Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 climatologia ca anticicló terme pral.n m ca A siglan m en anticyclone  en high  en H  es alta  es anticiclón  es A  fr anticyclone  fr A  
2 biogeografia ca abiòtic -a terme pral.adj en abiotic  es abiótico  fr abiotique  
3 hidrologia ca abissal terme pral.adj en abyssal  es abisal  fr abyssal  
4 geomorfologia ca ablació terme pral.n f en ablation  es ablación  fr ablation  fr déblaiment  
5 geomorfologia ca ablació terme pral.n f en ablation  es ablación  fr ablation  
6 geomorfologia ca abrasió terme pral.n f en abrasion  es abrasión  fr abrasion  
7 climatologia ca absorció atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric absorption  es absorción atmosférica  fr absorption atmosphérique  
8 biogeografia ca abundància terme pral.n f en abundance  es abundancia  fr abondance  
9 biogeografia ca abundància-dominància terme pral.n f en abundance-dominance  en cover-abundance  es abundancia-dominancia  fr abondance-dominance  
10 geomorfologia ca accident terme pral.n m en accident  es accidente  fr accident  
11 geomorfologia ca accident terme pral.n m en accident  es accidente  fr accident  
12 ciència del sòl ca àcid fúlvic terme pral.n m en fulvic acid  es ácido fúlvico  fr acide fulvique  
13 ciència del sòl ca àcid húmic terme pral.n m en humic acid  es ácido húmico  fr acide humique  
14 ciència del sòl ca acidesa terme pral.n f ca aciditat sin. compl.n f en acidity  es acidez  fr acidité  
15 ciència del sòl ca acidesa real terme pral.n f ca acidesa activa sin. compl.n f en active acidity  en actual acidity  es acidez activa  es acidez real  fr acidité active  fr acidité actuelle  fr acidité réelle  
16 ciència del sòl ca acidesa de reserva terme pral.n f ca acidesa potencial terme pral.n f ca acidesa total sin. compl.n f en potential acidity  en total acidity  es acidez de reserva  es acidez potencial  es acidez total  fr acidité de réserve  fr acidité potentielle  fr acidité totale  
17 ciència del sòl ca acidificació terme pral.n f en acidification  es acidificación  fr acidification  
18 biogeografia ca acidòfil -a terme pral.adj en acidophil  en acidophile  en acidophilic  en acidophilous  es acidófilo  fr acidophile  
19 geomorfologia ca acreció terme pral.n f en accretion  es acreción  fr accrétion  
20 classificació i tipus de sòls ca acrisol terme pral.n m en acrisol  es acrisol  fr acrisol  
21 geomorfologia ca uniformitarisme terme pral.n m ca actualisme sin. compl.n m en actualism  en uniformitarianism  es actualismo  es uniformitarismo  fr actualisme  fr uniformitarisme  
22 geomorfologia ca acumulació terme pral.n f en accumulation  es acumulación  fr accumulation  
23 ciència del sòl ca adherència terme pral.n f ca adhesivitat terme pral.n f en adherence  en stickiness  es adherencia  es adhesividad  fr adhérence  fr adhésivité  
24 ciència del sòl ca adherent terme pral.adj en adhesive  en sticky  es adherente  fr collant  
25 climatologia ca adiabàtic -a terme pral.adj en adiabatic  es adiabático  fr adiabatique  
26 ciència del sòl ca adob terme pral.n m en fertilizer  en manure  es abono  fr engrais  
27 ciència del sòl ca adsorció terme pral.n f en adsorption  es adsorción  fr adsorption  
28 climatologia ca advecció terme pral.n f en advection  es advección  fr advection  
29 biogeografia ca adventici -ícia terme pral.adj en adventice  es adventicio  fr adventice  
30 ciència del sòl ca aeració terme pral.n f ca aireig sin. compl.n m en aeration  es aireación  fr aération  
31 biogeografia ca aerobi terme pral.n m en aerobe  en aerobium  es aerobio  fr aérobie  
32 biogeografia ca aerobiosi terme pral.n f en aerobiosis  es aerobiosis  fr aérobiose  
33 climatologia ca aerosol terme pral.n m en aerosol  es aerosol  fr aérosol  
34 la terra ca afeli terme pral.n m en aphelion  es afelio  fr aphélie  
35 geomorfologia ca aflorament terme pral.n m en outcrop  es afloramiento  fr affleurement  
36 hidrologia ca aflorament terme pral.n m en upwelling  es afloramiento  es upwelling  fr remontée d'eau  
37 hidrologia ca afluent terme pral.n m ca riu tributari sin. compl.n m ca tributari sin. compl.n m en affluent  en tributary  en tributary river  es afluente  es río tributario  es tributario  fr affluent  fr rivière tributaire  fr tributaire  
38 investigació ca aforament terme pral.n m en discharge measurement  en flow measurement  en gaging [US]  en gauging [GB]  es aforo  fr jaugeage  
39 biogeografia ca aforestació terme pral.n f en afforestation  en forestation  es forestación  fr boisement  
40 ciència del sòl ca agregació terme pral.n f en aggregation  es agregación  fr agrégation  
41 ciència del sòl ca agregat terme pral.n m en aggregate  es agregado  fr agrégat  
42 ciència del sòl ca agrologia terme pral.n f en agrology  es agrología  fr agrologie  
43 geomorfologia ca agulla terme pral.n f en needle  en spine  es aguja  fr aiguille  
44 geomorfologia ca agulla glacial terme pral.n f en horn  en pyramidal peak  es aguja glaciar  es horn  es pico glaciar  es pico piramidal  fr corne  fr pic glaciaire  fr pyramide glaciaire  
45 hidrologia ca aigua terme pral.n f en water  es agua  fr eau  
46 hidrologia ca aigua capil·lar terme pral.n f en capillary water  es agua capilar  fr eau capillaire  
47 hidrologia ca aigua fòssil terme pral.n f ca aigua congènita sin. compl.n f ca aigua connata sin. compl.n f en connate water  en fossil water  es agua congénita  es agua connata  es agua fósil  fr eau connée  fr eau fossile  
48 hidrologia ca aigua de fusió terme pral.n f en melt water  en melting water  es agua de fusión  fr eau de fonte  fr eau de fusion  
49 hidrologia ca aigua del sòl terme pral.n f en soil water  es agua del suelo  fr eau du sol  
50 hidrologia ca aigua útil terme pral.n f ca aigua disponible sin. compl.n f en available water  es agua disponible  es agua útil  fr eau disponible  fr eau utile  
51 hidrologia ca aigua gravitatòria terme pral.n f ca aigua lliure sin. compl.n f en free water  en gravitational water  en gravity water  es agua gravitacional  es agua gravitatoria  es agua libre  fr eau de gravité  fr eau gravitaire  fr eau libre  
52 hidrologia ca aigua higroscòpica terme pral.n f en hygroscopic moisture  en hygroscopic water  es agua higroscópica  fr eau hygroscopique  
53 hidrologia ca aigua juvenil terme pral.n f ca aigua magmàtica sin. compl.n f en juvenile water  en magmatic water  es agua juvenil  es agua magmática  fr eau juvénile  fr eau magmatique  
54 hidrologia ca aigua meteòrica terme pral.n f en meteoric water  es agua meteórica  fr eau météorique  
55 ciència del sòl ca aigua no disponible terme pral.n f en non-available water  es agua no disponible  fr eau non disponible  
56 hidrologia ca aigua pel·licular terme pral.n f en film water  en pellicular water  es agua pelicular  fr eau pelliculaire  
57 ciència del sòl ca aigua sobrera terme pral.n f ca aigua supèrflua terme pral.n f en surplus water  es agua superflua  fr eau excédentaire  
58 hidrologia ca aigua vadosa terme pral.n f en suspended subsurface water  en vadose water  es agua vadosa  fr eau suspendue  fr eau vadose  
59 hidrologia ca conflent terme pral.n m ca aiguabarreig sin. compl.n m ca confluència sin. compl.n f en confluence  en junction  es confluencia  fr confluent  
60 hidrologia ca tàlveg terme pral.n m ca aiguafons sin. compl.n m en talweg  en thalweg  en valley axis  es talweg  es vaguada  fr talweg  fr thalveg  
61 hidrologia ca aiguamoll terme pral.n m ca aiguamoix sin. compl.n m ca mollera sin. compl.n f en marsh  en swamp  es almarjal  es ciénaga  es marjal  fr marais  fr marécage  
62 hidrologia ca maresma terme pral.n f ca aiguamoll sin. compl.n m ca maresme sin. compl.n m en coastal marsh  en salt marsh  en sea marsh  en tidal marsh  es marisma  fr marais maririme  
63 climatologia ca aiguaneu terme pral.n f en sleet  es agua nieve  es aguanieve  fr pluie et neige  
64 climatologia ca aiguat terme pral.n m en torrential rain  es aguacero  es lluvia torrencial  fr pluie torrentielle  
65 hidrologia ca aiguavés terme pral.n m ca vessant sin. compl.n m/f en valley-side  es vertiente  fr versant  
66 geomorfologia ca vessant terme pral.n m ca aiguavessant sin. compl.n m en valley slope  es ladera  es vertiente  fr versant  
67 hidrologia ca aigües continentals terme pral.n f pl en inland waters  es aguas continentales  fr eaux continentales  
68 hidrologia ca aigües marines terme pral.n f pl en marine waters  es aguas marinas  fr eaux marines  
69 hidrologia ca aigües subterrànies terme pral.n f pl en ground water  en phreatic water  en subterranean water  es aguas subterráneas  fr eaux souterraines  
70 hidrologia ca aigües superficials terme pral.n f pl en surface waters  es aguas superficiales  fr eaux de surface  fr eaux superficielles  
71 climatologia ca aire terme pral.n m en air  es aire  fr air  
72 ciència del sòl ca aire del sòl terme pral.n m ca atmosfera del sòl sin. compl.n f en soil air  en soil atmosphere  es aire del suelo  es atmósfera del suelo  fr air du sol  fr atmosphère du sol  
73 climatologia ca aire humit terme pral.n m en moist air  es aire húmedo  fr air humide  
74 climatologia ca aire sec terme pral.n m en dry air  es aire seco  fr air sec  
75 hidrologia ca aixaragallament terme pral.n m en gully erosion  en gullying  es acarcavamiento  fr ravinement  
76 climatologia ca albedo terme pral.n f ca reflectància sin. compl.n f en albedo  en reflectance  es albedo  es reflectancia  fr albédo  fr réflectance  
77 classificació i tipus de sòls ca albeluvisol terme pral.n m ca podzoluvisol terme pral.n m en albeluvisols  en podzoluvisol  es albeluvisols  es podzoluvisol  fr albeluvisols  fr podzoluvisol  
78 biogeografia ca albereda terme pral.n f en poplar grove  en poplar wood  es alameda  fr fôret de peuplier blanc  
79 hidrologia ca albufera terme pral.n f ca bufera sin. compl.n f en lagoon  es albufera  fr lagune  
80 ciència del sòl ca alcalinitat terme pral.n f en alkalinity  es alcalinidad  fr alcalinité  
81 classificació i tipus de sòls ca alfisol terme pral.n m en alfisol  es alfisol  fr alfisol  
82 biogeografia ca alga terme pral.n f en alga  es alga  fr algue  
83 biogeografia ca alguer terme pral.n m en prairie of algae  es pradera de algas  fr prairie d'algues  
84 biogeografia ca praderia de posidònia terme pral.n f ca alguer sin. compl.n m en posidonia meadow  es pradera de posidonia  fr herbier de posidonie  fr prairie de posidonie  
85 biogeografia ca aliança terme pral.n f en alliance  es alianza  fr alliance  
86 climatologia ca vents alisis terme pral.n m pl ca alisis sin. compl.n m pl en trade winds  es alisios  es vientos alisios  fr alizés  fr vents alizés  
87 classificació i tipus de sòls ca alisol terme pral.n m en alisol  es alisol  fr alisol  
88 geomorfologia ca allau terme pral.n f en avalanche  es alud  fr avalanche  
89 geomorfologia ca allau de roques terme pral.n f en debris avalanche  es alud de rocas  fr avalanche de débris  
90 ciència del sòl ca al·litització terme pral.n f en allitization  es alitización  fr allitisation  
91 geomorfologia ca al·lòcton -a terme pral.adj en allochthon  en allochthonous  es alóctono  fr allochtone  
92 biogeografia ca al·lopàtric -a terme pral.adj en allopatric  es alopátrico  fr allopatrique  
93 geomorfologia ca al·luvió terme pral.n m ca al·luvions terme pral.n m pl en alluvium  es aluvión  fr alluvion  
94 geomorfologia ca al·luvionament terme pral.n m en alluviation  es aluvionamiento  fr alluvionnement  
95 biogeografia ca alocar terme pral.n m es matorral de sauzgatillos  
96 ciència del sòl ca alteració terme pral.n f en alteration  es alteración  fr altération  
97 geomorfologia ca altimetria terme pral.n f ca hipsometria sin. compl.n f en altimetry  en hypsometry  es altimetría  es hipsometría  fr altimétrie  fr hypsométrie  
98 geomorfologia ca altiplà terme pral.n m en high plain  en plateau  en tableland  es altiplanicie  es altiplano  es meseta  fr plateau  
99 la terra ca altitud terme pral.n f en altitude  es altitud  fr altitude  
100 climatologia ca altocúmulus terme pral.n m ca altocúmul sin. compl.n m en altocumulus  es altocúmulo  es altocumulus  fr altocumulus  sbl Ac  
101 climatologia ca altoestratus terme pral.n m ca altoestrat sin. compl.n m en altostratus  es altostrato  es altostratus  fr altostratus  sbl As  
102 geomorfologia ca alvèol terme pral.n m en alveolus  en honeycomb  es alveolo  es alvéolo  fr alvéole  
103 biogeografia ca alzinar terme pral.n m ca auleda sin. compl.n f en holm-oak wood  es encinar  fr chênaie de chêne vert  
104 geomorfologia ca ambient sedimentari terme pral.n m ca medi sedimentari sin. compl.n m en sedimentary environment  es ambiente sedimentario  es medio sedimentario  fr milieu sédimentaire  
105 geomorfologia ca amfiteatre morènic terme pral.n m en moraine amphitheatre  es anfiteatro morrénico  es vallum morrénico  fr amphithéâtre morainique  fr vallum morainique  
106 climatologia ca amplitud terme pral.n f en amplitude  es amplitud  fr amplitude  
107 hidrologia ca amplitud de marea terme pral.n f en tidal range  es amplitud de marea  fr amplitude de marée  fr marnage  
108 biogeografia ca amplitud ecològica terme pral.n f en ecological amplitude  es amplitud ecológica  fr amplitude écologique  
109 biogeografia ca anaerobi terme pral.n m en anaerobe  en anaerobium  es anaerobio  fr anaérobie  
110 biogeografia ca anaerobiosi terme pral.n f en anaerobiosis  es anaerobiosis  fr anaérobiose  
111 climatologia ca front anabàtic terme pral.n m ca anafront sin. compl.n m en anabatic front  en anafront  es anafrente  es frente anabático  fr anafront  fr front anabatique  
112 investigació ca granulometria terme pral.n f ca anàlisi granulomètrica sin. compl.n f ca anàlisi mecànica sin. compl.n f en grain size analysis  en grain size distribution  en granulometry  en particle size analysis  es análisis granulométrico  es análisis mecánico  es granulometría  fr analyse mécanique  fr granulométrie  
113 hidrologia ca anastomosat -ada terme pral.adj en anastomosed  en braided  es anastomosado  fr anastomosé  
114 classificació i tipus de sòls ca andisol terme pral.n m en andisol  es andisol  fr andisol  
115 classificació i tipus de sòls ca andosol terme pral.n m en andosol  es andosol  fr andosol  
116 climatologia ca anemògraf terme pral.n m en anemograph  es anemógrafo  fr anémographe  
117 investigació ca anemòmetre terme pral.n m en anemometer  es anemómetro  fr anémomètre  
118 investigació ca anemoscopi terme pral.n m en anemoscope  es anemoscopio  fr anémoscope  
119 la terra ca antàrtic -a terme pral.adj en antarctic  es antártico  fr antarctique  
120 hidrologia ca antecedència terme pral.n f en antecedence  en antecedent drainage  es antecedencia  fr antécédence  
121 climatologia ca anticicló de blocatge terme pral.n m en blocking anticyclone  es anticiclón de bloqueo  fr anticyclone de blocage  
122 geomorfologia ca anticlinal terme pral.n m en anticline  es anticlinal  fr anticlinal  
123 la terra ca antípoda terme pral.n m en antipode  es antípoda  fr antipode  
124 la terra ca antípodes terme pral.n m pl en antipodes  es antípodas  fr antipodes  
125 biogeografia ca antropòfil -a terme pral.adj en anthropophile  en anthropophilous  es antropófilo  fr anthropophile  
126 classificació i tipus de sòls ca antrosol terme pral.n m en anthrosol  es antrosol  fr anthrosol  
127 biogeografia ca aquàtic -a terme pral.adj en aquatic  es acuático  fr aquatique  
128 hidrologia ca aqüiclude terme pral.n m en aquiclude  es acuiclauso  es acuicludo  es acuícludo  fr aquiclude  
129 hidrologia ca aqüífer terme pral.n m en aquifer  en water-bearing layer  es acuífero  fr aquifère  
130 hidrologia ca aqüífer captiu terme pral.n m ca mantell captiu terme pral.n m ca aqüífer confinat sin. compl.n m ca mantell confinat sin. compl.n m en confined aquifer  en confined groundwater  es acuífero cautivo  es acuífero confinado  es manto cautivo  es manto confinado  fr nappe captive  
131 hidrologia ca aqüífer lliure terme pral.n m ca mantell lliure terme pral.n m en free aquifer  en free groundwater  en unconfined aquifer  en unconfined groundwater  es acuífero libre  es acuífero no confinado  es manto libre  fr aquifère à nappe libre  fr aquifère libre  fr nappe libre  
132 hidrologia ca aqüífer penjat terme pral.n m en perched aquifer  en perched groundwater  es acuífero colgado  fr aquifère perché  fr nappe phréatique perchée  
133 hidrologia ca aqüífug terme pral.n m en aquifuge  es acuifugo  es acuífugo  fr aquifuge  
134 hidrologia ca aqüitard terme pral.n m en aquitard  es acuitardo  fr aquitard  
135 biogeografia ca arbre terme pral.n m en tree  es árbol  fr arbre  
136 biogeografia ca arbreda terme pral.n f en grove  en plantation  es arboleda  fr bois  
137 biogeografia ca arbust terme pral.n m en shrub  es arbusto  fr arbust  
138 geomorfologia ca arc d'illes terme pral.n m ca arc insular terme pral.n m en island arc  es arco de islas  es arco insular  fr arc insulaire  fr guirlande insulaire  
139 climatologia ca arc de Sant Martí terme pral.n m ca arc del cel sin. compl.n m ca arc iris sin. compl.n m en rainbow  es arco iris  fr arc-en-ciel  
140 biogeografia ca àrea contínua terme pral.n f en continuous area  es área continua  fr aire continue  
141 biogeografia ca àrea cosmopolita terme pral.n f en cosmopolitan area  es área cosmopolita  fr aire cosmopolite  
142 biogeografia ca àrea de distribució terme pral.n f en distribution area  en distribution range  en range of distribution  es área de distribución  fr aire de distribution  
143 biogeografia ca àrea disjunta terme pral.n f en discontinuous area  en disjunct area  es área discontinua  es área disyunta  fr aire discontinue  fr aire disjointe  
144 biogeografia ca àrea endèmica terme pral.n f en endemic area  es área endémica  fr aire endémique  
145 biogeografia ca espai natural protegit terme pral.n m ca àrea protegida sin. compl.n f en protected area  en protected natural area  es área protegida  es espacio natural protegido  fr aire protégée  fr zone protégée  
146 biogeografia ca àrea relicta terme pral.n f en relict area  es área relicta  es área relíctica  fr aire relicte  
147 biogeografia ca àrea vicària terme pral.n f ca àrea vicariant sin. compl.n f en vicariant  es área vicariante  fr aire vicariante  
148 ciència del sòl ca arena terme pral.n f ca sorra terme pral.n f en sand  es arena  fr sable  
149 geomorfologia ca areny terme pral.n m ca arenal sin. compl.n m ca sorral sin. compl.n m en sandy ground  es arenal  fr sablière  fr terrain sablonneux  
150 biogeografia ca arenícola terme pral.adj en arenicolous  es arenícola  fr arénicole  
151 geomorfologia ca arenització terme pral.n f en granular disintegration  es arenización  fr arénisation  
152 classificació i tipus de sòls ca arenosol terme pral.n m en arenosol  es arenosol  fr arenosol  
153 ciència del sòl ca argila terme pral.n f ca mineral d'argila terme pral.n m en clay  en clay mineral  es arcilla  es mineral arcilloso  fr argile  fr minéral argileux  
154 climatologia ca aridesa terme pral.n f ca ariditat sin. compl.n f en aridity  es aridez  fr aridité  
155 classificació i tipus de sòls ca aridisol terme pral.n m en aridisol  es aridisol  fr aridisol  
156 geomorfologia ca arrasament terme pral.n m en planation  es arrasamiento  fr arasement  
157 hidrologia ca arreisme terme pral.n m en areism  en arheism  es arreísmo  fr aréisme  
158 geomorfologia ca arruga terme pral.n f en current ripple  en ripple  en ripple mark  es marca de corriente  es ripple mark  es rizadura  fr ride  fr ripple-mark  
159 la terra ca àrtic -a terme pral.adj en arctic  es ártico  fr arctique  
160 biogeografia ca artiga terme pral.n f ca boïga sin. compl.n f ca rompuda sin. compl.n f en breckland  es artiga  fr écobuage  
161 biogeografia ca arvense terme pral.adj en weed  es arvense  fr arvicole  
162 geomorfologia ca arxipèlag terme pral.n m en archipelago  es archipiélago  fr archipel  
163 geomorfologia ca ascla de falla terme pral.n f ca corredor de falla sin. compl.n m en fault splinter  es astilla de falla  es corredor de falla  fr éclat de faille  
164 biogeografia ca associació terme pral.n f en association  es asociación  fr association  
165 biogeografia ca associació terme pral.n f en plant association  es asociación  fr association végétale  
166 la terra ca astenosfera terme pral.n f en asthenosphere  es astenosfera  fr asthénosphère  
167 la terra ca astre terme pral.n m en heavenly body  es astro  fr astre  
168 la terra ca astronomia terme pral.n f en astronomy  es astronomía  fr astronomie  
169 geomorfologia ca aterrament terme pral.n m en filling  es aterramiento  es relleno  fr colmatage  fr remblayage  
170 la terra ca atles terme pral.n m en atlas  es atlas  fr atlas  
171 la terra ca atmosfera terme pral.n f en atmosphere  es atmósfera  fr atmosphère  
172 geomorfologia ca atol terme pral.n m en atoll  es atolón  fr atoll  
173 climatologia ca aurora polar terme pral.n f en polar aurora  es aurora polar  fr aurore polaire  
174 la terra ca austral terme pral.adj en austral  es austral  fr austral  
175 geomorfologia ca autòcton -a terme pral.adj en autochthon  en autochthonous  es autóctono  fr autochtone  
176 biogeografia ca autoecologia terme pral.n f en autecology  en autoecology  es autecología  es autoecología  fr autécologie  fr autoécologie  
177 biogeografia ca autosuccessió terme pral.n f en autosuccession  en direct replacement  es autosucesión  fr autosuccession  
178 biogeografia ca autòtrof terme pral.n m en autotroph  en autotrophic organism  es autótrofo  fr autotrophe  fr organisme autotrophic  
179 geomorfologia ca avantplatja terme pral.n f en shoreface  es anteplaya  fr avant-côte  fr avant-plage  
180 biogeografia ca avellaneda terme pral.n f ca avellanar sin. compl.n m ca avellanerar sin. compl.n m ca avellanereda sin. compl.n f ca avellanosa sin. compl.n f en hazel wood  es avellanal  es avellanar  es avellaneda  es avellanedo  fr coudraie  fr noiseraie  
181 geomorfologia ca avenc terme pral.n m en chasm  en ghyll  es sima  fr aven  fr gouffre  
182 biogeografia ca avetar terme pral.n m ca aveteda sin. compl.n f ca avetosa sin. compl.n f en fir forest  en fir wood  es abetal  es abetar  fr sapinière  
183 hidrologia ca avulsió terme pral.n f en avulsion  en downwasting  es avulsión  fr démaigrissement  
184 hidrologia ca avulsió terme pral.n f en avulsion  es avulsión  fr avulsion  
185 la terra ca azimut terme pral.n m en bearing  es acimut  es azimut  fr gisement  
186 geomorfologia ca obac terme pral.n m ca bac sin. compl.n m ca baga sin. compl.n f ca bagueny sin. compl.n m ca obaga sin. compl.n f en shady side  en ubac  es umbría  fr ombrée  fr ubac  
187 geomorfologia ca badia terme pral.n f en bay  en embayment  es bahía  fr baie  
188 geomorfologia ca badlands [en] terme pral.n m pl ca badland [en] sin. compl.n m en badlands  it calanchi  es badlands  fr badlands  
189 geomorfologia ca baix terme pral.n m ca seca sin. compl.n f en shoal  es bajo  fr haut-fond  fr seuil  
190 climatologia ca depressió atmosfèrica terme pral.n f ca baixa sin. compl.n f ca cicló sin. compl.n m ca depressió sin. compl.n f ca D siglan f en atmospheric depression  en cyclone  en depression  en L  es baja  es ciclón  es depresión atmosférica  es B  es D  fr cyclone  fr dépression  fr dépression atmosphèrique  fr B  
191 geomorfologia ca baixada de peu de mont terme pral.n f ca baixada de piemont terme pral.n f en bahada  en bajada  es bajada  fr bahada  
192 hidrologia ca baixamar terme pral.n f ca marea baixa sin. compl.n f en low tide  en low water  es bajamar  es marea baja  fr basse mer  fr marée basse  
193 biogeografia ca baladrar terme pral.n m en rosebay scrub  es adelfal  fr taillis de laurier-rose  
194 climatologia ca balanç de radiació terme pral.n m en radiation balance  es balance de radiación  fr bilan du rayonnement  fr bilan radiatif  
195 hidrologia ca balanç hídric terme pral.n m en hydrologic budget  en water balance  es balance hídrico  fr bilan d'eau  fr bilan hydrique  fr bilan hydrologique  
196 geomorfologia ca balma terme pral.n f en notch  es balma  es muesca  fr encoche  
197 geomorfologia ca balma terme pral.n f en rock shelter  en shelter cave  es abrigo  es balma  fr abri-sous-roche  fr balme  fr baume  
198 climatologia ca banc de boira terme pral.n m en fog bank  es banco de niebla  fr banc de brouillard  
199 climatologia ca banc de núvols terme pral.n m en cloud bank  es banco de nubes  fr banc de nuages  
200 geomorfologia ca banc de sorra terme pral.n m en sandbank  es banco de arena  fr banc de sable  fr batture  
201 hidrologia ca banqueta de glaç terme pral.n f ca cinturó de glaç terme pral.n m en ice foot  fr banquette côtière  fr pied de glace  
202 hidrologia ca banquisa terme pral.n f en ice pack  en pack ice  es banquisa  fr banquise  
203 geomorfologia ca banyó volcànic terme pral.n m en volcanic neck  en volcanic plug  es pitón volcánico  fr piton volcanique  
204 geomorfologia ca barcana terme pral.n f en barchan  en barchane  en barkan  en barkhan  es barján  es barjana  fr barkhane  
205 biogeografia ca bardissa terme pral.n f en bramble patch  es zarzal  fr roncier  
206 climatologia ca barògraf terme pral.n m en barograph  es barógrafo  fr barographe  
207 investigació ca baròmetre terme pral.n m en barometer  es barómetro  fr baromètre  
208 geomorfologia ca barra terme pral.n f en bar  es barra  fr barre  
209 hidrologia ca barra fluvial terme pral.n f en channel bar  es barra fluvial  fr barre fluviale  
210 hidrologia ca barranc terme pral.n m en arroyo [US]  en ravine  es barranca  es barranco  fr ravin  
211 biogeografia ca barrera ecològica terme pral.n f en ecological barrier  es barrera ecológica  fr barrière écologique  
212 geomorfologia ca basalt terme pral.n m en basalt  es basalto  fr basalte  
213 geomorfologia ca sòcol terme pral.n m ca basament sin. compl.n m en basal complex  en basement  en basement complex  es zócalo  fr socle  
214 classificació i tipus de sòls ca Base de Referència Mundial dels Recursos del Sòl terme pral.n f ca WRB siglan f en World Reference Base for Soil Resources  es Base Referencial Mundial del Recurso Suelo  fr Base de référence mondiale pour les resources en sols  
215 biogeografia ca basòfil -a terme pral.adj en basophile  en basophilic  en basophilous  es basófilo  fr basophile  
216 hidrologia ca batial terme pral.adj en bathyal  es batial  fr bathyal  
217 investigació ca batimetria terme pral.n f en bathymetry  es batimetría  fr bathymétrie  
