Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 energia solar ca absorbància terme pral.n f ca factor d'absorció sin. compl.n m es absorbancia  es absortancia  es factor de absorción  fr absorptance  fr facteur d'absorption  en absorptance  en absorption factor  
2 energia solar ca absorbància direccional terme pral.n f es absorbancia direccional  fr absorptance directionnelle  en directional absorptance  
3 energia solar ca absorbància hemisfèrica terme pral.n f es absorbancia hemisférica  fr absorptance hémisphérique  en hemispherical absorptance  
4 energia solar ca absorbància monocromàtica terme pral.n f ca coeficient d'absorció sin. compl.n m es coeficiente de absorción  fr coefficient d'absorption  en absorption coefficient  
5 energia solar ca absorbat terme pral.n m es absorbato  fr absorbat  en absorbate  
6 energia solar ca absorbent terme pral.adj ca absorbidor -a sin. compl.adj ca absortiu -iva sin. compl.adj es absorbente  es absortivo -va  fr absorbant -ante  fr absorptif -ive  en absorbent  en absorptive  
7 energia solar ca absorbent terme pral.n m es absorbente  fr absorbant  en absorbant  en absorbent  
8 energia solar ca absorbidor terme pral.n m es absorbedor  es placa absorbente  fr absorbeur  en absorber  en absorber plate  
9 energia solar ca absorbidor de graella terme pral.n m es absorbedor de parrilla  es absorbedor de retícula  fr absorbeur réticulé  en grid absorber  
10 energia solar ca absorbidor de sandvitx terme pral.n m es absorbedor de sándwich  fr absorbeur de sandwich  en sandwich absorber  
11 energia solar ca absorbidor de serpentí terme pral.n m es absorbedor de serpentín  fr absorbeur de serpentin  en pipe coil absorber  en serpentine absorber  
12 energia solar ca absorbidor negre terme pral.n m es absorbedor negro  fr absorbeur noir  en black absorber  
13 energia solar ca absorbidor obert terme pral.n m es absorbedor abierto  fr absorbeur ouvert  en open flow absorber  
14 energia solar ca absorbidor selectiu terme pral.n m es absorbedor selectivo  fr absorbeur sélective  en selective absorber  
15 energia solar ca absorció terme pral.n f es absorción  fr absorption  en absorption  
16 energia solar ca absorció selectiva terme pral.n f es absorción selectiva  fr absorption sélective  en selective absorption  
17 energia solar ca absortivitat terme pral.n f es absortividad  fr absorptivité  fr pouvoir absorbant  fr pouvoir d'absorption  en absorptive power  en absorptivity  
18 energia solar ca aigua calenta corrent terme pral.n f ca ACC sin. compl.n f es ACD  es ACS  es agua caliente doméstica  es agua caliente sanitaria  fr eau chaude domestique  fr eau chaude sanitaire  fr ECD  fr ECS  en DHW  en domestic hot water  en hot domestic water  
19 energia solar ca acceptor terme pral.n m es aceptor  fr accepteur  en acceptor  
20 energia solar ca actinòmetre terme pral.n m es actinómetro  fr actinomètre  en actinometer  
21 energia solar ca actiu -iva terme pral.adj es activo -va  fr actif -ive  en active  
22 energia solar ca acumulador d'aigua calenta terme pral.n m es acumulador de agua caliente  fr accumulateur d'eau chaude  fr ballon d'eau chaude  fr réservoir à eau chaude  en hot water tank  
23 energia solar ca acumulador de calor terme pral.n m es acumulador de calor  fr accumulateur thermique  en heat accumulator  
24 energia solar ca acumulador de calor terme pral.n m es acumulador de calor  fr accumulateur de chaleur  en heat-storage medium  
25 energia solar ca acumulador elèctric terme pral.n m es acumulador eléctrico  fr accumulateur électrique  en electric accumulator  
26 energia solar ca admitància terme pral.n f ca conductància aparent sin. compl.n f es admitancia  fr admittance  en admittance  
27 energia solar ca adsorbat terme pral.n m es adsorbato  fr adsorbat  en adsorbate  
28 energia solar ca adsorbent terme pral.adj es adsorbente  fr adsorbant -ante  en adsorbent  
29 energia solar ca adsorbent terme pral.n m es adsorbente  fr adsorbant  en adsorbent  
30 energia solar ca adsorció terme pral.n f es adsorción  fr adsorption  en adsorption  
31 energia solar ca aerosol terme pral.n m es aerosol  fr aérosol  en aerosol  
32 energia solar ca aerotermos terme pral.n m es aerotermo  fr aérotherme  en fan-coil  en unit heater  
33 energia solar ca afeli terme pral.n m es afelio  fr aphélie  en aphelion  
34 energia solar ca agent refrigerant terme pral.n m ca refrigerant terme pral.n m es refrigerante  fr fluide frigorifique  fr fluide réfrigérant  fr réfrigérant  en refrigerant  
35 energia solar ca agitació tèrmica terme pral.n f es agitación térmica  fr agitation thermique  en thermal agitation  
36 energia solar ca aïllador terme pral.n m es aislador  fr isolateur  en insulator  
37 energia solar ca aïllador -a terme pral.adj ca aïllant sin. compl.adj ca isolador -a sin. compl.adj es aislador -ra  es aislante  fr isolant -ante  fr isolateur  en insulating  
38 energia solar ca aïllament elèctric terme pral.n m es aislamiento eléctrico  fr isolation électrique  en electric insulation  
39 energia solar ca aïllament tèrmic terme pral.n m es aislamiento térmico  fr calorifugeage  fr isolation thermique  en heat insulation  en thermal insulation  
40 energia solar ca aïllament tèrmic mòbil terme pral.n m es aislamiento térmico móvil  fr isolation thermique variable  en movable thermal insulation  
41 energia solar ca aïllament tèrmic nocturn terme pral.n m es aislamiento térmico nocturno  fr isolation thermique nocturne  en nocturnal thermal insulation  
42 energia solar ca aïllament tèrmic perimètric terme pral.n m es aislamiento térmico perimétrico  fr isolation thermique périmétrique  en perimetric thermal insulation  
43 energia solar ca aïllament tèrmic reflector terme pral.n m ca barrera radiant sin. compl.n f es aislamiento térmico reflector  fr isolation thermique réfléchissante  en radiant barrier  
44 energia solar ca aïllament tèrmic resistiu terme pral.n m es aislamiento térmico resistivo  fr isolation thermique résistive  en thermal resistive insulation  
45 energia solar ca aïllament tèrmic transparent terme pral.n m es aislamiento térmico transparente  fr isolation thermique transparente  en transparent thermal insulation  
46 energia solar ca aïllant terme pral.n m es aislante  fr isolant  en insulator  
47 energia solar ca albedo terme pral.n f es albedo  fr albédo  en albedo  
48 energia solar ca albedòmetre terme pral.n m es albedómetro  fr albédomètre  en albedometer  
49 energia solar ca aleta terme pral.n f es aleta  fr ailette  en fin  
50 energia solar ca allau terme pral.n f es avalancha  fr avalanche  en avalanche  
51 energia solar ca altura de culminació terme pral.n f es altura de culminación  fr hauteur de culmination  
52 energia solar ca altura solar terme pral.n f es altitud solar  es altura solar  fr altitude solaire  fr hauteur du soleil  en solar altitude  
53 energia solar ca amorf -a terme pral.adj es amorfo -fa  fr amorphe  en amorphous  
54 energia solar ca amortiment tèrmic terme pral.n m es amortiguamiento térmico  fr amortissement thermique  en thermal damping  
55 energia solar ca amortiment tèrmic amb tubs enterrats terme pral.n m es amortiguamiento térmico con tubos enterrados  fr amortissement thermique avec tubes enterrés  en thermal damping by earth tubes  
56 energia solar ca ampere terme pral.n m es ampere  fr ampère  en ampere  sbl A  
57 energia solar ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  fr ancrage  en anchorage  
58 energia solar ca angle azimutal solar terme pral.n m es ángulo de acimut solar  fr angle d'azimut solaire  en solar azimuth angle  
59 energia solar ca angle d'admissió terme pral.n m es ángulo de admisión  fr angle d'admission  en acceptance angle  
60 energia solar ca angle d'incidència terme pral.n m es ángulo de incidencia  fr angle d'incidence  en angle of incidence  en incidence angle  en incident angle  
61 energia solar ca angle d'incidència normal terme pral.n m es ángulo de incidencia normal  fr angle d'incidence normale  en normal incident angle  
62 energia solar ca angle d'inclinació terme pral.n m es ángulo de inclinación  fr angle d'inclinaison  en slope angle  en tilt angle  
63 energia solar ca angle d'orientació terme pral.n m es ángulo de orientación  fr orientation  en orientation  
64 energia solar ca angle de reflexió terme pral.n m es ángulo de reflexión  fr angle de réflexion  en angle of reflection  
65 energia solar ca angle de refracció terme pral.n m es ángulo de refracción  fr angle de réfraction  en angle of refraction  
66 energia solar ca angle horari terme pral.n m es ángulo horario  fr angle horaire  en hour angle  
67 energia solar ca angle horari de l'ocàs terme pral.n m es ángulo horario del ocaso  fr angle horaire du coucher  en sunset hour angle  
68 energia solar ca angle horari de l'ortus terme pral.n m es ángulo horario del orto  fr angle horaire du lever  en sunrise hour angle  
69 energia solar ca angle sòlid terme pral.n m es ángulo sólido  fr angle solide  en solid angle  
70 energia solar ca distància zenital terme pral.n f ca angle zenital sin. compl.n m es ángulo cenital  es distancia cenital  fr angle zénithale  fr distance zénithale  en zenith angle  en zenith distance  
71 energia solar ca àngstrom terme pral.n m es ángstrom  fr angström  en angström  sbl Å  
72 energia solar ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode  en anode  
73 energia solar ca ànode fotoelèctric terme pral.n m ca fotoànode sin. compl.n m es ánodo fotoeléctrico  es ánodo fotoelectrónico  es fotoánodo  fr anode photoélectronique  fr photoanode  en photoanode  en photoelectric anode  
74 energia solar ca anticongelant terme pral.n m es anticongelante  fr antigel  en antifreeze  
75 energia solar ca anticongelant terme pral.adj es anticongelante  fr antigel  en antifreeze  
76 energia solar ca antireflector terme pral.n m es antirreflectante  es antirreflector  es capa antirreflectora  fr couche antiréfléchissante  en antireflection coating  en antireflective layer  
77 energia solar ca antireflector -a terme pral.adj es antirreflector -ra  fr antiréfléchissant -ante  en antireflective  
78 energia solar ca antiretorn terme pral.n m ca vàlvula antiretorn terme pral.n f es válvula antiretorno  fr antiretour  en non return valve  
79 energia solar ca arbre caducifoli terme pral.n m es árbol caducifolio  fr arbre à feuille caduque  en deciduous tree  
80 energia solar ca arbre perennifoli terme pral.n m es árbol perennifolio  fr arbre à feuille persistante  en evergreen tree  
81 energia solar ca àrea captadora bruta terme pral.n f es área captadora bruta  fr superficie de captation brute  en gross collector area  
82 energia solar ca àrea d'obertura terme pral.n f es superficie de abertura  fr superficie d'ouverture  en aperture area  
83 energia solar ca àrea d'una cèl·lula fotovoltaica terme pral.n f es área de una célula fotovoltaica  fr aire d'une cellule photovoltaique  en photovoltaic cell area  
84 energia solar ca arquitectura bioclimàtica terme pral.n f es arquitectura bioclimática  fr architecture bioclimatique  en bioclimatic architecture  
85 energia solar ca arquitectura solar terme pral.n f es arquitectura solar  fr architecture solaire  en solar architecture  
86 energia solar ca assecador solar terme pral.n m es secador solar  fr séchoir solaire  en solar dryer  
87 energia solar ca assecatge solar terme pral.n m es secado solar  fr séchage solaire  en solar drying  
88 energia solar ca assolellament terme pral.n m es asoleo  es soleamiento  fr ensoleillement  
89 energia solar ca astigmatisme terme pral.n m es astigmatismo  fr astigmatisme  en astigmatism  
90 energia solar ca atenuació terme pral.n f ca extinció sin. compl.n f es atenuación  es extinción  fr atténuation  fr extinction  en attenuation  en extinction  
91 energia solar ca atenuació atmosfèrica terme pral.n f es atenuación atmosférica  fr atténuation atmosphérique  en atmospheric attenuation  en attenuation of solar radiation  
92 energia solar ca atèrman -a terme pral.adj es atérmano -na  fr athermane  en athermanous  
93 energia solar ca atermància terme pral.n f es atermancia  fr athermanéité  en athermancy  
94 energia solar ca azimut terme pral.n m es acimut  es azimut  fr azimut  en azimuth  
95 energia solar ca balanç de la radiació terme pral.n m es balance de radiación  fr bilan radiatif  en radiation balance  
96 energia solar ca balanç de radiació d'ona curta terme pral.n m es balance de radiación de onda corta  fr bilan radiatif des longueurs d'onde courte  en shortwave radiation balance  
97 energia solar ca radiació efectiva terme pral.n f ca balanç de radiació d'ona llarga sin. compl.n m es radiación efectiva  fr rayonnement effectif  en effective radiation  
98 energia solar ca balanç de radiació de la superfície terrestre terme pral.n m es balance de radiación de la superficie terrestre  fr bilan radiatif de la surface terrestre  en earth surface radiation balance  
99 energia solar ca balanç tèrmic terme pral.n m es balance calorífico  es balance térmico  fr bilan thermique  en heat balance  en thermal balance  
100 energia solar ca balancímetre terme pral.n m es balancímetro  en balancemeter  
101 energia solar ca banda d'energia terme pral.n f es banda de energía  fr bande d'énergie  en energy band  
102 energia solar ca banda de conducció terme pral.n f es banda de conducción  fr bande de conduction  en conduction band  
103 energia solar ca banda de valència terme pral.n f es banda de valencia  fr bande de valence  en valence band  
104 energia solar ca banda para-sol terme pral.n f es parasol  fr ruban para-soleil  en shadow band  en shadow ring  
105 energia solar ca banda permesa terme pral.n f es banda permitida  fr bande permise  en allowed band  
106 energia solar ca banda prohibida terme pral.n f es banda prohibida  fr bande interdite  en band gap  en forbidden band  
107 energia solar ca barra de llum terme pral.n f es barra de luz  fr guide-lumière  fr lumiduc  en light pipe  en solar light well  
