m es efecto fotoeléctrico  fr effet photoélectrique  en photoelectric effect  
958 electromagnetisme ca efecte fotovoltaic terme pral.n m es efecto fotovoltaico  fr effet photovoltaïque  en photovoltaic effect  
959 electromagnetisme ca efecte giromagnètic terme pral.n m es efecto giromagnético  fr effet gyromagnétique  en gyromagnetic effect  
960 electromagnetisme ca efecte Hall terme pral.n m es efecto Hall  fr effet Hall  en Hall effect  
961 electromagnetisme ca efecte Joule terme pral.n m es efecto Joule  fr effet Joule  en Joule effect  
962 termodinàmica ca efecte Joule-Kelvin terme pral.n m ca efecte Joule-Thomson sin. compl.n m es efecto Joule-Kelvin  es efecto Joule-Thomson  fr effet Joule-Kelvin  fr effet Joule-Thomson  en Joule-Kelvin effect  en Joule-Thomson effect  
963 termodinàmica ca efecte Kelvin terme pral.n m ca efecte Thomson sin. compl.n m es efecto Kelvin  es efecto Thomson  fr effet Kelvin  fr effet Thomson  en Kelvin effect  en Thomson effect  
964 electromagnetisme ca efecte Kerr magnetoòptic terme pral.n m es efecto Kerr magnetoóptico  fr effet Kerr magnéto-optique  en magneto-optical Kerr effect  en MOKE  
965 termodinàmica ca efecte magnetocalòric terme pral.n m es efecto magnetocalórico  fr effet magnétocalorique  en magnetocaloric effect  
966 electromagnetisme ca efecte magnetoòptic terme pral.n m es efecto magnetoóptico  fr effet magnéto-optique  en magneto-optical effect  
967 mecànica > mecànica de medis continus ca efecte Magnus terme pral.n m es efecto Magnus  fr effet Magnus  en Magnus effect  
968 electromagnetisme ca efecte Meissner terme pral.n m es efecto Meissner  fr effet Meissner  en Meissner effect  
969 òptica ca efecte moaré terme pral.n m es efecto muaré  fr effet moiré  en moiré effect  
970 física quàntica ca efecte Mössbauer terme pral.n m es efecto Mössbauer  fr effet Mössbauer  en Mössbauer effect  
971 termodinàmica ca efecte Nernst terme pral.n m es efecto Nernst  fr effet Nernst  en Nernst effect  
972 electromagnetisme ca efecte pel·licular terme pral.n m es efecto pelicular  fr effet de peau  fr effet pelliculaire  en skin effect  
973 termodinàmica ca efecte Peltier terme pral.n m es efecto Peltier  fr effet Peltier  en Peltier effect  
974 electromagnetisme ca efecte piezoelèctric terme pral.n m es efecto piezoeléctrico  fr effet piézoélectrique  en piezoelectric effect  
975 termodinàmica ca efecte piroelèctric terme pral.n m es efecto piroeléctrico  fr effet pyroélectrique  en pyroelectric effect  
976 electromagnetisme ca efecte Schottky terme pral.n m es efecto Schottky  fr effet Schottky  en Schottky effect  
977 termodinàmica ca efecte Seebeck terme pral.n m es efecto Seebeck  fr effet Seebeck  en Seebeck effect  
978 física quàntica ca efecte Stark terme pral.n m es efecto Stark  fr effet Stark  en Stark effect  
979 termodinàmica ca efecte termoelèctric terme pral.n m es efecto termoeléctrico  fr effet thermoélectrique  en thermoelectric effect  
980 electromagnetisme ca efecte termoelectrònic terme pral.n m ca emissió termoelectrònica sin. compl.n f es efecto termoelectrónico  es emisión termoelectrónica  fr effet thermoélectronique  fr émission thermoélectronique  en thermoelectronic effect  en thermoelectronic emission  
981 electromagnetisme ca efecte termoiònic terme pral.n m ca emissió termoiònica sin. compl.n f es efecto termoiónico  es emisión termoiónica  fr effet thermoïonique  fr émission thermoïonique  en thermionic effect  en thermionic emission  
982 electromagnetisme ca efecte triboelèctric terme pral.n m es efecto triboeléctrico  fr effet triboélectrique  en triboelectric effect  
983 física quàntica ca efecte túnel terme pral.n m es efecto túnel  fr effet tunnel  en tunnel effect  en tunneling  en tunnelling  
984 mecànica > mecànica de medis continus ca efecte Venturi terme pral.n m es efecto Venturi  fr effet Venturi  en Venturi effect  
985 física quàntica ca efecte Zeeman terme pral.n m es efecto Zeeman  fr effet Zeeman  en Zeeman effect  
986 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca efemèrides terme pral.n f pl es efemérides  fr éphémérides  en ephemeris  
987 òptica ca eficàcia lluminosa terme pral.n f ca rendiment lluminós sin. compl.n m es eficacia luminosa  fr efficacité lumineuse  fr rendement lumineux  en luminous efficacy  sbl K  
988 termodinàmica ca rendiment terme pral.n m ca eficiència sin. compl.n f es eficiencia  es rendimiento  fr rendement  en efficiency  sbl $\eta$  sbl $r$  
989 física de partícules ca eficiència d'un detector terme pral.n f es eficiencia del detector  fr rendement d'un détecteur  en detector efficiency  
990 termodinàmica ca rendiment de Carnot terme pral.n m ca eficiència de Carnot sin. compl.n f es eficiencia de Carnot  es rendimiento de Carnot  fr rendement de Carnot  en Carnot efficiency  
991 física de partícules ca eficiència de detecció terme pral.n f es eficiencia de detección  fr rendement de détection  en detection efficiency  
992 termodinàmica ca efusió terme pral.n f es efusión  fr effusion  en effusion  
993 unitats de mesura ca einstein terme pral.n m es einstein  fr einstein  en einstein  sbl E  
994 termes generals ca eix terme pral.n m es eje  fr axe  en axis  
995 mecànica ca eix central terme pral.n m es eje central  fr axe central  en central axis  
996 òptica ca eix d'una lent terme pral.n m es eje de una lente  fr axe d'une lentille  en lens axis  
997 mecànica ca eix de rotació terme pral.n m es eje de rotación  fr axe de rotation  en axis of rotation  en spin axis  
998 mecànica ca eix de suspensió terme pral.n m es eje de suspensión  fr axe de suspension  en suspension axis  
999 mecànica ca eix instantani de rotació terme pral.n m es eje instantáneo de rotación  fr axe instantané de rotation  en instantaneous axis of rotation  
1000 òptica ca eix òptic terme pral.n m es eje óptico  fr axe optique  en optical axis  
1001 òptica ca eix principal terme pral.n m es eje principal  fr axe principal  en optical axis  
1002 física de la terra i de l'espai > geofísica ca eixam de terratrèmols terme pral.n m es enjambre de terremotos  fr essaim de séismes  en earthquake swarm  en seismic swarm  
1003 mecànica ca eixos principals d'inèrcia terme pral.n m pl es ejes principales de inercia  fr axes principaux d'inertie  en principal axes of inertia  
1004 mecànica > mecànica de medis continus ca elasticitat terme pral.n f es elasticidad  fr élasticité  en elasticity  
1005 física dels materials ca elastòmer terme pral.n m es elastómero  fr élastomère  en elastomer  
1006 mecànica > mecànica de medis continus ca elastoplasticitat terme pral.n f es elastoplasticidad  fr élastoplasticité  en elastoplasticity  
1007 electromagnetisme ca electret terme pral.n m es electreto  fr électret  en electret  
1008 electromagnetisme ca electricitat terme pral.n f es electricidad  fr électricité  en electricity  
1009 termes generals ca electricitat terme pral.n f es electricidad  fr électricité  en electricity  
1010 electromagnetisme ca electricitat estàtica terme pral.n f es electricidad estática  fr électricité statique  en static electricity  
1011 electromagnetisme ca electró terme pral.n m es electrón  fr électron  en electron  sbl $\rm e^{-}$  
1012 física quàntica ca electró Auger terme pral.n m es electrón Auger  fr électron Auger  en Auger electron  
1013 física nuclear ca electró de conversió interna terme pral.n m ca electró de conversió sin. compl.n m es electrón de conversión  es electrón de conversión interna  fr électron de conversion  fr électron de conversion interne  en conversion electron  
1014 física quàntica ca electró de retrocés terme pral.n m es electrón de retroceso  fr électron de recul  en recoil electron  
1015 física quàntica ca electró secundari terme pral.n m es electrón secundario  fr électron secondaire  en secondary electron  
1016 unitats de mesura ca electró-volt terme pral.n m es electronvoltio  fr électronvolt  en electron volt  en electron-volt  en electronvolt  sbl eV  
1017 electromagnetisme ca electrocinètica terme pral.n f es electrocinética  fr électrocinétique  en electrokinetics  
1018 electromagnetisme ca elèctrode terme pral.n m es electrodo  fr électrode  en electrode  
1019 electromagnetisme ca electrodinàmica terme pral.n f es electrodinámica  fr électrodynamique  en electrodynamics  
1020 electromagnetisme ca electrodinàmica clàssica terme pral.n f ca electrodinàmica relativista sin. compl.n f es electrodinámica clásica  es electrodinámica relativista  fr électrodynamique classique  fr électrodynamique relativiste  en classical electrodynamics  en relativistic electrodynamics  
1021 electromagnetisme ca electroestàtica terme pral.n f es electrostática  fr électrostatique  en electrostatics  
1022 electromagnetisme ca electroforesi terme pral.n f es electroforesis  fr électrophorèse  en electrophoresis  
1023 electromagnetisme ca electrogalvanisme terme pral.n m es electrogalvanismo  fr électrogalvanisme  en electrogalvanism  
1024 electromagnetisme ca electroimant terme pral.n m es electroimán  fr électroaimant  en electromagnet  
1025 electromagnetisme ca electròlisi terme pral.n f es electrolisis  es electrólisis  fr électrolyse  en electrolysis  
1026 electromagnetisme ca electromagnetisme terme pral.n m es electromagnetismo  fr électromagnétisme  en electromagnetism  
1027 electromagnetisme ca electròmetre terme pral.n m es electrómetro  fr électromètre  en electrometer  
1028 electromagnetisme ca electronegativitat terme pral.n f es electronegatividad  fr électronégativité  en electronegativity  
1029 electromagnetisme ca electroscopi terme pral.n m es electroscopio  fr électroscope  en electroscope  
1030 electromagnetisme ca electrostricció terme pral.n f es electrostricción  fr électrostriction  en electrostriction  
1031 termes generals ca element químic terme pral.n m ca element sin. compl.n m es elemento  es elemento químico  fr élément  fr élément chimique  en chemical element  en element  
1032 física nuclear ca element de control terme pral.n m es elemento de control  fr élément de commande  en control element  en control member  
1033 física nuclear ca element de seguretat terme pral.n m es elemento de seguridad  fr élément de sécurité  en safety element  en safety member  
1034 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca element meteorològic terme pral.n m es elemento meteorológico  fr élément météorologique  en meteorological element  
1035 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca elements orbitals terme pral.n m pl es elementos orbitales  fr éléments orbitaux  en orbital elements  
1036 electromagnetisme ca el·lipse de polarització terme pral.n f es elipse de polarización  fr ellipse de polarisation  en polarisation ellipse  en polarization ellipse  
1037 mecànica ca el·lipsoide d'inèrcia terme pral.n m es elipsoide de inercia  fr ellipsoïde d'inertie  en inertia ellipsoid  
1038 física de la terra i de l'espai > geofísica ca el·lipsoide de Hayford terme pral.n m ca el·lipsoide internacional sin. compl.n m ca el·lipsoide internacional de 1924 sin. compl.n m es elipsoide de Hayford  es elipsoide internacional  fr ellipsoïde de Hayford  fr ellipsoïde international  en Hayford ellipsoid  en international ellipsoid  
1039 física de la terra i de l'espai > geofísica ca el·lipsoide de referència terme pral.n m ca el·lipsoide de referència geodèsica sin. compl.n m ca el·lipsoide internacional de referència sin. compl.n m es elipsoide de referencia  es elipsoide de referencia geodésico  es elipsoide internacional de referencia  fr ellipsoïde de référence  fr ellipsoïde de référence géodésique  en reference ellipsoid  en terrestrial reference ellipsoid  
1040 òptica ca el·lipsometria terme pral.n f es elipsometría  fr ellipsométrie  en ellipsometry  
1041 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca elongació terme pral.n f es elongación  fr élongation  en elongation  
1042 mecànica ca elongació terme pral.n f es elongación  fr éloignement  en displacement  
1043 física quàntica ca embolcall electrònic terme pral.n m ca núvol electrònic sin. compl.n m es envoltura electrónica  es nube de electrones  fr nuage électronique  en electron cloud  
1044 física quàntica ca emissió de camp terme pral.n f es emisión de campo  fr émission de champ  en field emission  
1045 òptica ca emissió espontània terme pral.n f es emisión espontánea  fr émission spontanée  en spontaneous emission  
1046 òptica ca emissió estimulada terme pral.n f es emisión estimulada  fr émission stimulée  en stimulated emission  
1047 termodinàmica ca emissivitat terme pral.n f es emisividad  fr émissivité  en emissivity  sbl $\epsilon$  
1048 física nuclear ca emissor β terme pral.n m es emisor β  fr émetteur β  en β emitter  
1049 física nuclear ca emissor α terme pral.n m es emisor α  fr émetteur α  en α emitter  
1050 física nuclear ca emissor γ terme pral.n m es emisor γ  fr émetteur γ  en γ emitter  
1051 física nuclear ca emissor β pur terme pral.n m es emisor β puro  fr émetteur β pur  en pure β emitter  
1052 electromagnetisme ca exitància terme pral.n f ca emitància sin. compl.n f es emitancia  es exitancia  fr émittance  fr exitance  en emittance  en exitance  
1053 òptica ca exitància lluminosa terme pral.n f ca emitància lluminosa sin. compl.n f es emitancia luminosa  es exitancia luminosa  fr émittance lumineuse  fr exitance lumineuse  en luminous emittance  en luminous exitance  
1054 física dels materials ca emmotllament terme pral.n m es moldeo  fr moulage  en molding  en moulding  
1055 física de la matèria condensada ca empaquetament terme pral.n m es empaquetamiento  fr empilement  en close packing  en stacking  
1056 mecànica > mecànica de medis continus ca empenyiment aerodinàmic terme pral.n m es empuje aerodinámico  fr poussée aérodynamique  en aerodynamic buoyancy  
1057 mecànica > mecànica de medis continus ca empenyiment hidroestàtic terme pral.n m ca empenyiment d'Arquimedes sin. compl.n m es empuje de Arquímedes  es empuje hidrostático  fr poussée d'Archimède  fr poussée hydrostatique  en buoyancy  en buoyant force  
1058 física de la terra i de l'espai > geofísica ca escala macrosísmica europea terme pral.n f ca EMS-98 siglan f es escala macrosísmica europea  es EMS-98  fr échelle macrosismique européenne  fr EMS-98  en European macroseismic scale  en EMS-98  
1059 termodinàmica ca emulsió terme pral.n f es emulsión  fr émulsion  en emulsion  
1060 física de partícules ca encant terme pral.n m es encanto  fr charme  en charm  sbl C  
1061 termodinàmica ca endotèrmic -a terme pral.adj es endotérmico  fr endothermique  en endothermal  en endothermic  
1062 termes generals ca energia terme pral.n f es energía  fr énergie  en energy  
1063 mecànica ca energia cinètica terme pral.n f es energía cinética  fr énergie cinétique  en kinetic energy  sbl $E_{\mathrm{c}}$  sbl $K$  
1064 termes generals ca energia d'enllaç terme pral.n f ca energia de lligadura terme pral.n f es energía de enlace  es energía de ligadura  fr énergie de liaison  en binding energy  
1065 física nuclear ca energia d'enllaç d'un nucli terme pral.n f ca energia d'enllaç nuclear terme pral.n f es energía de enlace de un núcleo  es energía de enlace nuclear  fr énergie de liaison nucléaire  en nuclear binding energy  
1066 física nuclear ca energia d'enllaç mitjana per nucleó terme pral.n f es energía de enlace media por nucleón  fr énergie de liaison moyenne par nucléon  en mean binding energy per nucleon  
1067 física atòmica ca energia d'excitació terme pral.n f es energía de excitación  fr énergie d'excitation  en excitation energy  
1068 física quàntica ca energia d'ionització terme pral.n f es energía de ionización  fr énergie d'ionisation  en ionisation energy  en ionization energy  sbl $E_{\mathrm{I}}$  
1069 mecànica > mecànica de medis continus ca energia de deformació terme pral.n f es energía de deformación  fr énergie de déformation  en deformation energy  
1070 termodinàmica ca energia de Gibbs terme pral.n f ca energia lliure de Gibbs sin. compl.n f ca funció de Gibbs sin. compl.n f es energía de Gibbs  es energía libre de Gibbs  es función de Gibbs  fr énergie de Gibbs  fr fonction de Gibbs  en Gibbs energy  en Gibbs free energy  en Gibbs function  sbl $G$  
1071 termodinàmica ca energia de Helmholtz terme pral.n f ca funció de Helmholtz terme pral.n f ca energia lliure de Helmholtz sin. compl.n f es energía de Helmholtz  es energía libre de Helmholtz  es función de Helmholtz  fr énergie libre de Helmholtz  fr fonction de Helmholtz  en Helmholtz energy  en Helmholtz free energy  en Helmholtz function  sbl $A$  sbl $F$  
1072 física quàntica ca energia de ressonància terme pral.n f es energía de resonancia  fr énergie de résonance  en resonance energy  
1073 física de la matèria condensada ca energia reticular terme pral.n f ca energia de xarxa sin. compl.n f es energía de red  es energía reticular  fr énergie réticulaire  en lattice energy  
1074 electromagnetisme ca energia electroestàtica terme pral.n f es energía electrostática  fr énergie électrostatique  en electrostatic energy  
1075 electromagnetisme ca energia electromagnètica terme pral.n f es energía electromagnética  fr énergie électromagnétique  en electromagnetic energy  
1076 relativitat ca energia màssica terme pral.n f ca energia en repòs sin. compl.n f es energía en reposo  es energía másica  fr énergie au repos  fr énergie de masse  en mass energy  en rest energy  sbl $E_0$  
1077 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca energia fosca terme pral.n f es energía oscura  fr énergie noire  fr énergie sombre  en dark energy  
1078 termodinàmica ca energia interna terme pral.n f es energía interna  fr énergie interne  en internal energy  sbl $U$  
1079 física de partícules ca energia llindar terme pral.n f es energía umbral  fr seuil d'énergie  en threshold energy  
1080 termodinàmica ca energia lliure terme pral.n f es energía libre  fr énergie libre  en free energy  
1081 electromagnetisme ca energia magnètica terme pral.n f ca energia magnetoestàtica sin. compl.n f es energía magnética  es energía magnetostática  fr énergie magnétique  fr énergie magnétostatique  en magnetic energy  en magnetostatic energy  
1082 mecànica ca energia mecànica terme pral.n f es energía mecánica  fr énergie mécanique  en mechanical energy  
1083 termes generals ca energia nuclear terme pral.n f es energía nuclear  fr énergie nucléaire  en nuclear energy  
1084 mecànica ca energia potencial terme pral.n f es energía potencial  fr énergie potentielle  en potential energy  sbl $E_{\mathrm{p}}$  sbl $U$  sbl $V$  
1085 mecànica ca energia potencial elàstica terme pral.n f es energía potencial elástica  fr énergie potentielle élastique  en elastic potential energy  
1086 termodinàmica ca energia radiant terme pral.n f es energía radiante  fr énergie de rayonnement  fr énergie rayonnante  en radiant energy  en radiation energy  
1087 termes generals ca energia relativista terme pral.n f es energía relativista  fr énergie relativiste  en relativistic energy  sbl $E$  
1088 física de la terra i de l'espai > geofísica ca energia sísmica terme pral.n f es energía sísmica  fr énergie sismique  en seismic energy  
1089 termodinàmica ca energia tèrmica terme pral.n f es energía térmica  fr énergie thermique  en heat energy  en thermal energy  
1090 òptica ca enfocament terme pral.n m es enfoque  fr mise au point  en focusing  
1091 física quàntica ca enllaç químic terme pral.n m ca enllaç sin. compl.n m es enlace  es enlace químico  fr liaison  fr liaison chimique  en bond  en chemical bond  
1092 física quàntica ca enllaç covalent terme pral.n m es enlace covalente  fr liaison covalente  en covalent bond  
1093 física quàntica ca enllaç de Van der Waals terme pral.n m es enlace de Van der Waals  fr liaison de Van der Waals  en van der Waals bond  
1094 física quàntica ca enllaç iònic terme pral.n m es enlace iónico  fr liaison ionique  en ionic bond  
1095 física quàntica ca enllaç metàl·lic terme pral.n m es enlace metálico  fr liaison métallique  en metallic bond  
1096 física quàntica ca enllaç per pont d'hidrogen terme pral.n m ca pont d'hidrogen sin. compl.n m es enlace de hidrógeno  es enlace por puente de hidrógeno  fr liaison hydrogène  fr liaison par pont d'hydrogène  en hydrogen bond  
1097 física nuclear ca enriquiment terme pral.n m es enriquecimiento  fr enrichissement  en enrichment  
1098 termodinàmica ca entalpia terme pral.n f es entalpía  fr enthalpie  en enthalpy  sbl $H$  
1099 electromagnetisme ca entreferro terme pral.n m es entrehierro  fr entrefer  en air gap  
1100 física quàntica ca entrellaçament quàntic terme pral.n m es entrelazamiento cuántico  fr intrication quantique  en quantum entanglement  
1101 termodinàmica ca entropia terme pral.n f es entropía  fr entropie  en entropy  sbl $S$  
1102 termodinàmica ca entropia terme pral.n f ca entropia estadística sin. compl.n f es entropía  es entropía estadística  fr entropie  fr entropie statistique  en entropy  en statistical entropy  sbl $S$  
1103 termodinàmica ca enunciat de Clausius terme pral.n m es enunciado de Clausius  fr énoncé de Clausius  fr formulation de Clausius  en Clausius statement  
1104 termodinàmica ca enunciat de Kelvin terme pral.n m es enunciado de Kelvin  fr énoncé de Kelvin  fr formulation de Kelvin  en Kelvin statement  
1105 física de la terra i de l'espai > geofísica ca epicentre terme pral.n m es epicentro  fr épicentre  en epicenter  en epicentre  
1106 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca epicicle terme pral.n m es epiciclo  fr épicycle  en epicycle  
1107 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca època terme pral.n f es época  fr époque  en epoch  
1108 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca època de la recombinació terme pral.n f es época de la recombinación  fr époque de la recombinaison  en recombination epoch  
1109 electromagnetisme ca ressonància paramagnètica electrònica terme pral.n f ca EPR siglan f es resonancia paramagnética electrónica  es EPR  fr résonance paramagnétique électronique  fr EPR  en electron paramagnetic resonance  en EPR  
1110 física quàntica ca equació angular terme pral.n f es ecuación angular  fr équation angulaire  en angular equation  
1111 termodinàmica ca equació d'estat terme pral.n f es ecuación de estado  fr équation d'état  en equation of state  
1112 termodinàmica ca equació d'estat del virial terme pral.n f ca equació del virial terme pral.n f es ecuación de estado del virial  es ecuación del virial  fr équation d'état du viriel  fr équation d'état virielle  en virial equation  
1113 mecànica > mecànica de medis continus ca equació d'Euler terme pral.n f es ecuación de Euler  fr équation d'Euler  en Euler's equation  
1114 mecànica > ones i acústica ca equació d'ona terme pral.n f es ecuación de onda  fr équation d'onde  en wave equation  
1115 termodinàmica ca equació de Clausius-Clapeyron terme pral.n f es ecuación de Clausius-Clapeyron  fr équation de Clausius-Clapeyron  en Clausius-Clapeyron equation  
1116 electromagnetisme ca equació de Clausius-Mossotti terme pral.n f es ecuación de Clausius-Mossotti  fr équation de Clausius-Mossotti  en Clausius-Mossotti relation  
1117 termes generals ca equació de continuïtat terme pral.n f es ecuación de continuidad  fr équation de continuité  en continuity equation  
1118 física quàntica ca equació de Dirac terme pral.n f es ecuación de Dirac  fr équation de Dirac  en Dirac equation  
1119 termodinàmica ca equació de Gibbs-Helmholtz terme pral.n f es ecuación de Gibbs-Helmholtz  fr équation de Gibbs-Helmholtz  en Gibbs-Helmholtz equation  
1120 mecànica > mecànica analítica ca equació de Hamilton-Jacobi terme pral.n f es ecuación de Hamilton-Jacobi  fr équation de Hamilton-Jacobi  en Hamilton-Jacobi equation  
1121 física quàntica ca equació de Klein-Gordon terme pral.n f es ecuación de Klein-Gordon  fr équation de Klein-Gordon  en Klein-Gordon equation  
1122 mecànica > mecànica de medis continus ca equació de Navier-Stokes terme pral.n f es ecuación de Navier-Stokes  fr équation de Navier-Stokes  en Navier-Stokes equation  
1123 física quàntica ca equació de Schrödinger terme pral.n f es ecuación de Schrödinger  fr équation de Schrödinger  en Schrödinger's equation  
1124 termodinàmica ca equació de Van der Waals terme pral.n f es ecuación de Van der Waals  fr équation de Van der Waals  en van der Waals equation  
1125 termodinàmica ca equació dels gasos ideals terme pral.n f ca llei dels gasos ideals sin. compl.n f es ecuación de los gases ideales  es ley de los gases ideales  fr équation des gaz parfaits  en ideal gas equation  
1126 física quàntica ca equació radial terme pral.n f es ecuación radial  fr équation radiale  en radial equation  
1127 mecànica > mecànica analítica ca equacions de Hamilton terme pral.n f pl ca equacions canòniques del moviment sin. compl.n f pl es ecuaciones canónicas del movimiento  es ecuaciones de Hamilton  fr équations canoniques du mouvement  fr équations de Hamilton  en canonical equations of motion  en Hamilton's equations  
1128 relativitat ca equacions d'Einstein terme pral.n f pl ca equacions de camp d'Einstein sin. compl.n f pl es ecuaciones de campo de Einstein  es ecuaciones de Einstein  fr équations d'Einstein  fr équations de champ d'Einstein  en Einstein field equations  en Einstein's equations  
1129 mecànica > mecànica analítica ca equacions de Lagrange terme pral.n f pl ca equacions d'Euler-Lagrange sin. compl.n f pl es ecuaciones de Euler-Lagrange  es ecuaciones de Lagrange  fr équations d'Euler-Lagrange  fr équations de Lagrange  en Euler-Lagrange equations  en Lagrange's equations  
1130 electromagnetisme ca equacions de Maxwell terme pral.n f pl es ecuaciones de Maxwell  fr équations de Maxwell  en Maxwell's equations  
1131 relativitat ca equacions de Maxwell-Einstein terme pral.n f pl es ecuaciones de Maxwell-Einstein  fr équations de Maxwell-Einstein  en Maxwell-Einstein equations  
1132 física de la terra i de l'espai > geofísica ca equador terrestre terme pral.n m ca equador sin. compl.n m es ecuador  es ecuador terrestre  fr équateur  fr équateur terrestre  en equator  en terrestrial equator  
1133 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca equador celeste terme pral.n m es ecuador celeste  fr équateur céleste  en celestial equator  
1134 òptica ca equalització terme pral.n f es ecualización  fr équalisation  en equalization  
1135 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca equant terme pral.n m es ecuante  fr point équant  en equant point  en punctum aequans  
1136 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca equatorial terme pral.adj es ecuatorial  fr équatoriale  en equatorial  
1137 mecànica ca equilibri terme pral.n m es equilibrio  fr équilibre  en equilibrium  
1138 mecànica ca equilibri dinàmic terme pral.n m es equilibrio dinámico  fr équilibre dynamique  en dynamic equilibrium  
1139 electromagnetisme ca equilibri electroestàtic terme pral.n m es equilibrio electrostático  fr équilibre électrostatique  en electrostatic equilibrium  
1140 mecànica ca equilibri estable terme pral.n m es equilibrio estable  fr équilibre stable  en stable equilibrium  
1141 termodinàmica ca equilibri estadístic terme pral.n m es equilibrio estadístico  fr équilibre statistique  en statistical equilibrium  
1142 mecànica ca equilibri indiferent terme pral.n m es equilibrio indiferente  fr équilibre indifférent  en indifferent equilibrium  
1143 mecànica ca equilibri inestable terme pral.n m es equilibrio inestable  fr équilibre instable  en unstable equilibrium  
1144 física nuclear ca equilibri radioactiu transitori terme pral.n m es equilibrio radiactivo transitorio  fr équilibre radioactif transitoire  en transient radioactive equilibrium  
1145 física nuclear ca equilibri secular terme pral.n m es equilibrio secular  fr équilibre séculaire  en secular equilibrium  
1146 termodinàmica ca equilibri termodinàmic terme pral.n m es equilibrio termodinámico  fr équilibre thermodynamique  en thermodynamic equilibrium  
1147 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca equinocci terme pral.n m ca punt equinoccial sin. compl.n m es equinoccio  es punto equinoccial  fr équinoxe  en equinox  
1148 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca equinocci terme pral.n m es equinoccio  fr équinoxe  en equinox  
1149 mecànica ca equipotencial terme pral.adj es equipotencial  fr équipotentiel  en equipotential  
1150 relativitat ca equivalència massa-energia terme pral.n f es equivalencia masa-energía  fr équivalence masse-énergie  en mass-energy equivalence  
1151 física nuclear ca equivalent de dosi terme pral.n m es equivalente de dosis  fr équivalent de dose  en dose equivalent  sbl $H$  
1152 termodinàmica ca equivalent mecànic de la calor terme pral.n m es equivalente mecánico del calor  fr équivalent mécanique de la chaleur  en mechanical equivalent of heat  
1153 unitats de mesura ca erg terme pral.n m es erg  es ergio  fr erg  en erg  sbl erg  
1154 termodinàmica ca ergodicitat terme pral.n f es ergodicidad  fr ergodicité  en ergodicity  
1155 relativitat ca ergosfera terme pral.n f es ergosfera  fr ergosphère  en ergosphere  
1156 termes generals ca error terme pral.n m ca error absolut sin. compl.n m ca error de mesura sin. compl.n m es error  es error absoluto  es error de medida  fr erreur  fr erreur absolue  fr erreur de mesure  en absolute error  en error  en error of measurement  
1157 termes generals ca error aleatori terme pral.n m ca error estadístic sin. compl.n m es error aleatorio  es error estadístico  fr erreur aléatoire  fr erreur statistique  en random error  en statistical error  
1158 termes generals ca error relatiu terme pral.n m es error relativo  fr erreur relative  en relative error  
1159 termes generals ca error sistemàtic terme pral.n m es error sistemático  fr erreur systématique  en systematic error  
1160 òptica ca pentaprisma terme pral.n m ca escaire òptic sin. compl.n m es escuadra óptica  es pentaprisma  fr pentaprisme  en pentaprism  
1161 física de la terra i de l'espai > geofísica ca escala d'intensitat sísmica terme pral.n f es escala de intensidad sísmica  fr échelle d'intensité sismique  en seismic intensity scale  
1162 mecànica ca escala de Baumé terme pral.n f es escala Baumé  fr échelle Baumé  en Baumé scale  
1163 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca escala de Beaufort terme pral.n f es escala de Beaufort  fr échelle de Beaufort  en Beaufort scale  
1164 física de la terra i de l'espai > geofísica ca escala de magnitud sísmica terme pral.n f es escala de magnitud sísmica  fr échelle de magnitude sismique  en seismic magnitude scale  
1165 física de la terra i de l'espai > geofísica ca escala de Mercalli modificada terme pral.n f ca escala MM sin. compl.n f es escala de Mercalli modificada  es escala MM  fr échelle MM  fr échelle modifiée de Mercalli  en MM scale  en modified Mercalli scale  
1166 física de la terra i de l'espai > geofísica ca escala de Richter terme pral.n f es escala de Richter  fr échelle de Richter  en Richter scale  
1167 termodinàmica ca escala de temperatura terme pral.n f ca escala termomètrica sin. compl.n f es escala de temperaturas  es escala termométrica  fr échelle de température  fr échelle thermométrique  en temperature scale  en thermometric scale  
