Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 àssanes es postura de la pirámide terme pral.n f es postura del perro boca abajo terme pral.n f ca postura del gos mirant avall  ca adho-mukha-xuanàssana  ca postura de la piràmide  en downward-facing dog  sa adho-mukha-śvanāsana  
2 txakres es sexto chakra terme pral.n m es tercer ojo terme pral.n m ca txakra de l'entrecella  ca ajanya-txakra  ca sisè txakra  ca tercer ull  en sixth chakra  en third-eye chakra  sa ājñā-cakra  
3 txakres es chakra del corazón terme pral.n m es cuarto chakra terme pral.n m ca txakra del cor  ca anàhata-txakra  ca quart txakra  en fourth chakra  en heart chakra  sa anāhata-cakra  
4 conceptes generals es anga terme pral.n m ca anga  en anga  sa aṅga  
5 àssanes es media postura de Matsyendra terme pral.n f es media torsión espinal terme pral.n f ca postura de la mitja torsió espinal  ca ardha-matsiendràssana  ca mitja postura del Senyor dels peixos  en half Lord of the fishes  en half spinal twist  sa ardha-matsyendrāsana  
6 conceptes generals es asana terme pral.n m ca àssana  ca postura  en asana  sa āsana  
7 àssanes es postura de los ocho apoyos terme pral.n f es salutación con los ocho miembros terme pral.n f ca postura dels vuit membres  ca astangàssana  en eight limbed salutation  en knees-chest-chin pose  sa aṣṭāṅgāsana  
8 àssanes es postura de la mariposa terme pral.n f es postura del ángulo cerrado terme pral.n f es postura del zapatero terme pral.n f ca postura del sabater  ca badha-konàssana  ca postura de la papallona  en bound angle pose  en butterfly pose  en cobbler's pose  sa baddha-koṇāsana  
9 àssanes es postura de la grulla terme pral.n f ca postura de la grua  ca bakàssana  en crane pose  sa bakāsana  
10 àssanes es postura del niño terme pral.n f ca postura del nen  ca balàssana  en child's pose  sa bālāsana  
11 bandhes es bandha terme pral.n m es cierre energético terme pral.n m ca bandha  ca tancament energètic  en bandha  en energetic lock  sa bandha  
12 tipus de ioga es bhakti yoga terme pral.n m es yoga de la devoción terme pral.n m ca bhakti-ioga  ca ioga de la devoció  en bhakti yoga  en yoga of devotion  sa bhakti-yoga  
13 pranaiama es bhramari pranayama terme pral.n m es respiración de la abeja terme pral.n f ca pranaiama de l'abella  ca bhramarí-pranaiama  en bee breathing  en bhramari pranayama  sa bhramarī-prāṇāyāma  
14 àssanes es postura de la cobra terme pral.n f ca postura de la cobra  ca bhujangàssana  en cobra pose  sa bhujaṅgāsana  
15 txakres es chakra de la garganta terme pral.n m es quinto chakra terme pral.n m ca txakra de la gola  ca cinquè txakra  ca vixudha-txakra  en fifth chakra  en throat chakra  sa viśuddha-cakra  sa viśuddhi-cakra  
16 conceptes generals es cuerpo causal terme pral.n m ca cos causal  en causal body  sa kāraṇa-śarīra  
17 conceptes generals es cuerpo denso terme pral.n m es cuerpo físico terme pral.n m es cuerpo tosco terme pral.n m ca cos físic  ca cos dens  en gross body  en physical body  sa sthūla-śarīra  
18 conceptes generals es cuerpo sutil terme pral.n m ca cos subtil  en astral body  en subtle body  sa sūkṣma śarīra  
19 àssanes es postura del arco terme pral.n f ca postura de l'arc  ca dhanuràssana  en bow pose  sa dhanurāsana  
20 conceptes generals es dharana terme pral.n f ca dharanà  en dharana  sa dhāraṇā  
21 conceptes generals es dhyana terme pral.n m ca dhiana  en dhyana  sa dhyāna  
22 àssanes es postura del águila terme pral.n f ca postura de l'àguila  ca garudàssana  en eagle pose  sa garuḍāsana  
23 mudràs es gesto terme pral.n m es mudra terme pral.n m es sello terme pral.n m ca mudrà  ca gest  en mudra  sa mudrā  
24 mudràs es gesto de Bhairava terme pral.n m es sello de Bhairava terme pral.n m ca gest de Bhairava  en Bhairava mudra  sa bhairava-mudrā  
25 mudràs es gesto de Bhairavi terme pral.n m es sello de Bhairavi terme pral.n m ca gest de Bhairaví  en Bhairavi mudra  sa bhairavī-mudrā  
26 mudràs es gesto de la consciencia terme pral.n m es sello de la consciencia terme pral.n m ca gest de la consciència  en gesture of consciousness  sa cin-mudrā  