108 energia solar ca barrera antivapor terme pral.n f es pantalla antivapor  fr barrière anti-vapeur  fr écran pare-vapeur  en vapour barrier  
109 energia solar ca barrera de potencial terme pral.n f es barrera de potencial  fr barrière de potentiel  en potential barrier  
110 energia solar ca barrera Schottky terme pral.n f es barrera Schottky  fr barrière Schottky  en Schottky barrier  
111 energia solar ca bateria d'acumuladors terme pral.n f ca bateria elèctrica sin. compl.n f es batería de acumuladores  fr batterie d'accumulateurs  en storage battery  
112 energia solar ca placa fotovoltaica terme pral.n f ca bateria solar sin. compl.n f es batería solar  es panel fotovoltaico  fr batterie de cellules solaires  fr module photovoltaïque  fr panneau de cellules solaires  en photovoltaic module  en solar battery  en solar cell panel  
113 energia solar ca intercanviador de calor terme pral.n m ca bescanviador de calor sin. compl.n m es intercambiador de calor  fr échangeur de chaleur  fr échangeur thermique  en heat exchanger  en thermal exchanger  
114 energia solar ca besllum terme pral.n f es trasluz  fr lumière tamisée  en diffused light  
115 energia solar ca bolòmetre terme pral.n m es bolómetro  fr bolomètre  en bolometer  
116 energia solar ca bomba de calor terme pral.n f es bomba de calor  fr pompe à chaleur  en heat pump  
117 energia solar ca bomba de circulació terme pral.n f es bomba de circulación  fr accélerateur  fr pompe de circulation  en circulating pump  en circulation pump  en circulator  
118 energia solar ca bomba termosolar terme pral.n f es bomba de calor solar  fr pompe solaire  fr pompe solaire thermique  en solar pump  en solar-thermal pump  
119 energia solar ca bresca terme pral.n f es estructura de panal de miel  fr nid d'abeille  fr structure de rayon de miel  fr structure en nid d'abeille  en honeycomb  en honeycomb structure  
120 energia solar ca brúixola terme pral.n f es brújula  fr boussole  en compass  
121 energia solar ca candela terme pral.n f ca bugia nova sin. compl.n f es bujía nueva  es candela  fr candela  en candela  sbl cd  
122 energia solar ca cabal terme pral.n m es caudal  fr débit  en flow  
123 energia solar ca cabalímetre terme pral.n m es caudalómetro  fr débitmètre  en flow meter  
124 energia solar ca caldera solar terme pral.n f es caldera solar  fr chaudière solaire  en solar boiler  
125 energia solar ca calefacció solar terme pral.n f es calefacción solar  fr chauffage solaire  en solar heating  
126 energia solar ca calor de fusió terme pral.n f es calor de fusión  fr chaleur de fusion  en fusion heat  
127 energia solar ca calor de reacció terme pral.n f es calor de reacción  fr chaleur de réaction  en reaction heat  
128 energia solar ca calor de vaporització terme pral.n f es calor de vaporización  fr chaleur de vaporisation  en vaporization heat  
129 energia solar ca calor específica terme pral.n f es calor específico  fr chaleur spécifique  en specific heat  en specific warmness  
130 energia solar ca calor instantània terme pral.n f es calor instantáneo  fr chaleur instantanée  en instantaneous heat  
131 energia solar ca calor latent terme pral.n f es calor latente  fr chaleur latente  en latent heat  
132 energia solar ca calor real terme pral.n f es calor real  fr chaleur réelle  en real heat  
133 energia solar ca calor sensible terme pral.n f es calor sensible  fr chaleur sensible  en sensible heat  
134 energia solar ca calor útil terme pral.n f es calor útil  fr chaleur utile  fr puissance thermique effective  en useful heat  en useful heating effect  
135 energia solar ca caloria terme pral.n f es caloría  fr calorie  en calorie  sbl cal  
136 energia solar ca cambra d'aire terme pral.n f es cámara de aire  fr chambre à air  en air chamber  
137 energia solar ca camisa aïllant terme pral.n f es coquilla  fr coquille calorifugée  fr coquille isolante  en insulating jacket  
138 energia solar ca camp d'heliòstats terme pral.n m es campo de espejos  es campo de helióstatos  fr batterie d'héliostats  fr champ d'héliostats  en array of heliostats  en field of heliostats  
139 energia solar ca camp fotovoltaic terme pral.n m es campo fotovoltaico  fr champ de modules  en photovoltaic array  
140 energia solar ca camp solar terme pral.n m es campo solar  fr batterie de capteurs solaires  fr champ de capteurs solaires  fr champ solaire  en array of solar collectors  en field of solar collectors  en solar array  
141 energia solar ca canvi de fase terme pral.n m es cambio de fase  fr changement de phase  en phase change  
142 energia solar ca capacitat terme pral.n f es capacidad  fr capacité  en capacity  
143 energia solar ca capacitat d'emmagatzematge tèrmic terme pral.n f es capacidad de almacenamiento térmico  fr capacité de stockage thermique  en thermal storage capacity  
144 energia solar ca capacitat de descàrrega tèrmica terme pral.n f es capacidad de descarga térmica  fr capacité de décharge thermique  en thermal discharge capacity  
145 energia solar ca capacitat residual terme pral.n f es capacidad residual  fr capacité résiduelle  en residual capacity  
146 energia solar ca capacitat tèrmica terme pral.n f es capacidad calorífica  fr capacité calorifique  fr capacité thermique  en calorific capacity  en heat capacity  en thermal capacity  
147 energia solar ca capacitat tèrmica màssica terme pral.n f es capacidad calorífica másica  fr capacité calorifique massique  
148 energia solar ca capacitat tèrmica volumètrica terme pral.n f es capacidad calorífica volumétrica  fr capacité calorifique volumique  
149 energia solar ca capacitat útil terme pral.n f es capacidad útil  fr capacité utile  en service output  
150 energia solar ca captació solar terme pral.n f es captación solar  fr captage de l'énergie solaire  fr captage solaire  fr captation solaire  en collection of solar energy  en solar collection  
151 energia solar ca captació solar directa terme pral.n f es captación solar directa  fr captation solaire directe  en direct solar collection  
152 energia solar ca captació solar indirecta terme pral.n f es captación solar indirecta  fr captation solaire indirecte  en indirect solar collection  
153 energia solar ca captació solar separada terme pral.n f es captación solar separada  fr captation solaire séparée  
154 energia solar ca captador solar terme pral.n m es captador solar  fr capteur solaire  en solar collector  
155 energia solar ca captador solar acumulador terme pral.n m ca captador solar integral sin. compl.n m es captador solar almacenador  es captador solar integral  fr capteur solaire accumulatif  en integral solar collector  
156 energia solar ca captador solar concentrador terme pral.n m es captador solar concentrador  fr capteur solaire à concentration  fr capteur solaire concentrateur  en concentrating solar collector  
157 energia solar ca captador solar d'aigua terme pral.n m es captador solar de agua  fr capteur solaire à eau  en water solar collector  
158 energia solar ca captador solar d'aire terme pral.n m es captador solar de aire  fr capteur solaire à air  en air solar collector  
159 energia solar ca captador solar d'escolament terme pral.n m es captador solar abierto  es captador solar de goteo  es captador solar de placa de escurrimiento  fr capteur solaire à eau par ruissellement  en trickle solar collector  en trickle-down solar collector  en trickling water solar collector  
160 energia solar ca captador solar de baix flux terme pral.n m es captador solar de bajo flujo  fr capteur solaire à faible débit  en low flow solar collector  
161 energia solar ca tub de buit terme pral.n m ca captador solar de buit sin. compl.n m es captador solar de vacío  es tubo de vacío  fr capteur solaire à tube sous vide  fr capteur solaire sous vide  fr tube à vide  en evacuated solar collector  en vacuum solar collector  en vacuum tube  
162 energia solar ca captador solar integrat terme pral.n m es captador solar de estructura integrada  fr capteur solaire intégré  en structurally integrated solar collector  
163 energia solar ca captador solar líquid terme pral.n m es captador solar líquido  fr capteur solaire liquide  en liquid solar collector  
164 energia solar ca captador solar nu terme pral.n m fr capteur solaire nu  
165 energia solar ca captador solar pla terme pral.n m es captador solar plano  fr capteur solaire plan  en flat plate solar collector  
166 energia solar ca captador solar termofotovoltaic terme pral.n m es captador solar termofotovoltaico  fr capteur solaire thermophotovoltaïque  en flat-plate photovoltaic thermal collector  
167 energia solar ca carcassa terme pral.n f es carcasa  fr boîtier  fr coffre  fr coque  en casing  en collector box  en enclosure  
168 energia solar ca càrrega elèctrica terme pral.n f es carga eléctrica  fr charge électrique  en electric charge  
169 energia solar ca càrrega elèctrica mitjana diària terme pral.n f es carga eléctrica media diaria  fr charge électrique moyenne journalière  en daily mean electric load  
170 energia solar ca càrrega tèrmica terme pral.n f es carga térmica  fr charge thermique  en thermal head  
171 energia solar ca càrrega tèrmica terme pral.n f es carga térmica  fr charge thermique  en space heat load  
172 energia solar ca carta solar terme pral.n f es carta solar  fr abaque d'ensoleillement  en sun path chart  
173 energia solar ca carta solar cilíndrica terme pral.n f es carta solar cilíndrica  fr abaque d'ensoleillement cylindrique  en cylindrical sun path chart  
174 energia solar ca carta solar de Fisher-Mattioni terme pral.n f es carta solar de Fisher-Mattioni  fr abaque d'ensoleillement de Fisher-Mattioni  en Fisher-Mattioni sun path chart  
175 energia solar ca carta solar estereogràfica terme pral.n f es carta solar estereográfica  fr abaque d'ensoleillement stéréographique  en stereographic sun path chart  
176 energia solar ca carta solar gnomònica terme pral.n f es carta solar gnomónica  fr abaque d'ensoleillement gnomonique  en gnomonic sun path chart  
177 energia solar ca casa solar terme pral.n f es casa solar  fr maison solaire  en solar house  
178 energia solar ca catàlisi terme pral.n f es catálisis  fr catalyse  en catalysis  
179 energia solar ca catalitzador terme pral.n m es catalizador  fr catalyseur  en catalyst  
180 energia solar ca catalitzador microheterogeni terme pral.n m es catalizador microheterogéneo  fr catalyseur microhétérogène  en microheterogeneous catalyst  
181 energia solar ca càtode terme pral.n m es cátodo  fr cathode  en cathode  
182 energia solar ca càtode catalític terme pral.n m es cátodo catalítico  fr cathode catalytique  en catalytic cathode  
183 energia solar ca càtode fotoelèctric terme pral.n m ca fotocàtode sin. compl.n m es cátodo fotoeléctrico  es cátodo fotoelectrónico  es fotocátodo  fr cathode photoélectronique  fr photocathode  en photocathode  en photoelectric cathode  
184 energia solar ca cèl·lula bifacial terme pral.n f es célula solar bifacial  fr cellule solaire bifaciale  en bifacial solar cell  en double-faced solar cell  
185 energia solar ca cèl·lula de barrera Schottky terme pral.n f es célula de barrera Schottky  fr cellule de barrière Schottky  en Schottky barrier cell  
186 energia solar ca cèl·lula de capa fina terme pral.n f es célula solar de capa fina  es célula solar de película fina  fr cellule solaire en couche mince  en thin-film solar cell  
187 energia solar ca cèl·lula de cinta terme pral.n f es célula de cinta  fr cellule ruban  en ribbon cell  
188 energia solar ca cèl·lula de silici amorf terme pral.n f es célula de silicio amorfo  fr cellule au silicium amorphe  en amorphous silicon cell  
189 energia solar ca cèl·lula de silici monocristal·lí terme pral.n f es célula de silicio monocristalino  fr cellule au silicium monocristallin  en single-crystal silicon cell  
190 energia solar ca cèl·lula de silici policristal·lí terme pral.n f es célula de silicio policristalino  fr cellule au silicium policristallin  en polycrystalline silicon cell  
191 energia solar ca cèl·lula electroquímica terme pral.n f es célula electroquímica  fr cellule électrochimique  en electrochemical cell  
192 energia solar ca cèl·lula fotoelèctrica terme pral.n f ca fotocèl·lula sin. compl.n f es célula fotoeléctrica  fr cellule photoélectrique  en photocell  en photoelectric cell  
193 energia solar ca cèl·lula fotoelectrolítica terme pral.n f es célula fotoelectrolítica  fr cellule photoélectrolytique  en photoelectrolysis cell  
194 energia solar ca cèl·lula fotoelectroquímica terme pral.n f es célula fotoelectroquímica  fr cellule photoélectrochimique  en photoelectrochemical cell  
195 energia solar ca cèl·lula fotogalvànica terme pral.n f es célula fotogalvánica  fr cellule photogalvanique  en photogalvanic cell  
196 energia solar ca cèl·lula fotovoltaica terme pral.n f ca cèl·lula solar sin. compl.n f ca pila solar sin. compl.n f es célula fotovoltaica  es célula solar  es pila solar  fr cellule photovoltaïque  fr cellule solaire  en photovoltaic cell  en solar cell  
197 energia solar ca cèl·lula fotovoltaica ideal terme pral.n f es célula solar ideal  fr cellule solaire idéale  en ideal solar cell  
198 energia solar ca cèl·lula multijunció terme pral.n f es célula multiunión  fr cellule multijonction  en multijunction solar cell  
199 energia solar ca cèl·lula patró terme pral.n f es célula patrón  fr cellule patron  
200 energia solar ca central fotovoltaica terme pral.n f es central fotovoltaica  fr centrale photovoltaïque  en photovoltaic power plant  
201 energia solar ca central heliotèrmica terme pral.n f ca central heliotermodinàmica sin. compl.n f es central heliotérmica  fr centrale héliothermique  fr centrale héliothermodynamique  en heliothermal power plant  en solar-thermal power plant  
202 energia solar ca central heliotèrmica de receptor central terme pral.n f es central heliotérmica de receptor central  fr centrale héliothermique à récepteur centrale  en solar-thermal central receiver power plant  
