Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca accés terme pral. es acceso  en access  
2 seu electrònica / electronic office ca accés electrònic terme pral.n m es acceso electrónico  en e-access  en electronic access  
3 seu electrònica / electronic office ca Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana terme pral.n f ca ACCV siglan f es Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana  es ACCV  en Valencian Government Certification Authority  
4 cultura i llengua / culture and language ca acollida terme pral. ca acolliment terme pral. es acogida  es bienvenida  en reception  en welcome  
5 seu electrònica / electronic office ca acreditació terme pral.n f es acreditación  en accreditation  
6 miscel·lània / miscellaneous ca acreditació excel·lent terme pral. es acreditación excelente  en accredited as excellent  
7 miscel·lània / miscellaneous ca acreditació favorable terme pral. es acreditación favorable  en accredited  
8 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca acta terme pral. es acta  en exam record  en examination results  
9 estudis de doctorat / doctoral studies ca acta de qualificació terme pral. es acta de calificación  en assessment results  
10 estudis de doctorat / doctoral studies ca activitat de recerca terme pral. es actividad de investigación  en research activity  
11 estudis de doctorat / doctoral studies ca activitat formativa terme pral. es actividad de formación  es actividad formativa  en training activity  
12 seu electrònica / electronic office ca actuació administrativa automatitzada terme pral.n f es actuación administrativa automatizada  en automated administrative action  
13 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca adaptació terme pral. es adaptación  en external credit transfer  
14 òrgans de govern / governing bodies ca adjunt al rector | adjunta al rector terme pral. es adjunto al rector | adjunta al rector  en deputy rector  
15 seu electrònica / electronic office ca administració electrònica terme pral.n f es administración electrónica  es gobierno electrónico  en e-administration  en e-government  en electronic administration  
16 personal / personnel ca administrador de centre | administradora de centre terme pral. es administrador de centro | administradora de centro  en faculty administrator  en school administrator  
17 personal / personnel ca administratiu | administrativa terme pral. es administrativo | administrativa  en administrative officer  
18 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca admissió terme pral. es admisión  en admission  
19 estudis de doctorat / doctoral studies ca admissió a tràmit de defensa terme pral. es admisión a trámite de defensa  en authorisation of the defence  
20 seu electrònica / electronic office ca adreça electrònica terme pral.n f es dirección electrónica  en e-mail  en e-mail address  
21 seu electrònica / electronic office ca Agència Catalana de Certificació terme pral.n f es Agencia Catalana de Certificación  en Catalan Digital Certificate Authority  
22 personal / personnel ca ajudant | ajudanta terme pral. es ayudante  en instructor  
23 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca ajut terme pral. ca beca terme pral. es ayuda  es beca  en grant  en scholarship  
24 miscel·lània / miscellaneous ca àmbit d'estudi terme pral. es ámbito de estudio  en area of study  en field of study  
25 països catalans / catalan-speaking territories ca àmbit lingüístic terme pral. es ámbito lingüístico  en language area  
26 formació i estudis / education and studies ca aprenentatge a distància terme pral. es aprendizaje a distancia  en distance learning  
27 formació i estudis / education and studies ca aprenentatge autònom terme pral. ca autoaprenentatge terme pral. es autoaprendizaje  en independent learning  en self-access learning  en self-directed learning  
28 formació i estudis / education and studies ca aprenentatge bimodal terme pral. ca aprenentatge semipresencial terme pral. es aprendizaje bimodal  es aprendizaje semipresencial  en bimodal learning  en blended learning  en dual mode learning  
29 formació i estudis / education and studies ca aprenentatge presencial terme pral. es aprendizaje presencial  en face-to-face learning  
30 formació i estudis / education and studies ca aprenentatge virtual terme pral. es aprendizaje virtual  en virtual learning  
31 avaluació / assessment ca aprovat terme pral. es aprobado  en C  en pass  
32 avaluació / assessment ca apte terme pral. es apto  en pass  
33 avaluació / assessment ca apte per compensació terme pral. es apto por compensación  en compensated pass  en compensatory pass  
34 formació i estudis / education and studies ca àrea de coneixement terme pral. es área de conocimiento  en area of knowledge  en knowledge area  
35 titulats i títols / degree holders and degrees ca arquitecte | arquitecta terme pral. es arquitecto | arquitecta  en holder of a degree in architecture  
36 titulats i títols / degree holders and degrees ca arquitecte tècnic | arquitecta tècnica terme pral. es arquitecto técnico | arquitecta técnica  en holder of a degree in technical architecture  
37 formació i estudis / education and studies ca assignatura terme pral. es asignatura  en subject  
38 formació i estudis / education and studies ca assignatura adaptada terme pral. es asignatura adaptada  en external credit transfer subject  
39 formació i estudis / education and studies ca assignatura anual terme pral. es asignatura anual  en year-long subject  
40 formació i estudis / education and studies ca assignatura convalidada terme pral. es asignatura convalidada  en validated credit transfer subject  
41 formació i estudis / education and studies ca assignatura de lliure elecció terme pral. es asignatura de libre elección  en free-elective subject  
42 formació i estudis / education and studies ca assignatura equiparada terme pral. es asignatura equiparada  en internal credit transfer subject  
43 formació i estudis / education and studies ca assignatura obligatòria terme pral. es asignatura obligatoria  en compulsory subject  
44 formació i estudis / education and studies ca assignatura optativa terme pral. es asignatura optativa  en optional subject  
45 formació i estudis / education and studies ca assignatura quadrimestral terme pral. es asignatura cuatrimestral  en semester-long subject  
46 formació i estudis / education and studies ca assignatura reconeguda terme pral. es asignatura reconocida  en recognised credit transfer subject  
47 formació i estudis / education and studies ca assignatura troncal terme pral. es asignatura troncal  en core subject  
48 seu electrònica / electronic office ca autenticació terme pral.n f es autenticación  es autentificación  en authentication  
49 seu electrònica / electronic office ca autenticació única terme pral.n f es autenticación única  en single sign-on  en SSO  
50 seu electrònica / electronic office ca autenticitat terme pral.n f es autenticidad  en authenticity  
51 avaluació / assessment ca autoavaluació terme pral. es autoevaluación  en self-assessment  
52 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca automatrícula terme pral. es automatrícula  en online enrolment  en online registration  
53 personal / personnel ca auxiliar de recerca terme pral. es auxiliar de investigación  en research assistant  
54 estudis de doctorat / doctoral studies ca avaluació anual terme pral. es evaluación anual  en annual assessment  en annual review  
55 avaluació / assessment ca avaluació contínua terme pral. ca avaluació continuada terme pral. es evaluación continua  en continuous assessment  
56 estudis de doctorat / doctoral studies ca avaluació de la comissió acadèmica terme pral. es evaluación de la comisión académica  en assessment by the academic committee  
57 estudis de doctorat / doctoral studies ca avaluació negativa terme pral. es evaluación negativa  en negative assessment  
58 estudis de doctorat / doctoral studies ca avaluació positiva terme pral. es evaluación positiva  en positive assessment  
59 avaluació / assessment ca avaluació única terme pral. es evaluación única  en one-off assessment  en single assessment  
60 estudis de doctorat / doctoral studies ca baixa definitiva del programa terme pral. es baja definitiva del programa  en permanent withdrawal from the programme  
61 estudis de doctorat / doctoral studies ca baixa temporal del programa terme pral. es baja temporal del programa  en temporary withdrawal from the programme  
62 formació i estudis / education and studies ca batxillerat terme pral. es bachillerato  en upper secondary school education  
63 formació i estudis / education and studies ca batxillerat unificat polivalent terme pral. ca BUP sigla es bachillerato unificado polivalente  es BUP  en former Spanish secondary education  en BUP  
64 formació i estudis / education and studies ca beca de col·laboració terme pral. es beca de colaboración  en collaboration grant  
65 estudis de doctorat / doctoral studies ca beca predoctoral terme pral. es beca predoctoral  en predoctoral grant  
66 personal / personnel ca becari | becària terme pral. es becario | becaria  en grantholder  
67 personal / personnel ca becari d'investigació | becària d'investigació terme pral. ca becari de recerca | becària de recerca terme pral. es becario de investigación | becaria de investigación  en research grantholder  
68 personal / personnel ca becari de col·laboració | becària de col·laboració terme pral. es becario de colaboración | becaria de colaboración  en collaboration grantholder  en intern  
69 cultura i llengua / culture and language ca borsa d'intercanvi lingüístic terme pral. es bolsa de intercambio lingüístico  en language exchange programme  en language exchange service  
70 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca borsa de treball terme pral. es bolsa de trabajo  en careers service  
71 miscel·lània / miscellaneous ca borsa de treball terme pral. es bolsa de trabajo  en job bank  
72 formació i estudis / education and studies ca branca de coneixement terme pral. es rama de conocimiento  en branch of knowledge  
73 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca butlletí oficial terme pral. ca diari oficial terme pral. es boletín oficial  es diario oficial  en official gazette  en official journal  
74 miscel·lània / miscellaneous ca campus d'excel·lència terme pral. es campus de excelencia  en campus of excellence  
75 estudis de doctorat / doctoral studies ca candidat al programa de doctorat | candidata al programa de doctorat terme pral. es candidato al programa de doctorado | candidata al programa de doctorado  en doctoral degree applicant  
76 personal / personnel ca cap terme pral. es jefe | jefa  en head  
77 personal / personnel ca cap d'administració terme pral. es jefe de administración | jefa de administración  en head of administration  
