Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 recerca / research ca acceptació terme pral.n f es aceptación  en acceptance  
2 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca accés terme pral.n m es acceso  en access  
3 seu electrònica / electronic office ca accés electrònic terme pral.n m es acceso electrónico  en e-access  en electronic access  
4 recerca / research ca accés en obert terme pral.n m es acceso abierto  en open access  
5 seu electrònica / electronic office ca Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana terme pral.n f ca ACCV siglan f es Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana  es ACCV  en Valencian Government Certification Authority  
6 cultura i llengua / culture and language ca acollida terme pral.n f ca acolliment terme pral.n m es acogida  es bienvenida  en reception  en welcome  
7 recerca / research ca acord de consorci terme pral.n m es acuerdo de consorcio  en consortium agreement  
8 seu electrònica / electronic office ca acreditació terme pral.n f es acreditación  en accreditation  
9 miscel·lània / miscellaneous ca acreditació excel·lent terme pral.n f es acreditación excelente  en accredited as excellent  
10 miscel·lània / miscellaneous ca acreditació favorable terme pral.n f es acreditación favorable  en accredited  
11 recerca / research ca activitats científiques i tecnològiques terme pral.n f pl ca ACT sigla es actividades científicas y tecnológicas  es ACT  en scientific and technological activities  en STA  
12 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca acta terme pral.n f es acta  en exam record  en examination results  
13 estudis de doctorat / doctoral studies ca acta de qualificació terme pral.n f es acta de calificación  en assessment results  
14 recerca / research ca actes de congrés terme pral.n f pl es actas de congreso  en conference proceedings  
15 estudis de doctorat / doctoral studies ca activitat de recerca terme pral.n f es actividad de investigación  en research activity  
16 estudis de doctorat / doctoral studies ca activitat formativa terme pral.n f es actividad de formación  es actividad formativa  en training activity  
17 seu electrònica / electronic office ca actuació administrativa automatitzada terme pral.n f es actuación administrativa automatizada  en automated administrative action  
18 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca adaptació terme pral.n f es adaptación  en external credit transfer  
19 òrgans de govern / governing bodies ca adjunt al rector / rectora | adjunta al rector / rectora terme pral.n m, f es adjunto al rector / rectora | adjunta al rector / rectora  en deputy rector  
20 seu electrònica / electronic office ca administració electrònica terme pral.n f es administración electrónica  es gobierno electrónico  en e-administration  en e-government  en electronic administration  
21 personal / personnel ca administrador de centre | administradora de centre terme pral.n m, f es administrador de centro | administradora de centro  en faculty administrator  en school administrator  
22 personal / personnel ca administratiu | administrativa terme pral.n m, f es administrativo | administrativa  en administrative officer  
23 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca admissió terme pral.n f es admisión  en admission  
24 estudis de doctorat / doctoral studies ca admissió a tràmit de defensa terme pral.n f es admisión a trámite de defensa  en authorisation of the defence  
25 seu electrònica / electronic office ca adreça electrònica terme pral.n f es dirección electrónica  en e-mail  en e-mail address  
26 recerca / research ca Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca terme pral.n f ca AGAUR siglan f es Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación  es AGAUR  en Agency for Management of University and Research Grants  en AGAUR  
27 seu electrònica / electronic office ca Agència Catalana de Certificació terme pral.n f es Agencia Catalana de Certificación  en Catalan Digital Certificate Authority  
28 personal / personnel ca ajudant | ajudanta terme pral.n m, f es ayudante  en instructor  
29 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca ajut terme pral.n m ca beca terme pral.n f es ayuda  es beca  en grant  en scholarship  
30 recerca / research ca ajut pont terme pral.n m es ayuda puente  en bridge grant  
31 miscel·lània / miscellaneous ca àmbit d'estudi terme pral.n m es ámbito de estudio  en area of study  en field of study  
32 països catalans / catalan-speaking territories ca àmbit lingüístic terme pral.n m es ámbito lingüístico  en language area  
33 formació i estudis / education and studies ca aprenentatge a distància terme pral.n m es aprendizaje a distancia  en distance learning  
34 formació i estudis / education and studies ca aprenentatge autònom terme pral.n m ca autoaprenentatge terme pral.n m es autoaprendizaje  en independent learning  en self-access learning  en self-directed learning  
35 formació i estudis / education and studies ca aprenentatge bimodal terme pral.n m ca aprenentatge semipresencial terme pral.n m es aprendizaje bimodal  es aprendizaje semipresencial  en bimodal learning  en blended learning  en dual mode learning  
36 formació i estudis / education and studies ca aprenentatge presencial terme pral. es aprendizaje presencial  en face-to-face learning  
37 formació i estudis / education and studies ca aprenentatge virtual terme pral. es aprendizaje virtual  en virtual learning  
38 avaluació / assessment ca aprovat terme pral. es aprobado  en C  en pass  
39 avaluació / assessment ca apte terme pral. es apto  en pass  
40 avaluació / assessment ca apte per compensació terme pral. es apto por compensación  en compensated pass  en compensatory pass  
41 formació i estudis / education and studies ca àrea de coneixement terme pral. es área de conocimiento  en area of knowledge  en knowledge area  
42 titulats i títols / degree holders and degrees ca arquitecte | arquitecta terme pral. es arquitecto | arquitecta  en holder of a degree in architecture  
43 titulats i títols / degree holders and degrees ca arquitecte tècnic | arquitecta tècnica terme pral. es arquitecto técnico | arquitecta técnica  en holder of a degree in technical architecture  
44 recerca / research ca assaig clínic terme pral.n m es ensayo clínico  en clinical trial  
45 formació i estudis / education and studies ca assignatura terme pral. es asignatura  en subject  
46 formació i estudis / education and studies ca assignatura adaptada terme pral. es asignatura adaptada  en external credit transfer subject  
47 formació i estudis / education and studies ca assignatura anual terme pral. es asignatura anual  en year-long subject  
48 formació i estudis / education and studies ca assignatura convalidada terme pral. es asignatura convalidada  en validated credit transfer subject  
49 formació i estudis / education and studies ca assignatura de lliure elecció terme pral. es asignatura de libre elección  en free-elective subject  
50 formació i estudis / education and studies ca assignatura equiparada terme pral. es asignatura equiparada  en internal credit transfer subject  
51 formació i estudis / education and studies ca assignatura obligatòria terme pral. es asignatura obligatoria  en compulsory subject  
52 formació i estudis / education and studies ca assignatura optativa terme pral. es asignatura optativa  en optional subject  
53 formació i estudis / education and studies ca assignatura quadrimestral terme pral. es asignatura cuatrimestral  en semester-long subject  
54 formació i estudis / education and studies ca assignatura reconeguda terme pral. es asignatura reconocida  en recognised credit transfer subject  
55 formació i estudis / education and studies ca assignatura troncal terme pral. es asignatura troncal  en core subject  
56 seu electrònica / electronic office ca autenticació terme pral.n f es autenticación  es autentificación  en authentication  
57 seu electrònica / electronic office ca autenticació única terme pral.n f es autenticación única  en single sign-on  en SSO  
58 seu electrònica / electronic office ca autenticitat terme pral.n f es autenticidad  en authenticity  
59 avaluació / assessment ca autoavaluació terme pral. es autoevaluación  en self-assessment  
60 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca automatrícula terme pral. es automatrícula  en online enrolment  en online registration  
61 personal / personnel ca auxiliar de recerca terme pral. es auxiliar de investigación  en research assistant  
62 estudis de doctorat / doctoral studies ca avaluació anual terme pral. es evaluación anual  en annual assessment  en annual review  
63 avaluació / assessment ca avaluació contínua terme pral. ca avaluació continuada terme pral. es evaluación continua  en continuous assessment  
64 recerca / research ca avaluació d'experts terme pral.n f ca revisió d'experts terme pral.n f es evaluación por los iguales  es revisión paritaria  es revisión por pares  en peer review  
65 estudis de doctorat / doctoral studies ca avaluació de la comissió acadèmica terme pral. es evaluación de la comisión académica  en assessment by the academic committee  
66 recerca / research ca avaluació ex ante terme pral.n f es evaluación ex ante  en ex ante evaluation  
67 recerca / research ca avaluació ex post terme pral.n f es evaluación ex post  en ex post evaluation  
68 recerca / research ca avaluació externa terme pral.n f es evaluación externa  en external evaluation  
69 recerca / research ca avaluació in itinere terme pral.n f es evaluación in itinere  en in itinere evaluation  
70 estudis de doctorat / doctoral studies ca avaluació negativa terme pral. es evaluación negativa  en negative assessment  
71 estudis de doctorat / doctoral studies ca avaluació positiva terme pral. es evaluación positiva  en positive assessment  
72 recerca / research ca avaluació qualitativa terme pral.n f es evaluación cualitativa  en qualitative evaluation  
73 recerca / research ca avaluació quantitativa terme pral.n f es evaluación cuantitativa  en quantitative assessment  en quantitative evaluation  
74 avaluació / assessment ca avaluació única terme pral. es evaluación única  en one-off assessment  en single assessment  
75 recerca / research ca avaluador extern | avaluadora externa terme pral.n m, f es evaluador externo | evaluadora externa  en external assessor  
76 estudis de doctorat / doctoral studies ca baixa definitiva del programa terme pral.n f es baja definitiva del programa  en permanent withdrawal from the programme  
77 estudis de doctorat / doctoral studies ca baixa temporal del programa terme pral.n f es baja temporal del programa  en temporary withdrawal from the programme  
78 formació i estudis / education and studies ca batxillerat terme pral.n m es bachillerato  en upper secondary school education  
79 formació i estudis / education and studies ca batxillerat unificat polivalent terme pral.n m ca BUP siglan m es bachillerato unificado polivalente  es BUP  en former Spanish secondary education  en BUP  
80 recerca / research ca beca competitiva terme pral.n f es beca competitiva  en competitive grant  
81 formació i estudis / education and studies ca beca de col·laboració terme pral.n f es beca de colaboración  en collaboration grant  
82 estudis de doctorat / doctoral studies ca beca predoctoral terme pral.n f es beca predoctoral  en predoctoral grant  
83 personal / personnel ca becari | becària terme pral.n m, f es becario | becaria  en grantholder  
84 personal / personnel ca becari d'investigació | becària d'investigació terme pral. ca becari de recerca | becària de recerca terme pral. es becario de investigación | becaria de investigación  en research grantholder  
85 personal / personnel ca becari de col·laboració | becària de col·laboració terme pral. es becario de colaboración | becaria de colaboración  en collaboration grantholder  en intern  
86 recerca / research ca bibliometria terme pral.n f es bibliometría  en bibliometrics  
87 cultura i llengua / culture and language ca borsa d'intercanvi lingüístic terme pral.n f es bolsa de intercambio lingüístico  en language exchange programme  en language exchange service  
88 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca borsa de treball terme pral.n f es bolsa de trabajo  en careers service  
89 miscel·lània / miscellaneous ca borsa de treball terme pral.n f es bolsa de trabajo  en job bank  
90 formació i estudis / education and studies ca branca de coneixement terme pral.n f es rama de conocimiento  en branch of knowledge  
91 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca butlletí oficial terme pral.n m ca diari oficial terme pral.n m es boletín oficial  es diario oficial  en official gazette  en official journal  
