Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca β2-microglobulina terme pral.n f es β2-microglobulina  fr β2-microglobuline  en ß2-microglobulin  
2 immunomodulació ca abatacept terme pral.n m es abatacept  fr abatacept  en abatacept  CAS 332348-12-6  
3 immunomodulació ca abetimús terme pral.n m es abetimús  fr abétimus  en abetimus  CAS 167362-48-3  
4 immunitat innata ca àcid araquidònic terme pral.n m es ácido araquidónico  fr acide arachidonique  en arachidonic acid  
5 immunització activa i passiva ca àcid micofenòlic terme pral.n m ca MPA siglan m es ácido micofenólico  es MPA  fr acide mycophénolique  fr MPA  en mycophenolic acid  en MPA  CAS 24280-93-1  
6 immunomodulació ca actinomicina D terme pral.n f ca dactinomicina sin. compl.n f es actinomicina D  fr actinomycine D  fr dactinomycine  en actinomycin D  en dactinomycin  CAS 50-76-0  
7 regulació del sistema immunitari ca activació limfocitària terme pral.n f es activación de linfocitos  es activación linfocítica  fr activation des lymphocytes  en lymphocyte activation  
8 regulació del sistema immunitari ca activador policlonal terme pral.n m es activador policlonal  fr activateur polyclonal  en polyclonal activator  
9 immunodeficiències ca adenosina-desaminasa terme pral.n f ca ADA siglan f es adenosina-desaminasa  es ADA  fr adénosine désaminase  fr ADA  en adenosine deaminase  en ADA  
10 immunomodulació ca adalimumab terme pral.n m es adalimumab  fr adalimumab  en adalimumab  CAS 331731-18-1  
11 immunitat cel·lular ca citotoxicitat cel·lular dependent d'anticossos terme pral.n f ca ADCC siglan f es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos  es citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos  es ADCC  fr cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps  fr ADCC  en antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity  en antibody-dependent cellular cytotoxicity  en ADCC  
12 òrgans i teixits limfoides ca amígdala faríngia terme pral.n f ca adenoides sin. compl.n f pl es adenoides  es amígdala faríngea  fr adénoïde  fr amygdale laryngée  en adenoids  en laryngeal tonsil  
13 immunopatologia ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral.n f ca adenopatia sin. compl.n f es adenopatía  es linfadenopatía  fr adénopathie  fr lymphadénopathie  en adenopathy  en lymphadenopathy  
14 receptors i molècules de membrana ca adherència immunitària terme pral.n f es adherencia inmunitaria  fr immunoadhérence  en immune adherence  
15 cèl·lules i processos citològics ca adhesió leucocitària terme pral.n f es adhesión leucocitaria  fr adhésion leucocytaire  en leukocyte adhesion  
16 cèl·lules i processos citològics ca adhesió leucocitària ferma terme pral.n f es adhesión leucocitaria firme  fr adhésion leucocytaire ferme  en firm leukocyte adhesion  
17 tècniques de diagnòstic i de recerca ca adjuvant terme pral.n m es adyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  
18 tècniques de diagnòstic i de recerca ca adjuvant complet de Freund terme pral.n m es adyuvante completo de Freund  fr adjuvant complet de Freund  en complete Freund adjuvant  
19 tècniques de diagnòstic i de recerca ca adjuvant de Freund terme pral.n m es adyuvante de Freund  fr adjuvant de Freund  en Freund adjuvant  
20 tècniques de diagnòstic i de recerca ca adjuvant incomplet de Freund terme pral.n m es adyuvante incompleto de Freund  fr adjuvant incomplet de Freund  en incomplete Freund adjuvant  
21 receptors i molècules de membrana ca adrecina terme pral.n f es adresina  es dirigina  fr adressine  en addressin  
22 interacció antigen-anticòs ca afinitat terme pral.n f es afinidad  fr affinité  en affinity  
23 interacció antigen-anticòs ca afinitat funcional terme pral.n f es afinidad funcional  fr affinité fonctionnelle  en functional affinity  
24 immunodeficiències ca agammaglobulinèmia terme pral.n f es agammaglobulinemia  fr agammaglobulinémie  en agammaglobulinemia  
25 immunodeficiències ca agammaglobulinèmia lligada a X terme pral.n f ca agammaglobulinèmia congènita sin. compl.n f ca malaltia de Bruton sin. compl.n f es agammaglobulinemia congénita  es agammaglobulinemia ligada a X  es enfermedad de Bruton  fr agammaglobulinémie congénitale  fr agammaglobulinémie liée à l'X  fr maladie de Bruton  en Bruton disease  en congenital agammaglobulinemia  en X-linked agammaglobulinemia  
26 material i animals d'experimentació ca agar-agar terme pral.n m ca agar sin. compl.n m ca gelosa sin. compl.n f es agar  es agar-agar  es gelosa  fr agar-agar  fr gélose  en agar  en agar-agar  en gelose  
27 material i animals d'experimentació ca agarosa terme pral.n f es agarosa  fr agarose  en agarose  
28 interacció antigen-anticòs ca aglutinació terme pral.n f es aglutinación  fr agglutination  en agglutination  
29 interacció antigen-anticòs ca aglutinació directa terme pral.n f ca aglutinació activa sin. compl.n f es aglutinación activa  es aglutinación directa  fr agglutination active  fr agglutination directe  en active agglutination  en direct agglutination  
30 interacció antigen-anticòs ca aglutinació passiva terme pral.n f ca aglutinació indirecta sin. compl.n f es aglutinación indirecta  es aglutinación pasiva  fr agglutination indirecte  fr agglutination passive  en passive agglutination  
31 interacció antigen-anticòs ca aglutinina terme pral.n f es aglutinina  fr agglutinine  en agglutinin  
32 interacció antigen-anticòs ca crioaglutinina terme pral.n f ca aglutinina freda sin. compl.n f es aglutinina fría  fr agglutinine froide  en cold agglutinin  en cryoagglutinin  
33 interacció antigen-anticòs ca aglutinogen terme pral.n m es aglutinógeno  fr agglutinogène  en agglutinogen  
34 autoimmunitat ca glomerulonefritis postestreptocòccica aguda terme pral.n f ca AGN siglan f ca GMNPS siglan f es glomerulonefritis postestreptocócica aguda  es AGN  es GMNPS  fr glomérulonéphrite post-streptococcique aiguë  fr GNA  en acute post-streptococcal glomerulonephritis  en AGN  en APSGN  
35 immunodeficiències ca agranulocitosi terme pral.n f es agranulocitosis  fr agranulocytose  en agranulocytosis  
36 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca agrètop terme pral.n m es agretopo  fr agrétope  en agretope  
37 sistema immunitari ca agut -uda terme pral.adj es agudo  fr aigu  en acute  
38 autoimmunitat ca anèmia hemolítica autoimmunitària terme pral.n f ca AHA siglan f es anemia hemolítica autoinmunitaria  es AHA  fr anémie hémolytique auto-immune  fr AHAI  en autoimmune hemolytic anemia  en AHA  
39 interacció antigen-anticòs ca ajustament induït terme pral.n m fr ajustement induit  en induced fit  
40 immunomodulació ca alemtuzumab terme pral.n m es alemtuzumab  fr alemtuzumab  en alemtuzumab  CAS 21679-14-1  
41 immunitat innata ca complement terme pral.n m ca alexina sin. compl.n f ca sistema del complement sin. compl.n m es alexina  es complemento  fr alexine  fr complément  en alexin  en complement  en complement system  
42 sistema immunitari ca al·lel terme pral.n m es alelo  fr allèle  en allele  
43 hipersensibilitat i al·lèrgia ca al·lergogen terme pral.n m ca al·lergen sin. compl.n m es alergeno  es alérgeno  fr allergène  en allergen  
44 hipersensibilitat i al·lèrgia ca al·lergogen -ògena terme pral.adj ca al·lergen -èrgena sin. compl.adj es alergeno  es alérgeno  fr allergène  en allergenic  
45 hipersensibilitat i al·lèrgia ca al·lèrgia terme pral.n f es alergia  fr allergie  en allergy  
46 hipersensibilitat i al·lèrgia ca al·lèrgia medicamentosa terme pral.n f ca al·lèrgia a fàrmacs sin. compl.n f es alergia medicamentosa  fr allergie médicamenteuse  en drug allergy  
47 hipersensibilitat i al·lèrgia ca al·lèrgic -a terme pral.adj es alérgico  fr allergique  en allergic  
48 hipersensibilitat i al·lèrgia ca al·lèrgic -a terme pral.adj es alérgico  fr allergique  en allergic  
49 hipersensibilitat i al·lèrgia ca al·lergització terme pral.n f es alergización  fr allergisation  en allergization  
50 anticossos ca al·loanticòs terme pral.n m es aloanticuerpo  fr alloanticorps  en alloantibody  
51 antígens ca al·loantigen terme pral.n m es aloantígeno  fr alloantigène  en alloantigen  
52 immunització activa i passiva ca al·loantisèrum terme pral.n m es aloantisuero  en alloantiserum  
53 immunologia dels trasplantaments ca al·loempelt terme pral.n m ca empelt al·logènic sin. compl.n m es aloinjerto  fr allogreffe  fr transplantation allogénique  en allogenic graft  en allograft  
54 material i animals d'experimentació ca al·loficocianina terme pral.n f ca APC siglan f es aloficocianina  es APC  fr allophycocyanine  fr APC  en allophycocyanine  en APC  
55 immunologia dels trasplantaments ca al·logènic -a terme pral.adj es alogénico  fr allogénique  en allogeneic  en allogenic  
56 anticossos ca al·logrup terme pral.n m es alogrupo  fr allogroupe  en allogroup  
57 antígens ca al·loimmunitat terme pral.n f es aloinmunidad  fr allo-immunité  en alloimmunity  
58 antígens ca al·loimmunització terme pral.n f es aloinmunización  fr allo-immunisation  en alloimmunization  
59 immunologia dels trasplantaments ca al·loreactivitat terme pral.n f ca reconeixement al·logènic sin. compl.n m es alorreactividad  es alorreconocimiento  es reconocimiento alogénico  fr alloréactivité  fr reconnaissance allogénique  en allogenic recognition  en alloreactivity  
60 anticossos ca al·lotip terme pral.n m es alotipo  fr allotype  en allotype  
61 anticossos ca al·lotípia terme pral.n f es alotipia  fr allotypie  en allotypy  
62 anticossos ca al·lotípic -a terme pral.adj es alotípico  fr allotypique  en allotypic  
63 antígens ca determinant al·lotípic terme pral.n m ca al·lòtop sin. compl.n m es alotopo  es determinante alotípico  fr déterminant allotypique  en allotope  en allotypic determinant  
64 hipersensibilitat i al·lèrgia ca alveolitis al·lèrgica extrínseca terme pral.n f ca pneumonitis per hipersensibilitat terme pral.n f es alveolitis alérgica extrínseca  es neumonitis por hipersensibilidad  fr alvéolite allergique extrinsèque  fr pneumopathie d'hypersensibilité  en extrinsic allergic alveolitis  en hypersensitivity pneumonitis  
65 immunomodulació ca metotrexat terme pral.n m ca ametopterina sin. compl.n f ca MTX siglan m es ametopterina  es metotrexato  fr améthptérine  fr méthotrexate  en amethopterin  en methotrexate  CAS 59-05-2  
66 òrgans i teixits limfoides ca amígdala terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala  es tonsila  fr amygdale  fr tonsille  en tonsil  en tonsilla  
67 òrgans i teixits limfoides ca amígdala palatina terme pral.n f es amígdala palatina  fr amygdale palatine  en faucial tonsil  en palatine tonsil  
68 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca amiloide terme pral.n m es amiloide  fr amyloïde  en amyloid  
69 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca amiloïdosi terme pral.n f es amiloidosis  fr amyloïdose  en amyloidosis  
70 immunitat cel·lular ca amina vasoactiva terme pral.n f es amina vasoactiva  fr amine vasoactive  en vasoactive amine  
71 immunomodulació ca aminopterina terme pral.n f es aminopterina  fr aminoptérine  en aminopterin  CAS 54-62-6  
72 anticossos ca anticòs antinuclear terme pral.n m ca anticòs contra el nucli terme pral.n m ca ANA siglan m es anticuerpo antinuclear  es ANA  fr anticorps antinucléaire  fr ANA  en antinuclear antibody  en ANA  
73 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilàctic -a terme pral.adj es anafiláctico  fr anaphylactique  en anaphylactic  
74 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilactogen terme pral.n m es anafilactógeno  fr anaphylactogène  en anaphylactogen  
75 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilactogen -ògena terme pral.adj es anafilactogénico  fr anaphylactisant  fr anaphylactogène  en anaphylactogenic  
76 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilatoxina terme pral.n f ca anafilotoxina sin. compl.n f es anafilactotoxina  es anafilatoxina  es anafilotoxina  fr anaphylatoxine  en anaphylactotoxin  en anaphylatoxin  
77 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi terme pral.n f ca reacció anafilàctica terme pral.n f ca resposta anafilàctica sin. compl.n f es anafilaxia  es reacción anafiláctica  es respuesta anafiláctica  fr anaphylaxie  fr réaction anaphylactique  fr réaction d'hipersensibilité anaphylactique  en anaphylactic reaction  en anaphylactic response  en anaphylaxis  
78 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi activa terme pral.n f es anafilaxia activa  fr anaphilaxie active  en active anaphylaxis  
79 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi citotròpica terme pral.n f es anafilaxia citotrópica  en cytotropic anaphylaxis  
80 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi cutània activa terme pral.n f es anafilaxia cutánea activa  fr anaphylaxie cutanée active  en active cutaneous anaphylaxis  
81 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi cutània passiva terme pral.n f ca reacció de Prausnitz-Küstner sin. compl.n f es anafilaxia cutánea pasiva  es reacción de Prausnitz-Küstner  fr anaphylaxie cutanée passive  fr réaction de Prausnitz-Küstner  en passive cutaneous anaphylaxis  en Prausnitz-Küstner reaction  
82 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi inversa terme pral.n f es anafilaxia inversa  en inverse anaphylaxis  
