Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca abassegament terme pral.n m es acopio  en store  
2 política > vectors > aigües ca abastament d'aigua terme pral.n m ca subministrament d'aigua terme pral.n m fr distribution d'eau  es abastecimiento de agua  es suministro de agua  en water supply  
3 conceptes generals ca abiòtic -a terme pral.adj es abiótico  en abiotic  
4 conceptes generals ca abiòtic -a terme pral.adj es abiótico  en abiotic  
5 política > vectors > aigües > tractaments ca desenduriment terme pral.n m ca ablaniment sin. compl.n m ca estovament sin. compl.n m es ablandamiento  en water softening  
6 política > vectors > residus > instal·lacions ca abocador terme pral.n m es vertedero  en dump  en dump site  en landfill  
7 política > vectors > residus > instal·lacions ca abocador clausurat terme pral.n m es vertedero clausurado  en closed landfill  
8 política > vectors > residus > instal·lacions ca dipòsit controlat terme pral.n m ca abocador controlat sin. compl.n m es vertedero controlado  en controlled landfill [GB]  en sanitary landfill [US]  
9 política > vectors > residus > instal·lacions ca abocador d'alta seguretat terme pral.n m es vertedero de alta seguridad  en landfill for hazardous waste  
10 política > vectors > residus > instal·lacions ca abocador incontrolat terme pral.n m es vertedero incontrolado  en open dump  en uncontrolled dump  
11 política > vectors > residus > tractaments ca abocament terme pral.n m es vertido  en dump  en dumping  
12 política > vectors > residus > tractaments ca abocament controlat terme pral.n m ca deposició controlada sin. compl.n f es deposición controlada  es vertido controlado  en controlled disposal  en controlled dumping  
13 política > vectors > residus > tractaments ca abocament incontrolat terme pral.n m ca deposició incontrolada sin. compl.n f es vertido incontrolado  en pirate waste dumping  en uncontrolled dumping  
14 política > vectors > residus > tractaments ca abocament zero terme pral.n m es vertido cero  en zero-discharge  
15 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca abrasió terme pral.n f es abrasión  en abrasion  
16 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca absorbent terme pral.n m fr absorbant  es absorbente  en absorbent  
17 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca absorbidor terme pral.n m fr absorbeur  es absorbedor  en absorber  
18 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca absorció terme pral.n f fr absorption  es absorción  en absorption  
19 política > vectors > soroll i vibracions ca absorció acústica terme pral.n f fr absorption acoustique  es absorción acústica  en acoustic absorption  en sound absorption  
20 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca accident terme pral.n m es accidente  en accident  
21 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca accident greu terme pral.n m fr accident grave  es accidente grave  en major accident  
22 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca àcid terme pral.n m fr acide  es ácido  en acid  
23 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca àcid -a terme pral.adj fr acide  es ácido  en acid  
24 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca àcid clorhídric terme pral.n m fr acide chlorhydrique  es ácido clorhídrico  en chlorhydric acid  for HCl  
25 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca àcid fluorhídric terme pral.n m fr acide fluorhydrique  es ácido fluorhídrico  en fluorhydric acid  for HF  
26 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca àcid nítric terme pral.n m fr acide nitrique  es ácido nítrico  en nitric acid  for HNO3  
27 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca àcid sulfhídric terme pral.n m fr acide sulfhydrique  es ácido sulfhídrico  en hydrosulphuric acid  for H2S  
28 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca àcid sulfúric terme pral.n m fr acide sulfurique  es ácido sulfúrico  en sulphuric acid  for H2SO4  
29 conceptes generals ca acidesa terme pral.n f es acidez  en acidity  
30 impacte ambiental > efectes ca acidificació terme pral.n f fr acidification  es acidificación  en acidification  
31 política > instruments i mesures de control ca acompliment ambiental terme pral.n m ca acompliment mediambiental sin. compl.n m es desempeño ambiental  en environmental performance  
32 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca acreixement terme pral.n m es acreción  es recrecimiento  
33 política > instruments i mesures de control ca activitat classificada terme pral.n f es actividad clasificada  en classified activity  
34 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca activitat extractiva terme pral.n f es actividad extractiva  en opencast mining  
35 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera terme pral.n f es actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera  
36 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca acumulació terme pral.n f fr accumulation  es acumulación  en accumulation  
37 política > vectors > residus ca anàlisi del cicle de vida terme pral.n f ca ACV siglan f es análisis del ciclo de vida  en life-cycle analysis  en LCA  
38 política > instruments i mesures de control ca adaptació terme pral.n m es adaptación  en adaptation  
39 conceptes generals ca additiu terme pral.n m es aditivo  en additive  
40 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca adequació morfològica terme pral.n f es adecuación morfológica  
41 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca adob terme pral.n m ca fertilitzant terme pral.n m fr engrais  fr fertilisant  es abono  es fertilizante  en fertilizer  
42 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca adsorbent terme pral.n m fr adsorbant  es adsorbente  en adsorbent  
43 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca adsorció terme pral.n f fr adsorption  es adsorción  en adsorption  
44 política > vectors > ambient atmosfèric ca advecció terme pral.n f fr advection  es advección  en advection  
45 política > vectors > aigües > tractaments ca aeració terme pral.n f fr aération  es aireación  en aeration  
46 conceptes generals ca aerobi terme pral.n m fr aérobie  es aerobio  en aerobe  en aerobium  
47 conceptes generals ca aerobi -òbia terme pral.adj es aerobio  en aerobic  
48 conceptes generals ca aeròbic -a terme pral.adj es aeróbico  en aerobic  
49 conceptes generals ca aerobiosi terme pral.n f es aerobiosis  en aerobiosis  
50 conceptes generals ca aerogenerador terme pral.n f es aerogenerador  en aerogenerator  en wind turbine generator  
51 política > vectors > ambient atmosfèric ca aerosol terme pral.n m fr aérosol  es aerosol  en aerosol  
52 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca esprai terme pral.n m ca aerosol sin. compl.n m es aerosol  en spray  
53 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca aerosol carbònic terme pral.n m es aerosol carbonáceo  en carbonaceous aerosol  
54 política > vectors > aigües ca afluent terme pral.n m ca riu tributari sin. compl.n m es afluente  en affluent  en tributary  en tributary river  
55 política > vectors > aigües ca afluent terme pral.n m es afluente  en affluent  en tributary  
56 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca aforament terme pral.n m fr jaugeage  fr mesure du débit  es aforo  en discharge measurement  
57 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca aforestació terme pral.n f fr boisement  es forestación  en afforestation  
58 política > vectors > aigües > tractaments ca agent de floculació terme pral.n m ca floculant sin. compl.n m fr floculant  es agente de floculación  es floculante  en flocculant  en flocculating agent  en flocculation agent  
59 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca agent oxidant terme pral.n m ca oxidant sin. compl.n m fr agent oxydant  fr oxydant  es agente oxidante  es oxidante  en oxidant  en oxydizing agent  
60 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca agent reductor terme pral.n m ca reductor sin. compl.n m fr agent réducteur  fr réducteur  es agente reductor  es reductor  en reducing agent  en reductant  
61 política > vectors > aigües ca agent tensioactiu terme pral.n m ca surfactant sin. compl.n m fr agent de surface  es agente tensioactivo  es surfactante  en surface-active agent  en surfactant  
62 política > vectors > aigües > tractaments ca aglomeració urbana terme pral.n f fr agglomération urbaine  es aglomeración urbana  en urban agglomeration  en urban settlement  
63 conceptes generals ca agricultura biològica terme pral.n f ca agricultura ecològica terme pral.n f fr agriculture biologique  es agricultura biológica  es agricultura ecológica  en organic farming  
64 conceptes generals ca agroquímica terme pral.n f es agroquímica  en agricultural chemistry  
65 política > vectors > sòls ca agroremediació terme pral.n f fr épandage agricole  fr épandage contrôlé  es biorremediación de superficie  es landfarming  en landfarming  
66 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca aguait terme pral.n m es observatorio de aves  en hide  
67 política > vectors > residus ca avaluació de l'impacte del cicle de vida terme pral.n f ca AICV siglan f es evaluación del impacto del ciclo de vida  es EICV  en life cycle impact assessment  en LCIA  
68 política > vectors > aigües ca aigua terme pral.n f fr eau  es agua  en water  
69 política > vectors > aigües ca aigua d'abastament terme pral.n f ca aigua de subministrament terme pral.n f fr eau de distribution  es agua de abastecimiento  es agua de suministro  en supply water  
70 política > vectors > aigües ca aigua potable terme pral.n f ca aigua de beure sin. compl.n f fr eau de boisson  fr eau potable  es agua de beber  es agua de boca  es agua potable  en drinking water  en potable water  
71 política > vectors > aigües ca aigua de pluja terme pral.n f ca aigua pluvial terme pral.n f fr eau pluviale  es agua de lluvia  es agua pluvial  en storm water  
72 política > vectors > aigües > tractaments ca aigua de procés terme pral.n f es agua de proceso  en process water  
73 política > vectors > aigües ca aigua de refrigeració terme pral.n f fr eau de refroidissement  es agua de refrigeración  en cooling water  
74 política > vectors > aigües ca aigua de rentatge terme pral.n f fr eau de lavage  es agua de lavado  en wash water  en washing water  
75 política > vectors > aigües ca aigua depurada terme pral.n f fr eau épurée  es agua depurada  en purified water  
76 política > vectors > aigües ca aigua industrial terme pral.n f fr eau industrielle  es agua industrial  en industrial water  
77 política > vectors > residus > tractaments ca aigua supercrítica terme pral.n f es agua supercrítica  en supercritical water  
78 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca aiguat terme pral.n m es aguacero  es lluvia torrencial  
79 política > vectors > aigües ca aigües agràries terme pral.n f pl es aguas agrarias  
80 política > vectors > aigües ca aigües continentals terme pral.n f pl ca aigües epicontinentals sin. compl.n f pl fr eaux continentales  es aguas continentales  en continental waters  en inland waters  
81 política > vectors > aigües ca aigües de bany terme pral.n f pl fr eaux de baignade  es aguas de baño  en bathing water  
82 política > vectors > residus ca oliasses terme pral.n f pl ca aigües de vegetació sin. compl.n f pl ca olianes sin. compl.n f pl es alpechín  es jámila  en olive oil mill effluent  
83 política > vectors > aigües ca aigües fecals terme pral.n f pl ca aigües negres sin. compl.n f pl fr eaux d'egoût  fr eaux fécales  es aguas fecales  es aguas negras  en faecal waters  en sewage  
84 política > vectors > aigües > tractaments ca aigües mares terme pral.n f pl es aguas madres  en mother liquors  
85 política > vectors > aigües ca aigües marines terme pral.n f pl fr eaux marines  es aguas marinas  en marine water  
86 política > vectors > aigües ca aigües residuals terme pral.n f pl fr eaux d'egoût  fr eaux résiduaires  fr eaux usées  es aguas residuales  en sewage  en sewage effluent  en waste water  en wastewater  
87 política > vectors > aigües ca aigües residuals brutes terme pral.n f pl fr eaux d'égout brutes  es aguas residuales crudas  en crude sewage  en crude wastewaters  en raw wastewaters  
88 política > vectors > aigües ca aigües residuals domèstiques terme pral.n f pl es aguas residuales domésticas  en domestic sewage  en house sewage  en household wastewaters  
89 política > vectors > aigües ca aigües residuals industrials terme pral.n f pl fr eaux d'égout industrielles  fr eaux résiduaires industrielles  es aguas residuales industriales  en industrial sewage  en industrial wastewaters  en trade wastes  
90 política > vectors > aigües ca aigües residuals urbanes terme pral.n f pl es aguas residuales urbanas  en urban wastewaters  
91 política > vectors > aigües ca aigües sanitàries terme pral.n f pl es aguas sanitarias  en sanitary sewage  
92 política > vectors > aigües ca aigües subterrànies terme pral.n f pl fr eaux souterraines  es aguas subterráneas  en ground water  en subterranian water  en underground water  
93 política > vectors > aigües ca aigües superficials terme pral.n f pl fr eaux de surface  fr eaux superficielles  es aguas superficiales  en surface waters  en surge waters  
94 política > vectors > soroll i vibracions ca aïllament acústic terme pral.n m fr isolement acoustique  es aislamiento acústico  en acoustic insulation  en sound reduction  en tansmission loss  
95 política > vectors > ambient atmosfèric ca aire terme pral.n m fr air  es aire  en air  
96 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca aire condicionat terme pral.n m fr air conditionné  es aire acondicionado  en conditioned air  
97 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca base terme pral.n f ca àlcali sin. compl.n m fr alcali  fr base  es álcali  es base  en alkali  en base  
98 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca alcalí -ina terme pral.adj fr alcalin  es alcalino  en alkaline  
99 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca formaldehid terme pral.n m ca aldehid fòrmic sin. compl.n m ca metanal sin. compl.n m fr formaldéhyde  es aldehído fórmico  es formaldehído  es metanal  en formaldehyde  en methanal  for HCHO  
100 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca allau terme pral.n f fr avalanche  es alud  es avalancha  en avalanche  
101 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca al·lergogen -ògena terme pral.adj ca al·lergen -èrgena sin. compl.adj fr allergène  es alergeno  en allergen  
102 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca al·lergogen terme pral.n m fr allergène  es alergeno  en allergen  
103 política > vectors > ambient atmosfèric ca ambient exterior terme pral.n m fr air ambiant  fr air extérieur  fr air libre  es aire ambiente  es ambiente exterior  en open air  en outdoor air  en outside air  
104 política > vectors > ambient atmosfèric ca ambient interior terme pral.n m fr air intérieur  es aire interior  es ambiente interior  en indoor air  
105 conceptes generals ca ambiental terme pral.adj ca mediambiental terme pral.adj fr environnemental  es ambiental  es medioambiental  en environmental  
106 conceptes generals ca ambientalisme terme pral.n m ca determinisme ambiental sin. compl.n m es ambientalismo  es determinismo ambiental  en environmentalism  en environmentalism determinism  
107 conceptes generals ca ambientalista terme pral.n m es ambientalista  en environmentalist  
108 conceptes generals ca ambientalització terme pral.n f es ambientalización  en environmentalization  
109 conceptes generals ca ambientòleg | ambientòloga terme pral.n es ambientólogo  en environmentalist  
110 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca asbest terme pral.n m ca amiant sin. compl.n m fr amiante  fr asbeste  es amianto  es asbesto  en asbestos  
111 conceptes generals ca anaerobi terme pral.n m fr anaérobie  es anaerobio  en anaerobe  en anaerobium  
112 conceptes generals ca anaerobi -òbia terme pral.adj es anaeróbico  en anaerobic  
113 conceptes generals ca anaeròbic -a terme pral.adj es anaeróbico  en anaerobic  
114 conceptes generals ca anaerobiosi terme pral.n f es anaerobiosis  en anaerobiosis  
115 política > instruments i mesures de control ca anàlisi d'inventari terme pral.n f es análisis de inventario  
116 política > vectors > residus ca anàlisi de l'inventari del cicle de vida terme pral.n f ca ICV siglan m es análisis del inventario del ciclo de vida  es ICV  en life cycle inventory analys  en LCI  
117 política > vectors > residus > tractaments ca caracterització de residus terme pral.n f ca anàlisi de residus sin. compl.n f es análisis de residuos  es caracterización de residuos  en waste analysis  
118 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca anàlisi remota terme pral.n f es análisis remoto  en remote monitoring technique  
119 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca analitzador de gasos terme pral.n m fr analyseur de gaz  es analizador de gases  en gas analyzer  
120 conceptes generals ca anemòmetre terme pral.n m fr anémomètre  es anemómetro  en anemometer  
121 conceptes generals ca anemoscopi terme pral.n m es anemoscopio  en anemoscope  
122 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca diòxid de carboni terme pral.n m ca anhídrid carbònic sin. compl.n m fr dioxyde de carbone  es anhídrido carbónico  es dióxido de carbono  en carbon dioxide  for CO2  
123 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca diòxid de sofre terme pral.n m ca anhídrid sulfurós sin. compl.n m fr dioxyde de soufre  es anhídrido sulfuroso  es dióxido de azufre  en sulphur dioxide  for SO2  
124 conceptes generals ca anticicló terme pral.n m es alta  es anticiclón  en anticyclone  en high  
125 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca antidetonant terme pral.n m es aditivo antidetonante  es antidetonante  en antiknock  en antiknock agent  
126 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca antimoni terme pral.n m fr antimoine  es antimonio  en antimony  
127 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca antròpic -a terme pral.adj fr anthropique  es antrópico  en anthropic  
128 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca antropogènic -a terme pral.adj fr anthropogène  es antropogénico  es antropógeno  en anthropogenic  
129 política > vectors > residus > mostreig i anàlisi ca AOX terme pral.n m es AOX  en AOX  
130 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca aqüicultura terme pral.n f fr aquaculture  fr aquiculture  es acuicultura  en aquaculture  en aquiculture  
131 política > vectors > aigües ca aqüífer terme pral.n m fr aquifère  es acuífero  en aquifer  en water-bearing  
132 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca espai natural protegit terme pral.n m ca àrea protegida sin. compl.n f fr aire protegée  fr zone protégée  es área protegida  es espacio natural protegido  en protected area  en protected natural area  
133 política > vectors > residus > tractaments ca àrid reciclat terme pral.n m es árido reciclado  en recycled arid  
134 impacte ambiental > efectes ca aridesa terme pral.n f ca ariditat sin. compl.n f fr aridité  es aridez  en aridity  en dryness  
135 conceptes generals ca arquitectura bioclimàtica terme pral.n f es arquitectura bioclimática  en bioclimatic architecture  
136 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca arsènic terme pral.n m fr arsénic  es arsénico  en arsenic  
137 política > instruments i mesures de control ca aspecte ambiental terme pral.n m ca aspecte mediambiental sin. compl.n m es aspecto ambiental  en environmental aspect  
138 política > vectors > residus > mostreig i anàlisi ca assaig de lixiviació terme pral.n m ca test de lixiviació terme pral.n m fr essai de lixiviation  es ensayo de lixiviación  es test de lixiviación  en leaching test  
139 política > vectors > residus > tractaments ca assecatge solar terme pral.n m es secado solar  en solar drying  
140 conceptes generals ca astenosfera terme pral.n f es astenosfera  en asthenosphere  
141 política > vectors > soroll i vibracions ca atenuació acústica terme pral.n f fr atténuation acoustique  es atenuación acústica  en attenuation  en sound attenuation  
142 política > vectors > sòls ca atenuació natural terme pral.n f ca bioatenuació sin. compl.n m es atenuación natural  es bioatenuación  en natural attenuation  
143 política > vectors > ambient atmosfèric ca atmosfera terme pral.n f fr atmosphère  es atmósfera  en atmosphere  
144 política > instruments i mesures de control ca auditor ambiental | auditora ambiental terme pral.n m, f es auditor ambiental  
145 política > instruments i mesures de control ca auditoria ambiental terme pral.n f ca auditoria ecològica sin. compl.n f ca ecoauditoria sin. compl.n f fr audit d'environnement  fr audit d'impact sur l'environnement  fr audit écologique  es auditoría ambiental  es auditoría ecológica  es ecoauditoría  en eco-audit  en eco-auditing  en environmental audit  
146 política > instruments i mesures de control ca auditoria ambiental sectorial terme pral.n f es auditoría ambiental sectorial  
147 política > instruments i mesures de control ca auditoria de residus i emissions terme pral.n f fr audit des déchets  es auditoría de residuos y emisiones  en waste audit  en waste auditing  
148 política > vectors > residus > instal·lacions ca autoclau terme pral.n f es autoclave  en autoclave  
149 política > vectors > residus > tractaments ca autocompostatge terme pral.n m es autocompostaje  en home composting  
150 política > instruments i mesures de control ca autodeclaració ambiental terme pral.n f ca etiqueta ecològica de tipus II sin. compl.n f es autodeclaración ambiental  en self-declared environmental claim  
151 política > vectors > aigües ca autodepuració terme pral.n f fr auto-épuration  fr autoépuration  es autodepuración  en natural purification  en self-purification  
152 conceptes generals ca autoecologia terme pral.n f es autecología  es autoecología  en autecology  en autoecology  
153 política > instruments i mesures de control ca autorització ambiental terme pral.n f ca autorització mediambiental sin. compl.n f es autorización ambiental  en environmental authorisation  en environmental authorization  en environmental permit  
154 política > instruments i mesures de control ca avaluació ambiental terme pral.n f ca avaluació mediambiental sin. compl.n f es evaluación ambiental  en environmental assessment  
155 política > instruments i mesures de control ca avaluació d'impacte ambiental terme pral.n f fr étude d'impact sur l'environnement  es evaluación de impacto ambiental  en environmental impact assessment  
156 política > vectors > residus > tractaments ca avaluació de riscs terme pral.n f fr évaluation des risques  es evaluación de riesgos  en risk assessment  
157 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca revinguda terme pral.n f ca avinguda sin. compl.n f fr avalaison  fr crue brutale  fr crue éclair  es avenida  
158 conceptes generals ca bacteri terme pral.n m fr bactérie  es bacteria  en bacterium  
159 conceptes generals ca depressió atmosfèrica terme pral.n f ca baixa sin. compl.n f ca cicló sin. compl.n m es baja  es borrasca  es ciclón  es depresión atmosférica  en cyclone  en depression  en low  
160 política > vectors > residus > instal·lacions ca baixant d'escombraries terme pral.n m fr dévaloir  fr vide-ordures  es conducto de vertido  es tragabasuras  en garbage chute  en refuse chute  en rubbish chutte  en trash chutte  
161 política > instruments i mesures de control ca balanç de matèria terme pral.n m fr rapport de masse initiale/finale  es balance de materia  en materials balance  
162 política > vectors > ambient atmosfèric ca balanç de radiació solar terme pral.n m es balance de radiación solar  en solar radiation balance  
163 política > vectors > ambient atmosfèric ca balanç radiatiu terrestre terme pral.n m ca balanç de radiació terrestre sin. compl.n m fr bilan du rayonnement solaire  fr bilan radiatif du système terre-atmosphère  es balance de radiación terrestre  es balance radiativo  en Earth's radiative balance  en radiation balance of the Earth-atmosphere system  en terrestrial radiation balance  
164 política > vectors > residus ca balanç ecològic terme pral.n m ca ecobalanç sin. compl.n m es balance ecológico  es ecobalance  en eco-balance  en ecological balance  
165 política > instruments i mesures de control ca bandera blava terme pral.n f es bandera azul  en blue flag  
166 conceptes generals ca baròmetre terme pral.n m fr baromètre  es barómetro  en barometer  
167 política > vectors > residus > instal·lacions ca barrejadora de residus terme pral.n f ca mescladora de residus terme pral.n f es mezcladora de residuos  en waste mixer  
168 política > vectors > soroll i vibracions ca barrera acústica terme pral.n f es barrera acústica  en noise barrier  
169 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca barrera ecològica terme pral.n f es barrera ecológica  en ecological barrier  
170 política > vectors > sòls ca basicitat terme pral.n f es basicidad  en basicity  
171 política > vectors > residus > instal·lacions ca bassa de lixiviats terme pral.n f fr bassin de lixiviats  es balsa de lixiviados  en leaching pond  en lixiviation basin  
172 política > vectors > residus > instal·lacions ca bassa de purins terme pral.n f fr cuve à lisier  fr tonne à lisier  es balsa de purín  en slurry store  en slurry tank  
173 política > vectors > residus ca bateria d'acumuladors terme pral.n f ca bateria sin. compl.n f ca bateria elèctrica sin. compl.n f fr batterie  fr batterie d'accumulateurs  es batería  es batería de acumuladores  es batería eléctrica  en battery  en electric battery  en storage battery  
174 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca bec d'ànec terme pral.n m es pico de flauta  
175 política > vectors > radiacions ca becquerel terme pral.n m fr becquerel  es becquerel  en becquerel  
176 política > vectors > soroll i vibracions ca bel terme pral.n m fr bel  es belio  en bel  
177 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca benzè terme pral.n m fr benzène  es benceno  en benzene  for C6H6  
178 política > vectors > residus > tractaments ca bescanvi iònic terme pral.n m es intercambio iónico  en ion exchange  
179 política > vectors > residus > tractaments ca bidó terme pral.n m es bidón  en drum  
180 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca bifenil polibromat terme pral.n m ca polibromobifenil sin. compl.n m ca PBB siglan m fr biphényle polybromé  fr polybromobiphényle  fr PBB  es bifenilo polibromado  es polibromobifenilo  es PBB  en polybrominated biphenyl  en polybromobiphenyl  en PBB  
181 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca bifenil policlorat terme pral.n m ca policlorobifenil sin. compl.n m ca PCB siglan m fr biphényle polychloré  fr polychlorobiphényle  fr PCB  es bifenilo policlorado  es policlorobifenilo  es PCB  en polychlorinated biphenyl  en polychlorobiphenyl  en PCB  
182 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca bioacumulable terme pral.adj fr bioaccumulable  es bioacumulable  en bioaccumulable  
183 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca bioacumulació terme pral.n f fr bioaccumulation  es bioacumulación  en bioaccumulation  
184 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca biobutanol terme pral.n m es biobutanol  en biobutanol  
185 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca biocarbó terme pral.n m es biocarbón  en biochar  
186 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca biocarburant terme pral.n m es biocarburante  en biofuel  
187 conceptes generals ca biocenosi terme pral.n f ca comunitat biòtica terme pral.n f fr biocénose  fr biocoenose  fr communauté  fr communauté biotique  es biocenosis  es comunidad  es comunidad biótica  en biocenosis  en biocoenosis  en biotic community  en community  
188 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca biocida terme pral.n m es biocida  en biocide  
189 conceptes generals ca bioclima terme pral.n m es bioclima  en bioclimate  
190 conceptes generals ca bioclimatologia terme pral.n f es bioclimatología  en bioclimatology  
191 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca biocombustible terme pral.n m es biocombustible  en biofuel  
192 política > vectors > residus > tractaments ca bioconversió terme pral.n f es bioconversión  en bioconversion  
193 conceptes generals ca biodegradabilitat terme pral.n f es biodegradabilidad  en biodegradability  
194 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca biodegradable terme pral.adj fr biodégradable  es biodegradable  en biodegradable  
195 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca biodegradació terme pral.n f es biodegradación  en biodegradation  
196 conceptes generals ca biodeterioració terme pral.n f es biodeterioración  es deterioro biológico  en biodeterioration  
197 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca biodièsel terme pral.n m ca combustible biodièsel terme pral.n m es biodiésel  es combustible biodiésel  en biodiesel  
198 política > vectors > aigües > tractaments ca biodispersant terme pral.n m es biodispersante  en biodispersant  
199 política > vectors > sòls ca biodisponibilitat terme pral.n f es biodisponibilidad  en bioavailability  
200 conceptes generals ca biodiversitat terme pral.n f ca diversitat biològica terme pral.n f fr biodiversité  fr diversité biologique  es biodiversidad  es diversidad biológica  en biodiversity  en biological diversity  
201 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca bioenergia terme pral.n f es bioenergía  en bioenergy  