203 energia solar ca central heliotèrmica de receptor distribuït terme pral.n f es central heliotérmica de receptor distribuido  fr centrale héliothermique à récepteurs distribuées  en solar-thermal distributed receiver power plant  
204 energia solar ca central heliotèrmica de torre terme pral.n f es central solar de torre  fr centrale solaire à tour  en solar tower power plant  
205 energia solar ca central solar terme pral.n f es central solar  fr centrale solaire  en solar power plant  en solar power station  
206 energia solar ca central solar eòlica terme pral.n f ca central solar de xemeneia sin. compl.n f es central eólico-solar  es central solar de chimenea  fr centrale solaire éolienne  en solar chimney power plant  en solar-wind power plant  
207 energia solar ca central solar orbital terme pral.n f es central solar orbital  fr centrale solaire orbitale  fr satellite électrogène  en orbital solar power station  en satellite solar power station  
208 energia solar ca centre òptic terme pral.n m es centro óptico  fr centre optique  en optical center  
209 energia solar ca cicle de Brayton terme pral.n m es ciclo de Brayton  fr cycle de Brayton  en Brayton cycle  
210 energia solar ca cicle de Carnot terme pral.n m es ciclo de Carnot  fr cycle de Carnot  en Carnot cycle  
211 energia solar ca cicle de fusió-solidificació terme pral.n m es ciclo de fusión-solidificación  fr cycle de fusion-solidification  en fusion-solidification cycle  
212 energia solar ca cicle de Rankine terme pral.n m es ciclo de Rankine  fr cycle de Rankine  en Rankine cycle  
213 energia solar ca cicle termodinàmic terme pral.n m es ciclo termodinámico  fr cycle thermodynamique  en thermodynamic cycle  
214 energia solar ca circuit terme pral.n m es circuito  fr circuit  en circuit  
215 energia solar ca circuit primari terme pral.n m es circuito primario  fr circuit primaire  en primary circuit  
216 energia solar ca circuit secundari terme pral.n m es circuito secundario  fr circuit secondaire  en secondary circuit  
217 energia solar ca circulació terme pral.n f es circulación  fr circulation  en circulation  
218 energia solar ca circulació forçada terme pral.n f es circulación forzada  fr circulation forcée  en forced circulation  
219 energia solar ca circulació inversa terme pral.n f es circulación inversa  fr circulation inverse  en reverse flow  
220 energia solar ca circulació natural terme pral.n f ca termocirculació sin. compl.n f es circulación natural  es termocirculación  fr thermocirculation  en natural circulation  
221 energia solar ca claraboia terme pral.n f es claraboya  fr claire-voie  en skylight  
222 energia solar ca climatització terme pral.n f es climatización  fr climatisation  en climatization  
223 energia solar ca climatitzador terme pral.n m es climatizador  fr climatiseur  en air conditioner  
224 energia solar ca coberta terme pral.n f es cubierta  fr couverture  fr vitrage  en collector cover  en cover plate  
225 energia solar ca coberta d'aigua terme pral.n f es cubierta de agua  es techo de agua  fr toit capteur  fr toit capteur-radiateur  fr toiture-bassin  en collector-radiator-storage  en roof pond  en skytherm  
226 energia solar ca coeficient d'amortiment tèrmic terme pral.n m es coeficiente de amortiguamiento térmico  fr coefficient d'amortissement thermique  
227 energia solar ca coeficient d'atenuació terme pral.n m ca coeficient d'extinció sin. compl.n m es coeficiente de atenuación  es coeficiente de extinción  fr coefficient d'atténuation  fr coefficient d'extinction  en attenuation coefficient  en extinction coefficient  
228 energia solar ca coeficient d'eficiència terme pral.n m es coeficiente de eficiencia  fr coefficient de perfomance  en coefficient of perfomance  
229 energia solar ca coeficient de contacte terme pral.n m es coeficiente de contacto  fr coefficient de contact  en contact coefficient  
230 energia solar ca coeficient de convecció terme pral.n m es coeficiente de convección  fr coefficient de convection  en convective heat transfer coefficient  
231 energia solar ca coeficient de difusió terme pral.n m es coeficiente de difusión  fr coefficient de diffusion  en diffusion coefficient  
232 energia solar ca coeficient de pèrdues tèrmiques terme pral.n m es coeficiente de pérdida de calor  fr coefficient de perte thermique  en coefficient of thermal loss  
233 energia solar ca coeficient de reflexió terme pral.n m es coeficiente de reflexión  fr coefficient de réflexion  en reflection coefficient  
234 energia solar ca coeficient de resistència tèrmica terme pral.n m ca coeficient R sin. compl.n m es coeficiente de resistencia térmica  es coeficiente R  fr coefficient de résistance thermique  fr coefficient R  en R coefficient  en thermal resistance coefficient  
235 energia solar ca coeficient de terbolesa terme pral.n m es coeficiente de turbidez  fr coefficient de trouble  en turbidity coefficient  
236 energia solar ca coeficient de transmissió tèrmica terme pral.n m ca coeficient K sin. compl.n m es coeficiente de transmisión térmica  es coeficiente K  fr coefficient de transmission thermique  fr coefficient K  en heat transfer coefficient  en K coefficient  
237 energia solar ca coeficient global de transmissió tèrmica terme pral.n m es coeficiente global de transmisión térmica  fr coefficient global de transmission thermique  en overall coefficient of heat transfer  
238 energia solar ca coeficient mitjà de transmissió tèrmica terme pral.n m es coeficiente medio de transmisión térmica  fr coefficient moyen de transmission thermique  en mean coefficient of heat transfer  
239 energia solar ca coeficient relatiu de transmissió tèrmica terme pral.n m es coeficiente relativo de transmisión térmica  fr coefficient relatif de transmission thermique  en relative coefficient of heat transfer  
240 energia solar ca coeficient superficial de transmissió tèrmica terme pral.n m es coeficiente superficial de transmisión térmica  fr coefficient superficiel de transmission thermique  
241 energia solar ca cogeneració solar terme pral.n f es cogeneración solar  fr cogéneration solaire  en solar cogeneration  
242 energia solar ca col·lector terme pral.n m es colector  fr collecteur  en header  
243 energia solar ca col·limador terme pral.n m es colimador  fr collimateur  en collimator  
244 energia solar ca columna d'aigua terme pral.n f es columna de agua  fr colonne d'eau  en water column  
245 energia solar ca compost eutèctic terme pral.n m es compuesto eutéctico  fr composé eutectique  en eutectic compound  
246 energia solar ca concentració terme pral.n f es concentración  fr concentration  en concentration  
247 energia solar ca concentració d'equilibri terme pral.n f es concentración de equilibrio  fr concentration d'équilibre  en equilibrium concentration  
248 energia solar ca concentrador terme pral.n m es concentrador  fr concentrateur  en concentrator  
249 energia solar ca concentrador d'esfera parabòlica terme pral.n m es concentrador esférico-parabólico  fr concentrateur sphéro-parabolique  en spherical parabolic concentrator  
250 energia solar ca concentrador de cilindre parabòlic terme pral.n m es concentrador cilíndrico-parabólico  fr concentrateur cylindro-parabolique  en cylindrical parabolic concentrator  en parabolic cylinder concentrator  
251 energia solar ca concentrador de focus lineal terme pral.n m es concentrador de foco lineal  fr concentrateur à foyer linéaire  en line focus concentrator  
252 energia solar ca concentrador de focus puntual terme pral.n m es concentrador de foco puntual  fr concentrateur à foyer ponctuel  en point focus concentrator  
253 energia solar ca concentrador fix terme pral.n m es concentrador fijo  fr concentrateur fixe  en fixed mirror concentrator  
254 energia solar ca concentrador fotovoltaic terme pral.n m es concentrador fotovoltaico  fr concentrateur fotovoltaïque  en photovoltaic concentrator  
255 energia solar ca concentrador Fresnel terme pral.n m es concentrador Fresnel  fr concentrateur Fresnel  en Fresnel concentrator  
256 energia solar ca concentrador parabòlic terme pral.n m es concentrador parabólico  fr concentrateur parabolique  en parabolic concentrator  
257 energia solar ca concentrador parabòlic compost terme pral.n m ca concentrador Winston sin. compl.n m es concentrador parabólico compuesto  es concentrador Winston  fr concentrateur cylindrique idéal  fr concentrateur parabolique composé  fr concentrateur Winston  en compound parabolic concentrator  en Winston concentrator  
258 energia solar ca condensació terme pral.n f es condensación  fr condensation  en condensation  
259 energia solar ca condensador terme pral.n m es condensador  fr condenseur  en condenser  
260 energia solar ca condicionament de l'aire terme pral.n m es acondicionamiento del aire  fr conditionnement de l'air  en air conditioning  
261 energia solar ca condicions estàndard de prova terme pral.n f pl es condiciones estándar de prueba  fr conditions standard d'essai  en standard test conditions  
262 energia solar ca conducció elèctrica terme pral.n f es conducción eléctrica  fr conduction électrique  en electrical conduction  
263 energia solar ca conducció tèrmica terme pral.n f es conducción térmica  fr conduction de chaleur  fr conduction thermique  en heat conduction  en thermal conduction  
264 energia solar ca conductància d'unió terme pral.n f es conductancia de unión  fr conductance de liaison  en bond conductance  
265 energia solar ca conductància elèctrica terme pral.n f es conductancia eléctrica  fr conductance électrique  en electrical conductance  
266 energia solar ca conductància tèrmica terme pral.n f es conductancia térmica  fr conductance thermique  en heat conductance  en thermal conductance  
267 energia solar ca conductivitat elèctrica terme pral.n f es conductividad eléctrica  fr conductivité électrique  en electrical conductivity  
268 energia solar ca conductivitat tèrmica terme pral.n f es conductividad térmica  fr conductibilité calorifique  fr conductivité thermique  en thermal conductivity  
269 energia solar ca conductor -a terme pral.adj es conductor -ra  fr conducteur -trice  en conductor  
270 energia solar ca conductor elèctric terme pral.n m es conductor eléctrico  fr conducteur électrique  en electrical conductor  
271 energia solar ca conductor tèrmic terme pral.n m es conductor térmico  fr conducteur thermique  en heat conductor  en thermal conductor  
272 energia solar ca connexió en paral·lel terme pral.n f es conexión en paralelo  fr montage en parallèle  en connection in parallel  
273 energia solar ca connexió en sèrie terme pral.n f es conexión en serie  fr montage en série  en connection in series  
274 energia solar ca constant solar terme pral.n f es constante solar  fr constante solaire  en solar constant  
275 energia solar ca convecció terme pral.n f es convección  fr convection  en convection  
276 energia solar ca convecció forçada terme pral.n f es convección forzada  fr convection forcée  en forced convection  
277 energia solar ca convecció natural terme pral.n f ca convecció lliure sin. compl.n f es convección libre  es convección natural  fr convection naturelle  en free convection  en natural convection  
278 energia solar ca conversió d'energia terme pral.n f es conversión de energía  fr conversion d'énergie  en energy conversion  
279 energia solar ca conversió directa terme pral.n f es conversión directa  fr conversion directe  en direct conversion  
280 energia solar ca conversió fotoelèctrica terme pral.n f es conversión fotoeléctrica  fr conversion photoélectrique  en photoelectric conversion  
281 energia solar ca conversió fotoquímica terme pral.n f es conversión fotoquímica  fr conversion photochimique  en photochemical conversion  
282 energia solar ca conversió fototèrmica terme pral.n f es conversión heliotérmica  fr conversion héliothermique  fr conversion photothermique  en photothermal conversion  en solar-thermal conversion  
283 energia solar ca conversió fotovoltaica terme pral.n f es conversión fotovoltaica  fr conversion photovoltaïque  en photovoltaic conversion  
284 energia solar ca conversió termodinàmica terme pral.n f es conversión termodinámica  fr conversion thermodynamique  en thermodynamic conversion  
285 energia solar ca conversió termoelèctrica terme pral.n f es conversión termoeléctrica  fr conversion thermoélectrique  en thermal electric conversion  
286 energia solar ca conversió termoiònica terme pral.n f es conversión termoiónica  fr conversion thermoionique  en thermoionic conversion  
287 energia solar ca conversió termoquímica terme pral.n f es conversión termoquímica  fr conversion thermochimique  en thermochemical conversion  
288 energia solar ca convertidor terme pral.n m es convertidor  fr convertisseur  en converter  
289 energia solar ca convertidor fotovoltaic terme pral.n m es convertidor fotovoltaico  fr convertisseur photovoltaïque  en photovoltaic converter  
290 energia solar ca convertidor termoelèctric terme pral.n m es convertidor termoeléctrico  fr convertisseur thermoélectrique  en thermoelectric converter  
291 energia solar ca convertidor termoiònic terme pral.n m es convertidor termoiónico  fr convertisseur thermoionique  en thermoionic converter  
292 energia solar ca coordenada astronòmica terme pral.n f es coordenada astronómica  fr coordonnée astronomique  en astronomic coordinate  
293 energia solar ca coordenada eclíptica terme pral.n f es coordenada eclíptica  fr coordonnée écliptique  en ecliptic coordinate  
294 energia solar ca coordenada equatorial terme pral.n f es coordenada ecuatorial  fr coordonnée équatoriale  en equatorial coordinate  
295 energia solar ca coordenada horària terme pral.n f es coordenada horaria  fr coordonnée horaire  
296 energia solar ca coordenada horitzontal terme pral.n f es coordenada horizontal  fr coordonnée horizontale  en horizontal coordinate  
297 energia solar ca corba característica de descàrrega terme pral.n f es curva característica de descarga  fr courbe caractéristique de décharge  en discharge characteristic curve  