83 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi passiva terme pral.n f es anafilaxia pasiva  fr anaphylaxie passive  en passive anaphylaxis  
84 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi passiva inversa terme pral.n f es anafilaxia pasiva inversa  en reversed passive anaphylaxis  
85 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi per immunocomplexos terme pral.n f es anafilaxia agregada  en aggregate anaphylaxis  
86 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi sistèmica terme pral.n f es anafilaxia sistémica  fr anaphylaxie systémique  en systemic anaphylaxis  
87 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi sistèmica activa terme pral.n f es anafilaxia sistémica activa  fr anaphylaxie systémique active  en active systemic anaphylaxis  
88 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anafilaxi sistèmica passiva terme pral.n f es anafilaxia sistémica pasiva  en passive systemic anaphylaxis  
89 tècniques de diagnòstic i de recerca ca anàlisi per dilució límit terme pral.n f es análisis por dilución límite  fr analyse en dilution limite  en limiting dilution analysis  
90 immunització activa i passiva ca toxoide terme pral.n m ca anatoxina sin. compl.n f es anatoxina  es toxoide  fr anatoxine  fr toxoïde  en anatoxin  en toxoid  
91 òrgans i teixits limfoides ca anell de Waldeyer terme pral.n m ca anell limfàtic de Waldeyer sin. compl.n m es anillo de Waldeyer  es anillo linfoide de Waldeyer  fr anneau de Waldeyer  en Waldeyer ring  en Waldeyer tonsillar ring  
92 autoimmunitat ca anèmia terme pral.n f es anemia  fr anémie  en anaemia  en anemia  
93 autoimmunitat ca anèmia perniciosa terme pral.n f es anemia perniciosa  fr anémie pernicieuse  en pernicious anemia  
94 tolerància immunitària ca anergia terme pral.n f es anergia  fr anergie  en anergy  
95 tolerància immunitària ca anergia clonal terme pral.n f es anergia clonal  fr anergie clonale  en clonal anergy  
96 immunodeficiències ca edema angioneuròtic hereditari terme pral.n m ca angioedema hereditari sin. compl.n m es angioedema hereditario  es edema angioneurótico hereditario  fr oedème angioneurotique héréditaire  en hereditary angioedema  en hereditary angioneurotic edema  
97 immunodeficiències ca anomalia de DiGeorge terme pral.n f ca síndrome del tercer i del quart arcs faringis sin. compl.n f ca síndrome velocardiofacial sin. compl.n f ca CATCH22 siglan f es anomalía de DiGeorge  es síndrome del tercer y del cuarto arcos faríngeos  es síndrome velocardiofacial  es CATCH22  fr anomalie de DiGeorge  fr syndrome de DiGeorge  fr syndrome velocardiofacial  fr CATCH22  en DiGeorge anomaly  en third and fourth arch syndrome  en third and fourth pouch syndrome  en velo-cardio-facial syndrome  en CATCH22  
98 immunització activa i passiva ca anti-TNF-α terme pral.n m es anti-TNF-α  fr anti-TNF-α  en anti-TNF-α  
99 tècniques de diagnòstic i de recerca ca antibiòtic terme pral.n m es antibiótico  fr antibiotique  en antibiotic  
100 anticossos ca anticòs terme pral.n m es anticuerpo  fr anticorps  en antibody  sbl Ab  sbl Ac  
101 anticossos ca anticòs antiantiidiotípic terme pral.n m ca anticòs contra l'antiidiotip terme pral.n m es anticuerpo anti-antiidiotipo  fr anticorps anti-anti-idiotype  en anti-anti-idiotype antibody  
102 anticossos ca anticòs antiidiotípic terme pral.n m ca anticòs contra l'idiotip terme pral.n m es anticuerpo antiidiotipo  fr anticorps anti-idiotype  en anti-idiotype antibody  
103 anticossos ca anticòs blocant terme pral.n m es anticuerpo bloqueador  es anticuerpo bloqueante  fr anticorps bloquant  en blocking antibody  
104 anticossos ca anticòs citofílic terme pral.n m ca anticòs citotròpic sin. compl.n m es anticuerpo citófilo  es anticuerpo citotrópico  fr anticorps cytophile  en cytophilic antibody  
105 anticossos ca anticòs citotòxic terme pral.n m ca anticòs citolític sin. compl.n m es anticuerpo citolítico  es anticuerpo citotóxico  fr anticorps cytotoxique  en cytolytic antibody  
106 anticossos ca anticòs de Donath-Landsteiner terme pral.n m ca hemolisina per fred sin. compl.n f es anticuerpo de Donath-Landsteiner  fr hémolysine biphasique de Donath et Landsteiner  en Donath-Landsteiner antibody  en Donath-Landsteiner hemolysin  
107 anticossos ca anticòs de Forssman terme pral.n m es anticuerpo de Forssman  fr anticorps de Forssman  en Forssman antibody  
108 anticossos ca anticòs de reacció encreuada terme pral.n m es anticuerpo de reacción cruzada  fr anticorps à reaction antigénique croisée  en cross-reacting antibody  
109 anticossos ca anticòs heteròleg terme pral.n m ca anticòs heteròfil sin. compl.n m es anticuerpo heterófilo  es anticuerpo heterólogo  fr anticorps hétérophile  fr antigène hétérologue  en heterologous antibody  en heterophile antibody  
110 anticossos ca anticòs híbrid terme pral.n m es anticuerpo híbrido  fr anticorps chimère  en hybrid antibody  
111 anticossos ca anticòs incomplet terme pral.n m es anticuerpo incompleto  fr anticorps incomplet  en incomplete antibody  
112 anticossos ca anticòs isòfil terme pral.n m es anticuerpo isófilo  en isophile antibody  
113 anticossos ca anticòs limfocitotòxic terme pral.n m es anticuerpo linfocitotóxico  fr anticorps lymphocytotoxique  en lymphocytotoxic antibody  
114 immunologia dels trasplantaments ca anticòs limfocitotòxic autoreactiu terme pral.n m es anticuerpo linfocitotóxico autorreactivo  en autoreactive lymphocytotoxic antibody  
115 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca anticòs monoclonal terme pral.n m ca immunoglobulina monoclonal sin. compl.n f es anticuerpo monoclonal  fr anticorps monoclonal  en monoclonal antibody  
116 immunització activa i passiva ca anticòs monoclonal humanitzat terme pral.n m es anticuerpo monoclonal humanizado  fr anticorps monoclonal humanisé  en humanized monoclonal antibody  
117 anticossos ca anticòs natural terme pral.n m es anticuerpo natural  fr anticorps naturel  en natural antibody  
118 immunitat humoral ca anticòs neutralitzant terme pral.n m es anticuerpo neutralizante  fr anticorps néutralisant  en neutralizing antibody  
119 anticossos ca anticòs no precipitant terme pral.n m es anticuerpo no precipitante  fr anticorps non-précipitant  en non-precipitating antibody  
120 anticossos ca anticòs potenciador terme pral.n m es anticuerpo potenciador  fr anticorps facilitant  en enhancing antibody  
121 anticossos ca anticòs precipitant terme pral.n m ca precipitina sin. compl.n f es anticuerpo precipitante  es precipitina  fr anticorps précipitant  fr précipitine  en precipitating antibody  en precipitin  
122 hipersensibilitat i al·lèrgia ca anticòs sensibilitzant terme pral.n m es anticuerpo sensibilizante  fr toxogénine  en sensitizing antibody  
123 anticossos ca antiestreptolisina O terme pral.n f ca ASLO siglan f es antiestreptolisina O  es ASO  fr antistreptolysine O  fr ASLO  en antistreptolysin O  en ASLO  en ASO  
124 antígens ca antigen terme pral.n m es antígeno  fr antigène  en antigen  sbl Ag  
125 immunologia tumoral ca antigen associat al tumor terme pral.n m es antígeno asociado al tumor  es antígeno tumoral  fr antigène associé à la tumeur  fr antigène tumoral  en tumor-associated antigen  
126 immunologia tumoral ca antigen carcinoembriogènic terme pral.n m ca CD66e siglan m es antígeno carcinoembrionario  es CD66e  fr antigène carcinoembryonnaire  fr CD66e  en carcinoembryonic antigen  en CD66e  
127 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca antigen d'histocompatibilitat terme pral.n m ca antigen de trasplantament sin. compl.n m es antígeno de histocompatibilidad  es antígeno de trasplante  fr antigène d'histocompatibilité  fr antigène de transplantation  en histocompatibility antigen  en transplantation antigen  
128 immunologia tumoral ca antigen d'histocompatibilitat menor terme pral.n m es antígeno de histocompatibilidad menor  fr antigène mineur d'histocompatibilité  en minor histocompatibility antigen  
129 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca antigen d'histocompatibilitat principal terme pral.n m es antígeno de histocompatibilidad mayor  es antígeno de histocompatibilidad principal  fr antigène majeur d'histocompatibilité  en major histocompatibility antigen  
130 immunitat innata ca antigen de Chido-Rodgers terme pral.n m es antígeno de Chido-Rodgers  fr antigène de Chido et Rodgers  en Chido-Rodgers antigen  
131 receptors i molècules de membrana ca antigen de diferenciació terme pral.n m es antígeno de diferenciación  fr antigène de différenciation  en differentiation antigen  
132 receptors i molècules de membrana ca antigen de Forssman terme pral.n m es antígeno de Forssman  fr antigène de Forssman  en Forssman antigen  
133 interacció antigen-anticòs ca antigen de reacció encreuada terme pral.n m es antígeno de reacción cruzada  fr antigène a réaction croisée  en cross-reacting antigen  
134 immunologia tumoral ca antigen de rebuig tumoral terme pral.n m es antígeno de rechazo del tumor  fr antigène de rejet tumoral  en tumor rejection antigen  
135 antígens ca antigen dependent del timus terme pral.n m ca antigen timodependent sin. compl.n m es antígeno T-dependiente  es antígeno timodependiente  fr antigène thymodépendant  en T-dependent antigen  en thymus-dependent antigen  
136 antígens ca antigen dominant terme pral.n m es antígeno dominante  fr antigène dominant  en dominant antigen  
137 antígens ca antigen flagel·lar terme pral.n m ca antigen H terme pral.n m es antígeno flagelar  es antígeno H  fr antigène flagellaire  fr antigène H  en flagellar antigen  en H antigen  
138 antígens ca antigen H-Y terme pral.n m es antígeno H-Y  fr antigène HY  en H-Y antigen  
139 antígens ca antigen heteròleg terme pral.n m ca antigen heteròfil sin. compl.n m es antígeno heterófilo  es antígeno heterólogo  fr antigène hétérologue  fr antigène hétérophile  en heterologous antigen  en heterophile antigen  
140 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca antigen HLA terme pral.n m ca HLA siglan m es antígeno HLA  es antígeno leucocitario humano  es HLA  fr antigène HLA  fr HLA  en HLA antigen  en HLA  
141 receptors i molècules de membrana ca antigen Ii terme pral.n m es antígeno Ii  en Ii antigen  
142 antígens ca antigen independent del timus terme pral.n m ca antigen timoindependent sin. compl.n m es antígeno independiente del timo  es antígeno T-independiente  es antígeno timoindependiente  fr antigène thymo-indépendant  en T-independent antigen  en thymus-independent antigen  
143 antígens ca isoantigen terme pral.n m ca antigen isòfil sin. compl.n m es isoantígeno  fr isoantigène  en isoantigen  
144 receptors i molècules de membrana ca antigen leucocitari comú terme pral.n m ca CD45 siglan m es antígeno leucocitario común  es CD45  fr antigène leucocytaire commun  fr CD45  en leukocyte common antigen  en CD45  
145 immunologia tumoral ca antigen oncofetal terme pral.n m es antígeno oncofetal  fr antigène oncofoetal  en oncofetal antigen  
146 antígens ca antigen suprimit terme pral.n m es antígeno suprimido  en suppressed antigen  
147 antígens ca antigènic -a terme pral.adj es antigénico  fr antigénique  en antigenic  
148 antígens ca antigènic -a terme pral.adj es antigénico  fr antigénique  en antigenic  
149 antígens ca antigenicitat terme pral.n f es antigenicidad  fr antigénicité  en antigenicity  
150 hipersensibilitat i al·lèrgia ca antihistamínic terme pral.n m es antihistamínico  fr antihistaminique  en antihistamine  
151 anticossos ca antiidiotip terme pral.n m es antiidiotipo  fr anti-idiotype  en anti-idiotype  
152 anticossos ca antiidiotip d'imatge interna terme pral.n m es antiidiotipo de imagen interna  fr image interne de l'antigène  en internal image anti-idiotype  
153 tècniques de diagnòstic i de recerca ca antiinflamatori terme pral.n m es antiinflamatorio  fr anti-inflammatoire  en anti-inflammatory  
154 tècniques de diagnòstic i de recerca ca antineoplàstic terme pral.n m es antineoplásico  fr antinéoplastique  en antineoplastic  
155 anticossos ca antisèrum terme pral.n m ca sèrum immune terme pral.n m es antisuero  es suero inmune  fr antisérum  en antiserum  en immune serum  
156 receptors i molècules de membrana ca antisèrum monoespecífic terme pral.n m es antisuero monoespecífico  fr antisérum monospécifique  en monospecific antiserum  
157 anticossos ca antisèrum policlonal terme pral.n m es antisuero policlonal  fr antisérum polyclonal  en polyclonal antiserum  
158 receptors i molècules de membrana ca antisèrum poliespecífic terme pral.n m es antisuero poliespecífico  fr antisérum polyspécifique  en polyspecific antiserum  
159 anticossos ca antitoxina terme pral.n f es antitoxina  fr antitoxine  en antitoxin  
160 anticossos ca antiverí terme pral.n m es antiveneno  fr antivenin  en antivenom  
161 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula presentadora d'antigen terme pral.n f ca APC siglan f es célula presentadora de antígeno  es APC  fr cellule présentant l'antigène  fr cellule présentatrice de l'antigène  fr CPA  en antigen-presenting cell  en APC  
162 receptors i molècules de membrana ca apedaçament terme pral.n m es parcheado  fr formation de patches  fr redistribution en agrégats  en patching  
