Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 efectes ca acció alternant terme pral.n f es acción alternante  fr action alternante  en alternating action  
2 efectes ca acció bifàsica terme pral.n f es acción bifásica  fr action biphasique  en biphasic action  
3 efectes ca acció secundària terme pral.n f ca acció curativa sin. compl.n f es acción secundaria  fr action curative  fr action secondaire  en counteraction  en healing action  en healing reaction  en secondary action  
4 efectes ca acció dinàmica terme pral.n f es acción dinámica  fr action dynamique  en dynamic action  
5 efectes ca acció inicial terme pral.n f ca acció primària terme pral.n f es acción primaria  fr action initiale  fr action primaire  en initial action  en primary action  
6 principis fonamentals ca aequalia aequalis curantur [la] terme pral.loc llat
7 efectes ca afinitat electiva terme pral.n f es afinidad electiva  fr affinité élective  en drug affinity  en elective affinity  
8 efectes ca afinitat tissular terme pral.n f es afinidad tisular  fr affinité tissulaire  en histiotropism  en tissue affinity  
9 semiologia ca agreujament terme pral.n m es agravación  fr aggravation  en aggravation  
10 procés curatiu ca agreujament homeopàtic terme pral.n m es agravación homeopática  fr aggravation homéopathique  en homeopathic aggravation  
11 vehicles ca aigua purificada terme pral.n f es agua purificada  fr eau purifiée  en purified water  
12 vehicles ca alcohol etílic terme pral.n m ca etanol sin. compl.n m es alcohol etílico  es etanol  fr alcool éthylique  fr éthanol  en ethanol  en ethyl alcohol  
13 terapèutiques afins ca al·lopatia terme pral.n f es alopatía  fr allopathie  en allopathy  
14 anàlisi del cas clínic ca anàlisi del cas terme pral.n f es análisis del caso  fr analyse du cas  en case analysis  
15 anàlisi del cas clínic ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  
16 medicament ca antídot terme pral.n m es antídoto  fr antidote  en antidote  
17 utillatge ca aparell d'impregnació terme pral.n m es impregnador  fr appareil à imprégner  fr imprégnateur  en impregnating device  en impregnation device  
18 utillatge ca aparell de Korsakov terme pral.n m es aparato de Korsakov  fr appareil de Korsakov  en Korsakovian machine  
19 terapèutiques afins ca autohemoteràpia terme pral.n f ca teràpia autohemàtica terme pral.n f es autohemoterapia  es terapia autohemática  fr autohémothérapie  fr thérapie autohémique  en autohaemic therapy  en autohemic therapy  
20 terapèutiques afins ca autoisopatia terme pral.n f ca autoisoteràpia terme pral.n f es autoisopatía  es autoisoterapia  fr auto-isopathie  fr auto-isothérapie  en autoisopathy  
21 medicament ca autonosode terme pral.n m es autonosode  fr autonosode  en autonosode  
22 anàlisi del cas clínic ca avaluació pronòstica terme pral.n f es evaluación pronóstica  fr évaluation pronostique  en prognostic evaluation  
23 semiologia ca aversió terme pral.n f es aversión  fr aversion  en aversion  
24 prescripció ca constitució terme pral.n f ca biotip sin. compl.n m es biotipo  es constitución  fr biotype  fr constitution  en constitution  
25 tipus ca miasma cancerós terme pral.n m ca miasma oncòtic terme pral.n m ca cancerisme sin. compl.n m es cancerinismo  es miasma canceroso  es miasma oncótico  fr cancérinisme  fr miasme cancéreux  en cancerinic miasm  en oncotic miasm  
26 prescripció ca caràcter terme pral.n m es carácter  fr caractère  en character  
27 corrents homeopàtics ca complexisme terme pral.n m ca homeopatia complexista sin. compl.n f es complejismo  es homeopatía complejista  fr complexisme  fr homéopathie complexe  en complex homeopathy  
28 corrents homeopàtics ca complexista terme pral.n m, f es complejista  fr complexiste  en complex homeopath  
29 formes farmacèutiques ca comprimit terme pral.n m es comprimido  fr comprimé  en tablet  
30 formes farmacèutiques ca comprimit inert terme pral.n m es comprimido inerte  fr comprimé inerte  fr comprimé neutre  en inert tablet  en neutral tablet  
31 prescripció ca constitució carbònica terme pral.n f es constitución carbónica  fr constitution carbonique  en brevilinear constitution  en carbonic constitution  
32 prescripció ca constitució fluòrica terme pral.n f es constitución fluórica  fr constitution fluorique  en fluoric constitution  
33 prescripció ca constitució fosfòrica terme pral.n f es constitución fosfórica  fr constitution phosphorique  en longilinear constitution  en phosphoric constitution  
34 prescripció ca constitució sulfúrica terme pral.n f es constitución sulfúrica  fr constitution sulfurique  en normalinear constitution  en sulphuric constitution  
35 principis fonamentals ca contraria contrariis curantur [la] terme pral.loc llat
36 procés curatiu ca crisi curativa terme pral.n f es crisis curativa  fr crise curative  en healing crisis  
37 procés curatiu ca guarició terme pral.n f ca curació sin. compl.n f ca guariment sin. compl.n m es curación  fr guérison  en cure  en healing  
38 procediments ca desconcentració terme pral.n f es desconcentración  fr déconcentration  en dilution  
39 semiologia ca desig terme pral.n m es deseo  fr désir  en desire  
40 anàlisi del cas clínic ca diagnosi terme pral.n f ca diagnòstic terme pral.n m es diagnosis  es diagnóstico  fr diagnostic  en diagnosis  
41 anàlisi del cas clínic ca diagnosi nosològica terme pral.n f es diagnosis nosológica  fr diagnostic nosologique  en nosological diagnosis  
42 tipus ca diàtesi terme pral.n f es diátesis  fr diathèse  en diathesis  
43 tipus ca diàtesi discràtica terme pral.n f es diátesis discrásica  es diátesis discrática  fr diathèse dyscrasique  en destructive diathesis  en dyscratic diathesis  
44 tipus ca diàtesi escrofulosa terme pral.n f es diátesis escrofulosa  fr diathèse scrofuleuse  en scropholous diathesis  
45 tipus ca diàtesi limfàtica terme pral.n f es diátesis linfática  fr diathèse lymphatique  en lymphatic diathesis  