298 energia solar ca corba característica intensitat-voltatge terme pral.n f es curva característica intensidad-voltaje  fr courbe caractéristique intensité-voltage  en intensity-voltage characteristic curve  
299 energia solar ca corba de transmissió espectral terme pral.n f es curva de transmisión espectral  fr courbe de transmission spectrale  en spectral transmission curve  
300 energia solar ca corrent de càrrega terme pral.n m es corriente de carga  fr courant de charge  en load current  
301 energia solar ca corrent de curtcircuit terme pral.n m es corriente de cortocircuito  fr courant de court-circuit  en flash current  en short circuit current  
302 energia solar ca corrent de deriva terme pral.n m es corriente de deriva  fr courant de dérive  en drift current  
303 energia solar ca corrent de descàrrega terme pral.n m es corriente de descarga  fr courant de décharge  en discharge current  
304 energia solar ca corrent de descàrrega màxima terme pral.n m es corriente de descarga máxima  fr courant de décharge maximale  en maximum discharge current  
305 energia solar ca corrent de difusió terme pral.n m es corriente de difusión  fr courant de diffusion  en diffusion current  
306 energia solar ca corrent elèctric terme pral.n m es corriente eléctrica  fr courant électrique  en electric current  
307 energia solar ca cortina tèrmica terme pral.n f es cortina térmica  fr rideau isolant  en thermal shutter  
308 energia solar ca cos negre terme pral.n m ca radiador integral sin. compl.n m es cuerpo negro  fr corps noir  en black body  en blackbody  
309 energia solar ca coulomb terme pral.n m es coulomb  fr coulomb  en coulomb  sbl C  
310 energia solar ca cristal·lí -ina terme pral.adj es cristalino -na  fr cristallin -ine  en crystalline  
311 energia solar ca cuina solar terme pral.n f es cocina solar  fr cuiseur solaire  fr cuisinière solaire  en solar cooker  en solar oven  
312 energia solar ca cuina solar d'esfera parabòlica terme pral.n f es cocina solar esférico-parabólica  fr cuisinière solaire sphéro-parabolique  en spherical parabolic cooker  
313 energia solar ca cuina solar d'hivernacle terme pral.n f es cocina solar de invernadero  fr cuisinière solaire de serre  en hot box cooker  
314 energia solar ca cuina solar de captador pla terme pral.n f es cocina solar de captador plano  fr cuisinière solaire de capteur plan  en flat plate cooker  
315 energia solar ca cuina solar de cilindre parabòlic terme pral.n f es cocina solar cilíndrico-parabólica  fr cuisinière solaire cylindro-parabolique  en cylindrical parabolic cooker  
316 energia solar ca declinació solar terme pral.n f es declinación solar  fr déclinaison solaire  en solar declination  
317 energia solar ca deflexió terme pral.n f es deflexión  fr déflexion  en deflection  
318 energia solar ca degradació solar terme pral.n f es degradación solar  fr dégradation solaire  en solar degradation  
319 energia solar ca densitat de flux energètic terme pral.n f es densidad de flujo energético  fr densité de flux énergétique  en energy flux density  
320 energia solar ca densitat de recobriment terme pral.n f es densidad de cubrimiento  fr coefficient de foisonnement  fr coefficient de remplissage  fr densité d'occupation  en packing density  en packing efficiency  en packing factor  
321 energia solar ca densitat òptica terme pral.n f es densidad óptica  fr densité optique  en optical density  
322 energia solar ca descàrrega elèctrica terme pral.n f es descarga eléctrica  fr décharge électrique  en electric discharge  
323 energia solar ca descàrrega tèrmica terme pral.n f es descarga térmica  fr décharge thermique  en thermal discharge  
324 energia solar ca desestratificador terme pral.n m es desestratificador  fr destratifieur  
325 energia solar ca desorció terme pral.n f es desorción  fr désorption  en desorption  
326 energia solar ca dessalatge solar terme pral.n m es desalación solar  es desalado solar  fr dessalement solaire  en solar desalination  
327 energia solar ca dessalatge solar per evaporació enetapes terme pral.n m es desalado solar por evaporación en etapas  fr dessalement solaire par évaporation en étapes  en solar multistage flash desalination  
328 energia solar ca dessecació terme pral.n f es desecación  fr dessiccation  en dehumidification  en desiccation  
329 energia solar ca dessecant terme pral.n m es desecante  fr desséchant  en desiccant  
330 energia solar ca dessecant terme pral.adj ca dessecatiu -iva sin. compl.adj es desecador -ra  es desecante  es desecativo -va  fr desséchant -ante  fr dessiccatif -ive  en desiccating  en desiccative  
331 energia solar ca destil·lació solar terme pral.n f es destilación solar  fr distillation solaire  en solar distillation  
332 energia solar ca destil·lador solar terme pral.n m es destilador solar  fr alambic solaire  fr distillateur solaire  en solar still  
333 energia solar ca dia sideral terme pral.n m es día sideral  fr jour sidéral  en sidereal day  
334 energia solar ca dia solar veritable terme pral.n m ca dia solar aparent sin. compl.n m es día solar aparente  fr jour solaire apparent  fr jour solaire vrai  en apparent solar day  
335 energia solar ca dia solar mitjà terme pral.n m es día solar medio  fr jour solaire moyen  
336 energia solar ca diatèrman -a terme pral.adj ca diatèrmic -a sin. compl.adj es diatérmano -na  fr diathermane  fr diatherme  fr diathermique  en diathermanous  en diathermic  
337 energia solar ca diatermància terme pral.n f es diatermancia  es diatermanidad  fr diatermansie  fr diathermanéité  en diathermancy  
338 energia solar ca dielèctric terme pral.n m es dieléctrico  fr diélectrique  en dielectric  
339 energia solar ca dielèctric -a terme pral.adj es dieléctrico -ca  fr diélectrique  en dielectric  
340 energia solar ca tensió terme pral.n f ca diferència de potencial sin. compl.n f es diferencia de potencial  es tensión  fr différence de potentiel  fr tension  en potential difference  en tension  
341 energia solar ca difús -usa terme pral.adj es difuso -sa  fr diffus -use  en diffuse  
342 energia solar ca difusió d'impureses terme pral.n f es difusión de impurezas  fr diffusion d'impuretés  en impurity diffusion  
343 energia solar ca difusió de la radiació terme pral.n f es difusión de la radiación  fr diffusion d'un rayonnement  en diffusion of radiation  
344 energia solar ca difusió molecular terme pral.n f es difusión molecular  fr diffusion moléculaire  en molecular diffusion  
345 energia solar ca difusió salina terme pral.n f es difusión salina  fr diffusion salinière  en salt diffusion  
346 energia solar ca difusivitat tèrmica terme pral.n f es difusividad térmica  fr diffusivité thermique  en thermal diffusivity  
347 energia solar ca difusor terme pral.n m es difusor  fr diffuseur  en diffuser  
348 energia solar ca difusor -a terme pral.adj es difusor -ra  en diffusing  
349 energia solar ca díode terme pral.n m es diodo  fr diode  en diode  
350 energia solar ca díode Schottky terme pral.n m es diodo Schottky  fr diode Schottky  en Schottky diode  
351 energia solar ca díode tèrmic terme pral.n m es diodo térmico  fr diode thermique  en thermic diode  
352 energia solar ca díode Zener terme pral.n m es diodo Zener  fr diode Zener  en Zener diode  
353 energia solar ca dissolució terme pral.n f es disolución  fr dissolution  en dissolution  
354 energia solar ca dissolvent terme pral.adj es disolvente  fr dissolvant -ante  en dissolvent  
355 energia solar ca dissolvent terme pral.n m ca solvent sin. compl.n m es disolvente  es solvente  fr dissolvant  fr solvant  en dissolvent  en solvent  
356 energia solar ca distància focal terme pral.n f es distancia focal  fr distance focale  fr longueur focale  en focal distance  en focal length  
357 energia solar ca distribució de Fermi terme pral.n f es distribución de Fermi  fr distribution de Fermi  en Fermi distribution  
358 energia solar ca donador terme pral.n m es donador  fr donneur  en donor  
359 energia solar ca dopatge terme pral.n m es adulteración  es dopado  es impurificación  fr dopage  en doping  
360 energia solar ca drets solars terme pral.n m pl es derechos solares  fr droits solaires  en solar rights  
361 energia solar ca eclíptica terme pral.n f es eclíptica  fr écliptique  en ecliptic  
362 energia solar ca efecte d'hivernacle terme pral.n m es efecto de invernadero  fr effet de serre  en greenhouse effect  
363 energia solar ca efecte de bresca terme pral.n m es efecto de panal de miel  fr effet de nid d'abeille  en honeycomb effect  
364 energia solar ca efecte fotoelèctric terme pral.n m es efecto fotoeléctrico  fr effet photoélectrique  en photoelectric effect  
365 energia solar ca efecte fotoelectroquímic terme pral.n m es efecto fotoelectroquímico  fr effet photoélectrochimique  en photoelectrochemical effect  
366 energia solar ca efecte fotovoltaic terme pral.n m es efecto fotovoltaico  fr effet photovoltaïque  en photovoltaic effect  
367 energia solar ca efecte Fresnel terme pral.n m es efecto Fresnel  fr effet Fresnel  en Fresnel effect  
368 energia solar ca efecte Peltier terme pral.n m es efecto Peltier  fr effet Peltier  en Peltier effect  
369 energia solar ca efecte termoelèctric terme pral.n m ca efecte Seebeck sin. compl.n m es efecto Seebeck  es efecto termoeléctrico  fr effet Seebeck  fr effet thermoélectrique  en Seebeck effect  en thermoelectric effect  
370 energia solar ca efecte termoiònic terme pral.n m es efecto termoiónico  fr effet thermoionique  en thermoionic effect  
371 energia solar ca efecte Thomson terme pral.n m es efecto Thomson  fr effet Thomson  en Thomson effect  
372 energia solar ca efecte Zener terme pral.n m es efecto Zener  fr effet Zener  en Zener effect  
373 energia solar ca eficiència terme pral.n f ca rendiment sin. compl.n f es eficiencia  es rendimiento  fr efficacité  fr performance  fr rendement  en efficiency  en performance  
374 energia solar ca eficiència òptica terme pral.n f es rendimiento óptico  fr rendement optique  en optical efficiency  
375 energia solar ca eficiència tèrmica terme pral.n f es rendimiento térmico  fr puissance thermique  fr rendement thermique  en thermal efficiency  
376 energia solar ca eix azimutal terme pral.n m es eje acimutal  fr axe azimutal  en azimuthal axis  
377 energia solar ca eix d'altura terme pral.n m es eje de altura  fr axe de hauteur  en elevation axis  
378 energia solar ca eix de l'eclíptica terme pral.n m es eje de la eclíptica  fr axe de l'écliptique  en ecliptic axis  
379 energia solar ca eix del món terme pral.n m es eje del mundo  fr axe du monde  en world axis  
380 energia solar ca eix òptic terme pral.n m es eje óptico  fr axe optique  en optical axis  
381 energia solar ca elèctrode terme pral.n m es electrodo  fr électrode  en electrode  
382 energia solar ca electrodeposició terme pral.n f es electrodeposición  fr électrodéposition  en electrodeposition  
383 energia solar ca emissivitat terme pral.n f es emisividad  fr émissivité  fr pouvoir émissif  en emissivity  
384 energia solar ca emissivitat direccional terme pral.n f es emisividad direccional  fr émissivité directionnelle  en directional emissivity  
385 energia solar ca emissivitat hemisfèrica terme pral.n f es emisividad hemisférica  fr émissivité hémisphérique  en hemispherical emissivity  
386 energia solar ca emissivitat monocromàtica terme pral.n f es emisividad monocromática  fr émissivité monochromatique  en monochromatic emissivity  
387 energia solar ca excitància terme pral.n f ca emitància sin. compl.n f es emitancia  es exitancia  fr émittance  fr exitance  fr facteur d'émission  en emittance  en exitance  
388 energia solar ca emmagatzematge d'energia fotoquímica molecular terme pral.n m es almacenamiento de energía fotoquímica molecular  fr emmagasinage d'énergie photochimique moléculaire  fr stockage d'énergie photochimique moléculaire  en molecular photochemical energy storage  
389 energia solar ca emmagatzematge de calor de reacció terme pral.n m ca emmagatzematge químic d'energia sin. compl.n m es almacenamiento de calor de reacción  es almacenamiento químico de energía  fr stockage chimique d'énergie  fr stockage de chaleur de réaction chimique  en chemical storage of energy  en storage of chemical reaction heat  
390 energia solar ca emmagatzematge de calor latent terme pral.n m es almacenamiento de calor latente  fr stockage de chaleur latente  en latent heat storage  
391 energia solar ca emmagatzematge de calor sensible terme pral.n m es almacenamiento de calor sensible  fr stockage de chaleur sensible  en sensible heat storage  
392 energia solar ca emmagatzematge tèrmic terme pral.n m es almacenamiento térmico  fr emmagasinage thermique  fr stockage thermique  en heat storage  en thermal storage  
393 energia solar ca emmagatzematge tèrmic amb sals foses terme pral.n m es almacenamiento térmico con sales fundidas  fr stockage thermique à sels fondus  en molten salt thermal storage  
394 energia solar ca emmagatzematge tèrmic directe terme pral.n m es almacenamiento térmico directo  fr stockage thermique direct  en direct thermal storage  
395 energia solar ca emmagatzematge tèrmic indirecte terme pral.n m es almacenamiento térmico indirecto  fr stockage thermique indirect  en indirect thermal storage  
396 energia solar ca emmagatzematge tèrmic interestacional terme pral.n m es almacenamiento térmico interestacional  fr stockage thermique intersaisonnier  en interseasonal thermal storage  
397 energia solar ca energia auxiliar terme pral.n f es energía auxiliar  es energía de apoyo  fr énergie auxiliare  fr énergie complémentaire  fr énergie d'appoint  en auxiliary energy  en backup energy  
398 energia solar ca energia fotònica terme pral.n f es energía fotónica  fr énergie photonique  en photonic energy  
399 energia solar ca energia fotoquímica terme pral.n f es energía fotoquímica  fr énergie photochimique  en photochemical energy  
400 energia solar ca energia radiant terme pral.n f es energía radiante  fr énergie de radiation  fr énergie de rayonnement  fr énergie radiative  en radiant energy  