78 personal / personnel ca cap d'estudis terme pral. es jefe de estudios | jefa de estudios  en director of studies  en head of studies  
79 personal / personnel ca cap d'unitat terme pral. es jefe de unidad | jefa de unidad  en head of unit  
80 personal / personnel ca cap de gabinet terme pral. es jefe de gabinete | jefa de gabinete  en head of bureau  
81 personal / personnel ca cap de negociat terme pral. es jefe de negociado | jefa de negociado  en head of office  
82 personal / personnel ca cap de secció terme pral. es jefe de sección | jefa de sección  en head of section  
83 personal / personnel ca cap de servei terme pral. es jefe de servicio | jefa de servicio  en head of service  
84 formació i estudis / education and studies ca capacitació terme pral. es capacitación  en qualification  en skill building  
85 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca carnet de família nombrosa terme pral. es carné de familia numerosa  en large-family card  
86 formació i estudis / education and studies ca carrera universitària terme pral. es carrera universitaria  en degree  
87 estudis de doctorat / doctoral studies ca carta d'acceptació terme pral. es carta de aceptación  en acceptance letter  
88 seu electrònica / electronic office ca catàleg de dades i documents electrònics terme pral.n m es catálogo de datos y documentos electrónicos  en catalogue of electronic data and documents  
89 seu electrònica / electronic office ca catàleg de procediments electrònics terme pral.n m es catálogo de procedimientos electrónicos  en catalogue of electronic procedures  
90 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca càtedra terme pral. es cátedra  en chair  
91 personal / personnel ca catedràtic | catedràtica terme pral. es catedrático | catedrática  en full professor  en professor  
92 personal / personnel ca catedràtic d'escola universitària | catedràtica d'escola universitària terme pral. es catedrático de escuela universitaria | catedrática de escuela universitaria  en university school full professor  en university school professor  
93 personal / personnel ca catedràtic d'universitat | catedràtica d'universitat terme pral. es catedrático de universidad | catedrática de universidad  en full professor  en professor  
94 centres docents i de recerca / schools and research centres ca centre adscrit terme pral. es centro adscrito  en affiliated centre  en affiliated school  
95 centres docents i de recerca / schools and research centres ca centre adscrit consorciat terme pral. es centro adscrito consorciado  en affiliated partner centre  en affiliated partner school  
96 centres docents i de recerca / schools and research centres ca centre adscrit de titularitat privada terme pral. es centro adscrito de titularidad privada  en private affiliated centre  en private affiliated school  
97 centres docents i de recerca / schools and research centres ca centre adscrit de titularitat pública terme pral. es centro adscrito de titularidad pública  en public affiliated centre  en public affiliated school  
98 formació i estudis / education and studies ca centre d'autoaprenentatge terme pral. es centro de autoaprendizaje  en self-access centre  
99 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca centre de documentació terme pral. es centro de documentación  en documentation centre  
100 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca centre de recerca terme pral. es centro de investigación  en research centre  
101 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca centre de recursos de suport a la docència terme pral. es centro de recursos de apoyo a la docencia  en teaching resource centre  
102 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca centre de recursos per a l'aprenentatge i la recerca terme pral. es centro de recursos para el aprendizaje y la investigación  es CRAI  en learning and research resource centre  
103 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca centre tecnològic terme pral. es centro tecnológico  en technology centre  
104 centres docents i de recerca / schools and research centres ca centre vinculat terme pral. es centro vinculado  en associated centre  en associated school  
105 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca certificat terme pral. es certificado  en certificate  
106 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca certificat acadèmic oficial terme pral. es certificado académico oficial  en official academic transcript  
107 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca certificat acadèmic personal terme pral. es certificado académico personal  en personal academic transcript  
108 seu electrònica / electronic office ca certificat de dispositiu terme pral.n m es certificado de dispositivo  en device certificate  
109 titulats i títols / degree holders and degrees ca certificat de formació professional terme pral. es certificado de formación profesional  en vocational education certificate  en vocational training certificate  
110 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca certificat de matrícula terme pral. es certificado de matrícula  en enrolment certificate  en registration certificate  
111 seu electrònica / electronic office ca certificat de signatura electrònica terme pral.n m es certificado de firma electrónica  en e-signature certificate  en electronic signature certificate  
112 seu electrònica / electronic office ca certificat electrònic terme pral.n m es certificado electrónico  en e-certificate  en electronic certificate  
113 seu electrònica / electronic office ca certificat personal terme pral.n m es certificado personal  en personal certificate  
114 seu electrònica / electronic office ca cessió de dades terme pral.n f es cesión de datos  en data transfer  
115 òrgans de govern / governing bodies ca claustre universitari terme pral. es claustro universitario  en senate  en university senate  
116 seu electrònica / electronic office ca codi segur de verificació terme pral.n m ca CSV siglan m es código seguro de verificación  es CSV  en secure verification code  en SVC  
117 estudis de doctorat / doctoral studies ca codirecció de la tesi terme pral. es codirección de la tesis  en co-supervision of the thesis  en joint thesis supervision  
118 estudis de doctorat / doctoral studies ca codirector | codirectora terme pral. es codirector | codirectora  en co-supervisor  en joint supervisor  
119 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca comissió acadèmica terme pral. es comisión académica  en academic committee  
120 estudis de doctorat / doctoral studies ca comissió acadèmica del programa de doctorat terme pral. es comisión académica del programa de doctorado  en doctoral programme academic committee  
121 estudis de doctorat / doctoral studies ca comissió d'investigació i doctorat terme pral. ca comissió de recerca i doctorat terme pral. es comisión de investigación y doctorado  en research and doctoral studies committee  
122 estudis de doctorat / doctoral studies ca comissió de doctorat terme pral. es comisión de doctorado  en doctoral studies committee  
123 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca comissió de formació permanent terme pral. es comisión de formación permanente  en lifelong learning committee  
124 òrgans de govern / governing bodies ca comissió de reclamacions terme pral. es comisión de reclamaciones  en claims committee  
125 estudis de doctorat / doctoral studies ca comissió de seguiment terme pral. es comisión de seguimiento  en progress review panel  
126 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca comissió de titulació terme pral. es comisión de titulación  en degree committee  
127 òrgans de govern / governing bodies ca comissió delegada terme pral. es comisión delegada  en authorised committee  
128 òrgans de govern / governing bodies ca comissió permanent terme pral. es comisión permanente  en standing committee  
129 estudis de doctorat / doctoral studies ca comissió permanent de l'escola de doctorat terme pral. es comisión permanente de la escuela de doctorado  en standing committee of the doctoral school  
130 òrgans de govern / governing bodies ca comissionat terme pral. es comisionado  en commission  
131 miscel·lània / miscellaneous ca comissionat | comissionada terme pral. es comisionado | comisionada  en commissioner  
132 miscel·lània / miscellaneous ca comitè d'empresa terme pral. es comité de empresa  en workers' committee  
133 miscel·lània / miscellaneous ca comitè de seguretat i salut terme pral. es comité de seguridad y salud  en health and safety committee  
134 estudis de doctorat / doctoral studies ca compendi de publicacions terme pral. es compendio de publicaciones  en collection of articles  en collection of papers  
135 cultura i llengua / culture and language ca competència lingüística terme pral. es competencia lingüística  en language competence  en language skills  
136 avaluació / assessment ca competències específiques terme pral. es competencias específicas  en specific competences  
137 avaluació / assessment ca competències generals terme pral. ca competències genèriques terme pral. ca competències transversals terme pral. es competencias generales  es competencias genéricas  es competencias transversales  en general competences  en general competencies  en generic competences  en generic competencies  en transferable skills  
138 formació i estudis / education and studies ca complements de formació terme pral. es complementos de formación  en bridging courses  
139 estudis de doctorat / doctoral studies ca complements de formació específica terme pral. es complementos de formación específica  en bridging courses  
140 estudis de doctorat / doctoral studies ca compromís de confidencialitat terme pral. es compromiso de confidencialidad  en confidentiality agreement  en non-disclosure agreement  
141 seu electrònica / electronic office ca comunicació administrativa electrònica terme pral.n f es comunicación administrativa electrónica  en electronic administrative communication  
142 països catalans / catalan-speaking territories ca Comunitat Valenciana terme pral. es Comunidad Valenciana  en Valencian Community  
143 òrgans de govern / governing bodies ca conferència de degans i directors de centre terme pral. es conferencia de decanos y directores de centro  en council of deans and school directors  
144 seu electrònica / electronic office ca confidencialitat terme pral. es confidencialidad  en confidentiality  
145 òrgans de govern / governing bodies ca consell d'estudiants terme pral. es consejo de estudiantes  en student council  
146 òrgans de govern / governing bodies ca consell d'estudis terme pral. es consejo de estudios  en academic council  