46 tipus ca diàtesi medicamentària terme pral.n f ca diàtesi medicamentosa terme pral.n f es diátesis medicamentosa  en drug-induced diathesis  
47 tipus ca diàtesi úrica terme pral.n f es diátesis del ácido úrico  es diátesis úrica  fr diathèse urique  en uric acid diathesis  
48 procediments ca dilució terme pral.n f es dilución  fr dilution  en dilution  
49 procediments ca dilució terme pral.n f es dilución  fr dilution  en dilution  
50 procediments ca dilució centesimal terme pral.n f es dilución centesimal  fr dilution centésimale  en centesimal dilution  
51 procediments ca dilució cinquantamil·lesimal terme pral.n f es dilución cincuentamilesimal  fr dilution cinquante-millésimale  en fifty millesimal dilution  en quinquagenimillesimal dilution  en quinquagintamillesimal dilution  
52 procediments ca dilució decimal terme pral.n f es dilución decimal  fr dilution décimale  en decimal dilution  
53 procediments ca dilució hahnemanniana terme pral.n f es dilución hahnemanniana  fr dilution hahnemannienne  en Hahnemannian dilution  
54 procediments ca dilució korsakoviana terme pral.n f es dilución korsakoviana  fr dilution korsakovienne  en Korsakovian dilution  
55 procediments ca dilució seriada terme pral.n f es dilución en serie  es dilución seriada  es dilución sucesiva  fr dilution en série  en serial dilution  de Verdünnungsreihe  
56 vehicles ca diluent terme pral.n m es diluyente  fr diluant  fr solvant  en diluent  en solvent  
57 procediments ca dinamització terme pral.n f ca potenciació sin. compl.n f es dinamización  es potenciación  fr dynamisation  fr potentialisation  en dynamization  en potentization  
58 procediments ca dinamització terme pral.n f ca potència terme pral.n f es dinamización  es potencia  fr dynamisation  fr puissance  en dynamization  en potency  
59 procediments ca dinamització terme pral.n f ca potència terme pral.n f es dinamización  es potencia  fr dynamisation  en dynamization  en potency  
60 dosificació i pauta terapèutica ca dinamització acordant terme pral.n f es dinamización acorde  fr homaccord  en homaccord  en potency accord  en potency chord  
61 dosificació i pauta terapèutica ca dinamització alta terme pral.n f ca potència alta terme pral.n f es dinamización alta  es potencia alta  fr dynamisation élevée  fr dynamisation haute  en high potency  
62 dosificació i pauta terapèutica ca dinamització baixa terme pral.n f ca potència baixa terme pral.n f es dinamización baja  es potencia baja  fr dynamisation basse  en low potency  
63 dosificació i pauta terapèutica ca dinamització intermèdia terme pral.n f ca potència intermèdia terme pral.n f es dinamización intermedia  es potencia intermedia  fr dynamisation intermédiaire  en intermediary potency  
64 dosificació i pauta terapèutica ca dinamització mitjana terme pral.n f ca potència mitjana terme pral.n f es dinamización mediana  es potencia mediana  fr dynamisation moyenne  en medium potency  
65 utillatge ca dinamitzador terme pral.n m es dinamizador  fr dynamisateur  fr dynamiseur  en dynamizator  en potentizer  en potentizing machine  
66 procediments ca dinamitzar terme pral.v tr es dinamizar  fr dynamiser  en potentize, to  
67 terapèutiques afins ca doctrina de les signatures terme pral.n f ca teoria de les signatures terme pral.n f es doctrina de las signaturas  es teoría de las signaturas  fr doctrine des signatures  fr théorie des signatures  en doctrine of signatures  en theory of signatures  
68 dosificació i pauta terapèutica ca dosi terme pral.n f es dosis  fr dose  en dose  
69 dosificació i pauta terapèutica ca dosi de glòbuls terme pral.n f es dosis de glóbulos  es dosis-glóbulo  fr dose de globules  fr dose-globule  
70 dosificació i pauta terapèutica ca dosi diluïda terme pral.n f es dosis diluida  fr dose diluée  en diluted dose  
71 dosificació i pauta terapèutica ca dosi en escala ascendent terme pral.n f es dosis en escala ascendente  fr dose en échelle ascendante  en rising dose  
72 dosificació i pauta terapèutica ca dosi en sec terme pral.n f es dosis en seco  fr dose à sec  en dry dose  
73 dosificació i pauta terapèutica ca dosi infinitesimal terme pral.n f ca microdosi sin. compl.n f es dosis infinitesimal  es microdosis  fr dose infinitésimale  fr microdose  en infinitesimal dose  en microdose  
74 dosificació i pauta terapèutica ca dosi ponderable terme pral.n f es dosis ponderable  fr dose pondérable  fr dose pondérale  en material dose  en substantial dose  
75 dosificació i pauta terapèutica ca dosi única terme pral.n f es dosis única  fr dose unique  en single dose  
76 procediments ca dracma terme pral.n m es dracma  fr drachme  en drachm  en dram  
77 terapèutiques afins ca drenatge terme pral.n m es drenaje  fr drainage  en drainage  en drainage therapy  
78 efectes ca efecte nocebo terme pral.n m es efecto nocebo  fr effet nocebo  fr effet nocébo  en nocebo effect  
79 efectes ca efecte placebo terme pral.n m es efecto placebo  fr effet placebo  en placebo effect  
80 corrents homeopàtics ca empirisme terme pral.n m es empirismo  fr empirisme  en empiricism  
81 terapèutiques afins ca enantiopatia terme pral.n f ca mètode antipàtic sin. compl.n m ca mètode pal·liatiu sin. compl.n m es enantiopatía  es método antipático  es método paliativo  fr énantiopathie  fr méthode antipathique  fr méthode palliative  en antipathic method  en enantiopathy  en palliative method  
82 procés curatiu ca força vital terme pral.n f ca energia vital sin. compl.n f ca principi vital sin. compl.n m es energía vital  es fuerza vital  es principio vital  fr énergie vitale  fr force vitale  fr principe vital  en dynamics  en life force  en vital force  en vital principle  
83 procediments ca escala centesimal terme pral.n f es escala centesimal  fr échelle centésimale  en centesimal scale  