202 política > vectors > sòls ca bioenginyeria del sòl terme pral.n f es bioingeniería del suelo  en soil bioengineering  
203 política > vectors > residus > tractaments ca bioestabilització terme pral.n f es bioestabilización  en biostabilisation  en biostabilization  
204 política > vectors > residus > tractaments ca bioestabilitzat terme pral.n m ca material bioestabilitzat terme pral.n m es bioestabilizado  es material bioestabilizado  en bioestabilised material  en bioestabilized material  en biostabilised  en biostabilized  
205 política > vectors > sòls ca bioestimulació terme pral.n f fr biostimulation  es bioestimulación  en biostimulation  
206 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca bioetanol terme pral.n m es bioetanol  en bioethanol  
207 política > vectors > aigües > tractaments ca biofilm terme pral.n m es biofilm  es biofilme  es biopelícula  es película biológica  en biofilm  
208 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca filtre biològic terme pral.n m ca biofiltre sin. compl.n m fr biofiltre  es biofiltro  es filtro biológico  en biofilter  en biologic filter  
209 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca biogàs terme pral.n m fr biogaz  es biogás  en biogas  
210 política > vectors > residus > tractaments ca biogasificació terme pral.n f es biogasificación  en biogasification  
211 conceptes generals ca biogènic -a terme pral.adj es biogénico  en biogenic  
212 conceptes generals ca ecosistema terme pral.n m ca biogeocenosi sin. compl.n f fr biogéocénoce  fr biogéocénose  fr écosystème  es biogeocenosis  es ecosistema  en biogeocenosis  en ecosystem  
213 conceptes generals ca biogeografia terme pral.n f es biogeografía  en biogeography  
214 política > instruments i mesures de control ca indicador ecològic terme pral.n m ca bioindicador sin. compl.n m ca indicador biològic sin. compl.n m fr bio-indicateur  fr indicateur biologique  fr indicateur écologique  es bioindicador  es indicador biológico  es indicador ecológico  en bio-indicator  en biological indicator  en ecological indicator  
215 conceptes generals ca bioma terme pral.n m es bioma  en biome  
216 conceptes generals ca biomassa terme pral.n f fr biomasse  es biomasa  en biomass  
217 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca biooli terme pral.n m es bioaceite  en bio-oil  
218 política > vectors > sòls ca biopila terme pral.n f es biopila  en bioheap  en biopile  
219 conceptes generals ca bioplàstic terme pral.n m es bioplástico  en biomass plastic  
220 política > vectors > residus > instal·lacions ca digestor terme pral.n m ca bioreactor sin. compl.n m ca reactor biològic sin. compl.n m es digestor  en digester  
221 política > vectors > sòls ca bioreforç terme pral.n m fr bioaddition  fr bioaugmentation  fr biorenforcement  es bioadición  es bioaumentación  es bioincremento  en bioaddition  en bioaugmentation  
222 política > vectors > residus > tractaments ca bioremediació terme pral.n f es biorremediación  en bioremediation  
223 política > vectors > residus > tractaments ca bioremediador terme pral.n m fr agent de biodépollution  fr agent décontaminant  fr agent dépolluant  fr nettoyant biologique  es bioremedio  en bioremediator  
224 política > vectors > residus ca bioresidu terme pral.n m es biorresiduo  es desecho biológico  en biowaste  
225 conceptes generals ca biosfera terme pral.n f ca ecosfera sin. compl.n f fr biosphère  fr écosphère  es biosfera  es ecosfera  en biosphere  en ecosphere  
226 política > vectors > residus ca biosòlid terme pral.n m es biosólido  en biosolid  
227 conceptes generals ca biota terme pral.n f fr biote  es biota  en biota  
228 conceptes generals ca biotecnologia terme pral.n f fr biotechnologie  es biotecnología  en biotechnology  
229 conceptes generals ca biòtop terme pral.n m fr biotope  es biotopo  en biotope  
230 política > vectors > sòls ca bioventilació terme pral.n f fr bioaération  fr bioventilation  es bioventeo  es bioventilación  en bioventing  
231 política > vectors > radiacions ca blindatge terme pral.n m fr écran  es blindaje  en screen  en shield  
232 política > vectors > radiacions ca blindatge biològic terme pral.n m fr écran biologique  es blindaje biológico  en biological shielding  
233 impacte ambiental > efectes ca boirum terme pral.n m fr smog  es niebla contaminante  es niebla tóxica  es smog  en smog  
234 impacte ambiental > efectes ca boirum fotoquímic terme pral.n m es niebla contaminante fotoquímica  es smog fotoquímico  en oxydant smog  en photochemical smog  
235 política > vectors > sòls ca bombament terme pral.n m es bombeo  en pumping  
236 política > vectors > llum ca làmpada incandescent terme pral.n f ca bombeta sin. compl.n f ca làmpada d'incandescència sin. compl.n f es bombilla  es lámpara de incandescencia  es lámpara incandescente  en incandescent lamp  en incandescent light bulb  en incandescent light globe  
237 política > vectors > residus > tractaments ca bones pràctiques terme pral.n f pl es buenas prácticas  en good housekeeping  en good operating practices  
238 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca flascó rentador de gasos terme pral.n m ca borbollador sin. compl.n m fr barboteur  es barboteador  es frasco lavador de gases  en bubble washer  en bubbler  en impinger  
239 política > vectors > residus > tractaments ca borsa de subproductes terme pral.n f ca borsa de residus sin. compl.n f fr bourse de déchets  es bolsa de residuos  en surplus materials exchange  en waste exchange  en waste materials exchange  
240 conceptes generals ca bosc terme pral.n m es bosque  en forest  
241 conceptes generals ca bosc de ribera terme pral.n m es bosque de ribera  en bank forest  
242 política > instruments i mesures de control ca document de referència de millors tècniques disponibles terme pral.n m ca BREF siglan m es BREF  es documento de referencia de mejores técnicas disponibles  en BAT Reference Document  en Best Available Techniques Reference Document  
243 política > vectors > llum ca brillantor del fons de cel terme pral.n m es brillo del fondo de cielo  en sky brightness  
244 política > vectors > residus ca brisa terme pral.n f es brisa  es casca  es orujo  en dregs of grapes  en marc  
245 política > vectors > residus ca escombraries terme pral.n f pl ca brossa sin. compl.n f es basura  en garbage  
246 política > vectors > residus > instal·lacions ca bústia terme pral.n f es buzón  en disposal box  en reception bin  
247 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca butanol terme pral.n m es butanol  en butanol  
248 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca cabal terme pral.n m ca dèbit sin. compl.n m fr débit  es caudal  es débito  en discharge  en flow  
249 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca cabal ecològic terme pral.n m ca cabal de manteniment sin. compl.n m es caudal ecológico  en ecological flow  
250 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca cabalímetre terme pral.n m fr débitmètre  es caudalímetro  en flow meter  en flowmeter  en rate-of-flow indicator  
251 política > vectors > soroll i vibracions ca cadastre de soroll terme pral.n m fr cadastre de bruit  es catastro de ruido  en noise limits  
252 conceptes generals ca cadena alimentària terme pral.n f ca cadena de nutrició sin. compl.n f ca cadena tròfica sin. compl.n f ca xarxa tròfica sin. compl.n f fr chaîne alimentaire  fr chaîne trophique  fr réseau trophique  es cadena alimentaria  es cadena trófica  es red trófica  en food chain  en trophic structure  en trophic system  
253 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca cadmi terme pral.n m fr cadmium  es cadmio  en cadmium  
254 política > vectors > residus > mostreig i anàlisi ca cala terme pral.n f ca escandall sin. compl.n m es calicata  es cata  en soil pit  
255 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca calamarsa terme pral.n f fr granules de glace  fr grésil  es hielo granulado  en ice pellets  
256 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca calamarsada terme pral.n f es granizada  en hailstorm  
257 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca calcinació terme pral.n f es calcinación  en calcination  
258 política > vectors > residus > instal·lacions ca caldera de recuperació terme pral.n f es caldera de recuperación  en waste-heat boiler  
259 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca calefacció terme pral.n f fr chauffage  es calefacción  en heating  
260 política > vectors > soroll i vibracions ca calibrador acústic terme pral.n m es calibrador acústico  en sound level calibrator  
261 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca calibratge terme pral.n m fr jaugeage  es calibración  es calibrado  en calibration  en gauging  
262 conceptes generals ca calor terme pral.n f fr chaleur  es calor  en heat  
263 política > vectors > residus > instal·lacions ca cambra de combustió terme pral.n f es cámara de combustión  en combustion chamber  
264 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca cambra de sedimentació terme pral.n f ca cambra de decantació sin. compl.n f fr chambre de sédimentation  es cámara de precipitación  es cámara de sedimentación  en gravity settling chamber  
265 política > vectors > residus > instal·lacions ca cambra de postcombustió terme pral.n f es cámara de postcombustión  en after-burner  
266 política > vectors > soroll i vibracions ca camp acústic terme pral.n m es campo acústico  es campo sonoro  en sound field  
267 política > vectors > soroll i vibracions ca camp d'audibilitat terme pral.n m es campo de audibilidad  en acoustic range perception  
268 política > vectors > soroll i vibracions ca camp difús terme pral.n m fr champ diffus  es campo difuso  en diffuse field  
269 política > vectors > soroll i vibracions ca camp lliure terme pral.n m es campo libre  en free field  
270 política > vectors > soroll i vibracions ca camp reverberant terme pral.n m es campo reverberante  en reverberant field  
271 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca cancerigen -ígena terme pral.adj ca carcinogen -ògena sin. compl.adj fr cancérigène  fr cancérogène  fr carcinogène  es cancerígeno  es carcinógeno  en carcinogen  en carcinogenic  
272 política > vectors > llum ca candela terme pral.n f es candela  en candela  sbl cd  
273 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca cànon de l'aigua terme pral.n m es cánon del agua  en water rate  en water tariff  
274 política > vectors > residus > tractaments ca cànon de residus terme pral.n m es canon de residuos  en waste charge  
275 impacte ambiental > efectes ca canvi climàtic terme pral.n m fr changement climatique  es cambio climático  en climate change  en climatic change  
276 política > vectors > residus > tractaments ca canvi de materials terme pral.n m es cambio de materiales  en input material change  en material change  
277 política > vectors > residus > tractaments ca canvi de procés terme pral.n m ca modificació de procés terme pral.n f es cambio de proceso  es modificación de proceso  en process change  
278 política > vectors > residus > tractaments ca canvi de producte terme pral.n m ca modificació de producte terme pral.n f es cambio de producto  es modificación de producto  en product change  en product modification  
279 impacte ambiental > efectes ca canvi global terme pral.n m fr changement à l'échelle planétaire  fr changement mondial  es cambio global  en global change  en global environment change  
280 política > vectors > ambient atmosfèric ca capa d'inversió tèrmica terme pral.n f fr couche d'inversion  es capa de inversión térmica  en inversion layer  
281 política > vectors > ambient atmosfèric ca capa d'ozó terme pral.n f ca ozonosfera terme pral.n f fr couche d'ozone  fr ozonosphère  es capa de ozono  es ozonosfera  en ozone layer  en ozonosphere  
282 política > vectors > ambient atmosfèric ca capa de barreja terme pral.n f es capa de mezcla  en mixing layer  
283 política > vectors > ambient atmosfèric ca capa límit planetària terme pral.n f ca capa límit sin. compl.n f fr couche limite  fr couche-limite planétaire  es capa límite  es capa límite planetaria  es capa limítrofe  en boundary layer  en planetary boundary layer  
284 política > vectors > aigües ca capacitat d'autodepuració terme pral.n f fr capacité d'auto-épuration  fr pouvoir auto-épurant  es capacidad de autodepuración  en assimilative capacity  en self-purification capacity  
285 política > vectors > sòls ca capacitat de camp terme pral.n f ca CC siglan f es capacidad de campo  es CC  en field capacity  en FC  
286 conceptes generals ca capacitat de càrrega terme pral.n f es capacidad de carga  en carrying capacity  
287 política > vectors > aigües ca captació d'aigua terme pral.n f fr captage d'eau  es captación de agua  en water catchment  en water harnessing  
288 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca captador d'alt volum terme pral.n m fr échantillonneur à grand volume  es captador de alto volumen  en high-volume sampler  
289 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca captador de baix volum terme pral.n m ca captador de petit volum sin. compl.n m fr échantillonneur à faible volume  es captador de bajo volumen  es captador de pequeño volumen  en low-volume sampler  
290 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca captador de partícules sedimentables terme pral.n m es captador de partículas sedimentables  
291 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca captador de volum mitjà terme pral.n m es captador de medio volumen  
292 conceptes generals ca captador solar terme pral.n m fr capteur solaire  fr collecteur solaire  es captador solar  es colector solar  en solar collector  
293 política > vectors > ambient atmosfèric ca captura de diòxid de carboni terme pral.n f es captura de dióxido de carbono  en carbon dioxide capture  
294 política > vectors > ambient atmosfèric ca captura i emmagatzematge de diòxid de carboni terme pral.n f es captura y almacenaje de dióxido de carbono  en carbon capture and sequestration  
295 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca carbó terme pral.n m fr charbon  es carbón  en coal  
296 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca carbó activat terme pral.n m ca carbó actiu sin. compl.n m fr charbon actif  fr charbon activé  es carbón activado  es carbón activo  en activated carbon  en activated charcoal  
297 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca carbó de coc terme pral.n m ca coc sin. compl.n m fr coke  es coque  en coke  
298 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca carbó mineral terme pral.n m ca carbó de pedra sin. compl.n m es carbón mineral  en coal  en mineral carbon  
299 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca carbó vegetal terme pral.n m fr charbon de bois  es carbón vegetal  en charcoal  
300 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca carboni negre terme pral.n m es carbono negro  en black carbon  en BC  
301 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca carboni orgànic total terme pral.n m ca COT siglan m fr carbone organique total  fr COT  es carbono orgánico total  es COT  en total organic carbon  en TOC  
302 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca carburant terme pral.n m fr carburant  es carburante  en motor fuel  
303 política > vectors > residus ca carnassa terme pral.n f es carnaza  en fleshings  
304 impacte ambiental > agents contaminants ca càrrega contaminant terme pral.n f fr charge polluante  es carga contaminante  en pollutional load  
305 política > instruments i mesures de control ca càrrega crítica terme pral.n f es carga crítica  en critical load  
306 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca càrrega orgànica terme pral.n f fr charge organique  es carga orgánica  en organic load  
307 conceptes generals ca mapa del temps terme pral.n m ca carta del temps sin. compl.n f fr carte du temps  fr carte météorologique  es carta del tiempo  es mapa del tiempo  en weather chart  en weather map  
308 política > vectors > residus ca cartó terme pral.n m ca cartró terme pral.n m fr carton  es cartón  en cardboard  en millboard  en pasteboard  
309 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca catalitzador terme pral.n m fr catalyseur  es catalizador  en catalyst  
310 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca convertidor catalític terme pral.n m ca catalitzador sin. compl.n m fr catalyseur  fr pot catalytique  es catalizador  es convertidor catalítico  es convertor catalítico  en catalyst  en catalytic convertor  en catalyzer  
311 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca catalitzador de tres vies terme pral.n m ca catalitzador triple sin. compl.n m fr catalyseur à trois voies  fr catalyseur trifonctionnel  es catalizador de tres vías  es catalizador trifásico  en three-way catalyst  en three-way catalyzer  
312 impacte ambiental > efectes ca catàstrofe ecològica terme pral.n f fr catastrophe écologique  es catástrofe ecológica  en ecological disaster  
313 impacte ambiental > efectes ca catàstrofe natural terme pral.n f fr catastrophe naturelle  es catástrofe natural  es desastre natural  en natural disaster  
314 impacte ambiental > efectes ca catàstrofe tecnològica terme pral.n f fr catastrophe technologique  es catástrofe tecnológica  en technological disaster  
315 impacte ambiental > efectes ca categoria d'impacte terme pral.n f es categoría de impacto  en impact category  
316 política > vectors > residus > tractaments ca combustible derivat de residus terme pral.n m ca CDR siglan m es combustible derivado de desperdicios  es CCD  en refuse-derived fuel  en residue-derived fuel  en waste-derived fuel  en RDF  en WDF  
317 política > vectors > residus > instal·lacions ca cel·la terme pral.n f fr cellule d'une décharge  es celda  en cell  
318 política > vectors > residus > instal·lacions ca cementiri nuclear terme pral.n m es cementerio nuclear  en burial graveyard  en burial ground  en radioactive burial ground  
319 política > vectors > residus ca cendra terme pral.n f fr cendre  es ceniza  en ash  
320 política > vectors > residus ca cendra volant terme pral.n f ca cendres volants terme pral.n f pl fr cendre volante  es ceniza voladora  es ceniza volante  es ceniza volátil  en fly ash  en flying ash  
321 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca central elèctrica terme pral.n f fr centrale électrique  es central eléctrica  en power plant  en power station  
322 conceptes generals ca central eòlica terme pral.n f fr centrale éolienne  es central eólica  en wind power station  
323 conceptes generals ca central geotèrmica terme pral.n f fr centrale géothermique  es central geotérmica  en geothermal power station  
324 conceptes generals ca central heliotèrmica terme pral.n f ca central heliotermodinàmica sin. compl.n f fr centrale héliothermique  fr centrale héliothermodynamique  es central heliotérmica  es central solar termoeléctrica  en solar thermal power station  en thermomechanical solar power station  
325 conceptes generals ca central hidroelèctrica terme pral.n f ca central hidràulica sin. compl.n f fr centrale hidraulique  fr centrale hydroélectrique  es central hidráulica  es central hidroeléctrica  en hydroelectric power station  en water power station  
326 conceptes generals ca central mareomotriu terme pral.n f fr centrale marémotrice  es central mareomotriz  en tidal power station  
327 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca central nuclear terme pral.n f ca central termonuclear sin. compl.n f fr centrale nucléaire  es central nuclear  es central termonuclear  en nuclear power station  
328 conceptes generals ca central solar terme pral.n f fr centrale solaire  es central solar  en solar power station  
329 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca central tèrmica terme pral.n f ca central termoelèctrica terme pral.n f fr centrale thermique  es central térmica  es central termoeléctrica  en heat-electric station  en thermal power station  en thermoelectric station  
330 política > vectors > residus > instal·lacions ca centre de recollida i descontaminació de VFU terme pral.n m es centro de recogida y descontaminación de VFU  
331 política > vectors > residus > instal·lacions ca centre de recollida i transferència terme pral.n m ca CRT siglan m es centro de recogida y transferencia  es CRT  en collection and transfer centre  
332 política > vectors > residus > instal·lacions ca centre de recuperació de VFU terme pral.n m es centro de recuperación de VFU  
333 política > vectors > residus > instal·lacions ca centrifugadora terme pral.n f ca centrífuga sin. compl.n f fr centrifugeur  es centrifugadora  en centrifuge  
334 política > vectors > aigües > tractaments ca centrifugació terme pral.n f fr centrifugation  es centrifugación  en centrifugal dewatering  en centrifugal process  
335 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca clorofluorocarboni terme pral.n m ca clorofluorocarbur terme pral.n m ca CFC siglan m fr chlorofluorocarbone  fr chlorofluorocarbure  fr composé chlorofluorocarboné  fr hydrocarbure chlorofluoré  fr CFC  es clorofluorocarbono  es clorofluorocarburo  es CFC  en chlorofluorocarbon  en CFC  
336 conceptes generals ca cicle biogeoquímic terme pral.n m fr cycle biogéochimique  es ciclo biogeoquímico  en biogeochemical cycle  
337 política > vectors > aigües ca cicle de l'aigua terme pral.n m ca cicle hidrològic terme pral.n m fr cycle de l'eau  fr cycle hydrologique  es ciclo del agua  es ciclo hidrológico  en hydrologic cycle  en hydrological cycle  en water cycle  
338 conceptes generals ca cicle de l'oxigen terme pral.n m fr cycle de l'oxygène  es ciclo del oxígeno  en oxigen cycle  
339 conceptes generals ca cicle de vida terme pral.n m es ciclo de vida  en life cycle  
340 conceptes generals ca cicle del carboni terme pral.n m fr cycle du carbone  es ciclo del carbono  en carbon cycle  en circulation of carbon  
341 conceptes generals ca cicle del nitrogen terme pral.n m es ciclo del nitrógeno  en nitrogen cycle  
342 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca cicló terme pral.n m ca col·lector centrífug sin. compl.n m ca separador ciclònic sin. compl.n m fr collecteur cyclonique  fr cyclone  es ciclón  es colector centrífugo  es separador ciclónico  en centrifugal separator  en cyclone  en cyclonic collector  
343 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca cicló tropical terme pral.n m fr cyclone tropical  es ciclón tropical  en tropical cyclone  
344 conceptes generals ca ciències ambientals terme pral.n f pl fr sciences de l'environnement  es ciencias ambientales  es ciencias del ambiente  en environmental science  
345 política > vectors > residus > instal·lacions ca cinta de triatge terme pral.n f es cinta de triaje  en recycling conveyor  
346 política > vectors > residus > instal·lacions ca cinta transportadora terme pral.n f es banda transportadora  es cinta transportadora  en conveyor belt  
347 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca cinturó verd terme pral.n m fr ceinture verte  es cinturón verde  en green belt  
348 política > vectors > residus > tractaments ca cisalla terme pral.n f es cizalla  en shear  en shears  en shredder  
349 política > vectors > residus ca citostàtic terme pral.n m es citoestático  en cytostatic  
350 política > vectors > aigües > tractaments ca clarificació terme pral.n f ca decantació secundària sin. compl.n f fr clarification  fr décantation secondaire  es clarificación  es decantación secundaria  en clarification  en secondary settling  
351 política > vectors > residus > tractaments ca clausura d'abocador terme pral.n f es clausura de vertedero  
352 política > vectors > aigües > instal·lacions ca claveguera terme pral.n f fr égout  es alcantarilla  en sewer  
353 política > vectors > aigües > instal·lacions ca clavegueram terme pral.n m es alcantarillado  en sewerage  
354 conceptes generals ca clima terme pral.n m fr climat  es clima  en climate  
355 conceptes generals ca climatologia terme pral.n f fr climatologie  es climatología  en climatology  
356 conceptes generals ca clímax terme pral.n m es clímax  en climax  
357 política > vectors > residus ca clínquer terme pral.n m es clínquer  en clinker  
358 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca clor terme pral.n m fr chlore  es cloro  en chlorine  sbl Cl  for Cl2  
359 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca clor residual terme pral.n m fr chlore disponible  fr chlore disponible total  fr chlore résiduel  fr chlore résiduel total  es cloro residual  en available chlorine  en residual chlorine  en total available chlorine  en total residual chlorine  
360 política > vectors > aigües > tractaments ca cloració terme pral.n f fr chloration  fr chloration de l'eau  es cloración  en chlorination  en water chlorination  
361 política > vectors > aigües > instal·lacions ca clorador terme pral.n m fr chlorateur  es clorador  en chlorinator  
362 política > vectors > aigües > tractaments ca cloramina terme pral.n f es cloramina  en chloramine  
363 política > vectors > aigües > tractaments ca cloraminació terme pral.n f fr chloramination  fr traitement aux chloramines  es cloraminación  en chloramination  
364 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca clorat -ada terme pral.adj fr chloré  es clorado  en chlorinated  
365 impacte ambiental > efectes ca clorosi terme pral.n f es clorosis  en chlorosis  
366 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca clorur d'hidrogen terme pral.n m es cloruro de hidrógeno  en hydrogen chloride  
367 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca clorur de vinil terme pral.n m fr chlorure de vinyle  es cloruro de vinilo  en vinyl chloride  
368 política > vectors > aigües > tractaments ca coagulació terme pral.n f fr coagulation  es coagulación  en coagulation  
369 política > vectors > aigües > tractaments ca coagulant terme pral.n m fr coagulant  es coagulante  en coagulant  
370 política > vectors > residus > tractaments ca cocompostatge terme pral.n m es co-compostaje  en co-composting  
371 política > vectors > residus > tractaments ca codeposició terme pral.n f es codisposición  en codisposal  
372 política > vectors > residus > tractaments ca codi de residu terme pral.n m es código de residuo  
373 política > vectors > aigües > tractaments ca codigestió terme pral.n f en co-digestion  en codigestion  
374 política > vectors > soroll i vibracions ca coeficient d'absorció acústica terme pral.n m fr facteur d'absorption acoustique  es coeficiente de absorción acústica  en absorption coefficient  en sound absorption coefficient  
375 conceptes generals ca cogeneració terme pral.n f es cogeneración  en cogeneration  
376 política > vectors > residus > tractaments ca coincineració terme pral.n f es coincineración  en co-incineration  
377 política > vectors > aigües > instal·lacions ca col·lector terme pral.n m fr collecteur  fr égout collecteur  es colector  en collection system  en drainage ditch  en sewer  
378 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca col·lector humit terme pral.n m fr séparateur humide  es colector húmedo  en wet separator  
379 política > vectors > aigües > instal·lacions ca col·lector interceptor terme pral.n m fr intercepteur  es colector interceptor  en intercepting sewer  
380 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca col·lector mecànic terme pral.n m fr dépoussiéreur mecanique  es colector mecánico  en mechanical collector  
381 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca torre d'absorció terme pral.n f ca columna d'absorció sin. compl.n f fr colonne d'absorption  fr tour d'absorption  es torre de absorción  en absorption tower  
382 política > vectors > residus > mostreig i anàlisi ca columna de bescanvi iònic terme pral.n f es columna de intercambio iónico  en ion exchange column  
383 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca comburent terme pral.adj fr comburant  es comburente  en comburent  
384 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca comburent terme pral.n m fr comburant  es comburente  en comburent  
385 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca combustibilitat terme pral.n f es combustibilidad  en combustibility  en combustibleness  
386 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca combustible terme pral.adj fr combustible  es combustible  en combustible  
387 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca combustible terme pral.n m fr combustible  es combustible  en combustible  
388 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca combustible fòssil terme pral.n m fr combustible fossile  fr combustible minéral  es combustible fósil  es combustible mineral  en fossil fuel  
389 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca combustible nuclear terme pral.n m fr combustible nucléaire  es combustible nuclear  en nuclear fuel  
390 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca combustió terme pral.n f fr combustion  es combustión  en combustion  
391 política > vectors > residus > tractaments ca comercialització de residus terme pral.n f es comercialización de residuos  
392 política > vectors > residus > tractaments ca compactació terme pral.n f es compactación  en compacting  en compaction  
393 política > vectors > residus > tractaments ca compactadora terme pral.n f ca piconadora sin. compl.n f es apisonadora  es compactador  en compactor  
394 política > instruments i mesures de control ca comportament ambiental terme pral.n m es comportamiento ambiental  en environmental behaviour  
395 política > vectors > residus > tractaments ca compost terme pral.n m ca material compostat terme pral.n m fr compost  es compost  en compost  