27 mudràs es gesto de la meditación terme pral.n m es sello de la meditación terme pral.n m ca gest de la meditació  en gesture of meditation  sa dhyāna-mudrā  
28 mudràs es gesto de la protección y la misericordia terme pral.n m es sello de la protección y la misericordia terme pral.n m ca gest de la protecció i la misericòrdia  en abhaya-varada mudra  sa abhaya-varada-mudrā  
29 mudràs es gesto del saludo terme pral.n m es sello del saludo terme pral.n m ca gest de la salutació  en salutation mudra  sa namaskāra-mudrā  
30 mudràs es gesto del conocimiento terme pral.n m es sello del conocimiento terme pral.n m ca gest del coneixement  en gesture of knowledge  sa jñāna-mudrā  
31 àssanes es postura del arado terme pral.n f ca postura de l'arada  ca halàssana  en plough pose  sa halāsana  
32 àssanes es postura del espagat terme pral.n f ca postura de Hanuman  ca postura de l'espagat  ca hanumanàssana  en monkey pose  sa hanumanāsana  
33 àssanes es postura de la flexión hacia adelante terme pral.n f es postura de la pinza de pie terme pral.n f es postura de las manos a los pies terme pral.n f es postura del estiramiento terme pral.n f ca postura de la pinça dreta  ca postura de les mans als peus  ca hasta-padàssana  ca utanàssana  en hands to feet pose  en standing forward bend pose  sa hasta-pādāsana  sa pāda-hastāsana  sa pādottānāsana  sa uttānāsana  
34 tipus de ioga es hatha yoga terme pral.n m es yoga de la fuerza terme pral.n m ca hatha-ioga  ca ioga de la força  en haṭha-yoga  en yoga of force  sa haṭha-yoga  
35 conceptes generals es yama terme pral.n m ca iama  en yama  sa yama  
36 nadis es ida terme pral.n f ca idà  en ida  sa iḍā  
37 conceptes generals es yoga terme pral.n m ca ioga  en yoga  sa yoga  
38 tipus de ioga es karma yoga terme pral.n m es yoga de la acción terme pral.n m es yoga karma terme pral.n m ca karma-ioga  ca ioga de l'acció  en karma yoga  en yoga of action  sa karma-yoga  
39 tipus de ioga es gñana yoga terme pral.n m es jnana yoga terme pral.n m es jñana yoga terme pral.n m es yoga del conocimiento terme pral.n m ca janyana-ioga  ca ioga del coneixement  en yoga of knowledge  sa jñāna-yoga  
40 tipus de ioga es nada yoga terme pral.n m es yoga del sonido terme pral.n m ca nada-ioga  ca ioga del so  en nada yoga  en yoga of sound  sa nāda-yoga  
41 tipus de ioga es raja yoga terme pral.n m es yoga real terme pral.n m es yoga regio terme pral.n m ca raja-ioga  ca ioga reial  en raja-yoga  en royal yoga  sa rāja-yoga  
42 conceptes generals es yogui terme pral.n m, f ca iogui  en yogi [m] | yogi [f], yogini [f]  en yogin [m] | yogin [f], yogini [f]  sa yogin | yoginī  
43 conceptes generals es yóguico -ca terme pral.adj ca iòguic -a  en yogic  
44 bandhes es cierre de la garganta terme pral.n m es jalandhara bandha terme pral.n m es llave de la garganta terme pral.n f ca tancament de la gola  ca jalamdhara-bandha  en jalandhara bandha  en throat lock  sa jālaṃdhara-bandha  
45 conceptes generals es japa terme pral.n m ca japa  en japa  sa japa  
46 àssanes es postura de la rotación abdominal terme pral.n f es postura de la torsión del abdomen terme pral.n f ca postura de la rotació abdominal  ca jathara-parivartanàssana  ca postura de la creu  en revolved abdomen pose  en revolved belly pose  sa jaṭhara-parivartanāsana  
47 àssanes es postura del cuervo terme pral.n f ca postura del corb  ca kakàssana  en crow pose  sa kākāsana  
48 pranaiama es kapalabhati pranayama terme pral.n m ca pranaiama de l'abrillantament del crani  ca kapalabhati-pranaiama  en kapalabhati pranayama  sa kapālabhāti-prāṇāyāma  
49 pranaiama es kosha terme pral.n m ca koixa  en kosha  sa kośa  
50 kriàs es kriya terme pral.n f ca krià  en kriya  sa kriyā  
51 pranaiama es kumbhaka terme pral.n m ca kúmbhaka  en kumbhaka  sa kuṃbhaka  
52 conceptes generals es kundalini terme pral.n f ca kundaliní  en kundalini  sa kuṇḍalinī  