84 procediments ca escala cinquantamil·lesimal terme pral.n f ca escala Q terme pral.n f ca escala LM sin. compl.n f es escala cincuentamilesimal  es escala LM  es escala Q  fr échelle cinquante-millésimale  fr échelle LM  en fifty millesimal scale  en LM scale  en 50-millesimal scale  en Q scale  en quinquagenimillesimal scale  en quinquagintamillesimal scale  
85 procediments ca escala de dinamització terme pral.n f es escala de dinamización  fr échelle de dynamisation  en potency scale  
86 procediments ca escala decimal terme pral.n f es escala decimal  fr échelle décimale  en decimal scale  
87 terapèutiques afins ca espagíria terme pral.n f ca teràpia espagírica terme pral.n f es espagiria  es terapia espagírica  fr spagyrie  fr spagythérapie  fr thérapie spagyrique  en spagyric therapy  en spagyrics  
88 procediments ca espremuda terme pral.n f es expresión  fr expression  en expression  
89 medicament ca remei floral de Bach terme pral.n m ca essència floral de Bach sin. compl.n f ca flor de Bach sin. compl.n f es esencia floral de Bach  es flor de Bach  es remedio floral de Bach  fr essence florale de Bach  fr fleur de Bach  fr remède floral de Bach  en Bach flower  en Bach flower essence  en Bach flower remedy  
90 semiologia ca símptoma etiològic terme pral.n m ca etiologia sin. compl.n f es etiología  es síntoma etiológico  fr étiologie  fr symptôme étiologique  en aetiological symptom  en aetiology  en etiological symptom  en etiology  
91 tipus ca exacerbació aguda del miasma crònic terme pral.n f es exacerbación aguda del miasma crónico  fr exacerbation aiguë du miasme chronique  en acute exacerbation of the chronic miasm  
92 vehicles ca excipient terme pral.n m es excipiente  fr excipient  en excipient  
93 procés curatiu ca exoneració terme pral.n f es exoneración  fr exonération  en exoneration  
94 principis fonamentals ca experimentació patogenètica terme pral.n f ca experimentació patogènica sin. compl.n f es experimentación patogenética  fr expérimentation pathogénétique  en pathogenetic experiment  en proving  
95 corrents homeopàtics ca experimentador | experimentadora terme pral.n m, f es experimentador  fr expérimentateur  en prover  
96 anàlisi del cas clínic ca exploració terme pral.n f es exploración  fr exploration  en examination  en exploration  
97 semiologia ca factor agreujant terme pral.n m es factor agravante  fr facteur aggravant  en aggravating factor  
98 semiologia ca factor causal terme pral.n m es factor causal  fr facteur causal  en causal factor  
99 semiologia ca factor desencadenant terme pral.n m es factor desencadenante  fr facteur déclenchant  fr facteur provocant  en precipitating factor  en provoking factor  
100 medicament ca farmacèutic homeopàtic | farmacèutica homeopàtica terme pral.n m, f es farmacéutico homeopático  fr pharmacien spécialisé en homéopathie  en homeopathic chemist  en homeopathic pharmacist  
101 medicament ca farmàcia homeopàtica terme pral.n f es farmacia homeopática  fr pharmacie homéopathique  en homeopathic chemistry  en homeopathic pharmacy  
102 medicament ca farmàcia homeopàtica terme pral.n f es farmacia homeopática  fr pharmacie homéopathique  en homeopathic chemist  en homeopathic pharmacy  
103 procediments ca farmacopea terme pral.n f es farmacopea  fr pharmacopée  en pharmacopeia  en pharmacopoeia  
104 utillatge ca flascó terme pral.n m es frasco  fr flacon  en flask  en phial  en vial  
105 formes farmacèutiques ca forma farmacèutica terme pral.n f ca forma galènica sin. compl.n f es forma farmacéutica  es forma galénica  fr forme galénique  fr forme pharmaceutique  en dosage form  en galenical form  en pharmaceutical form  
106 dosificació i pauta terapèutica ca fregament terme pral.n m es frotamiento  fr frottement  fr pilage  en grinding  en rubbing  
107 terapèutiques afins ca gemmoteràpia terme pral.n f es gemoterapia  es yemoterapia  fr gemmothérapie  en gemmotherapy  
108 categories ca geni epidèmic terme pral.n m es genio epidémico  fr génie épidémique  en genus epidemicus  
109 vehicles ca glicerina terme pral.n f ca glicerol terme pral.n m es glicerina  es glicerol  fr glycérine  fr glycérol  en glycerin  en glycerine  en glycerol  
110 anàlisi del cas clínic ca globalitat de símptomes terme pral.n f ca totalitat de símptomes sin. compl.n f es globalidad de síntomas  es totalidad de síntomas  fr globalité des symptômes  fr totalité des symptômes  en symptom complex  en symptom totality  en totality of symptoms  
111 formes farmacèutiques ca glòbul terme pral.n m es glóbulo  fr globule  en granule  
112 formes farmacèutiques ca glòbul inert terme pral.n m es glóbulo inerte  fr globule inerte  fr globule neutre  en inert granule  en neutral granule  
113 formes farmacèutiques ca gotes terme pral.n f pl es gotas  fr gouttes  en drops  
114 procediments ca gra terme pral.n m es grano  fr grain  en grain  
115 formes farmacèutiques ca grànul terme pral.n m es gránulo  fr granule  en globule  en pill  en pillule  
116 formes farmacèutiques ca grànul inert terme pral.n m es gránulo inerte  fr granule inerte  fr granule neutre  en inert globule  en neutral globule  
117 anàlisi del cas clínic ca història clínica terme pral.n f es historia clínica  fr histoire clinique  fr histoire médicale  en case history  en case report  en clinical history  en medical history  
118 corrents homeopàtics ca homeòpata terme pral.n m, f es homeópata  fr homéopathe  en homeopath  en homoeopath  
119 corrents homeopàtics ca homeopatia terme pral.n f es homeopatía  fr homéopathie  en homeopathy  en homoeopathy  
120 corrents homeopàtics ca homeopatia clàssica terme pral.n f es homeopatía clásica  fr homéopathie classique  en classical homeopathy  
121 corrents homeopàtics ca pluralisme terme pral.n m ca homeopatia pluralista sin. compl.n f es homeopatía pluralista  es pluralismo  fr homéopathie pluraliste  fr pluralisme  en pluralism  en pluralist homeopathy  
122 corrents homeopàtics ca unicisme terme pral.n m ca homeopatia unicista sin. compl.n f es homeopatía unicista  es unicismo  fr homéopathie uniciste  fr unicisme  en unicism  en unicist homeopathy  
