Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 materials > fusta > fusta massissa ca sipo terme pral.n m ca abebai sin. compl.n m es abebay  es sipo  fr assié  fr sipo  en sipo  en utile  
2 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca acoblament terme pral.n m es acoplamiento  fr accouplement  en coupling  
3 construccions > unions ca acoblament terme pral.n m es acoplamiento  es unión  fr accouplement  fr assemblage  en joint  
4 construccions > unions ca acoblament de cadell i ànima terme pral.n m es unión de ranura y lengüeta  fr assemblage à rainure et languette  en tongue-and-groove joint  
5 construccions > unions ca emboetat terme pral.n m ca acoblament emboetat sin. compl.n m es unión machihembrada  fr assemblage à rainure et languette  fr bouvetage  en tongue-and-groove joint  
6 construccions > unions ca junta encadellada terme pral.n f ca acoblament encadellat sin. compl.n m es junta machihembrada  fr assemblage à rainure et languette  en tongue-and-groove joint  
7 construccions > unions ca acoblament galzat terme pral.n m es unión por rebajo  fr assemblage à feuillure  en rabbet joint  
8 construccions > unions ca junta plana terme pral.n f ca acoblament pla sin. compl.n m es unión a tope  fr assemblage à plat joint  en butted joint  en square joint  
9 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca acoblar terme pral.v tr es acoplar  fr accoupler  fr assembler  fr coupler  en join, to  
10 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca obrar cara i cantell terme pral.v intr ca adreçar cara i cantell sin. compl.v intr ca fer cara i cantell sin. compl.v intr ca passar cara i cantell sin. compl.v intr en square up, to  
11 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca aerògraf terme pral.n m es aerógrafo  fr aérographe  en spray gun  
12 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca obrar terme pral.v tr ca afaiçonar sin. compl.v tr es labrar  es obrar  fr façonner  fr ouvrer  en work, to  
13 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca afinament terme pral.n m es afinamiento  fr affinement  en stropping  
14 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca ajustament terme pral.n m ca afinament sin. compl.n m es afinado  es ajuste  fr ajustement  fr réglage  en adjustment  en set  
15 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca afinar terme pral.v tr es afinar  fr affiner  en strop, to  
16 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca trempar terme pral.v tr ca afinar sin. compl.v tr ca ajustar sin. compl.v tr ca temprar sin. compl.v tr es ajustar  fr ajuster  fr régler  en adjust, to  en set, to  
17 materials > altres materials > coles ca cola animal terme pral.n f ca aiguacuit sin. compl.n m ca cola de gelatina sin. compl.n f es cola animal  es cola de gelatina  fr colle animale  fr colle de gélatine  en animal glue  en gelatine glue  
18 materials > fusta > elements de la fusta ca aigües terme pral.n f pl es aguas  fr grain du bois  en wood grain  
19 materials > fusta > fusta massissa ca aiús terme pral.n m ca samba sin. compl.n f es ayus  es obeche  es samba  fr ayous  fr obéché  fr samba  en obeche  en samba  en wawa  
20 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca aixa terme pral.n f es azuela  fr herminette  en adze  
21 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca cap de frare terme pral.n m ca aixamfranador sin. compl.n m ca broca d'aixamfranar sin. compl.n f ca broca de cap de frare sin. compl.n f es avellanador  es broca de avellanar  fr fraise  fr fraise conique  en countersink bit  
22 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca aixamfranar terme pral.v tr es achaflanar  fr chanfreiner  en bevel, to  
23 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca aixola terme pral.n f es azuela  fr herminette  en adze  
24 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca ajuntadora de fulloles terme pral.n f es cosedora de chapa  fr assembleuse de placage  fr jointeuse de placage  en veneer jointer  en veneer-jointing machine  
25 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca ajustar terme pral.v tr ca fer avenir sin. compl.v tr es ajustar  fr ajuster  en fit, to  
26 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca pala terme pral.n f ca ala sin. compl.n f es pala  fr pelle  en hinge blade  en hinge plate  
27 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca despulla terme pral.n f ca alambor sin. compl.n m es falseo  fr feuillure  en bevel  en rabbet  en rebate  
28 materials > fusta > elements de la fusta ca albeca terme pral.n f es albura  es alburno  fr aubier  en alburnum  en sapwood  
29 materials > fusta > fusta massissa ca àlber terme pral.n m ca arbre blanc sin. compl.n m es álamo  fr peuplier  en poplar  
30 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca alicates terme pral.n f pl es alicates  fr pinces  en pliers  
31 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca alimentador terme pral.n m es alimentador  fr alimentateur  en feeder  
32 materials > fusta > fusta massissa ca alzina terme pral.n f es encina  fr chêne vert  en evergreen oak  en holly oak  en holm oak  en ilex  
33 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca amidament terme pral.n m es medida  fr mesure  en measurement  
34 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca prendre mides terme pral.v prep ca amidar sin. compl.v tr es medir  fr mesurer  en measure, to  
35 materials > fusta > elements de la fusta ca anell de creixement terme pral.n m es anillo de crecimiento  fr cercle de croissance  fr cerne  en growth ring  
36 materials > fusta > elements de la fusta ca anell estacional terme pral.n m es anillo estacional  fr cercle saisonnier  en seasonal ring  
37 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca anell excèntric terme pral.n m es corazón excéntrico  fr cercle de croissance excentrique  en eccentric core  
38 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca anella terme pral.n f ca cap sin. compl.n m es anilla  es cabeza  fr anneau  fr bague  fr tête  en bow  
39 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle de despreniment terme pral.n m ca angle d'atac sin. compl.n m es ángulo de ataque  es ángulo de desprendimiento  fr angle d'attaque  en rake angle  
40 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle d'incidència terme pral.n m ca angle de destalonament sin. compl.n m es ángulo de incidencia  fr angle d'incidence  en relief angle  
41 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle de despulla terme pral.n m es ángulo de incidencia  fr angle de dépouille  fr passage  en clearance angle  en relief angle  
42 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle de tall terme pral.n m ca angle de fil sin. compl.n m es ángulo de corte  fr angle de coupe  en cutting angle  
43 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle de tall terme pral.n m es ángulo de corte  fr angle de coupe  en cutting angle  
44 característiques estructurals d'eines i màquines ca angle de treball terme pral.n m es ángulo de trabajo  fr angle de travail  fr biais  fr obliquité  en working angle  
45 construccions > unions ca ànima terme pral.n f ca ànima postissa sin. compl.n f es lengüeta postiza  fr fausse languette  en loose tongue  en spline  
46 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca anivellament terme pral.n m es nivelación  fr nivelage  fr nivellement  en levelling  
47 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca anivellar terme pral.v tr es nivelar  fr niveler  en level, to  
48 aparells, estris, eines i instruments ca aparell terme pral.n m es aparato  fr appareil  en machine  
49 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca aparellament terme pral.n m es aparejamiento  es preparativo  fr appariement  fr assemblage  en matching  
50 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca aparellar terme pral.v tr es aparejar  es preparar  fr apparier  fr assembler  en match, to  
51 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca apariar terme pral.v tr es aparear  fr accoupler  fr apparier  en couple, to  en join, to  
52 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca aplacadora de cantells terme pral.n f es chapeadora de cantos  fr plaqueuse de champ  fr plaqueuse de chant  en edge bander  
53 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca aplacar terme pral.v tr ca xapar sin. compl.v tr es chapar  fr plaquer  en veneer, to  
54 construccions > revestiments i paviments ca aplacat terme pral.n m es chapeado  fr placage  en veneering  
55 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola terme pral.n f ca aplacat sin. compl.n m ca xapa sin. compl.n f es chapa  fr placage  en veneer  
56 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca aplomar terme pral.v tr es aplomar  fr aplomber  en plumb, to  
57 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca aprenent de fusta terme pral.n m es sirviente  fr valet de chantier  
58 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca arbre terme pral.n m es árbol  fr arbre  en shaft  
59 construccions > arcs ca arc terme pral.n m es arco  fr arc  en arch  
60 construccions > arcs ca arc agut terme pral.n m es arco agudo  fr arc aigu  
61 construccions > arcs ca arc ogival terme pral.n m ca arc apuntat sin. compl.n m ca arc de punta d'ametlla sin. compl.n m ca arc gòtic sin. compl.n m es arco apuntado  es arco ojival  fr arc en ogive  en equilateral arch  en Gothic arch  en ogival arch  en pointed arch  
62 construccions > arcs ca arc carpanell terme pral.n m ca arc d'ansa de paner sin. compl.n m ca arc de nansa de cistell sin. compl.n m es arco apainelado  es arco carpanel  fr arc en anse de panier  en basket-handle arch  en three-centred arch  
63 construccions > arcs ca arc conopial terme pral.n m ca arc d'esquena d'ase sin. compl.n m es arco conopial  fr arc en accolade  en four-centred arch  en keel arch  en ogee arch  
64 construccions > arcs ca arc de ferradura terme pral.n m es arco arábigo  es arco de herradura  fr arc en fer à cheval  fr arc outrepassé  en horseshoe arch  en Moorish arch  
65 construccions > arcs ca arc de ferradura apuntat terme pral.n m es arco apuntado de herradura  fr arc ogival en fer à cheval  fr arc ogival outrepassé  en binding arch  
66 construccions > arcs ca arc de gola terme pral.n m ca arc escocès sin. compl.n m es arco en gola  es arco escocés  fr arc en doucine  en doucine arch  
67 construccions > arcs ca arc de mig punt terme pral.n m ca arc de punt rodó sin. compl.n m ca arc rodó sin. compl.n m es arco de medio punto  es arco redondo  fr arc en demi-cercle  fr arc en plein cintre  fr arc semi-circulaire  en Roman arch  en semicircular arch  it arco a tutto sesto  
68 construccions > arcs ca arc de punta de llança terme pral.n m ca arc ogival agut sin. compl.n m es arco alancetado  fr arc ogival aigu  en lancet arch  
69 construccions > arcs ca arc de tot punt terme pral.n m ca arc ogival perfecte sin. compl.n m es arco de punto entero  es arco de todo punto  fr arc en ogive  
70 construccions > arcs ca arc de volta de cordill terme pral.n m ca arc el·líptic sin. compl.n m es arco a vuelta de cordel  es arco elíptico  es arco parabólico  fr arc elliptique  en elliptical arch  
71 construccions > arcs ca arc deprimit terme pral.n m es arco deprimido  fr arc déprimé  en depressed arch  
72 construccions > arcs ca arc escarser terme pral.n m es arco escarzano  fr arc surbaissé  en scheme arch  en stilted arch  
73 construccions > arcs ca arc flamíger terme pral.n m es arco flamígero  fr arc flamboyant  en ogival arch  
74 construccions > arcs ca arc ogival rebaixat terme pral.n m es arco ojival rebajado  fr arc ogival surbaissé  en drop arch  
75 construccions > arcs ca arc ogival trencat terme pral.n m es arco ojival quebrado  fr arc brisé  en triangular arch  
76 construccions > arcs ca arc Tudor terme pral.n m es arco Tudor  fr arc Tudor  en Tudor arch  
77 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca caixa terme pral.n f ca arca sin. compl.n f es arca  es arcón  fr arque  fr coffre  en chest  
78 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca aresta terme pral.n f ca caire sin. compl.n m es arista  fr arête  en arris  
79 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca armar terme pral.v tr es armar  fr monter  en frame, to  
80 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca armari terme pral.n m es armario  fr armoire  en armoire  en cabinet  en cupboard  en wardrobe  
81 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca armella terme pral.n f es armella  fr bague  en bolt shaft  
82 materials > ferramenta > visos i cargols ca baga terme pral.n f ca armella sin. compl.n f es armella  es cáncamo  fr cheville à oeillet  fr piton  en screw ring  
83 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca armella mestra terme pral.n f es armella maestra  fr bague d'espagnolette  en bolt clasp  
84 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca arquibanc terme pral.n m es arquibanco  fr coffre à siège  en bench with drawers  
85 materials > fusta > elements dels arbres ca arrel terme pral.n f ca rel sin. compl.n f es raíz  fr racine  en root  
86 construccions > arcs ca línia d'arrencada terme pral.n f ca arrencada sin. compl.n f ca arrencament sin. compl.n m ca línia d'arrencament sin. compl.n f es cuerda  es línea de arranque  fr ligne de naissance  en springing line  
87 construccions > revestiments i paviments ca arrimador terme pral.n m es arrimadero  es guardasilla  fr antébois  en chair rail  en dado rail  
88 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca aspirador terme pral.n m ca extractor sin. compl.n m es aspirador  fr aspirateur  en sawdust collector  
89 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca aspiradora terme pral.n f es aspiradora  fr aspirateur  en portable sawdust collector  
90 oficis i instal·lacions ca assecador terme pral.n m es secador  fr séchoir  en drier  en kiln  
91 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca assecar terme pral.v tr es secar  fr sécher  en dry, to  en season, to  
92 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca assecatge terme pral.n m es secado  fr séchage  en drying  en seasoning  
93 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca assecatge artificial terme pral.n m es secado artificial  fr séchage artificiel  en kiln drying  
94 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca assecatge natural terme pral.n m es secado natural  fr séchage naturel  en air drying  
95 construccions > unions ca avançament terme pral.n m es salidizo  es saliente  fr ravancement  en shoulder  
96 materials > fusta > fusta massissa ca avet terme pral.n m es abeto  es pinabete  fr sapin  fr sapin blanc  en fir  en spruce  
97 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca badaine terme pral.n m ca badaina sin. compl.n f es badano  es escoplo  fr bédane  en cape chisel  en mortise chisel  
98 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca badiguer terme pral.n m es tinada  fr réserve de déchets de bois  en stack of firewood  
99 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca badiguer terme pral.n m es rimero  fr empilage  en stack  
100 materials > ferramenta > visos i cargols ca baga oberta terme pral.n f es armella abierta  es cáncamo abierto  fr piton ouvert  en screw hook  
101 materials > ferramenta > visos i cargols ca baga tancada terme pral.n f es armella cerrada  es cáncamo cerrado  fr piton fermé  en screw ring  
102 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca bagul terme pral.n m es baúl  es mundo  fr bahut  fr malle  en trunk  
103 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca balancí terme pral.n m es balancín  es mecedora  fr berceuse  fr fauteuil à bascule  en rocking chair  
104 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca balcar-se terme pral.v intr pron es curvarse  fr voiler, se  en warp, to  
105 construccions > tancaments > portes ca balconera terme pral.n f ca porta balconera sin. compl.n f es puerta de balcón  fr porte-fenêtre  en French door  en French window  
106 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca balda terme pral.n f ca bauló sin. compl.n m es pestillo  fr loquet  en latch  
107 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca picaporta terme pral.n m ca balda sin. compl.n f es aldaba  es llamador  es picaporte  fr heurtoir  en door knocker  
108 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca balda de tapaboques terme pral.n f es pestillo tapabocas  fr loqueteau  
109 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca baldó terme pral.n m ca baldell sin. compl.n m ca baldelló sin. compl.n m es aldabilla  es tarabilla  fr loqueteau  en short latch  
110 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca baldeta terme pral.n f es pestillo  fr loqueteau  en latch  
111 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca baldufell terme pral.n m es tarabilla  fr baldaquin  en turn buckle  
112 materials > fusta > fusta massissa ca balsa terme pral.n f es balsa  fr balsa  en balsa  
113 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca banc terme pral.n m es banco  fr banc  en bench  
114 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca banc de fuster terme pral.n m es banco de carpintero  fr établi  en planning bench  en workbench  
115 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca escon terme pral.n m ca banc escon sin. compl.n m ca escó sin. compl.n m es banco arrimador  es escaño  fr banc à dossier  en settle bench  
116 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca bancada terme pral.n f es larguero  fr traverse de lit  en rail  
117 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca bancada terme pral.n f es bancada  fr bâti  en bed  en body  
118 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca caixabanc terme pral.n m ca bancal sin. compl.n m es arquibanco  fr coffre  
119 màquines i equipament auxiliar > utillatge > utillatge divers ca banda sense fi terme pral.n f ca banda sin. compl.n f es banda de lija  fr bande de ponceuse  fr courroie abrasive  fr courroie de ponçage  en sanding belt  
120 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca banqueta terme pral.n f es banqueta  fr banquette  en bench  
121 materials > fusta > fusta massissa ca banús terme pral.n m ca eben sin. compl.n m es ébano  fr ébène  en ebony  
122 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca bany terme pral.n m es baño  fr teinture  en stain  
123 construccions > elements de bastiments i tancaments ca banyot terme pral.n m es cogote  fr corne naissante  en horn  
124 construccions > escales i baranes ca barana terme pral.n f es baranda  es barandilla  fr lisse  en railing  
125 construccions > escales i baranes ca barana d'escala terme pral.n f es barandilla de escalera  fr rampe d'escalier  en balustrade  en banister  
126 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca barlet terme pral.n m es barrilete  fr valet  fr valet d'établi  en bench dog  en hold fast  
127 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca barralleva terme pral.n f ca falleva sin. compl.n f ca lleva sin. compl.n f es españoleta  es falleba  fr espagnolette  en casement bolt  en espagnolette  
128 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca barralleva de mà esquerra terme pral.n f ca barralleva d'esquerra sin. compl.n f es falleba de izquierda  fr espagnolette à gauche  en left-handed espagnolette  
129 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca barralleva de mà dreta terme pral.n f ca barralleva de dreta sin. compl.n f es falleba de derecha  fr espagnolette à droite  en right-handed espagnolette  
130 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca barralleva mestra terme pral.n f es falleba  fr espagnolette  en espagnolette  
131 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca sobre terme pral.n m ca barret sin. compl.n m es sobre  fr dessus  en top  
132 construccions > elements de bastiments i tancaments ca barreta terme pral.n f es baqueta  fr petit-bois  en glazing bar  
133 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca barrina terme pral.n f ca trebinella sin. compl.n f ca tribana sin. compl.n f es barrena  fr vrille  en auger  
134 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca barrinar terme pral.v tr ca tribanar sin. compl.v tr es barrenar  fr vriller  en bore, to  
135 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca barrot terme pral.n m ca barró sin. compl.n m es barrote  fr traverse  en rail  
136 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca barrobí terme pral.n m es barreno  fr tarière  en auger  
137 construccions > escales i baranes ca barrot terme pral.n m es barrote  fr barreau  fr échelon  en rung  
138 construccions > escales i baranes ca barrot terme pral.n m ca brèndola sin. compl.n f es barrote  fr barreau  en rail post  
139 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca embarrotar terme pral.v tr ca barrotar sin. compl.v tr es abarrotar  es embarrotar  fr consolider avec de barres  en bar, to  
140 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca bassa terme pral.n f es curvatura al ancho  fr courbe  en camber  
141 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca bastidor terme pral.n m es bastidor  fr châssis  en chassis  
142 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca bastidor terme pral.n m es bastidor  fr monture  en frame  
143 construccions > elements de bastiments i tancaments ca bastigi terme pral.n m es bastidor  fr châssis  en carcase  en frame  
144 construccions > bastiments ca bastiment terme pral.n m ca marc sin. compl.n m es cerco  es marco  fr cadre  en frame  
145 construccions > bastiments ca bastiment d'envà terme pral.n m es marco de tabique  fr cadre  en frame  
146 construccions > bastiments ca bastiment de base terme pral.n m ca contramarc sin. compl.n m es marco zoquete  es precerco  es premarco  fr contrecadre  
147 construccions > bastiments ca bastiment de doella terme pral.n m es marco de mocheta  
148 construccions > bastiments ca bastiment de galze de pedra terme pral.n m ca bastiment de doella amb tapajunts sin. compl.n m es marco de pestaña  fr cadre de feuillure en pierre  
149 construccions > bastiments ca bastiment de frontis terme pral.n m
150 construccions > bastiments ca bastiment de tres quarts terme pral.n m ca bastiment de paret de quinze sin. compl.n m es marco de 15 cm  fr cadre de 15 cm  
151 construccions > bastiments ca bastiment de pas terme pral.n m es marco de paso  fr cadre sans feuillure  
152 construccions > bastiments ca bastiment de pitxolí terme pral.n m es marco de picholí  
153 construccions > elements de bastiments i tancaments ca batent terme pral.n m ca fulla sin. compl.n f es batiente  es hoja  fr battant  fr vantail  en leaf  
154 construccions > elements de bastiments i tancaments ca galze del bastiment terme pral.n m ca batent sin. compl.n m es renvalso del marco  fr feuillure de cadre  
155 construccions > elements de bastiments i tancaments ca batent abatible terme pral.n m es hoja de fuelle  fr abattant  en drop-sash  
156 materials > ferramenta > ferramenta per a estirar ca baula terme pral.n f es aldaba  fr heurtoir  en latch  
157 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca filaberquí terme pral.n m ca belaberquí sin. compl.n m es berbiquí  fr vilebrequin  en bit-stock  en wheel brace  
158 materials > fusta > elements dels arbres ca bessa terme pral.n f es brazo  fr branche  en bough  
159 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca llibreria terme pral.n f ca biblioteca sin. compl.n f es biblioteca  es librería  fr bibliothèque  en bookcase  
160 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca biela terme pral.n f es biela  es vástago  fr bielle  en rod  
161 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca biga terme pral.n f ca fust sin. compl.n m es viga  fr poutre  en beam  
162 construccions > cobertes ca biga carenera terme pral.n f ca biga comunera sin. compl.n f ca biga serrera sin. compl.n f ca carener sin. compl.n m es gallo  es parhilera  es viga cumbrera  fr rive  en framing header  en ridge beam  
163 construccions > cobertes ca biga enjovada terme pral.n f es viga embrochalada  fr poutre enchevêtrée  en dragon beam  
164 construccions > cobertes ca biga laminada terme pral.n f es viga laminada  fr poutre lamellée  en glulam beam  en laminated beam  
165 construccions > cobertes ca jàssera terme pral.n f ca biga mestra sin. compl.n f es jácena  es viga maestra  fr poutre maîtresse  en girder  en main beam  
166 construccions > cobertes ca biga paredera terme pral.n f es carrera  fr poutre maîtresse  en head rail  
167 construccions > cobertes ca tremujal terme pral.n m ca biga tremujal sin. compl.n f es cabio de lima tesa  
168 construccions > cloendes ca bisell terme pral.n m es bisel  fr biseau  en bevel  
169 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca bisellament terme pral.n m ca bisellatge sin. compl.n m es biselado  fr biseautage  en bevelling  
