Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 dret romà la derelictio terme pral.n f ca derelicció  ca abandó  es derelicción  es abandono  fr abandon  it derelizione  it abbandono  
2 dret romà la aditio hereditatis terme pral.n f ca adició de l'herència  ca acceptació de l'herència  es adición de la herencia  es aceptación de la herencia  fr acception de succession  it accettazione dell'eredità  it adizione  it adizione dell'eredià  
3 dret romà la acceptilatio terme pral.n f la accepti latio var. ling.n f ca acceptilació  es aceptilación  fr acceptilation  it accettilazione  
4 dret romà la accessio terme pral.n f ca accessió  es accesión  fr accession  it accessione  
5 dret romà la actio terme pral.n f ca acció  es acción  fr action  it azione  
6 dret romà la actio adiecticiae qualitatis terme pral.n f ca acció adjectícia  es acción adyecticia  fr actio adiecticiae qualitatis  it azione adiettizia  
7 dret romà la actio confessoria terme pral.n f ca acció confessòria  es acción confesoria  fr action confessoire  it azione confessoria  
8 dret romà la actio bonae fidei terme pral.n f la iudicium bonae fidei terme pral.n n la bonae fidei iudicium sin. compl.n n ca acció de bona fe  ca judici de bona fe  es acción de buena fe  es juicio de buena fe  fr action de bonne foi  fr jugement de bonne foi  it azione di buona fede  it giudizio di buona fede  
9 dret romà la actio stricti iuris terme pral.n f la iudicium stricti iuris terme pral.n n la iudicium strictum sin. compl.n n ca acció de dret estricte  ca judici de dret estricte  es acción de derecho estricto  es juicio de derecho estricto  fr action de droit strict  fr jugement de droit strict  it azione di stretto diritto  
10 dret romà la actio negatoria terme pral.n f ca acció negatòria  es acción negatoria  fr action négatoire  it azione negatoria  
11 dret romà la actio noxalis terme pral.n f ca acció noxal  es acción noxal  fr action noxale  it azione nossale  
12 dret romà la actio Pauliana terme pral.n f ca acció pauliana  es acción pauliana  fr action paulienne  it azione pauliana  
13 dret romà la actio in factum terme pral.n f ca acció pel fet  es acción por el hecho  fr action rédigée en fait  it azione modellata sul fatto  
14 dret romà la actio in personam terme pral.n f ca acció personal  es acción personal  fr action personnelle  it azione personale  
15 dret romà la actio Publiciana terme pral.n f ca acció publiciana  es acción publiciana  fr action publicienne  it azione publiciana  
16 dret romà la actio in rem terme pral.n f ca acció real  es acción real  fr action réelle  it azione reale  
17 dret romà la rei vindicatio terme pral.n f la actio reivindicatoria sin. compl.n f la reivindicatio sin. compl.n f la vindicatio rei sin. compl.n f ca reivindicació  ca acció reinvindicatòria  es reivindicación  es acción reivindicatoria  fr revendication  fr action en revendication  it rivendicazione  it azione di rivendica  
18 dret romà la actio Rutiliana terme pral.n f ca acció rutiliana  es acción rutiliana  fr action rutilienne  it azione rutiliana  
19 dret romà la actio Serviana terme pral.n f ca acció serviana  es acción serviana  fr action servienne  it azione serviana  
20 dret romà la actio utilis terme pral.n f ca acció útil  es acción útil  fr action utile  it azione utile  
21 dret romà la adire terme pral.v tr ca adir  es adir  fr accepter (une succession)  it adire  
22 dret romà la advocatus terme pral.n m ca advocat  es abogado  fr avocat  it avvocato  
23 dret romà la agnatio terme pral.n f la adgnatio var. ling.n f ca agnació  ca parentiu agnatici  ca parentiu civil  es agnación  es parentesco agnaticio  es parentesco civil  fr agnation  fr parenté agnatique  fr parenté civile  it agnazione  it parentela agnatizia  it parentela civile  
24 dret romà la agnatus | agnata terme pral.n m, f la adgnatus | adgnata var. ling.n m, f la adnatus | adnata var. ling.n m, f ca agnat | agnada  es agnado | agnada  fr agnat | agnate  it agnato | aganata  
25 dret romà la agnatus -a -um terme pral.adj la adgnatus -a -um var. ling.adj la adnatus -a -um var. ling.adj ca agnat -ada  es agnado -da  fr agnat -ate  it agnato -a  
26 dret romà la agnomen terme pral.n n ca agnom  ca sobrenom  es sobrenombre  fr surnom  fr agnomen  it nome aggiunto  
27 dret romà la alienatio terme pral.n f ca alienació  es enajenación  fr aliénation  it alienazione  
28 dret romà la alluvio terme pral.n f la adluvio var. ling.n f ca al·luvió  es aluvión  fr alluvion  it alluvione  
29 dret romà la crimen laesae maiestatis terme pral.n n la crimen maiestatis sin. compl.n n ca lesa majestat  ca alta traïció  ca crim de lesa majestat  es lesa majestad  es alta traïción  es crimen de lesa majestad  fr crime de lèse-majesté  fr haute-trahison  it crimine di lesa maestà  it alto tradimento  
30 dret romà la dominus | domina terme pral.n m, f ca amo | mestressa  ca senyor | senyora  ca propietari | propietària  es amo | ama  es señor | señora  es propietario | propietaria  fr maître  fr propriétaire  it padrone | padrona  it proprietario | propietaria  
31 dret romà la anatocismus terme pral.n m ca anatocisme  es anatocismo  fr anatocisme  it anatocismo  
32 dret romà la annona terme pral.n f ca annona  es anona  fr annone  it annona  
33 dret romà la annonarius -a -um terme pral.adj ca annonari -ària  es anonario -ria  fr annonaire  it annonario -a  
34 dret romà la antichresis terme pral.n f ca anticresi  es anticresis  fr antichrèse  it anticresi  
35 dret romà la appellatio terme pral.n f ca apel·lació  es apelación  fr appel  it appello  
36 dret romà la confessio in iure terme pral.n f ca assentiment davant el pretor  ca aplanament davant el pretor  es asentimiento ante el pretor  es allanamiento ante el pretor  fr aveu devant le préteur  it confessione in giudizio  
37 dret romà la sacramentum terme pral.n n ca aposta sagramental  es apuesta sacramental  fr sacramentum  fr serment  it scommessa processuale  
38 dret romà la aquaeductus terme pral.n m la aquae ductus var. ling.n m ca aqüeducte  es acueducto  fr aqueduc  it acquedotto  
39 dret romà la exercitor navis terme pral.n m ca armador  ca navilier  es armador  es naviero  fr armateur  it armatore  
40 dret romà la locator terme pral.n m ca llogador  ca arrendador  es arrendador  fr bailleur  fr maître de l'ouvrage  fr travailleur  it locatore  
41 dret romà la locatio conductio terme pral.n f la locatio et conductio var. ling.n f ca arrendament  ca lloguer  es alquiler  es arrendamiento  fr location  fr louage  it locazione  
42 dret romà la locare terme pral.v tr ca llogar  ca arrendar  es alquilar  es arrendar  fr louer  fr donner en location  it locare  