92 miscel·lània / miscellaneous ca campus d'excel·lència terme pral.n m es campus de excelencia  en campus of excellence  
93 estudis de doctorat / doctoral studies ca candidat al programa de doctorat | candidata al programa de doctorat terme pral.n m, f es candidato al programa de doctorado | candidata al programa de doctorado  en doctoral degree applicant  
94 recerca / research ca cànon de gestió terme pral.n m es cánon de gestión  en overhead charge  
95 personal / personnel ca cap terme pral. es jefe | jefa  en head  
96 personal / personnel ca cap d'administració terme pral. es jefe de administración | jefa de administración  en head of administration  
97 personal / personnel ca cap d'estudis terme pral. es jefe de estudios | jefa de estudios  en director of studies  en head of studies  
98 personal / personnel ca cap d'unitat terme pral. es jefe de unidad | jefa de unidad  en head of unit  
99 personal / personnel ca cap de gabinet terme pral. es jefe de gabinete | jefa de gabinete  en head of bureau  
100 personal / personnel ca cap de negociat terme pral. es jefe de negociado | jefa de negociado  en head of office  
101 personal / personnel ca cap de secció terme pral. es jefe de sección | jefa de sección  en head of section  
102 personal / personnel ca cap de servei terme pral. es jefe de servicio | jefa de servicio  en head of service  
103 formació i estudis / education and studies ca capacitació terme pral. es capacitación  en qualification  en skill building  
104 recerca / research ca capital llavor terme pral.n m es capital semilla  en seed capital  
105 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca carnet de família nombrosa terme pral. es carné de familia numerosa  en large-family card  
106 recerca / research ca càrrega docent terme pral.n f es carga docente  en teaching workload  
107 recerca / research ca carrera investigadora terme pral.n f es carrera investigadora  en research career  
108 formació i estudis / education and studies ca carrera universitària terme pral. es carrera universitaria  en degree  
109 estudis de doctorat / doctoral studies ca carta d'acceptació terme pral. es carta de aceptación  en acceptance letter  
110 seu electrònica / electronic office ca catàleg de dades i documents electrònics terme pral.n m es catálogo de datos y documentos electrónicos  en catalogue of electronic data and documents  
111 seu electrònica / electronic office ca catàleg de procediments electrònics terme pral.n m es catálogo de procedimientos electrónicos  en catalogue of electronic procedures  
112 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca càtedra terme pral. es cátedra  en chair  
113 personal / personnel ca catedràtic | catedràtica terme pral. es catedrático | catedrática  en full professor  en professor  
114 personal / personnel ca catedràtic d'escola universitària | catedràtica d'escola universitària terme pral. es catedrático de escuela universitaria | catedrática de escuela universitaria  en university school full professor  en university school professor  
115 personal / personnel ca catedràtic d'universitat | catedràtica d'universitat terme pral. es catedrático de universidad | catedrática de universidad  en full professor  en professor  
116 centres docents i de recerca / schools and research centres ca centre adscrit terme pral. es centro adscrito  en affiliated centre  en affiliated school  
117 centres docents i de recerca / schools and research centres ca centre adscrit consorciat terme pral. es centro adscrito consorciado  en affiliated partner centre  en affiliated partner school  
118 centres docents i de recerca / schools and research centres ca centre adscrit de titularitat privada terme pral. es centro adscrito de titularidad privada  en private affiliated centre  en private affiliated school  
119 centres docents i de recerca / schools and research centres ca centre adscrit de titularitat pública terme pral. es centro adscrito de titularidad pública  en public affiliated centre  en public affiliated school  
120 formació i estudis / education and studies ca centre d'autoaprenentatge terme pral. es centro de autoaprendizaje  en self-access centre  
121 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca centre de documentació terme pral. es centro de documentación  en documentation centre  
122 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca centre de recerca terme pral. es centro de investigación  en research centre  
123 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca centre de recursos de suport a la docència terme pral. es centro de recursos de apoyo a la docencia  en teaching resource centre  
124 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca centre de recursos per a l'aprenentatge i la recerca terme pral. es centro de recursos para el aprendizaje y la investigación  es CRAI  en learning and research resource centre  
125 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca centre tecnològic terme pral. es centro tecnológico  en technology centre  
126 centres docents i de recerca / schools and research centres ca centre vinculat terme pral. es centro vinculado  en associated centre  en associated school  
127 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca certificat terme pral. es certificado  en certificate  
128 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca certificat acadèmic oficial terme pral. es certificado académico oficial  en official academic transcript  
129 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca certificat acadèmic personal terme pral. es certificado académico personal  en personal academic transcript  
130 seu electrònica / electronic office ca certificat de dispositiu terme pral.n m es certificado de dispositivo  en device certificate  
131 titulats i títols / degree holders and degrees ca certificat de formació professional terme pral. es certificado de formación profesional  en vocational education certificate  en vocational training certificate  
132 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca certificat de matrícula terme pral. es certificado de matrícula  en enrolment certificate  en registration certificate  
133 seu electrònica / electronic office ca certificat de signatura electrònica terme pral.n m es certificado de firma electrónica  en e-signature certificate  en electronic signature certificate  
134 seu electrònica / electronic office ca certificat electrònic terme pral.n m es certificado electrónico  en e-certificate  en electronic certificate  
135 seu electrònica / electronic office ca certificat personal terme pral.n m es certificado personal  en personal certificate  
136 seu electrònica / electronic office ca cessió de dades terme pral.n f es cesión de datos  en data transfer  
137 recerca / research ca citació terme pral.n f es cita  en citation  
138 òrgans de govern / governing bodies ca claustre universitari terme pral. es claustro universitario  en senate  en university senate  
139 recerca / research ca Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora terme pral.n f ca CNAI siglan f es Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora  es CNAI  en Spanish National Commission for Research Evaluation  en CNEAI  
140 recerca / research ca coautoria terme pral.n f es coautoría  en coauthorship  
141 seu electrònica / electronic office ca codi segur de verificació terme pral.n m ca CSV siglan m es código seguro de verificación  es CSV  en secure verification code  en SVC  
142 estudis de doctorat / doctoral studies ca codirecció de la tesi terme pral. es codirección de la tesis  en co-supervision of the thesis  en joint thesis supervision  
143 estudis de doctorat / doctoral studies ca codirector | codirectora terme pral. es codirector | codirectora  en co-supervisor  en joint supervisor  
144 recerca / research ca cofinançament terme pral.n m es cofinanciación  es cofinanciamiento  en co-financing  en co-funding  
145 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca comissió acadèmica terme pral. es comisión académica  en academic committee  
146 estudis de doctorat / doctoral studies ca comissió acadèmica del programa de doctorat terme pral. es comisión académica del programa de doctorado  en doctoral programme academic committee  
147 recerca / research ca comissió d'avaluació terme pral.n f es comisión de evaluación  en evaluation committee  
148 estudis de doctorat / doctoral studies ca comissió d'investigació i doctorat terme pral. ca comissió de recerca i doctorat terme pral. es comisión de investigación y doctorado  en research and doctoral studies committee  
149 estudis de doctorat / doctoral studies ca comissió de doctorat terme pral. es comisión de doctorado  en doctoral studies committee  
150 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca comissió de formació permanent terme pral. es comisión de formación permanente  en lifelong learning committee  
151 òrgans de govern / governing bodies ca comissió de reclamacions terme pral. es comisión de reclamaciones  en claims committee  
152 estudis de doctorat / doctoral studies ca comissió de seguiment terme pral. es comisión de seguimiento  en progress review panel  
153 recerca / research ca comissió de selecció terme pral.n f es comisión de selección  en selection committee  
154 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca comissió de titulació terme pral. es comisión de titulación  en degree committee  
155 òrgans de govern / governing bodies ca comissió delegada terme pral. es comisión delegada  en authorised committee  
156 òrgans de govern / governing bodies ca comissió permanent terme pral. es comisión permanente  en standing committee  
157 estudis de doctorat / doctoral studies ca comissió permanent de l'escola de doctorat terme pral. es comisión permanente de la escuela de doctorado  en standing committee of the doctoral school  
158 òrgans de govern / governing bodies ca comissionat terme pral. es comisionado  en commission  
159 miscel·lània / miscellaneous ca comissionat | comissionada terme pral. es comisionado | comisionada  en commissioner  
160 miscel·lània / miscellaneous ca comitè d'empresa terme pral. es comité de empresa  en workers' committee  
161 miscel·lània / miscellaneous ca comitè de seguretat i salut terme pral. es comité de seguridad y salud  en health and safety committee  
162 estudis de doctorat / doctoral studies ca compendi de publicacions terme pral. es compendio de publicaciones  en collection of articles  en collection of papers  
163 cultura i llengua / culture and language ca competència lingüística terme pral. es competencia lingüística  en language competence  en language skills  
164 avaluació / assessment ca competències específiques terme pral. es competencias específicas  en specific competences  
165 avaluació / assessment ca competències generals terme pral. ca competències genèriques terme pral. ca competències transversals terme pral. es competencias generales  es competencias genéricas  es competencias transversales  en general competences  en general competencies  en generic competences  en generic competencies  en transferable skills  
166 formació i estudis / education and studies ca complements de formació terme pral. es complementos de formación  en bridging courses  
167 estudis de doctorat / doctoral studies ca complements de formació específica terme pral. es complementos de formación específica  en bridging courses  
168 estudis de doctorat / doctoral studies ca compromís de confidencialitat terme pral. es compromiso de confidencialidad  en confidentiality agreement  en non-disclosure agreement  
169 seu electrònica / electronic office ca comunicació administrativa electrònica terme pral.n f es comunicación administrativa electrónica  en electronic administrative communication  
170 països catalans / catalan-speaking territories ca Comunitat Valenciana terme pral. es Comunidad Valenciana  en Valencian Community  
171 recerca / research ca concessió terme pral.n f es concesión  en award  
172 recerca / research ca concurrència competitiva terme pral.n f es concurrencia competitiva  en competitive tendering  
173 òrgans de govern / governing bodies ca conferència de degans i directors de centre terme pral. es conferencia de decanos y directores de centro  en council of deans and school directors  
174 seu electrònica / electronic office ca confidencialitat terme pral. es confidencialidad  en confidentiality  
175 recerca / research ca conflicte d'interessos terme pral.n m es conflicto de intereses  en conflict of interest  
176 òrgans de govern / governing bodies ca consell d'estudiants terme pral. es consejo de estudiantes  en student council  
177 òrgans de govern / governing bodies ca consell d'estudis terme pral. es consejo de estudios  en academic council  