218 geomorfologia ca batòlit terme pral.n m en batholite  en batholith  es batolito  fr batholite  
219 biogeografia ca bedollar terme pral.n m en birch forest  en birch grove  es bosque de abedules  fr bis de bouleaux  
220 geomorfologia ca berma terme pral.n f en berm  es berma  fr berme  fr gradin de plage  
221 ciència del sòl ca bescanvi aniònic terme pral.n m en anion exchange  es intercambio aniónico  fr échange anionique  
222 ciència del sòl ca bescanvi catiònic terme pral.n m en cation exchange  es intercambio catiónico  fr échange cationique  
223 biogeografia ca biocenosi terme pral.n f ca comunitat terme pral.n f ca comunitat biòtica terme pral.n f en biocenose  en biocenosis  en biocoenose  en biocoenosis  en biotic community  en community  es biocenosis  es comunidad  es comunidad biótica  fr biocénose  fr biocoenose  fr communauté  fr communauté biotique  
224 biogeografia ca bioclima terme pral.n m en bioclimate  es bioclima  fr bioclimat  
225 biogeografia ca bioclimatologia terme pral.n f en bioclimatology  es bioclimatología  fr bioclimatologie  
226 biogeografia ca biodiversitat terme pral.n f ca diversitat biològica terme pral.n f en biodiversity  en biological diversity  es biodiversidad  es diversidad biológica  fr biodiversité  fr diversité biologique  
227 biogeografia ca ecosistema terme pral.n m ca biogeocenosi sin. compl.n f en biogeocenosis  en biogeocoenosis  en ecosystem  es biogeocenosis  es ecosistema  fr biogéocénose  fr écosystème  
228 biogeografia ca biogeografia terme pral.n f en biogeography  es biogeografía  fr biogéographie  
229 biogeografia ca bioma terme pral.n m en biome  es bioma  fr biome  
230 biogeografia ca biomassa terme pral.n f en biomass  es biomasa  fr biomasse  
231 biogeografia ca biosfera terme pral.n f ca ecosfera sin. compl.n f en biosphere  en ecosphere  es biosfera  es ecosfera  fr biosphère  fr écosphère  
232 geomorfologia ca biostàsia terme pral.n f en biostasy  es biostasia  fr biostasie  
233 biogeografia ca biota terme pral.n f en biota  es biota  fr biote  
234 biogeografia ca biòtic -a terme pral.adj en biotic  es biótico  fr biotique  
235 biogeografia ca forma biològica terme pral.n f ca biotip sin. compl.n m ca biotipus sin. compl.n m ca forma vital sin. compl.n f ca tipus biològic sin. compl.n m en biological form  en life form  es biotipo  es forma biológica  es forma de vida  es tipo biológico  fr forme biologique  fr forme de vie  fr type biologique  
236 biogeografia ca biòtop terme pral.n m en biotope  es biotopo  fr biotope  
237 geomorfologia ca bioturbació terme pral.n f en bioturbation  es bioturbación  fr bioturbation  fr fouissement  
238 ciència del sòl ca bisial·litització terme pral.n f en bisiallitization  es bisialitización  fr bisiallitisation  
239 climatologia ca blizzard [en] terme pral.n m en blizzard  es blizzard  fr blizzard  
240 geomorfologia ca bloc terme pral.n m en block  en boulder  en cobble  es bloque  fr bloc  
241 geomorfologia ca bloc terme pral.n m en fault block  es bloque  fr bloc  
242 geomorfologia ca bloc diagrama terme pral.n m en block diagram  es bloque diagrama  fr bloc-diagramme  
243 geomorfologia ca bloc erràtic terme pral.n m en erratic  en erratic block  en glacial boulder  en glacial erratic  en ice boulder  es bloque errático  fr bloc erratique  fr bloc glaciaire  fr roche perchée  
244 hidrologia ca desembocadura terme pral.n f ca embocadura terme pral.n f ca boca sin. compl.n f ca gola sin. compl.n f en mouth  es boca  es desembocadura  fr bouche  fr embouchure  
245 geomorfologia ca bòfia terme pral.n f en cock pit  en shakehole  es torca  fr entonnoir  
246 climatologia ca boira terme pral.n f en fog  es niebla  fr brouillard  
247 climatologia ca boirina terme pral.n f ca boirim sin. compl.n m en mist  es neblina  fr brumasse  
248 climatologia ca boirum terme pral.n m en smog  es esmog  es neblumo  es niebla contaminante  fr smog  
249 biogeografia ca boixeda terme pral.n f ca boixar sin. compl.n m en box scrub  es bojedal  es bujeda  es bujedal  es bujedo  fr buisson à buis  
250 geomorfologia ca bomba volcànica terme pral.n f en volcanic bomb  es bomba volcánica  fr bombe volcanique  
251 geomorfologia ca bombament terme pral.n m en upwarp  es abombamiento  fr bombement  
252 la terra ca boreal terme pral.adj en boreal  es boreal  fr boréal  
253 climatologia ca borrasca terme pral.n f en cyclone  es borrasca  fr cyclone  
254 biogeografia ca bosc terme pral.n m en forest  es bosque  fr fôret  
255 biogeografia ca bosc de galeria terme pral.n m en gallery forest  es bosque de galería  es bosque en galería  fr forêt-galerie  
256 biogeografia ca bosc de ribera terme pral.n f en bank forest  en riparian forest  es bosque de ribera  fr forêt ripicole  
257 biogeografia ca bosquina terme pral.n f en scrub  es maleza  fr broussaille  fr buisson  
258 climatologia ca bossa d'aire terme pral.n f en air pocket  es bolsa de aire  fr trou d'air  
259 hidrologia ca braç mort terme pral.n m en oxbow  es brazo muerto  fr bras mort  fr mort-bras  
260 geomorfologia ca bretxa de falla terme pral.n f en fault breccia  es brecha de falla  fr brèche de faille  
261 climatologia ca brisa terme pral.n f en breeze  es brisa  fr brise  
262 climatologia ca brisa de mar terme pral.n f en sea breeze  es brisa de mar  fr brise de mer  
263 climatologia ca brisa de muntanya terme pral.n f en mountain breeze  es brisa de montaña  fr brise d'amont  fr brise de montagne  fr brise descendante  
264 climatologia ca brisa de terra terme pral.n f en land breeze  es brisa de tierra  fr brise de terre  
265 climatologia ca brisa de vall terme pral.n f en valley breeze  es brisa de valle  fr brise d'aval  fr brise de vallée  fr brise montante  
266 biogeografia ca brolla terme pral.n f ca broll sin. compl.n m en scrub  es matorral  fr buisson  
267 climatologia ca broma terme pral.n f en mist  es bruma  fr brume  
268 biogeografia ca bruguerar terme pral.n m ca bruguera sin. compl.n f en heather  es brezal  fr bruyère  
269 investigació ca brúixola terme pral.n f ca búixola terme pral.n f en compass  es brújula  fr boussole  
270 ciència del sòl ca brunificació terme pral.n f en browning  en darkening  es empardecimiento  fr brunification  fr brunisation  fr brunissement  
271 geomorfologia ca bufador terme pral.n m en blowhole  es bufadero  es bufón  es sopladero  fr cheminée de jaillissement  fr soufflard  
272 biogeografia ca caatinga terme pral.n f en caatinga  es caatinga  fr caatinga  
273 hidrologia ca cabal terme pral.n m ca dèbit terme pral.n m en discharge  en runoff  en stream flow  es caudal  es débito  es descarga  fr débit  
274 hidrologia ca cabal de base terme pral.n m en base flow  es caudal de base  fr débit de base  
275 hidrologia ca cabal de vora plena terme pral.n m en bankfull discharge  es caudal de cauce lleno  es caudal de márgenes llenos  fr débit à pleins bords  
276 hidrologia ca cabal directe terme pral.n m en direct runoff  es caudal directo  fr écoulement direct  
277 hidrologia ca cabal sòlid terme pral.n m en sediment discharge  es caudal sólido  fr débit solide  
278 geomorfologia ca capbussament terme pral.n m ca cabussament sin. compl.n m en dip  es buzamiento  fr pendage  
279 biogeografia ca cadena alimentària terme pral.n f ca cadena de nutrició sin. compl.n f ca cadena tròfica sin. compl.n f en food chain  en trophic chain  es cadena alimentaria  es cadena de nutrición  es cadena trófica  es red trófica  fr chaîne alimentaire  fr chaîne trophique  
280 geomorfologia ca cadolla terme pral.n f ca cocó sin. compl.n m en solution pan  en solution pit  es cuenco de disolución  es pilancón  fr vasque  
281 biogeografia ca caduc -a terme pral.adj ca decidu -ídua sin. compl.adj en caducous  en deciduous  es caduco  es deciduo  fr caduc  fr décidue  
282 biogeografia ca caducifoli -òlia terme pral.adj en deciduous  es caducifolio  es deciduo  fr caducifolié  fr décidue  
283 geomorfologia ca cai terme pral.n m en cay  en key  es cayo  fr caye  
284 geomorfologia ca cala terme pral.n f en cala  es cala  fr calanque  fr crique  
285 investigació ca fossa pedològica terme pral.n f ca cala sin. compl.n f ca escandall sin. compl.n m en pit profile  en soil pit  es calicata  es cata  es fosa edafológica  fr tranchée pédologique  
286 climatologia ca calamarsa terme pral.n f en ice pellets  es granizo menudo  es gránulos de hielo  es hielo granulado  fr granules de glace  fr grésil  
287 climatologia ca calamarsada terme pral.n f en hailstorm  es granizada  es granizo  fr orage de grêle  
288 geomorfologia ca calcària terme pral.n f en limestone  es caliza  fr calcaire  
289 ciència del sòl ca calcària activa terme pral.n f en active lime  es cal activa  es caliza activa  fr calcaire actif  
290 biogeografia ca calcícola terme pral.adj en calcicole  en calcicolous  es calcícola  fr calcicole  
291 ciència del sòl ca calcificació terme pral.n f en calcification  es calcificación  fr calcification  
292 biogeografia ca calcífug -a terme pral.adj en calcifugal  en calcifugous  es calcífugo  fr calcifuge  
293 classificació i tipus de sòls ca calcisol terme pral.n m en calcisol  es calcisol  fr calcisol  
294 ciència del sòl ca calcreta terme pral.n f en calcicrete  en calcrete  es calcreta  fr calcrète  fr encroûtement calcaire  
295 geomorfologia ca caldera terme pral.n f en blowout  es blowout  es caldera  es cubeta de deflación  fr caoudeyre  
296 geomorfologia ca caldera terme pral.n f en caldera  es caldera  fr caldeira  fr caldera  
297 climatologia ca calitja terme pral.n f ca calima sin. compl.n f en haze  es calima  es calina  fr brume sèche  
298 geomorfologia ca calma terme pral.n f
299 climatologia ca calma terme pral.n f en calm  es calma  fr calme  
300 climatologia ca calmes equatorials terme pral.n f pl en doldrums  en equatorial calms  es calmas ecuatoriales  es doldrums  fr calmes équatoriaux  fr doldrums  
301 climatologia ca calmes subtropicals terme pral.n f pl en horse latitudes  en subtropical calms  es calmas subtropicales  fr calmes subtropicaux  fr calmes tropicaux  
302 classificació i tipus de sòls ca cambisol terme pral.n m en cambisol  es cambisol  fr cambisol  
303 geomorfologia ca cambra magmàtica terme pral.n f en magma chamber  es cámara magmática  fr chambre magmatique  
304 biogeografia ca camèfit terme pral.n m en chamaephyte  es caméfito  fr chaméphyte  
305 geomorfologia ca camí de ramat terme pral.n m en sheep path  en sheep track  es sendero de cabras  es sendero de ganado  fr pied de vache  fr sentier de vache  fr strie de parcours  
306 la terra ca camp geomagnètic terme pral.n m ca camp magnètic terrestre sin. compl.n m en geomagnetic field  en terrestrial magnetic field  es campo geomagnético  es campo magnético terrestre  fr champ géomagnétique  fr champ magnétique terrestre  
307 hidrologia ca canal terme pral.n m en channel  es canal  fr canal  
308 hidrologia ca canal terme pral.n m en canal  es canal  fr canal  
309 geomorfologia ca canal terme pral.n m en channel  es canal  es cauce  fr chenal  
310 hidrologia ca canal d'estiatge terme pral.n m en low flow channel  es canal de estiaje  fr chenal d'étiage  fr chenal de basses eaux  
311 hidrologia ca canal de desguàs terme pral.n m en flow channel  en outflow channel  es canal de desagüe  fr chenal d'écoulement  
312 hidrologia ca canal de marea terme pral.n m en tidal channel  es canal de marea  fr chenal de marée  
313 hidrologia ca canal de regatge terme pral.n m ca séquia terme pral.n f ca rec sin. compl.n m en irrigation canal  es acequia  es canal de riego  fr canal d'irrigation  
314 climatologia ca canvi climàtic terme pral.n m en climate change  en climatic change  es cambio climático  fr changement climatique  
315 biogeografia ca canvi global terme pral.n m en global change  en global environment change  es cambio global  fr changement global  
316 biogeografia ca canyar terme pral.n m ca canyer sin. compl.n m en reedbed  es cañal  es cañaveral  es cañedo  es cañizal  es cañizar  fr cannaie  
317 biogeografia ca canyissar terme pral.n m ca canyisser sin. compl.n m en reed swamp  es carrizal  
318 geomorfologia ca canyó terme pral.n m en canyon  en cañon  es cañón  fr canyon  fr cañon  
319 geomorfologia ca canyó submarí terme pral.n m ca rec sin. compl.n m en submarine canyon  es cañón submarino  fr canyon sous-marine  
320 geomorfologia ca caos de boles terme pral.n m en boulder field  es berrocal  es caos de bolas  fr chaos de boules  
321 geomorfologia ca cap terme pral.n m en cape  es cabo  fr cap  
322 geomorfologia ca estrat terme pral.n m ca capa sin. compl.n f en bed  en layer  en stratum  es capa  es estrato  fr couche  fr strate  
323 climatologia ca ozonosfera terme pral.n f ca capa d'ozó sin. compl.n f en ozone layer  en ozonosphere  es capa de ozono  es ozonosfera  fr couche d'ozone  fr ozonosphère  
324 ciència del sòl ca capacitat amortidora terme pral.n f ca poder amortidor sin. compl.n m en buffer power  en buffering capacity  es capacidad tampón  es poder tampón  fr capacité tampon  fr pouvoir tampon  
325 ciència del sòl ca capacitat d'intercanvi aniònic terme pral.n f ca capacitat de bescanvi aniònic terme pral.n f ca CBA siglan f ca CIA siglan f en anion-exchange capacity  en AEC  es capacidad de intercambio aniónico  es CIA  fr capacité d'échange anionique  fr CEA  
326 ciència del sòl ca capacitat d'intercanvi catiònic terme pral.n f ca capacitat de bescanvi catiònic terme pral.n f ca CBC siglan f ca CIC siglan f en cation-exchange capacity  en CEC  es capacidad de intercambio catiónico  es CIC  fr capacité d'échange cationique  fr CEC  
327 hidrologia ca capacitat de camp terme pral.n f en field capacity  es capacidad de campo  fr capacité au champ  
328 hidrologia ca capacitat de transport terme pral.n f en transport capacity  es capacidad de carga  es capacidad de transporte  fr capacité de transport  
329 hidrologia ca capçalera terme pral.n f en head water  es cabecera  fr cours supérieur d'une rivière  fr tête de bassin  
330 geomorfologia ca capçalera de glacera terme pral.n f en head of a glacier  es cabecera de glaciar  fr tête de glacier  
331 hidrologia ca capil·laritat terme pral.n f en capillarity  es capilaridad  fr capillarité  
332 hidrologia ca captura terme pral.n f en capture  en piracy  es captura  fr capture  
333 ciència del sòl ca cara de lliscament terme pral.n f en slickenside  es cara brillante  es cara de deslizamiento  fr face de glissement  
334 geomorfologia ca solell terme pral.n m ca cara-sol sin. compl.n m ca solana sin. compl.n f en adret  en sunny side  es solana  fr adret  
335 geomorfologia ca estalactita terme pral.n f ca caramell sin. compl.n m en stalactite  es estalactita  fr stalactite  
336 ciència del sòl ca carbonatació terme pral.n f en carbonatation  es carbonatación  fr carbonatation  
337 geomorfologia ca carbonització terme pral.n f en carbonification  en coalification  es carbonificación  es carbonización  fr carbonification  fr carbonisation  
338 geomorfologia ca carena terme pral.n f ca cresta sin. compl.n f en crest line  es cresta  fr crête  fr ligne de faîte  
339 biogeografia ca carrascar terme pral.n m en oak grove  en oak wood  es carrascal  es carrasquera  fr chênaie à petit chêne vert  
340 hidrologia ca càrrega terme pral.n f en load  es carga  fr charge  
341 hidrologia ca càrrega de fons terme pral.n f en bed load  es carga de fondo  fr charge de fond  fr charriage  
342 hidrologia ca càrrega en dissolució terme pral.n f en dissolved load  es carga en disolución  fr charge dissoute  
343 hidrologia ca càrrega en suspensió terme pral.n f en suspended load  en wash load  es carga en suspensión  fr charge en suspension  fr troubles  
344 geomorfologia ca carst terme pral.n m en karst  es carst  es karst  fr karst  
345 geomorfologia ca carstificació terme pral.n f en karstification  es carstificación  es karstificación  fr karstification  
346 climatologia ca mapa del temps terme pral.n m ca carta del temps sin. compl.n f en weather chart  en weather map  es carta del tiempo  es mapa del tiempo  fr carte du temps  fr carte météorologique  
347 la terra ca cartografia terme pral.n f en cartography  es cartografía  fr cartographie  
348 la terra ca mapa terme pral.n m ca cartografia sin. compl.n f en map  es cartografía  es mapa  fr carte  
349 hidrologia ca cascada terme pral.n f ca salt d'aigua terme pral.n m ca sallent sin. compl.n m en cascade  en cataract  en waterfall  es cascada  es catarata  es salto  fr cascade  fr cataracte  fr chute d'eau  
350 geomorfologia ca casquet glacial terme pral.n m en ice cap  es casquete de hielo  es casquete glaciar  fr calotte de glace  fr calotte glaciaire  
351 classificació i tipus de sòls ca castanozem terme pral.n m en kastanozem  es castanozem  fr kastanozem  
352 biogeografia ca castanyeda terme pral.n f ca castanyar sin. compl.n m ca castanyerar sin. compl.n m ca castanyereda sin. compl.n f en chestnut grove  es castañal  es castañar  fr châtaigneraie  
353 climatologia ca front catabàtic terme pral.n m ca catafront sin. compl.n m en katabatic front  en katafront  es catafrente  es frente catabático  fr catafront  fr front catabatique  
354 geomorfologia ca catastrofisme terme pral.n m en catastrophism  es catastrofismo  fr catastrophisme  
355 biogeografia ca catena terme pral.n f en catena  es catena  fr caténa  
356 ciència del sòl ca catena de sòls terme pral.n f en soil catena  es catena de suelos  fr chaîne de soils  
357 geomorfologia ca cova terme pral.n f ca caverna sin. compl.n f ca gruta sin. compl.n f en cave  en cavern  es caverna  es cueva  es gruta  fr caverne  fr grotte  
358 climatologia ca cèl·lula de convecció terme pral.n f en convection cell  es célula de convección  fr cellule de convection  
359 climatologia ca cèl·lula de Hadley terme pral.n f en Hadley cell  es célula de Hadley  fr cellule de Hadley  
360 geomorfologia ca cendra volcànica terme pral.n f en volcanic ash  es ceniza volcánica  fr cendre volcanique  
361 climatologia ca centre d'acció terme pral.n m en centre of action  es centro de acción  fr centre d'action  
362 climatologia ca cerç terme pral.n m ca serè sin. compl.n m es cierzo  
363 la terra ca cercle polar terme pral.n m en polar circle  es círculo polar  fr cercle polaire  
364 biogeografia ca cicle biològic terme pral.n m ca cicle vital terme pral.n m en life cycle  es ciclo biológico  es ciclo vital  fr cycle biologique  fr cycle de reproduction  
365 geomorfologia ca cicle d'erosió terme pral.n m en cycle of erosion  es ciclo de erosión  fr cycle d'érosion  
366 hidrologia ca cicle de l'aigua terme pral.n m ca cicle hidrològic terme pral.n m en hydrologic cycle  en hydrological cycle  en water cycle  es ciclo del agua  es ciclo hidrológico  fr cycle de l'eau  fr cycle hydrologique  
367 geomorfologia ca cicle geomòrfic terme pral.n m en geomorphic cycle  es ciclo geomórfico  fr cycle géomorphique  
368 climatologia ca cicló tropical terme pral.n m en tropical cyclone  es ciclón tropical  fr cyclone tropical  
369 climatologia ca ciclogènesi terme pral.n f en cyclogenesis  es ciclogénesis  fr cyclogenèse  
370 climatologia ca ciclòlisi terme pral.n f en cyclolysis  es ciclolisis  fr cyclolyse  
371 ciència del sòl ca ciència del sòl terme pral.n f en soil science  es ciencia del suelo  fr science du sol  
372 geomorfologia ca cim terme pral.n m en summit  es cima  es cumbre  fr cime  fr sommet  
373 geomorfologia ca ciment terme pral.n m en cement  es cemento  fr ciment  
374 geomorfologia ca cimentació terme pral.n f en cementation  es cementación  fr cimentation  
375 geomorfologia ca cingle terme pral.n m ca espadat sin. compl.n m ca penya-segat sin. compl.n m en bluff  en cliff  en scarp  es acantilado  es cornisa  fr corniche  fr falaise  
376 geomorfologia ca cinglera terme pral.n f en scarps  es acantilados  fr escarpements  
377 climatologia ca cinturó subpolar de baixes pressions terme pral.n m en subpolar low-pressure belt  es cinturón subpolar de bajas presiones  fr ceinture subpolaire de basse pression  
378 climatologia ca cinturó subtropical d'altes pressions terme pral.n m en subtropical high pressure belt  es cinturón subtropical de altas presiones  fr ceinture subtropicale de haute pression  
379 geomorfologia ca circ terme pral.n m en cirque  en corrie  es circo  fr cirque  
380 climatologia ca circulació anticiclònica terme pral.n f en anticyclonic circulation  es circulación anticiclónica  fr circulation anticyclonique  
381 climatologia ca circulació atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric circulation  es circulación atmosférica  fr circulation atmosphérique  
382 climatologia ca circulació ciclònica terme pral.n f en cyclonic circulation  es circulación ciclónica  fr circulation cyclonique  
383 climatologia ca circulació general terme pral.n f en general circulation  es circulación general  fr circulation générale  
384 hidrologia ca circulació oceànica terme pral.n f en oceanic circulation  es circulación oceánica  fr circulation océanique  
385 la terra ca circumferència màxima terme pral.n f en great circle  es circunferencia máxima  fr grand cercle  
386 la terra ca circumferència menor terme pral.n f en small circle  es circunferencia menor  fr petit cercle  
387 la terra ca meridià terme pral.n m ca circumferència meridiana sin. compl.n f en meridian  es circunferencia meridiana  es meridiano  fr méridien  
388 climatologia ca cirrocúmulus terme pral.n m ca cirrocúmul sin. compl.n m en cirrocumulus  es cirrocúmulo  es cirrocumulus  es cirrocúmulus  fr cirrocumulus  sbl Cc  
389 climatologia ca cirroestratus terme pral.n m ca cirroestrat sin. compl.n m en cirrostratus  es cirrostrato  es cirrostratus  fr cirrostratus  sbl Cs  
390 climatologia ca cirrus terme pral.n m en cirrus  es cirrus  fr cirrus  sbl Ci  
391 biogeografia ca clade terme pral.n m en clade  es clade  es clado  fr clade  
392 biogeografia ca cladisme terme pral.n m en cladism  es cladismo  fr cladisme  
393 biogeografia ca cladística terme pral.n f en cladistics  es cladística  fr cladistique  
394 biogeografia ca cladograma terme pral.n m en cladogram  es cladograma  fr cladogramme  
395 biogeografia ca clariana terme pral.n f en glade  es claro  fr clairière  
396 biogeografia ca classe terme pral.n f en class  es clase  fr classe  
397 biogeografia ca classe terme pral.n f en class  es clase  fr classe  
398 climatologia ca classificació climàtica terme pral.n f en climate classification  en climatic classification  es clasificación climática  fr classification des climats  
399 ciència del sòl ca classificació de sòls terme pral.n f en soil classification  es clasificación de los suelos  fr classification des sols  
400 geomorfologia ca clast terme pral.n m en clast  es clasto  fr clast  fr claste  
401 biogeografia ca clau de determinació terme pral.n f ca clau analítica sin. compl.n f en analytical key  en determination key  es clave analítica  es clave de determinación  fr clé de détermination  
402 climatologia ca clima terme pral.n m en climate  es clima  fr climat  
403 climatologia ca clima oceànic terme pral.n m ca clima atlàntic sin. compl.n m en Atlantic climate  en oceanic climate  es clima atlántico  es clima oceánico  fr climat atlantique  fr climat océanique  
404 climatologia ca clima continental terme pral.n m en continental climate  es clima continental  fr climat continental  
405 ciència del sòl ca clima del sòl terme pral.n m en soil climate  es clima del suelo  fr climat du sol  
406 climatologia ca clima marítim terme pral.n m en maritime climate  es clima marítimo  fr climat maritime  
407 climatologia ca clima mediterrani terme pral.n m en Mediterranean climate  es clima mediterráneo  fr climat méditerranéen  
408 climatologia ca climatologia terme pral.n f en climatology  es climatología  fr climatologie  
409 biogeografia ca clímax terme pral.n f ca comunitat climàcica sin. compl.n f ca comunitat clímax sin. compl.n f en climax  en climax community  es clímax  es comunidad clímax  fr climax  fr communauté climacique  
410 climatologia ca climograma terme pral.n m en climagram  en climatic diagram  en climogram  en climograph  es climagrama  es climograma  fr climagramme  fr climatogramme  fr climogramme  
411 biogeografia ca clina terme pral.n f en cline  es clina  fr cline  
412 biogeografia ca clisèrie terme pral.n f en clisere  es cliserie  fr clisère  
413 geomorfologia ca clusa terme pral.n f en transverse valley  es valle transversal  fr vallée transversale  
414 geomorfologia ca clusa terme pral.n f en gap  es cluse  fr cluse  
415 geomorfologia ca cobertora terme pral.n f en cover  es cobertera  fr couverture  
416 ciència del sòl ca codi de colors Munsell terme pral.n m en Munsell color system  en Munsell Soil Color Chart  es código de colores Munsell  fr charte de coleurs Munsell  fr code de couleurs Munsell  
417 geomorfologia ca codina terme pral.n f es codina  
418 geomorfologia ca còdol terme pral.n m ca mac sin. compl.n m en cobble  en pebble  es canto  es canto rodado  es guijarro  fr caillou  fr galet  
419 geomorfologia ca codolar terme pral.n m en rubble  es cantal  es canturral  es guijarral  fr pierraille  
420 hidrologia ca coeficient d'higroscopicitat terme pral.n m en hygroscopic coefficient  es coeficiente de higroscopicidad  es coeficiente higroscópico  fr coefficient d'hygroscopicité  fr coefficient hygroscopique  
421 geomorfologia ca colada de fang terme pral.n f en mud flow  es colada de barro  es colada de fango  es colada de lodo  fr coulée boueuse  fr coulée de boue  
422 geomorfologia ca colada de lava terme pral.n f ca colada volcànica terme pral.n f en lava flow  en volcanic flow  es colada de lava  es colada volcánica  fr coulée de lave  fr coulée volcanique  
423 geomorfologia ca colada de terra terme pral.n f en earthflow  es colada de tierra  fr coulée de terre  
424 geomorfologia ca colada rocallosa terme pral.n f en debris flow  es colada de derrubios  fr coulée de débris  
425 geomorfologia ca coll terme pral.n m ca collada sin. compl.n f en col  es collado  es puerto  fr col  
426 geomorfologia ca col·lisió continental terme pral.n f en continental collision  es colisión continental  fr collision continentale  fr collision de plaques continentales  
427 hidrologia ca col·loide terme pral.n m en colloid  es coloide  fr colloïde  
428 geomorfologia ca col·luvial terme pral.adj en colluvial  es coluvial  fr colluvial  
429 geomorfologia ca col·luvió terme pral.n m en colluvium  es coluvión  fr colluvion  
430 biogeografia ca colònia terme pral.n f en colony  es colonia  fr colonie  
431 biogeografia ca colònia terme pral.n f en colony  es colonia  fr colonie  
