Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 modelització assistencial ca abordatge interdisciplinari terme pral.n m es abordaje interdisciplinar  es abordaje interdisciplinario  en interdisciplinary approach  
2 modelització assistencial ca abordatge multidisciplinari terme pral.n m es abordaje multidisciplinar  es abordaje multidisciplinario  en multidisciplinary approach  
3 modelització assistencial ca àmbit assistencial terme pral.n m es ámbito asistencial  en setting of care  
4 modelització assistencial ca atenció 7×24 terme pral.n f es atención 7×24  en 24/7 attention  en out of hours care  
5 modelització assistencial ca atenció a la cronicitat terme pral.n f es abordaje de la cronicidad  es atención a la cronicidad  es gestión de la cronicidad  en chronic care  
6 modelització assistencial ca atenció domiciliària terme pral.n f ca servei d'atenció de salut a domicili sin. compl.n m es asistencia domiciliaria  es atención domiciliaria  es servicio de atención de salud a domicilio  en home care service  en home health care  
7 modelització assistencial ca atenció integrada terme pral.n f es atención integrada  es cuidados integrados  en integrated care  
8 modelització assistencial ca atenció integral terme pral.n f es atención integral  en integral care  
9 modelització assistencial ca atenció intermèdia terme pral.n f es atención intermedia  es cuidados intermedios  en intermediate care  
10 modelització assistencial ca atenció pal·liativa terme pral.n f es atención paliativa  es cuidados paliativos  en palliative care  
11 modelització assistencial ca atenció proactiva terme pral.n f es atención proactiva  es cuidados proactivos  es seguimiento proactivo  en proactive care  
12 modelització assistencial ca atenció reactiva terme pral.n f es atención reactiva  en reactive care  
13 modelització assistencial ca atenció sociosanitària terme pral.n f es atención sociosanitaria  en health and social care  en integrated health and social care  en residential care  
14 modelització assistencial ca autocura terme pral.n f es autocuidado  en self-care  
15 conceptes generals ca comorbiditat terme pral.n f es comorbilidad  es morbilidad asociada  en co-morbidity  en comorbidity  
16 conceptes generals ca complexitat terme pral.n f es complejidad  en complex situation  
17 conceptes generals ca conciliació terapèutica terme pral.n f es conciliación de la medicación  es conciliación terapéutica  en medication reconciliation  
18 conceptes generals ca cronicitat terme pral.n f es cronicidad  en chronicity  
19 conceptes generals ca deficiència terme pral.n f es deficiencia  en deficiency  
20 conceptes generals ca dependència terme pral.n f es dependencia  en dependency  
21 conceptes generals ca desprescripció terme pral.n f es desprescripción  en deprescribing  
22 conceptes generals ca dimensió espiritual terme pral.n f es dimensión espiritual  en spiritual dimension  
23 conceptes generals ca discapacitat terme pral.n f es discapacidad  en disability  
24 conceptes generals ca obstinació terapèutica terme pral.n f ca distanàsia sin. compl.n f es distanasia  es obstinación terapéutica  en dysthanasia  en therapeutic obstinacy  en therapeutic overzealousness  
25 conceptes generals ca edatisme terme pral.n m es ageísmo  es edadismo  es edaísmo  es edatismo  en ageism  en agism  
26 modelització assistencial ca educació en grup terme pral.n f ca educació grupal sin. compl.n f es educación en grupo  es educación grupal  en group education  
27 conceptes generals ca estil de vida saludable terme pral.n m es estilo de vida saludable  en healthy lifestyle  
28 modelització assistencial ca estratègia multipalanca terme pral.n f es estrategia multipalanca  en multidimensional strategy  
29 instruments ca estratificació terme pral.n f es estratificación  en stratification  
30 conceptes generals ca factor de risc terme pral.n m es factor de riesgo  en risk factor  
31 modelització assistencial ca gestió de casos terme pral.n f es gestión de casos  en case management  
32 modelització assistencial ca gestió de cures terme pral.n f es gestión de cuidados  en care management  
33 instruments ca guia de pràctica clínica terme pral.n f ca GPC siglan f es guía de práctica clínica  es GPC  en clinical guideline  en clinical practice guidelines  en practice guideline  en CPG  
34 modelització assistencial ca grup psicoeducatiu terme pral.n m es grupo psicoeducativo  en psycho-educational group  
35 instruments ca història clínica compartida de Catalunya terme pral.n f ca HCCC siglan f es historia clínica compartida de Cataluña  en integrated electronic clinical record of Catalonia  
36 modelització assistencial ca hospital de dia terme pral.n m es hospital de día  en day care center  en day hospital  
37 modelització assistencial ca hospitalització domiciliària terme pral.n f es hospitalización a domicilio  es hospitalización domiciliaria  es HaD  es HD  en domiciliary hospitalization  en home hospitalization  en hospital at home  en HH  
38 conceptes generals ca hospitalització potencialment evitable terme pral.n f es hospitalización potencialmente evitable  en avoidable emergency admission  
39 modelització assistencial ca infermer d'enllaç | infermera d'enllaç terme pral.n m, f es enfermero de enlace  en liaison nurse  
40 modelització assistencial ca model d'atenció a la cronicitat avançada terme pral.n m ca MACA siglan m