1168 física de la terra i de l'espai > geofísica ca escala Medvedev-Sponheuer-Karnik terme pral.n f ca escala MSK sin. compl.n f es escala Medvedev-Sponheuer-Karnik  es escala MSK  fr échelle Medvedev-Sponheuer-Karnik  fr échelle MSK  en Medvedev-Sponheuer-Karnik scale  en MSK scale  
1169 termes generals ca magnitud escalar terme pral.n f ca escalar sin. compl.n m es escalar  es magnitud escalar  fr grandeur scalaire  fr scalaire  en scalar  en scalar quantity  
1170 relativitat ca escalar de curvatura terme pral.n m ca escalar de Ricci terme pral.n m es escalar de curvatura  es escalar de Ricci  fr scalaire de courbure  fr scalaire de Ricci  en Ricci scalar  en scalar curvature  sbl $R$  sbl $S$  
1171 física de partícules ca escintil·lació terme pral.n f es centelleo  es escintilación  fr scintillation  en scintillation  
1172 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca esclat de raigs γ terme pral.n m ca explosió de raigs γ sin. compl.n f ca GRB siglan m es erupción de rayos γ  es explosión de rayos γ  es GRB  fr bouffée de rayons γ  fr sursaut γ  fr GRB  en γ-ray burst  en GRB  
1173 mecànica ca esclerònom -a terme pral.adj es esclerónomo  fr scléronome  en scleronomous  
1174 mecànica > mecànica de medis continus ca escolament terme pral.n m es corriente  fr écoulement  en flow  
1175 relativitat ca esdeveniment terme pral.n m es suceso  fr événement  en event  
1176 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca esfera celeste terme pral.n f es esfera celeste  fr sphère céleste  en celestial sphere  
1177 termes generals ca esferòmetre terme pral.n m es esferómetro  fr sphéromètre  en spherometer  
1178 mecànica ca esforç terme pral.n m es esfuerzo  es tensión  fr contrainte  en stress  
1179 mecànica > mecànica de medis continus ca esforç de cisallament terme pral.n m ca esforç tallant sin. compl.n m es esfuerzo de cizalla  es tensión cortante  fr contrainte de cisaillement  fr contrainte tangentielle  en shear stress  sbl $\tau$  
1180 mecànica > mecànica de medis continus ca esforç de compressió terme pral.n m es esfuerzo de compresión  es tensión de compresión  fr contrainte de compression  en compressive stress  
1181 mecànica > mecànica de medis continus ca esforç de ruptura terme pral.n m es tensión de ruptura  fr contrainte de rupture  en breaking stress  
1182 mecànica > mecànica de medis continus ca esforç de tracció terme pral.n m ca tracció sin. compl.n f es tensión de tracción  es tracción  fr contrainte de traction  fr traction  en tensile stress  en tension  
1183 termes generals ca espai terme pral.n m es espacio  fr espace  en space  
1184 mecànica > mecànica analítica ca espai de configuració terme pral.n m es espacio de configuración  fr espace de configuration  en configuration space  
1185 física quàntica ca espai de Hilbert terme pral.n m es espacio de Hilbert  fr espace de Hilbert  en Hilbert space  sbl ${\cal H}$  
1186 mecànica > mecànica analítica ca espai fàsic terme pral.n m ca espai de les fases sin. compl.n m es espacio de las fases  es espacio fásico  fr espace des phases  en phase space  
1187 relativitat ca espaitemps de Minkowski terme pral.n m ca espai de Minkowski sin. compl.n m ca univers de Minkowski sin. compl.n m es espacio de Minkowski  es espacio-tiempo de Minkowski  es universo de Minkowski  fr espace de Minkowski  fr espace-temps de Minkowski  fr univers de Minkowski  en Minkowski space  en Minkowski space-time  en Minkowski universe  
1188 òptica ca espai imatge terme pral.n m es espacio imagen  fr espace image  en image space  
1189 termes generals ca espai lliure terme pral.n m es espacio libre  fr espace libre  en free space  
1190 òptica ca espai objecte terme pral.n m es espacio objeto  fr espace objet  en object space  
1191 relativitat ca espaitemporal terme pral.adj es espaciotemporal  fr spatiotemporel -elle  en space-time  en spatiotemporal  
1192 relativitat ca espaitemps terme pral.n m ca univers sin. compl.n m es espacio-tiempo  es universo  fr espace-temps  fr univers  en space-time  en universe  
1193 física nuclear ca espal·lació terme pral.n f es espalación  fr spallation  en spallation  
1194 termes generals ca espectre terme pral.n m es espectro  fr spectre  en spectrum  
1195 física nuclear ca espectre β terme pral.n m es espectro β  fr spectre β  en β spectrum  
1196 física nuclear ca espectre γ terme pral.n m es espectro γ  fr spectre γ  en γ spectrum  
1197 física nuclear ca espectre α terme pral.n m es espectro α  fr spectre α  en α spectrum  
1198 mecànica > ones i acústica ca espectre acústic terme pral.n m es espectro acústico  fr spectre acoustique  en acoustic spectrum  en sound spectrum  
1199 física quàntica ca espectre atòmic terme pral.n m es espectro atómico  fr spectre atomique  en atomic spectrum  
1200 termodinàmica ca espectre energètic terme pral.n m ca espectre d'energies sin. compl.n m es espectro de energías  es espectro energético  fr spectre d'énergie  fr spectre énergétique  en energy spectrum  
1201 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca espectre de Brocken terme pral.n m es espectro de Brocken  fr spectre du Brocken  en Brocken spectrum  
1202 física quàntica ca espectre de raigs X terme pral.n m es espectro de rayos X  fr spectre de rayons X  en X-ray spectrum  
1203 electromagnetisme ca espectre electromagnètic terme pral.n m es espectro electromagnético  fr spectre électromagnétique  en electromagnetic spectrum  
1204 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca espectre estel·lar terme pral.n m es espectro estelar  fr spectre stellaire  en stellar spectrum  
1205 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca espectre llampec terme pral.n m es espectro relámpago  fr spectre éclair  fr spectre-éclair  en flash spectrum  
1206 electromagnetisme ca espectre visible terme pral.n m es espectro visible  fr spectre visible  en visible spectrum  
1207 òptica ca espectrofotòmetre terme pral.n m es espectrofotómetro  fr spectrophotomètre  en spectrophotometer  
1208 òptica ca espectròmetre terme pral.n m es espectrómetro  fr spectromètre  en spectrometer  
1209 termes generals ca espectroscòpia terme pral.n f es espectroscopia  fr spectroscopie  en spectroscopy  
1210 física dels materials ca espectroscòpia d'infraroig terme pral.n f ca espectroscòpia infraroja terme pral.n f es espectroscopia infrarroja  fr spectroscopie infrarouge  en infrared spectroscopy  
1211 física dels materials ca espectroscòpia d'ultraviolat terme pral.n f ca espectroscòpia ultraviolada terme pral.n f es espectroscopia ultravioleta  fr spectroscopie ultraviolette  en ultraviolet spectroscopy  
1212 física dels materials ca espectroscòpia de fotoelectrons de raigs X terme pral.n f ca espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X terme pral.n f ca XPS siglan f es espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X  es espectroscopia fotoelectrónica de rayos X  es XPS  fr spectroscopie de photoélectrons X  fr spectroscopie photoélectronique X  fr XPS  en X-ray photoelectron spectroscopy  en XPS  
1213 física dels materials ca espectroscòpia Mössbauer terme pral.n f es espectroscopia Mössbauer  fr spectroscopie Mössbauer  en Mössbauer spectroscopy  
1214 física dels materials ca espectroscòpia Raman terme pral.n f es espectroscopia Raman  fr spectroscopie Raman  en Raman spectroscopy  
1215 òptica ca mirall terme pral.n m ca espill sin. compl.n m es espejo  fr miroir  en mirror  
1216 física quàntica ca spin terme pral.n m ca espín sin. compl.n m ca moment angular intrínsec sin. compl.n m es espín  es momento angular intrínseco  fr moment angulaire intrinsèque  fr spin  en intrinsic angular momentum  en spin  sbl $m_s$  sbl $s$  
1217 física quàntica ca spinor terme pral.n m ca espinor sin. compl.n m es espinor  fr spineur  en spinor  
1218 òptica ca espiral de Cornu terme pral.n f es espiral de Cornu  fr spirale de Cornu  en Cornu's spiral  
1219 física nuclear ca esquema de desintegració terme pral.n m es esquema de desintegración  fr diagramme de désintégration  en decay scheme  
1220 mecànica ca estabilitat terme pral.n f es estabilidad  fr stabilité  en stability  
1221 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca estabilitat atmosfèrica terme pral.n f es estabilidad atmosférica  fr stabilité atmosphérique  en atmospheric stability  
1222 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca estació meteorològica terme pral.n f es estación meteorológica  fr station météorologique  en meteorological station  en weather station  
1223 termodinàmica ca estadística de Bose-Einstein terme pral.n f es estadística de Bose-Eintein  fr statistique de Bose-Einstein  en Bose-Einstein statistics  
1224 termodinàmica ca estadística de Fermi-Dirac terme pral.n f es estadística de Fermi-Dirac  fr statistique de Fermi-Dirac  en Fermi-Dirac statistics  
1225 termodinàmica ca estadística de Maxwell-Boltzmann terme pral.n f es estadística de Maxwell-Boltzmann  fr statistique de Maxwell-Boltzmann  en Maxwell-Boltzmann statistics  
1226 termodinàmica ca estadística quàntica terme pral.n f es estadística cuántica  fr statistique quantique  en quantum statistics  
1227 mecànica > mecànica de medis continus ca estalagmòmetre terme pral.n m es estalagmómetro  fr stalagmomètre  en stalagmometer  
1228 termes generals ca estat terme pral.n m es estado  fr état  en state  
1229 termodinàmica ca punt crític terme pral.n m ca estat crític sin. compl.n m es estado crítico  es punto crítico  fr état critique  fr point critique  en critical point  en critical state  
1230 termes generals ca estat de la matèria terme pral.n m ca estat d'agregació sin. compl.n m es estado  es estado de agregación  es estado de la materia  fr état d'agrégation  fr état de la matière  en state of aggregation  en state of matter  
1231 física quàntica ca ona de Bloch terme pral.n f ca estat de Bloch sin. compl.n m es estado de Bloch  es onda de Bloch  fr onde de Bloch  en Bloch state  en Bloch wave  
1232 física quàntica ca estat degenerat terme pral.n m es estado degenerado  fr état dégénéré  en degenerate state  
1233 física quàntica ca estat estacionari terme pral.n m es estado estacionario  fr état stationnaire  en stationary state  
1234 física quàntica ca estat excitat terme pral.n m es estado excitado  fr état excité  en excited state  
1235 física de partícules ca estat final terme pral.n m es estado final  fr état final  en final state  
1236 física quàntica ca estat fonamental terme pral.n m es estado fundamental  fr état fondamental  en ground state  
1237 termes generals ca estat gasós terme pral.n m ca gas sin. compl.n m es estado gaseoso  es gas  fr état gazeux  fr gaz  en gas  en gas state  
1238 física de partícules ca estat inicial terme pral.n m es estado inicial  fr état initial  en initial state  
1239 física nuclear ca estat isomèric terme pral.n m ca estat metaestable terme pral.n m es estado isomérico  es estado metaestable  fr état isomérique  fr état métastable  en isomeric state  
1240 termes generals ca estat líquid terme pral.n m es estado líquido  es líquido  fr état liquide  en liquid state  
1241 física quàntica ca estat quàntic terme pral.n m es estado cuántico  fr état quantique  en quantum state  
1242 termes generals ca estat sòlid terme pral.n m es estado sólido  es sólido  fr état solide  en solid state  
1243 termodinàmica ca estat termodinàmic terme pral.n m es estado termodinámico  fr état thermodynamique  en thermodynamic state  
1244 mecànica ca estàtica terme pral.n f es estática  fr statique  en statics  
1245 mecànica > mecànica de medis continus ca estàtica de fluids terme pral.n f es estática de fluidos  fr statique des fluides  en fluid statics  
1246 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca estel terme pral.n m ca estrela sin. compl.n f ca estrella sin. compl.n f es estrella  fr étoile  en star  
1247 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca estel binari terme pral.n m es estrella binaria  fr étoile binaire  en binary star  
1248 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca estel compacte terme pral.n m ca objecte compacte sin. compl.n m ca romanent estel·lar sin. compl.n m es estrella compacta  es remanente estelar  fr étoile compacte  fr rémanent d'étoile  en compact object  en compact star  en stellar remnant  
1249 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca estel de neutrons terme pral.n m es estrella de neutrones  fr étoile à neutrons  en neutron star  
1250 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca estel doble terme pral.n m es estrella doble  fr étoile double  en double star  
1251 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca meteor terme pral.n m ca estel fugaç sin. compl.n m es estrella fugaz  es meteoro  es metéoro  fr étoile filante  fr météore  en meteor  en shooting star  
1252 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca estel variable terme pral.n m es estrella variable  fr étoile variable  en variable star  
1253 termes generals ca estereometria terme pral.n f es estereometría  fr stéréométrie  en stereometry  
1254 unitats de mesura ca estereoradian terme pral.n m ca estereoradiant sin. compl.n m es estereorradián  fr stéradian  en steradian  sbl sr  
1255 òptica ca estereoscòpia terme pral.n f es estereoscopia  fr stéréoscopie  en stereoscopy  
1256 òptica ca visió estereoscòpica terme pral.n f ca estereovisió sin. compl.n f es estereovisión  es visión estereoscópica  fr stéréovision  fr vision stéréoscopique  en stereoscopic vision  en stereovision  
1257 òptica ca estigmatisme terme pral.n m es estigmatismo  fr stigmatisme  en stigmatism  
1258 física de partícules ca estranyesa terme pral.n f es extrañeza  fr étrangeté  en strangeness  sbl S  
1259 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca estratus terme pral.n m ca estrat sin. compl.n m es estrato  fr stratus  en stratus  sbl St  
1260 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca estratificació de l'aire terme pral.n f ca estratificació sin. compl.n f es estratificación  es estratificación del aire  fr stratification de l'air  en air stratification  
1261 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca estratocúmulus terme pral.n m ca estratocúmul sin. compl.n m es estratocúmulo  fr stratocumulus  en stratocumulus  sbl Sc  
1262 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca estratopausa terme pral.n f es estratopausa  fr stratopause  en stratopause  
1263 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca estratosfera terme pral.n f es estratosfera  fr stratosphère  en stratosphere  
1264 mecànica > mecànica de medis continus ca estricció terme pral.n f es estricción  fr striction  en necking  
1265 òptica ca estrioscòpia terme pral.n f ca mètode de Schlieren sin. compl.n m es estrioscopia  fr strioscopie  en Schlieren method  
1266 òptica ca estroboscopi terme pral.n m es estroboscopio  fr stroboscope  en stroboscope  
1267 òptica ca estroboscòpia terme pral.n f es estroboscopia  fr stroboscopie  en stroboscopy  
1268 física dels materials ca estructura de perovskita terme pral.n f es estructura tipo perovskita  fr structure de type pérovskite  en perovskite structure type  en perovskite-type crystal structure  
1269 física quàntica ca estructura fina terme pral.n f es estructura fina  fr structure fine  en fine structure  
1270 física quàntica ca estructura hiperfina terme pral.n f es estructura hiperfina  fr structure hyperfine  en hyperfine structure  
1271 termes generals ca èter terme pral.n m es éter  fr éther  en aether  en ether  
1272 termodinàmica ca evaporació terme pral.n f es evaporación  fr évaporation  en evaporation  
1273 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca evolució estel·lar terme pral.n f es evolución estelar  fr évolution des étoiles  en stellar evolution  
1274 unitats de mesura ca exa- terme pral.pfx es exa-  fr exa-  en exa-  sbl E  
1275 termes generals ca exactitud terme pral.n f es exactitud  fr exactitude  en accuracy  
1276 física nuclear ca excés de massa terme pral.n m es exceso de masa  fr excès de masse  en mass excess  
1277 física atòmica ca excímer terme pral.n m es excímero  fr excimère  en excimer  
1278 física quàntica ca excitació terme pral.n f es excitación  fr excitation  en excitation  
1279 física quàntica ca excitó terme pral.n m es excitón  fr exciton  en exciton  
1280 termodinàmica ca exergia terme pral.n f es exergía  fr exergie  en exergy  
1281 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca exoplaneta terme pral.n m ca planeta extrasolar terme pral.n m es exoplaneta  es planeta extrasolar  fr exoplanète  fr planète extrasolaire  en exoplanet  en extrasolar planet  
1282 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca exosfera terme pral.n f es exosfera  fr exosphère  en exosphere  
1283 termodinàmica ca exotèrmic -a terme pral.adj es exotérmico  fr exothermique  en exothermal  en exothermic  
1284 termodinàmica ca expansió terme pral.n f es expansión  fr détente  en volume expansion  
1285 termodinàmica ca expansió de Joule-Kelvin terme pral.n f ca expansió de Joule-Thomson sin. compl.n f es expansión Joule-Kelvin  es expansión Joule-Thomson  fr détente Joule-Kelvin  fr détente Joule-Thomson  en Joule-Kelvin expansion  en Joule-Thomson expansion  
1286 relativitat ca expansió de l'univers terme pral.n f es expansión del universo  fr expansion de l'univers  en expansion of the universe  
1287 termes generals ca experiment terme pral.n m ca experiència sin. compl.n f es experiencia  es experimento  fr expérience  en experiment  
1288 electromagnetisme ca experiment d'Oersted terme pral.n m es experimento de Oersted  fr expérience d'Oersted  en Oersted's experiment  
1289 mecànica ca experiment de Cavendish terme pral.n m es experimento de Cavendish  fr expérience de Cavendish  en Cavendish experiment  
1290 física quàntica ca experiment de Davisson-Germer terme pral.n m es experimento de Davisson-Germer  fr expérience de Davisson-Germer  en Davisson-Germer experiment  
1291 electromagnetisme ca experiment de Faraday terme pral.n m es experimento de Faraday  fr expérience de Faraday  en Faraday experiment  
1292 mecànica ca experiment de Foucault terme pral.n m ca pèndol de Foucault sin. compl.n m es experimento de Foucault  fr expérience de Foucault  en Foucault's experiment  
1293 òptica ca experiment de Young terme pral.n m ca experiment de la doble escletxa sin. compl.n m ca experiment de les dues escletxes sin. compl.n m es experimento de la doble rendija  es experimento de Young  fr fentes de Young  fr interférences de Young  en double-slit experiment  en Young's experiment  
1294 electromagnetisme ca experiment de la gota d'oli terme pral.n m ca experiment de Millikan terme pral.n m es experimento de la gota de aceite  es experimento de Millikan  fr expérience de la goutte d'huile  fr expérience de Millikan  en Millikan's experiment  en oil-drop experiment  
1295 relativitat ca experiment de Michelson-Morley terme pral.n m es experimento de Michelson-Morley  fr expérience de Michelson-Morley  en Michelson-Morley experiment  
1296 física quàntica ca experiment de Stern i Gerlach terme pral.n m es experimento de Stern y Gerlach  fr expérience de Stern et Gerlach  en Stern-Gerlach experiment  
1297 termes generals ca experiment imaginari terme pral.n m es experimento imaginario  es experimento mental  fr expérience de pensée  en gedankenexperiment  en thought experiment  
1298 mecànica ca exponent de Liapunov terme pral.n m es exponente de Lyapunov  fr exposant de Lyapounov  en Lyapunov exponent  sbl $\lambda$  
1299 termodinàmica ca exponent politròpic terme pral.n m ca índex politròpic sin. compl.n m es exponente politrópico  fr exposant polytropique  en polytropic exponent  sbl $n$  
1300 física nuclear ca exposició terme pral.n f es exposición  fr exposition  en exposure  
1301 física dels materials ca extrusió terme pral.n f es extrusión  fr extrusion  en extrusion  
1302 física nuclear ca factor d'acumulació terme pral.n m es factor de acumulación  fr facteur d'accumulation  en build-up factor  en buildup factor  
1303 física de la matèria condensada ca factor d'empaquetament atòmic terme pral.n m es factor de empaquetamiento atómico  fr compacité  fr taux de remplissage atomique  en atomic packing factor  en APF  
1304 relativitat ca factor de Lorentz terme pral.n m es factor de Lorentz  fr facteur de Lorentz  en Lorentz factor  sbl $\gamma$  
1305 física nuclear ca factor de multiplicació terme pral.n m es factor de multiplicación  fr facteur de multiplication  en multiplication factor  
1306 física nuclear ca factor de multiplicació efectiu terme pral.n m es factor de multiplicación efectivo  fr facteur de multiplication effectif  en effective multiplication factor  sbl $k_{\mathrm{ef}}$  
1307 física nuclear ca factor de multiplicació gasosa terme pral.n m es factor de multiplicación gaseosa  fr facteur de multiplication dans le gaz  en gas multiplication factor  
1308 física nuclear ca factor de multiplicació infinit terme pral.n m es factor de multiplicación infinito  fr facteur de multiplication infini  en infinite multiplication factor  sbl $k_\infty$  
1309 física nuclear ca factor de ponderació de la radiació terme pral.n m es factor de ponderación de la radiación  fr facteur de pondération de la radiation  fr facteur de pondération des rayonnements  en radiation weighting factor  sbl $w_{\mathrm{R}}$  
1310 electromagnetisme ca factor de potència terme pral.n m es factor de potencia  fr facteur de puissance  en power factor  sbl $\cos\phi$  
1311 física nuclear ca factor de qualitat terme pral.n m es factor de calidad  fr facteur de qualité  en quality factor  sbl $Q$  
1312 termes generals ca factor de qualitat terme pral.n m ca factor Q sin. compl.n m es factor de calidad  es factor Q  fr facteur de qualité  fr facteur Q  en Q factor  en quality factor  sbl $Q$  
1313 òptica ca reflectància terme pral.n f ca factor de reflexió sin. compl.n m es factor de reflexión  es reflectancia  fr facteur de réflexion  fr réflectance  en reflectance  en reflection factor  
1314 electromagnetisme ca transmitància terme pral.n f ca factor de transmissió sin. compl.n m es factor de transmisión  es transmitancia  fr facteur de transmission  fr transmittance  en transmission factor  en transmittance  sbl $T$  
1315 física quàntica ca factor g terme pral.n m es factor g  fr facteur g  en g-factor  sbl g  
1316 física de partícules ca factor geomètric terme pral.n m es factor geométrico  fr facteur géométrique  en geometric factor  
1317 electromagnetisme ca raó giromagnètica terme pral.n f ca factor giromagnètic sin. compl.n m es razón giromagnética  fr coefficient gyromagnétique  fr rapport gyromagnétique  en gyromagnetic coefficient  en gyromagnetic ratio  sbl $\gamma$  
1318 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca fàcula terme pral.n f es fácula  fr facule  en facula  
1319 física de la terra i de l'espai > geofísica ca falla terme pral.n f es falla  fr faille  en fault  
1320 òptica ca fals color terme pral.n m es falso color  fr fausse couleur  en false color  en false colour  
1321 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca família d'asteroides terme pral.n f ca família d'Hirayama sin. compl.n f es familia de asteroides  es familia de Hirayama  fr famille d'astéroïdes  fr famille de Hirayama  en asteroid family  en Hirayama family  
1322 unitats de mesura ca farad terme pral.n m es farad  es faradio  fr farad  en farad  sbl F  
1323 mecànica > ones i acústica ca fase terme pral.n f es fase  fr phase  en phase  
1324 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca fase terme pral.n f es fase  fr phase  en phase  
1325 termes generals ca fase terme pral.n f es fase  fr phase  en phase  sbl $\phi$  
1326 termodinàmica ca fase terme pral.n f es fase  fr phase  en phase  
1327 termes generals ca fasor terme pral.n m es fasor  fr phaseur  en phasor  
1328 mecànica > mecànica de medis continus ca fatiga terme pral.n f ca fatiga dels materials sin. compl.n f es fatiga  fr fatigue  fr fatigue des matériaux  en fatigue  
1329 electromagnetisme ca força contraelectromotriu terme pral.n f ca FCEM siglan f es fuerza contraelectromotriz  es FCEM  fr force contre-électromotrice  fr FCEM  en back electromotive force  en counter electromotive force  en CEMF  sbl ${\cal E}$  
1330 física de partícules ca feix de partícules terme pral.n m es haz de partículas  fr faisceau de particules  en particle beam  
1331 electromagnetisme ca força electromotriu terme pral.n f ca FEM siglan f es fuerza electromotriz  es FEM  fr force électromotrice  fr FEM  en electromotive force  en EMF  sbl ${\cal E}$  
1332 unitats de mesura ca femto- terme pral.pfx es femto-  fr femto-  en femto-  sbl f  
1333 unitats de mesura ca femtòmetre terme pral.n m ca fermi sin. compl.n m es femtómetro  es fermi  fr femtomètre  fr fermi  en femtometer  en femtometre  en fermi  sbl fm  
1334 termes generals ca fenomen terme pral.n m es fenómeno  fr phénomène  en phenomenon  
1335 física quàntica ca fermió terme pral.n m es fermión  fr fermion  en fermion  
1336 física de partícules ca fermió de Dirac terme pral.n m ca partícula de Dirac terme pral.n f es fermión de Dirac  es partícula de Dirac  fr fermion de Dirac  fr particule de Dirac  en Dirac fermion  en Dirac particle  
1337 física de partícules ca fermió de Majorana terme pral.n m ca partícula de Majorana terme pral.n f es fermión de Majorana  es partícula de Majorana  fr fermion de Majorana  fr particule de Majorana  en Majorana fermion  en Majorana particle  
1338 física quàntica ca fermiònic -a terme pral.adj es fermiónico  fr fermionique  en fermionic  
1339 electromagnetisme ca ferrimagnetisme terme pral.n m es ferrimagnetismo  fr ferrimagnétisme  en ferrimagnetism  
1340 electromagnetisme ca ferroelectricitat terme pral.n f es ferroelectricidad  fr ferroélectricité  en ferroelectricity  
1341 electromagnetisme ca ferromagnetisme terme pral.n m es ferromagnetismo  fr ferromagnétisme  en ferromagnetism  
1342 física nuclear ca fèrtil terme pral.adj es fértil  fr fertile  en fertile  
1343 física dels materials ca fibra de carboni terme pral.n f es fibra de carbono  fr fibre de carbone  en carbon fiber  en carbon fibre  
1344 física dels materials ca fibra de vidre terme pral.n f es fibra de vidrio  fr fibre de verre  en fiberglass  en fibreglass  en glass fiber  en glass fibre  
1345 mecànica > mecànica de medis continus ca fibra neutra terme pral.n f es fibra neutra  fr fibre neutre  en neutral axis  
1346 òptica ca fibra òptica terme pral.n f es fibra óptica  fr fibre optique  en optical fiber  en optical fibre  
1347 mecànica > ones i acústica ca patró d'interferència terme pral.n m ca figura d'interferència sin. compl.n f es patrón de interferencia  fr figure d'interférence  en interference pattern  
1348 òptica ca patró de difracció terme pral.n m ca figura de difracció sin. compl.n f es patrón de difracción  fr figure de diffraction  en diffraction pattern  
1349 física de la terra i de l'espai > geofísica ca figura de la Terra terme pral.n f ca forma de la Terra sin. compl.n f es figura de la Tierra  es forma de la Tierra  fr figure de la Terre  fr forme de la Terre  en figure of the Earth  
1350 mecànica ca figures de Chladni terme pral.n f pl es figuras de Chladni  fr figures de Chladni  en Chladni figures  
1351 òptica ca filtratge òptic terme pral.n m es filtrado óptico  fr filtrage optique  en optical filtering  
1352 òptica ca filtre de color terme pral.n m es filtro de color  fr filtre coloré  en color filter  en colour filter  
1353 òptica ca filtre òptic terme pral.n m es filtro óptico  fr filtre optique  en optical filter  en optical filtre  
1354 electromagnetisme ca finestra terme pral.n f es ventana  fr fenêtre  en window  
1355 electromagnetisme ca finestra atmosfèrica terme pral.n f ca finestra electromagnètica sin. compl.n f es ventana atmosférica  fr fenêtre atmosphérique  en atmospheric window  
1356 termes generals ca física terme pral.n f es física  fr physique  en physics  
1357 física quàntica ca física atòmica terme pral.n f es física atómica  fr physique atomique  en atomic physics  
1358 termes generals ca física clàssica terme pral.n f es física clásica  fr physique classique  en classical physics  
1359 física de partícules ca física de partícules terme pral.n f ca física d'altes energies sin. compl.n f es física de altas energías  es física de partículas  fr physique corpusculaire  fr physique des hautes énergies  fr physique des particules  en high-energy nuclear physics  en high-energy physics  en particle physics  
1360 física quàntica ca física nuclear terme pral.n f es física nuclear  fr physique nucléaire  en nuclear physics  
1361 física quàntica ca física quàntica terme pral.n f es física cuántica  fr physique quantique  en quantum physics  
1362 física nuclear ca físsil terme pral.adj es fisible  fr fissile  en fissile  
1363 física nuclear ca fissió terme pral.n f es fisión  es fisión nuclear  fr fission  fr fission nucléaire  en fission  en nuclear fission  
1364 física nuclear ca fissió en cadena terme pral.n f es fisión en cadena  fr fission en chaîne  en chain fission  
1365 física nuclear ca fissió espontània terme pral.n f es fisión espontánea  fr fission spontanée  en spontaneous fission  
1366 física nuclear ca fissió induïda terme pral.n f es fisión inducida  fr fission induite  fr fission provoquée  en induced fission  
1367 física nuclear ca fissionable terme pral.adj es fisionable  fr fissionnable  en fissionable  
1368 física nuclear ca fissionar terme pral.v intr ca fissionar-se terme pral.v intr pron es fisionar  es fisionarse  fr fissionner  fr fissionner, se  en fission, to  en split, to  
1369 mecànica > mecànica de medis continus ca flexió terme pral.n f es flexión  fr flexion  en bending  en flexure  
1370 termes generals ca fluctuació terme pral.n f es fluctuación  fr fluctuation  en fluctuation  
1371 mecànica > mecànica de medis continus ca fluència terme pral.n f es fluencia  fr limite d'élasticité  en yield  
1372 física quàntica ca fluència d'energia terme pral.n f es fluencia de energía  fr fluence énergétique  en energy fluence  
1373 física quàntica ca fluència de partícules terme pral.n f es fluencia de partículas  fr fluence de particules  en particle fluence  
1374 mecànica > mecànica de medis continus ca fluid terme pral.n m es fluido  fr fluide  en fluid  
1375 mecànica > mecànica de medis continus ca fluid newtonià terme pral.n m es fluido newtoniano  fr fluide newtonien  en Newtonian fluid  
1376 mecànica > mecànica de medis continus ca fluïdesa terme pral.n f es fluidez  fr fluidité  en fluidity  sbl $\phi$  
1377 física quàntica ca fluorescència terme pral.n f es fluorescencia  fr fluorescence  en fluorescence  
1378 termes generals ca flux terme pral.n m es flujo  fr flux  en flux  
1379 termes generals ca flux d'un camp vectorial terme pral.n m ca flux d'un camp vectorial a través d'una superfície sin. compl.n m ca flux d'un vector sin. compl.n m es flujo de un campo vectorial  es flujo de un vector  es flujo de un vector a través de una superficie  fr flux d'un champ vectoriel  fr flux d'un champ vectoriel à travers une surface  fr flux d'un vecteur  en flux of a vector  en flux of a vector field  en surface integral of vector field  en vector flux  sbl $\varPhi$  
1380 termes generals ca flux de partícules terme pral.n m es flujo de partículas  fr flux de particules  en particle flux  
1381 mecànica ca flux de velocitats terme pral.n m es flujo de velocidades  fr flux de vélocité  en velocity flux  