432 biogeografia ca colònia terme pral.n f en colony  es colonia  fr colonie  
433 biogeografia ca colonització terme pral.n f en colonization  es colonización  fr colonisation  
434 geomorfologia ca com terme pral.n m ca obi sin. compl.n m ca vall d'obi sin. compl.n f en trough  en trough valley  en U-shaped valley  es artesa  es valle en U  fr auge  fr vallée en auge  fr vallée en U  
435 geomorfologia ca coma terme pral.n f es nava  
436 geomorfologia ca comba terme pral.n f en comb  en combe  en coomb  en coombe  es combe  fr combe  
437 biogeografia ca comensal terme pral.n m en commensal  es comensal  fr commensal  
438 biogeografia ca comensalisme terme pral.n m en commensalism  es comensalismo  fr commensalisme  
439 geomorfologia ca compactació terme pral.n f en compaction  es compactación  fr compactage  fr compaction  
440 hidrologia ca competència terme pral.n f en competence  es competencia  fr compétence  
441 biogeografia ca competència terme pral.n f en competition  es competencia  fr compétition  
442 ciència del sòl ca complex adsorbent terme pral.n m en adsorbing complex  en adsorption complex  en base exchange complex  es complejo adsorbente  fr complexe adsorbant  
443 ciència del sòl ca complex argil·lohúmic terme pral.n m en clay-humus complex  es complejo húmico-arcilloso  fr complexe argilo-humique  
444 hidrologia ca con al·luvial terme pral.n m ca ventall al·luvial terme pral.n m en alluvial fan  es abanico aluvial  es cono aluvial  fr cône alluvial  fr éventail d'alluvions  
445 hidrologia ca con de dejecció terme pral.n m en cone of dejection  es cono de deyección  fr cône de déjection  fr cône torrentiel  
446 hidrologia ca con de depressió terme pral.n m en cone of depression  es cono de depresión  fr cône de dépression  
447 geomorfologia ca con volcànic terme pral.n m en volcanic cone  es cono volcánico  fr cône volcanique  
448 geomorfologia ca conca terme pral.n f en basin  es cuenca  fr bassin  
449 hidrologia ca conca de drenatge terme pral.n f en drainage area  en drainage basin  en river basin  es cuenca de drenaje  fr bassin versant  
450 hidrologia ca conca de recepció terme pral.n f en catchment area [GB]  en catchment basin  es cuenca de recepción  fr bassin de réception  fr entonnoir de réception  
451 hidrologia ca conca oceànica terme pral.n f en ocean basin  en oceanic basin  es cuenca oceánica  fr bassin océanique  
452 geomorfologia ca conca sedimentària terme pral.n f ca cubeta sedimentària terme pral.n f en basin of deposition  en cuvette  en sedimentary basin  es cubeta sedimentaria  es cuenca de sedimentación  es cuenca sedimentaria  fr bassin de sédimentation  fr bassin sédimentaire  fr cuvette de sédimentation  
453 geomorfologia ca concordança terme pral.n f en concordance  en conformity  es concordancia  fr concordance  
454 geomorfologia ca concreció terme pral.n f en concretion  es concreción  fr concrétion  
455 climatologia ca condensació terme pral.n f en condensation  es condensación  fr condensation  
456 hidrologia ca conductivitat hidràulica terme pral.n f en hydraulic conductivity  es conductividad hidráulica  fr conductivité hydraulique  
457 climatologia ca configuració baromètrica terme pral.n f ca configuració isobàrica terme pral.n f en pressure pattern  es configuración barométrica  es configuración de la presión  es configuración isobárica  es distribución de la presión  fr configuration de la pression  
458 climatologia ca confluència terme pral.n f en confluence  es confluencia  fr confluence  
459 geomorfologia ca congesta terme pral.n f en firn  es nevero  es ventisquero  fr névé  
460 geomorfologia ca congost terme pral.n m ca gorja terme pral.n f en gorge  en gulch  es desfiladero  es garganta  es hoz  fr gorge  
461 biogeografia ca conservació terme pral.n f en conservation  es conservación  fr conservation  
462 ciència del sòl ca consistència terme pral.n f en consistency  es consistencia  fr consistance  
463 biogeografia ca constància terme pral.n f en constancy  es constancia  fr constance  
464 climatologia ca constant solar terme pral.n f en solar constant  es constante solar  fr constante solaire  
465 biogeografia ca consumidor terme pral.n m en consumer  es consumidor  fr consommateur  
466 ciència del sòl ca contaminació del sòl terme pral.n f en soil pollution  es contaminación del suelo  fr polution du sol  
467 la terra ca continent terme pral.n m en continent  es continente  fr continent  
468 climatologia ca continentalitat terme pral.n f en continentality  es continentalidad  fr continentalité  
469 climatologia ca vents contraalisis terme pral.n m pl ca contraalisis sin. compl.n m pl en anti-trade winds  es contraalisios  es vientos contraalisios  fr contre-alizés  
470 geomorfologia ca contrafort terme pral.n m ca estrep sin. compl.n m en spur  es contrafuerte  fr contrefort  fr éperon  
471 hidrologia ca reflux terme pral.n m ca contramarea sin. compl.n f ca marea sortint sin. compl.n f en ebb  en ebb tide  en falling tide  es marea descendente  es reflujo  fr marée descendante  fr perdant  fr reflux  
472 climatologia ca convecció terme pral.n f en convection  es convección  fr convection  
473 climatologia ca convergència terme pral.n f en convergence  es convergencia  fr convergence  
474 biogeografia ca convergència evolutiva terme pral.n f en evolutive convergence  es convergencia evolutiva  fr convergence évolutive  
475 la terra ca coordenada geogràfica terme pral.n f en geographic coordinate  es coordenada geográfica  fr coordonnée géographique  
476 biogeografia ca coral terme pral.n m ca corall sin. compl.n m en coral  es coral  fr corail  
477 hidrologia ca isòbata terme pral.n f ca corba batimètrica sin. compl.n f en isobath  es curva batimétrica  es isobata  fr courbe bathymétrique  fr isobathe  
478 climatologia ca corba d'estat terme pral.n f en state curve  es curva de estado  fr courbe d'état  
479 la terra ca corba de nivell terme pral.n f ca isohipsa sin. compl.n f en contour line  en isohypse  es curva de nivel  es isohipsa  fr courbe de niveau  fr isohypse  
480 hidrologia ca cordó litoral terme pral.n m en barrier beach  en offshore bar  es cordón litoral  fr cordon littoral  
481 geomorfologia ca cornisa terme pral.n f en cornice  es cornisa  fr corniche  
482 biogeografia ca corologia terme pral.n f en chorology  es corología  fr chorologie  
483 hidrologia ca xaragall terme pral.n m ca còrrec sin. compl.n m ca escorranc sin. compl.n m en gully  es arroyadero  es cárcava  fr ravine  
484 biogeografia ca corredor biològic terme pral.n m en ecological corridor  es corredor biológico  fr corridor biologique  
485 hidrologia ca corrent terme pral.n m en current  en stream  es corriente  fr courant  
486 hidrologia ca corrent de densitat terme pral.n m ca corrent de gradient sin. compl.n m en density current  en gradient current  es corriente de densidad  es corriente de gradiente  fr courant de densité  fr courant de gradient  
487 hidrologia ca corrent de deriva terme pral.n m en drift current  es corriente de deriva  fr courant de dérive  
488 hidrologia ca corrent de marea terme pral.n m en tidal current  es corriente de marea  fr courant de marée  
489 hidrologia ca corrent de pendent terme pral.n m en slope current  es corriente de pendiente  fr courant de pente  
490 hidrologia ca corrent de ressaca terme pral.n m ca corrent sagital sin. compl.n m ca xurria sin. compl.n f en return current  en rip current  es corriente de arranque  es corriente sagital  fr courant d'arrachement  fr courant de retour  fr courant sagittal  
491 hidrologia ca corrent de terbolesa terme pral.n m en turbidity current  es corriente de turbidez  fr courant de turbidité  
492 hidrologia ca corrent efímer terme pral.n m en ephemeral stream  es corriente efímera  fr cours d'eau éphémère  fr cours d'eau temporaire  
493 climatologia ca corrent en jet terme pral.n m en jet stream  es corriente en chorro  fr courant-jet  
494 hidrologia ca corrent marí terme pral.n m en sea current  es corriente marina  fr courant marin  
495 hidrologia ca corrent oceànic terme pral.n m en ocean current  es corriente oceánica  fr courant oceánique  
496 investigació ca correntòmetre terme pral.n m en current-meter  es correntómetro  es corrientómetro  fr courantomètre  
497 geomorfologia ca corriment terme pral.n m en overthrust  es corrimiento  fr charriage  
498 geomorfologia ca corrosió terme pral.n f en corrosion  es corrosión  fr corrosion  
499 climatologia ca cos negre terme pral.n m ca radiador integral sin. compl.n m ca radiador perfecte sin. compl.n m en black body  en full radiator  es cuerpo negro  fr corps noir  fr radiateur intégral  
500 biogeografia ca cosmopolita terme pral.adj en cosmopolitan  es cosmopolita  fr cosmopolite  
501 geomorfologia ca costa terme pral.n f ca litoral terme pral.n m en coast  en littoral  en shoreline  es costa  es litoral  fr côte  fr littoral  
502 geomorfologia ca coster terme pral.n m ca vessant terme pral.n m/f en slope  en versant  es ladera  es vertiente  fr versant  
503 la terra ca cota terme pral.n f en spot height  es cota  fr cote  
504 geomorfologia ca cràter terme pral.n m en crater  es cráter  fr cratère  
505 geomorfologia ca cràter meteorític terme pral.n m en impact crater  en meteorite crater  en meteoritic crater  es cráter de meteorito  fr cratère d'impact  fr cratère de météorite  fr cratère météoritique  
506 geomorfologia ca crató terme pral.n m en craton  es cratón  fr craton  
507 geomorfologia ca esquerda terme pral.n f ca crebassa sin. compl.n f en crevasse  es crevasse  es grieta  fr crevasse  
508 geomorfologia ca creep de roca [creep: en] terme pral.n m en rock creep  es creep de roca  fr reptation  
509 geomorfologia ca creep gravitatori [creep: en] terme pral.n m en gravitational creep  es creep gravitatorio  fr creep gravitaire  
510 geomorfologia ca creixent de platja terme pral.n m ca fistó de platja sin. compl.n m en beach cusp  es creciente de playa  es cúspide de playa  es cuspilito  es festón de playa  fr croissant de plage  fr cuspide de plage  fr feston de plage  
511 hidrologia ca crescuda terme pral.n f en flood  es crecida  fr crue  
512 hidrologia ca cresta terme pral.n f en ridge of wave  es cresta  fr crête  
513 geomorfologia ca cresta terme pral.n f en crest  es cresta  fr crêt  
514 geomorfologia ca cresta de platja terme pral.n f en beach ridge  es cresta de playa  fr crête de plage  fr levée de plage  
515 geomorfologia ca crioclàstia terme pral.n f ca crioclastisme terme pral.n m ca gelifracció terme pral.n f ca gelivació sin. compl.n f en congelifraction  en frost shattering  en frost splitting  en frost weathering  es crioclastia  es gelifracción  es gelivación  fr cryoclastie  fr gélifraction  fr gélivation  
516 classificació i tipus de sòls ca criosol terme pral.n m en cryosol  es criosol  fr cryosol  
517 geomorfologia ca crioturbació terme pral.n f ca geliturbació sin. compl.n f en congeliturbation  en cryoturbation  es crioturbación  es geliturbación  fr cryoturbation  fr géliturbation  
518 biogeografia ca criptòfit terme pral.n m en cryptophyte  es criptófito  fr cryptophyte  
519 ciència del sòl ca croma terme pral.n m en chroma  es croma  fr chroma  
520 classificació i tipus de sòls ca crosta terme pral.n f en crust  en duricrust  es costra  fr croûte  
521 la terra ca escorça terrestre terme pral.n f ca crosta terrestre sin. compl.n f en crust of the earth  en earth's crust  es corteza terrestre  fr croûte terrestre  fr écorce terrestre  
522 geomorfologia ca cubeta terminal terme pral.n f en terminal basin  es cubeta terminal  fr cuvette terminale  
523 geomorfologia ca cuesta terme pral.n f en cuesta  es cuesta  fr côte  fr cuesta  
524 classificació i tipus de sòls ca cuirassa terme pral.n f en duricrust  es coraza  fr carapace  fr cuirasse  
525 climatologia ca cúmulus terme pral.n m ca cúmul sin. compl.n m en cumulus  es cúmulo  es cumulus  es cúmulus  fr cumulus  sbl Cu  
526 climatologia ca cumulonimbus terme pral.n m en cumulonimbus  es cumulonimbo  es cumulonimbus  fr cumulonimbus  sbl Cb  
527 hidrologia ca curs terme pral.n m en course  es curso  fr cours  
528 ciència del sòl ca revestiment terme pral.n m ca cutà sin. compl.n m en coating  en cutan  es cután  es revestimiento  fr cutane  fr revêtement  
529 climatologia ca depressió aïllada en nivells alts terme pral.n f ca gota freda sin. compl.n f ca DANA siglan f en cold air pool  en cold pool  en cut-off low  es depresión aislada en niveles altos  es gota de aire frío  es gota fría  es DANA  fr descente froide  fr goutte d'air froid  fr goutte froide  
530 investigació ca decantació terme pral.n f en settling  es decantación  fr décantation  
531 geomorfologia ca deflació terme pral.n f en deflation  es deflación  fr déflation  
532 ciència del sòl ca degradació del sòl terme pral.n f en soil degradation  es degradación del suelo  fr dégradation du sol  
533 geomorfologia ca dejecció terme pral.n f en dejection  es deyección  fr déjection  
534 geomorfologia ca delta terme pral.n m en delta  es delta  fr delta  
535 geomorfologia ca delta de flux terme pral.n m en flood delta  es delta de flujo  fr delta de flot  
536 geomorfologia ca delta de marea terme pral.n m en tidal delta  es delta de marea  fr delta de marée  
537 geomorfologia ca delta de reflux terme pral.n m en ebb delta  es delta de reflujo  fr delta de jusant  
538 ciència del sòl ca densitat aparent terme pral.n f en bulk density  es densidad aparente  fr densité apparente  fr densité sèche  
539 ciència del sòl ca densitat real terme pral.n f en grain density  en particle density  es densidad real  fr densité réelle  
540 geomorfologia ca denudació terme pral.n f en denudation  es denudación  fr dénudation  
541 geomorfologia ca deposició terme pral.n f en deposition  es deposición  es depósito  fr dépôt  
542 geomorfologia ca depressió terme pral.n f en depression  es depresión  fr dépression  
543 geomorfologia ca deriva dels continents terme pral.n f en continental drift  es continentes a la deriva  es deriva de los continentes  fr dérive des continents  
544 hidrologia ca deriva litoral terme pral.n f en littoral drift  en longshore drift  es deriva litoral  fr dérive littorale  
545 hidrologia ca desbordament terme pral.n m en overflow  en spill-over  es desbordamiento  fr débordement  
546 biogeografia ca desforestació terme pral.n m ca desboscament sin. compl.n m en deforestation  es deforestación  es desforestación  es desmonte  fr déforestation  
547 ciència del sòl ca descalcificació terme pral.n f en decalcification  es descalcificación  fr décalcification  
548 geomorfologia ca descamació terme pral.n f en desquamation  es descamación  fr desquamation  
549 ciència del sòl ca descarbonatació terme pral.n f en decarbonatation  es descarbonatación  fr décarbonatation  
550 biogeografia ca descomponedor terme pral.n m ca desintegrador sin. compl.n m en decomposer  es descomponedor  es desintegrador  fr décomposeur  
551 biogeografia ca desert terme pral.n m en desert  es desierto  fr désert  
552 ciència del sòl ca desertificació terme pral.n f en desertification  es desertificación  fr désertification  
553 ciència del sòl ca desertització terme pral.n f en desertization  es desertización  fr désertisation  
554 hidrologia ca desgel terme pral.n m ca desglaç terme pral.n m en thaw  en thawing  es deshielo  fr dégel  
555 hidrologia ca desguàs terme pral.n m en drain  es aliviadero  es desaguadero  es desagüe  fr dégorgeoir  
556 geomorfologia ca despreniment terme pral.n m en rockfall  es desprendimiento  fr écroulement  
557 ciència del sòl ca dessalinització terme pral.n f en desalination  en desalinization  es desalinización  fr déssalinisation  
558 ciència del sòl ca dessaturació de bases terme pral.n f en base desaturation  es desaturación en bases  fr desaturation en bases  
559 hidrologia ca dessecament terme pral.n m ca dessecació sin. compl.n f en drying  es desecación  fr assèchement  
560 geomorfologia ca detrític -a terme pral.adj en detrital  es detrítico  fr détritique  
561 geomorfologia ca detritus terme pral.n m en debris  en detritus  en rock waste  es detrito  es detritus  fr débris  
562 hidrologia ca deu terme pral.n f en source  en spring  es manantial  fr griffon  fr source  
563 la terra ca dia terme pral.n m en day  es día  fr jour  
564 la terra ca dia terme pral.n m en day  es día  fr jour  
565 geomorfologia ca diàclasi terme pral.n f en joint  es diaclasa  fr diaclase  fr joint  
566 geomorfologia ca diagènesi terme pral.n f ca litificació sin. compl.n f en diagenesis  en lithification  es diagénesis  es litificación  fr diagenèse  fr lapidification  fr lithification  
567 climatologia ca diagrama climàtic terme pral.n m ca diagrama ombrotèrmic terme pral.n m en climatic diagram  en ombrothermic diagram  es diagrama climático  es diagrama ombrotérmico  fr diagramme climatique  fr diagramme ombrothermique  
568 climatologia ca rosa dels vents terme pral.n f ca diagrama dels vents sin. compl.n m en wind rose  es diagrama de vientos  es rosa de los vientos  fr diagramme anémométrique  fr rose des vents  
569 geomorfologia ca diapir terme pral.n m en diapir  es diapiro  fr diapir  
570 geomorfologia ca diapirisme terme pral.n m en diapirism  es diapirismo  fr diapirisme  
571 geomorfologia ca diastrofisme terme pral.n m en diastrophism  es diastrofismo  fr diastrophisme  
572 geomorfologia ca dic terme pral.n m en dike  en dyke  es dique  fr dyke  
573 climatologia ca difluència terme pral.n f en diffluence  es difluencia  fr diffluence  
574 geomorfologia ca dinàmica de vessants terme pral.n f en slope dynamics  es dinámica de laderas  fr dynamique des versants  
575 geomorfologia ca dipòsit terme pral.n m en deposit  es depósito  fr dépôt  
576 geomorfologia ca direcció terme pral.n f ca rumb terme pral.n m en strike  es dirección  es rumbo  fr direction  
577 climatologia ca direcció del vent terme pral.n f en wind direction  es dirección del viento  fr direction du vent  
578 la terra ca discontinuïtat de Conrad terme pral.n f en Conrad discontinuity  es discontinuidad de Conrad  fr discontinuité de Conrad  
579 la terra ca discontinuïtat de Gutenberg terme pral.n f ca discontinuïtat de Wiechert-Gutenberg sin. compl.n f en Gutenberg discontinuity  en Wiechert-Gutenberg discontinuity  es discontinuidad de Gutenberg  es discontinuidad de Wiechert-Gutenberg  fr discontinuité de Gutenberg  fr discontinuité de Wiechert-Gutenberg  
580 la terra ca discontinuïtat de Mohorovicic terme pral.n f en Mohorovicic discontinuity  es discontinuidad de Mohorovicic  fr discontinuité de Mohorovicic  
581 la terra ca discontinuïtat sísmica terme pral.n f en seismic discontinuity  es discontinuidad sísmica  fr discontinuité sismique  
582 geomorfologia ca discordança terme pral.n f en discordance  en unconformity  es discordancia  fr discordance  
583 geomorfologia ca disgregació terme pral.n f en disaggregation  en disintegration  es desagregación  es disgregación  fr désagrégation  
584 climatologia ca disminució de la capa d'ozó terme pral.n f ca disminució de l'ozó sin. compl.n f en ozone depletion  en ozone layer depletion  en ozone layer loss  en ozone reduction  en thinning of the ozone layer  es disminución de la capa de ozono  fr amenuisement de la couche d'ozone  fr amincissement de la couche d'ozone  fr appauvrissement de la couche d'ozone  fr diminution de la couche d'ozone  
585 geomorfologia ca dissecció terme pral.n f en dissection  es disección  fr dissection  
586 climatologia ca divergència terme pral.n f en divergence  es divergencia  fr divergence  
587 biogeografia ca divergència evolutiva terme pral.n f en evolutive divergence  es divergencia evolutiva  fr divergence évolutive  
588 biogeografia ca divisió terme pral.n f ca fílum sin. compl.n m en division  es división  fr division  
589 biogeografia ca divisió terme pral.n f en division  es división  fr division  
590 hidrologia ca divisòria d'aigües terme pral.n f en waterdivide  en watershed  es divisoria de aguas  fr ligne de partage des eaux  
591 geomorfologia ca dolina terme pral.n f en dolina  en doline  es dolina  fr doline  
592 geomorfologia ca dolomia terme pral.n f en dolomite  es dolomía  fr dolomie  
593 geomorfologia ca dom terme pral.n m en dome  es domo  fr dôme  
594 geomorfologia ca dom terme pral.n m en dome  es domo  fr dôme  
595 biogeografia ca dominància terme pral.n f en dominance  es dominancia  fr dominance  
596 biogeografia ca domini climàcic terme pral.n m es dominio climácico  fr domaine climacique  
597 geomorfologia ca revés de cuesta terme pral.n m ca dors de cuesta sin. compl.n m en cuesta backslope  es dorso de cuesta  fr revers de la cuesta  
598 climatologia ca dorsal terme pral.n f en ridge  es cresta de alta presión  es dorsal  fr anse de haute pression  fr crête barométrique  
599 geomorfologia ca dorsal oceànica terme pral.n f ca dorsal centreoceànica sin. compl.n f en mid-ocean ridge  en mid-oceanic ridge  en oceanic ridge  es dorsal centrooceánica  es dorsal oceánica  fr dorsale médio-océanique  fr dorsale océanique  
600 climatologia ca fogony terme pral.n m ca draganeu sin. compl.n m ca fagony sin. compl.n m
601 hidrologia ca drenatge terme pral.n m en drainage  es drenaje  fr drainage  
602 geomorfologia ca drift terme pral.n m en drift  es drift  fr drift  
603 geomorfologia ca drumlin terme pral.n m en drumlin  es drumlin  fr drumlin  
604 geomorfologia ca duna terme pral.n f ca muntell sin. compl.n m en dune  es duna  fr dune  
605 geomorfologia ca duna d'eco terme pral.n f en echo dune  es duna de eco  fr dune d'écho  
606 geomorfologia ca duna grimpadora terme pral.n f ca duna escaladora sin. compl.n f en climbing dune  es duna escalante  es duna trepadora  fr dune mouvante  
607 geomorfologia ca duna longitudinal terme pral.n f en longitudinal dune  es duna longitudinal  fr dune longitudinale  
608 geomorfologia ca duna parabòlica terme pral.n f en parabolic dune  es duna parabólica  fr dune parabolique  
609 geomorfologia ca duna transversal terme pral.n f en transverse dune  es duna transversal  fr dune transversale  
610 classificació i tipus de sòls ca durisol terme pral.n m en durisol  es durisol  fr durisol  
611 la terra ca eclipsi terme pral.n m ca eclipsament sin. compl.n m en eclipse  es eclipse  fr éclipse  
612 la terra ca eclíptica terme pral.n f en ecliptic  es eclíptica  fr écliptique  
613 la terra ca eclíptica terme pral.n f en ecliptic  es eclíptica  fr écliptique  
614 biogeografia ca ecologia terme pral.n f en ecology  es ecología  fr écologie  
615 biogeografia ca ecotip terme pral.n m ca ecotipus sin. compl.n m en ecotype  es ecotipo  fr écotype  
616 biogeografia ca ecotò terme pral.n m en ecotone  es ecotono  fr écotone  
617 ciència del sòl ca edàfic -a terme pral.adj en edaphic  es edáfico  fr édaphique  
618 ciència del sòl ca edafologia terme pral.n f en edaphology  es edafología  fr édaphologie  
619 ciència del sòl ca èdafon terme pral.n m en edaphon  es edafon  es edafón  fr édaphon  
620 climatologia ca efecte d'hivernacle terme pral.n m en greenhouse effect  es efecto de invernadero  es efecto invernadero  fr effet de serre  
621 climatologia ca efecte föhn [föhn: de] terme pral.n m en föhn effect  es efecto foehn  es efecto föhn  fr effet de foehn  
622 la terra ca eix de la Terra terme pral.n m en axis of the earth  es eje de la Tierra  es eje terrestre  fr axe des poles  fr axe sud-nord géographique  
623 geomorfologia ca eix de plegament terme pral.n m en folding axis  es eje de plegamiento  fr axe de plissement  
624 climatologia ca element climàtic terme pral.n m en climatic element  es elemento climático  fr élément climatique  
625 la terra ca el·lipsoide terrestre terme pral.n m ca el·lipsoide de referència sin. compl.n m ca el·lipsoide internacional sin. compl.n m en international ellipsoid  en terrestrial ellipsoid  es elipsoide de referencia  es elipsoide internacional  es elipsoide terrestre  fr ellipsoïde international  fr ellipsoïde terrestre  
626 ciència del sòl ca eluviació terme pral.n f en eluviation  es eluviación  fr éluviation  
627 geomorfologia ca eluvió terme pral.n m en eluvial deposit  en eluvium  es eluvión  fr éluvion  
628 hidrologia ca embassament terme pral.n m ca pantà terme pral.n m en reservoir  es embalse  es pantano  fr bassin  fr réservoir  
629 biogeografia ca embrancament terme pral.n m ca fílum sin. compl.n m en phylum  es fílum  fr embranchement  fr phylum  
630 geomorfologia ca emergència terme pral.n f ca emersió sin. compl.n f en emergence  en emersion  es emersión  fr émergence  fr émersion  
631 hidrologia ca emissari terme pral.n m en effluent  en outflow  en outlet  es efluente  es emisario  fr effluent  fr émissaire  
632 geomorfologia ca encavalcament terme pral.n m en thrust  es cabalgamiento  fr chevauchement  
633 biogeografia ca endemisme terme pral.n m en endemism  es endemismo  fr endémisme  
634 biogeografia ca endemisme terme pral.n m en endemism  es endemismo  fr endémisme  
635 geomorfologia ca endocarst terme pral.n m en endokarst  es endokarst  fr endokarst  
636 ciència del sòl ca endopèdon terme pral.n m en subsurface horizon  es endopedon  fr endopédon  
637 hidrologia ca endorreisme terme pral.n m en endoreism  en endorheism  es endorreísmo  fr endoréisme  
638 geomorfologia ca enfonsament terme pral.n m en breaking down  es hundimiento  fr affaissement  
639 hidrologia ca engolidor terme pral.n m ca xuclador sin. compl.n m en sinkhole  en swallow hole  es sumidero  fr embut  fr gouffre absorbant  fr puits absorbant  
640 geomorfologia ca engorjat -ada terme pral.adj
641 classificació i tipus de sòls ca entisol terme pral.n m en entisol  es entisol  fr entisol  
642 geomorfologia ca eolianita terme pral.n f en aeolianite  en eolianite  es eolianita  fr éolianite  
643 geomorfologia ca eòlic -a terme pral.adj en aeolian  en eolian  es eólico  fr éolien  
644 geomorfologia ca epicentre terme pral.n m en epicentre  es epicentro  fr épicentre  
645 biogeografia ca epífit -a terme pral.adj en epiphyte  es epifito  es epífito  fr épiphyte  
646 hidrologia ca sobreimposició terme pral.n f ca epigènia sin. compl.n f en epigenetic drainage  en superimposed drainage  en superimposition  en superposition  es epigénesis  es epigenia  es sobreimposición  fr épigénie  fr surimposition  
647 hidrologia ca epilimni terme pral.n m ca epilímnion sin. compl.n m en epilimnion  es epilimnio  es epilimnion  fr épilimnion  
648 ciència del sòl ca epipèdon terme pral.n m en epipedon  es epipedión  es epipedon  fr épipédon  
