Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 materials > fusta > fusta massissa ca sipo terme pral.n m ca abebai sin. compl.n m fr assié  fr sipo  es abebay  es sipo  en sipo  en utile  
2 construccions > unions ca acoblament terme pral.n m fr accouplement  fr assemblage  es acoplamiento  es unión  en joint  
3 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca acoblament terme pral.n m fr accouplement  es acoplamiento  en coupling  
4 construccions > unions ca acoblament de cadell i ànima terme pral.n m fr assemblage à rainure et languette  es unión de ranura y lengüeta  en tongue-and-groove joint  
5 construccions > unions ca emboetat terme pral.n m ca acoblament emboetat sin. compl.n m fr assemblage à rainure et languette  fr bouvetage  es unión machihembrada  en tongue-and-groove joint  
6 construccions > unions ca junta encadellada terme pral.n f ca acoblament encadellat sin. compl.n m fr assemblage à rainure et languette  es junta machihembrada  en tongue-and-groove joint  
7 construccions > unions ca acoblament galzat terme pral.n m fr assemblage à feuillure  es unión por rebajo  en rabbet joint  
8 construccions > unions ca junta plana terme pral.n f ca acoblament pla sin. compl.n m fr assemblage à plat joint  es unión a tope  en butted joint  en square joint  
9 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca acoblar terme pral.v tr fr accoupler  fr assembler  fr coupler  es acoplar  en join, to  
10 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca obrar cara i cantell terme pral.v intr ca adreçar cara i cantell sin. compl.v intr ca fer cara i cantell sin. compl.v intr ca passar cara i cantell sin. compl.v intr en square up, to  
11 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca aerògraf terme pral.n m fr aérographe  es aerógrafo  en spray gun  
12 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca obrar terme pral.v tr ca afaiçonar sin. compl.v tr fr façonner  fr ouvrer  es labrar  es obrar  en work, to  
13 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca afinament terme pral.n m fr affinement  es afinamiento  en stropping  
14 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca ajustament terme pral.n m ca afinament sin. compl.n m fr ajustement  fr réglage  es afinado  es ajuste  en adjustment  en set  
15 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca afinar terme pral.v tr fr affiner  es afinar  en strop, to  
16 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca trempar terme pral.v tr ca afinar sin. compl.v tr ca ajustar sin. compl.v tr ca temprar sin. compl.v tr fr ajuster  fr régler  es ajustar  en adjust, to  en set, to  
17 materials > altres materials > coles ca cola animal terme pral.n f ca aiguacuit sin. compl.n m ca cola de gelatina sin. compl.n f fr colle animale  fr colle de gélatine  es cola animal  es cola de gelatina  en animal glue  en gelatine glue  
18 materials > fusta > elements de la fusta ca aigües terme pral.n f pl fr grain du bois  es aguas  en wood grain  
19 materials > fusta > fusta massissa ca aiús terme pral.n m ca samba sin. compl.n f fr ayous  fr obéché  fr samba  es ayus  es obeche  es samba  en obeche  en samba  en wawa  
20 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca aixa terme pral.n f fr herminette  es azuela  en adze  
21 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca cap de frare terme pral.n m ca aixamfranador sin. compl.n m ca broca d'aixamfranar sin. compl.n f ca broca de cap de frare sin. compl.n f fr fraise  fr fraise conique  es avellanador  es broca de avellanar  en countersink bit  
22 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca aixamfranar terme pral.v tr fr chanfreiner  es achaflanar  en bevel, to  
23 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca aixola terme pral.n f fr herminette  es azuela  en adze  
24 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca ajuntadora de fulloles terme pral.n f fr assembleuse de placage  fr jointeuse de placage  es cosedora de chapa  en veneer jointer  en veneer-jointing machine  
25 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca ajustar terme pral.v tr ca fer avenir sin. compl.v tr fr ajuster  es ajustar  en fit, to  
26 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca pala terme pral.n f ca ala sin. compl.n f fr pelle  es pala  en hinge blade  en hinge plate  
27 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca despulla terme pral.n f ca alambor sin. compl.n m fr feuillure  es falseo  en bevel  en rabbet  en rebate  
28 materials > fusta > elements de la fusta ca albeca terme pral.n f fr aubier  es albura  es alburno  en alburnum  en sapwood  
29 materials > fusta > fusta massissa ca àlber terme pral.n m ca arbre blanc sin. compl.n m fr peuplier  es álamo  en poplar  
30 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca alicates terme pral.n f pl fr pinces  es alicates  en pliers  
31 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca alimentador terme pral.n m fr alimentateur  es alimentador  en feeder  
32 materials > fusta > fusta massissa ca alzina terme pral.n f fr chêne vert  es encina  en evergreen oak  en holly oak  en holm oak  en ilex  
33 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca amidament terme pral.n m fr mesure  es medida  en measurement  
34 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca prendre mides terme pral.v prep ca amidar sin. compl.v tr fr mesurer  es medir  en measure, to  
35 materials > fusta > elements de la fusta ca anell de creixement terme pral.n m fr cercle de croissance  fr cerne  es anillo de crecimiento  en growth ring  
36 materials > fusta > elements de la fusta ca anell estacional terme pral.n m fr cercle saisonnier  es anillo estacional  en seasonal ring  
37 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca anell excèntric terme pral.n m fr cercle de croissance excentrique  es corazón excéntrico  en eccentric core  
38 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca anella terme pral.n f ca cap sin. compl.n m fr anneau  fr bague  fr tête  es anilla  es cabeza  en bow  
39 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle de despreniment terme pral.n m ca angle d'atac sin. compl.n m fr angle d'attaque  es ángulo de ataque  es ángulo de desprendimiento  en rake angle  
40 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle d'incidència terme pral.n m ca angle de destalonament sin. compl.n m fr angle d'incidence  es ángulo de incidencia  en relief angle  
41 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle de despulla terme pral.n m fr angle de dépouille  fr passage  es ángulo de incidencia  en clearance angle  en relief angle  
42 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle de tall terme pral.n m ca angle de fil sin. compl.n m fr angle de coupe  es ángulo de corte  en cutting angle  
43 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle de tall terme pral.n m fr angle de coupe  es ángulo de corte  en cutting angle  
44 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle de treball terme pral.n m fr angle de travail  fr biais  fr obliquité  es ángulo de trabajo  en working angle  
45 construccions > unions ca ànima terme pral.n f ca ànima postissa sin. compl.n f fr fausse languette  es lengüeta postiza  en loose tongue  en spline  
46 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca anivellament terme pral.n m fr nivelage  fr nivellement  es nivelación  en levelling  
47 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca anivellar terme pral.v tr fr niveler  es nivelar  en level, to  
48 aparells, estris, eines i instruments ca aparell terme pral.n m fr appareil  es aparato  en machine  
49 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca aparellament terme pral.n m fr appariement  fr assemblage  es aparejamiento  es preparativo  en matching  
50 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca aparellar terme pral.v tr fr apparier  fr assembler  es aparejar  es preparar  en match, to  
51 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca apariar terme pral.v tr fr accoupler  fr apparier  es aparear  en couple, to  en join, to  
52 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca aplacadora de cantells terme pral.n f fr plaqueuse de champ  fr plaqueuse de chant  es chapeadora de cantos  en edge bander  
53 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca aplacar terme pral.v tr ca xapar sin. compl.v tr fr plaquer  es chapar  en veneer, to  
54 construccions > revestiments i paviments ca aplacat terme pral.n m fr placage  es chapeado  en veneering  
55 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola terme pral.n f ca aplacat sin. compl.n m ca xapa sin. compl.n f fr placage  es chapa  en veneer  
56 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca aplomar terme pral.v tr fr aplomber  es aplomar  en plumb, to  
57 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca aprenent de fusta terme pral.n m fr valet de chantier  es sirviente  
58 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca arbre terme pral.n m fr arbre  es árbol  en shaft  
59 construccions > arcs ca arc terme pral.n m fr arc  es arco  en arch  
60 construccions > arcs ca arc agut terme pral.n m fr arc aigu  es arco agudo  
61 construccions > arcs ca arc ogival terme pral.n m ca arc apuntat sin. compl.n m ca arc de punta d'ametlla sin. compl.n m ca arc gòtic sin. compl.n m fr arc en ogive  es arco apuntado  es arco ojival  en equilateral arch  en Gothic arch  en ogival arch  en pointed arch  
62 construccions > arcs ca arc carpanell terme pral.n m ca arc d'ansa de paner sin. compl.n m ca arc de nansa de cistell sin. compl.n m fr arc en anse de panier  es arco apainelado  es arco carpanel  en basket-handle arch  en three-centred arch  
63 construccions > arcs ca arc conopial terme pral.n m ca arc d'esquena d'ase sin. compl.n m fr arc en accolade  es arco conopial  en four-centred arch  en keel arch  en ogee arch  
64 construccions > arcs ca arc de ferradura terme pral.n m fr arc en fer à cheval  fr arc outrepassé  es arco arábigo  es arco de herradura  en horseshoe arch  en Moorish arch  
65 construccions > arcs ca arc de ferradura apuntat terme pral.n m fr arc ogival en fer à cheval  fr arc ogival outrepassé  es arco apuntado de herradura  en binding arch  
66 construccions > arcs ca arc de gola terme pral.n m ca arc escocès sin. compl.n m fr arc en doucine  es arco en gola  es arco escocés  en doucine arch  
67 construccions > arcs ca arc de mig punt terme pral.n m ca arc de punt rodó sin. compl.n m ca arc rodó sin. compl.n m fr arc en demi-cercle  fr arc en plein cintre  fr arc semi-circulaire  es arco de medio punto  es arco redondo  en Roman arch  en semicircular arch  it arco a tutto sesto  
68 construccions > arcs ca arc de punta de llança terme pral.n m ca arc ogival agut sin. compl.n m fr arc ogival aigu  es arco alancetado  en lancet arch  
69 construccions > arcs ca arc de tot punt terme pral.n m ca arc ogival perfecte sin. compl.n m fr arc en ogive  es arco de punto entero  es arco de todo punto  
70 construccions > arcs ca arc de volta de cordill terme pral.n m ca arc el·líptic sin. compl.n m fr arc elliptique  es arco a vuelta de cordel  es arco elíptico  es arco parabólico  en elliptical arch  
71 construccions > arcs ca arc deprimit terme pral.n m fr arc déprimé  es arco deprimido  en depressed arch  
72 construccions > arcs ca arc escarser terme pral.n m fr arc surbaissé  es arco escarzano  en scheme arch  en stilted arch  
73 construccions > arcs ca arc flamíger terme pral.n m fr arc flamboyant  es arco flamígero  en ogival arch  
74 construccions > arcs ca arc ogival rebaixat terme pral.n m fr arc ogival surbaissé  es arco ojival rebajado  en drop arch  
75 construccions > arcs ca arc ogival trencat terme pral.n m fr arc brisé  es arco ojival quebrado  en triangular arch  
76 construccions > arcs ca arc Tudor terme pral.n m fr arc Tudor  es arco Tudor  en Tudor arch  
77 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca caixa terme pral.n f ca arca sin. compl.n f fr arque  fr coffre  es arca  es arcón  en chest  
78 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca aresta terme pral.n f ca caire sin. compl.n m fr arête  es arista  en arris  
79 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca armar terme pral.v tr fr monter  es armar  en frame, to  
80 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca armari terme pral.n m fr armoire  es armario  en armoire  en cabinet  en cupboard  en wardrobe  
81 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca armella terme pral.n f fr bague  es armella  en bolt shaft  
82 materials > ferramenta > visos i cargols ca baga terme pral.n f ca armella sin. compl.n f fr cheville à oeillet  fr piton  es armella  es cáncamo  en screw ring  
83 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca armella mestra terme pral.n f fr bague d'espagnolette  es armella maestra  en bolt clasp  
84 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca arquibanc terme pral.n m fr coffre à siège  es arquibanco  en bench with drawers  
85 materials > fusta > elements dels arbres ca arrel terme pral.n f ca rel sin. compl.n f fr racine  es raíz  en root  
86 construccions > arcs ca línia d'arrencada terme pral.n f ca arrencada sin. compl.n f ca arrencament sin. compl.n m ca línia d'arrencament sin. compl.n f fr ligne de naissance  es cuerda  es línea de arranque  en springing line  
87 construccions > revestiments i paviments ca arrimador terme pral.n m fr antébois  es arrimadero  es guardasilla  en chair rail  en dado rail  
88 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca aspirador terme pral.n m ca extractor sin. compl.n m fr aspirateur  es aspirador  en sawdust collector  
89 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca aspiradora terme pral.n f fr aspirateur  es aspiradora  en portable sawdust collector  
90 oficis i instal·lacions ca assecador terme pral.n m fr séchoir  es secador  en drier  en kiln  
91 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca assecar terme pral.v tr fr sécher  es secar  en dry, to  en season, to  
92 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca assecatge terme pral.n m fr séchage  es secado  en drying  en seasoning  
93 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca assecatge artificial terme pral.n m fr séchage artificiel  es secado artificial  en kiln drying  
94 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca assecatge natural terme pral.n m fr séchage naturel  es secado natural  en air drying  
95 construccions > unions ca avançament terme pral.n m fr ravancement  es salidizo  es saliente  en shoulder  
96 materials > fusta > fusta massissa ca avet terme pral.n m fr sapin  fr sapin blanc  es abeto  es pinabete  en fir  en spruce  
97 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca badaine terme pral.n m ca badaina sin. compl.n f fr bédane  es badano  es escoplo  en cape chisel  en mortise chisel  
98 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca badiguer terme pral.n m fr empilage  es rimero  en stack  
99 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca badiguer terme pral.n m fr réserve de déchets de bois  es tinada  en stack of firewood  
100 materials > ferramenta > visos i cargols ca baga oberta terme pral.n f fr piton ouvert  es armella abierta  es cáncamo abierto  en screw hook  
101 materials > ferramenta > visos i cargols ca baga tancada terme pral.n f fr piton fermé  es armella cerrada  es cáncamo cerrado  en screw ring  
102 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca bagul terme pral.n m fr bahut  fr malle  es baúl  es mundo  en trunk  
103 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca balancí terme pral.n m fr berceuse  fr fauteuil à bascule  es balancín  es mecedora  en rocking chair  
104 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca balcar-se terme pral.v intr pron fr voiler, se  es curvarse  en warp, to  
105 construccions > tancaments > portes ca balconera terme pral.n f ca porta balconera sin. compl.n f fr porte-fenêtre  es puerta de balcón  en French door  en French window  
106 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca balda terme pral.n f ca bauló sin. compl.n m fr loquet  es pestillo  en latch  
107 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca picaporta terme pral.n m ca balda sin. compl.n f fr heurtoir  es aldaba  es llamador  es picaporte  en door knocker  
108 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca balda de tapaboques terme pral.n f fr loqueteau  es pestillo tapabocas  
109 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca baldó terme pral.n m ca baldell sin. compl.n m ca baldelló sin. compl.n m fr loqueteau  es aldabilla  es tarabilla  en short latch  
110 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca baldeta terme pral.n f fr loqueteau  es pestillo  en latch  
111 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca baldufell terme pral.n m fr baldaquin  es tarabilla  en turn buckle  
112 materials > fusta > fusta massissa ca balsa terme pral.n f fr balsa  es balsa  en balsa  
113 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca banc terme pral.n m fr banc  es banco  en bench  
114 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca banc de fuster terme pral.n m fr établi  es banco de carpintero  en planning bench  en workbench  
115 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca escon terme pral.n m ca banc escon sin. compl.n m ca escó sin. compl.n m fr banc à dossier  es banco arrimador  es escaño  en settle bench  
116 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca bancada terme pral.n f fr traverse de lit  es larguero  en rail  
117 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca bancada terme pral.n f fr bâti  es bancada  en bed  en body  
118 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca caixabanc terme pral.n m ca bancal sin. compl.n m fr coffre  es arquibanco  
119 màquines i equipament auxiliar > utillatge > utillatge divers ca banda sense fi terme pral.n f ca banda sin. compl.n f fr bande de ponceuse  fr courroie abrasive  fr courroie de ponçage  es banda de lija  en sanding belt  
120 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca banqueta terme pral.n f fr banquette  es banqueta  en bench  
121 materials > fusta > fusta massissa ca banús terme pral.n m ca eben sin. compl.n m fr ébène  es ébano  en ebony  
122 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca bany terme pral.n m fr teinture  es baño  en stain  
123 construccions > elements de bastiments i tancaments ca banyot terme pral.n m fr corne naissante  es cogote  en horn  
124 construccions > escales i baranes ca barana terme pral.n f fr lisse  es baranda  es barandilla  en railing  
125 construccions > escales i baranes ca barana d'escala terme pral.n f fr rampe d'escalier  es barandilla de escalera  en balustrade  en banister  
126 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca barlet terme pral.n m fr valet  fr valet d'établi  es barrilete  en bench dog  en hold fast  
127 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca barralleva terme pral.n f ca falleva sin. compl.n f ca lleva sin. compl.n f fr espagnolette  es españoleta  es falleba  en casement bolt  en espagnolette  
128 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca barralleva de mà esquerra terme pral.n f ca barralleva d'esquerra sin. compl.n f fr espagnolette à gauche  es falleba de izquierda  en left-handed espagnolette  
129 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca barralleva de mà dreta terme pral.n f ca barralleva de dreta sin. compl.n f fr espagnolette à droite  es falleba de derecha  en right-handed espagnolette  
130 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca barralleva mestra terme pral.n f fr espagnolette  es falleba  en espagnolette  
131 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca sobre terme pral.n m ca barret sin. compl.n m fr dessus  es sobre  en top  
132 construccions > elements de bastiments i tancaments ca barreta terme pral.n f fr petit-bois  es baqueta  en glazing bar  
133 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca barrina terme pral.n f ca trebinella sin. compl.n f ca tribana sin. compl.n f fr vrille  es barrena  en auger  
134 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca barrinar terme pral.v tr ca tribanar sin. compl.v tr fr vriller  es barrenar  en bore, to  
135 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca barrot terme pral.n m ca barró sin. compl.n m fr traverse  es barrote  en rail  
136 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca barrobí terme pral.n m fr tarière  es barreno  en auger  
137 construccions > escales i baranes ca barrot terme pral.n m fr barreau  fr échelon  es barrote  en rung  
138 construccions > escales i baranes ca barrot terme pral.n m ca brèndola sin. compl.n f fr barreau  es barrote  en rail post  
139 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca embarrotar terme pral.v tr ca barrotar sin. compl.v tr fr consolider avec de barres  es abarrotar  es embarrotar  en bar, to  
140 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca bassa terme pral.n f fr courbe  es curvatura al ancho  en camber  
141 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca bastidor terme pral.n m fr châssis  es bastidor  en chassis  
142 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca bastidor terme pral.n m fr monture  es bastidor  en frame  
143 construccions > elements de bastiments i tancaments ca bastigi terme pral.n m fr châssis  es bastidor  en carcase  en frame  
144 construccions > bastiments ca bastiment terme pral.n m ca marc sin. compl.n m fr cadre  es cerco  es marco  en frame  
145 construccions > bastiments ca bastiment d'envà terme pral.n m fr cadre  es marco de tabique  en frame  
146 construccions > bastiments ca bastiment de base terme pral.n m ca contramarc sin. compl.n m fr contrecadre  es marco zoquete  es precerco  es premarco  
147 construccions > bastiments ca bastiment de doella terme pral.n m es marco de mocheta  
148 construccions > bastiments ca bastiment de galze de pedra terme pral.n m ca bastiment de doella amb tapajunts sin. compl.n m fr cadre de feuillure en pierre  es marco de pestaña  
149 construccions > bastiments ca bastiment de frontis terme pral.n m
150 construccions > bastiments ca bastiment de tres quarts terme pral.n m ca bastiment de paret de quinze sin. compl.n m fr cadre de 15 cm  es marco de 15 cm  
151 construccions > bastiments ca bastiment de pas terme pral.n m fr cadre sans feuillure  es marco de paso  
152 construccions > bastiments ca bastiment de pitxolí terme pral.n m es marco de picholí  
153 construccions > elements de bastiments i tancaments ca batent terme pral.n m ca fulla sin. compl.n f fr battant  fr vantail  es batiente  es hoja  en leaf  
154 construccions > elements de bastiments i tancaments ca galze del bastiment terme pral.n m ca batent sin. compl.n m fr feuillure de cadre  es renvalso del marco  
155 construccions > elements de bastiments i tancaments ca batent abatible terme pral.n m fr abattant  es hoja de fuelle  en drop-sash  
156 materials > ferramenta > ferramenta per a estirar ca baula terme pral.n f fr heurtoir  es aldaba  en latch  
157 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca filaberquí terme pral.n m ca belaberquí sin. compl.n m fr vilebrequin  es berbiquí  en bit-stock  en wheel brace  
158 materials > fusta > elements dels arbres ca bessa terme pral.n f fr branche  es brazo  en bough  
159 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca llibreria terme pral.n f ca biblioteca sin. compl.n f fr bibliothèque  es biblioteca  es librería  en bookcase  
160 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca biela terme pral.n f fr bielle  es biela  es vástago  en rod  
161 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca biga terme pral.n f ca fust sin. compl.n m fr poutre  es viga  en beam  
162 construccions > cobertes ca biga carenera terme pral.n f ca biga comunera sin. compl.n f ca biga serrera sin. compl.n f ca carener sin. compl.n m fr rive  es gallo  es parhilera  es viga cumbrera  en framing header  en ridge beam  
163 construccions > cobertes ca biga enjovada terme pral.n f fr poutre enchevêtrée  es viga embrochalada  en dragon beam  
164 construccions > cobertes ca biga laminada terme pral.n f fr poutre lamellée  es viga laminada  en glulam beam  en laminated beam  
165 construccions > cobertes ca jàssera terme pral.n f ca biga mestra sin. compl.n f fr poutre maîtresse  es jácena  es viga maestra  en girder  en main beam  
166 construccions > cobertes ca biga paredera terme pral.n f fr poutre maîtresse  es carrera  en head rail  
167 construccions > cobertes ca tremujal terme pral.n m ca biga tremujal sin. compl.n f es cabio de lima tesa  
168 construccions > cloendes ca bisell terme pral.n m fr biseau  es bisel  en bevel  
169 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca bisellament terme pral.n m ca bisellatge sin. compl.n m fr biseautage  es biselado  en bevelling  