41 pacients ca malaltia minoritària terme pral.n f ca malaltia rara sin. compl.n f es enfermedad poco común  es enfermedad rara  en rare disease  en rare illness  
42 instruments ca matriu de cures terme pral.n f es cuadro de cuidados  en square of care  
43 conceptes generals ca minusvalidesa terme pral.n f es minusvalía  en handicap  
44 modelització assistencial ca model d'atenció terme pral.n m es modelo de atención  en model of care  
45 instruments ca model predictiu terme pral.n m es modelo predictivo  en predictive model  
46 conceptes generals ca multimòrbid -a terme pral.adj es multimórbido  es pluripatológico  en multimorbid  
47 conceptes generals ca multimorbiditat terme pral.n f es multimorbilidad  es pluripatología  es polipatología  en multimorbidity  
48 conceptes generals ca necessitats de salut terme pral.n f pl es necesidades de salud  en health needs  
49 conceptes generals ca necessitats pal·liatives terme pral.n f pl es necesidades paliativas  en palliative needs  
50 instruments ca NECPAL terme pral.n m es NECPAL  en palliative needs assessment tool  
51 pacients ca pacient crònic | pacient crònica terme pral.n m, f es enfermo crónico  es paciente crónico  en chronic care patient  en chronic patient  
52 pacients ca pacient crònic complex | pacient crònica complexa terme pral.n m, f ca PCC siglan m, f es paciente crónico complejo  en chronic complex patient  en complex chronic patient  en multimorbid chronic patient  en patient with multichronic conditions  
53 pacients ca pacient en fase avançada terme pral.n m, f es paciente en fase avanzada  en advanced chronic patient  
54 pacients ca pacient expert | pacient experta terme pral.n m, f es paciente experto  en expert patient  
55 pacients ca pacient fràgil terme pral.n m, f es paciente frágil  en frail patient  
56 pacients ca pacient postagut | pacient postaguda terme pral.n m, f es enfermo postagudo  en postacute patient  
57 pacients ca pacient subagut | pacient subaguda terme pral.n m, f es enfermo subagudo  es paciente subagudo  en subacute patient  
58 modelització assistencial ca programa d'atenció domiciliària i equips de suport terme pral.n m ca PADES siglan m es equipo de atención domiciliaria  es equipo de soporte a la atención domiciliaria  es programa de atención domiciliaria y equipos de soporte  es ESAD  en home care team  en palliative care home health care services  
59 modelització assistencial ca pla de decisions anticipades terme pral.n m ca PDA siglan m es plan de decisiones anticipadas  en advance care planning  
60 instruments ca pla d'intervenció individualitzat terme pral.n m ca PII siglan m es plan individualizado de atención  es plan terapéutico individualizado  es plan terapéutico personalizado  es PTI  es PTP  en individualized care plan  en individualized treatment plan  en ITP  
61 conceptes generals ca polimedicació terme pral.n f es polifarmacia  en polipharmacy  
62 instruments ca prevenció per a la salut terme pral.n f es prevención de la salud  en prevention of health  
63 conceptes generals ca problema de salut crònic terme pral.n m es condición crónica  es problema de salud crónico  en chronic condition  en chronic health problem  en long-term condition  
64 instruments ca procés clínic integrat terme pral.n m es proceso clínico integrado  en integrated clinical pathway  
65 conceptes generals ca promoció de la salut terme pral.n f es promoción de la salud  en health promotion  
66 conceptes generals ca protecció de la salut terme pral.n f es protección de la salud  en health protection  
67 conceptes generals ca qualitat de vida relacionada amb la salut terme pral.n f ca QVRS siglan f es calidad de vida relacionada con la salud  es CVRS  en health-related quality of life  en HRQOL  
68 instruments ca recepta electrònica terme pral.n f es receta electrónica  en electronic prescription  
69 conceptes generals ca reingrés terme pral.n m es reingreso  en readmission  
70 conceptes generals ca revisió de la medicació terme pral.n f es revisión de la medicación  en medication review  
71 instruments ca ruta assistencial terme pral.n f ca via clínica sin. compl.n f es trayectoria clínica  es vía clínica  en clinical pathway  
72 modelització assistencial ca serveis socials bàsics terme pral.n m pl es servicios sociales básicos  en basic social care  en basic social services  
73 instruments ca tecnologies de la informació i la comunicació terme pral.n f pl ca TIC siglan f pl es tecnologías de la información y la comunicación  es TIC  en information and communication technologies  en ICT  
74 instruments ca telemedicina terme pral.n f es telemedicina  en telemedicine  
75 instruments ca telemonitoratge terme pral.n m es telemonitorización  en telemonitoring  
76 conceptes generals ca trajectòria de final de vida terme pral.n f es trayectoria de final de vida  en end of life trajectory  
77 modelització assistencial ca transició assistencial terme pral.n f es transición asistencial  en transitional care  
78 conceptes generals ca unitat de llarga estada terme pral.n f es unidad de larga estancia  en long-term stay unit  
79 conceptes generals ca unitat de mitjana estada terme pral.n f es unidad de media estancia  en convalescence unit  en medium-term stay unit  
80 instruments ca xarxa social terme pral.n f es red social  en social network