163 immunitat innata ca apoptosi terme pral.n f ca mort cel·lular programada sin. compl.n f es apoptosis  fr apoptose  en apoptosis  
164 autoimmunitat ca artritis reumatoide terme pral.n f ca AR siglan f es artritis reumatoide  es AR  fr arthrite rhumatoïde  fr AR  en rheumatoid arthritis  en RA  
165 immunomodulació ca arabinòsid de citosina terme pral.n m ca citarabina sin. compl.n f ca ARA-C siglan m es arabinósido de citosina  es citarabina  es ARA-C  fr cytarabine  fr cytosine arabinoside  fr ARA-C  en cytarabine  en cytosine arabinoside  en ARA-C  CAS 147-94-4  
166 tècniques de diagnòstic i de recerca ca arc de precipitació terme pral.n m es arco de precipitación  fr arc de précipitation  en precipitin arc  
167 autoimmunitat ca arteritis de cèl·lules gegants terme pral.n f ca arteritis cranial sin. compl.n f ca arteritis de Horton sin. compl.n f ca arteritis temporal sin. compl.n f es arteritis craneal  es arteritis de células gigantes  es arteritis temporal  fr artérite giganto-cellulaire  fr artérite temporale  en cranial arteritis  en giant cell arteritis  en temporal arteritis  
168 autoimmunitat ca arteritis de Takayasu terme pral.n f ca síndrome de l'arc aòrtic sin. compl.n f es arteritis de Takayasu  es síndrome del arco aórtico  fr artérite de Takayasu  en aortic arch syndrome  en Takayasu arteritis  
169 autoimmunitat ca artritis idiopàtica juvenil terme pral.n f ca artritis crònica juvenil sin. compl.n f ca artritis reumatoide juvenil sin. compl.n f es artritis crónica juvenil  es artritis idiopática juvenil  es artritis reumatoide juvenil  fr polyarthrite chronique de l'enfant  fr polyarthrite juvénile  en juvenile chronic arthritis  en juvenile idiopathic arthritis  en juvenile rheumatoid arthritis  
170 autoimmunitat ca artritis induïda per adjuvant terme pral.n f es artritis adjuvante  fr arthrite induite par adjuvant  en adjuvant arthritis  
171 autoimmunitat ca artritis induïda per col·lagen terme pral.n f es artritis inducida por colágeno  fr arthrite induite par le collagène  en collagen induced arthritis  
172 tècniques de diagnòstic i de recerca ca ascites terme pral.n f es ascitis  fr ascite  en ascites  
173 hipersensibilitat i al·lèrgia ca asma al·lèrgica terme pral.n f es asma alérgica  fr asthme allergique  en allergic asthma  
174 hipersensibilitat i al·lèrgia ca aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica terme pral.n f es aspergilosis broncopulmonar alérgica  fr aspergillose pulmonaire allergique  fr asthme aspergillaire  en allergic aspergillosis  en allergic bronchopulmonary aspergillosis  
175 tècniques de diagnòstic i de recerca ca assaig d'alliberament de crom terme pral.n m es ensayo de liberación de cromo  fr test de relargage de chrome  en chromium release assay  
176 tècniques de diagnòstic i de recerca ca assaig d'Elispot terme pral.n m es ensayo de Elispot  fr technique Elispot  en Elispot assay  
177 tècniques de diagnòstic i de recerca ca assaig de citotoxicitat terme pral.n m es ensayo de citotoxicidad  es prueba de citotoxicidad  fr test de cytotoxicité  en cytotoxicity assay  en cytotoxicity test  
178 tècniques de diagnòstic i de recerca ca assaig de formació de plaques terme pral.n m ca assaig de plaques de Jerne sin. compl.n m es ensayo de formación de placas  es ensayo de placa de Jerne  es ensayo de placa hemolítica  fr technique des plaques d'hémolyse  en hemolytic plaque assay  en Jerne plaque assay  en plaque-forming assay  
179 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunoassaig terme pral.n m ca assaig immunològic sin. compl.n m es inmunoensayo  fr immunoessai  en immune assay  en immunoassay  
180 tècniques de diagnòstic i de recerca ca assaig immunoradiomètric terme pral.n m ca IRMA siglan m es ensayo inmunorradiométrico  es IRMA  fr dosage radio-immunologique  fr technique de dosage immunométrique  fr IRMA  en immunoradiometric assay  en IRMA  
181 immunodeficiències ca atàxia telangièctasi terme pral.n f ca síndrome de Louis-Bar sin. compl.n f es ataxia telangiectasia  es síndrome de Louis-Bar  fr ataxie télangiectasie  fr syndrome de Louis-Bar  en ataxia telangiectasia  en ataxia-telangiectasia  en Louis-Bar syndrome  
182 immunointervenció ca atenuació terme pral.n f es atenuación  fr attenuation  en attenuation  
183 hipersensibilitat i al·lèrgia ca atòpia terme pral.n f es atopia  es atopía  fr atopie  en atopy  
184 anticossos ca autoaglutinina terme pral.n f es autoaglutinina  fr autoagglutinine  en autoagglutinin  
185 anticossos ca autoanticòs terme pral.n m es autoanticuerpo  fr autoanticorps  en autoantibody  
186 anticossos ca autoanticòs calent terme pral.n m es autoanticuerpo caliente  fr anticorps chaud  en warm antibody  
187 anticossos ca autoanticòs fred terme pral.n m es autoanticuerpo frío  fr anticorps froid  en cold antibody  
188 antígens ca autoantigen terme pral.n m es autoantígeno  fr autoantigène  en autoantigen  en self-antigen  
189 immunologia dels trasplantaments ca autoempelt terme pral.n m es autoinjerto  fr autogreffe  en autograft  
190 autoimmunitat ca autoimmunitari -ària terme pral.adj ca autoimmune sin. compl.adj es autoinmunitario  fr auto-immune  en autoimmune  
191 autoimmunitat ca autoimmunitat terme pral.n f es autoinmunidad  fr auto-immunité  en autoimmunity  
192 immunologia dels trasplantaments ca autòleg -òloga terme pral.adj es autólogo  fr autologue  en autologous  
193 tècniques de diagnòstic i de recerca ca autoradiografia terme pral.n f es autorradiografía  fr autoradiographie  en autoradiography  
194 tolerància immunitària ca autotolerància terme pral.n f es autotolerancia  fr tolérance au soi  en self-tolerance  
195 interacció antigen-anticòs ca avidesa terme pral.n f es avidez  fr avidité  en avidity  
196 material i animals d'experimentació ca avidina terme pral.n f es avidina  fr avidine  en avidin  
197 tolerància immunitària ca deleció clonal terme pral.n f ca avortament clonal sin. compl.n m es deleción clonal  fr avortement clonal  fr délétion clonale  en clonal abortion  en clonal deletion  
198 material i animals d'experimentació ca axènic -a terme pral.adj es axénico  fr axénique  en axenic  en germ free  
199 immunomodulació ca azatioprina terme pral.n f ca AZA siglan f es azatioprina  fr azathioprine  en azathioprine  CAS 446-86-6  
200 immunització activa i passiva ca bacil de Calmette-Guérin terme pral.n m ca BCG siglan m es bacilo de Calmette-Guérin  es BCG  fr bacille de Calmette-Guérin  fr BCG  en bacille Calmette-Guérin  en bacillus Calmette-Guérin  en BCG  
201 anticossos ca bacteriocidina terme pral.n f es bactericidina  en bactericidin  
202 resposta immunitària ca bacteriòlisi terme pral.n f es bacteriólisis  fr bactériolyse  en bacteriolysis  
203 anticossos ca bacteriolisina terme pral.n f es bacteriolisina  fr bactériolysine  en bacteriolysin  
204 òrgans i teixits limfoides ca teixit limfoide associat als bronquis terme pral.n m ca BALT siglan m es tejido linfoide asociado a los bronquios  es BALT  fr tissu lymphoïde associé aux bronches  fr BALT  en bronchial-associated lymphoid tissue  en bronchus-associated lymphoid tissue  en BALT  
205 immunomodulació ca basiliximab terme pral.n m es basiliximab  fr basiliximab  en basiliximab  CAS 179045-86-4  
206 cèl·lules i processos citològics ca basòfil terme pral.n m es basófilo  fr basophile  en basophil  
207 immunitat cel·lular ca factor de creixement dels limfòcits B terme pral.n m ca BCGF siglan m es factor de crecimiento de células B  es BCGF  fr facteur de croissance des lymphocytes B  fr BCGF  en B-cell growth factor  en BCGF  
208 receptors i molècules de membrana ca receptor dels limfòcits B terme pral.n m ca BCR siglan m es receptor de linfocitos B  es BCR  fr récepteur des cellules B  fr BCR  en B-cell receptor  en BCR  
209 òrgans i teixits limfoides ca polpa blanca terme pral.n f ca beina limfàtica periarteriolar sin. compl.n f ca PALS siglan f es manguito linfoide periarteriolar  es pulpa blanca  es vaina linfática periarteriolar  es PALS  fr pulpe blanche  fr PALS  en periarteriolar lymphatic sheath  en white pulp  en PALS  
210 interacció antigen-anticòs ca bivalència monògama terme pral.n f es bivalencia monógama  en monogamous bivalency  
211 receptors i molècules de membrana ca bivalent terme pral.adj es bivalente  fr bivalent  en bivalent  
212 òrgans i teixits limfoides ca bossa de Fabrici terme pral.n f es bolsa de Fabricio  es bursa de Fabricio  fr bourse de Fabricius  en bursa of Fabricius  
213 immunitat cel·lular ca bradicinina terme pral.n f es bradicinina  es bradiquinina  fr bradykinine  en bradykinin  
214 immunitat cel·lular ca factor estimulador dels limfòcits B terme pral.n m ca BSF siglan m es factor estimulador de las células B  es BSF  fr facteur de stimulation des cellules B  fr BSF  en B-cell stimulating factor  en BSF  
215 immunitat innata ca bucle d'amplificació terme pral.n m es bucle de amplificación  fr boucle d'amplification  en amplification loop  
216 receptors i molècules de membrana ca buit en el repertori terme pral.n m fr trou dans le répertoire  en hole in the repertoire  
217 immunomodulació ca busulfan terme pral.n m es busulfán  fr busulfan  en busulfan  CAS 55-98-1  
218 receptors i molècules de membrana ca c-kit terme pral.n f ca CD117 siglan m es c-kit  es CD117  fr c-kit  fr CD117  en c-kit  en CD117  
219 immunitat innata ca C3/C5-convertasa de la via alternativa del complement terme pral.n f es C3/C5-convertasa de la vía alternativa del complemento  fr C3 convertase alterne  en alternative-complement-pathway C3/C5-convertase  
220 immunitat innata ca C3/C5-convertasa de la via clàssica del complement terme pral.n f es C3/C5-convertasa de la vía clásica del complemento  fr C3 convertase classique  en classical-complement-pathway C3/C5-convertase  
221 autoimmunitat ca factor nefrític del C3 terme pral.n m ca C3NeF siglan m es factor nefrítico del C3  es C3NeF  fr facteur C3 néphritique  fr C3NF  en C3 nephritic factor  en C3NeF  en NF  
222 anticossos ca cadena J terme pral.n f ca cadena d'unió sin. compl.n f es cadena J  fr chaîne J  en J chain  en joining chain  
223 anticossos ca cadena pesant terme pral.n f ca cadena H sin. compl.n f es cadena H  es cadena pesada  fr chaîne lourde  en H chain  en heavy chain  
224 anticossos ca cadena invariant terme pral.n f es cadena invariante  fr chaîne invariable  en invariant chain  sbl Ii  
225 anticossos ca cadena lleugera terme pral.n f ca cadena L sin. compl.n f es cadena L  es cadena ligera  fr chaîne légère  en L chain  en light chain  
226 anticossos ca cadena lleugera kappa terme pral.n f ca cadena lleugera κ sin. compl.n f es cadena ligera κ  es cadena ligera kappa  fr chaîne légère kappa  en kappa light chain  en κ light chain  
227 anticossos ca cadena lleugera lambda terme pral.n f ca cadena lleugera λ sin. compl.n f es cadena ligera λ  es cadena ligera lambda  fr chaîne légère lambda  en lambda light chain  en λ light chain  
228 anticossos ca cadena lleugera substitutiva terme pral.n f es cadena ligera sustitutiva  fr chaîne légère de substitution  en surrogate light chain  
229 anticossos ca cadena pesant γ terme pral.n f es cadena pesada γ  fr chaîne lourde gamma  en gamma heavy chain  en γ heavy chain  
230 anticossos ca cadena pesant μ terme pral.n f es cadena pesada μ  fr chaîne lourde mu  en μ heavy chain  en mu heavy chain  
231 anticossos ca cadena pesant α terme pral.n f es cadena pesada α  fr chaîne lourde alpha  en alpha heavy chain  en α heavy chain  
232 anticossos ca cadena pesant δ terme pral.n f es cadena pesada δ  fr chaîne lourde delta  en delta heavy chain  en δ heavy chain  
233 anticossos ca cadena pesant ε terme pral.n f es cadena pesada ε  fr chaîne lourde epsilon  en epsilon heavy chain  en ε heavy chain  
234 receptors i molècules de membrana ca cadherina terme pral.n f es cadherina  fr cadherine  en cadherin  
235 transducció de senyals intracel·lulars ca calcineurina terme pral.n f es calcineurina  fr calcineurine  en calcineurin  
236 immunitat cel·lular ca cal·licreïna terme pral.n f ca cal·lidinogenasa terme pral.n f ca cininogenasa sin. compl.n f es calicreína  es cininogenasa  fr kallicreïne  en kallikrein  en kininogenase  
237 immunitat cel·lular ca cal·lidina terme pral.n f es calidina  fr kallidine  en kallidin  
238 anticossos ca calostre terme pral.n m es calostro  fr colostrum  en colostrum  
239 immunomodulació ca canakinumab terme pral.n m es canakinumab  fr canakinumab  en canakinumab  CAS 402710-25-2, cadena lleugera  CAS 402710-27-4, cadena pesada  
240 antígens ca canvi antigènic terme pral.n m es cambio antigénico  fr changement antigénique  fr modification antigénique  en antigenic shift  
241 anticossos ca canvi de classe terme pral.n m es cambio de clase  fr commutation isotypique  en class switching  en heavy-chain class switching  en immunoglobulin class switching  
242 tècniques de diagnòstic i de recerca ca capa leucocitària terme pral.n f es capa de leucocitos  fr couche leucocyto-plaquettaire  en buffy coat  
243 interacció antigen-anticòs ca capacitat d'unió a l'antigen terme pral.n f es capacidad de unión al antígeno  en antigen-binding capacity  
244 receptors i molècules de membrana ca càping terme pral.n m es formación de casquete  es formación de corona  fr capping  fr redistribution polaire  en capping  
