Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 brànding verbal > creació de noms de marca ca abreviació terme pral.n f es abreviación  fr abréviation  en abbreviation  
2 brànding verbal > creació de noms de marca ca abreviatura terme pral.n f es abreviatura  fr abréviation  en abbreviation  
3 brànding verbal > creació de noms de marca ca accent terme pral.n m es acento  fr accent  en stress  
4 brànding verbal > creació de noms de marca ca acrònim terme pral.n m es acrónimo  fr acronyme  en acronym  
5 brànding verbal > creació de noms de marca ca acrònim terme pral.n m ca mot creuat sin. compl.n m es acrónimo  es amalgama  es nombre encuñado  fr mot-valise  en amalgame  en blend  en blend name  en blended name  en portmanteau  en portmanteau word  
6 brànding verbal > creació de noms de marca ca acronímia terme pral.n f es acronimia  fr acronymie  en acronym formation  en blending  
7 brànding > conceptes generals ca activació de marca terme pral.n f es activación de marca  fr activation de marque  en brand activation  
8 brànding verbal > creació de noms de marca ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  
9 brànding verbal > llenguatge de marca ca adequació terme pral.n f es adecuación  fr adéquation  en appropriateness  
10 brànding verbal ca adreça d'Internet terme pral.n f es dirección de Internet  fr adresse Internet  en Internet address  
11 brànding verbal ca adreça electrònica terme pral.n f es dirección de correo electrónico  es dirección electrónica  fr adresse courriel  fr adresse de courriel  fr adresse de courrier électronique  fr adresse électronique  en e-mail adress  en electronic address  en electronic mail address  en Internet e-mail address  
12 brànding verbal > creació de noms de marca ca afèresi terme pral.n f es aféresis  fr aphérèse  en aphaeresis  
13 brànding verbal > creació de noms de marca ca afix terme pral.n m es afijo  fr affixe  en affix  
14 brànding verbal > creació de noms de marca ca afixació terme pral.n f es afijación  fr affixation  en affixation  
15 brànding > conceptes generals ca agència de brànding terme pral.n f es agencia de branding  es consultora de branding  es consultora de marca  fr agence conseil en branding  fr agence de branding  fr agence de conseil en marque  fr agence de marque  en brand agency  en brand consultancy  en branding agency  en branding consultancy  en branding firm  
16 brànding verbal > creació de noms de marca ca agència de creació de noms de marca terme pral.n f es agencia de naming  es consultoría de naming  fr agence conseil en naming  fr agence de naming  en naming agency  en naming consultancy  en naming firm  
17 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca agent de la propietat industrial terme pral.n m, f es agente de la propiedad industrial  fr agent de marques de commerce  fr conseil en propriété industrielle  en industrial property agent  en trademark agent  en trademark attorney  
18 brànding verbal > creació de noms de marca ca àlies terme pral.n m ca sobrenom terme pral.n m es alias  es apodo  es sobrenombre  fr alias  fr pseudonyme  fr surnom  en moniker  en nickname  
19 brànding verbal > creació de noms de marca ca al·literació terme pral.n f es aliteración  fr allitération  en alliteration  
20 brànding verbal > creació de noms de marca ca al·lusió terme pral.n f ca referència evocativa sin. compl.n f es alusión  es referencia evocativa  fr allusion  en allusion  en evocative reference  
21 brànding verbal ca ambigüitat terme pral.n f ca amfibologia sin. compl.n f es ambigüedad  es anfibología  fr ambiguïté  fr amphibologie  en ambiguity  en amphibology  
22 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca àmbit territorial terme pral.n m es ámbito territorial  fr portée territoriale  en territorial scope  
23 brànding verbal > creació de noms de marca ca anàfora terme pral.n f es anáfora  fr anaphore  en anaphora  
24 brànding verbal > creació de noms de marca ca anagrama terme pral.n m es anagrama  fr anagramme  en anagram  en transposal  
25 brànding verbal ca anàlisi de sentiments terme pral.n f ca anàlisi d'opinions sin. compl.n f es análisis de opiniones  es análisis de sentimientos  es minería de opiniones  fr analyse de sentiments  fr détection d'opinions  en opinion mining  en sentiment analysis  en sentiment mining  
26 brànding verbal ca anàlisi de contingut terme pral.n f es análisis de contenido  fr analyse de contenu  en content analysis  
27 brànding verbal > creació de noms de marca ca anàlisi de la competència terme pral.n f es análisis de la competencia  es estudio de la competencia  fr analyse de la concurrence  fr audit de la concurrence  fr étude de la concurrence  en competitive analysis  en competitor analysis  en competitor research  
28 brànding verbal > llenguatge de marca ca analítica textual terme pral.n f ca mineria de textos terme pral.n f es analítica textual  es minería de textos  fr analyse de texte  fr analyse textuelle  fr exploration de texte  fr fouille de textes  en text analytics  en text data mining  en text mining  
29 brànding verbal > creació de noms de marca ca analogia terme pral.n f es analogía  fr analogie  en analogy  
30 brànding verbal > creació de noms de marca ca anomenador | anomenadora terme pral.n m, f es nombrador | nombradora  fr créateur de noms de marque | créatrice de noms de marque  fr namer  en brand name creator  en namer  
31 brànding verbal > creació de noms de marca ca anomenar terme pral.v tr es nombrar  fr nommer  en name, to  
32 brànding verbal > creació de noms de marca ca antònim terme pral.n m es antónimo  fr antonyme  en antonym  
33 brànding verbal > creació de noms de marca ca antonomàsia terme pral.n f es antonomasia  fr antonomasie  en antonomasia  
34 brànding verbal > creació de noms de marca ca antropònim terme pral.n m es antropónimo  fr anthroponyme  en anthroponym  en personal name  
35 brànding verbal > creació de noms de marca ca apòcope terme pral.n f es apócope  fr apocope  en apocope  
36 brànding verbal > creació de noms de marca ca aposició terme pral.n f es aposición  fr apposition  en apposition  
37 brànding verbal > creació de noms de marca ca aptònim terme pral.n m es antropónimo atributivo  es antropónimo evocativo  es aptónimo  es aptrónimo  es caracterónimo  es caractónimo  es nombre parlante  fr aptonyme  en aptonym  en aptronym  en charactonym  en euonym  
38 brànding verbal > creació de noms de marca ca arcaisme terme pral.n m es arcaismo  fr archaïsme  en archaism  
39 brànding verbal > creació de noms de marca ca argot terme pral.n m es argot  es jerga  fr argot  en jargon  en slang  
40 brànding > conceptes generals ca arquetip de marca terme pral.n m es arquetipo de marca  fr archétype de marque  en brand archetype  
41 brànding > conceptes generals ca arquitectura d'aval terme pral.n f es arquitectura de endoso  es arquitectura de marca de respaldo  es arquitectura de respaldo  es endorso  es endoso  es respaldo  fr caution  fr endossement  en endorsed brand strategy  en endorsement  en endorser brand architecture  
42 brànding > conceptes generals ca arquitectura de marca terme pral.n f ca estructura de marca sin. compl.n f es arquitectura de marca  es estructura de marca  fr architecture de marque  fr structure de marque  en brand architecture  en brand structure  
43 brànding > conceptes generals ca arquitectura de marca monolítica terme pral.n f ca estratègia de marca única terme pral.n f es arquitectura de marca monolítica  es estrategia de marca única  fr architecture de marque monolithique  fr stratégie de marque unique  en branded house  en masterbrand architecture  en monolithic brand architecture  en unique brand architecture  
44 brànding verbal > creació de noms de marca ca arquitectura de noms terme pral.n f ca nomenclatura terme pral.n f es arquitectura de nombres  es arquitectura nominal  es nomenclatura  fr architecture nominale  fr nomenclature  en naming architecture  en nomenclature system  
45 brànding > conceptes generals ca arquitectura multimarca terme pral.n f es arquitectura de marcas independientes  es arquitectura multimarca  es estrategia de marca individual  es estrategia multimarca  fr stratégie de marques multiples  fr stratégie multimarque  en freestanding brand architecture  en house of brands  en individual product branding  en multi-brand architecture  en multi-brand strategy  en pluralistic brand architecture  
46 brànding verbal > creació de noms de marca ca arrel terme pral.n f es raíz  fr racine  fr radical  en root  en root word  
47 brànding verbal > creació de noms de marca ca arrel terme pral.n f ca radical terme pral.n m es raíz  fr racine  fr radical  en root  en root word  
48 brànding verbal > brànding sonor ca bot terme pral.n m ca bot de conversa terme pral.n m ca assistent virtual sin. compl.n m es asistente virtual  es asistente virtual de voz  es bot  es chatbot  fr agent conversationnel  fr assistant virtuel  fr chatbot  fr robot conversationnel  en bot  en chatbot  en talkbot  en virtual agent  en virtual assistant  
49 brànding > conceptes generals ca associació de marques terme pral.n f es cobranding  fr alliance de marques  fr association de marques  fr co-branding  fr cobranding  fr cogriffage  fr comarquage  en co-branding  en cobranding  
50 brànding verbal > creació de noms de marca ca assonància terme pral.n f es asonancia  fr assonance  en assonance  
51 brànding verbal > creació de noms de marca ca lítote terme pral.n f ca atenuació sin. compl.n f es atenuación  es litote  es lítote  es litotes  es lítotes  fr litote  en litotes  en understatement  
52 brànding verbal > creació de noms de marca ca etimologia popular terme pral.n f ca atracció paronímica sin. compl.n f es atracción paronímica  es etimología popular  fr attraction paronymique  fr étymologie populaire  en folk etimology  en popular etymology  
53 brànding > conceptes generals ca atribut de marca terme pral.n m es atributo de marca  fr attribut de marque  en brand attribute  
54 brànding > conceptes generals ca atribut de personalitat terme pral.n m es atributo de personalidad  fr attribut de personnalité  en personality attribute  
55 brànding > conceptes generals ca atribut de producte terme pral.n m es atributo de producto  fr attribut de produit  fr attribut produit  en product attribute  
56 brànding verbal > creació de noms de marca ca atribut fonètic terme pral.n m es atributo fonético  
57 brànding verbal > creació de noms de marca ca atribut morfològic terme pral.n m es atributo morfológico  
58 brànding verbal > creació de noms de marca ca atribut semàntic terme pral.n m es atributo semántico  
59 brànding verbal ca auditoria d'identitat verbal terme pral.n f es auditoría de identidad verbal  fr audit d'identité verbale  fr audit de langage  en brand language audit  en brand verbal audit  en verbal audit  
60 brànding > conceptes generals ca auditoria de marca terme pral.n f es auditoría de marca  fr audit de marque  en brand audit  
61 brànding verbal > creació de noms de marca ca augmentatiu -iva terme pral.adj es aumentativo -va  fr augmentatif, ive  en augmentative  
62 brànding verbal > creació de noms de marca ca autoantònim terme pral.n m es autoantónimo  es contrónimo  fr auto-antonyme  fr contronyme  en autoantonym  en contranym  en contronym  
63 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca Autoritat d'Assignació de Dominis d'Internet terme pral.n f ca IANA siglan f es Autoridad de Asignación de Números en Internet  es IANA  fr Autorité d'allocation des numéros de l'Internet  fr IANA  en Internet Assigned Numbers Authority  en IANA  
64 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca avaluació de nom terme pral.n f es auditoría de nombre  es evaluación de nombre  fr validation de nom  en name evaluation  