147 òrgans de govern / governing bodies ca consell d'institut terme pral. es consejo de instituto  en institute council  
148 òrgans de govern / governing bodies ca consell de departament terme pral. es consejo de departamento  en department council  
149 òrgans de govern / governing bodies ca consell de direcció terme pral. es consejo de dirección  en executive council  
150 òrgans de govern / governing bodies ca consell de directors de departament terme pral. es consejo de directores de departamento  en council of heads of department  
151 òrgans de govern / governing bodies ca consell de govern terme pral. es consejo de gobierno  en governing council  
152 òrgans de govern / governing bodies ca consell social terme pral. es consejo social  en board of trustees  
153 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca conselleria terme pral. es concejalía  es conselleria  en department  
154 seu electrònica / electronic office ca consentiment terme pral. es consentimiento  en consent  
155 seu electrònica / electronic office ca Consorci Administració Oberta de Catalunya terme pral.n m ca Consorci AOC terme pral.n m es Consorcio Administración Abierta de Cataluña  es Consorcio AOC  en Open Government Consortium of Catalonia  
156 seu electrònica / electronic office ca contractació electrònica terme pral.n f es contratación electrónica  en e-procurement  en electronic procurement  
157 seu electrònica / electronic office ca contrasenya terme pral.n f es contraseña  en password  
158 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca convalidació terme pral. es convalidación  en validated credit transfer  
159 estudis de doctorat / doctoral studies ca conveni de confidencialitat terme pral. es convenio de confidencialidad  en confidentiality agreement  en non-disclosure agreement  
160 estudis de doctorat / doctoral studies ca conveni de cotutela terme pral. es convenio de cotutela  en co-supervision agreement  en cotutelle agreement  en joint supervision agreement  
161 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca convocatòria terme pral. es convocatoria  en call  
162 avaluació / assessment ca convocatòria d'examen terme pral. es convocatoria de examen  en examination session  en examination sitting  
163 avaluació / assessment ca convocatòria extraordinària terme pral. es convocatoria extraordinaria  en extraordinary examination session  en extraordinary examination sitting  
164 estudis de doctorat / doctoral studies ca coordinador del programa de doctorat | coordinadora del programa de doctorat terme pral. es coordinador del programa de doctorado | coordinadora del programa de doctorado  en doctoral programme coordinator  
165 seu electrònica / electronic office ca còpia electrònica autèntica terme pral.n f es copia electrónica auténtica  en authentic electronic copy  
166 seu electrònica / electronic office ca còpia impresa terme pral.n f es copia impresa  en hard copy  
167 estudis de doctorat / doctoral studies ca cotutela terme pral. es cotutela  en co-supervision  en joint supervision  
168 estudis de doctorat / doctoral studies ca cotutela internacional terme pral. es cotutela internacional  en international co-supervision  en international joint supervision  
169 formació i estudis / education and studies ca curs d'orientació universitària terme pral. ca COU sigla es curso de orientación universitaria  es COU  en former Spanish upper school education  en COU  
170 seu electrònica / electronic office ca criptografia asimètrica terme pral.n f ca xifratge asimètric terme pral.n m es cifrado asimétrico  es criptografía asimétrica  en asymmetric cryptography  en public-key cryptography  
171 avaluació / assessment ca cum laude terme pral. es cum laude  en cum laude  
172 estudis de doctorat / doctoral studies ca curs d'especialització terme pral. es curso de especialización  en specialisation course  
173 formació i estudis / education and studies ca curs de postgrau terme pral. ca postgrau terme pral. es curso de postgrado  en postgraduate course  
174 seu electrònica / electronic office ca dades obertes terme pral.n f pl es datos abiertos  en open data  
175 titulats i títols / degree holders and degrees ca diploma d'estudis avançats terme pral. ca DEA sigla es diploma de estudios avanzados  es DEA  en diploma of advanced studies  en DEA  
176 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca decret llei terme pral. es decreto ley  en decree-law  
177 estudis de doctorat / doctoral studies ca defensa a porta tancada terme pral. es defensa a puerta cerrada  en closed-session defence  
178 estudis de doctorat / doctoral studies ca defensa de tesi terme pral. ca lectura de tesi terme pral. es defensa de tesis  es lectura de tesis  en thesis defence  en viva voce  
179 estudis de doctorat / doctoral studies ca defensa pública terme pral. es defensa pública  en public defence  
180 òrgans de govern / governing bodies ca degà | degana terme pral. es decano | decana  en dean  
181 òrgans de govern / governing bodies ca deganat terme pral. es decanato  en office of the dean  
182 miscel·lània / miscellaneous ca delegació d'estudiants terme pral. es delegación de estudiantes  en student delegation  en students' union  
183 òrgans de govern / governing bodies ca delegat del rector | delegada del rector terme pral. es delegado del rector | delegada del rector  en delegate of the rector  
184 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca departament terme pral. es departamento  en department  
185 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca departament terme pral. es departamento  en ministry  
186 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca diligència terme pral. ca faig constar terme pral.n m es diligencia  en internal certificate  
187 cultura i llengua / culture and language ca dinamització lingüística terme pral. ca promoció lingüística terme pral. es dinamización lingüística  es promoción lingüística  en language promotion  
188 titulats i títols / degree holders and degrees ca diploma de postgrau terme pral. es diploma de posgrado  es diploma de postgrado  en postgraduate diploma  
189 estudis de doctorat / doctoral studies ca diploma de suficiència investigadora terme pral. es diploma de suficiencia investigadora  en diploma of research proficiency  
190 titulats i títols / degree holders and degrees ca diplomat | diplomada terme pral. es diplomado | diplomada  en holder of a diploma  
191 titulats i títols / degree holders and degrees ca diplomatura terme pral. es diplomatura  en diploma  
192 estudis de doctorat / doctoral studies ca dipòsit de tesi terme pral. es depósito de tesis  en thesis deposit  en thesis submission  
193 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca dipòsit del títol terme pral. es depósito del título  en diploma registration  
194 òrgans de govern / governing bodies ca direcció de centre terme pral. es dirección de centro  en office of the faculty director  en office of the school director  
195 estudis de doctorat / doctoral studies ca direcció de tesi terme pral. es dirección de tesis  en thesis supervision  
196 personal / personnel ca director | directora terme pral. es director | directora  en director  
197 òrgans de govern / governing bodies ca director de centre | directora de centre terme pral. es director de centro | directora de centro  en faculty director  en school director  
198 personal / personnel ca director de recerca | directora de recerca terme pral. es director de investigación | directora de investigación  en research director  
199 estudis de doctorat / doctoral studies ca director de tesi | directora de tesi terme pral. es director de tesis | directora de tesis  en thesis supervisor  
200 estudis de doctorat / doctoral studies ca director del programa de doctorat | directora del programa de doctorat terme pral. es director del programa de doctorado | directora del programa de doctorado  en doctoral programme director  
201 estudis de doctorat / doctoral studies ca disseny experimental terme pral. es diseño experimental  en experimental design  
202 formació i estudis / education and studies ca doble especialitat terme pral. es doble especialidad  en double major  en double specialisation  
203 titulats i títols / degree holders and degrees ca doble titulació terme pral. es doble titulación  en double degree  
204 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctor | doctora terme pral. es doctor | doctora  en doctor  
205 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctoral terme pral. es doctoral  en doctoral  
206 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctorand | doctoranda terme pral. ca estudiant de doctorat terme pral. es doctorando | doctoranda  es estudiante de doctorado  en doctoral candidate  en doctoral student  
207 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctorat terme pral. es doctorado  en doctoral degree  en doctorate  
208 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctorat conjunt terme pral. ca doctorat interuniversitari terme pral. es doctorado conjunto  es doctorado interuniversitario  en interuniversity doctoral degree  en joint doctoral degree  
209 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctorat industrial terme pral. es doctorado industrial  en industrial doctoral degree  en industrial doctorate  
210 estudis de doctorat / doctoral studies ca document d'activitats del doctorand | document d'activitats de la doctoranda terme pral. es documento de actividades del doctorando | documento de actividades de la doctoranda  en doctoral student activity report  
211 estudis de doctorat / doctoral studies ca document de compromís terme pral. es documento de compromiso  en commitment agreement  en commitment document  
212 seu electrònica / electronic office ca document electrònic terme pral.n m es documento electrónico  en e-document  en electronic document  
213 estudis de doctorat / doctoral studies ca drets de propietat industrial terme pral. es derechos de propiedad industrial  en industrial property rights  
214 estudis de doctorat / doctoral studies ca drets de propietat intel·lectual terme pral. es derechos de propiedad intelectual  en intellectual property rights  
215 formació i estudis / education and studies ca educació general bàsica terme pral. ca EGB sigla es educación general básica  es EGB  en former Spanish primary education  en EGB  
216 formació i estudis / education and studies ca educació secundària terme pral. es educación secundaria  en secondary education  
217 formació i estudis / education and studies ca educació secundària obligatòria terme pral. ca ESO sigla es educación secundaria obligatoria  es ESO  en compulsory secondary education  en ESO  