245 immunitat cel·lular ca factor de necrosi tumoral α terme pral.n m ca caquectina sin. compl.n f ca TNF-α siglan m es caquectina  es factor de necrosis tumoral α  es TNF-α  fr facteur de nécrose tumorale α  fr TNF-α  en cachectin  en tumor necrosis factor-α  en TNF-α  
246 immunitat innata ca cascada terme pral.n f es cascada  fr cascade  en cascade  
247 immunitat cel·lular ca caspasa terme pral.n f es caspasa  fr caspase  en caspase  
248 immunitat cel·lular ca catepsina terme pral.n f es catepsina  fr cathepsine  en cathepsin  
249 autoimmunitat ca cirrosi biliar primària terme pral.n f ca CBP siglan f es cirrosis biliar primaria  es CBP  fr cirrhose biliaire primitive  fr CBP  en primary biliary cirrhosis  en PBC  
250 receptors i molècules de membrana ca grup de diferenciació terme pral.n m ca CD siglan m es grupo de diferenciación  es CD  fr groupe de différenciation  fr CD  en cluster of differentiation  en CD  
251 receptors i molècules de membrana ca CD3 terme pral.n m es CD3  fr CD3  en CD3  
252 receptors i molècules de membrana ca CD4 terme pral.n m es CD4  fr CD4  en CD4  
253 receptors i molècules de membrana ca CD8 terme pral.n m es CD8  fr CD8  en CD8  
254 receptors i molècules de membrana ca CD19 terme pral.n m es CD19  fr CD19  en CD19  
255 receptors i molècules de membrana ca factor accelerador de la degradació terme pral.n m ca CD55 siglan m ca DAF siglan m es factor acelerador de la degradación  es factor acelerador de la descomposición  es CD55  es DAF  fr protéine membranaire DAF  fr CD55  fr DAF  en decay accelerating factor  en CD55  en DAF  
256 base genètica dels receptors limfocitaris ca regió determinant de la complementarietat terme pral.n f ca CDR siglan f es región determinante de complementariedad  es CDR  fr région determinante de la complémentarité  fr CDR  en complementarity-determining region  en CDR  
257 autoimmunitat ca malaltia celíaca terme pral.n f ca celiaquia sin. compl.n f ca enteropatia del gluten sin. compl.n f es enfermedad celíaca  es enteropatía por gluten  fr maladie coeliaque  en celiac disease  en gluten sensitive enteropathy  
258 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula accessòria terme pral.n f es célula accesoria  fr cellule accessoire  en accessory cell  
259 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula adherent terme pral.n f es célula adherente  fr cellule adhérente  en adherent cell  
260 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit B terme pral.n m ca cèl·lula B sin. compl.n f es célula B  es linfocito B  fr cellule B  fr lymphocyte B  en B cell  en B lymphocyte  
261 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit B CD5 terme pral.n m ca cèl·lula B1 sin. compl.n f es linfocito B CD5  es linfocito B1  fr lymphocyte B CD5  en B1 B-cell  en CD5 B cell  
262 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula blàstica terme pral.n f es célula blástica  fr cellule blastique  en blast cell  
263 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula K terme pral.n f ca cèl·lula citocida sin. compl.n f es célula asesina  es célula citocida  es célula K  fr cellule K  fr cellule tueuse  en K cell  en killer cell  
264 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula NK terme pral.n f ca cèl·lula citocida natural sin. compl.n f es célula asesina natural  es célula citocida natural  es célula NK  fr cellule NK  fr cellule tueuse naturelle  en natural killer cell  en NK cell  
265 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula citotòxica terme pral.n f es célula citotóxica  fr cellule cytotoxique  en cytotoxic cell  
266 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula de Kupffer terme pral.n f es célula de Kupffer  fr cellule de Kupffer  en Kupffer cell  
267 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula de Langerhans terme pral.n f es célula de Langerhans  fr cellule de Langerhans  en Langerhans cell  
268 cèl·lules i processos citològics ca micròglia terme pral.n f ca cèl·lula de micròglia sin. compl.n f es célula microglial  es microglia  es microglía  fr cellule microgliale  fr microglie  en microglia  en microglial cell  
269 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula dendrítica terme pral.n f es célula dendrítica  fr cellule dendritique  en dendritic cell  
270 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula dendrítica fol·licular terme pral.n f es célula dendrítica folicular  fr cellule dendritique folliculaire  en follicular dendritic cell  
271 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula dendrítica interdigitada terme pral.n f es célula dendrítica interdigitada  es célula interdigitada  fr cellule dendritique interdigitée  en interdigitating cell  
272 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula dendrítica intersticial terme pral.n f es célula dendrítica intersticial  fr cellule dendritique interstitielle  en dermal dendritic cell  en interstitial dendritic cell  
273 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula diana terme pral.n f es célula diana  fr cellule cible  en target cell  
274 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula dida terme pral.n f es célula nodriza  en nurse cell  en thymic nurse cell  
275 cèl·lules i processos citològics ca mastòcit terme pral.n m ca cèl·lula encebada sin. compl.n f es célula cebada  es mastocito  fr mastocyte  en mast cell  en mastocyte  
276 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula epitelial tímica terme pral.n f es célula epitelial tímica  fr cellule épithéliale thymique  en thymic epithelial cell  
277 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula epitelioide terme pral.n f es célula epitelioide  fr cellule épithélioïde  en epithelioid cell  
278 tècniques de diagnòstic i de recerca ca cèl·lula formadora de plaques terme pral.n f es célula formadora de placas  fr cellule formant des plages  en plaque-forming cell  
279 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula gegant de Langhans terme pral.n f es célula gigante de Langhans  fr cellule de Langhans  en Langhans giant cell  
280 síndromes limfoproliferatives ca cèl·lula gegant de Reed-Sternberg terme pral.n f es célula gigante de Reed-Sternberg  fr cellule de Reed-Sternberg  en Reed-Sternberg giant cell  
281 tècniques de diagnòstic i de recerca ca cèl·lula híbrida terme pral.n f es célula híbrida  fr cellule hybride  en hybrid cell  
282 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula immunocompetent terme pral.n f ca immunòcit terme pral.n m es célula inmunocompetente  es inmunocito  fr cellule immunocompétente  fr immunocyte  en immune competent cell  en immunocompetent cell  en immunocyte  
283 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula indiferenciada terme pral.n f es célula indiferenciada  fr cellule indifférenciée  en undifferentiated cell  
284 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula LAK terme pral.n f ca cèl·lula K activada per limfocines sin. compl.n f es célula citocida activada por linfoquinas  es célula LAK  fr cellule LAK  en LAK cell  en lymphokine-activated killer cell  
285 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula LE terme pral.n f es célula del lupus eritematoso  es célula LE  fr cellule LE  en LE cell  en lupus erythematosus cell  
286 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula M terme pral.n f es célula M  fr cellule M  en M cell  
287 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula mare terme pral.n f es célula madre  fr cellule mère  fr cellule souche  en mother cell  en stem cell  
288 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula mononucleada de sang perifèrica terme pral.n f ca PBMC siglan f es célula mononuclear de sangre periférica  es PBMC  fr cellule mononuclée de sang périphérique  fr PBMC  en peripheral blood mononuclear cell  en PBMC  
289 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula no adherent terme pral.n f es célula no adherente  fr cellule non adhérente  en non-adherent cell  
290 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula plasmàtica terme pral.n f ca plasmòcit sin. compl.n m es célula plasmática  es plasmocito  fr cellule plasmatique  fr plasmocyte  en plasma cell  en plasmacyte  en plasmocyte  
291 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula pluripotent terme pral.n f es célula pluripotencial  es célula pluripotente  fr cellule pluripotente  fr cellule pluripotentielle  en pluripotent cell  en pluripotential cell  
292 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula pluripotent hematopoètica terme pral.n f es célula pluripotencial hematopoyética  fr cellule souche hématopoïétique multipotente  en hematopoietic stem cell  
293 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula pre-B terme pral.n f es célula pre-B  fr cellule pré-B  en pre-B cell  en pre-B lymphocyte  
294 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula pre-T terme pral.n f es célula pre-T  fr cellule pré-T  en pre-T cell  en pre-T lymphocyte  
295 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula precursora limfoide terme pral.n f ca precursor limfoide terme pral.n m es célula precursora linfoide  es precursor linfoide  fr précurseur lymphoïde  en lymphoid cell  en lymphoid precursor cell  
296 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula precursora mieloide terme pral.n f ca precursor mieloide terme pral.n m es célula precursora mieloide  es precursor mieloide  fr précurseur myéloïde  en myeloid cell  en myeloid precursor cell  
297 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula pro-B terme pral.n f es célula pro-B  fr cellule pro-B  en pro-B cell  
298 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula pro-T terme pral.n f es célula pro-T  fr cellule pro-T  en pro-T cell  
299 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula sensibilitzada terme pral.n f es célula sensibilizada  fr cellule sensibilisée  en sensitized cell  
300 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit T terme pral.n m ca cèl·lula T sin. compl.n f es célula T  es linfocito T  fr cellule T  fr lymphocyte T  en T cell  en T lymphocyte  en T-cell  
301 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit T citotòxic terme pral.n m ca cèl·lula T citotòxica sin. compl.n f es célula T citotóxica  es linfocito T citotóxico  fr cellule T cytotoxique  fr lymphocyte T cytotoxique  en cytotoxic T lymphocyte  en cytotoxic T-cell  en killer T-cell  
302 cèl·lules i processos citològics ca cèl·lula veliforme terme pral.n f es célula en vela  es célula velada  fr cellule voilée  en veil cell  en veiled cell  
303 òrgans i teixits limfoides ca centre germinal terme pral.n m es centro germinal  es centro germinativo  fr centre germinatif  en germinal centre  
304 cèl·lules i processos citològics ca centroblast terme pral.n m es centroblasto  fr centroblaste  en centroblast  
305 cèl·lules i processos citològics ca centròcit terme pral.n m es centrocito  fr centrocyte  en centrocyte  
306 immunomodulació ca certolizumab pegol terme pral.n m es certolizumab pegol  fr certolizumab pégol  en certolizumab pegol  CAS 428863-50-7  
307 immunomodulació ca cetuximab terme pral.n m es cetuximab  fr cétuximab  en cetuximab  CAS 205923-56-4  
308 tècniques de diagnòstic i de recerca ca CH50 terme pral.n m es CH50  fr CH50  en CH50  
309 immunodeficiències ca cianocobalamina terme pral.n f es cianocobalamina  fr cyanocobalamine  en cyanocobalamin  
310 transducció de senyals intracel·lulars ca ciclofilina terme pral.n f es ciclofilina  fr cyclophiline  en cyclophilin  
311 immunomodulació ca ciclofosfamida terme pral.n f es ciclofosfamida  fr cyclophosphamide  en cyclophosphamide  CAS 50-18-0  
312 immunitat innata ca ciclooxigenasa terme pral.n f es ciclooxigenasa  fr cyclooxigénase  en cycloxygenase  
313 immunomodulació ca ciclosporina A terme pral.n f es ciclosporina A  fr ciclosporine A  en cyclosporin A  CAS 59865-13-3 ((ciclosporina))  
314 tècniques de diagnòstic i de recerca ca contraimmunoelectroforesi terme pral.n f ca immunoelectroforesi inversa sin. compl.n f ca CIE siglan f es contrainmunoelectroforesis  es CIE  fr contre-immunoélectrophorèse  fr CIE  en counter current immunoelectrophoresis  en counterimmunoelectrophoresis  en CIE  
315 immunomodulació ca cimetidina terme pral.n f es cimetidina  fr cimétidine  en cimetidine  CAS 51481-61-9  
316 transducció de senyals intracel·lulars ca cinasa JAK terme pral.n f ca cinasa Janus terme pral.n f es cinasa JAK  es cinasa Janus  es quinasa JAK  es quinasa Janus  fr Janus kinase  fr kinase JAK  en JAK kinase  en Janus kinase  
317 base genètica dels receptors limfocitaris ca 1-fosfatidilinositol-3-cinasa terme pral.n f ca cinasa PI3 sin. compl.n f es 1-fosfatidilinositol-3-cinasa  es PI3 cinasa  es PI3 quinasa  fr 1-phosphatidyl-inositol 3-kinase  fr PI3 kinase  en 1-phosphatidyl-inositol-3-kinase  en PI3-kinase  
318 immunitat cel·lular ca cinina terme pral.n f es cinina  es quinina  fr kinine  en kinin  
319 immunitat cel·lular ca cininogen terme pral.n m es cininógeno  es quininógeno  fr kininogène  en kininogen  
320 material i animals d'experimentació ca citocalasina terme pral.n f es citocalasina  fr cytochalasine  en cytochalasin  
321 immunitat cel·lular ca citocina terme pral.n f es citocina  es citoquina  fr cytokine  en cytokine  