43 dret romà la conductor terme pral.n m ca arrendatari  ca llogador  es arrendatario  fr locataire  fr employeur  fr entrepreneur  it conduttore  it locatario  
44 dret romà la arra terme pral.n f la arrabo sin. compl.n m la arrae sin. compl.n f pl la arrhabo sin. compl.n m la arrhae sin. compl.n f pl ca arres  es arras  fr arrhes  it arra  it caparra  
45 dret romà la arrogatio terme pral.n f la adrogatio var. ling.n f ca arrogació  es arrogación  fr arrogation  it arrogazione  
46 dret romà la as assis terme pral.n m ca as  es as  fr as  it asse  
47 dret romà la assignatio terme pral.n f la adsignatio var. ling.n f ca assignació  es asignación  fr assignation  it assegnazione  
48 dret romà la episcopalis audientia terme pral.n f la audientia episcopalis sin. compl.n f ca audiència episcopal  es audiencia episcopal  fr audience épiscopale  it udienza episcopale  
49 dret romà la augur terme pral.n m ca àugur  es augur  fr augure  it augure  
50 dret romà la augurium terme pral.n n ca auguri  es augurio  fr augure  it agurio  it augurio  
51 dret romà la auspicium terme pral.n n ca auspici  es auspicio  fr auspice  it auspicio  
52 dret romà la avulsio terme pral.n f ca avulsió  es avulsión  fr avulsion  it avulsione  
53 dret romà la beneficium inventarii terme pral.n n ca benefici d'inventari  es beneficio de inventario  fr bénéfice d'inventaire  it beneficio di inventario  
54 dret romà la bona fides terme pral.n f ca bona fe  es buena fe  fr bonne foi  it buona fede  
55 dret romà la casus fortuitus terme pral.n m ca cas fortuït  es caso fortuito  fr cas fortuit  it caso fortuito  
56 dret romà la censor terme pral.n m ca censor  es censor  fr censeur  it censore  
57 dret romà la censura terme pral.n f ca censura  es censura  fr censure  it censura  
58 dret romà la centumvir terme pral.n m ca centumvir  es centunviro  fr centumvir  it centumviro  
59 dret romà la centumviralis -e terme pral.adj ca centumviral  es centunviral  fr centumviral -ale  it centumvirale  
60 dret romà la centuria terme pral.n f ca centúria  es centuria  fr centurie  it centuria  
61 dret romà la iuris prudentia terme pral.n f la iurisprudentia var. ling.n f ca jurisprudència  ca ciència del dret  es jurisprudencia  es ciencia del derecho  fr science du droit  it giurisprudenza  it scienza del diritto  
62 dret romà la codex terme pral.n m ca codi  es código  fr code  it codice  
63 dret romà la codicillum terme pral.n n ca codicil  es codicilo  fr codicille  it codicillo  
64 dret romà la cognatio terme pral.n f ca cognació  ca parentiu cognatici  es cognación  es parentesco cognaticio  fr cognation  fr parenté cognatique  it cognazione  it parentela cognatizia  
65 dret romà la cognatus | cognata terme pral.n m, f ca cognat | cognada  es cognato | cognada  fr cognat | cognate  it cognato | cognata  
66 dret romà la cognatus -a -um terme pral.adj ca cognat -ada  es cognado -da  fr cognat -ate  it cognato -a  
67 dret romà la cognitio extra ordinem terme pral.n f la extraordinaria cognitio sin. compl.n f ca procediment extraordinari  ca cognició extraordinària  es procedimiento extraordinario  es cognición extraordinaria  es procedimiento cognitorio  fr procédure extraordinaire  it procedura straordinaria  
68 dret romà la nomen terme pral.n n ca cognom  ca nom gentilici  es apellido  es nombre gentilicio  fr gentilice  fr nom de famille  it cognome  
69 dret romà la colonus terme pral.n m ca colon  es colono  fr colon  it colono  
70 dret romà la comitia centuriata terme pral.n n pl ca comicis centuriats  es comicios centuriados  fr comices centuriates  it comizi centuriati  
71 dret romà la comitia curiata terme pral.n n pl ca comicis curiats  es comicios curiados  fr comices curiates  it comizi curiati  
72 dret romà la comitia tributa terme pral.n n pl ca comicis tributs  es comicios tributos  fr comices tributes  it comizi tributi  
73 dret romà la commixtio terme pral.n f ca commixtió  es conmixtión  fr mélange  it commistione  
74 dret romà la commodator terme pral.n m ca comodant  es comodante  fr commodant  it comodante  
75 dret romà la commodatum terme pral.n n ca comodat  es comodato  fr commodat  it commodato  it comodato  
76 dret romà la commodatarius terme pral.n m ca comodatari  es comodantario  fr commodataire  it comodatario  
77 dret romà la emptor | emptrix terme pral.n m, f ca comprador | compradora  es comprador | compradora  fr acheteur | acheteuse  it compratore | compratrice  
78 dret romà la emptio venditio terme pral.n f la emptio-venditio var. ling.n f ca compravenda  es compraventa  es compra y venta  fr achat-vente  fr vente  it compravendita  
79 dret romà la concubinatus terme pral.n m ca concubinat  es concubinato  fr concubinat  it concubinato  
80 dret romà la concussio terme pral.n f ca concussió  es concusión  fr concussion  it concussione  
81 dret romà la condominium terme pral.n n ca condomini  es condominio  fr copropriété  it condominio  
82 dret romà la confarreatio terme pral.n f ca confarreació  es confarreación  fr confarréation  it confarreazione  
83 dret romà la conubium terme pral.n n la connubium var. ling.n n ca connubi  es connubio  fr conubium  it connubio  
84 dret romà la consul terme pral.n m ca cònsol  es cónsul  fr consul  it console  
85 dret romà la consulatus terme pral.n m ca consolat  es consolado  fr consulat  it consolato  
86 dret romà la contractus terme pral.n m ca contracte  es contrato  fr contrat  it contratto  
87 dret romà la mutuum terme pral.n n la mutui datio sin. compl.n f ca mutu  ca contracte mutu  es mutuo  es contrato de mutuo  fr prêt de consommation  it mutuo  it dazione a mutuo  
88 dret romà la contubernium terme pral.n n ca contuberni  es contubernio  fr contubernium  it contubernio  
89 dret romà la res iudicata terme pral.n f ca cosa jutjada  ca cosa judicada  es cosa juzgada  fr chose jugée  it cosa giudicata  
90 dret romà la mores maiorum terme pral.n m pl ca costums dels avantpassats  es costumbres de los antepasados  es costumbres de los mayores  fr mœurs des ancêtres  it costumi degli antenati  
91 dret romà la creditor | creditrix terme pral.n m, f ca creditor | creditora  es acreedor | acreedora  fr créancier | créancière  it creditore | creditrice  
92 dret romà la vocatio ad hereditatem terme pral.n f ca vocació hereditària  ca crida successòria  es vocación hereditaria  es llamamiento a la herencia  es llamamiento sucesorio  fr vocation successorale  it vocazione ereditaria  it chiamata all'eredità  
93 dret romà la curator terme pral.n m ca curador  es curador  fr curateur  it curatore  
94 dret romà la cura terme pral.n f ca curatela  es curatela  fr curatelle  it curatela  
95 dret romà la curia terme pral.n f ca cúria  es curia  fr curie  it curia  