396 política > vectors > residus > tractaments ca compost fresc terme pral.n m es compost fresco  en fresh compost  en raw compost  
397 política > vectors > residus > tractaments ca compost madur terme pral.n m es compost maduro  en mature compost  en ripe compost  
398 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca compost orgànic volàtil terme pral.n m ca COV siglan m fr composé organique volatile  fr COV  es compuesto orgánico volátil  es COV  en volatile organic compound  en VOC  
399 política > vectors > residus > tractaments ca compostable terme pral.adj es compostable  en compostable  
400 política > vectors > residus > tractaments ca compostador terme pral.n m es compostador  en compost bin  
401 política > vectors > residus > tractaments ca compostar terme pral.v tr fr composter  es compostar  en compost, to  
402 política > vectors > residus > tractaments ca compostatge terme pral.n m fr compostage  es compostaje  en composting  
403 política > vectors > residus > tractaments ca compostatge accelerat terme pral.n m ca compostatge forçat terme pral.n m es compostaje acelerado  es compostaje forzado  en enclosed composting  
404 política > vectors > residus > tractaments ca compostatge en piles terme pral.n m fr compostage par andains  es compostaje en pilas  en heap composting  en pile composting  en windrow composting  
405 conceptes generals ca comunicació ambiental terme pral.n f ca comunicació mediambiental sin. compl.n f es comunicación ambiental  en environmental communication  
406 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca concentració de contaminants terme pral.n f fr concentration de polluants  es concentración de contaminantes  en pollutant concentration  
407 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca concentració de contrast terme pral.n f es concentración de contraste  
408 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca concentració de fons terme pral.n f ca contaminació de fons terme pral.n f fr concentration de fond  fr pollution de fond  es concentración de fondo  es contaminación de fondo  en background concentration  en background level  
409 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca concentració de referència terme pral.n f ca valor de referència sin. compl.n m es concentración de referencia  es valor de referencia  
410 política > instruments i mesures de control ca concentració màxima admissible terme pral.n f ca valor límit sin. compl.n m fr concentration maximale admissible  es concentración máxima admisible  es valor límite  en maximum allowable concentration  en maximum permissible concentration  
411 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca concentració punta terme pral.n f fr concentration de crête  fr concentration de pointe  es concentración punta  en peak concentration  
412 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca condensació terme pral.n f fr condensation  es condensación  en condensation  
413 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca condensador terme pral.n m fr condenseur  es condensador  en condenser  
414 política > instruments i mesures de control ca condició ambiental terme pral.n f ca condició mediambiental sin. compl.n f es condición ambiental  en environmental condition  
415 política > vectors > residus > tractaments ca condicionament de residus terme pral.n m es acondicionamiento de residuos  en waste conditioning  
416 política > instruments i mesures de control ca conducció eficient terme pral.n f ca conducció ecològica sin. compl.n f fr conduite écoénergétique  fr écoconduite  es conducción eficiente  es conducción sostenible  es ecoconducción  en ecodriving  en energy-efficient driving  en fuel-efficient driving  
417 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca conductímetre terme pral.n m fr conductivimètre  es conductímetro  en conductivity meter  
418 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca conductivitat elèctrica terme pral.n f fr conductivité électrique  es conductividad eléctrica  en conductivity  en electric conductivity  
419 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca conservació terme pral.n f fr conservation  fr préservation de l'environnement  es conservación  en conservation  
420 política > vectors > radiacions ca constant de desintegració terme pral.n f fr constante de désintégration  es constante de desintegración  en decay constant  en disintegration constant  
421 conceptes generals ca consum d'aigua terme pral.n m fr consommation d'eau  es consumo de agua  en water consumption  
422 conceptes generals ca consum d'energia terme pral.n m ca consum energètic terme pral.n m fr consommation d'énergie  es consumo de energía  es consumo energético  en consumption of energy  en energy consumption  
423 impacte ambiental > efectes ca contaminable terme pral.adj es contaminable  en contaminable  
424 impacte ambiental > efectes ca contaminació terme pral.n f ca pol·lució sin. compl.n f fr contamination  es contaminación  es polución  en contamination  en pollution  
425 impacte ambiental > efectes ca contaminació acústica terme pral.n f fr pollution acoustique  es contaminación acústica  en noise pollution  
426 impacte ambiental > efectes ca contaminació atmosfèrica terme pral.n f ca pol·lució de l'aire sin. compl.n f fr pollution atmosphérique  es contaminación atmosférica  es contaminación del aire  es polución del aire  en air pollution  en atmospheric pollution  
427 impacte ambiental > efectes ca contaminació biològica terme pral.n f es contaminación biológica  en biological pollution  
428 impacte ambiental > efectes ca contaminació de l'aigua terme pral.n f ca pol·lució de l'aigua sin. compl.n f fr pollution de l'eau  es contaminación del agua  es polución del agua  en water pollution  
429 impacte ambiental > efectes ca contaminació del sòl terme pral.n f fr pollution des sols  es contaminación del suelo  en soil pollution  
430 impacte ambiental > efectes ca contaminació difusa terme pral.n f fr pollution diffuse  es contaminación difusa  en area pollution  en nonpoint pollution  
431 política > vectors > llum ca contaminació lumínica terme pral.n f ca contaminació lluminosa sin. compl.n f fr pollution lumineuse  es contaminación lumínica  es contaminación luminosa  en light pollution  
432 impacte ambiental > efectes ca contaminació odorífera terme pral.n f ca contaminació olfactiva terme pral.n f fr pollution olfactive  es contaminación odorífera  es contaminación odorífica  es contaminación olfativa  en odor pollution  en odorant pollution  en odour pollution  en olfactory pollution  en smell pollution  
433 impacte ambiental > efectes ca contaminació radioactiva terme pral.n f fr contamination radioactive  es contaminación radiactiva  en radioactive contamination  en radioactive pollution  
434 impacte ambiental > efectes ca contaminació tèrmica terme pral.n f fr pollution thermique  es contaminación térmica  es polución térmica  en thermal pollution  
435 política > instruments i mesures de control ca contaminació transfronterera terme pral.n f fr pollution transfrontière  es contaminación transfronteriza  en cross-border environmental pollution  en cross-border pollution  en transboundary pollution  
436 impacte ambiental > agents contaminants ca contaminant terme pral.n m ca pol·luent sin. compl.n m es contaminante  en pollutant  
437 impacte ambiental > agents contaminants ca contaminant atmosfèric terme pral.n m fr contaminant atmosphérique  fr polluant atmosphérique  es contaminante atmosférico  en air pollutant  
438 impacte ambiental > agents contaminants ca contaminant precursor terme pral.n m fr polluant précurseur  es contaminante precursor  en precursor pollutant  
439 impacte ambiental > agents contaminants ca contaminant primari terme pral.n m fr polluant primaire  es contaminante primario  en primary pollutant  
440 impacte ambiental > agents contaminants ca contaminant secundari terme pral.n m fr polluant secondaire  es contaminante secundario  en secondary pollutant  
441 impacte ambiental > efectes ca contaminar terme pral.v tr ca pol·luir sin. compl.v tr fr polluer  es contaminar  en contaminate, to  en pollute, to  
442 política > vectors > residus > instal·lacions ca contenidor terme pral.n m es contenedor  en container  
443 política > vectors > residus > instal·lacions ca contenidor autocompactador terme pral.n m fr caisson autocompacteur  es contenedor autoprensa  en compactor container  
444 política > vectors > residus > instal·lacions ca contenidor de recollida selectiva terme pral.n m es contenedor de recogida selectiva  en selective collection container  
445 política > vectors > residus > instal·lacions ca contenidor soterrat terme pral.n m es contenedor subterráneo  en underground waste container  
446 política > instruments i mesures de control ca control ambiental terme pral.n m ca control mediambiental sin. compl.n m es control ambiental  en environmental control  
447 política > instruments i mesures de control ca control biològic terme pral.n m fr lutte biologique  es control biológico  en biocontrol  en biological control  en natural control  
448 política > vectors > aigües > tractaments ca control d'olors terme pral.n m es control de olores  en odour control  
449 política > instruments i mesures de control ca control de la contaminació terme pral.n m fr réglementation de la pollution  es control de la contaminación  en control of pollution  en pollution control  
450 política > instruments i mesures de control ca control integrat terme pral.n m fr lutte integrée  es control integrado  en integrated pest control  
451 política > instruments i mesures de control ca control químic terme pral.n m es control químico  en chemical control  
452 política > vectors > ambient atmosfèric ca convecció terme pral.n f fr convection  es convección  en convection  
453 política > vectors > ambient atmosfèric ca convergència terme pral.n f fr convergence  es convergencia  en convergence  
454 política > vectors > soroll i vibracions ca corba de ponderació terme pral.n f es curva de ponderación  en weighting curve  
455 política > vectors > soroll i vibracions ca corba de ponderació A terme pral.n f es curva de ponderación A  en A-weighted curve  
456 política > vectors > soroll i vibracions ca corba de ponderació B terme pral.n f es curva de ponderación B  en B-weighted curve  
457 política > vectors > soroll i vibracions ca corba de ponderació C terme pral.n f es curva de ponderación C  en C-weighted curve  
458 política > vectors > soroll i vibracions ca corba de ponderació D terme pral.n f es curva de ponderación D  en D-weighted curve  
459 política > vectors > soroll i vibracions ca corba isofònica terme pral.n f es curva isofónica  
460 conceptes generals ca corologia terme pral.n f es corología  en chorology  
461 política > vectors > soroll i vibracions ca correcció del nivell de soroll terme pral.n f es corrección del nivel de ruido  en noise correction criteria  
462 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca corredor biològic terme pral.n m es corredor biológico  en ecological corridor  
463 política > vectors > residus ca corrent de residus terme pral.n m ca flux de residus terme pral.n m fr courant de déchets  fr flux de déchets  es corriente de residuos  es flujo de residuos  en waste flow  en waste stream  
464 impacte ambiental > efectes ca corrosió terme pral.n f fr corrosion  es corrosión  en corrosion  
465 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca corrosiu terme pral.n m fr corrosif  es corrosivo  en corrosive  
466 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca corrosiu -iva terme pral.adj fr corrosif  es corrosivo  en corrosive  
467 política > vectors > residus > tractaments ca cosubstrat terme pral.n m es cosustrato  en cosubstrate  
468 conceptes generals ca craqueig terme pral.n m ca cracking sin. compl.n m es cracking  es craqueo  en cracking  
469 conceptes generals ca craquejar terme pral.v tr es craquear  en crack, to  
470 política > instruments i mesures de control ca desenvolupament sostenible terme pral.n m ca creixement sostenible sin. compl.n m fr développement durable  fr développement équilibré  es desarrollo sostenible  en sustainable development  
471 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca crescuda terme pral.n f fr crue  es crecida  en flood  
472 política > vectors > residus > tractaments ca criteris de qualitat terme pral.n m pl es criterios de calidad  en quality criteria  
473 política > instruments i mesures de control ca criteris ecològics terme pral.n m pl es criterios ecológicos  en ecological criteria  
474 conceptes generals ca escorça terrestre terme pral.n f ca crosta terrestre sin. compl.n f fr croûte terrestre  fr écorce terrestre  es corteza terrestre  en crust of the earth  en earth's crust  
475 política > vectors > radiacions ca curie terme pral.n m fr curie  es curio  en curie  
476 política > vectors > radiacions ca dosi absorbida terme pral.n f ca D siglan f fr dose absorbée  fr D  es dosis absorbida  es D  en absorbed dose  en D  
477 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca depressió aïllada en nivells alts terme pral.n f ca gota freda sin. compl.n f ca DANA siglan f fr descente froide  fr goutte d'air froid  fr goutte froide  es depresión aislada en niveles altos  es gota de aire frío  es gota fría  es DANA  en cold air pool  en cut-off low  
478 política > instruments i mesures de control ca dany ambiental terme pral.n m ca dany mediambiental sin. compl.n m es daño al medio ambiente  es daño ambiental  es daño medioambiental  en ecological damage  en environmental damage  en harm to the environment  
479 política > vectors > residus > tractaments ca diagnosi ambiental orientada a la minimització terme pral.n f ca diagnòstic ambiental orientat a la minimització terme pral.n m ca DAOM siglan f es diagnosis ambiental orientada a la minimización  es DAOM  en waste minimization diagnosis  
480 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca demanda bioquímica d'oxigen terme pral.n f ca demanda biològica d'oxigen sin. compl.n f ca DBO siglan f fr demande biochimique en oxygène  fr DBO  es demanda biológica de oxígeno  es demanda bioquímica de oxígeno  es DBO  en biochemical oxygen demand  en biological oxygen demand  en oxygen biological demand  en BOD  
481 política > vectors > aigües > tractaments ca decantació terme pral.n f fr décantation  es decantación  en decantation  en settlement  
482 política > vectors > aigües > tractaments ca decantació primària terme pral.n f fr décantation primaire  es decantación primaria  en primary settling  
483 política > vectors > aigües > instal·lacions ca decantador terme pral.n m ca tanc de decantació sin. compl.n m ca tanc de sedimentació sin. compl.n m fr bassin de décantation  fr cuve de décantation  fr décanteur  es decantador  es tanque de decantación  es tanque de sedimentación  en clarifier  en decanter  en decanting basin  en sedimentation tank  en settler  en settling tank  
484 política > vectors > sòls ca decapatge terme pral.n m es capaceo  es decapado  en topsoil stripping  
485 política > vectors > soroll i vibracions ca decibel terme pral.n m fr décibel  es decibel  es decibelio  en decibel  sbl dB  
486 política > vectors > soroll i vibracions ca decibel A terme pral.n m fr decibel à ponderation A  es decibelio A  en decibel A-scale  en decibel A-weighted  en decibel dB (A)  sbl dB(A)  
487 política > instruments i mesures de control ca declaració ambiental terme pral.n f ca declaració mediambiental sin. compl.n f es declaración ambiental  en environmental claim  
488 política > instruments i mesures de control ca declaració ambiental terme pral.n f ca declaració ambiental terme pral.n f es declaración ambiental  en environmental claim  
489 política > instruments i mesures de control ca declaració ambiental de producte terme pral.n f ca declaració ambiental de tipus III terme pral.n f ca etiqueta ecològica de tipus III sin. compl.n f es declaración ambiental tipo III  en type III environmental declaration  
490 política > vectors > residus > tractaments ca declaració anual de residus terme pral.n f es declaración anual de residuos  
491 política > instruments i mesures de control ca declaració d'impacte ambiental terme pral.n f fr déclaration d'impact sur l'environnement  es declaración de impacto ambiental  en environmental impact statement  
492 política > instruments i mesures de control ca declaració de validació terme pral.n f es declaración de validación  en validation statement  
493 política > instruments i mesures de control ca declaració de verificació terme pral.n f es declaración de verificación  en verification statement  
494 impacte ambiental > efectes ca defoliació terme pral.n f es defoliación  en defoliation  
495 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca defoliant terme pral.n m fr défoliant  es defoliante  en defoliant  
496 conceptes generals ca degradabilitat terme pral.n f es degradabilidad  en degradability  
497 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca degradable terme pral.adj es degradable  en degradable  
498 impacte ambiental > efectes ca degradació terme pral.n f es degradación  en degradation  
499 impacte ambiental > efectes ca degradació ambiental terme pral.n f ca degradació mediambiental sin. compl.n f fr dégradation de l'environnement  es degradación ambiental  es deterioro del medio  en environmental degradation  
500 impacte ambiental > efectes ca degradació del sòl terme pral.n f fr dégradation des terres  fr dégradation du sol  es degradación del suelo  en soil degradation  en soil deterioration  
501 política > vectors > residus > instal·lacions ca deixalleria terme pral.n f fr décheterie  es centro de recogida  es desechería  en civic amenity site  en household waste and recycling centre  en HWRC  
502 política > vectors > residus ca deixalles terme pral.n f pl fr déchet  es basura  es desecho  en garbage  en rubbish  en waste  
503 política > vectors > residus ca deixalles marines terme pral.n f pl fr débris marins  fr déchets marins  es basura marina  es desechos marinos  en marine debris  en marine litter  
504 política > instruments i mesures de control ca delicte ecològic terme pral.n m fr crime contre l'environnement  fr délit écologique  es delito ecológico  en crime against the environment  en ecological crime  
505 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca demanda química d'oxigen terme pral.n f ca DQO siglan f fr demande chimique en oxygène  fr DCO  es demanda química de oxígeno  es DQO  en chemical oxygen demand  en COD  
506 conceptes generals ca denudació terme pral.n f es denudación  en denudation  
507 impacte ambiental > efectes ca deposició terme pral.n f es deposición  en deposition  
508 política > vectors > residus > tractaments ca deposició de rebuig terme pral.n f es deposición de desperdicios  en waste dump  
509 impacte ambiental > efectes ca deposició humida terme pral.n f es deposición húmeda  en wet deposition  
510 impacte ambiental > efectes ca deposició seca terme pral.n f es deposición seca  en dry deposition  
511 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca depuració terme pral.n f fr épuration  es depuración  en purification  
512 política > vectors > aigües > tractaments ca depuració aeròbica terme pral.n f es depuración aeróbica  en aerobic treatment  
513 política > vectors > aigües > tractaments ca depuració anaeròbica terme pral.n f es depuración anaeróbica  en anaerobic treatment  
514 política > vectors > aigües > tractaments ca depuració biològica terme pral.n f ca tractament biològic sin. compl.n m fr épuration biologique  fr traitement biologique  es depuración biológica  es tratamiento biológico  en biological treatment  
515 política > vectors > aigües > tractaments ca depuració d'aigües residuals terme pral.n f ca depuració d'aigües sin. compl.n f fr épuration des eaux  fr épuration des eaux usées  es depuración de aguas  es depuración de aguas residuales  en effluent treatment  en waste water treatment  
516 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca depuració de gasos terme pral.n f fr épuration des gaz  es depuración de gases  en gas cleaning  en gas purification  
517 política > vectors > aigües > tractaments ca depuració fisicoquímica terme pral.n f ca tractament fisicoquímic sin. compl.n m fr traitement physicochimique  es depuración físico-química  es tratamiento físico-químico  en physico-chemical treatment  
518 política > vectors > aigües > instal·lacions ca estació depuradora d'aigües residuals terme pral.n f ca depuradora sin. compl.n f ca estació depuradora sin. compl.n f ca planta depuradora sin. compl.n f ca EDAR siglan f fr station d'épuration  fr station d'épuration des eaux d'égout  es depuradora  es estación depuradora  es planta depuradora  es planta depuradora de aguas residuales  es EDAR  en sewage treatment plant  en wastewater plant  en wastewater treatment plant  en wastewater works  en water treatment plant  en WWTP  
519 política > vectors > aigües > instal·lacions ca depuradora biològica terme pral.n f fr station d'épuration biologique  es depuradora biológica  en biological treatment plant  
520 política > vectors > aigües > instal·lacions ca depuradora fisicoquímica terme pral.n f es depuradora físico-química  en physico-chemical treatment plant  
521 política > vectors > aigües > instal·lacions ca desarenador terme pral.n m ca dessorrador sin. compl.n m ca tanc de desarenament sin. compl.n m fr bassin de dessablage  fr bassin de dessablement  es desarenador  en detritus chamber  en detritus tank  en sand settling basin  
522 política > vectors > aigües > tractaments ca desarenament terme pral.n m fr dessablage  es desarenado  en grit separation  en sand clearing  
523 política > vectors > residus > tractaments ca desballestament terme pral.n m es desguace  en break-up  
524 política > vectors > aigües > tractaments ca desbast terme pral.n m fr dégrossissement  es cribado  es desbaste  en roughdressing  en roughing-down  
525 impacte ambiental > efectes ca desboscament terme pral.n m ca desforestació sin. compl.n f fr déboisement  fr déforestation  es deforestación  en deforestation  
526 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca desbrossament terme pral.n m es desbroce  
527 política > vectors > ambient atmosfèric ca descarbonització terme pral.n f es descarbonización  en decarbonisation  en decarbonization  
528 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca descomposició terme pral.n f es descomposición  en decomposition  
529 política > vectors > residus > tractaments ca desconstrucció terme pral.n f es demolición selectiva  es desconstrucción  en demolition  en selective demolition  
530 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca descontaminació terme pral.n f fr décontamination  es descontaminación  en decontamination  
531 política > vectors > residus > tractaments ca descontaminació de VFU terme pral.n f es descontaminación de VFU  
532 política > instruments i mesures de control ca sostenibilitat terme pral.n f ca desenvolupament sostenible sin. compl.n m fr durabilité  es sostenibilidad  es sostenibilidad ambiental  en environmental sustainability  en sustainability  
533 impacte ambiental > efectes ca desertificació terme pral.n f fr désertification  es desertificación  en desertification  
534 impacte ambiental > efectes ca desertització terme pral.n f fr désertisation  es desertización  en desertization  
535 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca desglaç terme pral.n m ca desgel sin. compl.n m es deshielo  en thaw  en thawing  
536 política > vectors > aigües > instal·lacions ca desgreixador terme pral.n m fr dégraisseur  fr deshuileur  es desengrasador  es tanque de desengrase  en skimming tank  
537 política > vectors > aigües > tractaments ca desgreixatge terme pral.n m fr dégraissage  es desengrasado  en degreasing  
538 política > vectors > aigües > instal·lacions ca desguàs terme pral.n m es desaguadero  es desagüe  en outlet  en outlet pipe  en water pipe  
539 política > vectors > residus > tractaments ca deshidratació terme pral.n f fr déshydratation  es deshidratación  en dehydration  en dewatering  
540 política > vectors > aigües > tractaments ca deshidratació de fangs terme pral.n f fr déshydratation des boues  es deshidratación de lodos  en sludge dehydration  en sludge dewatering  
541 política > vectors > aigües > tractaments ca desinfecció terme pral.n f fr désinfection  es desinfección  en disinfection  
542 política > vectors > aigües > tractaments ca desinfectant terme pral.n m fr désinfectant  es desinfectante  en disinfectant  
543 política > vectors > radiacions ca desintegració radioactiva terme pral.n f fr désintégration radioactive  es desintegración radiactiva  en radioactive disintegration  
544 política > vectors > aigües > tractaments ca desmineralització terme pral.n f fr déminéralisation  es desmineralización  en demineralization  
545 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca desnitrificació terme pral.n f fr dénitrification  es desnitrificación  en denitrification  
546 política > vectors > aigües > tractaments ca desodoració terme pral.n f ca eliminació d'olors sin. compl.n f fr désodorisation  fr élimination des odeurs  es desodoración  es desodorización  es eliminación de olores  en deodorization  en odour removal  
547 política > vectors > aigües > tractaments ca desodoritzant terme pral.n m fr désodorisant  es desodorizante  en deodorant  
548 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca desorció terme pral.n f fr désorption  es desorción  en desorption  
549 política > vectors > aigües > tractaments ca dessalinització terme pral.n f fr dessalement  fr dessalement des eaux  es desalinización  en desalination  en desalinization  en water desalination  
550 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca dessecament terme pral.n m ca dessecació sin. compl.n f es desecación  en drying  
551 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca dessulfuració terme pral.n f fr désulfuration  es desulfuración  en desulphurization  
552 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca destil·lació terme pral.n f fr distillation  es destilación  en distillation  
553 política > vectors > residus > tractaments ca destintatge terme pral.n m es destintado  en de-inking  
554 política > vectors > residus > tractaments ca destoxicació terme pral.n f fr détoxication  es destoxicación  en detoxification  
555 política > vectors > radiacions ca detector de radiacions terme pral.n m fr détecteur de flux rayonné  fr détecteur de radiation  es detector de radiaciones  en radiation detector  
556 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca detergent terme pral.n m es detergente  en detergent  
557 política > vectors > residus > tractaments ca diàlisi terme pral.n f es diálisis  en dyalisis  
558 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca difusió terme pral.n f fr diffusion  es difusión  en diffusion  
559 política > vectors > aigües > tractaments ca digestat terme pral.n m fr digestat  es digestato  es digesto  en digestate  
560 política > vectors > aigües > tractaments ca digestió terme pral.n f fr digestion  es digestión  en digestion  
561 política > vectors > aigües > tractaments ca digestió aeròbica terme pral.n f es digestión aeróbica  en aerobic digestion  
562 política > vectors > aigües > tractaments ca digestió anaeròbica terme pral.n f es digestión anaeróbica  en anaerobic digestion  
563 política > vectors > aigües > tractaments ca estabilització de fangs terme pral.n f ca digestió de fangs sin. compl.n f fr digestion des boues  es digestión de fangos  es digestión de lodos  es estabilización de fangos  en sludge digestion  en sludge stabilisation  
564 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca dilució terme pral.n f fr dilution  es dilución  en dilution  
565 política > vectors > llum ca díode electroluminescent terme pral.n m ca díode emissor de llum sin. compl.n m ca LED siglan m es diodo electroluminiscente  es LED  en light emitting diode  en LED  
566 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca diòxid de carboni equivalent terme pral.n m es dióxido de carbono equivalente  es equivalente de dióxido de carbono  es equivalente en dióxido de carbono  en carbon dioxide equivalent  en CDE  sbl CO2-e  
567 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca diòxid de nitrogen terme pral.n m fr dioxyde d'azote  es dióxido de nitrógeno  en nitrogen dioxide  for NO2  
568 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca dioxina terme pral.n f fr dioxine  es dioxina  en dioxin  
569 política > vectors > residus > instal·lacions ca dipòsit de seguretat terme pral.n m es depósito de seguridad  
570 política > vectors > residus > instal·lacions ca dipòsit municipal de VFU terme pral.n m es depósito municipal de VFU  
571 política > instruments i mesures de control ca directiva Seveso terme pral.n f fr directive Seveso  es directiva Seveso  en Seveso directive  
572 política > instruments i mesures de control ca director tècnic ambiental | directora tècnica ambiental terme pral.n m, f ca director ambiental d'obra | directora ambiental d'obra sin. compl.n m, f es director técnico ambiental  
573 impacte ambiental > efectes ca disminució de la capa d'ozó terme pral.n f ca disminució de l'ozó sin. compl.n f es disminución de la capa de ozono  en ozone depletion  en ozone layer depletion  en ozone layer loss  en ozone reduction  
574 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca dispersió terme pral.n f fr dispersion  es dispersión  en dispersion  
575 impacte ambiental > efectes ca dispersió tòxica terme pral.n f es dispersión tóxica  