218 formació i estudis / education and studies ca educació superior terme pral. ca ensenyament superior terme pral. es educación superior  es enseñanza superior  en higher education  en undergraduate and postgraduate education  
219 formació i estudis / education and studies ca educació terciària terme pral. es educación terciaria  en tertiary education  
220 miscel·lània / miscellaneous ca espai europeu d'educació superior terme pral. ca EEES sigla es espacio europeo de educación superior  es EEES  en European Higher Education Area  en EHEA  
221 estudis de doctorat / doctoral studies ca espai europeu de recerca terme pral. ca EER sigla es espacio europeo de investigación  es EEI  en European Research Area  en ERA  
222 estudis de doctorat / doctoral studies ca embargament de tesi terme pral. es embargo de tesis  en thesis embargo  
223 titulats i títols / degree holders and degrees ca enginyer | enginyera terme pral. es ingeniero | ingeniera  en holder of an engineering degree  
224 titulats i títols / degree holders and degrees ca enginyer tècnic | enginyera tècnica terme pral. es ingeniero técnico | ingeniera técnica  en holder of a technical engineering degree  
225 seu electrònica / electronic office ca entitat certificadora terme pral.n f ca entitat de certificació terme pral.n f es entidad de certificación  en certification authority  
226 seu electrònica / electronic office ca entitat registradora terme pral.n f es entidad de registro  en registration authority  
227 formació i estudis / education and studies ca entorn virtual d'aprenentatge terme pral. ca EVA sigla es entorno virtual de aprendizaje  es EVA  en virtual learning environment  en VLE  
228 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca equiparació terme pral. es equiparación  en internal credit transfer  
229 estudis de doctorat / doctoral studies ca escola d'estiu terme pral. es escuela de verano  en summer school  
230 estudis de doctorat / doctoral studies ca escola de doctorat terme pral. es escuela de doctorado  en school for doctoral studies  
231 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca escola de magisteri terme pral. es escuela de magisterio  en teacher training college  en teacher training school  
232 estudis de doctorat / doctoral studies ca escola de postgrau terme pral. es escuela de posgrado  en graduate school  en postgraduate school  
233 centres docents i de recerca / schools and research centres ca escola tècnica superior d'enginyeria terme pral. es escuela técnica superior de ingeniería  en school of engineering  
234 centres docents i de recerca / schools and research centres ca escola universitària terme pral. es escuela universitaria  en school  en university school  
235 centres docents i de recerca / schools and research centres ca escola universitària politècnica terme pral. es escuela universitaria politécnica  en school of technology  en university school of technology  
236 formació i estudis / education and studies ca especialitat terme pral. es especialidad  en major  en specialisation  
237 estudis de doctorat / doctoral studies ca estada de recerca terme pral. es estancia de investigación  en research visit  
238 formació i estudis / education and studies ca estada en empreses terme pral. es estancia en empresas  en internship  en work placement  
239 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca estatuts terme pral. es estatutos  en statutes  
240 personal / personnel ca estudiant de postgrau terme pral. es estudiante de posgrado  en graduate  en postgraduate  en postgraduate student  
241 estudis de doctorat / doctoral studies ca estudis de doctorat terme pral. es estudios de doctorado  en doctoral studies  
242 estudis de doctorat / doctoral studies ca estudis de doctorat a temps complet terme pral. es estudios de doctorado a tiempo completo  en full-time doctoral studies  
243 estudis de doctorat / doctoral studies ca estudis de doctorat a temps parcial terme pral. es estudios de doctorado a tiempo parcial  en part-time doctoral studies  
244 formació i estudis / education and studies ca estudis de grau terme pral. es estudios de grado  en bachelor's degree studies  
245 formació i estudis / education and studies ca estudis de màster terme pral. es estudios de máster  en master's degree studies  
246 formació i estudis / education and studies ca estudis de postgrau terme pral. ca postgrau terme pral. es estudios de posgrado  en postgraduate studies  
247 formació i estudis / education and studies ca estudis homologats terme pral. es estudios homologados  en homologated studies  en officially recognised studies  
248 personal / personnel ca exalumne | exalumna terme pral. es exalumno | exalumna  en alumnus  en former student  
249 avaluació / assessment ca examen de recuperació terme pral. es examen de recuperación  en resit examination  
250 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca excedència terme pral. es excedencia  en extended leave of absence  en leave of absence  
251 avaluació / assessment ca excel·lent terme pral. es sobresaliente  en A  en excellent  
252 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca expedició de títol terme pral. es expedición de título  en issuance of the certificate  en issuing of the certificate  
253 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca expedient acadèmic terme pral. es expediente académico  en academic record  
254 seu electrònica / electronic office ca expedient electrònic terme pral.n m es expediente electrónico  en electronic record  
255 estudis de doctorat / doctoral studies ca experiència investigadora acreditada terme pral. es experiencia investigadora acreditada  en proven research experience  
256 formació i estudis / education and studies ca extensió universitària terme pral. es extensión universitaria  en university extension  
257 estudis de doctorat / doctoral studies ca factor d'impacte terme pral. es factor de impacto  en impact factor  
258 seu electrònica / electronic office ca factura electrònica terme pral.n f es factura electrónica  en e-invoice  en electronic invoice  
259 centres docents i de recerca / schools and research centres ca facultat terme pral. es facultad  en faculty  
260 formació i estudis / education and studies ca formació terme pral. es formación  en education  en training  
261 formació i estudis / education and studies ca formació bàsica terme pral. es formación básica  en basic curriculum  
262 formació i estudis / education and studies ca formació no reglada terme pral. es formación no reglada  en non-regulated education  
263 formació i estudis / education and studies ca formació permanent terme pral. es formación permanente  en lifelong learning  
264 formació i estudis / education and studies ca formació professional terme pral. es formación profesional  en vocational training  
265 formació i estudis / education and studies ca formació reglada terme pral. es formación reglada  en regulated education  
266 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca fotocòpia compulsada terme pral. es fotocopia compulsada  en attested photocopy  en certified photocopy  
267 països catalans / catalan-speaking territories ca Franja d'Aragó terme pral. ca Franja de Ponent terme pral. es Franja de Aragón  es Franja de Poniente  en Franja  en Franja de Ponent  
268 personal / personnel ca funcionari | funcionària terme pral. es funcionario | funcionaria  en statutory public servant  
269 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca fundació terme pral. es fundación  en foundation  
270 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca gabinet terme pral. es gabinete  en bureau  
271 països catalans / catalan-speaking territories ca Generalitat de Catalunya terme pral. es Generalitat de Catalunya  en Government of Catalonia  
272 països catalans / catalan-speaking territories ca Generalitat Valenciana terme pral. es Generalitat Valenciana  en Government of the Valencian Community  
273 òrgans de govern / governing bodies ca gerència terme pral. es gerencia  en office of the general manager  
274 òrgans de govern / governing bodies ca gerent | gerenta terme pral. es gerente | gerenta  en general manager  
275 òrgans de govern / governing bodies ca gerente adjunto | gerenta adjunta terme pral. es gerente adjunto | gerenta adjunta  en assistant general manager  
276 miscel·lània / miscellaneous ca Govern d'Espanya terme pral. es Gobierno de España  en Government of Spain  
277 països catalans / catalan-speaking territories ca Govern de les Illes Balears terme pral. es Gobierno de las Illes Balears  en Government of the Balearic Islands  
278 titulats i títols / degree holders and degrees ca graduat | graduada terme pral. es graduado | graduada  en holder of a bachelor's degree  
279 titulats i títols / degree holders and degrees ca graduat social | graduada social terme pral. es graduado social | graduada social  en holder of a diploma in labour rights  
280 titulats i títols / degree holders and degrees ca grau terme pral. es grado  en bachelor's degree  
281 titulats i títols / degree holders and degrees ca grau doble terme pral. es grado doble  en double bachelor's degree  
282 estudis de doctorat / doctoral studies ca grup de recerca terme pral. es grupo de investigación  en research group  
283 estudis de doctorat / doctoral studies ca grup de recerca consolidat terme pral. es grupo de investigación consolidado  en consolidated research group  
284 estudis de doctorat / doctoral studies ca grup de recerca emergent terme pral. es grupo de investigación emergente  en emerging research group  
285 formació i estudis / education and studies ca guia docent terme pral. es guía docente  en subject guide  
286 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca homologació terme pral. es homologación  en homologation  en official recognition  
287 estudis de doctorat / doctoral studies ca inscripció del projecte de tesi terme pral. es inscripción del proyecto de tesis  en thesis project registration  
288 mobilitat / mobility ca institució d'origen terme pral. es institución de origen  en home institution  en sending institution  
289 mobilitat / mobility ca institució de destinació terme pral. es institución de destino  en host institution  
290 centres docents i de recerca / schools and research centres ca institut terme pral. es instituto  en institute  
291 centres docents i de recerca / schools and research centres ca institut adscrit terme pral. es instituto adscrito  en affiliated institute  
292 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca institut de ciències de l'educació terme pral. es instituto de ciencias de la educación  en institute of education sciences  
293 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca Xarxa Vives d'Universitats terme pral. ca Institut Joan Lluís Vives sin. compl. ca XVU sigla es Instituto Joan Lluís Vives  es Red Vives de Universidades  es XVU  en Joan Lluís Vives Institute  en Vives Network of Universities  en XVU  