96 dret romà la curulis -e terme pral.adj ca curul  es curul  fr curule  it curule  
97 dret romà la datio terme pral.n f ca dació  es dación  fr dation  it dazione  
98 dret romà la damnum terme pral.n n ca dany  es daño  fr dommage  it danno  
99 dret romà la decemvir terme pral.n m ca decemvir  es decenviro  es decenvir  fr décemvir  it decemviro  
100 dret romà la decemviralis -e terme pral.adj ca decemviral  es decenviral  fr décemviral -ale  it decemvirale  
101 dret romà la decemviratus terme pral.n m ca decemvirat  es decenvirato  fr décemvirat  it decemvirato  
102 dret romà la decuria terme pral.n f ca decúria  es decuria  fr décurie  it decuria  
103 dret romà la decurio terme pral.n m ca decurió  ca desener  es decurión  fr décurion  it decurione  
104 dret romà la decurionalis -e terme pral.adj ca decurional  es decurional  fr décurional -ale  it decurionale  
105 dret romà la decurionatus terme pral.n m ca decurionat  es decurionato  fr décurionat  it decurionato  
106 dret romà la dediticius -a -um terme pral.adj ca dediciti -ícia  es dediticio -cia  fr déditice  it deditizio -a  
107 dret romà la delictum terme pral.n n la maleficium sin. compl.n n ca delicte privat  es delito privado  fr délit privé  it delitto privato  
108 dret romà la crimen terme pral.n n ca delicte públic  es delito público  fr délit public  it delitto pubblico  
109 dret romà la depositum terme pral.n n ca depòsit  ca dipòsit  es depósito  fr dépôt  it deposito  
110 dret romà la depositor terme pral.n m ca depositant  ca dipositant  es depositante  fr déposant  it depositante  
111 dret romà la depositarius terme pral.n m ca depositari  ca dipositari  es depositario  fr dépositaire  it depositario  
112 dret romà la exheredatio terme pral.n f ca desheretament  es desheredación  fr exhérédation  it diseredazione  
113 dret romà la debitor | debitrix terme pral.n m, f ca deutor | deutora  es deudor | deudora  fr débiteur | débitrice  it debitore | debitrice  
114 dret romà la dictator terme pral.n m ca dictador  es dictador  fr dictateur  it dittattore  
115 dret romà la dictatura terme pral.n f ca dictadura  es dictadura  fr dictature  it dittatura  
116 dret romà la digesta terme pral.n n pl la pandectae sin. compl.n f pl ca digest  ca pandectes  es digesto  es pandectas  fr digeste  fr pandectes  it digesto  it pandette  
117 dret romà la sequestrum terme pral.n n ca segrest  ca dipòsit judicial  es secuestro  es depósito judicial  fr séquestre  fr dépôt séquestre  it sequestro  
118 dret romà la divortium terme pral.n n ca divorci  es divorcio  fr divorce  it divorzio  
119 dret romà la dolus terme pral.n m ca dol  es dolo  fr dol  it dolo  
120 dret romà la dominium terme pral.n n ca domini  ca propietat  es dominio  es propiedad  fr propriété  it dominio  it proprietà  
121 dret romà la dominium ex iure Quiritium terme pral.n n ca domini quiritari  ca propietat quiritària  es dominio quiritario  es propiedad quiritaria  fr domaine quiritaire  fr propriété quiritaire  it dominio quiritario  it proprietà quiritaria  
122 dret romà la donatio terme pral.n f ca donació  es donación  fr donation  it donazione  
123 dret romà la dos dotis terme pral.n f ca dot  es dote  fr dot  it dote  
124 dret romà la ius terme pral.n n ca dret  es derecho  fr droit  it diritto  
125 dret romà la ius civile terme pral.n n ca dret civil  es derecho civil  fr droit civil  it diritto civile  
126 dret romà la ius gentium terme pral.n n ca dret de gents  es derecho de gentes  fr droit des gens  it diritto delle genti  
127 dret romà la ius honorarium terme pral.n n ca dret honorari  es derecho honorario  fr droit honoraire  it diritto onorario  
128 dret romà la ius praetorium terme pral.n n ca dret pretorià  es derecho pretorio  fr droit prétorien  it diritto pretorio  
129 dret romà la duplicatio terme pral.n f ca dúplica  es dúplica  fr duplique  it duplica  it duplicatio  
130 dret romà la duovir terme pral.n m la duumvir var. ling.n m ca duumvir  es duunviro  es duunvir  fr duumvir  it duumviro  
131 dret romà la duoviralis -e terme pral.adj la duumviralis -e var. ling.adj ca duumviral  es duunviral  fr duumviral -ale  it duumvirale  
132 dret romà la duoviratus terme pral.n m la duumviratus var. ling.n m ca duumvirat  es duunvirato  fr duumvirat  it duumvirato  
133 dret romà la edictum terme pral.n n ca edicte  es edicto  fr édit  it editto  
134 dret romà la edictum Carbonianum terme pral.n n ca edicte carbonià  es edicto carboniano  fr édit carbonien  it editto carboniano  
135 dret romà la edictum praetoris terme pral.n n ca edicte del pretor  es edicto del pretor  fr édit du prêteur  it editto del pretore  
136 dret romà la edictum perpetuum terme pral.n n ca edicte perpetu  es edicto perpetuo  fr édit perpétuel  it editto perpetuo  
137 dret romà la edictum provinciale terme pral.n n ca edicte provincial  es edicto provincial  fr édit provincial  it editto provinciale  
138 dret romà la edictum repentinum terme pral.n n ca edicte sobtat  es edicto repentino  fr édit imprévu  it editto repentino  
139 dret romà la aedilis terme pral.n m ca edil  es edil  fr édile  it edile  
140 dret romà la aedilis curulis terme pral.n m ca edil curul  es edil curul  fr édile curule  it edile curule  
141 dret romà la aedilis plebis terme pral.n m la aedilis plebei var. ling.n m ca edil de la plebs  ca edil plebeu  es edil de la plebe  es edil plebeyo  fr édile de la plèbe  fr édile plébéien  it edile della plebe  it edile plebeo  
142 dret romà la aedilitas terme pral.n f ca edilitat  es edilidad  fr édilité  it edilità  
143 dret romà la emancipatio terme pral.n f ca emancipació  es emancipación  fr émancipation  it emancipazione  
144 dret romà la emphyteusis terme pral.n f ca emfiteusi  es enfiteusis  fr emphytéose  it enfiteusi  
145 dret romà la emphyteuta terme pral.n m la emphyteuticarius sin. compl.n m ca emfiteuta  es enfiteuta  fr emphytéote  it enfiteuta  
146 dret romà la error terme pral.n m ca error  es error  fr erreur  it errore  
147 dret romà la servus | serva terme pral.n m, f ca esclau | esclava  es esclavo | esclava  fr esclave  it servo | serva  
148 dret romà la scholium terme pral.n n ca escoli  es escolio  fr scholie  fr scolie  it scolio  
149 dret romà la specificatio terme pral.n f ca especificicació  es especificación  fr spécification  it specificazione  
150 dret romà la sponsalia terme pral.n n pl ca esposalles  es esponsales  fr fiançailles  it sponsali  
151 dret romà la stellionatus terme pral.n m ca estel·lionat  es estelionato  fr stellionat  it stellionato  
152 dret romà la stipendium terme pral.n n ca estipendi  es estipendio  fr stipendium  it stipendium  