649 geomorfologia ca epirogènesi terme pral.n f en epeirogenesis  en epeirogeny  en epirogeny  es epirogénesis  fr épeirogenèse  fr épirogenèse  fr épirogénie  
650 la terra ca equador terme pral.n m en equator  es ecuador  fr équateur  
651 la terra ca equador celeste terme pral.n m ca equador equinoccial sin. compl.n m en celestial equator  en equinoctial equator  es ecuador celeste  es ecuador equinoccial  fr équateur céleste  fr ligne équinoxiale  
652 climatologia ca equador tèrmic terme pral.n m en heat equator  en thermal equator  es ecuador térmico  fr équateur thermique  
653 la terra ca equatorial terme pral.adj en equatorial  es ecuatorial  fr équatorial  
654 climatologia ca equilibri geostròfic terme pral.n m en geostrophic equilibrium  es equilibrio geostrófico  fr équilibre géostrophique  
655 la terra ca equinocci terme pral.n m en equinox  es equinoccio  fr équinoxe  
656 geomorfologia ca erg terme pral.n m en erg  es erg  fr erg  
657 biogeografia ca erm terme pral.n m en wasteland  es erial  es yermo  fr terrain inutilisable  
658 geomorfologia ca erosió terme pral.n f en erosion  es erosión  fr érosion  
659 hidrologia ca erosió areolar terme pral.n f en areal degradation  en areal erosion  es erosión areolar  fr érosion aréolaire  
660 geomorfologia ca erosió diferencial terme pral.n f en differential erosion  es erosión diferencial  fr érosion différentielle  
661 hidrologia ca erosió laminar terme pral.n f en sheet erosion  de Flächenerosion  es erosión laminar  fr érosion en nappe  
662 hidrologia ca erosió lateral terme pral.n f en lateral erosion  de Breitenerosion  de Lateralerosion  de Seitenerosion  es erosión lateral  fr érosion latérale  
663 hidrologia ca erosió lineal terme pral.n f en channel erosion  en linear erosion  es erosión lineal  fr érosion linéaire  
664 hidrologia ca erosió regressiva terme pral.n f en backward erosion  en headward erosion  en headward migrating erosion  en headwater erosion  en retrogressive erosion  de rückläufige Erosion  de rückschreitende Erosion  es erosión regresiva  es erosión remontante  fr érosion régressive  fr érosion remontante  
665 hidrologia ca erosió vertical terme pral.n f en vertical erosion  de Tiefenerosion  de Vertikalerosion  es erosión vertical  fr érosion verticale  
666 geomorfologia ca erosionabilitat terme pral.n f en erodibility  en erosivity  es erosionabilidad  es erosividad  fr érodabilité  fr érodibilité  fr érosivité  
667 geomorfologia ca erupció terme pral.n f en eruption  es erupción  fr éruption  
668 geomorfologia ca esbaldregall terme pral.n m en debris  es derrubios  fr débris  
669 geomorfologia ca esbaldregall estratificat terme pral.n m en bedded scree  en grèze litée  es grèze litée  fr éboulis lité  fr éboulis ordonné  fr grèze litée  
670 la terra ca escala terme pral.n f en scale  es escala  fr échelle  
671 climatologia ca escala de Beaufort terme pral.n f en Beaufort scale  es escala de Beaufort  fr échelle de Beaufort  
672 hidrologia ca escala de Douglas terme pral.n f en Douglas scale  es escala de Douglas  fr échelle de Douglas  
673 la terra ca escalfament global terme pral.n m en global heating  en global warning  es calentamiento global  fr réchauffement global  fr réchauffement planétaire  
674 geomorfologia ca escarpament terme pral.n m ca escarpa sin. compl.n f en escarpment  en scarp  es escarpe  fr escarpement  
675 geomorfologia ca escarpament de falla terme pral.n m en fault escarpment  en fault scarp  es escarpe de falla  fr escarpement de faille  
676 geomorfologia ca escarpament de línia de falla terme pral.n m en fault-line scarp  es escarpe de línea de falla  fr escarpement de ligne de faille  
677 biogeografia ca esciòfil -a terme pral.adj en sciophilous  es esciófilo  fr sciaphile  
678 biogeografia ca esclerofil·le -a terme pral.adj en sclerophyllous  es esclerófilo  fr sclérophylle  
679 hidrologia ca escolament terme pral.n m en flow  es escorrentía  fr écoulement  
680 hidrologia ca escolament cortical terme pral.n m en stemflow  es escorrentía cortical  es escurrimiento cortical  es flujo de vegetación  fr écoulement sur écorce  fr ruissellement sur les troncs  
681 hidrologia ca flux laminar terme pral.n m ca escolament laminar sin. compl.n m en laminar flow  en sheet flow  en streamline flow  en viscous flow  es flujo laminar  fr écoulement laminaire  
682 hidrologia ca flux turbulent terme pral.n m ca escolament turbulent sin. compl.n m en turbulent flow  es flujo turbulento  fr écoulement turbulent  
683 la terra ca escorça continental terme pral.n f en continental crust  es corteza continental  fr croûte continentale  
684 la terra ca escorça oceànica terme pral.n f en oceanic crust  es corteza oceánica  fr croûte océanique  
685 hidrologia ca escorriment terme pral.n m en overland flow  en surface runoff  es escorrentía  fr écoulement de surface  fr ruissellement  
686 geomorfologia ca escull terme pral.n m en reef  es arrecife  es escollo  fr écueil  fr récif  
687 geomorfologia ca escull coral·lí terme pral.n m en coral reef  es arrefice de coral  fr récif corallien  
688 geomorfologia ca escull de barrera terme pral.n m en barrier reef  es arrecife de barrera  es barrera arrecifal  fr récif-barrière  
689 geomorfologia ca escull franjant terme pral.n m en fringing reef  es arrecife costero  es arrecife litoral  es arrefice de franja  fr récif frangeant  
690 geomorfologia ca escut terme pral.n m en shield  es escudo  fr bouclier  
691 la terra ca esfera celeste terme pral.n f ca globus celeste terme pral.n m en celestial globe  en celestial sphere  es esfera celeste  es globo celeste  fr globe céleste  fr sphère céleste  
692 la terra ca esfera celeste terme pral.n f en celestial sphere  es esfera celeste  fr sphère céleste  
693 la terra ca esfera terrestre terme pral.n f ca globus terraqüi terme pral.n m en terrestrial globe  es esfera terrestre  es globo terráqueo  fr globe terrestre  fr sphère terrestre  
694 geomorfologia ca esfondrament terme pral.n m en collapse  es hundimiento  fr effondrement  
695 geomorfologia ca esker [en] terme pral.n m en esker  es esker  fr esker  
696 geomorfologia ca esllavissada terme pral.n f ca esllavissament sin. compl.n m en landslide  en slide  es deslizamiento  fr glissement  
697 geomorfologia ca solsida rotacional terme pral.n f ca esllavissada rotacional sin. compl.n f en rotational landslide  en slump  es deslizamiento rotacional  fr glissement rotationnel  
698 ciència del sòl ca esmena terme pral.n f en amendment  es enmienda  fr amendement  
699 biogeografia ca espai natural terme pral.n m en natural area  es espacio natural  fr espace naturel  
700 biogeografia ca espartar terme pral.n m es espartal  es espartizal  
701 biogeografia ca especiació terme pral.n f en speciation  es especiación  fr spéciation  
702 biogeografia ca espècie terme pral.n f en species  es especie  fr espèce  
703 biogeografia ca espècie característica terme pral.n f en characteristic species  es especie característica  fr espèce caractéristique  
704 climatologia ca espectre solar terme pral.n m en solar spectrum  es espectro solar  fr spectre solaire  
705 geomorfologia ca espeleotema terme pral.n m en speleothem  es espeleotema  fr spéléothème  
706 hidrologia ca espigó terme pral.n m en jetty  es espigón  fr épi  fr jetée  
707 geomorfologia ca espill de falla terme pral.n m ca mirall de falla terme pral.n m en slickenside  es espejo de falla  fr miroir de faille  
708 biogeografia ca espinar terme pral.n m en spinose  en thornscrub  es espinal  es espinar  fr épineux  
709 classificació i tipus de sòls ca espodosol terme pral.n m en spodosol  es espodosol  fr spodosol  
710 geomorfologia ca esquei terme pral.n m en crag  es peñasco  es risco  fr rocher  
711 geomorfologia ca esquena d'ase terme pral.n f en hog's back  en hogback  es hogback  fr crête isoclinale  fr crête monoclinale  fr dos d'âne  fr hogback  
712 geomorfologia ca esquist terme pral.n m en schist  es esquisto  fr schiste  
713 geomorfologia ca esquistositat terme pral.n f en schistosity  es esquistosidad  fr schistosité  
714 la terra ca est terme pral.n m ca llevant sin. compl.n m ca orient sin. compl.n m en east  en orient  es este  es levante  es oriente  fr est  fr levant  fr orient  
715 la terra ca est terme pral.n m ca llevant sin. compl.n m ca orient sin. compl.n m en the East  es este  es levante  es oriente  fr Est  fr levant  fr orient  
716 climatologia ca estabilitat atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric stability  es estabilidad atmosférica  fr stabilité atmosphérique  
717 la terra ca estació terme pral.n f en season  es estación  fr saison  
718 hidrologia ca estació d'aforament terme pral.n f en gaging station [US]  en gauging station [GB]  es estación de aforo  fr station de jaugeage  
719 climatologia ca estació meteorològica terme pral.n f en meteorological station  en weather station  es estación meteorológica  fr station météorologique  
720 geomorfologia ca estalagmita terme pral.n f en stalagmite  es estalagmita  fr stalagmite  
721 hidrologia ca estany terme pral.n m en pond  es lago  fr étang  
722 biogeografia ca estatge de vegetació terme pral.n m ca estatge sin. compl.n m en vegetation stage  en zone  es piso  es piso de vegetación  fr étage  fr étage de végétation  
723 biogeografia ca estatge alpí terme pral.n m en alpine zone  es piso alpino  fr étage alpin  
724 biogeografia ca estatge basal terme pral.n m ca terra baixa terme pral.n f en lowland zone  es piso basal  fr étage basal  fr étage collinéen  
725 biogeografia ca estatge montà terme pral.n m en montane zone  es piso montano  fr étage montagnard  
726 biogeografia ca estatge nival terme pral.n m en nival zone  es piso nival  fr étage nival  
727 biogeografia ca estatge subalpí terme pral.n m en subalpine zone  es piso subalpino  fr étage subalpin  
728 la terra ca estel terme pral.n m ca estrella sin. compl.n f en star  es estrella  fr étoile  
729 biogeografia ca estepa terme pral.n f en steppe  es estepa  fr steppe  
730 biogeografia ca estepa boscosa terme pral.n f en tree steppe  es estepa boscosa  fr steppe arborée  
731 hidrologia ca estiatge terme pral.n m en low flow  en low water  es estiaje  fr basses eaux  fr débit d'étiage  fr étiage  
732 hidrologia ca estiatge terme pral.n m en low flow  en low water  es estiaje  fr basses eaux  fr étiage  
733 la terra ca estiu terme pral.n m en summer  es verano  fr été  
734 biogeografia ca estrat terme pral.n m en layer  es estrato  fr strate  
735 climatologia ca estratus terme pral.n m ca estrat sin. compl.n m en stratus  es estrato  es stratus  fr stratus  sbl St  
736 biogeografia ca estrat arbori terme pral.n m en tree layer  es estrato arbóreo  fr strate arborée  
737 biogeografia ca estrat arbustiu terme pral.n m en shrub layer  es estrato arbustivo  fr strate arbustive  fr strate buissonnant  
738 biogeografia ca estrat herbaci terme pral.n m en field layer  en herb layer  es estrato herbáceo  fr strate herbacée  
739 biogeografia ca estrat muscinal terme pral.n m en ground layer  en moss layer  es estrato muscinal  fr strate muscinale  
740 geomorfologia ca estratificació terme pral.n f en bedding  en stratification  es estratificación  fr stratification  
741 geomorfologia ca estratigrafia terme pral.n f en stratigraphy  es estratigrafía  fr stratigraphie  
742 climatologia ca estratocúmulus terme pral.n m ca estratocúmul sin. compl.n m en stratocumulus  es estratocúmulo  es stratocumulus  fr stratocumulus  sbl Sc  
743 la terra ca estratopausa terme pral.n f en stratopause  es estratopausa  fr stratopause  
744 la terra ca estratosfera terme pral.n f en stratosphere  es estratosfera  fr stratosphère  
745 hidrologia ca estret terme pral.n m ca freu sin. compl.n m en sound  en strait  es estrecho  fr détroit  
746 geomorfologia ca estructura terme pral.n f en structure  es estructura  fr structure  
747 ciència del sòl ca estructura massissa terme pral.n f ca estructura contínua sin. compl.n f en massive structure  es estructura continua  es estructura masiva  fr structure continue  fr structure massive  
748 ciència del sòl ca estructura fragmentària terme pral.n f en fragmental structure  es estructura fragmentaria  fr structure fragmentaire  
749 ciència del sòl ca estructura particular terme pral.n f en single-grain structure  es estructura particular  fr structure particulaire  
750 hidrologia ca estuari terme pral.n m en estuary  es estuario  fr estuaire  
751 biogeografia ca etologia terme pral.n f en ethology  es etología  fr éthologie  
752 hidrologia ca evapotranspiració potencial terme pral.n f ca ETP siglan f en potential evapotranspiration  en PET  es evapotranspiración efectiva  es evapotranspiración potencial  es ETP  fr évapotranspiration potentielle  fr ETP  
753 hidrologia ca evapotranspiració real terme pral.n f ca ETR siglan f en actual evapotranspiration  en AET  es evapotranspiración real  es ETR  fr évapotranspiration réelle  fr ETR  
754 hidrologia ca eustatisme terme pral.n m en eustasy  en eustatism  es eustasia  es eustatismo  fr eustasie  fr eustatisme  
755 biogeografia ca eutròfic -a terme pral.adj en eutrophic  es eutrófico  fr eutrophe  
756 hidrologia ca eutrofització terme pral.n f en eutrophication  es eutrofización  fr eutrophisation  
757 climatologia ca evaporació terme pral.n f en evaporation  es evaporación  fr évaporation  
758 investigació ca evaporímetre terme pral.n m ca evaporòmetre sin. compl.n m en evaporimeter  en evaporometer  es evaporímetro  fr évaporimètre  fr évaporomètre  
759 climatologia ca evapotranspiració terme pral.n f en evapotranspiration  es evapotranspiración  fr évapotranspiration  
760 hidrologia ca excavació terme pral.n f en excavation  es excavación  fr creusement  fr déblayement  
761 geomorfologia ca exfoliació terme pral.n f en exfoliation  es exfoliación  fr exfoliation  
762 geomorfologia ca exhumació terme pral.n f en exhumation  es exhumación  fr exhumation  
763 geomorfologia ca exocarst terme pral.n m en exokarst  es exokarst  fr exokarst  
764 hidrologia ca exorreisme terme pral.n m en exoreism  en exorheism  es exorreísmo  fr exoréisme  
765 la terra ca exosfera terme pral.n f en exosphere  es exosfera  fr exosphère  
766 ciència del sòl ca expansible terme pral.adj en swelling  es expansible  fr gonflante  
767 climatologia ca exposició terme pral.n f en exposure  es exposición  fr exposition  
768 hidrologia ca exsurgència terme pral.n f en exsurgence  es exurgencia  fr exsurgence  
769 biogeografia ca extinció terme pral.n f en extinction  es extinción  fr extinction  
770 geomorfologia ca extrusió terme pral.n f en extrusion  es extrusión  fr extrusion  
771 hidrologia ca sobreeixidor terme pral.n m ca exutori sin. compl.n m en bouche de décharge  en outfall  en outlet  es exutorio  fr exutoire  
772 geomorfologia ca faceta de falla terme pral.n f en fault facet  es faceta de falla  fr facette de faille  
773 geomorfologia ca fàcies terme pral.n f en facies  es facies  fr faciès  
774 climatologia ca factor climàtic terme pral.n m en climatic factor  es factor climático  fr facteur climatique  
775 biogeografia ca factor ecològic terme pral.n m en ecological factor  es factor ecológico  fr facteur écologique  
776 biogeografia ca fageda terme pral.n f en beech forest  en beech grove  es hayal  es hayedo  fr hêtraie  
777 climatologia ca falca anticiclònica terme pral.n f en wedge  es cuña anticiclónica  fr dorsale  
778 geomorfologia ca falca de glaç terme pral.n f en ice wedge  es cuña de hielo  fr coin de glace  
779 geomorfologia ca falla terme pral.n f en fault  es falla  fr faille  
780 geomorfologia ca falla conforme terme pral.n f en conformable fault  en dip fault  es falla conforme  fr faille conforme  
781 geomorfologia ca falla contrària terme pral.n f en unconformable fault  es falla contraria  fr faille contraire  
782 geomorfologia ca falla de direcció terme pral.n f en longitudinal fault  en shear fault  en strike-slip fault  en tear fault  en transcurrent fault  es falla de desenganche  es falla de desgarre  es falla de desplazamiento horizontal  es falla transcurrente  fr décrochement  fr faille à décrochement horizontal  fr faille à rejet horizontal  fr faille d'arrachament  fr faille décrochante  
783 geomorfologia ca falla de transformació terme pral.n f ca falla transformant sin. compl.n f en transform fault  es falla de transformación  es falla transformante  fr faille transformante  
784 geomorfologia ca falla normal terme pral.n f ca falla directa sin. compl.n f en down fault  en normal fault  es falla directa  es falla normal  fr faille directe  fr faille normale  
785 geomorfologia ca falla inversa terme pral.n f en reverse fault  en reversed fault  es falla inversa  fr faille inverse  
786 geomorfologia ca falla obliqua terme pral.n f en oblique fault  en oblique-slip fault  es falla oblicua  fr faille oblique  
787 biogeografia ca família terme pral.n f en family  es familia  fr famille  
788 biogeografia ca faneròfit terme pral.n m en phanerophyte  es fanerófito  fr phanérophyte  
789 classificació i tipus de sòls ca llegenda del mapa mundial de sòls FAO-UNESCO terme pral.n f ca FAO-UNESCO abrev.n f en legend of the FAO-Unesco Soil Map of the World  es leyenda del Mapa Mundial de Suelos FAO-UNESCO  fr légende de la Carte Mondiale des Sols FAO-UNESCO  
790 biogeografia ca timoneda terme pral.n f ca farigolar sin. compl.n m es tomillar  
791 climatologia ca frontolisi terme pral.n f ca fase de dissipació sin. compl.n f en frontolysis  es frontolisis  fr frontolyse  
792 biogeografia ca fauna terme pral.n f en fauna  es fauna  fr faune  
793 biogeografia ca fenologia terme pral.n f en phenology  es fenología  fr phénologie  
794 biogeografia ca fenotip terme pral.n m ca fenotipus sin. compl.n m en phenotype  es fenotipo  fr phénotype  
795 classificació i tipus de sòls ca feozem terme pral.n m en phaeozem  es feozem  fr phaeozem  
796 ciència del sòl ca ferral·litització terme pral.n f en ferralitization  en ferrallitic weathering  en ferrallitization  es ferralitización  fr altération ferrallitique  fr ferralitisation  fr ferrallitisation  
797 classificació i tipus de sòls ca ferralsol terme pral.n m en ferralsol  es ferralsol  fr ferralsol  
798 ciència del sòl ca ferròlisi terme pral.n f en ferrolysis  es ferrólisis  fr ferrolyse  
799 ciència del sòl ca ferruginització terme pral.n f en ferruginization  es ferruginización  fr ferrugination  fr ferruginisation  
800 ciència del sòl ca fersial·litització terme pral.n f en fersiallitic weathering  en fersiallitization  es fersialitización  fr altération fersiallitique  fr fersiallitisation  
801 ciència del sòl ca fertilitat terme pral.n f en fertility  es fertilidad  fr fertilité  
802 hidrologia ca fetch [en] terme pral.n m en fetch  en generating area  es fetch  es zona de generación de olas  fr course  fr fetch  
803 hidrologia ca regall terme pral.n m ca filet sin. compl.n m en rill  es hilo  es regajo  es regato  fr filet  fr ravineau  fr rigole  
804 geomorfologia ca filó terme pral.n m ca veta terme pral.n f en lode  en seam  en vein  es filón  fr filon  
805 biogeografia ca filogènesi terme pral.n f en phylogenesis  es filogénesis  fr phylogénèse  
806 geomorfologia ca finestra tectònica terme pral.n f en geological window  en tectonic window  es ventana tectónica  fr fenêtre tectonique  
807 geomorfologia ca fiord terme pral.n m en fiord  en fjord  es fiordo  fr fiord  fr fjord  
808 biogeografia ca fitocenologia terme pral.n f ca fitosociologia terme pral.n f en phytocenology  en phytocoenology  en phytosociology  en plant sociology  es fitocenología  es fitosociología  fr phytocénologie  fr phytosociologie  
809 biogeografia ca fitocenosi terme pral.n f en phytocenose  en phytocenosis  en phytocoenose  en phytocoenosis  es fitocenosis  fr phytocénose  fr phytocoenose  
810 biogeografia ca fitogeografia terme pral.n f ca geobotànica sin. compl.n f en geobotany  en phytogeography  en plant geography  es fitogeografía  es geobotánica  fr géobotanique  fr phytogéographie  
811 geomorfologia ca flanc terme pral.n m en limb  es flanco  fr flanc  
812 geomorfologia ca fletxa litoral terme pral.n f en spit  es flecha litoral  fr flèche littorale  fr poulier  
813 biogeografia ca flora terme pral.n f en flora  es flora  fr flore  
814 hidrologia ca fluvial terme pral.adj en fluvial  en fluviatile  es fluvial  fr fluvial  fr fluviatile  
815 geomorfologia ca fluvioglacial terme pral.adj en fluvioglacial  es fluvioglaciar  fr fluvio-glaciaire  
816 hidrologia ca fluvioglacial terme pral.adj en fluvioglacial  es fluvioglacial  fr fluvio-glaciaire  
817 investigació ca limnígraf terme pral.n m ca fluviògraf sin. compl.n m en water-level recorder  es fluviógrafo  es limnígrafo  fr fluviographe  fr limnigraphe  
818 investigació ca limnímetre terme pral.n m ca fluviòmetre sin. compl.n m en limnimeter  en staff gauge  en water-level gage [US]  en water-level gauge [GB]  es fluviómetro  es limnímetro  fr fluviomètre  fr indicateur de niveau d'eau  fr limnimètre  
819 classificació i tipus de sòls ca fluvisol terme pral.n m en fluvisol  es fluvisol  fr fluvisol  
820 hidrologia ca flux terme pral.n m en flow  en flux  es flujo  fr flux  
821 hidrologia ca flux terme pral.n m ca marea entrant sin. compl.n f en flood tide  en rising tide  en tide flow  es creciente del mar  es estuación  es flujo  es marea ascendente  es marea creciente  es montante  fr flux  fr marée montante  fr montant  
822 hidrologia ca flux subsuperficial terme pral.n m en interflow  en subsurface flow  en subsurface stormflow  en throughflow  es escorrentía subsuperficial  es flujo subsuperficial  es interflujo  fr ruissellement retardé  
823 geomorfologia ca flysch [de] terme pral.n m en flysch  es flysch  fr flysch  
824 geomorfologia ca hipocentre terme pral.n m ca focus sísmic sin. compl.n m en hypocentre  es foco sísmico  es hipocentro  fr foyer  fr hypocentre  
825 climatologia ca föhn [de] terme pral.n m en foehn  en föhn  es foehn  es föhn  fr foehn  
826 geomorfologia ca foia terme pral.n f en hollow  es hoya  fr creux  
827 hidrologia ca font terme pral.n f en spring  es fuente  es manantial  fr source  
828 hidrologia ca font artesiana terme pral.n f ca ullal artesià terme pral.n m en artesian spring  es fuente artesiana  fr source artésienne  
829 hidrologia ca font termal terme pral.n f en hot spring  en thermal spring  es fuente termal  fr source thermale  
830 hidrologia ca font valclusiana terme pral.n f en gushing spring  en Vaucluse spring  en Vauclusian spring  es fuente vauclusiana  fr source vauclusienne  
831 climatologia ca forat d'ozó terme pral.n m ca forat de la capa d'ozó terme pral.n m en ozone hole  es agujero de ozono  fr trou d'ozone  fr trou de la couche d'ozone  
832 climatologia ca força de Coriolis terme pral.n f en Coriolis force  es fuerza de Coriolis  fr force de Coriolis  
833 biogeografia ca forma terme pral.n f en form  en forma  es forma  fr forme  
834 geomorfologia ca formació terme pral.n f en formation  es formación  fr formation  
835 biogeografia ca formació vegetal terme pral.n f ca formació sin. compl.n f en formation  en plant formation  es formación  es formación vegetal  fr formation végétale  
836 hidrologia ca forta maror terme pral.n f en moderate sea  es fuerte marejada  fr mer agitée  
837 geomorfologia ca fossa abissal terme pral.n f ca fossa oceànica sin. compl.n f en deep trench  es fosa abisal  es fosa oceánica  fr fosse abyssal  fr fosse océanique  
838 geomorfologia ca fossa tectònica terme pral.n f ca graben sin. compl.n m en fault trough  en graben  es fosa tectónica  es graben  fr fossé tectonique  fr graben  
839 classificació i tipus de sòls ca fòssil terme pral.adj en fossil  en fossilised [GB]  en fossilized [US]  es fósil  fr fossile  fr fossilisé  
840 geomorfologia ca fòssil terme pral.n m en fossil  es fósil  fr fossile  
841 geomorfologia ca fossilització terme pral.n f en fossilisation  es fosilización  fr fossilisation  
842 geomorfologia ca fossilització terme pral.n f en fossilisation  es fosilización  fr fossilisation  
843 ciència del sòl ca fracció del sòl terme pral.n f en soil fraction  en soil separate  es fracción del suelo  fr fraction du sol  
844 geomorfologia ca fractura terme pral.n f en break  en fracture  es fractura  fr fracture  
845 hidrologia ca freàtic -a terme pral.adj en phreatic  es freático  fr phréatique  
846 climatologia ca onada de fred terme pral.n f ca fredorada sin. compl.n f en cold wave  es ola de frío  fr vague de froid  
847 biogeografia ca freixeneda terme pral.n f ca freixeda sin. compl.n f ca freixenet sin. compl.n m en ash grove  es fresneda  fr frênaie  
848 hidrologia ca freu terme pral.n m en sound  es canalizo  es freo  fr pertuis  
849 geomorfologia ca friable terme pral.adj en friable  es friable  fr friable  
850 climatologia ca front terme pral.n m ca superfície frontal sin. compl.n f en front  en frontal surface  es frente  es superficie frontal  fr front  fr surface frontale  
851 climatologia ca front càlid terme pral.n m en warm front  es frente cálido  fr front chaud  
852 geomorfologia ca front de cuesta terme pral.n m en front slope  es frente de cuesta  fr front de côte  
853 climatologia ca front equatorial terme pral.n m ca front intertropical sin. compl.n m en equatorial front  en intertropical front  es frente ecuatorial  es frente intertropical  fr front équatorial  fr front intertropical  
854 climatologia ca front fred terme pral.n m en cold front  es frente frío  fr front froid  
855 climatologia ca front oclús terme pral.n m en occluded front  es frente ocluido  fr front occlus  
856 climatologia ca front polar terme pral.n m en polar front  es frente polar  fr front polaire  
857 climatologia ca frontogènesi terme pral.n f en frontogenesis  es frontogénesis  fr frontogenèse  
858 ciència del sòl ca fullaraca terme pral.n f ca virosta sin. compl.n f en litter  es hojarasca  fr litière  
859 geomorfologia ca fumarola terme pral.n f en fumarole  es fumarola  fr fumerolle  
860 la terra ca fus horari terme pral.n m en time zone  es huso horario  fr fuseau horaire  
861 climatologia ca fusió terme pral.n f en fusion  es fusión  fr fusion  
862 geomorfologia ca galatxo terme pral.n m es galacho  
863 climatologia ca garbí terme pral.n m ca llebeig sin. compl.n m en southwesterly wind  es ábrego  fr suroît  
864 biogeografia ca garriga terme pral.n f en garigue  en garrigue  es garriga  fr garrigue  
865 biogeografia ca gatelleda terme pral.n f en willow plantation  es bardagueral  fr saulaie  