294 centres docents i de recerca / schools and research centres ca institut universitari terme pral. es instituto universitario  en university institute  
295 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca institut universitari de recerca terme pral. es instituto universitario de investigación  en university research institute  
296 cultura i llengua / culture and language ca integració cultural terme pral. es integración cultural  en cultural integration  
297 cultura i llengua / culture and language ca integració lingüística terme pral. es integración lingüística  en linguistic integration  
298 seu electrònica / electronic office ca integritat terme pral. es integridad  en integrity  
299 cultura i llengua / culture and language ca interculturalitat terme pral. es interculturalidad  en interculturality  
300 estudis de doctorat / doctoral studies ca interessos de recerca terme pral. es intereses de investigación  en research interests  
301 personal / personnel ca interí | interina terme pral. es interino | interina  en provisional statutory public servant  
302 cultura i llengua / culture and language ca internacionalització terme pral. es internacionalización  en internationalisation  
303 seu electrònica / electronic office ca interoperabilitat terme pral.n f es interoperabilidad  en interoperability  
304 estudis de doctorat / doctoral studies ca investigador postdoctoral | investigadora postdoctoral terme pral. es investigador postdoctoral | investigadora postdoctoral  en postdoctoral researcher  
305 estudis de doctorat / doctoral studies ca investigador predoctoral | investigadora predoctoral terme pral. es investigador predoctoral | investigadora predoctoral  en predoctoral researcher  
306 formació i estudis / education and studies ca itinerari terme pral. es itinerario  en pathway  en track  
307 formació i estudis / education and studies ca itinerari acadèmic terme pral. es itinerario académico  en academic pathway  en academic track  
308 formació i estudis / education and studies ca itinerari de recerca terme pral. es itinerario de investigación  en research pathway  en research track  
309 formació i estudis / education and studies ca itinerari doble terme pral. es itinerario doble  en dual pathway  en dual track  
310 formació i estudis / education and studies ca itinerari professionalitzador terme pral. es itinerario profesionalizador  en professional pathway  en professional track  
311 estudis de doctorat / doctoral studies ca jove investigador | jove investigadora terme pral. es joven investigador | joven investigadora  en young researcher  
312 òrgans de govern / governing bodies ca junta consultiva terme pral. es junta consultiva  en advisory board  
313 òrgans de govern / governing bodies ca junta de centre terme pral. es junta de centro  en faculty board  en school board  
314 òrgans de govern / governing bodies ca junta de facultat terme pral. es junta de facultad  en faculty board  
315 miscel·lània / miscellaneous ca junta electoral terme pral. es junta electoral  en electoral board  en electoral commission  
316 estudis de doctorat / doctoral studies ca jurat terme pral. es jurado  en jury  
317 seu electrònica / electronic office ca justificant de registre electrònic terme pral.n m es justificante de registro electrónico  en digital proof of registration  
318 seu electrònica / electronic office ca licitació electrònica terme pral. es licitación electrónica  en e-tendering  en electronic tendering  
319 estudis de doctorat / doctoral studies ca línia de recerca terme pral. es línea de investigación  en line of research  en research line  
320 estudis de doctorat / doctoral studies ca línia de recerca específica terme pral. es línea de investigación específica  en specific line of research  en specific research line  
321 estudis de doctorat / doctoral studies ca línia de recerca genèrica terme pral. es línea de investigación genérica  en generic line of research  en generic research line  
322 estudis de doctorat / doctoral studies ca línia de recerca prioritària terme pral. es línea de investigación prioritaria  en priority line of research  en priority research line  
323 seu electrònica / electronic office ca Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern terme pral.n f es Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  en Law on Transparency, Access to Public Information and Good Governance  
324 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca llei orgànica terme pral. es ley orgánica  en organic law  
325 cultura i llengua / culture and language ca llengua pròpia terme pral. es lengua propia  en preferred institutional language  
326 seu electrònica / electronic office ca llibertat d'informació terme pral.n f es libertad de información  en freedom of information  
327 miscel·lània / miscellaneous ca llibertat de càtedra terme pral. es libertad de cátedra  en academic freedom  
328 titulats i títols / degree holders and degrees ca llicenciat | llicenciada terme pral. es licenciado | licenciada  en holder of an undergraduate degree  
329 titulats i títols / degree holders and degrees ca llicenciatura terme pral. es licenciatura  en pre-EHEA degree  
330 seu electrònica / electronic office ca llista de revocació de certificats terme pral.n f ca LRC siglan f es lista de revocación de certificados  es LRC  en certificate revocation list  en CRL  
331 avaluació / assessment ca magna cum laude terme pral. es magna cum laude  en magna cum laude  
332 estudis de doctorat / doctoral studies ca manuscrit de la tesi terme pral. es manuscrito de la tesis  en thesis manuscript  
333 cultura i llengua / culture and language ca Marc europeu comú de referència per a les llengües terme pral. ca MECR sigla es Marco común europeo de referencia para las lenguas  es MCER  en Common European Framework of Reference for Languages  en CEFR  
334 titulats i títols / degree holders and degrees ca màster terme pral. es máster  en master's degree  
335 titulats i títols / degree holders and degrees ca màster oficial terme pral. es máster oficial  en official master's degree  
336 titulats i títols / degree holders and degrees ca màster propi terme pral. es máster propio  en [name of university]-specific master's degree  
337 titulats i títols / degree holders and degrees ca màster universitari terme pral. es máster universitario  en university master's degree  
338 formació i estudis / education and studies ca matèria terme pral. es materia  en subject area  
339 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca matrícula terme pral. ca matriculació terme pral. es matrícula  en enrolment  en registration  
340 avaluació / assessment ca matrícula d'honor terme pral. es matrícula de honor  en A with honours  en distinction  
341 estudis de doctorat / doctoral studies ca menció cum laude terme pral. es mención cum laude  en cum laude distinction  en doctoral degree cum laude  
342 estudis de doctorat / doctoral studies ca menció de doctorat europeu terme pral. ca menció europea terme pral. es mención de doctorado europeo  es mención europea  en European doctoral certification  en European doctoral degree  en European doctoral research component  
343 estudis de doctorat / doctoral studies ca menció de doctorat industrial terme pral. ca menció industrial terme pral. es mención de doctorado industrial  es mención industrial  en industrial doctoral degree  en industrial doctoral degree certification  en industrial doctoral research component  en industrial doctorate  
344 estudis de doctorat / doctoral studies ca menció de doctorat internacional terme pral. ca menció internacional terme pral. es mención de doctorado internacional  es mención internacional  en international doctoral certification  en international doctoral degree  en international doctoral research component  
345 avaluació / assessment ca menció de qualitat terme pral. es mención de calidad  en quality award  
346 titulats i títols / degree holders and degrees ca mestre | mestra terme pral. es maestro | maestra  en primary-school teacher  
347 personal / personnel ca mestre de laboratori | mestra de laboratori terme pral. es maestro de laboratorio | maestra de laboratorio  en laboratory instructor  
348 personal / personnel ca mestre de taller | mestra de taller terme pral. es maestro de taller | maestra de taller  en workshop instructor  
349 estudis de doctorat / doctoral studies ca metodologia de recerca terme pral. es metodología de investigación  en research methodology  
350 mobilitat / mobility ca mobilitat internacional terme pral. es movilidad internacional  en international mobility  
351 formació i estudis / education and studies ca mòdul terme pral. es módulo  en module  
352 cultura i llengua / culture and language ca multilingüisme terme pral. es multilingüismo  en multilingualism  
353 avaluació / assessment ca no apte terme pral. es no apto  en fail  
354 avaluació / assessment ca no presentat terme pral. es no presentado  en absent  
355 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca nomenament terme pral. es nombramiento  en appointment  
356 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca normativa terme pral. es normativa  en regulations  
357 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca normativa de permanència terme pral. ca règim de permanència terme pral. es normativa de permanencia  en academic progress regulations  
358 estudis de doctorat / doctoral studies ca normativa dels estudis de doctorat terme pral. es normativa de los estudios de doctorado  en doctoral studies regulations  
359 avaluació / assessment ca nota de tall terme pral. es nota de corte  en admission mark  en cut-off mark  
360 avaluació / assessment ca notable terme pral. es notable  en B  en good  
361 seu electrònica / electronic office ca notificació electrònica terme pral.n f es notificación electrónica  en e-notification  en electronic notification  
362 formació i estudis / education and studies ca oferta d'estudis terme pral. es oferta de estudios  en course catalogue  en course offerings  
363 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca oficina de relacions internacionals terme pral. es oficina de relaciones internacionales  en international relations office  
364 formació i estudis / education and studies ca ordenació acadèmica terme pral. es ordenación académica  en academic regulations  
365 països catalans / catalan-speaking territories ca País Valencià terme pral. es País Valenciano  en Valencian Country  
366 països catalans / catalan-speaking territories ca Països Catalans terme pral. es Países Catalanes  en Catalan-speaking territories  
367 avaluació / assessment ca prova d'aptitud personal terme pral. ca PAP sigla es prueba de aptitud personal  es PAP  en aptitude test  en PAP  