65 brànding verbal ca vocabulari de marca terme pral.n m ca banc de paraules sin. compl.n m es banco de palabras  es vocabulario de marca  fr banque de mots  fr lexique de marque  fr vocabulaire de marque  en brand dictionary  en brand lexicon  en brand vocabulary  en corporate wording  en word bank  
66 brànding verbal > brànding sonor ca banc de veus terme pral.n m es banco de voces  fr banque de voix  en voice bank  en voiceover bank  
67 brànding verbal > creació de noms de marca ca barbarisme terme pral.n m es barbarismo  fr barbarisme  en barbarism  
68 brànding > conceptes generals ca benefici terme pral.n m es beneficio  fr bénéfice  fr bénéfice comsommateur  en benefit  
69 brànding verbal > creació de noms de marca ca bifront terme pral.n m es anacíclico  es bifronte  es inversión  es semipalíndromo  fr anacyclique  en anacyclic  
70 brànding > conceptes generals ca brànding terme pral.n m ca construcció de marca terme pral.n f es branding  es construcción de marca  fr branding  fr construction de marque  en branding  
71 brànding > conceptes generals ca brànding personal terme pral.n m ca construcció de la identitat personal terme pral.n f es branding personal  fr management de soi  fr marketing de soi  fr personal branding  en personal branding  
72 brànding verbal > brànding sonor ca brànding sonor terme pral.n m ca construcció de la identitat sonora terme pral.n f es audiobranding  es branding acústico  es branding auditivo  es branding sonoro  fr branding auditif  fr branding sonore  en acoustic branding  en audio branding  en sonic branding  en sound branding  
73 brànding verbal ca brànding verbal terme pral.n m ca construcció de la identitat verbal terme pral.n f es branding verbal  fr branding verbal  en verbal branding  
74 brànding verbal > creació de noms de marca ca brífing terme pral.n m es briefing  fr brief  en brief  
75 brànding verbal > creació de noms de marca ca brífing creatiu terme pral.n m es briefing creativo  fr brief créatif  en creative brief  
76 brànding verbal ca butlletí d'informació terme pral.n m ca butlletí electrònic terme pral.n m es boletín de información  es boletín digital  es boletín electrónico  fr infocourriel  fr infolettre  fr lettre d'information électronique  en e-mail newsletter  en e-newsletter  en newsletter  
77 brànding verbal ca butlletí intern terme pral.n m es boletín interno  es revista interna  fr bulletin interne  fr journal interne  en house journal  en house organ  en in-house journal  en in-house magazine  en internal house organ  
78 brànding verbal > creació de noms de marca ca cacofonia terme pral.n f ca dissonància terme pral.n f es cacofonía  es disonancia  fr cacophonie  fr dissonance  en cacophony  en dissonance  
79 brànding verbal > creació de noms de marca ca calc terme pral.n m es calco  fr calque  fr calque linguistique  en calque  en loan translation  en root-for-root translation  en word-for-word translation  
80 brànding verbal > creació de noms de marca ca camp associatiu terme pral.n m es campo asociativo  fr champ associatif  en associative field  
81 brànding verbal > creació de noms de marca ca camp semàntic terme pral.n m es campo semántico  fr champ sémantique  en semantic field  
82 brànding verbal > brànding sonor ca cançó corporativa terme pral.n f es canción corporativa  fr chanson d'entreprise  en corporate song  
83 brànding verbal > brànding sonor ca cançó de marca terme pral.n f es canción de marca  fr chanson de marque  en brand song  
84 brànding verbal > creació de noms de marca ca canvi de nom terme pral.n m es cambio de nombre  es renaming  fr changement de nom  en name change  en renaming  
85 brànding verbal ca carta publicitària terme pral.n f es carta comercial  es carta publicitaria  fr lettre de vente  fr lettre publicitaire  en direct-response letter  en sales letter  
86 brànding > conceptes generals ca cartera de marques terme pral.n f es cartera de marcas  es portfolio de marcas  fr portefeuille de marques  en brand portfolio  
87 brànding > conceptes generals ca centre de marca terme pral.n m es centro de marca  es portal de marca  fr centre de marque  en brand center  en brand portal  
88 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca cercador de dominis terme pral.n m es buscador de dominios  es buscador de nombres de dominio  fr moteur de recherche de domaines  fr moteur de recherche de noms de domaines  en domain search engine  
89 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca cercador de marques terme pral.n m es buscador de marcas  es localizador de marcas  fr moteur de recherche de marques  en trademark search engine  
90 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca transferència terme pral.n f ca cessió sin. compl.n f es cesión  es transferencia  fr cession  fr transfert  en assignment  en transfer  
91 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca ciberocupa terme pral.n m, f es ciberocupa  es ciberocupante  fr cybersquatteur | cybersquatteuse  en cybersquatter  en domain name grabber  en domain name squatter  en domainer  
92 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca ciberocupació terme pral.n f es apropiación de dominios  es ciberocupación  fr cybersquattage  en cybersquatting  en domain squatting  
93 brànding verbal > creació de noms de marca ca tipus de nom terme pral.n m ca classe de nom sin. compl.n f es tipo de nombre  fr style du nom  fr type de nom  en name style  en type of name  
94 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca classe de registre terme pral.n f es clase de registro  fr classe de produits et services  fr classe juridique  en trademark class  
95 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca Classificació Internacional de Niça terme pral.n f es Clasificación Internacional de Niza  fr Classification Internationale de Nice  en International Nice Classification  
96 brànding verbal > creació de noms de marca ca coherència terme pral.n f es coherencia  fr cohérence  en coherence  
97 brànding > conceptes generals ca coherència de marca terme pral.n f es coherencia de marca  fr cohérence de marque  en brand coherence  
98 brànding verbal > creació de noms de marca ca coherència semàntica terme pral.n f es coherencia semántica  en semantic fitness  
99 brànding verbal > creació de noms de marca ca cohipònim terme pral.n m es cohipónimo  fr cohyponyme  en cohyponym  
100 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca identitat terme pral.n f ca coincidència exacta sin. compl.n f es coincidencia directa  es coincidencia exacta  es identidad  fr identité  en identical brand name  en identical mark  
101 brànding verbal > creació de noms de marca ca col·locació terme pral.n f es colocación  fr collocation  en collocation  
102 brànding verbal > creació de noms de marca ca composició terme pral.n f es composición  fr composition  en composition  en compounding  
103 brànding verbal > llenguatge de marca ca comunicació externa terme pral.n f es comunicación externa  fr communication externe  fr communication ouverte  en external communication  
104 brànding verbal > llenguatge de marca ca comunicació interna terme pral.n f es comunicación interna  fr communication interne  en internal communication  
105 brànding verbal ca comunicació verbal terme pral.n f es comunicación verbal  fr communication verbale  en verbal communication  
106 brànding verbal ca nota de premsa terme pral.n f ca comunicat de premsa sin. compl.n m es comunicado de prensa  es nota de prensa  es remitido de prensa  fr communiqué de presse  fr information à la presse  en news release  en press release  
107 brànding verbal > llenguatge de marca ca comunicat intern terme pral.n m ca nota interna sin. compl.n f es comunicado interno  es nota interna  fr note de service  fr note interne  en internal memorandum  en interoffice memorandum  
108 brànding > conceptes generals ca concepte de producte terme pral.n m es concepto de producto  fr concept de produit  fr concept produit  en product concept  
109 brànding verbal > creació de noms de marca ca concurs de creació de noms de marca terme pral.n m es concurso de naming  fr concours de création de nom  fr concours de naming  en naming competition  en naming contest  en naming pitch  
110 brànding verbal > creació de noms de marca ca connotació terme pral.n f es connotación  fr connotation  en connotation  
111 brànding verbal > creació de noms de marca ca consistència terme pral.n f es consistencia  fr consistance  en consistency  
112 brànding > conceptes generals ca consistència de marca terme pral.n f es consistencia de marca  fr consistance de marque  en brand consistency  
113 brànding verbal > creació de noms de marca ca consultor de creació de noms de marca | consultora de creació de noms de marca terme pral.n m, f es asesor en naming | asesora en naming  es consultor de naming | consultora de naming  fr consultant en naming | consultante en naming  en naming consultant  
114 brànding > conceptes generals ca consultor de marca | consultora de marca terme pral.n m, f es consultor de marca | consultora de marca  fr consultant de marque | consultante de marque  en brand consultant  
115 brànding verbal > creació de noms de marca ca contextualitzar terme pral.v tr es contextualizar  fr contextualiser  en contextualize, to  
116 brànding verbal > creació de noms de marca ca contrabrífing terme pral.n m es contrabriefing  fr débrief  fr débriefing  en debriefing  
117 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca Corporació d'Internet per a l'Assignació de Noms i Números terme pral.n f ca ICANN siglan f es Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números  es ICANN  fr Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet  fr ICANN  en Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  en ICANN  
118 brànding verbal > llenguatge de marca ca corpus terme pral.n m ca corpus lingüístic terme pral.n m es corpus  es corpus lingüístico  fr corpus  fr corpus linguistique  en corpus  en linguistic corpus  
119 brànding verbal ca correcció d'estil terme pral.n f es corrección de estilo  fr correction d'épreuves  en proofreading  
120 brànding verbal ca corrector de textos | correctora de textos terme pral.n m, f es corrector de textos | correctora de textos  fr correcteur d'épreuves | correctrice d'épreuves  en proofreader  
121 brànding verbal ca verificador ortogràfic terme pral.n m ca corrector ortogràfic sin. compl.n m es corrector ortográfico  es verificador ortográfico  fr correcteur d'orthographe  fr correcteur informatique  fr correcteur orthographique  fr vérificateur d'orthographe  fr vérificateur orthographique  en spelling checker  en spelling corrector  
122 brànding verbal ca correu electrònic terme pral.n m ca missatge electrònic terme pral.n m es correo electrónico  es e-mail  es mensaje electrónico  fr courriel  fr courrier électronique  fr message électronique  en e-mail  en electronic mail  en electronic message  
123 brànding verbal ca cos de text terme pral.n m es cuerpo de texto  fr corps d'annonce  fr corps de texte  fr texte principale  en body copy  
124 brànding verbal > creació de noms de marca ca creació de noms de marca terme pral.n f es creación de nombres de marca  es naming  es nominología  fr création de nom de marque  fr création de noms  fr naming  en brand name development  en name creation  en naming  
125 brànding verbal > creació de noms de marca ca credibilitat terme pral.n f es credibilidad  fr crédibilité  en credibility  
126 brànding verbal ca crida a l'acció terme pral.n f ca CTA siglan f es call to action  es llamada a la acción  es CTA  fr appel à l'action  fr incitation à l'action  fr CTA  en call to action  en CTA  
127 brànding verbal > creació de noms de marca ca criptònim terme pral.n m ca nom en clau sin. compl.n m ca nom en codi sin. compl.n m es criptónimo  es nombre en clave  es nombre en código  es nombre interno  fr nom de code  en code name  en cryptonym  en internal name  