170 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca bisellar terme pral.v tr fr biseauter  es biselar  en bevel, to  
171 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca blau terme pral.n m fr bleu  es azul  en blue rot  
172 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca blegadís -issa terme pral.adj fr voilable  en prone to warp  
173 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca blegar-se terme pral.v intr pron fr voiler, se  es alabearse  en warp, to  
174 construccions > elements de bastiments i tancaments ca boca terme pral.n f fr feuillure  es boca  en rabbet  en rebate  
175 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca boca terme pral.n f fr bouche  es boca  en throat  
176 construccions > elements de bastiments i tancaments ca boca de galze terme pral.n f fr fermeture à feuillure  es boca con rebajo  en rabbet ledge  
177 construccions > elements de bastiments i tancaments ca boca de gorja terme pral.n f fr gueule-de-loup  es boca con borja  
178 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca boet terme pral.n m fr bouvet  es cepillo de embarrotar  es cepillo de machihembrar  en matching plane  
179 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca bolleta terme pral.n f fr bouton  es empuñadura  en handle  
180 materials > ferramenta > claus i puntes ca tatxot terme pral.n m ca bolló sin. compl.n m ca clau de tatxa sin. compl.n m ca clau romà sin. compl.n m ca tatxó sin. compl.n m fr cabochon  es calamón  es tachón  en stud  
181 materials > fusta > fusta massissa ca bolondo terme pral.n m ca tali sin. compl.n m fr bolondo  fr lim du Gabon  fr tali  es bolondo  es tali  en missanda  en ordeal tree  en tali  
182 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca bombí terme pral.n m fr barrilet  es bombín  en cylinder  
183 construccions > motllures ca bordó terme pral.n m fr baguette  es baquetilla  es baquetón  en bead  
184 construccions > motllures ca bordó pla terme pral.n m fr baguette  es junquillo  en bead  
185 construccions > motllures ca bossell terme pral.n m fr mouchette  es bocel  es verdugo  en frame moulding  en moulding  
186 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca bossell terme pral.n m fr mouchette  es bocel  en moulding plane  
187 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca bossellar terme pral.v tr fr tailler en tore  es bocelar  en make mouldings, to  
188 construccions > motllures ca bossellat terme pral.n m fr taillé en tore  es bocelado  en moulding  
189 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca bot terme pral.n m es curvatura al ancho  
190 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca botó terme pral.n m fr noeud de charnière  es botón de bisagra  en hinge knuckle  
191 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca braç terme pral.n m fr bras  es brazo  en arm rest  
192 materials > fusta > elements dels arbres ca branca terme pral.n f fr rameau  es rama  en branch  en twig  
193 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca brèndola terme pral.n f fr liteau  es listón  en batten  
194 materials > fusta > elements de la fusta ca bri terme pral.n m fr fibre de bois  es hebra de madera  en fibre  en wood fibre  
195 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca broca terme pral.n f fr foret  fr mèche  es broca  es taladro  en bit  en drill bit  
196 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de ferro terme pral.n f fr foret de fer  es broca para metal  en twist drill bit  
197 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de filaberquí terme pral.n f fr foret de vilebrequin  es broca de berbiquí  en brace bit  en screw auger  
198 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de fusta terme pral.n f fr mèche à trois pointes  es broca de tres puntas  es broca para madera  en centre bit  
199 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de tambor terme pral.n f fr mèche de tonnelier  es broca de tambor  en cylinder bit  
200 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de trau terme pral.n f fr mèche à mortaiser  es broca de escoplear  en mortise bit  
201 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de vídia terme pral.n f fr mèche au carbure de tungstène  es broca de metal duro  es broca de widia  en masonry bit  en tungsten tip drill bit  
202 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca helicoidal terme pral.n f ca broca salomònica sin. compl.n f fr foret hélicoïdal  es broca helicoidal  es broca salomónica  en auger bit  en twist drill bit  
203 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca plana terme pral.n f ca trepant sin. compl.n m fr mèche plate  es broca de pala  es broca plana  en spade bit  
204 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca brotxa terme pral.n f fr broche  es brocha  en brush  
205 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca brunyidor terme pral.n m fr brunissoir  es bruñidor  en hone  
206 materials > fusta > fusta massissa ca bubinga terme pral.n f fr bubinga  fr hioré  fr jipo  fr kevazingo  es bubinga  en bubinga  
207 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca buc terme pral.n m fr carcasse  fr châssis  es caja  en frame  
208 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca bufet terme pral.n m fr buffet  es aparador  es bufete  en buffet  en sideboard  
209 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca buidar terme pral.v tr fr entailler  es vaciar  en rabbet, to  en rebate, to  
210 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca encenall terme pral.n m ca burballa sin. compl.n f ca cargol de fuster sin. compl.n m ca floc sin. compl.n m ca tafetà sin. compl.n m fr copeau  es acepilladura  es viruta  en shaving  en wood shaving  
211 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca burenc terme pral.n m fr burin  es gubia triangular  en chant gouge  
212 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca buró terme pral.n m fr bureau  es buró  en bureau desk  
213 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca butaca terme pral.n f fr fauteuil  es butaca  es sillón  en armchair  
214 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca butaca d'orelles terme pral.n f fr fauteuil à oreilles  es sillón de orejas  en wing chair  
215 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca cabiró terme pral.n m fr chevron  es cabrio  es vigueta  en scantling  
216 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca cabota terme pral.n f ca cap sin. compl.n m fr tête  es cabeza  en head  
217 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca cabota de martell terme pral.n f fr tête de marteau  es cabeza de martillo  en hammer head  
218 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca cadell terme pral.n m fr bouvet  es acanalador  es cepillo acanalador  en grooving plane  en router  
219 construccions > unions ca cadell terme pral.n m ca femella sin. compl.n f fr feuillure  es gárgol  es ranura  en rabbet  en rebate  
220 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa de cadell terme pral.n f ca cadell sin. compl.n m fr fraise à rainer  es fresa para ranurar  en milling cutter  
221 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca cadena terme pral.n f fr chaîne  es cadena  en chain  
222 màquines i equipament auxiliar > utillatge > utillatge divers ca cadena de foradar terme pral.n f fr chaîne à mortaiseur  es cadena de escoplear  en chain mortiser  
223 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca cadena de seguretat terme pral.n f fr chaîne de sécurité  es cadena de seguridad  en security chain  
224 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca cadenat terme pral.n m fr cadenas  es candado  en padlock  
225 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca cadira terme pral.n f fr chaise  es silla  en chair  
226 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca cadira de braços terme pral.n f fr fauteuil  es silla de brazos  en armchair  
227 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca cairar terme pral.v tr ca cairejar sin. compl.v tr fr équarrir  es cuadrar  en slab, to  en square, to  
228 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca cairat terme pral.n m fr chevron  es viga escuadrada  en squared beam  
229 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca caixa terme pral.n f fr boîtier  es caja  en lock  
230 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca caixa terme pral.n f fr fût  es caja  en block  en plane bottom  
231 construccions > elements de bastiments i tancaments ca caixa de persiana terme pral.n f fr caisson de persienne  es caja de persiana  en box window frame  
232 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca calaix terme pral.n m fr tiroir  es cajón  en drawer  
233 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca calaixera terme pral.n f fr commode  es cómoda  en chest of drawers  
234 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca camí terme pral.n m ca carrera sin. compl.n f fr passage  es camino  es paso  en pitch  
235 característiques estructurals d'eines i màquines ca camí terme pral.n m fr passage  es camino  es paso  en pitch  
236 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca canal terme pral.n f fr canal  es canal  en throat  
237 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca canal terme pral.n f fr canal  es canal  
238 construccions > elements de bastiments i tancaments ca canal de l'escopidor terme pral.n f fr gorge de jet d'eau  es vierteaguas del marco  en drip  
239 construccions > elements de bastiments i tancaments ca trencaaigües terme pral.n m ca canal trencaaigües sin. compl.n f fr goutte d'eau  es goterón  en drip groove  
240 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca cantell terme pral.n m fr rive  es canto  en edge  
241 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca cantellejar terme pral.v tr fr tailler arêtes  es cantear  en edge, to  en list, to  
242 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca canterano terme pral.n m fr secrétaire  es canterano  en bureau  en secretaire  
243 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca canya terme pral.n f fr canon  es vástago  en barrel  en shank  
244 materials > fusta > fusta massissa ca caoba terme pral.n f fr acajou  es caoba  en mahogany  
245 materials > fusta > fusta massissa ca caoba africana terme pral.n f fr acajou d'Afrique  es caoba africana  en African mahogany  
246 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca cap terme pral.n m fr tête  es cabeza  es mocheta  en head  
247 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca testa terme pral.n f ca cap sin. compl.n m fr bout  fr tranche  es cabeza  es testa  en end  
248 materials > fusta > elements dels arbres ca capçada terme pral.n f fr houppier  es copa  en crown  
249 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca capçal terme pral.n m fr poupée  es cabezal  en chuck  
250 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca capçalera terme pral.n f fr tête de lit  es cabecera  en headboard  
251 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca capçalet terme pral.n m es cortador  
252 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca capiample terme pral.n m fr sifflet de bois  es chuleta  es nesga  en shim  
253 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca santanella terme pral.n f ca capserrat sin. compl.n m ca fals escaire sin. compl.n m ca salta-regle sin. compl.n m ca santanell sin. compl.n m fr fausse équerre  fr sauterelle  es escuadra falsa  es falsa escuadra  es falsarregla  es saltarregla  en bevel square  en sliding bevel  
254 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca cara terme pral.n f fr face  es cara  en face  
255 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca cara terme pral.n f fr face  es cara  en face  
256 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca cara bona terme pral.n f ca cara senyalada sin. compl.n f fr face la plus belle  fr face meilleure  es cara buena  es paramento  en best face  
257 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca cara del tall terme pral.n f ca cara d'atac sin. compl.n f fr face d'attaque  fr face de coupe  fr face travaillante  es cara del corte  en cutting face  en front  
258 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca cara destalonada terme pral.n f fr face détalonnée  es cara destalonada  en front relief  
259 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca cara lateral terme pral.n f fr face latérale  es cara lateral  en side face  
260 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol terme pral.n m ca caragol sin. compl.n m ca mascle sin. compl.n m fr vis  es tornillo  en screw  
261 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca cargolament terme pral.n m ca caragolament sin. compl.n m fr vissage  es atornillamiento  en screwing  
262 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca cargolar terme pral.v tr ca caragolar sin. compl.v tr fr visser  es atornillar  en screw, to  
263 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca cargolar terme pral.v tr ca caragolar sin. compl.v tr fr visser  es atornillar  en screw, to  
264 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca carda terme pral.n f fr carde  es carda  en wire brush  
265 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca cargol de banc terme pral.n m ca cargols de fuster terme pral.n m pl ca cargol sin. compl.n m ca cargol de fuster sin. compl.n m fr étau de menuiser  es prensa de banco  es tornillo de banco  en bench vice  
266 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol Allen terme pral.n m fr vis creuse  es tornillo Allen  en Allen screw  
267 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol autoroscant terme pral.n m fr vis autotaraudeuse  es tornillo autorroscante  en self-tapping screw  
268 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca serjant terme pral.n m ca cargol d'aplacar sin. compl.n m ca cargol d'estrènyer sin. compl.n m ca cargol de collar sin. compl.n m ca gat sin. compl.n m ca gat d'escaleta sin. compl.n m fr sergent  fr serre-joint  es cárcel  es gato  es sargento  es tornillo  en clamp  en cramp  
269 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca cargol d'estoc terme pral.n m fr étau  es tornillo de ebanista  en joiner's vice  
270 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota buida terme pral.n m fr vis à tête creuse  es tornillo de cabeza hueca  en socket head screw  
271 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota cilíndrica terme pral.n m fr vis à tête cylindrique  es tornillo de cabeza cilíndrica  en cheese head screw  
272 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota cònica terme pral.n m fr vis à tête conique  es tornillo de cabeza cónica  en countersunk head screw  
273 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota d'estrella terme pral.n m fr vis à tête cruciforme  es tornillo de cabeza cruciforme  en cross-recessed screw  en Philips screw  
274 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota de gota de cera terme pral.n m fr vis à tête goutte de suif  es tornillo de cabeza de gota de sebo  en mushroom screw  en truss head screw  
275 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota de tall recte terme pral.n m fr vis à tête fendue  es tornillo de cabeza ranurada  en slotted head screw  
276 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota plana terme pral.n m fr vis à tête plate  es tornillo de cabeza plana  en flat head screw  
277 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota quadrada terme pral.n m fr vis à tête carrée  es tornillo de cabeza cuadrada  en square head screw  
278 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota rodona terme pral.n m fr vis à tête ronde  es tornillo de cabeza redonda  en round head screw  
279 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cap romà terme pral.n m ca cargol de cabota romana sin. compl.n m ca cargol de llit sin. compl.n m fr vis à tête romaine  fr vis de rappel  es tornillo de cabeza romana  en adjusting screw  en return screw  
280 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota sisavada terme pral.n m fr vis à tête hexagonale  es tornillo de cabeza hexagonal  en hex head screw  en hexagon head screw  
281 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de carreter terme pral.n m ca cargol de cap negre sin. compl.n m fr boulon  es tornillo de carruaje  en coach bolt  
282 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de ganxo terme pral.n m fr vis à crochet  es tornillo de gancho  en hook screw  
283 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de planxa terme pral.n m fr vis à tôle  es tornillo para chapa  en metal screw  
284 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de pressió terme pral.n m fr vis de pression  es tornillo de presión  en pressure screw  
285 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de rosca de llima terme pral.n m es tornillo de rosca de lima  es tornillo de rosca golosa  
286 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca vis sens fi terme pral.n m ca cargol sense fi sin. compl.n m fr vis sans fin  es tornillo sin fin  en endless screw  en worm  
287 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca carleta terme pral.n f fr lime barrette  es carleta  en pillar file  
288 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca carraca terme pral.n f fr cliquet adaptateur  es trinquete  en ratch  
289 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca carro terme pral.n m fr chariot  es carro  en carriage  
290 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca cartabó terme pral.n m fr équerre  es escuadra  en set square  en square  en triangle  
291 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca cartabó de biaix terme pral.n m fr sauterelle  es cartabón de carpintero  es escuadra de uña  
292 materials > fusta > fusta massissa ca castanyer terme pral.n m fr châtaignier  es castaño  en chestnut  
293 construccions > cobertes ca cavall terme pral.n m ca encavallada sin. compl.n f fr ferme  es cercha  es cuchillo  en truss  
294 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca cavallet terme pral.n m fr chevalet  fr tréteau  es caballete  en trestle  
295 materials > fusta > fusta massissa ca cedre terme pral.n m fr cèdre  es cedro  en cedar  
296 construccions > motllures ca cimaci terme pral.n m fr cimaise  fr cymaise  es cimacio  en cyma  
297 materials > fusta > elements dels arbres ca cimall terme pral.n m fr cime  es copa  en crest  en crown  en top  
298 construccions > motlles ca cintra terme pral.n f ca cindri sin. compl.n m fr cintre  es cimbra  es cintra  en centering  
299 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca cinta terme pral.n f fr lame de scie  es cinta  en saw blade  
300 construccions > elements de bastiments i tancaments ca cinta de persiana terme pral.n f fr ruban de persienne  es cinta de persiana  en ladder-tape  
301 materials > taulers ca cinta melaminada terme pral.n f fr ruban à rive mélaminée  es cinta de canto melaminada  en melamine edge strip  
302 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca cinta mètrica terme pral.n f fr mètre à ruban  es cinta métrica  en tape measure  
303 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca cinta sense fi terme pral.n f fr ruban sans fin  es cinta sin fin  en band saw  
304 característiques estructurals d'eines i màquines ca circumferència de volt terme pral.n f fr tour  es circunferencia de vuelta  
305 materials > fusta > fusta massissa ca cirerer terme pral.n m fr cerisier  es cerezo  en cherry  
306 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca cisalla de guillotina terme pral.n f fr guillotine  es cizalla de guillotina  en gate shear  en guillotine  
307 materials > fusta > propietats de la fusta ca cisallament terme pral.n m fr cisaillement  es cortadura  en shearing  
308 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau terme pral.n f fr clé  fr clef  es llave  en spanner  
309 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau terme pral.n f fr clé  fr clef  es llave  en key  
310 materials > ferramenta > claus i puntes ca clau terme pral.n m fr clou  fr pointe  es clavo  en nail  
311 construccions > arcs ca clau terme pral.n f fr clé  fr clef  es clave  en key stone  
312 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau Allen terme pral.n f fr clé Allen  fr clé hexagonale  es llave Allen  en Allen key  
313 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau anglesa terme pral.n f es llave inglesa  en adjustable spanner  en adjustable wrench  
314 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau de vis terme pral.n f ca clau anglesa sin. compl.n f fr clé à molette  fr clé anglaise  es llave inglesa  en adjustable spanner  en adjustable wrench  en monkey wrench  en shifting spanner  
315 materials > ferramenta > claus i puntes ca clau bret terme pral.n m ca fita sin. compl.n f fr tenon  es espiga  en pin  
316 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau de barra terme pral.n f
317 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de dent terme pral.n f es llave de cifra  
318 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de doble serreta terme pral.n f
319 materials > ferramenta > claus i puntes ca grampilló terme pral.n m ca clau de galliner sin. compl.n m fr cavalier  fr crampillon  es grapa  es horquilla  en staple  
320 materials > ferramenta > claus i puntes ca clau de ganxo terme pral.n m ca clau de paret sin. compl.n m ca escàrpia sin. compl.n f fr crochet mural  fr piton  es alcayata  es escarpia  en hook nail  en wall hook  
321 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de gorges terme pral.n f fr clé à gorges  es llave de guardas  en house key  
322 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau de got terme pral.n f es llave de vaso  
323 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de metxó terme pral.n f fr clé à boulon massif  es llave de vástago macizo  
324 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de seguretat terme pral.n f fr clé de sécurité  es llave de seguridad  en security key  
325 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de serreta terme pral.n f fr clé de serrure à cylindre  es llavín  en latch key  
326 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de serreta estriada terme pral.n f
327 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de serreta plana terme pral.n f
328 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau de tub terme pral.n f fr clé à douille  fr clé à tube  es llave de tubo  en socket wrench  
329 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau foradada terme pral.n f ca clau femella sin. compl.n f es llave de vástago hueco  
330 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau fixa terme pral.n f fr clé fixe  es llave fija  en ring spanner  
331 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau mestra terme pral.n f fr clé maîtresse  fr passe-partout  es llave maestra  en master key  
332 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clavadora terme pral.n f ca màquina de clavar sin. compl.n f fr cloueuse  es clavadora  en nail gun  
333 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clavadora elèctrica terme pral.n f fr cloueuse électrique  es clavadora eléctrica  en electric nail gun  
334 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clavadora pneumàtica terme pral.n f fr cloueuse pneumatique  es clavadora neumática  en pneumatic nail gun  
335 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca clavament terme pral.n m fr clouage  es clavado  en nailing  
336 materials > ferramenta > claus i puntes ca clavaó terme pral.n f fr clous  es clavazón  en nailing  
337 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca clavar terme pral.v tr fr clouer  es clavar  en nail, to  
338 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca clavar terme pral.v tr fr clouer  es clavar  en nail, to  
339 construccions > cloendes ca plafó terme pral.n m ca clavenda sin. compl.n f fr panneau  es cuarterón  es entrepaño  es panel  en panel  
340 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca clavilla terme pral.n f ca claveta sin. compl.n f fr cheville  es clavija  en dowel  
341 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca clavetejar terme pral.v tr fr clouter  es clavetear  en nail, to  
342 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca clavillar terme pral.v tr ca enclavillar terme pral.v tr fr cheviller  es enclavijar  en dowel, to  
343 materials > ferramenta > claus i puntes ca clavó terme pral.n m es llavín  en latch key  
344 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca clivella terme pral.n f fr fente  es fenda  es grieta  es resquebrajadura  en crack  
345 construccions > cloendes ca cloenda terme pral.n f es tablero  
346 construccions > cloendes ca cloenda sobresortida terme pral.n f