401 energia solar ca energia renovable terme pral.n f es energía renovable  fr énergie renouvelable  en renewable energy  
402 energia solar ca energia solar terme pral.n f es energía solar  fr énergie solaire  en solar energy  
403 energia solar ca envidrat -ada terme pral.adj es acristalado -da  fr vitré -ée  en glazed  
404 energia solar ca envoltant terme pral.n m ca pell sin. compl.n f es envolvente  es piel  fr enveloppe  fr peau  en envelope  
405 energia solar ca equació del temps terme pral.n f es ecuación del tiempo  fr équation du temps  en equation of time  
406 energia solar ca equador celest terme pral.n m es ecuador celeste  fr équateur céleste  en celestial equator  
407 energia solar ca equinocci terme pral.n m es equinoccio  fr équinoxe  en equinox  
408 energia solar ca escalfador solar d'aigua terme pral.n m es calentador solar de agua  fr chauffe-eau solaire  en solar water heater  
409 energia solar ca escalfador solar d'aigua de dues fases terme pral.n m es calentador solar de agua de dos fases  fr chauffe-eau solaire à deux phases  en two-phase water heater  
410 energia solar ca escorça atòmica terme pral.n f es corteza atómica  fr écorce atomique  en atomic shell  
411 energia solar ca esfera celest terme pral.n f es esfera celeste  fr sphère céleste  en celestial sphere  
412 energia solar ca espai tampó terme pral.n m es espacio tampón  fr espace tampon  en buffer space  
413 energia solar ca espectre terme pral.n m es espectro  fr spectre  en spectrum  
414 energia solar ca espectre electromagnètic terme pral.n m es espectro electromagnético  fr spectre électromagnétique  en electromagnetic spectrum  
415 energia solar ca espectre solar terme pral.n m es espectro solar  fr spectre solaire  en solar spectrum  
416 energia solar ca espectre visible terme pral.n m es espectro visible  fr spectre visible  en visible spectrum  
417 energia solar ca est terme pral.n m ca llevant sin. compl.n m ca orient sin. compl.n m es este  es levante  es oriente  fr est  fr levant  fr orient  en east  en orient  
418 energia solar ca estadística de Fermi-Dirac terme pral.n f es estadística de Fermi-Dirac  fr statistique Fermi-Dirac  en Fermi-Dirac statistics  
419 energia solar ca estanc -a terme pral.adj es estanco -ca  fr étanche  en impermeable  en impervious  
420 energia solar ca estanqueïtat terme pral.n f es estanqueidad  es estanquidad  fr étanchéité  en sealing  en tightness  
421 energia solar ca estany solar terme pral.n m es embalse solar  es estanque solar  fr bassin solaire  fr étang solaire  en solar pond  en solar pool  
422 energia solar ca estereoradian terme pral.n m es estereorradián  fr stéradian  en steradian  sbl sr  
423 energia solar ca estratificació terme pral.n f es estratificación  fr stratification  en stratification  
424 energia solar ca eutèxia terme pral.n f es eutexia  fr utexie  en eutexy  
425 energia solar ca evaporació terme pral.n f es evaporación  fr évaporation  en evaporation  
426 energia solar ca excentricitat terme pral.n f es excentricidad  fr excentricité  en eccentricity  
427 energia solar ca factor d'atenuació terme pral.n m es factor de atenuación  fr facteur d'atténuation  en attenuation factor  
428 energia solar ca factor de correcció captador-intercanviador terme pral.n m es factor de corrección captador-intercambiador  fr facteur de correction capteur-échangeur  en collector-heat exchanger correction factor  
429 energia solar ca factor de forma terme pral.n m es factor de carga  es factor de forma  fr facteur de forme  fr facteur de remplissage  en fill factor  
430 energia solar ca factor de forma terme pral.n m es factor de forma  fr facteur de forme  en form factor  
431 energia solar ca factor de recobriment terme pral.n m es factor de recubrimiento  fr facteur de recouvrement  en covering factor  
432 energia solar ca reflectància terme pral.n f ca factor de reflexió sin. compl.n m es factor de reflexión  es reflectancia  fr facteur de réflexion  fr réflectance  en reflectance  en reflection factor  
433 energia solar ca factor de terbolesa de Linke terme pral.n m ca factor T de Linke sin. compl.n m es factor de turbidez de Linke  es factor de turbiedad de Linke  es factor T de Linke  fr facteur de trouble de Linke  fr facteur T de Linke  en Linke turbidity factor  
434 energia solar ca transmitància terme pral.n f ca factor de transmissió sin. compl.n m es factor de transmisión  es transmitancia  fr facteur de transmission  fr transmittance  en transmission factor  en transmittance  
435 energia solar ca factor de visibilitat terme pral.n m es factor de visibilidad  fr facteur de visibilité  en visibility factor  
436 energia solar ca factor solar terme pral.n m es factor solar  fr facteur solaire  en solar factor  
437 energia solar ca factor solar terme pral.n m es factor solar  fr facteur solaire  en solar factor  
438 energia solar ca força electromotriu terme pral.n f ca FEM siglan f es fuerza electromotriz  es FEM  fr force électromotrice  fr FEM  en electromotive force  en EMF  sbl E  
439 energia solar ca filtre solar terme pral.n m es filtro solar  fr filtre solaire  en solar filter  
440 energia solar ca finestra ventilada terme pral.n f es ventana ventilada  fr fenêtre ventilée  en air flow window  
441 energia solar ca fluid intercanviador terme pral.n m ca fluid secundari sin. compl.n m es fluido intercambiador  es fluido secundario  fr fluide de transfert du circuit secondaire  en secondary heat-transfer fluid  
442 energia solar ca fluid termòfor terme pral.n m ca termòfor terme pral.n m ca fluid primari sin. compl.n m es fluido caloportador  es fluido portador de calor  es fluido primario  fr caloporteur  fr fluide caloporteur  fr fluide caloporteur du circuit primaire  en heat-transfer fluid  en primary heat-transfer fluid  
443 energia solar ca flux energètic terme pral.n m ca flux radiant sin. compl.n m es flujo energético  es flujo radiante  fr flux énergétique  fr flux radiant  en energy flow  en energy flux  en radiant flux  
444 energia solar ca focus terme pral.n m es foco  fr foyer  en focus  
445 energia solar ca forat terme pral.n m es hueco  fr phototrou  fr trou  en defect electron  en hole  en positive hole  
446 energia solar ca forn solar terme pral.n m es horno solar  fr four solaire  en solar furnace  
447 energia solar ca fotó terme pral.n m es fotón  fr photon  en photon  
448 energia solar ca fotocatàlisi terme pral.n f es fotocatálisis  fr photocatalyse  en photocatalysis  
449 energia solar ca fotocorrent terme pral.n m es fotocorriente  fr photocourant  en photocurrent  
450 energia solar ca fotodíode terme pral.n m es fotodiodo  fr photodiode  en photodiode  
451 energia solar ca fotòlisi terme pral.n f ca fotodissociació sin. compl.n f es fotodisociación  es fotólisis  fr photodissociation  fr photolyse  en photodissociation  en photolysis  
452 energia solar ca fotoelectròlisi terme pral.n f es fotoelectrólisis  fr photoélectrolyse  en photoelectrolysis  
453 energia solar ca fotoelectroquímica terme pral.n f es fotoelectroquímica  fr photoélectrochimie  en photoelectrochemistry  
454 energia solar ca fotòmetre terme pral.n m es fotómetro  fr photomètre  en photometer  
455 energia solar ca fotoquímica terme pral.n f es fotoquímica  fr photochimie  en photochemistry  
456 energia solar ca fotoresistència terme pral.n f es fotorresistencia  fr photorésistance  en photoresistance  
457 energia solar ca fotoresistor terme pral.n m es fotorresistor  fr photorésisteur  en photoresistor  
458 energia solar ca fotosensibilitat terme pral.n f es fotosensibilidad  fr photosensibilité  en photosensitivity  
459 energia solar ca fotosensibilització terme pral.n f es fotosensibilización  fr photosensibilisation  en photosensitization  
460 energia solar ca fotosensibilitzador terme pral.n m es fotosensibilizador  fr photosensibilisateur  en photosensitizer  
461 energia solar ca fotosíntesi terme pral.n f es fotosíntesis  fr photosynthèse  en photosynthesis  
462 energia solar ca fotosíntesi artificial terme pral.n f es fotosíntesis artificial  fr photosynthèse artificielle  en artificial photosynthesis  
463 energia solar ca fracció buida terme pral.n f es fracción vacía  fr fraction vide  en void fraction  
464 energia solar ca insolació relativa terme pral.n f ca fracció d'insolació sin. compl.n f es coeficiente de insolación  es fracción de insolación  fr fraction d'ensoleillement  fr fraction d'insolation  en irradiance ratio  
465 energia solar ca fracció solar terme pral.n f es fracción solar  fr fraction solaire  en solar fraction  
466 energia solar ca freó terme pral.n m es freón  fr fréon  en freon  
467 energia solar ca freqüència terme pral.n f es frecuencia  fr fréquence  en frequency  
468 energia solar ca funció de distribució de Fermi-Dirac terme pral.n f es función de distribución de Fermi-Dirac  fr fonction de distribution de Fermi-Dirac  en Fermi-Dirac distribution function  
469 energia solar ca gasificació terme pral.n f es gasificación  fr gazéification  en gasification  
470 energia solar ca gasificació heliotèrmica terme pral.n f es gasificación heliotérmica  fr gazéification héliothermique  en solar-thermal gasification  
471 energia solar ca generació de portadors terme pral.n f es generación de portadores  fr génération de porteurs  en carrier generation  
472 energia solar ca globus solar terme pral.n m es globo solar  fr ballon solaire  en solar balloon  
473 energia solar ca gnòmon terme pral.n m es gnomon  fr gnomon  en gnomon  
474 energia solar ca gradient de salinitat terme pral.n m es gradiente de salinidad  fr gradient de salinité  en salinity gradient  
475 energia solar ca gradient tèrmic terme pral.n m es gradiente térmico  fr gradient thermique  en thermal gradient  
476 energia solar ca grau d'estanqueïtat terme pral.n m es grado de estanquidad  fr degré d'étanchéité  en sealing degree  
477 energia solar ca grau dia de calefacció terme pral.n m es grado día de calefacción  fr degré jour de chauffage  en heating degree-day  
478 energia solar ca grau dia de refrigeració terme pral.n m es grado día de refrigeración  fr degré jour de refroidissement  en cooling degree-day  
479 energia solar ca guany solar terme pral.n m es ganancia solar  fr apport solaire  fr gain solaire  en solar gain  
480 energia solar ca guany solar directe terme pral.n m es ganancia solar directa  fr apport solaire direct  en direct solar gain  
481 energia solar ca guany solar indirecte terme pral.n m es ganancia solar indirecta  fr apport solaire indirect  en indirect solar gain  
482 energia solar ca guany solar separat terme pral.n m es ganancia solar separada  fr apport solaire séparé  en isolated solar gain  
483 energia solar ca guany tèrmic terme pral.n m es ganancia térmica  fr apport thermique  fr gain thermique  en heat gain  
484 energia solar ca guany tèrmic intern terme pral.n m es ganancia térmica interna  fr apport thermique interne  en internal heat gain  
485 energia solar ca heliògraf terme pral.n m es heliógrafo  fr héliographe  en heliograph  en sunshine recorder  
486 energia solar ca heliòstat terme pral.n m es helióstato  fr héliostat  en heliostat  
487 energia solar ca heliotècnia terme pral.n f es heliotecnia  fr héliotechnique  fr technologie solaire  en heliotechnology  en solar technology  
488 energia solar ca heliotèrmia terme pral.n f es heliotermia  fr héliothermie  fr héliothermique  en heliothermics  en heliothermy  
489 energia solar ca hertz terme pral.n m es hertz  fr hertz  en hertz  sbl Hz  
490 energia solar ca heterojunció terme pral.n f es heterounión  fr hétérojonction  en heterojunction  
491 energia solar ca hivernacle terme pral.n m es invernadero  fr serre  en greenhouse  
492 energia solar ca hivernacle adossat terme pral.n m es invernadero adosado  fr serre accolée  en attached conservatory  
493 energia solar ca hivernacle integrat terme pral.n m es invernadero integrado  fr serre intégrée  en integrated conservatory  
494 energia solar ca hivernacle solar terme pral.n m es invernadero solar  fr serre solaire  en solar greenhouse  
495 energia solar ca hivernacle solar selectiu terme pral.n m es invernadero solar selectivo  fr serre solaire sélective  
496 energia solar ca homojunció terme pral.n f es homounión  fr homojonction  en homojunction  
497 energia solar ca hora solar de pic terme pral.n f es hora solar de pico  fr heure solaire crête  en peak solar hour  
498 energia solar ca humitat relativa terme pral.n f es humedad relativa  fr humidité relative  en relative humidity  
499 energia solar ca il·luminació terme pral.n f es iluminación  fr éclairement lumineux  en illuminance  en illumination  
500 energia solar ca impedància terme pral.n f es impedancia  fr impédance  en impedance  
501 energia solar ca impuresa terme pral.n f es impureza  fr impureté  en impurity  
502 energia solar ca índex de concentració geomètrica terme pral.n m es relación geométrica de concentración  fr rapport de concentration géométrique  en geometric concentration ratio  
503 energia solar ca índex de concentració real terme pral.n m es relación de concentración real  fr rapport de concentration réel  en actual concentration ratio  
504 energia solar ca índex de refracció terme pral.n m es índice de refracción  fr indice de réfraction  en refraction index  
505 energia solar ca inèrcia tèrmica terme pral.n f es inercia térmica  fr inertie thermique  en thermal inertia  
506 energia solar ca infiltració d'aire terme pral.n f es infiltración de aire  fr infiltration d'air  en air infiltration  
507 energia solar ca insolació terme pral.n f ca insolació absoluta sin. compl.n f es insolación  fr insolation  en insolation  
508 energia solar ca intensitat de corrent terme pral.n f es intensidad de corriente  fr intensité du courant  en intensity of current  
509 energia solar ca intensitat energètica terme pral.n f ca intensitat radiant sin. compl.n f es intensidad de radiación  es intensidad energética  fr intensité de rayonnement  en radiant intensity  