128 brànding > conceptes generals ca cultura corporativa terme pral.n f ca cultura d'empresa terme pral.n f es cultura corporativa  es cultura de empresa  es cultura organizacional  fr culture d'entreprise  fr culture organisationnelle  en company culture  en corporate culture  en organisational culture  
129 brànding > conceptes generals ca declaració de posicionament terme pral.n f es declaración de posicionamiento  es enunciado de posicionamiento  fr déclaration de positionnement  fr énoncé de positionnement  en positioning statement  
130 brànding verbal ca terme terme pral.n m ca denominació sin. compl.n f es denominación  es término  fr désignation  fr term  en designation  en term  
131 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca denominació d'origen terme pral.n f ca DO siglan f es denominación de origen  es DO  fr appellation d'origine  fr appellation d'origine contrôlée  fr AO  fr AOC  en appellation of origin  en denomination of origin  en AO  
132 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca denominació d'origen protegida terme pral.n f ca DOP siglan f es denominación de origen protegida  es DOP  fr appellation d'origine protégée  fr AOP  en protected appellation of origin  en protected denomination of origin  en protected designation of origin  en PAO  en PDO  
133 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca denominació social terme pral.n f es denominación social  fr dénomination sociale  fr nom d'entreprise  fr nom de société  en corporate name  
134 brànding verbal > creació de noms de marca ca denotació terme pral.n f es denotación  fr dénotation  en denotation  
135 brànding verbal ca densitat de paraules clau terme pral.n f es densidad de palabras clave  fr densité de mots clés  en keyword density  
136 brànding verbal > creació de noms de marca ca derivació terme pral.n f es derivación  fr dérivation  en derivation  
137 brànding verbal ca desambiguació morfosintàctica terme pral.n m ca etiquetatge gramatical sin. compl.n m es desambiguación morfosintáctica  es etiquetado gramatical  fr désambiguïsation morphosyntaxique  fr étiquetage morpho-syntaxique  en grammatical tagging  en morphosyntactic disambiguation  en part-of-speech tagging  en POS tagging  
138 brànding verbal ca desambiguació semàntica terme pral.n f es desambiguación semántica  fr désambiguïsation lexicale  fr désambiguïsation sémantique  en word sense disambiguation  
139 brànding verbal > creació de noms de marca ca descriptor terme pral.n m ca descriptor genèric terme pral.n m es descriptor  es descriptor genérico  fr descripteur  en descriptor  en generic descriptor  en label  
140 brànding > conceptes generals ca desmarcament terme pral.n m es debranding  es desmarquización  fr debranding  en debranding  
141 brànding verbal > creació de noms de marca ca diccionari terme pral.n m es diccionario  fr dictionnaire  en dictionary  
142 brànding verbal > creació de noms de marca ca diccionari d'antònims terme pral.n m es diccionario de antónimos  fr dictionnaire d'antonymes  en antonyms dictionary  en dictionary of antonyms  
143 brànding verbal > creació de noms de marca ca diccionari de col·locacions terme pral.n m es diccionario de colocaciones  fr dictionnaire des collocations  en collocation dictionary  
144 brànding verbal > creació de noms de marca ca diccionari de la rima terme pral.n m es diccionario de la rima  fr dictionnaire de la rime  en dictionary of rhymes  
145 brànding verbal > llenguatge de marca ca diccionari de mots buits terme pral.n m ca llista de mots buits terme pral.n f es diccionario de palabras vacías  es lista de palabras vacías  fr antidictionnaire  fr liste de mots vides  en noise word list  en stop word list  
146 brànding verbal > creació de noms de marca ca diccionari de sinònims terme pral.n m es diccionario de sinónimos  fr dictionnaire de synonymes  en dictionary of synonyms  en synonyms dictionary  
147 brànding verbal > creació de noms de marca ca diccionari ideològic terme pral.n m es diccionario ideológico  fr dictionnaire idéologique  en conceptual dictionary  en ideological dictionary  en onomasiological dictionary  en systematic dictionary  en thematic dictionary  
148 brànding verbal > creació de noms de marca ca diccionari invers terme pral.n m es diccionario inverso  fr dictionnaire inverse  en backward dictionary  en retrograde dictionary  en reverse dictionary  
149 brànding verbal > creació de noms de marca ca diccionari terminològic terme pral.n m es diccionario terminológico  fr dictionnaire terminologique  en terminological dictionary  
150 brànding verbal > creació de noms de marca ca diccionari visual terme pral.n m es diccionario visual  fr dictionnaire visuel  en visual dictionary  
151 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca dilució de marca terme pral.n f es dilución de marca  fr déchéance de marque  fr dilution de marque  en trademark dilution  
152 brànding verbal > creació de noms de marca ca diminutiu -iva terme pral.adj es diminutivo -va  fr diminutif, ive  en diminutive  
153 brànding > conceptes generals ca director de marca | directora de marca terme pral.n m, f es director de marca | directora de marca  es gestor de marca | gestora de marca  es responsable de marca  fr chef de marque  fr responsable de marque  en brand manager  
154 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca disponibilitat de domini terme pral.n f ca disponibilitat de nom de domini terme pral.n f es disponibilidad de dominio  es disponibilidad de nombre de dominio  fr disponibilité de domaine  fr disponibilité de nom de domaine  en domain availability  en domain name availability  
155 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca disponibilitat de registre terme pral.n f ca viabilitat de registre terme pral.n f ca disponibilitat legal sin. compl.n f es disponibilidad de registro  es disponibilidad jurídica  es disponibilidad legal  es viabilidad de registro  fr disponibilité juridique  fr disponibilité légale  fr viabilité juridique  en legal availability  en trademark availability  en trademark viability  
156 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca distinció terme pral.n f es distinción  es distintividad  fr distinctivité  en distinctiveness  en uniqueness  
157 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca distinció terme pral.n f es distinción  es distintividad  fr distinctivité  en distinctiveness  en uniqueness  
158 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca distintiu -iva terme pral.adj es distintivo -va  fr distinctif, ive  en distinctive  
159 brànding verbal > creació de noms de marca ca distintiu -iva terme pral.adj es distintivo -va  fr distinctif, ive  en distinctive  
160 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca sistema de noms de domini terme pral.n m ca DNS siglan m es sistema de nombres de dominio  es DNS  fr adressage par domaines  fr annuaire des domaines  fr système d'adressage par domaines  fr système de noms de domaine  fr DNS  en domain name system  en DNS  
161 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca domini terme pral.n m ca nom de domini terme pral.n m es dominio  es nombre de dominio  fr domaine  fr nom de domaine  fr nom de site Internet  en domain name  
162 brànding verbal ca domini de coincidència exacta terme pral.n m ca EMD siglan m es dominio de coincidencia exacta  es dominio de palabra clave  es EMD  fr nom de domaine exact  fr EMD  en exact-match domain  en EMD  
163 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca domini de primer nivell terme pral.n m es dominio de nivel superior  es dominio de primer nivel  fr domaine de premier niveau  fr domaine de tête  fr domaine principal  en top level domain  en TLD  
164 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca domini de primer nivell de marca terme pral.n m es dominio de primer nivel de marca  fr domaine de premier niveau DotBrand  fr extension .marque  fr .marque  fr point marque  en dotBrand  en dotBrand domain  en dotBrand top level domain  
165 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca domini genèric terme pral.n m ca domini de primer nivell genèric sin. compl.n m es dominio de nivel superior genérico  es dominio de primer nivel genérico  es dominio genérico  fr domaine générique  fr domaine générique de premier niveau  en generic domain  en generic top-level domain  en gTLD  
166 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca domini territorial terme pral.n m ca domini de primer nivell territorial sin. compl.n m es dominio de nivel superior de código de país  es dominio de nivel superior geográfico  es dominio de primer nivel territorial  es dominio territorial  fr domaine de pays  fr domaine de premier niveau de code de pays  fr domaine de premier niveau géographique  fr domaine de tête de code de pays  fr domaine national  en country code top-level domain  en ccTLD  
167 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca domini de segon nivell terme pral.n m es dominio de segundo nivel  fr domaine de deuxième niveau  fr domaine de second niveau  en second level domain  en SLD  
168 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca drets anteriors terme pral.n m pl es derechos anteriores  fr droits antérieurs  fr droits d'antériorité  en former rights  en prior rights  
169 brànding verbal > creació de noms de marca ca drets de denominació terme pral.n m pl es derechos de denominación  es derechos de denominación comercial  es derechos sobre el nombre  es naming rights  fr droits d'appellation  fr droits de dénomination  fr droits de naming  fr parrainage-titre  en naming rights  
170 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca drets de marca terme pral.n m pl es derechos de marca  fr droits de marque  en brand rights  en proprietary rights  en trademark rights  
171 brànding verbal > creació de noms de marca ca eix de creació terme pral.n m es eje de creación  fr axe créatif  fr axe de création  en creative theme  
172 brànding verbal > creació de noms de marca ca elisió terme pral.n f es elisión  fr élision  en elision  en omission  
173 brànding verbal > creació de noms de marca ca el·lipsi terme pral.n f es elipsis  fr ellipse  en ellipsis  
174 brànding verbal > creació de noms de marca ca epònim terme pral.n m es epónimo  fr éponyme  en eponym  
175 brànding verbal > creació de noms de marca ca equip creatiu terme pral.n m es equipo creativo  fr équipe créative  en creative team  en naming team  
176 brànding verbal ca escurçador d'URL terme pral.n m es acortador de direcciones web  es acortador de URL  fr réducteur d'URL  en URL shortener  
177 brànding verbal ca eslògan terme pral.n m es claim  es eslogan  es eslogan de campaña  fr signature  en advertising claim  en advertising slogan  en slogan  
178 brànding verbal ca eslògan de marca terme pral.n m es claim de marca  es eslogan de marca  fr signature de marque  en base line  en brand slogan  en brandline  en endline  en strapline  en tagline  
179 brànding > conceptes generals ca espai de marca terme pral.n m es territorio de marca  fr territoire de marque  en brand territory  
180 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca especialitat tradicional garantida terme pral.n f ca ETG siglan f es especialidad tradicional garantizada  es ETG  fr spécialité traditionnelle garantie  fr STG  en tradicional speciality guaranteed  en TSG  
181 brànding > conceptes generals ca essència de marca terme pral.n f es esencia de marca  fr essence de la marque  en brand essence  
182 brànding verbal ca estil terme pral.n m es estilo  fr style verbal  en verbal style  
183 brànding verbal > creació de noms de marca ca estratègia de creació de noms de marca terme pral.n f es estrategia de naming  fr stratégie d'appellation  fr stratégie de naming  en naming strategy  
184 brànding > conceptes generals ca estratègia de marca terme pral.n f es estrategia de marca  fr stratégie de marque  en brand strategy  