576 política > vectors > residus > tractaments ca disposició del rebuig terme pral.n f fr élimination des déchets  fr élimination des résidus  fr évacuation des déchets  fr rejet des déchets  es disposición de desperdicios  en garbage disposal  en refuse disposal  en waste disposal  
577 política > instruments i mesures de control ca ecodisseny terme pral.n m ca disseny ecològic sin. compl.n m fr conception écologique  fr conception pour l'environnement  fr écoconception  es diseño ecológico  en design for environment  en ecodesign  en environmental design  
578 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca soluble terme pral.adj ca dissoluble sin. compl.adj fr soluble  es disoluble  es soluble  en dissoluble  en soluble  
579 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca solvent terme pral.n m ca dissolvent sin. compl.n m fr dissolvant  fr solvant  es disolvente  es solvente  en dissolvent  en solvent  
580 política > vectors > ambient atmosfèric ca divergència terme pral.n f fr divergence  es divergencia  en divergence  
581 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca líquid dens de fase no aquosa terme pral.n m ca DNAPL siglan m fr liquide dense en phase non aqueuse  fr LDPNA  es líquido denso de fase no acuosa  es DNAPL  en dense non aqueous phase liquid  en DNAPL  
582 conceptes generals ca domòtic -a terme pral.adj es domótico  en domotic  
583 política > vectors > radiacions ca dosi equivalent terme pral.n f fr équivalent de dose  es dosis equivalente  en dose equivalent  
584 política > vectors > radiacions ca dosi màxima admissible terme pral.n f fr dose maximale admissible  es dosis máxima admisible  en maximum permissible dose  
585 política > vectors > radiacions ca dosímetre terme pral.n m fr dosimètre  es dosímetro  en dosemeter  en dosimeter  
586 política > vectors > aigües ca drenatge terme pral.n m fr drainage  es drenaje  en drainage  
587 política > vectors > residus > instal·lacions ca drenatge extern terme pral.n m es drenaje externo  en external draining  
588 política > vectors > residus > instal·lacions ca drenatge intern terme pral.n m es drenaje interno  en internal draining  
589 conceptes generals ca dret ambiental terme pral.n m es derecho ambiental  en environmental law  
590 política > instruments i mesures de control ca dret d'emissió terme pral.n m es derecho de emisión  en emission right  
591 impacte ambiental > efectes ca ecocida terme pral.adj fr écocidaire  fr écocide  es ecocida  en ecocidal  
592 impacte ambiental > efectes ca ecocidi terme pral.n m fr écocide  es ecocidio  en ecocide  
593 política > instruments i mesures de control ca eficiència ecològica terme pral.n f ca ecoeficiència sin. compl.n f fr efficacité écologique  es eficiencia ecológica  en ecological efficiency  
594 política > instruments i mesures de control ca etiqueta ecològica terme pral.n f ca ecoetiqueta sin. compl.n f es etiqueta ambiental  en environmental label  
595 política > instruments i mesures de control ca etiqueta ecològica terme pral.n f ca ecoetiqueta sin. compl.n f ca etiqueta ecològica de tipus I sin. compl.n f fr écolabel  fr label écologique  es ecoetiqueta  es etiqueta ecológica  en eco-label  en environmental label  
596 política > instruments i mesures de control ca etiquetatge ecològic terme pral.n m ca ecoetiquetatge sin. compl.n m es ecoetiquetado  es etiquetado ecológico  en eco-labelling  
597 conceptes generals ca gestió ambiental terme pral.n f ca ecogestió sin. compl.n f fr écogestion  fr gestion environnementale  es gestión ambiental  en ecomanagement  en environmental management  
598 conceptes generals ca ecòleg | ecòloga terme pral.n m, f es ecólogo  en ecologist  
599 conceptes generals ca ecologia terme pral.n f fr écologie  es ecología  en ecology  
600 conceptes generals ca ecologia humana terme pral.n f fr écologie humaine  es ecología humana  en human ecology  
601 política > vectors > residus > tractaments ca ecologia industrial terme pral.n f es ecología industrial  en industrial ecology  
602 conceptes generals ca ecologia urbana terme pral.n f fr écologie urbaine  es ecología urbana  en urban ecology  
603 conceptes generals ca ecològic -a terme pral.adj fr écologique  es ecológico  en ecological  
604 conceptes generals ca ecològic -a terme pral.adj fr écologique  es ecológico  en environmentally safe  en environmentally sound  
605 impacte ambiental > efectes ca ecologització terme pral.n f fr conversion au vert  fr écologisation  fr virage écologique  es ecologización  en greening  
606 conceptes generals ca economia circular terme pral.n f es economía circular  en circular economy  
607 conceptes generals ca economia verda terme pral.n f es economía verde  en green economy  
608 política > vectors > residus > tractaments ca ecoparc terme pral.n m fr ecoparc  es ecoparque  en ecopark  
609 política > instruments i mesures de control ca producte ecològic terme pral.n m ca ecoproducte sin. compl.n m fr écoproduit  fr produit écologique  es producto ecológico  en clean product  en eco-product  
610 política > instruments i mesures de control ca ecotaxa terme pral.n f ca taxa ecològica terme pral.n f fr écotaxe  fr taxe d'environnement  fr taxe de protection de l'environnement  es tasa ambiental  es tasa ecológica  en eco-tax  en environmental tax  
611 política > vectors > residus > tractaments ca ecotecnologia terme pral.n f ca tecnologia neta terme pral.n f ca tecnologia verda terme pral.n f es ecotecnología  es tecnología limpia  es tecnología verde  en clean technology  en ecotechnology  en green technology  
612 conceptes generals ca ecotip terme pral.n m ca ecotipus sin. compl.n m es ecotipo  en ecotype  
613 conceptes generals ca ecotò terme pral.n m fr écotone  es ecotono  en ecotone  
614 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca ecotòxic -a terme pral.adj fr écotoxique  es ecotóxico  en ecotoxic  
615 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca ecotoxicitat terme pral.n f fr écotoxicité  es ecotoxicidad  en ecotoxicity  
616 conceptes generals ca ecotoxicologia terme pral.n f fr écotoxicologie  es ecotoxicología  en ecotoxicology  
617 política > instruments i mesures de control ca turisme ecològic terme pral.n m ca ecoturisme sin. compl.n m fr écotourisme  fr tourisme écologique  es ecoturismo  es turismo ecológico  en eco-tourism  
618 política > instruments i mesures de control ca edifici d'energia zero terme pral.n m es edificio de energía cero  es edificio energía cero  es edificio energía neta cero  es EEC  en autarkic house  en net zero energy building  en total energy house  en zero energy building  en zero energy house  en ZEB  
619 política > instruments i mesures de control ca educació ambiental terme pral.n f ca educació per a la sostenibilitat sin. compl.n f ca educació per al desenvolupament sostenible sin. compl.n f fr éducation écologique  fr éducation pour le développement durable  es educación ambiental  es educación para el desarrollo sostenible  es educación para la sostenibilidad  en education for sustainable development  en environmental education  
620 impacte ambiental > efectes ca efecte a curt termini terme pral.n m es efecto a corto plazo  
621 impacte ambiental > efectes ca efecte a llarg termini terme pral.n m es efecto a largo plazo  
622 impacte ambiental > efectes ca efecte a mitjà termini terme pral.n m es efecto a medio plazo  
623 impacte ambiental > efectes ca efecte ambiental terme pral.n m fr effet sur l'environnement  es efecto ambiental  en environmental effect  
624 impacte ambiental > efectes ca efecte continu terme pral.n m es efecto continuo  
625 impacte ambiental > efectes ca efecte cumulatiu terme pral.n m es efecto acumulativo  en cumulative effect  
626 impacte ambiental > efectes ca efecte d'aparició irregular terme pral.n m es efecto de aparición irregular  
627 impacte ambiental > efectes ca efecte d'hivernacle terme pral.n m fr effet de serre  es efecto de invernadero  es efecto invernadero  en greenhouse effect  
628 impacte ambiental > efectes ca efecte de barrera terme pral.n m es efecto barrera  en barrier effect  
629 impacte ambiental > efectes ca efecte directe terme pral.n m es efecto directo  en direct effect  
630 impacte ambiental > efectes ca efecte discontinu terme pral.n m es efecto discontinuo  
631 política > instruments i mesures de control ca efecte extern terme pral.n m ca externalitat terme pral.n f fr externalité  es efecto externo  es externalidad  en external effect  en externality  
632 impacte ambiental > efectes ca efecte indirecte terme pral.n m ca efecte secundari terme pral.n m es efecto indirecto  es efecto secundario  en indirect effect  
633 impacte ambiental > efectes ca efecte irrecuperable terme pral.n m es efecto irrecuperable  
634 impacte ambiental > efectes ca efecte irreversible terme pral.n m es efecto irreversible  
635 impacte ambiental > efectes ca efecte mínim terme pral.n m es efecto mínimo  
636 impacte ambiental > efectes ca efecte negatiu terme pral.n m es efecto negativo  
637 impacte ambiental > efectes ca efecte notable terme pral.n m es efecto notable  
638 impacte ambiental > efectes ca efecte periòdic terme pral.n m es efecto periódico  
639 impacte ambiental > efectes ca efecte permanent terme pral.n m es efecto permanente  
640 impacte ambiental > efectes ca efecte positiu terme pral.n m es efecto positivo  
641 impacte ambiental > efectes ca efecte recuperable terme pral.n m es efecto recuperable  
642 impacte ambiental > efectes ca efecte reversible terme pral.n m es efecto reversible  
643 impacte ambiental > efectes ca efecte simple terme pral.n m es efecto simple  
644 impacte ambiental > efectes ca efecte sinergètic terme pral.n m ca efecte sinèrgic terme pral.n m fr effet de synergie  fr effet synergique  es efecto sinérgico  en synergetic effect  en synergic effect  
645 impacte ambiental > efectes ca efecte temporal terme pral.n m es efecto temporal  
646 política > instruments i mesures de control ca eficiència energètica terme pral.n f es eficiencia energética  en energy efficiency  
647 política > vectors > aigües ca efluent terme pral.n m fr effluent  es efluente  en effluent  
648 política > vectors > aigües ca efluent aquós terme pral.n m fr effluent aqueux  es efluente acuoso  en water effluent  
649 política > vectors > ambient atmosfèric ca efluent gasós terme pral.n m fr effluent gazeux  es efluente gaseoso  en effluent gas  
650 política > instruments i mesures de control ca estudi d'impacte ambiental terme pral.n m ca EIA siglan m es estudio de impacto ambiental  es EIA  en environmental impact assessment  en environmental impact study  en EIA  
651 política > vectors > aigües > tractaments ca electrodiàlisi terme pral.n f fr électrodialyse  es electrodiálisis  en electrodialysis  
652 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca filtre electroestàtic terme pral.n m ca electrofiltre sin. compl.n m ca precipitador electrostàtic sin. compl.n m fr électrofiltre  fr filtre électrostatique  fr précipitateur électrostatique  fr séparateur électrostatique  es electrofiltro  es filtro electrostático  es precipitador electrostático  en electro-filter  en electrostatic filter  en electrostatic precipitator  
653 política > vectors > residus > instal·lacions ca electroimant terme pral.n m ca separador magnètic sin. compl.n m es electroimán  es separador magnético  en electromagnet  en magnetic separator  
654 política > vectors > residus > tractaments ca electròlisi terme pral.n f es electrólisis  en electrolysis  
655 política > vectors > residus > tractaments ca electròlit terme pral.n m es electrólito  en electrolyte  
656 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca element potencialment tòxic terme pral.n m ca EPT siglan m es elemento potencialmente tóxico  es EPT  
657 política > vectors > ambient atmosfèric ca elevació del plomall terme pral.n f fr ascension des panaches  es elevación del penacho  en plume-rise  
658 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca elutriació terme pral.n f fr élutriation  es elutriación  en elutriation  
659 política > vectors > residus > instal·lacions ca embaladora terme pral.n f ca premsa de bales terme pral.n f fr presse à balles  es máquina de embalar  es prensa de embalar  en baler  en baling machine  
660 política > vectors > residus ca embalatge terme pral.n m fr emballage  es embalaje  en package  en packaging  
661 política > vectors > residus ca embalatge biodegradable terme pral.n m es embalaje biodegradable  en biodegradable packaging  
662 política > vectors > residus ca embalatge compostable terme pral.n m es embalaje compostable  en compostable packaging  
663 política > vectors > residus ca embalatge terciari terme pral.n m ca embalatge de transport sin. compl.n m fr emballage de transport  fr emballage tertiaire  es embalaje de transporte  es embalaje terciario  en tertiary packaging  en transport packaging  
664 política > vectors > residus ca embalatge primari terme pral.n m es envase de venta  es envase primario  en primary packaging  
665 política > vectors > residus ca embalatge reciclable terme pral.n m fr emballage recyclable  es embalaje reciclable  en recyclable package  
666 política > vectors > residus ca embalatge secundari terme pral.n m es embalaje secundario  en secondary packaging  
667 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca pantà terme pral.n m ca embassament sin. compl.n m fr bassin  fr réservoir  es embalse  es pantano  en basin  en reservoir  
668 conceptes generals ca embornal terme pral.n m es sumidero  en sink  
669 política > vectors > ambient atmosfèric ca embornal de gasos amb efecte d'hivernacle terme pral.n m es sumidero de gases de efecto invernadero  en greenhouse gas sink  
670 política > vectors > aigües > instal·lacions ca emissari terme pral.n m fr émissaire  es emisario  en outfall sewer  
671 política > vectors > aigües > instal·lacions ca emissari submarí terme pral.n m fr émissaire marin  es emisario submarino  en ocean outfall  
672 impacte ambiental > agents contaminants ca emissió terme pral.n f fr émission  es emisión  en emission  
673 política > vectors > ambient atmosfèric ca emissió de gasos amb efecte d'hivernacle terme pral.n f es emisión de gases de efecto invernadero  en greenhouse gas emission  
674 impacte ambiental > agents contaminants ca emissió difusa terme pral.n f fr émission difuse  es emisión difusa  en diffuse emission  en uncontained emission  
675 impacte ambiental > agents contaminants ca emissió fugitiva terme pral.n f fr émission fugace  fr émission fugitive  es emisión fugitiva  en fugitive emission  
676 política > vectors > soroll i vibracions ca emissió sonora terme pral.n f es emisión sonora  en noise emitted  
677 política > vectors > ambient atmosfèric ca emmagatzematge de diòxid de carboni terme pral.n m es almacenaje de dióxido de carbono  en carbon dioxide sequestration  
678 política > vectors > residus > tractaments ca emulsió terme pral.n f es emulsión  en emulsion  
679 política > vectors > residus > tractaments ca emulsió de tall terme pral.n f fr émulsion de coupe  es emulsión de corte  es taladrina  en coolant liquid  en cooting emulsion  
680 política > vectors > residus > tractaments ca encapsulació terme pral.n f es encapsulación  en encapsulation  
681 política > vectors > residus ca enderrocs terme pral.n m pl ca runa sin. compl.n f fr déblais  es escombro  en debris  
682 conceptes generals ca energia terme pral.n f fr énergie  es energía  en energy  
683 conceptes generals ca energia eòlica terme pral.n f es energía eólica  en eolic energy  en wind energy  
684 conceptes generals ca energia hidràulica terme pral.n f es energía hidráulica  en hydraulic power  en water power  
685 conceptes generals ca energia hidroelèctrica terme pral.n f fr énergie hydroélectrique  es energía hidroeléctrica  en hydroelectric power  
686 conceptes generals ca energia neta terme pral.n f es energía limpia  en soft energy  
687 política > vectors > radiacions ca energia nuclear terme pral.n f fr énergie nucléaire  es energía nuclear  en nuclear energy  
688 conceptes generals ca energia renovable terme pral.n f fr énergie renouvelable  es energía renovable  en renewable energy  
689 conceptes generals ca energia solar terme pral.n f es energía solar  en solar energy  
690 conceptes generals ca energia tèrmica terme pral.n f es energía térmica  en thermal energy  
691 conceptes generals ca enginyer ambiental | enginyera ambiental terme pral.n m, f es ingeniero ambiental  en environmental engineer  
692 conceptes generals ca enginyeria ambiental terme pral.n f es ingeniería ambiental  en environmental engineering  
693 política > vectors > residus ca envàs terme pral.n m fr emballage  es envase  en container  en package  en packaging  
694 política > vectors > residus ca envàs no retornable terme pral.n m ca envàs d'un sol ús sin. compl.n m ca envàs sense retorn sin. compl.n m fr emballage non consigné  fr emballage non réutilisable  fr emballage perdu  es envase desechable  es envase no reutilizable  es envase sin retorno  en disposable package  en non-returnable package  en one-trip packaging  en one-way package  en throw-away package  
695 política > vectors > residus ca envàs lleuger terme pral.n m es envase ligero  en light packaging  
696 política > vectors > residus ca envàs mixt terme pral.n m es envase combinado  en composite packaging  
697 política > vectors > residus ca envàs retornable terme pral.n m es envase retornable  en returnable package  
698 política > vectors > residus ca envàs reutilitzable terme pral.n m es envase reutilizable  
699 política > vectors > residus > tractaments ca enzim terme pral.n m es enzima  en enzyme  
700 política > vectors > ambient atmosfèric ca episodi de contaminació terme pral.n m fr épisode de pollution  es episodio de contaminación  en pollution episode  
701 política > instruments i mesures de control ca equilibri biològic terme pral.n m ca equilibri ecològic terme pral.n m fr équilibre biologique  fr équilibre écologique  fr équilibre naturel  es equilibrio biológico  es equilibrio ecológico  en balance of nature  en biological balance  en ecological balance  
702 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca equitox terme pral.n m fr équitox  es equitox  en equitox  
703 impacte ambiental > efectes ca erosió terme pral.n f fr érosion  es erosión  en erosion  
704 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca erupció terme pral.n f fr éruption  es erupción  en eruption  
705 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca escala de Bacharach terme pral.n f fr échelle de Bacharach  es escala de Bacharach  en Bacharach scale  en Bacharach smoke scale  
706 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca escala de Ringelmann terme pral.n f fr échelle de Ringelmann  es escala de Ringelmann  en Ringelmann chart  en Ringelmann scale  
707 impacte ambiental > efectes ca escalfament global terme pral.n m es calentamiento global  en global warming  
708 impacte ambiental > agents contaminants ca escapament terme pral.n m fr échappement  es escape  en exhaust  
709 impacte ambiental > agents contaminants ca fuita terme pral.n f ca escapament sin. compl.n m ca fuga sin. compl.n f fr fuite  fr perte  es fuga  en leak  en leakage  
710 política > instruments i mesures de control ca escola de natura terme pral.n f es escuela de naturaleza  
711 política > vectors > residus ca escòria terme pral.n f es escoria  en slag  
712 política > vectors > aigües ca escuma terme pral.n f fr écume  es espuma  en scum  
713 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca esfondrament terme pral.n m fr effondrement  es hundimiento  en collapse  
714 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca esllavissada terme pral.n f ca esllavissament sin. compl.n m fr glissement  es deslizamiento  en landslide  en landslip  en slide  
715 política > vectors > sòls ca esmena terme pral.n f es enmienda  en soil amendment  
716 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca espai natural terme pral.n m es espacio natural  en natural area  
717 conceptes generals ca espècie terme pral.n f fr espèce  es especie  en species  
718 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca espècie amenaçada terme pral.n f fr espèce menacée  es especie amenazada  en endangered species  en threatened species  
719 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca espècie d'hàbitat sensible terme pral.n f es especie de hábitat sensible  
720 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca espècie d'interès especial terme pral.n f es especie de interés especial  
721 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca espècie en perill d'extinció terme pral.n f fr espèce en danger d'extinction  es especie en peligro de extinción  en species of near-extinction  
722 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca espècie endèmica terme pral.n f fr espèce endémique  es especie endémica  en endemic species  
723 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca espècie protegida terme pral.n f es especie protegida  en protected species  
724 política > vectors > residus > tractaments ca espècie sensible al seu hàbitat terme pral.n f es especie sensible a su hábitat  
725 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca espècie vulnerable terme pral.n f es especie vulnerable  
726 política > vectors > aigües > instal·lacions ca espessidor de fangs terme pral.n m fr épaississeur de boues  es espesador de lodos  en sludge thickener  
727 política > vectors > aigües > tractaments ca espessiment de fangs terme pral.n m fr épaississement des boues  es espesamiento de fangos  es espesamiento de lodos  en sludge concentration  en sludge thickening  en thickening of sludge  
728 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca estabilitat terme pral.n f fr stabilité  es estabilidad  en stability  
729 política > vectors > ambient atmosfèric ca estabilitat atmosfèrica terme pral.n f fr stabilité atmosphérique  es estabilidad atmosférica  en atmospheric stability  
730 política > vectors > residus > tractaments ca estabilització terme pral.n f ca inertització terme pral.n f es estabilización  es inertización  en inertization  
731 política > vectors > residus > tractaments ca estabilització terme pral.n f ca maduració terme pral.n f es estabilización  es maduración  en stabilization  
732 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca estable terme pral.adj fr stable  es estable  en stable  
733 política > vectors > aigües > instal·lacions ca estació d'aforament terme pral.n f fr station de jaugeage  es estación de aforo  en gaging station [US]  en gauging station [GB]  
734 política > vectors > aigües > instal·lacions ca estació de bombament terme pral.n f fr poste de pompage  fr poste de relèvement  fr station de pompage  es estación de bombeo  en pumping station  
735 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca estació meteorològica terme pral.n f fr station météorologique  es estación meteorológica  en meteorological station  
736 política > instruments i mesures de control ca estalvi d'energia terme pral.n m ca estalvi energètic terme pral.n m es ahorro de energía  es ahorro energético  en energy saving  
737 política > vectors > residus > tractaments ca estàndards de qualitat del sòl terme pral.n m pl es estándares de calidad del suelo  en quality standards of soil  
738 política > vectors > residus > tractaments ca esterilització terme pral.n f es esterilización  en sterilization  
739 política > vectors > ambient atmosfèric ca estratificació terme pral.n f es estratificación  en stratification  
740 política > vectors > ambient atmosfèric ca estratificació estable terme pral.n f es estratificación estable  
741 política > vectors > ambient atmosfèric ca estratificació indiferent terme pral.n f es estratificación indiferente  
742 política > vectors > ambient atmosfèric ca estratificació inestable terme pral.n f es estratificació inestable  
743 política > vectors > ambient atmosfèric ca estratopausa terme pral.n f fr stratopause  es estratopausa  en stratopause  
744 política > vectors > ambient atmosfèric ca estratosfera terme pral.n f fr stratosphère  es estratosfera  en stratosphere  
745 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca estreptococ fecal terme pral.n m fr streptocoque fécal  es estreptococo fecal  en faecal streptococcus  
746 conceptes generals ca estuari terme pral.n m fr estuaire  es estuario  en estuary  
747 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca etanol terme pral.n m es etanol  en ethanol  
748 política > instruments i mesures de control ca ètica ambiental terme pral.n f es ética ambiental  en environmental ethic  
749 conceptes generals ca etologia terme pral.n f es etología  en ethology  
750 impacte ambiental > efectes ca eutrofització terme pral.n f fr eutrophisation  es eutrofización  en eutrophication  
751 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca evaporació terme pral.n f fr évaporation  es evaporación  en evaporation  
752 política > vectors > residus > mostreig i anàlisi ca evaporador terme pral.n m es evaporador  en evaporator  
753 conceptes generals ca evaporímetre terme pral.n m ca evaporòmetre sin. compl.n m es evaporímetro  en evaporimeter  en evaporometer  
754 conceptes generals ca evapotranspiració terme pral.n f es evapotranspiración  en evapotranspiration  
755 política > vectors > sòls ca excavació terme pral.n f es excavación  en excavation  
756 política > vectors > ambient atmosfèric ca exosfera terme pral.n f fr exosphère  es exosfera  en exosphere  
757 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca explosible terme pral.adj fr explosible  es explosible  en explosible  en explosive  
758 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca explosió terme pral.n f fr explosion  es explosión  en explosion  
759 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca explosiu terme pral.n m fr explosif  es explosivo  en explosive  
760 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca explosiu -iva terme pral.adj fr explosif  es explosivo  en explosive  
761 impacte ambiental > efectes ca exposició terme pral.n f es exposición  en exposure  
762 impacte ambiental > efectes ca extinció terme pral.n f fr extinction  es extinción  en extinction  
763 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca extracció d'àrids terme pral.n f es extracción de áridos  
764 política > vectors > sòls ca extracció de vapors del sòl terme pral.n f fr extraction de la vapeur du sol  es extracción de vapores del suelo  en enhanced volatilization  en in situ soil venting  en in situ volatilization  en soil vacuum extraction  en soil vapor extraction  en soil venting  en SVE  
765 conceptes generals ca factor climàtic terme pral.n m fr facteur climatique  es factor climático  en climatic factor  
766 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca factor d'emissió terme pral.n m fr facteur d'émission  es factor de emisión  en emission factor  
767 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca factor d'equivalència tòxica terme pral.n m fr facteur d'équivalence de la toxicité  es factor de equivalencia tóxica  en toxicity equivalent factor  
768 impacte ambiental > efectes ca factor de forçament terme pral.n m es agente de forzamiento  es factor de forzamiento  es mecanismo de forzamiento  en forcing factor  en forcing mechanism  
769 política > vectors > radiacions ca factor de qualitat terme pral.n m fr facteur de qualité  es factor de calidad  en quality factor  
770 política > vectors > aigües ca fang terme pral.n m es barro  es fango  en mud  
771 política > vectors > aigües ca fang terme pral.n m ca fangs terme pral.n m pl ca llot sin. compl.n m ca llots sin. compl.n m pl fr boue  es fango  es lodo  en sludge  
772 política > vectors > aigües ca fang activat terme pral.n m ca fangs activats terme pral.n m pl ca fang actiu sin. compl.n m ca fangs actius sin. compl.n m pl fr boue activée  es fango activado  es fango activo  es lodo activado  es lodo activo  en activated sludge  en active sludge  
773 política > vectors > aigües ca fang de depuració terme pral.n m ca fangs de depuració terme pral.n m pl fr boue d'épuration  es fango de depuración  es lodo de depuración  en liquid sludge  en sewage sludge  
774 política > vectors > aigües ca fang digerit terme pral.n m ca fangs digerits terme pral.n m pl fr boue d'égout digérée  fr boue digérée  es fango digerido  es lodo digerido  en digested sludge  
775 política > vectors > aigües ca fang primari terme pral.n m ca fangs primaris terme pral.n m pl fr boue d'égout primaire  fr boue fraîche  fr boue primaire  es fango primario  es lodo primario  en primary sludge  en raw sludge  en undigested sludge  
776 política > vectors > soroll i vibracions ca fase de soroll terme pral.n f es fase de ruido  en stationary noise  
777 conceptes generals ca fauna terme pral.n f es fauna  en fauna  
778 política > vectors > residus ca fem terme pral.n m ca fems terme pral.n m pl fr engrais  fr fumier  es estiércol  en manure  
779 política > vectors > aigües > tractaments ca fem compostat terme pral.n m es estiércol compostado  en compost manure  en composted manure  
780 política > vectors > residus ca purins terme pral.n m pl ca fems líquids sin. compl.n m pl ca sucs sin. compl.n m pl fr déjections liquides  fr lisier  es deyecciones líquidas  es estiércol líquido  es purín  en black liquid  en dung water  en liquid manure  en manure effluent  
781 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca fenol terme pral.n m fr phénol  es fenol  en phenol  
782 política > vectors > soroll i vibracions ca ferm drenant terme pral.n m ca ferm porós sin. compl.n m es firme drenante  es firme poroso  en draining pavement  en porous pavement  