1382 termes generals ca flux energètic terme pral.n m es flujo de energía  fr flux énergétique  en energy flux  
1383 física de la terra i de l'espai > geofísica ca flux geotèrmic terme pral.n m es flujo geotérmico  fr flux géothermique  en Earth's heat flow  en geothermal flow  
1384 òptica ca flux lluminós terme pral.n m es flujo luminoso  fr flux lumineux  en luminous flux  sbl $\varPhi$  
1385 electromagnetisme ca força magnetomotriu terme pral.n f ca FMM siglan f es fuerza magnetomotriz  es FMM  fr force magnétomotrice  fr FMM  en magnetomotive force  en MMF  sbl ${\cal F}$  
1386 òptica ca focus imatge terme pral.n m es foco imagen  fr foyer image  en image focal point  en image focus  
1387 òptica ca focus objecte terme pral.n m es foco objeto  fr foyer objet  en object focal point  en object focus  
1388 física de la terra i de l'espai > geofísica ca hipocentre terme pral.n m ca focus sísmic sin. compl.n m es foco sísmico  es hipocentro  fr foyer sismique  fr hypocentre  en earthquake focus  en hypocenter  en hypocentre  en seismic focus  
1389 termodinàmica ca font tèrmica terme pral.n f ca focus tèrmic sin. compl.n m ca font de calor sin. compl.n f es foco térmico  es fuente de calor  fr source de chaleur  en heat reservoir  
1390 unitats de mesura ca fon terme pral.n m es fon  es fonio  fr phone  en phon  sbl phon  
1391 física quàntica ca fonó terme pral.n m es fonón  fr phonon  en phonon  
1392 mecànica > ones i acústica ca fonòmetre terme pral.n m es fonómetro  fr phonomètre  en phonometer  
1393 mecànica > ones i acústica ca fonometria terme pral.n f es fonometría  fr phonométrie  en phonometry  
1394 electromagnetisme ca font de corrent terme pral.n f es fuente de corriente  fr source de courant  en current supply  
1395 òptica ca font de llum terme pral.n f es fuente de luz  fr source de lumière  en light source  
1396 física quàntica ca font de radiació terme pral.n f es fuente de radiación  fr source de rayonnement  en radiation source  
1397 electromagnetisme ca font de tensió terme pral.n f es fuente de tensión  fr source de tension  en voltage supply  
1398 òptica ca font puntual terme pral.n f es fuente puntual  fr source ponctuelle  en point source  
1399 electromagnetisme ca forat terme pral.n m es hueco  fr lacune  en vacancy  
1400 relativitat ca forat de cuc terme pral.n m es agujero de gusano  fr trou de ver  en wormhole  
1401 relativitat ca forat negre terme pral.n m es agujero negro  fr trou noir  en black hole  
1402 mecànica ca força terme pral.n f es fuerza  fr force  en force  sbl $\vec{F}$  
1403 mecànica ca força a distància terme pral.n f es fuerza a distancia  fr force à distance  en force at a distance  
1404 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca força bàrica terme pral.n f es fuerza bárica  fr force due au gradient de pression  en pressure gradient force  
1405 mecànica ca força central terme pral.n f es fuerza central  fr force centrale  en central force  
1406 mecànica ca força centrífuga terme pral.n f es fuerza centrífuga  fr force centrifuge  en centrifugal force  
1407 mecànica ca força centrípeta terme pral.n f es fuerza centrípeta  fr force centripète  en centripetal force  
1408 mecànica ca força conservativa terme pral.n f es fuerza conservativa  fr force conservative  en conservative force  
1409 mecànica ca força d'atracció terme pral.n f es fuerza de atracción  fr force d'attraction  en attractive force  
1410 mecànica ca força d'inèrcia terme pral.n f es fuerza de inercia  fr force d'inertie  en force of inertia  
1411 mecànica ca força de Coriolis terme pral.n f es fuerza de Coriolis  fr force de Coriolis  en Coriolis force  
1412 mecànica ca força de fregament terme pral.n f es fuerza de rozamiento  fr force de frottement  en frictional force  
1413 mecànica ca força de lligam terme pral.n f es fuerza de ligadura  fr force de contrainte  fr force de liaison  en constraint force  
1414 electromagnetisme ca força de Lorentz terme pral.n f es fuerza de Lorentz  fr force de Lorentz  en Lorentz force  
1415 relativitat ca quadriforça terme pral.n f ca força de Minkowski sin. compl.n f es cuadrifuerza  es fuerza de Minkowski  fr quadriforce  en four-force  sbl $f^{\mu}$  
1416 mecànica ca força de repulsió terme pral.n f es fuerza de repulsión  fr force de répulsion  en repulsive force  
1417 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca força del vent terme pral.n f es fuerza del viento  fr force du vent  en wind force  
1418 electromagnetisme ca força electromotriu induïda terme pral.n f ca força electromotriu sin. compl.n f es fuerza electromotriz inducida  fr force électromotrice induite  fr tension induite  en induced voltage  sbl $\cal E$  
1419 electromagnetisme ca força electromotriu autoinduïda terme pral.n f es fuerza electromotriz autoinducida  fr force électromotrice auto-induite  en self-induced electromotive force  
1420 física de partícules ca força nuclear terme pral.n f ca força forta residual sin. compl.n f es fuerza fuerte residual  es fuerza nuclear  fr force forte résiduelle  fr force nucléaire  en nuclear force  en residual strong force  
1421 mecànica > mecànica analítica ca força generalitzada terme pral.n f es fuerza generalizada  fr force généralisée  en generalised force  en generalized force  
1422 mecànica ca força gravitatòria terme pral.n f ca força gravitacional sin. compl.n f es fuerza gravitacional  es fuerza gravitatoria  fr force gravitationnelle  en gravitational force  
1423 mecànica ca força impulsiva terme pral.n f es fuerza impulsiva  fr force impulsive  en impulsive force  
1424 mecànica ca força recuperadora terme pral.n f es fuerza recuperadora  fr force de rappel  en restoring force  
1425 termodinàmica ca forces de Van der Waals terme pral.n f pl es fuerzas de Van der Waals  fr forces de Van der Waals  en van der Waals forces  
1426 mecànica ca forces externes terme pral.n f pl es fuerzas externas  fr forces extérieures  en external forces  
1427 mecànica ca forces internes terme pral.n f pl es fuerzas internas  fr forces intérieures  en internal forces  
1428 física de partícules ca fórmula de Bethe terme pral.n f es fórmula de Bethe  fr formule de Bethe  en Bethe formula  
1429 física nuclear ca fórmula de Bragg-Kleeman terme pral.n f es fórmula de Bragg-Kleeman  fr formule de Bragg-Kleeman  en Bragg-Kleeman formula  
1430 física quàntica ca fórmula de Breit-Wigner terme pral.n f es fórmula de Breit-Wigner  fr formule de Breit-Wigner  en Breit-Wigner formula  
1431 física quàntica ca fórmula de Klein-Nishina terme pral.n f es fórmula de Klein-Nishina  fr formule de Klein-Nishina  en Klein-Nishina formula  
1432 física quàntica ca fórmula de Mott terme pral.n f es fórmula de Mott  fr formule de Mott  en Mott formula  
1433 electromagnetisme ca fórmula de Neumann terme pral.n f es fórmula de Neumann  fr formule de Neumann  en Neumann formula  
1434 física quàntica ca fórmula de Rosenbluth terme pral.n f es fórmula de Rosenbluth  fr formule de Rosenbluth  en Rosenbluth formula  
1435 física quàntica ca fórmula de Rutherford terme pral.n f es fórmula de Rutherford  fr formule de Rutherford  en Rutherford formula  
1436 física quàntica ca fórmula de Rydberg terme pral.n f es fórmula de Rydberg  fr formule de Rydberg  en Rydberg formula  
1437 física nuclear ca fórmula semiempírica de masses terme pral.n f ca fórmula de von Weizsäcker sin. compl.n f ca fórmula de Weizsäcker sin. compl.n f es fórmula de Weizsäcker  es fórmula semiempírica de masas  fr formule de Weizsäcker  fr formule semi-empirique de masse  en semiempirical mass formula  en Weizsäcker mass formula  
1438 òptica ca fórmula del constructor de lents terme pral.n f es fórmula del constructor de lentes  fr formule des lunetiers  en lensmaker's formula  
1439 física de la terra i de l'espai > geofísica ca fórmula internacional de la gravetat terme pral.n f es fórmula internacional de la gravedad  fr formule gravimétrique internationale  en International Gravity Formula  
1440 òptica ca fórmules de Fresnel terme pral.n f pl es fórmulas de Fresnel  fr formules de Fresnel  en Fresnel equations  
1441 termodinàmica ca forn terme pral.n m es horno  fr four  en furnace  
1442 física dels materials ca fosa terme pral.n f es fundición  fr fonte  en casting  
1443 física dels materials ca fosa terme pral.n f es fundición  fr fonte  en cast iron  
1444 física quàntica ca fosforescència terme pral.n f es fosforescencia  fr phosphorescence  en phosphorescence  
1445 unitats de mesura ca fot terme pral.n m es fot  fr phot  en phot  sbl ph  
1446 òptica ca fotó terme pral.n m es fotón  fr photon  en photon  sbl γ  
1447 física quàntica ca fotocàtode terme pral.n m es fotocátodo  fr photocathode  en photocathode  
1448 electromagnetisme ca fotoconductivitat terme pral.n f es fotoconductividad  fr photoconductivité  en photoconductivity  
1449 mecànica ca fotoelasticitat terme pral.n f es fotoelasticidad  fr photoélasticité  en photoelasticity  
1450 física quàntica ca fotoelectró terme pral.n m es fotoelectrón  fr photoélectron  en photoelectron  
1451 electromagnetisme ca fotomagnetisme terme pral.n m es fotomagnetismo  fr photomagnétisme  en photomagnetism  
1452 òptica ca fotòmetre terme pral.n m es fotómetro  fr photomètre  en photometer  
1453 òptica ca fotometria terme pral.n f es fotometría  fr photométrie  en photometry  
1454 física quàntica ca fotomultiplicador terme pral.n m es fotomultiplicador  fr photomultiplicateur  fr PM  en photomultiplier  en PM  
1455 òptica ca fotònica terme pral.n f es fotónica  fr photonique  en photonics  
1456 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca fotosfera terme pral.n f es fotosfera  fr photosphère  en photosphere  
1457 física quàntica ca fototub terme pral.n m es fototubo  fr phototube  en phototube  
1458 física de partícules ca fracció de ramificació terme pral.n f es fracción de ramificación  fr rapport d'embranchement  en branching ratio  
1459 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca fractocúmulus terme pral.n m ca fractocúmul sin. compl.n m es fractocúmulo  fr fractocumulus  en fractocumulus  sbl Cu fr  
1460 física nuclear ca fragment de fissió terme pral.n m es fragmento de fisión  fr fragment de fission  en fission fragment  
1461 unitats de mesura ca franklin terme pral.n m ca statcoulomb sin. compl.n m es franklin  es statcoulomb  fr franklin  fr statcoulomb  en franklin  en statcoulomb  sbl Fr [franklin]  sbl statC [statcoulomb]  
1462 electromagnetisme ca fre magnètic terme pral.n m es freno magnético  fr frein à courants de Foucault  fr frein magnétique  en eddy-current brake  en magnetic brake  
1463 mecànica ca fregament terme pral.n m ca fricció sin. compl.n f es fricción  es rozamiento  fr frottement  en friction  
1464 mecànica ca fregament de Coulomb terme pral.n m es rozamiento de Coulomb  fr frottement de Coulomb  en Coulomb friction  
1465 mecànica ca fregament intern terme pral.n m es rozamiento interno  fr frottement intérieur  en internal friction  
1466 termes generals ca freqüència terme pral.n f es frecuencia  fr fréquence  en frequency  sbl $f$  sbl $\nu$  
1467 mecànica > ones i acústica ca freqüència angular terme pral.n f ca pulsació sin. compl.n f es frecuencia angular  es pulsación  fr fréquence angulaire  fr pulsation  en angular frequency  en circular frequency  en pulsation  sbl $\omega$  
1468 electromagnetisme ca freqüència de ciclotró terme pral.n f ca freqüència ciclotrònica sin. compl.n f es frecuencia de ciclotrón  fr fréquence cyclotron  en cyclotron frequency  
1469 termodinàmica ca freqüència de col·lisió terme pral.n f es frecuencia de colisión  fr fréquence des chocs  fr fréquence des collisions  en collision frequency  sbl $Z$  
1470 física quàntica ca freqüència de Larmor terme pral.n f es frecuencia de Larmor  fr fréquence de Larmor  en Larmor frequency  sbl $\omega_{\mathrm{L}}$  
1471 mecànica > ones i acústica ca freqüència fonamental terme pral.n f es frecuencia fundamental  fr fréquence fondamentale  en fundamental frequency  
1472 mecànica > ones i acústica ca freqüència pròpia terme pral.n f ca freqüència natural sin. compl.n f es frecuencia natural  es frecuencia propia  fr fréquence propre  en natural frequency  
1473 unitats de mesura ca fresnel terme pral.n m es fresnel  fr fresnel  en fresnel  
1474 unitats de mesura ca frigoria terme pral.n f es frigoría  fr frigorie  en frigorie  sbl fg  
1475 termodinàmica ca refrigerador terme pral.n m ca frigorífic sin. compl.n m es frigorífico  es refrigerador  fr réfrigérateur  en refrigerator  
1476 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca front terme pral.n m es frente  fr front  en front  
1477 mecànica > ones i acústica ca front d'ona terme pral.n m ca superfície d'ona sin. compl.n f es frente de onda  es superficie de onda  fr front d'onde  fr surface d'onde  en wave front  en wave surface  
1478 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca front polar terme pral.n m es frente polar  fr front polaire  en polar front  
1479 termodinàmica ca fugacitat terme pral.n f es fugacidad  fr fugacité  en fugacity  sbl $f$  
1480 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca fulguració solar terme pral.n f es fulguración solar  fr éruption solaire  en flare  
1481 física dels materials ca ful·lerè terme pral.n m es fulereno  es fullereno  fr fullerène  en fullerene  
1482 termodinàmica ca funció d'estat terme pral.n f es función de estado  fr fonction d'état  en function of state  
1483 física quàntica ca funció d'ona terme pral.n f es función de onda  fr fonction d'onde  en wave function  sbl $\psi$  sbl $\psi (\vec{r})$  
1484 física quàntica ca funció de Brillouin terme pral.n f es función de Brillouin  fr fonction de Brillouin  en Brillouin function  
1485 mecànica > mecànica analítica ca hamiltonià terme pral.n m ca funció de Hamilton sin. compl.n f es función de Hamilton  es hamiltoniano  fr fonction de Hamilton  fr hamiltonien  en Hamilton function  en Hamiltonian  sbl $H$  
1486 mecànica > mecànica analítica ca lagrangià terme pral.n m ca funció de Lagrange sin. compl.n f es función de Lagrange  es lagrangiano  fr fonction de Lagrange  fr lagrangien  en Lagrange function  en Lagrangian  sbl $L$  
1487 electromagnetisme ca funció de Langevin terme pral.n f es función de Langevin  fr fonction de Langevin  en Langevin function  sbl $L$  
1488 termodinàmica ca funció de partició terme pral.n f es función de partición  fr fonction de partition  en partition function  sbl $Z$  
1489 física quàntica ca funció de treball terme pral.n f ca treball d'extracció sin. compl.n m ca treball de sortida sin. compl.n m es función de trabajo  fr travail d'extraction  fr travail de sortie  en work function  sbl $W$  
1490 termodinàmica ca fusió terme pral.n f es fusión  fr fusion  en fusion  en melting  
1491 física nuclear ca fusió nuclear terme pral.n f es fusión nuclear  fr fusion  fr fusion nucléaire  en fusion  en nuclear fusion  
1492 relativitat ca futur absolut terme pral.n m es futuro absoluto  fr futur absolu  en absolute future  
1493 electromagnetisme ca gàbia de Faraday terme pral.n f es jaula de Faraday  fr cage de Faraday  en Faraday cage  
1494 unitats de mesura ca gal terme pral.n m es gal  fr gal  en gal  sbl Gal  
1495 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca galàxia terme pral.n f es galaxia  fr galaxie  en galaxy  
1496 unitats de mesura ca galó terme pral.n m es galón  fr gallon  en gallon  sbl gal  
1497 física dels materials ca galvanització terme pral.n f es galvanización  es galvanizado  fr galvanisation  en galvanising  en galvanizing  
1498 electromagnetisme ca galvanòmetre terme pral.n m es galvanómetro  fr galvanomètre  en galvanometer  
1499 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca garbí terme pral.n m ca llebeig sin. compl.n m es ábrego  es garbino  es lebeche  fr suroît  en southwesterly wind  
1500 termodinàmica ca gas de Fermi terme pral.n m ca gas d'electrons lliures sin. compl.n m es gas de electrones libres  es gas de Fermi  fr gaz d'électrons libres  fr gaz de Fermi  en Fermi gas  en free electron gas  
1501 termodinàmica ca gas ideal terme pral.n m ca gas perfecte sin. compl.n m es gas ideal  es gas perfecto  fr gaz parfait  en ideal gas  en perfect gas  
1502 física quàntica ca paradoxa del gat de Schrödinger terme pral.n f ca gat de Schrödinger sin. compl.n m es gato de Schrödinger  es paradoja del gato de Schrödinger  fr chat de Schrödinger  fr paradoxe du chat de Schrödinger  en Schrödinger's cat  en Schrödinger's cat paradox  
1503 unitats de mesura ca gauss terme pral.n m es gauss  fr gauss  en gauss  sbl G  
1504 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca gebre terme pral.n m ca rosada blanca sin. compl.n f es escarcha  fr givre  en rime  
1505 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca gegant vermell terme pral.n m es gigante roja  fr géante rouge  en red giant  
1506 termodinàmica ca gel terme pral.n m es gel  fr gel  en gel  
1507 electromagnetisme ca generador elèctric terme pral.n m ca generador sin. compl.n m es generador  es generador eléctrico  fr générateur  fr générateur électrique  en electrical generator  en generator  
1508 electromagnetisme ca generador de Van de Graaff terme pral.n m es generador de Van de Graaff  fr générateur de Van de Graaff  en van de Graaff generator  
1509 electromagnetisme ca generador electroestàtic terme pral.n m ca màquina electroestàtica sin. compl.n f es generador electrostático  fr générateur électrostatique  en electrostatic generator  en electrostatic machine  
1510 física de la terra i de l'espai > geofísica ca geocronologia terme pral.n f es geocronología  fr géochronologie  en geochronology  
1511 física de la terra i de l'espai > geofísica ca geodèsia terme pral.n f es geodesia  fr géodésie  en geodesy  
1512 mecànica ca geodèsica terme pral.n f es geodésica  fr géodésique  en geodesic  
1513 física de la terra i de l'espai > geofísica ca geodinàmica terme pral.n f es geodinámica  fr géodynamique  en geodynamics  
1514 física de la terra i de l'espai > geofísica ca geoelectricitat terme pral.n f es geoelectricidad  fr géoélectricité  en geoelectricity  
1515 física de la terra i de l'espai > geofísica ca geofísica terme pral.n f es geofísica  fr géophysique  en geophysics  
1516 física de la terra i de l'espai > geofísica ca geòfon terme pral.n m es geófono  fr géophone  en geophone  
1517 física de la terra i de l'espai > geofísica ca geoide terme pral.n m es geoide  fr géoïde  en geoid  
1518 física de la terra i de l'espai > geofísica ca geomagnetisme terme pral.n m es geomagnetismo  fr géomagnétisme  en geomagnetism  
1519 física de la terra i de l'espai > geofísica ca magnetisme terrestre terme pral.n m ca geomagnetisme sin. compl.n m es geomagnetismo  es magnetismo terrestre  fr géomagnétisme  fr magnétisme terrestre  en geomagnetism  en terrestrial magnetism  
1520 física de la terra i de l'espai > geofísica ca geotèrmia terme pral.n f es geotermia  fr géothermie  en geothermics  en geothermy  
1521 unitats de mesura ca giga- terme pral.pfx es giga-  fr giga-  en giga-  sbl G  
1522 unitats de mesura ca gilbert terme pral.n m es gilbert  fr gilbert  en gilbert  sbl Gi  
1523 mecànica ca giroscopi terme pral.n m es giróscopo  fr gyroscope  en gyroscope  
1524 física de partícules ca gluó terme pral.n m es gluon  fr gluon  en gluon  sbl g  
1525 unitats de mesura ca grau centesimal terme pral.n m ca gon sin. compl.n m es gon  es gradián  es grado centesimal  fr degré centésimal  fr gon  fr grade  en centesimal degree  en gon  en grade  en gradian  sbl gon  sbl grad  
1526 termes generals ca goniòmetre terme pral.n m es goniómetro  fr goniomètre  en goniometer  
1527 termes generals ca goniometria terme pral.n f es goniometría  fr goniométrie  en goniometry  
1528 termes generals ca gradient terme pral.n m es gradiente  fr gradient  en gradient  
1529 termes generals ca gradient terme pral.n m es gradiente  fr gradient  en gradient  sbl grad  sbl $\vec{\nabla}$  
1530 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca gradient adiabàtic terme pral.n m es gradiente adiabático  fr gradient adiabatique  en adiabatic lapse rate  
1531 física dels materials ca grafè terme pral.n m es grafeno  fr graphène  en graphene  
1532 física dels materials ca grafit terme pral.n m es grafito  fr graphite  en graphite  
1533 unitats de mesura ca gram terme pral.n m ca gram massa sin. compl.n m es gramo  es gramo masa  fr gramme  fr gramme-masse  en gram  en gram in mass  en gramme  sbl g  
1534 física de la terra i de l'espai > geofísica ca grandària d'un terratrèmol terme pral.n f es tamaño de un terremoto  fr taille du tremblement de terre  en size of an earthquake  
1535 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca granulació terme pral.n f es granulación  fr granulation  en granulation  
1536 unitats de mesura ca grau terme pral.n m es grado  fr degré  en degree  
1537 termes generals ca grau terme pral.n m es grado  fr degré  fr division  en degree  en scale division  
1538 unitats de mesura ca grau terme pral.n m es grado  es grado de temperatura  fr degré  en degree  
1539 unitats de mesura ca grau Baumé terme pral.n m es grado Baumé  fr degré Baumé  en degree Baumé  sbl °B  sbl °Bé  
1540 unitats de mesura ca grau Celsius terme pral.n m ca grau centígrad terme pral.n m es grado Celsius  es grado centígrado  fr degré Celsius  en degree Celsius  sbl °C  
1541 mecànica > mecànica analítica ca grau de llibertat terme pral.n m es grado de libertad  fr degré de liberté  en degree of freedom  
1542 unitats de mesura ca grau Fahrenheit terme pral.n m es grado Fahrenheit  fr degré Fahrenheit  en degree Fahrenheit  sbl °F  
1543 unitats de mesura ca grau Réaumur terme pral.n m es grado Réaumur  fr degré Réaumur  en degree Réaumur  sbl ºR  sbl ºRé  
1544 unitats de mesura ca grau sexagesimal terme pral.n m es grado sexagesimal  fr degré sexagésimal  en sexagesimal degree  sbl °  
1545 mecànica ca gravetat terme pral.n f es gravedad  fr pesanteur  en gravity  
1546 mecànica ca gravetat específica terme pral.n f es gravedad específica  fr gravité spécifique  en specific gravity  
1547 física de la terra i de l'espai > geofísica ca gravetat normal terme pral.n f es gravedad normal  fr valeur normale de la pesanteur  en normal value of gravity  
1548 física de la terra i de l'espai > geofísica ca gravímetre terme pral.n m es gravímetro  fr gravimètre  en gravimeter  
1549 física de la terra i de l'espai > geofísica ca gravimetria terme pral.n f es gravimetría  fr gravimétrie  en gravimetry  
1550 mecànica ca gravitació terme pral.n f es gravitación  fr gravitation  en gravitation  
1551 relativitat ca gravitació quàntica terme pral.n f es gravitación cuántica  fr gravitation quantique  en quantum gravitation  
1552 física quàntica ca gravitó terme pral.n m es gravitón  fr graviton  en graviton  
1553 unitats de mesura ca gray terme pral.n m es gray  fr gray  en gray  sbl Gy  
1554 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca gregal terme pral.n m es gregal  fr grégal  en gregale  en northeasterly wind  
1555 física nuclear ca gruix de semireducció terme pral.n m es grosor de semirreducción  fr couche de demi-atténuation  fr CDA  en half-value layer  en HVL  
1556 física nuclear ca gruix màssic terme pral.n m es grosor másico  fr épaisseur massique  en mass surface density  
1557 òptica ca gruix òptic terme pral.n m es grosor óptico  fr épaisseur optique  en optical thickness  
1558 física de la matèria condensada ca grup espacial terme pral.n m ca grup cristal·logràfic sin. compl.n m ca grup de simetria espacial sin. compl.n m es grupo cristalográfico  es grupo de simetría espacial  es grupo espacial  fr groupe crystallographique  fr groupe d'espace  fr groupe de symétrie spatiale  fr groupe spatial  en crystallographic group  en space group  
1559 relativitat ca grup de Lorentz terme pral.n m es grupo de Lorentz  fr groupe de Lorentz  en Lorentz group  
1560 relativitat ca grup de Poincaré terme pral.n m es grupo de Poincaré  fr groupe de Poincaré  en Poincaré group  
1561 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca Grup Local terme pral.n m es Grupo Local  fr Groupe local  en Local Group  
1562 electromagnetisme ca guia d'ones terme pral.n f es guía de ondas  fr guide d'ondes  en waveguide  
1563 física quàntica ca teoria de gran unificació terme pral.n f ca GUT siglan f es teoría de gran unificación  es GUT  es TGU  fr théorie de grande unification  fr GUT  fr TGU  en grand unification theory  en grand unified theory  en GUT  
1564 física de partícules ca hadró terme pral.n m es hadrón  fr hadron  en hadron  
1565 física de partícules ca hadrònic -a terme pral.adj es hadrónico  fr hadronique  en hadronic  
1566 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca halo galàctic terme pral.n m es halo galáctico  fr halo galactique  en galactic halo  
1567 termes generals ca harmònic terme pral.n m es armónico  fr harmonique  en harmonic  
1568 unitats de mesura ca hectàrea terme pral.n f es hectárea  fr hectare  en hectare  sbl ha  
1569 unitats de mesura ca hecto- terme pral.pfx es hecto-  fr hecto-  en hecto-  sbl h  
1570 unitats de mesura ca hectopascal terme pral.n m ca mil·libar sin. compl.n m es hectopascal  es milibar  fr hectopascal  fr millibar  en hectopascal  en millibar  sbl hPa [hectopascal]  sbl mbar [mil·libar]  
1571 física quàntica ca helicitat terme pral.n f es helicidad  fr hélicité  en helicity  sbl $h$  
1572 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca heliògraf terme pral.n m es heliógrafo  fr héliographe  en heliograph  en sunshine recorder  
1573 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca heliògraf terme pral.n m es heliógrafo  fr héliographe  en heliograph  
1574 unitats de mesura ca henry terme pral.n m es henrio  es henry  fr henry  en henry  sbl H  
1575 mecànica ca herpolhòdia terme pral.n f es herpolhodia  fr herpolhodie  en herpolhode  
1576 unitats de mesura ca hertz terme pral.n m es hercio  es hertz  fr hertz  en hertz  sbl Hz  
1577 mecànica > mecànica de medis continus ca hidrodinàmica terme pral.n f es hidrodinámica  fr hydrodynamique  en hydrodynamics  
1578 mecànica > mecànica de medis continus ca hidroestàtica terme pral.n f es hidrostática  fr hydrostatique  en hydrostatics  
1579 física de la terra i de l'espai > geofísica ca hidròfon terme pral.n m es hidrófono  fr hydrophone  en hydrophone  
1580 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca hidrometeor terme pral.n m es hidrometeoro  fr hydrométéore  en hydrometeor  
1581 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca higròmetre terme pral.n m es higrómetro  fr hygromètre  en hygrometer  
1582 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca hipernova terme pral.n f es hipernova  fr hypernova  en hypernova  
1583 física de partícules ca hipernucli terme pral.n m es hipernúcleo  fr hypernoyau  en hypernucleus  
1584 física de partícules ca hiperó terme pral.n m es hiperón  fr hypéron  en hyperon  
1585 física de la terra i de l'espai > geofísica ca hipòtesi d'Airy terme pral.n f es hipótesis de Airy  fr hypothèse d'Airy  en Airy hypothesis  
1586 termodinàmica ca hipòtesi d'Avogadro terme pral.n f ca llei d'Avogadro terme pral.n f es hipótesis de Avogadro  es ley de Avogadro  fr loi d'Avogadro  en Avogadro's hypothesis  en Avogadro's law  
1587 física quàntica ca hipòtesi de De Broglie terme pral.n f es hipótesis de De Broglie  fr hypothèse de De Broglie  en de Broglie hypothesis  
1588 física de la terra i de l'espai > geofísica ca hipòtesi de Pratt terme pral.n f es hipótesis de Pratt  fr hypothèse de Pratt  en Pratt's hypothesis  
1589 física de la terra i de l'espai > geofísica ca teoria de Wegener terme pral.n f ca hipòtesi de Wegener sin. compl.n f es hipótesis de Wegener  es teoría de Wegener  fr hypothèse de Wegener  fr théorie de Wegener  en Wegener's hypothesis  en Wegener's theory  
1590 termes generals ca histèresi terme pral.n f es histéresis  fr hystérésis  en hysteresis  
1591 electromagnetisme ca histèresi dielèctrica terme pral.n f es histéresis dieléctrica  fr hystérésis diélectrique  en dielectric hysteresis  
1592 mecànica > mecànica de medis continus ca histèresi elàstica terme pral.n f es histéresis elástica  fr hystérésis élastique  en elastic hysteresis  
1593 electromagnetisme ca histèresi magnètica terme pral.n f es histéresis magnética  fr hystérésis magnétique  en magnetic hysteresis  
1594 mecànica ca hodògraf terme pral.n m es odógrafo  fr odographe  en odograph  
1595 mecànica ca hodògrafa terme pral.n f es hodógrafa  fr hodographe  en hodograph  
1596 mecànica ca hodòmetre terme pral.n m es odómetro  fr odomètre  en mileometer  en odometer  
1597 òptica ca holografia terme pral.n f es holografía  fr holographie  en holography  
1598 òptica ca holograma terme pral.n m es holograma  fr hologramme  en hologram  
1599 mecànica ca holònom -a terme pral.adj es holónomo  fr holonome  en holonomic  
1600 unitats de mesura ca hora terme pral.n f es hora  fr heure  en hour  sbl h  
1601 unitats de mesura ca hora angular terme pral.n f es hora angular  fr heure d'angle  en hour of angle  sbl $^{\rm h}$  
1602 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca horitzó astronòmic terme pral.n m ca horitzó veritable terme pral.n m ca horitzó matemàtic sin. compl.n m es horizonte astronómico  es horizonte matemático  es horizonte verdadero  fr horizon astronomique  fr horizon mathématique  en astronomical horizon  en mathematical horizon  en true horizon  
1603 relativitat ca horitzó dels esdeveniments terme pral.n m es horizonte de sucesos  fr horizon des événements  en event horizon  
1604 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca humitat terme pral.n f es humedad  fr humidité  fr humidité atmosphérique  en atmospheric moisture  en humidity  
1605 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca humitat absoluta terme pral.n f es humedad absoluta  fr concentration de la vapeur  fr humidité absolue  en absolute humidity  
1606 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca humitat específica terme pral.n f es humedad específica  fr humidité spécifique  en specific humidity  
1607 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca humitat relativa terme pral.n f es humedad relativa  fr humidité relative  en relative humidity  sbl $\phi$  
1608 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca huracà terme pral.n m es huracán  fr ouragan  en hurricane  
1609 unitats de mesura ca iarda terme pral.n f es yarda  fr verge  fr yard  en yard  sbl yd  
1610 electromagnetisme ca idioelèctric -a terme pral.adj es idioeléctrico  fr idioélectrique  en idioelectric  
1611 òptica ca il·luminació terme pral.n f es iluminancia  fr éclairement lumineux  en illuminance  sbl $E_v$  
1612 òptica ca il·lusió òptica terme pral.n f es ilusión óptica  fr illusion d'optique  en optical illusion  
1613 electromagnetisme ca imant terme pral.n m es imán  fr aimant  en magnet  
1614 electromagnetisme ca imant permanent terme pral.n m es imán permanente  fr aimant permanent  en permanent magnet  
1615 electromagnetisme ca magnetització terme pral.n f ca imantació sin. compl.n f es imanación  es imantación  es magnetización  fr aimantation  en magnetisation  en magnetization  