347 construccions > unions ca cudornella terme pral.n f ca cua d'oreneta sin. compl.n f ca cua de milà sin. compl.n f ca encaix de cudornella sin. compl.n m ca coa de milana (balear) var. ling.n f fr queue d'aronde  fr queue d'hironde  es cola de milano  es ensamble de cola de milano  en dovetail  en swallow tail  
348 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca cofre terme pral.n m fr coffre  es cofre  en coffer  
349 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca coixinet terme pral.n m fr coussinet  es cojinete  en bearing  
350 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca coixinet de rodolament terme pral.n m fr palier à roulement  fr roulement  es cojinete de rodadura  es cojinete de rodamiento  es rodamiento  en antifriction bearing  en rolling bearing  
351 materials > altres materials > coles ca cola terme pral.n f fr adhésif  fr colle  es cola  en adhesive  en glue  
352 materials > altres materials > coles ca cola d'acetat de polivinil terme pral.n f ca cola blanca sin. compl.n f ca cola de fuster sin. compl.n f fr colle à bois  fr colle blanche  fr colle d'acétate de polyvinyle  fr colle polyvinylique  es cola blanca  es cola de acetato de polivinilo  es cola de carpintero  en polyvinyl acetate glue  en white glue  en wood glue  
353 materials > altres materials > coles ca cola d'impacte terme pral.n f ca cola de contacte terme pral.n f fr colle de contact  es cola de contacto  es cola de impacto  en contact glue  en impact adhesive  
354 materials > altres materials > coles ca cola de caseïna terme pral.n f fr colle de caséine  es cola de caseína  en casein glue  
355 materials > altres materials > coles ca cola de resina sintètica terme pral.n f fr colle de résine synthétique  es cola de resina sintética  en synthetic resin glue  
356 materials > altres materials > coles ca cola termofusible terme pral.n f fr colle thermofusible  es cola termofusible  en hot melt glue  
357 construccions > unions ca colís -issa terme pral.adj
358 oficis i instal·lacions ca col·locador | col·locadora terme pral.n m, f fr monteur  fr poseur  es colocador  es montador  en fitter  
359 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca col·locar terme pral.v tr fr mettre en place  fr monter  es colocar  en fit, to  en install, to  
360 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca col·locar a plom terme pral.v tr fr aplomber  fr mettre à plomb  es aplomar  en plumb, to  
361 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca còmoda terme pral.n f fr bahut  es cómoda  en commode  
362 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca tauleta de nit terme pral.n f ca comodí sin. compl.n m fr table de nuit  es mesita de noche  en bedside table  
363 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca compàs terme pral.n m fr compas  es compás  en compass  
364 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca compàs de gruixos terme pral.n m ca compàs d'exteriors sin. compl.n m fr compas d'épaisseur  fr compas d'extérieur  es compás de espesores  es compás de gruesos  en bow caliper  en outside caliper  
365 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca compàs d'interiors terme pral.n m fr compas d'intérieur  es compás de calibres  es compás de interiores  en inside caliper  
366 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca compàs de puntes terme pral.n m fr compas à pointe  es compás de puntas  en joint caliper  
367 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca compàs de seguretat terme pral.n m fr compas de sécurité  es compás de seguridad  
368 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca compàs de vara terme pral.n m fr compas à verge  es compás de vara  es compás de vástago  en beam compass  en trammel  
369 materials > fusta > propietats de la fusta ca compressió terme pral.n f fr compression  es compresión  en compression  
370 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca compressor d'aire terme pral.n m fr compresseur d'air  es compresor de aire  en air compressor  
371 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca con de transmissió terme pral.n m fr poulie de transmission  es cono de transmisión  en transmission pulley  
372 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca con de transmissió terme pral.n m es cono de transmisión  
373 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca congreny terme pral.n m fr sergent  fr serre-joint  es cárcel  en clamp  
374 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca consola terme pral.n f fr console  es consola  en console  
375 materials > fusta > propietats de la fusta ca contracció terme pral.n f fr contraction  es contracción  en contraction  
376 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca contrafemella terme pral.n f fr contre-écrou  es contratuerca  en locknut  
377 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca contrafulla terme pral.n f fr contrefeuille  es contrahoja  
378 construccions > elements de bastiments i tancaments ca contragalze terme pral.n m fr contrefeuillure  es encaje  en housing  en rebate  
379 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca contramarc terme pral.n m fr châssis  es contramarco  en casement  
380 construccions > unions ca contramotllura terme pral.n f fr contremoulure  es contramoldura  en countermoulding  
381 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca tancador terme pral.n m ca contrapany sin. compl.n m fr gâche  es cerradero  en strike  
382 construccions > escales i baranes ca contrapetja terme pral.n f ca davant sin. compl.n m fr contremarche  es contrahuella  en riser  
383 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca contraplacar terme pral.v tr ca contraxapar sin. compl.v tr ca rexapar sin. compl.v tr fr contre-plaquer  es contrachapar  en cross-band, to  
384 materials > taulers ca tauler contraplacat terme pral.n m ca contraplacat sin. compl.n m ca contraxapat sin. compl.n m ca tauler contraxapat sin. compl.n m ca tauler de fusta compensada sin. compl.n m fr contreplaqué  fr panneau contreplaqué  es contrachapado  es tablero contrachapado  en plywood  en plywood board  
385 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca contraplacatge terme pral.n m ca contraxapatge sin. compl.n m ca xapatge sin. compl.n m fr contre-placage  es contrachapeado  en cross-banding  
386 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca copada terme pral.n f fr gorget  es copada  en grooving plane  
387 construccions > motllures ca mitjacanya terme pral.n f ca copada sin. compl.n f fr demi-rond  fr moulure demi-rond  es mediacaña  es troquilo  en beading  
388 materials > fusta > elements de la fusta ca cor terme pral.n m ca duramen sin. compl.n m fr coeur  fr duramen  es corazón  es duramen  en duramen  en heartwood  
389 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca corbament terme pral.n m fr courbement  es curvamiento  es curvatura  en bowing  
390 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca corc terme pral.n m fr charançon  fr cossus  fr gâte-bois  fr vrillette  es carcoma  en wood borer  en wood worm  
391 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca corcadura terme pral.n f ca corcat sin. compl.n m fr vermoulure  es carcomido  
392 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca corcar-se terme pral.v intr pron fr vermouler, se  es carcomerse  
393 construccions > cobertes ca corretja terme pral.n f fr panne  es correa  en purlin  
394 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca corretja de transmissió terme pral.n f fr courroie de transmission  es correa de transmisión  en driving belt  en transmission belt  
395 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca corró d'encolar terme pral.n m fr rouleau à encoller  es rodillo de encolar  es rulo de encolar  en glue roller  
396 construccions > elements de bastiments i tancaments ca corró de persiana terme pral.n m fr arbre de volet roulant  es rulo de persiana  
397 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca costat terme pral.n m fr côté  es costado  es lado  en side  
398 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca tauló coster terme pral.n m ca coster sin. compl.n m fr dosse  es tablón costero  en slab  
399 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca creixement excèntric terme pral.n m fr croissance excentrée  es crecimiento excéntrico  en off-centre pith  
400 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca cremona terme pral.n f fr crémone  es cremona  en sash fastener  
401 construccions > unions ca mascle terme pral.n m ca crestall sin. compl.n m fr languette  es lengüeta  es macho  en tongue  
402 materials > altres materials > vidres ca cristall de lluna terme pral.n m ca lluna polida sin. compl.n f fr glace polie  es luna pulida  en plate glass  
403 materials > altres materials > vidres ca cristallina terme pral.n f fr verre triple  es media luna  
404 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima de cua de rata terme pral.n f ca cua de rata sin. compl.n f fr lime queue-de-rat  fr queue-de-rat  es lima de cola de rata  en rat-tail  en rat-tail file  
405 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca cubicació terme pral.n f fr cubage  es cubicación  en scaling  
406 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca cubicar terme pral.v tr fr cuber  es cubicar  en scale, to  
407 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca cul terme pral.n m fr fond de tiroir  es culo  en drawer bottom  
408 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca seient terme pral.n m ca cul sin. compl.n m fr fond  es asiento  en seat  
409 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca cullerot terme pral.n m fr fente  es colaina  en through shake  
410 materials > fusta > fusta massissa ca jatoba terme pral.n f ca curbaril sin. compl.n m fr courbaril  fr jatoba  es curbaril  es jatoba  es jatobá  en courbaril  en jatoba  
411 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca cutxef terme pral.n m fr guimbarde  fr plane  es cuchilla  en draw knife  en drawknife  en iron  
412 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca darrere terme pral.n m fr derrière  es tablero de fondo  en back board  en back plate  
413 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca davant terme pral.n m ca frontis sin. compl.n m fr devant  es delantera  en front  
414 materials > fusta > propietats de la fusta ca densitat terme pral.n f fr densité  es densidad  en density  
415 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca dent terme pral.n f fr dent  es diente  en step  
416 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca dent terme pral.n f fr dent  es diente  en tooth  
417 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca desbast terme pral.n m ca escalaborn sin. compl.n m fr dégrossissage  es desbaste  en rough cutting  
418 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca desbastar terme pral.v tr ca escalabornar sin. compl.v tr fr dégrossir  es desbastar  en rough cut, to  
419 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca descargolar terme pral.v tr ca descaragolar sin. compl.v tr fr dévisser  es desatornillar  en unbolt, to  en unscrew, to  
420 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca descargolar terme pral.v tr ca descaragolar sin. compl.v tr fr dévisser  es desatornillar  en unscrew, to  
421 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca desclavar terme pral.v tr fr déclouer  es desclavar  en drive out, to  en pull, to  
422 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca desclavar-se terme pral.v intr pron fr déclouer, se  es desclavarse  
423 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca desemmetxar-se terme pral.v intr pron fr démonter  es desensamblarse  en dismantle, to  
424 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca desencadellar terme pral.v tr fr désassembler  es desencajar  en disassemble, to  
425 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca desgruixament terme pral.n m fr dégraissement  es adelgazamiento  en trimming  
426 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca desgruixar terme pral.v tr fr dégraisser  es adelgazar  en trim, to  
427 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca despulla terme pral.n f ca destalonament terme pral.n m fr dépouille  fr détalonnage  es desprendimiento  en clearance  
428 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca despuntar terme pral.v tr fr épointer  es despuntar  en blunt, to  en crop, to  
429 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca destalonar terme pral.v tr fr détalonner  es destalonar  en back off, to  en relieve, to  
430 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca destrempament terme pral.n m ca destemprament sin. compl.n m fr détrempe  es destemple  en distemper  
431 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca destrempament terme pral.n m ca destemprament sin. compl.n m fr détrempe  es destemple  en distemper  
432 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca destrempar terme pral.v tr ca destemprar sin. compl.v tr fr détremper  es destemplar  en distemper, to  
433 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca destrempar-se terme pral.v intr pron ca destemprar-se sin. compl.v intr pron fr détremper  es destemplarse  en distemper, to  
434 materials > fusta > fusta massissa ca dibetú terme pral.n m ca embero sin. compl.n m fr dibetou  es embero  en dibetou  
435 materials > fusta > propietats de la fusta ca dilatació terme pral.n f fr dilatation  es dilatación  en dilatation  
436 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca volandera terme pral.n f ca dineret sin. compl.n m fr rondelle  es arandela  en washer  
437 materials > taulers ca tauler de densitat mitjana terme pral.n m ca tauler DM sin. compl.n m ca DM siglan m fr médium  fr panneau à densité moyenne  fr panneau MDF  es tablero de densidad mediana  es tablero DM  es DM  en medium-density fibreboard  en MDF  
438 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca doble escaire terme pral.n m fr équerre double  es doble escuadra  en T-square  
439 construccions > bastiments ca doella terme pral.n f es telar  
440 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca donar bany terme pral.v prep ca donar color sin. compl.v prep ca tenyir sin. compl.v tr fr teindre  es teñir  en stain, to  
441 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca entrescar terme pral.v tr ca donar camí sin. compl.v intr ca donar carrera sin. compl.v intr ca donar pas sin. compl.v intr ca trescar sin. compl.v tr fr donner de la voie  es triscar  en set the teeth of a saw, to  
442 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca encerar terme pral.v tr ca donar cera sin. compl.v prep fr cirer  es encerar  en wax, to  
443 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca encolar terme pral.v tr ca donar cola sin. compl.v prep fr encoller  es encolar  en glue, to  en spread glue, to  
444 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca donar despulla terme pral.v prep fr donner de l'entrée  es falsear  en bevel, to  
445 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca donar ferro terme pral.v intr ca donar fulla sin. compl.v intr es graduar el filo  en adjust the blade, to  
446 construccions > unions ca donar franquícia terme pral.v intr en give clearance, to  
447 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca massillar terme pral.v tr ca donar pastes sin. compl.v prep fr mastiquer  es enmasillar  en fill, to  en putty, to  
448 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca envernissar terme pral.v tr ca donar vernís sin. compl.v prep fr vernir  fr vernisser  es barnizar  en varnish, to  
449 materials > fusta > propietats de la fusta ca duresa terme pral.n f fr dureté  es dureza  en hardness  
450 oficis i instal·lacions ca ebenista terme pral.n m, f fr ébéniste  es ebanista  en cabinet-maker  en joiner  
451 oficis i instal·lacions ca ebenisteria terme pral.n f fr atelier d'ébénisterie  es ebanistería  en joinery shop  
452 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca ebenisteria terme pral.n f fr ébénisterie  es ebanistería  en cabinetworks  
453 oficis i instal·lacions ca ebenisteria terme pral.n f fr ébénisterie  es ebanistería  en cabinet-making  en cabinetwork  en joinery  
454 aparells, estris, eines i instruments ca eina terme pral.n f ca ferramenta sin. compl.n f fr outil  es herramienta  en tool  
455 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca eina de tall terme pral.n f fr outil de coupe  es herramienta de corte  en cutting tool  
456 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca eina de tall de fulla guiada terme pral.n f fr outil de coupe à lame guidée  es herramienta de corte de hoja guiada  en guided cutting tool  
457 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca eina de tall de fulla lliure terme pral.n f fr outil de coupe à lame libre  es herramienta de corte de hoja libre  en hand-held cutting tool  
458 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca eix terme pral.n m fr essieu  es eje  en shaft  
459 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca embarrotar terme pral.v tr fr armer  fr renforcer  es abarrotar  es embarrotar  en reinforce, to  
460 construccions > cobertes ca embigat terme pral.n m fr poutrage  es envigado  en beams and rafters  
461 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca emboetar terme pral.v tr ca encadellar a mascle i femella sin. compl.v tr fr bouveter  es ensamblar  en tongue-and-groove, to  
462 construccions > revestiments i paviments ca encadellat terme pral.n m ca emboetat sin. compl.n m fr bouveté  es ensamblado  es machihembrado  en boarding  
463 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca èmbol terme pral.n m ca pistó sin. compl.n m fr piston  es émbolo  en piston  
464 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encast terme pral.n m ca embotiment sin. compl.n m fr enchâssement  es engaste  en chasing  
465 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encastar terme pral.v tr ca embotir sin. compl.v tr fr encastrer  fr enchâsser  es embutir  es empotrar  es engastar  en chase in, to  
466 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca embotit terme pral.n m es taracea  en inlay  
467 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca embragatge terme pral.n m fr embrayage  es embrague  en clutch  
468 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca emmetxadora terme pral.n f ca màquina de fer metxes sin. compl.n f fr tennoneuse  es ensambladora  en tenoner  
469 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca emmetxadora doble terme pral.n f fr tennoneuse double  es ensambladora doble  en double tenoner  
470 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca emmetxar terme pral.v tr fr assembler  es ensamblar  en mortise-and-tenon, to  
471 construccions > unions ca encaix de trau i metxa terme pral.n m ca emmetxat sin. compl.n m fr assemblage à tenon et mortaise  es ensamble de caja y espiga  en mortise-and-tenon joint  
472 construccions > unions ca empalmament terme pral.n m ca emmetxat de cap sin. compl.n m ca empiulament sin. compl.n m fr aboutage  fr aboutement  es empalme  en end-to-end joint  en lengthening joint  
473 construccions > unions ca empalmament d'espiga terme pral.n m fr chevillage  es empalme de espiga  en dowel joint  
474 construccions > unions ca empalmament de compressió terme pral.n m fr assemblage de compression  es empalme de compresión  en compression joint  
475 construccions > unions ca empalmament de cudornella terme pral.n m fr assemblage à queue d'aronde  fr assemblage à queue d'hironde  es empalme de cola de milano  en dovetail joint  
476 construccions > unions ca empalmament de flexió terme pral.n m fr assemblage de flexion  es empalme de flexión  en flexion joint  
477 construccions > unions ca empalmament de forquilla terme pral.n m ca empalmament de metxa oberta sin. compl.n m fr enfourchement à tenon ouvert  es empalme de horquilla  en open tenon joint  
478 construccions > unions ca junta de jou terme pral.n f ca empalmament de junt de jou sin. compl.n m ca empalmament de junta de jou sin. compl.n m ca junt de jou sin. compl.n m fr assemblage d'enture  fr trait de Jupiter  es empalme de rayo de Júpiter  es junta a rayo de Júpiter  en oblique-tabled scarf joint  
479 construccions > unions ca empalmament de mitjamossa terme pral.n m fr enfourchement à demi-entaille  es empalme a media madera  en half-lap joint  en scarfing  
480 construccions > unions ca empalmament de tracció terme pral.n m fr assemblage de traction  es empalme de tracción  en traction joint  
481 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca empalmar terme pral.v tr ca empiular sin. compl.v tr fr abouter  es empalmar  en joint, to  
482 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca empernar terme pral.v tr fr boulonner  es empernar  en bolt, to  
483 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca emplafonar terme pral.v tr ca plafonar sin. compl.v tr fr plafonner  es panelar  en panel, to  
484 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca empostissar terme pral.v tr ca empostar sin. compl.v tr fr planchéier  es entablar  es entarimar  en board, to  
485 construccions > revestiments i paviments ca empostissat terme pral.n m ca empostat sin. compl.n m ca empostissada sin. compl.n f es entablado  es entarimado  en floor boards  
486 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca empostissament terme pral.n m fr planchéiage  es entabladura  en boarding  
487 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encadellament terme pral.n m fr rainure et languette  es machihembrado  en tongue and groove  
488 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encadellar terme pral.v tr fr bouveter  es machihembrar  en tongue-and-groove, to  
489 construccions > unions ca encaix terme pral.n m fr assemblage  es ensambladura  es ensamble  en joint  
490 construccions > unions ca encaix terme pral.n m fr emboîtement  es encaje  en housing  
491 construccions > unions ca encaix d'estesa terme pral.n m fr assemblage à onglet  es ensamble a boquilla  en mitre joint  
492 construccions > unions ca encaix de cadell i ànima terme pral.n m fr bouveté  es ensamble con lengüeta y ranura  en loose-tongued joint  
493 construccions > unions ca encaix de contramotllura terme pral.n m fr assemblage de contre-profil  es ensamble con contramoldura  en countermoulding joint  
494 construccions > unions ca forquilla terme pral.n f ca encaix de forquilla sin. compl.n m ca encaix de metxa oberta sin. compl.n m fr assemblage à tenon ouvert  fr enfourchement  es ensamble de horquilla  en open mortise and tenon joint  en open-ended tenon  
495 construccions > unions ca mitjamossa terme pral.n f ca encaix de mitjamossa sin. compl.n m fr joint à mi-bois  es ensamble de media madera  en half-lapped joint  en scarfing joint  
496 construccions > unions ca encaix de retaló terme pral.n m fr assemblage à épaulement  es ensamble con retalón  en shouldered tenon  
497 construccions > unions ca encaix de trau i metxa postissa terme pral.n m fr assemblage à tenon et mortaise artificielle  es ensamble de caja y espiga postiza  en feather-tongued joint  
498 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encaixar terme pral.v tr fr emboîter  es encajar  es ensamblar  en house, to  
499 construccions > elements de bastiments i tancaments ca encast terme pral.n m ca encastament sin. compl.n m fr encastrement  fr enchâssement  fr enchâssure  es engaste  en chasing  
500 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encast terme pral.n m es engaste  
501 construccions > cobertes ca encavallada terme pral.n f fr ferme  es armadura de cubierta  en roof truss  en truss  
502 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca encerament terme pral.n m ca encerada sin. compl.n f fr cirage  es enceramiento  en waxing  
503 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca enclavillar terme pral.v tr fr cheviller  es enclavijar  en dowel, to  
504 construccions > motlles ca encofrat terme pral.n m fr coffrage  es encofrado  en formwork  
505 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca encolada terme pral.n f fr collage  fr encollage  es encolado  en sizing  
506 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca encolada terme pral.n f ca encolatge sin. compl.n m fr collage  fr encollage  es encolado  es encoladura  en glue spreading  en gluing  
507 màquines i equipament auxiliar > instruments i màquines d'encolar ca encoladora terme pral.n f ca màquina d'encolar sin. compl.n f ca màquina encoladora sin. compl.n f fr encolleuse  es encoladora  en glue spreader  en gluing machine  
508 màquines i equipament auxiliar > instruments i màquines d'encolar ca encoladora de dos corrons terme pral.n f fr encolleuse à deux rouleaux  es encoladora de dos rodillos  en double-roller gluing machine  