53 àssanes es postura del pavo real terme pral.n f ca postura del paó  ca maiuràssana  en peacock pose  sa mayūrāsana  
54 txakres es chakra del plexo solar terme pral.n m es tercer chakra terme pral.n m ca txakra del plexe solar  ca manipura-txakra  ca tercer txakra  en solar plexus chakra  en third chakra  sa maṇipura-cakra  
55 conceptes generals es mantra terme pral.n m ca mantra  en mantra  sa mantra  
56 àssanes es postura del pez terme pral.n f ca postura del peix  ca matsiàssana  en fish pose  sa matsyāsana  
57 bandhes es cierre de la raíz terme pral.n m es cierre del perineo terme pral.n m es llave de la raíz terme pral.n f es mula bandha terme pral.n m ca tancament de l'arrel  ca mula-bandha  en mula bandh  en root lock  sa mūla-bandha  
58 txakres es chakra raíz terme pral.n m es primer chakra terme pral.n m ca txakra arrel  ca mulàdhara-txakra  ca primer txakra  en first chakra  en root chakra  sa mūlādhara-cakra  
59 nadis es nadi terme pral.n f ca nadi  en nadi  sa nāḍī  
60 pranaiama es nadi shodhana pranayama terme pral.n m ca pranaiama de la purificació  ca nadi-xòdhana-pranaiama  en nadi shodhana pranayama  sa nāḍī-śodhana-prāṇāyāma  
61 àssanes es postura del rey bailarín terme pral.n f ca postura del rei ballarí  ca nata-rajàssana  en lord of the dance pose  sa naṭa-rājāsana  
62 kriàs es nauli terme pral.n f ca naulí  en nauli  sa naulī  
63 kriàs es neti terme pral.n m ca netí  en neti  sa netī  
64 conceptes generals es niyama terme pral.n m ca niama  en niyama  sa niyama  
65 conceptes generals es aum terme pral.interj es om terme pral.interj ca om  en om  sa aum  sa oṃ  
66 àssanes es postura de la semilla terme pral.n f es postura del loto terme pral.n f ca postura del lotus  ca padmàssana  en lotus pose  sa padmāsana  
67 àssanes es postura de estiramiento posterior terme pral.n f es postura de la pinza sentada terme pral.n f ca postura de la pinça asseguda  ca paixtximotanàssana  en seated forward bend pose  sa paścimottānāsana  
68 nadis es pingala terme pral.n f ca pingalà  en pingala  sa piṅgalā  
69 àssanes es postura del árbol terme pral.n f ca postura de l'arbre  ca vriksàssana  en tree pose  sa vṛkṣāsana  
70 àssanes es postura de la rueda terme pral.n f es postura del arco boca arriba terme pral.n f es postura del arco levantado terme pral.n f ca postura de l'arc aixecat  ca postura de la roda  ca txakràssana  ca urdhva-dhanuràssana  en upward-facing bow pose  en wheell pose  sa cakrāsana  sa ūrdhva-dhanurāsana  
71 àssanes es postura de la atención terme pral.n f ca postura de l'atenció  ca samasthití  en attention pose  sa samasthiti  
72 àssanes es postura de la vela terme pral.n f es postura de todos los miembros terme pral.n f es postura sobre los hombros terme pral.n f ca postura de l'espelma  ca postura de tots els membres  ca sarvangàsssana  en all-members pose  en candle pose  en shoulder stand  sa sarvaṅgāsana  
73 àssanes es postura del héroe terme pral.n f ca postura de l'heroi  ca viràssana  en hero pose  sa vīrāsana  
74 àssanes es postura del saltamontes terme pral.n f ca postura de la llagosta  ca xalabhàssana  en locust pose  sa śalabhāsana  
75 àssanes es postura del canguro extendida terme pral.n f ca postura de la mà al dit gros del peu  ca uthita-hasta-padangusthàssana  en extended hand-to-big toe pose  sa utthita-hasta-pādaṅguṣṭhāsana  
76 àssanes es postura de la montaña terme pral.n f ca postura de la muntanya  ca tadàssana  en mountain pose  sa tāḍāsana  
77 àssanes es postura de relajación final terme pral.n f es postura del cadáver terme pral.n f es postura del muerto terme pral.n f ca postura del cadàver  ca xavàssana  en corpse pose  sa śavāsana  
78 àssanes es postura del camello terme pral.n f ca postura del camell  ca ustràssana  en camel pose  sa uṣṭrāsana  
79 àssanes es postura ecuestre terme pral.n f ca postura del cavall  ca samcalanàssana  en equestrian pose  sa aśva saṃcalanāsana  sa saṃcalanāsana  
80 àssanes es postura del diamante terme pral.n f es postura del rayo terme pral.n f es postura diamantina terme pral.n f ca postura del diamant  ca vajràssana  en thunderbolt pose  sa vajrāsana  