170 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca bisellar terme pral.v tr es biselar  fr biseauter  en bevel, to  
171 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca blau terme pral.n m es azul  fr bleu  en blue rot  
172 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca blegadís -issa terme pral.adj fr voilable  en prone to warp  
173 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca blegar-se terme pral.v intr pron es alabearse  fr voiler, se  en warp, to  
174 construccions > elements de bastiments i tancaments ca boca terme pral.n f es boca  fr feuillure  en rabbet  en rebate  
175 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca boca terme pral.n f es boca  fr bouche  en throat  
176 construccions > elements de bastiments i tancaments ca boca de galze terme pral.n f es boca con rebajo  fr fermeture à feuillure  en rabbet ledge  
177 construccions > elements de bastiments i tancaments ca boca de gorja terme pral.n f es boca con borja  fr gueule-de-loup  
178 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca boet terme pral.n m es cepillo de embarrotar  es cepillo de machihembrar  fr bouvet  en matching plane  
179 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca bolleta terme pral.n f es empuñadura  fr bouton  en handle  
180 materials > ferramenta > claus i puntes ca tatxot terme pral.n m ca bolló sin. compl.n m ca clau de tatxa sin. compl.n m ca clau romà sin. compl.n m ca tatxó sin. compl.n m es calamón  es tachón  fr cabochon  en stud  
181 materials > fusta > fusta massissa ca bolondo terme pral.n m ca tali sin. compl.n m es bolondo  es tali  fr bolondo  fr lim du Gabon  fr tali  en missanda  en ordeal tree  en tali  
182 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca bombí terme pral.n m es bombín  fr barrilet  en cylinder  
183 construccions > motllures ca bordó terme pral.n m es baquetilla  es baquetón  fr baguette  en bead  
184 construccions > motllures ca bordó pla terme pral.n m es junquillo  fr baguette  en bead  
185 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca bossell terme pral.n m es bocel  fr mouchette  en moulding plane  
186 construccions > motllures ca bossell terme pral.n m es bocel  es verdugo  fr mouchette  en frame moulding  en moulding  
187 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca bossellar terme pral.v tr es bocelar  fr tailler en tore  en make mouldings, to  
188 construccions > motllures ca bossellat terme pral.n m es bocelado  fr taillé en tore  en moulding  
189 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca bot terme pral.n m es curvatura al ancho  
190 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca botó terme pral.n m es botón de bisagra  fr noeud de charnière  en hinge knuckle  
191 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca braç terme pral.n m es brazo  fr bras  en arm rest  
192 materials > fusta > elements dels arbres ca branca terme pral.n f es rama  fr rameau  en branch  en twig  
193 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca brèndola terme pral.n f es listón  fr liteau  en batten  
194 materials > fusta > elements de la fusta ca bri terme pral.n m es hebra de madera  fr fibre de bois  en fibre  en wood fibre  
195 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca broca terme pral.n f es broca  es taladro  fr foret  fr mèche  en bit  en drill bit  
196 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de ferro terme pral.n f es broca para metal  fr foret de fer  en twist drill bit  
197 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de filaberquí terme pral.n f es broca de berbiquí  fr foret de vilebrequin  en brace bit  en screw auger  
198 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de fusta terme pral.n f es broca de tres puntas  es broca para madera  fr mèche à trois pointes  en centre bit  
199 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de tambor terme pral.n f es broca de tambor  fr mèche de tonnelier  en cylinder bit  
200 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de trau terme pral.n f es broca de escoplear  fr mèche à mortaiser  en mortise bit  
201 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca de vídia terme pral.n f es broca de metal duro  es broca de widia  fr mèche au carbure de tungstène  en masonry bit  en tungsten tip drill bit  
202 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca helicoidal terme pral.n f ca broca salomònica sin. compl.n f es broca helicoidal  es broca salomónica  fr foret hélicoïdal  en auger bit  en twist drill bit  
203 màquines i equipament auxiliar > utillatge > broques ca broca plana terme pral.n f ca trepant sin. compl.n m es broca de pala  es broca plana  fr mèche plate  en spade bit  
204 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca brotxa terme pral.n f es brocha  fr broche  en brush  
205 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca brunyidor terme pral.n m es bruñidor  fr brunissoir  en hone  
206 materials > fusta > fusta massissa ca bubinga terme pral.n f es bubinga  fr bubinga  fr hioré  fr jipo  fr kevazingo  en bubinga  
207 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca buc terme pral.n m es caja  fr carcasse  fr châssis  en frame  
208 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca bufet terme pral.n m es aparador  es bufete  fr buffet  en buffet  en sideboard  
209 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca buidar terme pral.v tr es vaciar  fr entailler  en rabbet, to  en rebate, to  
210 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca encenall terme pral.n m ca burballa sin. compl.n f ca cargol de fuster sin. compl.n m ca floc sin. compl.n m ca tafetà sin. compl.n m es acepilladura  es viruta  fr copeau  en shaving  en wood shaving  
211 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca burenc terme pral.n m es gubia triangular  fr burin  en chant gouge  
212 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca buró terme pral.n m es buró  fr bureau  en bureau desk  
213 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca butaca terme pral.n f es butaca  es sillón  fr fauteuil  en armchair  
214 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca butaca d'orelles terme pral.n f es sillón de orejas  fr fauteuil à oreilles  en wing chair  
215 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca cabiró terme pral.n m es cabrio  es vigueta  fr chevron  en scantling  
216 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca cabota terme pral.n f ca cap sin. compl.n m es cabeza  fr tête  en head  
217 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca cabota de martell terme pral.n f es cabeza de martillo  fr tête de marteau  en hammer head  
218 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca cadell terme pral.n m es acanalador  es cepillo acanalador  fr bouvet  en grooving plane  en router  
219 construccions > unions ca cadell terme pral.n m ca femella sin. compl.n f es gárgol  es ranura  fr feuillure  en rabbet  en rebate  
220 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa de cadell terme pral.n f ca cadell sin. compl.n m es fresa para ranurar  fr fraise à rainer  en milling cutter  
221 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca cadena terme pral.n f es cadena  fr chaîne  en chain  
222 màquines i equipament auxiliar > utillatge > utillatge divers ca cadena de foradar terme pral.n f es cadena de escoplear  fr chaîne à mortaiseur  en chain mortiser  
223 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca cadena de seguretat terme pral.n f es cadena de seguridad  fr chaîne de sécurité  en security chain  
224 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca cadenat terme pral.n m es candado  fr cadenas  en padlock  
225 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca cadira terme pral.n f es silla  fr chaise  en chair  
226 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca cadira de braços terme pral.n f es silla de brazos  fr fauteuil  en armchair  
227 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca cairar terme pral.v tr ca cairejar sin. compl.v tr es cuadrar  fr équarrir  en slab, to  en square, to  
228 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca cairat terme pral.n m es viga escuadrada  fr chevron  en squared beam  
229 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca caixa terme pral.n f es caja  fr boîtier  en lock  
230 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca caixa terme pral.n f es caja  fr fût  en block  en plane bottom  
231 construccions > elements de bastiments i tancaments ca caixa de persiana terme pral.n f es caja de persiana  fr caisson de persienne  en box window frame  
232 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca calaix terme pral.n m es cajón  fr tiroir  en drawer  
233 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca calaixera terme pral.n f es cómoda  fr commode  en chest of drawers  
234 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca camí terme pral.n m ca carrera sin. compl.n f es camino  es paso  fr passage  en pitch  
235 característiques estructurals d'eines i màquines ca camí terme pral.n m es camino  es paso  fr passage  en pitch  
236 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca canal terme pral.n f es canal  fr canal  en throat  
237 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca canal terme pral.n f es canal  fr canal  
238 construccions > elements de bastiments i tancaments ca canal de l'escopidor terme pral.n f es vierteaguas del marco  fr gorge de jet d'eau  en drip  
239 construccions > elements de bastiments i tancaments ca trencaaigües terme pral.n m ca canal trencaaigües sin. compl.n f es goterón  fr goutte d'eau  en drip groove  
240 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca cantell terme pral.n m es canto  fr rive  en edge  
241 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca cantellejar terme pral.v tr es cantear  fr tailler arêtes  en edge, to  en list, to  
242 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca canterano terme pral.n m es canterano  fr secrétaire  en bureau  en secretaire  
243 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca canya terme pral.n f es vástago  fr canon  en barrel  en shank  
244 materials > fusta > fusta massissa ca caoba terme pral.n f es caoba  fr acajou  en mahogany  
245 materials > fusta > fusta massissa ca caoba africana terme pral.n f es caoba africana  fr acajou d'Afrique  en African mahogany  
246 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca cap terme pral.n m es cabeza  es mocheta  fr tête  en head  
247 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca testa terme pral.n f ca cap sin. compl.n m es cabeza  es testa  fr bout  fr tranche  en end  
248 materials > fusta > elements dels arbres ca capçada terme pral.n f es copa  fr houppier  en crown  
249 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca capçal terme pral.n m es cabezal  fr poupée  en chuck  
250 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca capçalera terme pral.n f es cabecera  fr tête de lit  en headboard  
251 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca capçalet terme pral.n m es cortador  
252 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca capiample terme pral.n m es chuleta  es nesga  fr sifflet de bois  en shim  
253 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca santanella terme pral.n f ca capserrat sin. compl.n m ca fals escaire sin. compl.n m ca salta-regle sin. compl.n m ca santanell sin. compl.n m es escuadra falsa  es falsa escuadra  es falsarregla  es saltarregla  fr fausse équerre  fr sauterelle  en bevel square  en sliding bevel  
254 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca cara terme pral.n f es cara  fr face  en face  
255 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca cara terme pral.n f es cara  fr face  en face  
256 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca cara bona terme pral.n f ca cara senyalada sin. compl.n f es cara buena  es paramento  fr face la plus belle  fr face meilleure  en best face  
257 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca cara del tall terme pral.n f ca cara d'atac sin. compl.n f es cara del corte  fr face d'attaque  fr face de coupe  fr face travaillante  en cutting face  en front  
258 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca cara destalonada terme pral.n f es cara destalonada  fr face détalonnée  en front relief  
259 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca cara lateral terme pral.n f es cara lateral  fr face latérale  en side face  
260 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol terme pral.n m ca caragol sin. compl.n m ca mascle sin. compl.n m es tornillo  fr vis  en screw  
261 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca cargolament terme pral.n m ca caragolament sin. compl.n m es atornillamiento  fr vissage  en screwing  
262 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca cargolar terme pral.v tr ca caragolar sin. compl.v tr es atornillar  fr visser  en screw, to  
263 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca cargolar terme pral.v tr ca caragolar sin. compl.v tr es atornillar  fr visser  en screw, to  
264 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca carda terme pral.n f es carda  fr carde  en wire brush  
265 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca cargol de banc terme pral.n m ca cargols de fuster terme pral.n m pl ca cargol sin. compl.n m ca cargol de fuster sin. compl.n m es prensa de banco  es tornillo de banco  fr étau de menuiser  en bench vice  
266 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol Allen terme pral.n m es tornillo Allen  fr vis creuse  en Allen screw  
267 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol autoroscant terme pral.n m es tornillo autorroscante  fr vis autotaraudeuse  en self-tapping screw  
268 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca serjant terme pral.n m ca cargol d'aplacar sin. compl.n m ca cargol d'estrènyer sin. compl.n m ca cargol de collar sin. compl.n m ca gat sin. compl.n m ca gat d'escaleta sin. compl.n m es cárcel  es gato  es sargento  es tornillo  fr sergent  fr serre-joint  en clamp  en cramp  
269 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca cargol d'estoc terme pral.n m es tornillo de ebanista  fr étau  en joiner's vice  
270 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota buida terme pral.n m es tornillo de cabeza hueca  fr vis à tête creuse  en socket head screw  
271 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota cilíndrica terme pral.n m es tornillo de cabeza cilíndrica  fr vis à tête cylindrique  en cheese head screw  
272 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota cònica terme pral.n m es tornillo de cabeza cónica  fr vis à tête conique  en countersunk head screw  
273 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota d'estrella terme pral.n m es tornillo de cabeza cruciforme  fr vis à tête cruciforme  en cross-recessed screw  en Philips screw  
274 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota de gota de cera terme pral.n m es tornillo de cabeza de gota de sebo  fr vis à tête goutte de suif  en mushroom screw  en truss head screw  
275 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota de tall recte terme pral.n m es tornillo de cabeza ranurada  fr vis à tête fendue  en slotted head screw  
276 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota plana terme pral.n m es tornillo de cabeza plana  fr vis à tête plate  en flat head screw  
277 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota quadrada terme pral.n m es tornillo de cabeza cuadrada  fr vis à tête carrée  en square head screw  
278 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota rodona terme pral.n m es tornillo de cabeza redonda  fr vis à tête ronde  en round head screw  
279 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cap romà terme pral.n m ca cargol de cabota romana sin. compl.n m ca cargol de llit sin. compl.n m es tornillo de cabeza romana  fr vis à tête romaine  fr vis de rappel  en adjusting screw  en return screw  
280 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de cabota sisavada terme pral.n m es tornillo de cabeza hexagonal  fr vis à tête hexagonale  en hex head screw  en hexagon head screw  
281 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de carreter terme pral.n m ca cargol de cap negre sin. compl.n m es tornillo de carruaje  fr boulon  en coach bolt  
282 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de ganxo terme pral.n m es tornillo de gancho  fr vis à crochet  en hook screw  
283 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de planxa terme pral.n m es tornillo para chapa  fr vis à tôle  en metal screw  
284 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de pressió terme pral.n m es tornillo de presión  fr vis de pression  en pressure screw  
285 materials > ferramenta > visos i cargols ca cargol de rosca de llima terme pral.n m es tornillo de rosca de lima  es tornillo de rosca golosa  
286 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca vis sens fi terme pral.n m ca cargol sense fi sin. compl.n m es tornillo sin fin  fr vis sans fin  en endless screw  en worm  
287 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca carleta terme pral.n f es carleta  fr lime barrette  en pillar file  
288 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca carraca terme pral.n f es trinquete  fr cliquet adaptateur  en ratch  
289 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca carro terme pral.n m es carro  fr chariot  en carriage  
290 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca cartabó terme pral.n m es escuadra  fr équerre  en set square  en square  en triangle  
291 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca cartabó de biaix terme pral.n m es cartabón de carpintero  es escuadra de uña  fr sauterelle  
292 materials > fusta > fusta massissa ca castanyer terme pral.n m es castaño  fr châtaignier  en chestnut  
293 construccions > cobertes ca cavall terme pral.n m ca encavallada sin. compl.n f es cercha  es cuchillo  fr ferme  en truss  
294 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca cavallet terme pral.n m es caballete  fr chevalet  fr tréteau  en trestle  
295 materials > fusta > fusta massissa ca cedre terme pral.n m es cedro  fr cèdre  en cedar  
296 construccions > motllures ca cimaci terme pral.n m es cimacio  fr cimaise  fr cymaise  en cyma  
297 materials > fusta > elements dels arbres ca cimall terme pral.n m es copa  fr cime  en crest  en crown  en top  
298 construccions > motlles ca cintra terme pral.n f ca cindri sin. compl.n m es cimbra  es cintra  fr cintre  en centering  
299 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca cinta terme pral.n f es cinta  fr lame de scie  en saw blade  
300 construccions > elements de bastiments i tancaments ca cinta de persiana terme pral.n f es cinta de persiana  fr ruban de persienne  en ladder-tape  
301 materials > taulers ca cinta melaminada terme pral.n f es cinta de canto melaminada  fr ruban à rive mélaminée  en melamine edge strip  
302 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca cinta mètrica terme pral.n f es cinta métrica  fr mètre à ruban  en tape measure  
303 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca cinta sense fi terme pral.n f es cinta sin fin  fr ruban sans fin  en band saw  
304 característiques estructurals d'eines i màquines ca circumferència de volt terme pral.n f es circunferencia de vuelta  fr tour  
305 materials > fusta > fusta massissa ca cirerer terme pral.n m es cerezo  fr cerisier  en cherry  
306 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca cisalla de guillotina terme pral.n f es cizalla de guillotina  fr guillotine  en gate shear  en guillotine  
307 materials > fusta > propietats de la fusta ca cisallament terme pral.n m es cortadura  fr cisaillement  en shearing  
308 construccions > arcs ca clau terme pral.n f es clave  fr clé  fr clef  en key stone  
309 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau terme pral.n f es llave  fr clé  fr clef  en spanner  
310 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau terme pral.n f es llave  fr clé  fr clef  en key  
311 materials > ferramenta > claus i puntes ca clau terme pral.n m es clavo  fr clou  fr pointe  en nail  
312 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau Allen terme pral.n f es llave Allen  fr clé Allen  fr clé hexagonale  en Allen key  
313 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau anglesa terme pral.n f es llave inglesa  en adjustable spanner  en adjustable wrench  
314 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau de vis terme pral.n f ca clau anglesa sin. compl.n f es llave inglesa  fr clé à molette  fr clé anglaise  en adjustable spanner  en adjustable wrench  en monkey wrench  en shifting spanner  
315 materials > ferramenta > claus i puntes ca clau bret terme pral.n m ca fita sin. compl.n f es espiga  fr tenon  en pin  
316 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau de barra terme pral.n f
317 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de dent terme pral.n f es llave de cifra  
318 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de doble serreta terme pral.n f
319 materials > ferramenta > claus i puntes ca grampilló terme pral.n m ca clau de galliner sin. compl.n m es grapa  es horquilla  fr cavalier  fr crampillon  en staple  
320 materials > ferramenta > claus i puntes ca clau de ganxo terme pral.n m ca clau de paret sin. compl.n m ca escàrpia sin. compl.n f es alcayata  es escarpia  fr crochet mural  fr piton  en hook nail  en wall hook  
321 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de gorges terme pral.n f es llave de guardas  fr clé à gorges  en house key  
322 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau de got terme pral.n f es llave de vaso  
323 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de metxó terme pral.n f es llave de vástago macizo  fr clé à boulon massif  
324 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de seguretat terme pral.n f es llave de seguridad  fr clé de sécurité  en security key  
325 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de serreta terme pral.n f es llavín  fr clé de serrure à cylindre  en latch key  
326 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de serreta estriada terme pral.n f
327 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau de serreta plana terme pral.n f
328 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau de tub terme pral.n f es llave de tubo  fr clé à douille  fr clé à tube  en socket wrench  
329 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau foradada terme pral.n f ca clau femella sin. compl.n f es llave de vástago hueco  
330 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clau fixa terme pral.n f es llave fija  fr clé fixe  en ring spanner  
331 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca clau mestra terme pral.n f es llave maestra  fr clé maîtresse  fr passe-partout  en master key  
332 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clavadora terme pral.n f ca màquina de clavar sin. compl.n f es clavadora  fr cloueuse  en nail gun  
333 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clavadora elèctrica terme pral.n f es clavadora eléctrica  fr cloueuse électrique  en electric nail gun  
334 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca clavadora pneumàtica terme pral.n f es clavadora neumática  fr cloueuse pneumatique  en pneumatic nail gun  
335 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca clavament terme pral.n m es clavado  fr clouage  en nailing  
336 materials > ferramenta > claus i puntes ca clavaó terme pral.n f es clavazón  fr clous  en nailing  
337 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca clavar terme pral.v tr es clavar  fr clouer  en nail, to  
338 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca clavar terme pral.v tr es clavar  fr clouer  en nail, to  
339 construccions > cloendes ca plafó terme pral.n m ca clavenda sin. compl.n f es cuarterón  es entrepaño  es panel  fr panneau  en panel  
340 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca clavilla terme pral.n f ca claveta sin. compl.n f es clavija  fr cheville  en dowel  
341 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca clavetejar terme pral.v tr es clavetear  fr clouter  en nail, to  
342 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca clavillar terme pral.v tr ca enclavillar terme pral.v tr es enclavijar  fr cheviller  en dowel, to  
343 materials > ferramenta > claus i puntes ca clavó terme pral.n m es llavín  en latch key  
344 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca clivella terme pral.n f es fenda  es grieta  es resquebrajadura  fr fente  en crack  
345 construccions > cloendes ca cloenda terme pral.n f es tablero  
346 construccions > cloendes ca cloenda sobresortida terme pral.n f
347 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca cofre terme pral.n m es cofre  fr coffre  en coffer  