1616 electromagnetisme ca magnetització terme pral.n f ca imantació sin. compl.n f ca polarització magnètica sin. compl.n f es imanación  es imantación  es magnetización  es polarización magnética  fr aimantation  fr polarisation magnétique  en magnetic polarization  en magnetisation  en magnetization  sbl $\vec{M}$  
1617 òptica ca imatge terme pral.n f es imagen  fr image  en image  
1618 termes generals ca impedància terme pral.n f es impedancia  fr impédance  en impedance  sbl $Z$  
1619 electromagnetisme ca impedància elèctrica terme pral.n f ca impedància sin. compl.n f es impedancia eléctrica  fr impédance électrique  en electrical impedance  sbl $Z$  
1620 mecànica > ones i acústica ca impedància acústica terme pral.n f es impedancia acústica  fr impédance acoustique  en acoustic impedance  
1621 mecànica ca impuls terme pral.n m ca impuls mecànic sin. compl.n m es impulso  es impulso mecánico  fr impulsion  en impulse  sbl $I$  sbl $\vec{I}$  
1622 mecànica ca impuls angular terme pral.n m es impulso angular  fr impulsion angulaire  en angular impulse  
1623 mecànica ca impuls específic terme pral.n m es impulso específico  fr impulsion spécifique  en specific impulse  
1624 física de la terra i de l'espai > geofísica ca inclinació magnètica terme pral.n f es inclinación magnética  fr inclinaison magnétique  en magnetic dip  en magnetic inclination  
1625 física de la terra i de l'espai > geofísica ca inclinòmetre terme pral.n m es inclinómetro  fr inclinomètre  en inclinometer  
1626 física quàntica ca independència de la càrrega terme pral.n f es independencia de la carga  fr indépendance de charge  en charge independence  
1627 física quàntica ca indeterminació terme pral.n f es indeterminación  fr incertitude  fr indétermination  en uncertainty  sbl $\Delta$  
1628 termes generals ca índex terme pral.n m es índice  fr index  en index  
1629 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca índex de color terme pral.n m es índice de color  fr indice de couleur  en color index  en colour index  
1630 òptica ca índex de refracció terme pral.n m es índice de refracción  fr indice de réfraction  en index of refraction  en refractive index  sbl $n$  
1631 física de la matèria condensada ca índexs de Miller terme pral.n m pl es índices de Miller  fr indices de Miller  en Miller indices  
1632 electromagnetisme ca inducció electroestàtica terme pral.n f ca influència electrostàtica sin. compl.n f es inducción electrostática  es influencia electrostática  fr électrisation par influence  fr induction électrostatique  en electrostatic induction  
1633 electromagnetisme ca inducció electromagnètica terme pral.n f es inducción electromagnética  fr induction électromagnétique  en electromagnetic induction  
1634 electromagnetisme ca inducció mútua terme pral.n f es inducción mutua  fr induction mutuelle  en mutual induction  
1635 electromagnetisme ca inductància terme pral.n f es inductancia  fr inductance  en inductance  
1636 electromagnetisme ca inductor terme pral.n m ca inductància sin. compl.n f es inductancia  es inductor  fr inductance  en inductor  
1637 electromagnetisme ca inductància mútua terme pral.n f es inductancia mutua  fr inductance mutuelle  en mutual inductance  
1638 mecànica > mecànica de medis continus ca inelasticitat terme pral.n f es inelasticidad  fr inélasticité  en inelasticity  
1639 mecànica ca inèrcia terme pral.n f es inercia  fr inertie  en inertia  
1640 mecànica > mecànica de medis continus ca inertància terme pral.n f es inertancia  fr inertance  en inertance  sbl I  
1641 física nuclear ca inestabilitat $\beta$ terme pral.n f es inestabilidad $\beta$  fr instabilité $\beta$  en $\beta$ instability  
1642 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca inestabilitat atmosfèrica terme pral.n f es inestabilidad atmosférica  fr instabilité atmosphérique  en atmospheric instability  
1643 física nuclear ca inestabilitat dinàmica terme pral.n f es inestabilidad dinámica  fr instabilité dynamique  en dynamical instability  
1644 física nuclear ca inestabilitat nuclear terme pral.n f es inestabilidad nuclear  fr instabilité nucléaire  en nuclear instability  
1645 relativitat ca inflació terme pral.n f es inflación  fr inflation  en inflation  
1646 física quàntica ca informació quàntica terme pral.n f es información cuántica  fr information quantique  en quantum information  
1647 mecànica > ones i acústica ca infrasò terme pral.n m es infrasonido  fr infrason  en infrasound  
1648 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca insolació terme pral.n f es duración de la insolación  fr durée d'insolation  en insolation duration  
1649 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca insolació terme pral.n f es insolación  fr insolation  en insolation  
1650 termes generals ca intensitat terme pral.n f es intensidad  fr intensité  en intensity  
1651 electromagnetisme ca intensitat de corrent elèctric terme pral.n f ca intensitat sin. compl.n f ca intensitat de corrent sin. compl.n f es intensidad de corriente eléctrica  es intensidad de la corriente  fr intensité d'un courant électrique  fr intensité de courant  en current intensity  en current strength  en electric current intensity  sbl $i$  sbl $I$  
1652 mecànica > ones i acústica ca intensitat acústica terme pral.n f ca intensitat sonora sin. compl.n f ca volum sonor sin. compl.n m es intensidad acústica  es intensidad sonora  es volumen sonoro  fr intensité acoustique  fr volume sonore  en acoustic intensity  en sound intensity  sbl $I$  
1653 mecànica ca intensitat de camp terme pral.n f es intensidad de campo  fr intensité de champ  en field intensity  
1654 electromagnetisme ca intensitat de camp elèctric terme pral.n f es intensidad de campo eléctrico  fr intensité de champ électrique  en electric field strength  sbl $\vec{E}$  
1655 electromagnetisme ca intensitat de camp magnètic terme pral.n f ca intensitat magnètica sin. compl.n f es intensidad de campo magnético  fr intensité du champ magnétique  en magnetic field strength  sbl $\vec{H}$  
1656 òptica ca intensitat lluminosa terme pral.n f es intensidad luminosa  fr intensité lumineuse  en luminous intensity  sbl Iv  
1657 electromagnetisme ca intensitat radiant terme pral.n f es intensidad radiante  fr intensité de rayonnement  fr intensité radiante  en radiant intensity  sbl $I$  
1658 física de la terra i de l'espai > geofísica ca intensitat sísmica terme pral.n f es intensidad sísmica  fr intensité sismique  en seismic intensity  
1659 termes generals ca interacció terme pral.n f es interacción  fr interaction  en interaction  
1660 termes generals ca interacció fonamental terme pral.n f ca interacció bàsica sin. compl.n f es interacción fundamental  fr interaction élémentaire  fr interaction fondamentale  en fundamental interaction  
1661 física quàntica ca interacció electrofeble terme pral.n f es interacción electrodébil  fr interaction électrofaible  en electroweak interaction  
1662 termes generals ca interacció electromagnètica terme pral.n f es interacción electromagnética  fr interaction électromagnétique  en electromagnetic interaction  
1663 termes generals ca interacció feble terme pral.n f es interacción débil  fr interaction faible  en weak interaction  
1664 termes generals ca interacció forta terme pral.n f es interacción fuerte  fr interaction forte  en strong interaction  
1665 termes generals ca interacció gravitatòria terme pral.n f ca interacció gravitacional sin. compl.n f es interacción gravitacional  es interacción gravitatoria  fr interaction gravitationnelle  en gravitational interaction  
1666 mecànica > ones i acústica ca interferència terme pral.n f es interferencia  fr interférence  en interference  
1667 mecànica > ones i acústica ca interferòmetre terme pral.n m es interferómetro  fr interféromètre  en interferometer  
1668 òptica ca interferòmetre de Fabry-Pérot terme pral.n m es interferómetro de Fabry-Pérot  fr interféromètre de Fabry-Pérot  en Fabry-Pérot interferometer  
1669 òptica ca interferòmetre de Mach-Zehnder terme pral.n m es interferómetro de Mach-Zehnder  fr interféromètre de Mach-Zehnder  en Mach-Zehnder interferometer  
1670 òptica ca interferòmetre de Michelson terme pral.n m es interferómetro de Michelson  fr interféromètre de Michelson  en Michelson interferometer  
1671 òptica ca interferòmetre de Sagnac terme pral.n m es interferómetro de Sagnac  fr interféromètre de Sagnac  en Sagnac interferometer  
1672 termes generals ca interfície terme pral.n f es interfase  fr interface  en interface  
1673 física quàntica ca interpretació de Copenhaguen terme pral.n f ca interpretació ortodoxa sin. compl.n f es interpretación de Copenhague  fr interprétation de Copenhague  en Copenhagen interpretation  
1674 física quàntica ca interpretació de De Broglie-Bohm terme pral.n f es interpretación causal  es interpretación de Bohm  es teoría de la onda piloto  fr interprétation causale  fr interprétation de Bohm  fr interprétation de l'onde pilote  fr théorie de l'onde pilote  en Bohm's interpretation  en de Broglie-Bohm theory  en pilot-wave theory  
1675 física quàntica ca interpretació dels mons paral·lels terme pral.n f ca interpretació dels universos múltiples sin. compl.n f es interpretación de los mundos múltiples  es interpretación de los universos múltiples  fr interprétation des mondes multiples  fr théorie d'Everett  fr théorie des états relatifs  fr théorie des mondes multiples  en Everett interpretation  en many-universes interpretation  en many-worlds interpretation  
1676 termes generals ca interval de mesura terme pral.n m ca rang de mesura sin. compl.n m es intervalo de medida  es rango de medida  fr intervalle de mesure  en measuring range  en span  
1677 relativitat ca interval espaitemporal terme pral.n m ca interval invariant terme pral.n m ca interval relativista sin. compl.n m es intervalo espacio-temporal  es intervalo invariante  es intervalo relativista  fr intervalle d'espace-temps  fr intervalle relativiste  en relativistic interval  en space-time interval  
1678 mecànica ca invariant adiabàtic terme pral.n m ca invariant adiabàtica terme pral.n f es invariante adiabático  fr invariant adiabatique  en adiabatic invariant  
1679 òptica ca invariant d'Abbe terme pral.n m/f es invariante de Abbe  fr invariant d'Abbe  en Abbe's invariant  
1680 òptica ca invariant de Lagrange-Helmholtz terme pral.n m/f es invariante de Lagrange-Helmholtz  fr invariant de Lagrange-Helmholtz  en Lagrange-Helmholtz invariant  
1681 relativitat ca invariant relativista terme pral.n m/f es invariante relativista  fr invariant relativiste  en relativistic invariant  
1682 mecànica > ones i acústica ca inversió de fase terme pral.n f es inversión de fase  fr inversion de phase  en phase inversion  
1683 física de la terra i de l'espai > geofísica ca inversió del camp geomagnètic terme pral.n f es inversión del campo magnético terrestre  fr inversion du champ magnétique terrestre  en geomagnetic reversal  
1684 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca inversió tèrmica terme pral.n f es inversión térmica  fr inversion de température  fr inversion thermique  en temperature inversion  en thermal inversion  
1685 física quàntica ca terme pral.n m es ion  fr ion  en ion  
1686 física quàntica ca ionització terme pral.n f es ionización  fr ionisation  en ionisation  en ionization  
1687 física atòmica ca ionització específica terme pral.n f ca ionització lineal sin. compl.n f es ionización específica  es ionización lineal  fr ionisation linéique  fr ionisation spécifique  en linear ionization  en specific ionization  sbl $I_{\mathrm{s}}$  
1688 física quàntica ca ionització primària terme pral.n f es ionización primaria  fr ionisation primaire  en primary ionization  
1689 física quàntica ca ionització secundària terme pral.n f es ionización secundaria  fr ionisation secondaire  en secondary ionization  
1690 física quàntica ca ionització total terme pral.n f es ionización total  fr ionisation totale  en total ionization  sbl $I_{\mathrm{t}}$  
1691 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca ionosfera terme pral.n f es ionosfera  fr ionosphère  en ionosphere  
1692 física nuclear ca irradiació terme pral.n f es irradiación  fr irradiation  en irradiation  
1693 física nuclear ca irradiació externa terme pral.n f es irradiación externa  fr irradiation externe  en external irradiation  
1694 física nuclear ca irradiació interna terme pral.n f es irradiación interna  fr irradiation interne  en internal irradiation  
1695 electromagnetisme ca irradiància terme pral.n f es irradiancia  fr irradiance  en irradiance  
1696 termodinàmica ca irreversible terme pral.adj es irreversible  fr irréversible  en irreversible  
1697 termodinàmica ca isentàlpic -a terme pral.adj es isentálpico  fr isenthalpique  en isenthalpic  
1698 termodinàmica ca isoentròpic -a terme pral.adj ca isentròpic -a sin. compl.adj es isentrópico  fr isentropique  en isentropic  
1699 física nuclear ca isòbar terme pral.n m es isobaro  fr isobare  en isobar  
1700 termodinàmica ca isòbar -a terme pral.adj ca isobàric -a sin. compl.adj es isobárico  es isobaro  fr isobare  en isobaric  
1701 física de la terra i de l'espai > geofísica ca isoclina terme pral.n f es isoclina  fr isocline  en isocline  en isoclinic line  
1702 termodinàmica ca isocor -a terme pral.adj es isocórico  fr isochore  en isochoric  
1703 termes generals ca isòcron -a terme pral.adj es isócrono  fr isochrone  fr isochronique  en isochronal  en isochronous  
1704 mecànica > ones i acústica ca isòcron -a terme pral.adj es isócrono  fr isochrone  en isochronal  en isochronous  
1705 física de la terra i de l'espai > geofísica ca isodinàmica terme pral.n f es isodinámica  fr isodynamique  en isodynamic line  
1706 física de la terra i de l'espai > geofísica ca isògona terme pral.n f es isógona  fr isogone  en isogone  en isogonic line  
1707 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca isohieta terme pral.n f es isoyeta  fr isohyète  en isohyet  
1708 física nuclear ca isòmer terme pral.n m es isómero  fr isomère  en isomer  
1709 física de partícules ca multiplet d'isospín terme pral.n m ca isomultiplet sin. compl.n m ca multiplet de càrrega sin. compl.n m es multiplete de carga  es multiplete de isospín  fr isomultiplet  fr multiplet d'isospin  fr multiplet de charge  en charge multiplet  en isomultiplet  en isospin multiplet  
1710 física de la terra i de l'espai > geofísica ca isòpora terme pral.n f es isópora  fr isopore  en isopor  en isoporic line  
1711 física de la terra i de l'espai > geofísica ca isosista terme pral.n f ca isosísmica sin. compl.n f es isosista  es línea isosista  fr isoséiste  en isoseism  en isoseismal line  en isoseist  
1712 física de partícules ca isospín terme pral.n m ca spin isobàric sin. compl.n m ca spin isotòpic sin. compl.n m es espín isobárico  es espín isotópico  es isospín  fr isospin  fr spin isobarique  fr spin isotopique  en isobaric spin  en isospin  en isotopic spin  sbl $I$  
1713 física quàntica ca nombres quàntics d'isospín terme pral.n m ca isospín sin. compl.n m es isospín  es números cuánticos de isospín  fr isospin  fr nombres quantiques d'isospin  en isospin  en isospin quantum numbers  sbl $I$  sbl $I_3$  
1714 física de la terra i de l'espai > geofísica ca isostàsia terme pral.n f es isostasia  fr isostasie  en isostasy  
1715 mecànica ca isostàtic -a terme pral.adj es isostático  fr isostatique  en isostatic  
1716 termodinàmica ca isotèrmic -a terme pral.adj ca isoterm -a sin. compl.adj es isotérmico  es isotermo  fr isotherme  fr isothermique  en isothermal  
1717 física de la terra i de l'espai > geofísica ca isoterma terme pral.n f es isoterma  fr isotherme  en isotherm  en isothermal line  
1718 física nuclear ca isòton terme pral.n m es isotono  fr isotone  en isotone  
1719 física nuclear ca isòtop terme pral.n m es isotopo  es isótopo  fr isotope  en isotope  
1720 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca ortus terme pral.n m ca ixent sin. compl.n m es orto  es salida  es salida de un astro  fr lever  en rising  
1721 unitats de mesura ca jansky terme pral.n m es jansky  fr jansky  en jansky  sbl Jy  
1722 unitats de mesura ca joule terme pral.n m es joule  es julio  fr joule  en joule  sbl J  
1723 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca Júpiter terme pral.n m es Júpiter  fr Jupiter  en Jupiter  
1724 física de partícules ca kaó terme pral.n m ca mesó K sin. compl.n m es kaón  es mesón K  fr kaon  fr méson K  en K-meson  en kaon  sbl K  
1725 unitats de mesura ca katal terme pral.n m es katal  fr katal  en katal  sbl kat  
1726 unitats de mesura ca kelvin terme pral.n m es kelvin  fr kelvin  en kelvin  sbl K  
1727 física quàntica ca ket terme pral.n m es ket  fr ket  en ket  sbl $|\phi\rangle$  
1728 unitats de mesura ca kilo- terme pral.pfx ca quilo- terme pral.pfx es kilo-  es quilo-  fr kilo-  en kilo-  sbl k  
1729 unitats de mesura ca kilogram terme pral.n m es kilogramo  fr kilogramme  en kilogram  en kilogramme  sbl kg  
1730 unitats de mesura ca kilopond terme pral.n m ca kilogram força sin. compl.n m es kilogramo fuerza  es kilopondio  fr kilogramme-force  fr kilogramme-poids  en kilogram-force  en kilopond  sbl kgf [kilogram força]  sbl kp [kilopond]  
1731 unitats de mesura ca kilogràmetre terme pral.n m es kilográmetro  fr kilogrammemètre  en kilogram-meter  en kilogramme-metre  sbl kgm  
1732 unitats de mesura ca kilotona terme pral.n f es kilotón  fr kilotonne  en kiloton  sbl kt  
1733 unitats de mesura ca kilowatt hora terme pral.n m es kilovatio hora  fr kilowattheure  en kilowatt-hour  sbl kW h  
1734 unitats de mesura ca lambert terme pral.n m es lambert  fr lambert  en lambert  sbl L  
1735 òptica ca làmina de mitja ona terme pral.n f ca làmina $\lambda$/2 sin. compl.n f es lámina $\lambda$/2  es lámina de media onda  fr lame $\lambda$/2  fr lame demi-onde  en half-wave plate  en $\lambda$/2 plate  
1736 òptica ca làmina de quart d'ona terme pral.n f ca làmina $\lambda$/4 sin. compl.n f es lámina $\lambda$/4  es lámina de cuarto de onda  fr lame $\lambda$/4  fr lame quart d'onde  en $\lambda$/4 plate  en quarter-wave plate  
1737 òptica ca làmina antireflectora terme pral.n f es lámina antirreflectora  fr couche antireflet  en antireflection coating  
1738 òptica ca làmina retardadora terme pral.n f es lámina retardadora  fr lame à retard  fr lame retardatrice  en retardation plate  
1739 òptica ca làmina semitransparent terme pral.n f es lámina semitransparente  fr lame semi-transparente  en semitransparent plate  
1740 òptica ca làmpada terme pral.n f es lámpara  fr lampe  en lamp  
1741 òptica ca làser terme pral.n m es láser  fr laser  en laser  
1742 física de la terra i de l'espai > geofísica ca latitud geocèntrica terme pral.n f es latitud geocéntrica  fr latitude géocentrique  en geocentric latitude  sbl $\psi$  
1743 física de la terra i de l'espai > geofísica ca latitud geodèsica terme pral.n f es latitud geodésica  fr latitude géodésique  en geodetic latitude  sbl $\phi$  
1744 òptica ca lent terme pral.n f es lente  fr lentille  en lens  
1745 òptica ca lent de Fresnel terme pral.n f es lente de Fresnel  fr lentille de Fresnel  en Fresnel lens  
1746 òptica ca lent difractiva terme pral.n f es lente difractiva  fr lentille diffractive  en diffractive lens  
1747 relativitat ca lent gravitatòria terme pral.n f ca lent gravitacional sin. compl.n f es lente gravitacional  es lente gravitatoria  fr lentille gravitationnelle  en gravitational lens  
1748 òptica ca lent prima terme pral.n f es lente delgada  fr lentille mince  en thin lens  
1749 física de partícules ca leptó terme pral.n m es leptón  fr lepton  en lepton  
1750 física de partícules ca muó terme pral.n m ca leptó μ sin. compl.n m es leptón μ  es muon  fr lepton μ  fr muon  en μ lepton  en muon  sbl μ-  
1751 física de partícules ca tauó terme pral.n m ca leptó τ sin. compl.n m ca partícula τ sin. compl.n f es leptón τ  es partícula τ  es tauón  fr lepton τ  fr particule τ  fr tauon  en τ lepton  en τ particle  en tauon  sbl τ  
1752 física de partícules ca leptònic -a terme pral.adj es leptónico  fr leptonique  en leptonic  
1753 òptica ca levogir -a terme pral.adj ca levorotatori -òria sin. compl.adj es levógiro  es levorrotatorio  fr lévogyre  en levorotatory  
1754 òptica ca levogir -a terme pral.adj es levógiro  fr lévogyre  en left-handed  
1755 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca libració terme pral.n f es libración  fr libration  en libration  
1756 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca limbe terme pral.n m es limbo  fr limbe  en limb  
1757 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca límit d'Oppenheimer-Volkoff terme pral.n m ca massa d'Oppenheimer Volkoff terme pral.n f es límite de Oppenheimer-Volkoff  es masa de Oppenheimer-Volkoff  fr limite d'Oppenheimer-Volkoff  fr masse d'Oppenheimer-Volkoff  en Oppenheimer-Volkoff limit  en Oppenheimer-Volkoff mass  
1758 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca límit de Chandrasekhar terme pral.n m ca massa de Chandrasekhar terme pral.n f es límite de Chandrasekhar  es masa de Chandrasekhar  fr limite de Chandrasekhar  fr masse de Chandrasekhar  en Chandrasekhar limit  en Chandrasekhar mass  
1759 física de la terra i de l'espai > geofísica ca límit de placa terme pral.n m es límite de placa  fr frontière de plaque  fr limite de plaque  en plate boundary  
1760 mecànica > mecànica de medis continus ca límit elàstic terme pral.n m es límite elástico  fr limite élastique  en elastic limit  
1761 física de la terra i de l'espai > geofísica ca línia agònica terme pral.n f es línea agónica  fr ligne agonique  en agonic line  
1762 relativitat ca línia d'univers terme pral.n f ca línia de món sin. compl.n f es línea de mundo  es línea de universo  fr ligne d'univers  en world line  
1763 mecànica ca línia de camp terme pral.n f es línea de campo  fr ligne de champ  en field line  
1764 mecànica > mecànica de medis continus ca línia de corrent terme pral.n f es línea de corriente  fr ligne de courant  en streamline  
1765 mecànica ca línia de força terme pral.n f es línea de fuerza  fr ligne de force  en line of force  
1766 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca línia de Kármán terme pral.n f es línea de Kármán  fr ligne de Kármán  en Kármán line  
1767 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca línia dels àpsides terme pral.n f es línea de los ápsides  fr ligne des apsides  en line of apsides  
1768 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca línia dels nodes terme pral.n f es línea de los nodos  fr ligne des nœuds  en line of nodes  
1769 òptica ca línia espectral terme pral.n f ca ratlla espectral terme pral.n f ca ratlla d'espectre sin. compl.n f es línea espectral  es raya espectral  fr raie spectrale  en spectral line  
1770 termodinàmica ca línia triple terme pral.n f es línea triple  fr ligne triple  en triple line  
1771 òptica ca ratlles de Fraunhofer terme pral.n f pl ca línies de Fraunhofer sin. compl.n f pl es líneas de Fraunhofer  fr raies de Fraunhofer  en Fraunhofer lines  
1772 termodinàmica ca liqüefacció terme pral.n f ca liquació sin. compl.n f ca liquidació sin. compl.n f es licuación  es licuefacción  fr liquéfaction  en liquefaction  
1773 física quàntica ca líquid de Fermi terme pral.n m es líquido de Fermi  fr liquide de Fermi  en Fermi liquid theory  
1774 física de la terra i de l'espai > geofísica ca litosfera terme pral.n f es litosfera  fr lithosphère  en lithosphere  
1775 unitats de mesura ca litre terme pral.n m es litro  fr litre  en liter  en litre  sbl L  
1776 física de la terra i de l'espai > geofísica ca llacuna sísmica terme pral.n f es brecha sísmica  es laguna sísmica  fr lacune sismique  en seismic gap  
1777 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca llamp terme pral.n m es rayo  fr foudre  en lightning  en thunderbolt  
1778 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca llampec terme pral.n m es relámpago  fr éclair  en lightning  
1779 unitats de mesura ca llegua marina terme pral.n f ca llegua moderna sin. compl.n f es legua marina  es legua marítima  fr lieue  fr lieue marine  en league  
1780 termes generals ca llei terme pral.n f es ley  fr loi  en law  
1781 electromagnetisme ca llei d'Ampère terme pral.n f ca teorema d'Ampère sin. compl.n m es ley de Ampère  fr loi d'Ampère  en Ampère's law  
1782 electromagnetisme ca llei d'Ampère-Maxwell terme pral.n f es ley de Ampère-Maxwell  fr loi d'Ampère-Maxwell  en Ampère-Maxwell law  
1783 termes generals ca llei d'escala terme pral.n f es ley de escala  fr loi d'échelle  en scaling law  
1784 electromagnetisme ca llei d'Ohm terme pral.n f es ley de Ohm  fr loi d'Ohm  en Ohm's law  
1785 física de la terra i de l'espai > geofísica ca llei d'Omori terme pral.n f es ley de Omori  fr loi d'Omori  en Omori's law  
1786 electromagnetisme ca llei de Biot i Savart terme pral.n f es ley de Biot y Savart  fr loi de Biot et Savart  en Biot-Savart law  
1787 termodinàmica ca llei de Boyle-Mariotte terme pral.n f ca llei de Boyle sin. compl.n f ca llei de Mariotte sin. compl.n f es ley de Boyle  es ley de Boyle-Mariotte  es ley de Mariotte  fr loi de Boyle  fr loi de Boyle-Mariotte  fr loi de Mariotte  en Boyle-Mariotte's law  en Boyle's law  en Mariotte's law  
1788 física quàntica ca llei de Bragg terme pral.n f es ley de Bragg  fr loi de Bragg  en Bragg law  
1789 termodinàmica ca llei de Gay-Lussac terme pral.n f ca llei de Charles sin. compl.n f es ley de Charles  es ley de Gay-Lussac  fr loi de Charles  fr loi de Gay-Lussac  en Charles' law  en Gay-Lussac's law  
1790 termes generals ca llei de conservació terme pral.n f es ley de conservación  fr loi de conservation  en conservation law  
1791 termes generals ca llei de conservació de l'energia terme pral.n f ca principi de conservació de l'energia terme pral.n m es ley de conservación de la energía  es principio de conservación de la energía  fr loi de conservation de l'énergie  fr principe de conservation de l'énergie  en law of energy conservation  en principle of conservation of energy  
1792 termes generals ca llei de conservació de la massa terme pral.n f ca principi de conservació de la massa terme pral.n m ca llei de Lavoisier sin. compl.n f es ley de conservación de la masa  es ley de Lavoisier  es principio de conservación de la masa  fr loi de conservation de la masse  fr loi de Lavoisier  fr principe de conservation de la masse  en Lavoisier's law  en mass conservation law  en principle of mass conservation  
1793 electromagnetisme ca llei de Coulomb terme pral.n f es ley de Coulomb  fr loi de Coulomb  en Coulomb's law  
1794 termodinàmica ca llei de Curie terme pral.n f es ley de Curie  fr loi de Curie  en Curie law  
1795 electromagnetisme ca llei de Curie-Weiss terme pral.n f es ley de Curie-Weiss  fr loi de Curie-Weiss  en Curie-Weiss law  
1796 termodinàmica ca llei de Dalton de les pressions parcials terme pral.n f es ley de Dalton de las presiones parciales  fr loi de Dalton des pressions partielles  en Dalton's law of partial pressures  
1797 termodinàmica ca llei de Debye terme pral.n f es ley de Debye  fr loi de Debye  en Debye's law  
1798 termodinàmica ca llei de Dulong i Petit terme pral.n f ca llei de Dulong-Petit terme pral.n f es ley de Dulong y Petit  es ley de Dulong-Petit  fr loi de Dulong et Petit  fr loi de Dulong-Petit  en Dulong and Petit's law  en Dulong-Petit law  
1799 electromagnetisme ca llei de Faraday terme pral.n f ca llei de Faraday-Lenz sin. compl.n f es ley de Faraday  es ley de Faraday-Lenz  fr loi de Faraday  fr loi de Faraday-Lenz  en Faraday-Lenz law  en Faraday's law  
1800 termodinàmica ca llei de Fourier terme pral.n f es ley de Fourier  fr loi de Fourier  en Fourier law  
1801 electromagnetisme ca llei de Gauss terme pral.n f es ley de Gauss  fr loi de Gauss  en Gauss law  
1802 electromagnetisme ca llei de Gauss del magnetisme terme pral.n f es ley de Gauss del magnetismo  fr loi de Gauss pour le magnétisme  en Gauss law for magnetism  
1803 física nuclear ca llei de Geiger-Nuttall terme pral.n f es ley de Geiger-Nuttall  es regla de Geiger-Nuttall  fr relation de Geiger-Nutall  en Geiger-Nuttall law  en Geiger-Nuttall relation  en Geiger-Nuttall rule  
1804 termodinàmica ca llei de Graham terme pral.n f es ley de Graham  fr loi de Graham  en Graham's law  
1805 física de la terra i de l'espai > geofísica ca llei de Gutenberg-Richter terme pral.n f es ley de Gutenberg-Richter  fr loi de Gutenberg-Richter  en Gutenberg-Richter law  
1806 mecànica > mecànica de medis continus ca llei de Poiseuille terme pral.n f ca llei de Hagen-Poiseuille sin. compl.n f es ley de Hagen-Poiseuille  es ley de Poiseuille  fr loi de Hagen-Poiseuille  fr loi de Poiseuille  en Hagen-Poiseuille law  en Poiseuille's law  
1807 mecànica ca llei de Hooke terme pral.n f es ley de Hooke  fr loi de Hooke  en Hooke's law  
1808 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca llei de Hubble terme pral.n f es ley de Hubble  fr loi de Hubble  en Hubble's law  
1809 termodinàmica ca llei de Joule terme pral.n f es ley de Joule  fr loi de Joule  en Joule's law  
1810 electromagnetisme ca llei de Joule terme pral.n f es ley de Joule  fr loi de Joule  en Joule's law  
1811 mecànica > mecànica de medis continus ca llei de Jurin terme pral.n f es ley de Jurin  fr loi de Jurin  en Jurin's law  
1812 termodinàmica ca llei de Kirchhoff de la radiació terme pral.n f es ley de Kirchhoff de la radiación  fr loi du rayonnement de Kirchhoff  en Kirchhoff's law of thermal radiation  en Kirchhoff's radiation law  
1813 mecànica ca llei de Newton de la gravitació terme pral.n f ca llei de la gravitació universal sin. compl.n f es ley de la gravitación universal  es ley de Newton de la gravitación  fr loi de Newton de la gravitation  fr loi universelle de la gravitation  en law of universal gravitation  en Newton's law of gravitation  
1814 òptica ca llei de Snell terme pral.n f ca llei de la refracció sin. compl.n f es ley de la refracción  es ley de Snell  fr loi de Descartes  fr loi de la réfraction  fr loi de Snell  en law of refraction  en Snell's law  
1815 òptica ca llei de Lambert terme pral.n f es ley de Lambert  fr loi de Lambert  en Lambert's cosine law  en Lambert's emission law  
1816 electromagnetisme ca llei de Lenz terme pral.n f es ley de Lenz  fr loi de Lenz  en Lenz's law  
1817 mecànica ca llei de les àrees terme pral.n f es ley de las áreas  fr loi des aires  en equal-areas law  
1818 òptica ca llei de Malus terme pral.n f es ley de Malus  fr loi de Malus  en Malus law  
1819 física atòmica ca llei de Moseley terme pral.n f es ley de Moseley  fr loi de Moseley  en Moseley's law  
1820 termodinàmica ca llei de Newton del refredament terme pral.n f es ley de Newton del enfriamiento  fr loi de Newton du refroidissement  en Newton's law of cooling  
1821 electromagnetisme ca llei de Paschen terme pral.n f es ley de Paschen  fr loi de Paschen  en Paschen's law  
1822 termodinàmica ca llei de Planck terme pral.n f es ley de Planck  fr loi de Planck  en Planck's law  
1823 termodinàmica ca llei de Rayleigh-Jeans terme pral.n f es ley de Rayleigh-Jeans  fr loi de Rayleigh-Jeans  en Rayleigh-Jeans law  
1824 física nuclear ca llei de Sargent terme pral.n f es ley de Sargent  fr loi de Sargent  en Sargent's law  
1825 termodinàmica ca llei de Stefan-Boltzmann terme pral.n f es ley de Stefan-Boltzmann  fr loi de Stefan-Boltzmann  en Stefan-Boltzmann law  