783 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca fermentable terme pral.adj fr fermentescible  es fermentable  en fermentable  
784 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca fermentació terme pral.n f fr fermentation  es fermentación  en fermentation  
785 política > vectors > residus ca ferralla terme pral.n f ca ferro vell sin. compl.n m es chatarra  en scrap  
786 política > vectors > residus > tractaments ca ferroveller | ferrovellera terme pral.n m, f es chatarrero  en junk dealer  en scrap dealer  
787 conceptes generals ca fèrtil terme pral.adj es fértil  en fertile  
788 conceptes generals ca fèrtil terme pral.adj es fértil  en fertile  
789 conceptes generals ca fertilitat terme pral.n f es fertilidad  en fertility  
790 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca fertilitzant nitrogenat terme pral.n m fr engrais nitrés  es fertilizante nitrogenado  en nitrogen fertilizer  
791 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca fertilitzant organomineral terme pral.n m es fertilizante organomineral  
792 política > vectors > llum ca flux d'hemisferi superior terme pral.n m ca FHS siglan m es flujo de hemisferio superior  es FHS  en upper light output ratio  en ULOR  
793 política > vectors > aigües > tractaments ca filtració terme pral.n f ca filtratge sin. compl.n m fr filtrage  fr filtration  es filtración  es filtraje  en filtration  
794 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca filtre terme pral.n m fr filtre  es filtro  en filter  
795 política > vectors > aigües > instal·lacions ca filtre de bandes terme pral.n m es filtro de bandas  en belt filter  
796 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca filtre de mànegues terme pral.n m ca filtre de bosses sin. compl.n m ca filtre de teixits sin. compl.n m fr filtre à tissu  fr filtre par sacs  fr sac filtrant  es filtro de bolsa  es filtro de mangas  es filtro de tejido  en baghouse  en fabric filter  
797 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca filtre de gasos terme pral.n m fr filtre d'air  fr filtreur de gaz  es filtro de aire  es filtro de gases  en air cleaner  en air filter  
798 política > vectors > soroll i vibracions ca filtre de ponderació terme pral.n m es filtro de ponderación  es red de ponderación  en weighting filter  
799 política > vectors > soroll i vibracions ca filtre de ponderació A terme pral.n m es filtro de ponderación A  es red de ponderación A  en A-weighted filter  
800 política > vectors > aigües > instal·lacions ca filtre de premsa terme pral.n m fr filtre-presse  fr presse filtrante  es filtro prensa  en filter press  
801 política > vectors > aigües > instal·lacions ca filtre percolador terme pral.n m fr filtre biologique  fr lit bactérien  fr lit percolateur  es filtro percolador  en percolating filter  en sprinking filter  
802 política > instruments i mesures de control ca fiscalitat ambiental terme pral.n f es fiscalidad ambiental  en environmental tax  en green taxation  
803 política > vectors > radiacions ca fissió terme pral.n f fr fission  es fisión  en fission  
804 política > instruments i mesures de control ca fita ambiental terme pral.n f ca fita mediambiental sin. compl.n f es meta ambiental  en environmental target  
805 política > vectors > sòls ca fitoextracció terme pral.n f ca fitoabsorció sin. compl.n f ca fitoacumulació sin. compl.n f es fitoabsorción  es fitoacumulación  es fitoacumulación  es fitoextracción  en phytoabsorption  en phytoaccumulation  en phytoextraction  
806 política > vectors > sòls ca fitodegradació terme pral.n f es fitodegradación  en phytodegradation  
807 política > vectors > sòls ca fitoestabilització terme pral.n f es fitoestabilización  en phytostabilization  
808 política > vectors > sòls ca fitoestimulació terme pral.n f es fitoestimulación  en phytostimulation  
809 política > vectors > sòls ca fitofiltració terme pral.n f ca rizofiltració terme pral.n f es fitofiltración  es rizofiltración  en phytofiltration  en rhizofiltration  
810 política > vectors > aigües ca fitoplàncton terme pral.n m es fitoplancton  en phytoplankton  
811 política > vectors > sòls ca fitoremediació terme pral.n f es fitorremediación  en fitoremediation  en phytoremediation  
812 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca pesticida terme pral.n m ca fitosanitari sin. compl.n m ca plaguicida sin. compl.n m ca producte fitosanitari sin. compl.n m fr pesticide  es pesticida  es plaguicida  en pest control product  en pesticide  
813 política > vectors > sòls ca fitotoxicitat terme pral.n f es fitotoxicidad  en phytotoxicity  
814 política > vectors > sòls ca fitovolatilització terme pral.n f es fitovolatilización  en phytovolatilization  
815 política > vectors > residus > tractaments ca fitxa d'acceptació terme pral.n f es ficha de aceptación  en acceptance certificate  
816 conceptes generals ca fixació del nitrogen terme pral.n f fr fixation de l'azote  es fijación de nitrógeno  en nitrogen fixation  
817 política > vectors > aigües > tractaments ca flòcul terme pral.n m fr floc  es flóculo  en floc  
818 política > vectors > aigües > tractaments ca floculació terme pral.n f fr floculation  es floculación  en flocculation  
819 política > vectors > aigües > instal·lacions ca floculador terme pral.n m fr bassin de floculation  fr floculateur  es floculador  en flocculating tank  en flocculator  
820 conceptes generals ca flora terme pral.n f es flora  en flora  
821 política > vectors > aigües > tractaments ca flotació terme pral.n f fr flottation  es flotación  en flotation  
822 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca fluid terme pral.n m fr fluide  es fluido  en fluid  
823 política > vectors > residus > tractaments ca fluid supercrític terme pral.n m es fluido supercrítico  en supercritical fluid  
824 política > vectors > residus ca làmpada de fluorescència terme pral.n f ca làmpada fluorescent terme pral.n f ca fluorescent sin. compl.n m ca tub fluorescent sin. compl.n m es fluorescente  es lámpara fluorescente  en fluorescent lamp  
825 política > vectors > residus > tractaments ca flux de residus terme pral.n m es flujo de residuos  en waste flow  
826 conceptes generals ca flux energètic terme pral.n m es flujo de energía  en energy flow  
827 política > vectors > llum ca flux lluminós terme pral.n m es flujo luminoso  en luminous flux  
828 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca foc terme pral.n m es fuego  en fire  
829 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca incendi terme pral.n m ca foc sin. compl.n m fr incendie  es fuego  es incendio  en fire  
830 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca incendi forestal terme pral.n m ca foc de bosc sin. compl.n m ca foc forestal sin. compl.n m fr incendie des forêts  es fuego de bosque  es fuego forestal  es incendio forestal  en forest fire  
831 impacte ambiental > origen ca focus d'emissió terme pral.n m ca focus contaminant sin. compl.n m ca focus emissor sin. compl.n m es foco contaminante  es foco de emisión  es foco emisor  en point source  
832 conceptes generals ca fongs terme pral.n m pl fr champignons  es hongos  en fungi  
833 impacte ambiental > origen ca font d'emissió terme pral.n f ca font de contaminació sin. compl.n f ca font emissora sin. compl.n f fr source d'émission  fr source de pollution  es fuente de contaminación  es fuente de emisión  es fuente emisora  en emission source  en pollution source  
834 conceptes generals ca font d'energia terme pral.n f ca font energètica terme pral.n f es fuente de energía  es fuente energética  en power source  
835 política > vectors > ambient atmosfèric ca font de gasos amb efecte d'hivernacle terme pral.n f es fuente de gases de efecto invernadero  en greenhouse gas source  
836 política > vectors > soroll i vibracions ca font de so terme pral.n f ca font sonora sin. compl.n f fr source sonore  es fuente de sonido  es fuente sonora  en sound source  
837 política > vectors > soroll i vibracions ca font de soroll terme pral.n f es fuente de ruido  en noise source  
838 impacte ambiental > origen ca font fixa terme pral.n f es fuente fija  en fixed source  en stationary source  
839 impacte ambiental > origen ca font mòbil terme pral.n f fr source mobile  es fuente móvil  en mobile source  en moving source  en transportation source  
840 impacte ambiental > origen ca font puntual terme pral.n f es fuente puntual  en point source  
841 política > vectors > radiacions ca font radioactiva terme pral.n f fr source radioactive  es fuente radiactiva  en radioactive source  
842 impacte ambiental > efectes ca forçament radiatiu terme pral.n m es forzamiento radiativo  en radiative forcing  
843 política > vectors > residus > instal·lacions ca forn d'incineració terme pral.n m es horno de incineración  en furnace  
844 política > vectors > residus > instal·lacions ca forn rotatiu terme pral.n m ca forn rotatori terme pral.n m es horno rotativo  es horno rotatorio  en rotary kiln  
845 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca fosfat terme pral.n m fr phosphate  es fosfato  en phosphate  
846 política > vectors > residus ca fosfatació terme pral.n f es fosfatación  en phosphatising  en phosphatizing  
847 política > vectors > residus > instal·lacions ca fossa de purins terme pral.n f ca purinera sin. compl.n f fr fosse à purin  fr purot  es fosa de purín  en liquid manure pit  
848 política > vectors > aigües > instal·lacions ca fossa sèptica terme pral.n f fr fosse septique  es fosa séptica  es pozo negro  en cesspit  en cesspool  en septic tank  
849 impacte ambiental > efectes ca fotodegradació terme pral.n f es fotodegradación  en photodegradation  
850 política > vectors > residus ca fracció de residus terme pral.n f fr fraction de déchets  es fracción de residuos  en waste fraction  
851 política > vectors > residus ca fracció inorgànica terme pral.n f es fracción inorgánica  en inorganic fraction  
852 política > vectors > residus ca fracció orgànica terme pral.n f es fracción orgánica  en organic fraction  
853 política > vectors > residus > tractaments ca fracció resta terme pral.n f ca resta sin. compl.n f fr fraction restant  es fracción resto  es rechazo  en remainder fraction  en rest-fraction  en rest-waste  
854 política > vectors > residus > tractaments ca fracció vegetal terme pral.n f es fracción vegetal  en plant fraction  
855 política > vectors > aigües ca freàtic -a terme pral.adj fr phréatique  es freático  en phreatic  
856 política > vectors > soroll i vibracions ca freqüència terme pral.n f fr fréquence  es frecuencia  en frequency  
857 política > vectors > ambient atmosfèric ca front terme pral.n m ca superfície frontal sin. compl.n f fr front  fr surface frontale  es frente  es superficie frontal  en front  en frontal surface  
858 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca fuel terme pral.n m fr fuel  es fuel  es fuel-oil  es fuelóleo  en fuel oil  
859 política > vectors > residus > tractaments ca full de seguiment terme pral.n m es hoja de seguimiento  en consignment note [GB]  en manifest [US]  en waste shipment notification document  
860 política > vectors > residus > tractaments ca full de seguiment itinerant terme pral.n m es hoja de seguimiento itinerante  
861 política > vectors > ambient atmosfèric ca fum terme pral.n m fr fumée  es humo  en smoke  
862 política > vectors > ambient atmosfèric ca fum negre terme pral.n m fr fumée noire  es humo negro  en black smoke  
863 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca fungicida terme pral.n m es fungicida  en fungicide  
864 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca furan terme pral.n m fr furanne  es furano  en furan  
865 política > vectors > radiacions ca fusió nuclear terme pral.n f fr fusion nucléaire  es fusión nuclear  en nuclear fusion  
866 política > vectors > residus ca gallinassa terme pral.n f es gallinaza  en hen droppings  
867 política > vectors > residus > instal·lacions ca garbell terme pral.n m es criba  en screen  
868 política > vectors > residus > instal·lacions ca garbell en estrella terme pral.n m es criba de estrella  en star screen  
869 política > vectors > residus > instal·lacions ca garbell rotatiu terme pral.n m fr tamis rotatif  fr trommel  es criba rotativa  es tambor rotativo  es trómel  en rotary screen  en trommel  
870 política > vectors > residus > instal·lacions ca garbell vibrant terme pral.n m es criba vibrante  en vibrating screen  en vibratory screen  
871 política > vectors > residus > tractaments ca garbellament terme pral.n m es cribado  en screening  en sifting  
872 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca gas terme pral.n m fr gaz  es gas  en gas  
873 política > vectors > ambient atmosfèric ca gas amb efecte d'hivernacle terme pral.n m ca GEH siglan m es gas de efecto invernadero  es GEI  en greenhouse gas  en GHG  
874 política > vectors > ambient atmosfèric ca gas d'escapament terme pral.n m fr gaz d'échappement  es gas de escape  en exhaust gas  
875 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gas de ciutat terme pral.n m ca gas de l'enllumenat sin. compl.n m fr gaz de ville  es gas ciudad  es gas de alumbrado  es gas de ciudad  en city gas [US]  en illuminating gas  en town gas  
876 política > vectors > ambient atmosfèric ca gas de combustió terme pral.n m fr gaz de combustion  es gas de combustión  en combustion gas  en flue gas  
877 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gas de refineria terme pral.n m fr gaz de raffinerie  es gas de refinería  en refinery gas  
878 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gas liquat terme pral.n m es gas licuado  en liquefied gas  en LG  
879 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gas liquat del petroli terme pral.n m ca GLP siglan m es gas licuado del petróleo  es GLP  en liquefied petroleum gas  en LPG  
880 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gas manufacturat terme pral.n m fr gaz manufacuré  es gas manufacturado  en manufactured gas  
881 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gas natural terme pral.n m fr gaz naturel  es gas natural  en natural gas  
882 política > vectors > ambient atmosfèric ca gas residual terme pral.n m fr gas résiduel  es gas residual  en waste gas  
883 política > vectors > ambient atmosfèric ca gas traça terme pral.n m es gas traza  en trace gas  
884 política > vectors > residus > tractaments ca gasificació terme pral.n f es gasificación  en gasification  
885 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gasoducte terme pral.n m fr gazoduc  es gasoducto  en gas pipeline  
886 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gasogen terme pral.n m es gasógeno  en gas generator  en gas producer  
887 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gasoil terme pral.n m fr gasoil  fr gazole  es gasóleo  en gas oil  
888 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gasolina terme pral.n f fr essence  es gasolina  en gasolene [US]  en gasoline [US]  en petrol [GB]  
889 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca gasolina sense plom terme pral.n f fr essence sans plomb  es gasolina sin plomo  en unleaded petrol  
890 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca gasós -osa terme pral.adj fr gazeux  es gaseoso  en gaseous  
891 política > vectors > residus > tractaments ca productor de residus | productora de residus terme pral.n m, f ca generador de residus | generadora de residus sin. compl.n m, f fr générateur de déchets  fr producteur de déchets  es generador de residuos  es productor de residuos  en generator of waste  en wastes producer  
892 conceptes generals ca geoenginyeria terme pral.n f es geoingeniería  en geoengineering  
893 política > vectors > sòls ca geoproducte terme pral.n m es geoproducto  en geoproduct  
894 conceptes generals ca geosfera terme pral.n f fr géosphère  es geosfera  en geosphere  
895 política > vectors > sòls ca geotèxtil terme pral.n m es geotextil  en geotextile  
896 política > vectors > residus > tractaments ca gestió ambiental integrada terme pral.n f es gestión ambiental integrada  en integrated environmental management  
897 política > vectors > residus > tractaments ca gestió de residus terme pral.n f es gestión de residuos  en waste management  
898 política > instruments i mesures de control ca gestor ambiental | gestora ambiental terme pral.n m, f es gestor ambiental  en environmental manager  
899 política > vectors > residus > tractaments ca gestor de residus | gestora de residus terme pral.n m, f es gestor de residuos  en waste manager  
900 política > vectors > residus > tractaments ca gestor de VFU | gestora de VFU terme pral.n m, f es gestor de VFU  
901 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca glaçada terme pral.n f fr gel  fr gelée  es helada  en frost  
902 conceptes generals ca Terra terme pral.n f ca globus terraqüi sin. compl.n m es globo terráqueo  es Tierra  en earth  en Earth  en terrestrial globe  
903 política > vectors > ambient atmosfèric ca gradient vertical de temperatura terme pral.n m ca gradient tèrmic vertical sin. compl.n m fr gradient thermique vertical  fr gradient vertical de témperature  es gradiente térmico vertical  es gradiente vertical de temperatura  en temperature lapse rate  en vertical gradient of temperature  en vertical temperature gradient  
904 política > instruments i mesures de control ca granja escola terme pral.n f es granja escuela  
905 política > vectors > residus > tractaments ca granulometria terme pral.n f es granulometría  en granulometry  
906 política > vectors > radiacions ca gray terme pral.n m fr gray  es gray  en gray  sbl Gy  
907 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca guarda forestal terme pral.n m, f ca guardabosc terme pral.n m, f fr forestier  fr garde forestier  es guarda forestal  es guardabosque  es guardabosques  en forest ranger  en ranger  
908 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca habitant equivalent terme pral.n m ca HE siglan m fr équivalent habitant  fr EH  fr éq.-hab.  es equivalente habitante  es habitante equivalente  es e-h  en inhabitant equivalent  en population equivalent  en PE  en inh. eq.  en p. e.  
909 conceptes generals ca hàbitat terme pral.n m fr habitat  es hábitat  en habitat  
910 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca haló terme pral.n m fr halon  es halón  en halon  
911 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca halogen terme pral.n m fr halogène  es halógeno  en halogen  
912 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca halogenat -ada terme pral.adj fr halogéné  es halogenado  en halogenated  
913 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca hidrocarbur terme pral.n m ca HC siglan m fr hydrocarbure  fr HC  es hidrocarburo  es HC  en hydrocarbon  en HC  
914 conceptes generals ca heliògraf terme pral.n m es heliógrafo  en heliograph  en sunshine recorder  
915 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca herbicida terme pral.n m fr herbicide  es herbicida  en herbicide  
916 política > vectors > soroll i vibracions ca hertz terme pral.n m fr hertz  es hertz  en hertz  
917 política > vectors > ambient atmosfèric ca heterosfera terme pral.n f fr hétérosphère  es heterosfera  en heterosphere  
918 política > vectors > residus > tractaments ca hidròlisi terme pral.n f es hidrólisis  en hydrolysis  
919 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca hidrosembra terme pral.n f es hidrosiembra  en hydrosowing  
920 política > vectors > aigües ca hidrosfera terme pral.n f fr hidrosphère  es hidrosfera  en hydrosphere  
921 política > vectors > residus > tractaments ca higienització terme pral.n f es higienización  en hygienization  
922 conceptes generals ca higròmetre terme pral.n m es higrómetro  en hygrometer  
923 conceptes generals ca homeòstasi terme pral.n f es homeostasis  es homeóstasis  en homeostasis  
924 política > vectors > residus > tractaments ca homogeneïtzació de residus terme pral.n f es homogeneización de residuos  en waste homogenization  
925 política > vectors > ambient atmosfèric ca homopausa terme pral.n f es homopausa  en homopause  
926 política > vectors > ambient atmosfèric ca homosfera terme pral.n f fr homosphère  es homosfera  en homosphere  
927 conceptes generals ca humificació terme pral.n f fr humification  es humificación  en humification  
928 conceptes generals ca humitat absoluta terme pral.n f es humedad absoluta  en absolute humidity  
929 conceptes generals ca humitat atmosfèrica terme pral.n f es humedad atmosférica  en humidity  en vapour concentration  
930 conceptes generals ca humitat específica terme pral.n f es humedad específica  en specific humidity  
931 conceptes generals ca humitat relativa terme pral.n f es humedad relativa  en relative humidity  
932 conceptes generals ca humus terme pral.n m fr humus  es humus  en humus  
933 política > instruments i mesures de control ca índex d'acompliment ambiental terme pral.n m ca IAA siglan m es índice de desempeño ambiental  es EPI  en environmental performance index  en EPI  
934 política > vectors > residus > instal·lacions ca iglú terme pral.n m es iglú  en igloo shaped container  
935 impacte ambiental > efectes ca illa de calor terme pral.n f ca illa tèrmica sin. compl.n f es isla de calor  es isla térmica  en heat island  en heat island effect  en thermal island  
936 política > vectors > llum ca il·luminació terme pral.n f es iluminancia  en illuminance  
937 impacte ambiental > agents contaminants ca immissió terme pral.n f fr immission  es inmisión  en immission  
938 conceptes generals ca immissió d'olor terme pral.n f es inmisión de olor  en olfactory immission  
939 política > vectors > soroll i vibracions ca immissió sonora terme pral.n f es inmisión sonora  en sound immission  
940 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca impactador en cascada terme pral.n m fr conimètre à impact en cascade  es impactador en cascada  en cascade impactor  
941 política > vectors > soroll i vibracions ca impacte acústic terme pral.n m es impacto acústico  en acoustic impact  
942 impacte ambiental > efectes ca impacte ambiental terme pral.n m ca impacte mediambiental sin. compl.n m fr impact environnemental  fr impact sur l'environnement  es impacto ambiental  en environmental impact  
943 impacte ambiental > efectes ca impacte ambiental compatible terme pral.n m es impacto ambiental compatible  en compatible impact  
944 impacte ambiental > efectes ca impacte ambiental crític terme pral.n m es impacto ambiental crítico  en critical impact  
945 impacte ambiental > efectes ca impacte ambiental greu terme pral.n m es impacto ambiental severo  en severe impact  
946 impacte ambiental > efectes ca impacte ambiental moderat terme pral.n m es impacto ambiental moderado  en moderate impact  
947 impacte ambiental > efectes ca impacte ecològic terme pral.n m es impacto ecológico  en ecological impact  
948 impacte ambiental > efectes ca impacte visual terme pral.n m es impacto visual  es incidencia visual  en visual effect  en visual impact  
949 política > vectors > residus > instal·lacions ca impermeabilització terme pral.n f es impermeabilización  
950 política > vectors > residus ca impuresa terme pral.n f es impureza  en extraneous matter  
951 política > vectors > residus > tractaments ca incineració terme pral.n f es incineración  en incineration  
952 política > vectors > residus > instal·lacions ca incineradora terme pral.n f ca planta incineradora sin. compl.n f es incineradora  es planta de incineración de residuos  es planta incineradora  en incineration plant  
953 política > vectors > residus ca incremat terme pral.n m fr imbrûlé  es inquemado  en unburnt  
954 política > vectors > soroll i vibracions ca índex d'aïllament acústic terme pral.n m es índice de aislamiento acústico  en sound reduction index  
955 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca índex de contaminació terme pral.n m fr indice de pollution  es índice de contaminación  en pollution index  
956 política > vectors > residus > mostreig i anàlisi ca índex de perillositat terme pral.n m es índice de peligrosidad  
957 política > vectors > soroll i vibracions ca índex de soroll terme pral.n m fr indice de bruit  fr niveau acoustique de gêne  es índice de ruido  en discomfort noise level  en noise index  
958 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca índex simplificat de qualitat de les aigües terme pral.n m ca ISQA siglan m es índice simplificado de calidad de las aguas  es ISQA  
959 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca indústria terme pral.n f es industria  en industry  
960 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca inert -a terme pral.adj fr inerte  es inerte  en inert  
961 política > vectors > ambient atmosfèric ca inestabilitat atmosfèrica terme pral.n f fr instabilité atmosphérique  es inestabilidad atmosférica  en atmospheric instability  
962 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca infecciós -osa terme pral.adj fr infectieux  es infeccioso  en infectious  
963 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca inflamabilitat terme pral.n f fr inflammabilité  es inflamabilidad  en flammability  en inflammability  en inflammableness  
964 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca inflamable terme pral.adj fr inflammable  es inflamable  en flammable  en inflammable  
965 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca infraestructura lineal terme pral.n f es infraestructura lineal  en lineal infraestructure  
966 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca innocu -òcua terme pral.adj fr inoffensif  es inocuo  en harmless  en innoculous  
967 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca insecticida terme pral.n m es insecticida  en insecticide  
968 conceptes generals ca insolació terme pral.n f es insolación  en insolation  
969 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca insoluble terme pral.adj es insoluble  en insoluble  
970 política > vectors > soroll i vibracions ca insonorització terme pral.n f fr insonorisation  es insonorización  en sound insulation  en soundproofing  
971 política > instruments i mesures de control ca insostenible terme pral.adj es insostenible  
972 política > instruments i mesures de control ca inspecció ambiental terme pral.n f ca inspecció mediambiental sin. compl.n f es inspección ambiental  en environmental inspection  
973 política > instruments i mesures de control ca inspector ambiental | inspectora ambiental terme pral.n m, f es inspector ambiental  
974 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca instal·lació de combustió terme pral.n f es instalación de combustión  
975 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca integrador -a terme pral.adj es integrador  en integrating  
976 política > vectors > soroll i vibracions ca intensitat acústica terme pral.n f fr intensité acoustique  es intensidad acústica  es intensidad sonora  en sound intensity  
977 política > vectors > llum ca intensitat lluminosa terme pral.n f ca intensitat lumínica sin. compl.n f es intensidad luminosa  en luminous intensity  
978 política > vectors > aigües > instal·lacions ca intercanviador d'ions terme pral.n m fr échangeur d'ions  es intercambiador de iones  en ion exchanger  
979 política > instruments i mesures de control ca internalització de costos terme pral.n f fr internalisation des coûts  es internalización de costes  en cost internalization  
980 política > vectors > llum ca intrusió lumínica terme pral.n f ca intrusió lluminosa sin. compl.n f es intrusión lumínica  en light intrusion  
981 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca intrusió salina terme pral.n f fr intrusion d'eau salée  es intrusión de agua salada  es intrusión marina  es intrusión salina  en salt water intrusion  
982 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca inundació terme pral.n f fr inondation  es inundación  en flood  en flooding  en inundation  
983 política > instruments i mesures de control ca inventari ambiental terme pral.n m fr inventaire de l'environnement  es inventario ambiental  en environmental inventory  
984 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca inventari d'emissions terme pral.n m fr inventaire des émissions  es inventario de emisiones  en emission inventory  
985 política > vectors > ambient atmosfèric ca inventari de gasos amb efecte d'hivernacle terme pral.n m es inventario de gases de efecto invernadero  en greenhouse gas inventory  
986 política > vectors > ambient atmosfèric ca inversió tèrmica terme pral.n f ca inversió sin. compl.n f fr inversion de température  fr inversion thermique  es inversión térmica  en temperature inversion  en thermal inversion  
987 política > vectors > ambient atmosfèric ca inversió tèrmica de superfície terme pral.n f fr inversion au sol  fr inversion thermique de surface  es inversión de superficie  es inversión térmica superficial  en ground inversion  en surface inversion  en surface thermal inversion  
988 política > vectors > ambient atmosfèric ca ionosfera terme pral.n f fr ionosphère  es ionosfera  en ionosphere  
989 política > vectors > radiacions ca irradiació terme pral.n f fr irradiation  fr radio-exposition  es irradiación  en irradiation  
990 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca regatge terme pral.n m ca irrigació sin. compl.n f ca reg sin. compl.n m fr irrigation  es irrigación  es riego  en irrigation  
991 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca irritant terme pral.adj fr irritant  es irritante  en irritant  
992 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca irritant terme pral.n m fr irritant  es irritante  en irritant  