348 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca coixinet terme pral.n m es cojinete  fr coussinet  en bearing  
349 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca coixinet de rodolament terme pral.n m es cojinete de rodadura  es cojinete de rodamiento  es rodamiento  fr palier à roulement  fr roulement  en antifriction bearing  en rolling bearing  
350 materials > altres materials > coles ca cola terme pral.n f es cola  fr adhésif  fr colle  en adhesive  en glue  
351 materials > altres materials > coles ca cola d'acetat de polivinil terme pral.n f ca cola blanca sin. compl.n f ca cola de fuster sin. compl.n f es cola blanca  es cola de acetato de polivinilo  es cola de carpintero  fr colle à bois  fr colle blanche  fr colle d'acétate de polyvinyle  fr colle polyvinylique  en polyvinyl acetate glue  en white glue  en wood glue  
352 materials > altres materials > coles ca cola d'impacte terme pral.n f ca cola de contacte terme pral.n f es cola de contacto  es cola de impacto  fr colle de contact  en contact glue  en impact adhesive  
353 materials > altres materials > coles ca cola de caseïna terme pral.n f es cola de caseína  fr colle de caséine  en casein glue  
354 materials > altres materials > coles ca cola de resina sintètica terme pral.n f es cola de resina sintética  fr colle de résine synthétique  en synthetic resin glue  
355 materials > altres materials > coles ca cola termofusible terme pral.n f es cola termofusible  fr colle thermofusible  en hot melt glue  
356 construccions > unions ca colís -issa terme pral.adj
357 oficis i instal·lacions ca col·locador | col·locadora terme pral.n m, f es colocador  es montador  fr monteur  fr poseur  en fitter  
358 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca col·locar terme pral.v tr es colocar  fr mettre en place  fr monter  en fit, to  en install, to  
359 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca col·locar a plom terme pral.v tr es aplomar  fr aplomber  fr mettre à plomb  en plumb, to  
360 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca còmoda terme pral.n f es cómoda  fr bahut  en commode  
361 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca tauleta de nit terme pral.n f ca comodí sin. compl.n m es mesita de noche  fr table de nuit  en bedside table  
362 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca compàs terme pral.n m es compás  fr compas  en compass  
363 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca compàs de gruixos terme pral.n m ca compàs d'exteriors sin. compl.n m es compás de espesores  es compás de gruesos  fr compas d'épaisseur  fr compas d'extérieur  en bow caliper  en outside caliper  
364 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca compàs d'interiors terme pral.n m es compás de calibres  es compás de interiores  fr compas d'intérieur  en inside caliper  
365 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca compàs de puntes terme pral.n m es compás de puntas  fr compas à pointe  en joint caliper  
366 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca compàs de seguretat terme pral.n m es compás de seguridad  fr compas de sécurité  
367 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca compàs de vara terme pral.n m es compás de vara  es compás de vástago  fr compas à verge  en beam compass  en trammel  
368 materials > fusta > propietats de la fusta ca compressió terme pral.n f es compresión  fr compression  en compression  
369 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca compressor d'aire terme pral.n m es compresor de aire  fr compresseur d'air  en air compressor  
370 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca con de transmissió terme pral.n m es cono de transmisión  
371 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca con de transmissió terme pral.n m es cono de transmisión  fr poulie de transmission  en transmission pulley  
372 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca congreny terme pral.n m es cárcel  fr sergent  fr serre-joint  en clamp  
373 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca consola terme pral.n f es consola  fr console  en console  
374 materials > fusta > propietats de la fusta ca contracció terme pral.n f es contracción  fr contraction  en contraction  
375 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca contrafemella terme pral.n f es contratuerca  fr contre-écrou  en locknut  
376 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca contrafulla terme pral.n f es contrahoja  fr contrefeuille  
377 construccions > elements de bastiments i tancaments ca contragalze terme pral.n m es encaje  fr contrefeuillure  en housing  en rebate  
378 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca contramarc terme pral.n m es contramarco  fr châssis  en casement  
379 construccions > unions ca contramotllura terme pral.n f es contramoldura  fr contremoulure  en countermoulding  
380 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca tancador terme pral.n m ca contrapany sin. compl.n m es cerradero  fr gâche  en strike  
381 construccions > escales i baranes ca contrapetja terme pral.n f ca davant sin. compl.n m es contrahuella  fr contremarche  en riser  
382 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca contraplacar terme pral.v tr ca contraxapar sin. compl.v tr ca rexapar sin. compl.v tr es contrachapar  fr contre-plaquer  en cross-band, to  
383 materials > taulers ca tauler contraplacat terme pral.n m ca contraplacat sin. compl.n m ca contraxapat sin. compl.n m ca tauler contraxapat sin. compl.n m ca tauler de fusta compensada sin. compl.n m es contrachapado  es tablero contrachapado  fr contreplaqué  fr panneau contreplaqué  en plywood  en plywood board  
384 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca contraplacatge terme pral.n m ca contraxapatge sin. compl.n m ca xapatge sin. compl.n m es contrachapeado  fr contre-placage  en cross-banding  
385 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca copada terme pral.n f es copada  fr gorget  en grooving plane  
386 construccions > motllures ca mitjacanya terme pral.n f ca copada sin. compl.n f es mediacaña  es troquilo  fr demi-rond  fr moulure demi-rond  en beading  
387 materials > fusta > elements de la fusta ca cor terme pral.n m ca duramen sin. compl.n m es corazón  es duramen  fr coeur  fr duramen  en duramen  en heartwood  
388 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca corbament terme pral.n m es curvamiento  es curvatura  fr courbement  en bowing  
389 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca corc terme pral.n m es carcoma  fr charançon  fr cossus  fr gâte-bois  fr vrillette  en wood borer  en wood worm  
390 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca corcadura terme pral.n f ca corcat sin. compl.n m es carcomido  fr vermoulure  
391 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca corcar-se terme pral.v intr pron es carcomerse  fr vermouler, se  
392 construccions > cobertes ca corretja terme pral.n f es correa  fr panne  en purlin  
393 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca corretja de transmissió terme pral.n f es correa de transmisión  fr courroie de transmission  en driving belt  en transmission belt  
394 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca corró d'encolar terme pral.n m es rodillo de encolar  es rulo de encolar  fr rouleau à encoller  en glue roller  
395 construccions > elements de bastiments i tancaments ca corró de persiana terme pral.n m es rulo de persiana  fr arbre de volet roulant  
396 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca costat terme pral.n m es costado  es lado  fr côté  en side  
397 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca tauló coster terme pral.n m ca coster sin. compl.n m es tablón costero  fr dosse  en slab  
398 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca creixement excèntric terme pral.n m es crecimiento excéntrico  fr croissance excentrée  en off-centre pith  
399 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca cremona terme pral.n f es cremona  fr crémone  en sash fastener  
400 construccions > unions ca mascle terme pral.n m ca crestall sin. compl.n m es lengüeta  es macho  fr languette  en tongue  
401 materials > altres materials > vidres ca cristall de lluna terme pral.n m ca lluna polida sin. compl.n f es luna pulida  fr glace polie  en plate glass  
402 materials > altres materials > vidres ca cristallina terme pral.n f es media luna  fr verre triple  
403 construccions > unions ca cudornella terme pral.n f ca cua d'oreneta sin. compl.n f ca cua d'oronella sin. compl.n f ca encaix de cudornella sin. compl.n m es cola de milano  es ensamble de cola de milano  fr queue d'aronde  fr queue d'hironde  en dovetail  en swallow tail  
404 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima de cua de rata terme pral.n f ca cua de rata sin. compl.n f es lima de cola de rata  fr lime queue-de-rat  fr queue-de-rat  en rat-tail  en rat-tail file  
405 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca cubicació terme pral.n f es cubicación  fr cubage  en scaling  
406 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca cubicar terme pral.v tr es cubicar  fr cuber  en scale, to  
407 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca cul terme pral.n m es culo  fr fond de tiroir  en drawer bottom  
408 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca seient terme pral.n m ca cul sin. compl.n m es asiento  fr fond  en seat  
409 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca cullerot terme pral.n m es colaina  fr fente  en through shake  
410 materials > fusta > fusta massissa ca jatoba terme pral.n f ca curbaril sin. compl.n m es curbaril  es jatoba  es jatobá  fr courbaril  fr jatoba  en courbaril  en jatoba  
411 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca cutxef terme pral.n m es cuchilla  fr guimbarde  fr plane  en draw knife  en drawknife  en iron  
412 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca darrere terme pral.n m es tablero de fondo  fr derrière  en back board  en back plate  
413 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca davant terme pral.n m ca frontis sin. compl.n m es delantera  fr devant  en front  
414 materials > fusta > propietats de la fusta ca densitat terme pral.n f es densidad  fr densité  en density  
415 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca dent terme pral.n f es diente  fr dent  en step  
416 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca dent terme pral.n f es diente  fr dent  en tooth  
417 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca desbast terme pral.n m ca escalaborn sin. compl.n m es desbaste  fr dégrossissage  en rough cutting  
418 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca desbastar terme pral.v tr ca escalabornar sin. compl.v tr es desbastar  fr dégrossir  en rough cut, to  
419 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca descargolar terme pral.v tr ca descaragolar sin. compl.v tr es desatornillar  fr dévisser  en unscrew, to  
420 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca descargolar terme pral.v tr ca descaragolar sin. compl.v tr es desatornillar  fr dévisser  en unbolt, to  en unscrew, to  
421 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca desclavar terme pral.v tr es desclavar  fr déclouer  en drive out, to  en pull, to  
422 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca desclavar-se terme pral.v intr pron es desclavarse  fr déclouer, se  
423 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca desemmetxar-se terme pral.v intr pron es desensamblarse  fr démonter  en dismantle, to  
424 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca desencadellar terme pral.v tr es desencajar  fr désassembler  en disassemble, to  
425 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca desgruixament terme pral.n m es adelgazamiento  fr dégraissement  en trimming  
426 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca desgruixar terme pral.v tr es adelgazar  fr dégraisser  en trim, to  
427 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca despulla terme pral.n f ca destalonament terme pral.n m es desprendimiento  fr dépouille  fr détalonnage  en clearance  
428 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca despuntar terme pral.v tr es despuntar  fr épointer  en blunt, to  en crop, to  
429 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca destalonar terme pral.v tr es destalonar  fr détalonner  en back off, to  en relieve, to  
430 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca destrempament terme pral.n m ca destemprament sin. compl.n m es destemple  fr détrempe  en distemper  
431 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca destrempament terme pral.n m ca destemprament sin. compl.n m es destemple  fr détrempe  en distemper  
432 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca destrempar terme pral.v tr ca destemprar sin. compl.v tr es destemplar  fr détremper  en distemper, to  
433 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca destrempar-se terme pral.v intr pron ca destemprar-se sin. compl.v intr pron es destemplarse  fr détremper  en distemper, to  
434 materials > fusta > fusta massissa ca dibetú terme pral.n m ca embero sin. compl.n m es embero  fr dibetou  en dibetou  
435 materials > fusta > propietats de la fusta ca dilatació terme pral.n f es dilatación  fr dilatation  en dilatation  
436 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca volandera terme pral.n f ca dineret sin. compl.n m es arandela  fr rondelle  en washer  
437 materials > taulers ca tauler de densitat mitjana terme pral.n m ca tauler DM sin. compl.n m ca DM siglan m es tablero de densidad mediana  es tablero DM  es DM  fr médium  fr panneau à densité moyenne  fr panneau MDF  en medium-density fibreboard  en MDF  
438 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca doble escaire terme pral.n m es doble escuadra  fr équerre double  en T-square  
439 construccions > bastiments ca doella terme pral.n f es telar  
440 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca donar bany terme pral.v prep ca donar color sin. compl.v prep ca tenyir sin. compl.v tr es teñir  fr teindre  en stain, to  
441 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca entrescar terme pral.v tr ca donar camí sin. compl.v intr ca donar carrera sin. compl.v intr ca donar pas sin. compl.v intr ca trescar sin. compl.v tr es triscar  fr donner de la voie  en set the teeth of a saw, to  
442 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca encerar terme pral.v tr ca donar cera sin. compl.v prep es encerar  fr cirer  en wax, to  
443 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca encolar terme pral.v tr ca donar cola sin. compl.v prep es encolar  fr encoller  en glue, to  en spread glue, to  
444 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca donar despulla terme pral.v prep es falsear  fr donner de l'entrée  en bevel, to  
445 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca donar ferro terme pral.v intr ca donar fulla sin. compl.v intr es graduar el filo  en adjust the blade, to  
446 construccions > unions ca donar franquícia terme pral.v intr en give clearance, to  
447 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca massillar terme pral.v tr ca donar pastes sin. compl.v prep es enmasillar  fr mastiquer  en fill, to  en putty, to  
448 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca envernissar terme pral.v tr ca donar vernís sin. compl.v prep es barnizar  fr vernir  fr vernisser  en varnish, to  
449 materials > fusta > propietats de la fusta ca duresa terme pral.n f es dureza  fr dureté  en hardness  
450 oficis i instal·lacions ca ebenista terme pral.n m, f es ebanista  fr ébéniste  en cabinet-maker  en joiner  
451 oficis i instal·lacions ca ebenisteria terme pral.n f es ebanistería  fr atelier d'ébénisterie  en joinery shop  
452 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca ebenisteria terme pral.n f es ebanistería  fr ébénisterie  en cabinetworks  
453 oficis i instal·lacions ca ebenisteria terme pral.n f es ebanistería  fr ébénisterie  en cabinet-making  en cabinetwork  en joinery  
454 aparells, estris, eines i instruments ca eina terme pral.n f ca ferramenta sin. compl.n f es herramienta  fr outil  en tool  
455 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca eina de tall terme pral.n f es herramienta de corte  fr outil de coupe  en cutting tool  
456 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca eina de tall de fulla guiada terme pral.n f es herramienta de corte de hoja guiada  fr outil de coupe à lame guidée  en guided cutting tool  
457 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca eina de tall de fulla lliure terme pral.n f es herramienta de corte de hoja libre  fr outil de coupe à lame libre  en hand-held cutting tool  
458 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca eix terme pral.n m es eje  fr essieu  en shaft  
459 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca embarrotar terme pral.v tr es abarrotar  es embarrotar  fr armer  fr renforcer  en reinforce, to  
460 construccions > cobertes ca embigat terme pral.n m es envigado  fr poutrage  en beams and rafters  
461 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca emboetar terme pral.v tr ca encadellar a mascle i femella sin. compl.v tr es ensamblar  fr bouveter  en tongue-and-groove, to  
462 construccions > revestiments i paviments ca encadellat terme pral.n m ca emboetat sin. compl.n m es ensamblado  es machihembrado  fr bouveté  en boarding  
463 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca èmbol terme pral.n m ca pistó sin. compl.n m es émbolo  fr piston  en piston  
464 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encast terme pral.n m ca embotiment sin. compl.n m es engaste  fr enchâssement  en chasing  
465 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encastar terme pral.v tr ca embotir sin. compl.v tr es embutir  es empotrar  es engastar  fr encastrer  fr enchâsser  en chase in, to  
466 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca embotit terme pral.n m es taracea  en inlay  
467 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca embragatge terme pral.n m es embrague  fr embrayage  en clutch  
468 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca emmetxadora terme pral.n f ca màquina de fer metxes sin. compl.n f es ensambladora  fr tennoneuse  en tenoner  
469 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca emmetxadora doble terme pral.n f es ensambladora doble  fr tennoneuse double  en double tenoner  
470 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca emmetxar terme pral.v tr es ensamblar  fr assembler  en mortise-and-tenon, to  
471 construccions > unions ca encaix de trau i metxa terme pral.n m ca emmetxat sin. compl.n m es ensamble de caja y espiga  fr assemblage à tenon et mortaise  en mortise-and-tenon joint  
472 construccions > unions ca empalmament terme pral.n m ca emmetxat de cap sin. compl.n m ca empiulament sin. compl.n m es empalme  fr aboutage  fr aboutement  en end-to-end joint  en lengthening joint  
473 construccions > unions ca empalmament d'espiga terme pral.n m es empalme de espiga  fr chevillage  en dowel joint  
474 construccions > unions ca empalmament de compressió terme pral.n m es empalme de compresión  fr assemblage de compression  en compression joint  
475 construccions > unions ca empalmament de cudornella terme pral.n m es empalme de cola de milano  fr assemblage à queue d'aronde  fr assemblage à queue d'hironde  en dovetail joint  
476 construccions > unions ca empalmament de flexió terme pral.n m es empalme de flexión  fr assemblage de flexion  en flexion joint  
477 construccions > unions ca empalmament de forquilla terme pral.n m ca empalmament de metxa oberta sin. compl.n m es empalme de horquilla  fr enfourchement à tenon ouvert  en open tenon joint  
478 construccions > unions ca junta de jou terme pral.n f ca empalmament de junt de jou sin. compl.n m ca empalmament de junta de jou sin. compl.n m ca junt de jou sin. compl.n m es empalme de rayo de Júpiter  es junta a rayo de Júpiter  fr assemblage d'enture  fr trait de Jupiter  en oblique-tabled scarf joint  
479 construccions > unions ca empalmament de mitjamossa terme pral.n m es empalme a media madera  fr enfourchement à demi-entaille  en half-lap joint  en scarfing  
480 construccions > unions ca empalmament de tracció terme pral.n m es empalme de tracción  fr assemblage de traction  en traction joint  
481 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca empalmar terme pral.v tr ca empiular sin. compl.v tr es empalmar  fr abouter  en joint, to  
482 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca empernar terme pral.v tr es empernar  fr boulonner  en bolt, to  
483 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca emplafonar terme pral.v tr ca plafonar sin. compl.v tr es panelar  fr plafonner  en panel, to  
484 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca empostissar terme pral.v tr ca empostar sin. compl.v tr es entablar  es entarimar  fr planchéier  en board, to  
485 construccions > revestiments i paviments ca empostissat terme pral.n m ca empostat sin. compl.n m ca empostissada sin. compl.n f es entablado  es entarimado  en floor boards  
486 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca empostissament terme pral.n m es entabladura  fr planchéiage  en boarding  
487 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encadellament terme pral.n m es machihembrado  fr rainure et languette  en tongue and groove  
488 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encadellar terme pral.v tr es machihembrar  fr bouveter  en tongue-and-groove, to  
489 construccions > unions ca encaix terme pral.n m es encaje  fr emboîtement  en housing  
490 construccions > unions ca encaix terme pral.n m es ensambladura  es ensamble  fr assemblage  en joint  
491 construccions > unions ca encaix d'estesa terme pral.n m es ensamble a boquilla  fr assemblage à onglet  en mitre joint  
492 construccions > unions ca encaix de cadell i ànima terme pral.n m es ensamble con lengüeta y ranura  fr bouveté  en loose-tongued joint  
493 construccions > unions ca encaix de contramotllura terme pral.n m es ensamble con contramoldura  fr assemblage de contre-profil  en countermoulding joint  
494 construccions > unions ca forquilla terme pral.n f ca encaix de forquilla sin. compl.n m ca encaix de metxa oberta sin. compl.n m es ensamble de horquilla  fr assemblage à tenon ouvert  fr enfourchement  en open mortise and tenon joint  en open-ended tenon  
495 construccions > unions ca mitjamossa terme pral.n f ca encaix de mitjamossa sin. compl.n m es ensamble de media madera  fr joint à mi-bois  en half-lapped joint  en scarfing joint  
496 construccions > unions ca encaix de retaló terme pral.n m es ensamble con retalón  fr assemblage à épaulement  en shouldered tenon  
497 construccions > unions ca encaix de trau i metxa postissa terme pral.n m es ensamble de caja y espiga postiza  fr assemblage à tenon et mortaise artificielle  en feather-tongued joint  
498 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encaixar terme pral.v tr es encajar  es ensamblar  fr emboîter  en house, to  
499 construccions > elements de bastiments i tancaments ca encast terme pral.n m ca encastament sin. compl.n m es engaste  fr encastrement  fr enchâssement  fr enchâssure  en chasing  
500 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca encast terme pral.n m es engaste  
501 construccions > cobertes ca encavallada terme pral.n f es armadura de cubierta  fr ferme  en roof truss  en truss  
502 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca encerament terme pral.n m ca encerada sin. compl.n f es enceramiento  fr cirage  en waxing  
503 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca enclavillar terme pral.v tr es enclavijar  fr cheviller  en dowel, to  
504 construccions > motlles ca encofrat terme pral.n m es encofrado  fr coffrage  en formwork  
505 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca encolada terme pral.n f ca encolatge sin. compl.n m es encolado  es encoladura  fr collage  fr encollage  en glue spreading  en gluing  
506 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca encolada terme pral.n f es encolado  fr collage  fr encollage  en sizing  
507 màquines i equipament auxiliar > instruments i màquines d'encolar ca encoladora terme pral.n f ca màquina d'encolar sin. compl.n f ca màquina encoladora sin. compl.n f es encoladora  fr encolleuse  en glue spreader  en gluing machine  
508 màquines i equipament auxiliar > instruments i màquines d'encolar ca encoladora de dos corrons terme pral.n f es encoladora de dos rodillos  fr encolleuse à deux rouleaux  en double-roller gluing machine  
509 màquines i equipament auxiliar > instruments i màquines d'encolar ca encoladora de quatre corrons terme pral.n f es encoladora de cuatro rodillos  fr encolleuse à quatre rouleaux  en four-roller gluing machine  