1826 mecànica > mecànica de medis continus ca llei de Stokes terme pral.n f es ley de Stokes  fr loi de Stokes  en Stokes' law  
1827 física mèdica ca llei de Weber-Fechner terme pral.n f es ley de Weber-Fechner  fr loi de Weber-Fechner  en Weber-Fechner law  
1828 termodinàmica ca llei de Wien terme pral.n f es ley de Wien  fr loi de Wien  en Wien's law  
1829 termodinàmica ca llei del desplaçament de Wien terme pral.n f es ley del desplazamiento de Wien  fr loi du déplacement de Wien  en Wien's displacement law  
1830 mecànica ca llei fonamental de la dinàmica terme pral.n f es ley fundamental de la dinámica  fr loi fondamentale de la dynamique  en fundamental law of dynamics  
1831 òptica ca lleis de Descartes terme pral.n f pl ca lleis de l'òptica geomètrica sin. compl.n f pl ca lleis de la reflexió i la refracció sin. compl.n f pl es leyes de Descartes  es leyes de la óptica geométrica  es leyes de la reflexión y la refracción  fr lois de Descartes  fr lois de la réflexion et la réfraction  en Descartes' laws  
1832 termodinàmica ca lleis de Fick terme pral.n f pl es leyes de Fick  fr lois de Fick  en Fick's laws  
1833 mecànica ca lleis de Kepler terme pral.n f pl es leyes de Kepler  fr lois de Kepler  en Kepler's laws  
1834 electromagnetisme ca lleis de Kirchhoff terme pral.n f pl es leyes de Kirchhoff  fr lois de Kirchhoff  en Kirchhoff's laws  
1835 mecànica ca lleis de Newton del moviment terme pral.n f pl es leyes de Newton del movimiento  fr lois de Newton du mouvement  en Newton's laws of motion  
1836 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca llevant terme pral.n m es levante  fr levant  en levanter  
1837 física quàntica ca llibertat asimptòtica terme pral.n f es libertad asintótica  fr liberté asymptotique  en asymptotic freedom  
1838 mecànica ca lligam terme pral.n m es ligadura  fr contrainte  en constraint  
1839 mecànica ca lliscament terme pral.n m es deslizamiento  fr glissement  en sliding  
1840 unitats de mesura ca lliura terme pral.n f es libra  fr livre  en pound  sbl lb  
1841 òptica ca llucana terme pral.n f es lucarna  fr lucarne  en window  
1842 electromagnetisme ca llum terme pral.n f es luz  fr lumière  en light  
1843 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca llum antisolar terme pral.n f es gegenschein  es luz antisolar  fr gegenschein  fr lueur antisolaire  fr lumière antisolaire  en counterglow  en gegenschein  
1844 electromagnetisme ca radiació de sincrotró terme pral.n f ca llum de sincrotró sin. compl.n f es luz de sincrotrón  es radiación sincrotrónica  fr rayonnement synchrotron  en synchrotron radiation  
1845 electromagnetisme ca llum monocromàtica terme pral.n f es luz monocromática  fr lumière monochromatique  en monochromatic light  
1846 electromagnetisme ca llum ordinària terme pral.n f ca llum natural sin. compl.n f es luz natural  fr lumière non polarisée  en unpolarised light  en unpolarized light  
1847 òptica ca llum polaritzada terme pral.n f es luz polarizada  fr lumière polarisée  en polarised light  en polarized light  
1848 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca llum zodiacal terme pral.n f es luz zodiacal  fr lumière zodiacale  en zodiacal light  
1849 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca lluminositat terme pral.n f es luminosidad  fr luminosité  en luminosity  sbl $L$  
1850 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca Lluna terme pral.n f es Luna  fr Lune  en Moon  
1851 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca satèl·lit terme pral.n m ca lluna sin. compl.n f es luna  es satélite  fr lune  fr satellite  en moon  en satellite  
1852 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca llunació terme pral.n f ca mes sinòdic terme pral.n m es lunación  es mes sinódico  fr lunaison  fr mois synodique  en lunation  en synodic month  
1853 termes generals ca longitud d'ona terme pral.n f es longitud de onda  fr longueur d'onde  en wavelength  sbl $\lambda$  
1854 física quàntica ca longitud d'ona de Compton terme pral.n f es longitud de onda de Compton  fr longueur d'onde de Compton  en Compton wavelength  sbl $\lambda_{\mathrm{C}}$  
1855 física quàntica ca longitud d'ona de De Broglie terme pral.n f es longitud de onda de De Broglie  fr longueur d'onde de De Broglie  en de Broglie wavelength  
1856 òptica ca longitud d'ona dominant terme pral.n f es longitud de onda dominante  fr longueur d'onde dominante  en dominant wavelength  
1857 unitats de mesura ca longitud de Planck terme pral.n f es longitud de Planck  fr longueur de Planck  en Planck length  sbl $\ell_{\mathrm{P}}$  
1858 mecànica ca longitud equivalent terme pral.n f ca longitud reduïda terme pral.n f es longitud equivalente  es longitud reducida  fr longueur équivalente  en equivalent length  
1859 relativitat ca longitud pròpia terme pral.n f es longitud propia  fr longueur propre  en proper length  sbl $l_0$  
1860 unitats de mesura ca lumen terme pral.n m es lumen  fr lumen  en lumen  sbl lm  
1861 òptica ca luminància terme pral.n f es luminancia  fr luminance  en luminance  sbl $L_v$  
1862 termes generals ca luminescència terme pral.n f es luminiscencia  fr luminescence  en luminescence  
1863 òptica ca lupa terme pral.n f es lupa  fr loupe  en magnifier  en magnifying glass  
1864 unitats de mesura ca lux terme pral.n m es lux  fr lux  en lux  sbl lx  
1865 òptica ca luxímetre terme pral.n m es luxómetro  fr luxmètre  en luxmeter  
1866 termodinàmica ca macroestat terme pral.n m es macroestado  fr état macroscopique  en macrostate  
1867 física de la terra i de l'espai > geofísica ca macrosísmic -a terme pral.adj es macrosísmico  fr macrosismique  en macroseismic  
1868 electromagnetisme ca magnetisme terme pral.n m es magnetismo  fr magnétisme  en magnetism  
1869 electromagnetisme ca magnetisme terme pral.n m es magnetismo  fr magnétisme  en magnetism  
1870 unitats de mesura ca magnetó de Bohr terme pral.n m es magnetón de Bohr  fr magnéton de Bohr  en Bohr magneton  sbl $\mu_{\mathrm{B}}$  
1871 unitats de mesura ca magnetó nuclear terme pral.n m es magnetón nuclear  fr magnéton nucléaire  en nuclear magneton  sbl $\mu_{\mathrm{N}}$  
1872 electromagnetisme ca magnetoelasticitat terme pral.n f es magnetoelasticidad  fr magnétoélasticité  en magnetoelasticity  
1873 electromagnetisme ca magnetoestàtica terme pral.n f es magnetostática  fr magnétostatique  en magnetostatics  
1874 electromagnetisme ca magnetoestricció terme pral.n f es magnetostricción  fr magnétostriction  en magnetostriction  
1875 mecànica > mecànica de medis continus ca magnetohidrodinàmica terme pral.n f es magnetohidrodinámica  fr magnétohydrodynamique  en magnetohydrodynamics  
1876 electromagnetisme ca magnetòmetre terme pral.n m es magnetómetro  fr magnétomètre  en magnetometer  
1877 electromagnetisme ca magnetoòptica terme pral.n f es magnetoóptica  fr magnéto-optique  en magneto-optics  
1878 física de la terra i de l'espai > geofísica ca magnetopausa terme pral.n f es magnetopausa  fr magnétopause  en magnetopause  
1879 electromagnetisme ca magnetoresistència terme pral.n f es magnetorresistencia  fr magnétorésistance  en magnetoresistance  
1880 física de la terra i de l'espai > geofísica ca magnetosfera terme pral.n f es magnetosfera  fr magnétosphère  en magnetosphere  
1881 física de la terra i de l'espai > geofísica ca magnetotel·lúrica terme pral.n f ca mètode magnetotel·lúric terme pral.n m es magnetotelúrica  es método magnetotelúrico  fr magnétotellurique  fr méthode magnétotellurique  en magnetotelluric method  en magnetotellurics  
1882 electromagnetisme ca magnetró terme pral.n m es magnetrón  fr magnétron  en magnetron  
1883 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca magnitud terme pral.n f es magnitud  fr magnitude  en magnitude  
1884 termes generals ca magnitud física terme pral.n f ca magnitud sin. compl.n f es magnitud  es magnitud física  fr grandeur  fr grandeur physique  en physical quantity  en quantity  
1885 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca magnitud absoluta terme pral.n f es magnitud absoluta  fr magnitude absolue  en absolute magnitude  
1886 termes generals ca magnitud adimensional terme pral.n f ca magnitud de dimensió 1 sin. compl.n f es magnitud adimensional  es magnitud de dimensión 1  fr grandeur de dimension 1  fr grandeur sans dimension  en dimensionless quantity  en quantity of dimension 1  
1887 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca magnitud aparent terme pral.n f es magnitud aparente  fr magnitude apparente  en apparent magnitude  
1888 termes generals ca magnitud bàsica terme pral.n f ca magnitud de base terme pral.n f es magnitud básica  fr grandeur de base  en base quantity  
1889 termes generals ca magnitud derivada terme pral.n f es magnitud derivada  fr grandeur dérivée  en derived quantity  
1890 termodinàmica ca variable extensiva terme pral.n f ca magnitud extensiva sin. compl.n f es magnitud extensiva  es variable extensiva  fr grandeur extensive  fr variable extensive  en extensive quantity  en extensive variable  
1891 termodinàmica ca variable intensiva terme pral.n f ca magnitud intensiva sin. compl.n f es magnitud intensiva  es variable intensiva  fr grandeur intensive  fr variable intensive  en intensive quantity  en intensive variable  
1892 física de la terra i de l'espai > geofísica ca magnitud sísmica terme pral.n f es magnitud sísmica  fr magnitude sismique  en seismic magnitude  
1893 termes generals ca magnitud vectorial terme pral.n f es magnitud vectorial  fr grandeur vectorielle  en vector quantity  
1894 electromagnetisme ca magnó terme pral.n m ca ona de spin sin. compl.n f es magnón  es onda de espín  fr magnon  fr onde de spin  en magnon  en quantized spin wave  
1895 electromagnetisme ca malla terme pral.n f es malla  fr maille  en loop  en mesh  
1896 física dels materials ca mal·leabilitat terme pral.n f es maleabilidad  fr malléabilité  en malleability  
1897 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca mànega terme pral.n f es tromba marina  fr trombe marine  en waterspout  
1898 mecànica ca manòmetre terme pral.n m es manómetro  fr manomètre  en manometer  
1899 física de la terra i de l'espai > geofísica ca mantell terrestre terme pral.n m es manto terrestre  fr manteau terrestre  en Earth's mantle  
1900 física de la terra i de l'espai > geofísica ca mapa d'isosistes terme pral.n m es mapa de isosistas  fr carte isosiste  en isoseismal map  
1901 mecànica ca màquina d'Atwood terme pral.n f es máquina de Atwood  fr machine d'Atwood  en Atwood machine  
1902 termodinàmica ca màquina de Carnot terme pral.n f es máquina de Carnot  fr moteur de Carnot  en Carnot engine  en Carnot heat engine  
1903 termodinàmica ca màquina frigorífica terme pral.n f es máquina frigorífica  fr machine frigorifique  en refrigerating machine  
1904 mecànica ca màquina simple terme pral.n f es máquina simple  fr machine simple  en simple machine  
1905 termodinàmica ca màquina tèrmica terme pral.n f ca motor tèrmic sin. compl.n m es máquina térmica  es motor térmico  fr moteur thermique  en heat engine  
1906 física de la terra i de l'espai > geofísica ca marea terme pral.n f es marea  fr marée  en tide  
1907 física de la terra i de l'espai > geofísica ca marea terrestre terme pral.n f es marea terrestre  fr marée terrestre  en Earth tide  
1908 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca Mart terme pral.n m es Marte  fr Mars  en Mars  
1909 òptica ca màser terme pral.n m es máser  fr maser  en maser  
1910 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca màser astrofísic terme pral.n m es máser astrofísico  fr maser astrophysique  en astrophysical maser  
1911 relativitat ca massa terme pral.n f es masa  fr masse  en mass  sbl $m$  
1912 electromagnetisme ca massa terme pral.n f es masa  fr terre  en ground  
1913 relativitat ca massa terme pral.n f ca massa en repòs sin. compl.n f ca massa pròpia sin. compl.n f es masa  es masa en reposo  es masa propia  fr masse au repos  fr masse propre  en mass  en rest mass  sbl $m$  sbl $m_0$  
1914 mecànica ca massa terme pral.n f es masa  fr masse  en mass  sbl $m$  
1915 física nuclear ca massa atòmica terme pral.n f ca massa atòmica relativa sin. compl.n f ca pes atòmic sin. compl.n m es masa atómica  es masa atómica relativa  es peso atómico  fr masse atomique  fr poids atomique  en atomic mass  en atomic weight  en relative atomic mass  sbl $A_{\mathrm{r}}$  sbl $M_{\mathrm{A}}$  
1916 física nuclear ca massa atòmica d'un núclid terme pral.n f es masa atómica de un nucleido  fr masse atomique d'un nucléide  fr masse atomique d'un nuclide  en atomic mass of a nuclide  
1917 física nuclear ca massa crítica terme pral.n f es masa crítica  fr masse critique  en critical mass  
1918 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca massa de Jeans terme pral.n f es masa de Jeans  fr masse de Jeans  en Jeans mass  
1919 mecànica ca massa reduïda terme pral.n f ca massa efectiva sin. compl.n f es masa efectiva  es masa reducida  fr masse réduite  en reduced mass  sbl $\mu$  
1920 mecànica ca massa gravitatòria terme pral.n f ca massa gravitacional sin. compl.n f es masa gravitacional  es masa gravitatoria  fr masse gravitationnelle  en gravitational mass  
1921 mecànica ca massa inercial terme pral.n f es masa inercial  fr masse inertielle  en inertial mass  
1922 física nuclear ca massa isotòpica terme pral.n f ca massa isotòpica relativa sin. compl.n f es masa isotópica  es masa isotópica relativa  fr masse isotopique  fr masse isotopique relative  en isotopic mass  en relative isotopic mass  
1923 física atòmica ca massa molar terme pral.n f es masa molar  fr masse molaire  en molar mass  sbl $M$  
1924 física atòmica ca massa molecular relativa terme pral.n f ca massa molecular sin. compl.n f ca pes molecular sin. compl.n m es masa molecular  es masa molecular relativa  es peso molecular  fr masse moléculaire  fr masse moléculaire relative  fr poids moléculaire  en molecular mass  en molecular weight  en relative molecular mass  sbl $M_{\mathrm{r}}$  
1925 física nuclear ca massa nuclear terme pral.n f es masa nuclear  fr masse nucléaire  en nuclear mass  
1926 mecànica ca punt material terme pral.n m ca massa puntual sin. compl.n f es masa puntual  es punto material  fr point matériel  en point mass  
1927 relativitat ca massa relativista terme pral.n f es masa relativista  fr masse relativiste  en relativistic mass  en relativity mass  sbl $m(v)$  
1928 termes generals ca matèria terme pral.n f es materia  fr matière  en matter  
1929 física quàntica ca matèria degenerada terme pral.n f es materia degenerada  fr matière dégénérée  en degenerate matter  
1930 física de partícules ca matèria estranya terme pral.n f es materia extraña  fr matière étrange  en strange matter  
1931 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca matèria fosca terme pral.n f es materia oscura  fr matière noire  fr matière sombre  en dark matter  
1932 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca medi interestel·lar terme pral.n m ca matèria interestel·lar sin. compl.n f es materia interestelar  es medio interestelar  fr milieu interstellaire  en interstellar medium  
1933 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca medi interplanetari terme pral.n m ca matèria interplanetària sin. compl.n f es materia interplanetaria  es medio interplanetario  fr milieu interplanétaire  en interplanetary medium  
1934 mecànica ca tensor d'inèrcia terme pral.n m ca matriu d'inèrcia sin. compl.n f es tensor de inercia  fr matrice d'inertie  en inertia tensor  
1935 òptica ca matrius de Jones terme pral.n f pl es matrices de Jones  fr matrices de Jones  en Jones' matrices  
1936 òptica ca matrius de Müller terme pral.n f pl es matrices de Müller  fr matrices de Müller  en Müller matrices  
1937 unitats de mesura ca maxwell terme pral.n m es maxwell  fr maxwell  en maxwell  sbl Mx  
1938 mecànica ca mecànica terme pral.n f es mecánica  fr mécanique  en mechanics  
1939 mecànica > mecànica analítica ca mecànica analítica terme pral.n f ca mecànica teòrica sin. compl.n f es mecánica analítica  es mecánica racional  fr mécanique analytique  en analytical mechanics  
1940 mecànica ca mecànica celeste terme pral.n f es mecánica celeste  fr mécanique céleste  en celestial mechanics  
1941 mecànica ca mecànica clàssica terme pral.n f es mecánica clásica  fr mécanique classique  en classical mechanics  
1942 mecànica > mecànica de medis continus ca mecànica de fluids terme pral.n f es mecánica de fluidos  fr mécanique des fluides  en fluid mechanics  
1943 física quàntica ca mecànica de matrius terme pral.n f ca mecànica matricial sin. compl.n f es mecánica matricial  fr mécanique matricielle  en matrix mechanics  
1944 mecànica > mecànica de medis continus ca mecànica de medis continus terme pral.n f es mecánica de los medios continuos  fr mécanique des milieux continus  en continuum mechanics  en mechanics of continuous media  
1945 termodinàmica ca mecànica estadística terme pral.n f es mecánica estadística  fr mécanique statistique  en statistical mechanics  
1946 mecànica ca mecànica hamiltoniana terme pral.n f es mecánica hamiltoniana  fr mécanique hamiltonienne  en Hamiltonian mechanics  
1947 mecànica ca mecànica lagrangiana terme pral.n f es mecánica lagrangiana  fr mécanique lagrangienne  en Lagrangian mechanics  
1948 mecànica ca mecànica newtoniana terme pral.n f es mecánica newtoniana  fr mécanique newtonienne  en Newtonian mechanics  
1949 física quàntica ca mecànica ondulatòria terme pral.n f es mecánica ondulatoria  fr mécanique ondulatoire  en wave mechanics  
1950 física quàntica ca mecànica quàntica terme pral.n f es mecánica cuántica  fr mécanique quantique  en quantum mechanics  
1951 mecànica ca mecànica relativista terme pral.n f es mecánica relativista  fr mécanique relativiste  en relativistic mechanics  
1952 física de la terra i de l'espai > geofísica ca mecanisme focal terme pral.n m es mecanismo focal  fr mécanisme au foyer  fr mécanisme focal  en focal mechanism  
1953 òptica ca medi de gradient d'índex terme pral.n m ca medi GRIN siglan m es medio de gradiente de índice  es medio GRIN  fr milieu à gradient d'indice  en gradient-index medium  en GRIN medium  
1954 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca medi intergalàctic terme pral.n m es medio intergaláctico  fr milieu intergalactique  en intergalactic medium  
1955 física nuclear ca medi multiplicador terme pral.n m es medio multiplicador  fr milieu multiplicateur  en multiplying media  
1956 unitats de mesura ca mega- terme pral.pfx es mega-  fr méga-  en mega-  sbl M  
1957 electromagnetisme ca megaohmímetre terme pral.n m ca megger sin. compl.n m es megaohmímetro  es megger  fr megger  fr mégohmmètre  en megger  en megohmmeter  
1958 òptica ca megascopi terme pral.n m es megascopio  fr mégascope  en megascope  
1959 unitats de mesura ca megatona terme pral.n f es megatón  fr mégatonne  en megaton  sbl Mt  
1960 electromagnetisme ca memoresistència terme pral.n f es memorresistencia  es memresistencia  fr memristance  en memory resistance  en memristance  
1961 òptica ca menisc terme pral.n m es menisco  fr ménisque  en meniscus  
1962 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca Mercuri terme pral.n m es Mercurio  fr Mercure  en Mercury  
1963 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca meridià celeste terme pral.n m es meridiano celeste  fr méridien céleste  en celestial meridian  
1964 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca mes terme pral.n m es mes  fr mois  en month  
1965 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca mes anomalístic terme pral.n m es mes anomalístico  fr mois anomalistique  en anomalistic month  
1966 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca mes sideral terme pral.n m ca mes sideri sin. compl.n m es mes sideral  es mes sidéreo  fr mois sidéral  en sidereal month  
1967 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca mes tròpic terme pral.n m es mes trópico  fr mois tropique  en tropical month  
1968 termodinàmica ca mescla frigorífica terme pral.n f es mezcla frigorífica  fr mélange réfrigérant  en cooling mixture  en refrigerant mixture  
1969 física de partícules ca mesó terme pral.n m es mesón  fr méson  en meson  
1970 física de partícules ca pió terme pral.n m ca mesó π sin. compl.n m es mesón π  es pion  fr méson π  fr pion  en π meson  en pion  sbl π  
1971 termes generals ca mesomorf -a terme pral.adj es mesomorfo  fr mésomorphe  en mesomorphic  
1972 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca mesopausa terme pral.n f es mesopausa  fr mésopause  en mesopause  
1973 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca mesosfera terme pral.n f es mesosfera  fr mésosphère  en mesosphere  
1974 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca mestral terme pral.n m es mistral  fr mistral  en mistral  
1975 termes generals ca resultat de mesurament terme pral.n m ca mesura sin. compl.n f es medida  es resultado de medición  fr résultat d'un mesurage  en result of a measurement  
1976 termes generals ca mesurament terme pral.n m ca mesura sin. compl.n f es medición  es medida  fr mesurage  en measurement  
1977 mecànica > mecànica de medis continus ca metacentre terme pral.n m es metacentro  fr métacentre  en metacenter  en metacentre  
1978 física de la matèria condensada ca metall terme pral.n m es metal  fr métal  en metal  
1979 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca metal·licitat terme pral.n f es metalicidad  fr métallicité  en metallicity  sbl [Fe/H]  
1980 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca meteor terme pral.n m es meteoro  es metéoro  fr météore  en meteor  
1981 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca meteorit terme pral.n m es meteorito  fr météorite  en meteorite  
1982 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca meteoroide terme pral.n m es meteoroide  fr météoroïde  en meteoroid  
1983 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca meteorologia terme pral.n f es meteorología  fr météorologie  en meteorology  
1984 física quàntica ca mètode de Hartree-Fok terme pral.n m es método de Hartree-Fock  fr méthode de Hartree-Fock  en Hartree-Fock method  
1985 termodinàmica ca mètode de les mescles terme pral.n m es método de las mezclas  fr méthode des mélanges  en method of mixtures  
1986 unitats de mesura ca metre terme pral.n m es metro  fr mètre  en meter  en metre  sbl m  
1987 unitats de mesura ca metre cúbic terme pral.n m es metro cúbico  fr mètre cube  en cubic metre  sbl m3  
1988 unitats de mesura ca metre quadrat terme pral.n m ca metre superficial sin. compl.n m es metro cuadrado  fr mètre carré  en square metre  sbl m2  
1989 relativitat ca mètrica terme pral.n f ca tensor mètric terme pral.n m es métrica  es tensor métrico  fr métrique  fr tenseur métrique  en metric  en metric tensor  sbl $g_{\mu\nu}$  sbl $g_{ij}$  
1990 relativitat ca mètrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker terme pral.n f ca mètrica FLRW sin. compl.n f es métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker  es métrica FLRW  fr métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker  fr métrique FLRW  en FLRW metric  en Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker metric  
1991 relativitat ca mètrica de Minkowski terme pral.n f es métrica de Minkowski  fr métrique de Minkowski  en Minkowski metric  
1992 termes generals ca metrologia terme pral.n f es metrología  fr métrologie  en metrology  
1993 unitats de mesura ca siemens terme pral.n m ca mho sin. compl.n m es mho  es siemens  fr mho  fr siemens  en mho  en siemens  sbl $\mho$ [mho]  sbl S [siemens]  
1994 mecànica ca moviment harmònic terme pral.n m ca moviment harmònic simple terme pral.n m ca MHS siglan m es movimiento armónico  es movimiento armónico simple  fr mouvement harmonique  fr mouvement harmonique simple  en harmonic motion  en simple harmonic motion  
1995 unitats de mesura ca micròmetre terme pral.n m ca micra sin. compl.n f ca micró sin. compl.n m es micra  es micrómetro  es micrón  fr micromètre  fr micron  en micrometer  en micrometre  en micron  sbl μ [micra]  sbl μm [micròmetre]  
1996 unitats de mesura ca micro- terme pral.pfx es micro-  fr micro-  en micro-  sbl $\mu$  
1997 mecànica ca microbalança terme pral.n f es microbalanza  fr microbalance  en microbalance  
1998 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca microclima terme pral.n m es microclima  fr microclimat  en microclimate  
1999 electromagnetisme ca microelectromecànica terme pral.n f es microelectromecánica  fr microélectromécanique  en microelectromechanics  
2000 electromagnetisme ca microelectrònica terme pral.n f es microelectrónica  fr microélectronique  en microelectronics  
2001 termodinàmica ca microestat terme pral.n m es microestado  fr état microscopique  en microstate  
2002 termes generals ca micròmetre terme pral.n m es micrómetro  fr micromètre  en micrometer  
2003 electromagnetisme ca microona terme pral.n f es microonda  fr microonde  en microwave  
2004 física de la matèria condensada ca micropartícula terme pral.n f es micropartícula  fr microparticule  en microparticle  
2005 òptica ca microscopi terme pral.n m es microscopio  fr microscope  en microscope  
2006 física dels materials ca microscopi d'efecte túnel terme pral.n m ca STM siglan m es microscopio de efecto túnel  es STM  fr microscope à effet tunnel  fr STM  en scanning tunneling microscope  en scanning tunnelling microscope  en STM  
2007 electromagnetisme ca microscopi electrònic terme pral.n m es microscopio electrónico  fr microscope électronique  en electron microscope  
2008 física dels materials ca microscopi electrònic de rastreig terme pral.n m ca SEM siglan m es microscopio electrónico de barrido  es SEM  fr microscope électronique à balayage  fr MEB  en scanning electron microscope  en SEM  
2009 física dels materials ca microscopi electrònic de transmissió terme pral.n m ca TEM siglan m es microscopio electrónico de transmisión  es MET  es TEM  fr microscope électronique à transmission  fr MET  en transmission electron microscope  en TEM  
2010 òptica ca microscopi òptic terme pral.n m es microscopio óptico  fr microscope optique  en light microscope  en optical microscope  
2011 física de la terra i de l'espai > geofísica ca microsisme terme pral.n m es microseísmo  fr microséisme  en microseism  
2012 física de la terra i de l'espai > geofísica ca microterratrèmol terme pral.n m es microterremoto  fr microséisme  en microearthquake  en microseism  
2013 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca migjorn terme pral.n m es ostro  fr vent du midi  en ostro  
2014 unitats de mesura ca milla anglesa terme pral.n f ca milla terrestre terme pral.n f es milla inglesa  es milla terrestre  fr mille terrestre  en statute mile  
2015 unitats de mesura ca milla marina terme pral.n f ca milla nàutica terme pral.n f es milla marina  es milla náutica  fr mille marin  fr mille nautique  en nautical mile  en sea mile  
2016 unitats de mesura ca mil·li- terme pral.pfx es mili-  fr milli-  en milli-  sbl m  
2017 unitats de mesura ca mil·límetre de mercuri terme pral.n m es milímetro de mercurio  fr millimètre de mercure  en millimeter of mercury  en millimetre of mercury  sbl mmHg  
2018 unitats de mesura ca minut terme pral.n m es minuto  fr minute  en minute  sbl min  
2019 unitats de mesura ca minut angular terme pral.n m es minuto angular  fr minute d'angle  en minute of angle  sbl $^{\rm m}$  
2020 unitats de mesura ca minut centesimal terme pral.n m es minuto centesimal  fr minute centésimale  en centesimal minute  
2021 unitats de mesura ca minut d'arc terme pral.n m ca minut sexagesimal sin. compl.n m es minuto de arco  es minuto sexagesimal  fr minute d'arc  fr minute sexagésimale  en arcminute  en minute of arc  en sexagesimal minute  sbl  sbl arcmin  
2022 òptica ca mirall de Lloyd terme pral.n m es espejo de Lloyd  fr miroir de Lloyd  en Lloyd's mirror  
2023 òptica ca miratge terme pral.n m es espejismo  fr mirage  en mirage  
2024 unitats de mesura ca miria- terme pral.pfx es miria-  fr myria-  en myria-  sbl ma  
2025 unitats de mesura ca mirio- terme pral.pfx es mirio-  fr myrio-  en myrio-  
2026 termodinàmica ca mòbil perpetu de primera espècie terme pral.n m es móvil perpetuo de primera especie  fr machine à mouvement perpétuel de premier ordre  fr mobile perpétuel de première espèce  en perpetuum mobile of the first kind  
2027 termodinàmica ca mòbil perpetu de segona espècie terme pral.n m es móvil perpetuo de segunda especie  fr machine à mouvement perpétuel de deuxième ordre  fr mobile perpétuel de deuxième espèce  en perpetuum mobile of the second kind  
2028 mecànica ca mobilitat terme pral.n f es movilidad  fr mobilité  en mobility  
2029 mecànica > ones i acústica ca mode terme pral.n m ca mode normal terme pral.n m es modo  es modo normal  fr mode  fr mode normal  fr mode propre  en mode  en normal mode  
2030 física de partícules ca mode de desintegració terme pral.n m es modo de desintegración  fr mode de désintégration  en decay mode  
2031 termes generals ca model terme pral.n m es modelo  fr modèle  en model  
2032 termodinàmica ca model d'Ising terme pral.n m es modelo de Ising  fr modèle d'Ising  en Ising model  
2033 física quàntica ca model de Bohr terme pral.n m es modelo de Bohr  fr modèle de Bohr  en Bohr model  
2034 física nuclear ca model de capes terme pral.n m es modelo de capas  es modelo de capas nuclear  fr modèle des couches  fr modèle en couche  en shell model  
2035 electromagnetisme ca model de Drude terme pral.n m es modelo de Drude  fr modèle de Drude  en Drude model  
2036 electromagnetisme ca model de Hubbard terme pral.n m es modelo de Hubbard  fr modèle de Hubbard  en Hubbard model  
2037 física nuclear ca model de la gota líquida terme pral.n m es modelo de la gota líquida  fr modèle de la goutte liquide  en liquid drop model  
2038 física de partícules ca model de temps mort terme pral.n m es modelo de tiempo muerto  fr modèle du temps mort  en dead time model  
2039 física nuclear ca model del nucli compost terme pral.n m es modelo del núcleo compuesto  fr modèle du noyau composé  en compound nucleus model  
2040 física nuclear ca model del pou de potencial terme pral.n m es modelo del pozo de potencial  fr modèle du puits de potentiel  en potential well model  
2041 física de la terra i de l'espai > geofísica ca model del rebot elàstic terme pral.n m es modelo del rebote elástico  fr modèle du rebond élastique  en elastic rebound model  
2042 física quàntica ca model estàndard terme pral.n m es modelo estándar  fr modèle standard  en standard model  
2043 física nuclear ca model nuclear terme pral.n m es modelo nuclear  fr modèle nucléaire  en nuclear model  
2044 termes generals ca modelització terme pral.n f es modelización  fr modélisation  en modelling  
2045 termes generals ca mòdul terme pral.n m ca norma sin. compl.n f es módulo  es norma  fr module  fr norme  en modulus  en norm  
2046 mecànica > mecànica de medis continus ca mòdul terme pral.n m es módulo  fr module  en modulus  
2047 mecànica > mecànica de medis continus ca mòdul de Young terme pral.n m ca mòdul d'elasticitat sin. compl.n m es módulo de elasticidad  es módulo de Young  fr module de Young  en elastic modulus  en Young's modulus  sbl $E$  