153 dret romà la stipulatio terme pral.n f ca estipulació  es estipulación  fr stipulation  it stipulazione  
154 dret romà la stipulatio praetoria terme pral.n f ca estipulació pretoriana  es estipulación pretoria  fr stipulation prétorienne  it stipulazione pretoria  
155 dret romà la evictio terme pral.n f ca evicció  es evicción  fr éviction  it evizione  
156 dret romà la exceptio terme pral.n f ca excepció  es excepción  fr exception  it eccezione  
157 dret romà la exceptio dilatoria terme pral.n f ca excepció dilatòria  es excepción dilatoria  fr exception dilatoire  it eccezione dilatoria  
158 dret romà la exceptio peremptoria terme pral.n f la exceptio perpetua sin. compl.n f ca excepció peremptòria  ca excepció perpètua  es excepción perentoria  es excepción perpetua  fr exception péremptoire  fr exception perpétuelle  it eccezione perentoria  it eccezione perpetua  
159 dret romà la expensilatio terme pral.n f ca expensilació  es expensilación  fr expensilatio  it expensilatio  
160 dret romà la fideicommissum terme pral.n n ca fideïcomís  es fideicomiso  fr fidéicommis  it fedecommesso  
161 dret romà la fideicommissarius terme pral.n m ca fideïcomissari  es fideicomisario  fr fidéicommissaire  it fedecommissario  
162 dret romà la fideiussio terme pral.n f ca fidejussió  es fideiussio  fr fidéjussion  it fideiussione  
163 dret romà la fiducia terme pral.n f ca fidúcia  es fiducia  fr fiducie  it fiducia  
164 dret romà la fiduciarius terme pral.n m ca fiduciari  es fiduciario  fr fiduciaire  it fiduciario  
165 dret romà la fundus terme pral.n m ca predi  ca finca  es fundo  fr fonds de terre  fr bien-fonds  fr fonds  it fondo  
166 dret romà la fiscus terme pral.n m ca fisc  es fisco  fr fisc  it fisco  
167 dret romà la flamen terme pral.n m ca flamen  es flamen  fr flamine  it flamine  
168 dret romà la flaminatus terme pral.n m ca flaminat  es flaminado  fr flaminat  it flaminato  
169 dret romà la vis maior terme pral.n f ca força major  es fuerza mayor  fr force majeure  it forza maggiore  
170 dret romà la formula terme pral.n f ca fórmula  es fórmula  fr formule  it formula  
171 dret romà la forum terme pral.n n ca fòrum  es foro  fr forum  it foro  
172 dret romà la furtum terme pral.n n ca furt  es hurto  fr vol  it furto  
173 dret romà la negotiorum gestio terme pral.n f ca gestió de negocis  ca gestió dels negocis d'altri  es gestión de negocios  es gestión de negocios ajenos  fr gestion d'affaires  fr gestion des affaires d'autrui  it gestione di affari  it gestione di affari altrui  
174 dret romà la negotiorum gestor terme pral.n m ca gestor de negocis d'altri  es gestor de negocios ajenos  fr gérant d'affaires d'autrui  it gestore di affari altrui  
175 dret romà la glossa terme pral.n f la glosa var. ling.n f ca glossa  es glosa  fr glose  it glossa  
176 dret romà la glossator terme pral.n m la glosator var. ling.n m ca glossador  es glosador  fr glossateur  it glossatore  
177 dret romà la glossema terme pral.n n la glosema var. ling.n n ca glossema  es glosema  fr glossème  it glossema  
178 dret romà la habitatio terme pral.n f ca habitació  es habitación  fr habitation  it abitazione  
179 dret romà la haruspex terme pral.n m ca harúspex  es arúspice  fr aruspice  fr haruspice  it aruspice  
180 dret romà la hereditas terme pral.n f ca herència  es herencia  fr héritage  fr succession  it eredità  
181 dret romà la hereditas damnosa terme pral.n f ca herència danyosa  es herencia dañosa  fr succession déficitaire  it eredità dannosa  
182 dret romà la hereditas iacens terme pral.n f ca herència jacent  es herencia yacente  fr succession jacente  fr succession vacante  it eredità giacente  
183 dret romà la heres terme pral.n m, f ca hereu | hereva, hereua  es heredero | heredera  fr héritier | héritière  it erede  
184 dret romà la hypotheca terme pral.n f ca hipoteca  es hipoteca  fr hypothèque  it ipoteca  
185 dret romà la caupo terme pral.n m la copo var. ling.n m ca hostaler  es hostalero  es hostelero  fr aubergiste  it albergatore  it oste  
186 dret romà la insula in mari nata terme pral.n f ca illa nascuda a la mar  es isla nacida en el mar  fr île née dans la mer  it isola emersa dal mare  
187 dret romà la insula in flumine nata terme pral.n f ca illa nascuda en un riu  es isla nacida en un río  fr île née dans un fleuve  it isola nata in un fiume  
188 dret romà la impensae terme pral.n f pl ca impenses  es impensas  fr impenses  it spese  
189 dret romà la impubes terme pral.n m, f la impubis var. ling.n m, f ca impúber  es impúber  fr impubère  it impubere  
190 dret romà la pubertati proximus terme pral.n m la impubes pubertati proximus sin. compl.n m la impubis pubertati proximus sin. compl.n m ca impúber pròxim a la pubertat  es impúber próximo a la pubertad  fr impubère proche de la puberté  it impubere prossimo alla pubertà  
191 dret romà la infamia terme pral.n f ca infàmia  es infamia  fr infamie  it infamia  
192 dret romà la ingenuus | ingenua terme pral.n m, f ca ingenu | ingènua  es ingenuo | ingenua  es nacido libre | nacida libre  fr ingénu | ingénue  it nato libero | nata libera  
193 dret romà la insinuatio donationis terme pral.n f ca insinuació de la donació  es insinuación de la donación  fr insinuation de la donation  it insinuazione della donazione  
194 dret romà la heredis institutio terme pral.n f la institutio heredis sin. compl.n f ca institució d'hereu  es institución de heredero  fr institution d'héritier  it istituzione di erede  
195 dret romà la intercessio terme pral.n f ca intercesssió  es intercesión  fr intercession  it intercessione  
196 dret romà la interdictio aquae et ignis terme pral.n f la interdictio aqua et igni sin. compl.n f la tecti et aquae et ignis interdictio sin. compl.n f ca interdicció de l'aigua i el foc  es interdicción del agua y el fuego  fr interdiction de l'eau et du feu  it interdizione dell'acqua e del fuoco  
197 dret romà la interdictum terme pral.n n ca interdicte  es interdicto  fr interdit  it interdetto  
198 dret romà la interdictum Salvianum terme pral.n m ca interdicte salvià  es interdicto salviano  fr interdit salvien  it interdetto salviano  
199 dret romà la interpolatio terme pral.n f ca interpolació  es interpolación  fr interpolation  it interpolazione  
200 dret romà la metus terme pral.n m ca intimidació  es intimidación  fr crainte  it violenza morale  
201 dret romà la iugerum terme pral.n n ca jovada  es yugada  fr arpent  fr jugérum  it iugero  
202 dret romà la iudicium terme pral.n n ca judici  ca juí  es juicio  fr jugement  it giudizio  