322 immunitat innata ca citòlisi terme pral.n f es citólisis  fr cytolyse  en cytolysis  
323 anticossos ca citolisina terme pral.n f es citolisina  fr cytolysine  en cytolysin  
324 immunitat innata ca citolític -a terme pral.adj es citolítico  fr cytolytique  en cytolytic  
325 immunomodulació ca citostàtic terme pral.n m es citostático  fr cytostatique  en cytostatic  en cytostatic agent  
326 immunitat cel·lular ca citotòxic -a terme pral.adj es citotóxico  fr cytotoxique  en cytotoxic  
327 immunitat cel·lular ca citotoxicitat terme pral.n f es citotoxicidad  fr cytotoxicité  en cytotoxicity  
328 immunitat cel·lular ca citotoxicitat cel·lular terme pral.n f es citotoxicidad mediada por células  es respuesta celular citotóxica  fr cytotoxicité à médiation cellulaire  en cell-mediated cytotoxicity  en cell-mediated destruction  
329 immunitat cel·lular ca citotoxina terme pral.n f es citotoxina  fr cytotoxine  en cytotoxin  
330 anticossos ca classe d'immunoglobulina terme pral.n f es clase de inmunoglobulina  fr groupes d'immunoglobulines  en immunoglobulin class  
331 hipersensibilitat i al·lèrgia ca classificació de Gell i Coombs terme pral.n f es clasificación de Gell y Coombs  fr classification de Gell et Coombs  en Gell and Coombs classification  
332 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca pèptid de cadena invariant associat a les molècules d'histocompatibilitat de classe II terme pral.n m ca CLIP siglan m es péptido de cadena invariable asociado a clase II  es CLIP  fr peptide de la chaîne invariante associée aux molécules de classe II  fr CLIP  en class II-associated invariant chain peptide  en CLIP  
333 sistema immunitari ca clon terme pral.n m es clon  fr clone  en clone  
334 cèl·lules i processos citològics ca clon de limfòcits terme pral.n m es clon de linfocitos  fr clone lymphocytaire  en lymphocyte clon  
335 tècniques de diagnòstic i de recerca ca clonatge terme pral.n m es clonación  fr clonage  en cloning  
336 immunomodulació ca clorambucil terme pral.n m es clorambucil  fr chlorambucil  en chlorambucil  CAS 305-03-3  
337 immunomodulació ca cloroquina terme pral.n f es cloroquina  fr chloroquine  en chloroquine  CAS 54-05-7  
338 immunologia dels trasplantaments ca cultiu mixt limfocitari terme pral.n m ca cultiu mixt leucocitari sin. compl.n m ca reacció limfocitària mixta sin. compl.n f ca CML siglan m es cultivo mixto de linfocitos  es reacción linfocítica mixta  es CML  fr culture mixte lymphocitaire  fr réaction lymphocytaire mixte  fr CML  en mixed lymphocyte culture  en mixed lymphocyte reaction  en MLC  
339 receptors i molècules de membrana ca cocàping terme pral.n m es formación de casquete simultáneo  es formación de corona simultánea  fr co-capping  en co-capping  
340 immunització activa i passiva ca coccidioïdina terme pral.n f es coccidioidina  fr coccidioïdine  en coccidioidin  
341 regulació del sistema immunitari ca coestimulació terme pral.n f es coestimulación  fr co-stimulation  en costimulation  
342 autoimmunitat ca colitis ulcerosa terme pral.n f es colitis ulcerosa  fr recto-colite hémorragique  en ulcerative colitis  
343 immunitat humoral ca col·laboració T-B terme pral.n f es colaboración T-B  fr coopération T-B  en T-B collaboration  
344 autoimmunitat ca malaltia autoimmunitària sistèmica terme pral.n f ca col·lagenosi sin. compl.n f ca malaltia autoimmunitària no específica d'òrgan sin. compl.n f ca malaltia autoimmunitària no organoespecífica sin. compl.n f es colagenosis  es enfermedad autoinmunitaria no específica de órgano  es enfermedad autoinmunitaria sistémica  fr collagénose  fr maladie auto-immune non spécifique d'organe  en autoimmune systemic disease  en connective tissue disease  en non-organ-specific autoimmune disease  en rheumatic disease  
345 immunitat innata ca col·lectina terme pral.n f es colectina  fr collectine  en collectin  
346 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca compartiment de l'MHC de classe II terme pral.n m es compartimento del MHC de clase II  fr compartiment MIIC  en MHC class II compartment  
347 resposta immunitària ca competència antigènica terme pral.n f es competencia antigénica  es competición antigénica  fr compétition antigénique  en antigenic competition  
348 interacció antigen-anticòs ca complex antigen-anticòs terme pral.n m ca complex immunitari sin. compl.n m es complejo antígeno-anticuerpo  fr complexe antigène-anticorps  en antigen-antibody complex  
349 immunitat innata ca complex d'atac a la membrana terme pral.n m ca MAC siglan m es complejo de ataque a la membrana  es MAC  fr complexe d'attaque membranaire  fr MAC  fr CAM  en lytic complex  en membrane attack complex  en MAC  
350 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca complex d'histocompatibilitat menor terme pral.n m es complejo menor de histocompatibilidad  fr complexe mineur d'histocompatibilité  en minor histocompatibility complex  
351 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca complex d'histocompatibilitat principal terme pral.n m ca MHC siglan m es complejo principal de histocompatibilidad  es MHC  fr complexe majeur d'histocompatibilité  fr CMH  en major histocompatibility complex  en MHC  
352 material i animals d'experimentació ca complex estimulador de la immunitat terme pral.n m ca ISCOM siglan m es complejo estimulador de la inmunidad  es ISCOM  fr complexe immuno-stimulant  fr ISCOM  en immune stimulatory complex  en immunostimulating complex  en ISCOM  
353 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca component M terme pral.n m ca proteïna M sin. compl.n f es componente M  fr composant M  en M-component  
354 anticossos ca peça secretòria terme pral.n f ca component secretori sin. compl.n m es componente secretor  es pieza secretora  fr pièce sécrétoire  en secretory component  en secretory piece  
355 tècniques de diagnòstic i de recerca ca concanavalina A terme pral.n f ca ConA abrev.n f es concanavalina A  es ConA  fr concanavaline A  fr ConA  en concanavalin A  en ConA  
356 immunomodulació ca configuració de la línia germinal terme pral.n f es organización de la línea germinal  en germline configuration  
357 tècniques de diagnòstic i de recerca ca conglutinació terme pral.n f es conglutinación  fr conglutination  en conglutination  
358 tècniques de diagnòstic i de recerca ca conglutinina terme pral.n f es conglutinina  fr conglutinine  en conglutinin  
359 interacció antigen-anticòs ca conjugat terme pral.n m es conjugado  fr conjugué  en conjugate  
360 material i animals d'experimentació ca consanguinitat terme pral.n f es consanguinidad  fr consanguinité  en consanguinity  
361 interacció antigen-anticòs ca constant d'associació terme pral.n f ca constant d'unió terme pral.n f es constante de asociación  fr constante d'association  en association constant  sbl Ka  
362 interacció antigen-anticòs ca constant d'associació en l'equilibri terme pral.n f es constante de asociación en el equilibrio  fr constante d'association à l'équilibre  en equilibrium association constant  sbl KA  
363 interacció antigen-anticòs ca constant de dissociació terme pral.n f es constante de disociación  fr constante de dissociation  en dissociation constant  sbl Kd  
364 interacció antigen-anticòs ca constant de dissociació en l'equilibri terme pral.n f es constante de disociación en el equilibrio  fr constante de dissociation à l'équilibre  en equilibrium dissociation constant  sbl KD  
365 tècniques de diagnòstic i de recerca ca coprecipitació terme pral.n f es coprecipitación  fr coprécipitation  en co-precipitation  
366 anticossos ca coproanticòs terme pral.n m es coproanticuerpo  fr coproanticorps  en coproantibody  
367 tècniques de diagnòstic i de recerca ca corba de precipitació terme pral.n f es curva de precipitación  es curva de precipitina  fr courbe de précipitation  en precipitation curve  en precipitin curve  
368 òrgans i teixits limfoides ca cordó medul·lar terme pral.n m es cordón medular  fr cordon medullaire  en medullary cord  
369 òrgans i teixits limfoides ca corpuscle de Hassall terme pral.n m es corpúsculo de Hassall  fr corpuscule de Hassall  en Hassall corpuscle  
370 immunitat cel·lular ca correceptor terme pral.n m ca molècula accessòria sin. compl.n f es correceptor  es molécula accesoria  fr co-récepteur  fr molécule accessoire  en accessory molecule  en co-receptor  
371 immunomodulació ca corticoesteroide terme pral.n m es corticosteroide  fr corticostéroïde  en corticosteroid  
372 receptors i molècules de membrana ca receptor de complement 1 terme pral.n m ca CR1 siglan m es receptor de complemento 1  es CR1  fr récepteur du complément 1  fr CR1  en complement receptor 1  en CR1  
373 receptors i molècules de membrana ca receptor de complement 2 terme pral.n m ca CR2 siglan m es receptor de complemento 2  es CR2  fr récepteur du complément 2  fr CR2  en complement receptor 2  en CR2  
374 receptors i molècules de membrana ca Mac-1 terme pral.n f ca receptor de complement 3 sin. compl.n m ca CR3 siglan m es Mac-1  es receptor de complemento 3  es CR3  fr Mac-1  fr CR3  en complement receptor 3  en Mac-1  en CR3  
375 receptors i molècules de membrana ca gp150/95 terme pral.n f ca receptor de complement 4 sin. compl.n m ca CR4 siglan m es gp150/95  es receptor de complemento 4  es CR4  fr gp150/95  fr CR4  en complement receptor 4  en gp150/95  en CR4  
376 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca crioglobulina terme pral.n f es crioglobulina  fr cryoglobuline  en cryoglobulin  
377 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca crioglobulinèmia terme pral.n f es crioglobulinemia  fr cryoglobulinémie  en cryoglobulinemia  
378 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca crioglobulinèmia mixta essencial terme pral.n f es crioglobulinemia mixta esencial  fr cryoglobulinémie mixte essentielle  en essential mixed cryoglobulinemia  
379 tècniques de diagnòstic i de recerca ca cromatografia terme pral.n f es cromatografía  fr chromatographie  en chromatography  
380 tècniques de diagnòstic i de recerca ca cromatografia d'afinitat terme pral.n f es cromatografía de afinidad  fr chromatographie d'affinité  en affinity chromatography  
381 hipersensibilitat i al·lèrgia ca cromona terme pral.n f es cromona  fr chromone  fr cromone  en chromone  
382 immunitat cel·lular ca factor estimulador de colònies terme pral.n m ca CSF siglan m es factor estimulador de colonias  es CSF  fr facteur de stimulation des colonies  fr CSF  fr FSC  en colony-stimulating factor  en CSF  
383 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova cutània terme pral.n f ca cutireacció sin. compl.n f ca dermoreacció sin. compl.n f es cutirreacción  es dermorreacción  es prueba cutánea  fr cutireáction  fr test cutané  en cutireaction  en dermoreaction  en skin test  
384 immunitat innata ca factor del verí de cobra terme pral.n m ca CVF siglan m es factor del veneno de cobra  es CVF  fr facteur du venin de cobra  fr FVC  en cobra venom factor  en CVF  
385 sistema immunitari ca defenses terme pral.n f pl es defensas  fr défenses  en defenses  
386 immunitat innata ca defensina terme pral.n f es defensina  fr défensine  en defensin  
387 immunodeficiències ca deficiència d'adenosina-desaminasa terme pral.n f es déficit de adenosina-desaminasa  fr déficit en adénosine désaminase  en ADA deficiency  en adenosine deaminase deficiency  
388 immunodeficiències ca deficiència d'adhesió leucocitària terme pral.n f ca LAD siglan f es deficiencia de adhesión leucocitaria  es LAD  fr déficit d'adhésion leucocytaire  fr LAD  en leukocyte adhesion deficiency  en LAD  
389 immunodeficiències ca deficiència d'IgA terme pral.n f es deficiencia de IgA  fr déficit en IgA  en IgA deficiency  
390 immunodeficiències ca deficiència d'MHC de classe I terme pral.n f es deficiencia de MHC clase I  en MHC class I deficiency  
391 immunodeficiències ca deficiència d'MHC de classe II terme pral.n f ca síndrome del limfòcit nu sin. compl.n f es deficiencia de MHC clase II  es síndrome del linfocito desnudo  fr défault d'expression de molécules de classe II d'histocompatibilité  fr syndrome des lymphocytes dénudés  en bare lymphocyte syndrome  en MHC class II deficiency  
392 immunodeficiències ca deficiència de cadena lleugera kappa terme pral.n f es deficiencia de cadena kappa  fr déficit de la chaîne légère kappa  en kappa chain deficiency  
393 immunodeficiències ca hipocomplementèmia terme pral.n f ca deficiència de complement sin. compl.n f es deficiencia de complemento  es hipocomplementemia  fr déficit en complément  fr hypocomplementémie  en complement deficiency  en hypocomplementemia  
394 immunodeficiències ca deficiència de grànuls específics terme pral.n f ca deficiència de lactoferrina del neutròfil sin. compl.n f es deficiencia de gránulos específicos  fr déficit en granules spécifiques  en neutrophil lactoferrin deficiency  en specific granule defect  
395 immunodeficiències ca deficiència de mieloperoxidasa terme pral.n f es deficiencia de mieloperoxidasa  fr déficit en myéloperoxydase  en myeloperoxidase deficiency  
396 immunodeficiències ca deficiència de properdina terme pral.n f es deficiencia de properdina  fr déficit en properdine  en properdin deficiency  