509 màquines i equipament auxiliar > instruments i màquines d'encolar ca encoladora de quatre corrons terme pral.n f fr encolleuse à quatre rouleaux  es encoladora de cuatro rodillos  en four-roller gluing machine  
510 materials > fusta > elements dels arbres ca enforcadura terme pral.n f fr fourche  es horcadura  en crotch  en tree fork  
511 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca enformador terme pral.n m fr ciseau  es formón  en chisel  
512 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca enformador de torner terme pral.n m fr ciseau de tourneur  es formón para tornear  en turner's chisel  
513 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca enformador de vores aixamfranades terme pral.n m fr ciseau à biseau  fr ciseau à bords biseautés  es formón de bordes biselados  en bevelled chisel  
514 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca enfustament terme pral.n m fr boiserie  es enmaderamiento  en boarding  en woodwork  
515 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca enfustar terme pral.v tr fr boiser  es enmaderar  en board, to  
516 construccions > revestiments i paviments ca enfustat terme pral.n m fr boiserie  es tablazón  en boarding  en planking  
517 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca engalzar terme pral.v tr fr emboîter  es engargolar  es ensamblar  en fit, to  en join, to  
518 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca engranatge terme pral.n m fr engrenage  es engranaje  en gear  
519 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca grapadora terme pral.n f ca engrapadora sin. compl.n f ca màquina d'engrapar sin. compl.n f ca màquina de grapar sin. compl.n f fr agrafeuse  es grapadora  en stapler  
520 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca grapar terme pral.v tr ca engrapar sin. compl.v tr fr agrafer  fr cramponner  es engrapar  en staple, to  
521 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca enllistonar terme pral.v tr fr latter  es listonar  en batten, to  
522 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca enllistonar terme pral.v tr
523 materials > taulers ca tauler enllistonat terme pral.n m ca enllistonat sin. compl.n m ca tauler d'ebenista sin. compl.n m fr latté  fr panneau d'ébénisterie  fr panneau latté  es enlistonado  es listonado  es tablero enlistonado  es tablero listonado  en blockboard  en stripboard  
524 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca enrasar terme pral.v tr fr araser  es enrasar  en flush, to  
525 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca enrasar terme pral.v intr fr araser  es enrasar  en flush, to  
526 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca entalla terme pral.n f fr entaille  es entalla  en notch  
527 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca entalla terme pral.n f fr coin  es entalladura  en wedge  
528 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca entalladura terme pral.n f fr image sculptée en bois  es entalladura  en carving  
529 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca entalladura terme pral.n f ca entallament sin. compl.n m fr entaillage  es entallamiento  en carving  
530 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca entallar terme pral.v tr fr entailler  es entallar  en carve, to  
531 construccions > revestiments i paviments ca entarimat terme pral.n m ca entaulat sin. compl.n m ca taulat sin. compl.n m fr estrade  es tablado  en platform  en stage  
532 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca teginar terme pral.v tr ca enteixinar sin. compl.v tr fr lambrisser  es artesonar  en coffer, to  
533 construccions > revestiments i paviments ca teginat terme pral.n m ca enteixinat sin. compl.n m fr lambris  es artesonado  en lacunar  en panelling  
534 construccions > escales i baranes ca entornpeu terme pral.n m fr limon  es zanca  es zanquín  en stringer  
535 construccions > revestiments i paviments ca entramat terme pral.n m fr colombage  es entramado  en framework  
536 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca entreguard terme pral.n m es borneo  es regla de bornear  en straight edge  
537 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca entreguard terme pral.n m es borneo  
538 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca entreguardar terme pral.v tr fr bornoyer  es bornear  
539 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca entrescador terme pral.n m fr tourne-à-gauche  es triscador  en saw-set  
540 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca entrescador graduable terme pral.n m fr tourne-à-gauche réglable  es triscador regulable  en adjustable saw-set  
541 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca entrescadora terme pral.n f fr avoyeuse  es triscador  en saw-setter  
542 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca envernissada terme pral.n f ca envernissament sin. compl.n m fr vernissage  es barnizado  en varnishing  
543 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca envernissat terme pral.n m es barnizado  en varnish  
544 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca equilibri higroscòpic terme pral.n m fr équilibre hygroscopique  es equilibrio higroscópico  en hygroscopic balance  
545 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca escairada terme pral.n f es escuadría  en timber sizes  
546 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca escairadora terme pral.n f fr équarrisseuse  es escuadradora  en table saw  en trimmer saw  
547 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca escairadura terme pral.n f fr chute  fr déchet  es costero  en offcut  
548 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca escairament terme pral.n m fr mise en équerre  en square facing  
549 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca escairar terme pral.v tr fr mettre en équerre  es escuadrar  en square all round, to  
550 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca escairar terme pral.v tr fr mettre d'équerre  es escuadrar  en square up, to  
551 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca escaire terme pral.n m fr équerre  es escuadra  en bracket  
552 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca escaire terme pral.n m fr équerre  es cartabón  en carpenter's square  en square  
553 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca escaire terme pral.n m fr équerre  es escuadra  en bracket  
554 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca escaire terme pral.n m fr équerre  es escuadra  en bracket  
555 construccions > escales i baranes ca escala terme pral.n f fr escalier  es escalera  en stairs  
556 construccions > elements de bastiments i tancaments ca escala terme pral.n f fr châssis  es bastidor  en door frame  
557 construccions > escales i baranes ca escala de cargol terme pral.n f fr escalier en colimaçon  fr escalier en hélice  fr escalier en spirale  es escalera de caracol  en spiral staircase  
558 construccions > escales i baranes ca escala de mà terme pral.n f fr escabeau  es escalera de mano  en ladder  
559 construccions > escales i baranes ca escala de peu terme pral.n f fr escabeau  es escalera de pie  en step ladder  
560 construccions > escales i baranes ca escala de tisora terme pral.n f fr échelle double  es escalera de tijera  es escalera doble  en folding ladder  en painter's ladder  
561 construccions > escales i baranes ca escala extensible terme pral.n f fr échelle à coulisse  es escalera extensible  en extension ladder  en telescopic ladder  
562 materials > fusta > fusta massissa ca escalaborn terme pral.n m fr ébauche  es pieza desbastada  en blank  en flitch  
563 construccions > escales i baranes ca graó terme pral.n m ca escaló sin. compl.n m ca esglaó sin. compl.n m fr marche  es escalón  es peldaño  en step  
564 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca escambell terme pral.n m es módulo de cajones  en drawer unit  
565 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca escapcia terme pral.n f ca escapça sin. compl.n f ca escapçadura sin. compl.n f ca escapçall sin. compl.n m fr chute  es desmocho  en offcut  
566 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca escapçar terme pral.v tr fr étêter  es descabezar  en top off, to  en top, to  en trim, to  
567 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca escarabat terme pral.n m fr griffe  es corchete  en bench hook  
568 construccions > elements de bastiments i tancaments ca escopidor terme pral.n m fr jet d'eau  es bateaguas  es vierteaguas  en drip rail  en water drip  en weatherboard  
569 construccions > elements de bastiments i tancaments ca escopidor terme pral.n m fr jet d'eau  es bateaguas  es vierteaguas  en drip rail  en water drip  en weatherboard  
570 materials > fusta > elements de la fusta ca escorça terme pral.n f fr écorce  es corteza  en bark  
571 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca escorçar terme pral.v tr fr écorcer  es descortezar  en bark, to  en disbark, to  en ross, to  
572 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca escriptori terme pral.n m ca taula escriptori sin. compl.n f fr bureau  fr secrétaire  es escribanía  es escritorio  es mesa escritorio  en desk  
573 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca escut terme pral.n m fr écusson  fr entrée de serrure  es escudo de cerradura  en escutcheon  en keyhole escutcheon  
574 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca esmolada terme pral.n f ca esmolament sin. compl.n m fr affûtage  fr émoulage  es afilado  es amolado  en grinding  en sharpening  
575 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca esmoladora terme pral.n f ca màquina d'esmolar terme pral.n f fr affûteuse  es afiladora  es amoladora  es máquina de afilar  es máquina de amolar  en grinder  en grinding machine  
576 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca esmoladora universal terme pral.n f fr affûteuse universelle  es afiladora universal  en universal tool sharpener  
577 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca esmolar terme pral.v tr fr affûter  fr émoudre  es afilar  es amolar  en grind, to  en sharpen, to  
578 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca esmussament terme pral.n m fr émoussement  es embotamiento  en blunting  en dulling  
579 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca esmussar terme pral.v tr fr émousser  es embotar  en blunt, to  en dull, to  
580 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca esmussar-se terme pral.v intr pron fr émousser, s'  es embotarse  
581 materials > ferramenta > visos i cargols ca espàrrec terme pral.n m fr goujon  es espárrago  en stud  en stud bolt  
582 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca espasa terme pral.n f
583 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca espàtula terme pral.n f fr spatule  es espátula  en putty knife  
584 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca espàtula dentada terme pral.n f fr spatule à colle  es espátula dentada  en glue spreader  
585 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca espiera terme pral.n f ca espiell sin. compl.n m fr judas  es mirilla  en peephole  
586 construccions > unions ca espiga terme pral.n f fr tourillon  es espiga  en round tenon  
587 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca espiga terme pral.n f fr tenon  es espiga  en shank  
588 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca espiga terme pral.n f fr tenon  es espiga  en tenon  
589 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca espona terme pral.n f fr côté du lit  es costado de una cama  en bed rails  
590 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca prestatge terme pral.n m ca estant sin. compl.n m ca lleixa sin. compl.n f fr rayon  fr tablette  es anaquel  es estante  en shelf  
591 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca prestatgeria terme pral.n f ca estanteria sin. compl.n f fr étagère  es estante  es estantería  en bookshelf  en shelving  
592 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca estella terme pral.n f fr copeau  es astilla  en chip  en splinter  
593 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tenalles terme pral.n f pl ca estenalles sin. compl.n f pl fr tenailles  es tenazas  en pair of pincers  en pincers  
594 construccions > unions ca estesa terme pral.n f fr coupe à onglet  es boquilla  en mitre  
595 construccions > escales i baranes ca estesa terme pral.n f fr giron  es huella  en step  en tread  
596 construccions > escales i baranes ca estesa terme pral.n f ca fondària de graó sin. compl.n f fr giron  es huella  es profundidad de peldaño  en tread  en tread depth  
597 materials > taulers ca fòrmica terme pral.n f ca estratificat sin. compl.n m ca tauler estratificat sin. compl.n m fr formica  fr panneau stratifié  fr stratifié  es estratificado  es formica  es tablero estratificado  en Formica  en laminate  en laminated panel  
598 aparells, estris, eines i instruments ca estri terme pral.n m fr outil  es herramienta  es utensilio  en tool  
599 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca excèntrica terme pral.n f fr excentrique  es excéntrica  en eccentric  
600 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca mecanisme d'excèntrica terme pral.n m ca excèntrica sin. compl.n f fr excentrique  fr mécanisme d'excentrique  es excéntrica  es mecanismo de excéntrica  en eccentric  en eccentric mechanism  
601 materials > fusta > fusta massissa ca faig terme pral.n m fr fayard  fr hêtre  es haya  en beech  
602 construccions > elements de bastiments i tancaments ca faixa terme pral.n f fr traverse intermédiaire  fr traverse médiane  es peinazo  en lock rail  en middle rail  
603 construccions > elements de bastiments i tancaments ca falca terme pral.n f ca tascó sin. compl.n m ca tatxó sin. compl.n m fr cale  fr coin  es calzo  es cuña  en wedge  
604 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca falcar terme pral.v tr fr caler  es calzar  en chock, to  en wedge, to  
605 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca fals plafó terme pral.n m fr faux plafond  es falso plafón  en false panel  
606 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella terme pral.n f fr écrou  es tuerca  en nut  en screw nut  
607 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella autoblocadora terme pral.n f fr écrou autoblocant  es tuerca autobloqueadora  en self-locking nut  
608 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella cega terme pral.n f fr écrou borgne  es tuerca ciega  en blind nut  
609 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella cilíndrica terme pral.n f fr écrou à visser  fr écrou cylindrique  es tuerca cilíndrica  en cylindrical nut  en round nut  
610 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella d'orelles terme pral.n f fr écrou à oreilles  fr écrou papillon  es tuerca alada  es tuerca de orejas  es tuerca mariposa  en butterfly nut  en fly nut  en wing nut  
611 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella de pany terme pral.n f fr écrou de serrure  es tuerca de cerradura  en lock nut  
612 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella de seguretat terme pral.n f fr contre-écrou  fr écrou de sécurité  es tuerca de seguridad  en check nut  en fast-on nut  en security nut  
613 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella quadrada terme pral.n f fr écrou à quatre pans  fr écrou carré  es tuerca cuadrada  en square nut  
614 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella sisavada terme pral.n f fr écrou à six pans  fr écrou hexagonal  es tuerca hexagonal  en hexagonal nut  
615 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar al llarg terme pral.v tr ca fer fils sin. compl.v intr ca serrar a fil sin. compl.v tr fr refendre  es reaserrar  es serrar al hilo  en resaw, to  en rip, to  
616 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca fer fils cantell terme pral.v intr
617 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca fer fils pla terme pral.v intr
618 materials > altres materials > pastes ca fer pastes terme pral.v intr
619 materials > ferramenta ca ferramenta terme pral.n f fr ferronnerie  es herraje  en building hardware  en fitting  
620 oficis i instal·lacions ca ferreter | ferretera terme pral.n m, f fr quincaillier  es ferretero  en hardware dealer  en ironmonger  
621 oficis i instal·lacions ca ferreteria terme pral.n f fr quincaillerie  es ferretería  en hardware store  
622 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca tall terme pral.n m ca fil sin. compl.n m fr tranchant  es corte  es filo  en cutting edge  
623 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca filaberquí de carraca terme pral.n m fr vilebrequin à cliquet  es berbiquí de trinquete  en ratchet brace  
624 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca trepant de pistola terme pral.n m ca filaberquí elèctric sin. compl.n m fr perceuse portative  es berbiquí eléctrico  es taladro de pistola  en drill gun  en power drill  
625 construccions > motllures ca filet terme pral.n m fr filet  es filete  es regleta  es tenia  en fillet  en strip  
626 construccions > motllures ca filet terme pral.n m fr filet  es filete  en fillet  
627 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca filetejar terme pral.v tr fr garnir de filets  es filetear  
628 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra terme pral.n f fr fenêtre  es ventana  en window  
629 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra abatible terme pral.n f fr fenêtre à battants  fr fenêtre à vantaux  es ventana abatible  en casement window  
630 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra oscil·lant terme pral.n f ca finestra basculant sin. compl.n f fr fenêtre basculante  fr fenêtre oscillante  es ventana basculante  es ventana oscilante  en centre-hung window  en pivoted window  
631 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra corredissa terme pral.n f fr fenêtre coulissante  es ventana corredera  en horizontal-sliding window  en sliding window  
632 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra de guillotina terme pral.n f fr fenêtre à guillotine  es ventana de guillotina  en guillotine window  en hung window  en sash window  
633 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra de llibret de vidre terme pral.n f fr fenêtre accordéon en verre  es ventana de librillo de cristal  en lattice window  
634 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra fixa terme pral.n f fr fenêtre fixe  es ventana fija  en nonopening window  
635 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra oscil·lobatent terme pral.n f fr fenêtre oscillo-battante  es ventana oscilobatiente  en oscillating window  
636 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra plegable terme pral.n f fr fenêtre pliante  es ventana plegable  en horizontal-folding window  
637 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestral terme pral.n m fr fenêtre panoramique  es ventanal  en large window  
638 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca finestró terme pral.n m ca porticó sin. compl.n m fr volet  es contraventana  es postigo  en blind  
639 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca porticó terme pral.n m ca finestró d'exterior sin. compl.n m fr contrevent  es contraventana  es postigo  en outside shutter  en shutter  
640 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca fixa terme pral.n f fr fiche  es fija  es gozne  en hinge hook  en hinge strap  
641 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca fixa de mà esquerra terme pral.n f ca fixa d'esquerra sin. compl.n f es fija de mano izquierda  
642 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca fixa de mà dreta terme pral.n f ca fixa de dreta sin. compl.n f es fija de mano derecha  
643 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca fixa sense pales terme pral.n f fr fiche sans lames  es fija sin alas  en bladeless hinge hook  
644 materials > fusta > fusta massissa ca pi de Flandes terme pral.n m ca flandes sin. compl.n m ca pi roig de Suècia sin. compl.n m fr pin du Nord  es pino de Flandes  
645 construccions > arcs ca fletxa terme pral.n f fr flèche  es flecha  es sagita  en rise  
646 materials > fusta > propietats de la fusta ca flexibilitat terme pral.n f fr flexibilité  es flexibilidad  en flexibility  
647 materials > fusta > propietats de la fusta ca flexió terme pral.n f fr flexion  es flexión  en bending  en flexion  
648 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca floridura terme pral.n f fr moisissure  es moho  en blue rot  en fungus  en mildew  en mould  
649 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca florir-se terme pral.v intr pron fr chancir  fr moisir  es enmohecerse  es florecerse  en mildew, to  en mould, to  
650 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca fonadura terme pral.n f fr fond  es fondo  en base  
651 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca fonar terme pral.v tr fr mettre de fond  es colocar fondos  en fit the base, to  
652 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca foradament terme pral.n m fr perçage  fr percement  es taladrado  en drilling  
653 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca foradar terme pral.v tr fr percer  es taladrar  en drill, to  
654 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca forat d'encenalls terme pral.n m ca forat dels flocs sin. compl.n m es lumbrera  en plane hole  
655 construccions > elements de bastiments i tancaments ca forat de desguàs terme pral.n m fr trou d'écoulement  es agujero de desagüe  en drain hole  
656 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca forat del pany terme pral.n m fr oeil de serrure  fr trou de serrure  es bocallave  es ojo de la cerradura  en keyhole  
657 materials > taulers ca fòrmica brillant terme pral.n f fr formica brillant  es formica brillante  en bright Formica  
658 materials > taulers ca fòrmica de compensació terme pral.n f es formica de compensación  
659 materials > taulers ca fòrmica setinada terme pral.n f fr formica satiné  es formica satinada  en satin Formica  
660 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca forrellat terme pral.n m ca tanca de soll sin. compl.n f fr verrou  es cerrojo  es pestillo  en bolt  en latch  en sliding bolt  
661 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca franquícia terme pral.n f fr jeu d'entrée  es tolerancia  en tolerance  
662 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca fre terme pral.n m fr frein  es freno  en brake  
663 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca fre retenidor terme pral.n m fr ferme-porte pneumatique  es freno retenedor  es retenedor hidráulico  en pneumatic door closer  
664 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca fregada terme pral.n f fr ponçage  es rozamiento  en sanding  
665 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca fregador terme pral.n m fr cale à poncer  fr cale de ponçage  es calzo para papel de lija  en sanding block  en sanding pad  
666 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora terme pral.n f fr ponceuse  es lijadora  en sander  
667 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora calibradora terme pral.n f fr ponceuse-calibreuse  es lijadora calibradora  en calibrated sander  
668 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora d'olla terme pral.n f fr ponceuse de parquet  es lijadora de olla  
669 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de banda terme pral.n f fr ponceuse à bande  es lijadora de banda  en belt sander  
670 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de banda ampla terme pral.n f fr ponceuse à bande large  es lijadora de tambor  en wide belt sander  
671 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de banda i disc terme pral.n f fr ponceuse à bande et disque  es lijadora de banda y disco  en belt and disc sander  
672 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de banda llarga terme pral.n f fr ponceuse à bande longue  es lijadora de correa  en long-belt sander  
673 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de banda portàtil terme pral.n f fr ponceuse à bande portative  es lijadora de banda portátil  en portable belt sander  
674 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de cantells terme pral.n f fr ponceuse à chants  es lijadora de cantos  en feather-edge sander  
675 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de disc terme pral.n f fr ponceuse à disque  es lijadora de disco  en disc sander  
676 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de disc portàtil terme pral.n f fr ponceuse à disque portative  es lijadora de disco portátil  en portable disc sander  
677 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de dues cares terme pral.n f fr ponceuse double face  es lijadora de dos caras  en double-deck sander  
678 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de motllures terme pral.n f fr ponceuse de moulures  es lijadora de molduras  en moulding sander  