123 corrents homeopàtics ca homeopatia veterinària terme pral.n f es homeopatía veterinaria  fr homéopathie vétérinaire  en veterinary homeopathy  
124 corrents homeopàtics ca homeopàtic -a terme pral.adj es homeopático  fr homéopathique  en homeopathic  en homoeopathic  
125 prescripció ca homeopaticitat terme pral.n f es homeopaticidad  fr homéopathicité  en homeopathicity  en homoeopathicity  
126 prescripció ca homeoprofilaxi terme pral.n f es homeoprofilaxis  fr homéoprophylaxie  en homeopathic prevention  en homeopathic prophylaxis  en homeoprophylaxis  en homoeoprophylaxis  
127 terapèutiques afins ca homeosiniatria terme pral.n f es homeosiniatría  fr homéosiniatrie  en homeosiniatry  en homoeosiniatry  
128 corrents homeopàtics ca homeoteràpia terme pral.n f ca terapèutica homeopàtica terme pral.n f es homeoterapia  es terapéutica homeopática  fr homéothérapie  fr thérapeutique homéopathique  en homeopathic therapeutics  en homeopathic therapy  en homeotherapeutics  en homeotherapy  en homoeotherapeutics  en homoeotherapy  
129 terapèutiques afins ca homotoxicologia terme pral.n f ca terapèutica antihomotòxica sin. compl.n f es homotoxicología  es terapéutica antihomotóxica  fr homotoxicologie  fr thérapeutique antihomotoxique  en antihomotoxic therapy  en homotoxicology  
130 tipus ca iatrogènic -a terme pral.adj es yatrogénico  es yatrógeno  fr iatrogène  fr iatrogénique  en iatrogenic  
131 prescripció ca idiosincràsia terme pral.n f es idiosincrasia  fr idiosyncrasie  en idiosyncrasy  
132 efectes ca imatge del remei terme pral.n f es imagen del remedio  fr image du remède  en drug picture  en remedy picture  
133 procediments ca impregnació terme pral.n f es impregnación  fr imprégnation  en impregnation  
134 procés curatiu ca incurabilitat terme pral.n f es incurabilidad  fr incurabilité  en incurability  
135 prescripció ca indicació terme pral.n f es indicación  fr indication  en indication  
136 tipus ca indisposició terme pral.n f es indisposición  fr indisposition  en indisposition  
137 anàlisi del cas clínic ca individualització terme pral.n f es individualización  fr individualisation  en individualization  
138 semiologia ca intolerància terme pral.n f es intolerancia  fr intolérance  en intolerance  
139 terapèutiques afins ca isopatia terme pral.n f ca isoteràpia sin. compl.n f es isopatía  es isoterapia  fr isopathie  fr isothérapie  en isopathy  en isotherapy  
140 anàlisi del cas clínic ca jerarquització de símptomes terme pral.n f es jerarquización de síntomas  fr hiérarchisation des symptômes  en grading of symptoms  en hierarchisation of symptoms  en ordering of symptoms  en ranking of symptoms  
141 corrents homeopàtics ca kentisme terme pral.n m es kentismo  fr homéopathie kentiste  fr kentisme  en Kentian homoeopathy  en Kentian school  en Kentism  
142 preparació ca laboratori homeopàtic terme pral.n m es laboratorio homeopático  fr laboratoire homéopathique  en homeopathic laboratory  
143 vehicles ca lactosa terme pral.n f ca sucre de llet sin. compl.n m es azúcar de leche  es lactosa  fr lactose  fr sucre de lait  en lactose  en milk sugar  nc Saccharum lactis  
144 semiologia ca lateralitat terme pral.n f es lateralidad  fr latéralité  en laterality  en sidedness  
145 terapèutiques afins ca litoteràpia terme pral.n f es litoterapia  fr lithothérapie  en lithotherapy  
146 efectes ca llei d'Arndt-Schulz terme pral.n f es ley de Arndt-Schulz  fr loi d'Arndt-Schulz  en Arndt-Schulz law  
147 procés curatiu ca llei de Hering terme pral.n f es ley de Hering  fr loi de Hering  fr règle de Hering  en Hering's law  en Hering's rule  
148 procediments ca maceració terme pral.n f es maceración  fr macération  en maceration  
149 procediments ca macerat de glicerina terme pral.n m es macerado de glicerina  es macerado glicerinado  fr macérat de glycérine  fr macérat glycériné  fr macération glycérinée  en glycerin macerate  
150 tipus ca malaltia terme pral.n f es enfermedad  fr maladie  en disease  
151 tipus ca malaltia aguda terme pral.n f es enfermedad aguda  fr maladie aiguë  en acute disease  
152 tipus ca malaltia alternant terme pral.n f es enfermedad alternante  fr maladie alternante  en alternating disease  
153 tipus ca malaltia crònica terme pral.n f es enfermedad crónica  fr maladie chronique  en chronic disease  
154 tipus ca malaltia defectiva terme pral.n f ca malaltia parcial terme pral.n f es enfermedad defectiva  es enfermedad parcial  fr maladie défective  fr maladie partielle  en defective disease  en one-sided disease  en partial disease  
155 tipus ca malaltia epidèmica terme pral.n f es enfermedad epidémica  fr maladie épidémique  en epidemic disease  
156 tipus ca malaltia intercurrent terme pral.n f es enfermedad intercurrente  fr maladie intercurrente  en intercurrent disease  
157 tipus ca malaltia intermitent terme pral.n f es enfermedad intermitente  fr maladie intermittente  en intermittent disease  
158 tipus ca malaltia miasmàtica terme pral.n f ca miasma sin. compl.n m es enfermedad miasmática  fr maladie miasmatique  en miasmatic disease  
159 medicament ca matèria mèdica terme pral.n f ca tractat de farmacologia terme pral.n m es materia médica  es tratado de farmacología  fr matière médicale  en materia medica  
160 medicament ca matèria mèdica clínica terme pral.n f es materia médica clínica  fr matière médicale clinique  en clinical materia medica  
161 medicament ca matèria mèdica comparada terme pral.n f es materia médica comparada  fr matière médicale comparée  en comparative materia medica  
162 medicament ca matèria mèdica homeopàtica terme pral.n f es materia médica homeopática  fr matière médicale homéopathique  en homeopathic materia medica  
163 medicament ca matèria mèdica pura terme pral.n f es materia médica pura  fr matière médicale pure  en pure materia medica  