178 òrgans de govern / governing bodies ca consell d'institut terme pral. es consejo de instituto  en institute council  
179 òrgans de govern / governing bodies ca consell de departament terme pral. es consejo de departamento  en department council  
180 òrgans de govern / governing bodies ca consell de direcció terme pral. es consejo de dirección  en executive council  
181 òrgans de govern / governing bodies ca consell de directors de departament terme pral. es consejo de directores de departamento  en council of heads of department  
182 òrgans de govern / governing bodies ca consell de govern terme pral. es consejo de gobierno  en governing council  
183 recerca / research ca Consell Europeu de Recerca terme pral.n m ca ERC siglan m es Consejo Europeo de Investigación  es ERC  en European Research Council  en ERC  
184 òrgans de govern / governing bodies ca consell social terme pral. es consejo social  en board of trustees  
185 recerca / research ca Consell Superior d'Investigacions Científiques terme pral.n m ca CSIC siglan m es Consejo Superior de Investigaciones Científicas  es CSIC  en Spanish National Research Council  en CSIC  
186 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca conselleria terme pral.n f es consejería  es consellería  en department  
187 seu electrònica / electronic office ca consentiment terme pral. es consentimiento  en consent  
188 seu electrònica / electronic office ca Consorci Administració Oberta de Catalunya terme pral.n m ca Consorci AOC terme pral.n m es Consorcio Administración Abierta de Cataluña  es Consorcio AOC  en Open Government Consortium of Catalonia  
189 recerca / research ca Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya terme pral.n m ca CSUC siglan m es Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña  es CSUC  en University Services Consortium of Catalonia  en CSUC  
190 seu electrònica / electronic office ca contractació electrònica terme pral.n f es contratación electrónica  en e-procurement  en electronic procurement  
191 recerca / research ca contracte predoctoral terme pral.n m es contrato predoctoral  en predoctoral fellowship  
192 seu electrònica / electronic office ca contrasenya terme pral.n f es contraseña  en password  
193 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca convalidació terme pral. es convalidación  en validated credit transfer  
194 estudis de doctorat / doctoral studies ca conveni de confidencialitat terme pral. es convenio de confidencialidad  en confidentiality agreement  en non-disclosure agreement  
195 estudis de doctorat / doctoral studies ca conveni de cotutela terme pral. es convenio de cotutela  en co-supervision agreement  en cotutelle agreement  en joint supervision agreement  
196 recerca / research ca conveni de recerca terme pral.n m es convenio de investigación  en research agreement  en research contract  
197 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca convocatòria terme pral. es convocatoria  en call  
198 avaluació / assessment ca convocatòria d'examen terme pral. es convocatoria de examen  en examination session  en examination sitting  
199 avaluació / assessment ca convocatòria extraordinària terme pral. es convocatoria extraordinaria  en extraordinary examination session  en extraordinary examination sitting  
200 recerca / research ca cooperació per al desenvolupament terme pral.n f es cooperación al desarrollo  en cooperation for development  en development aid  en development cooperation  
201 estudis de doctorat / doctoral studies ca coordinador del programa de doctorat | coordinadora del programa de doctorat terme pral. es coordinador del programa de doctorado | coordinadora del programa de doctorado  en doctoral programme coordinator  
202 seu electrònica / electronic office ca còpia electrònica autèntica terme pral.n f es copia electrónica auténtica  en authentic electronic copy  
203 seu electrònica / electronic office ca còpia impresa terme pral.n f es copia impresa  en hard copy  
204 estudis de doctorat / doctoral studies ca cotutela terme pral. es cotutela  en co-supervision  en joint supervision  
205 estudis de doctorat / doctoral studies ca cotutela internacional terme pral. es cotutela internacional  en international co-supervision  en international joint supervision  
206 formació i estudis / education and studies ca curs d'orientació universitària terme pral. ca COU sigla es curso de orientación universitaria  es COU  en former Spanish upper school education  en COU  
207 recerca / research ca crèdit de recerca terme pral.n m es crédito de investigación  en research credit  
208 seu electrònica / electronic office ca criptografia asimètrica terme pral.n f ca xifratge asimètric terme pral.n m es cifrado asimétrico  es criptografía asimétrica  en asymmetric cryptography  en public-key cryptography  
209 recerca / research ca criteris d'avaluació terme pral.n m es criterios de evaluación  en evaluation criteria  
210 avaluació / assessment ca cum laude terme pral. es cum laude  en cum laude  
211 recerca / research ca curriculum vitae normalitzat terme pral.n m es curriculum vitae normalizado  en standardised curriculum vitae  
212 estudis de doctorat / doctoral studies ca curs d'especialització terme pral. es curso de especialización  en specialisation course  
213 formació i estudis / education and studies ca curs de postgrau terme pral. ca postgrau terme pral. es curso de postgrado  en postgraduate course  
214 seu electrònica / electronic office ca dades obertes terme pral.n f pl es datos abiertos  en open data  
215 titulats i títols / degree holders and degrees ca diploma d'estudis avançats terme pral. ca DEA sigla es diploma de estudios avanzados  es DEA  en diploma of advanced studies  en DEA  
216 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca decret llei terme pral. es decreto ley  en decree-law  
217 recerca / research ca dedicació terme pral.n f es dedicación  en tariff  
218 estudis de doctorat / doctoral studies ca defensa a porta tancada terme pral. es defensa a puerta cerrada  en closed-session defence  
219 estudis de doctorat / doctoral studies ca defensa de tesi terme pral. ca lectura de tesi terme pral. es defensa de tesis  es lectura de tesis  en thesis defence  en viva voce  
220 estudis de doctorat / doctoral studies ca defensa pública terme pral. es defensa pública  en public defence  
221 òrgans de govern / governing bodies ca degà | degana terme pral. es decano | decana  en dean  
222 òrgans de govern / governing bodies ca deganat terme pral. es decanato  en office of the dean  
223 miscel·lània / miscellaneous ca delegació d'estudiants terme pral. es delegación de estudiantes  en student delegation  en students' union  
224 òrgans de govern / governing bodies ca delegat del rector / rectora | delegada del rector/ rectora terme pral.n m, f es delegado del rector / rectora | delegada del rector / rectora  en delegate of the rector  
225 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca departament terme pral. es departamento  en ministry  
226 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca departament terme pral. es departamento  en department  
227 recerca / research ca desenvolupament experimental terme pral.n m es desarrollo experimental  en experimental development  
228 recerca / research ca desenvolupament tecnològic terme pral.n m es desarrollo tecnológico  en technological development  
229 recerca / research ca despeses elegibles terme pral.n f pl ca despeses subvencionables terme pral.n f pl es gastos elegibles  es gastos subvencionables  en eligible costs  en eligible expenses  
230 recerca / research ca despeses no elegibles terme pral.n f pl ca despeses no subvencionables terme pral.n f pl es gastos no elegibles  es gastos no subvencionables  en ineligible costs  en ineligible expenses  
231 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca diligència terme pral.n f ca faig constar terme pral.n m es diligencia  en internal certificate  
232 cultura i llengua / culture and language ca dinamització lingüística terme pral. ca promoció lingüística terme pral. es dinamización lingüística  es promoción lingüística  en language promotion  
233 titulats i títols / degree holders and degrees ca diploma de postgrau terme pral. es diploma de posgrado  es diploma de postgrado  en postgraduate diploma  
234 estudis de doctorat / doctoral studies ca diploma de suficiència investigadora terme pral. es diploma de suficiencia investigadora  en diploma of research proficiency  
235 titulats i títols / degree holders and degrees ca diplomat | diplomada terme pral. es diplomado | diplomada  en holder of a diploma  
236 titulats i títols / degree holders and degrees ca diplomatura terme pral. es diplomatura  en diploma  
237 estudis de doctorat / doctoral studies ca dipòsit de tesi terme pral. es depósito de tesis  en thesis deposit  en thesis submission  
238 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca dipòsit del títol terme pral. es depósito del título  en diploma registration  
239 recerca / research ca direcció científica terme pral.n f es dirección científica  en scientific leadership  
240 òrgans de govern / governing bodies ca direcció de centre terme pral. es dirección de centro  en office of the faculty director  en office of the school director  
241 recerca / research ca direcció de projectes terme pral.n f es dirección de proyectos  en project leadership  
242 estudis de doctorat / doctoral studies ca direcció de tesi terme pral. es dirección de tesis  en thesis supervision  
243 personal / personnel ca director | directora terme pral. es director | directora  en director  
244 òrgans de govern / governing bodies ca director de centre | directora de centre terme pral. es director de centro | directora de centro  en faculty director  en school director  
245 personal / personnel ca director de recerca | directora de recerca terme pral. es director de investigación | directora de investigación  en research director  
246 estudis de doctorat / doctoral studies ca director de tesi | directora de tesi terme pral. es director de tesis | directora de tesis  en thesis supervisor  
247 estudis de doctorat / doctoral studies ca director del programa de doctorat | directora del programa de doctorat terme pral.n m, f es director del programa de doctorado | directora del programa de doctorado  en doctoral programme director  
248 recerca / research ca Directory of Open Access Journals terme pral.n m ca DOAJ siglan m es Directory of Open Access Journals  es DOAJ  en Directory of Open Access Journals  en DOAJ  
249 estudis de doctorat / doctoral studies ca disseny experimental terme pral. es diseño experimental  en experimental design  
250 formació i estudis / education and studies ca doble especialitat terme pral. es doble especialidad  en double major  en double specialisation  
251 titulats i títols / degree holders and degrees ca doble titulació terme pral. es doble titulación  en double degree  
252 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctor | doctora terme pral. es doctor | doctora  en doctor  
253 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctoral terme pral. es doctoral  en doctoral  
254 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctorand | doctoranda terme pral. ca estudiant de doctorat terme pral. es doctorando | doctoranda  es estudiante de doctorado  en doctoral candidate  en doctoral student  
255 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctorat terme pral. es doctorado  en doctoral degree  en doctorate  
256 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctorat conjunt terme pral. ca doctorat interuniversitari terme pral. es doctorado conjunto  es doctorado interuniversitario  en interuniversity doctoral degree  en joint doctoral degree  
257 estudis de doctorat / doctoral studies ca doctorat industrial terme pral. es doctorado industrial  en industrial doctoral degree  en industrial doctorate  
258 recerca / research ca document d'acceptació terme pral.n m es documento de aceptación  en document of acceptance  
259 estudis de doctorat / doctoral studies ca document d'activitats del doctorand o doctoranda terme pral.n m es documento de actividades del doctorando o doctoranda  en doctoral student activity report  
260 estudis de doctorat / doctoral studies ca document de compromís terme pral. es documento de compromiso  en commitment agreement  en commitment document  
261 seu electrònica / electronic office ca document electrònic terme pral.n m es documento electrónico  en e-document  en electronic document  
262 recerca / research ca DOI terme pral.n m es DOI  en digital object identifier  en DOI  
263 estudis de doctorat / doctoral studies ca drets de propietat industrial terme pral. es derechos de propiedad industrial  en industrial property rights  