185 brànding verbal > creació de noms de marca ca etimologia terme pral.n f es etimología  fr étymologie  en etymology  
186 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca etiqueta terme pral.n f es etiqueta  fr croisillon  fr mot-clic  fr mot-dièse  en hashtag  
187 brànding verbal > creació de noms de marca ca eufemisme terme pral.n m es eufemismo  fr euphémisme  en euphemism  
188 brànding verbal > creació de noms de marca ca eufonia terme pral.n f es eufonía  fr euphonie  en euphony  
189 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea terme pral.n f ca EUIPO siglan f es Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea  es EUIPO  fr Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle  fr EUIPO  en European Union Intellectual Property Office  en EUIPO  
190 brànding > conceptes generals ca experiència de marca terme pral.n f es experiencia de marca  fr expérience de marque  en brand experience  
191 brànding > conceptes generals ca expressió de marca terme pral.n f es expresión de marca  fr expression de marque  en brand expression  
192 brànding > conceptes generals ca extensió de línia terme pral.n f es extensión de línea  fr élargissement de la gamme  fr extension de gamme  en line extension  
193 brànding > conceptes generals ca extensió de marca terme pral.n f es extensión de marca  fr extension de marque  en brand extension  
194 brànding verbal ca reconeixement d'entitats amb nom terme pral.n m ca extracció d'entitats sin. compl.n f es extracción de entidades  es reconocimiento de entidades nombradas  fr extraction d'entités nommées  fr reconnaissance d'entités nommées  en entity chunking  en entity extraction  en entity name extraction  en named entity chunking  en named entity recognition  en NER  
195 brànding verbal ca falca terme pral.n f es cuña de radio  es cuña radiofónica  fr annonce radio  en radio commercial  en radio spot  
196 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca família de marques terme pral.n f es familia de marcas  es serie de marcas  fr famille de marques  fr série de marques  en family of trademarks  en series of trademarks  
197 brànding verbal > creació de noms de marca ca filtratge cultural terme pral.n m es filtraje cultural  es validación cultural  fr validation culturelle  en cultural check  en cultural screening  
198 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca filtratge en profunditat terme pral.n m es filtraje en profundidad  es filtraje profundo  fr recherche approfondie  fr recherche juridique approfondie  en comprehensive trademark search  en full clearance search  en full trademark screening  en full trademark search  
199 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca filtratge jurídic terme pral.n m es búsqueda de anterioridades  es control jurídico  es filtraje jurídico  fr filtrage juridique  fr recherche d'anteriorités  fr validation juridique  fr vérification juridique  en anteriority search  en clearance search  en legal research  en legal screening  en prior trademark search  en trademark screening  
200 brànding verbal > creació de noms de marca ca filtratge lingüístic terme pral.n m es análisis lingüístico  es chequeo lingüístico  es control lingüístico  es filtraje lingüístico  es validación lingüística  fr filtrage linguistique  fr validation linguistique  en language check  en linguistic analysis  en linguistic check  en linguistic evaluation  en linguistic screening  
201 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca filtratge per identitats terme pral.n m es filtraje por identidades  fr filtrage à l'identique  fr validation à l'identique  fr vérification à l'identique  en identical search  en search for identical trademarks  
202 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca filtratge per semblances terme pral.n m ca filtratge per similituds terme pral.n m es filtraje por similitudes  fr filtrage à l'approchant  fr recheche de similitude  fr recherche à l'approchant  en search for similar trademarks  en similarity search  
203 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca filtratge preliminar terme pral.n m es filtraje preliminar  fr préfiltrage juridique  en knock-out search  en legal pre-screening  en preliminary screening search  en preliminary trademark screening  en preliminary trademark search  en trademark pre-screening  
204 brànding verbal > creació de noms de marca ca flexibilitat terme pral.n f es flexibilidad  fr adaptabilité  fr flexibilité  en extensibility  en flexibility  en longevity  
205 brànding verbal > creació de noms de marca ca fonema terme pral.n m es fonema  fr phonème  en phoneme  
206 brànding verbal > creació de noms de marca ca fonestema terme pral.n m es fonestema  es fonoestema  fr phonaesthème  fr phonesthème  en phonaestheme  en phonestheme  
207 brànding verbal > creació de noms de marca ca fonètica terme pral.n f es fonética  fr phonétique  en phonetics  
208 brànding verbal > creació de noms de marca ca fonosimbolisme terme pral.n m es fonosemántica  es fonosimbolismo  es simbolismo fonético  es simbolismo sonoro  fr phonosémantique  fr phonosymbolisme  fr symbolisme phonétique  en phonesthesia  en phonetic symbolism  en phonosemantics  en sound symbolism  
209 brànding verbal > creació de noms de marca ca formant terme pral.n m es formante  es formativo  fr formant  en formative  
210 brànding verbal ca fragmentació terme pral.n f es chunking  fr chunking  fr découpage  fr groupement  fr segmentation  en chunking  
211 brànding verbal > creació de noms de marca ca frase terme pral.n f es frase  fr phrase  en sentence  
212 brànding verbal > creació de noms de marca ca frase feta terme pral.n f es frase hecha  es frase idiomática  fr phrase faite  en idiom  
213 brànding verbal > llenguatge de marca ca freqüència terme pral.n f es frecuencia  fr fréquence  en frequency  
214 brànding verbal > llenguatge de marca ca funció del llenguatge terme pral.n f es función del lenguaje  es función lingüística  fr fonction du langage  fr fonction linguistique  en language function  en linguistic function  
215 brànding verbal > llenguatge de marca ca generació de llenguatge natural terme pral.n f ca GLN siglan f es generación de lenguaje natural  es GLN  fr génération de langage naturel  fr GLN  en natural language generation  en NLG  
216 brànding verbal > creació de noms de marca ca generació de noms de marca terme pral.n f es generación de nombres de marca  fr génération de noms de marque  en brand name generation  
217 brànding verbal > creació de noms de marca ca generador de noms terme pral.n m es generador de nombres  fr générateur de noms  fr logiciel de création de noms  en name generator  
218 brànding verbal > creació de noms de marca ca generalització terme pral.n f es banalización  es degeneración  es generalización  es genericidad sobrevenida  es vulgarización  fr banalisation de la marque  fr déchéance de marque  fr dégénérescence  fr dégénérescence de marque  fr vulgarisation de la marque  en genericisation  en trademark erosion  en trademark generification  
219 brànding verbal > creació de noms de marca ca gènere terme pral.n m ca gènere gramatical terme pral.n m es género  es género gramatical  fr genre  fr genre grammatical  en gender  en grammatical gender  
220 brànding verbal > creació de noms de marca ca gentilici terme pral.n m es gentilicio  fr ethnonyme  fr gentilé  en demonym  en gentilic  
221 brànding > conceptes generals ca gestió de marca terme pral.n f es dirección estratégica de marca  es gestión de marca  fr gestion de marque  en brand management  
222 brànding verbal ca gestió de terminologia corporativa terme pral.n f es gestión de terminología corporativa  fr gestion de la terminologie de l'entreprise  en corporate terminology management  
223 brànding verbal > creació de noms de marca ca glossari terme pral.n m es glosario  fr glossaire  en glossary  
224 brànding verbal > creació de noms de marca ca grafema terme pral.n m es grafema  fr graphème  en grapheme  
225 brànding verbal > creació de noms de marca ca grafia terme pral.n f es grafía  fr graphie  en spelling  en written form  
226 brànding verbal > creació de noms de marca ca grup de discussió terme pral.n m ca reunió de grup terme pral.n f es grupo de discusión  es reunión de grupo  fr discussion de groupe  fr réunion de groupe  en focus group  en group discussion  
227 brànding > conceptes generals ca guarda de marca terme pral.n f es brand guardian  es guardián de marca  fr gardien de la marque  en brand guardian  en brand guardianship  
228 brànding > conceptes generals ca guarda de marca terme pral.n m, f es brand guardian  es guardián de marca | guardiana de marca  fr gardien de la marque | gardienne de la marque  en brand guardian  en brand guardianship  
229 brànding verbal ca llibre d'estil terme pral.n m ca guia d'estil sin. compl.n f ca manual d'estil sin. compl.n m es guía de estilo  es libro de estilo  es manual de estilo  fr charte rédactionnelle  fr guide de style  fr livre de style  en manual of style  en style guide  en style guidelines  
230 brànding verbal > creació de noms de marca ca guia de creació de noms de marca terme pral.n f es guía de naming  en naming guidelines  en naming protocol  en naming standards  
231 brànding verbal ca guió terme pral.n m es guion  fr scénario  fr script  en script  
232 brànding verbal > creació de noms de marca ca hel·lenisme terme pral.n m es helenismo  fr hellénisme  en hellenism  
233 brànding verbal > brànding sonor ca himne corporatiu terme pral.n m es himno corporativo  fr hymne d'entreprise  en corporate anthem  
234 brànding verbal > creació de noms de marca ca hipèrbole terme pral.n f es hipérbole  fr hyperbole  en hyperbole  
235 brànding verbal > creació de noms de marca ca hiperònim terme pral.n m es hiperónimo  fr hyperonyme  en hyperonym  
236 brànding verbal > creació de noms de marca ca hipocorístic terme pral.n m es hipocorístico  fr hypocoristique  en hypocoristic  en nickname  
237 brànding verbal > creació de noms de marca ca hipònim terme pral.n m es hipónimo  fr hyponyme  en hyponym  
238 brànding verbal > creació de noms de marca ca homòfon terme pral.n m es homófono  fr homophone  en homophone  
239 brànding verbal > creació de noms de marca ca homògraf terme pral.n m es homógrafo  fr homographe  en homograph  
240 brànding verbal > creació de noms de marca ca homònim terme pral.n m es homónimo  fr homonyme  en homonym  en namesake  
241 brànding verbal > brànding sonor ca icona sonora terme pral.n f es icóno acústico  es icono sonoro  fr icône sonore  en audicon  en audio icon  en auditory icon  en sound icon  
242 brànding > conceptes generals ca idea de marca terme pral.n f es idea de marca  fr idée de marque  en brand idea  
243 brànding verbal ca identificador terme pral.n m es identificador  fr pseudo  fr pseudonyme  fr surnom  en handle  
244 brànding > conceptes generals ca identitat de marca terme pral.n f es identidad de marca  fr identité de marque  en brand identity  
245 brànding verbal > brànding sonor ca identitat sonora terme pral.n f es identidad acústica  es identidad sonora  fr identité acoustique  fr identité sonore  en acoustic identity  en brand sound identity  en corporate sound identity  en sound identity  
246 brànding verbal ca identitat verbal terme pral.n f es identidad verbal  fr identité verbale  en verbal identity  
247 brànding verbal > creació de noms de marca ca modisme terme pral.n m ca idiomatisme sin. compl.n m ca idiotisme sin. compl.n m es idiomatismo  es idiotismo  es modismo  fr idiotisme  en idiom  
248 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca indicació geogràfica protegida terme pral.n f ca IGP siglan f es indicación geográfica protegida  es IGP  fr indication géographique protégée  fr IGP  en protected geographical indication  en PGI  
249 brànding > conceptes generals ca imatge de marca terme pral.n f es imagen de marca  fr image de marque  en brand image  