993 conceptes generals ca isodora terme pral.n f es isodora  en odour contour  
994 política > vectors > radiacions ca isòtop terme pral.n m fr isotope  es isótopo  en isotope  
995 política > vectors > radiacions ca isòtop artificial terme pral.n m fr isotope artificiel  es isótopo artificial  en artificial isotope  
996 política > vectors > radiacions ca isòtop estable terme pral.n m es isótopo estable  en stable isotope  
997 política > vectors > radiacions ca isòtop radioactiu terme pral.n m ca isòtop inestable sin. compl.n m ca radioisòtop sin. compl.n m fr isotope instable  fr isotope radioactif  fr radio-isotope  es isótopo inestable  es isótopo radiactivo  es radioisótopo  en radioactive isotope  en radioisotope  en unstable isotope  
998 política > vectors > llum ca làmpada fluorescent compacta terme pral.n f ca làmpada de baix consum sin. compl.n f es lámpara de bajo consumo  es lámpara fluorescente compacta  en compact fluorescent lamp  en low-energy lamp  
999 política > vectors > llum ca làmpada de descàrrega terme pral.n f es lámpara de descarga  en discharge lamp  
1000 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca lesiu -iva terme pral.adj fr nuisible  es lesivo  en harmful  
1001 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca letal terme pral.adj fr létal  es letal  en lethal  
1002 política > instruments i mesures de control ca límit d'emissió terme pral.n m fr limite d'émission  es límite de emisión  en emission standard  
1003 política > instruments i mesures de control ca límit d'immissió terme pral.n m fr limite de nuisance  es límite de inmisión  en immission standard  
1004 conceptes generals ca limnígraf terme pral.n m es limnígrafo  en water-level recorder  
1005 conceptes generals ca limnímetre terme pral.n m es limnímetro  en limnimeter  en staff gauge  en water-level gage  en water-level gauge  
1006 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca lipòfil -a terme pral.adj fr lipophile  es lipofílico  en lipophilic  
1007 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca líquid terme pral.n m fr liquide  es líquido  en liquid  
1008 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca líquid -a terme pral.adj fr liquide  es líquido  en liquid  
1009 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca liquíd de fase no aquosa terme pral.n m ca NAPL siglan m fr liquide en phase non aqueuse  fr LPNA  es líquido de fase no acuosa  es NAPL  en non aqueous phase liquid  en NAPL  
1010 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca líquid lleuger de fase no aquosa terme pral.n m ca LNAPL siglan m fr liquide léger en phase non aqueuse  fr LLPNA  es líquido ligero de fase no acuosa  es LNAPL  en light non aqueous phase liquid  en LNAPL  
1011 conceptes generals ca litosfera terme pral.n f fr lithosphère  es litosfera  en lithosphere  
1012 política > vectors > aigües ca lixiviació terme pral.n f fr lixiviation  es lixiviación  en leaching  en lixiviation  
1013 política > vectors > residus > tractaments ca lixiviació terme pral.n f es lixiviación  en leaching  
1014 política > vectors > aigües ca lixiviat terme pral.n m fr eaux de percolation  es lixiviado  en leachate  
1015 política > vectors > aigües > instal·lacions ca llacuna terme pral.n f fr lagune  es laguna  en lagoon  
1016 política > vectors > aigües > tractaments ca llacunatge terme pral.n m fr lagunage  es lagunaje  en lagooning  
1017 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca llamp terme pral.n m fr foudre  es rayo  en lightning  
1018 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca llampec terme pral.n m fr éclair  es relámpago  en lightning  
1019 política > vectors > residus ca llauna terme pral.n f es lata  en can  en tin  
1020 política > vectors > soroll i vibracions ca llindar d'audició terme pral.n m ca llindar auditiu sin. compl.n m fr seuil d'audition  es umbral auditivo  es umbral de audibilidad  es umbral de audición  en audibility threshold  en hearing threshold  en threshold of hearing  
1021 política > vectors > residus > tractaments ca llindar d'olor terme pral.n m fr seuil de perception de l'odeur  es umbral de olor  en odour threshold  
1022 política > vectors > soroll i vibracions ca llindar de dolor terme pral.n m ca llindar dolorós sin. compl.n m fr seuil de doleur  fr seuil de nocivité  es umbral de dolor  en pain threshold  en threshold of pain  
1023 política > vectors > aigües ca llot terme pral.n m es lodo  en sludge  
1024 política > vectors > llum ca llum artificial terme pral.n f es luz artificial  en artificial light  
1025 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca llum de sodi terme pral.n m es lámpara de sodio  en sodium lamp  
1026 política > vectors > llum ca llum natural terme pral.n f es luz natural  en natural light  
1027 política > vectors > ambient atmosfèric ca radiació ultraviolada terme pral.n f ca llum ultraviolada sin. compl.n f fr rayonnement ultraviolet  es radiación ultravioleta  en ultraviolet radiation  
1028 política > vectors > llum ca lumen terme pral.n m es lumen  en lumen  sbl lm  
1029 política > vectors > llum ca luminància terme pral.n f es luminancia  en luminance  
1030 política > vectors > llum ca luminescència terme pral.n f es luminescencia  en luminescence  
1031 política > vectors > llum ca lux terme pral.n m es lux  en lux  sbl lx  
1032 política > vectors > ambient atmosfèric ca magnetosfera terme pral.n f fr magnétosphère  es magnetosfera  en magnetosphere  
1033 política > vectors > residus > tractaments ca mala olor terme pral.n f ca pudor sin. compl.n f es hedor  es mal olor  en objectionable odour  en offensive odour  
1034 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca malbaratament terme pral.n m fr gaspillage  es derroche  es despilfarro  en wastage  
1035 política > instruments i mesures de control ca manual de gestió ambiental terme pral.n m es manual de gestión ambiental  
1036 política > vectors > soroll i vibracions ca mapa de capacitat acústica terme pral.n m es mapa de capacidad acústica  en acoustic capacity map  
1037 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca mapa de capacitat del territori terme pral.n m es mapa de capacidad del territorio  
1038 política > vectors > soroll i vibracions ca mapa de situació acústica existent terme pral.n m es mapa de situación acústica existente  en acoustic noise map  
1039 política > vectors > soroll i vibracions ca mapa sònic terme pral.n m ca mapa de soroll sin. compl.n m fr carte de bruit  es mapa de ruido  en noise map  
1040 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca mapa de vulnerabilitat del territori terme pral.n m es mapa de vulnerabilidad del territorio  
1041 política > vectors > soroll i vibracions ca mapa estratègic de soroll terme pral.n m es mapa estratégico de ruido  en strategic noise map  
1042 conceptes generals ca mar terme pral.n m/f ca oceà terme pral.n m fr mer  fr océan  es mar  es océano  en ocean  en sea  
1043 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca marea terme pral.n f fr marée  es marea  en tide  
1044 impacte ambiental > efectes ca marea negra terme pral.n f es marea negra  en black tide  en oil slick  
1045 impacte ambiental > efectes ca marea roja terme pral.n f ca marea vermella terme pral.n f es marea roja  en red tide  
1046 conceptes generals ca matèria inorgànica terme pral.n f es materia inorgánica  en inorganic material  
1047 conceptes generals ca matèria orgànica terme pral.n f es materia orgánica  en organic material  en organic matter  
1048 política > vectors > residus ca matèria orgànica recuperada terme pral.n f ca MOR siglan f es materia orgánica recuperada  es MOR  en recovered organic material  en recovered organic matter  
1049 política > vectors > residus ca matèria primera terme pral.n f ca primera matèria terme pral.n f es materia prima  en raw material  
1050 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca matèries en suspensió terme pral.n f pl ca sòlids en suspensió sin. compl.n m pl ca MES siglan f pl fr matières en suspension  fr solides en suspension  fr MES  es materias en suspensión  es sólidos en suspensión  es MES  en suspended matter  en suspended sediments  en suspended solids  en SM  
1051 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca matèries inhibidores terme pral.n f pl ca MI siglan f pl fr matières inhibitrices  es materias inhibidoras  es MI  en inhibiting matter  en inhibitory matter  en IM  
1052 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca matèries oxidables terme pral.n f pl ca MO siglan f pl fr matières oxydables  fr MO  es materias oxidables  es MO  en oxidizable matter  en OM  
1053 conceptes generals ca mecanisme ambiental terme pral.n m es mecanismo ambiental  es mecanismo medioambiental  en environmental mechanism  
1054 conceptes generals ca medi terme pral.n m ca medi ambient sin. compl.n m fr environnement  es medio  es medio ambiente  es medioambiente  en environment  
1055 política > vectors > residus ca medicament terme pral.n m fr médicament  es medicamento  en medicament  
1056 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca mercaptà terme pral.n m fr mercaptan  es mercaptano  en mercaptan  
1057 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca mercuri terme pral.n m fr mercure  es mercurio  en mercury  
1058 política > vectors > ambient atmosfèric ca mesopausa terme pral.n f fr mésopause  es mesopausa  en mesopause  
1059 política > vectors > ambient atmosfèric ca mesosfera terme pral.n f fr mésosphère  es mesosfera  en mesosphere  
1060 política > instruments i mesures de control ca mesura correctora terme pral.n f es medida correctora  
1061 política > instruments i mesures de control ca mesura preventiva terme pral.n f es medida cautelar  es medida preventiva  
1062 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca mesurament continu terme pral.n m fr échantillonnage en continu  es medición contínua  es medida en continuo  en continuous sampling  
1063 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca mesurament discontinu terme pral.n m fr échantillonnage intermittent  es medición discontínua  es medida en discontinuo  en batch measurement  en discrete sampling  
1064 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca metà terme pral.n m fr méthane  es metano  en methane  for CH4  
1065 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca metall pesant terme pral.n m fr métal lourd  es metal pesado  en heavy metal  
1066 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca metanització terme pral.n f es metanización  en methanation  
1067 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca meteor terme pral.n m fr météore  es meteoro  en meteor  
1068 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca meteorització terme pral.n f fr altération  fr météorisation  es meteorización  en weathering  
1069 conceptes generals ca meteorologia terme pral.n f fr météorologie  es meteorología  en meteorology  
1070 política > vectors > sòls ca mètode d'anàlisi de sòls terme pral.n m es método de análisis de suelos  en soil testing method  
1071 conceptes generals ca microbiologia terme pral.n f fr microbiologie  es microbiología  en microbiology  
1072 conceptes generals ca microclima terme pral.n m fr microclimat  es microclima  en microclimate  
1073 impacte ambiental > agents contaminants ca microcontaminant terme pral.n m es microcontaminante  en micropollutant  
1074 política > vectors > aigües > tractaments ca microfiltració terme pral.n f fr microfiltration  es microfiltración  en microfiltration  
1075 conceptes generals ca microorganisme terme pral.n m fr microorganisme  es microorganismo  en microorganism  
1076 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca microplàstic terme pral.n m fr microplastique  es microplástico  en microplastic  
1077 política > vectors > residus > tractaments ca millor pràctica ambiental terme pral.n f ca MPA siglan f es mejor práctica ambiental  es MPA  en best environmental practice  en BEP  
1078 política > vectors > residus > mostreig i anàlisi ca millor tècnica disponible terme pral.n f ca MTD siglan f fr meilleure technique disponible  fr MTD  es mejor técnica disponible  es MTD  en best available technique  en BAT  
1079 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca mina terme pral.n f es mina  en mine  
1080 conceptes generals ca mineralització terme pral.n f fr minéralisation  es mineralización  en mineralization  
1081 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca mineria terme pral.n f es minería  en mining  
1082 política > vectors > residus > tractaments ca mineria d'abocadors terme pral.n f es excavación de vertederos  en landfill mining  
1083 política > vectors > residus > tractaments ca minimització terme pral.n f es minimización  en minimization  
1084 política > instruments i mesures de control ca mitigació terme pral.n m es mitigación  en mitigation  
1085 política > vectors > residus > tractaments ca model de residu mínim terme pral.n m ca residu mínim sin. compl.n m es modelo de residuo mínimo  es residuo mínimo  en minimum waste  en minimum waste model  
1086 política > instruments i mesures de control ca monitoratge terme pral.n m fr monitoring  fr surveillance continue  es monitoreo  es monitorización  en monitoring  en surveillance  
1087 política > vectors > residus > instal·lacions ca monoabocador terme pral.n m es monovertedero  en mono-landfill  
1088 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca monocultura terme pral.n f ca monocultiu sin. compl.n m fr monoculture  es monocultivo  en monoculture  
1089 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca monòxid de carboni terme pral.n m fr monoxyde de carbone  es monóxido de carbono  en carbon monoxide  for CO  
1090 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca monòxid de nitrogen terme pral.n m ca òxid nítric sin. compl.n m fr monoxyde d'azote  fr oxyde azotique  es monóxido de nitrógeno  es óxido nítrico  en nitric oxide  en nitrogen monoxide  for NO  
1091 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca monument natural terme pral.n m fr monument national  es monumento natural  en national monument  en natural monument  
1092 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca mostreig automàtic terme pral.n m es muestreo automático  en automatic sampling  
1093 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca mostreig isocinètic terme pral.n m fr échantillonnage isocinétique  es muestreo isocinético  en isokinetic sampling  
1094 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca mostreig manual terme pral.n m es muestreo manual  en manual sampling  
1095 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca mota revegetada terme pral.n f es mota revegetada  
1096 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca motor de combustió interna terme pral.n m es motor de combustión interna  en internal combustion engine  
1097 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca moviment de terra terme pral.n m es movimiento de tierras  en earthwork  
1098 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca terratrèmol terme pral.n m ca moviment sísmic sin. compl.n m ca sisme sin. compl.n m fr séisme  fr tremblement de terre  es movimiento sísmico  es seísmo  es sismo  es terremoto  en earthquake  
1099 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca multicicló terme pral.n m es multiciclón  en multicyclone  
1100 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca mutació terme pral.n f fr mutation  es mutación  en mutation  
1101 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca mutagen terme pral.n m fr mutagène  es mutágeno  en mutagen  
1102 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca mutagen -àgena terme pral.adj fr mutagène  es mutagénico  en mutagenic  
1103 conceptes generals ca natura terme pral.n f ca naturalesa terme pral.n f fr nature  es naturaleza  en nature  
1104 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca naturalització terme pral.n f fr naturalisation  es naturalización  en naturalization  
1105 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca nematicida terme pral.n m es nematicida  en nematicide  
1106 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca neu terme pral.n f fr neige  es nieve  en snow  
1107 política > vectors > aigües > tractaments ca neutralització terme pral.n f fr ajustement du pH  fr neutralisation  fr régulation du pH  es ajuste del pH  es neutralización  en neutralization  en pH control  
1108 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca nevada terme pral.n f fr chute de neige  es nevada  en snowfall  
1109 política > vectors > sòls ca nivell genèric de referència terme pral.n m ca NGR siglan m es nivel genérico de referencia  es NGR  en generic reference level  en GRL  
1110 conceptes generals ca nínxol ecològic terme pral.n m es nicho ecológico  en ecological niche  
1111 política > vectors > llum ca nit terme pral.n m es nit  en nit  sbl nt  
1112 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca nitrat terme pral.n m fr nitrate  es nitrato  en nitrate  
1113 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca nitrat de peroxiacetil terme pral.n m ca NPA siglan m fr nitrate de peroxyacétyle  es nitrato de peroxiacetilo  es NPA  en peroxyacetyl nitrate  en PAN  
1114 política > vectors > residus > tractaments ca nitrificació terme pral.n f es nitrificación  en nitrification  
1115 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca nitrit terme pral.n m fr nitrite  es nitrito  en nitrite  
1116 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca nitrogen terme pral.n m fr azote  es nitrógeno  en nitrogen  for N2  
1117 política > vectors > soroll i vibracions ca nivell acústic d'avaluació terme pral.n m fr niveau acoustique d'évaluation  es nivel acústico de evaluación  en evaluated noise level  
1118 política > instruments i mesures de control ca nivell d'emissió terme pral.n m fr niveau d'émission  es nivel de emisión  en emission level  
1119 política > instruments i mesures de control ca nivell d'immissió terme pral.n m es nivel de inmisión  en immission level  
1120 política > vectors > soroll i vibracions ca nivell d'immissió sonora terme pral.n m es nivel de inmisión sonora  en sound immission level  
1121 política > vectors > soroll i vibracions ca nivell de potència acústica terme pral.n m es nivel de potencia acústica  en sound power level  
1122 política > vectors > soroll i vibracions ca nivell de pressió acústica continu equivalent terme pral.n m ca nivell de soroll equivalent sin. compl.n m fr niveau de bruit équivalent  fr niveau de pression acoustique continu équivalent  es nivel de presión acústica continuo equivalente  es nivel de ruido equivalente  en equivalent noise level  
1123 política > vectors > soroll i vibracions ca nivell de pressió sonora terme pral.n m es nivel de presión sonora  en sound pressure level  
1124 política > vectors > aigües ca nivell freàtic terme pral.n m fr surface de la nappe phréatique  es nivel freático  en phreatic surface  
1125 política > vectors > aigües ca nivell piezomètric terme pral.n m fr niveau piezomètrique  es nivel piezométrico  en well watertable  
1126 conceptes generals ca nivell tròfic terme pral.n m fr niveau trophique  es nivel trófico  en trophic level  
1127 conceptes generals ca nivell tròfic terme pral.n m es nivel trófico  en trophic level  
1128 conceptes generals ca nivòmetre terme pral.n m es nivómetro  en snowgauge  
1129 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca nociu -iva terme pral.adj fr nuisible  es nocivo  en harmful  en noxious  
1130 política > vectors > radiacions ca núclid terme pral.n m es nucleido  es núclido  en nuclide  
1131 conceptes generals ca nutrient terme pral.n m es nutriente  en nutrient  
1132 impacte ambiental > efectes ca núvol radioactiu terme pral.n m es nube radiactiva  en radioactive cloud  
1133 impacte ambiental > efectes ca núvol tòxic terme pral.n m es nube tóxica  en toxic cloud  
1134 política > instruments i mesures de control ca objectiu ambiental terme pral.n m fr cible dans l'environnement  es objetivo ambiental  en environmental target  
1135 política > instruments i mesures de control ca objectiu de qualitat ambiental terme pral.n m es objetivo de calidad ambiental  en quality objective  
1136 política > vectors > residus > instal·lacions ca obrebosses terme pral.n m es abrebolsas  en bag opener  
1137 conceptes generals ca oceà terme pral.n m fr océan  es océano  en ocean  
1138 política > vectors > soroll i vibracions ca octava terme pral.n f fr octave  es octava  en octave  
1139 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca oxigen dissolt terme pral.n m ca OD siglan m fr oxygène dissous  fr OD  es oxígeno disuelto  es OD  en dissolved oxygen  en DO  
1140 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca oleoducte terme pral.n m fr oléoduc  es oleoducto  en oil pipeline  
1141 conceptes generals ca olfactòmetre terme pral.n m es odorímetro  es olfactómetro  es olfatómetro  en olfactometer  
1142 conceptes generals ca olfactometria terme pral.n f es olfatometría  en olfactometry  
1143 política > vectors > residus ca oli de sentina terme pral.n m es aceite de sentina  en bilge oil  
1144 política > vectors > residus > tractaments ca oli de tall terme pral.n m fr huile de coupe  es aceite de corte  en cutting oil  
1145 política > vectors > residus ca oli mineral terme pral.n m es aceite mineral  en mineral oil  
1146 política > vectors > residus > tractaments ca oli regenerat terme pral.n m es aceite regenerado  en re-refined oil  en recovered oil  
1147 política > vectors > residus ca oli usat terme pral.n m fr huile résiduaire  fr huile usagée  fr huile usée  es aceite usado  en used oil  en waste oil  
1148 conceptes generals ca olor terme pral.n f es olor  en odor  en odour  
1149 política > vectors > soroll i vibracions ca ona acústica terme pral.n f fr onde acoustique  es onda acústica  en sound wave  
1150 política > vectors > radiacions ca ona electromagnètica terme pral.n f fr onde électromagnétique  es onda electromagnética  en electromagnetic wave  
1151 política > vectors > soroll i vibracions ca ona sonora terme pral.n f fr onde sonore  es onda sonora  en sound wave  
1152 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca opacitat terme pral.n f fr opacité  es opacidad  en opacity  
1153 política > instruments i mesures de control ca ordenació del territori terme pral.n f fr aménagement du territoire  es ordenación del territorio  en physical management  
1154 política > vectors > soroll i vibracions ca ordenança de soroll terme pral.n f es ordenanza de ruido  en noise rating level  
1155 conceptes generals ca organisme terme pral.n m fr organisme  es organismo  en organism  
1156 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca organoclorat terme pral.n m fr organochloré  es organoclorado  en organochlorine  
1157 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca organoclorat -ada terme pral.adj fr organochloré  es organoclorado  en organochlorinated  en organochlorine  
1158 política > vectors > aigües > tractaments ca osmosi terme pral.n f fr osmose  es ósmosis  en osmosis  
1159 política > vectors > aigües > tractaments ca osmosi inversa terme pral.n f fr osmose inverse  fr osmose inversée  es ósmosis inversa  en reverse osmosis  en reversed osmosis  
1160 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca òxid de nitrogen terme pral.n m fr oxyde d'azote  es óxido de nitrógeno  en nitrogen oxide  
1161 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca òxid de sofre terme pral.n m es óxido de azufre  en sulphur oxide  
1162 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca oxidació terme pral.n f fr oxydation  es oxidación  en oxidation  
1163 política > vectors > aigües > tractaments ca oxidació química terme pral.n f ca oxidació sin. compl.n f fr oxydation  fr oxydation chimique  es oxidación  es oxidación química  en chemical oxidation  en oxidation  
1164 política > vectors > aigües > tractaments ca oxidació humida terme pral.n f fr oxydation en milieu humide  es oxidación húmeda  en wet air oxidation  en wet oxidation  
1165 política > vectors > aigües > tractaments ca oxidació-reducció terme pral.n f ca oxidoreducció sin. compl.n f fr rédox  es oxidación-reducción  en oxidation-reduction  en redox  
1166 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca oxidant fotoquímic terme pral.n m fr oxydant photochimique  fr photo-oxydant  es agente fotoquímico oxidante  es oxidante fotoquímico  en photo-oxidant  en photochemical oxidant  en photochemical oxidizing agent  
1167 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca oxigen terme pral.n m fr oxygène  es oxígeno  en oxygen  for O2  
1168 política > vectors > residus > tractaments ca oxodegradable terme pral.adj fr oxodégradable  es oxodegradable  en oxo-degradable  
1169 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca ozó terme pral.n m fr ozone  es ozono  en ozone  for O3  
1170 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca ozó estratosfèric terme pral.n m fr ozone stratosphérique  es ozono estratosférico  en stratospheric ozone  
1171 política > vectors > aigües > tractaments ca ozonització terme pral.n f es ozonización  en ozonization  
1172 política > vectors > residus ca pagament per generació terme pral.n m ca PPG siglan m es pago por generación  es PPG  en Pay As You Throw  en PAYT  
1173 conceptes generals ca paisatge terme pral.n m fr paysage  es paisaje  en landscape  
1174 política > instruments i mesures de control ca paisatge humanitzat terme pral.n m ca paisatge cultural sin. compl.n m es paisaje cultural  es paisaje humanizado  en cultural landscape  en human landscape  
1175 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca paisatge natural terme pral.n m fr paysage naturel  es paisaje natural  en natural landscape  
1176 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca paisatge protegit terme pral.n m fr paysage protégé  es paisaje protegido  en protected landscape  
1177 política > vectors > soroll i vibracions ca pantalla acústica terme pral.n f fr écran acoustique  es pantalla acústica  en noise screen  en noise shelter  
1178 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca pantalla visual terme pral.n f es pantalla visual  en green barrier  
1179 política > vectors > residus ca paper terme pral.n m fr papier  es papel  en paper  
1180 política > vectors > residus ca paper ecològic terme pral.n m es papel ecológico  
1181 política > vectors > residus ca paper reciclat terme pral.n m es papel reciclado  en recycled paper  
1182 política > vectors > residus ca paper recuperat terme pral.n m ca paper vell terme pral.n m es papel recuperado  en waste paper  
1183 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca paratge natural d'interès nacional terme pral.n m es paraje natural de interés nacional  
1184 conceptes generals ca parc eòlic terme pral.n m es parque eólico  en windmill farm  
1185 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca parc nacional terme pral.n m fr parc national  es parque nacional  en national park  
1186 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca parc natural terme pral.n m fr parc naturel  es parque natural  en natural park  en nature reserve  
1187 política > vectors > ambient atmosfèric ca partícula terme pral.n f fr particule  es partícula  en particle  en particulate  en particulate matter  
1188 política > vectors > radiacions ca partícula alfa terme pral.n f fr particule alpha  es partícula alfa  en a particle  en alpha particle  
1189 política > vectors > radiacions ca partícula beta terme pral.n f fr particule bêta  es partícula beta  en b particle  en beta particle  
1190 política > vectors > ambient atmosfèric ca partícules en suspensió terme pral.n f pl fr particules en suspension  es partículas en suspensión  en airborne particulated matter  en suspended particulate matter  
1191 política > vectors > ambient atmosfèric ca partícules en suspensió totals terme pral.n f pl ca PST siglan f pl fr total des particules en suspension  es partículas totales en suspensión  es PST  en total suspended particulate matter  en TSP  
1192 política > vectors > ambient atmosfèric ca partícules sedimentables terme pral.n f pl fr matière déposée  fr particule sédimentable  es materia sedimentable  es partículas sedimentables  en deposited matter  
1193 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca pas de fauna terme pral.n m es paso de fauna  en passage of fauna  
1194 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca patogen -ògena terme pral.adj fr pathogène  es patógeno  en pathogenic  
1195 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca patrimoni natural terme pral.n m fr patrimoine naturel  es patrimonio natural  en environmental heritage  en natural heritage  en natural resource endowment  
1196 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca terfenil policlorat terme pral.n m ca policloroterfenil sin. compl.n m ca PCT siglan m fr polychloroterphényle  fr terphényle polychloré  fr PCT  es policloroterfenil  es PCT  en polychlorinated terphenyl  en polychloroterphenyl  en PCT  
1197 política > instruments i mesures de control ca programa de descontaminació gradual terme pral.n m ca PDG siglan m es programa de descontaminación gradual  es PDG  
1198 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca població equivalent terme pral.n f ca PE siglan f fr équivalent habitant  fr population équivalente  fr équivalent-habitant  fr EH  fr éq.-hab.  fr p. e.  es equivalente habitante  es población equivalente  en population equivalent  en population-equivalent  en PE  en p. e.  