203 dret romà la iuris prudens terme pral.n m la iuris consultus sin. compl.n m la iuris peritus sin. compl.n m la iurisconsultus sin. compl.n m la iurisperitus sin. compl.n m la iurisprudens sin. compl.n m ca jurisconsult  ca jurisperit  ca jurisprudent  es jurisconsulto  es jurisperito  es jurisprudente  fr jurisconsulte  fr juriste  it giurisconsulto  it giurisperito  it giurista  
204 dret romà la iustae nuptiae terme pral.n f pl ca justes noces  ca matrimoni  es justas nupcias  es matrimonio  fr justes noces  fr mariage  it giuste nozze  it matrimonio  
205 dret romà la iustitia terme pral.n f ca justícia  es justicia  fr justice  it giustizia  
206 dret romà la iudex terme pral.n m ca jutge  es juez  fr juge  it giudice  
207 dret romà la legatus terme pral.n m ca legat  es legado  fr légat  it legato  
208 dret romà la laesio enormis terme pral.n f ca lesió enorme  es lesión enorme  fr lésion énorme  it lesione enorme  
209 dret romà la libellus repudii terme pral.n m ca libel de repudi  es libelo de repudio  fr libelle de répudiation  it libello di ripudio  
210 dret romà la liberalitas terme pral.n f ca liberalitat  es liberalidad  fr libéralité  it liberalità  
211 dret romà la lictor terme pral.n m ca lictor  es lictor  fr licteur  it littore  
212 dret romà la litis contestatio terme pral.n f la contestatio litis sin. compl.n f ca litiscontestació  es litis-contestación  es litiscontestación  fr litiscontestation  it contestazione della lite  
213 dret romà la litis crescentia terme pral.n f la litiscrescentia var. ling.n f ca litiscrescència  es litiscrecencia  fr litiscrescentia  it litiscrescenza  
214 dret romà la litis pendentia terme pral.n f la litispendentia var. ling.n f ca litispendència  es litispendencia  fr litispendance  it litispendenza  
215 dret romà la latini Aeliani terme pral.n m pl ca llatins elians  es latinos elianos  fr latins éliens  it latini eliani  
216 dret romà la latini Iuniani terme pral.n m pl ca llatins junians  es latinos junianos  fr latins juniens  it latini giuniani  
217 dret romà la legatum terme pral.n n ca llegat  es legado  fr legs  it legato  
218 dret romà la legatum per damnationem terme pral.n n ca llegat d'obligació  es legado damnatorio  es legado de obligación  fr legs par condamnation  it legato per imposizione  
219 dret romà la legatum optionis terme pral.n n ca llegat d'opció  es legado de opción  fr legs d'option  it legato di scelta  
220 dret romà la legatum partitionis terme pral.n n ca llegat de partició  es legado de partición  fr legs de partition  it legato partitionis  
221 dret romà la legatum per praeceptionem terme pral.n n ca llegat de recepció anticipada  es legado de precepción  es legado de recepción anticipada  fr legs par préciput  fr legs per praeceptionem  it legato con prelievo preventivo  it legato per prelevamento  
222 dret romà la legatum sinendi modo terme pral.n n ca llegat per permissió imposada  ca llegat permissiu  es legado de permisión  es legado de tolerancia  es legado permisivo  fr legs sinendi modo  it legatum sinendi modo  
223 dret romà la legatum per vindicationem terme pral.n n ca llegat vindicatiu  ca llegat vindicatori  es legado vindicatorio  fr legs par revendication  it legato per rivendicazione  
224 dret romà la lex legis terme pral.n f ca llei  es ley  fr loi  it legge  
225 dret romà la lex citationum terme pral.n f ca llei de les citacions  es ley de citas  fr loi des citations  it legge delle citazioni  
226 dret romà la lex talionis terme pral.n f ca llei del talió  es ley del talión  fr loi du talion  it legge del taglione  
227 dret romà la leges agrariae terme pral.n f pl ca lleis agràries  es leyes agrarias  fr lois agraires  it leggi agrarie  
228 dret romà la leges caducariae terme pral.n f pl ca lleis caducàries  es leyes caducarias  fr lois caducaires  it leggi caducarie  
229 dret romà la leges frumentariae terme pral.n f pl la frumentariae leges sin. compl.n f pl ca lleis frumentàries  es leyes frumentarias  fr lois frumentaires  it leggi frumentarie  
230 dret romà la leges municipales terme pral.n f pl ca lleis municipals  es leyes municipales  fr lois municipales  it leggi municipali  
231 dret romà la leges regiae terme pral.n f pl ca lleis règies  es leyes regias  fr lois royales  it leggi regie  
232 dret romà la leges Romanae Barbarorum terme pral.n f pl ca lleis romanobàrbares  ca lleis romanes dels bàrbars  es leyes romano-bárbaras  es leyes romanas de los bárbaros  fr lois romanes des Barbares  fr lois romano-barbares  it leggi romano-barbariche  it leggi romane dei barbari  
233 dret romà la leges sacratae terme pral.n f pl ca lleis sagrades  es leyes sagradas  fr lois sacrées  it leggi sacre  
234 dret romà la leges sumptuariae terme pral.n f pl ca lleis sumptuàries  es leyes suntuarias  fr lois somptuaires  it leggi suntuarie  
235 dret romà la leges tabellariae terme pral.n f pl ca lleis tabel·làries  es leyes tabelarias  fr lois tabellaires  it leggi tabellarie  
236 dret romà la libertus | liberta terme pral.n m, f la libertinus | libertina sin. compl.n m, f ca llibert | lliberta  es liberto | liberta  fr affranchi | affranchie  it liberto | liberta  
237 dret romà la alveus derelictus terme pral.n m ca llit abandonat pel riu  es cauce abandonado por el río  es lecho abandonado por el río  fr lit abandonné par un fleuve  it alveo abbandonato  
238 dret romà la lucrum cessans terme pral.n n ca lucre cessant  es lucro cesante  fr manque à gagner  it lucro cessante  
239 dret romà la magistratus terme pral.n m ca magistrat  ca magistratura  es magistrado  es magistratura  fr magistrat  fr magistrature  it magistrato  it magistratura  
240 dret romà la mala fides terme pral.n f ca mala fe  es mala fe  fr mauvaise foi  it mala fede  
241 dret romà la mancipatio terme pral.n f la mancupatio var. ling.n f ca mancipació  es mancipación  fr mancipation  it mancipazione  
242 dret romà la mancipare terme pral.v tr ca mancipar  es mancipar  fr manciper  it mancipare  
243 dret romà la dominus negotii terme pral.n m ca propietari del negoci  ca mandant  ca titular del negoci  es dueño del negocio  es mandante  es titular del negocio  fr maître de l'ouvrage  fr mandant  it interessato  it gerito  it rappresentato  it titolare del rapporto  
244 dret romà la mandatum terme pral.n n ca mandat  es mandato  fr mandat  it mandato  
245 dret romà la procurator terme pral.n m la mandatarius sin. compl.n m ca mandatari  es mandatario  fr mandataire  it mandatario  
246 dret romà la manumittere terme pral.v tr la manu mittere var. ling.v tr ca manumetre  es manumitir  fr affranchir  it manomettere  
247 dret romà la manumissio terme pral.n f ca manumissió  es manumisión  fr affranchissement  it manomissione  
248 dret romà la matrimonium terme pral.n n ca matrimoni  es matrimonio  fr mariage  it matrimonio  