264 estudis de doctorat / doctoral studies ca drets de propietat intel·lectual terme pral. es derechos de propiedad intelectual  en intellectual property rights  
265 formació i estudis / education and studies ca educació general bàsica terme pral. ca EGB sigla es educación general básica  es EGB  en former Spanish primary education  en EGB  
266 formació i estudis / education and studies ca educació secundària terme pral. es educación secundaria  en secondary education  
267 formació i estudis / education and studies ca educació secundària obligatòria terme pral. ca ESO sigla es educación secundaria obligatoria  es ESO  en compulsory secondary education  en ESO  
268 formació i estudis / education and studies ca educació superior terme pral. ca ensenyament superior terme pral. es educación superior  es enseñanza superior  en higher education  en undergraduate and postgraduate education  
269 formació i estudis / education and studies ca educació terciària terme pral. es educación terciaria  en tertiary education  
270 miscel·lània / miscellaneous ca espai europeu d'educació superior terme pral. ca EEES sigla es espacio europeo de educación superior  es EEES  en European Higher Education Area  en EHEA  
271 estudis de doctorat / doctoral studies ca espai europeu de recerca terme pral. ca EER sigla es espacio europeo de investigación  es EEI  en European Research Area  en ERA  
272 recerca / research ca EJC terme pral. ca equivalent a jornada completa terme pral.n m es EJC  es equivalente a jornada completa  en FTE  en full-time equivalent  
273 estudis de doctorat / doctoral studies ca embargament de tesi terme pral. es embargo de tesis  en thesis embargo  
274 titulats i títols / degree holders and degrees ca enginyer | enginyera terme pral. es ingeniero | ingeniera  en holder of an engineering degree  
275 titulats i títols / degree holders and degrees ca enginyer tècnic | enginyera tècnica terme pral. es ingeniero técnico | ingeniera técnica  en holder of a technical engineering degree  
276 seu electrònica / electronic office ca entitat certificadora terme pral.n f ca entitat de certificació terme pral.n f es entidad de certificación  en certification authority  
277 seu electrònica / electronic office ca entitat registradora terme pral.n f es entidad de registro  en registration authority  
278 formació i estudis / education and studies ca entorn virtual d'aprenentatge terme pral. ca EVA sigla es entorno virtual de aprendizaje  es EVA  en virtual learning environment  en VLE  
279 recerca / research ca Estatut del personal investigador predoctoral en formació terme pral.n m ca EPIF siglan m es Estatuto del personal investigador predoctoral en formación  es EPIF  en Statute of Trainee Predoctoral Research Staff  en EPIF  
280 recerca / research ca equilibri de gènere terme pral.n m es equilibrio de género  en gender balance  
281 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca equiparació terme pral. es equiparación  en internal credit transfer  
282 estudis de doctorat / doctoral studies ca escola d'estiu terme pral. es escuela de verano  en summer school  
283 estudis de doctorat / doctoral studies ca escola de doctorat terme pral. es escuela de doctorado  en school for doctoral studies  
284 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca escola de magisteri terme pral. es escuela de magisterio  en teacher training college  en teacher training school  
285 estudis de doctorat / doctoral studies ca escola de postgrau terme pral. es escuela de posgrado  en graduate school  en postgraduate school  
286 centres docents i de recerca / schools and research centres ca escola tècnica superior d'enginyeria terme pral. es escuela técnica superior de ingeniería  en school of engineering  
287 centres docents i de recerca / schools and research centres ca escola universitària terme pral. es escuela universitaria  en school  en university school  
288 centres docents i de recerca / schools and research centres ca escola universitària politècnica terme pral. es escuela universitaria politécnica  en school of technology  en university school of technology  
289 formació i estudis / education and studies ca especialitat terme pral. es especialidad  en major  en specialisation  
290 estudis de doctorat / doctoral studies ca estada de recerca terme pral. es estancia de investigación  en research visit  
291 formació i estudis / education and studies ca estada en empreses terme pral. es estancia en empresas  en internship  en work placement  
292 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca estatuts terme pral. es estatutos  en statutes  
293 recerca / research ca estratègia tecnològica terme pral.n m es estrategia tecnológica  en technology strategy  
294 personal / personnel ca estudiant de postgrau terme pral. es estudiante de posgrado  en graduate  en postgraduate  en postgraduate student  
295 estudis de doctorat / doctoral studies ca estudis de doctorat terme pral. es estudios de doctorado  en doctoral studies  
296 estudis de doctorat / doctoral studies ca estudis de doctorat a temps complet terme pral. es estudios de doctorado a tiempo completo  en full-time doctoral studies  
297 estudis de doctorat / doctoral studies ca estudis de doctorat a temps parcial terme pral. es estudios de doctorado a tiempo parcial  en part-time doctoral studies  
298 formació i estudis / education and studies ca estudis de grau terme pral. es estudios de grado  en bachelor's degree studies  
299 formació i estudis / education and studies ca estudis de màster terme pral. es estudios de máster  en master's degree studies  
300 formació i estudis / education and studies ca estudis de postgrau terme pral. ca postgrau terme pral. es estudios de posgrado  en postgraduate studies  
301 formació i estudis / education and studies ca estudis homologats terme pral. es estudios homologados  en homologated studies  en officially recognised studies  
302 personal / personnel ca exalumne | exalumna terme pral. es exalumno | exalumna  en alumnus  en former student  
303 avaluació / assessment ca examen de recuperació terme pral. es examen de recuperación  en resit examination  
304 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca excedència terme pral. es excedencia  en extended leave of absence  en leave of absence  
305 recerca / research ca excel·lència científica terme pral.n f es excelencia científica  en research excellence  en scientific excellence  
306 avaluació / assessment ca excel·lent terme pral. es sobresaliente  en A  en excellent  
307 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca expedició de títol terme pral. es expedición de título  en issuance of the certificate  en issuing of the certificate  
308 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca expedient acadèmic terme pral. es expediente académico  en academic record  
309 recerca / research ca expedient d'adjudicació terme pral.n m es expediente de adjudicación  en adjudication file  
310 seu electrònica / electronic office ca expedient electrònic terme pral.n m es expediente electrónico  en electronic record  
311 estudis de doctorat / doctoral studies ca experiència investigadora acreditada terme pral. es experiencia investigadora acreditada  en proven research experience  
312 recerca / research ca explotació de resultats terme pral.n f es explotación de resultados  en exploitation of results  
313 formació i estudis / education and studies ca extensió universitària terme pral. es extensión universitaria  en university extension  
314 estudis de doctorat / doctoral studies ca factor d'impacte terme pral. es factor de impacto  en impact factor  
315 seu electrònica / electronic office ca factura electrònica terme pral.n f es factura electrónica  en e-invoice  en electronic invoice  
316 centres docents i de recerca / schools and research centres ca facultat terme pral. es facultad  en faculty  
317 recerca / research ca finançament terme pral.n m es financiación  en funding  
318 formació i estudis / education and studies ca formació terme pral. es formación  en education  en training  
319 formació i estudis / education and studies ca formació bàsica terme pral. es formación básica  en basic curriculum  
320 recerca / research ca formació d'investigadors i investigadores terme pral.n f es formación de investigadores e investigadoras  en researcher training  
321 formació i estudis / education and studies ca formació no reglada terme pral. es formación no reglada  en non-regulated education  
322 formació i estudis / education and studies ca formació permanent terme pral. es formación permanente  en lifelong learning  
323 formació i estudis / education and studies ca formació professional terme pral. es formación profesional  en vocational training  
324 formació i estudis / education and studies ca formació reglada terme pral. es formación reglada  en regulated education  
325 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca fotocòpia compulsada terme pral. es fotocopia compulsada  en attested photocopy  en certified photocopy  
326 països catalans / catalan-speaking territories ca Franja d'Aragó terme pral. ca Franja de Ponent terme pral. es Franja de Aragón  es Franja de Poniente  en Franja  en Franja de Ponent  
327 personal / personnel ca funcionari | funcionària terme pral. es funcionario | funcionaria  en statutory public servant  
328 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca fundació terme pral. es fundación  en foundation  
329 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca gabinet terme pral. es gabinete  en bureau  
330 països catalans / catalan-speaking territories ca Generalitat de Catalunya terme pral. es Generalitat de Catalunya  en Government of Catalonia  
331 països catalans / catalan-speaking territories ca Generalitat Valenciana terme pral. es Generalitat Valenciana  en Government of the Valencian Community  
332 òrgans de govern / governing bodies ca gerència terme pral. es gerencia  en office of the general manager  
333 òrgans de govern / governing bodies ca gerent | gerenta terme pral. es gerente | gerenta  en general manager  
334 òrgans de govern / governing bodies ca gerent adjunt | gerenta adjunta terme pral.n m, f es gerente adjunto | gerenta adjunta  en assistant general manager  
335 recerca / research ca gestió de la recerca terme pral.n f es gestión de la investigación  en research management  
336 recerca / research ca gestió tecnològica terme pral.n f es gestión tecnológica  en technology management  
337 miscel·lània / miscellaneous ca Govern d'Espanya terme pral. es Gobierno de España  en Government of Spain  
338 països catalans / catalan-speaking territories ca Govern de les Illes Balears terme pral. es Gobierno de las Illes Balears  en Government of the Balearic Islands  
339 titulats i títols / degree holders and degrees ca graduat | graduada terme pral. es graduado | graduada  en holder of a bachelor's degree  
340 titulats i títols / degree holders and degrees ca graduat social | graduada social terme pral. es graduado social | graduada social  en holder of a diploma in labour rights  
341 titulats i títols / degree holders and degrees ca grau terme pral. es grado  en bachelor's degree  
342 titulats i títols / degree holders and degrees ca grau doble terme pral. es grado doble  en double bachelor's degree  
343 estudis de doctorat / doctoral studies ca grup de recerca terme pral. es grupo de investigación  en research group  
344 estudis de doctorat / doctoral studies ca grup de recerca consolidat terme pral. es grupo de investigación consolidado  en consolidated research group  
345 estudis de doctorat / doctoral studies ca grup de recerca emergent terme pral. es grupo de investigación emergente  en emerging research group  
346 formació i estudis / education and studies ca guia docent terme pral.n f es guía docente  en course guide  
347 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca homologació terme pral. es homologación  en homologation  en official recognition  
348 recerca / research ca indicador de gestió terme pral.n m es indicador de gestión  en performance indicator  
349 recerca / research ca indicador de procés terme pral.n m es indicador de proceso  en process indicator  
350 recerca / research ca indicador de resultat terme pral.n m es indicador de resultado  en outcome indicator  
351 recerca / research ca infraestructura científica terme pral.n f ca infraestructura de recerca terme pral.n f es infraestructura científica  es infraestructura de investigación  en research infrastructure  
352 estudis de doctorat / doctoral studies ca inscripció del projecte de tesi terme pral. es inscripción del proyecto de tesis  en thesis project registration  
353 mobilitat / mobility ca institució d'origen terme pral. es institución de origen  en home institution  en sending institution  