1199 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca pedra terme pral.n f fr grêlon  es pedrisco  en hailstone  
1200 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca pedregada terme pral.n f fr grêle  es granizo  en hail  
1201 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca pedrera terme pral.n f fr carrière  es cantera  en quarry  
1202 política > vectors > ambient atmosfèric ca potencial d'escalfament global terme pral.n m ca PEG siglan m es potencial de calentamiento global  es PCG  en global warming potential  en GWP  
1203 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca pla d'espais d'interès natural terme pral.n m ca PEIN siglan m es plan de espacios de interés natural  es PEIN  
1204 política > vectors > residus > tractaments ca pèl·let terme pral.n m es pelet  en pellet  
1205 política > vectors > residus > tractaments ca pel·letització terme pral.n f es peletización  en pelletization  
1206 política > vectors > residus ca tetracloroetilè terme pral.n m ca percloroetilè sin. compl.n m es percloroetileno  es tetracloroetileno  en perchloroethene  en perchloroethylene  en tetrachloroethylene  
1207 impacte ambiental > efectes ca pèrdua de la biodiversitat terme pral.n f fr diminution de la biodiversité  fr diminution de la diversité  es pérdida de la biodiversidad  en loss of diversity  
1208 política > instruments i mesures de control ca perill terme pral.n m es peligro  en danger  
1209 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca període de retorn terme pral.n m fr période de récurrence  fr temps de récurrence  es intervalo de recurrencia  es periodo de retorno  en recurrence interval  en return period  
1210 política > vectors > radiacions ca període radioactiu terme pral.n m fr période radioactive  es periodo radiactivo  en radioactive half-life  
1211 conceptes generals ca permeabilitat ecològica terme pral.n f es permeabilidad ecológica  
1212 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca permeabilitat territorial terme pral.n f es permeabilidad territorial  en territorial permeability  
1213 política > instruments i mesures de control ca permís d'abocament terme pral.n m es permiso de vertido  en authorization to discharge  
1214 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca persistència terme pral.n f fr persistance  es persistencia  en persistence  
1215 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca persistent terme pral.adj fr persistant  es persistente  en persistent  
1216 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca pertorbació atmosfèrica terme pral.n f fr perturbation atmosphérique  es perturbación atmosférica  en atmospheric disturbance  
1217 impacte ambiental ca petjada de carboni terme pral.n f es huella de carbono  en carbon dioxide footprint  en carbon footprint  
1218 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca petjada hídrica terme pral.n f ca petjada de l'aigua sin. compl.n f fr empreinte de l'eau  fr empreinte sur l'eau  es huella del agua  es huella hídrica  en water footprint  
1219 impacte ambiental ca petjada ecològica terme pral.n f es huella ecológica  en ecological footprint  
1220 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca petroli terme pral.n m fr pétrole  es petróleo  en petroleum  
1221 política > vectors > residus ca producte de combustió incompleta terme pral.n m ca PIC siglan m fr produit de combustion incomplète  fr PCI  es producto de combustión incompleta  es PIC  en product of incomplete combustion  en PIC  
1222 conceptes generals ca pictograma terme pral.n m es pictograma  en pictograph  
1223 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca piezòmetre terme pral.n m fr piézomètre  es piezómetro  en piezometer  
1224 política > vectors > residus ca pila terme pral.n f ca pila elèctrica sin. compl.n f ca pila galvànica sin. compl.n f ca pila voltaica sin. compl.n f fr pile  es pila  es pila eléctrica  en battery  en cell  en electric battery  
1225 política > vectors > residus ca pila botó terme pral.n f fr pile bouton  es pila botón  en button cell  en button single cell  
1226 política > vectors > residus > tractaments ca pila de compostatge terme pral.n f es pila de compostaje  en compost heap  en pile  en windrow  
1227 política > vectors > residus ca pinyolada terme pral.n f ca pinyola sin. compl.n f ca sansa sin. compl.n f es borujo  es orujo  en dregs of olives  
1228 conceptes generals ca piranòmetre terme pral.n m ca solarímetre sin. compl.n m fr pyranomètre  fr solarimètre  es piranómetro  es solarímetro  en pyranometer  en solarimeter  
1229 conceptes generals ca pirgeòmetre terme pral.n m es pirgeómetro  en pyrgeometer  
1230 política > vectors > residus > instal·lacions ca piscina de desactivació terme pral.n f es piscina de desactivación  en cooling pond  
1231 política > vectors > residus > tractaments ca pla de minimització terme pral.n m es plan de minimización  en minimization plan  
1232 política > vectors > aigües ca pla de sanejament terme pral.n m es plan de saneamiento  en sanitation plan  
1233 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca plaga terme pral.n f es plaga  en plague  
1234 política > vectors > aigües ca plàncton terme pral.n m es plancton  en plankton  
1235 política > instruments i mesures de control ca planejament territorial terme pral.n m es planeamiento territorial  en land use planning  
1236 política > instruments i mesures de control ca planejament urbanístic terme pral.n m es planeamiento urbanístico  en urban planning  
1237 conceptes generals ca planta de cogeneració terme pral.n f es planta de cogeneración  en cogeneration plant  
1238 política > vectors > residus > instal·lacions ca planta de compostatge terme pral.n f es planta de compostaje  en compost plant  en composting plant  
1239 política > vectors > residus > instal·lacions ca planta de reciclatge terme pral.n f es planta de reciclaje  en recycling plant  
1240 política > vectors > residus > instal·lacions ca planta de regeneració d'oli usat terme pral.n f fr usine de régénération des huiles usées  es planta de regeneración de aceite usado  en oil regeneration plant  
1241 política > vectors > residus > instal·lacions ca planta de tractament terme pral.n f fr usine de traitement  es planta de tratamiento  en treatment plant  
1242 política > vectors > aigües > instal·lacions ca planta de tractament de fangs terme pral.n f fr station de traitement des boues  es planta de tratamiento de fangos  en sludge treatment plant  
1243 política > vectors > residus > tractaments ca planta de tractament mecanicobiològic terme pral.n f es planta de tratamiento mecánico biológico  es planta de tratamiento mecánico-biológico  en mechanical biological treatment plant  
1244 política > vectors > residus > instal·lacions ca planta de tractament tèrmic terme pral.n f es planta de tratamiento térmico  en thermal treatment plant  
1245 política > vectors > residus > instal·lacions ca planta de transferència terme pral.n f es estación de transferencia  es planta de transferencia  en transference plant  
1246 política > vectors > residus > instal·lacions ca planta de triatge terme pral.n f es planta de selección de residuos  
1247 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca plantació forestal terme pral.n f fr plantation forestière  es plantación forestal  en forestry planting  
1248 política > vectors > residus > tractaments ca plasma terme pral.n m es plasma  en plasma  
1249 política > vectors > residus ca plàstic terme pral.n m fr plastique  es plástico  en plastic  
1250 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca plom terme pral.n m fr plomb  es plomo  en lead  
1251 política > vectors > ambient atmosfèric ca plomall terme pral.n m fr panache  fr plume  es penacho  en plume  
1252 política > vectors > ambient atmosfèric ca plomall cònic terme pral.n m fr plume conique  es penacho cónico  en conic plume  
1253 política > vectors > ambient atmosfèric ca plomall en ventall terme pral.n m fr panache en éventail  fr plume en éventail  es penacho en abanico  en fan plume  
1254 política > vectors > ambient atmosfèric ca plomall fumigador terme pral.n m fr panache de fumigation  fr plume de fumigation  es penacho de fumigación  es penacho fumigador  en fumigation plume  
1255 política > vectors > ambient atmosfèric ca plomall turbulent terme pral.n m fr panache tourmenté  es penacho serpenteante  es penacho turbulento  en looping plume  
1256 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca pluja terme pral.n f fr pluie  es lluvia  en rain  
1257 impacte ambiental > efectes ca pluja àcida terme pral.n f es lluvia ácida  en acid rain  
1258 impacte ambiental > efectes ca pluja radioactiva terme pral.n f fr retombée radioactive  es lluvia radiactiva  en nuclear fallout  en radioactive fallout  
1259 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca plutoni terme pral.n m fr plutonium  es plutonio  en plutonium  
1260 conceptes generals ca pluviòmetre terme pral.n m fr pluviomètre  es pluviómetro  en pluviometer  en raingauge  
1261 política > vectors > sòls ca punt de marciment permanent terme pral.n m ca PMP siglan m es punto de marchitez permanente  es PMP  en permanent wilting point  en PWP  
1262 conceptes generals ca població terme pral.n f es población  en population  
1263 política > vectors > residus > mostreig i anàlisi ca poder calorífic terme pral.n m es poder calorífico  en calorific value  en heating value  
1264 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca pòlder terme pral.n m es pólder  en polder  
1265 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca poli(clorur de vinil) terme pral.n m ca PVC siglan m fr polychlorovinyle  fr polychlorure de vinyle  fr CPV  fr PVC  es poli(cloruro de vinilo)  es PVC  en polyvinyl chloride  en polyvinylchloride  en PVC  
1266 política > vectors > aigües > instal·lacions ca polielectròlit terme pral.n m es polielectrólito  en polyelectrolyte  
1267 política > instruments i mesures de control ca política ambiental terme pral.n f fr politique de l'environnement  es política ambiental  en environmental policy  
1268 política > vectors > ambient atmosfèric ca pols terme pral.n f fr poussière  es polvo  en dust  
1269 política > vectors > sòls ca porositat terme pral.n f es porosidad  en porosity  
1270 política > vectors > residus > tractaments ca posseïdor de residus | posseïdora de residus terme pral.n m, f es poseedor de residuos  en waste possessor  
1271 política > vectors > aigües > tractaments ca potabilització terme pral.n f fr purification  es potabilización  en purification  
1272 política > vectors > aigües > instal·lacions ca potabilitzadora terme pral.n f fr station de purification  es estación de tratamiento de agua potable  es potabilizadora  en filtration plant  
1273 política > vectors > soroll i vibracions ca potència acústica terme pral.n f fr puissance acoustique  es potencia acústica  en sound power  
1274 política > vectors > aigües > instal·lacions ca pou mort terme pral.n m ca pou cec sin. compl.n m ca pou negre sin. compl.n m es pozo ciego  es pozo muerto  es pozo negro  en cesspool  
1275 política > vectors > residus > instal·lacions ca pou de control terme pral.n m ca pou de registre sin. compl.n m es pozo de control  es pozo de registro  en monitoring well  
1276 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca precipitació terme pral.n f fr précipitation  es precipitación  en precipitation  
1277 política > vectors > aigües > tractaments ca precipitació terme pral.n f fr précipitation  es precipitación  en precipitation  
1278 impacte ambiental > agents contaminants ca precursor terme pral.n m es precursor  en precursor  
1279 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca presa terme pral.n f fr barrage  es presa  en dam  
1280 política > vectors > soroll i vibracions ca pressió acústica terme pral.n f fr pression acoustique  es presión acústica  en acoustic pressure  en effective sound pressure  en sound pressure  
1281 política > instruments i mesures de control ca prevenció terme pral.n f es prevención  en prevention  
1282 política > vectors > residus > tractaments ca prevenció ambiental terme pral.n f ca prevenció de la contaminació sin. compl.n f fr prévention des atteintes à l'environnement  es prevención ambiental  es prevención de la contaminación  en environmental prevention  en pollution prevention  
1283 política > instruments i mesures de control ca principi d'autosuficiència terme pral.n m es principio de autosuficiencia  en principle of self-sufficiency  
1284 política > instruments i mesures de control ca principi de proximitat terme pral.n m es principio de proximidad  en principle of proximity  
1285 política > instruments i mesures de control ca principi de subsidiarietat terme pral.n m es principio de subsidiariedad  en principle of subsidiariness  en subsidiarity principle  
1286 política > vectors > residus > tractaments ca principi del bressol a la tomba terme pral.n m es principio de la cuna a la tumba  en cradle-to-grave system  en from cradle to grave  
1287 política > instruments i mesures de control ca principi qui contamina paga terme pral.n m fr principe pollueur-payeur  es principio quien contamina paga  en polluter-pays principle  en principle who pollutes pays  
1288 conceptes generals ca procés de producció terme pral.n m es proceso de producción  es proceso productivo  en production process  
1289 política > vectors > residus > tractaments ca procés electrolític terme pral.n m ca procés electroquímic terme pral.n m es proceso electrolítico  es proceso electroquímico  en electrochemical process  en electrolytic process  
1290 política > vectors > residus > tractaments ca producció més neta terme pral.n f es producción más limpia  en cleaner production  
1291 política > vectors > residus > tractaments ca producció neta terme pral.n f es producción limpia  en clean production  
1292 política > instruments i mesures de control ca programa ambiental terme pral.n m es programa ambiental  en environmental programme  
1293 política > vectors > ambient atmosfèric ca programa de gasos amb efecte d'hivernacle terme pral.n m es programa de gases de efecto invernadero  en greenhouse gas programme  
1294 política > instruments i mesures de control ca programa de seguiment ambiental terme pral.n m fr programme de surveillance de l'environnement  es programa de seguimiento ambiental  en environmental control program  en environmental monitoring program  
1295 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca propel·lent terme pral.n m fr propellent  fr propulseur d'aérosol  es propulsor  en aerosol propellant  en propellant  en propellent  
1296 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca prospecció terme pral.n f es prospección  en prospecting  
1297 política > vectors > soroll i vibracions ca protecció acústica terme pral.n f fr protection acoustique  es protección acústica  en acoustic protection  en sound protection  
1298 política > instruments i mesures de control ca protecció ambiental terme pral.n f fr protection de l'environnement  es protección ambiental  en environment protection  en environmental protection  
1299 conceptes generals ca protozous terme pral.n m pl fr protozoaires  es protozoos  en protozoa  en protozoans  
1300 conceptes generals ca psicròmetre terme pral.n m es psicrómetro  en psychrometer  
1301 política > vectors > residus > mostreig i anàlisi ca punt d'inflamació terme pral.n m es punto de inflamación  en flash point  
1302 conceptes generals ca punt de rosada terme pral.n m es punto de rocío  en dew point  
1303 política > vectors > residus > tractaments ca putrefacció terme pral.n f es putrefacción  en putrefaction  
1304 política > vectors > soroll i vibracions ca qualitat acústica terme pral.n f es calidad acústica  en acoustical quality  
1305 política > instruments i mesures de control ca qualitat ambiental terme pral.n f fr qualité de l'environnement  es calidad ambiental  en environmental quality  
1306 política > instruments i mesures de control ca qualitat de l'aigua terme pral.n f es calidad del agua  en water quality  
1307 política > instruments i mesures de control ca qualitat de l'aire terme pral.n f fr qualité de l'air  es calidad del aire  en air quality  
1308 política > instruments i mesures de control ca qualitat de vida terme pral.n f fr qualité de la vie  es calidad de vida  en quality of life  
1309 política > vectors > sòls ca qualitat del sòl terme pral.n f es calidad del suelo  
1310 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca quitrà terme pral.n m es alquitrán  en tar  
1311 política > vectors > radiacions ca rad terme pral.n m fr rad  es rad  en rad  sbl rad  sbl rd  
1312 política > vectors > ambient atmosfèric ca radiació terme pral.n f fr radiation  fr rayonnement  es radiación  en radiation  
1313 política > vectors > radiacions ca radiació alfa terme pral.n f ca raigs alfa sin. compl.n m pl fr rayonnement alpha  fr rayons alpha  es radiación alfa  es rayos alfa  en alpha radiation  en alpha rays  
1314 política > vectors > ambient atmosfèric ca radiació atmosfèrica terme pral.n f fr rayonnement atmosphérique  fr rayonnement propre de l'atmosphère  es radiación atmosférica  en atmospheric radiation  
1315 política > vectors > radiacions ca radiació beta terme pral.n f ca raigs beta sin. compl.n m pl fr rayonnement bêta  fr rayons bêta  es radiación beta  es rayos beta  en beta radiation  en beta rays  
1316 política > vectors > ambient atmosfèric ca radiació de fons terme pral.n f es radiación de fondo  en background radiation  
1317 política > vectors > radiacions ca radiació difusa terme pral.n f fr rayonnement diffus  es radiación difusa  en diffuse radiation  
1318 política > vectors > radiacions ca radiació directa terme pral.n f fr rayonnement direct  es radiación directa  en direct radiation  
1319 política > vectors > ambient atmosfèric ca radiació efectiva terme pral.n f fr rayonnement effectif  es radiación efectiva  en effective radiation  
1320 política > vectors > radiacions ca radiació electromagnètica terme pral.n f fr rayonnement électromagnétique  es radiación electromagnética  en electromagnetic radiation  
1321 política > vectors > radiacions ca radiació gamma terme pral.n f ca raigs gamma sin. compl.n m pl fr rayonnement gamma  es radiación gamma  es rayos gamma  en g radiation  en gamma radiation  
1322 política > vectors > ambient atmosfèric ca radiació infraroja terme pral.n f fr rayonnement infrarouge  es radiación infrarroja  en infrared radiation  
1323 política > vectors > radiacions ca radiació ionitzant terme pral.n f fr radiation ionisante  es radiación ionizante  en ionizing radiation  
1324 política > vectors > radiacions ca radiació làser terme pral.n f es radiación láser  en laser radiation  
1325 política > vectors > ambient atmosfèric ca radiació solar terme pral.n f fr rayonnement solaire  es radiación solar  en solar radiation  
1326 política > vectors > ambient atmosfèric ca radiació solar global terme pral.n f fr rayonnement solaire global  es radiación solar global  en global solar radiation  en total solar radiation  
1327 política > vectors > radiacions ca radiació terrestre terme pral.n f fr rayonnement terrestre  es radiación terrestre  en terrestrial radiation  
1328 política > vectors > radiacions ca raigs X terme pral.n m pl ca radiació X sin. compl.n f ca raigs Röntgen sin. compl.n m pl es radiación X  es rayos Röntgen  es rayos X  en roentgen rays  en X-ray  
1329 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca radioactiu -iva terme pral.adj fr radioactif  es radiactivo  es radioactivo  en radioactive  
1330 política > vectors > radiacions ca radioactivitat terme pral.n f fr radioactivité  es radiactividad  en radioactivity  
1331 política > vectors > radiacions ca radioactivitat artificial terme pral.n f fr radioactivité artificielle  es radiactividad artificial  en artificial radioactivity  
1332 política > vectors > radiacions ca radioactivitat natural terme pral.n f fr radioactivité naturelle  es radiactividad natural  en natural radioactivity  
1333 política > vectors > radiacions ca radionúclid terme pral.n m fr radionucléide  es radionucleido  es radionúclido  en radionuclide  
1334 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca radó terme pral.n m fr radon  es radón  en radon  
1335 política > vectors > residus ca residu d'aparell elèctric i electrònic terme pral.n m ca residu electrònic terme pral.n m ca RAEE siglan m es residuo de aparato eléctrico y electrónico  es residuo electrónico  es RAEE  en electronic scrap  en electronic waste  en waste electrical and electronic equipment  en WEEE  
1336 política > vectors > residus ca residu de construcció terme pral.n m ca residu de construcció i demolició terme pral.n m ca RCD siglan m fr déblais  fr déchet de construction  es residuo de construcción y demolición  es residuo de la construcción  es RCD  en building waste  en construction and demolition waste  en construction waste  en CDW  
1337 política > instruments i mesures de control ca regles de categoria de productes terme pral.n f pl ca RCP siglan f es reglas de categorías de producto  es RCP  en product category rules  en PCR  
1338 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca reacció endotèrmica terme pral.n f es reacción endotérmica  en endothermic reaction  
1339 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca reacció exotèrmica terme pral.n f fr reaction exothermique  es reacción exotérmica  en exothermic reaction  
1340 política > vectors > radiacions ca reacció nuclear terme pral.n f fr réaction nucléaire  es reacción nuclear  en nuclear reaction  
1341 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca reactiu terme pral.n m fr réactif  es reactivo  en reagent  
1342 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca reactivitat terme pral.n f fr réactivité  es reactividad  en reactivity  
1343 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca rebliment terme pral.n m es relleno  en backfill  
1344 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca rebliment terme pral.n m es colmatación  en filling  en infilling  
1345 política > vectors > residus ca rebuig terme pral.n m fr rejet  es desperdicio  es rechazo  en refuse  
1346 política > vectors > residus ca reciclabilitat terme pral.n f es reciclabilidad  en recyclability  
1347 política > vectors > residus ca reciclable terme pral.adj es reciclable  en recyclable  en recycleable  
1348 política > vectors > residus > tractaments ca reciclar terme pral.v tr es reciclar  en recycle, to  
1349 política > vectors > residus ca reciclat terme pral.n m es reciclado  en recycled material  
1350 política > vectors > residus > tractaments ca reciclatge terme pral.n m fr recyclage  es reciclaje  en recirculation  en recycling  
1351 política > vectors > residus > tractaments ca reciclatge en origen terme pral.n m ca reciclatge intern terme pral.n m es reciclaje en origen  es reciclaje interno  en source recycling  
1352 política > vectors > residus > tractaments ca reciclatge extern terme pral.n m es reciclaje externo  en external recycling  
1353 política > vectors > aigües > tractaments ca recirculació terme pral.n f fr recirculation  es recirculación  en recirculation  en recycling  
1354 política > vectors > aigües > tractaments ca recirculació de fangs terme pral.n f fr recirculation des boues  fr retour de boues  es recirculación de fangos  en sludge return  
1355 política > vectors > residus > tractaments ca recirculació de lixiviats terme pral.n f es recirculación de lixiviados  en leachate recirculation  
1356 política > vectors > residus > instal·lacions ca recobriment terme pral.n m es material de cobertura  en cover  en cover material  
1357 política > vectors > residus > tractaments ca recollida de cinc fraccions terme pral.n f es recogida de cinco fracciones  
1358 política > vectors > residus > tractaments ca recollida de lixiviats terme pral.n f es recogida de lixiviados  en leachate collection  
1359 política > vectors > residus > tractaments ca recollida de residus terme pral.n f es recogida de residuos  en waste collection  
1360 política > vectors > residus > tractaments ca recollida multiproducte terme pral.n f es recogida multiproducto  
1361 política > vectors > residus > tractaments ca recollida porta a porta terme pral.n f ca recollida selectiva porta a porta sin. compl.n f es recogida puerta a puerta  es recogida selectiva puerta a puerta  en door-to-door selective collection  en on-call door-to-door household hazardous waste collection  
1362 política > vectors > residus > tractaments ca recollida selectiva terme pral.n f es recogida selectiva  en selective collection  en separate collection  
1363 política > vectors > residus ca recuperable terme pral.adj es recuperable  en recoverable  
1364 política > vectors > residus > tractaments ca recuperació terme pral.n f es recuperación  en recovery  
1365 política > vectors > residus > tractaments ca recuperació de sòls contaminats terme pral.n f es recuperación de suelos contaminados  
1366 política > vectors > residus > tractaments ca valorització energètica terme pral.n f ca recuperació energètica sin. compl.n f es recuperación energética  es valorización energética  en energy recovery  
1367 política > vectors > residus > tractaments ca recuperar terme pral.v tr es recuperar  en recover, to  
1368 conceptes generals ca recursos naturals terme pral.n m pl fr ressources naturelles  es recursos naturales  en natural resources  
1369 conceptes generals ca recursos no renovables terme pral.n m pl fr ressources non renouvelables  es recursos no renovables  en non-renewable resources  
1370 conceptes generals ca recursos renovables terme pral.n m pl fr ressources renouvelables  es recursos renovables  en renewable resources  
1371 política > vectors > aigües ca reducció terme pral.n f es reducción  en reduction  
1372 política > vectors > aigües ca reducció terme pral.n f es reducción  en reduction  
1373 política > vectors > residus > tractaments ca reducció de residus terme pral.n f fr réduction des déchets  es reducción de residuos  en waste reduction  
1374 política > vectors > residus > tractaments ca reducció en origen terme pral.n f es reducción en origen  en reduction at source  en source reduction  
1375 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca refinació terme pral.n f es refinado  en refining  
1376 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca refineria de petroli terme pral.n f fr raffinerie de pétrole  es refinería de petróleo  en petroleum refinery  
1377 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca reforestació terme pral.n f ca repoblació forestal sin. compl.n f fr reboisement  es reforestación  es repoblación forestal  en reforestation  
1378 política > vectors > residus > instal·lacions ca refractari terme pral.n m es refractario  en refractory material  
1379 conceptes generals ca refractari -ària terme pral.adj es refractario  en refractory  
1380 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca refrigerant terme pral.n m es refrigerante  en refrigerant  
1381 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca regeneració terme pral.n f fr régénération  es regeneración  en regeneration  
1382 política > vectors > residus > tractaments ca regeneració terme pral.n f es regeneración  en regeneration  
1383 política > vectors > residus > tractaments ca regenerar terme pral.v tr es regenerar  en regenerate, to  
1384 política > instruments i mesures de control ca registre ambiental terme pral.n m es registro ambiental  
1385 política > vectors > radiacions ca rem terme pral.n m fr rem  es rem  en rem  sbl rem  
1386 política > vectors > sòls ca remediació terme pral.n f fr dépollution  es remediación  en remediation  
1387 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca rentador de gasos terme pral.n m fr laveur d'air  es lavador de gases  en air washer  en scrubber  
1388 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca rentador humit terme pral.n m fr dépoussiereur humide  es lavador húmedo  en wet scrubber  
1389 política > vectors > ambient atmosfèric > tractaments ca rentatge de gasos terme pral.n m fr lavage des gaz  es lavado de gases  en gas washing  en scrubbing  
1390 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca repoblació terme pral.n f es repoblación  en plantation  
1391 conceptes generals ca reserva terme pral.n f es reserva  
1392 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca reserva natural terme pral.n f fr réserve naturelle  es reserva natural  en nature reserve  
1393 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca reserva natural integral terme pral.n f fr réserve naturelle intégrale  es reserva natural integral  en undeveloped nature reserve  
1394 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca reserva natural parcial terme pral.n f es reserva natural parcial  
1395 política > vectors > residus ca residu terme pral.n m fr déchet  es residuo  en waste  
1396 política > vectors > residus ca residu agrari terme pral.n m fr déchet agricole  es residuo agrario  en agricultural waste  
1397 política > vectors > residus ca residu agroquímic terme pral.n m es residuo agroquímico  en agrochemical waste  
1398 política > vectors > residus ca residu carni terme pral.n m es residuo cárnico  en animal waste  en meat waste  
1399 política > vectors > residus ca residu comercial terme pral.n m es residuo comercial  en commercial refuse  en commercial solid waste  
1400 política > vectors > residus ca residu d'enderroc terme pral.n m fr déchet de démolition  es residuo de demolición  en demolition waste  
1401 política > vectors > residus ca residu d'excavació terme pral.n m es residuo de excavación  en excavation waste  
1402 política > vectors > residus ca residu domèstic terme pral.n m fr déchet ménager  fr résidu ménager  es residuo doméstico  es residuo domiciliario  en domestic waste  en household waste  
1403 política > vectors > residus ca residu especial terme pral.n m ca residu perillós sin. compl.n m es residuo peligroso  es residuo tóxico y peligroso  en hazardous waste  en special waste  
1404 política > vectors > residus ca residu municipal especial terme pral.n m ca residu especial d'origen domèstic sin. compl.n m es residuo especial de origen doméstico  es residuo municipal especial  en hazardous urban waste  en household hazardous waste  
1405 política > vectors > residus ca residu especial en petites quantitats terme pral.n m es residuo especial en pequeñas cantidades  en hazardous waste in small amounts  
1406 política > vectors > residus ca residu forestal terme pral.n m es residuo forestal  en forest waste  
1407 política > vectors > residus ca residu gasós terme pral.n m es residuo gaseoso  en gaseous waste  
1408 política > vectors > residus ca residu hospitalari terme pral.n m es residuo hospitalario  en clinical waste  
1409 política > vectors > residus > mostreig i anàlisi ca residu impropi terme pral.n m es residuo impropio  en improper waste  en inappropriate waste  
1410 política > vectors > residus ca residu industrial terme pral.n m es residuo industrial  en industrial waste  
1411 política > vectors > residus ca residu inert terme pral.n m es residuo inerte  en inert waste  
1412 política > vectors > residus ca residu líquid terme pral.n m fr déchet liquide  fr effluent liquide  es residuo líquido  en liquid waste  
1413 política > vectors > residus ca residu metàl·lic terme pral.n m es residuo metálico  en metal waste  
1414 política > vectors > residus ca residu miner terme pral.n m fr déchet minier  es residuo minero  en mining waste  