368 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca parc científic i tecnològic terme pral. es parque científico y tecnológico  en science and technology park  
369 cultura i llengua / culture and language ca parella lingüística terme pral. ca tàndem lingüístic terme pral. es tándem lingüístico  en language tandem  
370 cultura i llengua / culture and language ca parella lingüística terme pral. es pareja lingüística  en language exchange partner  en language partner  
371 personal / personnel ca personal d'administració i serveis terme pral. ca PAS sigla es personal de administración y servicios  es PAS  en administrative and service staff  en PAS  
372 personal / personnel ca PAS funcionari terme pral. ca personal d'administració i serveis funcionari terme pral. es PAS funcionario  es personal de administración y servicios funcionario  en statutory administrative and service staff  
373 personal / personnel ca PAS laboral terme pral. ca personal d'administració i serveis laboral terme pral. es PAS laboral  es personal de administración y servicios laboral  en non-statutory administrative and service staff  
374 avaluació / assessment ca proves d'accés a la universitat terme pral. ca PAU sigla es pruebas de acceso a la universidad  es PAU  en university entrance examinations  en PAU  
375 personal / personnel ca personal docent i investigador terme pral. ca PDI sigla es personal docente e investigador  es PDI  en teaching and research staff  en PDI  
376 avaluació / assessment ca pendent d'avaluació terme pral. es pendiente de evaluación  en assessment pending  
377 avaluació / assessment ca pendent de qualificació terme pral. es pendiente de calificación  en mark pending  
378 seu electrònica / electronic office ca perfil de contractant terme pral.n m es perfil de contratante  en buyer profile  
379 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca període d'ampliació de matrícula terme pral. es periodo de ampliación de matrícula  en add/drop period  
380 estudis de doctorat / doctoral studies ca període de difusió terme pral. es periodo de difusión  en dissemination period  
381 estudis de doctorat / doctoral studies ca període de formació terme pral. es periodo de formación  en period of study  
382 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca període de matrícula terme pral. es periodo de matrícula  en enrolment period  en registration period  
383 estudis de doctorat / doctoral studies ca període de recerca terme pral. es periodo de investigación  en period of research  en research period  
384 personal / personnel ca personal acadèmic terme pral. es personal académico  en academic staff  
385 personal / personnel ca personal acadèmic en formació terme pral. es personal académico en formación  en trainee academic staff  
386 personal / personnel ca personal d'investigació postdoctoral terme pral. es personal de investigación postdoctoral  en postdoctoral research staff  
387 personal / personnel ca personal docent terme pral. es personal docente  en teaching staff  
388 personal / personnel ca personal investigador en formació terme pral. es personal investigador en formación  en trainee research staff  
389 miscel·lània / miscellaneous ca pla d'acció terme pral. es plan de acción  en action plan  
390 formació i estudis / education and studies ca pla d'estudis terme pral. es plan de estudios  en curriculum  
391 estudis de doctorat / doctoral studies ca Pla de Doctorats Industrials terme pral. es Plan de Doctorados Industriales  en Industrial Doctorates Plan  
392 estudis de doctorat / doctoral studies ca pla de recerca terme pral. es plan de investigación  en research plan  
393 miscel·lània / miscellaneous ca pla director terme pral. es plan director  en master plan  
394 formació i estudis / education and studies ca pla docent terme pral. es plan docente  en course plan  
395 miscel·lània / miscellaneous ca pla estratègic terme pral. es plan estratégico  en strategic plan  
396 formació i estudis / education and studies ca planificació docent terme pral. es planificación docente  en academic planning  
397 seu electrònica / electronic office ca porta-signatures terme pral.n m ca portafirmes terme pral.n m es portafirmas  en electronic signature book  
398 seu electrònica / electronic office ca portafolis digital terme pral.n m es portafolio digital  en digital portfolio  en e-portfolio  en electronic portfolio  
399 estudis de doctorat / doctoral studies ca postdoctoral terme pral. es postdoctoral  en postdoctoral  
400 formació i estudis / education and studies ca pràcticum terme pral. es prácticum  en practicum  
401 formació i estudis / education and studies ca pràctiques terme pral. es prácticas  en practical classes  en practicals  
402 formació i estudis / education and studies ca pràctiques en empresa terme pral. es prácticas en empresas  en internship  en work placement  
403 estudis de doctorat / doctoral studies ca predoctoral terme pral. es predoctoral  en predoctoral  
404 formació i estudis / education and studies ca pregrau terme pral. es pregrado  en undergraduate  
405 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca preinscripció terme pral. es preinscripción  en pre-enrolment  en pre-registration  
406 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca prematrícula terme pral. es prematrícula  en pre-enrolment  en pre-registration  
407 avaluació / assessment ca premi extraordinari terme pral. es premio extraordinario  en special award  en special prize  
408 estudis de doctorat / doctoral studies ca premi extraordinari de doctorat terme pral. es premio extraordinario de doctorado  en special doctoral award  
409 personal / personnel ca president | presidenta terme pral. es presidente | presidenta  en chair  en chairperson  en president  
410 estudis de doctorat / doctoral studies ca president del tribunal | presidenta del tribunal terme pral. es presidente del tribunal | presidenta del tribunal  en chair of the examination committee  
411 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca preus públics terme pral. es precios públicos  en government-regulated fees  
412 formació i estudis / education and studies ca primer cicle terme pral. es primer ciclo  en first cycle  
413 seu electrònica / electronic office ca procediment administratiu electrònic terme pral. es procedimiento administrativo electrónico  en electronic administrative procedure  
414 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca procediment de resolució de conflictes terme pral. es procedimiento de resolución de conflictos  en conflict resolution procedure  
415 personal / personnel ca professor agregat | professora agregada terme pral. ca professor contractat doctor | professora contractada doctora terme pral. es profesor agregado | profesora agregada  es profesor contratado doctor | profesora contratada doctora  en associate professor [US]  en senior lecturer [UK]  
416 personal / personnel ca professor amb contracte permanent | professora amb contracte permanent terme pral. es profesor con contrato permanente | profesora con contrato permanente  en lecturer on an open-ended contract [UK]  en professor on an open-ended contract [US]  
417 personal / personnel ca professor amb contracte temporal | professora amb contracte temporal terme pral. es profesor con contrato temporal | profesora con contrato temporal  en lecturer on a fixed-term contract [UK]  en professor on a fixed-term contract [US]  
418 personal / personnel ca professor associat | professora associada terme pral. es profesor asociado | profesora asociada  en adjunct lecturer [UK]  en adjunct professor [US]  
419 personal / personnel ca professor col·laborador | professora col·laboradora terme pral. es profesor colaborador | profesora colaboradora  en collaborating lecturer [UK]  en collaborating professor [US]  
420 personal / personnel ca professor convidat | professora convidada terme pral. es profesor invitado | profesora invitada  en guest scholar  
421 personal / personnel ca professor emèrit | professora emèrita terme pral. es profesor emérito | profesora emérita  en emeritus professor  
422 personal / personnel ca professor honorari | professora honorària terme pral. es profesor honorario | profesora honoraria  en honorary lecturer [UK]  en honorary professor [US]  
423 personal / personnel ca professor interí | professora interina terme pral. es profesor interino | profesora interina  en temporary lecturer [UK]  en temporary professor [US]  
424 personal / personnel ca professor titular d'escola universitària | professora titular d'escola universitària terme pral. es profesor titular de escuela universitaria | profesora titular de escuela universitaria  en university school associate professor [US]  en university school senior lecturer [UK]  
425 personal / personnel ca professor titular d'universitat | professora titular d'universitat terme pral. es profesor titular de universidad | profesora titular de universidad  en associate professor [US]  en senior lecturer [UK]  
426 personal / personnel ca professor visitant | professora visitant terme pral. es profesor visitante | profesora visitante  en visiting lecturer [UK]  en visiting professor [US]  
427 personal / personnel ca professorat terme pral. es profesorado  en teaching staff  
428 personal / personnel ca professorat dels cossos docents universitaris terme pral. es profesorado de los cuerpos docentes universitarios  en university teaching staff  
429 estudis de doctorat / doctoral studies ca programa de doctorat terme pral. es programa de doctorado  en doctoral programme  
430 estudis de doctorat / doctoral studies ca programa de doctorat interdepartamental terme pral. es programa de doctorado interdepartamental  en interdepartmental doctoral programme  
431 estudis de doctorat / doctoral studies ca programa de doctorat interuniversitari terme pral. es programa de doctorado interuniversitario  en interuniversity doctoral programme  en joint doctoral programme  
432 mobilitat / mobility ca programa de mobilitat i intercanvi terme pral. es programa de movilidad e intercambio  en mobility and exchange programme  
433 estudis de doctorat / doctoral studies ca projecte de tesi terme pral. ca proposta de tesi terme pral. es propuesta de tesis  es proyecto de tesis  en thesis project  en thesis proposal  
434 seu electrònica / electronic office ca protecció de dades terme pral. es protección de datos  en data protection  
435 seu electrònica / electronic office ca protecció de dades de caràcter personal terme pral.n f es protección de datos de carácter personal  en protection of personal data  
436 avaluació / assessment ca prova de selectivitat terme pral. es prueba de selectividad  en university entrance examination  