679 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora polidora orbital terme pral.n f fr ponceuse-polisseuse orbitale  es lijadora pulidora orbital  en orbital sander  
680 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca fregar terme pral.v tr fr poncer  es lijar  en sand, to  
681 materials > altres materials > pastes ca fregar pastes terme pral.v intr
682 materials > fusta > fusta massissa ca freixe terme pral.n m fr frêne  es fresno  en ash  
683 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa terme pral.n f fr fraise  es fresa  en cutter  
684 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa d'unir cantells a ziga-zaga terme pral.n f fr fraise à dents  es fresa para unir microensambles  en finger-joint cutter  
685 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa de cudornella terme pral.n f fr fraise à queue d'aronde  es fresa para ensambles de cola de milano  en dovetail cutter  
686 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa de galze terme pral.n f ca galzador sin. compl.n m fr fraise à feuillure  es fresa para renvalso  en rebate cutter  
687 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa de plafó terme pral.n f fr fraise à platebande  es fresa para paneles  
688 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa de plaquetes terme pral.n f ca fresa de vídia sin. compl.n f fr fraise à plaquettes  es fresa de plaquitas  en inserted-teeth cutter  
689 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa monobloc terme pral.n f fr fraise monobloc  es fresa monobloque  en solid-tooth cutter  
690 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa perfilada terme pral.n f fr fraise profilée  es fresa perfilada  en form cutter  en profile cutter  
691 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca fresadora terme pral.n f fr fraiseuse  es fresadora  en moulding machine  
692 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca fresadora copiadora terme pral.n f fr fraiseuse à copier  es fresadora copiadora  en copying miller  
693 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca fresadora portàtil terme pral.n f fr fraiseuse portative  es fresadora portátil  en portable moulding machine  
694 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca fresar terme pral.v tr fr fraiser  es fresar  en mill, to  
695 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca freses d'emboetar terme pral.n f pl fr fraises à bouveter  es fresas de machihembrar  en tonguing cutter  
696 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa terme pral.n f ca xarnera sin. compl.n f fr charnière  es bisagra  en hinge  
697 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa de caixa terme pral.n f fr charnière invisible  es bisagra invisible  en concealed hinge  
698 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa de colze terme pral.n f fr charnière à recouvrement coudée  es bisagra de codo  en offset hinge  
699 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa de vaivé terme pral.n f ca frontissa de doble acció sin. compl.n f fr charnière à double action  fr charnière de va-et-vient  es bisagra de doble acción  en double-acting hinge  
700 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa de llevadís terme pral.n f fr charnière à broche mobile  fr charnière débrochable  es bisagra desmontable  en loose-pin butt hinge  
701 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa de piano terme pral.n f fr charnière à piano  fr charnière piano  es bisagra de piano  en piano hinge  
702 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa desmuntable terme pral.n f fr charnière à goujon amovible  es bisagra de pasador suelto  en loose-pin butt  
703 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa plana terme pral.n f fr charnière plate  es bisagra plana  en butt hinge  
704 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca fulla terme pral.n f fr lame  es cuchilla  es hoja  en blade  
705 màquines i equipament auxiliar > utillatge > ganivetes ca ganiveta terme pral.n f ca fulla sin. compl.n f fr lame  es cuchilla  en blade  
706 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca fulla d'eina de tall terme pral.n f fr ciseau  es hoja de herramienta de corte  en cutting blade  
707 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca fulla de dents postisses terme pral.n f fr lame de scie circulaire à dents rapportées  es hoja de sierra con plaquitas soldadas  en inserted-teeth blade  
708 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca fulla de disc terme pral.n f fr lame de scie circulaire  es hoja de sierra circular  en circular saw blade  
709 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca fulla de serra terme pral.n f fr lame de scie  es hoja de sierra  en saw blade  
710 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca fulla oscil·lant terme pral.n f ca fulla de serra boja sin. compl.n f fr lame de scie oscillante  es hoja de sierra oscilante  en oscillating blade  
711 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca fulla de vídia terme pral.n f fr lame de scie au carbure  es hoja de sierra circular de metal duro  en tungsten-tipped circular sawblade  
712 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca fulla de vogir terme pral.n f fr lame de scie à chantourner  es hoja de sierra de calar  en fret-saw blade  en jigsaw blade  
713 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola terme pral.n f fr placage  es tablero  en plywood  
714 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola de contraplacar terme pral.n f fr placage de contre-plaquer  es chapa de aplacar  en structural veneer  
715 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola de ganiveta terme pral.n f fr placage tranché  es chapa de cuchilla  en sliced veneer  
716 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola de revestiment terme pral.n f fr placage de revêtement  es chapa de revestimiento  
717 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola de serra terme pral.n f fr placage scié  es chapa de sierra  en sawed veneer  
718 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola desenrotllada terme pral.n f fr placage déroulé  es chapa desenrollada  en peeled veneer  en rotary-cut veneer  
719 materials > fusta ca fusta terme pral.n f fr bois  es madera  en wood  
720 materials > fusta ca fusta terme pral.n f fr pièce de bois  es madero  en lumber  en timber  
721 materials > fusta ca fusta abrinada terme pral.n f fr bois sans noeud  es madera lisa  es madera sin nudos  en clear lumber  en knot-free wood  
722 materials > fusta ca fusta aglomerada terme pral.n f fr bois aggloméré  es madera aglomerada  en chipboard  en particle board  
723 materials > fusta ca fusta balcada terme pral.n f fr bois courbé  es madera con curvatura al ancho  en warped wood  
724 materials > fusta ca fusta lleugera terme pral.n f ca fusta blanca sin. compl.n f fr bois tendre  es madera blanca  es madera ligera  en lightwood  en low-density wood  
725 materials > fusta ca fusta blegada terme pral.n f fr bois déformé  es madera con curvatura de plano  en bent wood  
726 materials > fusta ca fusta cega terme pral.n f ca fusta de suport sin. compl.n f fr bois latté  es alma  en core  
727 materials > fusta ca fusta contraplacada terme pral.n f fr bois contre-plaqué  es madera contrachapada  en veneer plywood  
728 materials > fusta ca fusta corcada terme pral.n f fr bois piqué  fr bois vermoulu  es madera picada  en wormy wood  
729 materials > fusta ca fusta d'ebenisteria terme pral.n f fr bois d'ébénisterie  es madera de ebanistería  en joinery wood  
730 materials > fusta ca fusta d'embalatge terme pral.n f fr bois pour emballages  es madera para embalajes  en boxing timber  en packing timber  en wrack timber  
731 materials > fusta ca fusta d'estiu terme pral.n f fr bois d'été  es madera de verano  en autumn wood  en late wood  en summer wood  
732 materials > fusta ca fusta d'indústria terme pral.n f fr bois d'industrie  es madera industrial  en industrial grade timber  
733 materials > fusta ca fusta de construcció terme pral.n f ca fusta d'obra sin. compl.n f fr bois d'oeuvre  fr bois de charpente  fr bois de construction  es madera de construcción  en structural lumber  en structural timber  
734 materials > fusta ca fusta de llenya terme pral.n f ca fusta de combustió sin. compl.n f fr bois à brûler  fr bois de chauffage  es madera de combustión  en firewood  
735 materials > fusta ca fusta de conífera terme pral.n f ca fusta resinosa sin. compl.n f fr bois de conifères  fr bois résineux  es madera de coníferas  es madera resinosa  en coniferous wood  en resinous wood  en softwood  
736 materials > fusta ca fusta de fullola terme pral.n f fr bois de placage  fr feuille de placage  es madera para chapa  en veneer timber  
737 materials > fusta ca fusta de planifoli terme pral.n f fr bois de feuillus  es madera de frondosas  en hardwood  
738 materials > fusta ca fusta de primavera terme pral.n f fr bois de printemps  es madera de primavera  en early wood  
739 materials > fusta ca fusta de serra terme pral.n f fr bois débité  es madera de sierra  en lumber  en square timber  
740 materials > fusta ca fusta de trituració terme pral.n f fr bois de trituration  es madera de trituración  en pulp timber  
741 materials > fusta ca fusta del país terme pral.n f fr bois du pays  es madera del país  en native timber  en plain wood  
742 materials > fusta ca fusta dura terme pral.n f fr bois dur  fr bois franc  es madera dura  en hardwood  en high-density wood  
743 materials > fusta ca fusta encadellada terme pral.n f fr bois assemblé  es madera machihembrada  en tongue-jointed timber  
744 materials > fusta ca fusta fina terme pral.n f fr bois précieux  es madera noble  en fine wood  
745 materials > fusta ca fusta florida terme pral.n f fr bois moisi  es madera enmohecida  en moldy timber  
746 materials > fusta ca fusta forta terme pral.n f fr bois dur  es madera fuerte  en hardwood  
747 materials > fusta ca fusta laminada encolada terme pral.n f fr bois lamellé-collé  es madera laminada encolada  en glued-laminated timber  en glulam  
748 materials > fusta ca fusta massissa terme pral.n f fr bois massif  es madera maciza  en solid timber  en solid wood  
749 materials > fusta ca fusta natural terme pral.n f fr bois naturel  es madera natural  en natural timber  en plain unvarnished wood  
750 materials > fusta ca fusta nord terme pral.n f fr bois du nord  es madera norte  
751 materials > fusta ca fusta obrada terme pral.n f fr bois raboté  es madera alisada  en dressed wood  en planed wood  
752 materials > fusta ca fusta podrida terme pral.n f fr bois pourri  es madera pasmada  en decayed wood  
753 materials > fusta ca fusta repelosa terme pral.n f fr bois à contrefil  es madera repelosa  en rough wood  
754 materials > fusta ca fusta revessa terme pral.n f fr bois madré  es madera bronca  en veined wood  
755 materials > fusta ca fusta seca terme pral.n f fr bois sec  es madera seca  en dry wood  en seasoned timber  
756 materials > fusta ca fusta sud terme pral.n f fr bois du sud  es madera sur  
757 materials > fusta ca fusta tropical terme pral.n f fr bois tropical  es madera tropical  en tropical timber  
758 materials > fusta ca fusta vaporada terme pral.n f fr bois étuvé  es madera vaporizada  en vaporized timber  
759 materials > fusta ca fusta verda terme pral.n f fr bois vert  es madera verde  en green lumber  en green wood  
760 materials > fusta ca fusta verdosenca terme pral.n f fr bois vert  es madera verde  en green lumber  en green wood  
761 materials > fusta ca fusta vermella terme pral.n f fr bois rouge  es madera rojiza  en red wood  
762 oficis i instal·lacions ca fustaire terme pral.n m, f fr négociant en bois  es maderero  es maderista  en lumber dealer  
763 construccions ca fusteria terme pral.n f ca fustam sin. compl.n m fr menuiserie  es carpintería  es maderamen  en woodwork  
764 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca fustegassa terme pral.n f fr chute  fr déchets de bois  es trozo de madera  en offcut  en wastewood  
765 oficis i instal·lacions ca fusterejar terme pral.v intr ca fustejar sin. compl.v intr fr menuiser  es carpintear  en carpenter, to  en wood work, to  
766 oficis i instal·lacions ca fuster | fustera terme pral.n m, f fr menuisier  es carpintero  en carpenter  
767 oficis i instal·lacions ca fuster -a terme pral.adj fr du bois  es maderero  en woody  
768 oficis i instal·lacions ca fusteria terme pral.n f fr menuiserie  es carpintería  en carpenter shop  
769 oficis i instal·lacions ca fusteria terme pral.n f fr menuiserie  es carpintería  en carpentry  
770 construccions ca fusteria grossa terme pral.n f ca fusteria d'estructura sin. compl.n f fr charpente  es carpintería de armar  en framing  
771 construccions ca fusteria d'obra terme pral.n f fr menuiserie de bâtiment  es carpintería de taller  en builder's wooden joinery  en carpentry  
772 construccions ca fusteria fina terme pral.n f fr menuiserie fine  es carpintería noble  en fine woodwork  
773 oficis i instal·lacions ca fusteria industrial terme pral.n f fr menuiserie industrielle  es carpintería industrial  
774 materials > ferramenta > claus i puntes ca gafa terme pral.n f fr agrafe  fr patte  es grapa  es patilla  es presilla  en lug  en pin  
775 materials > ferramenta > claus i puntes ca gafa de pala i punta terme pral.n f ca gafa de pla sin. compl.n f fr patte à pointe  es patilla de empotramiento  
776 materials > ferramenta > claus i puntes ca gafa de punta terme pral.n f fr patte à cadre  es patilla de clavo  
777 materials > ferramenta > claus i puntes ca gavarrot terme pral.n m ca gafarrot sin. compl.n m fr caboche  es tacha  en clout nail  
778 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca golfo terme pral.n m ca galfó sin. compl.n m ca gaufó sin. compl.n m fr gond  es gozne  en hinge  
779 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca galga terme pral.n f fr cale  fr jauge  es escantillón  es galga  en gauge  
780 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca galgar terme pral.v tr fr jauger  es escantillar  es galgar  en gauge, to  
781 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca galgatge terme pral.n m fr jaugeage  es galgado  en gauging  
782 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca galotxa terme pral.n f fr tasseau  es cuña  en bracket  en glue block  
783 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca galotxa terme pral.n f fr sabot  es soporte  en wedging  
784 construccions > unions ca galta terme pral.n f en haunching  
785 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca galzador terme pral.n m fr feuilleret  fr guillaume  es acanalador  en fillister  en fillister plane  
786 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca galzar terme pral.v tr fr feuillurer  es renvalsar  en rebate, to  
787 construccions > elements de bastiments i tancaments ca galze terme pral.n m fr feuillure  es renvalso  en rabbet  en rebate  
788 construccions > elements de bastiments i tancaments ca galze de pedra terme pral.n m fr feuillure en pierre  es renvalso para piedra  
789 construccions > elements de bastiments i tancaments ca galze de vidre terme pral.n m fr feuillure à verre  es renvalso para cristal  en glass rebate  
790 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca ganiveta terme pral.n f fr couperet  es cuchilla  en iron  
791 màquines i equipament auxiliar > utillatge > ganivetes ca ganiveta perfilada terme pral.n f fr fer de toupie  es cuchilla perfilada  en moulding iron  
792 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca tanca de pastera terme pral.n f ca ganxo de pastera sin. compl.n m fr loquet  es aldabilla  en latch  
793 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca garlopa terme pral.n f fr varlope  es cepillo de carpintero  es garlopa  es juntera  en bench plane  en jack plane  en jointer plane  
794 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca garlopa elèctrica terme pral.n f fr varlope électrique  es garlopa eléctrica  en electric jack plane  
795 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca garlopejar terme pral.v tr ca garlopar sin. compl.v tr fr varloper  es garlopear  en plane down, to  
796 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca garlopí terme pral.n m fr riflard  es garlopín  en jack plane  
797 construccions > cloendes ca gelosia terme pral.n f fr jalousie  es celosía  en lacing  en lattice  
798 construccions > motllures ca gola terme pral.n f fr doucine  fr talon renversé  es gola  en cyma reversa  en reversed ogee  
799 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca golfo d'escaire terme pral.n m ca golfo de colze sin. compl.n m fr gond à angle  es gozne acodado  en bent hinge  
800 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca golfo pla terme pral.n m fr gond à scellement  es gozne de empotramiento  en straight hinge  
801 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca gorja terme pral.n f fr entaille  es guarda  es rodaplancha  en key shaft  
802 construccions > elements de bastiments i tancaments ca gorja terme pral.n f fr gueule-de-loup  es boca de lobo  en half-round groove  
803 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca gorja terme pral.n f fr gorge  es garganta  en tumbler  
804 materials > ferramenta > claus i puntes ca grapa terme pral.n f fr agrafe  es grapa  es grapón  en staple  
805 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca grapadora elèctrica terme pral.n f fr agrafeuse électrique  es grapadora eléctrica  en electric staple gun  
806 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca grapadora pneumàtica terme pral.n f fr agrafeuse pneumatique  es grapadora neumática  en pneumatic staple gun  
807 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca greixar terme pral.v tr fr graisser  es engrasar  en grease, to  en oil, to  
808 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca greixatge terme pral.n m fr graissage  es engrase  en greasing  en oiling  
809 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca grisan terme pral.n m fr crémone entaillée  fr espagnolette entaillée  es grisan  
810 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca grop terme pral.n m ca nus sin. compl.n m ca tenell sin. compl.n m fr noeud  es nudo  en knot  
811 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca grop mort terme pral.n m fr noeud mort  es nudo suelto  en dead knot  
812 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca gúbia terme pral.n f fr gouge  es gubia  en carving gouge  en gouge  
813 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca gúbia de torner terme pral.n f fr gouge de tourneur  es gubia para tornear  en turning tool  
814 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca guerxament terme pral.n m fr gauchissement  es alabeo  en twisting  
815 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca guerxesa terme pral.n f ca guerxament sin. compl.n m fr gauchissement  es alabeo  en twisting  
816 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca guerxar-se terme pral.v intr pron fr gauchir  es alabearse  en twist, to  
817 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca guerxejar terme pral.v intr fr gauchir  es alabear  en twist, to  
818 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca guilleume terme pral.n m fr guillaume  es guillame  en grooving plane  en rabbet plane  en rebate plane  
819 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca guillotina de fulloles terme pral.n f fr massicot à placage  es guillotina de chapas  en clipper  en veneer cutter  
820 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca guimbarda terme pral.n f fr guimbarde  es guimbarda  en routing plane  
821 materials > fusta > propietats de la fusta ca higroscopicitat terme pral.n f fr hygroscopicité  es higroscopicidad  en hygroscopicity  
822 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca humitat límit terme pral.n f fr humidité limite  es humedad límite  en minimum moisture content  
823 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca tanca magnètica terme pral.n f ca imant sin. compl.n m fr aimant  fr fermeture magnétique  es cierre magnético  es imán  en magnetic catch  
824 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca impregnar terme pral.v tr fr imprégner  es impregnar  en impregnate, to  
825 aparells, estris, eines i instruments ca instrument terme pral.n m fr instrument  es instrumento  en implement  en tool  
826 construccions > cobertes ca jou terme pral.n m fr chevêtre  es brochal  en head beam  en trimmer  
827 construccions > unions ca junta terme pral.n f ca junt sin. compl.n m fr joint  es junta  en joint  
828 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca lacar terme pral.v tr fr laquer  es laquear  en lacquer, to  
829 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca lacatge terme pral.n m fr laquage  es laqueado  en lacquering  
830 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca làmina terme pral.n f fr feuille  es lámina  en laminate  
831 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca llapis terme pral.n m fr crayon  es lápiz  en pencil  
832 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca llapis de fuster terme pral.n m fr crayon de charpentier  es lápiz de carpintero  en carpenter's pencil  en lumber crayon  
833 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca llata terme pral.n f fr lambourde  es lata  en sleeper  
834 construccions > elements de bastiments i tancaments ca trava terme pral.n f ca llata sin. compl.n f fr entretoise  es riostra  en brace  en tie  
835 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca obrar terme pral.v tr ca llavorar sin. compl.v tr ca planejar sin. compl.v tr fr raboter  es cepillar  en plane, to  
836 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca llepassa terme pral.n f fr liteau  es madero  en lumber  
837 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca lleva terme pral.n f es leva  en eccentric cam  
838 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca tocador terme pral.n m ca lligador sin. compl.n m fr coiffeuse  fr poudreuse  es tocador  en dressing table  
839 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima terme pral.n f fr lime  es lima  en file  
840 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima biconvexa terme pral.n f fr lime biconvexe  es lima biconvexa  en crossing file  
841 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima de mitja canya terme pral.n f fr lime demi-ronde  es lima de media caña  en bow file  en half-round file  
842 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima triangular terme pral.n f ca llima de tres caires sin. compl.n f ca triangle sin. compl.n m fr lime tiers-point  fr lime triangulaire  fr tiers-point  es lima triangular  en saw file  en three-square file  en triangular file  
843 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima plana terme pral.n f fr lime plate  es lima plana  en flat file  
844 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima rodona terme pral.n f fr lime ronde  es lima redonda  en round file  
845 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca llimada terme pral.n f fr limage  es limado  en filing  
846 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca llimadures terme pral.n f pl fr limaille  es limaduras  en filings  
847 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca llimar terme pral.v tr fr limer  es limar  en file, to  
848 materials > fusta > fusta massissa ca llimoner de Ceilan terme pral.n m fr citronnier de Ceylan  es citrón  es limoncillo de Ceylan  en citron wood  
849 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca llisquet terme pral.n m ca passador terme pral.n m fr targette  es pestillo  en latch  
850 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca llisquet horitzontal terme pral.n m fr verrou horizontal  es pestillo horizontal  en latch  
851 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca llisquet vertical terme pral.n m fr verrou vertical  es pestillo vertical  en bolt  
852 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca llistó terme pral.n m fr latte  fr liteau  es listón  en batten  
853 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tapaboques terme pral.n m ca llistó de boca sin. compl.n m fr baguette de recouvrement  es cubrejuntas  en cover strip  
854 construccions > elements de bastiments i tancaments ca llistó de galze terme pral.n m fr baguette de feuillure  es listón de renvalso  en stop  
855 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tapajunts terme pral.n m ca llistó de guarnir sin. compl.n m ca llistó de tapajunts sin. compl.n m ca tapajuntes sin. compl.n m fr couvre-joint  es tapajuntas  en joint cover strip  en joint strip  
856 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca llistó de vidre terme pral.n m ca llistó de vidriera sin. compl.n m ca verguelló sin. compl.n m ca vergueró sin. compl.n m fr baguette à verre  fr parclose  es junquillo  es verga  en glazing bead  