164 primeres matèries ca matèria primera terme pral.n f ca primera matèria terme pral.n f es materia prima  fr matériau source  fr matière première  fr substance de base  en crude material  en raw material  en source material  en starting material  
165 medicament ca medicament terme pral.n m es medicamento  fr médicament  en drug  en medicament  en medicine  
166 terapèutiques afins ca medicina antroposòfica terme pral.n f es medicina antroposófica  fr médecine anthroposophique  en anthroposophical medicine  
167 terapèutiques afins ca medicina convencional terme pral.n f es medicina convencional  fr médecine conventionnelle  en conventional medicine  
168 terapèutiques afins ca medicina holística terme pral.n f es medicina holística  fr médecine holistique  en holistic medecine  
169 terapèutiques afins ca mesmerisme terme pral.n m es mesmerismo  fr mesmérisme  en mesmerism  
170 procés curatiu ca metàstasi terme pral.n f es metástasis  fr métastase  en metastasis  
171 procediments ca mètode de flux continu terme pral.n m es método de flujo continuo  es método de fluxión continua  fr méthode de fluxion continue  en continuous flow method  
172 procediments ca mètode de Hahnemann terme pral.n m ca mètode dels flascons separats sin. compl.n m es método de Hahnemann  es método de la pluralidad de frascos  es método de los frascos separados  fr méthode de Hahnemann  fr méthode des flacons multiples  fr méthode des flacons séparés  fr méthode hahnemannienne  en Hahnemann's method  en Hahnemannian method  en multiple-glass method  en multiple-phial method  
173 procediments ca mètode de Korsakov terme pral.n m ca mètode del flascó únic sin. compl.n m es método de Korsakov  es método del frasco único  fr méthode de Korsakov  fr méthode du flacon unique  en Korsakov's method  en Korsakovian method  en single-glass method  en single-phial method  
174 dosificació i pauta terapèutica ca mètode plus terme pral.n m es método plus  fr méthode plus  en plussing  en plussing method  
175 tipus ca miasma terme pral.n m es miasma  fr miasme  en miasm  
176 tipus ca miasma terme pral.n m es miasma  fr miasme  fr mode réactionnel  en miasm  
177 tipus ca miasma agut terme pral.n m es miasma agudo  fr miasme aigu  en acute miasm  
178 tipus ca miasma crònic terme pral.n m es miasma crónico  fr miasme chronique  en chronic miasm  
179 tipus ca miasma sifilític terme pral.n m ca sífilis terme pral.n f ca miasma luètic sin. compl.n m es miasma luético  es miasma sifilítico  es sífilis  fr luèse  fr luétisme  fr miasme syphilitique  fr syphilis  en luetic miasm  en syphilis  en syphilitic miasm  
180 tipus ca miasma tuberculínic terme pral.n m ca miasma pseudopsòric sin. compl.n m ca tuberculinisme sin. compl.n m es miasma pseudopsórico  es miasma tuberculínico  es tuberculinismo  fr miasme tuberculinique  fr pseudo-psore  fr tuberculinisme  fr tuberculisme  en pseudo-psora  en pseudo-psoric miasm  en tubercular miasm  en tuberculinic miasm  en tuberculinism  
181 tipus ca miasma psòric terme pral.n m ca psora terme pral.n f es miasma psórico  es psora  fr miasme psorique  fr psore  en psora  en psoric miasm  
182 tipus ca miasma sicòtic terme pral.n m ca sicosi terme pral.n f es miasma sicósico  es miasma sicótico  es sicosis  fr miasme sycotique  fr sycose  en sycosis  en sycotic miasm  
183 tipus ca miasmàtic -a terme pral.adj es miasmático  fr miasmatique  en miasmatic  
184 semiologia ca millora terme pral.n f es mejoría  fr amélioration  en amelioration  
185 anàlisi del cas clínic ca mínim de símptomes de valor màxim terme pral.n m ca síndrome mínima de valor màxim terme pral.n f es síndrome mínimo de valor máximo  fr minimum de symptômes à valeur maximum  fr minimum de symptômes de valeur maxima  fr minimum de symptômes de valeur maximale  en minimum symptoms of maximum value  en minimum syndrome of maximum value  
186 semiologia ca modalitat terme pral.n f es modalidad  fr modalité  en modality  
187 tipus ca nitidesa simptomàtica terme pral.n f es nitidez sintomática  
188 procediments ca nombre d'Avogadro terme pral.n m es número de Avogadro  fr nombre d'Avogadro  en Avogadro's number  
189 medicament ca nosode terme pral.n m es bioterápico  es nosode  fr biothérapique  fr nosode  en nosode  
190 medicament ca nosode intestinal terme pral.n m es nosode intestinal  fr nosode intestinal  en bowel nosode  
191 procés curatiu ca obstacle a la guarició terme pral.n m es obstáculo a la curación  fr obstacle à la guérison  en obstacle to cure  
192 medicament ca oligoelement terme pral.n m es oligoelemento  fr oligoélément  en oligoelement  en trace element  
193 terapèutiques afins ca oligoteràpia terme pral.n f es oligoterapia  fr oligothérapie  en oligoelement therapy  en oligotherapy  
194 terapèutiques afins ca opoteràpia terme pral.n f es opoterapia  fr opothérapie  en opotherapy  
195 corrents homeopàtics ca Òrganon terme pral.n m
196 terapèutiques afins ca organoteràpia terme pral.n f es organoterapia  fr organothérapie  en organotherapy  
197 efectes ca organotropisme terme pral.n m es organotropismo  fr affinité d'organe  fr organotropisme  en organ affinity  en organotropism  
198 procés curatiu ca pal·liació terme pral.n f es paliación  fr palliation  en palliation  
199 efectes ca patogènesi terme pral.n f ca patogenèsia sin. compl.n f es patogenesia  es patogénesis  fr pathogenèse  fr pathogénésie  en pathogenesis  
200 dosificació i pauta terapèutica ca pauta d'administració terme pral.n f es pauta de administración  fr régime de dosage  en dosage regime  
201 semiologia ca periodicitat terme pral.n f es periodicidad  fr périodicité  en periodicity  
202 medicament ca placebo terme pral.n m es placebo  fr placebo  fr placébo  en placebo  
203 corrents homeopàtics ca pluralista terme pral.n m, f es pluralista  fr pluraliste  en pluralist homeopath  
204 medicament ca policrest terme pral.n m es policresto  fr polychreste  en major remedy  en polychrest  