397 immunodeficiències ca deficiència de purina-nucleòsid-fosforilasa terme pral.n f es deficiencia de purina-nucleósido-fosforilasa  fr déficit en purine-nucléoside phosphorylase  en purine-nucleoside phosphorylase deficiency  
398 immunodeficiències ca deficiència de transcobalamina II terme pral.n f es deficiencia de transcobalamina II  fr déficit en transcobalamine II  en transcobalamin II deficiency  
399 immunodeficiències ca deficiència selectiva de subclasses d'IgG terme pral.n f es deficiencia selectiva de subclases de IgG  fr déficit sélectif en sous-classes d'IgG  en IgG subclass deficiency  
400 immunomodulació ca denileukina diftitox terme pral.n f es denileukina diftitox  fr dénileukine diftitox  en denileukin diftitox  CAS 173146-27-5  
401 immunitat humoral ca depuració immunitària terme pral.n f es depuración inmunitaria  en antigen clearance  en immune clearance  
402 antígens ca deriva antigènica terme pral.n f es deriva antigénica  es variación antigénica  fr dérive antigénique  en antigenic drift  en antigenic variation  
403 infecció per agents patògens ca derivat proteic purificat terme pral.n m ca PPD siglan m es derivado proteico purificado  es PPD  fr dérivé protéique purifié  fr PPD  en purified protein derivative  en PPD  
404 hipersensibilitat i al·lèrgia ca dermatitis al·lèrgica terme pral.n f es dermatitis alérgica  fr dermatite allergique  en allergic dermatitis  
405 hipersensibilitat i al·lèrgia ca dermatitis al·lèrgica de contacte terme pral.n f ca hipersensibilitat de contacte terme pral.n f es dermatitis de contacto  es dermatitis por contacto  es hipersensibilidad de contacto  fr dermatite de contact  en allergic contact dermatitis  en contact hipersensitivity  
406 hipersensibilitat i al·lèrgia ca dermatitis atòpica terme pral.n f ca èczema atòpic sin. compl.n m es dermatitis atópica  es eccema atópico  fr dermatite atopique  fr eczéma atopique  en atopic dermatitis  en atopic eczema  
407 autoimmunitat ca dermatomiositis terme pral.n f ca dermatomiïtis sin. compl.n f es dermatomiositis  fr dermatomyosite  en dermatomyositis  
408 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca desequilibri de lligament terme pral.n m es desequilibrio de enlace  es desequilibrio de ligamiento  fr déséquilibre de liaison  en linkage disequilibrium  
409 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca desètop terme pral.n m es desetopo  fr désétope  en desetope  
410 immunitat cel·lular ca desgranulació terme pral.n f es desgranulación  fr dégranulation  en degranulation  
411 immunomodulació ca dessensibilització terme pral.n f ca hiposensibilització sin. compl.n f es desensibilización  fr désensibilisation  en desensitization  en hyposensitization  
412 immunitat innata ca destrucció cel·lular dependent d'oxigen terme pral.n f es destrucción celular dependiente de oxígeno  en oxygen-dependent killing  
413 immunitat innata ca desviació del complement terme pral.n f es desviación del complemento  fr déviation du complément  en complement deviation  
414 resposta immunitària ca desviació immunitària terme pral.n f es desviación inmunitaria  es desvío inmunitario  fr déviation immunitaire  en immune deviation  
415 antígens ca determinant antigènic terme pral.n m ca epítop terme pral.n m es determinante antigénico  es epítopo  fr déterminant antigénique  fr épitope  en antigenic determinant  en epitope  
416 antígens ca determinant conformacional terme pral.n m ca determinant configuracional sin. compl.n m es determinante configuracional  es determinante conformacional  fr épitope conformationnel  en conformation-dependent determinant  en conformational determinant  
417 antígens ca determinant idiotípic terme pral.n m ca idiòtop sin. compl.n m es determinante idiotípico  es idiotopo  fr idiotope  en idiotope  en idiotypic determinant  
418 interacció antigen-anticòs ca determinant idiotípic privat terme pral.n m es determinante idiotípico privado  fr idiotype privé  en private idiotypic determinant  
419 interacció antigen-anticòs ca determinant idiotípic públic terme pral.n m es determinante idiotípico público  es idiotipo de reacción cruzada  fr idiotype public  fr idiotype récurrent  en cross-reacting idiotype  en public idiotypic determinant  sbl Idx  
420 antígens ca determinant isoal·lotípic terme pral.n m es determinante isoalotípico  en isoallotypic determinant  
421 antígens ca determinant isotípic terme pral.n m ca isòtop sin. compl.n m es determinante isotípico  es isotopo  en isotope  en isotypic determinant  
422 antígens ca determinant seqüencial terme pral.n m es determinante secuencial  fr déterminant séquentiel  en sequential determinant  
423 autoimmunitat ca diabetis mellitus de tipus 1 [mellitus: la] terme pral.n f ca diabetis mellitus insulinodependent [mellitus: la] sin. compl.n f ca DMID siglan f es diabetes mellitus de tipo 1  es DMID  fr diabète mellitus de type 1  fr DID  en type 1 diabetes mellitus  en IDDM  
424 tècniques de diagnòstic i de recerca ca diàlisi d'equilibri terme pral.n f es diálisis de equilibrio  es diálisis por equilibrio  fr dialyse à l'équilibre  en equilibrium dialysis  
425 immunització activa i passiva ca mTOR terme pral.n f ca diana de la rapamicina en mamífers sin. compl.n f es mTOR  fr mTOR  en mammalian target of rapamycin  en mTOR  
426 cèl·lules i processos citològics ca diapedesi terme pral.n f es diapedesis  fr diapédèse  en diapedesis  
427 tècniques de diagnòstic i de recerca ca dilució límit terme pral.n f es dilución límite  fr dilution limite  en limiting dilution  
428 tècniques de diagnòstic i de recerca ca dinitrofenil terme pral.n m ca DNP siglan m es dinitrofenil  es DNP  fr dinitrophenyl  fr DNP  en dinitrophenyl  en DNP  
429 immunodeficiències ca disgènesi reticular terme pral.n f ca malaltia de De Vaal sin. compl.n f es disgénesis reticular  es enfermedad de De Vaal  fr dysgénésie réticulaire  fr maladie de De Vaal  en De Vaal disease  en reticular dysgenesis  
430 tècniques de diagnòstic i de recerca ca distribució de Sips terme pral.n f es distribución de Sips  en Sips distribution  
431 base genètica dels receptors limfocitaris ca diversitat combinatòria terme pral.n f es diversidad combinatoria  fr diversité combinatoire  en combinatorial diversity  
432 base genètica dels receptors limfocitaris ca diversitat d'unió terme pral.n f es diversidad de unión  fr diversité jonctionelle  en junctional diversity  
433 material i animals d'experimentació ca DNA-polimerasa dirigida per RNA terme pral.n f ca transcriptasa inversa terme pral.n f es ADN-polimerasa dirigida por ARN  es transcriptasa inversa  fr ADN-polymérase ARN-dépendante  fr transcriptase inverse  en reverse transcriptase  en RNA-directed DNA polymerase  
434 anticossos ca domini terme pral.n m es dominio  fr domaine  en domain  
435 anticossos ca domini immunoglobulínic terme pral.n m ca domini sin. compl.n m es dominio  es dominio inmunoglobulínico  fr domaine  fr domaine immunoglobulinique  en domain  en immunoglobulin domain  
436 anticossos ca regió constant terme pral.n f ca domini C sin. compl.n m ca regió C sin. compl.n f es dominio C  es región C  es región constante  fr domaine C  fr région C  fr région constante  en C domain  en C region  en constant region  
437 anticossos ca regió Cλ terme pral.n f ca domini Cλ sin. compl.n m es dominio Cλ  es región Cλ  fr domaine Cλ  fr région Cλ  en Cλ domain  en Cλ region  
438 anticossos ca regió Cκ terme pral.n f ca domini Cκ sin. compl.n m es dominio Cκ  es región Cκ  fr domaine Cκ  fr région Cκ  en Cκ domain  en Cκ region  
439 anticossos ca regió CH terme pral.n f ca domini CH sin. compl.n m es dominio CH  es región CH  fr domaine CH  fr région CH  en CH domain  en CH region  
440 anticossos ca regió CL terme pral.n f ca domini CL sin. compl.n m es dominio CL  es región CL  fr domaine CL  fr région CL  en CL domain  en CL region  
441 anticossos ca regió variable terme pral.n f ca domini V sin. compl.n m ca regió V sin. compl.n f es dominio V  es región V  es región variable  fr domaine V  fr région V  fr région variable  en V domain  en V region  en variable region  
442 anticossos ca regió Vκ terme pral.n f ca domini Vκ sin. compl.n m es dominio Vκ  es región Vκ  fr domaine Vκ  fr région Vκ  en Vκ domain  en Vκ region  
443 anticossos ca regió Vλ terme pral.n f ca domini Vλ sin. compl.n m es dominio Vλ  es región Vλ  fr domaine Vλ  fr région Vλ  en Vλ domain  en Vλ region  
444 anticossos ca regió VH terme pral.n f ca domini VH sin. compl.n m es dominio VH  es región VH  fr domaine VH  fr région VH  en VH domain  en VH region  
445 anticossos ca regió VL terme pral.n f ca domini VL sin. compl.n m es dominio VL  es región VL  fr domaine VL  fr région VL  en VL domain  en VL region  
446 immunologia dels trasplantaments ca donant terme pral.n m, f ca donador | donadora sin. compl.n m, f es donante  fr donneur  en donor  
447 immunització activa i passiva ca dosi de record terme pral.n f es dosis de refuerzo  fr dose de rappel  en booster  en booster dose  
448 hipersensibilitat i al·lèrgia ca hipersensibilitat retardada terme pral.n f ca hipersensibilitat de tipus IV sin. compl.n f ca DTH siglan f es hipersensibilidad de tipo IV  es hipersensibilidad retardada  es DTH  es HR  fr hypersensibilité de type IV  fr hypersensibilité retardée  fr DTH  en delayed hypersensitivity  en delayed-type hypersensitivity  en type IV hypersensitivity  en DTH  
449 autoimmunitat ca encefalomielitis al·lèrgica experimental terme pral.n f ca encefalomielitis autoimmunitària experimental sin. compl.n f ca EAE siglan f es encefalomielitis alérgica experimental  es EAE  fr encéphalomyélite allergique expérimentale  fr EAE  en experimental allergic encephalomyelitis  en EAE  
450 immunomodulació ca eculizumab terme pral.n m es eculizumab  fr éculizumab  en eculizumab  CAS 219685-50-4  
451 immunització activa i passiva ca èczema vaccínic terme pral.n m es eccema vacunal  fr eczéma vaccinatoire  en eczema vaccinatum  
452 base genètica dels receptors limfocitaris ca edició del receptor terme pral.n f es edición del receptor  fr édition du récepteur  en receptor editing  
453 immunomodulació ca edrecolomab terme pral.n m es edrecolomab  fr édrécolomab  en edrecolomab  CAS 156586-89-9  
454 immunomodulació ca efalizumab terme pral.n m es efalizumab  fr éfalizumab  en efalizumab  CAS 214745-43-4  
455 antígens ca efecte del transportador terme pral.n m es efecto del portador  fr effet porteur  en carrier effect  
456 cèl·lules i processos citològics ca efector -a terme pral.adj es efector  fr effecteur  en effector  
457 resposta immunitària ca efector immunitari terme pral.n m es efector inmunitario  fr effecteur immunitaire  en immune effector  
458 immunomodulació ca efungumab terme pral.n m es efungumab  fr éfungumab  en efungumab  CAS 762260-74-2  
459 tècniques de diagnòstic i de recerca ca electroforesi terme pral.n f es electroforesis  fr électrophorèse  en electrophoresis  
460 tècniques de diagnòstic i de recerca ca electroforesi de camp polsant terme pral.n f es electroforesis en gel con campo pulsado  fr électrophorèse en champ pulsé  en pulsed field gel electrophoresis  en pulsed field gradient gel electrophoresis  
461 tècniques de diagnòstic i de recerca ca electroforesi en gel terme pral.n f es electroforesis en gel  fr électrophorèse sur gel  en gel electrophoresis  
462 tècniques de diagnòstic i de recerca ca electroforesi en gel de poliacrilamida terme pral.n f ca PAGE siglan f es electroforesis en gel de poliacrilamida  es PAGE  fr électrophorèse sur gel de polyacrylamide  fr PAGE  en polyacrylamide gel electrophoresis  en PAGE  
463 tècniques de diagnòstic i de recerca ca electroforesi en gel de poliacrilamida amb dodecilsulfat sòdic terme pral.n f ca SDS-PAGE siglan f es electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfatosódico  es SDS-PAGE  fr électrophorèse de polyacrylamide en présence de sulfate de sodium dodécylique  fr SDS-PAGE  en sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis  en SDS-PAGE  
464 tècniques de diagnòstic i de recerca ca electroimmunodifusió terme pral.n f es electroinmunodifusión  fr électroimmunodiffusion  en electroimmunodiffusion  
465 tècniques de diagnòstic i de recerca ca electroporació terme pral.n f es electroporación  fr électroporation  en electroporation  
466 tècniques de diagnòstic i de recerca ca enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida terme pral.n m ca ELISA siglan m es análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas  es inmunoensayo enzimático sobre fase sólida  es ELISA  fr essai par immunoabsorbant lié à une enzyme  fr ELISA  en enzyme-linked immunosorbent assay  en ELISA  
467 tècniques de diagnòstic i de recerca ca ELISA en sandvitx terme pral.n m es ELISA en sándwich  fr ELISA en sandwich  en sandwich ELISA  en sandwich enzyme-linked immunosorbent assay  en SELISA  
468 immunomodulació ca elsilimomab terme pral.n m es elsilimomab  fr elsilimomab  en elsilimomab  CAS 468715-71-1  
469 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunoassaig d'enzim homogeni terme pral.n m ca EMIT siglan m es inmunoensayo enzimático homogéneo  es EMIT  fr technique d'immunodosage par enzymes multipliés  fr EMIT  en enzyme-multiplied immunoassay technique  en homogenous enzyme assay  en EMIT  