1415 política > vectors > residus ca residu municipal terme pral.n m fr résidu urbain  es residuo municipal  en municipal waste  en urban waste  
1416 política > vectors > residus ca residu municipal ordinari terme pral.n m es residuo municipal ordinario  
1417 política > vectors > residus ca residu municipal voluminós terme pral.n m ca residu voluminós sin. compl.n m es residuo municipal voluminoso  es residuo voluminoso  en bulky household waste  en bulky waste  en voluminous urban waste  
1418 política > vectors > residus ca residu no especial terme pral.n m es residuo no especial  
1419 política > vectors > residus ca residu orgànic terme pral.n m es residuo orgánico  en organic waste  
1420 política > vectors > residus ca residu radioactiu terme pral.n m fr déchet radioactif  es residuo radiactivo  en radioactive waste  
1421 política > vectors > residus ca residu sanitari terme pral.n m es residuo sanitario  en sanitary waste  
1422 política > vectors > residus ca residu sòlid terme pral.n m es residuo sólido  en solid waste  
1423 política > vectors > residus ca residu tòxic terme pral.n m es residuo tóxico  en toxic waste  
1424 política > vectors > residus ca residu vegetal terme pral.n m ca residu verd sin. compl.n m ca restes vegetals sin. compl.n f pl fr déchet végétal  fr déchet vert  es residuo vegetal  es residuo verde  en green waste  en plant waste  en vegetable waste  en vegetational waste  
1425 política > vectors > sòls ca resiliència del sòl terme pral.n f es resiliencia del suelo  en soil resilience  
1426 política > vectors > residus > tractaments ca resina de bescanvi iònic terme pral.n f fr résine échangeuse de cations  es resina de intercambio iónico  en ion exchange resin  
1427 conceptes generals ca resistència ambiental terme pral.n f fr hostilité du milieu  fr résistance du milieu  es resistencia ambiental  en environmental resistance  
1428 política > instruments i mesures de control ca respectuós -osa amb el medi ambient terme pral.adj es respetuoso con el medio ambiente  en environmentally friendly  en friendly to the environment  
1429 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca restauració terme pral.n f fr restauration  es restauración  en restoration  en restore  
1430 política > vectors > sòls ca restauració del sòl terme pral.n f es restauración del suelo  en soil improvement  en soil restoration  
1431 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca restauració hidrologicoforestal terme pral.n f es restauración hidrológico-forestal  
1432 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca restauració paisatgística terme pral.n f es restauración paisajística  en landscape restoration  
1433 política > vectors > residus ca restes de poda terme pral.n f pl fr résidu de taille  es poda  en pruning  
1434 política > vectors > residus > tractaments ca reutilització terme pral.n f es reutilización  en reuse  
1435 política > vectors > residus > tractaments ca reutilitzar terme pral.v tr es reutilizar  en reuse, to  
1436 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca revegetació terme pral.n f fr restauration de couverture végétale  es revegetación  en revegetation  
1437 política > vectors > soroll i vibracions ca reverberació terme pral.n f fr réverbération acoustique  es reverberación  en acoustic reverberation  en reverberation  
1438 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca riuada terme pral.n f ca riada sin. compl.n f es riada  en freshet  
1439 política > instruments i mesures de control ca risc terme pral.n m es riesgo  en risk  
1440 política > instruments i mesures de control ca risc ambiental terme pral.n m fr risque écologique  fr risque pour l'environnement  es riesgo ambiental  en environmental risk  
1441 política > instruments i mesures de control ca risc industrial terme pral.n m es riesgo industrial  en industrial risk  
1442 política > instruments i mesures de control ca risc mínim terme pral.n m es riesgo mínimo  en low risk  
1443 política > vectors > residus > tractaments ca risc residual terme pral.n m es riesgo residual  
1444 política > instruments i mesures de control ca risc tolerable terme pral.n m es riesgo tolerable  
1445 conceptes generals ca riu terme pral.n m es río  en river  
1446 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca rodenticida terme pral.n m es rodenticida  en rodenticide  
1447 política > vectors > sòls ca salinitat terme pral.n f es salinidad  en salinity  
1448 impacte ambiental > efectes ca salinització terme pral.n f es salinización  en salination  en salinization  
1449 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca sals solubles terme pral.n f pl ca SOL siglan f pl fr sels dissous  es sales solubles  es SOL  en dissolved salts  
1450 conceptes generals ca salubritat terme pral.n f fr salubrité  es salubridad  en sanitary conditions  
1451 conceptes generals ca salut terme pral.n f es salud  en health  
1452 conceptes generals ca salut pública terme pral.n f es salud pública  en public health  
1453 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca salvaocells terme pral.n m es salvapájaros  en birdsaving  
1454 política > vectors > aigües > tractaments ca sanejament terme pral.n m fr assainissement  es saneamiento  en sanitation  en sewerage  
1455 impacte ambiental > efectes ca sequera terme pral.n f ca seca sin. compl.n f ca secada sin. compl.n f fr sécheresse  es sequía  en drought  
1456 política > vectors > aigües > tractaments ca sedimentació terme pral.n f es sedimentación  en sedimentation  
1457 política > vectors > residus > tractaments ca segellament d'abocador terme pral.n m es sellado de vertedero  en capping  en sealing  
1458 política > vectors > residus > tractaments ca segregació de residus terme pral.n f es segregación de residuos  
1459 política > instruments i mesures de control ca seguiment ambiental terme pral.n m es seguimiento ambiental  en environmental monitoring  
1460 conceptes generals ca seguretat en el treball terme pral.n f ca seguretat laboral terme pral.n f es seguridad en el trabajo  es seguridad laboral  en occupational safety  en safety at work  
1461 conceptes generals ca seguretat nuclear terme pral.n f es seguridad nuclear  en nuclear safety  
1462 conceptes generals ca sensibilització ambiental terme pral.n f ca sensibilització mediambiental sin. compl.n f es sensiblilización ambiental  en environmental awareness  
1463 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca sensibilitzant terme pral.adj fr sensibilisant  es sensibilizante  en sensitizing  
1464 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca sensibilitzant terme pral.n m fr agent sensibilisant  es sensibilizante  en sensitizer  
1465 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca sensor terme pral.n m fr capteur  es sensor  en sensor  
1466 política > vectors > residus > tractaments ca separació en origen terme pral.n f fr séparation à la source  fr tri à la source  es separación en origen  es separación in situ  en separation at source  en source segregation  en source separation  
1467 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca separador inercial terme pral.n m es separador inercial  en inertial separator  
1468 política > instruments i mesures de control ca sistema de gestió mediambiental terme pral.n m ca SGMA siglan m es sistema de gestión medioambiental  es SGMA  
1469 política > vectors > radiacions ca sievert terme pral.n m es sievert  en sievert  sbl Sv  
1470 política > vectors > soroll i vibracions ca silenciador terme pral.n m fr silencieux  es silenciador  en silencer  
1471 política > vectors > residus ca silicona terme pral.n f es silicona  en silicone  
1472 conceptes generals ca silvicultura terme pral.n f es silvicultura  en silviculture  
1473 conceptes generals ca simbiosi industrial terme pral.n f es simbiosis industrial  en industrial symbiosis  
1474 conceptes generals ca sinecologia terme pral.n f es sinecología  en synecology  
1475 conceptes generals ca sismògraf terme pral.n m es sismógrafo  en seismograph  
1476 conceptes generals ca sistema climàtic terme pral.n m es sistema climático  
1477 política > vectors > soroll i vibracions ca so terme pral.n m fr son  es sonido  en sound  
1478 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca sobreexplotació terme pral.n f fr surexploitation  es sobreexplotación  en overexploitation  
1479 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca sobrepastura terme pral.n f fr surpâturage  es sobrepastoreo  en overgrazing  
1480 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca sobrepesca terme pral.n f fr surpêche  es sobrepesca  en overfishing  
1481 política > vectors > sòls ca sodicitat terme pral.n f es sodicidad  en sodicity  
1482 política > vectors > sòls ca sodificació terme pral.n f es sodificación  en sodification  
1483 conceptes generals ca sòl terme pral.n m fr sol  es suelo  en soil  
1484 impacte ambiental > efectes ca sòl contaminat terme pral.n m es suelo contaminado  en polluted soil  
1485 política > instruments i mesures de control ca sòl no urbanitzable terme pral.n m es suelo no urbanizable  
1486 política > instruments i mesures de control ca sòl urbà terme pral.n m es suelo urbano  
1487 política > instruments i mesures de control ca sòl urbanitzable terme pral.n m es suelo urbanizable  
1488 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca sòlid terme pral.n m fr solide  es sólido  en solid  
1489 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca sòlid -a terme pral.adj fr solide  es sólido  en solid  
1490 política > vectors > residus > tractaments ca solidificació terme pral.n f es solidificación  en solidification  
1491 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca sòlids dissolts terme pral.n m pl fr solides dissous  es sólidos disueltos  en dissolved solids  
1492 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca sòlids sedimentables terme pral.n m pl fr solides décantables  fr solides sédimentables  es sólidos precipitables  es sólidos sedimentables  en settleable solids  
1493 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca sòlids totals terme pral.n m pl fr solides totaux  es sólidos totales  en total solids  
1494 política > vectors > sòls ca solubilitat terme pral.n f es solubilidad  en solubility  
1495 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca solució terme pral.n f es solución  en solution  
1496 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca solut terme pral.n m es soluto  en solute  
1497 política > vectors > sòls ca sondeig terme pral.n m es sondeo  en boring  en sounding  
1498 política > vectors > soroll i vibracions ca sonòmetre terme pral.n m fr sonomètre  es sonómetro  en noise meter  en sonometer  
1499 política > vectors > soroll i vibracions ca sonometria terme pral.n f es sonometría  en sonometry  
1500 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll terme pral.n m fr bruit  es ruido  en noise  
1501 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll aeri terme pral.n m es ruido aéreo  en airborne noise  
1502 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll ambiental terme pral.n m es ruido ambiental  en ambient noise  en environmental noise  en surrounding noise  
1503 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll ambiental terme pral.n m fr bruit ambiant  fr bruit d'ambiance  es ruido ambiental  es ruido ambiente  en ambient noise  en environmental noise  
1504 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll blanc terme pral.n m fr bruit blanc  es ruido blanco  en white noise  
1505 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll continu terme pral.n m es ruido continuo  en continous noise level  
1506 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll de components impulsius terme pral.n m es ruido de componentes impulsivos  
1507 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll de components tonals terme pral.n m es ruido de componentes tonales  en noise with pure tones  
1508 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll estable terme pral.n m fr bruit stable  es ruido estable  en steady noise  
1509 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll impulsiu terme pral.n m fr bruit impulsionnel  es ruido impulsivo  en impulsive noise  
1510 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll residual terme pral.n m es ruido residual  en residual noise  
1511 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll rosa terme pral.n m fr bruit rose  es ruido rosa  en pink noise  
1512 política > vectors > soroll i vibracions ca soroll variable terme pral.n m es ruido variable  en variable noise  
1513 política > instruments i mesures de control ca sostenible terme pral.adj es sostenible  en sustainable  
1514 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca sublimació terme pral.n f es sublimación  en sublimation  
1515 política > vectors > residus ca subproducte terme pral.n m fr sous-produit  es subproducto  en by-product  
1516 política > vectors > residus ca subrecurs terme pral.n m
1517 política > vectors > ambient atmosfèric ca subsidència terme pral.n f fr subsidence  es subsidencia  en subsidence  
1518 conceptes generals ca subsol terme pral.n m fr sous-sol  es subsuelo  en underground  
1519 conceptes generals ca substància perillosa terme pral.n f es sustancia peligrosa  es sustancia perjudicial  en hazardous substance  
1520 política > vectors > residus > tractaments ca substrat terme pral.n m es substrato  es sustrato  en substrate  en substratum  
1521 impacte ambiental > efectes ca superfície denudada terme pral.n f es superficie denudada  en bared surface  
1522 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca superfosfat terme pral.n m fr superphosphate  es superfosfato  en superphosphate  
1523 política > vectors > ambient atmosfèric ca supressió de gasos amb efecte d'hivernacle terme pral.n f es remoción de gases de efecto invernadero  en greenhouse gas removal  
1524 política > vectors > ambient atmosfèric ca sutge terme pral.n m fr suie  es hollín  en soot  
1525 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca tala terme pral.n f ca tallada terme pral.n f es tala  en cutting down  en tree felling  en woodcutting  
1526 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca talaia terme pral.n f ca torre de guaita sin. compl.n f fr pylône observatoire  fr tour de guet  es atalaya  en lookout tower  
1527 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca tallada arreu terme pral.n f es tala a matarrasa  
1528 política > vectors > aigües > mostreig i anàlisi ca tamís terme pral.n m es tamiz  en screen  en sieve  
1529 política > vectors > sòls ca tamisatge terme pral.n m es tamizado  en sifting  
1530 política > vectors > aigües > instal·lacions ca tanc aeròbic terme pral.n m fr bassin aérobie  es estanque aeróbico  es tanque aeróbico  en aerobic pond  
1531 política > vectors > aigües > instal·lacions ca tanc anaeròbic terme pral.n m fr bassin anaérobie  es estanque anaeróbico  es tanque anaeróbico  en anaerobic pond  
1532 política > vectors > aigües > instal·lacions ca tanc d'aeració terme pral.n m fr bassin d'activation  fr bassin d'aération  es balsa de aireación  es tanque de aireación  en aeration basin  en aeration tank  
1533 política > vectors > aigües > instal·lacions ca tanc d'estabilització terme pral.n m es estanque de estabilización  en stabilization pond  
1534 política > vectors > aigües > instal·lacions ca tanc d'oxidació terme pral.n m es estanque de oxidación  en oxidation pond  
1535 política > vectors > residus > instal·lacions ca taula densimètrica terme pral.n f es mesa densimétrica  en grading riddle  en vibrating grading table  
1536 conceptes generals ca tàxon terme pral.n m ca taxó sin. compl.n m fr taxon  es taxon  es taxón  en taxon  
1537 conceptes generals ca tècnic de medi ambient | tècnica de medi ambient terme pral.n es técnico de medio ambiente  en environmental technician  
1538 política > vectors > residus > tractaments ca tecnologia neta terme pral.n f es tecnología limpia  en clean technology  
1539 conceptes generals ca temperatura terme pral.n f es temperatura  en temperature  
1540 política > vectors > llum ca temperatura de color terme pral.n f es temperatura de color  en colour temperature  
1541 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca tempestat terme pral.n f ca tempesta sin. compl.n f fr orage  es tormenta  en thunderstorm  
1542 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca temporal terme pral.n m fr tempête  es temporal  en storm  
1543 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca temps de residència terme pral.n m fr temps de séjour  es tiempo de residencia  en detention time  en residence time  en retention time  
1544 política > vectors > soroll i vibracions ca temps de reverberació terme pral.n m es tiempo de reverberación  en reverberation time  
1545 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca teratogen terme pral.n m fr tératogène  es teratógeno  en teratogen  
1546 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca teratogen -ògena terme pral.adj fr tératogène  es teratogénico  en teratogenetic  en teratogenic  
1547 conceptes generals ca termògraf terme pral.n m es termógrafo  en thermograph  
1548 conceptes generals ca termòmetre terme pral.n m es termómetro  en thermometer  
1549 política > vectors > ambient atmosfèric ca termosfera terme pral.n f fr thermosphère  es termosfera  en thermosphere  
1550 política > vectors > aigües > tractaments ca terra de diatomees terme pral.n f ca terra d'infusoris sin. compl.n f fr kieselguhr  fr terre à diatomées  fr terre d'infusoires  es tierra de diatomeas  en diatomaceous earth  en kieselguhr  
1551 política > vectors > sòls ca textura terme pral.n f es textura  en texture  
1552 política > vectors > residus > tractaments ca tractament mecanicobiològic terme pral.n m ca TMB siglan m es tratamiento mecánico biológico  es TMB  en mechanical biological treatment  en MBT  
1553 conceptes generals ca torba terme pral.n f fr tourbe  es turba  en peat  
1554 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca tornado terme pral.n m fr tornade  es tornado  en tornado  
1555 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca torre d'adsorció terme pral.n f es torre de adsorción  en adsorption tower  
1556 política > vectors > aigües > instal·lacions ca tortó terme pral.n m es torta de filtración  en filter cake  en mud cake  
1557 política > vectors > aigües > instal·lacions ca tortó de fangs terme pral.n m fr gâteau de boues  es torta de fangos  en sludge cake  
1558 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca tòxic terme pral.n m fr toxique  es tóxico  en toxic  en toxicant  
1559 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca tòxic -a terme pral.adj fr toxique  es tóxico  en toxic  
1560 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca toxicitat terme pral.n f fr toxicité  es toxicidad  en toxicity  
1561 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca toxicogènic -a terme pral.adj fr toxicogène  es toxicógeno  en toxicogenic  en toxigenic  
1562 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca toxina terme pral.n f fr toxine  es toxina  en toxin  
1563 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca traça terme pral.n f fr trace  es traza  en trace  
1564 política > vectors > aigües > tractaments ca tractabilitat terme pral.n f es tratabilidad  en treatability  
1565 política > vectors > residus > tractaments ca tractament a final de línia terme pral.n m ca tractament a final de canonada sin. compl.n m es tratamiento a final de línea  en end of pipe treatment  
1566 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca tractament antierosiu terme pral.n m es tratamiento antierosivo  en antierosive treatment  
1567 política > vectors > aigües > tractaments ca tractament de lixiviats terme pral.n m fr traitement des eaux de percolation  es tratamiento de lixiviados  en leachate treatment  
1568 política > vectors > residus > tractaments ca tractament de residus terme pral.n m fr traitement des déchets  es tratamiento de residuos  en waste treatment  
1569 política > vectors > aigües > tractaments ca tractament primari terme pral.n m fr traitement primaire  es tratamiento primario  en primary treatment  
1570 política > vectors > aigües > tractaments ca tractament secundari terme pral.n m fr traitement secondaire  es tratamiento secundario  en secondary treatment  
1571 política > vectors > aigües > tractaments ca tractament terciari terme pral.n m fr traitement tertiaire  es tratamiento terciario  en tertiary treatment  
1572 política > vectors > residus > tractaments ca tractament tèrmic terme pral.n m es tratamiento térmico  en thermal treatment  
1573 política > vectors > soroll i vibracions ca tram acústicament sensible terme pral.n m es tramo acústicamente sensible  en acoustically affected area  
1574 política > vectors > ambient atmosfèric ca transport terme pral.n m es transporte  en transport  
1575 política > vectors > residus > tractaments ca transport de residus terme pral.n m es transporte de residuos  
1576 política > vectors > residus > tractaments ca transportista de residus terme pral.n m, f es transportista de residuos  
1577 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca transvasament terme pral.n m fr adduction  es transvase  es trasvase  en water conveyance  
1578 política > vectors > patrimoni natural > restauració ca trencaonades terme pral.n m ca trencaones terme pral.n m fr brise-lames  es rompeolas  en breakwater  
1579 conceptes generals ca tríada ecològica terme pral.n f es triada ecológica  en ecological triad  
1580 política > vectors > residus > tractaments ca triatge de residus terme pral.n m es selección de residuos  
1581 política > vectors > residus > tractaments ca tricloroetilè terme pral.n m es tricloroetileno  en trichloroethylene  
1582 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca triòxid de sofre terme pral.n m fr trioxyde de soufre  es trióxido de azufre  en sulphur trioxide  for SO3  
1583 política > vectors > residus > tractaments ca trituració de residus terme pral.n f es trituración de residuos  en grinding of wastes  
1584 política > vectors > residus > instal·lacions ca trituradora terme pral.n f es triturador  es trituradora  en grinder  en shredder  
1585 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca tromba terme pral.n f fr trombe  es tromba  en spout  en whirlwind  
1586 política > vectors > ambient atmosfèric ca tropopausa terme pral.n f fr tropopause  es tropopausa  en tropopause  
1587 política > vectors > ambient atmosfèric ca troposfera terme pral.n f fr troposphère  es troposfera  en troposphere  
1588 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca tsunami terme pral.n m fr tsunami  es tsunami  en tsunami  
1589 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca tub d'escapament terme pral.n m fr pot d'échappement  es tubo de escape  en exhaust silencer  
1590 política > vectors > ambient atmosfèric ca turbulència terme pral.n f fr turbulence  es turbulencia  en turbulence  
1591 política > vectors > aigües > tractaments ca ultrafiltració terme pral.n f fr ultrafiltration  es ultrafiltración  en ultrafiltration  
1592 política > vectors > residus > tractaments ca ultrasò terme pral.n m es ultrasonido  en ultrasound  
1593 política > vectors > residus > instal·lacions ca unitat mòbil d'emergències terme pral.n f ca UME siglan f es unidad móvil de emergencias  es UME  
1594 conceptes generals ca unitat d'olor terme pral.n f es unidad de olor  en odor unit  
1595 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca unitat Dobson terme pral.n f fr unité d'ozone  fr unité Dobson  es unidad Dobson  en Dobson unit  en ozone unit  
1596 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca urani terme pral.n m fr uranium  es uranio  en uranium  
1597 conceptes generals ca urbanisme ecològic terme pral.n m es urbanismo ecológico  en ecological urbanism  
1598 conceptes generals ca urbanització terme pral.n f es urbanismo  en urbanization  
1599 política > instruments i mesures de control ca ús del sòl terme pral.n m ca utilització del sòl sin. compl.n f es uso del suelo  es utilización del suelo  en land use  en land utilisation  
1600 política > instruments i mesures de control ca valor d'emergència terme pral.n m ca valor d'alarma sin. compl.n m es valor de alarma  es valor de emergencia  en alarm level  en danger level  
1601 política > vectors > aigües ca valor genèric de no-risc terme pral.n m ca VGNR siglan m es valor genérico de no riesgo  es VGNR  
1602 política > instruments i mesures de control ca valor guia terme pral.n m fr valeur indicative  es valor guía  en guide value  
1603 política > vectors > soroll i vibracions ca valor guia d'immissió sonora terme pral.n m es valor guía de inmisión sonora  en rating level  
1604 política > vectors > residus > tractaments ca valorització terme pral.n f es valorización  en valorization  
1605 política > vectors > residus > tractaments ca valorització en origen terme pral.n f es valorización en origen  en source valorization  en valorization at source  
1606 política > vectors > residus > tractaments ca valoritzar terme pral.v tr es valorizar  en valorize, to  
1607 política > vectors > residus > tractaments ca valors de fons terme pral.n m pl es valores de fondo  en background levels  
1608 política > vectors > residus > tractaments ca valors de recuperació terme pral.n m pl es valores de recuperación  en cleanup values  
1609 política > vectors > residus > tractaments ca valors de referència terme pral.n m pl es valores de referencia  en reference values  
1610 política > vectors > ambient atmosfèric ca vapor terme pral.n m fr vapeur  es vapor  en vapour  
1611 impacte ambiental > agents contaminants > tipus ca vapor d'aigua terme pral.n m fr vapeur d'eau  es vapor de agua  en aqueous vapour  en water vapour  
1612 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca vaporització terme pral.n f fr vaporisation  es vaporización  en vaporisation  
1613 política > vectors > ambient atmosfèric > mostreig i anàlisi ca variable meteorològica terme pral.n f es variable meteorológica  
1614 política > vectors > residus > instal·lacions ca vas d'abocador terme pral.n m es área de vertido  
1615 política > instruments i mesures de control ca vector ambiental terme pral.n m es vector ambiental  
1616 política > vectors > residus > instal·lacions ca vehicle compactador terme pral.n m es vehículo compactador  en compactor truck  en compactor vehicle  
1617 política > vectors > residus > instal·lacions ca vehicle de recollida terme pral.n m es vehículo de recogida  en collection vehicle  en waste collection vehicle  
1618 política > vectors > residus ca vehicle fora d'ús terme pral.n m ca VFU siglan m es vehículo fuera de uso  es VFU  
1619 impacte ambiental > origen > fonts naturals ca vent terme pral.n m fr vent  es viento  en wind  
1620 política > vectors > residus > tractaments ca vermicompost terme pral.n m es lumbricultura  es vermicompost  en earthworm compost  en vermicompost  
1621 política > vectors > residus > tractaments ca vermicompostador terme pral.n m es lombricompostador  en vermicompostador  en vermicomposter  en vermicomposting container  
1622 política > vectors > residus > tractaments ca vermicompostatge terme pral.n m es vermicompostaje  en vermicomposting  
1623 impacte ambiental > agents contaminants ca vessament terme pral.n m fr rejet  es derrame  es vertido  en spill  en spillage  
1624 impacte ambiental > agents contaminants ca vessament terme pral.n m fr rejet  es derrame  es vertido  en spill  en spillage  
1625 política > vectors > soroll i vibracions ca vibració terme pral.n f fr vibration  es vibración  en vibration  
1626 política > vectors > residus ca vidre terme pral.n m fr verre  fr vitre  es vidrio  en glass  
1627 política > instruments i mesures de control ca vigilància ambiental terme pral.n f ca vigilància mediambiental sin. compl.n f es vigilancia ambiental  en environmental monitoring  
1628 política > vectors > residus ca vinassa terme pral.n f es vinaza  
1629 política > vectors > residus ca vinassa terme pral.n f es vinaza  
1630 política > vectors > residus > tractaments ca vitrificació terme pral.n f es vitrificación  en vitrification  
1631 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca volàtil terme pral.adj fr volatil  es volátil  en volatile  
1632 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca volatilitat terme pral.n f es volatilidad  en volatileness  en volatility  
1633 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca volatilització terme pral.n f fr volatilisation  es volatilización  en volatilization  
1634 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca volatilitzar-se terme pral.v intr pron es volatilizarse  en volatilise, to  en volatilize, to  
1635 política > vectors > residus > instal·lacions ca voltejadora terme pral.n f es volteadora  en compost turner  en windrow composter  en windrow composting machine  
1636 política > vectors > aigües > instal·lacions ca xarxa de sanejament terme pral.n f ca xarxa d'evacuació sin. compl.n f fr réseau d'assainissement  es red de evacuación  es red de saneamiento  en sewer network  en sewer system  en sewerage network  en sewerage system  
1637 política > vectors > aigües ca xarxa fluvial terme pral.n f ca xarxa hidrogràfica terme pral.n f fr réseau hydrographique  es red fluvial  es red hidrográfica  en drainage network  en river network  en river system  
1638 política > vectors > ambient atmosfèric > instal·lacions ca xemeneia terme pral.n f fr cheminée  es chimenea  en chimney  en stack  
1639 impacte ambiental > agents contaminants > característiques ca xenobiòtic -a terme pral.adj fr xénobiotique  es xenobiótico  en xenobiotic  
1640 política > vectors > ambient atmosfèric ca zona d'atenció especial terme pral.n f es zona de atención especial  
1641 política > vectors > ambient atmosfèric ca zona d'atmosfera contaminada terme pral.n f es zona de atmósfera contaminada  
1642 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca zona d'ocupació temporal terme pral.n f es zona de ocupación temporal  en temporary occupation area  
1643 política > vectors > ambient atmosfèric ca zona d'urgència terme pral.n f es zona de urgencia  
1644 impacte ambiental > origen > fonts antropogèniques ca zona de préstec terme pral.n f es zona de préstamo  en open cast area  
1645 política > vectors > ambient atmosfèric ca zona de protecció especial terme pral.n f es zona contaminada  es zona de protección especial  
1646 política > vectors > soroll i vibracions ca zona de sensibilitat acústica terme pral.n f es zona de sensibilidad acústica  en acoustic sensibility zone  
1647 política > vectors > soroll i vibracions ca zona de servitud acústica terme pral.n f es zona de servidumbre acústica  en acoustic servitude zone  
1648 política > vectors > soroll i vibracions ca zona esmorteïdora terme pral.n f fr zone de protection  es zona de protección  en protection zone  
1649 conceptes generals ca zona humida terme pral.n f es zona húmeda  en wetland  
1650 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca zona natural sensible terme pral.n f es zona natural sensible  en capable natural area  en sensitive natural area  
1651 política > vectors > patrimoni natural > protecció ca zona verda terme pral.n f fr zone verte  es zona verde  en green zone  
1652 política > vectors > aigües ca zooplàncton terme pral.n m es zooplancton  en zooplankton