205 formes farmacèutiques ca pólvores terme pral.n f pl es polvo  fr poudre  en powder  
206 formes farmacèutiques ca pomada terme pral.n f es pomada  fr pommade  en ointment  
207 dosificació i pauta terapèutica ca posologia terme pral.n f es posología  fr posologie  en posology  
208 anàlisi del cas clínic ca presa del cas terme pral.n f es toma del caso  fr prise du cas  en case-taking  de Fallaufnahme  
209 prescripció ca prescripció terme pral.n f es prescripción  fr prescription  en prescription  
210 anàlisi del cas clínic ca prescripció constitucional terme pral.n f es prescripción constitucional  fr prescription constitutionnelle  en constitutional prescription  
211 anàlisi del cas clínic ca prescripció etiològica terme pral.n f es prescripción etiológica  fr prescription étiologique  en aetiological prescription  en etiological prescription  
212 anàlisi del cas clínic ca prescripció miasmàtica terme pral.n f es prescripción miasmática  fr prescription miasmatique  en miasmatic prescription  
213 anàlisi del cas clínic ca prescripció patològica terme pral.n f es prescripción patológica  fr prescription pathognomonique  en pathological prescription  
214 prescripció ca primera prescripció terme pral.n f es primera prescripción  fr première prescription  en first prescription  
215 dosificació i pauta terapèutica ca principi actiu terme pral.n m es principio activo  fr principe actif  en active principle  
216 principis fonamentals ca principi de la dosi mínima terme pral.n m es principio de la dosis mínima  fr principe de la dose minimale  en law of the minimum dose  en principle of the minimum dose  
217 prescripció ca principi de la individualització terme pral.n m es principio de la individualización  fr principe de l'individualisation  en principle of individualization  
218 principis fonamentals ca principi de la similitud terme pral.n m es ley de los semejantes  es principio de la similitud  fr loi de la similitude  fr loi des semblables  fr principe de la similitude  en law of similars  en principle of similarity  en simile principle  en similia principle  
219 principis fonamentals ca principi del remei únic terme pral.n m es principio del remedio único  fr principe du remède unique  en law of single remedy  en principle of the single remedy  
220 tipus ca psora latent terme pral.n f es psora latente  fr psore latente  en latent psora  
221 semiologia ca punt de Weihe terme pral.n m es punto de Weihe  fr point de Weihe  en Weihe point  
222 semiologia ca queixa principal terme pral.n f es dolencia principal  es queja principal  fr plainte principale  en chief complaint  en main complaint  
223 utillatge ca raspat terme pral.n m es raspado  fr grattage  en scraping  
224 procés curatiu ca reaparició de símptomes antics terme pral.n f es reaparición de síntomas antiguos  fr réapparition d'anciens symptômes  en reappearance of old symptoms  en return of old symptoms  
225 semiologia ca referència encreuada terme pral.n f es referencia cruzada  fr référence croisée  en cross reference  
226 categories ca relació entre remeis terme pral.n f es relación entre remedios  fr relation entre les remèdes  fr relations médicamenteuses  en drug relationship  en relationship of remedies  
227 medicament ca remei terme pral.n m es remedio  fr remède  en remedy  
228 categories ca remei agut terme pral.n m es remedio agudo  fr remède aigu  en acute remedy  
229 categories ca remei homeosifilític terme pral.n m ca remei antiluètic sin. compl.n m ca remei antisifilític sin. compl.n m es remedio antiluético  es remedio antisifilítico  es remedio homeosifilítico  fr remède antisyphilitique  fr remède homéosyphilitique  en antiluetic remedy  en antisyphilitic remedy  en homeopsyphilitic remedy  en homoeopsyphilitic remedy  
230 categories ca remei homeopsòric terme pral.n m ca remei antipsòric sin. compl.n m es remedio antipsórico  es remedio homeopsórico  fr remède antipsorique  fr remède homéopsorique  en antipsoric remedy  en homeopsoric remedy  en homoeopsoric remedy  
231 categories ca remei homeosicòtic terme pral.n m ca remei antisicòtic sin. compl.n m es remedio antisicósico  es remedio homeosicósico  fr remède antisycosique  fr remède antisycotique  fr remède homéosycotique  en antisycotic remedy  en homeosycotic remedy  en homoeosycotic remedy  
232 medicament ca remei autoisoteràpic terme pral.n m es remedio autoisoterápico  fr remède auto-isothérapique  en autoisopathic remedy  
233 medicament ca remei complex terme pral.n m ca remei combinat sin. compl.n m es remedio combinado  es remedio complejo  fr remède combiné  fr remède complexe  en combination remedy  en complex remedy  
234 categories ca remei compatible terme pral.n m es remedio compatible  fr remède compatible  en compatible remedy  
235 categories ca remei complementari terme pral.n m es remedio complementario  fr remède complémentaire  en complementary remedy  
236 categories ca remei concordant terme pral.n m es remedio concordante  fr remède homéogène  en concordant remedy  
237 categories ca remei constitucional terme pral.n m es remedio constitucional  fr remède constitutionnel  en constitutional remedy  
238 categories ca remei incompatible terme pral.n m ca remei contrari sin. compl.n m es remedio contrario  es remedio incompatible  fr remède incompatible  en incompatible remedy  en inimical remedy  
239 categories ca remei crònic terme pral.n m ca remei de fons sin. compl.n m es remedio crónico  es remedio de fondo  fr remède chronique  fr remède de fond  en chronic remedy  
240 categories ca remei drenador terme pral.n m es remedio drenador  fr remède de drainage  fr remède draineur  en drainage remedy  
241 categories ca remei epidèmic terme pral.n m es remedio epidémico  fr remède épidémique  en epidemic remedy  
242 categories ca remei específic terme pral.n m es remedio específico  fr remède spécifique  en specific remedy  
243 medicament ca remei heteroisoteràpic terme pral.n m es remedio heteroisoterápico  fr remède hétéro-isothérapique  