354 mobilitat / mobility ca institució de destinació terme pral. es institución de destino  en host institution  
355 centres docents i de recerca / schools and research centres ca institut terme pral. es instituto  en institute  
356 centres docents i de recerca / schools and research centres ca institut adscrit terme pral. es instituto adscrito  en affiliated institute  
357 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca institut de ciències de l'educació terme pral. es instituto de ciencias de la educación  en institute of education sciences  
358 recerca / research ca institut de recerca terme pral.n m es instituto de investigación  en research institute  
359 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca Xarxa Vives d'Universitats terme pral. ca Institut Joan Lluís Vives sin. compl. ca XVU sigla es Instituto Joan Lluís Vives  es Red Vives de Universidades  es XVU  en Joan Lluís Vives Institute  en Vives Network of Universities  en XVU  
360 centres docents i de recerca / schools and research centres ca institut universitari terme pral. es instituto universitario  en university institute  
361 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca institut universitari de recerca terme pral. es instituto universitario de investigación  en university research institute  
362 cultura i llengua / culture and language ca integració cultural terme pral. es integración cultural  en cultural integration  
363 seu electrònica / electronic office ca integritat terme pral. es integridad  en integrity  
364 cultura i llengua / culture and language ca interculturalitat terme pral. es interculturalidad  en interculturality  
365 estudis de doctorat / doctoral studies ca interessos de recerca terme pral. es intereses de investigación  en research interests  
366 personal / personnel ca interí | interina terme pral. es interino | interina  en provisional statutory public servant  
367 cultura i llengua / culture and language ca internacionalització terme pral. es internacionalización  en internationalisation  
368 seu electrònica / electronic office ca interoperabilitat terme pral.n f es interoperabilidad  en interoperability  
369 recerca / research ca investigador | investigadora terme pral.n m, f es investigador | investigadora  en researcher  
370 estudis de doctorat / doctoral studies ca investigador postdoctoral | investigadora postdoctoral terme pral. es investigador postdoctoral | investigadora postdoctoral  en postdoctoral researcher  
371 estudis de doctorat / doctoral studies ca investigador predoctoral | investigadora predoctoral terme pral. es investigador predoctoral | investigadora predoctoral  en predoctoral researcher  
372 recerca / research ca investigador principal | investigadora principal terme pral.n m, f ca IP siglan m, f es investigador principal | investigadora principal  es IP  en principal investigator  en PI  
373 formació i estudis / education and studies ca itinerari terme pral. es itinerario  en pathway  en track  
374 formació i estudis / education and studies ca itinerari acadèmic terme pral. es itinerario académico  en academic pathway  en academic track  
375 formació i estudis / education and studies ca itinerari de recerca terme pral. es itinerario de investigación  en research pathway  en research track  
376 formació i estudis / education and studies ca itinerari doble terme pral. es itinerario doble  en dual pathway  en dual track  
377 formació i estudis / education and studies ca itinerari professionalitzador terme pral. es itinerario profesionalizador  en professional pathway  en professional track  
378 recerca / research ca jornada de difusió de resultats terme pral.n f es jornada de difusión de resultados  en results dissemination session  
379 estudis de doctorat / doctoral studies ca jove investigador | jove investigadora terme pral. es joven investigador | joven investigadora  en young researcher  
380 òrgans de govern / governing bodies ca junta consultiva terme pral. es junta consultiva  en advisory board  
381 òrgans de govern / governing bodies ca junta de centre terme pral. es junta de centro  en faculty board  en school board  
382 òrgans de govern / governing bodies ca junta de facultat terme pral. es junta de facultad  en faculty board  
383 miscel·lània / miscellaneous ca junta electoral terme pral. es junta electoral  en electoral board  en electoral commission  
384 estudis de doctorat / doctoral studies ca jurat terme pral. es jurado  en jury  
385 recerca / research ca justificació científica terme pral.n f es justificación científica  en final technical report  
386 recerca / research ca justificació econòmica terme pral.n f es justificación económica  en economic rationale  
387 seu electrònica / electronic office ca justificant de registre electrònic terme pral.n m es justificante de registro electrónico  en digital proof of registration  
388 seu electrònica / electronic office ca licitació electrònica terme pral. es licitación electrónica  en e-tendering  en electronic tendering  
389 estudis de doctorat / doctoral studies ca línia de recerca terme pral. es línea de investigación  en line of research  en research line  
390 estudis de doctorat / doctoral studies ca línia de recerca específica terme pral. es línea de investigación específica  en specific line of research  en specific research line  
391 estudis de doctorat / doctoral studies ca línia de recerca genèrica terme pral. es línea de investigación genérica  en generic line of research  en generic research line  
392 estudis de doctorat / doctoral studies ca línia de recerca prioritària terme pral. es línea de investigación prioritaria  en priority line of research  en priority research line  
393 seu electrònica / electronic office ca Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern terme pral.n f es Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  en Law on Transparency, Access to Public Information and Good Governance  
394 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca llei orgànica terme pral. es ley orgánica  en organic law  
395 cultura i llengua / culture and language ca llengua pròpia terme pral. es lengua propia  en preferred institutional language  
396 seu electrònica / electronic office ca llibertat d'informació terme pral.n f es libertad de información  en freedom of information  
397 miscel·lània / miscellaneous ca llibertat de càtedra terme pral. es libertad de cátedra  en academic freedom  
398 titulats i títols / degree holders and degrees ca llicenciat | llicenciada terme pral. es licenciado | licenciada  en holder of an undergraduate degree  
399 titulats i títols / degree holders and degrees ca llicenciatura terme pral. es licenciatura  en pre-EHEA degree  
400 seu electrònica / electronic office ca llista de revocació de certificats terme pral.n f ca LRC siglan f es lista de revocación de certificados  es LRC  en certificate revocation list  en CRL  
401 avaluació / assessment ca magna cum laude terme pral. es magna cum laude  en magna cum laude  
402 estudis de doctorat / doctoral studies ca manuscrit de la tesi terme pral. es manuscrito de la tesis  en thesis manuscript  
403 cultura i llengua / culture and language ca Marc europeu comú de referència per a les llengües terme pral. ca MECR sigla es Marco común europeo de referencia para las lenguas  es MCER  en Common European Framework of Reference for Languages  en CEFR  
404 titulats i títols / degree holders and degrees ca màster terme pral. es máster  en master's degree  
405 recerca / research ca màster de recerca terme pral.n m es máster de investigación  en research master's degree  
406 titulats i títols / degree holders and degrees ca màster oficial terme pral. es máster oficial  en official master's degree  
407 titulats i títols / degree holders and degrees ca màster propi terme pral. es máster propio  en [name of university]-specific master's degree  
408 titulats i títols / degree holders and degrees ca màster universitari terme pral. es máster universitario  en university master's degree  
409 formació i estudis / education and studies ca matèria terme pral. es materia  en subject area  
410 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca matrícula terme pral. ca matriculació terme pral. es matrícula  en enrolment  en registration  
411 avaluació / assessment ca matrícula d'honor terme pral. es matrícula de honor  en A with honours  en distinction  
412 recerca / research ca memòria de recerca terme pral.n f es memoria de investigación  en research report  
413 estudis de doctorat / doctoral studies ca menció cum laude terme pral. es mención cum laude  en cum laude distinction  en doctoral degree cum laude  
414 estudis de doctorat / doctoral studies ca menció de doctorat europeu terme pral. ca menció europea terme pral. es mención de doctorado europeo  es mención europea  en European doctoral certification  en European doctoral degree  en European doctoral research component  
415 estudis de doctorat / doctoral studies ca menció de doctorat industrial terme pral. ca menció industrial terme pral. es mención de doctorado industrial  es mención industrial  en industrial doctoral degree  en industrial doctoral degree certification  en industrial doctoral research component  en industrial doctorate  
416 estudis de doctorat / doctoral studies ca menció de doctorat internacional terme pral. ca menció internacional terme pral. es mención de doctorado internacional  es mención internacional  en international doctoral certification  en international doctoral degree  en international doctoral research component  
417 avaluació / assessment ca menció de qualitat terme pral. es mención de calidad  en quality award  
418 recerca / research ca mèrit científic terme pral.n m es mérito científico  en research merit  
419 recerca / research ca mèrit tecnològic terme pral.n m es mérito tecnológico  en technological merit  
420 titulats i títols / degree holders and degrees ca mestre | mestra terme pral. es maestro | maestra  en primary-school teacher  
421 personal / personnel ca mestre de laboratori | mestra de laboratori terme pral. es maestro de laboratorio | maestra de laboratorio  en laboratory instructor  
422 personal / personnel ca mestre de taller | mestra de taller terme pral. es maestro de taller | maestra de taller  en workshop instructor  
423 recerca / research ca metaavaluació terme pral.n f es metaevaluación  en meta-evaluation  
424 estudis de doctorat / doctoral studies ca metodologia de recerca terme pral. es metodología de investigación  en research methodology  
425 mobilitat / mobility ca mobilitat internacional terme pral. es movilidad internacional  en international mobility  
426 formació i estudis / education and studies ca mòdul terme pral. es módulo  en module  
427 recerca / research ca monografia terme pral.n f es monografía  en monograph  
428 recerca / research ca multidisciplinarietat terme pral.n f es multidisciplinariedad  en multidisciplinarity  
429 cultura i llengua / culture and language ca multilingüisme terme pral. es multilingüismo  en multilingualism  
430 avaluació / assessment ca no apte terme pral. es no apto  en fail  
431 avaluació / assessment ca no presentat terme pral. es no presentado  en absent  
432 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca nomenament terme pral. es nombramiento  en appointment  
433 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca normativa terme pral. es normativa  en regulations  
434 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca normativa de permanència terme pral. ca règim de permanència terme pral. es normativa de permanencia  en academic progress regulations  
435 estudis de doctorat / doctoral studies ca normativa dels estudis de doctorat terme pral. es normativa de los estudios de doctorado  en doctoral studies regulations  
436 avaluació / assessment ca nota de tall terme pral. es nota de corte  en admission mark  en cut-off mark  
437 avaluació / assessment ca notable terme pral. es notable  en B  en good  
438 seu electrònica / electronic office ca notificació electrònica terme pral.n f es notificación electrónica  en e-notification  en electronic notification  
439 recerca / research ca obra de referència terme pral.n f es obra de referencia  en reference work  
440 formació i estudis / education and studies ca oferta d'estudis terme pral. es oferta de estudios  en course catalogue  en course offerings  
441 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca oficina de relacions internacionals terme pral. es oficina de relaciones internacionales  en international relations office  
442 formació i estudis / education and studies ca ordenació acadèmica terme pral. es ordenación académica  en academic regulations  