866 climatologia ca gebrada terme pral.n f en icing  es escarcha  fr givrage  
867 climatologia ca gebre terme pral.n m en hoarfrost  en white frost  es cencellada blanca  es escarcha  fr gelée blanche  fr givre  
868 climatologia ca gel terme pral.n m ca glaç terme pral.n m en ice  es hielo  fr gel  fr glace  
869 climatologia ca gelada terme pral.n f ca glaçada terme pral.n f en frost  es helada  fr gel  fr gelée  
870 geomorfologia ca gelera terme pral.n f en firn  es helero  fr névé  
871 geomorfologia ca gelifluxió terme pral.n f en gelifluction  es gelifluxión  fr gélifluxion  
872 classificació i tipus de sòls ca gelisol terme pral.n m en gelisol  es gelisol  fr gelisol  
873 biogeografia ca gènere terme pral.n m en genus  es género  fr genre  
874 biogeografia ca genotip terme pral.n m ca genotipus sin. compl.n m en genotype  es genotipo  fr génotype  
875 investigació ca geodèsia terme pral.n f en geodesy  es geodesia  fr géodésie  
876 investigació ca geofísica terme pral.n f en geophysics  es geofísica  fr géophysique  
877 biogeografia ca geòfit terme pral.n m en geophyte  es geófito  fr géophyte  
878 la terra ca geògraf | geògrafa terme pral.n m, f en geographer  es geógrafo  fr géographe  
879 investigació ca geografia terme pral.n f en geography  es geografía  fr géographie  
880 la terra ca geografia física terme pral.n f en physical geography  es geografía física  fr géographie physique  
881 la terra ca geoide terme pral.n m en geoid  es geoide  fr géoïde  
882 investigació ca geologia terme pral.n f en geology  es geología  fr géologie  
883 la terra ca magnetisme terrestre terme pral.n m ca geomagnetisme sin. compl.n m en geomagnetism  en terrestrial magnetism  es geomagnetismo  es magnetismo terrestre  fr géomagnétisme  fr magnétisme terrestre  
884 hidrologia ca geometria hidràulica terme pral.n f en hydraulic geometry  es geometría hidráulica  fr géometrie hydraulique  
885 geomorfologia ca geomòrfic -a terme pral.adj en geomorphic  es geomórfico  fr géomorphique  
886 geomorfologia ca geomorfologia terme pral.n f ca morfologia sin. compl.n f en geomorphology  en morphology  es geomorfología  es morfología  fr géomorphologie  fr morphologie  
887 geomorfologia ca geomorfologia climàtica terme pral.n f en climatic geomorphology  es geomorfología climática  fr géomorphologie climatique  
888 geomorfologia ca geomorfologia dinàmica terme pral.n f en dynamic geomorphology  es geomorfología dinámica  fr géomorphologie dynamique  
889 geomorfologia ca geomorfologia estructural terme pral.n f en structural geomorphology  es geomorfología estructural  fr géomorphologie structurale  
890 biogeografia ca geosfera terme pral.n f en geosphere  es geosfera  fr géosphère  
891 geomorfologia ca geosinclinal terme pral.n m en geosyncline  es geosinclinal  fr géosynclinal  
892 biogeografia ca gespa terme pral.n f en grass  es césped  fr gazon  
893 biogeografia ca gipsícola terme pral.adj en gypsicolous  es gipsícola  fr gypsicole  
894 classificació i tipus de sòls ca gipsisol terme pral.n m en gypsisol  es gipsisol  fr gypsisol  
895 geomorfologia ca glacera terme pral.n f en glacier  es glaciar  fr glacier  
896 geomorfologia ca glacera alpina terme pral.n f ca glacera de vall sin. compl.n f en alpine glacier  en valley glacier  es glaciar alpino  es glaciar de valle  fr glacier alpine  fr glacier de vallée  
897 geomorfologia ca glacera de circ terme pral.n f en cirque glacier  en corrie glacier  es glaciar de circo  fr glacier de cirque  
898 geomorfologia ca glacera de peu de mont terme pral.n f ca glacera de piemont terme pral.n f en piedmont glacier  es glaciar de piedemonte  fr glacier de piedmont  
899 climatologia ca glaciació terme pral.n f ca període glacial sin. compl.n m en glacial period  en glaciation  en ice age  en ice period  es glaciación  es período glacial  fr glaciation  fr période glaciaire  
900 la terra ca glacial terme pral.adj en glacial  es glacial  fr glacial  
901 geomorfologia ca glacial terme pral.adj en glacial  es glaciar  fr glaciaire  
902 hidrologia ca glacioeustatisme terme pral.n m en glacio-eustasy  en glacio-eustatism  es glacioeustatismo  fr glacio-eustasie  fr glacio-eustatisme  
903 geomorfologia ca glaciologia terme pral.n f en glaciology  es glaciología  fr glaciologie  
904 geomorfologia ca glacis terme pral.n m en pediment  es glacis  es rampa  fr glacis  
905 classificació i tipus de sòls ca glei terme pral.n m en glei  en gley  en gley horizon  es gley  fr gley  fr horizon à gley  
906 classificació i tipus de sòls ca gleïsol terme pral.n m en gleysol  es gleysol  fr gleysol  
907 la terra ca Terra terme pral.n f ca globus terraqüi sin. compl.n m en earth  en Earth  en terrestrial globe  es globo terráqueo  es Tierra  fr globe terrestre  fr Terre  
908 hidrologia ca gola terme pral.n f ca grau sin. compl.n m en inlet  es boca  es bocana  fr goulet  fr grau  
909 geomorfologia ca golf terme pral.n m en gulf  es golfo  fr golfe  
910 hidrologia ca gorg terme pral.n m en pool  es hoyo  es olla  fr gour  fr mouille  
911 climatologia ca gradient adiabàtic terme pral.n m en adiabatic lapse rate  es gradiente adiabático  fr gradient adiabatique  
912 climatologia ca gradient baromètric terme pral.n m ca gradient de pressió terme pral.n m en barometric gradient  en pressure gradient  es gradiente barométrico  es gradiente de presión  fr gradient barométrique  fr gradient de pression  
913 climatologia ca gradient vertical de temperatura terme pral.n m ca gradient tèrmic vertical sin. compl.n m en temperature lapse rate  en vertical gradient of temperature  en vertical temperature gradient  es gradiente térmico vertical  es gradiente vertical de temperatura  fr gradient thermique vertical  fr gradient vertical de température  
914 biogeografia ca gramenet terme pral.n m en grassland  es prado  fr pré  
915 geomorfologia ca granit terme pral.n m en granite  es granito  fr granit  
916 ciència del sòl ca grava terme pral.n f en gravel  es grava  fr gravier  
917 geomorfologia ca lapil·li terme pral.n m ca greda sin. compl.n f en cinder  en lapilli  es lapilli  es picón  fr lapilli  
918 climatologia ca gregal terme pral.n m en gregale  en northeasterly wind  es gregal  
919 classificació i tipus de sòls ca greïzem terme pral.n m en greyzem  es greyzem  fr greyzem  
920 geomorfologia ca gres terme pral.n m en sandstone  es arenisca  fr grès  
921 hidrologia ca guèiser terme pral.n m en geyser  es géiser  fr geyser  
922 geomorfologia ca guyot terme pral.n m en guyot  es guyot  fr guyot  fr tablemount  
923 biogeografia ca hàbitat terme pral.n m en habitat  es hábitat  fr habitat  
924 geomorfologia ca haloclàstia terme pral.n f ca haloclastisme terme pral.n m en haloclasty  en salt weathering  es haloclastia  es haloclastismo  fr haloclastie  fr haloclastisme  
925 biogeografia ca halòfil -a terme pral.adj en halophile  en halophilic  en halophilous  es halófilo  fr halophile  
926 biogeografia ca halòfit terme pral.n m en halophyte  es halófito  fr halophyte  
927 geomorfologia ca hamada terme pral.n f en hamada  en hammada  es hamada  fr hamada  
928 biogeografia ca heliòfil -a terme pral.adj en heliophile  en heliophilic  en heliophilous  es heliófilo  fr héliophile  
929 investigació ca heliògraf terme pral.n m en heliograph  en sunshine recorder  es heliógrafo  fr héliographe  
930 biogeografia ca helòfit terme pral.n m en helophyte  es helófito  fr hélophyte  
931 biogeografia ca hemicriptòfit terme pral.n m en hemicryptophyte  es hemicriptófito  fr hémicryptophyte  
932 la terra ca hemisferi terme pral.n m en hemisphere  es hemisferio  fr hémisphère  
933 biogeografia ca herba terme pral.n f en herb  es hierba  fr herbe  
934 biogeografia ca herbassar terme pral.n m en grassland  en natural grassland  es herbazal  fr herbage  
935 biogeografia ca herbei terme pral.n m en sward  en turf  es césped  fr pelouse  
936 geomorfologia ca heteromètric -a terme pral.adj en heterometric  es heterométrico  fr hétérométrique  
937 la terra ca heterosfera terme pral.n f en heterosphere  es heterosfera  fr hétérosphère  
938 biogeografia ca heteròtrof terme pral.n m en heterotroph  es heterótrofo  fr hétérotrophe  
939 hidrologia ca hidratació terme pral.n f en hydration  es hidratación  fr hidratation  
940 biogeografia ca hidròfil -a terme pral.adj en hydrophile  en hydrophilic  en hydrophilous  es hidrófilo  fr hydrophile  
941 biogeografia ca hidròfit terme pral.n m en hydrophyte  es hidrófito  fr hidrophyte  
942 hidrologia ca hidrogeologia terme pral.n f ca hidrologia subterrània terme pral.n f en groundwater hydrology  en hydrogeology  es hidrogeología  es hidrología subterránea  fr hydrogéologie  fr hydrologie souterraine  
943 hidrologia ca hidrogeomorfologia terme pral.n f en hydrogeomorphology  es hidrogeomorfología  fr hydrogéomorphologie  
944 hidrologia ca hidrografia terme pral.n f en hydrography  es hidrografía  fr hydrographie  
945 hidrologia ca hidrograma terme pral.n m en hydrograph  es hidrograma  fr hydrogramme  
946 geomorfologia ca hidrolacòlit terme pral.n m en frost mound  en hydrolaccolith  en water mound  es hidrolacolito  fr hydrolaccolite  
947 ciència del sòl ca hidròlisi terme pral.n f en hydrolysis  es hidrólisis  fr hydrolyse  
948 hidrologia ca hidrologia terme pral.n f en hydrology  es hidrología  fr hydrologie  
949 climatologia ca hidrometeor terme pral.n m en hydrometeor  es hidrometeoro  fr hydrométéore  
950 hidrologia ca hidrosfera terme pral.n f en hydrosphere  es hidrosfera  fr hydrosphère  
951 investigació ca hietograma terme pral.n m en hyetograph  es hietograma  fr hyétogramme  
952 biogeografia ca higròfil -a terme pral.adj en hygrophile  en hygrophilic  en hygrophilous  es higrófilo  fr hygrophile  
953 biogeografia ca higròfit terme pral.n m en hygrophyte  es higrófito  fr hygrophyte  
954 climatologia ca higrògraf terme pral.n m en hygrograph  es higrógrafo  fr hygrographe  
955 investigació ca higròmetre terme pral.n m en hygrometer  es higrómetro  fr hygromètre  
956 hidrologia ca hipolimni terme pral.n m ca hipolímnion sin. compl.n m en hypolimnion  es hipolimnion  fr hypolimnion  
957 classificació i tipus de sòls ca histosol terme pral.n m en histosol  es histosol  fr histosol  
958 la terra ca hivern terme pral.n m en winter  es invierno  fr hiver  
959 la terra ca homopausa terme pral.n f en homopause  es homopausa  fr homopause  
960 la terra ca homosfera terme pral.n f en homosphere  es homosfera  fr homosphère  
961 ciència del sòl ca horitzó terme pral.n m en horizon  es horizonte  fr horizon  
962 ciència del sòl ca horitzó A terme pral.n m en A horizon  es horizonte A  fr horizon A  
963 ciència del sòl ca horitzó àlbic terme pral.n m en albic horizon  es horizonte álbico  fr horizon albique  
964 ciència del sòl ca horitzó argílic terme pral.n m en argillic horizon  es horizonte argílico  fr horizon argilique  
965 ciència del sòl ca horitzó B terme pral.n m en B horizon  es horizonte B  fr horizon B  
966 ciència del sòl ca horitzó C terme pral.n m en C horizon  es horizonte C  fr horizon C  
967 ciència del sòl ca horitzó càlcic terme pral.n m en calcic horizon  es horizonte cálcico  fr horizon calcique  
968 ciència del sòl ca horitzó càmbic terme pral.n m en cambic horizon  es horizonte cámbico  fr horizon cambique  
969 ciència del sòl ca horitzó de diagnòstic terme pral.n m en diagnostic horizon  es horizonte diagnóstico  fr horizon diagnostique  
970 ciència del sòl ca horitzó eluvial terme pral.n m ca horitzó E sin. compl.n m en E horizon  en eluvial horizon  es horizonte E  es horizonte eluvial  fr horizon E  fr horizon éluvial  
971 ciència del sòl ca horitzó ferràlic terme pral.n m en ferralic horizon  es horizonte ferrálico  fr horizon ferralique  
972 ciència del sòl ca horitzó gípsic terme pral.n m en gypsic horizon  es horizonte gípsico  fr horizon gypsique  
973 ciència del sòl ca horitzó il·luvial terme pral.n m en illuvial horizon  es horizonte iluvial  fr horizon illuvial  
974 ciència del sòl ca horitzó O terme pral.n m en O horizon  es horizonte O  fr horizon O  
975 ciència del sòl ca horitzó òxic terme pral.n m en oxic horizon  es horizonte óxico  fr horizon oxique  
976 ciència del sòl ca horitzó petrocàlcic terme pral.n m en petrocalcic horizon  es horizonte petrocálcico  fr horizon pétrocalcique  
977 ciència del sòl ca horitzó petrogípsic terme pral.n m en petrogypsic horizon  es horizonte petrogípsico  fr horizon pétrogypsique  
978 ciència del sòl ca horitzó R terme pral.n m en R horizon  es horizonte R  fr horizon R  
979 ciència del sòl ca horitzó sàlic terme pral.n m en salic horizon  es horizonte sálico  fr horizon salique  
980 ciència del sòl ca horitzó sulfúric terme pral.n m en sulfuric horizon [US]  en sulphuric horizon [GB]  es horizonte sulfúrico  fr horizon sulphurique  
981 la terra ca pilar tectònic terme pral.n m ca horst [de] sin. compl.n m en horst  es horst  es pilar tectónico  fr horst  
982 biogeografia ca hoste terme pral.n m ca hostatger sin. compl.n m en host  es hospedador  es hospedante  es hospedero  es huésped  fr hôte  
983 ciència del sòl ca húmic -a terme pral.adj en humic  es húmico  fr humique  
984 ciència del sòl ca humífer -a terme pral.adj en humiferous  en humus-bearing  es humífero  fr humifère  
985 ciència del sòl ca humificació terme pral.n f en humification  es humificación  fr humification  
986 ciència del sòl ca humina terme pral.n f en humin  es humina  fr humine  
987 climatologia ca humitat absoluta terme pral.n f en vapour concentration  es humedad absoluta  fr humidité atmosphérique  
988 hidrologia ca humitat antecedent terme pral.n f en antecedent soil moisture  es humedad antecedente  fr humidité antérieure du sol  fr imbibition préalable  
989 climatologia ca humitat atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric humidity  es humedad atmosférica  fr humidité atmosphérique  
990 climatologia ca humitat específica terme pral.n f en specific humidity  es humedad específica  fr humidité spécifique  
991 climatologia ca humitat relativa terme pral.n f en relative humidity  es humedad relativa  fr humidité relative  
992 ciència del sòl ca humus terme pral.n m en humus  es humus  fr humus  
993 ciència del sòl ca humus brut terme pral.n m ca humus mor terme pral.n m en mor humus [US]  en raw humus [GB]  es humus bruto  es humus mor  fr humus brut  fr humus mor  
994 ciència del sòl ca humus móder terme pral.n m en moder humus  es humus moder  fr humus moder  
995 ciència del sòl ca humus mull terme pral.n m en mild humus  en mull humus  es humus dulce  es humus mull  fr humus doux  fr humus mull  
996 climatologia ca huracà terme pral.n m en hurricane  es huracán  fr hurricane  fr ouragan  
997 climatologia ca huracà terme pral.n m en hurricane  es huracán  es temporal huracanado  fr ouragan  
998 hidrologia ca iceberg terme pral.n m en iceberg  es iceberg  es témpano  fr iceberg  
999 geomorfologia ca illa terme pral.n f en island  es isla  fr île  
1000 climatologia ca illa de calor terme pral.n f ca illa tèrmica sin. compl.n f en heat island  en heat island effect  en thermal island  es isla de calor  es isla térmica  fr île de chaleur  
1001 geomorfologia ca illot terme pral.n m en islet  es islote  fr îlot  
1002 ciència del sòl ca il·luviació terme pral.n f en illuviation  es iluviación  fr illuviation  
1003 biogeografia ca impacte ambiental terme pral.n m en environmental impact  es impacto ambiental  fr impact environnemental  fr impact sur l'environnement  
1004 biogeografia ca impacte ecològic terme pral.n m en ecological impact  es impacto ecológico  fr impact écologique  
1005 hidrologia ca inadaptació terme pral.n f en lack of adjustment  es inadaptación  fr inadaptation  
1006 classificació i tipus de sòls ca inceptisol terme pral.n m en inceptisol  es inceptisol  fr inceptisol  
1007 hidrologia ca incisió terme pral.n f en incision  es incisión  fr incision  
1008 climatologia ca inestabilitat atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric instability  es inestabilidad atmosférica  fr instabilité atmosphérique  
1009 hidrologia ca infiltració terme pral.n f en infiltration  es infiltración  fr infiltration  
1010 investigació ca infiltròmetre terme pral.n m en infiltrometer  en infiltrometre  es infiltrómetro  fr infiltromètre  
1011 geomorfologia ca inlandsis terme pral.n m en continental glacier  en inland ice  es inlandsis  fr glacier continental  fr inlandsis  
1012 hidrologia ca innivació terme pral.n f en snow cover  en snow coverage  es innivación  fr enneigement  
1013 geomorfologia ca inselberg [de] terme pral.n m en inselberg  es inselberg  es monte-isla  fr inselberg  fr montinsule  
1014 climatologia ca insolació terme pral.n f en insolation  es insolación  fr insolation  
1015 hidrologia ca intercepció terme pral.n f en interception  es intercepción  fr interception  
1016 climatologia ca interestadial terme pral.n m en interstadial  es interestadial  es interestadio  fr interstade  fr interstadiaire  
1017 hidrologia ca interfluvi terme pral.n m en interfluve  es interfluvio  fr interfluve  
1018 climatologia ca interglacial terme pral.n m en interglacial  es interglaciar  fr interglaciaire  
1019 climatologia ca interpluvial terme pral.n m en interpluvial  es interpluvial  fr interpluvial  
1020 la terra ca intertropical terme pral.adj en intertropical  es intertropical  fr intertropical  
1021 geomorfologia ca intrusió terme pral.n f en intrusion  es intrusión  fr intrusion  
1022 hidrologia ca intrusió salina terme pral.n f en salt water intrusion  es intrusión salina  fr intrusion d'eau salée  
1023 hidrologia ca inundació terme pral.n f en flood  en flooding  en inundation  es inundación  fr inondation  
1024 biogeografia ca inventari terme pral.n m en floristic list  es inventario  fr relevé  fr relevé floristique  
1025 climatologia ca inversió tèrmica terme pral.n f en temperature inversion  en thermal inversion  es inversión térmica  fr inversion de température  fr inversion thermique  
1026 la terra ca ionosfera terme pral.n f en ionosphere  es ionosfera  fr ionosphère  
1027 climatologia ca irradiació terme pral.n f en irradiation  es irradiación  fr irradiation  
1028 climatologia ca isal·lòbara terme pral.n f en anallobar  en isallobar  es analobara  es isalobara  fr anallobare  fr isallobare  
1029 climatologia ca isòbara terme pral.n f en isobar  es isobara  es isóbara  fr isobare  
1030 climatologia ca isohieta terme pral.n f en isohyet  es isoyeta  fr isohyète  
1031 climatologia ca isohipsa terme pral.n f en isohypse  es isohipsa  fr isohypse  
1032 climatologia ca isopleta terme pral.n f ca isolínia sin. compl.n f en isoline  en isopleth  es isolínea  es isopleta  fr isoplèthe  
1033 geomorfologia ca isostàsia terme pral.n f en isostasy  es isostasia  fr isostasie  
1034 climatologia ca isoterma terme pral.n f en isotherm  es isoterma  fr isotherme  
1035 geomorfologia ca istme terme pral.n m en isthmus  es istmo  fr isthme  
1036 hidrologia ca ivó terme pral.n m es ibón  fr lac de montagne  
1037 geomorfologia ca jaciment terme pral.n m en mineral deposit  en ore deposit  es yacimiento  fr gisement  
1038 biogeografia ca jonquera terme pral.n f ca joncar sin. compl.n m ca joncosa sin. compl.n f ca jonqueda sin. compl.n f en herb vegetation of rush  en marshy ground full of rushes  es juncal  es juncar  es junquera  fr jonchaie  fr joncheraie  fr jonchère  
1039 biogeografia ca jonceda terme pral.n f es prado de junquillos  
1040 geomorfologia ca joventut terme pral.n f en youth  es juventud  fr jeunesse  
1041 biogeografia ca jungla terme pral.n f en jungle  es jungla  fr jungle  
1042 geomorfologia ca kame [en] terme pral.n m en kame  es kame  fr kame  
1043 geomorfologia ca klippe [de] terme pral.n f en klippe  en thrust outlier  es klippe  fr klippe  fr lambeau de charriage  fr lambeau de chevauchement  
1044 geomorfologia ca kopje [af] terme pral.n m en kopje  en koppie  es kopje  es kopjé  fr kiopjé  fr kopjé  
1045 geomorfologia ca lacòlit terme pral.n m en laccolite  en laccolith  es lacolito  fr laccolithe  
1046 biogeografia ca lacustre terme pral.adj en lacustrine  es lacustre  fr lacustre  
1047 hidrologia ca lacustre terme pral.adj en lacustrine  es lacustre  fr lacustre  
1048 biogeografia ca landa terme pral.n f en heath  es landa  fr lande  
1049 geomorfologia ca lapiaz terme pral.n m ca rascler terme pral.n m en karren  es lapiaz  es lenar  fr lapiaz  fr lapiés  
1050 classificació i tipus de sòls ca laterita terme pral.n f en laterite  es laterita  fr latérite  
1051 la terra ca latitud terme pral.n f en latitude  es latitud  fr latitude  
1052 biogeografia ca laurisilva terme pral.n f en Laurisylvae  es laurisilva  fr laurisilve  fr Laurisylvae  fr laurisylve  
1053 geomorfologia ca lava terme pral.n f en lava  es lava  fr lave  
1054 classificació i tipus de sòls ca leptosol terme pral.n m en leptosol  es leptosol  fr leptosol  
1055 biogeografia ca liana terme pral.n f en liane  es liana  fr liane  
1056 hidrologia ca limnologia terme pral.n f en limnology  es limnología  fr limnologie  
1057 hidrologia ca línia cotidal terme pral.n f en cotidal line  es línea cotidal  fr ligne cotidale  
1058 geomorfologia ca línia de falla terme pral.n f en fault line  es línea de falla  fr ligne de faille  
1059 geomorfologia ca línia de neu terme pral.n f en snow line  es línea de nieve  fr limite de la neige  
1060 biogeografia ca liquen terme pral.n m en lichen  es liquen  fr lichen  
1061 investigació ca lisímetre terme pral.n m en lysimeter  es lisímetro  fr lysimètre  
1062 geomorfologia ca litogènesi terme pral.n f ca petrogènesi terme pral.n f en lithogenesis  en petrogenesis  es litogénesis  es petrogénesis  fr lithogénèse  fr pétrogénèse  
1063 investigació ca litologia terme pral.n f ca petrologia terme pral.n f en lithology  en petrology  es litología  es petrología  fr lithologie  fr pétrologie  
1064 la terra ca litosfera terme pral.n f en lithosphere  es litosfera  fr lithosphère  
1065 classificació i tipus de sòls ca litosol terme pral.n m en lithosol  es litosol  es litosuelo  fr lithosol  
1066 classificació i tipus de sòls ca lixisol terme pral.n m en lixisol  es lixisol  fr lixisol  
1067 ciència del sòl ca lixiviació terme pral.n f en lixiviation  es lixiviación  fr lixiviation  
1068 hidrologia ca llac terme pral.n m en lake  es lago  fr lac  
1069 hidrologia ca llac càrstic terme pral.n m en karst lake  es lago kárstico  fr lac karstique  
1070 hidrologia ca llac de barrera terme pral.n m ca llac de resclosa terme pral.n m en barrier lake  es lago de barrera  es lago de contención  es lago de presa  fr lac de barrage  
1071 hidrologia ca llac de cràter terme pral.n m en crater lake  es lago de cráter  fr lac de cratère  
1072 hidrologia ca llac glacial terme pral.n m en glacial lake  en glacier lake  es lago glaciar  fr lac glaciaire  
1073 hidrologia ca llac salat terme pral.n m en brine lake  en saline lake  en salt lake  es lago salado  fr lac salé  fr lac salifère  
1074 hidrologia ca llac tectònic terme pral.n m en tectonic lake  es lago tectónico  fr lac tectonique  
1075 hidrologia ca llac volcànic terme pral.n m en volcanic lake  es lago volcánico  fr lac volcanique  
1076 hidrologia ca llacuna terme pral.n f en lagoon  es lagón  es lagoon  es laguna  fr lacune  fr lagon  
1077 hidrologia ca llacuna terme pral.n f en pool  es laguna  fr lagune  fr mare  
1078 climatologia ca llamp terme pral.n m en lightning  es rayo  fr foudre  
1079 climatologia ca llampec terme pral.n m en lightning  es relámpago  fr éclair  
1080 geomorfologia ca llavi de falla terme pral.n m en fault side  es labio de falla  fr lèvre de faille  
1081 ciència del sòl ca lleixivació terme pral.n f en leaching  es ilimerización  es lavado  fr lessivage  
1082 geomorfologia ca llengua de glacera terme pral.n f ca llengua glacial sin. compl.n f en glacier tongue  es lengua glaciar  fr langue de glacier  fr langue glaciaire  
1083 geomorfologia ca llengua de terra terme pral.n f en tongue  es lengua de tierra  fr langue de terre  
1084 climatologia ca llevant terme pral.n m en levanter  es levante  fr levant  
1085 climatologia ca llevant terme pral.n m en easterly wind  es levante  es viento de levante  fr vent de l'est  
1086 geomorfologia ca llicorella terme pral.n f ca pissarra terme pral.n f en slate  es pizarra  fr ardoise  
1087 ciència del sòl ca llim terme pral.n m en silt  es limo  fr limon  
1088 geomorfologia ca llindar glacial terme pral.n m en cross cliff  en glacial threshold  es umbral glaciar  fr verrou glaciaire  
1089 biogeografia ca llistonar terme pral.n m es lastonar  
1090 hidrologia ca llit terme pral.n m en channel  en river bed  en river channel  es canal  es cauce  es lecho fluvial  fr chenal  fr lit de rivière  
1091 ciència del sòl ca lluïssor terme pral.n f en value  es brillo  es pureza  fr valeur  
1092 la terra ca Lluna terme pral.n f en moon  es Luna  fr Lune  
1093 geomorfologia ca lluneta terme pral.n f en lunette  es luneta  es lunette  fr lunette  
1094 geomorfologia ca lòbul de meandre terme pral.n m en meander bar  en point bar  en point bar deposit  es barra de meandro  fr barre de méandre  fr bourrelet arque  fr lobe de méandre  
1095 geomorfologia ca loess [de] terme pral.n m en loess  es loess  fr loess  
1096 la terra ca longitud terme pral.n f en longitude  es longitud  fr longitude  
1097 classificació i tipus de sòls ca luvisol terme pral.n m en luvisol  es luvisol  fr luvisol  
1098 biogeografia ca regió macaronèsica terme pral.n f ca Macaronèsia sin. compl.n f en Macaronesia  en Macaronesian region  es Macaronesia  es región macaronésica  fr Macaronésie  fr région macaronésienne  
1099 ciència del sòl ca macroporositat terme pral.n f ca porositat grollera sin. compl.n f en macroporosity  es macroporosidad  fr macroporosité  
1100 ciència del sòl ca macroporus terme pral.n m en macropore  es macroporo  fr macropore  
1101 geomorfologia ca maduresa terme pral.n f en maturity  es madurez  fr maturité  
1102 geomorfologia ca magma terme pral.n f en magma  es magma  fr magma  
1103 la terra ca magnetosfera terme pral.n f en magnetosphere  es magnetosfera  fr magnétosphère  
1104 climatologia ca mànega terme pral.n f en waterspout  es tromba  fr trombe  
1105 investigació ca mànega de vent terme pral.n f en air shock  en drogue  en wind cone  en wind sleeve  en windsock  es manga catavientos  es manga de aire  es manga de viento  fr manche à air  fr manche à vent  
1106 biogeografia ca manglar terme pral.n m en mangrove  es manglar  fr mangrove  
1107 investigació ca manòmetre terme pral.n m en manometer  es manómetro  fr manomètre  