510 energia solar ca intensitat lluminosa terme pral.n f es intensidad luminosa  fr intensité lumineuse  en luminous intensity  
511 energia solar ca intercanviador de calor de camisa terme pral.n m es intercambiador de calor de camisa  fr échangeur de chaleur de chemise  en double-sleeved heat exchanger  
512 energia solar ca intercanviador de calor de plaques terme pral.n m es intercambiador de calor de placas  fr échangeur de chaleur à plaques  en plate heat exchanger  
513 energia solar ca intercanviador de calor de serpentí terme pral.n m es intercambiador de calor de serpentín  fr échangeur de chaleur à serpentin  en coil heat exchanger  
514 energia solar ca intercanviador de calor rotatiu terme pral.n m es intercambiador de calor rotatorio  fr échangeur de chaleur rotatif  en rotary heat exchanger  
515 energia solar ca inversió tèrmica terme pral.n f es inversión térmica  fr inversion thermique  en temperature inversion  en thermal inversion  
516 energia solar ca irradiació terme pral.n f es irradiación  fr irradiation  en irradiation  
517 energia solar ca irradiància terme pral.n f es irradiancia  fr éclairement énergétique  fr irradiance  en irradiance  en radiant flux density  
518 energia solar ca isohèlia terme pral.n f es isohelia  fr isohèle  en isohel  
519 energia solar ca isoterm -a terme pral.adj ca isotèrmic -a sin. compl.adj es isotérmico -ca  es isotermo -ma  fr isotherme  en isotherm  en isothermal  
520 energia solar ca isoterma terme pral.n f es isoterma  fr isotherme  en isotherm  
521 energia solar ca ortus terme pral.n m ca ixent sin. compl.n m es orto  fr lever  en sunrise  
522 energia solar ca jaç de còdols terme pral.n m es lecho de grava  fr lit de galets  fr lit de roches  en pebble bed  en rock bed  en rock storage bin  
523 energia solar ca joule terme pral.n m es joule  fr joule  en joule  sbl J  
524 energia solar ca junció terme pral.n f ca unió sin. compl.n f es unión  fr jonction  en junction  
525 energia solar ca junció de barrera Schottky terme pral.n f es unión de barrera Schottky  fr jonction de barrière Schottky  en Schottky barrier junction  
526 energia solar ca junció pn terme pral.n f es unión p-n  fr jonction p-n  en p-n jonction  
527 energia solar ca langley terme pral.n m es langley  fr langley  en langley  sbl ly  
528 energia solar ca latitud terme pral.n f es latitud  fr latitude  en latitude  
529 energia solar ca lent terme pral.n f es lente  fr lentille  en lens  
530 energia solar ca lent de Fresnel terme pral.n f es lente de Fresnel  fr lentille de Fresnel  en Fresnel lens  
531 energia solar ca línia d'ombra terme pral.n f es línea de sombra  fr ligne d'ombre  en shadow line  
532 energia solar ca llaç convectiu terme pral.n m es bucle convectivo  fr boucle convective  en convective loop  
533 energia solar ca llei de Stefan-Boltzmann terme pral.n f es ley de Stefan-Boltzmann  fr loi de Stefan-Boltzmann  en Stefan-Boltzmann law  
534 energia solar ca llesca de silici terme pral.n f es oblea de silicio  fr plaque de silicium  en silicon slice  
535 energia solar ca lluerna terme pral.n f es lucernario  fr lucarne  en skylight  
536 energia solar ca lluerna de dent de serra terme pral.n f es lucernario en diente de sierra  en saw-toothed skylight  
537 energia solar ca lluerna reflectora terme pral.n f es lucernario reflector  fr lucarne réfléchissante  en reflective skylight  
538 energia solar ca llum terme pral.n f es luz  fr lumière  en light  
539 energia solar ca llum solar estàndard terme pral.n f es luz solar estándar  fr lumière solaire standard  en standard solar light  
540 energia solar ca longitud terme pral.n f es longitud  fr longitude  en longitude  
541 energia solar ca longitud d'ona terme pral.n f es longitud de onda  fr longueur d'onde  en wave length  
542 energia solar ca longitud de difusió terme pral.n f es longitud de difusión  fr longueur de diffusion  en diffusion length  
543 energia solar ca lumen terme pral.n m es lumen  fr lumen  en lumen  sbl lm  
544 energia solar ca luminància terme pral.n f es luminancia  fr luminance  en luminance  
545 energia solar ca radiància terme pral.n f ca luminància energètica sin. compl.n f es luminancia energética  es radiancia  fr luminance énergétique  fr radiance  en radiance  
546 energia solar ca lux terme pral.n m es lux  fr lux  en lux  sbl lx  
547 energia solar ca luxímetre terme pral.n m es luxómetro  fr luxmètre  en luxmeter  
548 energia solar ca massa d'aire terme pral.n f ca MA siglan f es masa de aire  es AM  fr masse d'air  fr AM  en air mass  en AM  
549 energia solar ca massa d'aire 0 terme pral.n f ca MA 0 siglan f es masa de aire 0  es AM 0  fr masse d'air 0  fr AM 0  en air mass 0  en AM 0  
550 energia solar ca massa d'aire 1 terme pral.n f ca MA 1 siglan f es masa de aire 1  es AM 1  fr masse d'air 1  fr AM 1  en air mass 1  en AM 1  
551 energia solar ca massa d'aire 1,5 terme pral.n f ca MA 1,5 siglan f es masa de aire 1,5  es AM 1,5  fr masse d'air 1,5  fr AM 1,5  en air mass 1,5  en AM 1,5  
552 energia solar ca manta tèrmica terme pral.n f es manta térmica  fr couverture thermique  en thermal blanket  
553 energia solar ca mapa de radiació solar terme pral.n m es mapa de radiación solar  fr carte de radiation solaire  en solar radiation map  
554 energia solar ca massa tèrmica terme pral.n f es masa térmica  fr masse thermique  en thermal mass  
555 energia solar ca membrana fotosensible terme pral.n f es membrana fotosensible  fr membrane photosensible  en photosensitive membrane  
556 energia solar ca mescla eutèctica terme pral.n f es mezcla eutéctica  fr mélange eutectique  en eutectic mixture  
557 energia solar ca metal·lització terme pral.n f es metalización  fr métallisation  en metalization  en metallization  
558 energia solar ca mètode de Czochralski terme pral.n m es método de Czochralski  fr méthode de Czochralski  en Czochralski method  
559 energia solar ca migdia terme pral.n m es mediodía  fr midi  en noon  
560 energia solar ca mirall terme pral.n m es espejo  fr miroir  en mirror  
561 energia solar ca mirall fosc terme pral.n m es espejo negro  fr miroir noir  en dark mirror  
562 energia solar ca mirall tèrmic terme pral.n m es espejo térmico  fr miroir thermique  en heat mirror  
563 energia solar ca monocromàtic -a terme pral.adj es monocromático -ca  fr monochromatique  en monochromatic  
564 energia solar ca motor tèrmic terme pral.n m es motor térmico  fr machine thermique  fr moteur thermique  en heat engine  en thermal machine  
565 energia solar ca moviment aparent del sol terme pral.n m es movimiento aparente del sol  fr mouvement apparent du soleil  en apparent movement of the sun  
566 energia solar ca moviment azimutal terme pral.n m es movimiento acimutal  fr mouvement azimutal  en azimuthal drive  
567 energia solar ca moviment d'altura terme pral.n m es movimiento de altura  fr mouvement de hauteur  en altitude drive  
568 energia solar ca mur activat terme pral.n m es muro activado  fr mur activé  fr mur radiant  en radiant wall  
569 energia solar ca mur d'aigua terme pral.n m es pared de agua  fr mur d'eau  en water wall  
570 energia solar ca mur solar terme pral.n m ca mur d'emmagatzematge tèrmic sin. compl.n m es muro acumulador  fr mur accumulateur de chaleur  fr mur solaire passif  en heat storage wall  en passive solar wall  
571 energia solar ca mur hivernacle terme pral.n m es muro invernadero  fr mur serre  en greenhouse wall  
572 energia solar ca mur Trombe terme pral.n m es muro Trombe  fr mur Trombe  fr mur Trombe-Michel  en Trombe wall  en Trombe-Michel wall  
573 energia solar ca nadir terme pral.n m es nadir  fr nadir  en nadir  
574 energia solar ca nebulositat terme pral.n f es nebulosidad  fr nébulosité  en cloud cover level  en cloudiness  
575 energia solar ca nit terme pral.n m es nit  fr nit  en nit  sbl nt  
576 energia solar ca nivell d'energia terme pral.n m es nivel de energía  fr niveau d'énergie  en energy level  
577 energia solar ca nivell de Fermi terme pral.n m es nivel de Fermi  fr niveau de Fermi  en Fermi level  
578 energia solar ca nomograma bioclimàtic terme pral.n m es diagrama del bienestar  es nomograma bioclimático  fr nomogramme bioclimatique  en bioclimatic nomogram  en comfort chart  
579 energia solar ca nord terme pral.n m es norte  fr nord  en north  
580 energia solar ca nord geogràfic terme pral.n m es norte geográfico  fr nord géographique  en true north  
581 energia solar ca nord magnètic terme pral.n m es norte magnético  fr nord magnétique  en magnetic north  
582 energia solar ca obliqüitat de l'eclíptica terme pral.n f es oblicuidad de la eclíptica  fr obliquité de l'écliptique  en obliquity of the ecliptic  
583 energia solar ca obstrucció solar terme pral.n f es obstrucción solar  fr obstruction solaire  en solar obstruction  
584 energia solar ca ocàs terme pral.n m es ocaso  fr coucher  fr déclin  en setting  en sunset  
585 energia solar ca oest terme pral.n m ca occident sin. compl.n m ca ponent sin. compl.n m es occidente  es oeste  es poniente  fr occident  fr ouest  fr ponant  en occident  en west  
586 energia solar ca ohm terme pral.n m es ohm  fr ohm  en ohm  sbl W  
587 energia solar ca ona terme pral.n f es onda  fr onde  en wave  
588 energia solar ca ona electromagnètica terme pral.n f es onda electromagnética  fr onde électromagnétique  en electromagnetic wave  
589 energia solar ca ona tèrmica terme pral.n f es onda térmica  fr onde thermique  en thermal pulse  
590 energia solar ca ondulador terme pral.n m es ondulador  fr onduleur  en inverter  
591 energia solar ca opac -a terme pral.adj es opaco -ca  fr opaque  en opaque  
592 energia solar ca opacitat terme pral.n f es opacidad  fr opacité  en opacity  
593 energia solar ca orientació terme pral.n f es orientación  fr orientation  en orientation  
594 energia solar ca oxidació terme pral.n f es oxidación  fr oxydation  en oxidation  
595 energia solar ca oxidació-reducció terme pral.n f es reacción de oxidación-reducción  fr réaction d'oxydoréduction  en redox reaction  
596 energia solar ca pantalla tèrmica terme pral.n f es pantalla térmica  fr écran thermique  en thermal screen  
597 energia solar ca parell electró-forat terme pral.n m es par electrón-hueco  fr pair électon-trou  en electron-hole pair  
598 energia solar ca parell termoelèctric terme pral.n m ca termoparell sin. compl.n m es par termoeléctrico  es termopar  fr couple thermoélectrique  fr thermocouple  en thermocouple  en thermoelectric pair  
599 energia solar ca passiu -iva terme pral.adj es pasivo -va  fr passif -ive  en passive  
600 energia solar ca pèrdua de càrrega terme pral.n f es pérdida de carga  fr perte de charge  en pressure drop  
601 energia solar ca pèrdua tèrmica terme pral.n f es pérdida térmica  fr perte thermique  en heat loss  en thermal loss  
602 energia solar ca periheli terme pral.n m es perihelio  fr périhélie  en perihelion  
603 energia solar ca persiana terme pral.n f es persiana  fr persienne  en louver  
604 energia solar ca persiana autoregulable terme pral.n f es persiana autoregulable  en skylid  
605 energia solar ca pila termoelèctrica terme pral.n f ca termopila sin. compl.n f es pila termoeléctrica  es termopila  fr pile thermoélectrique  fr thermopile  en thermopile  
606 energia solar ca pintura selectiva terme pral.n f es pintura selectiva  fr peinture sélective  en selective paint  
607 energia solar ca piranòmetre terme pral.n m ca solarímetre sin. compl.n m es piranómetro  es solarímetro  fr pyranomètre  fr solarimètre  en pyranometer  en solarimeter  
608 energia solar ca piranòmetre esfèric terme pral.n m es piranómetro esférico  fr pyranomètre sphérique  en spherical pyranometer  
609 energia solar ca piranòmetre net terme pral.n m es piranómetro de radiación neta  fr pyranomètre net  en net pyranometer  
610 energia solar ca pirogeòmetre terme pral.n m es pirgeómetro  fr pyrgéomètre  en pyrgeometer  
611 energia solar ca piroheliòmetre terme pral.n m es pirheliómetro  fr pyrhéliomètre  en pyrheliometer  
612 energia solar ca piroradiòmetre terme pral.n m es pirradiómetro  fr pyrradiomètre  en pyrradiometer  
613 energia solar ca placa fotovoltaica concentradora terme pral.n f es panel fotovoltaico concentrador  fr module photovoltaïque concentrateur  en concentrator photovoltaic module  
614 energia solar ca plafó radiant terme pral.n m es panel radiante  fr panneau radiant  en radiant panel  
615 energia solar ca plènum terme pral.n m es pleno  fr plenum  en plenum  
616 energia solar ca pol celest terme pral.n m es polo celeste  fr pôle céleste  en celestial pole  
617 energia solar ca pont tèrmic terme pral.n m es puente térmico  fr pont thermique  en heat bridge  en heat channel  en thermal bridge  
618 energia solar ca portador terme pral.n m es portador  fr porteur  en carrier  
619 energia solar ca portador majoritari terme pral.n m es portador mayoritario  fr porteur majoritaire  en majority carrier  
620 energia solar ca portador minoritari terme pral.n m es portador minoritario  fr porteur minoritaire  en minority carrier  
621 energia solar ca potència terme pral.n f es potencia  fr puissance  en power  
622 energia solar ca potència calorífica terme pral.n f es potencia calorífica  fr pouvoir calorifique  en calorific power  en calorific value  en heating power  
623 energia solar ca potència de pic terme pral.n f es potencia de cresta  es potencia de pico  fr puissance de crête  fr puissance-crête  en peak power  
624 energia solar ca potència elèctrica terme pral.n f es potencia eléctrica  fr puissance électrique  en electric power  
625 energia solar ca preescalfament solar terme pral.n m es precalefacción solar  es precalentamiento solar  fr préchauffage solaire  en solar preheating  
626 energia solar ca pressió fotònica terme pral.n f es presión fotónica  fr pression photonique  en photonic pressure  
627 energia solar ca profunditat de descàrrega terme pral.n f es profundidad de descarga  fr profondeur de décharge  en depth of discharge  
628 energia solar ca propulsió fotònica terme pral.n f es propulsión fotónica  fr propulsion photonique  en photonic propulsion  