443 països catalans / catalan-speaking territories ca País Valencià terme pral. es País Valenciano  en Valencian Country  
444 països catalans / catalan-speaking territories ca Països Catalans terme pral. es Países Catalanes  en Catalan-speaking territories  
445 recerca / research ca panel d'avaluació terme pral.n m es panel de evaluación  en evaluation panel  en panel of evaluation  
446 avaluació / assessment ca prova d'aptitud personal terme pral. ca PAP sigla es prueba de aptitud personal  es PAP  en aptitude test  en PAP  
447 recerca / research ca paraula clau terme pral.n f es palabra clave  en keyword  
448 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca parc científic i tecnològic terme pral. es parque científico y tecnológico  en science and technology park  
449 cultura i llengua / culture and language ca parella lingüística terme pral. es pareja lingüística  en language exchange partner  en language partner  
450 cultura i llengua / culture and language ca parella lingüística terme pral. ca tàndem lingüístic terme pral. es tándem lingüístico  en language tandem  
451 personal / personnel ca personal d'administració i serveis terme pral. ca PAS sigla es personal de administración y servicios  es PAS  en administrative and service staff  en PAS  
452 personal / personnel ca PAS funcionari terme pral. ca personal d'administració i serveis funcionari terme pral. es PAS funcionario  es personal de administración y servicios funcionario  en statutory administrative and service staff  
453 personal / personnel ca PAS laboral terme pral. ca personal d'administració i serveis laboral terme pral. es PAS laboral  es personal de administración y servicios laboral  en non-statutory administrative and service staff  
454 recerca / research ca patent terme pral.n f es patente  en patent  
455 avaluació / assessment ca proves d'accés a la universitat terme pral. ca PAU sigla es pruebas de acceso a la universidad  es PAU  en university entrance examinations  en PAU  
456 personal / personnel ca personal docent i investigador terme pral. ca PDI sigla es personal docente e investigador  es PDI  en teaching and research staff  en PDI  
457 avaluació / assessment ca pendent d'avaluació terme pral. es pendiente de evaluación  en assessment pending  
458 avaluació / assessment ca pendent de qualificació terme pral. es pendiente de calificación  en mark pending  
459 seu electrònica / electronic office ca perfil de contractant terme pral.n m es perfil de contratante  en buyer profile  
460 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca període d'ampliació de matrícula terme pral. es periodo de ampliación de matrícula  en add/drop period  
461 recerca / research ca període d'execució terme pral.n m es periodo de ejecución  en implementation period  
462 estudis de doctorat / doctoral studies ca període de difusió terme pral. es periodo de difusión  en dissemination period  
463 estudis de doctorat / doctoral studies ca període de formació terme pral. es periodo de formación  en period of study  
464 recerca / research ca període de justificació terme pral.n m es periodo de justificación  en reporting period  
465 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca període de matrícula terme pral. es periodo de matrícula  en enrolment period  en registration period  
466 estudis de doctorat / doctoral studies ca període de recerca terme pral. es periodo de investigación  en period of research  en research period  
467 recerca / research ca període sabàtic terme pral.n m es periodo sabático  en sabbatical  
468 personal / personnel ca personal acadèmic terme pral. es personal académico  en academic staff  
469 personal / personnel ca personal acadèmic en formació terme pral. es personal académico en formación  en trainee academic staff  
470 personal / personnel ca personal d'investigació postdoctoral terme pral. es personal de investigación postdoctoral  en postdoctoral research staff  
471 personal / personnel ca personal docent terme pral. es personal docente  en teaching staff  
472 personal / personnel ca personal investigador en formació terme pral. es personal investigador en formación  en trainee research staff  
473 miscel·lània / miscellaneous ca pla d'acció terme pral. es plan de acción  en action plan  
474 formació i estudis / education and studies ca pla d'estudis terme pral. es plan de estudios  en curriculum  
475 estudis de doctorat / doctoral studies ca Pla de Doctorats Industrials terme pral. es Plan de Doctorados Industriales  en Industrial Doctorates Plan  
476 estudis de doctorat / doctoral studies ca pla de recerca terme pral. es plan de investigación  en research plan  
477 recerca / research ca pla de treball terme pral.n m es plan de trabajo  en work plan  
478 miscel·lània / miscellaneous ca pla director terme pral. es plan director  en master plan  
479 formació i estudis / education and studies ca pla docent terme pral. es plan docente  en course plan  
480 miscel·lània / miscellaneous ca pla estratègic terme pral. es plan estratégico  en strategic plan  
481 formació i estudis / education and studies ca planificació docent terme pral. es planificación docente  en academic planning  
482 recerca / research ca política científica terme pral.n f es política científica  en science policy  
483 seu electrònica / electronic office ca porta-signatures terme pral.n m ca portafirmes terme pral.n m es portafirmas  en electronic signature book  
484 seu electrònica / electronic office ca portafolis digital terme pral.n m es portafolio digital  en digital portfolio  en e-portfolio  en electronic portfolio  
485 estudis de doctorat / doctoral studies ca postdoctoral terme pral. es postdoctoral  en postdoctoral  
486 formació i estudis / education and studies ca pràcticum terme pral. es prácticum  en practicum  
487 formació i estudis / education and studies ca pràctiques terme pral. es prácticas  en practical classes  en practicals  
488 formació i estudis / education and studies ca pràctiques en empresa terme pral. es prácticas en empresas  en internship  en work placement  
489 estudis de doctorat / doctoral studies ca predoctoral terme pral. es predoctoral  en predoctoral  
490 formació i estudis / education and studies ca pregrau terme pral. es pregrado  en undergraduate  
491 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca preinscripció terme pral. es preinscripción  en pre-enrolment  en pre-registration  
492 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca prematrícula terme pral. es prematrícula  en pre-enrolment  en pre-registration  
493 avaluació / assessment ca premi extraordinari terme pral. es premio extraordinario  en special award  en special prize  
494 estudis de doctorat / doctoral studies ca premi extraordinari de doctorat terme pral. es premio extraordinario de doctorado  en special doctoral award  
495 recerca / research ca prepublicació terme pral.n f ca publicació preliminar terme pral.n f es preprint  es prepublicación  es publicación preliminar  en preprint  
496 personal / personnel ca president | presidenta terme pral. es presidente | presidenta  en chair  en chairperson  en president  
497 estudis de doctorat / doctoral studies ca president del tribunal | presidenta del tribunal terme pral. es presidente del tribunal | presidenta del tribunal  en chair of the examination committee  
498 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca preus públics terme pral. es precios públicos  en government-regulated fees  
499 recerca / research ca primer autor | primera autora terme pral.n m, f es primer autor | primera autora  en first author  en lead author  en principal author  
500 formació i estudis / education and studies ca primer cicle terme pral. es primer ciclo  en first cycle  
501 seu electrònica / electronic office ca procediment administratiu electrònic terme pral. es procedimiento administrativo electrónico  en electronic administrative procedure  
502 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca procediment de resolució de conflictes terme pral. es procedimiento de resolución de conflictos  en conflict resolution procedure  
503 recerca / research ca producció científica terme pral.n f es producción científica  en research output  en research production  
504 recerca / research ca productivitat científica terme pral.n f es productividad científica  en research productivity  
505 personal / personnel ca professor agregat | professora agregada terme pral. ca professor contractat doctor | professora contractada doctora terme pral. es profesor agregado | profesora agregada  es profesor contratado doctor | profesora contratada doctora  en associate professor [US]  en senior lecturer [UK]  
506 personal / personnel ca professor amb contracte permanent | professora amb contracte permanent terme pral. es profesor con contrato permanente | profesora con contrato permanente  en lecturer on an open-ended contract [UK]  en professor on an open-ended contract [US]  
507 personal / personnel ca professor amb contracte temporal | professora amb contracte temporal terme pral. es profesor con contrato temporal | profesora con contrato temporal  en lecturer on a fixed-term contract [UK]  en professor on a fixed-term contract [US]  
508 personal / personnel ca professor associat | professora associada terme pral. es profesor asociado | profesora asociada  en adjunct lecturer [UK]  en adjunct professor [US]  
509 personal / personnel ca professor col·laborador | professora col·laboradora terme pral. es profesor colaborador | profesora colaboradora  en collaborating lecturer [UK]  en collaborating professor [US]  
510 personal / personnel ca professor convidat | professora convidada terme pral. es profesor invitado | profesora invitada  en guest scholar  
511 personal / personnel ca professor emèrit | professora emèrita terme pral. es profesor emérito | profesora emérita  en emeritus professor  
512 personal / personnel ca professor honorari | professora honorària terme pral. es profesor honorario | profesora honoraria  en honorary lecturer [UK]  en honorary professor [US]  
513 personal / personnel ca professor interí | professora interina terme pral. es profesor interino | profesora interina  en temporary lecturer [UK]  en temporary professor [US]  
514 personal / personnel ca professor titular d'escola universitària | professora titular d'escola universitària terme pral. es profesor titular de escuela universitaria | profesora titular de escuela universitaria  en university school associate professor [US]  en university school senior lecturer [UK]  
515 personal / personnel ca professor titular d'universitat | professora titular d'universitat terme pral. es profesor titular de universidad | profesora titular de universidad  en associate professor [US]  en senior lecturer [UK]  
516 personal / personnel ca professor visitant | professora visitant terme pral. es profesor visitante | profesora visitante  en visiting lecturer [UK]  en visiting professor [US]  
517 personal / personnel ca professorat terme pral. es profesorado  en teaching staff  
518 personal / personnel ca professorat dels cossos docents universitaris terme pral. es profesorado de los cuerpos docentes universitarios  en university teaching staff  
519 estudis de doctorat / doctoral studies ca programa de doctorat terme pral. es programa de doctorado  en doctoral programme  
520 estudis de doctorat / doctoral studies ca programa de doctorat interdepartamental terme pral. es programa de doctorado interdepartamental  en interdepartmental doctoral programme  
521 estudis de doctorat / doctoral studies ca programa de doctorat interuniversitari terme pral. es programa de doctorado interuniversitario  en interuniversity doctoral programme  en joint doctoral programme  
522 mobilitat / mobility ca programa de mobilitat i intercanvi terme pral. es programa de movilidad e intercambio  en mobility and exchange programme  
523 recerca / research ca programa marc terme pral.n m es programa marco  en framework programme  
524 recerca / research ca projecte d'R+D terme pral.n m ca projecte de recerca i desenvolupament terme pral.n m es proyecto de I+D  es proyecto de investigación y desarrollo  en R&D project  en research and development project  
525 recerca / research ca projecte de recerca terme pral.n m es proyecto de investigación  en research project  
526 recerca / research ca projecte de recerca industrial terme pral.n m es proyecto de investigación industrial  en industrial research project  
527 estudis de doctorat / doctoral studies ca projecte de tesi terme pral. ca proposta de tesi terme pral. es propuesta de tesis  es proyecto de tesis  en thesis project  en thesis proposal  
528 recerca / research ca projecte finançat terme pral.n m es proyecto financiado  en funded project  