470 immunologia dels trasplantaments ca empelt terme pral.n m es injerto  fr greffe  fr greffon  fr transplantation  en graft  en transplant  
471 immunologia dels trasplantaments ca empelt blanc terme pral.n m ca empelt avascular sin. compl.n m es injerto avascular  es injerto blanco  fr greffe blanche  en avascular graft  en white graft  
472 immunologia dels trasplantaments ca isoempelt terme pral.n m ca empelt isogènic sin. compl.n m ca empelt singènic sin. compl.n m es isoinjerto  es trasplante isogénico  es trasplante singénico  fr isogreffe  fr transplantation syngénique  en isogenic graft  en isograft  en syngenic graft  
473 tècniques de diagnòstic i de recerca ca empremta genètica terme pral.n f es huella dactilar  es impresión dactilar  fr empreinte digitale  fr empreinte génétique  fr empreinte génomique  en genetic fingerprint  
474 hipersensibilitat i al·lèrgia ca encefalomielitis disseminada aguda terme pral.n f es encefalomielitis diseminada aguda  fr encéphalomyélite disséminée aiguë  en acute disseminated encephalomyelitis  
475 cèl·lules i processos citològics ca endocitosi terme pral.n f es endocitosis  fr endocytose  en endocytosis  
476 cèl·lules i processos citològics ca endosoma terme pral.n m es endosoma  fr endosome  en endosome  
477 infecció per agents patògens ca endotoxina terme pral.n f es endotoxina  fr endotoxine  en endotoxin  
478 tècniques de diagnòstic i de recerca ca enfocament isoelèctric terme pral.n m ca isoelectroenfocament terme pral.n m ca IEF siglan m es enfoque isoeléctrico  es isoelectroenfoque  es IEF  fr électrofocalisation  fr focalisation isoélectrique  fr FIÉ  en isoelectric focusing  en IEF  
479 autoimmunitat ca malaltia de Crohn terme pral.n f ca enteritis regional sin. compl.n f ca enteritis segmentària sin. compl.n f es enfermedad de Crohn  es enteritis regional  es enteritis segmentaria  fr entérite régionale  fr maladie de Crohn  en Crohn disease  en regional enteritis  en segmental enteritis  
480 interacció antigen-anticòs ca entrecreuament terme pral.n m es entrecruzamiento  en cross-linking  en crossing  
481 tècniques de diagnòstic i de recerca ca enzimoimmunoassaig terme pral.n m es inmunoensayo enzimático  fr dosage immunoenzymatique  fr enzyme-immunoessai  en enzyme immunoassay  
482 cèl·lules i processos citològics ca eosinòfil terme pral.n m es eosinófilo  fr éosinophile  en eosinophil  
483 hipersensibilitat i al·lèrgia ca eosinofília terme pral.n f es eosinofilia  fr éosinophilie  en eosinophilia  
484 immunitat cel·lular ca eotaxina terme pral.n f es eotaxina  fr eotaxine  en eotaxine  
485 immunomodulació ca epratuzumab terme pral.n m es epratuzumab  fr épratuzumab  en epratuzumab  CAS 205923-57-5  
486 interacció antigen-anticòs ca equivalència terme pral.n f es equivalencia  fr équivalence  en equivalence  en optimal proportion  
487 autoimmunitat ca eritema nodós terme pral.n m es eritema nodoso  es eritema nudoso  fr érythème noueux  en erythema nodosum  
488 autoimmunitat ca eritroblastosi fetal terme pral.n f ca eritroblastosi neonatal sin. compl.n f ca malaltia hemolítica dels nadons sin. compl.n f es enfermedad hemolítica del neonato  es enfermedad hemolítica del recién nacido  es eritroblastosis fetal  es eritroblastosis neonatal  fr érythroblastose foetale  en erythroblastosis fetalis  en erythroblastosis neonatorum  en hemolytic disease of the newborn  en hemorrhagic disease of the newborn  
489 cèl·lules i processos citològics ca eritròcit terme pral.n m ca glòbul vermell sin. compl.n m ca hematia sin. compl.n f es eritrocito  es glóbulo rojo  es hematíe  fr érythrocyte  fr globule rouge  fr hématie  en erythrocyte  en red blood cell  
490 cèl·lules i processos citològics ca hemòlisi terme pral.n f ca eritrocitòlisi sin. compl.n f ca eritròlisi sin. compl.n f es eritrocitólisis  es eritrólisis  es hemólisis  fr érythrolyse  fr hémolyse  en erythrocytolysis  en erythrolysis  en hemolysis  
491 immunitat innata ca esclat oxidatiu terme pral.n m ca esclat respiratori sin. compl.n m es estallido respiratorio  es explosión respiratoria  fr activation métabolique respiratoire  fr flambée oxydative  fr stimulation du métabolisme oxydatif  en metabolic burst  en oxydative burst  en respiratory burst  
492 autoimmunitat ca esclerodèrmia sistèmica terme pral.n f ca esclerosi sistèmica sin. compl.n f es esclerodermia sistémica  es esclerosis sistémica  fr sclérodermie généralisée  en systemic scleroderma  en systemic sclerosis  
493 autoimmunitat ca esclerosi múltiple terme pral.n f ca esclerosi en plaques sin. compl.n f es esclerosis en placas  es esclerosis múltiple  fr sclérose multiple  en multiple sclerosis  
494 òrgans i teixits limfoides ca escorça tímica terme pral.n f es corteza del timo  fr cortex thymique  en cortex thymi  en thymic cortex  
495 interacció antigen-anticòs ca especificitat terme pral.n f es especificidad  fr spécificité  en specificity  
496 interacció antigen-anticòs ca especificitat privada terme pral.n f es especificidad privada  fr spécificité privée  en private specificity  
497 interacció antigen-anticòs ca especificitat pública terme pral.n f es especificidad pública  fr spécificité publique  en public specificity  
498 tècniques de diagnòstic i de recerca ca espectrotip terme pral.n m es espectrotipo  fr spectrotype  en spectrotype  
499 autoimmunitat ca espondilitis anquilosant terme pral.n f es espondilitis anquilosante  fr spondylite ankylosante  en ankylosing spondylitis  
500 material i animals d'experimentació ca estabulari terme pral.n m es animalario  es estabulario  fr animalerie  en animal house  
501 material i animals d'experimentació ca èster de forbol terme pral.n m es éster de forbol  fr ester de phorbol  en phorbol ester  
502 tècniques de diagnòstic i de recerca ca LATS terme pral.n m ca estimulant tiroidal d'acció prolongada sin. compl.n m es LATS  fr LATS  en LATS  
503 anticossos ca estreptolisina O terme pral.n f es estreptolisina O  fr streptolysine O  en streptolysin O  
504 òrgans i teixits limfoides ca estroma terme pral.n m es estroma  fr stroma  en stroma  
505 immunomodulació ca etanercept terme pral.n m es etanercept  fr étanercept  en etanercept  CAS 185243-69-0  
506 anticossos ca euglobulina terme pral.n f es euglobulina  fr euglobuline  en euglobulin  
507 infecció per agents patògens ca evasió immunitària terme pral.n f es evasión inmunitaria  fr échappement à la réaction immunologique  fr échappement au rejet immunologique  fr échappement immunitaire  en immunological escape  
508 immunització activa i passiva ca everolimús terme pral.n m es everolimús  fr évérolimus  en everolimus  CAS 159351-69-6  
509 interacció antigen-anticòs ca excés d'anticòs terme pral.n m es exceso de anticuerpo  fr excès d'anticorps  en antibody excess  
510 interacció antigen-anticòs ca excés d'antigen terme pral.n m es exceso de antígeno  fr excès d'antigène  en antigen excess  
511 base genètica dels receptors limfocitaris ca exclusió al·lèlica terme pral.n f es exclusión alélica  fr exclusion allélique  en allelic exclusion  
512 tolerància immunitària ca exhauriment clonal terme pral.n m es extenuación clonal  fr épuisement clonal  en clonal exhaustion  
513 cèl·lules i processos citològics ca exocitosi terme pral.n f es exocitosis  fr exocytose  en exocytosis  
514 infecció per agents patògens ca exotoxina terme pral.n f es exotoxina  fr exotoxine  en exotoxin  
515 resposta immunitària ca expansió clonal terme pral.n f es expansión clonal  fr expansion clonale  en clonal expansion  
516 immunointervenció ca exsanguinotransfusió terme pral.n f es exsanguinotransfusión  fr exsanguino-transfusion  en exchange transfusion  
517 tècniques de diagnòstic i de recerca ca extinció de fluorescència terme pral.n f es extinción de fluorescencia  fr extinction de fluorescence  en fluorescence quenching  
518 cèl·lules i processos citològics ca extravasació terme pral.n f es extravasación  fr extravasation  en extravasation  
519 sistema immunitari ca factor terme pral.n m es factor  fr facteur  en factor  
520 immunitat innata ca factor del complement terme pral.n m ca factor sin. compl.n m es factor  es factor del complemento  fr facteur  fr facteur du complément  en complement factor  en factor  
521 immunitat cel·lular ca factor activador d'osteoclasts terme pral.n m es factor activador de osteoclastos  fr facteur activant les ostéoclastes  en osteoclast-activating factor  
522 immunitat cel·lular ca factor activador de plaquetes terme pral.n m ca PAF siglan m es factor activador de plaquetas  es PAF  fr facteur d'activation plaquettaire  fr PAF  en platelet-activating factor  en PAF  
523 immunitat cel·lular ca factor de creixement dels limfòcits T terme pral.n m ca TCGF siglan m es factor de crecimiento de células T  es TCGF  fr facteur de croissance des lymphocytes T  fr TCGF  en T-cell growth factor  en TCGF  
524 receptors i molècules de membrana ca lligand de c-kit terme pral.n m ca factor de les cèl·lules mare sin. compl.n m ca SCF siglan m es factor de las células madre  es ligando del c-kit  es SCF  fr facteur de croissance des céllules souches  fr ligand du c-kit  fr SCF  en c-kit ligand  en stem cell factor  en SCF  
525 immunitat cel·lular ca factor de necrosi tumoral terme pral.n m ca TNF siglan m es factor de necrosis tumoral  es TNF  fr facteur onconécrosant  fr TNF  en tumor necrosis factor  en TNF  
526 immunitat cel·lular ca factor de necrosi tumoral β terme pral.n m ca limfotoxina terme pral.n f ca LT siglan f ca TNF-β siglan m es factor de necrosis tumoral β  es linfotoxina  es LT  es TNF-β  fr facteur de nécrose tumorale β  fr lymphotoxine  fr LT  fr TNF-β  en lymphocytotoxin  en lymphotoxin  en tumor necrosis factor-β  en LT  en TNF-β  
527 immunitat innata ca factor de permeabilitat vascular terme pral.n m es factor de permeabilidad capilar  fr facteur de perméabilité vasculaire  en vascular permeability factor  
528 immunitat cel·lular ca factor de transferència terme pral.n m es factor de transferencia  fr facteur de transfert  en transfer factor  
529 immunitat innata ca factor del complement B terme pral.n m es factor del complemento B  fr facteur B du complément  en complement factor B  
530 immunitat innata ca factor del complement D terme pral.n m es factor del complemento D  fr facteur D du complément  en complement factor D  
531 immunitat innata ca factor del complement H terme pral.n m es factor del complemento H  fr facteur H du complément  en complement factor H  
532 immunitat innata ca factor del complement I terme pral.n m es factor del complemento I  fr facteur I du complément  en complement factor I  
533 immunitat innata ca properdina terme pral.n f ca factor del complement P sin. compl.n m es factor del complemento P  es properdina  fr facteur P du complément  fr properdine  en complement factor P  en properdin  
534 immunitat cel·lular ca factor inhibidor de la migració dels macròfags terme pral.n m ca MIF siglan m es factor inhibidor de la migración de los macrófagos  es MIF  fr facteur d'inhibition de la migration des macrophages  fr MIF  en macrophage migration inhibitory factor  en migration inhibitory factor  en MIF  
535 immunomodulació ca ilodecakina terme pral.n f ca factor inhibidor de la síntesi de citocines sin. compl.n m ca IL-10 siglan f es ilodecakina  fr ilodécakine  en ilodecakin  CAS 149824-15-7  
536 immunitat cel·lular ca factor paracrí terme pral.n m es factor paracrino  fr facteur paracrine  en paracrine factor  
537 autoimmunitat ca factor reumatoidal terme pral.n m es factor reumatoide  fr facteur rhumatoïde  en rheumatoid factor  
538 cèl·lules i processos citològics ca fagòcit terme pral.n m es fagocito  fr phagocyte  en phagocyte  
539 cèl·lules i processos citològics ca fagocitosi terme pral.n f es fagocitosis  fr phagocytose  en phagocytosis  
540 immunitat innata ca fagolisosoma terme pral.n m ca heterofagosoma sin. compl.n m es fagolisosoma  es heterofagosoma  fr phagolysosome  en heterophagosome  en phagolysosome  
541 cèl·lules i processos citològics ca fagosoma terme pral.n m ca vesícula de fagocitosi sin. compl.n f es fagosoma  es vesícula de fagocitosis  es vesícula fagocítica  fr phagosome  en phagocytic vesicle  en phagosome  
542 hipersensibilitat i al·lèrgia ca rinitis al·lèrgica estacional terme pral.n f ca febre del fenc sin. compl.n f es fiebre del heno  es rinitis alérgica estacional  fr rhinite allergique saisonnière  en hay fever  en seasonal allergic rhinitis  
543 infecció per agents patògens ca mononucleosi infecciosa terme pral.n f ca febre glandular sin. compl.n f es fiebre glandular  es mononucleosis infecciosa  fr fièvre glandulaire  fr mononucléose infectieuse  en glandular fever  en infectious mononucleosis  
544 infecció per agents patògens ca febre reumàtica terme pral.n f es fiebre reumática  fr fièvre rhumatismale  en rheumatic fever  
545 interacció antigen-anticòs ca fenomen de Danysz terme pral.n m es fenómeno de Danysz  fr phénomène de Danysz  en Danysz phenomenon  
546 immunitat innata ca fenomen de Pfeiffer terme pral.n m es fenómeno de Pfeiffer  fr phénomène de Pfeiffer  en Pfeiffer phenomenon  
547 autoimmunitat ca fenomen de Raynaud terme pral.n m es fenómeno de Raynaud  fr phénomène de Raynaud  en Raynaud phenomenon  
548 immunologia tumoral ca α-fetoproteïna terme pral.n f es α-fetoproteína  fr α-foetoprotéine  en α-fetoprotein  en α-foetoprotein  