510 materials > fusta > elements dels arbres ca enforcadura terme pral.n f es horcadura  fr fourche  en crotch  en tree fork  
511 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca enformador terme pral.n m es formón  fr ciseau  en chisel  
512 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca enformador de torner terme pral.n m es formón para tornear  fr ciseau de tourneur  en turner's chisel  
513 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca enformador de vores aixamfranades terme pral.n m es formón de bordes biselados  fr ciseau à biseau  fr ciseau à bords biseautés  en bevelled chisel  
514 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca enfustament terme pral.n m es enmaderamiento  fr boiserie  en boarding  en woodwork  
515 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca enfustar terme pral.v tr es enmaderar  fr boiser  en board, to  
516 construccions > revestiments i paviments ca enfustat terme pral.n m es tablazón  fr boiserie  en boarding  en planking  
517 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca engalzar terme pral.v tr es engargolar  es ensamblar  fr emboîter  en fit, to  en join, to  
518 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca engranatge terme pral.n m es engranaje  fr engrenage  en gear  
519 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca grapadora terme pral.n f ca engrapadora sin. compl.n f ca màquina d'engrapar sin. compl.n f ca màquina de grapar sin. compl.n f es grapadora  fr agrafeuse  en stapler  
520 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca grapar terme pral.v tr ca engrapar sin. compl.v tr es engrapar  fr agrafer  fr cramponner  en staple, to  
521 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca enllistonar terme pral.v tr
522 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca enllistonar terme pral.v tr es listonar  fr latter  en batten, to  
523 materials > taulers ca tauler enllistonat terme pral.n m ca enllistonat sin. compl.n m ca tauler d'ebenista sin. compl.n m es enlistonado  es listonado  es tablero enlistonado  es tablero listonado  fr latté  fr panneau d'ébénisterie  fr panneau latté  en blockboard  en stripboard  
524 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca enrasar terme pral.v tr es enrasar  fr araser  en flush, to  
525 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca enrasar terme pral.v intr es enrasar  fr araser  en flush, to  
526 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca entalla terme pral.n f es entalla  fr entaille  en notch  
527 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca entalla terme pral.n f es entalladura  fr coin  en wedge  
528 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca entalladura terme pral.n f ca entallament sin. compl.n m es entallamiento  fr entaillage  en carving  
529 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca entalladura terme pral.n f es entalladura  fr image sculptée en bois  en carving  
530 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca entallar terme pral.v tr es entallar  fr entailler  en carve, to  
531 construccions > revestiments i paviments ca entarimat terme pral.n m ca entaulat sin. compl.n m ca taulat sin. compl.n m es tablado  fr estrade  en platform  en stage  
532 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca teginar terme pral.v tr ca enteixinar sin. compl.v tr es artesonar  fr lambrisser  en coffer, to  
533 construccions > revestiments i paviments ca teginat terme pral.n m ca enteixinat sin. compl.n m es artesonado  fr lambris  en lacunar  en panelling  
534 construccions > escales i baranes ca entornpeu terme pral.n m es zanca  es zanquín  fr limon  en stringer  
535 construccions > revestiments i paviments ca entramat terme pral.n m es entramado  fr colombage  en framework  
536 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca entreguard terme pral.n m es borneo  
537 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca entreguard terme pral.n m es borneo  es regla de bornear  en straight edge  
538 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca entreguardar terme pral.v tr es bornear  fr bornoyer  
539 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca entrescador terme pral.n m es triscador  fr tourne-à-gauche  en saw-set  
540 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca entrescador graduable terme pral.n m es triscador regulable  fr tourne-à-gauche réglable  en adjustable saw-set  
541 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca entrescadora terme pral.n f es triscador  fr avoyeuse  en saw-setter  
542 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca envernissada terme pral.n f ca envernissament sin. compl.n m es barnizado  fr vernissage  en varnishing  
543 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca envernissat terme pral.n m es barnizado  en varnish  
544 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca equilibri higroscòpic terme pral.n m es equilibrio higroscópico  fr équilibre hygroscopique  en hygroscopic balance  
545 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca escairada terme pral.n f es escuadría  en timber sizes  
546 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca escairadora terme pral.n f es escuadradora  fr équarrisseuse  en table saw  en trimmer saw  
547 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca escairadura terme pral.n f es costero  fr chute  fr déchet  en offcut  
548 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca escairament terme pral.n m fr mise en équerre  en square facing  
549 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca escairar terme pral.v tr es escuadrar  fr mettre en équerre  en square all round, to  
550 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca escairar terme pral.v tr es escuadrar  fr mettre d'équerre  en square up, to  
551 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca escaire terme pral.n m es escuadra  fr équerre  en bracket  
552 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca escaire terme pral.n m es escuadra  fr équerre  en bracket  
553 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca escaire terme pral.n m es escuadra  fr équerre  en bracket  
554 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca escaire terme pral.n m es cartabón  fr équerre  en carpenter's square  en square  
555 construccions > escales i baranes ca escala terme pral.n f es escalera  fr escalier  en stairs  
556 construccions > elements de bastiments i tancaments ca escala terme pral.n f es bastidor  fr châssis  en door frame  
557 construccions > escales i baranes ca escala de cargol terme pral.n f es escalera de caracol  fr escalier en colimaçon  fr escalier en hélice  fr escalier en spirale  en spiral staircase  
558 construccions > escales i baranes ca escala de mà terme pral.n f es escalera de mano  fr escabeau  en ladder  
559 construccions > escales i baranes ca escala de peu terme pral.n f es escalera de pie  fr escabeau  en step ladder  
560 construccions > escales i baranes ca escala de tisora terme pral.n f es escalera de tijera  es escalera doble  fr échelle double  en folding ladder  en painter's ladder  
561 construccions > escales i baranes ca escala extensible terme pral.n f es escalera extensible  fr échelle à coulisse  en extension ladder  en telescopic ladder  
562 materials > fusta > fusta massissa ca escalaborn terme pral.n m es pieza desbastada  fr ébauche  en blank  en flitch  
563 construccions > escales i baranes ca graó terme pral.n m ca escaló sin. compl.n m ca esglaó sin. compl.n m es escalón  es peldaño  fr marche  en step  
564 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca escambell terme pral.n m es módulo de cajones  en drawer unit  
565 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca escapcia terme pral.n f ca escapça sin. compl.n f ca escapçadura sin. compl.n f ca escapçall sin. compl.n m es desmocho  fr chute  en offcut  
566 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca escapçar terme pral.v tr es descabezar  fr étêter  en top off, to  en top, to  en trim, to  
567 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca escarabat terme pral.n m es corchete  fr griffe  en bench hook  
568 construccions > elements de bastiments i tancaments ca escopidor terme pral.n m es bateaguas  es vierteaguas  fr jet d'eau  en drip rail  en water drip  en weatherboard  
569 construccions > elements de bastiments i tancaments ca escopidor terme pral.n m es bateaguas  es vierteaguas  fr jet d'eau  en drip rail  en water drip  en weatherboard  
570 materials > fusta > elements de la fusta ca escorça terme pral.n f es corteza  fr écorce  en bark  
571 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca escorçar terme pral.v tr es descortezar  fr écorcer  en bark, to  en disbark, to  en ross, to  
572 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca escriptori terme pral.n m ca taula escriptori sin. compl.n f es escribanía  es escritorio  es mesa escritorio  fr bureau  fr secrétaire  en desk  
573 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca escut terme pral.n m es escudo de cerradura  fr écusson  fr entrée de serrure  en escutcheon  en keyhole escutcheon  
574 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca esmolada terme pral.n f ca esmolament sin. compl.n m es afilado  es amolado  fr affûtage  fr émoulage  en grinding  en sharpening  
575 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca esmoladora terme pral.n f ca màquina d'esmolar terme pral.n f es afiladora  es amoladora  es máquina de afilar  es máquina de amolar  fr affûteuse  en grinder  en grinding machine  
576 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca esmoladora universal terme pral.n f es afiladora universal  fr affûteuse universelle  en universal tool sharpener  
577 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca esmolar terme pral.v tr es afilar  es amolar  fr affûter  fr émoudre  en grind, to  en sharpen, to  
578 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca esmussament terme pral.n m es embotamiento  fr émoussement  en blunting  en dulling  
579 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca esmussar terme pral.v tr es embotar  fr émousser  en blunt, to  en dull, to  
580 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca esmussar-se terme pral.v intr pron es embotarse  fr émousser, s'  
581 materials > ferramenta > visos i cargols ca espàrrec terme pral.n m es espárrago  fr goujon  en stud  en stud bolt  
582 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca espasa terme pral.n f
583 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca espàtula terme pral.n f es espátula  fr spatule  en putty knife  
584 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca espàtula dentada terme pral.n f es espátula dentada  fr spatule à colle  en glue spreader  
585 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca espiera terme pral.n f ca espiell sin. compl.n m es mirilla  fr judas  en peephole  
586 construccions > unions ca espiga terme pral.n f es espiga  fr tourillon  en round tenon  
587 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca espiga terme pral.n f es espiga  fr tenon  en shank  
588 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca espiga terme pral.n f es espiga  fr tenon  en tenon  
589 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca espona terme pral.n f es costado de una cama  fr côté du lit  en bed rails  
590 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca prestatge terme pral.n m ca estant sin. compl.n m ca lleixa sin. compl.n f es anaquel  es estante  fr rayon  fr tablette  en shelf  
591 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca prestatgeria terme pral.n f ca estanteria sin. compl.n f es estante  es estantería  fr étagère  en bookshelf  en shelving  
592 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca estella terme pral.n f es astilla  fr copeau  en chip  en splinter  
593 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tenalles terme pral.n f pl ca estenalles sin. compl.n f pl es tenazas  fr tenailles  en pair of pincers  en pincers  
594 construccions > unions ca estesa terme pral.n f es boquilla  fr coupe à onglet  en mitre  
595 construccions > escales i baranes ca estesa terme pral.n f es huella  fr giron  en step  en tread  
596 construccions > escales i baranes ca estesa terme pral.n f ca fondària de graó sin. compl.n f es huella  es profundidad de peldaño  fr giron  en tread  en tread depth  
597 materials > taulers ca fòrmica terme pral.n f ca estratificat sin. compl.n m ca tauler estratificat sin. compl.n m es estratificado  es formica  es tablero estratificado  fr formica  fr panneau stratifié  fr stratifié  en Formica  en laminate  en laminated panel  
598 aparells, estris, eines i instruments ca estri terme pral.n m es herramienta  es utensilio  fr outil  en tool  
599 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca excèntrica terme pral.n f es excéntrica  fr excentrique  en eccentric  
600 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca mecanisme d'excèntrica terme pral.n m ca excèntrica sin. compl.n f es excéntrica  es mecanismo de excéntrica  fr excentrique  fr mécanisme d'excentrique  en eccentric  en eccentric mechanism  
601 materials > fusta > fusta massissa ca faig terme pral.n m es haya  fr fayard  fr hêtre  en beech  
602 construccions > elements de bastiments i tancaments ca faixa terme pral.n f es peinazo  fr traverse intermédiaire  fr traverse médiane  en lock rail  en middle rail  
603 construccions > elements de bastiments i tancaments ca falca terme pral.n f ca tascó sin. compl.n m ca tatxó sin. compl.n m es calzo  es cuña  fr cale  fr coin  en wedge  
604 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca falcar terme pral.v tr es calzar  fr caler  en chock, to  en wedge, to  
605 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca fals plafó terme pral.n m es falso plafón  fr faux plafond  en false panel  
606 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella terme pral.n f es tuerca  fr écrou  en nut  en screw nut  
607 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella autoblocadora terme pral.n f es tuerca autobloqueadora  fr écrou autoblocant  en self-locking nut  
608 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella cega terme pral.n f es tuerca ciega  fr écrou borgne  en blind nut  
609 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella cilíndrica terme pral.n f es tuerca cilíndrica  fr écrou à visser  fr écrou cylindrique  en cylindrical nut  en round nut  
610 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella d'orelles terme pral.n f es tuerca alada  es tuerca de orejas  es tuerca mariposa  fr écrou à oreilles  fr écrou papillon  en butterfly nut  en fly nut  en wing nut  
611 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella de pany terme pral.n f es tuerca de cerradura  fr écrou de serrure  en lock nut  
612 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella de seguretat terme pral.n f es tuerca de seguridad  fr contre-écrou  fr écrou de sécurité  en check nut  en fast-on nut  en security nut  
613 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella quadrada terme pral.n f es tuerca cuadrada  fr écrou à quatre pans  fr écrou carré  en square nut  
614 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca femella sisavada terme pral.n f es tuerca hexagonal  fr écrou à six pans  fr écrou hexagonal  en hexagonal nut  
615 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar al llarg terme pral.v tr ca fer fils sin. compl.v intr ca serrar a fil sin. compl.v tr es reaserrar  es serrar al hilo  fr refendre  en resaw, to  en rip, to  
616 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca fer fils cantell terme pral.v intr
617 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca fer fils pla terme pral.v intr
618 materials > altres materials > pastes ca fer pastes terme pral.v intr
619 materials > ferramenta ca ferramenta terme pral.n f es herraje  fr ferronnerie  en building hardware  en fitting  
620 oficis i instal·lacions ca ferreter | ferretera terme pral.n m, f es ferretero  fr quincaillier  en hardware dealer  en ironmonger  
621 oficis i instal·lacions ca ferreteria terme pral.n f es ferretería  fr quincaillerie  en hardware store  
622 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca tall terme pral.n m ca fil sin. compl.n m es corte  es filo  fr tranchant  en cutting edge  
623 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca filaberquí de carraca terme pral.n m es berbiquí de trinquete  fr vilebrequin à cliquet  en ratchet brace  
624 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca trepant de pistola terme pral.n m ca filaberquí elèctric sin. compl.n m es berbiquí eléctrico  es taladro de pistola  fr perceuse portative  en drill gun  en power drill  
625 construccions > motllures ca filet terme pral.n m es filete  es regleta  es tenia  fr filet  en fillet  en strip  
626 construccions > motllures ca filet terme pral.n m es filete  fr filet  en fillet  
627 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca filetejar terme pral.v tr es filetear  fr garnir de filets  
628 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra terme pral.n f es ventana  fr fenêtre  en window  
629 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra abatible terme pral.n f es ventana abatible  fr fenêtre à battants  fr fenêtre à vantaux  en casement window  
630 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra oscil·lant terme pral.n f ca finestra basculant sin. compl.n f es ventana basculante  es ventana oscilante  fr fenêtre basculante  fr fenêtre oscillante  en centre-hung window  en pivoted window  
631 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra corredissa terme pral.n f es ventana corredera  fr fenêtre coulissante  en horizontal-sliding window  en sliding window  
632 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra de guillotina terme pral.n f es ventana de guillotina  fr fenêtre à guillotine  en guillotine window  en hung window  en sash window  
633 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra de llibret de vidre terme pral.n f es ventana de librillo de cristal  fr fenêtre accordéon en verre  en lattice window  
634 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra fixa terme pral.n f es ventana fija  fr fenêtre fixe  en nonopening window  
635 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra oscil·lobatent terme pral.n f es ventana oscilobatiente  fr fenêtre oscillo-battante  en oscillating window  
636 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestra plegable terme pral.n f es ventana plegable  fr fenêtre pliante  en horizontal-folding window  
637 construccions > tancaments > finestres i targes ca finestral terme pral.n m es ventanal  fr fenêtre panoramique  en large window  
638 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca finestró terme pral.n m ca porticó sin. compl.n m es contraventana  es postigo  fr volet  en blind  
639 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca porticó terme pral.n m ca finestró d'exterior sin. compl.n m es contraventana  es postigo  fr contrevent  en outside shutter  en shutter  
640 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca fixa terme pral.n f es fija  es gozne  fr fiche  en hinge hook  en hinge strap  
641 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca fixa de mà esquerra terme pral.n f ca fixa d'esquerra sin. compl.n f es fija de mano izquierda  
642 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca fixa de mà dreta terme pral.n f ca fixa de dreta sin. compl.n f es fija de mano derecha  
643 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca fixa sense pales terme pral.n f es fija sin alas  fr fiche sans lames  en bladeless hinge hook  
644 materials > fusta > fusta massissa ca pi de Flandes terme pral.n m ca flandes sin. compl.n m ca pi roig de Suècia sin. compl.n m es pino de Flandes  fr pin du Nord  
645 construccions > arcs ca fletxa terme pral.n f es flecha  es sagita  fr flèche  en rise  
646 materials > fusta > propietats de la fusta ca flexibilitat terme pral.n f es flexibilidad  fr flexibilité  en flexibility  
647 materials > fusta > propietats de la fusta ca flexió terme pral.n f es flexión  fr flexion  en bending  en flexion  
648 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca floridura terme pral.n f es moho  fr moisissure  en blue rot  en fungus  en mildew  en mould  
649 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca florir-se terme pral.v intr pron es enmohecerse  es florecerse  fr chancir  fr moisir  en mildew, to  en mould, to  
650 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca fonadura terme pral.n f es fondo  fr fond  en base  
651 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca fonar terme pral.v tr es colocar fondos  fr mettre de fond  en fit the base, to  
652 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca foradament terme pral.n m es taladrado  fr perçage  fr percement  en drilling  
653 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca foradar terme pral.v tr es taladrar  fr percer  en drill, to  
654 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca forat d'encenalls terme pral.n m ca forat dels flocs sin. compl.n m es lumbrera  en plane hole  
655 construccions > elements de bastiments i tancaments ca forat de desguàs terme pral.n m es agujero de desagüe  fr trou d'écoulement  en drain hole  
656 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca forat del pany terme pral.n m es bocallave  es ojo de la cerradura  fr oeil de serrure  fr trou de serrure  en keyhole  
657 materials > taulers ca fòrmica brillant terme pral.n f es formica brillante  fr formica brillant  en bright Formica  
658 materials > taulers ca fòrmica de compensació terme pral.n f es formica de compensación  
659 materials > taulers ca fòrmica setinada terme pral.n f es formica satinada  fr formica satiné  en satin Formica  
660 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca forrellat terme pral.n m ca tanca de soll sin. compl.n f es cerrojo  es pestillo  fr verrou  en bolt  en latch  en sliding bolt  
661 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca franquícia terme pral.n f es tolerancia  fr jeu d'entrée  en tolerance  
662 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca fre terme pral.n m es freno  fr frein  en brake  
663 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca fre retenidor terme pral.n m es freno retenedor  es retenedor hidráulico  fr ferme-porte pneumatique  en pneumatic door closer  
664 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca fregada terme pral.n f es rozamiento  fr ponçage  en sanding  
665 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca fregador terme pral.n m es calzo para papel de lija  fr cale à poncer  fr cale de ponçage  en sanding block  en sanding pad  
666 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora terme pral.n f es lijadora  fr ponceuse  en sander  
667 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora calibradora terme pral.n f es lijadora calibradora  fr ponceuse-calibreuse  en calibrated sander  
668 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora d'olla terme pral.n f es lijadora de olla  fr ponceuse de parquet  
669 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de banda terme pral.n f es lijadora de banda  fr ponceuse à bande  en belt sander  
670 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de banda ampla terme pral.n f es lijadora de tambor  fr ponceuse à bande large  en wide belt sander  
671 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de banda i disc terme pral.n f es lijadora de banda y disco  fr ponceuse à bande et disque  en belt and disc sander  
672 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de banda llarga terme pral.n f es lijadora de correa  fr ponceuse à bande longue  en long-belt sander  
673 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de banda portàtil terme pral.n f es lijadora de banda portátil  fr ponceuse à bande portative  en portable belt sander  
674 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de cantells terme pral.n f es lijadora de cantos  fr ponceuse à chants  en feather-edge sander  
675 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de disc terme pral.n f es lijadora de disco  fr ponceuse à disque  en disc sander  
676 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de disc portàtil terme pral.n f es lijadora de disco portátil  fr ponceuse à disque portative  en portable disc sander  
677 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de dues cares terme pral.n f es lijadora de dos caras  fr ponceuse double face  en double-deck sander  
678 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora de motllures terme pral.n f es lijadora de molduras  fr ponceuse de moulures  en moulding sander  
679 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca fregadora polidora orbital terme pral.n f es lijadora pulidora orbital  fr ponceuse-polisseuse orbitale  en orbital sander  