529 recerca / research ca propietat intel·lectual terme pral.n f es propiedad intelectual  en intellectual property  en IP  
530 recerca / research ca prospectiva tecnològica terme pral.n f es prospectiva tecnológica  en technology foresight  
531 seu electrònica / electronic office ca protecció de dades terme pral. es protección de datos  en data protection  
532 seu electrònica / electronic office ca protecció de dades de caràcter personal terme pral.n f es protección de datos de carácter personal  en protection of personal data  
533 avaluació / assessment ca prova de selectivitat terme pral. es prueba de selectividad  en university entrance examination  
534 formació i estudis / education and studies ca quadrimestre terme pral. es cuatrimestre  en semester  
535 miscel·lània / miscellaneous ca quinquenni terme pral. es quinquenio  en five-yearly increment  
536 recerca / research ca recerca científica i desenvolupament tecnològic terme pral.n f ca recerca i desenvolupament terme pral.n f ca R+D siglan f es investigación científica y desarrollo  es I+D  en scientific research and technological development  en R&D  
537 seu electrònica / electronic office ca rebut electrònic terme pral. es recibo electrónico  en e-receipt  en electronic receipt  
538 recerca / research ca recensió terme pral.n f ca ressenya terme pral.n f ca ressenya bibliogràfica terme pral.n f es recensión  es reseña  en review  
539 estudis de doctorat / doctoral studies ca recerca aplicada terme pral.n f es investigación aplicada  en applied research  
540 recerca / research ca recerca bàsica terme pral.n f es investigación básica  en basic research  en fundamental research  en pure research  
541 recerca / research ca recerca clínica terme pral. es investigación clínica  en clinical research  
542 recerca / research ca recerca de frontera terme pral.n f es investigación de frontera  en frontier research  
543 estudis de doctorat / doctoral studies ca recerca postdoctoral terme pral. es investigación postdoctoral  en postdoctoral research  
544 estudis de doctorat / doctoral studies ca recerca predoctoral terme pral. es investigación predoctoral  en predoctoral research  
545 recerca / research ca recerca translacional terme pral. es investigación translacional  en translational research  
546 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca reconeixement de crèdits terme pral. es reconocimiento de créditos  en recognised credit transfer  
547 òrgans de govern / governing bodies ca rector | rectora terme pral. es rector | rectora  en president  en rector  
548 òrgans de govern / governing bodies ca rectorat terme pral. es rectorado  en office of the president  en office of the rector  
549 estudis de doctorat / doctoral studies ca règim de dedicació terme pral. es régimen de dedicación  en full- or part-time study  
550 seu electrònica / electronic office ca registre electrònic terme pral.n m es registro electrónico  en e-registry  en electronic registry  
551 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca registre general terme pral. es registro general  en general registry  
552 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca reglament terme pral. es reglamento  en regulations  
553 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca reial decret terme pral. es real decreto  en royal decree  
554 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca rendiment acadèmic terme pral. es rendimiento académico  en minimum academic progress  
555 recerca / research ca renovació terme pral.n f es renovación  en renewal  
556 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca renúncia terme pral. es renuncia  en withdrawal  
557 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca renunciar [a] terme pral. es renunciar  en withdraw, to  
558 recerca / research ca repositori terme pral.n m es repositorio  en repository  
559 estudis de doctorat / doctoral studies ca repositori institucional terme pral. es repositorio institucional  en institutional repository  
560 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca requisits de permanència terme pral. es requisitos de permanencia  en academic progress requirements  
561 formació i estudis / education and studies ca requisits formatius complementaris terme pral. es requisitos formativos complementarios  en supplementary course requirements  
562 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca reserva de plaça terme pral. es reserva de plaza  en deferral  
563 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca reserva de places terme pral. es reserva de plazas  en quota  
564 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca resguard del títol terme pral. es resguardo del título  en provisional degree certificate  
565 estudis de doctorat / doctoral studies ca resolució d'admissió terme pral. es resolución de admisión  en admission decision  en admission outcome  
566 recerca / research ca responsabilitat social terme pral.n f es responsabilidad social  en social responsibility  
567 estudis de doctorat / doctoral studies ca responsable acadèmic | responsable acadèmica terme pral. es responsable académico | responsable académica  en academic coordinator  
568 estudis de doctorat / doctoral studies ca responsable administratiu | responsable administrativa terme pral. es responsable administrativo | responsable administrativa  en administrative coordinator  
569 estudis de doctorat / doctoral studies ca resultats de la recerca terme pral. es resultados de la investigación  en research findings  en research results  
570 recerca / research ca resum terme pral. es resumen  en abstract  
571 estudis de doctorat / doctoral studies ca resum de la tesi terme pral. es resumen de la tesis  en thesis abstract  en thesis summary  
572 recerca / research ca revista científica terme pral.n f es revista científica  en academic journal  en scientific journal  
573 recerca / research ca revista d'impacte terme pral. es revista de impacto  en high-impact journal  
574 recerca / research ca revista indexada terme pral. es revista indexada  en indexed journal  
575 seu electrònica / electronic office ca revocació de certificats terme pral. es revocación de certificados  en certificate revocation  
576 òrgans de govern / governing bodies ca secretari | secretària terme pral. es secretario | secretaria  en secretary  
577 estudis de doctorat / doctoral studies ca secretari del tribunal | secretària del tribunal terme pral. es secretario del tribunal | secretaria del tribunal  en secretary of the examination committee  
578 òrgans de govern / governing bodies ca secretari general | secretària general terme pral. es secretario general | secretaria general  en general secretary  
579 òrgans de govern / governing bodies ca secretaria terme pral. es secretaría  en office of the secretary  
580 òrgans de govern / governing bodies ca secretaria general terme pral. es secretaría general  en office of the general secretary  
581 seu electrònica / electronic office ca segell de data i hora terme pral. ca segell de temps terme pral. es sello de tiempo  en timestamp  
582 miscel·lània / miscellaneous ca segell de qualitat de l'AQU terme pral. es sello de calidad de la AQU  en AQU quality label  
583 seu electrònica / electronic office ca segell electrònic terme pral.n m es sello electrónico  en e-seal  en electronic seal  
584 seu electrònica / electronic office ca segellament de temps terme pral.n m es sellado de tiempo  en timestamping  
585 formació i estudis / education and studies ca segon cicle terme pral. es segundo ciclo  en second cycle  
586 estudis de doctorat / doctoral studies ca seguiment anual terme pral. es seguimiento anual  en annual progress review  
587 formació i estudis / education and studies ca semestre terme pral. es semestre  en semester  
588 estudis de doctorat / doctoral studies ca seminari de recerca terme pral. es seminario de investigación  en research seminar  
589 seu electrònica / electronic office ca servei administratiu electrònic terme pral. es servicio administrativo electrónico  en electronic administrative service  
590 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca servei de gestió acadèmica terme pral. es servicio de gestión académica  en academic management service  
591 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca servei de gestió econòmica terme pral. es servicio de gestión económica  en accounts and finance service  
592 titulats i títols / degree holders and degrees ca suplement europeu al títol terme pral. ca SET sigla es suplemento europeo al título  es SET  en Diploma Supplement  en DS  
593 seu electrònica / electronic office ca Seu Electrònica terme pral.n f es Sede Electrónica  en Electronic Office  
594 seu electrònica / electronic office ca seu electrònica terme pral. es sede electrónica  en e-services portal  
595 miscel·lània / miscellaneous ca sexenni terme pral. es sexenio  en six-year period  
596 seu electrònica / electronic office ca signatura digital terme pral. es firma digital  en digital signature  
597 seu electrònica / electronic office ca signatura electrònica terme pral.n f es firma electrónica  en e-signature  en electronic signature  
598 seu electrònica / electronic office ca signatura electrònica avançada terme pral.n f es firma electrónica avanzada  en advanced e-signature  en advanced electronic signature  
599 seu electrònica / electronic office ca signatura electrònica reconeguda terme pral. es firma electrónica cualificada  es firma electrónica reconocida  en qualified e-signature  en qualified electronic signature  
600 seu electrònica / electronic office ca signatura electrònica simple terme pral.n f es firma electrónica simple  en simple e-signature  en simple electronic signature  
601 òrgans de govern / governing bodies ca síndic de greuges terme pral. ca sindicatura de greuges terme pral. es oficina del defensor universitario  en ombuds office  
602 òrgans de govern / governing bodies ca síndic de greuges | síndica de greuges terme pral. es defensor universitario | defensora universitaria  en ombuds officer  
603 seu electrònica / electronic office ca sistema de signatura electrònica terme pral. es sistema de firma electrónica  en electronic signature system  
604 recerca / research ca societat de la informació terme pral.n f ca societat del coneixement terme pral.n f es sociedad de la información  es sociedad del conocimiento  en information society  en knowledge society  
605 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca sol·licitud terme pral. es solicitud  en application  
606 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca sol·licitud d'ampliació de matrícula terme pral. es solicitud de ampliación de matrícula  en add/drop form  
607 seu electrònica / electronic office ca sol·licitud electrònica terme pral.n f es solicitud electrónica  en e-application  en e-request  en online application  en online request  
608 òrgans de govern / governing bodies ca subdirecció terme pral. es subdirección  en office of the assistant director  en office of the deputy director  
609 personal / personnel ca subdirector | subdirectora terme pral. es subdirector | subdirectora  en assistant director  en deputy director  
610 òrgans de govern / governing bodies ca subdirector de centre | subdirectora de centre terme pral. es subdirector de centro | subdirectora de centro  en faculty assistant director  en school assistant director  
611 recerca / research ca substitució terme pral.n f es substitución  en replacement  
612 recerca / research ca subvenció terme pral.n f es subvención  en grant  en subsidy  
613 titulats i títols / degree holders and degrees ca suficiència investigadora terme pral. es suficiencia investigadora  en research proficiency  
614 avaluació / assessment ca summa cum laude terme pral. es summa cum laude  en summa cum laude  
615 personal / personnel ca suplent terme pral. es suplente  en substitute  
616 avaluació / assessment ca suspens terme pral. es suspenso  en F  en fail  
617 seu electrònica / electronic office ca suspensió terme pral.n f es suspensión  en suspension  
618 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca taula retributiva terme pral. es tabla retributiva  es tabla salarial  en salary scale  
619 seu electrònica / electronic office ca tauler d'anuncis electrònic terme pral.n m es tablero de anuncios electrónico  en e-noticeboard  en electronic noticeboard  
620 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca taxa acadèmica terme pral. es tasa académica  en academic fee  
621 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca taxa de matrícula terme pral. es tasa de matrícula  en tuition fee  
622 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca taxes d'expedició terme pral. es tasas de expedición  en issuance fee  