250 brànding verbal > creació de noms de marca ca imperatiu terme pral.n m es imperativo  es mandatorio  es restricción  fr contrainte  fr impératif  en mandatory  
251 brànding verbal > llenguatge de marca ca indexació terme pral.n f es indización  fr indexation  en indexing  
252 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca indicació geogràfica terme pral.n f es indicación geográfica  fr indication géographique  en geographical indication  
253 brànding verbal > creació de noms de marca ca infix terme pral.n m es infijo  es interfijo  fr infixe  en infix  
254 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca informe d'identitats terme pral.n m es informe de identidades  fr rapport de recherche de marques identiques  en identity report  
255 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca informe de viabilitat de registre terme pral.n m ca informe de registrabilitat sin. compl.n m es informe de registrabilidad  es informe de viabilidad de registro  fr rapport de disponibilité  en trademark availability report  
256 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca informe de semblances terme pral.n m ca informe de similituds terme pral.n m es informe de parecidos  es informe de similitudes  fr rapport de recherche de marques similaires  en similarity report  
257 brànding verbal > creació de noms de marca ca interjecció terme pral.n f es interjección  fr interjection  en interjection  
258 brànding verbal > creació de noms de marca ca rebus tipogràfic terme pral.n m ca jeroglífic tipogràfic sin. compl.n m es rebus tipográfico  fr rébus typographique  en rebus  
259 brànding verbal > brànding sonor ca melodia publicitària terme pral.n f ca jingle sin. compl.n m es canción publicitaria  es jingle  fr chanson publicitaire  fr ritournelle publicitaire  fr sonal  en advertising music  en commercial song  en jingle  
260 brànding verbal > creació de noms de marca ca joc de paraules terme pral.n m es juego de palabras  fr calembour  fr jeu de mots  en play on words  en pun  en word play  en wordplay  
261 brànding verbal > creació de noms de marca ca juxtaposició terme pral.n f es yuxtaposición  fr juxtaposition  en juxtaposition  
262 brànding verbal > llenguatge de marca ca lecturabilitat terme pral.n f es lecturabilidad  fr lisibilité  en readability  en readableness  
263 brànding verbal > llenguatge de marca ca lema terme pral.n m es forma canónica  es lema  fr forme canonique  fr forme de base  fr lemme  en base form  en lemma  
264 brànding verbal ca lema corporatiu terme pral.n m es lema corporativo  fr devise corporative  fr devise d'entreprise  en corporate motto  en institutional motto  
265 brànding verbal > llenguatge de marca ca lematització terme pral.n f es lematización  fr lemmatisation  en lemmatisation  
266 brànding verbal > creació de noms de marca ca llatinisme terme pral.n m es latinismo  fr latinisme  en latinism  
267 brànding verbal > creació de noms de marca ca llegibilitat terme pral.n f es legibilidad  fr lisibilité  en legibility  
268 brànding verbal ca llengua corporativa terme pral.n f es lengua corporativa  fr langue d'entreprise  en company language  en corporate language  
269 brànding verbal ca llengua d'arribada terme pral.n f es lengua de llegada  fr langue d'arrivée  fr langue-cible  en target language  
270 brànding verbal ca llengua de partida terme pral.n f es lengua de origen  es lengua de partida  fr langue de départ  fr langue-source  en source language  
271 brànding verbal > llenguatge de marca ca llenguatge planer terme pral.n m ca llenguatge ciutadà sin. compl.n m ca llenguatge clar sin. compl.n m ca llenguatge senzill sin. compl.n m es lenguaje ciudadano  es lenguaje claro  es lenguaje llano  fr langage clair  fr langage simple  en plain language  
272 brànding verbal ca llenguatge controlat terme pral.n m es lenguaje controlado  fr langage controlé  en controlled language  en controlled natural language  
273 brànding verbal ca llenguatge de marca terme pral.n m es lenguaje de marca  fr langage de marque  en brand language  
274 brànding verbal > llenguatge de marca ca llenguatge inclusiu terme pral.n m ca llenguatge no discriminatori terme pral.n m es lenguaje inclusivo  es lenguaje no discriminatorio  fr langage inclusif  fr langage non discriminatoire  en inclusive language  en non-discriminatory language  
275 brànding verbal > creació de noms de marca ca lletreig terme pral.n m es deletreo  fr épellation  en spelling  
276 brànding > conceptes generals ca llibre de marca terme pral.n m es libro de marca  fr brand book  fr livre de marque  en brand bible  en brand book  
277 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca llicència terme pral.n f es licencia  fr licence  en license  en licensing  
278 brànding verbal > creació de noms de marca ca llista de candidats terme pral.n f es lista de candidatos  fr liste de noms candidats  en list of candidates  
279 brànding verbal > creació de noms de marca ca llista de noms terme pral.n f es lista de nombres  es listado creativo  fr liste de noms  en list of names  en name list  
280 brànding verbal > creació de noms de marca ca llista finalista terme pral.n f es lista finalista  fr courte-liste  fr short-liste  en short list  
281 brànding verbal > creació de noms de marca ca llista inicial terme pral.n f es lista inicial  fr liste initiale  en initial list  en master list  
282 brànding verbal ca localització terme pral.n f es localización  fr localisation  en localisation  
283 brànding verbal > creació de noms de marca ca locució terme pral.n f es locución  fr locution  en locution  
284 brànding verbal ca locutor | locutora terme pral.n m, f es locutor | locutora  fr acteur voix | actrice voix  fr acteur voix off | actrice voix off  en voice actor  en voice actress  en voice artist  en voice talent  
285 brànding > conceptes generals ca logotip terme pral.n m ca logo sin. compl.n m es logo  es logotipo  fr logo  fr logotype  en logo  en logotype  en word mark  en wordmark  
286 brànding verbal > brànding sonor ca logotip musical terme pral.n m ca logo musical sin. compl.n m es logo musical  es logotipo musical  fr logo musical  fr signature musicale  en mogo  en musical logo  
287 brànding verbal > brànding sonor ca logotip sonor terme pral.n m ca logo sonor sin. compl.n m es audiologo  es logo acústico  es logo sonoro  es logotipo acústico  es logotipo sonoro  es sonotipo  fr logo sonore  fr signature sonore  en acoustic logo  en acoustic signature  en audio logo  en audio mnemonic  en audio signature  en signature theme  en sogo  en sonic logo  en sound logo  
288 brànding > conceptes generals ca manifest de marca terme pral.n m es manifiesto de marca  fr manifeste de marque  fr manifesto de marque  en brand manifesto  
289 brànding verbal > brànding sonor ca manual d'identitat sonora terme pral.n m es manual de identidad sonora  fr charte d'identité sonore  en acoustic design manual  en audio style guide  en brand sound guidelines  en sound style guide  
290 brànding verbal ca manual d'identitat verbal terme pral.n m es manual de identidad verbal  en verbal brand guidelines  en verbal branding guidelines  en verbal identity guidelines  
291 brànding > conceptes generals ca manual de marca terme pral.n m es manual de identidad de marca  es manual de marca  fr charte de marque  fr guide de marque  fr guide de normes  fr manuel d'identité de marque  en brand guidelines  en brand identity guidelines  en brand standards manual  en brand style guide  
292 brànding verbal > creació de noms de marca ca mapa conceptual terme pral.n m ca mapa semàntic sin. compl.n m es mapa conceptual  es mapa semántico  fr carte conceptuelle  fr carte des idées  fr carte sémantique  en concept map  en mind map  en semantic map  
293 brànding > conceptes generals ca marca terme pral.n f es marca  fr marque  en brand  
294 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca marca anterior terme pral.n f es marca anterior  fr marque antérieure  en earlier trademark  en prior trademark  
295 brànding > conceptes generals ca marca avalada terme pral.n f es marca avalada  es marca respaldada  fr marque endossée  fr marque fille  en endorsed brand  
296 brànding > conceptes generals ca marca avaladora terme pral.n f es marca garante  es marca respaldadora  fr marque caution  en endorser brand  
297 brànding verbal > creació de noms de marca ca marca blanca terme pral.n f es marca blanca  fr marque blanche  en generic brand  en white brand  
298 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca marca col·lectiva terme pral.n f es marca colectiva  fr marque collective  en collective mark  en collective trademark  
299 brànding > conceptes generals ca marca de garantia terme pral.n f ca marca de certificació sin. compl.n f es marca de certificación  es marca de garantía  fr marque de certification  fr marque de garantie  en certification mark  en guarantee mark  
300 brànding > conceptes generals ca marca de distribució terme pral.n f ca marca de distribuïdor terme pral.n f ca MDD siglan f es marca de distribuidor  es marca de la distribución  es MDD  fr marque de distributeur  fr marque de la distribution  fr MDD  en distributor brand  en own brand  en private brand  en private label  en retailer brand  en store brand  
301 brànding > conceptes generals ca marca de fabricant terme pral.n f es marca de fabricante  fr marque de fabricant  fr marque de fabrique  en manufacturer's brand  en producer's brand  
302 brànding > conceptes generals ca marca de ficció terme pral.n f es marca de ficción  fr marque fiction  fr marque fictive  en fictional brand  en fictitious brand  
303 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca marca de la Unió Europea terme pral.n f es marca de la Unión Europea  fr marque de l'Union européenne  en European Union trademark  
304 brànding > conceptes generals ca marca de producte terme pral.n f es marca de producto  fr marque de produit  en product brand  
305 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca marca de renom terme pral.n f es marca renombrada  fr marque d'haute renommée  fr marque renommée  en famous brand  en famous trademark  en highly renowed mark  en renowed mark  en reputed mark  
306 brànding > conceptes generals ca marca de servei terme pral.n f es marca de servicio  fr marque de service  en service brand  
307 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca marca denominativa terme pral.n f ca marca verbal terme pral.n f es marca denominativa  es marca verbal  fr marque verbale  en word mark  
308 brànding > conceptes generals ca marca flanc terme pral.n f es marca flanco  fr flanker  fr marque de protection  fr marque défensive  fr marque flanc-garde  fr marque flanker  en flanker brand  
309 brànding > conceptes generals ca marca global terme pral.n f es marca global  fr marque globale  fr marque mondiale  en global brand  
310 brànding > conceptes generals ca marca ingredient terme pral.n f es marca ingrediente  fr marque ingrédient  en ingredient brand  
311 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca marca internacional terme pral.n f es marca internacional  fr marque internationale  en international brand  en international trademark  
312 brànding > conceptes generals ca marca mare terme pral.n f ca marca paraigua terme pral.n f es marca madre  es marca matriz  es marca paraguas  fr marque mère  fr marque ombrelle  en master brand  en mother brand  en parent brand  en umbrella brand  
313 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca marca nacional terme pral.n f es marca nacional  fr marque nationale  en national brand  en national trademark  
314 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca marca notòria terme pral.n f es marca notoria  fr marque notoire  en well-known mark  
315 brànding > conceptes generals ca marca personal terme pral.n f es marca personal  fr marque personnelle  en personal brand  