249 dret romà la probatio terme pral.n f ca mitjà de prova  ca prova  es medio de prueba  es prueba  fr moyen de preuve  fr preuve  it mezzo di prova  it prova  
250 dret romà la mora terme pral.n f ca mora  es mora  fr demeure  it mora  
251 dret romà la municipium terme pral.n n ca municipi  es municipio  fr municipe  it municipio  
252 dret romà la praenomen terme pral.n n ca prenom  ca nom personal  es nombre proprio  fr prénom  it prenome  
253 dret romà la novatio terme pral.n f ca novació  es novación  fr novation  it novazione  
254 dret romà la novella terme pral.n f ca novel·la  es novela  fr novelle  it novella  
255 dret romà la nuda proprietas terme pral.n f ca nua propietat  es nuda propiedad  fr nue-propriété  it nuda proprietà  
256 dret romà la nuncupatio terme pral.n f ca nuncupació  es nuncupación  fr nuncupation  it nuncupazione  
257 dret romà la obligatio terme pral.n f ca obligació  es obligación  fr obligation  it obbligazione  
258 dret romà la occupatio terme pral.n f ca ocupació  es ocupación  fr occupation  it occupazione  
259 dret romà la optimas terme pral.n m la optumas var. ling.n m ca optimat  es optimate  fr optimate  it ottimate  
260 dret romà la orator terme pral.n m ca orador  es orador  fr orateur  it oratore  
261 dret romà la pactum terme pral.n n ca pacte  es pacto  fr pacte  it patto  
262 dret romà la palimpsestus terme pral.n m la palimpsestum var. ling.n n ca palimpsest  es palimpsesto  fr palimpseste  it palimpsesto  it palinsesto  
263 dret romà la parricidium terme pral.n n ca parricidi  es parricidio  fr parricide  it parricidio  
264 dret romà la patria potestas terme pral.n f ca pàtria potestat  es patria potestad  fr puissance paternelle  it patria potestà  
265 dret romà la patricius | patricia terme pral.n m, f ca patrici | patrícia  es patricio | patricia  fr patricien | patricienne  it patrizio | patrizia  
266 dret romà la patriciatus terme pral.n m ca patriciat  es patriciado  fr patriciat  it patriciato  
267 dret romà la patronus terme pral.n m ca patró  es patrono  fr patron  it patrono  
268 dret romà la peculatus terme pral.n m ca peculat  es peculado  fr péculat  it peculato  
269 dret romà la peculium terme pral.n n ca peculi  es peculio  fr pécule  it peculio  
270 dret romà la peculium adventicium terme pral.n n ca peculi adventici  es peculio adventicio  fr pécule adventice  it peculio avventizio  
271 dret romà la peculium castrense terme pral.n n ca peculi castrense  es peculio castrense  fr pécule castrense  it peculio castrense  
272 dret romà la peculium profecticium terme pral.n n la peculium a patre profecto sin. compl.n n ca peculi profectici  es peculio profecticio  fr pécule profectice  it peculio profettizio  
273 dret romà la peculium quasi castrense terme pral.n n la quasi castrense peculium sin. compl.n n ca peculi quasicastrense  es peculio cuasi castrense  es peculio cuasi-castrense  es peculio cuasicastrense  es peculio quasi castrense  es peculio quasicastrense  fr pécule quasi castrense  fr pécule quasi-castrense  it peculio quasi castrense  it peculio quasi-castrense  
274 dret romà la poena terme pral.n f ca pena  es pena  fr peine  it pena  
275 dret romà la pignus terme pral.n n ca penyora  es prenda  fr gage  it pegno  
276 dret romà la peregrinus | peregrina terme pral.n m, f ca peregrí | peregrina  es peregrino | peregrina  fr pérégrin | pérégrine  it peregrino | peregrina  
277 dret romà la permutatio terme pral.n f ca permuta  es permuta  fr échange  it permuta  
278 dret romà la libripens terme pral.n m ca pesador  es pesador  fr peseur  it pesatore  
279 dret romà la hereditatis petitio terme pral.n f la petitio hereditatis sin. compl.n f ca petició d'herència  es petición de herencia  fr pétition d'hérédité  it petizione di eredità  it petizione ereditaria  
280 dret romà la plagium terme pral.n n ca plagi  ca segrest  es plagio  es secuestro  fr plagium  fr séquestration  it plagio  it sequestro  
281 dret romà la plebeius | plebeia terme pral.n m, f ca plebeu | plebea  es plebeyo | plebeya  fr plébéien | plébéienne  it plebeo | plebea  
282 dret romà la plebiscitum terme pral.n n la plebei scitum var. ling.n n la plebis scitum var. ling.n n ca plebiscit  es plebiscito  fr plébiscite  it plebiscito  
283 dret romà la plebs terme pral.n f la plebes var. ling.n f ca plebs  es plebe  fr plèbe  it plebe  
284 dret romà la pollicitatio terme pral.n f ca pol·licitació  es policitación  fr pollicitation  it pollicitazione  
285 dret romà la pontifex terme pral.n m ca pontífex  es pontífice  fr pontife  it pontefice  
286 dret romà la possessor | processoris terme pral.n m, f ca posseïdor | posseïdora  ca possessor | possessora  es poseedor | possedora  es posesor | posesora  fr possesseur  it possessore  
287 dret romà la possessio terme pral.n f ca possessió  es posesión  fr possession  it possesso  
288 dret romà la postliminium terme pral.n n ca postlimini  es posliminio  es postliminio  fr postliminie  fr postliminium  it posliminio  it postliminio  
289 dret romà la precarium terme pral.n n ca precari  es precario  fr précaire  it precario  
290 dret romà la praedium terme pral.n n ca predi  es predio  fr fonds de terre  fr bien-fonds  fr fonds prédial  it fondo  
291 dret romà la praefectus terme pral.n m ca prefecte  es prefecto  fr préfet  it prefetto  
292 dret romà la praefectus praetorio terme pral.n m la praefectus praetorii sin. compl.n m ca prefecte del pretori  es prefecto del pretorio  es prefecto pretorio  fr préfet du prétoire  it prefetto del pretorio  
293 dret romà la praefectura terme pral.n f ca prefectura  es prefectura  fr préfecture  it prefettura  
294 dret romà la praelegatum terme pral.n n ca prellegat  es prelegado  fr prélegs  it prelegato  
295 dret romà la praescriptio terme pral.n f ca prescripció  es prescripción  fr prescription  it prescrizione  
296 dret romà la praestatio terme pral.n f ca prestació  es prestación  fr prestation  it prestazione  
297 dret romà la praesumptio terme pral.n f ca presumpció  es presunción  fr présomption  it presunzione  
298 dret romà la praeteritio terme pral.n f ca preterició  es preterición  fr prétérition  it preterizione  
299 dret romà la praetor terme pral.n m ca pretor  es pretor  fr préteur  it pretore  
300 dret romà la praetor peregrinus terme pral.n m ca pretor peregrí  es pretor peregrino  fr préteur pérégrin  it pretore peregrino  
301 dret romà la praetor urbanus terme pral.n m ca pretor urbà  es pretor urbano  fr préteur urbain  it pretore urbano  
302 dret romà la praetorium terme pral.n n ca pretori  es pretorio  fr prétoire  it pretorio  