437 formació i estudis / education and studies ca quadrimestre terme pral. es cuatrimestre  en semester  
438 miscel·lània / miscellaneous ca quinquenni terme pral. es quinquenio  en five-yearly increment  
439 seu electrònica / electronic office ca rebut electrònic terme pral. es recibo electrónico  en e-receipt  en electronic receipt  
440 estudis de doctorat / doctoral studies ca recerca aplicada terme pral. es investigación aplicada  en applied research  
441 estudis de doctorat / doctoral studies ca recerca postdoctoral terme pral. es investigación postdoctoral  en postdoctoral research  
442 estudis de doctorat / doctoral studies ca recerca predoctoral terme pral. es investigación predoctoral  en predoctoral research  
443 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca reconeixement de crèdits terme pral. es reconocimiento de créditos  en recognised credit transfer  
444 òrgans de govern / governing bodies ca rector | rectora terme pral. es rector | rectora  en president  en rector  
445 òrgans de govern / governing bodies ca rectorat terme pral. es rectorado  en office of the president  en office of the rector  
446 estudis de doctorat / doctoral studies ca règim de dedicació terme pral. es régimen de dedicación  en full- or part-time study  
447 seu electrònica / electronic office ca registre electrònic terme pral.n m es registro electrónico  en e-registry  en electronic registry  
448 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca registre general terme pral. es registro general  en general registry  
449 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca reglament terme pral. es reglamento  en regulations  
450 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca reial decret terme pral. es real decreto  en royal decree  
451 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca rendiment acadèmic terme pral. es rendimiento académico  en minimum academic progress  
452 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca renúncia terme pral. es renuncia  en withdrawal  
453 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca renunciar terme pral. es renunciar  en withdraw, to  
454 estudis de doctorat / doctoral studies ca repositori institucional terme pral. es repositorio institucional  en institutional repository  
455 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca requisits de permanència terme pral. es requisitos de permanencia  en academic progress requirements  
456 formació i estudis / education and studies ca requisits formatius complementaris terme pral. es requisitos formativos complementarios  en supplementary course requirements  
457 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca reserva de plaça terme pral. es reserva de plaza  en deferral  
458 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca reserva de places terme pral. es reserva de plazas  en quota  
459 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca resguard del títol terme pral. es resguardo del título  en provisional degree certificate  
460 estudis de doctorat / doctoral studies ca resolució d'admissió terme pral. es resolución de admisión  en admission decision  en admission outcome  
461 estudis de doctorat / doctoral studies ca responsable acadèmic | responsable acadèmica terme pral. es responsable académico | responsable académica  en academic coordinator  
462 estudis de doctorat / doctoral studies ca responsable administratiu | responsable administrativa terme pral. es responsable administrativo | responsable administrativa  en administrative coordinator  
463 estudis de doctorat / doctoral studies ca resultats de la recerca terme pral. es resultados de la investigación  en research findings  en research results  
464 estudis de doctorat / doctoral studies ca resum de la tesi terme pral. es resumen de la tesis  en thesis abstract  en thesis summary  
465 seu electrònica / electronic office ca revocació de certificats terme pral. es revocación de certificados  en certificate revocation  
466 òrgans de govern / governing bodies ca secretari | secretària terme pral. es secretario | secretaria  en secretary  
467 estudis de doctorat / doctoral studies ca secretari del tribunal | secretària del tribunal terme pral. es secretario del tribunal | secretaria del tribunal  en secretary of the examination committee  
468 òrgans de govern / governing bodies ca secretari general | secretària general terme pral. es secretario general | secretaria general  en general secretary  
469 òrgans de govern / governing bodies ca secretaria terme pral. es secretaría  en office of the secretary  
470 òrgans de govern / governing bodies ca secretaria general terme pral. es secretaría general  en office of the general secretary  
471 seu electrònica / electronic office ca segell de data i hora terme pral. ca segell de temps terme pral. es sello de tiempo  en timestamp  
472 miscel·lània / miscellaneous ca segell de qualitat de l'AQU terme pral. es sello de calidad de la AQU  en AQU quality label  
473 seu electrònica / electronic office ca segell electrònic terme pral.n m es sello electrónico  en e-seal  en electronic seal  
474 seu electrònica / electronic office ca segellament de temps terme pral.n m es sellado de tiempo  en timestamping  
475 formació i estudis / education and studies ca segon cicle terme pral. es segundo ciclo  en second cycle  
476 estudis de doctorat / doctoral studies ca seguiment anual terme pral. es seguimiento anual  en annual progress review  
477 formació i estudis / education and studies ca semestre terme pral. es semestre  en semester  
478 estudis de doctorat / doctoral studies ca seminari de recerca terme pral. es seminario de investigación  en research seminar  
479 seu electrònica / electronic office ca servei administratiu electrònic terme pral. es servicio administrativo electrónico  en electronic administrative service  
480 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca servei de gestió acadèmica terme pral. es servicio de gestión académica  en academic management service  
481 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca servei de gestió econòmica terme pral. es servicio de gestión económica  en accounts and finance service  
482 titulats i títols / degree holders and degrees ca suplement europeu al títol terme pral. ca SET sigla es suplemento europeo al título  es SET  en Diploma Supplement  en DS  
483 seu electrònica / electronic office ca Seu Electrònica terme pral.n f es Sede Electrónica  en Electronic Office  
484 seu electrònica / electronic office ca seu electrònica terme pral. es sede electrónica  en e-services portal  
485 miscel·lània / miscellaneous ca sexenni terme pral. es sexenio  en six-year period  
486 seu electrònica / electronic office ca signatura digital terme pral. es firma digital  en digital signature  
487 seu electrònica / electronic office ca signatura electrònica terme pral.n f es firma electrónica  en e-signature  en electronic signature  
488 seu electrònica / electronic office ca signatura electrònica avançada terme pral.n f es firma electrónica avanzada  en advanced e-signature  en advanced electronic signature  
489 seu electrònica / electronic office ca signatura electrònica reconeguda terme pral. es firma electrónica cualificada  es firma electrónica reconocida  en qualified e-signature  en qualified electronic signature  
490 seu electrònica / electronic office ca signatura electrònica simple terme pral.n f es firma electrónica simple  en simple e-signature  en simple electronic signature  
491 òrgans de govern / governing bodies ca síndic de greuges terme pral. ca sindicatura de greuges terme pral. es oficina del defensor universitario  en ombuds office  
492 òrgans de govern / governing bodies ca síndic de greuges | síndica de greuges terme pral. es defensor universitario | defensora universitaria  en ombuds officer  
493 seu electrònica / electronic office ca sistema de signatura electrònica terme pral. es sistema de firma electrónica  en electronic signature system  
494 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca sol·licitud terme pral. es solicitud  en application  
495 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca sol·licitud d'ampliació de matrícula terme pral. es solicitud de ampliación de matrícula  en add/drop form  
496 seu electrònica / electronic office ca sol·licitud electrònica terme pral.n f es solicitud electrónica  en e-application  en e-request  en online application  en online request  
497 òrgans de govern / governing bodies ca subdirecció terme pral. es subdirección  en office of the assistant director  en office of the deputy director  
498 personal / personnel ca subdirector | subdirectora terme pral. es subdirector | subdirectora  en assistant director  en deputy director  
499 òrgans de govern / governing bodies ca subdirector de centre | subdirectora de centre terme pral. es subdirector de centro | subdirectora de centro  en faculty assistant director  en school assistant director  
500 titulats i títols / degree holders and degrees ca suficiència investigadora terme pral. es suficiencia investigadora  en research proficiency  
501 avaluació / assessment ca summa cum laude terme pral. es summa cum laude  en summa cum laude  
502 personal / personnel ca suplent terme pral. es suplente  en substitute  
503 avaluació / assessment ca suspens terme pral. es suspenso  en F  en fail  
504 seu electrònica / electronic office ca suspensió terme pral.n f es suspensión  en suspension  
505 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca taula retributiva terme pral. es tabla retributiva  es tabla salarial  en salary scale  
506 seu electrònica / electronic office ca tauler d'anuncis electrònic terme pral.n m es tablero de anuncios electrónico  en e-noticeboard  en electronic noticeboard  
507 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca taxa acadèmica terme pral. es tasa académica  en academic fee  
508 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca taxa de matrícula terme pral. es tasa de matrícula  en tuition fee  
509 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca taxes d'expedició terme pral. es tasas de expedición  en issuance fee  
510 personal / personnel ca tècnic | tècnica terme pral. es técnico | técnica  en officer  en specialist  en technician  
511 personal / personnel ca tècnic mitjà | tècnica mitjana terme pral. es técnico medio | técnica media  en mid-level officer  en mid-level specialist  en mid-level technician  
512 personal / personnel ca tècnic superior | tècnica superior terme pral. es técnico superior | técnica superior  en senior officer  en senior specialist  en senior technician  
513 formació i estudis / education and studies ca temari terme pral. es temario  en syllabus  
514 estudis de doctorat / doctoral studies ca tercer cicle terme pral. es tercer ciclo  en doctoral studies  en third cycle  