629 energia solar ca punt eutèctic terme pral.n m es punto eutéctico  fr point eutectique  en eutectic point  
630 energia solar ca radiació terme pral.n f es radiación  fr radiation  fr rayonnement  en radiation  
631 energia solar ca radiació atmosfèrica terme pral.n f es radiación atmosférica  fr rayonnement atmosphérique  en atmospheric radiation  en sky radiation  
632 energia solar ca radiació contrària terme pral.n f es radiación contraria  fr rayonnement contraire  en atmospheric downward radiation  
633 energia solar ca radiació d'ona curta terme pral.n f es radiación de onda corta  fr rayonnement d'onde courte  en shortwave radiation  
634 energia solar ca radiació d'ona llarga terme pral.n f es radiación de onda larga  fr rayonnement d'onde longue  en long-wave radiation  
635 energia solar ca radiació del cos negre terme pral.n f es radiación del cuerpo negro  fr rayonnement du corps noir  en blackbody radiation  
636 energia solar ca radiació difusa terme pral.n f es radiación difusa  fr rayonnement diffus  en diffuse radiation  
637 energia solar ca radiació difusa en cel blau terme pral.n f es radiación difusa en cielo azul  fr rayonnement diffus par ciel bleu  en blue sky diffuse radiation  
638 energia solar ca radiació directa terme pral.n f es radiación directa  fr rayonnement direct  en direct radiation  
639 energia solar ca radiació electromagnètica terme pral.n f es radiación electromagnética  fr rayonnement électromagnétique  en electromagnetic radiation  
640 energia solar ca radiació extraterrestre terme pral.n f es radiación extraterrestre  fr rayonnement extraterrestre  en extra-terrestrial radiation  
641 energia solar ca radiació incident terme pral.n f es radiación incidente  fr rayonnement incident  en incident radiation  
642 energia solar ca radiació infraroja terme pral.n f es radiación infrarroja  fr rayonnement infrarouge  en infrared radiation  
643 energia solar ca radiació infraroja llunyana terme pral.n f es radiación infrarroja lejana  fr rayonnement infrarouge lointain  en distant infrared radiation  
644 energia solar ca radiació infraroja mitjana terme pral.n f es radiación infrarroja media  fr rayonnement infrarouge moyen  en middle infrared radiation  
645 energia solar ca radiació infraroja pròxima terme pral.n f es radiación infrarroja próxima  fr rayonnement infrarouge proche  en near infrared radiation  
646 energia solar ca radiació llindar terme pral.n f es radiación umbral  fr rayonnement seuil  en threshold radiation  
647 energia solar ca radiació nocturna terme pral.n f es radiación nocturna  fr rayonnement nocturne  en nocturnal radiation  
648 energia solar ca radiació normal terme pral.n f es radiación normal  fr rayonnement normal  en normal radiation  
649 energia solar ca radiació reflectida terme pral.n f es radiación reflejada  fr rayonnement réfléchi  en reflected radiation  
650 energia solar ca radiació refractada terme pral.n f es radiación refractada  fr rayonnement réfracté  en refracted radiation  
651 energia solar ca radiació solar terme pral.n f es radiación solar  fr rayonnement solaire  en solar radiation  
652 energia solar ca radiació solar global terme pral.n f es radiación solar global  fr rayonnement solaire global  en global solar radiation  en total solar radiation  
653 energia solar ca radiació solar instantània terme pral.n f es radiación solar instantánea  fr rayonnement solaire instantané  en instantaneous solar radiation  
654 energia solar ca radiació solar mal dirigida terme pral.n f es radiación solar mal orientada  fr rayonnement solaire mal dirigé  en misdirected solar radiation  
655 energia solar ca radiació solar mitjana terme pral.n f es radiación solar media  fr rayonnement solaire moyen  en mean solar radiation  
656 energia solar ca radiació tèrmica terme pral.n f es radiación térmica  fr rayonnement thermique  en thermal radiation  
657 energia solar ca radiació terrestre terme pral.n f es radiación terrestre  fr rayonnement terrestre  en terrestrial radiation  
658 energia solar ca radiació ultraviolada terme pral.n f es radiación ultravioleta  fr rayonnement ultraviolet  en ultraviolet radiation  
659 energia solar ca radiació ultraviolada llunyana terme pral.n f es radiación ultravioleta lejana  fr rayonnement ultraviolet lointain  en distant ultraviolet radiation  
660 energia solar ca radiació ultraviolada mitjana terme pral.n f es radiación ultravioleta media  fr rayonnement ultraviolet moyen  
661 energia solar ca radiació ultraviolada pròxima terme pral.n f es radiación ultravioleta próxima  fr rayonnement ultraviolet proche  en near ultraviolet radiation  
662 energia solar ca radiació visible terme pral.n f es radiación visible  fr rayonnement visible  en visible radiation  
663 energia solar ca radiador terme pral.n m es radiador  fr radiateur  en radiator  
664 energia solar ca radiant terme pral.adj es radiante  fr radiant -ante  en radiant  
665 energia solar ca radiant terme pral.n m es radián  fr radian  en radian  sbl rad  
666 energia solar ca radiòmetre terme pral.n m es radiómetro  fr radiomètre  en radiometer  
667 energia solar ca raig terme pral.n m es rayo  fr rayon  en ray  
668 energia solar ca raig convergent terme pral.n m es rayo convergente  fr rayon convergent  en converging ray  
669 energia solar ca raig emergent terme pral.n m es rayo emergente  fr rayon émergent  en emergent ray  
670 energia solar ca raig incident terme pral.n m es rayo incidente  fr rayon incident  en incident ray  
671 energia solar ca raig reflectit terme pral.n m es rayo reflejado  fr rayon réflechi  en reflected ray  
672 energia solar ca raig refractat terme pral.n m es rayo refractado  fr rayon réfracté  en refracted ray  
673 energia solar ca raig solar primari terme pral.n m es rayo solar primario  fr rayon solaire primaire  en primary solar ray  
674 energia solar ca reacció endotèrmica terme pral.n f es reacción endotérmica  fr réaction endothermique  en endothermic reaction  
675 energia solar ca reacció exotèrmica terme pral.n f es reacción exotérmica  fr réaction exothermique  en exothermic reaction  
676 energia solar ca reacció fotoquímica terme pral.n f es reacción fotoquímica  fr réaction photochimique  en photochemical reaction  
677 energia solar ca reacció fotoquímica redox terme pral.n f es reacción fotoquímica redox  fr réaction photoredox  en photochemical redox reaction  en photoredox reaction  
678 energia solar ca reactivitat terme pral.n f es reactividad  fr réactivité  en reactivity  
679 energia solar ca reactor solar fotoquímic terme pral.n m es reactor solar fotoquímico  fr réacteur solaire photochimique  en solar photochemical reactor  
680 energia solar ca receptor terme pral.n m es receptor  fr récepteur  en receiver  
681 energia solar ca receptor central terme pral.n m es receptor central  fr récepteur centrale  fr récepteur centralisé  en central receiver  
682 energia solar ca receptor distribuït terme pral.n m es receptor distribuido  fr récepteur distribué  en distributed receiver  
683 energia solar ca receptor lineal terme pral.n m es receptor lineal  fr récepteur linéal  en line focus receiver  
684 energia solar ca receptor puntual terme pral.n m es receptor puntual  fr récepteur ponctuel  en point focus receiver  
685 energia solar ca recombinació terme pral.n f es recombinación  fr recombinaison  en recombination  
686 energia solar ca redox terme pral.adj es redox  fr redox  en redox  
687 energia solar ca reducció terme pral.n f es reducción  fr réduction  en reduction  
688 energia solar ca reflectància monocromàtica terme pral.n f es reflectancia monocromática  fr réflectance monochromatique  en monochromatic reflectance  
689 energia solar ca reflectivitat terme pral.n f es reflectividad  fr réflectivité  en reflectivity  
690 energia solar ca reflectòmetre terme pral.n m es reflectómetro  fr réflectomètre  en reflectometer  
691 energia solar ca reflector terme pral.n m es reflector  fr réflecteur  en reflector  
692 energia solar ca reflector -a terme pral.adj es reflector -ra  fr réfléchissant -ante  en reflecting  en reflector  
693 energia solar ca reflector blanc terme pral.n m es reflector blanco  fr réflecteur blanc  en white reflector  
694 energia solar ca reflector de Fresnel terme pral.n m es reflector de Fresnel  fr réflecteur de Fresnel  en Fresnel reflector  
695 energia solar ca reflector selectiu terme pral.n m es reflector selectivo  fr réflecteur sélectif  en selective reflector  
696 energia solar ca reflexió terme pral.n f es reflexión  fr réflexion  en reflection  
697 energia solar ca reflexió difusa terme pral.n f es reflexión difusa  fr réflexion diffuse  en diffuse reflection  
698 energia solar ca reflexió especular terme pral.n f es reflexión especular  fr réflexion spéculaire  en specular reflection  
699 energia solar ca reflexió mixta terme pral.n f es reflexión mixta  fr réflexion mixte  en mixed reflection  
700 energia solar ca refracció terme pral.n f es refracción  fr réfraction  en refraction  
701 energia solar ca refractiu -iva terme pral.adj ca refringent sin. compl.adj es refractante  es refractivo -va  es refringente  fr refracteur -trice  fr réfringent -ente  en refractive  en refringent  
702 energia solar ca refractivitat terme pral.n f es refractividad  fr réfractivité  en refractivity  
703 energia solar ca refractòmetre terme pral.n m es refractómetro  fr réfractomètre  en refractometer  
704 energia solar ca refractor terme pral.n m es refractor  fr réfracteur  en refractor  
705 energia solar ca refrigeració directa terme pral.n f es refrigeración directa  fr refroidissement direct  en direct cooling  
706 energia solar ca refrigeració indirecta terme pral.n f es refrigeración indirecta  fr refroidissement indirect  en indirect cooling  
707 energia solar ca refrigeració passiva terme pral.n f ca refrigeració natural sin. compl.n f es refrigeración natural  es refrigeración pasiva  fr refroidissement naturel  fr refroidissement passif  en natural cooling  en passive cooling  
708 energia solar ca refrigeració per absorció terme pral.n f es refrigeración por absorción  fr refroidissement par absorption  en absorption cooling  
709 energia solar ca refrigeració per adsorció terme pral.n f es refrigeración por adsorción  fr refroidissement par adsorption  en adsorption cooling  
710 energia solar ca refrigeració per compressió de vapor terme pral.n f es refrigeración por compresión de vapor  fr refroidissement par compression de vapeur  en vapour compression cooling  
711 energia solar ca refrigeració per dessecació terme pral.n f es refrigeración por desecación  fr refroidissement par dessiccation  en desiccant cooling  
712 energia solar ca refrigeració per evaporació terme pral.n f es refrigeración por evaporación  fr refroidissement par évaporation  en evaporative cooling  
713 energia solar ca refrigeració per radiació nocturna terme pral.n f ca refrigeració radiant sin. compl.n f es refrigeración radiante  fr refroidissement par radiation  fr refroidissement par rayonnement nocturne  en night radiation cooling  en night-sky cooling  en nocturnal cooling  
714 energia solar ca refrigeració separada terme pral.n f es refrigeración separada  fr refroidissement séparé  en detached cooling  
715 energia solar ca refrigeració solar terme pral.n f es refrigeración solar  fr réfrigération solaire  fr refroidissement solaire  en solar cooling  
716 energia solar ca refrigerador solar terme pral.n m es refrigerador solar  fr réfrigérateur solaire  en solar refrigerator  
717 energia solar ca refrigerant terme pral.adj es refrigerante  fr réfrigérant -ante  en refrigerant  
718 energia solar ca regulador solar terme pral.n m es regulador solar  fr régulateur solaire  en solar regulator  
719 energia solar ca reixa terme pral.n f es rejilla  fr grille  en grid  
720 energia solar ca rellotge de sol terme pral.n m es reloj de sol  fr cadran solaire  en sundial  
721 energia solar ca reradiació terme pral.n f es rerradiación  fr reradiation  en reradiation  
722 energia solar ca reserva tèrmica terme pral.n f es reserva térmica  fr réservoir thermique  en thermal reserve  
723 energia solar ca resistència de càrrega terme pral.n f es resistencia de carga  fr résistance de charge  en load resistance  
724 energia solar ca resistència efectiva terme pral.n f es resistencia efectiva  fr résistance effective  en effective resistance  
725 energia solar ca resistència elèctrica terme pral.n f es resistencia eléctrica  fr résistance électrique  en electric resistance  
726 energia solar ca resistència en paral·lel terme pral.n f es resistencia en paralelo  fr résistance shunt  en shunt resistance  
727 energia solar ca resistència en sèrie terme pral.n f es resistencia en serie  fr résistance en série  en series resistance  
728 energia solar ca resistivitat elèctrica terme pral.n f ca resistència específica sin. compl.n f es resistencia específica  es resistividad eléctrica  fr résistivité électrique  en electric resistivity  en specific resistance  
729 energia solar ca resistència tèrmica terme pral.n f es resistencia térmica  fr résistance thermique  en thermal resistance  
730 energia solar ca resistiu -iva terme pral.adj es resistivo -va  fr résistif -ive  en resistive  
731 energia solar ca resistivitat tèrmica terme pral.n f es resistividad térmica  fr résistivité thermique  en thermal resistivity  
732 energia solar ca resposta espectral terme pral.n f es respuesta espectral  fr réponse spectrale  en spectral response  
733 energia solar ca ressol terme pral.n m es resol  
734 energia solar ca retard tèrmic terme pral.n m es demora térmica  fr déphasage thermique  en thermal lag  
735 energia solar ca retroinstal·lació terme pral.n f es modificación retroactiva  es retroinstalación  fr installation après coup  fr rattrapage  en retrofit  en retrofitting  
736 energia solar ca ruptura terme pral.n f es ruptura  fr claquage  fr rupture  en breakdown  