303 dret romà la praetorius -a -um terme pral.adj ca pretorià -ana  ca pretorial  es pretorio -a  es pretorial  es pretoriano -na  fr prétorien -ienne  fr prétorial -ale  it pretoriano -a  it pretorile  it pretorio -a  
304 dret romà la praetura terme pral.n f ca pretura  es pretura  fr préture  it pretura  
305 dret romà la privilegium terme pral.n n ca privilegi  es privilegio  fr privilège  it privilegio  
306 dret romà la proconsul terme pral.n m ca procònsol  es procónsul  fr proconsul  it proconsole  
307 dret romà la proconsulatus terme pral.n m ca proconsolat  es proconsulado  fr proconsulat  it proconsolato  
308 dret romà la Proculianus -a -um terme pral.adj la Proculeianus -a -um var. ling.adj ca proculeià -ana  es proculeyano -na  fr proculien -ienne  it proculeiano -a  it proculiano -a  
309 dret romà la prodigus terme pral.n m ca pròdig  es pródigo  fr prodigue  it prodigo  
310 dret romà la proletarius terme pral.n m ca proletari  es proletario  fr prolétaire  it proletario  
311 dret romà la promissio terme pral.n f ca promesa  es promesa  fr promesse  it promessa  
312 dret romà la promissor terme pral.n m ca promitent  es promitente  fr promettant  it promittente  
313 dret romà la propraetor terme pral.n m ca propretor  es propretor  fr propréteur  it propretore  
314 dret romà la provincia terme pral.n f ca província  es provincia  fr province  it provincia  
315 dret romà la pubes terme pral.n m, f la puber var. ling.n m, f ca púber  es púber  fr pubère  it pubere | pubera  
316 dret romà la pubertas terme pral.n f ca pubertat  es pubertad  fr puberté  it pubertà  
317 dret romà la publicanus terme pral.n m ca publicà  es publicano  fr publicain  it pubblicano  
318 dret romà la pupillus | pupilla terme pral.n m, f ca pupil | pupil·la  es pupilo | pupila  fr pupille  it pupillo | pupilla  
319 dret romà la quarta Falcidia terme pral.n f ca quarta falcídia  es cuarta falcidia  fr quarte falcidie  it quarta falcidia  
320 dret romà la quarta Pegasiana terme pral.n f ca quarta pegasiana  es cuarta pegasiana  fr quarte pégasienne  it quarta pegasiana  
321 dret romà la quarta Trebelliana terme pral.n f ca quarta trebel·liànica  es cuarta trebeliánica  fr quarte trébélliene  fr quarte trébéllianique  it quarta trebelliana  it quarta trebellianica  
322 dret romà la quasi contractus terme pral.n m la quasi ex contractu sin. compl.n m ca quasicontracte  es cuasicontrato  fr quasi-contrat  it quasi contratto  it quasi-contratto  
323 dret romà la quasi delictum terme pral.n n la quasi ex delicto sin. compl.n n la quasi ex maleficio sin. compl.n n ca quasidelicte  es cuasidelito  fr quasi-délit  it quasi delitto  it quasi-delitto  
324 dret romà la quasi possessio terme pral.n f ca quasipossessió  es cuasiposesión  fr quasi-possession  it quasi possesso  it quasi-possesso  
325 dret romà la quasi ususfructus terme pral.n m ca quasiusdefruit  es cuasiusufructo  fr quasi-usufruit  it quasi usufrutto  it quasi-usufrutto  
326 dret romà la quaestor terme pral.n m ca qüestor  es cuestor  fr questeur  it questore  
327 dret romà la quaestura terme pral.n f ca qüestura  es cuestura  fr questure  it questura  
328 dret romà la quiris terme pral.n m ca quirit  es quirite  fr quirite  it quirite  
329 dret romà la chirographum terme pral.n n la chirographon var. ling.n n la chirographus var. ling.n m ca quirògraf  es quirógrafo  fr chirographe  it chirografo  
330 dret romà la regula Catoniana terme pral.n f ca regla catoniana  es regla catoniana  fr règle catonienne  it regola catoniana  
331 dret romà la vindicatio ususfructus terme pral.n f ca reivindicació de l'usdefruit  ca vindicació de l'usdefruit  es reivindicación de usufructo  fr revendication d'usufruit  it rivendica dell'usufrutto  
332 dret romà la vindicatio servitutis terme pral.n f ca vindicació de servitud  ca reivindicació de servitud  es reivindicación de servidumbre  fr revendication de servitude  it rivendica di servitù  
333 dret romà la replicatio terme pral.n f ca rèplica  es réplica  fr réplique  it replica  
334 dret romà la rescriptum terme pral.n n ca rescripte  es rescripto  fr rescrit  it rescritto  
335 dret romà la rogatio terme pral.n f ca rogació  es rogación  fr rogation  fr projet de loi  fr proposition de loi  it rogazione  
336 dret romà la Sabinianus -a -um terme pral.adj ca sabinià -ana  es sabiniano -na  fr sabinien -ienne  it sabiniano -a  
337 dret romà la senator terme pral.n m ca senador  es senador  fr sénateur  it senatore  
338 dret romà la senatus terme pral.n m ca senat  es senado  fr sénat  it senato  
339 dret romà la senatusconsultum terme pral.n n la senatus consultum var. ling.n n ca senatconsult  es senadoconsulto  fr sénatus-consulte  it senatoconsulto  
340 dret romà la senatusconsultum Claudianum terme pral.n n ca senatconsult claudià  es senadoconsulto claudiano  fr sénatus-consulte claudien  it senatoconsulto claudiano  
341 dret romà la senatusconsultum Iuventianum terme pral.n n ca senatconsult juvencià  es senadoconsulto juvenciano  fr sénatus-consulte juventien  it senatoconsulto giuvenziano  
342 dret romà la senatusconsultum Macedonianum terme pral.n n ca senatconsult macedonià  es senadoconsulto macedoniano  fr sénatus-consulte macédonien  it senatoconsulto macedoniano  
343 dret romà la senatusconsultum Neronianum terme pral.n n ca senatconsult neronià  es senadoconsulto neroniano  fr sénatus-consulte néronien  it senatoconsulto neroniano  
344 dret romà la senatusconsultum Orfitianum terme pral.n n la senatusconsultum Orphitianum var. ling.n n ca senatconsult orficià  es senadoconsulto orficiano  fr sénatus-consulte orfitien  fr sénatus-consulte orphitien  it senatoconsulto orfiziano  
345 dret romà la senatusconsultum Pegasianum terme pral.n n ca senatconsult pegasià  es senadoconsulto pegasiano  fr sénatus-consulte pégasien  it senatoconsulto pegasiano  
346 dret romà la senatusconsultum Silanianum terme pral.n n ca senatconsult silanià  es senadoconsulto silaniano  fr sénatus-consulte silanien  it senatoconsulto silaniano  
347 dret romà la senatusconsultum Tertullianum terme pral.n n ca senatconsult tertul·lià  es senadoconsulto tertuliano  fr sénatus-consulte tertullien  it senatoconsulto tertulliano  
348 dret romà la senatusconsultum Trebellianum terme pral.n n ca senatconsult trebel·lià  es senadoconsulto trebeliano  fr sénatus-consulte trébellien  it senatoconsulto trebelliano  
349 dret romà la senatusconsultum Velleianum terme pral.n n ca senatconsult vel·leià  es senadoconsulto veleyano  fr sénatus-consulte velléien  it senatoconsulto velleiano  
350 dret romà la sententia terme pral.n f ca sentència  es sentencia  fr jugement  fr sentence  it sentenza  
351 dret romà la servitus terme pral.n f ca servitud  es servidumbre  fr servitude  it servitù  