515 formació i estudis / education and studies ca tesi terme pral. es tesis  en thesis  
516 estudis de doctorat / doctoral studies ca tesi com a compendi de publicacions terme pral. ca tesi per compendi de publicacions terme pral. es tesis por compendio de publicaciones  en article thesis  en article-based thesis  en compilation thesis  en thesis by publication  
517 estudis de doctorat / doctoral studies ca tesi doctoral terme pral. es tesis doctoral  en doctoral thesis  
518 estudis de doctorat / doctoral studies ca tesi doctoral encriptada terme pral. es tesis doctoral cifrada  en encrypted copy of the doctoral thesis  
519 formació i estudis / education and studies ca tesina terme pral. es tesina  en dissertation  en thesis  
520 titulats i títols / degree holders and degrees ca títol terme pral. es título  en certificate  
521 estudis de doctorat / doctoral studies ca títol de doctor | títol de doctora terme pral. es título de doctor | título de doctora  en doctoral degree  en doctorate  
522 titulats i títols / degree holders and degrees ca títol de grau terme pral. es título de grado  en bachelor's degree  
523 titulats i títols / degree holders and degrees ca títol de màster terme pral. es título de máster  en master's degree  
524 titulats i títols / degree holders and degrees ca títol de postgrau terme pral. es título de posgrado  es título de postgrado  en postgraduate degree  en postgraduate qualification  
525 titulats i títols / degree holders and degrees ca títol propi terme pral. es título propio  en (name of university)-specific degree  
526 titulats i títols / degree holders and degrees ca titulació terme pral. es titulación  en degree  
527 titulats i títols / degree holders and degrees ca titulació de primer cicle terme pral. es titulación de primer ciclo  en first-cycle degree  
528 titulats i títols / degree holders and degrees ca titulació de segon cicle terme pral. es titulación de segundo ciclo  en second-cycle degree  
529 titulats i títols / degree holders and degrees ca titulat | titulada terme pral. es titulado | titulada  en degree holder  
530 miscel·lània / miscellaneous ca tram de docència terme pral. ca tram docent terme pral. es tramo de docencia  es tramo docente  en teaching premium  
531 miscel·lània / miscellaneous ca tram de recerca terme pral. es tramo de investigación  en research premium  
532 seu electrònica / electronic office ca tràmit electrònic terme pral.n m es trámite electrónico  en electronic procedure  en electronic task  
533 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca tramitació terme pral. es tramitación  en administrative procedures  en administrative proceedings  en administrative process  
534 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca trampolí tecnològic terme pral. es trampolín tecnológico  en technological springboard  
535 seu electrònica / electronic office ca transmissió de dades terme pral.n f es transmisión de datos  en data transmission  
536 seu electrònica / electronic office ca transparència terme pral.n f es transparencia  en transparency  
537 formació i estudis / education and studies ca transversal terme pral. es transversal  en cross-disciplinary  en transferable  
538 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca trasllat d'expedient terme pral. es traslado de expediente  en academic record transfer  
539 formació i estudis / education and studies ca treball de fi de grau terme pral. ca treball final de grau terme pral. es trabajo de fin de grado  en bachelor's thesis  
540 formació i estudis / education and studies ca treball de fi de màster terme pral. ca treball final de màster terme pral. es trabajo de fin de máster  en master's thesis  
541 estudis de doctorat / doctoral studies ca tribunal de tesi terme pral. es tribunal de tesis  en thesis examination committee  en thesis examination panel  
542 miscel·lània / miscellaneous ca trienni terme pral. es trienio  en three-yearly increment  
543 formació i estudis / education and studies ca trimestre terme pral. es trimestre  en term  
544 estudis de doctorat / doctoral studies ca tutela acadèmica terme pral. es tutela académica  en academic supervision  
545 estudis de doctorat / doctoral studies ca tutor de la tesi | tutora de la tesi terme pral. es tutor de tesis | tutora de tesis  en thesis tutor  
546 formació i estudis / education and studies ca tutoria terme pral. es tutoría  en tutorial  en tutoring  
547 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat d'Alacant terme pral. ca UA sigla es Universidad de Alicante  es UA  en University of Alacant  en UA  
548 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Autònoma de Barcelona terme pral. ca UAB sigla es Universitat Autònoma de Barcelona  es UAB  en Universitat Autònoma de Barcelona  en UAB  
549 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Barcelona terme pral. ca UB sigla es Universidad de Barcelona  es UB  en University of Barcelona  en UB  
550 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat d'Andorra terme pral. ca UdA sigla es Universitat d'Andorra  es UdA  en Universitat d'Andorra  en UdA  
551 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Girona terme pral. ca UdG sigla es Universidad de Girona  es UdG  en University of Girona  en UdG  
552 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Lleida terme pral. ca UdL sigla es Universidad de Lleida  es UdL  en University of Lleida  en UdL  
553 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de les Illes Balears terme pral. ca UIB sigla es Universidad de las Illes Balears  es UIB  en University of the Balearic Islands  en UIB  
554 centres docents i de recerca / schools and research centres ca UIC Barcelona terme pral. ca Universitat Internacional de Catalunya terme pral. es Universitat Internacional de Catalunya  en Universitat Internacional de Catalunya  
555 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Internacional de València terme pral. ca Universitat Internacional Valenciana terme pral. ca UIV sigla es Universidad Internacional Valenciana  es UIV  en Valencian International University  en VIU  
556 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Jaume I terme pral. ca UJI sigla es Universitat Jaume I  es UJI  en Universitat Jaume I  en UJI  
557 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Miguel Hernández d'Elx terme pral. ca UMH sigla es Universidad Miguel Hernández de Elche  es UMH  en Miguel Hernández University of Elche  en UMH  
558 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca unitat terme pral. es unidad  en unit  
559 centres docents i de recerca / schools and research centres ca universitat terme pral. es universidad  en university  
560 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Abat Oliba CEU terme pral. es Universidad Abat Oliba CEU  en Abat Oliba CEU University  
561 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca universitat d'estiu terme pral. es universidad de verano  en summer university  
562 miscel·lània / miscellaneous ca Universitat de Catalunya terme pral. es Universidad de Cataluña  en University of Catalonia  
563 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Perpinyà Via Domitia terme pral. ca UPVD sigla es Universidad de Perpiñán Via Domitia  es UPVD  en University of Perpignan Via Domitia  en UPVD  
564 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Sàsser terme pral. es Universidad de Sassari  en University of Sassari  
565 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de València terme pral. ca UV sigla es Universitat de València  es UV  en Universitat de València  en UV  
566 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya terme pral. ca UVic-UCC sigla es Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña  es UVic-UCC  en University of Vic - Central University of Catalonia  en UVic-UCC  
567 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Oberta de Catalunya terme pral. ca UOC sigla es Universitat Oberta de Catalunya  es UOC  en Universitat Oberta de Catalunya  en UOC  
568 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Politècnica de Catalunya terme pral. ca UPC sigla es Universitat Politècnica de Catalunya  es UPC  en Universitat Politècnica de Catalunya  en UPC  
569 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Politècnica de València terme pral. ca UPV sigla es Universitat Politècnica de València  es UPV  en Universitat Politècnica de València  en UPV  
570 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Pompeu Fabra terme pral. ca UPF sigla es Universidad Pompeu Fabra  es UPF  en Pompeu Fabra University  en UPF  
571 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Ramon Llull terme pral. ca URL sigla es Universidad Ramon Llull  es URL  en Ramon Llull University  en URL  
572 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Rovira i Virgili terme pral. ca URV sigla es Universitat Rovira i Virgili  es URV  en Universitat Rovira i Virgili  en URV  
573 seu electrònica / electronic office ca validació de documents terme pral.n f ca verificació de documents terme pral.n f es validación de documentos  es verificación de documentos  en document validation  en document verification  
574 seu electrònica / electronic office ca validació de signatura terme pral.n f ca verificació de signatura terme pral.n f es validación de firma  es verificación de firma  en signature validation  en signature verification  
575 òrgans de govern / governing bodies ca vicedegà | vicedegana terme pral. es vicedecano | vicedecana  en vice-dean  
576 òrgans de govern / governing bodies ca vicedeganat terme pral. es vicedecanato  en office of the vice-dean  
577 òrgans de govern / governing bodies ca vicegerència terme pral. es vicegerencia  en office of the deputy general manager  
578 òrgans de govern / governing bodies ca vicegerent | vicegerenta terme pral. es vicegerente | vicegerenta  en deputy general manager  
579 òrgans de govern / governing bodies ca vicerector | vicerectora terme pral. es vicerrector | vicerrectora  en vice-president  en vice-rector  
580 òrgans de govern / governing bodies ca vicerectorat terme pral. es vicerrectorado  en office of the vice-president  en office of the vice-rector  
581 cultura i llengua / culture and language ca voluntari lingüístic | voluntària lingüística terme pral. es voluntario lingüístico | voluntaria lingüística  en language volunteer  
582 cultura i llengua / culture and language ca voluntariat lingüístic terme pral. es voluntariado lingüístico  en language volunteering  
583 seu electrònica / electronic office ca votació electrònica terme pral. es votación electrónica  en e-voting  en electronic voting  
584 miscel·lània / miscellaneous ca zona d'influència terme pral. es zona de influencia  en area of influence  en catchment area