1108 la terra ca mantell terme pral.n m en mantle  es manto  fr manteau  
1109 hidrologia ca mantell freàtic terme pral.n m ca mantell aqüífer sin. compl.n m en groundwater  es capa freática  es manto acuífero  es manto freático  fr nappe aquifère  fr nappe phréatique  
1110 geomorfologia ca mantell de corriment terme pral.n m en overthrust nappe  en overthrust sheet  en thrust nappe  en thrust sheet  es manto de corrimiento  fr nappe de charriage  
1111 la terra ca mantell inferior terme pral.n m ca mesosfera terme pral.n f en lower mantle  en mesosphere  es manto inferior  es mesosfera  fr manteau inférieur  fr mésosphère  
1112 geomorfologia ca mantell nival terme pral.n m en snow pack  es manto nivoso  fr manteau neigeux  
1113 la terra ca mantell superior terme pral.n m en upper mantle  es manto superior  fr manteau supérieur  
1114 climatologia ca mapa d'altura terme pral.n m en upper-air chart  es mapa de altitud  es mapa en altura  fr carte en altitude  
1115 classificació i tipus de sòls ca mapa de sòls terme pral.n m en soil map  es mapa de suelos  fr carte pédologique  
1116 climatologia ca mapa de superfície terme pral.n m en isobaric chart  en surface chart  en surface map  es mapa de superficie  fr carte au sol  fr carte de surface  fr carte de surface isobare  
1117 climatologia ca mapa sinòptic terme pral.n m en synoptic chart  en synoptic map  es mapa del tiempo  es mapa sinóptico  fr carte du temps  fr carte synoptique  
1118 la terra ca mapamundi terme pral.n m en world map  es mapamundi  fr mappemonde  
1119 biogeografia ca màquia terme pral.n f en maquis  es maqui  es maquia  es maquis  fr maquis  
1120 hidrologia ca mar terme pral.n m/f ca oceà terme pral.n m en ocean  en sea  es mar  es océano  fr mer  fr océan  
1121 hidrologia ca mar terme pral.n m/f en sea  es mar  fr mer  
1122 hidrologia ca mar arrissada terme pral.n f en rippled sea  es mar rizada  fr mer ridée  
1123 hidrologia ca mar brava terme pral.n f en very rough sea  es mar muy gruesa  fr mer très forte  
1124 hidrologia ca mar de fons terme pral.n f ca mar de fora sin. compl.n f ca mar de lluny sin. compl.n f ca mar forana sin. compl.n f ca mar llarguera sin. compl.n f en ground swell  en swell  es mar de fondo  es mar de leva  es mar sorda  es mar tendida  fr lame de fond  
1125 hidrologia ca mar desfeta terme pral.n f en high sea  es mar arbolada  fr mer grosse  
1126 hidrologia ca mar enorme terme pral.n f en phenomenal sea  es mar enorme  fr mer enorme  
1127 hidrologia ca mar molt alta terme pral.n f en very high sea  es mar montañosa  fr mer très grosse  
1128 hidrologia ca mar plana terme pral.n f en calm sea  es mar llana  fr mer calme  
1129 hidrologia ca marea terme pral.n f en tide  es marea  fr marée  
1130 hidrologia ca plenamar terme pral.n f ca marea alta sin. compl.n f en high tide  en high water  es aguas llenas  es marea alta  es pleamar  es plenamar  fr marée haute  fr pleine mer  
1131 climatologia ca marea atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric tide  es marea atmosférica  fr marée atmosphérique  
1132 climatologia ca marea baromètrica terme pral.n f en barometric tide  es marea barométrica  fr marée barométrique  
1133 hidrologia ca marea morta terme pral.n f ca marea de quadratura sin. compl.n f en neap tide  es aguas muertas  es marea de cuadratura  es marea muerta  fr marée de morte eau  fr marée de quadrature  
1134 hidrologia ca marea diürna terme pral.n f en diurnal tide  es marea diurna  fr marée diurne  
1135 hidrologia ca marea mixta terme pral.n f en mixed tide  es marea mixta  fr marée mixte  
1136 hidrologia ca marea semidiürna terme pral.n f en semidiurnal tide  es marea semidiurna  fr marée semi-diurne  
1137 hidrologia ca marea viva terme pral.n f en spring tide  es aguas vivas  es marea viva  fr marée de vive eau  
1138 hidrologia ca maregassa terme pral.n f en rough sea  es mar gruesa  fr mer forte  
1139 hidrologia ca marejol terme pral.n m en smooth sea  es marejadilla  fr mer belle  
1140 investigació ca mareògraf terme pral.n m en tide gauge  es mareógrafo  fr marégraphe  
1141 geomorfologia ca pedra maresa terme pral.n f ca marès sin. compl.n m en beach rock  de Strandsandstein  es arenisca de playa  es beach-rock  es roca de playa  fr grès de plage  
1142 geomorfologia ca marga terme pral.n f en marl  es marga  fr marne  
1143 geomorfologia ca marge continental terme pral.n m en continental margin  es margen continental  fr marge continentale  
1144 climatologia ca marinada terme pral.n f en maritime air  es marinada  fr marin  
1145 hidrologia ca marmita de gegant terme pral.n f en pothole  es marmita de gigante  fr marmite de géant  fr marmite torrentielle  
1146 hidrologia ca maror terme pral.n f en slight sea  es marejada  fr mer peu agitée  
1147 climatologia ca massa d'aire terme pral.n f en air mass  es masa de aire  fr masse d'air  
1148 geomorfologia ca massís terme pral.n m en massif  es macizo  fr massif  
1149 biogeografia ca mata terme pral.n f en small shrub  es mata  fr sous-arbrisseau  
1150 ciència del sòl ca material originari terme pral.n m en parent material  es material originario  fr matériau originel  
1151 ciència del sòl ca matís terme pral.n m en hue  es matiz  fr gamme  
1152 biogeografia ca matollar terme pral.n m ca matoll sin. compl.n m en scrub  es matorral  fr broussaille  
1153 geomorfologia ca matriu terme pral.n f en matrix  es matriz  fr matrice  
1154 hidrologia ca meandre terme pral.n m en meander  es meandro  fr méandre  
1155 biogeografia ca medi terme pral.n m ca medi ambient sin. compl.n m en environment  es medio  es medio ambiente  es medioambiente  fr environnement  
1156 la terra ca meridià inicial terme pral.n m ca primer meridià terme pral.n m ca meridià d'origen sin. compl.n m ca meridià zero sin. compl.n m en initial meridian  en prime meridian  en standard meridian  en zero meridian  es meridiano cero  es meridiano de origen  es meridiano inicial  es primer meridiano  fr méridien d'origine  
1157 la terra ca meridional terme pral.adj en meridional  es meridional  fr méridional  
1158 geomorfologia ca taula terme pral.n f ca mesa sin. compl.n f en mesa  es mesa  fr mesa  fr mésa  
1159 biogeografia ca mesòfil -a terme pral.adj en mesophile  en mesophilic  en mesophilous  es mesófilo  fr mésophile  
1160 biogeografia ca mesòfit terme pral.n m en mesophyte  es mesófito  fr mésophyte  
1161 la terra ca mesopausa terme pral.n f en mesopause  es mesopausa  fr mésopause  
1162 la terra ca mesosfera terme pral.n f en mesosphere  es mesosfera  fr mésosphère  
1163 climatologia ca mestral terme pral.n m en mistral  es mistral  fr mistral  
1164 geomorfologia ca metamorfisme terme pral.n m en metamorphism  es metamorfismo  fr métamorphisme  
1165 climatologia ca meteor elèctric terme pral.n m en electrometeor  es electrometeoro  fr electrométéore  
1166 climatologia ca meteor lluminós terme pral.n m en photometeor  es fotometeoro  fr photométéore  
1167 la terra ca meteorit terme pral.n m en meteorite  es meteorito  fr météorite  
1168 ciència del sòl ca meteorització terme pral.n f en weathering  es meteorización  fr altération  fr météorisation  
1169 ciència del sòl ca meteorització física terme pral.n f ca meteorització mecànica terme pral.n f en mechanical weathering  en physical weathering  es meteorización física  es meteorización mecánica  fr altération physique  fr désagrégation mécanique  
1170 ciència del sòl ca meteorització química terme pral.n f en chemical weathering  es meteorización química  fr altération chimique  
1171 climatologia ca meteorologia terme pral.n f en meteorology  es meteorología  fr météorologie  
1172 climatologia ca microclima terme pral.n m en microclimate  es microclima  fr microclimat  
1173 ciència del sòl ca microporositat terme pral.n f ca porositat capil·lar sin. compl.n f en microporosity  es microporosidad  fr microporosité  
1174 ciència del sòl ca microporus terme pral.n m en micropore  es microporo  fr micropore  
1175 la terra ca sud terme pral.n m ca migdia sin. compl.n f ca migjorn sin. compl.n m en the South  es mediodía  es sur  fr midi  fr Sud  
1176 climatologia ca migjorn terme pral.n m en southerly wind  es mediodía  es sur  fr vent du midi  
1177 biogeografia ca migració terme pral.n f en migration  es migración  fr migration  
1178 ciència del sòl ca migració terme pral.n f en migration  es migración  fr migration  
1179 hidrologia ca migració lateral terme pral.n f en lateral migration  es migración lateral  fr migration latérale  
1180 geomorfologia ca mineralització terme pral.n f en mineralization  es mineralización  fr minéralisation  
1181 geomorfologia ca mineralogia terme pral.n f en mineralogy  es mineralogía  fr minéralogie  
1182 geomorfologia ca mitges taronges terme pral.n f pl en half oranges  es medias naranjas  fr demi-oranges  
1183 geomorfologia ca modelat terme pral.n m en modelling  es modelado  fr modelé  
1184 geomorfologia ca mola terme pral.n f en butte  es muela  fr butte  
1185 geomorfologia ca molassa terme pral.n f en molasse  es molasa  fr molasse  
1186 classificació i tipus de sòls ca mol·lisol terme pral.n m en mollisol  es mollisol  fr mollisol  
1187 geomorfologia ca monadnock terme pral.n m en monadnock  es monadnock  fr monadnock  
1188 geomorfologia ca monoclinal terme pral.adj en homoclinal  en monoclinal  es monoclinal  fr monoclinal  
1189 ciència del sòl ca monosial·litització terme pral.n f en monosiallitization  es monosialitización  fr monosiallitisation  
1190 climatologia ca monsó terme pral.n m en monsoon  es monzón  fr mousson  
1191 geomorfologia ca mont terme pral.n m en anticlinal ridge  es monte  es monte sinclinal  fr chaînon anticlinal  fr mont  
1192 geomorfologia ca morena terme pral.n f ca morrena sin. compl.n f en moraine  es morrena  fr moraine  
1193 geomorfologia ca morfoclimàtic -a terme pral.adj en morphoclimatic  es morfoclimático  fr morpho-climatique  
1194 geomorfologia ca morfogènesi terme pral.n f en morphogenesis  es morfogénesis  fr morphogenèse  
1195 geomorfologia ca morfometria terme pral.n f en morphometry  es morfometría  fr morphométrie  
1196 geomorfologia ca morfometria terme pral.n f en morphometry  es morfometría  fr morphométrie  
1197 geomorfologia ca morrot terme pral.n m ca morro sin. compl.n m en spur  es morro  fr éperon  
1198 ciència del sòl ca mostratge de sòls terme pral.n m en soil sampling  es muestreo de suelos  fr échantillonage de sols  
1199 geomorfologia ca mota terme pral.n f en levee  es terraplén aluvial  fr bourrelet de crue  fr bourrelet de rive  fr levée  
1200 geomorfologia ca moviment de massa terme pral.n m en mass movement  en mass wasting  es desplazamiento en masa  es movimiento en masa  fr mouvement de masse  
1201 geomorfologia ca muntanya terme pral.n f en mountain  es montaña  fr montagne  
1202 geomorfologia ca muntanya de blocs terme pral.n m en block mountain  en fault block mountain  es montaña en bloques  fr bloc soulevé et faillé  fr montagne-blocs  
1203 geomorfologia ca muntanya de plegament terme pral.n m en fold mountain  en folded mountain  es montaña de plegamiento  fr montagne plisée  
1204 biogeografia ca murtar terme pral.n m ca murterar sin. compl.n m ca murtrar sin. compl.n m ca murtrerar sin. compl.n m es arrayanal  fr bois de myrtes  
1205 biogeografia ca mutualisme terme pral.n m en mutualism  es mutualismo  fr mutualisme  
1206 climatologia ca nefologia terme pral.n f en nephology  es nefología  fr néphologie  
1207 climatologia ca nefòmetre terme pral.n m en nephelometer  es nefómetro  fr néphélomètre  
1208 climatologia ca nefoscopi terme pral.n m en nephoscope  es nefoscopio  fr néphoscope  
1209 biogeografia ca nemoral terme pral.adj en nemorose  es nemoral  
1210 geomorfologia ca neotectònica terme pral.n f en neotectonics  es neotectónica  fr néotectonique  
1211 geomorfologia ca neptunisme terme pral.n m en neptunism  es neptunismo  fr neptunisme  
1212 biogeografia ca neretar terme pral.n m
1213 hidrologia ca nerític -a terme pral.adj en neritic  es nerítico  fr néritique  
1214 climatologia ca neu terme pral.n f en snow  es nieve  fr neige  
1215 geomorfologia ca neu congesta terme pral.n f en firn  es neviza  es nieve de nevero  fr neige de névé  fr névé  
1216 climatologia ca neu granulada terme pral.n f ca neu rodona terme pral.n f en snow pellets  es nieve granulada  fr neige roulée  
1217 climatologia ca neu granulada terme pral.n f en snow pellets  es nieve granulada  fr neige roulée  
1218 geomorfologia ca neu perpètua terme pral.n f en perennial snow  en perpetual snow  es nieve perenne  es nieve perpetua  fr neige éternelle  fr neige pérenne  fr neige perpétuelle  
1219 geomorfologia ca neu persistent terme pral.n f en persistent snow  es nieve persistente  fr neige persistente  
1220 climatologia ca nevada terme pral.n f en snowfall  es nevada  fr chute de neige  
1221 climatologia ca nimboestratus terme pral.n m ca nimboestrat sin. compl.n m en nimbostratus  es nimbostrato  es nimbostratus  fr nimbostratus  sbl Ns  
1222 geomorfologia ca nínxol terme pral.n m en niche  es nicho  fr niche  
1223 biogeografia ca nínxol ecològic terme pral.n m en ecological niche  es nicho ecológico  fr niche écologique  
1224 la terra ca nit terme pral.n f en night  es noche  fr nuit  
1225 ciència del sòl ca nitisol terme pral.n m en nitisol  es nitisol  fr nitisol  
1226 biogeografia ca nitròfil -a terme pral.adj en nitrophile  en nitrophilic  en nitrophilous  es nitrófilo  fr nitrophile  
1227 geomorfologia ca nivació terme pral.n f en nivation  es nivación  fr nivation  
1228 hidrologia ca nivell de base terme pral.n m en base level  es nivel de base  fr niveau de base  
1229 geomorfologia ca nivell de cims terme pral.n m en gipfelflur  en summit level  es gipfelflur  es nivel de cumbres  fr gipfelflur  fr niveau de crêtes  
1230 hidrologia ca nivell del mar terme pral.n m en sea level  es nivel del mar  fr niveau de la mer  
1231 hidrologia ca nivell freàtic terme pral.n m en groundwater table  en water table  es nivel freático  fr niveau phréatique  fr surface de la nappe phréatique  
1232 biogeografia ca nivell tròfic terme pral.n m en trophic level  es nivel trófico  fr niveau trophique  
1233 climatologia ca nivologia terme pral.n f en nivology  es nivología  fr nivologie  
1234 investigació ca nivòmetre terme pral.n m en snowgauge  es nivómetro  fr nivomètre  
1235 climatologia ca nivositat terme pral.n f en snowiness  es nivosidad  fr nivosité  
1236 la terra ca nord terme pral.n m ca tramuntana sin. compl.n f en the North  es norte  fr Nord  
1237 la terra ca nord terme pral.n m en north  es norte  fr nord  
1238 la terra ca nucli terme pral.n m en core  es núcleo  fr noyau  
1239 la terra ca nucli extern terme pral.n m en outer core  es núcleo externo  fr noyau externe  
1240 la terra ca nucli intern terme pral.n m en inner core  es núcleo interno  fr graine  fr noyau interne  
1241 geomorfologia ca nunatak terme pral.n m en nunatak  en nunataq  es nunatak  fr nunatak  
1242 climatologia ca núvol terme pral.n m en cloud  es nube  fr nuage  
1243 climatologia ca nuvolositat terme pral.n f ca nuvolositat total sin. compl.n f en cloud cover level  en cloudiness  en total cloud cover  es nubosidad  es nubosidad total  fr nébulosité  fr nébulosité totale  
1244 climatologia ca nuvolositat parcial terme pral.n f en cloud amount  en partial cloud amount  es nubosidad parcial  fr nébulosité partielle  
1245 biogeografia ca oasi terme pral.n m en oasis  es oasis  fr oasis  
1246 climatologia ca observació meteorològica terme pral.n f en meteorological observation  es observación meteorológica  fr observation météorologique  
1247 climatologia ca observatori meteorològic terme pral.n m en weather observatory  es observatorio meteorológico  fr observatoir météorologique  
1248 la terra ca oest terme pral.n m ca occident sin. compl.n m ca ponent sin. compl.n m en the West  es occidente  es oeste  es poniente  fr occident  fr Ouest  fr ponant  
1249 la terra ca oest terme pral.n m ca occident sin. compl.n m ca ponent sin. compl.n m en occident  en west  es occidente  es oeste  es poniente  fr occident  fr ouest  fr ponant  
1250 la terra ca occidental terme pral.adj en occidental  en western  es occidental  fr occidental  
1251 hidrologia ca oceà terme pral.n m en ocean  es océano  fr océan  
1252 climatologia ca oceanitat terme pral.n f en oceanicity  en oceanity  es oceanicidad  es oceanidad  fr océanicité  fr océanité  
1253 hidrologia ca oceanografia terme pral.n f en oceanography  es oceanografía  fr océanographie  
1254 climatologia ca oclusió terme pral.n f en occlusion  es oclusión  fr occlusion  
1255 biogeografia ca oligotròfic -a terme pral.adj ca oligòtrof -a sin. compl.adj en oligotrophic  es oligotrófico  es oligotrofo  fr oligotrophe  
1256 biogeografia ca omeda terme pral.n f ca omar sin. compl.n m en elm grove  es olmeda  es olmedo  fr ormaie  fr ormoie  
1257 hidrologia ca ona terme pral.n f ca onada sin. compl.n f en wave  es ola  fr lame  fr vague  
1258 geomorfologia ca ona primària terme pral.n f en primary wave  es onda primaria  fr onde primaire  
1259 geomorfologia ca ona secundària terme pral.n f en secondary wave  es onda secundaria  fr onde secondaire  
1260 geomorfologia ca ona sísmica terme pral.n f en seismic wave  es ona sísmica  fr onde sismique  
1261 hidrologia ca onada terme pral.n f en big wave  es oleada  fr vague  
1262 climatologia ca onada de calor terme pral.n f en heat wave  es ola de calor  fr vague de chaleur  
1263 hidrologia ca onada solitària terme pral.n f en solitary wave  es ola solitaria  fr onde solitaire  
1264 hidrologia ca onatge terme pral.n m en swell  es olaje  es oleaje  fr houle  
1265 geomorfologia ca oòlit terme pral.n m en oolith  es oolito  fr oolite  fr oolithe  
1266 climatologia ca terral terme pral.n m ca oratge sin. compl.n m en land wind  es terral  es viento terral  fr vent de terre  
1267 biogeografia ca ordre terme pral.n m en order  es orden  fr ordre  
1268 biogeografia ca ordre terme pral.n m en order  es orden  fr ordre  
1269 la terra ca oriental terme pral.adj en eastern  en oriental  es oriental  fr oriental  
1270 biogeografia ca oròfit terme pral.n m en orophyte  es orófito  fr orophyte  
1271 geomorfologia ca orogen terme pral.n m en orogen  es orógeno  fr orogène  
1272 geomorfologia ca orogen terme pral.n m en orogen  es orógeno  fr orogène  
1273 geomorfologia ca orogènesi terme pral.n f en orogenesis  es orogénesis  fr orogénèse  
1274 geomorfologia ca orogènia terme pral.n f en orogeny  es orogenia  fr orogénie  
1275 geomorfologia ca orografia terme pral.n f en orography  es orografía  fr orographie  
1276 classificació i tipus de sòls ca oxisol terme pral.n m en oxisol  es oxisol  fr oxisol  
1277 climatologia ca ozó terme pral.n m en ozone  es ozono  fr ozone  
1278 geomorfologia ca pa de sucre terme pral.n m en sugar loaf  es pan de azúcar  fr pain de sucre  
1279 la terra ca paisatge terme pral.n m en landscape  es paisaje  fr paysage  
1280 biogeografia ca paisatge de parc terme pral.n m en park savanna  en parkland  en savanna woodland  es sabana parque  fr savane-parc  
1281 biogeografia ca paisatge protegit terme pral.n m en protected landscape  es paisaje protegido  fr paysage protégé  
1282 biogeografia ca paleobiogeografia terme pral.n f en palaeobiogeography  en paleobiogeography  es paleobiogeografía  fr paléobiogeographie  
1283 geomorfologia ca paleocanal terme pral.n m en palaeo-stream channel  en palaeochannel  en paleochannel  es paleocanal  es paleocauce  fr paléochenal  
1284 geomorfologia ca paleocarst terme pral.n m en palaeokarst  en paleokarst  es paleokarst  fr paléokarst  
1285 climatologia ca paleoclima terme pral.n m en palaeoclimate  en paleoclimate  es paleoclima  fr paléoclimat  
1286 biogeografia ca paleoecologia terme pral.n f en palaeoecology  en paleoecology  es paleoecología  fr paléoécologie  
1287 geomorfologia ca paleoforma terme pral.n f en palaeolandform  es paleoforma  fr paléoforme  
1288 classificació i tipus de sòls ca paleosol terme pral.n m en palaeosol  en paleosol  es paleosuelo  fr paléosol  
1289 geomorfologia ca palinologia terme pral.n f en palynology  es palinología  fr palynologie  
1290 biogeografia ca pampa terme pral.n f en pampa  en pampas  es pampa  fr pampa  
1291 hidrologia ca pantà terme pral.n m en marsh  en swamp  es ciénaga  es pantano  fr marais  fr marécage  
1292 climatologia ca pantà baromètric terme pral.n m en flat low  en shalow low  es pantano barométrico  fr marais barométrique  
1293 investigació ca pantòmetre terme pral.n m en pantometer  es pantómetra  es pantómetro  fr pantomètre  
1294 biogeografia ca paraclímax terme pral.n f en paraclimax  es paraclímax  fr paraclimax  
1295 hidrologia ca paràlic -a terme pral.adj en paralic  es parálico  fr paralique  
1296 la terra ca paral·lel terme pral.n m en parallel  es paralelo  fr parallèle  
1297 biogeografia ca paràsit terme pral.n m en parasite  es parásito  fr parasite  
1298 biogeografia ca parasitisme terme pral.n m en parasitism  es parasitismo  fr parasitisme  
1299 biogeografia ca parc nacional terme pral.n m en national park  es parque nacional  fr parc national  
1300 biogeografia ca parc natural terme pral.n m en natural park  es parque natural  fr parc naturel  
1301 geomorfologia ca paroxisme terme pral.n m en paroxysm  es paroxismo  fr paroxysme  
1302 geomorfologia ca paviment terme pral.n m en armouring  en boulder pavement  es armadura  es pavimento  fr pavage  
1303 geomorfologia ca pediment terme pral.n m en pediment  es pedimento  fr pédiment  
1304 geomorfologia ca pediplà terme pral.n m en pediplain  es pedillanura  fr pédiplaine  
1305 ciència del sòl ca pedogènesi terme pral.n f en pedogenesis  es pedogénesis  fr pédogenèse  
1306 ciència del sòl ca pedologia terme pral.n f en pedology  es pedología  fr pédologie  
1307 classificació i tipus de sòls ca pèdon terme pral.n m en pedon  es pedión  es pedon  fr pedon  fr pédon  
1308 ciència del sòl ca pedosfera terme pral.n f en pedosphere  es edafosfera  es pedosfera  fr pédosphère  
1309 climatologia ca pedra terme pral.n f en hailstone  es pedrisco  fr grêlon  
1310 climatologia ca pedregada terme pral.n f en hail  en hailstorm  es granizada  fr grêle  fr orage de grêle  
1311 geomorfologia ca pedrera terme pral.n f en quarry  es cantera  fr carrière  
1312 geomorfologia ca pedruscall terme pral.n m en debris  en rubble  es rocalla  fr pierraille  fr rochaille  
1313 hidrologia ca pelàgic -a terme pral.adj en pelagic  es pelágico  fr pélagique  
1314 geomorfologia ca pendent terme pral.n m en slope  es pendiente  fr pente  
1315 geomorfologia ca pendent terme pral.n m en slope  es pendiente  fr pente  
1316 geomorfologia ca peneplà terme pral.n m en peneplain  es penillanura  fr pénéplaine  
1317 geomorfologia ca península terme pral.n f en peninsula  es península  fr péninsule  fr presqu'île  
1318 geomorfologia ca penya terme pral.n f en crag  es peña  fr rocher  
1319 geomorfologia ca penya-segat terme pral.n m en cliff  en sea-cliff  es acantilado  es cantil  fr falaise  
1320 geomorfologia ca penyal terme pral.n m en crag  en rock  es peñasco  es peñón  fr rocher  
1321 ciència del sòl ca percentatge de saturació de bases terme pral.n m ca PSB siglan m en base saturation percentage  en exchangeable cation percentage  en BS  en ECP  es porcentaje de saturación de bases  es PSB  es SB  fr taux de saturation en bases  fr V  
1322 hidrologia ca percolació terme pral.n f en percolation  es percolación  fr percolation  
1323 hidrologia ca pèrdua terme pral.n f en water loss  es pérdida  fr perte  
1324 biogeografia ca perenne terme pral.adj ca vivaç terme pral.adj en perennial  es perenne  es vivaz  fr persistant  fr vivace  
1325 biogeografia ca perenne terme pral.adj en perennial  es perenne  fr persistant  
1326 hidrologia ca perenne terme pral.adj en perennial  es perenne  fr persistant  
1327 biogeografia ca perennifoli -òlia terme pral.adj ca sempervirent sin. compl.adj en evergreen  en perennial  es perennifolio  es sempervirente  fr semper virens  fr sempervirant  fr sempervirent  
1328 geomorfologia ca perfil de platja terme pral.n m en beach profile  es perfil de playa  fr profil de plage  
1329 ciència del sòl ca perfil del sòl terme pral.n m en soil profile  es perfil del suelo  fr profil du sol  
1330 geomorfologia ca perfil estratigràfic terme pral.n m ca tall estratigràfic sin. compl.n m en stratigraphic profile  en stratigraphic section  es corte estratigráfico  es perfil estratigráfico  fr coupe stratigraphique  fr perfil stratigraphique  
1331 hidrologia ca perfil longitudinal terme pral.n m en long profile  en longitudinal profile  en longitudinal section  es perfil longitudinal  fr profil en long  
1332 geomorfologia ca perfil topogràfic terme pral.n m ca tall topogràfic sin. compl.n m en topographic profile  en topographic section  es corte topográfico  es perfil topográfico  fr coupe topographique  fr profil topographique  
1333 hidrologia ca perfil transversal terme pral.n m en cross profile  en cross section  es perfil transversal  fr profil en travers  fr section en travers  
1334 geomorfologia ca periclinal terme pral.n m en pericline  es periclinal  fr périclinal  
1335 geomorfologia ca periglacial terme pral.adj en periglacial  es periglaciar  fr périglaciaire  
1336 la terra ca periheli terme pral.n m en perihelion  es perihelio  fr périhélie  
1337 climatologia ca període de retorn terme pral.n m en recurrence interval  en return period  es período de recurrencia  es período de retorno  fr période de récurrence  fr période de retour  fr temps de récurrence  
1338 classificació i tipus de sòls ca permagel terme pral.n m ca permafrost sin. compl.n m en permafrost  es pergelisol  es permafrost  fr pergélisol  fr permafrost  fr permagel  
1339 ciència del sòl ca permeabilitat terme pral.n f en permeability  es permeabilidad  fr perméabilité  
1340 climatologia ca pertorbació atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric disturbance  es perturbación atmosférica  fr perturbation atmosphérique  
1341 investigació ca petrografia terme pral.n f en petrography  es petrografía  fr pétrographie  
1342 geomorfologia ca peu de mont terme pral.n m ca piemont terme pral.n m ca raiguer sin. compl.n m ca samontà sin. compl.n m en piedmont  en piedmont plain  es pie de monte  es piedemonte  es raiguero  es somontano  fr piémont  
1343 ciència del sòl ca pF terme pral.n m en pF  es pF  fr pF  
1344 ciència del sòl ca pH terme pral.n m en pH  es pH  fr pH  
1345 geomorfologia ca pic terme pral.n m en peak  es pico  fr pic  