352 dret romà la sestertius terme pral.n m la sestertium var. ling.n n ca sesterci  es sestercio  fr sesterce  it sesterzio  
353 dret romà la synallagma terme pral.n n ca sinal·lagma  es sinalagma  fr synallagma  it sinallagma  
354 dret romà la syngraphum terme pral.n n la syngrapha var. ling.n f ca síngraf  es síngrafo  fr syngraphe  it singrafe  
355 dret romà la cognomen terme pral.n n ca sobrenom  es sobrenombre  fr surnom  it soprannome  
356 dret romà la socius terme pral.n m ca soci  es socio  fr associé  it socio  
357 dret romà la societas terme pral.n f ca societat  es sociedad  fr société  it società  
358 dret romà la subhastatio terme pral.n f la auctio sin. compl.n f la venditio sub hasta sin. compl.n f ca subhasta  es subasta  fr vente aux enchères  fr vente à l'encan  it vendita all'asta  
359 dret romà la substitutio quasi pupillaris terme pral.n f la heredis substitutio exemplaris sin. compl.n f la substitutio ad exemplum pupillaris sin. compl.n f la substitutio exemplaris sin. compl.n f ca substitució quasipupil·lar  ca substitució exemplar  es sustitución cuasipupilar  es sustitución ejemplar  es substitución cuasipupilar  es substitución ejemplar  fr substitution quasi-pupillaire  fr substitution exemplaire  it sostituzione quasi pupillare  it sostituzione esemplare  it sostituzione quasi-pupillare  
360 dret romà la substitutio pupillaris terme pral.n f la heredis substitutio pupillaris sin. compl.n f ca substitució pupil·lar  es substitución pupilar  es sustitución pupilar  fr substitution pupillaire  it sostituzione pupillare  
361 dret romà la successio terme pral.n f ca successió  es sucesión  fr succession  it successione  
362 dret romà la successio ab intestato terme pral.n f la successio legitima sin. compl.n f ca successió intestada  ca successió legal  ca successió legítima  es sucesión intestada  es sucesión legítima  fr succession ab intestat  fr succession légale  it successione intestata  it successione legittima  
363 dret romà la successio mortis causa terme pral.n f ca successió per causa de mort  es sucesión por causa de muerte  fr succession à cause de mort  it successione a causa di morte  
364 dret romà la successio ex testamento terme pral.n f ca successió testamentària  ca successió testada  es sucesión testamentaria  es sucesión testada  fr succession testamentaire  it successione testamentaria  it successione in base al testamento  
365 dret romà la superficiarius terme pral.n m ca superficiari  es superficiario  fr superficiaire  it superficiario  
366 dret romà la superficies terme pral.n f ca superfície  es superficie  fr superficie  it superficie  
367 dret romà la talio terme pral.n m ca talió  es talión  fr talion  it taglione  
368 dret romà la tabulae testamenti terme pral.n f pl ca taules testamentàries  es tablas testamentarias  fr tablettes testamentaires  it tavole testamentarie  
369 dret romà la testamentum terme pral.n n ca testament  es testamento  fr testament  it testamento  
370 dret romà la testamentum per aes et libram terme pral.n n ca testament pel bronze i la balança  es testamento por el bronce y la balanza  fr testament par l'airain et la balance  it testamento fatto con il bronzo e la bilancia  
371 dret romà la testamentum praetorium terme pral.n n la testamentum iure praetorio sin. compl.n n la testamentum iure praetorio factum sin. compl.n n la testamentum iuris praetorii sin. compl.n n ca testament pretorià  es testamento pretorio  es testamento pretoriano  fr testament prétorien  it testamento pretorio  
372 dret romà la testis terme pral.n m, f ca testimoni  es testigo  fr témoin  it testimone  
373 dret romà la traditio terme pral.n f ca tradició  es tradición  fr tradition  it consegna  it consegna traslativa  
374 dret romà la transactio terme pral.n f ca transacció  es transacción  fr transaction  it transazione  
375 dret romà la thesaurus terme pral.n m ca tresor  es tesoro  fr trésor  it tesoro  
376 dret romà la tribus terme pral.n f ca tribu  es tribu  fr tribu  it tribù  
377 dret romà la tribunus plebis terme pral.n m ca tribú de la plebs  es tribuno de la plebe  fr tribun de la plèbe  it tribuno della plebe  
378 dret romà la tributum terme pral.n n ca tribut  es tributo  fr tribut  it tributo  
379 dret romà la triumvir terme pral.n m la tresviri sin. compl.n m pl ca triumvir  es triunviro  fr triumvir  it triumviro  
380 dret romà la triumviralis -e terme pral.adj ca triumviral  es triunviral  fr triumviral -ale  it triumvirale  
381 dret romà la triumviratus terme pral.n m ca triumvirat  es triunvirato  fr triumvirat  it triumvirato  
382 dret romà la tutela terme pral.n f ca tutela  es tutela  fr tutelle  it tutela  
383 dret romà la tutor | tutrix terme pral.n m, f ca tutor | tutora  es tutor | tutora  fr tuteur | tutrice  it tutore | tutrice  
384 dret romà la uncia terme pral.n f ca unça  es onza  fr once  it oncia  
385 dret romà la ususfructus terme pral.n m la usus et fructus var. ling.n m la usus fructus var. ling.n m ca usdefruit  es usufructo  fr usufruit  it usufrutto  
386 dret romà la usucapio terme pral.n f la ususcapio var. ling.n f ca usucapió  es usucapión  fr usucapion  it usucapione  
387 dret romà la usucapere terme pral.v tr la usu capere var. ling.v tr ca usucapir  es usucapir  fr usucaper  it usucapire  
388 dret romà la usufructuarius | usufructuaria terme pral.n m, f ca usufructuari | usufructuària  es usufructuario | usufructuaria  fr usufruitier | usufruitière  it usufruttuario | usufruttuaria  
389 dret romà la usufructuarius -a -um terme pral.adj ca usufructuari -ària  es usufructuario -ria  fr usufructuaire  it usufruttuario -a  
390 dret romà la uxoricidium terme pral.n n ca uxoricidi  es uxoricidio  fr uxoricide  it uxoricidio  
391 dret romà la vectigal terme pral.n n ca vectigal  es vectigal  fr vectigal  it vettigale  
392 dret romà la venditio terme pral.n f ca venda  es venta  fr vente  it vendita  
393 dret romà la venditor | venditrix terme pral.n m, f ca venedor | venedora  es vendedor | vendedora  fr vendeur | vendeuse  it venditore | venditrice  
394 dret romà la vestalis terme pral.n f ca vestal  es vestal  fr vestale  it vestale  
395 dret romà la volumen terme pral.n n ca volum  es volumen  fr volume  it rotolo  it volume  
396 dret romà la animus terme pral.n m ca voluntat  es voluntad  fr volonté  it volontà  
397 dret romà la animus contrahendi terme pral.n m ca voluntat de contractar  es voluntad de contratar  fr volonté de contracter  it volontà di contrarre  
398 dret romà la animus possidendi terme pral.n m ca voluntat de posseir  es voluntad de poseer  fr volonté de posséder  it volontà di possedere