81 àssanes es postura de las piernas abiertas en extensión terme pral.n f es postura del gran ángulo terme pral.n f ca postura del gran angle  ca prasarita-padotanàssana  en wide-legged forward bend pose  sa prasārita-pādottanāsana  
82 àssanes es postura del guerrero terme pral.n f ca postura del guerrer  ca virabhadràssana  en warrior pose  sa vīrabhadrāsana  
83 àssanes es postura del pequeño puente terme pral.n f es postura del puente terme pral.n f ca postura del pont  ca setu-bandhàssana  en bridge pose  sa setu-bandhāsana  
84 àssanes es postura del triángulo terme pral.n f ca postura del triangle  ca tri-konàssana  en triangle pose  sa tri-koṇāsana  
85 àssanes es postura de los brazos elevados terme pral.n f ca postura dels braços aixecats  ca uthita-hastàssana  en raised arms pose  sa utthita-hastāsana  
86 àssanes es postura fácil terme pral.n f ca postura fàcil  ca sukhàssana  en easy pose  sa sukhāsana  
87 àssanes es postura perfecta terme pral.n f ca postura perfecta  ca sidhàssana  en accomplished pose  en perfect pose  sa siddhāsana  
88 àssanes es postura sobre la cabeza terme pral.n f ca postura sobre el cap  ca xirsàssana  en headstand pose  sa śirṣāsana  
89 conceptes generals es prana terme pral.n m ca prana  en prana  sa prāṇa  
90 conceptes generals es pranayama terme pral.n m ca pranaiama  en pranayama  sa prāṇāyāma  
91 pranaiama es respiración victoriosa terme pral.n f es ujjayi pranayama terme pral.n m ca pranaiama victoriós  ca ujaií-pranaiama  en ujjayi pranayama  en victorious breathing  sa ujjāyī-prāṇāyāma  
92 conceptes generals es pratyahara terme pral.n m ca pratiahara  en pratyahara  sa pratyāhāra  
93 pranaiama es puraka terme pral.n m ca púraka  en puraka  sa pūraka  
94 pranaiama es respiración abdominal terme pral.n f es respiración diafragmática terme pral.n f ca respiració abdominal  ca respiració baixa  ca respiració diafragmàtica  en abdominal breathing  en diaphragmatic breathing  
95 pranaiama es respiración alta terme pral.n f es respiración clavicular terme pral.n f ca respiració clavicular  ca respiració alta  en clavicular breathing  
96 pranaiama es respiración intercostal terme pral.n f es respiración media terme pral.n f ca respiració intercostal  ca respiració mitjana  en rib cage breathing  
97 pranaiama es respiración yóguica completa terme pral.n f ca respiració iòguica completa  en full yoga breathing  
98 pranaiama es respiración superior terme pral.n f ca respiració subescapular  ca respiració superior  en superior breathing  
99 pranaiama es rechaka terme pral.n m ca rètxaka  en rechaka  sa recaka  
100 txakres es chakra de la coronilla terme pral.n m es séptimo chakra terme pral.n m ca txakra de la coroneta  ca sahasrara-txakra  ca setè txakra  en crown chakra  en seventh chakra  sa sahasrāra-cakra  
101 àssanes es saludo al sol terme pral.n m ca salutació al sol  ca suria-namaskara  en Sun salutation  sa sūrya-namaskāra  
102 conceptes generals es samadhi terme pral.n m ca samadhi  en samadhi  sa samādhi  
103 conceptes generals es samyama terme pral.n m ca samiama  en saṃyama  sa saṃyama  
104 txakres es chakra sacral terme pral.n m es chakra sacro terme pral.n m es segundo chakra terme pral.n m ca txakra del sacre  ca segon txakra  ca suadisthana-txakra  en sacral chakra  en second chakra  sa svadiṣṭhāna-cakra  
105 nadis es sushumma terme pral.n f ca susumnà  en sushumna  sa suṣumnā  
106 bandhes es cierre abdominal terme pral.n m es llave del abdomen terme pral.n f es uddiyana bandha terme pral.n m ca tancament abdominal  ca udiana-bandha  en abdominal lock  en uddiyana bandha  en upward liftng lock  sa uḍḍīyāna-bandha  
107 kriàs es trataka terme pral.n m ca tràtaka  en trataka  sa trāṭaka  
108 txakres es chacra terme pral.n m es chakra terme pral.n m ca txakra  en cakra  en chakra  sa cakra  
109 pranaiama es vayu terme pral.n m ca vaiu  en vayu  sa vāyu  
110 pranaiama es shunyaka terme pral.n m ca xúniaka  en shunyaka  sa śūnyaka