623 personal / personnel ca tècnic | tècnica terme pral. es técnico | técnica  en officer  en specialist  en technician  
624 personal / personnel ca tècnic de laboratori | tècnica de laboratori terme pral.n m, f es técnico de laboratorio | técnica de laboratorio  en lab technician  en laboratory technician  
625 personal / personnel ca tècnic de manteniment | tècnica de manteniment terme pral.n m, f es técnico de mantenimiento | técnica de mantenimiento  en mantenance engineer  
626 personal / personnel ca tècnic de promoció lingüística | tècnica de promoció lingüística terme pral.n m, f es técnico de promoción lingüística | técnica de promoción lingüística  en language promotion specialist  
627 personal / personnel ca tècnic mitjà | tècnica mitjana terme pral. es técnico medio | técnica media  en mid-level officer  en mid-level specialist  en mid-level technician  
628 personal / personnel ca tècnic superior | tècnica superior terme pral. es técnico superior | técnica superior  en senior officer  en senior specialist  en senior technician  
629 formació i estudis / education and studies ca temari terme pral. es temario  en syllabus  
630 estudis de doctorat / doctoral studies ca tercer cicle terme pral. es tercer ciclo  en doctoral studies  en third cycle  
631 formació i estudis / education and studies ca tesi terme pral. es tesis  en thesis  
632 estudis de doctorat / doctoral studies ca tesi com a compendi de publicacions terme pral. ca tesi per compendi de publicacions terme pral. es tesis por compendio de publicaciones  en article thesis  en article-based thesis  en compilation thesis  en thesis by publication  
633 estudis de doctorat / doctoral studies ca tesi doctoral terme pral. es tesis doctoral  en doctoral thesis  
634 estudis de doctorat / doctoral studies ca tesi doctoral encriptada terme pral. es tesis doctoral cifrada  en encrypted copy of the doctoral thesis  
635 formació i estudis / education and studies ca tesina terme pral. es tesina  en dissertation  en thesis  
636 titulats i títols / degree holders and degrees ca títol terme pral. es título  en certificate  
637 estudis de doctorat / doctoral studies ca títol de doctor / doctora terme pral.n m es título de doctor / doctora  en doctoral degree  en doctorate  
638 titulats i títols / degree holders and degrees ca títol de grau terme pral. es título de grado  en bachelor's degree  
639 titulats i títols / degree holders and degrees ca títol de màster terme pral. es título de máster  en master's degree  
640 titulats i títols / degree holders and degrees ca títol de postgrau terme pral. es título de posgrado  es título de postgrado  en postgraduate degree  en postgraduate qualification  
641 titulats i títols / degree holders and degrees ca títol propi terme pral. es título propio  en (name of university)-specific degree  
642 titulats i títols / degree holders and degrees ca titulació terme pral. es titulación  en degree  
643 titulats i títols / degree holders and degrees ca titulació de primer cicle terme pral. es titulación de primer ciclo  en first-cycle degree  
644 titulats i títols / degree holders and degrees ca titulació de segon cicle terme pral. es titulación de segundo ciclo  en second-cycle degree  
645 titulats i títols / degree holders and degrees ca titulat | titulada terme pral. es titulado | titulada  en degree holder  
646 miscel·lània / miscellaneous ca tram de docència terme pral. ca tram docent terme pral. es tramo de docencia  es tramo docente  en teaching premium  
647 miscel·lània / miscellaneous ca tram de recerca terme pral. es tramo de investigación  en research premium  
648 seu electrònica / electronic office ca tràmit electrònic terme pral.n m es trámite electrónico  en electronic procedure  en electronic task  
649 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca tramitació terme pral. es tramitación  en administrative procedures  en administrative proceedings  en administrative process  
650 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca trampolí tecnològic terme pral. es trampolín tecnológico  en technological springboard  
651 recerca / research ca transferència de coneixement terme pral.n f es transferencia de conocimiento  en knowledge transfer  
652 recerca / research ca transferència de resultats terme pral.n f es transferencia de resultados  en transfer of results  
653 recerca / research ca transferència de tecnologia terme pral.n f es transferencia de tecnología  en technology transfer  
654 seu electrònica / electronic office ca transmissió de dades terme pral.n f es transmisión de datos  en data transmission  
655 seu electrònica / electronic office ca transparència terme pral.n f es transparencia  en transparency  
656 formació i estudis / education and studies ca transversal terme pral. es transversal  en cross-disciplinary  en transferable  
657 tràmits administratius i documentació / administrative procedures and documentation ca trasllat d'expedient terme pral. es traslado de expediente  en academic record transfer  
658 formació i estudis / education and studies ca treball de fi de grau terme pral. ca treball final de grau terme pral. es trabajo de fin de grado  en bachelor's thesis  
659 formació i estudis / education and studies ca treball de fi de màster terme pral. ca treball final de màster terme pral. es trabajo de fin de máster  en master's thesis  
660 estudis de doctorat / doctoral studies ca tribunal de tesi terme pral. es tribunal de tesis  en thesis examination committee  en thesis examination panel  
661 miscel·lània / miscellaneous ca trienni terme pral. es trienio  en three-yearly increment  
662 formació i estudis / education and studies ca trimestre terme pral. es trimestre  en term  
663 estudis de doctorat / doctoral studies ca tutela acadèmica terme pral. es tutela académica  en academic supervision  
664 estudis de doctorat / doctoral studies ca tutor de la tesi | tutora de la tesi terme pral. es tutor de tesis | tutora de tesis  en thesis tutor  
665 formació i estudis / education and studies ca tutoria terme pral. es tutoría  en tutorial  en tutoring  
666 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat d'Alacant terme pral. ca UA sigla es Universidad de Alicante  es UA  en University of Alacant  en UA  
667 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Autònoma de Barcelona terme pral. ca UAB sigla es Universitat Autònoma de Barcelona  es UAB  en Universitat Autònoma de Barcelona  en UAB  
668 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Barcelona terme pral. ca UB sigla es Universidad de Barcelona  es UB  en University of Barcelona  en UB  
669 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat d'Andorra terme pral. ca UdA sigla es Universitat d'Andorra  es UdA  en Universitat d'Andorra  en UdA  
670 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Girona terme pral. ca UdG sigla es Universidad de Girona  es UdG  en University of Girona  en UdG  
671 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Lleida terme pral. ca UdL sigla es Universidad de Lleida  es UdL  en University of Lleida  en UdL  
672 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de les Illes Balears terme pral. ca UIB sigla es Universidad de las Illes Balears  es UIB  en University of the Balearic Islands  en UIB  
673 centres docents i de recerca / schools and research centres ca UIC Barcelona terme pral. ca Universitat Internacional de Catalunya terme pral. es Universitat Internacional de Catalunya  en Universitat Internacional de Catalunya  
674 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Internacional de València terme pral. ca Universitat Internacional Valenciana terme pral. ca UIV sigla es Universidad Internacional Valenciana  es UIV  en Valencian International University  en VIU  
675 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Jaume I terme pral. ca UJI sigla es Universitat Jaume I  es UJI  en Universitat Jaume I  en UJI  
676 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Miguel Hernández d'Elx terme pral. ca UMH sigla es Universidad Miguel Hernández de Elche  es UMH  en Miguel Hernández University of Elche  en UMH  
677 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca unitat terme pral. es unidad  en unit  
678 centres docents i de recerca / schools and research centres ca universitat terme pral. es universidad  en university  
679 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Abat Oliba CEU terme pral. es Universidad Abat Oliba CEU  en Abat Oliba CEU University  
680 departaments, serveis i altres institucions / departments, services and other institutions ca universitat d'estiu terme pral. es universidad de verano  en summer university  
681 miscel·lània / miscellaneous ca Universitat de Catalunya terme pral. es Universidad de Cataluña  en University of Catalonia  
682 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Perpinyà Via Domitia terme pral. ca UPVD sigla es Universidad de Perpiñán Via Domitia  es UPVD  en University of Perpignan Via Domitia  en UPVD  
683 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Sàsser terme pral. es Universidad de Sassari  en University of Sassari  
684 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de València terme pral. ca UV sigla es Universitat de València  es UV  en Universitat de València  en UV  
685 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya terme pral. ca UVic-UCC sigla es Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña  es UVic-UCC  en University of Vic - Central University of Catalonia  en UVic-UCC  
686 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Oberta de Catalunya terme pral. ca UOC sigla es Universitat Oberta de Catalunya  es UOC  en Universitat Oberta de Catalunya  en UOC  
687 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Politècnica de Catalunya terme pral. ca UPC sigla es Universitat Politècnica de Catalunya  es UPC  en Universitat Politècnica de Catalunya  en UPC  
688 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Politècnica de València terme pral. ca UPV sigla es Universitat Politècnica de València  es UPV  en Universitat Politècnica de València  en UPV  
689 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Pompeu Fabra terme pral. ca UPF sigla es Universidad Pompeu Fabra  es UPF  en Pompeu Fabra University  en UPF  
690 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Ramon Llull terme pral. ca URL sigla es Universidad Ramon Llull  es URL  en Ramon Llull University  en URL  
691 centres docents i de recerca / schools and research centres ca Universitat Rovira i Virgili terme pral. ca URV sigla es Universitat Rovira i Virgili  es URV  en Universitat Rovira i Virgili  en URV  
692 seu electrònica / electronic office ca validació de documents terme pral.n f ca verificació de documents terme pral.n f es validación de documentos  es verificación de documentos  en document validation  en document verification  
693 seu electrònica / electronic office ca validació de signatura terme pral.n f ca verificació de signatura terme pral.n f es validación de firma  es verificación de firma  en signature validation  en signature verification  
694 recerca / research ca viabilitat econòmica terme pral.n f es viabilidad económica  en economic feasibility  
695 òrgans de govern / governing bodies ca vicedegà | vicedegana terme pral. es vicedecano | vicedecana  en vice-dean  
696 òrgans de govern / governing bodies ca vicedeganat terme pral. es vicedecanato  en office of the vice-dean  
697 òrgans de govern / governing bodies ca vicegerència terme pral. es vicegerencia  en office of the deputy general manager  
698 òrgans de govern / governing bodies ca vicegerent | vicegerenta terme pral. es vicegerente | vicegerenta  en deputy general manager  
699 òrgans de govern / governing bodies ca vicerector | vicerectora terme pral. es vicerrector | vicerrectora  en vice-president  en vice-rector  
700 òrgans de govern / governing bodies ca vicerectorat terme pral. es vicerrectorado  en office of the vice-president  en office of the vice-rector  
701 recerca / research ca vigilància tecnològica terme pral.n f es vigilancia tecnológica  en technology watch  
702 cultura i llengua / culture and language ca voluntari lingüístic | voluntària lingüística terme pral. es voluntario lingüístico | voluntaria lingüística  en language volunteer  
703 cultura i llengua / culture and language ca voluntariat lingüístic terme pral. es voluntariado lingüístico  en language volunteering  
704 seu electrònica / electronic office ca votació electrònica terme pral. es votación electrónica  en e-voting  en electronic voting  
705 recerca / research ca xarxa de recerca terme pral.n f es red de investigación  en research network  
706 miscel·lània / miscellaneous ca zona d'influència terme pral. es zona de influencia  en area of influence  en catchment area