680 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca fregar terme pral.v tr es lijar  fr poncer  en sand, to  
681 materials > altres materials > pastes ca fregar pastes terme pral.v intr
682 materials > fusta > fusta massissa ca freixe terme pral.n m es fresno  fr frêne  en ash  
683 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa terme pral.n f es fresa  fr fraise  en cutter  
684 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa d'unir cantells a ziga-zaga terme pral.n f es fresa para unir microensambles  fr fraise à dents  en finger-joint cutter  
685 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa de cudornella terme pral.n f es fresa para ensambles de cola de milano  fr fraise à queue d'aronde  en dovetail cutter  
686 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa de galze terme pral.n f ca galzador sin. compl.n m es fresa para renvalso  fr fraise à feuillure  en rebate cutter  
687 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa de plafó terme pral.n f es fresa para paneles  fr fraise à platebande  
688 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa de plaquetes terme pral.n f ca fresa de vídia sin. compl.n f es fresa de plaquitas  fr fraise à plaquettes  en inserted-teeth cutter  
689 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa monobloc terme pral.n f es fresa monobloque  fr fraise monobloc  en solid-tooth cutter  
690 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca fresa perfilada terme pral.n f es fresa perfilada  fr fraise profilée  en form cutter  en profile cutter  
691 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca fresadora terme pral.n f es fresadora  fr fraiseuse  en moulding machine  
692 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca fresadora copiadora terme pral.n f es fresadora copiadora  fr fraiseuse à copier  en copying miller  
693 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca fresadora portàtil terme pral.n f es fresadora portátil  fr fraiseuse portative  en portable moulding machine  
694 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca fresar terme pral.v tr es fresar  fr fraiser  en mill, to  
695 màquines i equipament auxiliar > utillatge > freses ca freses d'emboetar terme pral.n f pl es fresas de machihembrar  fr fraises à bouveter  en tonguing cutter  
696 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa terme pral.n f ca xarnera sin. compl.n f es bisagra  fr charnière  en hinge  
697 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa de caixa terme pral.n f es bisagra invisible  fr charnière invisible  en concealed hinge  
698 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa de colze terme pral.n f es bisagra de codo  fr charnière à recouvrement coudée  en offset hinge  
699 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa de vaivé terme pral.n f ca frontissa de doble acció sin. compl.n f es bisagra de doble acción  fr charnière à double action  fr charnière de va-et-vient  en double-acting hinge  
700 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa de llevadís terme pral.n f es bisagra desmontable  fr charnière à broche mobile  fr charnière débrochable  en loose-pin butt hinge  
701 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa de piano terme pral.n f es bisagra de piano  fr charnière à piano  fr charnière piano  en piano hinge  
702 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa desmuntable terme pral.n f es bisagra de pasador suelto  fr charnière à goujon amovible  en loose-pin butt  
703 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca frontissa plana terme pral.n f es bisagra plana  fr charnière plate  en butt hinge  
704 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca fulla terme pral.n f es cuchilla  es hoja  fr lame  en blade  
705 màquines i equipament auxiliar > utillatge > ganivetes ca ganiveta terme pral.n f ca fulla sin. compl.n f es cuchilla  fr lame  en blade  
706 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca fulla d'eina de tall terme pral.n f es hoja de herramienta de corte  fr ciseau  en cutting blade  
707 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca fulla de dents postisses terme pral.n f es hoja de sierra con plaquitas soldadas  fr lame de scie circulaire à dents rapportées  en inserted-teeth blade  
708 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca fulla de disc terme pral.n f es hoja de sierra circular  fr lame de scie circulaire  en circular saw blade  
709 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca fulla de serra terme pral.n f es hoja de sierra  fr lame de scie  en saw blade  
710 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca fulla oscil·lant terme pral.n f ca fulla de serra boja sin. compl.n f es hoja de sierra oscilante  fr lame de scie oscillante  en oscillating blade  
711 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca fulla de vídia terme pral.n f es hoja de sierra circular de metal duro  fr lame de scie au carbure  en tungsten-tipped circular sawblade  
712 màquines i equipament auxiliar > utillatge > fulles de serra ca fulla de vogir terme pral.n f es hoja de sierra de calar  fr lame de scie à chantourner  en fret-saw blade  en jigsaw blade  
713 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola terme pral.n f es tablero  fr placage  en plywood  
714 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola de contraplacar terme pral.n f es chapa de aplacar  fr placage de contre-plaquer  en structural veneer  
715 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola de ganiveta terme pral.n f es chapa de cuchilla  fr placage tranché  en sliced veneer  
716 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola de revestiment terme pral.n f es chapa de revestimiento  fr placage de revêtement  
717 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola de serra terme pral.n f es chapa de sierra  fr placage scié  en sawed veneer  
718 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca fullola desenrotllada terme pral.n f es chapa desenrollada  fr placage déroulé  en peeled veneer  en rotary-cut veneer  
719 materials > fusta ca fusta terme pral.n f es madera  fr bois  en wood  
720 materials > fusta ca fusta terme pral.n f es madero  fr pièce de bois  en lumber  en timber  
721 materials > fusta ca fusta abrinada terme pral.n f es madera lisa  es madera sin nudos  fr bois sans noeud  en clear lumber  en knot-free wood  
722 materials > fusta ca fusta aglomerada terme pral.n f es madera aglomerada  fr bois aggloméré  en chipboard  en particle board  
723 materials > fusta ca fusta balcada terme pral.n f es madera con curvatura al ancho  fr bois courbé  en warped wood  
724 materials > fusta ca fusta lleugera terme pral.n f ca fusta blanca sin. compl.n f es madera blanca  es madera ligera  fr bois tendre  en lightwood  en low-density wood  
725 materials > fusta ca fusta blegada terme pral.n f es madera con curvatura de plano  fr bois déformé  en bent wood  
726 materials > fusta ca fusta cega terme pral.n f ca fusta de suport sin. compl.n f es alma  fr bois latté  en core  
727 materials > fusta ca fusta contraplacada terme pral.n f es madera contrachapada  fr bois contre-plaqué  en veneer plywood  
728 materials > fusta ca fusta corcada terme pral.n f es madera picada  fr bois piqué  fr bois vermoulu  en wormy wood  
729 materials > fusta ca fusta d'ebenisteria terme pral.n f es madera de ebanistería  fr bois d'ébénisterie  en joinery wood  
730 materials > fusta ca fusta d'embalatge terme pral.n f es madera para embalajes  fr bois pour emballages  en boxing timber  en packing timber  en wrack timber  
731 materials > fusta ca fusta d'estiu terme pral.n f es madera de verano  fr bois d'été  en autumn wood  en late wood  en summer wood  
732 materials > fusta ca fusta d'indústria terme pral.n f es madera industrial  fr bois d'industrie  en industrial grade timber  
733 materials > fusta ca fusta de construcció terme pral.n f ca fusta d'obra sin. compl.n f es madera de construcción  fr bois d'oeuvre  fr bois de charpente  fr bois de construction  en structural lumber  en structural timber  
734 materials > fusta ca fusta de llenya terme pral.n f ca fusta de combustió sin. compl.n f es madera de combustión  fr bois à brûler  fr bois de chauffage  en firewood  
735 materials > fusta ca fusta de conífera terme pral.n f ca fusta resinosa sin. compl.n f es madera de coníferas  es madera resinosa  fr bois de conifères  fr bois résineux  en coniferous wood  en resinous wood  en softwood  
736 materials > fusta ca fusta de fullola terme pral.n f es madera para chapa  fr bois de placage  fr feuille de placage  en veneer timber  
737 materials > fusta ca fusta de planifoli terme pral.n f es madera de frondosas  fr bois de feuillus  en hardwood  
738 materials > fusta ca fusta de primavera terme pral.n f es madera de primavera  fr bois de printemps  en early wood  
739 materials > fusta ca fusta de serra terme pral.n f es madera de sierra  fr bois débité  en lumber  en square timber  
740 materials > fusta ca fusta de trituració terme pral.n f es madera de trituración  fr bois de trituration  en pulp timber  
741 materials > fusta ca fusta del país terme pral.n f es madera del país  fr bois du pays  en native timber  en plain wood  
742 materials > fusta ca fusta dura terme pral.n f es madera dura  fr bois dur  fr bois franc  en hardwood  en high-density wood  
743 materials > fusta ca fusta encadellada terme pral.n f es madera machihembrada  fr bois assemblé  en tongue-jointed timber  
744 materials > fusta ca fusta fina terme pral.n f es madera noble  fr bois précieux  en fine wood  
745 materials > fusta ca fusta florida terme pral.n f es madera enmohecida  fr bois moisi  en moldy timber  
746 materials > fusta ca fusta forta terme pral.n f es madera fuerte  fr bois dur  en hardwood  
747 materials > fusta ca fusta laminada encolada terme pral.n f es madera laminada encolada  fr bois lamellé-collé  en glued-laminated timber  en glulam  
748 materials > fusta ca fusta massissa terme pral.n f es madera maciza  fr bois massif  en solid timber  en solid wood  
749 materials > fusta ca fusta natural terme pral.n f es madera natural  fr bois naturel  en natural timber  en plain unvarnished wood  
750 materials > fusta ca fusta nord terme pral.n f es madera norte  fr bois du nord  
751 materials > fusta ca fusta obrada terme pral.n f es madera alisada  fr bois raboté  en dressed wood  en planed wood  
752 materials > fusta ca fusta podrida terme pral.n f es madera pasmada  fr bois pourri  en decayed wood  
753 materials > fusta ca fusta repelosa terme pral.n f es madera repelosa  fr bois à contrefil  en rough wood  
754 materials > fusta ca fusta revessa terme pral.n f es madera bronca  fr bois madré  en veined wood  
755 materials > fusta ca fusta seca terme pral.n f es madera seca  fr bois sec  en dry wood  en seasoned timber  
756 materials > fusta ca fusta sud terme pral.n f es madera sur  fr bois du sud  
757 materials > fusta ca fusta tropical terme pral.n f es madera tropical  fr bois tropical  en tropical timber  
758 materials > fusta ca fusta vaporada terme pral.n f es madera vaporizada  fr bois étuvé  en vaporized timber  
759 materials > fusta ca fusta verda terme pral.n f es madera verde  fr bois vert  en green lumber  en green wood  
760 materials > fusta ca fusta verdosenca terme pral.n f es madera verde  fr bois vert  en green lumber  en green wood  
761 materials > fusta ca fusta vermella terme pral.n f es madera rojiza  fr bois rouge  en red wood  
762 oficis i instal·lacions ca fustaire terme pral.n m, f es maderero  es maderista  fr négociant en bois  en lumber dealer  
763 construccions ca fusteria terme pral.n f ca fustam sin. compl.n m es carpintería  es maderamen  fr menuiserie  en woodwork  
764 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca fustegassa terme pral.n f es trozo de madera  fr chute  fr déchets de bois  en offcut  en wastewood  
765 oficis i instal·lacions ca fusterejar terme pral.v intr ca fustejar sin. compl.v intr es carpintear  fr menuiser  en carpenter, to  en wood work, to  
766 oficis i instal·lacions ca fuster | fustera terme pral.n m, f es carpintero  fr menuisier  en carpenter  
767 oficis i instal·lacions ca fuster -a terme pral.adj es maderero  fr du bois  en woody  
768 oficis i instal·lacions ca fusteria terme pral.n f es carpintería  fr menuiserie  en carpentry  
769 oficis i instal·lacions ca fusteria terme pral.n f es carpintería  fr menuiserie  en carpenter shop  
770 construccions ca fusteria grossa terme pral.n f ca fusteria d'estructura sin. compl.n f es carpintería de armar  fr charpente  en framing  
771 construccions ca fusteria d'obra terme pral.n f es carpintería de taller  fr menuiserie de bâtiment  en builder's wooden joinery  en carpentry  
772 construccions ca fusteria fina terme pral.n f es carpintería noble  fr menuiserie fine  en fine woodwork  
773 oficis i instal·lacions ca fusteria industrial terme pral.n f es carpintería industrial  fr menuiserie industrielle  
774 materials > ferramenta > claus i puntes ca gafa terme pral.n f es grapa  es patilla  es presilla  fr agrafe  fr patte  en lug  en pin  
775 materials > ferramenta > claus i puntes ca gafa de pala i punta terme pral.n f ca gafa de pla sin. compl.n f es patilla de empotramiento  fr patte à pointe  
776 materials > ferramenta > claus i puntes ca gafa de punta terme pral.n f es patilla de clavo  fr patte à cadre  
777 materials > ferramenta > claus i puntes ca gavarrot terme pral.n m ca gafarrot sin. compl.n m es tacha  fr caboche  en clout nail  
778 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca golfo terme pral.n m ca galfó sin. compl.n m ca gaufó sin. compl.n m es gozne  fr gond  en hinge  
779 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca galga terme pral.n f es escantillón  es galga  fr cale  fr jauge  en gauge  
780 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca galgar terme pral.v tr es escantillar  es galgar  fr jauger  en gauge, to  
781 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca galgatge terme pral.n m es galgado  fr jaugeage  en gauging  
782 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca galotxa terme pral.n f es cuña  fr tasseau  en bracket  en glue block  
783 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca galotxa terme pral.n f es soporte  fr sabot  en wedging  
784 construccions > unions ca galta terme pral.n f en haunching  
785 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca galzador terme pral.n m es acanalador  fr feuilleret  fr guillaume  en fillister  en fillister plane  
786 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca galzar terme pral.v tr es renvalsar  fr feuillurer  en rebate, to  
787 construccions > elements de bastiments i tancaments ca galze terme pral.n m es renvalso  fr feuillure  en rabbet  en rebate  
788 construccions > elements de bastiments i tancaments ca galze de pedra terme pral.n m es renvalso para piedra  fr feuillure en pierre  
789 construccions > elements de bastiments i tancaments ca galze de vidre terme pral.n m es renvalso para cristal  fr feuillure à verre  en glass rebate  
790 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca ganiveta terme pral.n f es cuchilla  fr couperet  en iron  
791 màquines i equipament auxiliar > utillatge > ganivetes ca ganiveta perfilada terme pral.n f es cuchilla perfilada  fr fer de toupie  en moulding iron  
792 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca tanca de pastera terme pral.n f ca ganxo de pastera sin. compl.n m es aldabilla  fr loquet  en latch  
793 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca garlopa terme pral.n f es cepillo de carpintero  es garlopa  es juntera  fr varlope  en bench plane  en jack plane  en jointer plane  
794 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca garlopa elèctrica terme pral.n f es garlopa eléctrica  fr varlope électrique  en electric jack plane  
795 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca garlopejar terme pral.v tr ca garlopar sin. compl.v tr es garlopear  fr varloper  en plane down, to  
796 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca garlopí terme pral.n m es garlopín  fr riflard  en jack plane  
797 construccions > cloendes ca gelosia terme pral.n f es celosía  fr jalousie  en lacing  en lattice  
798 construccions > motllures ca gola terme pral.n f es gola  fr doucine  fr talon renversé  en cyma reversa  en reversed ogee  
799 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca golfo d'escaire terme pral.n m ca golfo de colze sin. compl.n m es gozne acodado  fr gond à angle  en bent hinge  
800 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca golfo pla terme pral.n m es gozne de empotramiento  fr gond à scellement  en straight hinge  
801 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca gorja terme pral.n f es garganta  fr gorge  en tumbler  
802 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca gorja terme pral.n f es guarda  es rodaplancha  fr entaille  en key shaft  
803 construccions > elements de bastiments i tancaments ca gorja terme pral.n f es boca de lobo  fr gueule-de-loup  en half-round groove  
804 materials > ferramenta > claus i puntes ca grapa terme pral.n f es grapa  es grapón  fr agrafe  en staple  
805 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca grapadora elèctrica terme pral.n f es grapadora eléctrica  fr agrafeuse électrique  en electric staple gun  
806 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca grapadora pneumàtica terme pral.n f es grapadora neumática  fr agrafeuse pneumatique  en pneumatic staple gun  
807 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca greixar terme pral.v tr es engrasar  fr graisser  en grease, to  en oil, to  
808 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca greixatge terme pral.n m es engrase  fr graissage  en greasing  en oiling  
809 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca grisan terme pral.n m es grisan  fr crémone entaillée  fr espagnolette entaillée  
810 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca grop terme pral.n m ca nus sin. compl.n m ca tenell sin. compl.n m es nudo  fr noeud  en knot  
811 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca grop mort terme pral.n m es nudo suelto  fr noeud mort  en dead knot  
812 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca gúbia terme pral.n f es gubia  fr gouge  en carving gouge  en gouge  
813 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca gúbia de torner terme pral.n f es gubia para tornear  fr gouge de tourneur  en turning tool  
814 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca guerxament terme pral.n m es alabeo  fr gauchissement  en twisting  
815 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca guerxesa terme pral.n f ca guerxament sin. compl.n m es alabeo  fr gauchissement  en twisting  
816 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca guerxar-se terme pral.v intr pron es alabearse  fr gauchir  en twist, to  
817 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca guerxejar terme pral.v intr es alabear  fr gauchir  en twist, to  
818 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca guilleume terme pral.n m es guillame  fr guillaume  en grooving plane  en rabbet plane  en rebate plane  
819 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca guillotina de fulloles terme pral.n f es guillotina de chapas  fr massicot à placage  en clipper  en veneer cutter  
820 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca guimbarda terme pral.n f es guimbarda  fr guimbarde  en routing plane  
821 materials > fusta > propietats de la fusta ca higroscopicitat terme pral.n f es higroscopicidad  fr hygroscopicité  en hygroscopicity  
822 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca humitat límit terme pral.n f es humedad límite  fr humidité limite  en minimum moisture content  
823 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca tanca magnètica terme pral.n f ca imant sin. compl.n m es cierre magnético  es imán  fr aimant  fr fermeture magnétique  en magnetic catch  
824 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca impregnar terme pral.v tr es impregnar  fr imprégner  en impregnate, to  
825 aparells, estris, eines i instruments ca instrument terme pral.n m es instrumento  fr instrument  en implement  en tool  
826 construccions > cobertes ca jou terme pral.n m es brochal  fr chevêtre  en head beam  en trimmer  
827 construccions > unions ca junta terme pral.n f ca junt sin. compl.n m es junta  fr joint  en joint  
828 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca lacar terme pral.v tr es laquear  fr laquer  en lacquer, to  
829 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca lacatge terme pral.n m es laqueado  fr laquage  en lacquering  
830 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca làmina terme pral.n f es lámina  fr feuille  en laminate  
831 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca llapis terme pral.n m es lápiz  fr crayon  en pencil  
832 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca llapis de fuster terme pral.n m es lápiz de carpintero  fr crayon de charpentier  en carpenter's pencil  en lumber crayon  
833 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca llata terme pral.n f es lata  fr lambourde  en sleeper  
834 construccions > elements de bastiments i tancaments ca trava terme pral.n f ca llata sin. compl.n f es riostra  fr entretoise  en brace  en tie  
835 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca obrar terme pral.v tr ca llavorar sin. compl.v tr ca planejar sin. compl.v tr es cepillar  fr raboter  en plane, to  
836 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca llepassa terme pral.n f es madero  fr liteau  en lumber  
837 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca lleva terme pral.n f es leva  en eccentric cam  
838 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca tocador terme pral.n m ca lligador sin. compl.n m es tocador  fr coiffeuse  fr poudreuse  en dressing table  
839 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima terme pral.n f es lima  fr lime  en file  
840 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima biconvexa terme pral.n f es lima biconvexa  fr lime biconvexe  en crossing file  
841 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima de mitja canya terme pral.n f es lima de media caña  fr lime demi-ronde  en bow file  en half-round file  
842 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima triangular terme pral.n f ca llima de tres caires sin. compl.n f ca triangle sin. compl.n m es lima triangular  fr lime tiers-point  fr lime triangulaire  fr tiers-point  en saw file  en three-square file  en triangular file  
843 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima plana terme pral.n f es lima plana  fr lime plate  en flat file  
844 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca llima rodona terme pral.n f es lima redonda  fr lime ronde  en round file  
845 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca llimada terme pral.n f es limado  fr limage  en filing  
846 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca llimadures terme pral.n f pl es limaduras  fr limaille  en filings  
847 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca llimar terme pral.v tr es limar  fr limer  en file, to  
848 materials > fusta > fusta massissa ca llimoner de Ceilan terme pral.n m es citrón  es limoncillo de Ceylan  fr citronnier de Ceylan  en citron wood  
849 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca llisquet terme pral.n m ca passador terme pral.n m es pestillo  fr targette  en latch  
850 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca llisquet horitzontal terme pral.n m es pestillo horizontal  fr verrou horizontal  en latch  
851 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca llisquet vertical terme pral.n m es pestillo vertical  fr verrou vertical  en bolt  
852 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca llistó terme pral.n m es listón  fr latte  fr liteau  en batten  
853 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tapaboques terme pral.n m ca llistó de boca sin. compl.n m es cubrejuntas  fr baguette de recouvrement  en cover strip  
854 construccions > elements de bastiments i tancaments ca llistó de galze terme pral.n m es listón de renvalso  fr baguette de feuillure  en stop  
855 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tapajunts terme pral.n m ca llistó de guarnir sin. compl.n m ca llistó de tapajunts sin. compl.n m ca tapajuntes sin. compl.n m es tapajuntas  fr couvre-joint  en joint cover strip  en joint strip  
856 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca llistó de vidre terme pral.n m ca llistó de vidriera sin. compl.n m ca verguelló sin. compl.n m ca vergueró sin. compl.n m es junquillo  es verga  fr baguette à verre  fr parclose  en glazing bead  
857 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca llistó motllurat terme pral.n m es moldura  fr couvre-joint  fr moulure  en moulding  
858 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca llit terme pral.n m es cama  fr lit  en bed  