2048 termes generals ca mòdul d'un vector terme pral.n m es módulo de un vector  fr norme d'un vecteur  en modulus of a vector  
2049 mecànica > mecànica de medis continus ca mòdul de rigidesa terme pral.n m ca mòdul de cisallament sin. compl.n m es módulo de cizallamiento  es módulo de rigidez  fr module de cisaillement  fr module de rigidité  en modulus of rigidity  en shear modulus  sbl $G$  
2050 mecànica > mecànica de medis continus ca mòdul de compressibilitat terme pral.n m ca mòdul de volum sin. compl.n m es módulo de compresibilidad  es módulo de volumen  fr module de compressibilité  fr module volumique  en bulk modulus  en compression modulus  sbl $B$  sbl $K$  
2051 òptica ca modulador òptic terme pral.n m es modulador óptico  fr modulateur optique  en light modulator  en optical modulator  
2052 unitats de mesura ca mol terme pral.n m es mol  fr mole  en mole  sbl mol  
2053 termes generals ca molècula terme pral.n f es molécula  fr molécule  en molecule  
2054 física dels materials ca molta terme pral.n f es molienda  es molturación  fr broyage  en grinding  
2055 mecànica ca moment angular terme pral.n m ca moment cinètic sin. compl.n m es momento angular  es momento cinético  fr moment angulaire  fr moment cinétique  en angular momentum  sbl $\vec{L}$  
2056 mecànica ca moment angular orbital terme pral.n m es momento angular orbital  fr moment angulaire orbital  en orbital angular momentum  
2057 mecànica > mecànica analítica ca moment generalitzat terme pral.n m ca moment conjugat sin. compl.n m es momento conjugado  es momento generalizado  fr moment conjugué  fr moment généralisé  en conjugate momentum  en generalised momentum  en generalized momentum  
2058 mecànica ca moment d'encast terme pral.n m es momento de encaste  fr moment d'encastrement  en fixed end moment  
2059 mecànica > mecànica de medis continus ca moment d'estabilitat terme pral.n m es momento de estabilidad  fr moment de stabilité  en stability moment  
2060 mecànica ca moment d'inèrcia terme pral.n m es momento de inercia  fr moment d'inertie  en moment of inertia  sbl $I$  
2061 mecànica ca moment d'un vector respecte a un punt terme pral.n m ca moment d'un vector sin. compl.n m es momento de un vector  es momento de un vector respecto a un punto  fr moment d'un vecteur  fr moment d'un vecteur par rapport à un point  en moment of a vector  en moment of a vector about a point  
2062 mecànica ca moment d'un vector respecte a una recta terme pral.n m es momento de un vector respecto a una recta  fr moment d'un vecteur par rapport à un axe  en moment of a vector about an axis  
2063 mecànica ca moment d'una força terme pral.n m es momento de una fuerza  fr moment d'une force  en moment of force  en torque  sbl $\vec M$  
2064 mecànica ca moment flexor terme pral.n m ca moment de flexió sin. compl.n m es momento de flexión  es momento flexor  fr moment de flexion  fr moment fléchissant  en bending moment  
2065 mecànica ca moment de torsió terme pral.n m es momento de torsión  fr moment de torsion  en twisting moment  
2066 electromagnetisme ca moment dipolar elèctric terme pral.n m ca moment dipolar sin. compl.n m es momento dipolar eléctrico  fr moment dipolaire électrique  en electric dipole moment  sbl $\vec{p}$  
2067 electromagnetisme ca moment dipolar magnètic terme pral.n m ca moment magnètic sin. compl.n m es momento dipolar magnético  es momento magnético  fr moment dipolaire magnétique  fr moment magnétique  en magnetic dipole moment  en magnetic moment  sbl $\vec{m}$  
2068 mecànica ca moment lineal terme pral.n m ca quantitat de moviment sin. compl.n f es cantidad de movimiento  es momento lineal  fr moment linéaire  fr quantité de mouvement  en linear momentum  sbl $\vec{p}$  
2069 electromagnetisme ca moment magnètic d'un imant terme pral.n m es momento magnético de un imán  fr moment magnétique d'un aimant  en magnetic moment of a magnet  
2070 electromagnetisme ca moment magnètic de spin terme pral.n m ca moment magnètic intrínsec terme pral.n m es momento magnético de espín  es momento magnético intrínseco  fr moment magnétique du spin  fr moment magnétique intrinsèque  en intrinsic magnetic moment  en spin magnetic moment  sbl $\mu_{\mathrm{s}}$  
2071 mecànica ca moment polar d'inèrcia terme pral.n m es momento polar de inercia  fr moment polaire d'inertie  en polar moment of inertia  
2072 mecànica ca moment resistent terme pral.n m es momento resistente  fr moment résistant  en resistive moment  
2073 mecànica ca moment resultant terme pral.n m es momento resultante  fr moment résultant  en resultant moment  
2074 física de la terra i de l'espai > geofísica ca moment sísmic terme pral.n m es momento sísmico  fr moment sismique  en seismic moment  sbl $M_0$  
2075 òptica ca monocromador terme pral.n m es monocromador  fr monochromateur  en monochromator  
2076 òptica ca monocromàtic -a terme pral.adj es monocromático  fr monochromatique  en monochromatic  
2077 física dels materials ca monòmer terme pral.n m es monómero  fr monomère  en monomer  
2078 electromagnetisme ca monopol magnètic terme pral.n m ca monopol sin. compl.n m es monopolo magnético  fr monopôle magnétique  en magnetic monopole  
2079 òptica ca monorefringència terme pral.n f es monorrefringencia  fr monoréfringence  en monorefringence  
2080 mecànica ca moviment terme pral.n m es movimiento  fr mouvement  en motion  
2081 mecànica ca moviment accelerat terme pral.n m es movimiento acelerado  fr mouvement accéléré  en accelerated motion  
2082 mecànica ca moviment accelerat terme pral.n m es movimiento acelerado  fr mouvement accéléré  en accelerated motion  
2083 termodinàmica ca moviment brownià terme pral.n m es movimiento browniano  fr mouvement brownien  en Brownian motion  
2084 mecànica ca moviment circular terme pral.n m es movimiento circular  fr mouvement circulaire  en circular motion  
2085 física de la terra i de l'espai > geofísica ca moviment de Chandler terme pral.n m es bamboleo de Chandler  es movimiento de Chandler  fr mouvement chandlérien du pôle  fr mouvement de Chandler  en Chandler motion  en Chandler wobble  
2086 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca moviment diürn terme pral.n m es movimiento diurno  fr mouvement diurne  en diurnal motion  
2087 relativitat ca moviment hiperbòlic terme pral.n m es movimiento hiperbólico  fr mouvement hyperbolique  en hyperbolic movement  
2088 mecànica ca moviment ondulatori terme pral.n m es movimiento ondulatorio  fr mouvement ondulatoire  en wave motion  
2089 mecànica ca moviment oscil·latori terme pral.n m es movimiento oscilatorio  fr mouvement oscillatoire  en oscillatory motion  
2090 mecànica ca moviment periòdic terme pral.n m es movimiento periódico  fr mouvement périodique  en periodic motion  
2091 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca moviment propi terme pral.n m es movimiento propio  fr mouvement propre  en proper motion  
2092 mecànica ca moviment rectilini terme pral.n m es movimiento rectilíneo  fr mouvement linéaire  en linear motion  
2093 mecànica ca moviment retardat terme pral.n m es movimiento retardado  fr mouvement décéléré  en deaccelerated motion  
2094 física de la terra i de l'espai > geofísica ca terratrèmol terme pral.n m ca moviment sísmic sin. compl.n m ca sisme sin. compl.n m es movimiento sísmico  es seísmo  es sismo  es terremoto  fr séisme  fr tremblement de terre  en earthquake  en seism  en seismic event  
2095 mecànica ca moviment uniforme terme pral.n m es movimiento uniforme  fr mouvement uniforme  en uniform motion  
2096 mecànica ca moviment uniformement accelerat terme pral.n m es movimiento uniformemente acelerado  fr mouvement uniformément accéléré  en uniformly accelerated motion  
2097 mecànica ca moviment vibratori terme pral.n m es movimiento vibratorio  fr mouvement vibratoire  en vibrating motion  
2098 electromagnetisme ca multímetre terme pral.n m es multímetro  fr multimètre  fr polymesureur  en multimeter  en tester  
2099 òptica ca multiplet terme pral.n m es multiplete  fr multiplet  en multiplet  
2100 física quàntica ca multiplicació per allau terme pral.n f es multiplicación por avalancha  fr multiplication par avalanche  en avalanche multiplication  
2101 termes generals ca nabla terme pral.n m ca operador nabla terme pral.n m es nabla  fr nabla  fr opérateur nabla  en Del  en nabla  en nabla operator  sbl ${\nabla}$  sbl $\vec{\nabla}$  
2102 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca nadir terme pral.n m es nadir  fr nadir  en nadir  
2103 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca nan blanc terme pral.n m es enana blanca  fr naine blanche  en white dwarf  
2104 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca nan marró terme pral.n m es enana marrón  fr naine brune  en brown dwarf  
2105 unitats de mesura ca nano- terme pral.pfx es nano-  fr nano-  en nano-  sbl n  
2106 electromagnetisme ca nanoelectrònica terme pral.n f es nanoelectrónica  fr nanoélectronique  en nanoelectronics  
2107 física dels materials ca nanofibra terme pral.n f es nanofibra  fr nanofibre  en nanofiber  en nanofibre  
2108 física dels materials ca nanomaterial terme pral.n m es nanomaterial  fr nanomatériau  en nanomaterial  
2109 unitats de mesura ca nanòmetre terme pral.n m es nanómetro  fr nanomètre  en nanometer  en nanometre  en nanon  sbl nm  
2110 física de la matèria condensada ca nanopartícula terme pral.n f es nanopartícula  es partícula nanométrica  fr nanoparticule  fr particule nanométrique  en nanoparticle  en nanoscale particle  
2111 física dels materials ca nanotecnologia terme pral.n f es nanotecnología  fr nanotechnologie  en nanotechnology  
2112 física dels materials ca nanotub de carboni terme pral.n m es nanotubo de carbono  fr nanotube de carbone  en carbon nanotube  
2113 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca nebulosa terme pral.n f es nebulosa  fr nébuleuse  en nebula  
2114 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca nebulosa planetària terme pral.n f es nebulosa planetaria  fr nébuleuse planétaire  en planetary nebula  
2115 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca nebulositat terme pral.n f es nebulosidad  fr nébulosité  en nebulosity  
2116 unitats de mesura ca neper terme pral.n m es neper  es neperio  fr néper  en neper  sbl Np  
2117 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca Neptú terme pral.n m es Neptuno  fr Neptune  en Neptune  
2118 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca neu terme pral.n f es nieve  fr neige  en snow  
2119 física de partícules ca neutrí terme pral.n m ca neutrino terme pral.n m es neutrino  fr neutrino  en neutrino  
2120 física de partícules ca neutrí electrònic terme pral.n m es neutrino electrónico  fr neutrino électronique  en electron neutrino  sbl νe  
2121 física de partícules ca neutrí muònic terme pral.n m es neutrino muónico  fr neutrino muonique  en muon neutrino  sbl νμ  
2122 física de partícules ca neutrí tauònic terme pral.n m es neutrino tauónico  fr neutrino tauique  fr neutrino tauonique  en tau neutrino  en tauon neutrino  sbl ντ  
2123 física de partícules ca neutró terme pral.n m es neutrón  fr neutron  en neutron  sbl $_0^1{\mathrm{n}}$  sbl n  
2124 física nuclear ca neutró fred terme pral.n m es neutrón frío  fr neutron froid  en cold neutron  
2125 física nuclear ca neutró immediat terme pral.n m es neutrón inmediato  fr neutron instantané  en prompt neutron  
2126 física nuclear ca neutró intermedi terme pral.n m es neutrón intermedio  fr neutron intermédiaire  en intermediate neutron  
2127 física nuclear ca neutró lent terme pral.n m es neutrón lento  fr neutron lent  en slow neutron  
2128 física nuclear ca neutró ràpid terme pral.n m es neutrón rápido  fr neutron rapide  en fast neutron  
2129 física nuclear ca neutró retardat terme pral.n m es neutrón retardado  fr neutron différé  fr neutron retardé  en delayed neutron  
2130 física nuclear ca neutró tèrmic terme pral.n m es neutrón térmico  fr neutron thermique  en thermal neutron  
2131 física nuclear ca neutrònica terme pral.n f es neutrónica  fr neutronique  en neutronics  
2132 unitats de mesura ca newton terme pral.n m es newton  fr newton  en newton  sbl N  
2133 física dels materials ca niló terme pral.n m es nailon  es nilón  fr nylon  en nylon  
2134 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca nimboestratus terme pral.n m ca nimboestrat sin. compl.n m es nimbostrato  fr nimbostratus  en nimbostratus  sbl Ns  
2135 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca nimbus terme pral.n m ca núvol de pluja terme pral.n m es nimbo  fr nimbus  en nimbus  
2136 unitats de mesura ca nit terme pral.n m es nit  fr nit  en nit  sbl nt  
2137 física dels materials ca nitrur de silici terme pral.n m es nitruro de silicio  fr nitrure de silicium  en silicon nitride  for Si3N4  
2138 mecànica > ones i acústica ca nivell acústic terme pral.n m ca nivell sonor sin. compl.n m es nivel acústico  es nivel sonoro  fr niveau acoustique  en sound level  
2139 física quàntica ca nivell d'energia terme pral.n m es nivel de energía  fr niveau d'énergie  en energy level  
2140 física quàntica ca nivell d'energia nuclear terme pral.n m es nivel de energía nuclear  fr niveau d'énergie nucléaire  en nuclear energy level  
2141 mecànica > ones i acústica ca nivell d'intensitat acústica terme pral.n m es nivel de intensidad acústica  fr niveau d'intensité acoustique  en sound intensity level  
2142 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca nivell de condensació terme pral.n m es nivel de condensación  fr niveau de condensation  en condensation level  
2143 física nuclear ca nivell de ressonància terme pral.n m es nivel de resonancia  fr niveau de résonance  en resonance level  
2144 física nuclear ca nivell estacionari terme pral.n m es nivel estacionario  fr niveau stationnaire  en stationary level  
2145 física nuclear ca nivell quasiestacionari terme pral.n m ca nivell virtual terme pral.n m es nivel cuasiestacionario  es nivel virtual  fr niveau quasi-stationnaire  en quasi-stationary level  
2146 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca nivòmetre terme pral.n m es nivómetro  fr nivomètre  en snow gage  en snow gauge  
2147 mecànica > ones i acústica ca node terme pral.n m es nodo  fr nœud  en node  
2148 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca node terme pral.n m es nodo  fr nœud  en node  
2149 física nuclear ca nombre atòmic terme pral.n m es número atómico  fr nombre atomique  en atomic number  sbl $Z$  
2150 termes generals ca nombre característic terme pral.n m es número característico  fr nombre caractéristique  en characteristic number  
2151 termes generals ca nombre d'ona terme pral.n m ca nombre d'ona angular sin. compl.n m es número de onda  es número de onda angular  fr nombre d'onde  fr nombre d'onde angulaire  en angular wavenumber  en wavenumber  sbl $k$  
2152 mecànica > ones i acústica ca nombre d'ona terme pral.n m ca nombre d'ona espectroscòpic sin. compl.n m es número de onda  fr nombre d'onde  en wavenumber  sbl $\bar{\nu}$  
2153 mecànica > mecànica de medis continus ca nombre de Mach terme pral.n m es número de Mach  fr nombre de Mach  en Mach number  sbl $M$  
2154 física nuclear ca nombre de massa terme pral.n m ca nombre màssic terme pral.n m es número de masa  es número másico  fr nombre de masse  en mass number  sbl $A$  
2155 mecànica > mecànica de medis continus ca nombre de Prandtl terme pral.n m es número de Prandtl  fr nombre de Prandtl  en Prandtl number  sbl $Pr$  
2156 mecànica > mecànica de medis continus ca nombre de Reynolds terme pral.n m es número de Reynolds  fr nombre de Reynolds  en Reynolds number  sbl $N_{\mathrm{R}}$  sbl $Re$  
2157 física de la terra i de l'espai > geofísica ca nombre de Shida terme pral.n m es número de Shida  fr nombre de Shida  en Shida number  
2158 òptica ca nombre f terme pral.n m es número f  fr f chiffre  en f-number  sbl $N$  
2159 física nuclear ca nombre màgic terme pral.n m es número mágico  fr nombre magique  en magic number  
2160 física quàntica ca nombre quàntic terme pral.n m es número cuántico  fr nombre quantique  en quantum number  
2161 física quàntica ca nombre quàntic orbital terme pral.n m ca nombre quàntic azimutal sin. compl.n m ca nombre quàntic secundari sin. compl.n m es número cuántico acimutal  es número cuántico orbital  es número cuántico secundario  fr nombre quantique azimutal  fr nombre quantique orbital  fr nombre quantique secondaire  en azimuthal quantum number  en orbital quantum number  en second quantum number  sbl $l$  
2162 física quàntica ca paritat terme pral.n f ca nombre quàntic de paritat sin. compl.n m es número cuántico de paridad  es paridad  fr nombre quantique de parité  fr parité  en parity  en parity quantum number  
2163 física quàntica ca nombre quàntic de spin terme pral.n m es número cuántico de espín  fr nombre quantique de spin  en spin quantum number  sbl $m_s$  
2164 física quàntica ca nombre quàntic magnètic terme pral.n m es número cuántico magnético  fr nombre quantique magnétique  en magnetic quantum number  sbl $m_l$  
2165 física quàntica ca nombre quàntic principal terme pral.n m es número cuántico principal  fr nombre quantique principal  en principal quantum number  sbl $n$  
2166 física de la terra i de l'espai > geofísica ca nombres de Love terme pral.n m pl es números de Love  fr nombres de Love  en Love numbers  
2167 termes generals ca nònius terme pral.n m ca vernier sin. compl.n m es nonio  es nonius  fr vernier  en vernier  
2168 física quàntica ca notació de Dirac terme pral.n f ca notació bra-ket sin. compl.n f es notación bra-ket  es notación de Dirac  fr notation bra-ket  fr notation de Dirac  en bra-ket notation  en Dirac notation  
2169 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca nova terme pral.n f es nova  fr nova  en nova  
2170 física de partícules ca nucleó terme pral.n m es nucleón  fr nucléon  en nucleon  
2171 física nuclear ca nucleosíntesi terme pral.n f es nucleosíntesis  fr nucléosynthèse  en nucleosynthesis  
2172 física nuclear ca nucli atòmic terme pral.n m es núcleo atómico  fr noyau atomique  en atomic nucleus  
2173 física nuclear ca nucli blanc terme pral.n m es núcleo blanco  fr noyau-cible  en target nucleus  
2174 física nuclear ca nucli compost terme pral.n m es núcleo compuesto  fr noyau composé  en compound nucleus  
2175 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca nucli de condensació terme pral.n m es núcleo de condensación  fr noyau de condensation  en condensation nucleus  
2176 física nuclear ca nucli residual terme pral.n m ca nucli de retrocés sin. compl.n m es núcleo de retroceso  es núcleo residual  fr noyau résiduel  en recoiling nucleus  en residual nucleus  
2177 física nuclear ca nucli del reactor terme pral.n m es núcleo del reactor  fr cœur d'un réacteur  en reactor core  
2178 física nuclear ca nucli mirall terme pral.n m es núcleo espejo  fr noyau miroir  en mirror nucleus  
2179 física de la terra i de l'espai > geofísica ca nucli terrestre terme pral.n m es núcleo terrestre  fr noyau terrestre  en Earth's core  
2180 física nuclear ca núclid terme pral.n m es nucleido  es núclido  fr nucléide  en nuclide  
2181 física nuclear ca núclid doblement màgic terme pral.n m es nucleido doblemente mágico  fr nucléide doublement magique  en doubly magic number nuclide  
2182 física nuclear ca núclid estable terme pral.n m es nucleido estable  fr nucléide stable  en stable nuclide  
2183 física nuclear ca núclid màgic terme pral.n m es nucleido mágico  fr nucléide magique  en magic nuclide  
2184 física nuclear ca precursor terme pral.n m ca núclid pare sin. compl.n m es nucleido padre  es precursor  fr nucléide père  fr précurseur  en nuclear parent  en precursor  
2185 física nuclear ca núclid parell-parell terme pral.n m es nucleido par-par  fr nucléide pair-pair  en even-even nuclide  
2186 física nuclear ca núclid parell-senar terme pral.n m es nucleido par-impar  fr nucléide pair-impair  en even-odd nuclide  
2187 física nuclear ca radionúclid terme pral.n m ca núclid radioactiu sin. compl.n m ca radioisòtop sin. compl.n m es nucleido radiactivo  es nucleido radioactivo  es núclido radiactivo  es núclido radioactivo  es radioisótopo  es radionucleido  es radionúclido  fr radionucléide  en radionuclide  
2188 física nuclear ca núclid senar-parell terme pral.n m es nucleido impar-par  fr noyau impair-pair  en odd-even nucleus  
2189 física nuclear ca núclid senar-senar terme pral.n m es nucleido impar-impar  fr noyau impair-impair  en odd-odd nucleus  
2190 unitats de mesura ca nus terme pral.n m es nudo  fr nœud  en knot  sbl kn  sbl kt  
2191 electromagnetisme ca nus terme pral.n m es nudo  fr nœud  en junction  en node  
2192 mecànica ca nutació terme pral.n f es nutación  fr nutation  en nutation  
2193 física de la terra i de l'espai > geofísica ca nutació lliure terme pral.n f es nutación libre  fr nutation libre  en free nutation  
2194 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca núvol terme pral.n m es nube  fr nuage  en cloud  
2195 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca núvol d'Oort terme pral.n m es nube de Oort  fr nuage d'Oort  en Oort cloud  
2196 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca nuvolositat terme pral.n f es nubosidad  fr nébulosité  en cloud cover level  en cloudiness  
2197 òptica ca obertura terme pral.n f es apertura  fr ouverture  en aperture  
2198 òptica ca obertura numèrica terme pral.n f es apertura numérica  fr ouverture numérique  en numerical aperture  sbl AN  sbl NA  sbl ON  
2199 òptica ca obertura relativa terme pral.n f es apertura relativa  fr ouverture relative  en relative aperture  
2200 òptica ca objecte terme pral.n m es objeto  fr objet  en object  
2201 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca objecte de Herbig-Haro terme pral.n m ca objecte HH sin. compl.n m es objeto de Herbig-Haro  es objeto HH  fr objet de Herbig-Haro  fr objet HH  en Herbig-Haro object  en HH objects  
2202 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca objecte subestel·lar terme pral.n m es objeto subestelar  fr objet substellaire  en substellar object  
2203 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca objecte transneptunià terme pral.n m es objeto transneptuniano  es objeto transneptúnico  fr objet transneptunien  en trans-Neptunian object  
2204 òptica ca objectiu terme pral.n m es objetivo  fr objectif  en objective  
2205 electromagnetisme ca oblia terme pral.n f es oblea  fr plaquette  en wafer  
2206 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca obliqüitat de l'eclíptica terme pral.n f es oblicuidad de la eclíptica  fr obliquité de l'écliptique  en obliquity of the ecliptic  sbl $\epsilon$  
2207 física quàntica ca observable terme pral.n m es observable  fr observable  en observable  
2208 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca ocàs terme pral.n m es ocaso  fr coucher  en setting  
2209 mecànica > ones i acústica ca octava terme pral.n f es octava  fr octave  en octave  
2210 òptica ca ocular terme pral.n m es ocular  fr oculaire  en eyepiece  en ocular lens  
2211 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca ocultació terme pral.n f es ocultación  fr occultation  en occultation  
2212 unitats de mesura ca oersted terme pral.n m es oersted  fr œrsted  en oersted  sbl Oe  
2213 unitats de mesura ca ohm terme pral.n m es ohm  es ohmio  fr ohm  en ohm  sbl $\Omega$  
2214 unitats de mesura ca ohm metre terme pral.n m es ohm-metro  fr ohm-mètre  en ohm-metre  sbl Ω m  
2215 electromagnetisme ca òhmic -a terme pral.adj es óhmico  fr ohmique  en ohmic  
2216 electromagnetisme ca ohmímetre terme pral.n m es ohmímetro  fr ohmmètre  en ohmmeter  
2217 òptica ca ombra terme pral.n f es sombra  fr ombre  en shadow  en umbra  
2218 termes generals ca ona terme pral.n f es onda  fr onde  en wave  
2219 mecànica > ones i acústica ca ona acústica terme pral.n f ca ona sonora sin. compl.n f es onda acústica  es onda sonora  fr onde acoustique  fr onde sonore  en acoustic wave  en sound wave  
2220 física quàntica ca ona de De Broglie terme pral.n f ca ona associada sin. compl.n f ca ona de matèria sin. compl.n f es onda de materia  fr onde de De Broglie  en de Broglie wave  en matter wave  
2221 física de la matèria condensada ca ona d'Alfvén terme pral.n f es onda de Alfvén  fr onde d'Alfvén  en Alfvén wave  
2222 mecànica > ones i acústica ca ona de Mach terme pral.n f es onda de Mach  fr onde de Mach  en Mach wave  
2223 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca ona de Rossby terme pral.n f es onda de Rossby  fr onde de Rossby  en Rossby wave  
2224 física quàntica ca ona difosa terme pral.n f es onda difundida  fr onde diffusée  en scattered wave  
2225 electromagnetisme ca ona electromagnètica terme pral.n f es onda electromagnética  fr onde électromagnétique  en electromagnetic wave  
2226 mecànica > ones i acústica ca ona estacionària terme pral.n f es onda estacionaria  fr onde stationnaire  en standing wave  en stationary wave  
2227 relativitat ca ona gravitacional terme pral.n f ca ona gravitatòria terme pral.n f es onda gravitacional  es onda gravitatoria  fr onde gravitationnelle  en gravitational wave  
2228 física quàntica ca ona incident terme pral.n f es onda incidente  fr onde incidente  en incident wave  
2229 física de la terra i de l'espai > geofísica ca ona interna terme pral.n f es onda interna  fr onde de volume  en body wave  
2230 electromagnetisme ca ona portadora terme pral.n f es onda portadora  fr onde porteuse  en carrier wave  
2231 física de la terra i de l'espai > geofísica ca ona sísmica terme pral.n f es onda sísmica  fr onde sismique  en seismic wave  
2232 física de la terra i de l'espai > geofísica ca ona superficial terme pral.n f es onda superficial  fr onde de surface  en surface wave  
2233 mecànica > ones i acústica ca ondòmetre terme pral.n m ca ondàmetre sin. compl.n m es ondímetro  fr ondemètre  en wavemeter  
2234 física quàntica ca operador conjugació de càrrega terme pral.n m es operador conjugación de carga  fr opérateur conjugaison de charge  en charge conjugation operator  sbl $C$  
2235 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca oposició terme pral.n f es oposición  fr opposition  en opposition  
2236 òptica ca òptica terme pral.n f es óptica  fr optique  en optics  
2237 òptica ca òptica electrònica terme pral.n f es óptica electrónica  fr optique électronique  en electron optics  
2238 electromagnetisme ca optoelectrònica terme pral.n f es optoelectrónica  fr optoélectronique  en optoelectronics  
2239 òptica ca optometria terme pral.n f es optometría  fr optométrie  en optometry  
2240 mecànica ca òrbita terme pral.n f es órbita  fr orbite  en orbit  
2241 física quàntica ca orbital atòmic terme pral.n m es orbital atómico  fr orbitale atomique  en atomic orbital  
2242 física quàntica ca orbital molecular terme pral.n m es orbital molecular  fr orbitale moléculaire  en molecular orbital  
2243 física quàntica ca ordinador quàntic terme pral.n m es ordenador cuántico  fr ordinateur quantique  en quantum computer  
2244 òptica ca ortoscòpia terme pral.n f es ortoscopia  fr orthoscopie  en orthoscopy  
2245 termes generals ca oscil·lació terme pral.n f es oscilación  fr oscillation  en oscillation  
2246 mecànica ca oscil·lador harmònic terme pral.n m es oscilador armónico  fr oscillateur harmonique  en harmonic oscillator  
2247 mecànica ca oscil·lador harmònic amortit terme pral.n m es oscilador armónico amortiguado  fr oscillateur harmonique amorti  en damped harmonic oscillator  
2248 electromagnetisme ca oscil·loscopi terme pral.n m es osciloscopio  fr oscilloscope  en oscilloscope  
2249 unitats de mesura ca osmol terme pral.n m es osmol  fr osmole  en osmole  sbl Osm  
2250 termodinàmica ca osmosi terme pral.n f es osmosis  es ósmosis  fr osmose  en osmosis  
2251 termodinàmica ca osmosi inversa terme pral.n f es ósmosis inversa  fr osmose inverse  en reverse osmosis  
2252 mecànica ca palanca terme pral.n f es palanca  fr levier  en lever  
2253 física de la terra i de l'espai > geofísica ca paleomagnetisme terme pral.n m es paleomagnetismo  fr paléomagnétisme  en paleomagnetism  
2254 termes generals ca pàlmer terme pral.n m es palmer  es tornillo Palmer  fr palmer  en micrometer caliper  en micrometre calliper  
2255 mecànica > ones i acústica ca paquet d'ones terme pral.n m es paquete de ondas  fr paquet d'onde  en wave packet  
2256 física quàntica ca paradoxa d'Einstein-Podolsky-Rosen terme pral.n f ca paradoxa EPR sin. compl.n f es paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen  es paradoja EPR  fr paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen  fr paradoxe EPR  en Einstein-Podolsky-Rosen paradox  en EPR paradox  
2257 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca paradoxa d'Olbers terme pral.n f es paradoja de Olbers  fr paradoxe d'Olbers  en Olbers' paradox  
2258 mecànica > mecànica de medis continus ca paradoxa de D'Alembert terme pral.n f ca paradoxa hidrodinàmica sin. compl.n f es paradoja de D'Alembert  es paradoja hidrodinámica  fr paradoxe de D'Alembert  fr paradoxe hydrodynamique  en d'Alembert's paradox  en hydrodynamic paradox  
2259 relativitat ca paradoxa dels bessons terme pral.n f es paradoja de los gemelos  fr paradoxe de Langevin  fr paradoxe des jumeaux  en clock paradox  en twin paradox  
2260 mecànica > mecànica de medis continus ca paradoxa hidroestàtica terme pral.n f es paradoja hidrostática  fr paradoxe hydrostatique  en hydrostatic paradox  
2261 òptica ca paral·laxi terme pral.n f es paralaje  fr parallaxe  en parallax  
2262 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca paral·laxi anual terme pral.n f ca paral·laxi estel·lar sin. compl.n f es paralaje anual  es paralaje estelar  fr parallaxe annuelle  fr parallaxe stellaire  en annual parallax  en stellar parallax  
2263 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca paral·laxi diürna terme pral.n f es paralaje diurna  fr parallaxe diurne  en diurnal parallax  
2264 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca paral·lel celeste terme pral.n m ca paral·lel de declinació sin. compl.n m es paralelo celeste  es paralelo de declinación  fr parallèle de déclinaison  en parallel of declination  
2265 electromagnetisme ca paramagnetisme terme pral.n m es paramagnetismo  fr paramagnétisme  en paramagnetism  
2266 termodinàmica ca paràmetre d'ordre terme pral.n m es parámetro de orden  fr paramètre d'ordre  en order parameter  
2267 física nuclear ca paràmetre de fissió terme pral.n m es parámetro de fisión  fr paramètre de fission  en fission parameter  
2268 física de la terra i de l'espai > geofísica ca paràmetre Q terme pral.n m es parámetro Q  fr paramètre Q  en Q parameter  
2269 física de la terra i de l'espai > geofísica ca paràmetres de falla terme pral.n m pl es parámetros de falla  fr paramètre de la faille  en fault parameter  
2270 òptica ca paràmetres de Stokes terme pral.n m pl es parámetros de Stokes  fr paramètres de Stokes  en Stokes parameters  
2271 electromagnetisme ca parell de Cooper terme pral.n m es par de Cooper  fr paire de Cooper  en Cooper pair  
2272 mecànica ca parell de forces terme pral.n m es par de fuerzas  fr couple  en couple  en force couple  
2273 física atòmica ca parell iònic terme pral.n m es par iónico  fr paire d'ions  en ion pair  