737 energia solar ca sal fosa terme pral.n f ca sal termòfora sin. compl.n f es sal fundida  fr sel fondu  en fused salt  en heat transfer salt  en molten salt  
738 energia solar ca sal hidratada terme pral.n f es sal hidratada  fr sel hidraté  en salt hydrates  
739 energia solar ca salt tèrmic terme pral.n m es salto térmico  fr saut thermique  en thermal difference  
740 energia solar ca saturació terme pral.n f es saturación  fr saturation  en saturation  
741 energia solar ca seguidor solar terme pral.n m es seguidor solar  fr orienteur solaire  en sun tracker  
742 energia solar ca seguidor solar d'un eix terme pral.n m es seguidor solar de un eje  fr orienteur solaire d'un axe  en one-axis tracker  
743 energia solar ca seguidor solar de dos eixos terme pral.n m es seguidor solar de dos ejes  fr orienteur solaire de deux axes  en two-axis tracker  
744 energia solar ca semiconductor terme pral.n m es semiconductor  fr semiconducteur  en semiconductor  
745 energia solar ca semiconductor extrínsec terme pral.n m es semiconductor extrínseco  fr semiconducteur extrinsèque  en extrinsic semiconductor  
746 energia solar ca semiconductor intrínsec terme pral.n m es semiconductor intrínseco  fr semiconducteur intrinsèque  en intrinsic semiconductor  
747 energia solar ca semiconductor n terme pral.n m es semiconductor tipo n  fr semiconducteur de type n  en n-type semiconductor  
748 energia solar ca semiconductor p terme pral.n m es semiconductor tipo p  fr semiconducteur de type p  en p-type semiconductor  
749 energia solar ca sensor terme pral.n m es sensor  fr capteur  en sensor  
750 energia solar ca servitud solar terme pral.n f es servidumbre solar  fr servitude d'ensoleillement  
751 energia solar ca siemens terme pral.n m es siemens  fr siemens  en siemens  sbl S  
752 energia solar ca silici terme pral.n m es silicio  fr silicium  en silicon  
753 energia solar ca silici amorf terme pral.n m es silicio amorfo  fr silicium amorphe  en amorphous silicon  
754 energia solar ca silici monocristal·lí terme pral.n m es silicio monocristalino  fr silicium monocristallin  en single-crystal silicon  
755 energia solar ca silici policristal·lí terme pral.n m es silicio policristalino  fr silicium polycristallin  en polycrystalline silicon  
756 energia solar ca simulador solar terme pral.n m es simulador solar  fr simulateur solaire  fr soleil artificial  en artificial sun  en solar simulator  
757 energia solar ca sistema d'emmagatzematge tèrmic terme pral.n m ca sistema d'acumulació de calor sin. compl.n m es sistema de almacenamiento térmico  fr système de stockage thermique  en heat storage system  
758 energia solar ca sistema d'ombreig terme pral.n m es sistema de sombreado  fr système d'ombrage  en shadowing system  
759 energia solar ca sistema de boletes aïllants terme pral.n m es muro de granos  fr système à billes isolantes  en beadwall-system  
760 energia solar ca sistema de captació solar terme pral.n m es sistema de captación solar  fr système de captation solaire  en solar collection system  
761 energia solar ca sistema de control terme pral.n m es sistema de control  fr système de commande  en control system  
762 energia solar ca sistema de distribució de calor terme pral.n m es sistema de distribución de calor  fr système de distribution de chaleur  en heat distribution system  
763 energia solar ca sistema de seguiment solar terme pral.n m es sistema de seguimiento solar  fr système de pointage  fr système de poursuite solaire  fr système de suivi du soleil  en orienting system  en pointing system  en sun tracking system  
764 energia solar ca sistema solar actiu terme pral.n m es sistema solar activo  fr système solaire actif  fr système solaire mécanisé  en active solar system  
765 energia solar ca sistema solar passiu terme pral.n m es sistema solar pasivo  fr système solaire naturel  fr système solaire passif  en passive solar system  
766 energia solar ca sistema solar semipassiu terme pral.n m es sistema solar semipasivo  fr système solaire semi-passif  en active-passive hybrid solar system  
767 energia solar ca sobreescalfament terme pral.n m es recalentamiento  es sobrecalentamiento  fr surchauffage  en overheating  
768 energia solar ca sol terme pral.n m es sol  fr soleil  en sun  
769 energia solar ca sol fictici terme pral.n m es sol ficticio  
770 energia solar ca sol mitjà terme pral.n m es sol medio  fr soleil moyen  en mean sun  
771 energia solar ca sol nominal terme pral.n m es sol nominal  fr soleil nominal  en nominal sun  
772 energia solar ca terra tèrmic terme pral.n m ca sòl radiant sin. compl.n m es suelo radiante  es suelo térmico  fr sol radiant  en radiant floor  
773 energia solar ca sol veritable terme pral.n m es sol verdadero  fr soleil vrai  en true sun  
774 energia solar ca solana terme pral.n f ca solà sin. compl.n m es solana  fr adret  en suntrap  
775 energia solar ca solà -ana terme pral.adj es soleado -da  fr ensoleillé -ée  en sunny  
776 energia solar ca solariscopi terme pral.n m es solariscopio  en heliodon  
777 energia solar ca solera tèrmica terme pral.n f es solera térmica  fr dalle thermique  en thermal slab floor  
778 energia solar ca solstici terme pral.n m es solsticio  fr solstice  en solstice  
779 energia solar ca solució terme pral.n f es solución  fr solution  en solution  
780 energia solar ca solut terme pral.n m es soluto  fr soluté  en solute  
781 energia solar ca sud terme pral.n m es sur  fr sud  en south  
782 energia solar ca superfície d'ona terme pral.n f es superficie de onda  fr surface d'onde  en wave surface  
783 energia solar ca superfície selectiva terme pral.n f es superficie selectiva  fr couche sélective  fr revêtement sélectif  fr surface sélective  en selective coating  en selective surface  
784 energia solar ca tàndem absorbidor-reflector terme pral.n m es tándem absorbedor-reflector  fr tandem absorbeur-réflecteur  en absorber-reflector tandem  
785 energia solar ca taula solar terme pral.n f es tabla solar  fr table solaire  en solar table  
786 energia solar ca taxa de renovació d'aire terme pral.n f es cambio de aire  fr taux de renouvellement de l'air  en air change  
787 energia solar ca temperatura d'imposició terme pral.n f es temperatura de imposición  fr température de consigne  en set point temperature  
788 energia solar ca temperatura de confort terme pral.n f es temperatura de confort  fr température de confort  en comfort temperature  
789 energia solar ca temperatura de disseny terme pral.n f es temperatura de diseño  fr température de calcul  en design temperature  
790 energia solar ca temperatura del cel terme pral.n f es temperatura de radiación del cielo  fr température de la voûte céleste  en sky temperature  
791 energia solar ca temperatura efectiva terme pral.n f es temperatura efectiva  fr température effective  en effective temperature  
792 energia solar ca temperatura radiant terme pral.n f es temperatura radiante  fr température radiante  en radiant temperature  
793 energia solar ca temperatura sol-aire terme pral.n f es temperatura sol-aire  fr température sol-aire  en sol-air temperature  
794 energia solar ca temps de desfasament de l'ona tèrmica terme pral.n m es tiempo de desfase de la onda térmica  fr déphasage de l'onde thermique  
795 energia solar ca temps sideral terme pral.n m es tiempo sidéreo  fr temps sidéral  en star time  
796 energia solar ca temps solar veritable terme pral.n m ca temps solar aparent sin. compl.n m es tiempo solar aparente  es tiempo solar verdadero  fr temps solaire vrai  en apparent solar time  
797 energia solar ca temps solar mitjà terme pral.n m es tiempo solar medio  fr temps solaire moyen  en mean solar time  
798 energia solar ca tensió de circuit obert terme pral.n f es tensión de circuito abierto  fr tension à circuit ouvert  en open-circuit voltage  
799 energia solar ca tensió de circuit obert terme pral.n f es tensión de circuito abierto  fr tension à circuit ouvert  en no-load voltage  en open-circuit voltage  
800 energia solar ca tensió de Zener terme pral.n f ca tensió de ruptura sin. compl.n f es tensión de ruptura  es tensión de Zener  fr tension de rupture  fr tension de Zener  en breakdown voltage  en Zener voltage  
801 energia solar ca tensió de Seebeck terme pral.n f es tensión de Seebeck  fr tension de Seebeck  en Seebeck voltage  
802 energia solar ca terbolesa terme pral.n f es turbidez  es turbiedad  fr trouble  en turbidity  
803 energia solar ca termistor terme pral.n m es termistor  fr thermisteur  fr thermistor  en thermistor  
804 energia solar ca termòfor -a terme pral.adj es termóforo  fr caloporteur -euse  
805 energia solar ca termografia terme pral.n f es termografía  fr thermographie  en thermograph  
806 energia solar ca termograma terme pral.n m es termograma  fr thermogramme  en thermogram  
807 energia solar ca termohigròmetre terme pral.n m es termohigrómetro  fr thermohigromètre  en thermohygrometer  
808 energia solar ca termòlisi terme pral.n f es termólisis  fr thermolyse  en thermolysis  
809 energia solar ca termosifó terme pral.n m es termosifón  fr thermosiphon  en thermosyphon  
810 energia solar ca termòstat terme pral.n m es termostato  fr thermostat  en thermostat  
811 energia solar ca termòstat diferencial terme pral.n m es termostato diferencial  fr thermostat différentiel  en differential thermostat  
812 energia solar ca terra activat terme pral.n m es suelo activado  
813 energia solar ca torre de vent terme pral.n f es torre de viento  fr tour à vent  en wind tower  
814 energia solar ca translúcid -a terme pral.adj es translúcido -da  fr translucide  en translucent  
815 energia solar ca transmissió terme pral.n f es transmisión  fr transmission  en transmission  
816 energia solar ca transmissió selectiva terme pral.n f es transmisión selectiva  fr transmission sélective  en selective transmission  en thermal transfer  en thermal transmission  
817 energia solar ca transmissió tèrmica terme pral.n f es transferencia de calor  es transmisión térmica  fr transfert de chaleur  fr transmission thermique  en heat transfer  en thermal transfer  en thermal transmission  
818 energia solar ca transmissivitat terme pral.n f es transmisividad  fr transmissivité  en transmissivity  
819 energia solar ca transmitància global terme pral.n f es transmitancia global  fr transmittance globale  en global transmissivity  
820 energia solar ca transmitància interna terme pral.n f es transmitancia interna  fr transmittance interne  en internal transmittance  
821 energia solar ca transparència terme pral.n f es transparencia  fr transparence  en clearness  en transparency  
822 energia solar ca transparent terme pral.adj es transparente  fr transparent -ente  en transparent  
823 energia solar ca tub de calor terme pral.n m es tubo de calor  es tubo térmico  fr caloduc  en heat pipe  
824 energia solar ca umbracle terme pral.n m es umbráculo  fr ombrage  en shaded place for plants  
825 energia solar ca vàlvula de retenció terme pral.n f es válvula de retención  fr clapet de retenue  en check valve  
826 energia solar ca vaporització terme pral.n f es vaporización  fr vaporisation  en vaporization  
827 energia solar ca vas d'expansió terme pral.n m es vaso de expansión  fr vase d'expansion  en expansion chamber  
828 energia solar ca vela solar terme pral.n f es vela solar  fr voile solaire  en solar sail  
829 energia solar ca vent solar terme pral.n m es viento solar  fr vent solaire  en solar wind  
830 energia solar ca ventilació terme pral.n f es ventilación  fr aération  fr ventilation  en ventilation  
831 energia solar ca ventilació forçada terme pral.n f ca ventilació artificial sin. compl.n f es ventilación artificial  fr ventilation forcée  en artificial ventilation  
832 energia solar ca ventilació horitzontal terme pral.n f es ventilación horizontal  fr ventilation horizontale  en horizontal ventilation  
833 energia solar ca ventilació natural terme pral.n f es ventilación natural  fr ventilation naturelle  en natural ventilation  
834 energia solar ca ventilació vertical terme pral.n f es ventilación vertical  fr ventilation verticale  en vertical ventilation  
835 energia solar ca visera terme pral.n f es sobradillo  es visera  en visor  
836 energia solar ca voladís terme pral.n m ca volada sin. compl.n f es vuelo  fr auvent  fr surplomb  en overhang  
837 energia solar ca voladís -issa terme pral.adj es voladizo -za  fr en surplomb  fr saillant -ante  en overhanging  
838 energia solar ca voladís de lamel·les terme pral.n m fr auvent à lamelles  
839 energia solar ca volt terme pral.n m es volt  fr volt  en volt  sbl V  
840 energia solar ca volta celest terme pral.n f es bóveda celeste  fr voûte céleste  en sky dome  
841 energia solar ca voltatge terme pral.n m es voltaje  fr voltage  en voltage  
842 energia solar ca watt terme pral.n m es watt  fr watt  en watt  sbl W  
843 energia solar ca watt-pic terme pral.n m es watt-pico  fr watt-crête  en peak watt  sbl Wp  
844 energia solar ca xarxa radiomètrica terme pral.n f es red radiométrica  fr réseau radiométrique  en radiometric network  
845 energia solar ca xemeneia solar terme pral.n f es chimenea solar  fr cheminée à tirage solaire  fr cheminée solaire  en solar chimney  en solar draft tube  
846 energia solar ca zenit terme pral.n m es cenit  es zenit  fr zénith  en zenith  
847 energia solar ca zona climàtica terme pral.n f es zona climática  fr zone climatique  en climatic zone  
848 energia solar ca zona d'emmagatzematge tèrmic terme pral.n f es zona de almacenamiento térmico  fr zone de stockage thermique  en lower convective zone  en thermal storage zone  
849 energia solar ca zona de confort terme pral.n f es zona de bienestar  fr zone de confort  en comfort zone  
850 energia solar ca zona de gradient salí terme pral.n f es zona de gradiente salino  fr zone de gradient salin  en non convective zone  en saline gradient zone  
851 energia solar ca zona de mescla superficial terme pral.n f es zona de mezcla superficial  fr zone de mélange superficiel  en surface convective zone  en upper convective zone