859 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca llitera terme pral.n f es litera  fr lit superposé  en bunk bed  
860 materials > fusta > elements de la fusta ca lluentó terme pral.n m es espejuelo  fr reflet  
861 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca llum terme pral.n f es luz  fr jour  en span  
862 construccions > arcs ca llum terme pral.n f es luz  fr portée  en arc span  en span  
863 característiques estructurals d'eines i màquines ca longitud de cop terme pral.n f es longitud de golpe  fr longueur de coupe  en stroke length  
864 materials > ferramenta ca terme pral.n f es mano  en hand  
865 construccions > tancaments ca terme pral.n f es mano  en hand  
866 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca maça terme pral.n f es mazo  fr maillet  en mallet  
867 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca mainell terme pral.n m es mainel  fr meneau  en mullion  
868 materials > fusta > elements de la fusta ca veta terme pral.n f ca malla sin. compl.n f ca vena sin. compl.n f es vena  es veta  fr veine  en vein  
869 construccions > elements de bastiments i tancaments ca malla de cartó terme pral.n f es láminas premoldeadas  fr nid d'abeille  en paper honeycomb  
870 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca mandrí de torn terme pral.n m es mandril  fr mandrin  en mandrel  en taper mandrel  
871 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca mànec terme pral.n m es mango  fr manche  fr poignée  en handle  en shank  
872 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca maneta terme pral.n f es empuñadura  fr manche  fr manette  en grip  en handle  
873 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca maneta terme pral.n f es manilla  es puño  fr manche  fr maneton  en knob  
874 materials > ferramenta > ferramenta per a estirar ca maneta terme pral.n f es manija  es pomo  fr béquille  fr poignée  en handle  en knob  
875 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca manovella terme pral.n f es manivela  fr manivelle  en crank handle  
876 màquines i equipament auxiliar ca màquina terme pral.n f es máquina  fr machine  en machine  
877 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina combinada terme pral.n f es máquina combinada  fr machine combinée  en universal machine  
878 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina d'obrar terme pral.n f ca obradora sin. compl.n f ca planejadora sin. compl.n f es cepilladora  fr raboteuse  en planer  en planing machine  
879 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina de cudornelles terme pral.n f es máquina de cola de milano  fr machine à queue d'aronde  en dovetailer  en dovetailing machine  
880 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca traucadora de fixes terme pral.n f ca màquina de fixes sin. compl.n f es escopleadora para fijas  
881 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina de frontisses terme pral.n f es abisagradora  
882 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca motlluradora terme pral.n f ca màquina de motllurar sin. compl.n f es moldurera  fr moulurière  en moulder  en moulding machine  
883 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina de perns terme pral.n f es fresadora para pernios  fr entailleuse  en router  
884 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca regruixadora terme pral.n f ca màquina de regruixar sin. compl.n f es máquina regruesadora  es regruesadora  fr machine à raboter  fr raboteuse  en thicknesser  en thicknessing machine  en thicknessing planer  
885 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca polidora terme pral.n f ca màquina polidora sin. compl.n f es pulidora  fr polisseuse  en polisher  en polishing machine  
886 màquines i equipament auxiliar ca màquina portàtil terme pral.n f es máquina portátil  fr machine portable  en portable electric tool  en portable machine  
887 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca trepant terme pral.n m ca màquina trepadora sin. compl.n f ca trepadora sin. compl.n f ca trepant de broca sin. compl.n m es máquina taladradora  es taladradora  fr machine à percer  fr perceuse  en borer  en boring machine  en drill  en drilling machine  
888 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca màquina universal terme pral.n f es máquina universal  fr combinée  fr machine universelle  en universal woodworker  
889 construccions > elements de bastiments i tancaments ca marc terme pral.n m es marco  fr cadre  en frame  
890 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca marcar terme pral.v tr es marcar  fr marquer  fr tracer  en mark, to  en set out, to  
891 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca marqueteria terme pral.n f ca tarsia sin. compl.n f es marquetería  fr marqueterie  en marquetry  
892 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca martell terme pral.n m es martillo  fr marteau  en hammer  
893 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca martell d'aplacar terme pral.n m es martillo de chapear  fr marteau à plaquer  en veneering hammer  
894 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca martell de pena terme pral.n m ca martell d'ebenista sin. compl.n m es martillo de ebanista  fr marteau d'ébéniste  en nail hammer  
895 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca martell d'orelles terme pral.n m ca martell de fuster sin. compl.n m es martillo de carpintero  es martillo de orejas  fr marteau à panne fendue  fr marteau de charpentier  en claw hammer  
896 construccions > escales i baranes ca marxa terme pral.n f fr marche  
897 materials > altres materials > pastes ca massilla terme pral.n f es mástique  fr mastic  en filler  en putty  
898 materials > altres materials > pastes ca pasta de fustes terme pral.n f ca massilla de fustes sin. compl.n f es masilla para madera  es pasta a la cola  fr bois en pâte  fr mastic de bois  fr pâte de bois  en wood filler  en wood putty  
899 materials > altres materials > pastes ca màstic terme pral.n m ca pasta de vidre sin. compl.n f es masilla  fr mastic  en filler  en putty  
900 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca matar terme pral.v tr es matar  fr adoucir  en break, to  en smooth, to  en trim, to  
901 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca mecanisme de biela-manovella terme pral.n m es mecanismo biela-manivela  fr mécanisme bielle-manivelle  en slider-crank mechanism  
902 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca mecanització terme pral.n f es mecanización  fr usinage  en machining  en tooling  
903 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca mecanitzar terme pral.v tr es mecanizar  fr usiner  en machine, to  en tool, to  
904 materials > fusta > elements de la fusta ca medul·la terme pral.n f es medula  es médula  fr moelle  en pith  
905 materials > fusta > fusta massissa ca pi melis terme pral.n m ca melis sin. compl.n m es melis  es pino melis  fr pin rouge d'Amérique  fr pin rouge du Canada  en Canadian red pine  en yellow pine  
906 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca metre plegable terme pral.n m ca metre sin. compl.n m es metro plegable  fr mètre pliant  en folding rule  
907 construccions > unions ca metxa terme pral.n f es espiga  fr tenon  en tenon  
908 construccions > unions ca metxa amb avançament terme pral.n f ca metxa avançada sin. compl.n f es espiga saliente  fr tenon avec ravancement  
909 construccions > unions ca metxa amb contramotllura terme pral.n f es espiga con contramoldura  fr tenon à contre-moulure  
910 construccions > unions ca metxa amb retaló terme pral.n f es espiga con retalón  fr tenon à épaulement  fr tenon épaulé  en haunched tenon  en shouldered tenon  
911 construccions > unions ca metxa cega terme pral.n f es espiga ciega  fr tenon arrêté  en stub tenon  
912 construccions > unions ca metxa passada terme pral.n f es espiga pasante  fr tenon passant  en through tenon  
913 construccions > unions ca metxa postissa terme pral.n f es espiga postiza  fr faux-tenon  fr pigeon  en angular dowel  en inserted tenon  
914 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca metxó terme pral.n m
915 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida terme pral.n f es medida  fr mesure  en size  
916 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida d'avançament terme pral.n f es medida de avance  en tenon depth  
917 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida de llum terme pral.n f es medida de luz  fr mesure de jour  
918 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida de llum a sota escopidor terme pral.n f ca mida de llum a sota tapallosanes sin. compl.n f es medida de luz bajo vierteaguas  fr mesure de jour du jet d'eau  
919 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida de llum a tota fusta terme pral.n f es medida de luz  fr mesure du jour d'un cadre  en door span  
920 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida entre galzes terme pral.n f ca mida de llum de galzes sin. compl.n f es medida de rebajo  fr mesure de feuillure à feuillure  en span between rebates  
921 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca mida de tota fusta terme pral.n f es medida total  fr mesure tout bois  
922 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca mobiliari terme pral.n m ca moblatge sin. compl.n m es mobiliario  es moblaje  fr ameublement  fr mobilier  en furniture  
923 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca moblam terme pral.n m
924 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca moblament terme pral.n m es amueblamiento  fr ameublement  en furnishing  
925 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca moblar terme pral.v tr es amueblar  fr meubler  en furnish, to  
926 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca moble terme pral.n m es mueble  fr meuble  en piece of furniture  
927 oficis i instal·lacions ca moblista terme pral.n m, f es mueblista  fr fabricant et marchand de meubles  en furniture maker and dealer  
928 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca mola terme pral.n f es amoladora  es muela  fr meule  en grinder  
929 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca mola d'aigua terme pral.n f es muela de agua  fr meule à eau  en wet grinder  
930 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca molla terme pral.n f es anillo de presión  fr ressort à boudin  en door spring  en helical spring  
931 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca molla terme pral.n f es anillo de presión  fr anneau de pression  en pressure ring  
932 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca tancaportes hidràulic terme pral.n m ca molla d'aire sin. compl.n f ca molla hidràulica sin. compl.n f es cierrapuertas hidráulico  fr ferme-porte hydraulique  en hydraulic door closer  
933 construccions > cobertes ca monjo terme pral.n m ca pendeló sin. compl.n m es pendolón  fr poinçon  en crown post  en king post  
934 construccions > elements de bastiments i tancaments ca monjo terme pral.n m ca muntant mitger sin. compl.n m es mainel  es parteluz  fr meneau  en mullion  
935 construccions > escales i baranes ca monjo terme pral.n m es eje  es nabo  fr noyau  en newel  
936 construccions > cobertes ca monteia terme pral.n f es alfarda  es par  fr arbalétrier  en principal rafter  
937 construccions > unions ca mossa terme pral.n f es muesca  fr entaille  en housing  en notch  
938 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca mossa terme pral.n f es trébede  es trébedes  
939 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca osca terme pral.n f ca mossa sin. compl.n f es mella  fr brèche  en nick  
940 construccions > motllures ca motllura terme pral.n f es moldura  fr moulure  en moulding  
941 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot de motllurar terme pral.n m ca motllurador sin. compl.n m es cepillo de moldurar  fr rabot à moulurer  en moulding plane  
942 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca motllurar terme pral.v tr es moldurar  fr moulurer  en mould, to  
943 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca motllurar terme pral.v tr es moldurar  fr moulurer  en mould, to  
944 construccions > motllures ca motlluratge terme pral.n m es molduraje  fr moulurage  en mouldings  
945 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra de cadena terme pral.n f ca motoserra sin. compl.n f es motosierra  es sierra de cadena  fr scie à chaîne  en chain saw  
946 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca moure's terme pral.v intr pron es hacer movimiento  fr mouvoir  en move, to  
947 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca moviment terme pral.n m es movimiento  fr mouvement  en movement  
948 oficis i instal·lacions ca muntador | muntadora terme pral.n m, f es montador  fr monteur  en fitter  
949 construccions > elements de bastiments i tancaments ca muntant terme pral.n m es montante  fr montant  en stile  
950 construccions > escales i baranes ca muntant d'escala terme pral.n m es zanca  fr montant d'échelle  en carrier  en stringer  
951 construccions > elements de bastiments i tancaments ca muntant de tancar terme pral.n m ca muntant de boca sin. compl.n m es montante de batiente  fr montant de battant  en lock stile  
952 construccions > elements de bastiments i tancaments ca muntant de penjar terme pral.n m es montante quicial  fr montant de rive  en hanging stile  en hinge stile  
953 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca muntar terme pral.v tr es montar  fr monter  en fit, to  en install, to  
954 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca muntatge terme pral.n m es montaje  fr montage  en fitting  en installation  
955 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca nas terme pral.n m es cerradero  es sujetador  fr gâche  en bolt eye  
956 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca nivell d'aire terme pral.n m es nivel de aire  es nivel de burbuja  fr niveau à bulle d'air  en carpenter's level  en spirit level  
957 materials > fusta > fusta massissa ca noguera terme pral.n f ca noguer sin. compl.n m ca nouer sin. compl.n m ca nouera sin. compl.n f es nogal  fr noyer  en walnut  
958 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca noueta terme pral.n f es foliote  es nueca  
959 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca nus terme pral.n m ca pern sin. compl.n m es nudo  fr noeud  en knuckle  
960 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca obrir boques terme pral.v intr
961 materials > fusta > fusta massissa ca ocumé terme pral.n m es ocumé  es okumé  fr okoumé  en gaboon  
962 materials > altres materials > vidres ca vidre opalí terme pral.n m ca opalina sin. compl.n f es opalina  es vidrio opalino  fr verre opalin  en opal glass  
963 materials > fusta > fusta massissa ca pi d'Oregon terme pral.n m ca oregon sin. compl.n m es pino Oregón  fr douglas vert  fr pin d'Oregon  en British Columbian pine  en Douglas fir  en Oregon pine  
964 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca orella terme pral.n f es oreja  fr dent  en hammer claw  
965 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca oscadís -issa terme pral.adj
966 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca oscar terme pral.v tr es mellar  fr ebrécher  en notch, to  
967 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca oscar-se terme pral.v intr pron es mellarse  en notch, to  
968 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca pal rodó terme pral.n m es varilla  fr poteau  fr tringle  en rod  
969 materials > fusta > fusta massissa ca palissandre terme pral.n m es palisandro  fr palissandre  en Brazilian rose wood  en palisander  
970 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany terme pral.n m es cerradura  fr serrure  en lock  
971 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany d'armari de persiana terme pral.n m es cerradura para persiana  fr serrure pour persienne  en roll-shutter lock  
972 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de mà esquerra terme pral.n m ca pany d'esquerra sin. compl.n m es cerradura de mano izquierda  fr serrure à gauche  en left-hand lock  
973 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany vist terme pral.n m ca pany de caixa sin. compl.n m ca pany sobreposat sin. compl.n m es cerradura de caja  es cerradura entallada  es cerradura sobrepuesta  es cerradura tabicada  fr serrure plaquée  en box lock  
974 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de clau de serreta terme pral.n m ca pany de serreta sin. compl.n m es cerradura de llavín  fr serrure à cylindre  en bolt key lock  
975 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de cop terme pral.n m es cerradura de golpe  es cerradura de golpe y porrazo  es cerradura de resbalón  fr serrure à bec de cane  en spring lock  
976 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de cop i clau terme pral.n m es cerradura de golpe y llave  es cerradura de vuelta y resbalón  fr serrure à bec de cane et clé  
977 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de cop i clau amb maneta terme pral.n m es cerradura de llave y golpete  fr serrure à béquille  
978 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de mà dreta terme pral.n m ca pany de dreta sin. compl.n m es cerradura de mano derecha  fr serrure à droite  en right-hand lock  
979 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de gorges terme pral.n m es cerradura  fr serrure à gorges  en tumbler lock  
980 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany de seguretat terme pral.n m es cerradura de seguridad  fr serrure de sécurité  en safety lock  
981 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany electrònic terme pral.n m es cerradura electrónica  fr serrure électronique  
982 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca pany encastat terme pral.n m ca pany embotit sin. compl.n m es cerradura embutida  es cerradura empotrada  fr serrure encastrée  fr serrure entaillée  en flush lock  en inlaid lock  
983 màquines i equipament auxiliar > utillatge > utillatge divers ca paper de vidre terme pral.n m es lija  es papel de lija  fr papier abrasif  fr papier de verre  fr papier verré  en sandpaper  
984 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca paraigüer terme pral.n m es paragüero  fr porte-parapluies  en umbrella stand  
985 construccions > revestiments i paviments ca parquet terme pral.n m es parqué  fr parquet  en parquet  
986 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca passador terme pral.n m es pasador  fr goujon  fr goupille  en pin  
987 construccions > escales i baranes ca passamà terme pral.n m es pasamanos  fr main courante  en handrail  
988 materials > altres materials > pastes ca pasta d'ebenista terme pral.n f es pasta a la cola  fr mastic d'ébéniste  en wood putty  
989 materials > altres materials > pastes ca pasta de cera terme pral.n f es pasta de cera  fr mastic à cire  en touch-up wax  
990 màquines i equipament auxiliar ca peça terme pral.n f es pieza  fr pièce  en piece  
991 materials > fusta > elements d'una peça de fusta ca peça terme pral.n f es pieza  fr pièce  en piece  
992 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca pedra d'afinar terme pral.n f ca pedra d'oli sin. compl.n f es piedra de afinar  fr pierre à affûter  fr pierre à huile  en oilstone  en whetstone  
993 aparells, estris, eines i instruments > estris i instruments d'esmolar i afinar ca pedra d'esmolar terme pral.n f ca pedra esmoladora sin. compl.n f es piedra de afilar  es piedra de amolar  fr affiloir  en honestone  en sharpening stone  
994 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca pena terme pral.n f es pena  fr panne  en peen  
995 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca penja-robes terme pral.n m es perchero  fr portemanteau  en coat rack  
996 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca penjar terme pral.v tr es colgar  fr ferrer  en hang, to  
997 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca permòdol terme pral.n m es can  es canecillo  fr console  fr modillon  en bracket  
998 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern terme pral.n m es pernio  fr paumelle  en pin hinge  
999 materials > ferramenta > visos i cargols ca pern terme pral.n m es perno  fr boulon  en bolt  
1000 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de mà esquerra terme pral.n m ca pern d'esquerra sin. compl.n m es pernio de mano izquierda  fr paumelle gauche  en left-handed hinge  
1001 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de cantell terme pral.n m es pernio por el canto  fr paumelle de chant  
1002 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de colze terme pral.n m es pernio con codo  fr paumelle à lame coudée  en offset hinge  
1003 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de mà dreta terme pral.n m ca pern de dreta sin. compl.n m es pernio de mano derecha  fr paumelle droite  en right-handed hinge  
1004 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de pinyol d'oliva terme pral.n m es charnela  fr paumelle à olive  
1005 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern de tapaboques terme pral.n m es pernio quebrado  fr paumelle à recouvrement  en offset hinge  
1006 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca pern pla terme pral.n m es pernio plano  en butt hinge  
1007 materials > ferramenta > visos i cargols ca pern roscat terme pral.n m es pernio con rosca  
1008 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana terme pral.n f es contraventana  es persiana  fr persienne  en shutter  
1009 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana abatible terme pral.n f es persiana abatible  fr contrevent à projection  
1010 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana cega terme pral.n f es persiana ciega  fr jalousie  en blind  
1011 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana corredissa terme pral.n f es persiana corredera  fr persienne coulissante  en sliding shutter  
1012 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana d'exterior terme pral.n f es persiana de exterior  fr persienne d'extérieur  fr volet extérieur  en exterior blind  en outside shutter  
1013 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana valenciana terme pral.n f ca persiana de corda sin. compl.n f es persiana de cuerda  es persiana valenciana  fr persienne enroulable  en Venetian blind  
1014 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana de llibret terme pral.n f es persiana de librillo  fr persienne vénitienne  en adjustable louver shutter  
1015 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana enrotllable terme pral.n f es persiana enrollable  fr volet roulant  en roller blind  
1016 construccions > tancaments > persianes i finestrons ca persiana veneciana terme pral.n f es persiana veneciana  fr persienne vénitienne  en movable Venetian blind  
1017 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca pestell terme pral.n m es pestillo  fr pêne  en bolt  
1018 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca petge terme pral.n m ca peu sin. compl.n m ca pota sin. compl.n f es pata  es pie  fr pied  en leg  
1019 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca peu de porc terme pral.n m es sacaclavos  fr pied de biche  en claw bar  
1020 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca peu de rei terme pral.n m es pie de rey  fr pied à coulisse  en sliding caliper  
1021 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca peus terme pral.n m pl es pies  fr pied de lit  en footboard  
1022 materials > fusta > fusta massissa ca pi terme pral.n m es pino  fr pin  en pine  
1023 materials > fusta > fusta massissa ca pi de Valsaín terme pral.n m es pino de Valsaín  fr pin de Valsain  en Valsain pine  
1024 materials > fusta > fusta massissa ca pi gallec terme pral.n m es pino gallego  fr pin galicien  en Galician pine  
1025 materials > fusta > fusta massissa ca pi insigne terme pral.n m es pino de Monterrey  es pino insigne  fr pin de Monterrey  en Monterey pine  
1026 construccions > escales i baranes ca pilastra terme pral.n f ca pilastró sin. compl.n m es pilastra  fr pilastre  en pilaster  
1027 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca pintada terme pral.n f es pintado  fr peinture  en painting  
1028 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca pintar terme pral.v tr es pintar  fr peindre  en paint, to  
1029 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca pinyó terme pral.n m es piñón  fr pignon  en cogwheel  en pinion  
1030 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca pinzell terme pral.n m es pincel  fr pinceau  en brush  
1031 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca pistola terme pral.n f es pistola  fr pistolet  en gun  
1032 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca pistola d'aire comprimit terme pral.n f es pistola de aire comprimido  fr pistolet à air comprimé  en blow gun  