857 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca llistó motllurat terme pral.n m fr couvre-joint  fr moulure  es moldura  en moulding  
858 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca llit terme pral.n m fr lit  es cama  en bed  
859 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca llitera terme pral.n f fr lit superposé  es litera  en bunk bed  
860 materials > fusta > elements de la fusta ca lluentó terme pral.n m fr reflet  es espejuelo  
861 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca llum terme pral.n f fr jour  es luz  en span  
862 construccions > arcs ca llum terme pral.n f fr portée  es luz  en arc span  en span  
863 característiques estructurals d'eines i màquines ca longitud de cop terme pral.n f fr longueur de coupe  es longitud de golpe  en stroke length  
864 materials > ferramenta ca terme pral.n f es mano  en hand  
865 construccions > tancaments ca terme pral.n f es mano  en hand  
866 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca maça terme pral.n f fr maillet  es mazo  en mallet  
867 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca mainell terme pral.n m fr meneau  es mainel  en mullion  
868 materials > fusta > elements de la fusta ca veta terme pral.n f ca malla sin. compl.n f ca vena sin. compl.n f fr veine  es vena  es veta  en vein  
869 construccions > elements de bastiments i tancaments ca malla de cartó terme pral.n f fr nid d'abeille  es láminas premoldeadas  en paper honeycomb  
870 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca mandrí de torn terme pral.n m fr mandrin  es mandril  en mandrel  en taper mandrel  
871 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca mànec terme pral.n m fr manche  fr poignée  es mango  en handle  en shank  
872 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca maneta terme pral.n f fr manche  fr maneton  es manilla  es puño  en knob  
873 materials > ferramenta > ferramenta per a estirar ca maneta terme pral.n f fr béquille  fr poignée  es manija  es pomo  en handle  en knob  
874 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca maneta terme pral.n f fr manche  fr manette  es empuñadura  en grip  en handle  
875 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca manovella terme pral.n f fr manivelle  es manivela  en crank handle  
876 màquines i equipament auxiliar ca màquina terme pral.n f fr machine  es máquina  en machine  
877 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina combinada terme pral.n f fr machine combinée  es máquina combinada  en universal machine  
878 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina d'obrar terme pral.n f ca obradora sin. compl.n f ca planejadora sin. compl.n f fr raboteuse  es cepilladora  en planer  en planing machine  
879 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina de cudornelles terme pral.n f fr machine à queue d'aronde  es máquina de cola de milano  en dovetailer  en dovetailing machine  
880 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca traucadora de fixes terme pral.n f ca màquina de fixes sin. compl.n f es escopleadora para fijas  
881 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina de frontisses terme pral.n f es abisagradora  
882 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca motlluradora terme pral.n f ca màquina de motllurar sin. compl.n f fr moulurière  es moldurera  en moulder  en moulding machine  
883 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina de perns terme pral.n f fr entailleuse  es fresadora para pernios  en router  
884 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca regruixadora terme pral.n f ca màquina de regruixar sin. compl.n f fr machine à raboter  fr raboteuse  es máquina regruesadora  es regruesadora  en thicknesser  en thicknessing machine  en thicknessing planer  
885 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca polidora terme pral.n f ca màquina polidora sin. compl.n f fr polisseuse  es pulidora  en polisher  en polishing machine  
886 màquines i equipament auxiliar ca màquina portàtil terme pral.n f fr machine portable  es máquina portátil  en portable electric tool  en portable machine  
887 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca trepant terme pral.n m ca màquina trepadora sin. compl.n f ca trepadora sin. compl.n f ca trepant de broca sin. compl.n m fr machine à percer  fr perceuse  es máquina taladradora  es taladradora  en borer  en boring machine  en drill  en drilling machine  
888 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina universal terme pral.n f fr combinée  fr machine universelle  es máquina universal  en universal woodworker  
889 construccions > elements de bastiments i tancaments ca marc terme pral.n m fr cadre  es marco  en frame  
890 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca marcar terme pral.v tr fr marquer  fr tracer  es marcar  en mark, to  en set out, to  
891 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca marqueteria terme pral.n f ca tarsia sin. compl.n f fr marqueterie  es marquetería  en marquetry  
892 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca martell terme pral.n m fr marteau  es martillo  en hammer  
893 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca martell d'aplacar terme pral.n m fr marteau à plaquer  es martillo de chapear  en veneering hammer  
894 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca martell de pena terme pral.n m ca martell d'ebenista sin. compl.n m fr marteau d'ébéniste  es martillo de ebanista  en nail hammer  
895 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca martell d'orelles terme pral.n m ca martell de fuster sin. compl.n m fr marteau à panne fendue  fr marteau de charpentier  es martillo de carpintero  es martillo de orejas  en claw hammer  
896 construccions > escales i baranes ca marxa terme pral.n f fr marche  
897 materials > altres materials > pastes ca massilla terme pral.n f fr mastic  es mástique  en filler  en putty  
898 materials > altres materials > pastes ca pasta de fustes terme pral.n f ca massilla de fustes sin. compl.n f fr bois en pâte  fr mastic de bois  fr pâte de bois  es masilla para madera  es pasta a la cola  en wood filler  en wood putty  
899 materials > altres materials > pastes ca màstic terme pral.n m ca pasta de vidre sin. compl.n f fr mastic  es masilla  en filler  en putty  
900 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca matar terme pral.v tr fr adoucir  es matar  en break, to  en smooth, to  en trim, to  
901 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca mecanisme de biela-manovella terme pral.n m fr mécanisme bielle-manivelle  es mecanismo biela-manivela  en slider-crank mechanism  
902 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca mecanització terme pral.n f fr usinage  es mecanización  en machining  en tooling  
903 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca mecanitzar terme pral.v tr fr usiner  es mecanizar  en machine, to  en tool, to  
904 materials > fusta > elements de la fusta ca medul·la terme pral.n f fr moelle  es medula  es médula  en pith  
905 materials > fusta > fusta massissa ca pi melis terme pral.n m ca melis sin. compl.n m fr pin rouge d'Amérique  fr pin rouge du Canada  es melis  es pino melis  en Canadian red pine  en yellow pine  
906 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca metre plegable terme pral.n m ca metre sin. compl.n m fr mètre pliant  es metro plegable  en folding rule  
907 construccions > unions ca metxa terme pral.n f fr tenon  es espiga  en tenon  
908 construccions > unions ca metxa amb avançament terme pral.n f ca metxa avançada sin. compl.n f fr tenon avec ravancement  es espiga saliente  
909 construccions > unions ca metxa amb contramotllura terme pral.n f fr tenon à contre-moulure  es espiga con contramoldura  
910 construccions > unions ca metxa amb retaló terme pral.n f fr tenon à épaulement  fr tenon épaulé  es espiga con retalón  en haunched tenon  en shouldered tenon  
911 construccions > unions ca metxa cega terme pral.n f fr tenon arrêté  es espiga ciega  en stub tenon  
912 construccions > unions ca metxa passada terme pral.n f fr tenon passant  es espiga pasante  en through tenon  
913 construccions > unions ca metxa postissa terme pral.n f fr faux-tenon  fr pigeon  es espiga postiza  en angular dowel  en inserted tenon  
914 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca metxó terme pral.n m
915 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida terme pral.n f fr mesure  es medida  en size  
916 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida d'avançament terme pral.n f es medida de avance  en tenon depth  
917 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida de llum terme pral.n f fr mesure de jour  es medida de luz  
918 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida de llum a sota escopidor terme pral.n f ca mida de llum a sota tapallosanes sin. compl.n f fr mesure de jour du jet d'eau  es medida de luz bajo vierteaguas  
919 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida de llum a tota fusta terme pral.n f fr mesure du jour d'un cadre  es medida de luz  en door span  
920 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida entre galzes terme pral.n f ca mida de llum de galzes sin. compl.n f fr mesure de feuillure à feuillure  es medida de rebajo  en span between rebates  
921 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida de tota fusta terme pral.n f fr mesure tout bois  es medida total  
922 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca mobiliari terme pral.n m ca moblatge sin. compl.n m fr ameublement  fr mobilier  es mobiliario  es moblaje  en furniture  
923 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca moblam terme pral.n m
924 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca moblament terme pral.n m fr ameublement  es amueblamiento  en furnishing  
925 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca moblar terme pral.v tr fr meubler  es amueblar  en furnish, to  
926 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca moble terme pral.n m fr meuble  es mueble  en piece of furniture  
927 oficis i instal·lacions ca moblista terme pral.n m, f fr fabricant et marchand de meubles  es mueblista  en furniture maker and dealer  
928 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca mola terme pral.n f fr meule  es amoladora  es muela  en grinder  
929 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca mola d'aigua terme pral.n f fr meule à eau  es muela de agua  en wet grinder  
930 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca molla terme pral.n f fr ressort à boudin  es anillo de presión  en door spring  en helical spring  
931 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca molla terme pral.n f fr anneau de pression  es anillo de presión  en pressure ring  
932 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca tancaportes hidràulic terme pral.n m ca molla d'aire sin. compl.n f ca molla hidràulica sin. compl.n f fr ferme-porte hydraulique  es cierrapuertas hidráulico  en hydraulic door closer  
933 construccions > elements de bastiments i tancaments ca monjo terme pral.n m ca muntant mitger sin. compl.n m fr meneau  es mainel  es parteluz  en mullion  
934 construccions > escales i baranes ca monjo terme pral.n m fr noyau  es eje  es nabo  en newel  
935 construccions > cobertes ca monjo terme pral.n m ca pendeló sin. compl.n m fr poinçon  es pendolón  en crown post  en king post  
936 construccions > cobertes ca monteia terme pral.n f fr arbalétrier  es alfarda  es par  en principal rafter  
937 construccions > unions ca mossa terme pral.n f fr entaille  es muesca  en housing  en notch  
938 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca mossa terme pral.n f es trébede  es trébedes  
939 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca osca terme pral.n f ca mossa sin. compl.n f fr brèche  es mella  en nick  
940 construccions > motllures ca motllura terme pral.n f fr moulure  es moldura  en moulding  
941 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot de motllurar terme pral.n m ca motllurador sin. compl.n m fr rabot à moulurer  es cepillo de moldurar  en moulding plane  
942 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca motllurar terme pral.v tr fr moulurer  es moldurar  en mould, to  
943 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca motllurar terme pral.v tr fr moulurer  es moldurar  en mould, to  
944 construccions > motllures ca motlluratge terme pral.n m fr moulurage  es molduraje  en mouldings  
945 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra de cadena terme pral.n f ca motoserra sin. compl.n f fr scie à chaîne  es motosierra  es sierra de cadena  en chain saw  
946 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca moure's terme pral.v intr pron fr mouvoir  es hacer movimiento  en move, to  
947 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca moviment terme pral.n m fr mouvement  es movimiento  en movement  
948 oficis i instal·lacions ca muntador | muntadora terme pral.n m, f fr monteur  es montador  en fitter  
949 construccions > elements de bastiments i tancaments ca muntant terme pral.n m fr montant  es montante  en stile  
950 construccions > escales i baranes ca muntant d'escala terme pral.n m fr montant d'échelle  es zanca  en carrier  en stringer  
951 construccions > elements de bastiments i tancaments ca muntant de tancar terme pral.n m ca muntant de boca sin. compl.n m fr montant de battant  es montante de batiente  en lock stile  
952 construccions > elements de bastiments i tancaments ca muntant de penjar terme pral.n m fr montant de rive  es montante quicial  en hanging stile  en hinge stile  
953 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca muntar terme pral.v tr fr monter  es montar  en fit, to  en install, to  
954 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca muntatge terme pral.n m fr montage  es montaje  en fitting  en installation  
955 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca nas terme pral.n m fr gâche  es cerradero  es sujetador  en bolt eye  
956 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca nivell d'aire terme pral.n m fr niveau à bulle d'air  es nivel de aire  es nivel de burbuja  en carpenter's level  en spirit level  
957 materials > fusta > fusta massissa ca noguera terme pral.n f ca noguer sin. compl.n m ca nouer sin. compl.n m ca nouera sin. compl.n f fr noyer  es nogal  en walnut  
958 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca noueta terme pral.n f es foliote  es nueca  
959 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca nus terme pral.n m ca pern sin. compl.n m fr noeud  es nudo  en knuckle  
960 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca obrir boques terme pral.v intr
961 materials > fusta > fusta massissa ca ocumé terme pral.n m fr okoumé  es ocumé  es okumé  en gaboon  
962 materials > altres materials > vidres ca vidre opalí terme pral.n m ca opalina sin. compl.n f fr verre opalin  es opalina  es vidrio opalino  en opal glass  
963 materials > fusta > fusta massissa ca pi d'Oregon terme pral.n m ca oregon sin. compl.n m fr douglas vert  fr pin d'Oregon  es pino Oregón  en British Columbian pine  en Douglas fir  en Oregon pine  
964 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca orella terme pral.n f fr dent  es oreja  en hammer claw  
965 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca oscadís -issa terme pral.adj
966 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca oscar terme pral.v tr fr ebrécher  es mellar  en notch, to  
967 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca oscar-se terme pral.v intr pron es mellarse  en notch, to  
968 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca pal rodó terme pral.n m fr poteau  fr tringle  es varilla  en rod  
969 materials > fusta > fusta massissa ca palissandre terme pral.n m fr palissandre  es palisandro  en Brazilian rose wood  en palisander  
970 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany terme pral.n m fr serrure  es cerradura  en lock  
971 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany d'armari de persiana terme pral.n m fr serrure pour persienne  es cerradura para persiana  en roll-shutter lock  
972 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de mà esquerra terme pral.n m ca pany d'esquerra sin. compl.n m fr serrure à gauche  es cerradura de mano izquierda  en left-hand lock  
973 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany vist terme pral.n m ca pany de caixa sin. compl.n m ca pany sobreposat sin. compl.n m fr serrure plaquée  es cerradura de caja  es cerradura entallada  es cerradura sobrepuesta  es cerradura tabicada  en box lock  
974 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de clau de serreta terme pral.n m ca pany de serreta sin. compl.n m fr serrure à cylindre  es cerradura de llavín  en bolt key lock  
975 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de cop terme pral.n m fr serrure à bec de cane  es cerradura de golpe  es cerradura de golpe y porrazo  es cerradura de resbalón  en spring lock  
976 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de cop i clau terme pral.n m fr serrure à bec de cane et clé  es cerradura de golpe y llave  es cerradura de vuelta y resbalón  
977 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de cop i clau amb maneta terme pral.n m fr serrure à béquille  es cerradura de llave y golpete  
978 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de mà dreta terme pral.n m ca pany de dreta sin. compl.n m fr serrure à droite  es cerradura de mano derecha  en right-hand lock  
979 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de gorges terme pral.n m fr serrure à gorges  es cerradura  en tumbler lock  
980 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de seguretat terme pral.n m fr serrure de sécurité  es cerradura de seguridad  en safety lock  
981 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany electrònic terme pral.n m fr serrure électronique  es cerradura electrónica  
982 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany encastat terme pral.n m ca pany embotit sin. compl.n m fr serrure encastrée  fr serrure entaillée  es cerradura embutida  es cerradura empotrada  en flush lock  en inlaid lock  
983 màquines i equipament auxiliar > utillatge > utillatge divers ca paper de vidre terme pral.n m fr papier abrasif  fr papier de verre  fr papier verré  es lija  es papel de lija  en sandpaper  
984 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca paraigüer terme pral.n m fr porte-parapluies  es paragüero  en umbrella stand  
985 construccions > revestiments i paviments ca parquet terme pral.n m fr parquet  es parqué  en parquet  
986 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca passador terme pral.n m fr goujon  fr goupille  es pasador  en pin  
987 construccions > escales i baranes ca passamà terme pral.n m fr main courante  es pasamanos  en handrail  
988 materials > altres materials > pastes ca pasta d'ebenista terme pral.n f fr mastic d'ébéniste  es pasta a la cola  en wood putty  
989 materials > altres materials > pastes ca pasta de cera terme pral.n f fr mastic à cire  es pasta de cera  en touch-up wax  
990 màquines i equipament auxiliar ca peça terme pral.n f fr pièce  es pieza  en piece  
991 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca peça terme pral.n f fr pièce  es pieza  en piece  
992 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca pedra d'afinar terme pral.n f ca pedra d'oli sin. compl.n f fr pierre à affûter  fr pierre à huile  es piedra de afinar  en oilstone  en whetstone  
993 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca pedra d'esmolar terme pral.n f ca pedra esmoladora sin. compl.n f fr affiloir  es piedra de afilar  es piedra de amolar  en honestone  en sharpening stone  
994 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca pena terme pral.n f fr panne  es pena  en peen  
995 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca penja-robes terme pral.n m fr portemanteau  es perchero  en coat rack  
996 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca penjar terme pral.v tr fr ferrer  es colgar  en hang, to  
997 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca permòdol terme pral.n m fr console  fr modillon  es can  es canecillo  en bracket  
998 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern terme pral.n m fr paumelle  es pernio  en pin hinge  
999 materials > ferramenta > visos i cargols ca pern terme pral.n m fr boulon  es perno  en bolt  
1000 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de mà esquerra terme pral.n m ca pern d'esquerra sin. compl.n m fr paumelle gauche  es pernio de mano izquierda  en left-handed hinge  
1001 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de cantell terme pral.n m fr paumelle de chant  es pernio por el canto  
1002 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de colze terme pral.n m fr paumelle à lame coudée  es pernio con codo  en offset hinge  
1003 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de mà dreta terme pral.n m ca pern de dreta sin. compl.n m fr paumelle droite  es pernio de mano derecha  en right-handed hinge  
1004 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de pinyol d'oliva terme pral.n m fr paumelle à olive  es charnela  
1005 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de tapaboques terme pral.n m fr paumelle à recouvrement  es pernio quebrado  en offset hinge  
1006 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern pla terme pral.n m es pernio plano  en butt hinge  
1007 materials > ferramenta > visos i cargols ca pern roscat terme pral.n m es pernio con rosca  
1008 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana terme pral.n f fr persienne  es contraventana  es persiana  en shutter  
1009 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana abatible terme pral.n f fr contrevent à projection  es persiana abatible  
1010 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana cega terme pral.n f fr jalousie  es persiana ciega  en blind  
1011 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana corredissa terme pral.n f fr persienne coulissante  es persiana corredera  en sliding shutter  
1012 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana d'exterior terme pral.n f fr persienne d'extérieur  fr volet extérieur  es persiana de exterior  en exterior blind  en outside shutter  
1013 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana valenciana terme pral.n f ca persiana de corda sin. compl.n f fr persienne enroulable  es persiana de cuerda  es persiana valenciana  en Venetian blind  
1014 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana de llibret terme pral.n f fr persienne vénitienne  es persiana de librillo  en adjustable louver shutter  
1015 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana enrotllable terme pral.n f fr volet roulant  es persiana enrollable  en roller blind  
1016 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana veneciana terme pral.n f fr persienne vénitienne  es persiana veneciana  en movable Venetian blind  
1017 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca pestell terme pral.n m fr pêne  es pestillo  en bolt  
1018 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca petge terme pral.n m ca peu sin. compl.n m ca pota sin. compl.n f fr pied  es pata  es pie  en leg  
1019 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca peu de porc terme pral.n m fr pied de biche  es sacaclavos  en claw bar  
1020 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca peu de rei terme pral.n m fr pied à coulisse  es pie de rey  en sliding caliper  
1021 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca peus terme pral.n m pl fr pied de lit  es pies  en footboard  
1022 materials > fusta > fusta massissa ca pi terme pral.n m fr pin  es pino  en pine  
1023 materials > fusta > fusta massissa ca pi de Valsaín terme pral.n m fr pin de Valsain  es pino de Valsaín  en Valsain pine  
1024 materials > fusta > fusta massissa ca pi gallec terme pral.n m fr pin galicien  es pino gallego  en Galician pine  
1025 materials > fusta > fusta massissa ca pi insigne terme pral.n m fr pin de Monterrey  es pino de Monterrey  es pino insigne  en Monterey pine  
1026 construccions > escales i baranes ca pilastra terme pral.n f ca pilastró sin. compl.n m fr pilastre  es pilastra  en pilaster  
1027 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca pintada terme pral.n f fr peinture  es pintado  en painting  
1028 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca pintar terme pral.v tr fr peindre  es pintar  en paint, to  
1029 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca pinyó terme pral.n m fr pignon  es piñón  en cogwheel  en pinion  
1030 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca pinzell terme pral.n m fr pinceau  es pincel  en brush  
1031 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca pistola terme pral.n f fr pistolet  es pistola  en gun  