1346 investigació ca piezòmetre terme pral.n m en piezometer  es piezómetro  fr piézomètre  
1347 biogeografia ca pineda terme pral.n f ca pinar sin. compl.n m en pine forest  en pinewood  es pinar  es pineda  fr pinède  fr pineraie  
1348 geomorfologia ca pingo terme pral.n m en pingo  es pingo  fr pingo  
1349 investigació ca piranòmetre terme pral.n m ca solarímetre sin. compl.n m en pyranometer  en solarimeter  es piranómetro  es solarímetro  fr pyranomètre  fr solarimètre  
1350 geomorfologia ca piroclast terme pral.n m en pyroclast  es piroclasto  fr pyroclaste  
1351 biogeografia ca piròfit terme pral.n m en pyrophyte  es pirófito  fr pyrophyte  
1352 geomorfologia ca pla terme pral.n m en plain  es llano  fr plaine  
1353 geomorfologia ca pla axial terme pral.n m en axial plane  es plano axial  fr plan axial  
1354 geomorfologia ca zona de Benioff terme pral.n f ca pla de Benioff sin. compl.n m en Benioff plane  en Benioff zone  es plano de Benioff  es zona de Benioff  fr plan de Benioff  fr zone de Benioff  
1355 geomorfologia ca pla de falla terme pral.n m en fault plane  es plano de falla  fr plan de faille  
1356 la terra ca placa litosfèrica terme pral.n f ca placa sin. compl.n f en plate  es placa  es placa litosférica  fr plaque  fr plaque lithosphérique  
1357 geomorfologia ca plana terme pral.n f en plain  es llanura  fr plaine  
1358 geomorfologia ca plana abissal terme pral.n f en abyssal plain  es llanura abisal  fr plaine abyssale  fr plaine sous-marine  
1359 hidrologia ca plana al·luvial terme pral.n f en alluvial plain  es llanura aluvial  fr plaine alluviale  
1360 hidrologia ca plana d'inundació terme pral.n f en flood plain  es llanura de inundación  fr plaine d'inondation  
1361 geomorfologia ca plana fluvioglacial terme pral.n f en fluvioglacial drift plain  es llanura fluvioglaciar  fr plaine alluviale fluvio-glaciaire  
1362 hidrologia ca plana fluviomarina terme pral.n f en fluviomarine plain  es llanura fluviomarina  fr plaine fluviomarine  
1363 la terra ca planeta terme pral.n m en planet  es planeta  fr planète  
1364 la terra ca planisferi terme pral.n m en planisphere  es planisferio  fr planisphère  
1365 la terra ca plànol terme pral.n m en plan  es plano  fr plan  
1366 classificació i tipus de sòls ca planosol terme pral.n m en planosol  es planosol  fr planosol  
1367 biogeografia ca planta anual terme pral.n f en annual plant  es planta anual  fr plante annuelle  
1368 biogeografia ca planta biennal terme pral.n f en biennial plant  es planta bienal  fr plante biennale  fr plante bisannuelle  
1369 ciència del sòl ca plasticitat terme pral.n f en plasticity  es plasticidad  fr plasticité  
1370 geomorfologia ca plataforma continental terme pral.n f en continental shelf  en shelf  es plataforma continental  fr plate-forme continentale  fr plateau continentale  
1371 geomorfologia ca plataforma d'abrasió terme pral.n f en abrasion platform  en wave-cut platform  es plataforma de abrasión  fr plate-forme d'abrasion  fr plate-forme d'érosion littorale  
1372 geomorfologia ca plataforma estructural terme pral.n f en structural platform  es plataforma estructural  fr plate-forme structurale  
1373 geomorfologia ca platja terme pral.n f en beach  es playa  fr plage  
1374 geomorfologia ca platja aixecada terme pral.n f ca platja suspesa terme pral.n f en elevated beach  en raised beach  es playa elevada  es playa levantada  es playa suspendida  fr plage soulevée  fr plage suspendue  
1375 geomorfologia ca platja alta terme pral.n f en backshore  es playa alta  es retroplaya  fr arrière-plage  fr haut de plage  
1376 geomorfologia ca platja baixa terme pral.n f en foreshore  es playa baja  fr bass de plage  fr basse plage  
1377 hidrologia ca playa terme pral.n f en playa  en salar  en salina  es playa  fr playa  
1378 geomorfologia ca plec terme pral.n m en fold  es pliegue  fr pli  
1379 geomorfologia ca plec de cobertora terme pral.n m es pliegue de cobertora  fr pli de couverture  
1380 geomorfologia ca plec de fons terme pral.n m en basement fold  en basement uplift  es pliegue de fondo  fr pli de fond  
1381 geomorfologia ca plegament terme pral.n m en folding  es plegamiento  fr plissement  
1382 geomorfologia ca plegament terme pral.n m en folding  es plegamiento  fr plissement  
1383 classificació i tipus de sòls ca plintosol terme pral.n m en plinthosol  es plintosol  fr plinthosol  
1384 climatologia ca plovisqueig terme pral.n m ca plugim terme pral.n m ca roina sin. compl.n f ca ruixim sin. compl.n m en drizzle  es llovizna  fr bruine  fr crachin  
1385 climatologia ca pluja terme pral.n f en rain  es lluvia  fr pluie  
1386 climatologia ca pluja de fang terme pral.n f en mud rain  es lluvia de barro  fr pluie de boue  
1387 geomorfologia ca plutonisme terme pral.n m en Plutonic theory  en plutonism  es plutonismo  fr plutonisme  
1388 climatologia ca pluvial terme pral.n m en pluvial  es pluvial  fr pluviale  
1389 biogeografia ca selva pluvial terme pral.n f ca pluviïsilva sin. compl.n f en rainforest  en selva  en tropical rainforest  es bosque lluvioso  es bosque ombrófilo  es pluviisilva  es pluviselva  es selva pluvial  fr forêt ombrophile  fr forêt pluviale  
1390 investigació ca pluviògraf terme pral.n m en pluviograph  es pluviógrafo  fr pluviographe  
1391 investigació ca pluviòmetre terme pral.n m en pluviometer  en raingauge  es pluviómetro  fr pluviomètre  
1392 investigació ca pluviometria terme pral.n f en pluviometry  es pluviometría  fr pluviométrie  
1393 climatologia ca pluviositat terme pral.n f en rainfall  es pluviosidad  fr pluviosité  
1394 biogeografia ca població terme pral.n f en population  es población  fr population  
1395 ciència del sòl ca poder clorosant terme pral.n m en chlorotic power  es poder clorosante  fr pouvoir chlorosant  
1396 classificació i tipus de sòls ca podzol terme pral.n m en podsol  en podzol  es podsol  es podzol  fr podzol  
1397 ciència del sòl ca podzolització terme pral.n f en podzolization  es podsolización  fr podzolisation  
1398 la terra ca pol terrestre terme pral.n m ca pol sin. compl.n m en pole  es polo  es polo terrestre  fr pôle  fr pôle terrestre  
1399 la terra ca pol magnètic terme pral.n m en magnetic pole  es polo magnético  fr pôle magnétique  
1400 hidrologia ca pòlder terme pral.n m en polder  es pólder  fr polder  
1401 geomorfologia ca policíclic -a terme pral.adj en multicyclic  en polycyclic  es policíclico  fr polycyclique  
1402 geomorfologia ca pòlie terme pral.n m en polje  es polje  es poljé  fr poljé  
1403 geomorfologia ca poligenètic -a terme pral.adj en polygenetic  es poligénico  fr polygénique  
1404 hidrologia ca polínia terme pral.n f en polynya  es polinia  es polynya  fr polynya  
1405 classificació i tipus de sòls ca polipèdon terme pral.n m en polypedon  es polipedión  es polipedon  fr polypédon  
1406 biogeografia ca pollancreda terme pral.n f ca pollar sin. compl.n m ca pollereda sin. compl.n f en poplar forest  en poplar grove  es chopera  fr peupleraie  
1407 climatologia ca ponent terme pral.n m en westerly wind  es poniente  fr vent du couchant  
1408 hidrologia ca ponor terme pral.n m en ponor  es ponor  fr ponor  
1409 ciència del sòl ca porositat terme pral.n f en porosity  es porosidad  fr porosité  
1410 ciència del sòl ca porus terme pral.n m en pore  en void  es hueco  es poro  fr pore  fr vide  
1411 hidrologia ca potamologia terme pral.n f en potamology  es potamología  fr potamologie  
1412 geomorfologia ca potència terme pral.n f en thickness  es potencia  fr épaisseur  fr puissance  
1413 hidrologia ca potencial matricial terme pral.n m ca potencial capil·lar sin. compl.n m en capillary potential  en matric potential  es potencial capilar  es potencial matricial  fr potentiel capillaire  fr potentiel matriciel  
1414 ciència del sòl ca potencial d'oxidoreducció terme pral.n m ca potencial d'oxidació reducció sin. compl.n m ca potencial redox sin. compl.n m en oxidation-reduction potential  en redox potential  es potencial de oxidación-reducción  es potencial redox  fr potentiel d'oxydo-réduction  fr potentiel redox  
1415 hidrologia ca potencial osmòtic terme pral.n m en osmotic potential  es potencial osmótico  fr potentiel osmotique  
1416 hidrologia ca pou terme pral.n m en well  es pozo  fr puits  
1417 biogeografia ca praderia terme pral.n f en prairie  es pradera  fr prairie  
1418 geomorfologia ca pradolina terme pral.n f ca urstromtal [de] terme pral.n m en ice marginal channel  en pradolina  en pradoliny  en urstromtal  es pradolina  es urstromtal  fr pradolina  fr urstromtal  fr vallée marginale glaciaire  
1419 biogeografia ca prat terme pral.n m en meadow  es prado  fr pré  
1420 climatologia ca precipitació terme pral.n f en precipitation  es precipitación  fr précipitation  
1421 climatologia ca predicció meteorològica terme pral.n f ca predicció del temps sin. compl.n f en weather forecast  es predicción del tiempo  es predicción meteorológica  fr prévision du temps  fr prévision météorologique  
1422 climatologia ca pressió atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric pressure  es presión atmosférica  fr pression atmosphérique  
1423 la terra ca primavera terme pral.n f en spring  es primavera  fr printemps  
1424 biogeografia ca productor terme pral.n m en producer  es productor  fr producteur  
1425 geomorfologia ca proglacial terme pral.adj en proglacial  es proglaciar  fr proglaciaire  
1426 geomorfologia ca progradació terme pral.n f en progradation  es progradación  fr progradation  
1427 geomorfologia ca progradant terme pral.adj en prograding  es progradante  fr progradant  
1428 la terra ca projecció cartogràfica terme pral.n f ca projecció sin. compl.n f en map projection  en projection  es proyección  es proyección cartográfica  fr projection  fr projection cartographique  
1429 ciència del sòl ca prospecció de sòls terme pral.n f en soil survey  es prospección de suelos  fr levé des sols  fr prospection pédologique  
1430 biogeografia ca província terme pral.n f en province  es provincia  fr province  
1431 biogeografia ca psammòfil -a terme pral.adj en ammophilous  en psammophilic  en psammophilous  es psamófilo  fr ammophile  fr psammophile  
1432 biogeografia ca psammòfit terme pral.n m en psammophyte  es psammófito  fr psammophyte  
1433 investigació ca psicròmetre terme pral.n m en psychrometer  es psicrómetro  fr psychromètre  
1434 geomorfologia ca pua de glaç terme pral.n f en needle ice  en pipkrake  es pipkrake  fr glace d'exsudation  fr pipkrake  
1435 geomorfologia ca puig terme pral.n m en hill  en mount  es monte  fr montagne  
1436 geomorfologia ca pujol terme pral.n m en mound  es cerro  es colina  es otero  fr butte  fr colline  
1437 geomorfologia ca punt calent terme pral.n m en hot spot  es punto caliente  fr point chaud  
1438 la terra ca punt cardinal terme pral.n m en cardinal point  es punto cardinal  fr point cardinal  
1439 ciència del sòl ca punt de marcescència terme pral.n m ca punt de marciment terme pral.n m en wilting point  es punto de marchitez  fr point de flétrissement  
1440 climatologia ca punt de rosada terme pral.n m en dew-point  es punto de rocío  es temperatura de rocío  fr point de rosée  fr température du rosée  
1441 ciència del sòl ca queluviació terme pral.n f en cheluviation  es queluviación  fr chéluviation  
1442 biogeografia ca raça terme pral.n f en race  es raza  fr race  
1443 climatologia ca radar meteorològic terme pral.n m en meteorological radar  en weather radar  es radar meteorológico  fr radar météorologique  
1444 hidrologia ca radi hidràulic terme pral.n m en hydraulic radius  es radio hidráulico  fr rayon hydraulique  
1445 climatologia ca radiació terme pral.n f en radiation  es radiación  fr radiation  fr rayonnement  
1446 climatologia ca radiació atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric radiation  en sky radiation  es radiación atmosférica  fr rayonnement atmosphérique  
1447 climatologia ca radiació difusa terme pral.n f en diffuse radiation  es radiación difusa  fr rayonnement diffus  
1448 climatologia ca radiació directa terme pral.n f en direct radiation  es radiación directa  fr rayonnement direct  
1449 climatologia ca radiació global terme pral.n f en global radiation  es radiación global  fr rayonnement global  
1450 climatologia ca radiació solar terme pral.n f en solar radiation  es radiación solar  fr rayonnement solaire  
1451 climatologia ca radiació terrestre terme pral.n f en terrestrial radiation  es radiación terrestre  fr rayonnement terrestre  
1452 climatologia ca radiòmetre terme pral.n m en radiometer  es radiómetro  fr radiomètre  
1453 climatologia ca ràfega terme pral.n f ca ratxa sin. compl.n f en gust  es racha  es ráfaga  fr boufée de vent  fr bourrasque  fr rafale  
1454 hidrologia ca rambla terme pral.n f en arroyo [US]  es rambla  fr oued  
1455 classificació i tipus de sòls ca rànker terme pral.n m en ranker  es ranker  fr ranker  
1456 geomorfologia ca ranya terme pral.n f en raña  es raña  fr raña  
1457 hidrologia ca ràpid terme pral.n m ca ràpids terme pral.n m pl en rapid  es rabión  es rápido  fr rapide  
1458 biogeografia ca ras terme pral.n m es raso  
1459 ciència del sòl ca relació d'adsorció de sodi terme pral.n f ca RAS siglan f en sodium adsorption ratio  en SAR  es relación de adsorción de sodio  es RAS  fr rapport d'adsorption de sodium  fr taux d'adsorption de sodium  fr RAS  fr TAS  
1460 ciència del sòl ca reacció del sòl terme pral.n f en soil reaction  es reacción del suelo  fr réaction du sol  
1461 geomorfologia ca reble terme pral.n m en fill  en filling  es cascajo  es derrubio  es ripio  fr déblais  fr remblai  
1462 geomorfologia ca rebliment terme pral.n m en filling  en infilling  es colmatación  fr colmatage  
1463 hidrologia ca recàrrega terme pral.n f en groundwater recharge  en recharge  es recarga  fr recharge  
1464 biogeografia ca reforestació terme pral.n f ca repoblació forestal sin. compl.n f en reforestation  es reforestación  es repoblación forestal  fr restauration forestière  
1465 geomorfologia ca reg terme pral.n m en reg  es reg  fr reg  
1466 hidrologia ca regadiu terme pral.n m en irrigated land  es regadío  fr terrain d'irrigation  fr terre irriguée  
1467 climatologia ca règim terme pral.n m en regime  es régimen  fr régime  
1468 ciència del sòl ca règim d'humitat del sòl terme pral.n m en soil moisture regime  es régimen de humedad del suelo  es régimen hídrico del suelo  fr régime d'humidité du sol  fr régime hydrique du sol  
1469 ciència del sòl ca règim de temperatura del sòl terme pral.n m en soil temperature regime  es régimen de temperatura del suelo  fr régime de température du sol  fr régime thermique du sol  
1470 hidrologia ca règim fluvial terme pral.n m en river regimen  es régimen fluvial  fr régime d'un cours d'eau  
1471 biogeografia ca regió biogeogràfica terme pral.n f en biogeographical region  es región biogeográfica  fr région biogéographique  
1472 biogeografia ca regió boreoalpina terme pral.n f en boreoalpine region  es región boreoalpina  fr région boreoalpine  
1473 biogeografia ca regió eurosiberiana terme pral.n f en Eurosiberian region  es región eurosiberiana  fr région euro-sibérienne  
1474 biogeografia ca regió zoogeogràfica terme pral.n f ca regió faunística sin. compl.n f en zoogeographical region  es región zoogeográfica  fr région faunique  fr région zoogéographique  
1475 biogeografia ca regió fitogeogràfica terme pral.n f en phytogeographical region  es región fitogeográfica  fr région phytogéographique  
1476 biogeografia ca regió mediterrània terme pral.n f en Mediterranean region  es región mediterránea  fr région méditerranéenne  
1477 biogeografia ca regne terme pral.n m en kingdom  es reino  fr règne  
1478 biogeografia ca regne terme pral.n m ca reialme sin. compl.n m en biogeographic empire  en kingdom  en realm  es imperio  es reino  fr empire  fr empire biogéographique  
1479 biogeografia ca regne animal terme pral.n m en kingdom animalia  es reino animal  fr règne animal  
1480 biogeografia ca regne florístic terme pral.n m en floral kingdom  en floral realm  es reino floral  fr empire floral  
1481 biogeografia ca regne vegetal terme pral.n m en kingdom plantae  es reino vegetal  fr règne végétal  
1482 classificació i tipus de sòls ca regolita terme pral.n f en regolith  es regolita  es regolito  fr régolite  
1483 classificació i tipus de sòls ca regosol terme pral.n m en regosol  es regosol  es regosuelo  fr régosol  
1484 geomorfologia ca regressió terme pral.n f en regression  es regresión  fr régression  
1485 hidrologia ca regulació terme pral.n f en river regulation  en streamflow regulation  es regulación  es regularización  fr régularisation  
1486 biogeografia ca relicte -a terme pral.adj en relic  en relict  es relicto  fr relicte  fr relique  
1487 geomorfologia ca relicte -a terme pral.adj en relict  es relicto  fr relique  
1488 geomorfologia ca relleu terme pral.n m en relief  es relieve  fr relief  
1489 geomorfologia ca relleu tabular terme pral.n m ca relleu aclinal sin. compl.n m en tabular relief  es relieve aclinal  es relieve tabular  fr relief aclinal  fr relief tabulaire  
1490 geomorfologia ca relleu apalatxià terme pral.n m en Appalachian relief  es relieve apalachense  fr relief appalachien  
1491 geomorfologia ca relleu estructural terme pral.n m en structural landscape  en structural relief  es relieve estructural  fr relief structural  
1492 geomorfologia ca relleu invertit terme pral.n m en inverted relief  es relieve invertido  fr relief d'inversion  fr relief inverse  fr relief inversé  
1493 geomorfologia ca relleu jurassià terme pral.n m ca relleu juràssic terme pral.n m en Jurassian relief  es relieve jurásico  fr relief jurassien  
1494 geomorfologia ca relleu prealpí terme pral.n m en pre-alpine relief  es relieve prealpino  fr relief préalpin  fr relief subalpin  
1495 geomorfologia ca relleu volcànic terme pral.n m en volcanic relief  es relieve volcánico  fr relief volcanique  
1496 classificació i tipus de sòls ca rendzina terme pral.n f en rendzina  es rendzina  fr rendzine  
1497 geomorfologia ca replà terme pral.n m en bench  es rellano  fr replat  
1498 biogeografia ca repoblació terme pral.n f en plantation  es repoblación  fr repeuplement  
1499 geomorfologia ca reptació de sòl terme pral.n f en soil creep  es reptación  fr reptation du sol  
1500 biogeografia ca reserva de la biosfera terme pral.n f en biosphere reserve  es reserva de la biosfera  fr réserve de biosphere  
1501 biogeografia ca reserva natural terme pral.n f en nature reserve  es reserva natural  fr réserve naturelle  
1502 geomorfologia ca residual terme pral.adj en residual  es residual  fr résiduel  
1503 ciència del sòl ca resiliència del sòl terme pral.n f en soil resilience  es resiliencia del suelo  fr résilience du sol  
1504 hidrologia ca ressaca terme pral.n f en backrush  en backwash  es resaca  fr ressac  
1505 hidrologia ca ressurgència terme pral.n f en resurgence  es resurgencia  fr résurgence  
1506 biogeografia ca restauració terme pral.n f en restoration  es restauración  fr restauration  
1507 geomorfologia ca restinga terme pral.n f en barrier beach  en barrier island  es restinga  fr cordon appuyé  fr lido  
1508 hidrologia ca revinguda terme pral.n f es avenida  fr avalaison  fr crue brutale  fr crue éclair  
1509 geomorfologia ca rexistàsia terme pral.n f en rhexistasy  es rexistasia  fr rhexistasie  
1510 geomorfologia ca ria terme pral.n f en ria  es ría  fr aber  fr ria  
1511 hidrologia ca riuada terme pral.n f ca riada sin. compl.n f en flood  es riada  fr crue  
1512 geomorfologia ca riba terme pral.n f en bank  en coastline  en shoreline  es orilla  fr rivage  fr rive  
1513 geomorfologia ca ribera terme pral.n f en bank  en shore  es ribera  fr berge  
1514 hidrologia ca riera terme pral.n f en arroyo [US]  en brook  en creek  es arroyo  es rambla  fr ruisseau  
1515 hidrologia ca rierada terme pral.n f en flood  en flooding  es arroyada  fr inondation  
1516 geomorfologia ca rift terme pral.n m en rift  en rift valley  es rift  fr rift  
1517 geomorfologia ca rimaia terme pral.n f en bergschrund  en rimaye  es rimaya  fr rimaye  
1518 hidrologia ca riu terme pral.n m en river  es río  fr fleuve  fr rivière  
1519 hidrologia ca riu al·lòcton terme pral.n m ca riu al·logen sin. compl.n m en allochthonous river  en allogenic river  es río alóctono  fr rivière allogène  
1520 ciència del sòl ca rizosfera terme pral.n f en rhizosphere  es rizosfera  fr rhizosphère  
1521 geomorfologia ca roca terme pral.n f en rock  es roca  fr roche  
1522 ciència del sòl ca roca àcida terme pral.n f en acid rock  en acidic rock  es roca ácida  fr roche acide  
1523 ciència del sòl ca roca bàsica terme pral.n f en base rock  en basic rock  es roca básica  fr roche basique  
1524 geomorfologia ca roca ígnia terme pral.n f ca roca plutònica sin. compl.n f en igneous rock  en plutonic rock  es roca ígnea  es roca plutónica  fr roche ignée  fr roche plutonique  
1525 ciència del sòl ca roca mare terme pral.n f en parent rock  es roca madre  fr roche-mère  
1526 geomorfologia ca roca metamòrfica terme pral.n f en metamorphic rock  es roca metamórfica  fr roche métamorphique  
1527 geomorfologia ca roca sedimentària terme pral.n f en sedimentary rock  es roca sedimentaria  fr roche sédimentaire  
1528 geomorfologia ca rocam terme pral.n m es roquedo  fr ensemble rocheux  
1529 hidrologia ca rompent terme pral.n m ca trencant sin. compl.n m en breaker  en surf zone  es rompiente  fr brisant  
1530 hidrologia ca rompent terme pral.n m ca trencant sin. compl.n m en breaker  en breaking wave  en surf wave  es rompiente  fr brisant  fr vague de déferlement  fr vague déferlante  
1531 climatologia ca rosada terme pral.n f ca ros sin. compl.n m ca rou sin. compl.n m en dew  es rocío  fr rosée  
1532 geomorfologia ca rost -a terme pral.adj en steep  es empinado  fr en pente  
1533 la terra ca rotació de la Terra terme pral.n f en rotation of the earth  es rotación de la Tierra  fr rotation de la Terre  
1534 biogeografia ca roureda terme pral.n f en oak wood  es robledal  fr chênaie  fr rouvraie  
1535 ciència del sòl ca rubefacció terme pral.n f en rubefaction  es rubefacción  fr rubéfaction  
1536 biogeografia ca ruderal terme pral.adj en ruderal  es ruderal  fr rudéral  
1537 climatologia ca rufa terme pral.n f ca rufada sin. compl.n f en snowstorm  es nevada con ventisca  
1538 hidrologia ca rugositat terme pral.n f en roughness  es rugosidad  fr rugosité  
1539 climatologia ca ruixat terme pral.n m en rain shower  es chubasco  fr averse de pluie  
1540 biogeografia ca rupícola terme pral.adj en rupicolous  es rupestre  es rupícola  fr rupestre  fr rupicole  
1541 geomorfologia ca ruptura de pendent terme pral.n f en break of slope  en knick  es ruptura de pendiente  fr rupture de pente  
1542 biogeografia ca sabana terme pral.n f en savana  en savanna  en savannah  es sabana  fr savane  
1543 hidrologia ca salina terme pral.n f en salt pan  en salt-pan  en saltpan  es laguna salada  es salar  fr lac salé  
1544 hidrologia ca salinitat terme pral.n f en salinity  es salinidad  fr salinité  
1545 ciència del sòl ca salinització terme pral.n f en salination  en salinization  es salinización  fr salinisation  
1546 geomorfologia ca salt de falla terme pral.n m en slip of a fault  en throw of a fault  es salto de falla  fr rejet de faille  
1547 hidrologia ca saltació terme pral.n f en jumping  en saltation  es saltación  fr saltation  
1548 biogeografia ca salzeda terme pral.n f ca salzereda sin. compl.n f ca sauleda sin. compl.n f en willow grove  es salceda  es sauceda  fr saulaie  fr saussaie  
1549 geomorfologia ca sapa terme pral.n f en sapping  en undercutting  es socavación  es zapa  fr sapement  
1550 biogeografia ca saprobi terme pral.n m en saprobe  en saprobiont  es saprobio  fr saprobionte  
1551 biogeografia ca saprobis terme pral.n m pl en saprobes  es saprobios  fr saprobies  
1552 biogeografia ca sapròfag -a terme pral.adj en saprophage  en saprophagous  es saprófago  fr saprophage  
1553 biogeografia ca sapròfil -a terme pral.adj en saprophilous  es saprófilo  fr saprophile  
1554 biogeografia ca sapròfit terme pral.n m en saprophyte  es saprófito  fr saprophyte  
1555 ciència del sòl ca saprolita terme pral.n f en saprolite  en saprolith  es saprolita  fr saprolite  fr saprolithe  
1556 la terra ca satèl·lit terme pral.n m en satellite  es satélite  fr satellite  
1557 climatologia ca satèl·lit meteorològic terme pral.n m en meteorological satellite  es satélite meteorológico  fr satellite météorologique  
1558 climatologia ca saturació terme pral.n f en saturation  es saturación  fr saturation  
1559 ciència del sòl ca saturació terme pral.n f en saturation  es saturación  fr saturation  
1560 ciència del sòl ca saturació de bases terme pral.n f en base saturation  es saturación de bases  fr saturation en bases  
1561 geomorfologia ca sauló terme pral.n m en granitic sand  en sandy regolith  es sablón  fr gore  
1562 biogeografia ca savinar terme pral.n m ca savinosa sin. compl.n f es sabinar  fr maquis à genévrier de Phénicie  
1563 hidrologia ca schorre [fr] terme pral.n m en salt marsh  es prado salado  es schorre  fr herbu  fr marais salé  fr schorre  
1564 hidrologia ca sebkha [ar] terme pral.n f en sabkha  en sebka  en sebkha  es sebja  es sebkha  fr sebkha  
1565 climatologia ca sequera terme pral.n f ca seca sin. compl.n f ca secada sin. compl.n f en drought  es sequía  fr sécheresse  
1566 biogeografia ca sector terme pral.n m en sector  es sector  fr secteur  
1567 climatologia ca sector càlid terme pral.n m en warm sector  es sector cálido  fr secteur chaud  
1568 geomorfologia ca sediment terme pral.n m en sediment  es sedimento  fr sédiment  
1569 geomorfologia ca sedimentació terme pral.n f en sedimentation  es sedimentación  fr sédimentation  
1570 geomorfologia ca sedimentari -ària terme pral.adj en sedimentary  es sedimentario  fr sédimentaire  
1571 hidrologia ca seixa terme pral.n f en seiche  es seiche  fr seiche  
1572 biogeografia ca selva terme pral.n f en selva  es selva  fr selve  
1573 biogeografia ca semidesert terme pral.n m en semi-desert  es semidesierto  fr semi-désert  
1574 geomorfologia ca senilitat terme pral.n f ca vellesa terme pral.n f en old age  en senility  es senectud  es vejez  fr senilité  fr vieillesse  
1575 la terra ca septentrional terme pral.adj en septentrional  es septentrional  fr septentrional  
1576 biogeografia ca sèrie de vegetació terme pral.n f en sere  es serie de vegetación  fr série de végétation  