1033 màquines i equipament auxiliar > instruments i màquines d'encolar ca pistola d'encolar terme pral.n f es pistola de encolar  fr pistolet-colleur  en glue gun  
1034 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca pistola de pintar terme pral.n f es pistola para pintar  fr pistolet à peindre  fr pistolet à peinture  en paint gun  en spray gun  
1035 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca pitja terme pral.n f ca tascó sin. compl.n m es calzo  es cuña  fr coin  en chock  en wedge  
1036 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca piu terme pral.n m es pasador  es pestillo  fr clenche  fr ergot  fr goupille  fr pivot  fr téton  en spring latch  
1037 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca piu terme pral.n m es espiga  es pivote  es tetón  fr pivot  fr tenon  fr téton  en pin  en pivot  
1038 construccions > cloendes ca plafó encadellat terme pral.n m es panel machihembrado  fr panneau assemblé  en fielded panel  
1039 construccions > cloendes ca plafó engalzat terme pral.n m es panel renvalsado  fr panneau à feuillure  
1040 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot terme pral.n m ca plana sin. compl.n f es cepillo  es limpiadora  fr rabot  en plane  
1041 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca planxa terme pral.n f es chapa gruesa  es plancha  fr tôle  en plate  
1042 materials > taulers ca tauler melaminat terme pral.n m ca plastificat sin. compl.n m ca tauler plastificat sin. compl.n m es tablero melaminado  fr panneau mélaminé  fr panneau plastifié  en melamine panel  en melamine-component panel  
1043 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca plat terme pral.n m es plato  fr plateau  en plate  
1044 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca plat terme pral.n m es plato  fr plateau  en chuck  
1045 materials > fusta > fusta massissa ca plàtan terme pral.n m es plátano  fr platane  en plane  
1046 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca platina terme pral.n f es platina  fr platine  en plate  
1047 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca plomada terme pral.n f es perpendículo  es plomada  fr fil à plomb  en bob plumb  
1048 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca podridura terme pral.n f es pudrición  fr pourriture  en rot  
1049 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca podridura blanca terme pral.n f ca podridura seca sin. compl.n f es pudrición blanca  fr pourriture blanche  en dry rot  en white rot  
1050 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca podridura blava terme pral.n f es pudrición azul  fr pourriture bleue  en blue rot  
1051 màquines i equipament auxiliar > màquines de polir ca polidora orbital terme pral.n f ca vibradora sin. compl.n f es pulidora orbital  fr ponceuse orbitale  fr ponceuse vibrante  en orbital sander  
1052 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca poliment terme pral.n m es pulido  fr polissage  en polishing  
1053 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca polir terme pral.v tr es pulir  fr polir  en polish, to  
1054 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca politja terme pral.n f es polea  fr poulie  en pulley  
1055 materials > fusta > fusta massissa ca pollancre terme pral.n m es álamo negro  es chopo  fr peuplier noir  en black poplar  
1056 materials > ferramenta > ferramenta per a accionar portes i finestres ca polleguera terme pral.n f es quicio  fr penture  en strap hinge  
1057 construccions > tancaments > finestres i targes ca polsera terme pral.n f
1058 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca pom terme pral.n m es manija  es pomo  fr poignée  fr pommeau  en knob  
1059 construccions > tancaments > portes ca porta terme pral.n f es puerta  fr porte  en door  
1060 construccions > tancaments > portes ca porta galzada terme pral.n f ca porta amb galze sin. compl.n f es puerta con renvalsos  es puerta renvalsada  fr porte à feuillure  fr porte fermant à feuillure  en rabbeted door  
1061 construccions > tancaments > portes ca porta amb tapaboques terme pral.n f ca porta cavalcada sin. compl.n f es puerta solapada  fr porte à recouvrement  en lap door  
1062 construccions > tancaments > portes ca porta oscil·lobatent terme pral.n f ca porta basculant sin. compl.n f es puerta basculante  fr porte basculante  en drop-door  
1063 construccions > tancaments > portes ca porta catalana terme pral.n f ca porta d'escala i cloenda sin. compl.n f ca porta empostissada sin. compl.n f es puerta a la catalana  es puerta rústica  fr porte à lames sur barres  en batten door  
1064 construccions > tancaments > portes ca porta corredissa terme pral.n f es puerta corredera  fr porte coulissante  en sliding door  
1065 construccions > tancaments > portes ca porta de vaivé terme pral.n f ca porta de doble acció sin. compl.n f es puerta de vaivén  fr porte va-et-vient  en double-acting door  en double-swing door  
1066 construccions > tancaments > portes ca porta de llibret terme pral.n f es puerta de librillo  fr porte accordéon  en accordion door  
1067 construccions > tancaments > portes ca porta emplafonada terme pral.n f ca porta de plafons sin. compl.n f es puerta con tableros  es puerta de cuarterones  fr porte à panneaux  en panelled door  
1068 construccions > tancaments > portes ca porta enrasada terme pral.n f ca porta sense galze sin. compl.n f es puerta enrasada  fr porte fermant à fleur  en flush door  
1069 construccions > tancaments > portes ca porta giratòria terme pral.n f es puerta giratoria  fr porte tournante  fr porte-tambour  en revolving door  
1070 construccions > tancaments > portes ca porta llisa terme pral.n f es puerta lisa  fr porte isoplane  fr porte plane  en flush door  
1071 construccions > tancaments > portes ca porta penjada terme pral.n f es puerta de eje normal  en hanging door  
1072 construccions > tancaments > portes ca porta plegable terme pral.n f es puerta plegable  fr porte pliante  en folding door  
1073 construccions > tancaments > portes ca porta vidriera terme pral.n f ca vidriera sin. compl.n f es puerta vidriera  es vidriera  fr porte vitrée  en glass-panelled door  en glazed door  en sash door  
1074 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca portabroques terme pral.n m es portabrocas  fr porte-foret  en drill holder  
1075 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca portaeines terme pral.n m es portaherramientas  fr porte-outil  en tool holder  
1076 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca portafreses terme pral.n m es portafresas  fr porte-fraise  en cutter holder  en mill holder  
1077 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca portafulles terme pral.n m es portacuchillas  fr porte-lame  en blade holder  
1078 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca portaganivetes terme pral.n m es portacuchillas  fr porte-lame  en blade holder  
1079 construccions > tancaments > portes ca portella terme pral.n f es portillo  fr guichet  en wicket  
1080 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca posada a punt terme pral.n f es puesta a punto  fr mise au point  en tuning  
1081 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca posar a punt terme pral.v tr es poner a punto  fr mettre au point  en tune, to  
1082 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca post terme pral.n f ca taula sin. compl.n f es tabla  fr planche  en board  
1083 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca post emboetada terme pral.n f es tabla machihembrada  fr planche bouvetée  en grooved board  en matchboard  
1084 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca post escairada terme pral.n f es tabla escuadrada  fr planche équarrie  en square-edged board  
1085 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca post sense escairar terme pral.n f es tabla sin escuadrar  fr planche sans équarrir  en rough board  
1086 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca premsa terme pral.n f es prensa  fr presse  en press  
1087 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca premsa de bastir terme pral.n f es máquina encuadradora neumática  en hydraulic clamp  
1088 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca premsa de cargol terme pral.n f es prensa de husillo  fr presse à vis  en screw press  
1089 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca premsa de plats calents terme pral.n f es prensa de platos calientes  fr presse à chaud  en hot press  
1090 màquines i equipament auxiliar > màquines de premsar i aplacar ca premsa hidràulica terme pral.n f es prensa hidráulica  fr presse hydraulique  en hydraulic press  
1091 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca premsada terme pral.n f ca premsament sin. compl.n m ca premsatge sin. compl.n m es prensado  fr pressage  en pressing  
1092 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca premsar terme pral.v tr es prensar  fr presser  en press, to  
1093 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca presentar terme pral.v tr es presentar  fr présenter  en spot check, to  
1094 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca proporció d'humitat terme pral.n f es proporción de humedad  fr proportion d'humidité  en moisture content  
1095 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca punt terme pral.n m es punto  fr pointeau  en centre  
1096 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca punt d'estrella terme pral.n m es punto de estrella  fr point d'étoile  en pike  
1097 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta terme pral.n f ca punta de París sin. compl.n f es alfiler de París  es punta  es punta de París  fr clou  fr pointe  en nail  
1098 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta de cabota cònica terme pral.n f ca punta cònica sin. compl.n f es punta cónica  fr clou à tête conique  en casing nail  
1099 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta d'enllatar terme pral.n f es clavo de chilla  fr clou à latte  en lath nail  
1100 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta de cabota plana terme pral.n f ca punta plana sin. compl.n f es punta de cabeza plana  fr clou à tête plate  en clout nail  en flat nail  
1101 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta de cabota rodona terme pral.n f ca punta rodona sin. compl.n f es clavo de cabeza semiesférica  fr clou à tête ronde  
1102 materials > ferramenta > claus i puntes ca punta de cap tallat terme pral.n f es hita  fr clou à tête d'homme  fr clou à tête perdue  en brad  en sprig  
1103 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca puntacorrent terme pral.n m es formón de punta corriente  es puntacorriente  fr bédane creux  en gouge  
1104 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca punxó terme pral.n m es punzón  fr poinçon  fr pointeau  en centre punch  en punch  
1105 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca quadrat terme pral.n m es cuadrado  fr carré  en square bar  
1106 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca quadrejadura terme pral.n f es costero  fr dosse  en slab  
1107 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca quadrejar terme pral.v tr es cuadrar  fr équarrir  en slab, to  en square, to  
1108 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca quadró terme pral.n m es cabrio  es contrapar  fr chevron  
1109 construccions > motllures ca quarta de bordó terme pral.n f es cuarto bocel  fr quart-de-rond  en quarter-round  
1110 materials > fusta > elements dels arbres ca rabassa terme pral.n f es cepa  fr souche  en stump  
1111 materials > fusta > elements de la fusta ca radi medul·lar terme pral.n m es radio medular  fr rayon médullaire  en medullary ray  en pith ray  
1112 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca raspa terme pral.n f es escofina  fr râpe  en rasp  
1113 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca raspa de cua de rata terme pral.n f es escofina de cola de rata  fr râpe queue-de-rat  en rat-tail rasp  
1114 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca raspa de mitja canya terme pral.n f es escofina de media caña  fr râpe demi-ronde  en half-round rasp  
1115 aparells, estris, eines i instruments > eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir ca raspa rodona terme pral.n f es escofina redonda  fr râpe ronde  en round rasp  
1116 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca raspar terme pral.v tr es escofinar  fr râper  en rasp, to  
1117 aparells, estris, eines i instruments > estris d'encolar ca rasqueta terme pral.n f es rasqueta  fr raclette  en scraper  
1118 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ratllador terme pral.n m es cortador  en Formica cutter  en Formica scriber  
1119 construccions > elements de bastiments i tancaments ca rebaix terme pral.n m es rebajo  fr démaigrissement  en recess  
1120 construccions > elements de bastiments i tancaments ca rebaix de tapallosanes terme pral.n m
1121 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca rebaixador terme pral.n m es juntera  fr feuilleret  en fillister  en fillister plane  
1122 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca rebaixar terme pral.v tr es rebajar  fr démaigrir  en plane down, to  
1123 construccions > elements de bastiments i tancaments ca rebat terme pral.n m es renvalso  fr feuillure  en rabbet  en rebate  
1124 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca rebava terme pral.n f es rebaba  fr bavure  en burr  
1125 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca rebava terme pral.n f es rebaba  fr bavure  fr morfil  fr sciure  en rough edge  
1126 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca reblada terme pral.n f ca rebladura sin. compl.n f es remacho  fr rivure  en clinch  
1127 materials > ferramenta > claus i puntes ca rebladura terme pral.n f es roblón  fr rivet  en clinch  
1128 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca reblar terme pral.v tr es remachar  es roblonar  fr river  en clinch, to  
1129 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca rèbol terme pral.n m es botador  fr chasse-clou  en driving punch  en nail set  
1130 construccions > elements de bastiments i tancaments ca recollidor de persiana terme pral.n m es enrollador de persiana  es recogedor de persiana  fr enrouleur  
1131 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca recolzador terme pral.n m es apoyo  fr appui  en rest  en stay  
1132 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca rectificar terme pral.v tr es rectificar  fr rectifier  en rectify, to  
1133 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca refondre terme pral.v tr es rectificar  fr affleurer  en clean, to  en rectify, to  
1134 construccions > elements de bastiments i tancaments ca regalze terme pral.n m es renvalso  fr feuillure  en rebate  
1135 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca regle terme pral.n m es regla  fr règle  en rule  
1136 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca regruix terme pral.n m es regrueso  fr volige  
1137 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca regruixar terme pral.v tr es regruesar  fr raboter  en plane, to  
1138 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca repel terme pral.n m es repelo  fr fibre  
1139 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca respatller terme pral.n m es respaldo  fr dossier  en back  
1140 construccions > unions ca retaló terme pral.n m es retalón  fr arasement  fr épaulement  en shoulder  
1141 construccions > unions ca retaló terme pral.n m es retalón  fr arasement  fr épaulement  en shoulder  
1142 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca retenidor de peu terme pral.n m es retenedor de puerta  fr arrêt de porte  en door holder  
1143 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca retocar terme pral.v tr ca tocar sin. compl.v tr es retocar  fr retoucher  en touch up, to  
1144 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca revestiment terme pral.n m es recubrimiento  fr revêtement  en lining  
1145 construccions > revestiments i paviments ca revestiment terme pral.n m es revestimiento  fr revêtement  en lining  
1146 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca revestir terme pral.v tr es revestir  fr revêtir  en line, to  
1147 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca revòlver terme pral.n m es cabezal  fr poupée  en head  
1148 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot corbat terme pral.n m ca ribot de corbes sin. compl.n m ca ribot voltat sin. compl.n m es cepillo para curvas  fr rabot cintré  en hollow plane  
1149 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot dentat terme pral.n m ca ribot de dents sin. compl.n m es cepillo de dientes  fr rabot à dents  en scraper plane  en toothing plane  
1150 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot de fòrmica terme pral.n m es cepillo de fórmica  fr rabot de formica  en block plane  en edge plane  
1151 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot de polir terme pral.n m es cepillo de pulir  fr rabot de finition  en finishing plane  en smoothing plane  
1152 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca ribot elèctric terme pral.n m es cepillo eléctrico  fr rabot électrique  en electric plane  
1153 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca ribot metàl·lic terme pral.n m es cepillo metálico  fr rabot métallique  en metal smoothing plane  
1154 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca ribotar terme pral.v tr ca ribotejar sin. compl.v tr es cepillar  fr raboter  en plane, to  
1155 materials > fusta ca roll terme pral.n m ca rull sin. compl.n m es apea  es rollizo  es rollo  fr bille  fr grume  fr rondin  en log  
1156 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca roll reconstruït terme pral.n m es rollo reconstruido  
1157 aparells, estris, eines i instruments > estris d'amidar, marcar i comprovar ca rosset terme pral.n m es gramil  fr trusquin  en carpenter's gauge  en marking gauge  
1158 materials > fusta > fusta massissa ca roure terme pral.n m es roble  fr chêne  en oak  
1159 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca sabata terme pral.n f es zapata  
1160 construccions > cobertes ca saió terme pral.n m ca tascó sin. compl.n m es ejión  fr échantignole  en cleat  en purlin-cleat  
1161 materials > fusta > fusta massissa ca sapel·li terme pral.n m es sapeli  es sapelly  fr sapelli  en sapeli  
1162 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca secreter terme pral.n m es secreter  fr bureau  en bureau  en writing desk  
1163 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca seient terme pral.n m es asiento  fr siège  en seat  
1164 materials > fusta > elements de la fusta ca sema terme pral.n f es gema  
1165 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca senyalar terme pral.v tr es señalar  fr marquer  en mark, to  en set out, to  
1166 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca serjant de cinta terme pral.n m ca serjant d'emmarcar sin. compl.n m ca serjant de cingla sin. compl.n m es prensa de fleje  es prensa para cuadros  en strap clamp  
1167 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca serjant de biga terme pral.n m ca serjant de bastir sin. compl.n m es prensa de bastidor  fr serre-joint à coulisse  en bar clamp  
1168 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca serjant de cantells terme pral.n m es prensa de cantos  fr serre-joint de bords  en edge clamp  
1169 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra terme pral.n f es sierra  fr scie  en saw  
1170 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra terme pral.n f es sierra  fr scie  en saw  
1171 oficis i instal·lacions ca serra terme pral.n f es industria del aserrado  fr industrie du sciage  en sawmilling industry  
1172 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra alternativa terme pral.n f es sierra alternativa  fr scie alternative  en reciprocating saw  
1173 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac de dues mans terme pral.n m ca serra arborera sin. compl.n f ca serra de trencar sin. compl.n f es serrucho de bosque  es tronzador  fr scie passe-partout  en two-handed saw  
1174 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra de pèndol terme pral.n f ca serra basculant sin. compl.n f es sierra basculante  es sierra de péndulo  fr scie pendulaire  en pendulum saw  en swing saw  
1175 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra cinta terme pral.n f ca serra de cinta sin. compl.n f ca serra de cinta sense fi sin. compl.n f ca serra sense fi sin. compl.n f es sierra de cinta  es sierra sinfín  fr scie à lame sans fin  fr scie à ruban  en band saw  
1176 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra circular terme pral.n f ca serra de disc sin. compl.n f es sierra circular  es sierra de disco  fr scie à lame circulaire  fr scie circulaire  en circular saw  
1177 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra circular múltiple terme pral.n f ca serra múltiple sin. compl.n f es sierra circular múltiple  es sierra múltiple  fr scie circulaire multilame  fr scie circulaire multiple  en circular gang-saw  en multiple circular saw  
1178 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra circular portàtil terme pral.n f ca serra de disc portàtil sin. compl.n f es sierra circular portátil  es sierra de disco portátil  fr scie circulaire portative  en portable circular saw  
1179 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de ballesta terme pral.n f es sierra de marquetería normal  fr scie à marqueterie  en scroll saw  
1180 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de bastidor terme pral.n f ca serra de sant Josep sin. compl.n f es sierra de bastidor  fr scie à monture  en frame saw  
1181 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra de biaixos terme pral.n f es sierra de ingletear  es sierra ingleteadora  fr scie à onglets  en electric mitre saw  
1182 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de biaixos manual terme pral.n f es sierra de ingletear manual  fr scie à onglets manuelle  en mitre saw  
1183 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de mà terme pral.n f ca serra manera sin. compl.n f es sierra de mano  fr scie à main  en hand saw  
1184 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de vogir terme pral.n f ca serra de marqueteria sin. compl.n f es segueta  es sierra de calar  es sierra de contornear  es sierra de marquetería  fr scie à chantourner  fr scie à découper  en fret saw  en jigsaw  en scroll saw  
1185 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra de taulers terme pral.n f es sierra mural  fr scie à panneaux  en panel saw  
1186 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca serra de trepar terme pral.n f es sierra de abrazadera  es sierra de aserrador  fr scie en long  en pit saw  
1187 màquines i equipament auxiliar > màquines de serrar ca serra de vogir portàtil terme pral.n f es sierra de calar portátil  fr scie à chantourner portative  fr scie sauteuse  en portable jigsaw  en saber saw  
1188 aparells, estris, eines i instruments > estris de sostenir i prémer ca serrabiaixos terme pral.n m ca serrador sin. compl.n m es caja de ingletes  es cortaingletes  es escuadra de ingletear  fr boîte à onglets  fr boîte d'onglet  en mitre box  
1189 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrada terme pral.n f ca serradura sin. compl.n f es aserrado  fr sciage  en sawing  
1190 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca serradís terme pral.n m es tablón sin trabajar  
1191 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca serradís terme pral.n m
1192 tècniques i processos > mides, càlculs, senyals i marques ca serradís terme pral.n m
1193 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca serradures terme pral.n f pl ca serradís sin. compl.n m es serraduras  es serrín  fr sciure  en sawdust  
1194 materials > fusta > propietats de la fusta ca serradís -issa terme pral.adj es aserradizo  fr sciable  en cuttable  
1195 oficis i instal·lacions ca serrador | serradora terme pral.n m, f es aserrador  fr scieur  en sawer  
1196 oficis i instal·lacions ca serradora terme pral.n f es aserradero  es serrería  fr scierie  en lumber mill  en sawmill  
1197 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serradura terme pral.n f es aserradura  fr sciage  en cutting  
1198 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar terme pral.v tr es serrar  fr scier  en saw, to  
1199 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar a fil biaix terme pral.v tr en bevel cut, to  
1200 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar a la francesa terme pral.v tr es serrar a la francesa  
1201 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar al biaix terme pral.v tr es serrar al sesgo  fr scier en biais  en bevel cut, to  
1202 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar al biaix de cartabó terme pral.v tr es serrar al cartabón inglete  