1032 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca pistola d'aire comprimit terme pral.n f fr pistolet à air comprimé  es pistola de aire comprimido  en blow gun  
1033 màquines i equipament auxiliar > instruments i màquines d'encolar ca pistola d'encolar terme pral.n f fr pistolet-colleur  es pistola de encolar  en glue gun  
1034 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca pistola de pintar terme pral.n f fr pistolet à peindre  fr pistolet à peinture  es pistola para pintar  en paint gun  en spray gun  
1035 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca pitja terme pral.n f ca tascó sin. compl.n m fr coin  es calzo  es cuña  en chock  en wedge  
1036 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca piu terme pral.n m fr clenche  fr ergot  fr goupille  fr pivot  fr téton  es pasador  es pestillo  en spring latch  
1037 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca piu terme pral.n m fr pivot  fr tenon  fr téton  es espiga  es pivote  es tetón  en pin  en pivot  
1038 construccions > cloendes ca plafó encadellat terme pral.n m fr panneau assemblé  es panel machihembrado  en fielded panel  
1039 construccions > cloendes ca plafó engalzat terme pral.n m fr panneau à feuillure  es panel renvalsado  
1040 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot terme pral.n m ca plana sin. compl.n f fr rabot  es cepillo  es limpiadora  en plane  
1041 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca planxa terme pral.n f fr tôle  es chapa gruesa  es plancha  en plate  
1042 materials > taulers ca tauler melaminat terme pral.n m ca plastificat sin. compl.n m ca tauler plastificat sin. compl.n m fr panneau mélaminé  fr panneau plastifié  es tablero melaminado  en melamine panel  en melamine-component panel  
1043 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca plat terme pral.n m fr plateau  es plato  en plate  
1044 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca plat terme pral.n m fr plateau  es plato  en chuck  
1045 materials > fusta > fusta massissa ca plàtan terme pral.n m fr platane  es plátano  en plane  
1046 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca platina terme pral.n f fr platine  es platina  en plate  
1047 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca plomada terme pral.n f fr fil à plomb  es perpendículo  es plomada  en bob plumb  
1048 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca podridura terme pral.n f fr pourriture  es pudrición  en rot  
1049 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca podridura blanca terme pral.n f ca podridura seca sin. compl.n f fr pourriture blanche  es pudrición blanca  en dry rot  en white rot  
1050 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca podridura blava terme pral.n f fr pourriture bleue  es pudrición azul  en blue rot  
1051 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca polidora orbital terme pral.n f ca vibradora sin. compl.n f fr ponceuse orbitale  fr ponceuse vibrante  es pulidora orbital  en orbital sander  
1052 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca poliment terme pral.n m fr polissage  es pulido  en polishing  
1053 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca polir terme pral.v tr fr polir  es pulir  en polish, to  
1054 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca politja terme pral.n f fr poulie  es polea  en pulley  
1055 materials > fusta > fusta massissa ca pollancre terme pral.n m fr peuplier noir  es álamo negro  es chopo  en black poplar  
1056 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca polleguera terme pral.n f fr penture  es quicio  en strap hinge  
1057 construccions > tancaments > finestres i targes ca polsera terme pral.n f
1058 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca pom terme pral.n m fr poignée  fr pommeau  es manija  es pomo  en knob  
1059 construccions > tancaments > portes ca porta terme pral.n f fr porte  es puerta  en door  
1060 construccions > tancaments > portes ca porta galzada terme pral.n f ca porta amb galze sin. compl.n f fr porte à feuillure  fr porte fermant à feuillure  es puerta con renvalsos  es puerta renvalsada  en rabbeted door  
1061 construccions > tancaments > portes ca porta amb tapaboques terme pral.n f ca porta cavalcada sin. compl.n f fr porte à recouvrement  es puerta solapada  en lap door  
1062 construccions > tancaments > portes ca porta oscil·lobatent terme pral.n f ca porta basculant sin. compl.n f fr porte basculante  es puerta basculante  en drop-door  
1063 construccions > tancaments > portes ca porta catalana terme pral.n f ca porta d'escala i cloenda sin. compl.n f ca porta empostissada sin. compl.n f fr porte à lames sur barres  es puerta a la catalana  es puerta rústica  en batten door  
1064 construccions > tancaments > portes ca porta corredissa terme pral.n f fr porte coulissante  es puerta corredera  en sliding door  
1065 construccions > tancaments > portes ca porta de vaivé terme pral.n f ca porta de doble acció sin. compl.n f fr porte va-et-vient  es puerta de vaivén  en double-acting door  en double-swing door  
1066 construccions > tancaments > portes ca porta de llibret terme pral.n f fr porte accordéon  es puerta de librillo  en accordion door  
1067 construccions > tancaments > portes ca porta emplafonada terme pral.n f ca porta de plafons sin. compl.n f fr porte à panneaux  es puerta con tableros  es puerta de cuarterones  en panelled door  
1068 construccions > tancaments > portes ca porta enrasada terme pral.n f ca porta sense galze sin. compl.n f fr porte fermant à fleur  es puerta enrasada  en flush door  
1069 construccions > tancaments > portes ca porta giratòria terme pral.n f fr porte tournante  fr porte-tambour  es puerta giratoria  en revolving door  
1070 construccions > tancaments > portes ca porta llisa terme pral.n f fr porte isoplane  fr porte plane  es puerta lisa  en flush door  
1071 construccions > tancaments > portes ca porta penjada terme pral.n f es puerta de eje normal  en hanging door  
1072 construccions > tancaments > portes ca porta plegable terme pral.n f fr porte pliante  es puerta plegable  en folding door  
1073 construccions > tancaments > portes ca porta vidriera terme pral.n f ca vidriera sin. compl.n f fr porte vitrée  es puerta vidriera  es vidriera  en glass-panelled door  en glazed door  en sash door  
1074 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca portabroques terme pral.n m fr porte-foret  es portabrocas  en drill holder  
1075 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca portaeines terme pral.n m fr porte-outil  es portaherramientas  en tool holder  
1076 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca portafreses terme pral.n m fr porte-fraise  es portafresas  en cutter holder  en mill holder  
1077 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca portafulles terme pral.n m fr porte-lame  es portacuchillas  en blade holder  
1078 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca portaganivetes terme pral.n m fr porte-lame  es portacuchillas  en blade holder  
1079 construccions > tancaments > portes ca portella terme pral.n f fr guichet  es portillo  en wicket  
1080 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca posada a punt terme pral.n f fr mise au point  es puesta a punto  en tuning  
1081 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca posar a punt terme pral.v tr fr mettre au point  es poner a punto  en tune, to  
1082 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca post terme pral.n f ca taula sin. compl.n f fr planche  es tabla  en board  
1083 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca post emboetada terme pral.n f fr planche bouvetée  es tabla machihembrada  en grooved board  en matchboard  
1084 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca post escairada terme pral.n f fr planche équarrie  es tabla escuadrada  en square-edged board  
1085 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca post sense escairar terme pral.n f fr planche sans équarrir  es tabla sin escuadrar  en rough board  
1086 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca premsa terme pral.n f fr presse  es prensa  en press  
1087 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca premsa de bastir terme pral.n f es máquina encuadradora neumática  en hydraulic clamp  
1088 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca premsa de cargol terme pral.n f fr presse à vis  es prensa de husillo  en screw press  
1089 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca premsa de plats calents terme pral.n f fr presse à chaud  es prensa de platos calientes  en hot press  
1090 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca premsa hidràulica terme pral.n f fr presse hydraulique  es prensa hidráulica  en hydraulic press  
1091 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca premsada terme pral.n f ca premsament sin. compl.n m ca premsatge sin. compl.n m fr pressage  es prensado  en pressing  
1092 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca premsar terme pral.v tr fr presser  es prensar  en press, to  
1093 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca presentar terme pral.v tr fr présenter  es presentar  en spot check, to  
1094 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca proporció d'humitat terme pral.n f fr proportion d'humidité  es proporción de humedad  en moisture content  
1095 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca punt terme pral.n m fr pointeau  es punto  en centre  
1096 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca punt d'estrella terme pral.n m fr point d'étoile  es punto de estrella  en pike  
1097 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta terme pral.n f ca punta de París sin. compl.n f fr clou  fr pointe  es alfiler de París  es punta  es punta de París  en nail  
1098 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta de cabota cònica terme pral.n f ca punta cònica sin. compl.n f fr clou à tête conique  es punta cónica  en casing nail  
1099 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta d'enllatar terme pral.n f fr clou à latte  es clavo de chilla  en lath nail  
1100 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta de cabota plana terme pral.n f ca punta plana sin. compl.n f fr clou à tête plate  es punta de cabeza plana  en clout nail  en flat nail  
1101 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta de cabota rodona terme pral.n f ca punta rodona sin. compl.n f fr clou à tête ronde  es clavo de cabeza semiesférica  
1102 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta de cap tallat terme pral.n f fr clou à tête d'homme  fr clou à tête perdue  es hita  en brad  en sprig  
1103 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca puntacorrent terme pral.n m fr bédane creux  es formón de punta corriente  es puntacorriente  en gouge  
1104 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca punxó terme pral.n m fr poinçon  fr pointeau  es punzón  en centre punch  en punch  
1105 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca quadrat terme pral.n m fr carré  es cuadrado  en square bar  
1106 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca quadrejadura terme pral.n f fr dosse  es costero  en slab  
1107 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca quadrejar terme pral.v tr fr équarrir  es cuadrar  en slab, to  en square, to  
1108 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca quadró terme pral.n m fr chevron  es cabrio  es contrapar  
1109 construccions > motllures ca quarta de bordó terme pral.n f fr quart-de-rond  es cuarto bocel  en quarter-round  
1110 materials > fusta > elements dels arbres ca rabassa terme pral.n f fr souche  es cepa  en stump  
1111 materials > fusta > elements de la fusta ca radi medul·lar terme pral.n m fr rayon médullaire  es radio medular  en medullary ray  en pith ray  
1112 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca raspa terme pral.n f fr râpe  es escofina  en rasp  
1113 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca raspa de cua de rata terme pral.n f fr râpe queue-de-rat  es escofina de cola de rata  en rat-tail rasp  
1114 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca raspa de mitja canya terme pral.n f fr râpe demi-ronde  es escofina de media caña  en half-round rasp  
1115 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca raspa rodona terme pral.n f fr râpe ronde  es escofina redonda  en round rasp  
1116 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca raspar terme pral.v tr fr râper  es escofinar  en rasp, to  
1117 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca rasqueta terme pral.n f fr raclette  es rasqueta  en scraper  
1118 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ratllador terme pral.n m es cortador  en Formica cutter  en Formica scriber  
1119 construccions > elements de bastiments i tancaments ca rebaix terme pral.n m fr démaigrissement  es rebajo  en recess  
1120 construccions > elements de bastiments i tancaments ca rebaix de tapallosanes terme pral.n m
1121 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca rebaixador terme pral.n m fr feuilleret  es juntera  en fillister  en fillister plane  
1122 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca rebaixar terme pral.v tr fr démaigrir  es rebajar  en plane down, to  
1123 construccions > elements de bastiments i tancaments ca rebat terme pral.n m fr feuillure  es renvalso  en rabbet  en rebate  
1124 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca rebava terme pral.n f fr bavure  es rebaba  en burr  
1125 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca rebava terme pral.n f fr bavure  fr morfil  fr sciure  es rebaba  en rough edge  
1126 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca reblada terme pral.n f ca rebladura sin. compl.n f fr rivure  es remacho  en clinch  
1127 materials > ferramenta > claus i puntes ca rebladura terme pral.n f fr rivet  es roblón  en clinch  
1128 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca reblar terme pral.v tr fr river  es remachar  es roblonar  en clinch, to  
1129 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca rèbol terme pral.n m fr chasse-clou  es botador  en driving punch  en nail set  
1130 construccions > elements de bastiments i tancaments ca recollidor de persiana terme pral.n m fr enrouleur  es enrollador de persiana  es recogedor de persiana  
1131 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca recolzador terme pral.n m fr appui  es apoyo  en rest  en stay  
1132 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca rectificar terme pral.v tr fr rectifier  es rectificar  en rectify, to  
1133 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca refondre terme pral.v tr fr affleurer  es rectificar  en clean, to  en rectify, to  
1134 construccions > elements de bastiments i tancaments ca regalze terme pral.n m fr feuillure  es renvalso  en rebate  
1135 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca regle terme pral.n m fr règle  es regla  en rule  
1136 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca regruix terme pral.n m fr volige  es regrueso  
1137 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca regruixar terme pral.v tr fr raboter  es regruesar  en plane, to  
1138 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca repel terme pral.n m fr fibre  es repelo  
1139 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca respatller terme pral.n m fr dossier  es respaldo  en back  
1140 construccions > unions ca retaló terme pral.n m fr arasement  fr épaulement  es retalón  en shoulder  
1141 construccions > unions ca retaló terme pral.n m fr arasement  fr épaulement  es retalón  en shoulder  
1142 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca retenidor de peu terme pral.n m fr arrêt de porte  es retenedor de puerta  en door holder  
1143 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca retocar terme pral.v tr ca tocar sin. compl.v tr fr retoucher  es retocar  en touch up, to  
1144 construccions > revestiments i paviments ca revestiment terme pral.n m fr revêtement  es revestimiento  en lining  
1145 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca revestiment terme pral.n m fr revêtement  es recubrimiento  en lining  
1146 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca revestir terme pral.v tr fr revêtir  es revestir  en line, to  
1147 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca revòlver terme pral.n m fr poupée  es cabezal  en head  
1148 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot corbat terme pral.n m ca ribot de corbes sin. compl.n m ca ribot voltat sin. compl.n m fr rabot cintré  es cepillo para curvas  en hollow plane  
1149 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot dentat terme pral.n m ca ribot de dents sin. compl.n m fr rabot à dents  es cepillo de dientes  en scraper plane  en toothing plane  
1150 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot de fòrmica terme pral.n m fr rabot de formica  es cepillo de fórmica  en block plane  en edge plane  
1151 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot de polir terme pral.n m fr rabot de finition  es cepillo de pulir  en finishing plane  en smoothing plane  
1152 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca ribot elèctric terme pral.n m fr rabot électrique  es cepillo eléctrico  en electric plane  
1153 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot metàl·lic terme pral.n m fr rabot métallique  es cepillo metálico  en metal smoothing plane  
1154 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca ribotar terme pral.v tr ca ribotejar sin. compl.v tr fr raboter  es cepillar  en plane, to  
1155 materials > fusta ca roll terme pral.n m ca rull sin. compl.n m fr bille  fr grume  fr rondin  es apea  es rollizo  es rollo  en log  
1156 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca roll reconstruït terme pral.n m es rollo reconstruido  
1157 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca rosset terme pral.n m fr trusquin  es gramil  en carpenter's gauge  en marking gauge  
1158 materials > fusta > fusta massissa ca roure terme pral.n m fr chêne  es roble  en oak  
1159 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca sabata terme pral.n f es zapata  
1160 construccions > cobertes ca saió terme pral.n m ca tascó sin. compl.n m fr échantignole  es ejión  en cleat  en purlin-cleat  
1161 materials > fusta > fusta massissa ca sapel·li terme pral.n m fr sapelli  es sapeli  es sapelly  en sapeli  
1162 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca secreter terme pral.n m fr bureau  es secreter  en bureau  en writing desk  
1163 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca seient terme pral.n m fr siège  es asiento  en seat  
1164 materials > fusta > elements de la fusta ca sema terme pral.n f es gema  
1165 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca senyalar terme pral.v tr fr marquer  es señalar  en mark, to  en set out, to  
1166 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca serjant de cinta terme pral.n m ca serjant d'emmarcar sin. compl.n m ca serjant de cingla sin. compl.n m es prensa de fleje  es prensa para cuadros  en strap clamp  
1167 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca serjant de biga terme pral.n m ca serjant de bastir sin. compl.n m fr serre-joint à coulisse  es prensa de bastidor  en bar clamp  
1168 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca serjant de cantells terme pral.n m fr serre-joint de bords  es prensa de cantos  en edge clamp  
1169 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra terme pral.n f fr scie  es sierra  en saw  
1170 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra terme pral.n f fr scie  es sierra  en saw  
1171 oficis i instal·lacions ca serra terme pral.n f fr industrie du sciage  es industria del aserrado  en sawmilling industry  
1172 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra alternativa terme pral.n f fr scie alternative  es sierra alternativa  en reciprocating saw  
1173 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac de dues mans terme pral.n m ca serra arborera sin. compl.n f ca serra de trencar sin. compl.n f fr scie passe-partout  es serrucho de bosque  es tronzador  en two-handed saw  
1174 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra de pèndol terme pral.n f ca serra basculant sin. compl.n f fr scie pendulaire  es sierra basculante  es sierra de péndulo  en pendulum saw  en swing saw  
1175 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra cinta terme pral.n f ca serra de cinta sin. compl.n f ca serra de cinta sense fi sin. compl.n f ca serra sense fi sin. compl.n f fr scie à lame sans fin  fr scie à ruban  es sierra de cinta  es sierra sinfín  en band saw  
1176 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra circular terme pral.n f ca serra de disc sin. compl.n f fr scie à lame circulaire  fr scie circulaire  es sierra circular  es sierra de disco  en circular saw  
1177 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra circular múltiple terme pral.n f ca serra múltiple sin. compl.n f fr scie circulaire multilame  fr scie circulaire multiple  es sierra circular múltiple  es sierra múltiple  en circular gang-saw  en multiple circular saw  
1178 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra circular portàtil terme pral.n f ca serra de disc portàtil sin. compl.n f fr scie circulaire portative  es sierra circular portátil  es sierra de disco portátil  en portable circular saw  
1179 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de ballesta terme pral.n f fr scie à marqueterie  es sierra de marquetería normal  en scroll saw  
1180 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de bastidor terme pral.n f ca serra de sant Josep sin. compl.n f fr scie à monture  es sierra de bastidor  en frame saw  
1181 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra de biaixos terme pral.n f fr scie à onglets  es sierra de ingletear  es sierra ingleteadora  en electric mitre saw  
1182 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de biaixos manual terme pral.n f fr scie à onglets manuelle  es sierra de ingletear manual  en mitre saw  
1183 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de mà terme pral.n f ca serra manera sin. compl.n f fr scie à main  es sierra de mano  en hand saw  
1184 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de vogir terme pral.n f ca serra de marqueteria sin. compl.n f fr scie à chantourner  fr scie à découper  es segueta  es sierra de calar  es sierra de contornear  es sierra de marquetería  en fret saw  en jigsaw  en scroll saw  
1185 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra de taulers terme pral.n f fr scie à panneaux  es sierra mural  en panel saw  
1186 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de trepar terme pral.n f fr scie en long  es sierra de abrazadera  es sierra de aserrador  en pit saw  
1187 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra de vogir portàtil terme pral.n f fr scie à chantourner portative  fr scie sauteuse  es sierra de calar portátil  en portable jigsaw  en saber saw  
1188 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca serrabiaixos terme pral.n m ca serrador sin. compl.n m fr boîte à onglets  fr boîte d'onglet  es caja de ingletes  es cortaingletes  es escuadra de ingletear  en mitre box  
1189 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrada terme pral.n f ca serradura sin. compl.n f fr sciage  es aserrado  en sawing  
1190 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca serradís terme pral.n m
1191 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca serradís terme pral.n m
1192 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca serradís terme pral.n m es tablón sin trabajar  
1193 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca serradures terme pral.n f pl ca serradís sin. compl.n m fr sciure  es serraduras  es serrín  en sawdust  
1194 materials > fusta > propietats de la fusta ca serradís -issa terme pral.adj fr sciable  es aserradizo  en cuttable  
1195 oficis i instal·lacions ca serrador | serradora terme pral.n m, f fr scieur  es aserrador  en sawer  
1196 oficis i instal·lacions ca serradora terme pral.n f fr scierie  es aserradero  es serrería  en lumber mill  en sawmill  
1197 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serradura terme pral.n f fr sciage  es aserradura  en cutting  
1198 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar terme pral.v tr fr scier  es serrar  en saw, to  
1199 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar a fil biaix terme pral.v tr en bevel cut, to  
1200 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar a la francesa terme pral.v tr es serrar a la francesa  
1201 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar al biaix terme pral.v tr fr scier en biais  es serrar al sesgo  en bevel cut, to  
1202 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar al biaix de cartabó terme pral.v tr es serrar al cartabón inglete  