316 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca marca registrada terme pral.n f es marca registrada  fr marque deposée  fr marque enregistrée  en trade mark  en trademark  
317 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca marca sonora terme pral.n f es marca sonora  fr marque sonore  en sound mark  en sound trademark  
318 brànding > conceptes generals ca marca territorial terme pral.n f es marca de lugar  es marca territorial  fr marque territoriale  en place brand  en territorial brand  en territorial mark  
319 brànding verbal ca matriu de missatges terme pral.n f es matriz de mensajes  en message matrix  en messaging framework  en messaging matrix  
320 brànding verbal ca memòria de traducció terme pral.n f es memoria de traducción  fr mémoire de traduction  en translation memory  
321 brànding verbal > creació de noms de marca ca metaanàlisi terme pral.n f es metaanálisis  es metanálisis  fr méta-analyse  en meta-analysis  
322 brànding verbal > creació de noms de marca ca metàfora terme pral.n f es metáfora  fr métaphore  en metaphor  
323 brànding verbal > creació de noms de marca ca metaplasme terme pral.n m es metaplasmo  fr métaplasme  en metaplasm  
324 brànding verbal > creació de noms de marca ca metonímia terme pral.n f es metonimia  fr métonymie  en metonymy  
325 brànding verbal ca microcontingut terme pral.n m es microcontenido  es microtexto  fr microcontenu  fr micromessage  en microcontent  en microcopy  en micromessage  
326 brànding verbal ca micropresentació terme pral.n f es discurso del ascensor  es elevator pitch  fr argumentaire éclair  en elevator pitch  en elevator speech  en elevator statement  
327 brànding verbal ca microtext terme pral.n m es microcopy  es microtexto  fr micro-texte  en interface copy  en microcopy  en UI copy  en user-interface copy  en UX copy  
328 brànding verbal ca missatge de text terme pral.n m es mensaje corto  es mensaje de texto  fr message court  fr message text  fr minimessage  en short message  en short text message  en text message  
329 brànding verbal ca missatge de veu terme pral.n m es mensaje de voz  fr message vocal  en voice message  
330 brànding verbal > brànding sonor ca missatges d'espera terme pral.n m pl es holds telefónicos  es mensajes de espera  fr messages téléphoniques d'attente  en messages on hold  en on hold marketing  en on hold messaging  
331 brànding verbal ca missatges de marca terme pral.n m pl es mensajes de marca  es messaging  fr messages de marque  fr messages-clés  en brand messaging  en messaging  
332 brànding > conceptes generals ca missió terme pral.n f es misión  fr énoncé de mission  fr mission  en mission  en mission statement  
333 brànding verbal > creació de noms de marca ca modificador terme pral.n m es modificador  en modifier  
334 brànding verbal > creació de noms de marca ca morfema terme pral.n m es morfema  fr morphème  en morpheme  
335 brànding verbal > creació de noms de marca ca morfologia terme pral.n f es morfología  fr morphologie  en morphology  
336 brànding verbal > llenguatge de marca ca mot buit terme pral.n m ca paraula buida terme pral.n f es palabra vacía  fr mot non significatif  fr mot vide  en ignored word  en noise word  en stop word  
337 brànding verbal > creació de noms de marca ca mot panvocàlic terme pral.n m ca mot pentavocàlic terme pral.n m es panvocálico  es pentavocálico  fr nom aeiou  fr nom panvocalique  fr nom penta-vocalique  en aeiou word  
338 brànding verbal > creació de noms de marca ca mot tabú terme pral.n m ca tabú lexical sin. compl.n m es palabra tabú  fr mot tabou  en taboo word  
339 brànding verbal > brànding sonor ca música ambiental terme pral.n f es música ambiental  fr musique d'ambiance  fr musique fonctionnelle  en background music  en elevator music  en lift music  en piped music  
340 brànding verbal > brànding sonor ca música d'espera terme pral.n f es música de espera  fr musique d'attente  en music on hold  en on hold music  
341 brànding > conceptes generals ca narrativa de marca terme pral.n f ca relat de marca terme pral.n m es narrativa de marca  es relato de marca  es storytelling  fr mise en récit  fr récit de marque  fr storytelling  en brand storytelling  en storytelling  
342 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom inventat terme pral.n m ca neologisme sin. compl.n m es neologismo  es nombre de fantasía  es nombre inventado  fr néologisme  fr nom de fantaisie  fr nom inventé  en coined name  en fanciful name  en invented name  en neologism  
343 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom abstracte terme pral.n m es nombre abstracto  fr nom abstrait  en abstract name  
344 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom alfanumèric terme pral.n m es nombre alfanumérico  fr nom alphanumérique  en alphanumeric name  
345 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom arbitrari terme pral.n m es nombre arbitrario  fr nom arbitraire  en arbitrary name  en freestanding name  
346 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom associatiu terme pral.n m es nombre asociativo  fr nom associatif  en associative name  
347 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom candidat terme pral.n m es nombre candidato  fr nom candidat  en candidate name  
348 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca nom comercial terme pral.n m es nombre comercial  fr nom commercial  en business name  en DBA name  en doing business as name  en trade name  
349 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom compost terme pral.n m es nombre compuesto  fr nom composé  en composite name  en compound name  
350 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom genèric terme pral.n m ca nom comú sin. compl.n m es nombre genérico  fr nom commun  fr nom de marque générique  fr nom de marque lexicalisé  en brandnomer  en generic trademark  en genericised trademark  en proprietary eponym  
351 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom corporatiu terme pral.n m es nombre corporativo  fr nom de societé  en business entity name  en company name  en corporate name  
352 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom d'usuari terme pral.n m es nombre de usuario  fr nom d'usager  fr nom d'utilisateur  en user name  
353 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom de compte terme pral.n m es nombre de cuenta  fr nom de compte  en account name  
354 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom de línia de productes terme pral.n m es nombre de línea de productos  fr nom de gamme de produits  en product line name  en product range name  
355 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom de marca terme pral.n m es nombre de marca  fr nom de marque  en brand name  
356 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom de marca estranger terme pral.n m es extranjerismo  es nombre extranjero  fr nom étranger  en foreign brand name  
357 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom de producte terme pral.n m es nombre de producto  fr nom de produit  en product name  
358 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom de servei terme pral.n m es nombre de servicio  fr nom de service  en service name  
359 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom descriptiu terme pral.n m es nombre descriptivo  fr nom descriptif  en descriptive name  en functional name  
360 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca nom disponible terme pral.n m es nombre disponible  fr nom disponible  fr nom libre  fr nom libre de droits  en available name  en brandable name  
361 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom evocatiu terme pral.n m es nombre evocativo  es nombre sugestivo  fr nom évocateur  fr nom suggestif  en evocative name  en metaphorical name  en suggestive name  
362 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom exclamatiu terme pral.n m es nombre exclamativo  fr nom exclamatif  en exclamatory name  en exclamatory sentence  
363 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom finalista terme pral.n m es nombre finalista  fr nom finaliste  en final name  en finalist name  
364 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom toponímic terme pral.n m ca topònim terme pral.n m ca nom geogràfic sin. compl.n m es nombre geográfico  es nombre toponímico  es topónimo  fr nom géographique  fr nom toponymique  fr toponyme  en geographic name  en toponym  en toponymic name  
365 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom guanyador terme pral.n m es nombre ganador  fr nom gagnant  en winner name  
366 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom imperatiu terme pral.n m es nombre imperativo  fr nom impératif  en imperative name  en imperative sentence  
367 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom interrogatiu terme pral.n m es nombre interrogativo  fr nom interrogatif  en interrogatory sentence  
368 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom numèric terme pral.n m es nombre numérico  fr nom numérique  en numeric name  en numerical name  
369 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom onomatopeic terme pral.n m ca onomatopeia terme pral.n f es nombre onomatopéyico  es onomatopeya  fr nom onomatopéique  fr onomatopée  en onomatopoeia  en onomatopoeic name  
370 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom patronímic terme pral.n m ca patronímic terme pral.n m es nombre patronímico  es patronímico  fr nom patronymique  fr patronyme  en patronym  en proper name  
371 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom propi terme pral.n m es nombre propio  fr nom propre  en proper noun  
372 brànding verbal > creació de noms de marca ca nom simple terme pral.n m es nombre simple  fr nom simple  en simple name  
373 brànding > conceptes generals ca notorietat de marca terme pral.n f es conciencia de marca  es notoriedad de marca  fr notorieté de marque  en brand awareness  
374 brànding > conceptes generals ca notorietat espontània terme pral.n f es notoriedad espontánea  fr notoriété spontanée  en spontaneous awareness  en unaided brand awareness  
375 brànding > conceptes generals ca notorietat suggerida terme pral.n f es notoriedad asistida  es notoriedad sugerida  fr notorieté aidée  fr notoriété assistée  fr notoriété suggérée  en aided brand awareness  en prompted awareness  
376 brànding verbal ca núvol d'etiquetes terme pral.n m ca núvol de paraules clau terme pral.n m es nube de etiquetas  es nube de palabras clave  fr nuage de mots-clés  en keyword cloud  en tag cloud  en weighted list  en word cloud  
377 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca Oficina Espanyola de Patents i Marques terme pral.n f ca OEPM siglan f es Oficina Española de Patentes y Marcas  es OEPM  fr Office espagnol des brevets et des marques  en Spanish Patent and Trademark Office  en SPTO  
378 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca oficina de patents i marques terme pral.n f ca registre de marques terme pral.n m es oficina de patentes y marcas  es registro de marcas  fr office des brevets et des marques  en patent and trademark office  en trademark office  en trademark registry  
379 brànding verbal > creació de noms de marca ca onomàstica comercial terme pral.n f es onomástica comercial  fr onomastique commerciale  en onomastics of brand naming  
380 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca oposició terme pral.n f es oposición  fr opposition  en opposition  en trademark opposition  
381 brànding verbal ca ortotipografia terme pral.n f ca ortografia tipogràfica sin. compl.n f es ortografía tipográfica  es ortotipografía  fr orthographe typographique  fr orthotypographie  en orthotypography  
382 brànding verbal > creació de noms de marca ca oxímoron terme pral.n m es oxímoron  fr oxymore  en oxymoron  