244 categories ca remei intercurrent terme pral.n m es remedio intercurrente  fr remède intercurrent  en intercurrent remedy  
245 medicament ca remei isopàtic terme pral.n m ca remei isoteràpic sin. compl.n m es remedio isopático  fr remède isopathique  fr remède isothérapique  en isopathic remedy  
246 categories ca remei miasmàtic terme pral.n m es remedio miasmático  fr remède miasmatique  en anti-miasmatic remedy  en miasmatic remedy  
247 medicament ca remei opoteràpic terme pral.n m es remedio opoterápico  fr remède opothérapique  en opotherapy preparation  
248 medicament ca remei organoteràpic terme pral.n m es remedio organoterápico  fr remède organothérapique  en organotherapeutic remedy  en organotherapy preparation  
249 categories ca remei pal·liatiu terme pral.n m es remedio paliativo  fr remède palliatif  en palliative remedy  
250 categories ca remei petit terme pral.n m es remedio pequeño  fr petit remède  fr remède mineur  en minor remedy  en small remedy  
251 categories ca remei profilàctic terme pral.n m es remedio profiláctico  fr remède prophylactique  en prophylactic remedy  
252 categories ca remei similar terme pral.n m ca remei semblant sin. compl.n m es remedio semejante  es remedio similar  fr remède semblable  en simile  
253 procés curatiu ca remissió espontània terme pral.n f es remisión espontánea  fr rémission spontanée  en spontaneous remission  
254 semiologia ca repertori terme pral.n m es repertorio  fr répertoire  en repertory  
255 anàlisi del cas clínic ca repertorització terme pral.n f es repertorización  fr répertorisation  en repertorization  
256 dosificació i pauta terapèutica ca repetició del medicament terme pral.n f es repetición del medicamento  fr répétition du remède  en repetition of remedy  
257 semiologia ca rúbrica terme pral.n f es rúbrica  fr rubrique  en rubric  
258 vehicles ca sacarosa terme pral.n f es sacarosa  fr saccharose  fr sucrose  en saccharose  en sucrose  nc Saccharum officinale  
259 medicament ca sal tissular de Schüssler terme pral.n f ca sal bioquímica de Schüssler sin. compl.n f es sal bioquímica de Schüssler  es sal de Schüssler  es sal tisular de Schüssler  fr sel biochimique de Schüssler  fr sel de Schüssler  en biochemic tissue salt  en Schüssler salt  en Schüssler tissue salt  
260 medicament ca sarcode terme pral.n m es sarcode  fr sarcode  en sarcode  
261 prescripció ca segona prescripció terme pral.n f es segunda prescripción  fr deuxième prescription  fr seconde prescription  en follow up prescription  en second prescription  
262 anàlisi del cas clínic ca selecció de símptomes terme pral.n f es selección de síntomas  fr sélection des symptômes  en symptom selection  
263 semiologia ca semiologia terme pral.n f ca simptomatologia terme pral.n f es semiología  es sintomatología  fr sémiologie  fr symptomatologie  en semeiology  en semeiotics  en semiology  en semiotics  en symptomatology  
264 semiologia ca símptoma com si terme pral.n m ca sensació com si sin. compl.n f es sensación como si  es síntoma como si  fr sensation comme si  fr symptôme comme si  en as if symptom  en sensation as if  en sensation as if symptom  
265 dosificació i pauta terapèutica ca sèrie progressiva de dinamitzacions terme pral.n f es serie progresiva de dinamizaciones  fr série progressive de dynamisations  en series in degrees  en series of degrees  
266 semiologia ca signe terme pral.n m ca símptoma objectiu terme pral.n m es signo  es síntoma objetivo  fr signe  fr symptôme objectif  en objective symptom  en sign  
267 principis fonamentals ca similia similibus curentur [la] terme pral.loc llat
268 categories ca simíl·limum terme pral.n m es similimum  es simillimum  fr similimum  fr simillimum  en similimum  en simillimum  
269 semiologia ca símptoma terme pral.n m es síntoma  fr symptôme  en symptom  
270 semiologia ca símptoma accessori terme pral.n m es síntoma accesorio  fr symptôme accessoire  en accessory symptom  
271 semiologia ca símptoma accessori terme pral.n m es síntoma accesorio  fr symptôme accessoire  en accessory symptom  
272 semiologia ca símptoma concomitant terme pral.n m ca símptoma associat sin. compl.n m es síntoma asociado  es síntoma concomitante  fr symptôme associé  fr symptôme concomitant  en associated symptom  en concomitant symptom  
273 semiologia ca símptoma auxiliar terme pral.n m es síntoma auxiliar  fr symptôme auxiliaire  en auxiliary symptom  
274 semiologia ca símptoma característic terme pral.n m es síntoma característico  fr symptôme caractéristique  en characteristic symptom  
275 semiologia ca símptoma clau terme pral.n m es síntoma clave  fr symptôme clé  en keynote  en keynote symptom  
276 semiologia ca símptoma complet terme pral.n m es síntoma completo  fr symptôme complet  en complete symptom  
277 semiologia ca símptoma comú terme pral.n m es síntoma común  fr symptôme commun  en common symptom  
278 semiologia ca símptoma paradoxal terme pral.n m ca símptoma contradictori sin. compl.n m es síntoma contradictorio  es síntoma paradójico  fr symptôme contradictoire  fr symptôme paradoxal  en contradictory symptom  en paradoxical symptom  
279 semiologia ca símptoma d'aparició recent terme pral.n m es síntoma actual  
280 semiologia ca símptoma de presentació terme pral.n m es síntoma de presentación  fr symptôme de présentation  en presenting symptom  
281 semiologia ca símptoma eliminador terme pral.n m es síntoma eliminador  fr symptôme éliminateur  fr symptôme éliminatoire  en eliminating symptom  
282 semiologia ca símptoma funcional terme pral.n m
283 semiologia ca símptoma general terme pral.n m es síntoma general  fr symptôme général  en general symptom  
284 semiologia ca símptoma guia terme pral.n m es síntoma guía  fr symptôme guide  en guiding symptom  
285 semiologia ca símptoma històric terme pral.n m es síntoma histórico  