2274 termodinàmica ca parell termoelèctric terme pral.n m ca termoparell sin. compl.n m es par termoeléctrico  es termopar  fr couple thermoélectrique  fr thermocouple  en thermocouple  
2275 electromagnetisme ca paret de Bloch terme pral.n f es pared de Bloch  fr paroi de Bloch  en Bloch wall  
2276 física quàntica ca paritat terme pral.n f es paridad  fr parité  en parity  
2277 unitats de mesura ca parsec terme pral.n m es parsec  es pársec  fr parsec  en parsec  sbl pc  
2278 física de partícules ca partícula terme pral.n f ca partícula subatòmica sin. compl.n f es partícula  es partícula subatómica  fr particule  fr particule subatomique  en particle  en subatomic particle  
2279 física nuclear ca partícula β terme pral.n f es partícula β  fr particule β  en β particle  sbl β  
2280 física nuclear ca partícula α terme pral.n f es partícula α  fr particule α  en α particle  sbl α  sbl $_2^4{\rm He}^{2+}$  
2281 física de partícules ca partícula elemental terme pral.n f ca partícula fonamental sin. compl.n f es partícula elemental  es partícula fundamental  fr particule élémentaire  fr particule fondamentale  en elementary particle  en fundamental particle  
2282 física de partícules ca partícula incident terme pral.n f es partícula incidente  fr particule incidente  en incident particle  
2283 física quàntica ca partícula intermediària terme pral.n f es partícula mediadora  fr particule médiatrice  en force carrier particle  en intermediate particle  
2284 relativitat ca partícula relativista terme pral.n f es partícula relativista  fr particule relativiste  en relativistic particle  
2285 física de partícules ca partícula virtual terme pral.n f es partícula virtual  fr particule virtuelle  en virtual particle  
2286 unitats de mesura ca pascal terme pral.n m es pascal  fr pascal  en pascal  sbl Pa  
2287 unitats de mesura ca pascal segon terme pral.n m es pascal segundo  fr pascal-seconde  en pascal second  en pascal-second  sbl Pa s  
2288 relativitat ca passat absolut terme pral.n m es pasado absoluto  fr passé absolu  en absolute past  
2289 termes generals ca patró terme pral.n m ca patró de mesura terme pral.n m es patrón  es patrón de medida  fr étalon  fr étalon de mesure  en measurement standard  
2290 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca pedra terme pral.n f es piedra  
2291 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca pedra terme pral.n f es pedrisco  fr grêlon  en hailstone  
2292 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca pedra terme pral.n f ca pedregada sin. compl.n f es pedrisco  fr grêle  en hail  
2293 mecànica ca pèndol terme pral.n m es péndulo  fr pendule  en pendulum  
2294 mecànica ca pèndol balístic terme pral.n m es péndulo balístico  fr pendule balistique  en ballistic pendulum  
2295 mecànica ca pèndol compensat terme pral.n m es péndulo compensado  fr pendule compensateur  en compensated pendulum  
2296 mecànica ca pèndol reversible terme pral.n m ca pèndol de Kater sin. compl.n m es péndulo de Kater  es péndulo reversible  fr pendule de Kater  en Kater's pendulum  en reversible pendulum  
2297 mecànica ca pèndol de torsió terme pral.n m es péndulo de torsión  fr pendule de torsion  en torsion pendulum  
2298 mecànica ca pèndol físic terme pral.n m ca pèndol real sin. compl.n m es péndulo físico  fr pendule pesant  en compound pendulum  en physical pendulum  
2299 mecànica ca pèndol simple terme pral.n m ca pèndol matemàtic sin. compl.n m es péndulo matemático  es péndulo simple  fr pendule mathématique  fr pendule simple  en mathematical pendulum  en simple pendulum  
2300 òptica ca penombra terme pral.n f es penumbra  fr pénombre  en penumbra  
2301 física de partícules ca pentaquark terme pral.n m es pentaquark  fr pentaquark  en pentaquark  
2302 física de partícules ca poder de frenada terme pral.n m ca pèrdua lineal d'energia sin. compl.n f es pérdida lineal de energía  es poder de frenado  fr perte linéaire d'énergie  fr pouvoir d'arrêt  en linear energy loss  en stopping power  sbl $S$  
2303 física de la terra i de l'espai > geofísica ca perfil geofísic terme pral.n m es perfil geofísico  es registro geofísico  fr diagraphie géophysique  fr profil géophysique  en geophysical log  
2304 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca periastre terme pral.n m es periastro  fr périastre  en periastron  
2305 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca perigeu terme pral.n m es perigeo  fr périgée  en perigee  
2306 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca periheli terme pral.n m es perihelio  fr périhélie  en perihelion  
2307 física de la terra i de l'espai > geofísica ca perillositat sísmica terme pral.n f es peligrosidad sísmica  fr aléa sismique  en seismic hazard  
2308 termes generals ca període terme pral.n m es periodo  fr période  en period  sbl $T$  
2309 física de la terra i de l'espai > geofísica ca període de retorn terme pral.n m es periodo de recurrencia  es periodo de retorno  fr période de récurrence  fr période de retour  fr temps de récurrence  en recurrence interval  en return period  
2310 física nuclear ca període de semidesintegració terme pral.n m ca període radioactiu terme pral.n m es periodo de semidesintegración  es período de semidesintegración  es periodo radiactivo  es periodo radioactivo  fr demi-vie  fr période radioactive  en half-life  sbl $T_{1/2}$  
2311 electromagnetisme ca permeabilitat magnètica terme pral.n f es permeabilidad magnética  fr perméabilité magnétique  en magnetic permeability  sbl $\mu$  
2312 electromagnetisme ca permeabilitat magnètica relativa terme pral.n f es permeabilidad magnética relativa  fr perméabilité magnétique relative  en relative magnetic permeability  sbl $\mu_{\mathrm{r}}$  
2313 electromagnetisme ca permitivitat terme pral.n f ca permitivitat absoluta sin. compl.n f es permitividad  es permitividad absoluta  fr permittivité  fr permittivité absolue  en absolute permittivity  en permittivity  sbl $\epsilon$  
2314 mecànica ca pes terme pral.n m es peso  fr poids  en weight  
2315 mecànica ca pes específic terme pral.n m es peso específico  fr poids spécifique  en specific weight  
2316 termodinàmica ca pes estadístic terme pral.n m ca probabilitat termodinàmica terme pral.n f es peso estadístico  es probabilidad termodinámica  fr poids statistique  fr probabilité thermodynamique  en statistical probability  en statistical weight  
2317 unitats de mesura ca peta- terme pral.pfx es peta-  fr péta-  en peta-  sbl P  
2318 unitats de mesura ca peu terme pral.n m es pie  fr pied  en foot  sbl ft  
2319 física quàntica ca pic de Bragg terme pral.n m es pico de Bragg  fr pic de Bragg  en Bragg peak  
2320 mecànica > mecànica de medis continus ca picnòmetre terme pral.n m es picnómetro  fr pycnomètre  en pycnometer  
2321 unitats de mesura ca pico- terme pral.pfx es pico-  fr pico-  en pico-  sbl p  
2322 electromagnetisme ca piezoelectricitat terme pral.n f es piezoelectricidad  fr piézoélectricité  en piezoelectricity  
2323 mecànica > mecànica de medis continus ca piezòmetre terme pral.n m es piezómetro  fr piézomètre  en piezometer  
2324 mecànica ca piezòmetre terme pral.n m es piezómetro  fr piézomètre  en piezometer  
2325 mecànica > mecànica de medis continus ca piezometria terme pral.n f es piezometría  fr piézométrie  en piezometry  
2326 mecànica ca piezometria terme pral.n f es piezometría  fr piézométrie  en piezometry  
2327 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca piranòmetre terme pral.n m es piranómetro  fr pyranomètre  en pyranometer  
2328 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca pirgeòmetre terme pral.n m ca pirogeòmetre terme pral.n m es pirogeómetro  fr pyrgéomètre  en pyrgeometer  
2329 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca pirheliòmetre terme pral.n m ca piroheliòmetre sin. compl.n m es pirheliómetro  fr pyrhéliomètre  en pyrheliometer  
2330 termodinàmica ca piroelectricitat terme pral.n f es piroelectricidad  fr pyroélectricité  en pyroelectricity  
2331 termodinàmica ca piròmetre terme pral.n m es pirómetro  fr pyromètre  en pyrometer  
2332 òptica ca pla d'incidència terme pral.n m es plano de incidencia  fr plan d'incidence  en plane of incidence  
2333 física de la terra i de l'espai > geofísica ca zona de Benioff terme pral.n f ca pla de Benioff sin. compl.n m ca pla de Wadati-Benioff sin. compl.n m es plano de Benioff  es plano de Wadati-Benioff  es zona de Benioff  fr plan de Benioff  fr plan de Wadati-Benioff  fr zone de Benioff  en Benioff plane  en Benioff seismic zone  en Benioff zone  en Wadati-Benioff plane  
2334 electromagnetisme ca pla de polarització terme pral.n m es plano de polarización  fr plan de polarisation  en polarization plan  en polarization plane  
2335 òptica ca pla focal terme pral.n m es plano focal  fr plan focal  en focal plane  
2336 mecànica ca pla inclinat terme pral.n m es plano inclinado  fr plan incliné  en inclined plane  
2337 mecànica ca pla invariable terme pral.n m es plano invariable  fr plan invariant  en invariable plane  
2338 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca pla invariable de Laplace terme pral.n m es plano invariable de Laplace  fr plan invariant de Laplace  en Laplace's invariable plane  
2339 òptica ca pla principal terme pral.n m es plano principal  fr plan principal  en principal plane  
2340 física de la terra i de l'espai > geofísica ca placa litosfèrica terme pral.n f ca placa tectònica sin. compl.n f es placa litosférica  es placa tectónica  fr plaque lithosphérique  fr plaque tectonique  en lithospheric plate  en tectonic plate  
2341 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca planeta terme pral.n m es planeta  fr planète  en planet  
2342 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca planeta nan terme pral.n m es planeta enano  fr planète naine  en dwarf planet  
2343 termes generals ca plasma terme pral.n m es plasma  fr plasma  en plasma  
2344 electromagnetisme ca plasmó terme pral.n m es plasmón  fr plasmon  en plasmon  
2345 física dels materials ca plàstic terme pral.n m es plástico  fr plastique  en plastic  
2346 mecànica > mecànica de medis continus ca plasticitat terme pral.n f es plasticidad  fr plasticité  en plasticity  
2347 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca pluja terme pral.n f es lluvia  fr pluie  en rain  
2348 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca pluja àcida terme pral.n f es lluvia ácida  fr pluie acide  en acid rain  
2349 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca pluja de meteors terme pral.n f ca pluja d'estels sin. compl.n f es lluvia de estrellas  es lluvia de meteoros  fr pluie de météores  en meteor shower  
2350 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca plutí terme pral.n m ca plutino sin. compl.n m es plutino  fr plutinien  fr plutino  en plutino  
2351 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca plutoide terme pral.n m es plutoide  fr plutoïde  en plutoid  
2352 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca pluviòmetre terme pral.n m es pluviómetro  fr pluviomètre  en pluviometer  en rain gage  en rain gauge  
2353 mecànica > mecànica de medis continus ca pneumàtica terme pral.n f es neumática  fr pneumatique  en pneumatics  
2354 física de partícules ca poder de frenada màssic terme pral.n m es poder de frenado másico  fr pouvoir d'arrêt massique  en mass stopping power  
2355 òptica ca poder de resolució terme pral.n m ca poder separador sin. compl.n m es poder de resolución  es poder separador  fr pouvoir de résolution  en resolving power  
2356 òptica ca poder rotatori terme pral.n m es poder rotatorio  fr pouvoir rotatoire  en rotatory power  
2357 unitats de mesura ca poise terme pral.n m es poise  fr poise  en poise  sbl P  
2358 unitats de mesura ca poiseuille [fr] terme pral.n m es poiseuille  fr poiseuille  en poiseuille  sbl Pl  
2359 mecànica ca pol terme pral.n m es polo  fr pôle  en pole  
2360 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca pol celeste terme pral.n m es polo celeste  fr pôle céleste  en celestial pole  
2361 física de la terra i de l'espai > geofísica ca pol geomagnètic terme pral.n m es polo geomagnético  fr pôle géomagnétique  en geomagnetic pole  
2362 electromagnetisme ca pol magnètic terme pral.n m es polo magnético  fr pôle magnétique  en magnetic pole  
2363 física de la terra i de l'espai > geofísica ca pol magnètic terrestre terme pral.n m ca pol magnètic sin. compl.n m es polo magnético  es polo magnético terrestre  fr pôle magnétique  fr pôle magnétique terrestre  en magnetic pole  en terrestrial magnetic pole  
2364 física de la terra i de l'espai > geofísica ca pol paleomagnètic virtual terme pral.n m es polo paleomagnético virtual  fr pôle géomagnétique virtuel  en virtual geomagnetic pole  
2365 òptica ca polarímetre terme pral.n m es polarímetro  fr polarimètre  en polarimeter  
2366 electromagnetisme ca polaritzabilitat terme pral.n f es polarizabilidad  fr polarisabilité  en polarizability  sbl $\alpha$  
2367 electromagnetisme ca polarització terme pral.n f es polarización  fr polarisation  en polarisation  en polarization  
2368 electromagnetisme ca polarització d'un elèctrode terme pral.n f es polarización de un electrodo  fr polarisation d'un électrode  en electrode polarization  
2369 electromagnetisme ca polarització dielèctrica terme pral.n f ca polarització elèctrica terme pral.n f es polarización de un dieléctrico  fr polarisation d'un diélectrique  en dielectric polarization  en electric polarization  
2370 òptica ca polaritzador terme pral.n m es polarizador  fr polariseur  en polariser  en polarizer  
2371 electromagnetisme ca polaró terme pral.n m es polarón  fr polaron  en polaron  
2372 òptica ca polaroide terme pral.n m es polaroide  fr polaroid  en polaroid  
2373 mecànica ca polhòdia terme pral.n f es polhodia  fr polhodie  en polhode  
2374 física dels materials ca poliamida terme pral.n f es poliamida  fr polyamide  en polyamide  
2375 física dels materials ca polianilina terme pral.n f es polianilina  fr polyaniline  en polyaniline  
2376 física de la matèria condensada ca policristall terme pral.n m es policristal  fr polycristal  en polycrystal  
2377 física dels materials ca poliestirè terme pral.n m es poliestireno  fr polystyrène  en polystyrene  
2378 física dels materials ca polietilè terme pral.n m es polietileno  fr polyéthylène  en polyethylene  
2379 mecànica ca polígon de forces terme pral.n m es polígono de fuerzas  fr polygone des forces  en polygon of forces  
2380 mecànica ca polígon funicular terme pral.n m es polígono funicular  fr polygone funiculaire  en funicular polygon  
2381 física dels materials ca polímer terme pral.n m es polímero  fr polymère  en polymer  
2382 física dels materials ca polímer conjugat terme pral.n m es polímero conjugado  fr polymère conjugué  en conjugated polymer  
2383 física de la matèria condensada ca polimorfisme terme pral.n m es polimorfismo  fr polymorphisme  en polymorphism  
2384 física dels materials ca polipirrole terme pral.n m es polipirrol  fr polypyrrole  en polypyrrole  
2385 física dels materials ca politiofè terme pral.n m es poltiofeno  fr polythiophène  en polythiophene  sbl PT  
2386 mecànica ca politja terme pral.n f es polea  fr poulie  en block  en pulley  
2387 mecànica ca politja boja terme pral.n f es polea loca  fr poulie folle  en idler pulley  
2388 mecànica ca politja combinada terme pral.n f es polea combinada  fr poulie composée  en compound pulley  
2389 mecànica ca politja fixa terme pral.n f es polea fija  fr poulie fixe  en dead pulley  en fixed pulley  
2390 mecànica ca politja mòbil terme pral.n f es polea móvil  fr poulie mobile  en movable pulley  en running block  
2391 termodinàmica ca politròpic -a terme pral.adj es politrópico  fr polytropique  en polytropic  
2392 mecànica > ones i acústica ca polsant terme pral.adj es pulsante  fr pulsé  en pulsed  
2393 unitats de mesura ca polzada terme pral.n f es pulgada  fr pouce  en inch  sbl in  
2394 unitats de mesura ca poncelet terme pral.n m es poncelet  fr poncelet  en poncelet  sbl p  
2395 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca ponent terme pral.n m es poniente  fr vent du couchant  en westerly wind  
2396 electromagnetisme ca pont de fil terme pral.n m es puente de hilo  fr pont de fil  en wire bridge  
2397 electromagnetisme ca pont de Wheatstone terme pral.n m es puente de Wheatstone  fr pont de Wheatstone  en Wheatstone bridge  
2398 electromagnetisme ca portador de càrrega terme pral.n m es portador de carga  fr porteur de charge  en charge carrier  
2399 física quàntica ca positroni terme pral.n m es positronio  fr positonium  fr positronium  en positronium  
2400 òptica ca potència terme pral.n f es potencia  fr puissance  en power  
2401 mecànica ca potència terme pral.n f es potencia  fr force appliquée  en effort  en pulling force  
2402 mecànica ca potència terme pral.n f es potencia  fr puissance  en power  sbl $P$  
2403 electromagnetisme ca potència elèctrica terme pral.n f es potencia eléctrica  fr puissance électrique  en electric power  
2404 mecànica ca potencial terme pral.n m es potencial  fr potentiel  en potential  
2405 mecànica ca potencial central terme pral.n m es potencial central  fr potentiel central  en central potential  sbl $V(r)$  
2406 mecànica ca potencial centrífug terme pral.n m es potencial centrífugo  fr potentiel centrifuge  en centrifugal potential  
2407 electromagnetisme ca potencial coulombià terme pral.n m es potencial de Coulomb  fr potentiel de Coulomb  en Coulomb potential  
2408 física atòmica ca potencial d'excitació terme pral.n m es potencial de excitación  fr potentiel d'excitation  en excitation potential  
2409 física quàntica ca potencial d'ionització terme pral.n m es potencial de ionización  fr potentiel d'ionisation  en ionisation potential  en ionization potential  
2410 electromagnetisme ca potencial de contacte terme pral.n m es potencial de contacto  fr potentiel de contact  en contact potential  
2411 física de la terra i de l'espai > geofísica ca potencial del camp de gravetat terrestre terme pral.n m es potencial del campo de gravedad terrestre  fr potentiel du champ de pesanteur  en gravity potential  
2412 mecànica ca potencial efectiu terme pral.n m es potencial efectivo  fr potentiel effectif  en effective potential  
2413 electromagnetisme ca potencial elèctric terme pral.n m es potencial eléctrico  fr potentiel électrique  en electric potential  sbl $V$  
2414 electromagnetisme ca potencial electroestàtic terme pral.n m es potencial electrostático  fr potentiel électrostatique  en electrostatic potential  sbl $V$  
2415 electromagnetisme ca potencial escalar terme pral.n m es potencial escalar  fr potentiel scalaire  en scalar potential  sbl $\Phi$  sbl $V$  
2416 electromagnetisme ca potencial escalar magnètic terme pral.n m es potencial escalar magnético  fr potentiel scalaire magnétique  en magnetic scalar potential  sbl $\Psi$  sbl $V_{\mathrm{m}}$  
2417 mecànica ca potencial gravitatori terme pral.n m ca potencial gravitacional sin. compl.n m es potencial gravitacional  es potencial gravitatorio  fr potentiel gravitationnel  en gravitational potential  
2418 electromagnetisme ca potencial retardat terme pral.n m es potencial retardado  fr potentiel retardé  en retarded potential  
2419 termodinàmica ca potencial termodinàmic terme pral.n m es potencial termodinámico  fr potentiel thermodynamique  en thermodynamic potential  
2420 electromagnetisme ca potencial vectorial terme pral.n m es potencial vectorial  fr potentiel vectoriel  en vector potential  sbl $\vec{A}$  
2421 electromagnetisme ca potencials de Liénard-Wiechert terme pral.n m pl es potenciales de Liénard-Wiechert  fr potentiels de Liénard-Wiechert  en Liénard-Wiechert potentials  
2422 relativitat ca potencials gravitatoris terme pral.n m pl ca potencials gravitacionals sin. compl.n m pl es potenciales gravitacionales  es potenciales gravitatorios  fr potentiels gravitationnels  en gravitational potentials  
2423 electromagnetisme ca potenciòmetre terme pral.n m es potenciómetro  fr potentiomètre  en potentiometer  
2424 electromagnetisme ca potenciòmetre terme pral.n m es potenciómetro  fr potentiomètre  en potentiometer  
2425 mecànica ca pou de potencial terme pral.n m es pozo de potencial  fr puits de potentiel  en potential well  
2426 unitats de mesura ca poundal terme pral.n m es poundal  fr poundal  en poundal  sbl pdl  
2427 mecànica ca precessió terme pral.n f es precesión  fr précession  en precession  
2428 relativitat ca precessió de Thomas terme pral.n f es precesión de Thomas  fr précession de Thomas  en Thomas precession  
2429 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca precessió dels equinoccis terme pral.n f es precesión de los equinoccios  fr précession des équinoxes  en precession of the equinoxes  
2430 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca precipitació terme pral.n f es precipitación  fr précipitation  en precipitation  
2431 termes generals ca precisió terme pral.n f es precisión  fr précision  en precision  
2432 mecànica ca pressió terme pral.n f es presión  fr pression  en pressure  sbl $p$  
2433 mecànica > ones i acústica ca pressió acústica terme pral.n f es presión sonora  fr pression acoustique  en sound pressure  sbl $p$  
2434 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca pressió atmosfèrica terme pral.n f es presión atmosférica  fr pression atmosphérique  en atmospheric pressure  
2435 mecànica > mecànica de medis continus ca pressió capil·lar terme pral.n f ca pressió de superfície terme pral.n f es presión capilar  fr pression capillaire  en capillary pressure  
2436 termodinàmica ca pressió crítica terme pral.n f es presión crítica  fr pression critique  en critical pressure  
2437 física quàntica ca pressió de degeneració terme pral.n f es presión de degeneración  fr pression de dégénérescence  en degeneracy pressure  
2438 electromagnetisme ca pressió de radiació terme pral.n f es presión de radiación  fr pression de rayonnement  en radiation pressure  sbl $P_{\mathrm{r}}$  
2439 termodinàmica ca pressió de vapor terme pral.n f ca pressió de vapor saturat sin. compl.n f es presión de vapor  fr pression de vapeur  fr pression de vapeur saturante  en saturation vapor pressure  en saturation vapour pressure  en vapor pressure  en vapour pressure  
2440 mecànica > mecànica de medis continus ca pressió dinàmica terme pral.n f ca pressió de velocitat sin. compl.n f es presión de velocidad  es presión dinámica  fr pression de vitesse  fr pression dynamique  en dynamic pressure  en velocity pressure  
2441 electromagnetisme ca pressió electroestàtica terme pral.n f es presión electrostática  fr pression électrostatique  en electrostatic pressure  
2442 mecànica > mecànica de medis continus ca pressió hidroestàtica terme pral.n f ca pressió estàtica sin. compl.n f es presión estática  es presión hidrostática  fr pression hydrostatique  fr pression statique  en hydrostatic pressure  en static pressure  
2443 electromagnetisme ca pressió magnètica terme pral.n f es presión magnética  fr pression magnétique  en magnetic pressure  
2444 mecànica ca pressió osmòtica terme pral.n f es presión osmótica  fr pression osmotique  en osmotic pressure  
2445 termodinàmica ca pressió parcial terme pral.n f es presión parcial  fr pression partielle  en partial pressure  
2446 termodinàmica ca primer principi de la termodinàmica terme pral.n m es primer principio de la termodinámica  fr premier principe de la thermodynamique  en first law of thermodynamics  
2447 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca punt vernal terme pral.n m ca primer punt d'Àries sin. compl.n m ca punt Àries sin. compl.n m es primer punto de Aries  es punto vernal  fr point vernal  fr premier point du Bélier  en first point of Aries  en vernal point  
2448 termes generals ca principi terme pral.n m es principio  fr principe  en principle  
2449 relativitat ca principi cosmològic terme pral.n m es principio cosmológico  fr principe cosmologique  en cosmological principle  
2450 mecànica ca principi d'acció i reacció terme pral.n m es principio de acción y reacción  fr principe des actions réciproques  en principle of action and reaction  
2451 mecànica > mecànica de medis continus ca principi d'Arquimedes terme pral.n m es principio de Arquímedes  fr principe d'Archimède  en Archimedes' principle  
2452 termodinàmica ca principi d'equipartició de l'energia terme pral.n m ca teorema d'equipartició de l'energia sin. compl.n m es principio de equipartición de la energía  es teorema de equipartición de la energía  fr principe d'équipartition de l'énergie  fr théorème d'équipartition  en equipartition of energy  en equipartition theorem  en law of equipartition  
2453 relativitat ca principi d'equivalència terme pral.n m es principio de equivalencia  fr principe d'équivalence  en equivalence principle  
2454 física quàntica ca principi d'exclusió de Pauli terme pral.n m ca principi d'exclusió sin. compl.n m es principio de exclusión  es principio de exclusión de Pauli  fr principe d'exclusion  fr principe d'exclusion de Pauli  en exclusion principle  en Pauli exclusion principle  
2455 física quàntica ca principi d'indeterminació de Heisenberg terme pral.n m ca principi d'incertesa sin. compl.n m ca principi d'indeterminació sin. compl.n m es principio de incertidumbre  es principio de indeterminación  es principio de indeterminación de Heisenberg  fr principe d'incertitude  fr principe d'indétermination  fr principe d'indétermination de Heisenberg  en Heisenberg uncertainty principle  en indeterminacy principle  en uncertainty principle  
2456 mecànica ca principi d'inèrcia terme pral.n m es principio de inercia  fr principe d'inertie  en principle of inertia  
2457 òptica ca principi de Babinet terme pral.n m es principio de Babinet  fr principe de Babinet  en Babinet principle  
2458 termodinàmica ca principi de Carathéodory terme pral.n m es principio de Carathéodory  fr principe de Carathéodory  en Carathéodory's principle  
2459 mecànica > mecànica analítica ca principi de D'Alembert terme pral.n m es principio de D'Alembert  fr principe de D'Alembert  en d'Alembert's principle  
2460 òptica ca principi de Fermat terme pral.n m es principio de Fermat  fr principe de Fermat  en Fermat's principle  
2461 mecànica > mecànica analítica ca principi de Hamilton terme pral.n m es principio de Hamilton  fr principe de Hamilton  en Hamilton's principle  
2462 mecànica > ones i acústica ca principi de Huygens terme pral.n m es principio de Huygens  fr principe de Huygens  en Huygens principle  
2463 mecànica > ones i acústica ca principi de Huygens-Fresnel terme pral.n m es principio de Huygens-Fresnel  fr principe de Huygens-Fresnel  en Huygens-Fresnel principle  
2464 mecànica > mecànica analítica ca principi de la mínima acció terme pral.n m es principio de la mínima acción  fr principe de moindre action  en principle of least action  
2465 termodinàmica ca principi de Le Chatelier terme pral.n m es principio de Le Chatelier  fr principe de Le Chatelier  en Le Chatelier's principle  
2466 mecànica > mecànica analítica ca principi de Maupertuis terme pral.n m es principio de Maupertuis  fr principe de Maupertuis  en Maupertuis' principle  
2467 termodinàmica ca principi de reversibilitat microscòpica terme pral.n m ca principi de microreversibilitat sin. compl.n m es principio de microrreversibilidad  es principio de reversibilidad microscópica  fr principe de microréversibilité  fr principe de réversibilité microscopique  en microreversibility principle  en principle of microscopic reversibility  
2468 mecànica > mecànica de medis continus ca principi de Pascal terme pral.n m es principio de Pascal  fr principe de Pascal  en Pascal's principle  
2469 relativitat ca principi de relativitat terme pral.n m es principio de relatividad  fr principe de relativité  en principle of equivalence  en principle of relativity  
2470 mecànica ca principi de relativitat de Galileu terme pral.n m es principio de relatividad de Galileo  fr principe de relativité de Galilée  en Galilean principle of relativity  
2471 mecànica > mecànica de medis continus ca teorema de Torricelli terme pral.n m ca principi de Torricelli sin. compl.n m es teorema de Torricelli  fr principe de Torricelli  fr théorème de Torricelli  en Torricelli's law  en Torricelli's theorem  
2472 mecànica > mecànica analítica ca principi dels treballs virtuals terme pral.n m es principio de los trabajos virtuales  fr principe des travaux virtuels  en principle of virtual work  
2473 termodinàmica ca principi zero de la termodinàmica terme pral.n m es principio cero de la termodinámica  fr principe zéro de la thermodynamique  en zeroth law of thermodynamics  
2474 termodinàmica ca principis de la termodinàmica terme pral.n m pl es principios de la termodinámica  fr principes de la thermodynamique  en laws of thermodynamics  en principles of thermodynamics  
2475 òptica ca prisma terme pral.n m es prisma  fr prisme  en prism  
2476 òptica ca prisma de Nicol terme pral.n m es prisma de Nicol  fr prisme de Nicol  en Nicol prism  
2477 òptica ca prisma de Wollaston terme pral.n m es prisma de Wollaston  fr prisme de Wollaston  en Wollaston prism  
2478 termes generals ca probabilitat terme pral.n f es probabilidad  fr probabilité  en probability  
2479 mecànica ca problema dels n cossos terme pral.n m es problema de los n cuerpos  fr problème à N corps  en n-body problem  
2480 termodinàmica ca procés estocàstic terme pral.n m ca procés aleatori sin. compl.n m es proceso aleatorio  es proceso estocástico  fr processus aléatoire  fr processus stochastique  en random process  en stochastic process  
2481 termodinàmica ca procés espontani terme pral.n m es proceso espontáneo  fr transformation spontanée  en spontaneous process  
2482 termodinàmica ca procés termodinàmic terme pral.n m ca transformació termodinàmica sin. compl.n f es proceso termodinámico  es transformación termodinámica  fr transformation thermodynamique  en thermodynamic process  en thermodynamic transformation  
2483 òptica ca processament d'imatges terme pral.n m es procesamiento de imagen  fr traitement d'images  en image processing  
2484 física de partícules ca producció de parells terme pral.n f es creación de pares  es producción de pares  fr production de paires  en pair production  
2485 física nuclear ca producció interna de parells terme pral.n f es producción interna de pares  fr production de paires  en internal pair production  
2486 física nuclear ca producte de fissió terme pral.n m es producto de fisión  fr produit de fission  en fission product  
2487 òptica ca profunditat de camp terme pral.n f es profundidad de campo  fr profondeur de champ  en depth of field  en DOF  
2488 òptica ca profunditat de focus terme pral.n f es profundidad de foco  fr profondeur de foyer  en depth of focus  
2489 termes generals ca prohibit -ida terme pral.adj es prohibido  fr interdit  en forbidden  
2490 física de partícules ca projectil terme pral.n m es proyectil  fr projectile  en projectile  
2491 termodinàmica ca propagació de calor terme pral.n f ca transferència de calor terme pral.n f ca transmissió de calor sin. compl.n f es propagación del calor  es transferencia de calor  es transmisión de calor  fr propagation de la chaleur  fr transfert de chaleur  fr transmission de la chaleur  en heat propagation  en heat transfer  en heat transport  