383 brànding verbal > brànding sonor ca paisatge sonor de marca terme pral.n m es paisaje sonoro de marca  fr paysage sonore  en brand soundscape  
384 brànding verbal > creació de noms de marca ca palíndrom terme pral.n m es palíndromo  fr palindrome  en palindrome  
385 brànding verbal > llenguatge de marca ca paraula brossa terme pral.n f es palabra spam  fr mot spam  en spam trigger word  en spam word  
386 brànding verbal ca paraula clau terme pral.n f es palabra clave  fr mot-clé  en key word  en keyword  
387 brànding verbal ca paraula clau de marca terme pral.n f es palabra clave de marca  fr mot-clé de marque  en branded keyword  
388 brànding verbal > creació de noms de marca ca parònim terme pral.n m es parónimo  fr paronyme  en paronym  
389 brànding verbal > creació de noms de marca ca paronomàsia terme pral.n f es paronomasia  fr paronomase  en paronomasia  
390 brànding verbal > creació de noms de marca ca patró fonètic terme pral.n m es patrón fonético  fr patron phonique  en sound pattern  
391 brànding verbal > llenguatge de marca ca periodisme de marca terme pral.n m es periodismo de marca  fr journalisme de marque  en brand journalism  
392 brànding > conceptes generals ca personalitat de marca terme pral.n f es personalidad de marca  fr personnalité de marque  en brand personality  
393 brànding verbal > creació de noms de marca ca personificació terme pral.n f ca prosopopeia sin. compl.n f es personificación  es prosopopeya  fr personnification  fr prosopopée  en personification  en prosopopeia  
394 brànding verbal > creació de noms de marca ca pinyin terme pral.n m es pinyin  fr pinyin  en pinyin  
395 brànding verbal ca piràmide invertida terme pral.n f es pirámide invertida  fr pyramide inversée  en inverted pyramid  
396 brànding verbal ca piulada terme pral.n f ca tuit sin. compl.n m es tuit  fr gazouilli  fr microbillet  fr micromessage  fr microtexte  en tweet  
397 brànding verbal ca piular terme pral.v tr ca tuitar sin. compl.v tr es tuitear  fr gazouiller  en tweet, to  
398 brànding > conceptes generals ca planificador estratègic | planificadora estratègica terme pral.n m, f es planificador estratégico | planificadora estratégica  fr planneur stratégique | planneuse stratégique  en account planner  
399 brànding verbal ca planificador lingüístic | planificadora lingüística terme pral.n m, f es planificador lingüístico | planificadora lingüística  fr aménageur linguistique | aménageuse linguistique  en language planner  
400 brànding > conceptes generals ca plataforma de marca terme pral.n f es plataforma de marca  fr plateforme de marque  en brand model  en brand platform  
401 brànding verbal > llenguatge de marca ca processament del llenguatge natural terme pral.n m ca PLN siglan m es procesamiento del lenguaje natural  es PLN  fr traitement automatique de la langue naturelle  fr traitement automatique des langues  fr traitement automatique du langage naturel  fr TAL  fr TALN  en natural language processing  en NLP  
402 brànding verbal > creació de noms de marca ca pluja d'idees terme pral.n f es brainstorming  es tormenta de ideas  fr brainstorming  fr remue-méninges  en brainstorming  
403 brànding verbal > creació de noms de marca ca polisèmic -a terme pral.adj es polisémico -ca  fr polysémique  en polysemic  en polysemous  
404 brànding verbal ca política lingüística terme pral.n f es política lingüística  fr politique linguistique  en language policy  
405 brànding verbal ca portaveu terme pral.n m, f es portavoz  fr porte-parole  en spokesman [m] | spokeswoman [f]  en spokesperson  
406 brànding > conceptes generals ca posicionament terme pral.n m es posicionamiento  fr positionnement  en positioning  
407 brànding verbal > creació de noms de marca ca prefix terme pral.n m es prefijo  fr préfixe  en prefix  
408 brànding verbal > creació de noms de marca ca prefixació terme pral.n f es prefijación  fr préfixation  en prefixation  
409 brànding verbal > creació de noms de marca ca presentació terme pral.n f es presentación  en client presentation  en presentation  
410 brànding verbal > creació de noms de marca ca pressupost terme pral.n m es presupuesto  fr budget  en budget  en estimate  
411 brànding verbal ca pretraducció terme pral.n f es pretraducción  fr prétraduction  en pre-translation  
412 brànding > conceptes generals ca primera menció terme pral.n f es top of mind  fr premier cité  fr top of mind  en top of mind  
413 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca principi d'especialitat terme pral.n m es principio de especialidad  fr principe de spécialité  en speciality principle  
414 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca principi de territorialitat terme pral.n m es principio de territorialidad  fr principe de territorialité  en territoriality principle  
415 brànding > conceptes generals ca promesa de marca terme pral.n f es promesa de marca  fr promesse de marque  en brand promise  
416 brànding > conceptes generals ca prominència de marca terme pral.n f es prominencia de marca  fr saillance de la marque  en brand salience  
417 brànding verbal > creació de noms de marca ca pronúncia terme pral.n f ca pronunciació sin. compl.n f es pronunciación  fr prononciation  en pronunciation  
418 brànding verbal > creació de noms de marca ca pronunciabilitat terme pral.n f es pronunciabilidad  fr prononçabilité  en pronounceability  
419 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca propietat industrial terme pral.n f es propiedad industrial  fr propriété industrielle  fr propriété intellectuelle  en industrial property  en intellectual property  
420 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca propietat intel·lectual terme pral.n f es propiedad intelectual  fr propriété intellectuelle  en intellectual property  
421 brànding > conceptes generals ca proposició de marca terme pral.n f ca proposició de valor terme pral.n f es proposición de marca  es proposición de valor  es propuesta de marca  es propuesta de valor  fr proposition de marque  fr proposition de valeur de marque  en brand proposition  en brand value proposition  en value proposition  
422 brànding > conceptes generals ca propòsit de marca terme pral.n m es propósito de marca  fr affirmation de marque  fr ambition de marque  en brand purpose  
423 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca protecció de nom terme pral.n f es protección de nombre  fr protection du nom  en brand name protection  en name protection  
424 brànding verbal > creació de noms de marca ca pseudònim terme pral.n m es pseudónimo  es seudónimo  fr pseudonyme  en pseudonym  
425 brànding verbal > creació de noms de marca ca psicolingüística terme pral.n f es psicolingüística  fr psycholinguistique  en psycholinguistics  
426 brànding > conceptes generals ca públic terme pral.n m es público  fr audience  fr publique  en audience  en public  en stakeholder  
427 brànding > conceptes generals ca públic objectiu terme pral.n m es audiencia objetivo  es grupo objetivo  es público objetivo  fr cible  fr public-cible  en target  en target audience  en target group  
428 brànding verbal ca publireportatge terme pral.n m es publirreportaje  fr publiredactionnel  fr publireportage  en advertorial  en editorial advertising  en infomercial  
429 brànding > conceptes generals ca punt de contacte terme pral.n m es punto de contacto  fr point de contact  en touchpoint  
430 brànding > conceptes generals ca raó per creure terme pral.n f es razón para creer  fr justificatif  fr support de la promesse  en reason to believe  en RTB  
431 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca raó social terme pral.n f es razón social  fr raison sociale  en company name  en firm name  en trade name  
432 brànding verbal > creació de noms de marca ca recentratge terme pral.n m es recentraje  fr recentrage créatif  en refinement  
433 brànding > conceptes generals ca reconeixement de marca terme pral.n m es reconocimiento de marca  fr identification de la marque  fr reconnaisance de la marque  en brand identification  en brand recognition  
434 brànding > conceptes generals ca reconstrucció de marca terme pral.n f es cambio de marca  es rebranding  fr changement de marque  fr rebranding  en rebranding  
435 brànding verbal > creació de noms de marca ca recordabilitat terme pral.n f es recordabilidad  fr mémorabilité  en memorability  
436 brànding verbal > creació de noms de marca ca recordable terme pral.adj es recordable  fr mémorable  en memorable  
437 brànding > conceptes generals ca recordació de marca terme pral.n f es recordación de marca  es recuerdo de marca  fr mémomarque  fr mémorisation de marque  en brand recall  
438 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca recurs d'alçada terme pral.n m es recurso de alzada  fr recours hiérarchique  en appeal  
439 brànding verbal ca redacció d'experiència d'usuari terme pral.n f ca redacció d'UX sin. compl.n f es redacción UX  fr écriture UX  fr rédaction UX  en UX writing  
440 brànding verbal ca redacció de continguts terme pral.n f es redacción de contenidos  es redacción digital  es redacción online  es redacción web  fr écriture de contenus  fr écriture web  fr rédaction de contenus  fr rédaction web  en content writing  en digital copywriting  en online copywriting  en web writing  
441 brànding verbal ca redacció empresarial terme pral.n f es redacción empresarial  fr écriture d'entreprise  fr rédaction d'entreprise  en business writing  
442 brànding verbal ca redacció publicitària terme pral.n f es redacción publicitaria  fr écriture publicitaire  fr rédaction publicitaire  en copywriting  en creative writing  
443 brànding verbal ca redacció SEO terme pral.n f es redacción SEO  fr écriture SEO  fr rédaction SEO  en SEO copywriting  en SEO writing  
444 brànding verbal ca redacció tècnica terme pral.n f es redacción técnica  fr écriture technique  fr rédaction technique  en tech writing  en technical writing  
445 brànding verbal ca redactor d'experiència d'usuari | redactora d'experiència d'usuari terme pral.n m, f ca redactor d'UX | redactora d'UX sin. compl.n m, f es redactor UX | redactora UX  fr rédacteur UX | rédactrice UX  en UX writer  
446 brànding verbal ca redactor de continguts | redactora de continguts terme pral.n m, f es redactor de contenidos | redactora de contenidos  es redactor web | redactora web  fr rédacteur de contenus de sites web | rédactrice de contenus de sites web  fr rédacteur de contenus web | rédactrice de contenus web  fr rédacteur web | rédactrice web  en content writer  en web writer  
447 brànding verbal ca redactor publicitari | redactora publicitària terme pral.n m, f es redactor publicitario | redactora publicitaria  fr concepteur-rédacteur | concepteur-rédactrice  fr rédacteur publicitaire | rédactrice publicitaire  en copy  en copywriter  
448 brànding verbal ca redactor tècnic | redactora tècnica terme pral.n m, f es redactor técnico | redactora técnica  fr rédacteur technique | rédactrice technique  en tech writer  en technical author  en technical writer  
449 brànding verbal > creació de noms de marca ca reducció terme pral.n f es reducción  fr réduction  en clipping  en shortening  
450 brànding verbal > creació de noms de marca ca reduplicació terme pral.n f es reduplicación  fr redoublement  fr réduplication  en reduplication  
451 brànding verbal > creació de noms de marca ca referència terme pral.n f es referencia  fr référence  en reference  
452 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca registrabilitat terme pral.n f es registrabilidad  fr enregistrabilité  en registrability  en trademarkability  
453 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca registrador de dominis terme pral.n f es registrador de dominios  fr registraire de domaine  fr registraire de nom de domaine  fr registraire DNS  en DNS registrar  en domain name registrar  en domain registrar  