286 semiologia ca símptoma incomplet terme pral.n m es síntoma incompleto  fr symptôme incomplet  en incomplete symptom  
287 semiologia ca símptoma intermedi terme pral.n m es síntoma intermedio  
288 semiologia ca símptoma local terme pral.n m ca símptoma particular sin. compl.n m es síntoma local  es síntoma particular  fr symptôme local  fr symptôme particulier  en local symptom  en particular symptom  
289 semiologia ca símptoma mental terme pral.n m ca símptoma psíquic sin. compl.n m es síntoma mental  es síntoma psíquico  fr symptôme mental  fr symptôme psychique  en mental symptom  en mind symptom  en psychic symptom  
290 semiologia ca símptoma modalitzat terme pral.n m es síntoma modalizado  fr symptôme modalisé  en symptom with modalities  
291 semiologia ca símptoma nou terme pral.n m es síntoma nuevo  fr symptôme nouveau  en new symptom  
292 semiologia ca símptoma patogenètic terme pral.n m ca símptoma patogènic terme pral.n m es síntoma patogenético  fr symptôme pathogénésique  fr symptôme pathogénétique  en pathogenetic symptom  en pathogenic symptom  en proving symptom  
293 semiologia ca símptoma patognòmic terme pral.n m ca símptoma patognomònic sin. compl.n m es síntoma patognómico  es síntoma patognomónico  fr symptôme diacritique  fr symptôme pathognomonique  en pathognomic symptom  en pathognomonic symptom  
294 semiologia ca símptoma primari terme pral.n m es síntoma primario  fr symptôme primaire  en primary symptom  
295 semiologia ca símptoma secundari terme pral.n m es síntoma secundario  fr symptôme secondaire  en secondary symptom  
296 semiologia ca símptoma subjectiu terme pral.n m es síntoma subjetivo  fr symptôme subjectif  en subjective symptom  
297 semiologia ca simptomatologia terme pral.n f es sintomatología  fr symptomatologie  en symptomatology  
298 tipus ca síndrome postvaccinal terme pral.n f ca vaccinosi terme pral.n f es síndrome postvacunal  es vaccinosis  fr syndrome post-vaccinal  fr vaccinose  en post-vaccination syndrome  en vaccinosis  
299 primeres matèries ca soca terme pral.n f es cepa  fr souche  en stock  
300 formes farmacèutiques ca solució bevible terme pral.n f es solución bebible  fr solution buvable  en drinkable solution  
301 formes farmacèutiques ca solució injectable terme pral.n f es solución inyectable  fr solution injectable  en injectable solution  
302 procediments ca solució mare terme pral.n f es solución madre  fr solution-mère  en mother solution  
303 semiologia ca subrúbrica terme pral.n f es subrúbrica  fr sous-rubrique  en subrubric  
304 procediments ca sucussió terme pral.n f es sucusión  fr succussion  en succussion  
305 procediments ca sucussionar terme pral.v tr es sucusionar  fr secouer  en succuss, to  
306 formes farmacèutiques ca suport inert terme pral.n m ca suport sin. compl.n m es soporte  es soporte inerte  fr support  fr support inerte  fr support neutre  en inert support  en neutral medium  en neutral substrat  en support  
307 procés curatiu ca supressió terme pral.n f es supresión  fr suppression  en suppression  
308 efectes ca susceptibilitat medicamentària terme pral.n f ca susceptibilitat medicamentosa terme pral.n f es susceptibilidad medicamentosa  fr susceptibilité au médicament  en susceptibility to a drug  
309 terapèutiques afins ca tautopatia terme pral.n f es tautopatía  fr tautopathie  en tautopathy  
310 prescripció ca temperament terme pral.n m es temperamento  fr tempérament  en temperament  
311 tipus ca teoria miasmàtica terme pral.n f es teoría miasmática  fr théorie miasmatique  en miasmatic theory  
312 prescripció ca terreny terme pral.n m es terreno  fr terrain  en terrain  
313 procediments ca tintura mare terme pral.n f es tintura madre  fr teinture-mère  en mother tincture  
314 prescripció ca tipus sensible terme pral.n m es tipo sensible  fr type sensible  en drug type  en sensitive type  
315 anàlisi del cas clínic ca tractament simptomàtic terme pral.n m es tratamiento sintomático  fr traitement symptomatique  en symptomatic treatment  
316 anàlisi del cas clínic ca trípode de Hering terme pral.n m es trípode de Hering  fr trépied de Hering  en Hering's three-legged stool  
317 procediments ca trituració terme pral.n f es trituración  fr trituration  en trituration  
318 procediments ca trituració terme pral.n f es trituración  fr trituration  en grinding  en trituration  
319 procediments ca trituració centesimal terme pral.n f es trituración centesimal  fr trituration centésimale  en centesimal trituration  
320 procediments ca trituració decimal terme pral.n f es trituración decimal  fr trituration décimale  en decimal trituration  
321 corrents homeopàtics ca unicista terme pral.n m, f es unicista  fr uniciste  en unicist homeopath  
322 anàlisi del cas clínic ca valoració de símptomes terme pral.n f es valoración de síntomas  fr valorisation des symptômes  en evaluation of symptoms  
323 vehicles ca vehicle terme pral.n m es vehículo  fr véhicule  en drug carrier  en vehicle  en vehicle substance  
324 vies d'administració ca via d'administració terme pral.n f es vía de administración  fr voie d'administration  en route of administration  
325 vies d'administració ca via d'aplicació externa terme pral.n f ca via tòpica terme pral.n f es vía de aplicación externa  es vía tópica  fr voie topique  en external application  en topical route  
326 vies d'administració ca via de la llet materna terme pral.n f es vía de la leche materna  fr allaitement remédial  en mother's milk route  
327 vies d'administració ca via inhalatòria terme pral.n f es vía inhalatoria  fr voie inhalatoire  en inhalatory route  
328 vies d'administració ca via oral terme pral.n f es vía oral  fr voie orale  en oral route  
329 vies d'administració ca via perlingual terme pral.n f es vía perlingual  fr voie perlinguale  en perlingual route  
330 procés curatiu ca vis medicatrix naturae [la] terme pral.n f
331 procés curatiu ca vitalisme terme pral.n m es vitalismo  fr vitalisme  en vitalism