2492 termodinàmica ca propietat termomètrica terme pral.n f ca variable termomètrica sin. compl.n f es propiedad termométrica  es variable termométrica  fr propriété thermométrique  fr variable thermométrique  en thermometric property  en thermometric variable  
2493 física nuclear ca protecció radiològica terme pral.n f ca radioprotecció terme pral.n f es protección radiológica  es radioprotección  fr protection radiologique  fr radioprotection  en radiation protection  en radiological protection  
2494 física de partícules ca protó terme pral.n m es protón  fr proton  en proton  sbl p  
2495 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca protoestel terme pral.n m ca protoestrella sin. compl.n f es protoestrella  fr protoétoile  en protostar  
2496 òptica ca resposta impulsional terme pral.n f ca PSF siglan f es respuesta impulsional  es PSF  fr fonction d'étalement de point  fr PSF  en point spread function  en PSF  
2497 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca psicròmetre terme pral.n m es psicrómetro  fr psychromètre  en psychrometer  
2498 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca pulsació terme pral.n f es pulsación  fr pulsation  en pulsation  
2499 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca púlsar terme pral.n m es pulsar  fr pulsar  en pulsar  
2500 física de la terra i de l'espai > geofísica ca punt calent terme pral.n m es punto caliente  fr point chaud  en hot spot  
2501 mecànica ca punt d'aplicació terme pral.n m es punto de aplicación  fr point d'application  en point of application  
2502 termodinàmica ca punt d'ebullició terme pral.n m es punto de ebullición  fr point d'ébullition  en boiling point  
2503 termodinàmica ca punt de condensació terme pral.n m es punto de condensación  fr point de condensation  en condensation point  
2504 termodinàmica ca punt de solidificació terme pral.n m ca punt de congelació sin. compl.n m es punto de congelación  es punto de solidificación  fr point de congélation  fr point de solidification  en freezing point  en solidification point  
2505 termodinàmica ca temperatura de Curie terme pral.n f ca punt de Curie sin. compl.n m es punto de Curie  es temperatura de Curie  fr point de Curie  fr température de Curie  en Curie point  en Curie temperature  sbl $T_{\mathrm{C}}$  
2506 mecànica > mecànica de medis continus ca punt de fractura terme pral.n m es punto de fractura  fr point de fracture  en point of fracture  
2507 termodinàmica ca punt de fusió terme pral.n m es punto de fusión  fr point de fusion  en melting point  
2508 termodinàmica ca punt de gel terme pral.n m es punto de hielo  fr point de gelée  en ice point  
2509 mecànica ca punt de Lagrange terme pral.n m ca punt de libració sin. compl.n m es punto de Lagrange  es punto de libración  fr point de Lagrange  fr point de libration  en Lagrange point  en Lagrangian point  en libration point  
2510 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca punt de rosada terme pral.n m es punto de rocío  fr point de rosée  en dew point  
2511 termodinàmica ca punt de sublimació terme pral.n m es punto de sublimación  fr point de sublimation  en sublimation point  
2512 termodinàmica ca punt de vapor terme pral.n m es punto de vapor  fr point d'ébullition de l'eau  en boiling point of water  
2513 òptica ca punt nodal terme pral.n m es punto nodal  fr point nodal  en node point  
2514 òptica ca punt principal terme pral.n m es punto principal  fr point principal  en principal point  
2515 òptica ca punt pròxim terme pral.n m es punto próximo  fr punctum proximum  en near point  en punctum proximum  
2516 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca punt solsticial terme pral.n m ca solstici terme pral.n m es punto solsticial  es solsticio  fr point solsticial  fr solstice  en solstice  en solstitial point  
2517 termodinàmica ca punt triple terme pral.n m es punto triple  fr point triple  en triple point  
2518 òptica ca pupil·la d'entrada terme pral.n f es pupila de entrada  fr pupille d'entrée  en entrance pupil  
2519 òptica ca pupil·la de sortida terme pral.n f es pupila de salida  fr pupille de sortie  en exit pupil  
2520 òptica ca puresa terme pral.n f es pureza  fr pureté  en purity  
2521 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca quadratura terme pral.n f es cuadratura  fr quadrature  en quadrature  
2522 relativitat ca quadriacceleració terme pral.n f es cuadriaceleración  fr quadri-accélération  en four-acceleration  sbl $a^{\mu}$  
2523 relativitat ca quadrimoment terme pral.n m es cuadrimomento  fr quadrimoment  fr quadrivecteur impulsion  en four-momentum  sbl $p^{\mu}$  
2524 electromagnetisme ca quadripol terme pral.n m es cuadripolo  fr quadripôle  en quadripole  
2525 relativitat ca quadripotencial terme pral.n m ca quadripotencial electromagnètic sin. compl.n m es cuadripotencial  es cuadripotencial electromagnético  fr quadrivecteur potentiel  fr quadrivecteur potentiel électromagnétique  en electromagnetic four-potential  en four-potential  sbl $A^\mu$  
2526 relativitat ca quadrivector terme pral.n m ca tetravector sin. compl.n m es cuadrivector  es tetravector  fr quadrivecteur  fr tétravecteur  en four-vector  
2527 relativitat ca quadrivelocitat terme pral.n f es cuadrivelocidad  fr quadrivitesse  en four-velocity  sbl $u^\mu$  
2528 termes generals ca quantitzat -ada terme pral.adj ca quantificat -ada sin. compl.adj es cuantificado  es cuantizado  fr quantifié  en quantised  en quantized  
2529 termes generals ca quantitat de substància terme pral.n f es cantidad de sustancia  fr quantité de matière  en amount of substance  sbl $n$  
2530 física quàntica ca quàntum terme pral.n m ca quàntum de camp sin. compl.n m es cuanto  es cuanto de campo  fr quantum  fr quantum de champ  en field quantum  en quantum  
2531 física quàntica ca quàntum d'energia terme pral.n m es cuanto de energía  fr quantum d'énergie  en energy quantum  
2532 física de partícules ca quark terme pral.n m es quark  fr quark  en quark  
2533 física de partícules ca quark b terme pral.n m es quark b  es quark fondo  fr quark b  fr quark beau  fr quark bottom  en b quark  en beauty quark  en bottom quark  sbl b  
2534 física de partícules ca quark c terme pral.n m es quark c  es quark encanto  fr quark c  fr quark charm  fr quark charmé  en c quark  en charm quark  en charmed quark  sbl c  
2535 física de partícules ca quark d terme pral.n m es quark abajo  es quark d  fr quark d  fr quark down  en d quark  en down quark  sbl d  
2536 física de partícules ca quark s terme pral.n m es quark extraño  es quark s  fr quark étrange  fr quark s  fr quark strange  en s quark  en strange quark  sbl s  
2537 física de partícules ca quark t terme pral.n m es quark cima  es quark t  fr quark t  fr quark top  fr quark vrai  en t quark  en top quark  en truth quark  sbl t  
2538 física de partícules ca quark u terme pral.n m es quark arriba  es quark u  fr quark u  fr quark up  en u quark  en up quark  sbl u  
2539 física dels materials ca quars terme pral.n m es cuarzo  fr quartz  en quartz  for SiO2  
2540 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca quàsar terme pral.n m es cuásar  es quásar  fr quasar  en quasar  
2541 física de la matèria condensada ca quasicristall terme pral.n m es cuasicristal  fr quasi-cristal  en quasicrystal  
2542 termodinàmica ca quasiestàtic -a terme pral.adj es cuasiestático  fr quasi statique  en quasi-static  
2543 física quàntica ca quasipartícula terme pral.n f es cuasipartícula  fr quasi-particule  en quasiparticle  
2544 unitats de mesura ca quintar terme pral.n m es quintal  fr quintal  en centner  en quintal  
2545 unitats de mesura ca quintar mètric terme pral.n m ca quintar sin. compl.n m es quintal métrico  fr quintal métrique  en metric centner  en metric quintal  sbl q  
2546 física quàntica ca quiralitat terme pral.n f es quiralidad  fr chiralité  en chirality  
2547 unitats de mesura ca quirat mètric terme pral.n m ca quirat sin. compl.n m es quilate  es quilate métrico  fr carat  fr carat métrique  en carat  en metric carat  
2548 unitats de mesura ca racionalitzat -ada terme pral.adj es racionalizado  fr rationalisé  en rationalised  en rationalized  
2549 unitats de mesura ca rad terme pral.n m es rad  fr rad  en rad  sbl rd  
2550 física atòmica ca radi atòmic terme pral.n m es radio atómico  fr rayon atomique  en atomic radius  
2551 física atòmica ca radi covalent terme pral.n m es radio covalente  fr rayon de covalence  en covalent radius  
2552 mecànica ca radi de gir terme pral.n m es radio de giro  fr rayon de giration  en radius of gyration  
2553 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca radi de Schwarzschild terme pral.n m es radio de Schwarzschild  fr rayon de Schwarzschild  en Schwarzschild radius  
2554 física atòmica ca radi iònic terme pral.n m es radio iónico  fr rayon ionique  en ionic radius  
2555 física nuclear ca radi nuclear terme pral.n m es radio nuclear  fr rayon du noyau  fr rayon nucléaire  en nuclear radius  
2556 termodinàmica ca radiació terme pral.n f es radiación  fr radiation  en radiation  
2557 termes generals ca radiació terme pral.n f es radiación  fr rayonnement  en radiation  
2558 física quàntica ca raigs γ terme pral.n m pl ca radiació γ sin. compl.n f ca rajos γ sin. compl.n m pl es rayos γ  fr rayons γ  en γ rays  
2559 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca raigs còsmics terme pral.n m pl ca radiació còsmica sin. compl.n f ca rajos còsmics sin. compl.n m pl es rayos cósmicos  fr rayons cosmiques  en cosmic rays  
2560 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca radiació de fons de l'univers terme pral.n f ca radiació còsmica de fons sin. compl.n f ca radiació de fons de microones sin. compl.n f es radiación cósmica de microondas  es radiación de fondo de microondas  fr fond diffus cosmologique  en cosmic background radiation  en microwave background radiation  en CBR  en MBR  
2561 electromagnetisme ca radiació de frenada terme pral.n f es bremsstrahlung  es radiación de frenado  fr bremsstrahlung  fr rayonnement de freinage  en braking radiation  en bremsstrahlung  en free-free emission  
2562 electromagnetisme ca radiació de Txerenkov terme pral.n f es radiación de Cherenkov  fr radiation de Tcherenkov  en Cherenkov radiation  
2563 física quàntica ca radiació directament ionitzant terme pral.n f es radiación directamente ionizante  fr rayonnement directement ionisant  en directly ionising radiation  en directly ionizing radiation  
2564 electromagnetisme ca radiació electromagnètica terme pral.n f es radiación electromagnética  fr rayonnement électromagnétique  en electromagnetic radiation  en EMR  
2565 física quàntica ca radiació indirectament ionitzant terme pral.n f es radiación indirectamente ionizante  fr rayonnement indirectement ionisant  en indirectly ionising radiation  en indirectly ionizing radiation  
2566 òptica ca raigs infrarojos terme pral.n m pl ca radiació infraroja sin. compl.n f ca rajos infrarojos sin. compl.n m pl es radiación infrarroja  fr rayonnement infrarouge  en infrared radiation  
2567 física quàntica ca radiació ionitzant terme pral.n f es radiación ionizante  fr rayonnement ionisant  en ionising radiation  en ionizing radiation  
2568 física nuclear ca radiació primària terme pral.n f es radiación primaria  fr rayonnement primaire  en primary radiation  
2569 física nuclear ca radiació secundària terme pral.n f es radiación secundaria  fr rayonnement secondaire  en secondary radiation  
2570 òptica ca raigs ultraviolats terme pral.n m pl ca radiació ultraviolada sin. compl.n f ca rajos ultraviolats sin. compl.n m pl es radiación ultravioleta  fr rayonnement ultraviolet  en ultraviolet radiation  
2571 òptica ca raigs X terme pral.n m pl ca radiació X sin. compl.n f ca rajos X sin. compl.n m pl es rayos X  fr rayons X  en X-rays  
2572 unitats de mesura ca radian terme pral.n m ca radiant sin. compl.n m es radián  fr radian  en radian  sbl rad  
2573 electromagnetisme ca radiància terme pral.n f es radiancia  fr radiance  en radiance  sbl $L$  
2574 electromagnetisme ca radiància espectral terme pral.n f es radiancia espectral  fr radiance spectrale  en spectral radiance  
2575 física nuclear ca radioactivitat terme pral.n f es radiactividad  es radioactividad  fr radioactivité  en radioactivity  
2576 física nuclear ca radioactivitat γ terme pral.n f es radiactividad γ  fr radioactivité γ  en γ radioactivity  
2577 física nuclear ca radioactivitat β terme pral.n f es radiactividad β  fr radioactivité β  en β radioactivity  
2578 física nuclear ca radioactivitat α terme pral.n f es radiactividad α  fr radioactivité α  en α radioactivity  
2579 física nuclear ca radioactivitat artificial terme pral.n f es radiactividad artificial  fr radioactivité artificielle  en artificial radioactivity  
2580 física nuclear ca radioactivitat natural terme pral.n f es radiactividad natural  fr radioactivité naturelle  en natural radioactivity  
2581 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca radioastronomia terme pral.n f es radioastronomía  fr radioastronomie  en radio astronomy  
2582 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca radioestel terme pral.n m es radioestrella  fr radioétoile  en radio star  
2583 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca radiofont terme pral.n f es radiofuente  fr radiosource  en radio source  
2584 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca radiogalàxia terme pral.n f es radiogalaxia  fr radiogalaxie  en radio galaxy  
2585 física nuclear ca radionúclid cosmogènic terme pral.n m es radionucleido cosmogénico  fr radionucléide cosmogénique  en cosmogenic radionuclide  
2586 física nuclear ca radionúclid primordial terme pral.n m es radionucleido primordial  fr radionucléide primordial  en primordial radionuclide  
2587 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca radiosonda terme pral.n f es radiosonda  fr radiosonde  en radiosonde  
2588 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca radiotelescopi terme pral.n m es radiotelescopio  fr radiotélescope  en radio telescope  
2589 òptica ca raig de llum terme pral.n m es rayo de luz  fr rayon lumineux  en light ray  
2590 òptica ca raig extraordinari terme pral.n m es rayo extraordinario  fr rayon extraordinaire  en extraordinary ray  
2591 òptica ca raig incident terme pral.n m es rayo incidente  fr rayon incident  en incident ray  
2592 òptica ca raig ordinari terme pral.n m es rayo ordinario  fr rayon ordinaire  en ordinary ray  
2593 òptica ca raig reflectit terme pral.n m es rayo reflejado  fr rayon réfléchi  en reflected ray  
2594 òptica ca raig refractat terme pral.n m es rayo refractado  fr rayon réfracté  en refracted ray  
2595 física quàntica ca raigs δ terme pral.n m pl ca rajos δ sin. compl.n m pl es rayos δ  fr rayons δ  en δ rays  
2596 física quàntica ca raigs X característics terme pral.n m pl es rayos X característicos  fr rayons X caractéristiques  en characteristic X-rays  
2597 relativitat ca rapidesa terme pral.n f es rapidez  fr rapidité  en rapidity  sbl $\xi$  
2598 termodinàmica ca rarefacció terme pral.n f es rarefacción  fr raréfaction  en rarefaction  
2599 física de partícules ca reacció terme pral.n f es reacción  fr réaction  en reaction  
2600 física nuclear ca reacció d'absorció terme pral.n f es reacción de absorción  fr réaction d'absorption  en absorption reaction  
2601 física nuclear ca reacció en cadena terme pral.n f es reacción nuclear en cadena  fr réaction nucléaire en chaîne  en nuclear chain reaction  
2602 física nuclear ca reacció endoenergètica terme pral.n f es reacción endoenergética  fr réaction endoénergétique  en endoergic reaction  
2603 física nuclear ca reacció exoenergètica terme pral.n f es reacción exoenergética  fr réaction exoénergétique  en exoergic reaction  
2604 física nuclear ca reacció fotonuclear terme pral.n f es reacción fotonuclear  fr réaction photonucléaire  en photonuclear reaction  
2605 física nuclear ca reacció neutrònica terme pral.n f es reacción neutrónica  fr réaction neutronique  en neutronic reaction  
2606 física nuclear ca reacció nuclear terme pral.n f es reacción nuclear  fr réaction nucléaire  en nuclear reaction  
2607 física nuclear ca reacció termonuclear terme pral.n f es reacción termonuclear  fr réaction thermonucléaire  en thermonuclear reaction  
2608 electromagnetisme ca reactància terme pral.n f es reactancia  fr réactance  en reactance  sbl $X$  
2609 física nuclear ca reactivitat terme pral.n f es reactividad  fr réactivité  en reactivity  
2610 física nuclear ca reactor nuclear terme pral.n m es reactor nuclear  fr réacteur  fr réacteur nucléaire  en nuclear reactor  en reactor  
2611 física de la terra i de l'espai > geofísica ca rebot postglacial terme pral.n m ca rebot isostàtic sin. compl.n m es rebote isostático  es reelevación postglacial  fr réajustement postglaciaire  en isostatic rebound  en postglacial rebound  
2612 electromagnetisme ca receptor elèctric terme pral.n m es receptor eléctrico  fr récepteur électrique  en electrical receiver  
2613 física dels materials ca recobriment terme pral.n m es recubrimiento  fr revêtement  en coating  
2614 física atòmica ca recombinació terme pral.n f es recombinación  fr recombinaison  en recombination  
2615 termes generals ca recorregut lliure mitjà terme pral.n m es camino libre medio  es recorrido libre medio  fr libre parcours moyen  en mean free path  sbl $\ell$  sbl $\lambda$  
2616 mecànica ca recta d'acció terme pral.n f es recta de acción  fr ligne d'action  en line of action  
2617 electromagnetisme ca rectificador terme pral.n m es rectificador  fr redresseur  en rectifier  
2618 física dels materials ca recuita terme pral.n f es recocido  fr recuit  en annealing  
2619 mecànica ca reducció d'un sistema de forces terme pral.n f es reducción de un sistema de fuerzas  fr réduction d'un système de forces  en reduction of a system of forces  
2620 mecànica ca sistema de referència terme pral.n m ca referencial sin. compl.n m ca sistema referencial sin. compl.n m es sistema de referencia  fr référentiel  fr système de référence  en reference frame  
2621 mecànica > ones i acústica ca reflexió terme pral.n f es reflexión  fr réflexion  en reflection  
2622 mecànica > ones i acústica ca reflexió acústica terme pral.n f es reflexión acústica  fr réflexion acoustique  en sound reflection  
2623 òptica ca reflexió total terme pral.n f es reflexión total  fr réflexion totale  en total reflection  
2624 mecànica > ones i acústica ca refracció terme pral.n f es refracción  fr réfraction  en refraction  
2625 mecànica > ones i acústica ca refracció acústica terme pral.n f es refracción acústica  fr réfraction acoustique  en sound refraction  
2626 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca refracció astronòmica terme pral.n f es refracción astronómica  fr réfraction astronomique  en astronomical refraction  
2627 física dels materials ca refractari -ària terme pral.adj es refractario  fr réfractaire  en refractory  
2628 mecànica > ones i acústica ca refractiu -iva terme pral.adj ca refringent sin. compl.adj es refractivo  es refringente  fr réfractif  en refractive  
2629 mecànica > ones i acústica ca refractivitat terme pral.n f ca refringència sin. compl.n f es refractividad  es refringencia  fr réfringence  en refringency  
2630 òptica ca refractòmetre terme pral.n m es refractómetro  fr réfractomètre  en refractometer  
2631 termodinàmica ca refrigerant terme pral.n m es refrigerante  fr caloporteur  fr réfrigérant  en coolant  
2632 física nuclear ca refrigerant primari terme pral.n m es refrigerante primario  fr fluide primaire de refroidissement  fr réfrigérant primaire  en primary coolant  
2633 física nuclear ca refrigerant secundari terme pral.n m es refrigerante secundario  fr fluide secondaire de refroidissement  en secondary coolant  
2634 mecànica > mecànica de medis continus ca règim terme pral.n m es régimen  fr régime  fr régime d'écoulement  en state of flow  
2635 mecànica > mecànica de medis continus ca règim estacionari terme pral.n m es régimen estacionario  fr régime d'écoulement stationnaire  en stationary flow  
2636 mecànica > mecànica de medis continus ca règim laminar terme pral.n m es régimen laminar  fr régime d'écoulement laminaire  en laminar flow  
2637 mecànica > mecànica de medis continus ca règim turbulent terme pral.n m es régimen turbulento  fr régime d'écoulement turbulent  en turbulent flow  
2638 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca regió activa terme pral.n f es región activa  fr région active  en active region  
2639 termodinàmica ca regla de les fases terme pral.n f ca regla de Gibbs sin. compl.n f es regla de Gibbs  es regla de las fases  fr règle de Gibbs  fr règle des phases  en Gibbs phase rule  
2640 física quàntica ca regla de selecció terme pral.n f es regla de selección  fr règle de sélection  en selection rule  
2641 termodinàmica ca relació de Mayer terme pral.n f es relación de Mayer  fr relation de Mayer  en Mayer's relation  
2642 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca relació massa-lluminositat terme pral.n f es relación masa-luminosidad  fr relation masse-luminosité  en mass-luminosity relation  
2643 termodinàmica ca relacions de Maxwell terme pral.n f pl es relaciones de Maxwell  fr relations de Maxwell  en Maxwell's relations  
2644 relativitat ca relativitat especial terme pral.n f ca relativitat restringida terme pral.n f ca teoria especial de la relativitat terme pral.n f es relatividad especial  es relatividad restringida  es teoría especial de la relatividad  fr relativité restreinte  fr théorie de la relativité restreinte  en restricted theory  en special relativity  en special theory of relativity  
2645 relativitat ca relativitat general terme pral.n f ca teoria general de la relativitat terme pral.n f es relatividad general  es teoría general de la relatividad  fr relativité générale  fr théorie générale de la relativité  en general relativity  en general theory of relativity  
2646 electromagnetisme ca reluctància terme pral.n f ca resistència magnètica sin. compl.n f es reluctancia  es resistencia magnética  fr réluctance  fr résistance magnétique  en magnetic resistance  en reluctance  sbl ${\cal R}$  
2647 electromagnetisme ca reluctivitat terme pral.n f es reluctividad  fr reluctivité  en reluctivity  sbl $R_m$  
2648 unitats de mesura ca rem terme pral.n m es rem  fr rem  en rem  sbl rem  
2649 mecànica > mecànica de medis continus ca remolí terme pral.n m es remolino  fr tourbillon  en eddy  
2650 termes generals ca rendiment terme pral.n m es rendimiento  fr rendement  en efficiency  
2651 física quàntica ca taxa d'Auger terme pral.n f ca rendiment d'Auger sin. compl.n m es rendimiento Auger  fr rendement Auger  en Auger yield  
2652 física quàntica ca taxa de fluorescència terme pral.n f ca rendiment de fluorescència sin. compl.n m es rendimiento de fluorescencia  es tasa de fluorescencia  fr rendement de fluorescence  en fluorescence yield  
2653 física quàntica ca renormalització terme pral.n f es renormalización  fr renormalisation  en renormalisation  en renormalization  
2654 mecànica > mecànica de medis continus ca reologia terme pral.n f es reología  fr rhéologie  en rheology  
2655 mecànica ca reònom -a terme pral.adj es reónomo  fr rhéonome  en rheonomous  
2656 mecànica > mecànica de medis continus ca reoscopi terme pral.n m es reoscopio  fr rhéoscope  en rheoscope  
2657 electromagnetisme ca reòstat terme pral.n m es reostato  es reóstato  fr rhéostat  en rheostat  
2658 termes generals ca repetibilitat terme pral.n f es repetibilidad  fr fidélité  fr répétabilité  en repeatability  
2659 física de la terra i de l'espai > geofísica ca rèplica terme pral.n f es réplica  fr réplique  en aftershock  
2660 mecànica ca repòs terme pral.n m es reposo  fr repos  en rest  
2661 física dels materials ca resina epoxídica terme pral.n f ca resina epoxi sin. compl.n f es resina epoxi  fr résine époxyde  fr résine époxydique  en epoxy resin  
2662 electromagnetisme ca resistència terme pral.n f es resistencia  es resistor  fr résistance  en resistor  
2663 mecànica ca resistència terme pral.n f es resistencia  fr résistance  en resistance  
2664 mecànica ca resistència terme pral.n f es resistencia  fr résistance  en resistance  
2665 electromagnetisme ca resistència elèctrica terme pral.n f ca resistència sin. compl.n f es resistencia  es resistencia eléctrica  fr résistance  fr résistance électrique  en electrical resistance  en resistance  sbl $R$  
2666 termodinàmica ca resistència tèrmica terme pral.n f ca resistència calorífica sin. compl.n f es resistencia calorífica  es resistencia térmica  fr résistance thermique  en thermal resistance  
2667 electromagnetisme ca rigidesa dielèctrica terme pral.n f ca resistència dielèctrica sin. compl.n f es resistencia dieléctrica  es rigidez dieléctrica  fr rigidité diélectrique  en dielectric strength  
2668 electromagnetisme ca resistència equivalent terme pral.n f es resistencia equivalente  fr résistance équivalente  en equivalent resistance  
2669 electromagnetisme ca resistivitat terme pral.n f ca resistència específica sin. compl.n f es resistencia específica  es resistividad  fr résistance spécifique  fr résistivité  en resistivity  en specific resistance  sbl $\rho$  
2670 electromagnetisme ca resistència interna terme pral.n f es resistencia interna  fr résistance interne  en internal resistance  sbl $r$  
2671 òptica ca resolució terme pral.n f es resolución  fr résolution  en resolution  
2672 mecànica > ones i acústica ca ressonador acústic terme pral.n m es resonador acústico  fr résonateur acoustique  en acoustic resonator  
2673 física quàntica ca ressonància terme pral.n f es resonancia  fr résonance  en resonance  
2674 física quàntica ca ressonància terme pral.n f es resonancia  fr résonance nucléaire  en nuclear resonance  
2675 termes generals ca ressonància terme pral.n f es resonancia  fr résonance  en resonance  
2676 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca ressonància orbital terme pral.n f ca ressonància sin. compl.n f es resonancia orbital  fr résonance orbitale  en orbital resonance  
2677 física quàntica ca ressonància magnètica nuclear terme pral.n f ca RMN siglan f es resonancia magnética nuclear  es RMN  fr résonance magnétique nucléaire  fr RMN  en nuclear magnetic resonance  en NMR  
2678 mecànica ca resultant terme pral.n f es resultante  fr résultante  en resultant  
2679 òptica ca reticle terme pral.n m es retículo  fr réticule  en crosshair  en reticle  
2680 termes generals ca retroacció terme pral.n f es retroacción  fr rétroaction  en feedback  
2681 física nuclear ca retrodispersió terme pral.n f ca retrodifusió sin. compl.n f es retrodifusión  es retrodispersión  fr rétrodiffusion  en backscattering  
2682 mecànica > ones i acústica ca reverberació terme pral.n f es reverberación  fr réverbération  en reverberation  
2683 termodinàmica ca reversible terme pral.adj es reversible  fr réversible  en reversible  
2684 unitats de mesura ca rhe terme pral.n m es rhe  fr rhé  en rhe  
2685 mecànica > mecànica de medis continus ca rigidesa terme pral.n f es rigidez  fr rigidité  en rigidity  en stiffness  
2686 física de la terra i de l'espai > geofísica ca risc sísmic terme pral.n m es riesgo sísmico  fr risque sismique  en seismic risk  
2687 mecànica ca rodolament terme pral.n m es rodamiento  fr roulement  en rolling  
2688 unitats de mesura ca roentgen terme pral.n m ca röntgen sin. compl.n m es roentgen  fr rœntgen  fr röntgen  en roentgen  en röntgen  sbl R  
2689 física de la terra i de l'espai > meteorologia ca rosada terme pral.n f ca ros sin. compl.n m ca rou sin. compl.n m es rocío  fr rosée  en dew  
2690 mecànica ca rotació terme pral.n f es rotación  fr rotation  en rotation  
2691 termes generals ca rotacional terme pral.n m es rotacional  fr rotationnel  en curl  en rotation  en rotational  en rotor  sbl $\nabla \times$  sbl rot  
2692 electromagnetisme ca ruptura dielèctrica terme pral.n f es ruptura dieléctrica  fr rupture diélectrique  en dielectric breakdown  
2693 unitats de mesura ca rutherford terme pral.n m es rutherford  fr rutherford  en rutherford  sbl rd  
2694 física de partícules ca sabor terme pral.n m es sabor  fr saveur  en flavor  en flavour  
2695 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca saros terme pral.n m es saros  fr saros  en saros  
2696 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca satèl·lit artificial terme pral.n m es satélite artificial  fr satellite artificiel  en artificial satellite  
2697 òptica ca saturació terme pral.n f es saturación  fr saturation  en saturation  
2698 física nuclear ca saturació de la força nuclear terme pral.n f ca saturació de l'energia d'enllaç sin. compl.n f es saturación de la energía de enlace  es saturación de la fuerza nuclear  fr saturation de l'énergie de liaison  fr saturation de la force nucléaire  en nuclear force saturation  en saturation of binding energy  
2699 física nuclear ca saturació de la densitat terme pral.n f es saturación de la densidad  fr saturation de la densité  en saturation of density  
2700 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca Saturn terme pral.n m es Saturno  fr Saturne  en Saturn  
2701 unitats de mesura ca savart terme pral.n m es savart  fr savart  en savart  
2702 física quàntica ca secció eficaç terme pral.n f es sección eficaz  fr section efficace  en cross section  sbl $\sigma$  
2703 física quàntica ca secció eficaç diferencial terme pral.n f es sección eficaz diferencial  fr section efficace différentielle  en differential cross section  sbl $\frac {d \sigma}{d \Omega}$  sbl $\frac {d \sigma}{d E}$  
2704 física nuclear ca secció eficaç macroscòpica terme pral.n f es sección eficaz macroscópica  fr section efficace macroscopique  en macroscopic cross section  sbl $\Sigma$  
2705 física nuclear ca secció eficaç macroscòpica mitjana terme pral.n f es sección eficaz macroscópica media  fr section efficace macroscopique moyenne  en mean macroscopic cross section  
2706 física nuclear ca secció eficaç mitjana terme pral.n f es sección eficaz media  fr section efficace moyenne  en mean cross section  
2707 física quàntica ca secció eficaç total terme pral.n f es sección eficaz total  fr section efficace totale  en total cross section  sbl $\sigma_{\mathrm{tot}}$  
2708 física de la terra i de l'espai > astronomia, astrofísica i cosmologia ca seeing [en] terme pral.n m es emborronamiento atmosférico  es seeing  fr seeing  en seeing  
2709 unitats de mesura ca segon terme pral.n m es segundo  fr seconde  en second  sbl s  
2710 unitats de mesura ca segon d'arc terme pral.n m ca segon sin. compl.n m ca segon sexagesimal sin. compl.n m es segundo de arco  es segundo sexagesimal  fr seconde d'arc  fr seconde sexagésimale  en arcsecond  en second of arc  en sexagesimal second  sbl ''  sbl arcsec  
2711 unitats de mesura ca segon angular terme pral.n m es segundo angular  fr seconde d'angle  en second of angle  sbl s  
2712 unitats de mesura ca segon centesimal terme pral.n m es segundo centesimal  fr seconde centésimale  en centesimal second  
2713 unitats de mesura ca segon llum terme pral.n m es segundo luz  fr seconde-lumière  en light-second