454 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca registrar terme pral.v tr es registrar  fr déposer  fr enregistrer  en trademark, to  
455 brànding verbal > creació de noms de marca ca registre terme pral.n m es registro  es registro lingüístico  fr niveau de langue  fr registre  en register  
456 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca registre de domini terme pral.n m es registro de dominio  fr dépôt de domaine  fr enregistrement de domaine  en domain registration  en URL registration  
457 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca registre de marca terme pral.n m es registro de marca  fr dépôt de marque  fr enregistrement de marque  en brand registration  en trademark registration  
458 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca renovació de marca terme pral.n f es renovación de marca  fr renouvellement de la marque  en trademark renewal  
459 brànding > conceptes generals ca reposicionament terme pral.n m es reposicionamiento  fr repositionnement  en repositioning  
460 brànding verbal > creació de noms de marca ca rètol d'establiment terme pral.n m es rótulo de establecimiento  fr enseigne  fr enseigne extérieure  en outdoor sign  en trade sign  
461 brànding verbal > creació de noms de marca ca retroacrònim terme pral.n m es acrónimo inverso  es backrónimo  es bacrónimo  es retroacrónimo  fr rétro-acronyme  en backronym  en bacronym  en reverse acronym  
462 brànding verbal > creació de noms de marca ca retrònim terme pral.n m es retrónimo  fr rétronyme  en retronym  
463 brànding verbal ca revista d'empresa terme pral.n f es boletín de empresa  es boletín de información  es revista de empresa  fr bulletin d'entreprise  fr bulletin de liaison  fr journal d'entreprise  fr lettre d'information  en house journal  en house magazine  en house organ  en newsletter  
464 brànding verbal > creació de noms de marca ca rima terme pral.n f es rima  fr rime  en rhyme  
465 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca risc de confusió terme pral.n m es riesgo de confusión  fr risque de confusion  en likelihood of confusion  
466 brànding verbal > creació de noms de marca ca ritme terme pral.n m es ritmo  fr rythme  en rhythm  
467 brànding verbal ca romanització terme pral.n f es romanización  fr romanisation  en romanisation  
468 brànding verbal > llenguatge de marca ca segmentació terme pral.n f es segmentación  es tokenización  fr tokenisation  en tokenisation  
469 brànding > conceptes generals ca segona marca terme pral.n f es segunda marca  fr deuxième marque  fr seconde marque  en second brand  
470 brànding verbal > creació de noms de marca ca selecció de noms terme pral.n f es selección de nombres  fr sélection des noms  en name selection  en shortlisting  
471 brànding verbal > creació de noms de marca ca semàntica terme pral.n f es semántica  fr sémantique  en semantics  
472 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca semblança terme pral.n f ca similitud terme pral.n f es parecido  es similitud  fr nom de marque ressemblant  en similar brand name  en similar mark  
473 brànding verbal > llenguatge de marca ca servei lingüístic terme pral.n m es servicio lingüístico  fr service linguistique  en language bureau  
474 brànding verbal > creació de noms de marca ca sessió creativa terme pral.n f es sesión creativa  fr séance créative  fr séance de créativité  fr session créative  en creative session  
475 brànding verbal > creació de noms de marca ca sigla terme pral.n f es sigla  fr sigle  en acronym  en initialism  en initials  
476 brànding verbal > creació de noms de marca ca símbol terme pral.n m es símbolo  fr symbole  en symbol  
477 brànding verbal > llenguatge de marca ca similitud semàntica textual terme pral.n f es similitud semántica textual  fr similarité sémantique entre textes  en semantic textual similarity  en STS  
478 brànding verbal > creació de noms de marca ca síncope terme pral.n f es síncopa  fr syncope  en syncope  
479 brànding verbal > creació de noms de marca ca sinècdoque terme pral.n f es sinécdoque  fr synecdoque  en synecdoche  
480 brànding verbal > creació de noms de marca ca sinestèsia terme pral.n f es sinestesia  fr synesthésie  en synesthesia  
481 brànding verbal > creació de noms de marca ca sinònim terme pral.n m es sinónimo  fr synonyme  en synonym  
482 brànding verbal > brànding sonor ca síntesi de la parla terme pral.n f ca síntesi de la veu terme pral.n f es síntesis de la voz  es síntesis del habla  fr synthèse de la parole  fr synthèse de la voix  en speech synthesis  en voice synthesis  
483 brànding verbal ca sistema de romanització Hepburn terme pral.n f ca sistema de transcripció Hepburn sin. compl.n m ca sistema Hepburn sin. compl.n f es sistema de romanización Hepburn  es sistema de transcripción Hepburn  es sistema Hepburn  fr mèthode Hepburn  fr système de romanisation Hepburn  fr système de transcription Hepburn  fr système Hepburn  en Hepburn system  en Hepburn system of romanisation  
484 brànding verbal > brànding sonor ca so clau terme pral.n m es key-audial  en key sound  en key-audial  
485 brànding verbal > brànding sonor ca so de producte terme pral.n m ca so funcional terme pral.n m es sonido de producto  es sonido funcional  fr son du produit  en functional sound  en product sound  
486 brànding verbal > creació de noms de marca ca sobrepromesa terme pral.n f es promesa excesiva  es sobrepromesa  fr promesse excessive  en overpromise  
487 brànding verbal > creació de noms de marca > protecció jurídica ca sol·licitud de marca terme pral.n f ca sol·licitud de registre terme pral.n f es petición de registro  es solicitud de marca  es solicitud de registro  fr demande d'enregistrement  fr pétition d'enregistrement  en application for registration  
488 brànding verbal > creació de noms de marca ca sonoritat terme pral.n f es sonoridad  fr sonorité  en sonority  
489 brànding > conceptes generals ca submarca terme pral.n f es submarca  fr sous-marque  en sub-brand  en subsidiary brand  
490 brànding verbal ca subtítol terme pral.n m es subtitular  es subtítulo  fr intertitre  fr sous-titre  en cross head  en subheadline  en subtitle  
491 brànding verbal > creació de noms de marca ca sufix terme pral.n m es sufijo  fr suffixe  en suffix  
492 brànding verbal > creació de noms de marca ca sufixació terme pral.n f es sufijación  fr suffixation  en suffixation  
493 brànding verbal > creació de noms de marca ca traducció automàtica terme pral.n f ca TA siglan f es traducción automática  es TA  fr traduction automatique  fr TA  en machine translation  en MT  
494 brànding verbal > creació de noms de marca ca traducció assistida per ordinador terme pral.n f ca TAO siglan f es traducción asistida por ordenador  es TAO  fr traduction assistée par ordinateur  fr TAO  en computer-aided translation  en computer-assisted translation  en CAT  
495 brànding verbal > llenguatge de marca ca tema terme pral.n m es tema  fr thème  en stem  
496 brànding verbal > creació de noms de marca ca terminologia terme pral.n f es terminología  fr terminologie  en terminology  
497 brànding verbal ca terminologia corporativa terme pral.n f es terminología corporativa  fr terminologie d'entreprise  en corporate terminology  
498 brànding verbal > creació de noms de marca ca territori d'expressió terme pral.n m ca territori de creació terme pral.n m es territorio conceptual  es territorio de creación  es territorio de expresión  fr territoire d'évocation  fr territoire d'expression  en creative territory  
499 brànding verbal > creació de noms de marca ca test de nom terme pral.n m es test de nombre  fr test de nom  fr test de nom de marque  en brand name test  
500 brànding verbal ca text terme pral.n m es texto  fr texte  en text  
501 brànding verbal ca text àncora terme pral.n m es anchor text  es texto ancla  fr ancre  fr texte d'ancrage  fr texte d'ancre  fr texte d'appel  en anchor text  en display text  
502 brànding verbal ca text publicitari terme pral.n m es texto publicitario  fr texte publicitaire  en ad copy  en copy  
503 brànding verbal > creació de noms de marca ca textisme terme pral.n m es textismo  fr textisme  en textism  
504 brànding verbal > llenguatge de marca ca TF-IDF terme pral.n m es TF-IDF  fr TF-IDF  en TF-IDF  
505 brànding > conceptes generals ca tipicitat de marca terme pral.n f es tipicidad de marca  fr typicalité de la marque  en brand tipicality  
506 brànding verbal ca tipografia corporativa terme pral.n f es tipografía corporativa  fr typographie corporative  en brand typeface  en company typeface  en corporate typeface  
507 brànding verbal ca títol terme pral.n m ca titular terme pral.n m es titular  es título  fr accroche  fr ligne de tête  fr titre  en caption  en headline  
508 brànding verbal ca to de veu terme pral.n m es tono de voz  fr ton de la marque  fr tonalité de marque  en tone of voice  
509 brànding verbal > creació de noms de marca ca traducció terme pral.n f es traducción  fr traduction  en translation  
510 brànding verbal > creació de noms de marca ca traducció fonètica terme pral.n f es traducción fonética  es traducción según el sonido  fr traduction phonétique  en phonetic translation  
511 brànding verbal > creació de noms de marca ca traducció fonosemàntica terme pral.n f es traducción fonosemántica  fr traduction phono-sémantique  en mixed translation  en phonosemantic translation  
512 brànding verbal > creació de noms de marca ca traducció semàntica terme pral.n f es traducción según el sentido  es traducción semántica  fr traduction sémantique  en meaning translation  en meaning-based translation  en semantic translation  
513 brànding verbal ca traductor | traductora terme pral.n m, f es traductor | traductora  fr traducteur | traductrice  en translator  
514 brànding verbal > creació de noms de marca ca transcreació terme pral.n f es transcreación  fr transcréation  en creative translation  en cross-market copywriting  en marketing translation  en transcreation  
515 brànding verbal ca transcripció terme pral.n f es transcripción  fr transcription  en transcription  
516 brànding verbal > creació de noms de marca ca transliteració terme pral.n f es transliteración  fr translittération  en transliteration  
517 brànding verbal > creació de noms de marca ca transparència fonètica terme pral.n f es transparencia fonética  fr transparence phonétique  en phonetic transparency  
518 brànding verbal > creació de noms de marca ca transparència lèxica terme pral.n f es transparencia léxica  fr transparence lexicale  en lexical transparency  
519 brànding verbal > creació de noms de marca ca transparència semàntica terme pral.n f es transparencia semántica  fr transparence sémantique  en semantic transparency  
520 brànding verbal > creació de noms de marca ca truncació terme pral.n f ca truncament terme pral.n m es truncamiento  fr troncation  en clipping  
521 brànding verbal > llenguatge de marca ca truncament terme pral.n m es stemming  fr racinisation  fr stemming  en stemming  
522 brànding verbal ca URL terme pral.n f es URL  fr adresse URL  fr URL  en URL address  en URL  
523 brànding > conceptes generals ca valoració de marca terme pral.n f es valoración de marca  fr évaluation de marque  fr valorisation de marque  en brand valuation  
524 brànding > conceptes generals ca valors de marca terme pral.n m pl es valores de marca  fr valeurs de la marque  en brand values  
525 brànding verbal > creació de noms de marca ca verbalització de marca terme pral.n f es brandverbing  fr brand verber  fr brand verbing  en brandverbing  
526 brànding verbal > brànding sonor ca veu corporativa terme pral.n f ca veu de marca terme pral.n f es voz corporativa  es voz de marca  fr voix corporative  en brand voice  en corporate voice  
527 brànding verbal ca veu de marca terme pral.n f es voz de marca  fr voix de marque  en brand voice  
528 brànding > conceptes generals ca visió terme pral.n f es visión  fr vision  en vision statement