1203 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar de través terme pral.v tr fr scier en travers  fr tronçonner  es serrar al través  en cross-cut, to  
1204 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac de fulloles terme pral.n m ca serreta sin. compl.n f ca serreta de fulloles sin. compl.n f fr scie à placage  es serrucho para chapa  en veneer saw  
1205 materials > altres materials > pastes ca silicona terme pral.n f fr silicone  es silicona  en silicone  
1206 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca sitja terme pral.n f fr silo  fr trémie  es silo  en silo  
1207 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca sobre de taula terme pral.n m fr dessus de table  es sobre de mesa  en table top  
1208 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca sobrecòs terme pral.n m es altillo  
1209 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca sobrepany terme pral.n m fr têtière  es cerradero  en forend  
1210 materials > fusta > elements dels arbres ca soca terme pral.n f fr souche  es cepa  es tocón  en stump  
1211 construccions > revestiments i paviments ca sòcol terme pral.n m fr plinthe  es zócalo  en baseboard  en mopboard  en skirting  en skirting board  
1212 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca sofà terme pral.n m fr canapé  fr sofa  es sofá  en couch  en sofa  
1213 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca sola terme pral.n f fr semelle  es sufridera  en heel  
1214 materials > taulers ca tàblex terme pral.n m fr panneau aggloméré  es táblex  en hardboard  
1215 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tala terme pral.n f fr abattage  es tala  en felling  
1216 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tala manual terme pral.n f fr abattage à main  fr abattage manuel  es tala manual  en hand felling  
1217 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tala mecànica terme pral.n f fr abattage mécanique  es tala mecánica  en mechanical felling  
1218 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca talar terme pral.v tr fr abattre  es talar  en fell, to  
1219 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca talla terme pral.n f fr sculpture sur bois  es talla  en wood carving  
1220 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tallament terme pral.n m fr débitage  es despiece  en breakdown  en sawing pattern  
1221 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tallament paral·lel terme pral.n m ca tallament de llesques sin. compl.n m fr débit à traits parallèles  fr débit en plot  es corte paralelo  en live sawing method  en through-and-through sawing  
1222 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tallament radial terme pral.n m fr débit sur maille  fr débit sur quartier  es corte de espejo  es corte radial  en fully quartersawing  
1223 oficis i instal·lacions ca taller terme pral.n m fr atelier  es taller  en workshop  
1224 oficis i instal·lacions ca tallista terme pral.n m, f fr sculpteur sur bois  es tallista  en wood carver  
1225 construccions > motllures ca taló terme pral.n m fr talon  es talón  en cyma recta  en ogee  en talon  
1226 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca talonar terme pral.v tr
1227 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca tamboret terme pral.n m fr tabouret  es taburete  en stool  
1228 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca tancadura terme pral.n f ca tanca sin. compl.n f fr fermeture  es cierre  en lock  
1229 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca tanca de vaivé terme pral.n f ca tanca de doble acció sin. compl.n f fr serrure pour porte va-et-vient  es picaporte de resbalón  en lock for swing door  
1230 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca tanca de lira terme pral.n f es cierre lira  
1231 construccions > tancaments ca tancament terme pral.n m fr fermeture  es cerramiento  en closure  
1232 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca tancaporta terme pral.n m fr ferme-porte  es cierrapuertas  en door check  en door closer  
1233 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca tancaportes de braç terme pral.n m fr ferme-porte à bras  es cierrapuertas de brazo  
1234 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca tancar terme pral.v tr fr fermer  es cerrar  en close, to  en shut, to  
1235 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tapa de persiana terme pral.n f fr couvercle de persienne  es tapa de persiana  
1236 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tapaboques terme pral.n m fr fermeture à recouvrement  es cubrejuntas  
1237 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tapajunts terme pral.n m fr couvre-joint  es tapajuntas  
1238 construccions > tancaments > finestres i targes ca tarja terme pral.n f fr imposte  fr vasistas  es montante  en fanlight  en transom  
1239 construccions > tancaments > finestres i targes ca tarja de ventall terme pral.n f fr imposte en éventail  es montante de abanico  en fanlight  
1240 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca tascó terme pral.n m fr coin  es calzo  es cuña  en chock  
1241 materials > ferramenta > claus i puntes ca tatxa terme pral.n f ca tatxó sin. compl.n m fr broquette  fr semence  es clavo  es tachuela  en tack  
1242 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca taula terme pral.n f fr table  es mesa  en table  
1243 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca taula terme pral.n f fr table  es mesa  en table  
1244 materials > taulers ca tauler terme pral.n m fr panneau  es tablero  en board  en panel  
1245 materials > taulers ca tauler aglomerat terme pral.n m fr panneau d'aggloméré  es tablero aglomerado  en chipboard  en particle board  
1246 materials > taulers ca tauler de fibres terme pral.n m fr panneau de fibres  es tablero de fibras  en fibreboard  
1247 materials > taulers ca tauler de fulloles desenrotllades terme pral.n m fr panneau de placages déroulés  es tablero de chapas desenrolladas  en lumber core board  
1248 materials > taulers ca tauler de llistons encolats terme pral.n m es tablero de tablillas encoladas  
1249 materials > taulers ca tauler de llistons estriats terme pral.n m es tablero estriado  
1250 materials > taulers ca tauler de llistons sense encolar terme pral.n m es tablero de tablillas sin encolar  
1251 materials > taulers ca tauler hidròfug terme pral.n m fr panneau hydrofuge  es tablero hidrófugo  en waterproof board  
1252 materials > taulers ca tauler ignífug terme pral.n m fr panneau ignifuge  fr panneau ignifugé  es tablero ignífugo  en fireproof panel  
1253 materials > taulers ca tauler rexapat terme pral.n m fr panneau replaqué  es tablero rechapado  en veneered chipboard  en veneered particle board  
1254 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca tauló terme pral.n m fr madrier  es tablón  en plank  
1255 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca tauló del cor terme pral.n m ca tauló central sin. compl.n m fr madrier du coeur  fr madrier sur quartier  es tablón central  en heartwood plank  
1256 materials > fusta > fusta massissa ca tec terme pral.n m ca teca terme pral.n f fr teck  fr tek  es teca  en teak  
1257 materials > fusta > fusta massissa ca teca africana terme pral.n f fr teck africain  es teca africana  en African teak  
1258 materials > fusta > elements de la fusta ca teia terme pral.n f fr bois résineux  es tea  en brand  
1259 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca temps d'airejament terme pral.n m fr temps de gommage  es tiempo de aireación  
1260 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca temps de premsatge terme pral.n m fr temps de pressage  es tiempo de prensado  en clamping time  en pressing time  
1261 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca temps de treball útil terme pral.n m fr temps de travail  es tiempo de trabajo útil  en tack range  en work life  
1262 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca temps obert terme pral.n m fr temps ouvert  es tiempo abierto  en open time  
1263 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca tenir camí terme pral.v intr fr avoir de passage  es abrirse paso  
1264 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca tenir massa ferro terme pral.v intr fr avoir trop de fer  es tener demasiado hierro  
1265 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca tenir poc ferro terme pral.v intr fr n'avoir pas assez de fer  es tener poco hierro  
1266 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca tenyida terme pral.n f ca tenyiment sin. compl.n m fr teinture  es teñido  es teñidura  es tinte  en staining  
1267 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca testejar terme pral.v tr fr affleurer  es testear  
1268 materials > ferramenta > ferramenta per a estirar ca tirador terme pral.n m fr bouton  fr poignée  es tirador  en handle  en knob  
1269 materials > ferramenta > visos i cargols ca tirafons terme pral.n m fr tire-fond  es tirafondo  en lag screw  
1270 construccions > cobertes ca tirant terme pral.n m ca tiranda sin. compl.n f fr entretoise  es tirante  en stringer  
1271 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca toix terme pral.n m fr biseau  es bisel  en bevel  en chamfer  
1272 construccions > elements de bastiments i tancaments ca topall de persiana terme pral.n m fr arrêt de persienne  fr arrêtoir de persienne  es tope de persiana  
1273 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca torn terme pral.n m fr tour  es torno  en lathe  
1274 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca torn copiador terme pral.n m ca torn de copiar sin. compl.n m fr tour à copier  es torno de copiar  en copy lathe  en copying lathe  
1275 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca torn manual terme pral.n m fr tour manuel  es torno de mano  en hand lathe  
1276 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tornapunta terme pral.n m fr contre-fiche  es tornapunta  en diagonal brace  
1277 construccions > cobertes ca tornapunta terme pral.n m fr écharpe  es jabalcón  en strut brace  
1278 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís terme pral.n m fr tournevis  es destornillador  en screwdriver  
1279 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís automàtic terme pral.n m ca tornavís de mànec multiplicador sin. compl.n m fr tournevis automatique  es destornillador automático  en automatic screwdriver  en spiral ratchet screwdriver  
1280 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís d'estrella terme pral.n m ca tornavís de boca de creu sin. compl.n m ca tornavís Philips sin. compl.n m fr tournevis à pointe cruciforme  fr tournevis cruciforme  fr tournevis Philips  es destornillador de boca cruciforme  es destornillador de estrella  es destornillador Philips  en cross-point screwdriver  en Philips screwdriver  
1281 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís de tall recte terme pral.n m ca tornavís de boca plana sin. compl.n m fr tournevis à lame plate  es destornillador de boca plana  en flat blade screwdriver  en slotted screwdriver  
1282 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís de carraca terme pral.n m fr tournevis à cliquet  es destornillador de berbiquí  en ratchet screwdriver  
1283 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís elèctric terme pral.n m fr tournevis électrique  es destornillador eléctrico  en electric screwdriver  
1284 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca tornejament terme pral.n m fr tournage  es torneado  en turnery  en turning  
1285 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca tornejar terme pral.v tr fr tourner  es tornear  en turn, to  
1286 oficis i instal·lacions ca torner | tornera terme pral.n m, f fr tourneur  es tornero  en turner  
1287 oficis i instal·lacions ca torneria terme pral.n f fr tournerie  es tornería  en turnery  
1288 oficis i instal·lacions ca torneria terme pral.n f fr métier de tourneur  es tornería  en turnery  
1289 materials > fusta > propietats de la fusta ca torsió terme pral.n f fr torsion  es torsión  en torsion  
1290 materials > fusta > propietats de la fusta ca tracció terme pral.n f fr traction  es tracción  en traction  
1291 construccions > unions ca trau terme pral.n m fr mortaise  es caja  es cotana  es escopladura  es escopleadura  en mortise  
1292 construccions > unions ca trau amb retaló terme pral.n m fr mortaise à épaulement  es escopleadura con retalón  en haunched mortise  
1293 construccions > unions ca trau obert terme pral.n m fr mortaise ouverte  es escopleadura pasante  en open mortise  en through mortise  
1294 construccions > unions ca trau reculat terme pral.n m
1295 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca traucadora terme pral.n f fr mortaiseuse  es escopleadora  en mortiser  en mortising machine  
1296 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca traucadora de broca terme pral.n f fr mortaiseuse à foret  es escopleadora de broca  
1297 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca traucadora de cadena terme pral.n f fr mortaiseuse à chaîne  es escopleadora de cadena  en chain mortiser  
1298 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca traucadora oscil·lant terme pral.n f fr mortaiseuse oscillante  es escopleadora oscilante  en oscillating mortiser  
1299 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca traucar terme pral.v tr fr mortaiser  es escoplear  en mortise, to  
1300 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca travar terme pral.v tr fr entretoisier  es riostrar  en brace, to  
1301 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca travesser terme pral.n m fr traverse  es travesaño  en rail  
1302 construccions > elements de bastiments i tancaments ca travesser terme pral.n m fr traverse  es cabio  es travesaño  en rail  
1303 construccions > elements de bastiments i tancaments ca travesser de baix terme pral.n m ca travesser inferior sin. compl.n m fr traverse basse  es peana  en bottom rail  
1304 construccions > elements de bastiments i tancaments ca travesser de dalt terme pral.n m ca travesser superior sin. compl.n m fr traverse haute  es travesaño superior  en top rail  
1305 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca tremp terme pral.n m fr ajustement  fr réglage  es temple  en adjustment  en set  
1306 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca trencador terme pral.n m fr bédane  es badano  
1307 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca trepadora de columna terme pral.n f fr perceuse à colonne  es taladradora de columna  en drill press  
1308 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca trepadora horitzontal terme pral.n f fr perceuse horizontale  es trepadora horizontal  en horizontal borer  
1309 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca trepadora múltiple terme pral.n f fr perceuse multibroches  fr perceuse multiple  es trepadora múltiple  en gang borer  en multiple-spindle borer  
1310 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca trepant amb percussor terme pral.n m fr marteau perforateur  fr perceuse à percussion  es taladro de percusión  en hammer drill  en jackhammer  en percussion drill  
1311 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca trepant de pit terme pral.n m es taladro de pecho  en breast drill  
1312 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca trepar terme pral.v tr fr percer  es taladrar  en bore, to  en drill, to  
1313 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca trepatge terme pral.n m fr percement  es trepa  en boring  
1314 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca tresillo terme pral.n m es tresillo  
1315 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca treure ferro terme pral.v intr ca treure fulla sin. compl.v intr fr reculer la lame  es graduar el filo  en adjust the blade, to  
1316 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca triba terme pral.n f fr tarière  es barreno  en auger  
1317 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca tribanella terme pral.n f fr petite vrille  es barrena pequeña  en gimlet  
1318 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca trinxant terme pral.n m fr desserte  es trinchero  en dumbwaiter  
1319 materials > fusta > elements dels arbres ca tronc terme pral.n m fr tronc  es tronco  en trunk  
1320 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca tronc quadrejat terme pral.n m fr tronc équarri  es tronco escuadrado  en slabbed log  
1321 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca trossejament terme pral.n m fr débitage  es troceado  en cutting up  
1322 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca trossejar terme pral.v tr fr débiter  es trocear  en cut up, to  
1323 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca tupí terme pral.n f fr toupie  es tupi  es tupí  en shaper  en spindle moulder  
1324 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca ull terme pral.n m fr oeil  es ojo  en eye  
1325 construccions > tancaments > finestres i targes ca ull de bou terme pral.n m fr oeil-de-boeuf  es ojo de buey  en bull's-eye  
1326 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca vaporatge terme pral.n m ca vaporació sin. compl.n f fr étuvage  es vaporización  en steaming  
1327 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca vaporar terme pral.v tr fr étuver  es vaporar  en steam, to  
1328 característiques estructurals d'eines i màquines ca velocitat d'avançament terme pral.n f fr vitesse d'avance  es velocidad de avance  en feed speed  
1329 característiques estructurals d'eines i màquines ca velocitat de tall terme pral.n f fr vitesse de coupe  es velocidad de corte  en cutting speed  
1330 construccions > arcs ca vèrtex terme pral.n m fr sommet  es vértice  en vertex  
1331 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca veta-segat terme pral.n m es jaspeado  
1332 materials > fusta > elements de la fusta ca vetat terme pral.n m fr veines  es veteado  en veins  
1333 materials > altres materials > vidres ca vidre terme pral.n m fr verre  es vidrio  en glass  
1334 materials > altres materials > vidres ca vidre armat terme pral.n m fr verre armé  es vidrio armado  en wire glass  en wired glass  
1335 materials > altres materials > vidres ca vidre bisellat terme pral.n m fr verre biseauté  es vidrio biselado  en bevelled glass  
1336 materials > altres materials > vidres ca vidre catedral terme pral.n m fr verre cathédrale  es vidrio catedral  en cathedral glass  
1337 materials > altres materials > vidres ca vidre doble terme pral.n m fr verre double  es vidrio doble  en double glass  
1338 materials > altres materials > vidres ca vidre esmerilat terme pral.n m fr verre dépoli  es vidrio deslustrado  es vidrio esmerilado  en ground glass  
1339 materials > altres materials > vidres ca vidre imprès terme pral.n m fr verre imprimé  es vidrio impreso  en printed glass  
1340 materials > altres materials > vidres ca vidre laminat terme pral.n m fr verre laminé  es vidrio laminado  en laminated glass  
1341 materials > altres materials > vidres ca vidre mat terme pral.n m fr verre mat  es vidrio mate  en mat glass  
1342 materials > altres materials > vidres ca vidre ondulat terme pral.n m fr verre ondulé  es vidrio ondulado  en corrugated glass  
1343 materials > altres materials > vidres ca vidre opac terme pral.n m fr verre opaque  es vidrio opaco  en opaque glass  
1344 materials > altres materials > vidres ca vidre pla terme pral.n m fr verre plat  es vidrio plano  en flat glass  
1345 materials > altres materials > vidres ca vidre prismàtic terme pral.n m fr verre prismatique  es vidrio prismático  en prismatic glass  
1346 materials > altres materials > vidres ca vidre translúcid terme pral.n m fr verre translucide  es vidrio translúcido  en translucent glass  
1347 construccions > tancaments > finestres i targes ca vidriera terme pral.n f fr vitrage  es vidriera  en pane  
1348 construccions > tancaments > finestres i targes ca vidriera de barretes terme pral.n f fr vitrage à petits-bois  es vidriera con baquetas  
1349 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis terme pral.n m fr vis  es tornillo  en screw  
1350 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis autoroscant terme pral.n m fr vis autotaraudeuse  es tornillo autorroscante  en self-tapping screw  
1351 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis d'estrella terme pral.n m ca vis Philips sin. compl.n m fr vis cruciforme  fr vis Philips  es tornillo cruciforme  es tornillo Philips  en cross-recessed screw  en Philips screw  
1352 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de cabota cilíndrica terme pral.n m fr vis à tête cylindrique  es tornillo de cabeza cilíndrica  en cheese head screw  
1353 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de cabota cònica terme pral.n m fr vis à tête conique  es tornillo de cabeza cónica  en countersunk head screw  
1354 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de cabota de gota de cera terme pral.n m fr vis à tête goutte de suif  es tornillo de cabeza de gota de sebo  en mushroom head screw  en truss head screw  
1355 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de cabota plana terme pral.n m ca vis pla sin. compl.n m fr vis à tête plate  es tornillo de cabeza plana  es tornillo plano  en flat head screw  
1356 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de cabota rodona terme pral.n m ca vis rodó sin. compl.n m fr vis à tête ronde  es tornillo de cabeza redonda  en round head screw  
1357 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de fusta aglomerada terme pral.n m fr vis pour aggloméré  es tornillo para madera aglomerada  en chipboard screw  
1358 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de fusta massissa terme pral.n m fr vis à bois  es tornillo para madera maciza  en woodscrew  
1359 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de tall recte terme pral.n m fr vis à fente  es tornillo de ranura  en slotted screw  
1360 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca vitrina terme pral.n f fr vitrine  es vitrina  en glass case  en show case  
1361 oficis i instal·lacions ca vogidor | vogidora terme pral.n m, f fr chantourneur  fr découpeur  es serrador  en fret-saw operator  en jigsaw operator  en scroll-saw operator  
1362 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca vogir terme pral.v tr fr chantourner  fr découper  es calar  es seguetear  en scribe, to  
1363 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca volandera blocadora terme pral.n f fr rondelle de blocage  fr rondelle de verrouillage  fr rondelle frein  es arandela blocante  en lock washer  
1364 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca volandera Grower terme pral.n f ca volandera de molla sin. compl.n f fr rondelle à ressort  fr rondelle élastique  fr rondelle Grower  es arandela de muelle  es arandela de resorte  es arandela Grower  en spring washer  
1365 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca volandera dentada terme pral.n f fr rondelle dentée  es arandela dentada  en serrated washer  en tooth lock washer  
1366 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca volant terme pral.n m fr volant  es volante  en wheel  
1367 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca volant terme pral.n m fr volant  es volante  en handwheel  
1368 característiques estructurals d'eines i màquines ca volum de mecanització terme pral.n m fr volume de mécanisation  es volumen de mecanización  en bulk waste  
1369 característiques estructurals d'eines i màquines ca volum de treball terme pral.n m fr volume de travail  es volumen de trabajo  en work load  
1370 construccions > motllures ca xamfrà terme pral.n m fr chanfrein  es chaflán  en chamfer  
1371 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca xapall terme pral.n m ca xapadura sin. compl.n f fr fente  es colaina  en shake  
1372 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca xapall terme pral.n m fr bois fendu  es madera agrietada  en shaky timber  
1373 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac terme pral.n m fr égoïne  es serrucho  en hand saw  
1374 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac de beina terme pral.n m ca xerrac d'esquena sin. compl.n m ca xerrac de costella sin. compl.n m ca xerrac de molla sin. compl.n m fr scie à dos  es serrucho de costilla  es sierra de trasdós  en back saw  en tenon saw  
1375 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac de clavilles terme pral.n m fr scie à chevilles  es serrucho para clavijas  es serrucho para enrasar clavijas  en dowel saw  
1376 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac de punta terme pral.n m fr scie à guichet  es serrucho de punta  es serrucho de puñal  es serrucho de vuelta  en compass saw  
1377 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca xerracar terme pral.v tr fr scier  es aserrar  es serrar  en saw, to