1203 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca serrar de través terme pral.v tr es serrar al través  fr scier en travers  fr tronçonner  en cross-cut, to  
1204 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac de fulloles terme pral.n m ca serreta sin. compl.n f ca serreta de fulloles sin. compl.n f es serrucho para chapa  fr scie à placage  en veneer saw  
1205 materials > altres materials > pastes ca silicona terme pral.n f es silicona  fr silicone  en silicone  
1206 màquines i equipament auxiliar > equipament auxiliar d'un taller ca sitja terme pral.n f es silo  fr silo  fr trémie  en silo  
1207 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca sobre de taula terme pral.n m es sobre de mesa  fr dessus de table  en table top  
1208 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca sobrecòs terme pral.n m es altillo  
1209 materials > ferramenta > elements comuns de la ferramenta ca sobrepany terme pral.n m es cerradero  fr têtière  en forend  
1210 materials > fusta > elements dels arbres ca soca terme pral.n f es cepa  es tocón  fr souche  en stump  
1211 construccions > revestiments i paviments ca sòcol terme pral.n m es zócalo  fr plinthe  en baseboard  en mopboard  en skirting  en skirting board  
1212 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca sofà terme pral.n m es sofá  fr canapé  fr sofa  en couch  en sofa  
1213 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca sola terme pral.n f es sufridera  fr semelle  en heel  
1214 materials > taulers ca tàblex terme pral.n m es táblex  fr panneau aggloméré  en hardboard  
1215 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tala terme pral.n f es tala  fr abattage  en felling  
1216 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tala manual terme pral.n f es tala manual  fr abattage à main  fr abattage manuel  en hand felling  
1217 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tala mecànica terme pral.n f es tala mecánica  fr abattage mécanique  en mechanical felling  
1218 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca talar terme pral.v tr es talar  fr abattre  en fell, to  
1219 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca talla terme pral.n f es talla  fr sculpture sur bois  en wood carving  
1220 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tallament terme pral.n m es despiece  fr débitage  en breakdown  en sawing pattern  
1221 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tallament paral·lel terme pral.n m ca tallament de llesques sin. compl.n m es corte paralelo  fr débit à traits parallèles  fr débit en plot  en live sawing method  en through-and-through sawing  
1222 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca tallament radial terme pral.n m es corte de espejo  es corte radial  fr débit sur maille  fr débit sur quartier  en fully quartersawing  
1223 oficis i instal·lacions ca taller terme pral.n m es taller  fr atelier  en workshop  
1224 oficis i instal·lacions ca tallista terme pral.n m, f es tallista  fr sculpteur sur bois  en wood carver  
1225 construccions > motllures ca taló terme pral.n m es talón  fr talon  en cyma recta  en ogee  en talon  
1226 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca talonar terme pral.v tr
1227 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca tamboret terme pral.n m es taburete  fr tabouret  en stool  
1228 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca tancadura terme pral.n f ca tanca sin. compl.n f es cierre  fr fermeture  en lock  
1229 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca tanca de vaivé terme pral.n f ca tanca de doble acció sin. compl.n f es picaporte de resbalón  fr serrure pour porte va-et-vient  en lock for swing door  
1230 materials > ferramenta > ferramenta per a tancar ca tanca de lira terme pral.n f es cierre lira  
1231 construccions > tancaments ca tancament terme pral.n m es cerramiento  fr fermeture  en closure  
1232 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca tancaporta terme pral.n m es cierrapuertas  fr ferme-porte  en door check  en door closer  
1233 materials > ferramenta > ferramenta complementària per a portes ca tancaportes de braç terme pral.n m es cierrapuertas de brazo  fr ferme-porte à bras  
1234 tècniques i processos > muntatge de mobles i col·locació de tancaments ca tancar terme pral.v tr es cerrar  fr fermer  en close, to  en shut, to  
1235 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tapa de persiana terme pral.n f es tapa de persiana  fr couvercle de persienne  
1236 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tapaboques terme pral.n m es cubrejuntas  fr fermeture à recouvrement  
1237 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tapajunts terme pral.n m es tapajuntas  fr couvre-joint  
1238 construccions > tancaments > finestres i targes ca tarja terme pral.n f es montante  fr imposte  fr vasistas  en fanlight  en transom  
1239 construccions > tancaments > finestres i targes ca tarja de ventall terme pral.n f es montante de abanico  fr imposte en éventail  en fanlight  
1240 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca tascó terme pral.n m es calzo  es cuña  fr coin  en chock  
1241 materials > ferramenta > claus i puntes ca tatxa terme pral.n f ca tatxó sin. compl.n m es clavo  es tachuela  fr broquette  fr semence  en tack  
1242 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca taula terme pral.n f es mesa  fr table  en table  
1243 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca taula terme pral.n f es mesa  fr table  en table  
1244 materials > taulers ca tauler terme pral.n m es tablero  fr panneau  en board  en panel  
1245 materials > taulers ca tauler aglomerat terme pral.n m es tablero aglomerado  fr panneau d'aggloméré  en chipboard  en particle board  
1246 materials > taulers ca tauler de fibres terme pral.n m es tablero de fibras  fr panneau de fibres  en fibreboard  
1247 materials > taulers ca tauler de fulloles desenrotllades terme pral.n m es tablero de chapas desenrolladas  fr panneau de placages déroulés  en lumber core board  
1248 materials > taulers ca tauler de llistons encolats terme pral.n m es tablero de tablillas encoladas  
1249 materials > taulers ca tauler de llistons estriats terme pral.n m es tablero estriado  
1250 materials > taulers ca tauler de llistons sense encolar terme pral.n m es tablero de tablillas sin encolar  
1251 materials > taulers ca tauler hidròfug terme pral.n m es tablero hidrófugo  fr panneau hydrofuge  en waterproof board  
1252 materials > taulers ca tauler ignífug terme pral.n m es tablero ignífugo  fr panneau ignifuge  fr panneau ignifugé  en fireproof panel  
1253 materials > taulers ca tauler rexapat terme pral.n m es tablero rechapado  fr panneau replaqué  en veneered chipboard  en veneered particle board  
1254 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca tauló terme pral.n m es tablón  fr madrier  en plank  
1255 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca tauló del cor terme pral.n m ca tauló central sin. compl.n m es tablón central  fr madrier du coeur  fr madrier sur quartier  en heartwood plank  
1256 materials > fusta > fusta massissa ca tec terme pral.n m ca teca terme pral.n f es teca  fr teck  fr tek  en teak  
1257 materials > fusta > fusta massissa ca teca africana terme pral.n f es teca africana  fr teck africain  en African teak  
1258 materials > fusta > elements de la fusta ca teia terme pral.n f es tea  fr bois résineux  en brand  
1259 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca temps d'airejament terme pral.n m es tiempo de aireación  fr temps de gommage  
1260 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca temps de premsatge terme pral.n m es tiempo de prensado  fr temps de pressage  en clamping time  en pressing time  
1261 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca temps de treball útil terme pral.n m es tiempo de trabajo útil  fr temps de travail  en tack range  en work life  
1262 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca temps obert terme pral.n m es tiempo abierto  fr temps ouvert  en open time  
1263 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca tenir camí terme pral.v intr es abrirse paso  fr avoir de passage  
1264 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca tenir massa ferro terme pral.v intr es tener demasiado hierro  fr avoir trop de fer  
1265 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca tenir poc ferro terme pral.v intr es tener poco hierro  fr n'avoir pas assez de fer  
1266 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca tenyida terme pral.n f ca tenyiment sin. compl.n m es teñido  es teñidura  es tinte  fr teinture  en staining  
1267 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca testejar terme pral.v tr es testear  fr affleurer  
1268 materials > ferramenta > ferramenta per a estirar ca tirador terme pral.n m es tirador  fr bouton  fr poignée  en handle  en knob  
1269 materials > ferramenta > visos i cargols ca tirafons terme pral.n m es tirafondo  fr tire-fond  en lag screw  
1270 construccions > cobertes ca tirant terme pral.n m ca tiranda sin. compl.n f es tirante  fr entretoise  en stringer  
1271 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca toix terme pral.n m es bisel  fr biseau  en bevel  en chamfer  
1272 construccions > elements de bastiments i tancaments ca topall de persiana terme pral.n m es tope de persiana  fr arrêt de persienne  fr arrêtoir de persienne  
1273 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca torn terme pral.n m es torno  fr tour  en lathe  
1274 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca torn copiador terme pral.n m ca torn de copiar sin. compl.n m es torno de copiar  fr tour à copier  en copy lathe  en copying lathe  
1275 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca torn manual terme pral.n m es torno de mano  fr tour manuel  en hand lathe  
1276 construccions > cobertes ca tornapunta terme pral.n m es jabalcón  fr écharpe  en strut brace  
1277 construccions > elements de bastiments i tancaments ca tornapunta terme pral.n m es tornapunta  fr contre-fiche  en diagonal brace  
1278 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís terme pral.n m es destornillador  fr tournevis  en screwdriver  
1279 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís automàtic terme pral.n m ca tornavís de mànec multiplicador sin. compl.n m es destornillador automático  fr tournevis automatique  en automatic screwdriver  en spiral ratchet screwdriver  
1280 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís d'estrella terme pral.n m ca tornavís de boca de creu sin. compl.n m ca tornavís Philips sin. compl.n m es destornillador de boca cruciforme  es destornillador de estrella  es destornillador Philips  fr tournevis à pointe cruciforme  fr tournevis cruciforme  fr tournevis Philips  en cross-point screwdriver  en Philips screwdriver  
1281 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís de tall recte terme pral.n m ca tornavís de boca plana sin. compl.n m es destornillador de boca plana  fr tournevis à lame plate  en flat blade screwdriver  en slotted screwdriver  
1282 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís de carraca terme pral.n m es destornillador de berbiquí  fr tournevis à cliquet  en ratchet screwdriver  
1283 aparells, estris, eines i instruments > eines i instruments de clavar i cargolar ca tornavís elèctric terme pral.n m es destornillador eléctrico  fr tournevis électrique  en electric screwdriver  
1284 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca tornejament terme pral.n m es torneado  fr tournage  en turnery  en turning  
1285 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca tornejar terme pral.v tr es tornear  fr tourner  en turn, to  
1286 oficis i instal·lacions ca torner | tornera terme pral.n m, f es tornero  fr tourneur  en turner  
1287 oficis i instal·lacions ca torneria terme pral.n f es tornería  fr tournerie  en turnery  
1288 oficis i instal·lacions ca torneria terme pral.n f es tornería  fr métier de tourneur  en turnery  
1289 materials > fusta > propietats de la fusta ca torsió terme pral.n f es torsión  fr torsion  en torsion  
1290 materials > fusta > propietats de la fusta ca tracció terme pral.n f es tracción  fr traction  en traction  
1291 construccions > unions ca trau terme pral.n m es caja  es cotana  es escopladura  es escopleadura  fr mortaise  en mortise  
1292 construccions > unions ca trau amb retaló terme pral.n m es escopleadura con retalón  fr mortaise à épaulement  en haunched mortise  
1293 construccions > unions ca trau obert terme pral.n m es escopleadura pasante  fr mortaise ouverte  en open mortise  en through mortise  
1294 construccions > unions ca trau reculat terme pral.n m
1295 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca traucadora terme pral.n f es escopleadora  fr mortaiseuse  en mortiser  en mortising machine  
1296 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca traucadora de broca terme pral.n f es escopleadora de broca  fr mortaiseuse à foret  
1297 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca traucadora de cadena terme pral.n f es escopleadora de cadena  fr mortaiseuse à chaîne  en chain mortiser  
1298 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca traucadora oscil·lant terme pral.n f es escopleadora oscilante  fr mortaiseuse oscillante  en oscillating mortiser  
1299 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca traucar terme pral.v tr es escoplear  fr mortaiser  en mortise, to  
1300 tècniques i processos > construcció, poliment, protecció i acabat ca travar terme pral.v tr es riostrar  fr entretoisier  en brace, to  
1301 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca travesser terme pral.n m es travesaño  fr traverse  en rail  
1302 construccions > elements de bastiments i tancaments ca travesser terme pral.n m es cabio  es travesaño  fr traverse  en rail  
1303 construccions > elements de bastiments i tancaments ca travesser de baix terme pral.n m ca travesser inferior sin. compl.n m es peana  fr traverse basse  en bottom rail  
1304 construccions > elements de bastiments i tancaments ca travesser de dalt terme pral.n m ca travesser superior sin. compl.n m es travesaño superior  fr traverse haute  en top rail  
1305 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca tremp terme pral.n m es temple  fr ajustement  fr réglage  en adjustment  en set  
1306 aparells, estris, eines i instruments > eines de tall ca trencador terme pral.n m es badano  fr bédane  
1307 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca trepadora de columna terme pral.n f es taladradora de columna  fr perceuse à colonne  en drill press  
1308 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca trepadora horitzontal terme pral.n f es trepadora horizontal  fr perceuse horizontale  en horizontal borer  
1309 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca trepadora múltiple terme pral.n f es trepadora múltiple  fr perceuse multibroches  fr perceuse multiple  en gang borer  en multiple-spindle borer  
1310 màquines i equipament auxiliar > màquines de foradar i emmetxar ca trepant amb percussor terme pral.n m es taladro de percusión  fr marteau perforateur  fr perceuse à percussion  en hammer drill  en jackhammer  en percussion drill  
1311 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca trepant de pit terme pral.n m es taladro de pecho  en breast drill  
1312 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca trepar terme pral.v tr es taladrar  fr percer  en bore, to  en drill, to  
1313 tècniques i processos > manipulació de la fusta obrada i els taulers ca trepatge terme pral.n m es trepa  fr percement  en boring  
1314 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca tresillo terme pral.n m es tresillo  
1315 tècniques i processos > preparació d'eines, màquines i utillatge ca treure ferro terme pral.v intr ca treure fulla sin. compl.v intr es graduar el filo  fr reculer la lame  en adjust the blade, to  
1316 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca triba terme pral.n f es barreno  fr tarière  en auger  
1317 aparells, estris, eines i instruments > eines de foradar ca tribanella terme pral.n f es barrena pequeña  fr petite vrille  en gimlet  
1318 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca trinxant terme pral.n m es trinchero  fr desserte  en dumbwaiter  
1319 materials > fusta > elements dels arbres ca tronc terme pral.n m es tronco  fr tronc  en trunk  
1320 materials > fusta > formes comercials de la fusta ca tronc quadrejat terme pral.n m es tronco escuadrado  fr tronc équarri  en slabbed log  
1321 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca trossejament terme pral.n m es troceado  fr débitage  en cutting up  
1322 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca trossejar terme pral.v tr es trocear  fr débiter  en cut up, to  
1323 màquines i equipament auxiliar > màquines d'obrar i rebaixar ca tupí terme pral.n f es tupi  es tupí  fr toupie  en shaper  en spindle moulder  
1324 aparells, estris, eines i instruments > parts i elements de les eines ca ull terme pral.n m es ojo  fr oeil  en eye  
1325 construccions > tancaments > finestres i targes ca ull de bou terme pral.n m es ojo de buey  fr oeil-de-boeuf  en bull's-eye  
1326 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca vaporatge terme pral.n m ca vaporació sin. compl.n f es vaporización  fr étuvage  en steaming  
1327 tècniques i processos > elaboració de la fusta de serra ca vaporar terme pral.v tr es vaporar  fr étuver  en steam, to  
1328 característiques estructurals d'eines i màquines ca velocitat d'avançament terme pral.n f es velocidad de avance  fr vitesse d'avance  en feed speed  
1329 característiques estructurals d'eines i màquines ca velocitat de tall terme pral.n f es velocidad de corte  fr vitesse de coupe  en cutting speed  
1330 construccions > arcs ca vèrtex terme pral.n m es vértice  fr sommet  en vertex  
1331 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca veta-segat terme pral.n m es jaspeado  
1332 materials > fusta > elements de la fusta ca vetat terme pral.n m es veteado  fr veines  en veins  
1333 materials > altres materials > vidres ca vidre terme pral.n m es vidrio  fr verre  en glass  
1334 materials > altres materials > vidres ca vidre armat terme pral.n m es vidrio armado  fr verre armé  en wire glass  en wired glass  
1335 materials > altres materials > vidres ca vidre bisellat terme pral.n m es vidrio biselado  fr verre biseauté  en bevelled glass  
1336 materials > altres materials > vidres ca vidre catedral terme pral.n m es vidrio catedral  fr verre cathédrale  en cathedral glass  
1337 materials > altres materials > vidres ca vidre doble terme pral.n m es vidrio doble  fr verre double  en double glass  
1338 materials > altres materials > vidres ca vidre esmerilat terme pral.n m es vidrio deslustrado  es vidrio esmerilado  fr verre dépoli  en ground glass  
1339 materials > altres materials > vidres ca vidre imprès terme pral.n m es vidrio impreso  fr verre imprimé  en printed glass  
1340 materials > altres materials > vidres ca vidre laminat terme pral.n m es vidrio laminado  fr verre laminé  en laminated glass  
1341 materials > altres materials > vidres ca vidre mat terme pral.n m es vidrio mate  fr verre mat  en mat glass  
1342 materials > altres materials > vidres ca vidre ondulat terme pral.n m es vidrio ondulado  fr verre ondulé  en corrugated glass  
1343 materials > altres materials > vidres ca vidre opac terme pral.n m es vidrio opaco  fr verre opaque  en opaque glass  
1344 materials > altres materials > vidres ca vidre pla terme pral.n m es vidrio plano  fr verre plat  en flat glass  
1345 materials > altres materials > vidres ca vidre prismàtic terme pral.n m es vidrio prismático  fr verre prismatique  en prismatic glass  
1346 materials > altres materials > vidres ca vidre translúcid terme pral.n m es vidrio translúcido  fr verre translucide  en translucent glass  
1347 construccions > tancaments > finestres i targes ca vidriera terme pral.n f es vidriera  fr vitrage  en pane  
1348 construccions > tancaments > finestres i targes ca vidriera de barretes terme pral.n f es vidriera con baquetas  fr vitrage à petits-bois  
1349 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis terme pral.n m es tornillo  fr vis  en screw  
1350 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis autoroscant terme pral.n m es tornillo autorroscante  fr vis autotaraudeuse  en self-tapping screw  
1351 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis d'estrella terme pral.n m ca vis Philips sin. compl.n m es tornillo cruciforme  es tornillo Philips  fr vis cruciforme  fr vis Philips  en cross-recessed screw  en Philips screw  
1352 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de cabota cilíndrica terme pral.n m es tornillo de cabeza cilíndrica  fr vis à tête cylindrique  en cheese head screw  
1353 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de cabota cònica terme pral.n m es tornillo de cabeza cónica  fr vis à tête conique  en countersunk head screw  
1354 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de cabota de gota de cera terme pral.n m es tornillo de cabeza de gota de sebo  fr vis à tête goutte de suif  en mushroom head screw  en truss head screw  
1355 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de cabota plana terme pral.n m ca vis pla sin. compl.n m es tornillo de cabeza plana  es tornillo plano  fr vis à tête plate  en flat head screw  
1356 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de cabota rodona terme pral.n m ca vis rodó sin. compl.n m es tornillo de cabeza redonda  fr vis à tête ronde  en round head screw  
1357 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de fusta aglomerada terme pral.n m es tornillo para madera aglomerada  fr vis pour aggloméré  en chipboard screw  
1358 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de fusta massissa terme pral.n m es tornillo para madera maciza  fr vis à bois  en woodscrew  
1359 materials > ferramenta > visos i cargols ca vis de tall recte terme pral.n m es tornillo de ranura  fr vis à fente  en slotted screw  
1360 construccions > mobiliari bàsic de l'habitatge ca vitrina terme pral.n f es vitrina  fr vitrine  en glass case  en show case  
1361 oficis i instal·lacions ca vogidor | vogidora terme pral.n m, f es serrador  fr chantourneur  fr découpeur  en fret-saw operator  en jigsaw operator  en scroll-saw operator  
1362 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca vogir terme pral.v tr es calar  es seguetear  fr chantourner  fr découper  en scribe, to  
1363 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca volandera blocadora terme pral.n f es arandela blocante  fr rondelle de blocage  fr rondelle de verrouillage  fr rondelle frein  en lock washer  
1364 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca volandera Grower terme pral.n f ca volandera de molla sin. compl.n f es arandela de muelle  es arandela de resorte  es arandela Grower  fr rondelle à ressort  fr rondelle élastique  fr rondelle Grower  en spring washer  
1365 materials > ferramenta > ferramenta diversa ca volandera dentada terme pral.n f es arandela dentada  fr rondelle dentée  en serrated washer  en tooth lock washer  
1366 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca volant terme pral.n m es volante  fr volant  en wheel  
1367 màquines i equipament auxiliar > parts i elements de les màquines ca volant terme pral.n m es volante  fr volant  en handwheel  
1368 característiques estructurals d'eines i màquines ca volum de mecanització terme pral.n m es volumen de mecanización  fr volume de mécanisation  en bulk waste  
1369 característiques estructurals d'eines i màquines ca volum de treball terme pral.n m es volumen de trabajo  fr volume de travail  en work load  
1370 construccions > motllures ca xamfrà terme pral.n m es chaflán  fr chanfrein  en chamfer  
1371 materials > fusta > defectes i malalties de la fusta ca xapall terme pral.n m ca xapadura sin. compl.n f es colaina  fr fente  en shake  
1372 materials > fusta > residus del treball de la fusta ca xapall terme pral.n m es madera agrietada  fr bois fendu  en shaky timber  
1373 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac terme pral.n m es serrucho  fr égoïne  en hand saw  
1374 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac de beina terme pral.n m ca xerrac d'esquena sin. compl.n m ca xerrac de costella sin. compl.n m ca xerrac de molla sin. compl.n m es serrucho de costilla  es sierra de trasdós  fr scie à dos  en back saw  en tenon saw  
1375 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac de clavilles terme pral.n m es serrucho para clavijas  es serrucho para enrasar clavijas  fr scie à chevilles  en dowel saw  
1376 aparells, estris, eines i instruments > eines de serrar ca xerrac de punta terme pral.n m es serrucho de punta  es serrucho de puñal  es serrucho de vuelta  fr scie à guichet  en compass saw  
1377 tècniques i processos > manipulació de la fusta de serra ca xerracar terme pral.v tr es aserrar  es serrar  fr scier  en saw, to