1577 geomorfologia ca serra terme pral.n f en mountain range  es sierra  fr chaîne  fr chaîne de montagnes  
1578 geomorfologia ca serralada terme pral.n f en mountain chain  es cordillera  fr cordillère  
1579 geomorfologia ca serrat terme pral.n m en upland  fr chaînon  
1580 hidrologia ca sifó terme pral.n m en siphon  es sifón  fr siphon  fr voûte mouillante  
1581 la terra ca sistema d'informació geogràfica terme pral.n m ca SIG siglan m en geographic information system  en GIS  es sistema de información geográfica  es SIG  fr système d'information géographique  fr SIG  
1582 biogeografia ca silicícola terme pral.adj en siliceous  en silicicolous  en silicious  en silicolous  es silicícola  fr silicicole  
1583 biogeografia ca simbiosi terme pral.n f en symbiosis  es simbiosis  fr symbiose  
1584 climatologia ca símbol meteorològic terme pral.n m en meteorological symbole  es símbolo meteorológico  fr symbol météorologique  
1585 biogeografia ca simpàtric -a terme pral.adj en sympatric  es simpátrico  fr sympatrique  
1586 geomorfologia ca sinclinal terme pral.n m en syncline  es sinclinal  fr synclinal  
1587 geomorfologia ca sinclinal penjat terme pral.n m en upstanding syncline  es sinclinal colgado  fr synclinal perché  fr val perché  
1588 biogeografia ca sinecologia terme pral.n f en synecology  es sinecología  fr synécology  
1589 geomorfologia ca sisme terme pral.n m ca terratrèmol terme pral.n m en earthquake  en seism  es seísmo  es sismo  es terremoto  fr séisme  fr tremblement de terre  
1590 investigació ca sismògraf terme pral.n m en seismograph  es sismógrafo  fr sismographe  
1591 climatologia ca sistema baromètric terme pral.n m en pressure system  es sistema barométrico  es sistema de presión  fr système de pression  
1592 geomorfologia ca sistema morfogenètic terme pral.n m ca sistema morfogènic terme pral.n m en morphogenetic system  en morphogenic system  es sistema morfogenético  fr système morphogénétique  fr système morphogénique  
1593 biogeografia ca sistemàtica terme pral.n f en systematics  es sistemática  fr systématique  
1594 climatologia ca situació sinòptica terme pral.n f en synoptic situation  es situación sinóptica  fr situation synoptique  
1595 la terra ca sizígia terme pral.n f en syzygy  es sizigia  fr syzygie  
1596 hidrologia ca slikke [fr] terme pral.n m en mudflat  en tidal flat  es estero  es llanura de barro  es slikke  fr slikke  
1597 hidrologia ca sobreeixidor terme pral.n m en overflow spring  es aliviadero  fr trop-plein  
1598 geomorfologia ca sobreexcavació terme pral.n f en overdeepening  es sobreexcavación  fr surcreusement  
1599 climatologia ca sobresaturació terme pral.n f en supersaturation  es sobresaturación  fr sursaturation  
1600 climatologia ca sobrevent terme pral.n m en windward  es barlovento  fr côté dessus du vent  
1601 biogeografia ca sociabilitat terme pral.n f en sociability  es sociabilidad  fr sociabilité  
1602 classificació i tipus de sòls ca Soil Taxonomy terme pral.n f ca ST siglan f en Soil Taxonomy  en ST  es Soil Taxonomy  es ST  fr Soil Taxonomy  fr ST  
1603 ciència del sòl ca sòl terme pral.n m en soil  es suelo  fr sol  
1604 la terra ca Sol terme pral.n m en Sun  es Sol  fr Soleil  
1605 ciència del sòl ca sòl àcid terme pral.n m en acid soil  es suelo ácido  fr sol acide  
1606 ciència del sòl ca sòl alcalí terme pral.n m en alkali soil  en alkaline soil  es suelo alcalino  fr sol à alcali  fr sol alcalin  
1607 ciència del sòl ca sòl bàsic terme pral.n m en basic soil  es suelo bàsico  fr basique sol  
1608 classificació i tipus de sòls ca sòl bru terme pral.n m ca terra bruna terme pral.n f en brown earth  en brown soil  es suelo pardo  es tierra parda  fr bruanerde  fr sol brun  fr terre brune  
1609 classificació i tipus de sòls ca sòl calcari terme pral.n m en calcareous soil  es suelo calcáreo  es suelo calizo  fr sol calcaire  
1610 classificació i tipus de sòls ca sòl enterrat terme pral.n m en buried soil  es suelo enterrado  fr sol enfoui  fr sol enterré  
1611 classificació i tipus de sòls ca sòl ferral·lític terme pral.n m en ferrallitic soil  es suelo ferralítico  fr sol ferrallitique  
1612 classificació i tipus de sòls ca sòl fersial·lític terme pral.n m en fersiallitic soil  es suelo fersialítico  fr sol fersiallitique  
1613 classificació i tipus de sòls ca sòl halomorf terme pral.n m ca sòl salsòdic sin. compl.n m ca sòl sòdic sin. compl.n m en halomorphic soil  en salsodic soil  en sodic soil  es suelo halomórfico  es suelo halomorfo  es suelo salsódico  es suelo sódico  fr sol halomorphe  fr sol salsodique  fr sol sodique  
1614 classificació i tipus de sòls ca sòl hidromorf terme pral.n m en hydromorphic soil  es suelo hidromórfico  es suelo hidromorfo  fr sol hydromorphe  
1615 classificació i tipus de sòls ca sòl litocrom terme pral.n m en lithochromic soil  es suelo litocrómico  fr sol lithochromique  
1616 ciència del sòl ca sòl neutre terme pral.n m en neutral soil  es suelo neutro  fr sol neutre  
1617 classificació i tipus de sòls ca sòl relicte terme pral.n m en relic soil  en relict soil  es suelo relicto  fr sol relique  
1618 classificació i tipus de sòls ca sòl roig terme pral.n m en red soil  es suelo rojo  fr sol rouge  
1619 geomorfologia ca solifluxió terme pral.n f en solifluction  en solifluxion  es solifluxión  fr solifluxion  
1620 classificació i tipus de sòls ca solonetz terme pral.n m en solonetz  es solonetz  fr solonetz  
1621 classificació i tipus de sòls ca solontxac terme pral.n m en solonchak  es solonchak  fr solonchak  
1622 la terra ca solstici terme pral.n m en solstice  es solsticio  fr solstice  
1623 ciència del sòl ca solució del sòl terme pral.n f en soil solution  es solución del suelo  fr solution du sol  
1624 ciència del sòl ca sòlum terme pral.n m en solum  es solum  fr solum  
1625 hidrologia ca som -a terme pral.adj en shallow  es somero  fr superficiel  
1626 ciència del sòl ca sonda pedològica terme pral.n f en soil auger  en soil probe  en soil sampler  es sonda edafológica  fr sonde pédologique  fr tarière  
1627 investigació ca sondatge terme pral.n m en sounding  es sondeo  fr sondage  
1628 investigació ca sondatge terme pral.n m en sounding  es sondeo  fr sondage  
1629 investigació ca sondatge atmosfèric terme pral.n m en atmospherical sounding  es sondeo atmosférico  fr sondage atmosphérique  
1630 geomorfologia ca sot terme pral.n m en ravine  es hondonada  fr ravine  
1631 biogeografia ca sotabosc terme pral.n m en undergrowth  es sotobosque  fr sous-bois  
1632 climatologia ca sotavent terme pral.n m en leeward  es sotavento  fr côté sous le vent  
1633 geomorfologia ca subducció terme pral.n f en subduction  es subducción  fr subduction  
1634 climatologia ca sublimació terme pral.n f en sublimation  es sublimación  fr sublimation  
1635 geomorfologia ca submersió terme pral.n f en submergence  en submersion  es sumersión  fr submersion  
1636 geomorfologia ca subsidència terme pral.n f en subsidence  es subsidencia  fr subsidence  
1637 geomorfologia ca subsidència terme pral.n f en subsidence  es subsidencia  fr subsidence  
1638 climatologia ca subsidència terme pral.n f en subsidence  es subsidencia  fr subsidence  
1639 biogeografia ca successió ecològica terme pral.n f ca successió sin. compl.n f en ecological succession  en succession  es sucesión  es sucesión ecológica  fr succession  fr succession écologique  
1640 la terra ca sud terme pral.n m en south  es mediodía  es sur  fr sud  
1641 geomorfologia ca sufossió terme pral.n f en piping  en suffosion  en tunnelling  es sufosión  es sufusión  fr suffosion  
1642 geomorfologia ca superfície d'erosió terme pral.n f en erosion surface  es superficie de erosión  fr surface d'aplanissement  fr surface d'érosion  
1643 geomorfologia ca superfície estructural terme pral.n f en structural surface  en structural topography  es superficie estructural  fr surface structurale  
1644 hidrologia ca superfície piezomètrica terme pral.n f en piezometric surface  en potentiometric surface  es superficie piezométrica  fr surface piézométrique  
1645 biogeografia ca sureda terme pral.n f en cork oak grove  es alcornocal  fr suberaie  
1646 hidrologia ca surgència terme pral.n f en emergence  en outlet emergence  en rising  en rising spring  es surgencia  fr émergence  fr exutoire  
1647 geomorfologia ca sutura continental terme pral.n f en continental suture  es sutura continental  fr suture continentale  
1648 geomorfologia ca tafone terme pral.n m en tafoni  es tafone  es tafoni  fr taffoni  
1649 biogeografia ca taigà terme pral.n f en taiga  es taiga  fr taïga  
1650 geomorfologia ca talús terme pral.n m en talus  es talud  fr talus  
1651 geomorfologia ca talús continental terme pral.n m en continental slope  es talud continental  fr pente continentale  fr talus continental  
1652 climatologia ca tàlveg terme pral.n m en trough  es vaguada  fr creux barométrique  fr talweg  
1653 biogeografia ca tamarigar terme pral.n m ca tamarellar sin. compl.n m ca tamaritar sin. compl.n m en tamarellar  es tamarigal  es tarayal  
1654 climatologia ca tamborinada terme pral.n f en dry lightning storm  es tormenta eléctrica seca  fr orage électrique sec  
1655 investigació ca tamisatge terme pral.n m en sifting  es tamizado  fr tamisage  
1656 la terra ca tardor terme pral.n f en autumn  en fall  es otoño  fr automne  
1657 geomorfologia ca tartera terme pral.n f ca tarter sin. compl.n m en scree  es canchal  es pedregal  es pedriza  fr blocaille  fr pierraille  
1658 biogeografia ca tàxon terme pral.n m en taxon  es taxon  es taxón  fr taxon  
1659 biogeografia ca taxonomia terme pral.n f en taxonomy  es taxonomía  fr taxonomie  
1660 geomorfologia ca tectònic -a terme pral.adj en tectonic  es tectónico  fr tectonique  
1661 geomorfologia ca tectònica terme pral.n f en tectonic  es tectónica  fr tectonique  
1662 geomorfologia ca tectònica terme pral.n f en tectonics  es tectónica  fr tectonique  
1663 geomorfologia ca tectònica de plaques terme pral.n f en plate tectonics  es tectónica de placas  fr tectonique de plaques  
1664 geomorfologia ca tefra terme pral.n f en pyroclastic material  en tephra  es tefra  fr tephra  
1665 biogeografia ca teixeda terme pral.n f ca teixar sin. compl.n m en yew grove  es tejeda  fr fôret d'ifs  
1666 climatologia ca temperatura terme pral.n f en temperature  es temperatura  fr température  
1667 climatologia ca tempesta terme pral.n f ca tempestat terme pral.n f en thunderstorm  es tormenta  fr orage  
1668 climatologia ca tempesta de sorra terme pral.n f ca temporal de sorra terme pral.n m en sandstorm  es tempestad de arena  es tormenta de arena  fr tempête de sable  
1669 climatologia ca temporal terme pral.n m en storm  es temporal  fr tempête  
1670 climatologia ca temporal terme pral.n m en gale  es temporal  fr coup de vent  
1671 climatologia ca temporal fort terme pral.n m en strong gale  es temporal fuerte  fr fort coup de vent  
1672 climatologia ca temporal molt fort terme pral.n m en storm  es temporal duro  fr tempête  
1673 climatologia ca temporal violent terme pral.n m en violent storm  es temporal muy duro  fr violent tempête  
1674 climatologia ca temps meteorològic terme pral.n m ca temps sin. compl.n m en meteorological weather  en weather  es tiempo  es tiempo meteorológico  fr temps  fr temps météorologique  
1675 hidrologia ca temps de concentració terme pral.n m en concentration time  en time of concentration  es tiempo de concentración  fr temps de concentration  
1676 climatologia ca temps de retard terme pral.n m en lag time  es tiempo de respuesta  es tiempo de retardo  fr temps de décalage  fr temps de réponse  
1677 investigació ca tensiòmetre terme pral.n m en tensiometer  es tensiómetro  fr tensiomètre  
1678 geomorfologia ca termoclàstia terme pral.n f ca termoclastisme terme pral.n m en insolation weathering  en thermal weathering  en thermoclasty  es termoclastia  es termoclastismo  fr thermoclastie  
1679 hidrologia ca termoclina terme pral.n f en thermocline  es termoclina  fr thermocline  
1680 biogeografia ca termòfil -a terme pral.adj en thermophilic  en thermophilous  es termófilo  fr thermophile  
1681 investigació ca termògraf terme pral.n m en thermograph  es termógrafo  fr thermographe  
1682 investigació ca termòmetre terme pral.n m en thermometer  es termómetro  fr thermomètre  
1683 la terra ca termosfera terme pral.n f en thermosphere  es termosfera  fr thermosphère  
1684 biogeografia ca teròfit terme pral.n m en therophyte  es terófito  fr thérophyte  
1685 classificació i tipus de sòls ca terra fusca terme pral.n f en terra fusca  es terra fusca  fr terra fusca  
1686 classificació i tipus de sòls ca txernozem terme pral.n m ca terra negra sin. compl.n f en chernozem  en tschernosem  es chernosem  es chernozem  es chernoziom  es chernozion  es tchernozion  es tierra negra  fr chernozem  fr tchernoziom  
1687 classificació i tipus de sòls ca terra rossa terme pral.n f en terra rossa  es terra rossa  fr terra rossa  
1688 geomorfologia ca terrane [en] terme pral.n m en terrane  es terrane  fr terrane  
1689 geomorfologia ca terrassa terme pral.n f en terrace  es terraza  fr terrasse  
1690 geomorfologia ca terrassa al·luvial terme pral.n f en alluvial terrace  es terraza aluvial  fr terrasse alluviale  
1691 geomorfologia ca terrassa fluvial terme pral.n f en river terrace  es terraza fluvial  fr terrasse fluviale  fr terrasse fluviatile  
1692 geomorfologia ca terrassa marina terme pral.n f en coastal terrace  en marine terrace  en marine-built terrace  en shore terrace  es terraza marina  fr terrasse littorale  
1693 geomorfologia ca terrasseta terme pral.n f en terracette  en turf banked terrace  es terracilla  fr terrassette  
1694 la terra ca terrestre terme pral.adj en terrestrial  es terrestre  fr terrestre  
1695 geomorfologia ca terrigen -ígena terme pral.adj en terrigenous  es terrígeno  fr terrigène  
1696 biogeografia ca tessel·la terme pral.n f en tessera  es tesela  fr tesela  
1697 ciència del sòl ca textura terme pral.n f en texture  es textura  fr texture  
1698 climatologia ca tifó terme pral.n m en typhoon  es tifón  fr typhon  
1699 geomorfologia ca til terme pral.n m en till  es till  fr till  
1700 climatologia ca tipus de temps terme pral.n m en weather type  es tipo de tiempo  fr type de temps  
1701 geomorfologia ca tómbol terme pral.n m en tombolo  es tómbolo  fr tombolo  
1702 la terra ca topografia terme pral.n f en topography  es topografía  fr topographie  
1703 climatologia ca torb terme pral.n m en snow storm  es ventisca  fr tempête de neige  
1704 biogeografia ca torbera terme pral.n f en peat bog  es turbera  fr tourbière  
1705 climatologia ca torbonada terme pral.n f en squall  es turbonada  fr grain  
1706 climatologia ca tornado terme pral.n m en tornado  es tornado  fr tornade  
1707 hidrologia ca torrent terme pral.n m en mountain stream  en torrent  es torrente  fr torrent  
1708 geomorfologia ca travertí terme pral.n m ca tosca calcària sin. compl.n f ca tur sin. compl.n m en calc tufa  en calcareous sinter  en travertine  en tufa  es toba calcárea  es travertino  fr travertin  fr tuf calcaire  
1709 geomorfologia ca tossa terme pral.n f en hillock  fr tertre  
1710 geomorfologia ca tossal terme pral.n m en hill  es cerro  es colina  es loma  es otero  fr butte  fr colline  
1711 geomorfologia ca tossal residual terme pral.n m en outlier  es antecerro  es cerro residual  fr avant-butte  
1712 geomorfologia ca tossal testimoni terme pral.n m en butte témoin  en outlier  es cerro testigo  fr butte témoin  
1713 hidrologia ca tracció terme pral.n f en traction  es tracción  fr traction  
1714 climatologia ca tramuntana terme pral.n f en northerly wind  es viento del norte  fr vent du nord  
1715 climatologia ca tramuntana terme pral.n f en tramontana  es tramontana  fr tramontane  
1716 geomorfologia ca transgressió terme pral.n f en transgression  es transgresión  fr transgression  
1717 la terra ca translació de la Terra terme pral.n f en orbit of the earth  es traslación terrestre  
1718 geomorfologia ca transport terme pral.n m en transportation  es transporte  fr transport  
1719 hidrologia ca transvasament terme pral.n m en water conveyance  es transvase  es trasvase  fr adduction  
1720 hidrologia ca trascol terme pral.n m en throughfall  es precipitación que llega al suelo  es trascolación  fr pluie au sol  fr précipitation au sol  fr précipitation sous couverture végétale  
1721 hidrologia ca tributari diferit terme pral.n m ca yazoo [en] terme pral.n m en deferred stream  en deferred tributary  en yazoo  es yazoo  fr affluent parallèle  
1722 climatologia ca tro terme pral.n m en thunder  es trueno  fr tonnerre  
1723 climatologia ca tromba terme pral.n f en spout  en whirlwind  es tromba  fr trombe  
1724 la terra ca tròpic terme pral.n m en tropic  es trópico  fr tropique  
1725 biogeografia ca tropòfil -a terme pral.adj en tropophilous  es tropófilo  fr tropophile  
1726 biogeografia ca tropòfit terme pral.n m en tropophyte  es tropófito  fr tropophyte  
1727 la terra ca tropopausa terme pral.n f en tropopause  es tropopausa  fr tropopause  
1728 la terra ca troposfera terme pral.n f en troposphere  es troposfera  fr troposphère  
1729 hidrologia ca tsunami terme pral.n m en tsunami  es tsunami  fr tsunami  
1730 geomorfologia ca tuf terme pral.n m en tuff  es toba volcánica  es tuf  fr tuf  fr tuf volcanique  
1731 biogeografia ca tundra terme pral.n f en tundra  es tundra  fr toundra  
1732 geomorfologia ca turó terme pral.n m en hill  es altozano  fr colline  
1733 hidrologia ca uadi terme pral.n m en wadi  en wady  es uadi  es wadi  fr oued  
1734 hidrologia ca ull terme pral.n m es ojo  
1735 climatologia ca ull de cicló terme pral.n m ca vòrtex de cicló sin. compl.n m en eye of the storm  en vortex  es ojo del ciclón  fr oeil du cyclone  fr vortex  
1736 hidrologia ca ullal terme pral.n m es ojal  
1737 hidrologia ca ullal terme pral.n m es ojo  
1738 biogeografia ca ullastrar terme pral.n m es acebuchal  
1739 classificació i tipus de sòls ca ultisol terme pral.n m en ultisol  es ultisol  fr ultisol  
1740 classificació i tipus de sòls ca umbrisol terme pral.n m en umbrisol  es umbrisol  fr umbrisol  
1741 geomorfologia ca uvala terme pral.n f en uvala  es uvala  fr ouvala  
1742 geomorfologia ca val terme pral.n m ca vall sinclinal terme pral.n f en synclinal valley  en val  es val  es valle jurásico  es valle sinclinal  fr val  fr vallée synclinale  
1743 geomorfologia ca vall terme pral.n f en valley  es valle  fr vallée  
1744 geomorfologia ca vall fluvial terme pral.n f en fluviatile valley  en river valley  es valle fluvial  fr vallée fluviale  
1745 geomorfologia ca vall glacial terme pral.n f en glacial valley  en glaciated valley  es valle glaciar  fr vallée glaciaire  
1746 climatologia ca vapor d'aigua terme pral.n m en aqueous vapour  en water vapour  es vapor de agua  fr vapeur d'eau  
1747 climatologia ca vaporització terme pral.n f en vaporisation  es vaporización  fr vaporisation  
1748 climatologia ca variable atmosfèrica terme pral.n f en atmospheric variable  es variable atmosférica  fr variable atmosphérique  
1749 biogeografia ca varietat terme pral.n f en variety  es variedad  fr variété  
1750 geomorfologia ca varva terme pral.n f en varve  es varva  fr varve  
1751 biogeografia ca vegetació terme pral.n f en vegetation  es vegetación  fr végétation  
1752 climatologia ca velocitat del vent terme pral.n f en wind speed  es velocidad del viento  fr vitesse du vent  
1753 climatologia ca vent terme pral.n m en wind  es viento  fr vent  
1754 climatologia ca vent anabàtic terme pral.n m en anabatic wind  es viento anabático  fr vent anabatique  
1755 climatologia ca vent catabàtic terme pral.n m en katabatic wind  es viento catabático  fr vent catabatique  
1756 climatologia ca vent dominant terme pral.n m en prevailing wind  es viento dominante  fr vent dominant  fr vent régnant  
1757 climatologia ca vent fluix terme pral.n m en gentle breeze  es brisa débil  es flojo  fr petite brise  
1758 climatologia ca vent fluixet terme pral.n m en light breeze  es brisa muy débil  es flojito  fr légère brise  
1759 climatologia ca vent fort terme pral.n m en near gale  es frescachón  es viento fuerte  fr grand frais  
1760 climatologia ca vent fresc terme pral.n m en strong breeze  es brisa fuerte  es fresco  fr vent frais  
1761 climatologia ca vent fresquet terme pral.n m en fresh breeze  es brisa fresca  es fresquito  fr bonne brise  
1762 climatologia ca vent geostròfic terme pral.n m en geostrophic wind  es viento geostrófico  fr vent géostrophique  
1763 climatologia ca vent moderat terme pral.n m en moderate breeze  es bonancible  es brisa moderada  fr jolie brise  
1764 geomorfologia ca ventall submarí terme pral.n m en abyssal fan  en deep sea fan  en submarine cone  en submarine fan  es abanico submarino  fr cône sous-marin  fr éventail sous-marin  
1765 geomorfologia ca ventifacte terme pral.n m en ventifact  es ventifacto  fr ventifact  
1766 climatologia ca ventolina terme pral.n f en light air  es ventolina  fr très légère brise  
1767 climatologia ca vents de l'oest terme pral.n m pl en westerlies  es vientos del oeste  es westerlies  fr vents d'ouest  fr westerlies  
1768 biogeografia ca verneda terme pral.n f en alder grove  es alisal  es alisar  es aliseda  fr aulnaie  fr aunaie  
1769 classificació i tipus de sòls ca vertisol terme pral.n m en vertisol  es vertisol  es vertisuelo  fr vertisol  
1770 hidrologia ca veta terme pral.n f en runnel of water  es hilo de agua  fr filet d'eau  
1771 biogeografia ca vicari -ària terme pral.adj ca vicariant sin. compl.adj en vicariant  en vicarious  es vicaria  es vicariante  fr vicariant  fr vicariante  
1772 biogeografia ca vicariança terme pral.n f en vicariance  es vicarianza  fr vicariance  
1773 biogeografia ca vivaç terme pral.adj en perennial  es vivaz  fr vivace  
1774 geomorfologia ca volcà terme pral.n m en volcano  es volcán  fr volcan  
1775 geomorfologia ca volcà estrombolià terme pral.n m en Strombolian volcano  es volcán estromboliano  fr volcan strombolien  
1776 geomorfologia ca volcà hawaià terme pral.n m en Hawaiian volcano  es volcán hawaiano  fr volcan hawaïen  
1777 geomorfologia ca volcà peleà terme pral.n m en Pelean-type volcano  es volcán peleano  fr volcan péléen  
1778 geomorfologia ca volcà vulcanià terme pral.n m en vulcanian-type volcano  es volcán vulcaniano  fr volcan vulcanien  
1779 climatologia ca vorticitat terme pral.n f en vorticity  es vorticidad  fr tourbillon  
1780 geomorfologia ca vulcanisme terme pral.n m en vulcanism  es vulcanismo  fr volcanisme  
1781 climatologia ca xàfec terme pral.n m en cloudburst  es chaparrón  fr averse de pluie  
1782 climatologia ca xafogor terme pral.n f en sultriness  es bochorno  fr chaleur suffocante  fr hâle  
1783 climatologia ca xaloc terme pral.n m en scirocco  en sirocco  es siroco  fr sirocco  
1784 climatologia ca xaloc terme pral.n m en southeasterly wind  es jaloque  es sudeste  es viento sudeste  fr vent du sud-est  
1785 geomorfologia ca xarnera terme pral.n f en bend  en hinge  es charnela  fr charnière  
1786 hidrologia ca xarxa de drenatge terme pral.n f en drainage network  en drainage pattern  es red de drenaje  fr arrangement de réseau  fr configuration du réseau  
1787 hidrologia ca xarxa fluvial terme pral.n f ca xarxa hidrogràfica terme pral.n f en river system  es red fluvial  es red hidrográfica  fr réseau de drainage  fr réseau hydrographique  
1788 geomorfologia ca xebró terme pral.n m en flat iron  en flatiron  es chevron  fr chevron  fr fer à repasser  
1789 geomorfologia ca xemeneia terme pral.n f en pipe  en volcanic pipe  es chimenea  fr cheminée  
1790 biogeografia ca xeròfil -a terme pral.adj en xerophile  en xerophilous  es xerófilo  fr xérophile  
1791 biogeografia ca xeròfit terme pral.n m en xerophyte  es xerófito  fr xérophyte  
1792 hidrologia ca xot terme pral.n m en chott  en shott  es chott  fr chott  
1793 hidrologia ca xot terme pral.n m en chott  en shott  es chott  fr chott  
1794 geomorfologia ca yardang [tr] terme pral.n m en jardang  en yardang  es yardang  fr yardang  
1795 climatologia ca zona de convergència intertropical terme pral.n f ca ZCIT siglan f en intertropical convergence zone  en ICZ  en ITCZ  es zona de convergencia intertropical  es CIT  es ZCIT  fr zone de convergence intertropical  fr ZCI  
1796 climatologia ca zona climàtica terme pral.n f en climatic region  en climatic zone  es zona climática  fr zone climatique  
1797 hidrologia ca zona d'ablació terme pral.n f en ablation area  en ablation zone  es zona de ablación  fr zone d'ablation  
1798 hidrologia ca zona d'acumulació terme pral.n f en accumulation area  en accumulation zone  es zona de acumulación  fr aire d'alimentation  fr bassin d'alimentation  
1799 hidrologia ca zona d'aeració terme pral.n f ca zona no saturada terme pral.n f en aeration zone  en unsatured zone  en vadose zone  en zone of aeration  en zone of suspended water  es zona de aireación  es zona insaturada  es zona no saturada  fr zone aérée  fr zone d'aération  fr zone non saturée  
1800 hidrologia ca zona de capil·laritat terme pral.n f en capillary fringe  es zona capilar  fr zone capillaire  
1801 hidrologia ca zona de saturació terme pral.n f ca zona saturada terme pral.n f en saturated zone  en zone of saturation  es zona de saturación  es zona saturada  fr zone de saturation  fr zone saturée  
1802 climatologia ca zona glacial terme pral.n f en polar zone  es zona glacial  fr zone glaciale  fr zone polaire  
1803 hidrologia ca zona humida terme pral.n f en wetland  es humedal  es zona húmeda  fr milieu humide  fr zone humide  
1804 climatologia ca zona intertropical terme pral.n f ca zona tòrrida sin. compl.n f ca zona tropical sin. compl.n f en torrid zone  en tropical zone  es zona intertropical  es zona tórrida  es zona tropical  fr zone torride  
1805 biogeografia ca zona natural sensible terme pral.n f en capable natural area  en sensitive natural area  es zona natural sensible  fr zone naturelle sensible  
1806 climatologia ca zona temperada terme pral.n f en temperate zone  es zona templada  fr zone tempérée  
1807 biogeografia ca zonació terme pral.n f en zonation  es zonación  fr zonation  
1808 biogeografia ca zonació altitudinal terme pral.n f en altitudinal zonation  es zonación altitudinal  fr zonation en altitude  fr zonation verticale  
1809 biogeografia ca zoogeografia terme pral.n f en zoogeography  es zoogeografía  fr zoogéographie