549 cèl·lules i processos citològics ca fibroblast terme pral.n m es fibroblasto  fr fibroblaste  en fibroblast  
550 cèl·lules i processos citològics ca fibròcit terme pral.n m es fibrocito  fr fibrocyte  en fibrocyte  
551 resposta immunitària ca fibronectina terme pral.n f es fibronectina  fr fibronectine  en fibronectin  
552 material i animals d'experimentació ca ficoeritrina terme pral.n f ca PE siglan f es ficoeritrina  es PE  fr phycoérythrine  fr PE  en phycoerythrin  en PE  
553 immunomodulació ca fingolimod terme pral.n m es fingolimod  fr fingolimod  en fingolimod  CAS 162359-55-9  
554 material i animals d'experimentació ca isotiocianat de fluoresceïna terme pral.n m ca FITC siglan m es isotiocianato de fluoresceína  es FITC  fr isothiocyanate de fluorescéine  fr FITC  en fluorescein isothiocyanate  en FITC  
555 regulació del sistema immunitari ca fitohemoaglutinina terme pral.n f es fitohemaglutinina  fr phytohémagglutinine  en phytohemagglutinin  
556 immunitat innata ca fixació de complement terme pral.n f es fijación de complemento  fr fixation du complément  en complement fixation  
557 immunomodulació ca tacrolimús terme pral.n m ca FK506 siglan m es tacrolimo  es tacrolimus  es FK506  fr tacrolimus  fr FK506  en tacrolimus  en FK506  CAS 104987-11-3  
558 transducció de senyals intracel·lulars ca FKBP terme pral.n f es FKBP  fr FKBP  en FKBP  
559 infecció per agents patògens ca flagel·lina terme pral.n f es flagelina  fr flagelline  en flagellin  
560 tècniques de diagnòstic i de recerca ca floculació terme pral.n f es floculación  fr floculation  en flocculation  
561 tècniques de diagnòstic i de recerca ca fluoresceïna terme pral.n f es fluoresceína  fr fluorescéine  en fluorescein  
562 material i animals d'experimentació ca fluorocrom terme pral.n m es fluorocromo  fr fluorochrome  en fluorochrome  
563 tècniques de diagnòstic i de recerca ca fluorografia terme pral.n f es fluorografía  fr fluorographie  en fluorography  
564 òrgans i teixits limfoides ca fol·licle limfoide terme pral.n m ca fol·licle limfàtic sin. compl.n m es folículo linfático  es folículo linfoide  fr follicule lymphoïde  en lymphoid follicle  
565 òrgans i teixits limfoides ca fol·licle limfoide primari terme pral.n m es folículo linfoide primario  es folículo primario  fr follicule primaire  en primary follicle  en primary lymphoid follicle  
566 òrgans i teixits limfoides ca fol·licle limfoide secundari terme pral.n m es folículo linfoide secundario  fr follicule secondaire  en secondary follicle  en secondary lymphoid follicle  
567 tècniques de diagnòstic i de recerca ca fosfatasa alcalina terme pral.n f es fosfatasa alcalina  fr phosphatase alcaline  en alkaline phosphatase  
568 anticossos ca fragment F(ab')2 terme pral.n m es fragmento F(ab')2  fr fragment F(ab')2  en F(ab')2 fragment  
569 anticossos ca fragment Fab terme pral.n m es fragmento Fab  fr fragment Fab  en antigen-binding fragment  en Fab fragment  en Fab piece  
570 anticossos ca fragment Fab' terme pral.n m es fragmento Fab'  fr fragment Fab'  en Fab' fragment  
571 anticossos ca fragment Fc terme pral.n m es fragmento Fc  fr fragment Fc  en Fc fragment  en Fc piece  
572 anticossos ca fragment Fc' terme pral.n m es fragmento Fc'  fr fragment Fc'  en Fc' fragment  
573 anticossos ca fragment Fd terme pral.n m es fragmento Fd  en Fd fragment  en Fd piece  
574 anticossos ca fragment Fd' terme pral.n m es fragmento Fd'  en Fd' fragment  en Fd' piece  
575 immunitat cel·lular ca fragmentina terme pral.n f ca granzim sin. compl.n m es fragmentina  es granzima  fr granzyme  en fragmentin  en granzyme  
576 resposta immunitària ca funció efectora terme pral.n f es función efectora  fr fonction effectrice  en effector function  
577 transducció de senyals intracel·lulars ca fyn terme pral.n f es fyn  fr fyn  en fyn  
578 òrgans i teixits limfoides ca teixit limfoide associat a l'intestí terme pral.n m ca GALT siglan m es tejido linfoide asociado al intestino  es GALT  fr système lymphoïde du tube digestif  fr GALT  en gut-associated lymphoid tissue  en GALT  
579 anticossos ca γ-globulina terme pral.n f ca gammaglobulina sin. compl.n f ca globulina γ sin. compl.n f es gammaglobulina  es γ-globulina  fr gammaglobuline  fr γ-globuline  en gamma globulin  en gammaglobulin  en γ-globulin  
580 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca gammapatia terme pral.n f es gammapatía  fr gammapathie  en gammopathy  
581 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca gammapatia monoclonal terme pral.n f es gammapatía monoclonal  fr gammapathie monoclonale  en monoclonal gammopathy  
582 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca gammapatia policlonal terme pral.n f es gammapatía policlonal  fr gammapathie polyclonale  en polyclonal gammopathy  
583 òrgans i teixits limfoides ca gangli limfàtic terme pral.n m ca node limfàtic sin. compl.n m ca nòdul limfàtic sin. compl.n m es ganglio linfático  es nódulo linfático  fr ganglion lymphatique  en lymph node  
584 autoimmunitat ca gastritis autoimmunitària terme pral.n f ca gastritis crònica atròfica sin. compl.n f es gastritis autoinmunitaria  es gastritis crónica atrófica  fr gastrite auto-immune  fr gastrite chronique atrophique  en autoimmune gastritis  
585 autoimmunitat ca gastritis autoimmunitària experimental terme pral.n f es gastritis autoinmunitaria experimental  fr gastrite auto-immune expérimentale  en experimental autoimmune gastritis  
586 immunomodulació ca gavilimomab terme pral.n m es gavilimomab  fr gavilimomab  en gavilimomab  CAS 244096-20-6  
587 immunomodulació ca gemtuzumab terme pral.n m es gemtuzumab  fr gemtuzumab  en gemtuzumab  CAS 220578-59-6  
588 base genètica dels receptors limfocitaris ca gen activador de la recombinació terme pral.n m ca RAG siglan m es gen activador de la recombinación  es RAG  fr gène d'activation de la recombination  fr RAG  en recombination activating gene  en RAG  
589 transducció de senyals intracel·lulars ca gen BCL-2 terme pral.n f es gen BCL-2  fr gène BCL-2  en BCL-2 gene  
590 base genètica dels receptors limfocitaris ca segment gènic C terme pral.n m ca segment gènic constant terme pral.n m ca gen C sin. compl.n m es gen C  es segmento génico C  fr gène C  fr segment génique C  en C gene  en C gene segment  
591 base genètica dels receptors limfocitaris ca segment gènic D terme pral.n m ca gen D sin. compl.n m ca segment gènic de diversitat sin. compl.n m es gen D  es segmento génico D  fr gène D  fr segment génique D  en D gene  en D gene segment  
592 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca gen d'histocompatibilitat terme pral.n m es gen de histocompatibilidad  fr gène d'histocompatibilité  en histocompatibility gene  
593 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca gen de resposta immunitària terme pral.n m ca gen Ir sin. compl.n m es gen de respuesta inmunitaria  es gen Ir  fr gène de réponse immunitaire  fr gène Ir  en immune response gene  en Ir gene  
594 base genètica dels receptors limfocitaris ca segment gènic J terme pral.n m ca gen J sin. compl.n m ca segment gènic d'unió sin. compl.n m es gen J  es segmento génico J  fr gène J  en J gene  en J gene segment  
595 base genètica dels receptors limfocitaris ca segment gènic V terme pral.n m ca gen V sin. compl.n m ca segment gènic variable sin. compl.n m es gen V  es segmento génico V  es segmento génico variable  fr gène V  fr segment génique V  en V gene  en V gene segment  en variable gene segment  
596 cèl·lules i processos citològics ca neuròglia terme pral.n f ca glia sin. compl.n f es glía  es neuroglia  es neuroglía  fr glie  fr neuroglie  en glia  en neuroglia  
597 receptors i molècules de membrana ca glicosilfosfatidilinositol terme pral.n m ca GPI siglan m es glicosilfosfatidilinositol  es GPI  fr glycosyl-phosphatidyl-inositol  fr GPI  en glycosyl-phosphatidyl-inositol  en GPI  
598 cèl·lules i processos citològics ca leucòcit terme pral.n m ca glòbul blanc sin. compl.n m es glóbulo blanco  es leucocito  fr globule blanc  fr leucocyte  en leucocyte  en leukocyte  en white blood cell  
599 anticossos ca globulina terme pral.n f es globulina  fr globuline  en globulin  
600 anticossos ca globulina antilimfocitària terme pral.n f es globulina antilinfocítica  fr globuline antilymphocytaire  en antilymphocyte globulin  
601 anticossos ca γ-globulina específica terme pral.n f es gammaglobulina específica  fr gammaglobuline spécifique  en specific gammaglobulin  
602 autoimmunitat ca glomerulonefritis terme pral.n f es glomerulonefritis  fr glomérulonéphrite  en glomerulonephritis  
603 autoimmunitat ca glomerulonefritis idiopàtica per IgA terme pral.n f ca malaltia de Berger sin. compl.n f ca nefropatia per immunoglobulina A sin. compl.n f es enfermedad de Berger  es glomerulonefritis por IgA  es nefropatía por IgA  fr glomérulonéphrite avec dépôts d'IgA  fr maladie de Berger  en Berger disease  en IgA glomerulonephritis  en IgA nephropathy  
604 autoimmunitat ca glomerulonefritis membranoproliferativa terme pral.n f es glomerulonefritis membranoproliferativa  fr glomérulonéphrite membranoproliférative  en membranoproliferative glomerulonephritis  
605 receptors i molècules de membrana ca GlyCAM-1 terme pral.n f es GlyCAM-1  fr GlyCAM-1  en GlyCAM-1  
606 immunitat cel·lular ca GM-CSF terme pral.n m es GM-CSF  fr GM-CSF  en GM-CSF  
607 immunomodulació ca golimumab terme pral.n m es golimumab  fr golimumab  en golimumab  CAS 476181-74-5  
608 tècniques de diagnòstic i de recerca ca representació de Wu-Kabat terme pral.n f ca gràfic de Wu-Kabat sin. compl.n m es representación de Wu-Kabat  en Wu-Kabat plot  
609 cèl·lules i processos citològics ca grànul terme pral.n m es gránulo  fr granule  en granule  
610 cèl·lules i processos citològics ca grànul de Birbeck terme pral.n m es gránulo de Birbeck  fr granule de Birbeck  en Birbeck granule  
611 cèl·lules i processos citològics ca grànul específic terme pral.n m ca grànul secundari sin. compl.n m es gránulo secundario  fr granule secondaire  en secondary granule  en specific granule  
612 cèl·lules i processos citològics ca grànul primari terme pral.n m es gránulo primario  fr granule primaire  en primary granule  
613 cèl·lules i processos citològics ca grànul terciari terme pral.n m es gránulo terciario  fr granule tertiaire  en tertiary granule  
614 cèl·lules i processos citològics ca granulòcit terme pral.n m es granulocito  fr granulocyte  fr polynucléaire  en granulocyte  en polymorph  en polymorphonuclear leukocyte  
615 immunodeficiències ca granulocitopènia terme pral.n f es granulocitopenia  fr granulocytopénie  en granulocytopenia  
616 infecció per agents patògens ca granuloma terme pral.n m es granuloma  fr granulome  en granuloma  
617 tècniques de diagnòstic i de recerca ca granuloma induït per adjuvant terme pral.n m es granuloma adyuvante  en adjuvant granuloma  
618 infecció per agents patògens ca granulomatós -osa terme pral.adj es granulomatoso  fr granulomateux  en granulomatous  
619 hipersensibilitat i al·lèrgia ca granulomatosi al·lèrgica terme pral.n f fr angéite granulomateuse diffuse  en allergic granulomatosis  
620 autoimmunitat ca granulomatosi de Wegener terme pral.n f es granulomatosis de Wegener  fr granulomatose de Wegener  en Wegener granulomatosis  
621 receptors i molècules de membrana ca grup sanguini terme pral.n m es grupo sanguíneo  fr groupe sanguin  en blood group  
622 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca haplotip terme pral.n m es haplotipo  fr haplotype  en haplotype  
623 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca haplotip estès terme pral.n m es haplotipo extendido  fr haplotype étendu  en extended haplotype  
624 antígens ca haptè terme pral.n m es hapteno  fr haptène  en hapten  
625 cèl·lules i processos citològics ca haptotaxi terme pral.n f es haptotaxia  fr haptotaxie  en haptotaxis  
626 tècniques de diagnòstic i de recerca ca hemoaglutinina terme pral.n f ca hemaglutinina sin. compl.n f es hemaglutinina  fr hémagglutinine  en hemagglutinin  
627 cèl·lules i processos citològics ca hematopoesi terme pral.n f ca hemapoesi sin. compl.n f ca hemopoesi sin. compl.n f es hemapoyesis  es hematopoyesis  fr hématopoèse  en hematopoiesis  en hemopoiesis  
628 tècniques de diagnòstic i de recerca ca hemoaglutinació terme pral.n f es hemaglutinación  fr hémagglutination  en hemagglutination  
629 tècniques de diagnòstic i de recerca ca hemoaglutinació passiva terme pral.n f es hemaglutinación pasiva  fr hémagglutination passive  en passive hemagglutination  
630 immunopatologia ca hemoglobinúria paroxismal per fred terme pral.n f es hemoglobinuria paroxística por frío  fr hémoglobinurie paroxystique a frigore  en paroxysmal cold hemoglobinuria  
631 immunitat innata ca hemòlisi immunitària terme pral.n f es hemólisis inmunitaria  fr hémolyse immune  en immune hemolysis  
632 tècniques de diagnòstic i de recerca ca hemòlisi passiva terme pral.n f es hemólisis pasiva  fr hémolyse conditionnée  fr hémolyse passive  en passive hemolysis  
633 anticossos ca hemolisina terme pral.n f es hemolisina  fr hémolysine  en hemolysin  
634 autoimmunitat ca hepatitis autoimmunitària terme pral.n f es hepatitis autoinmunitaria  es hepatitis crónica activa  fr hépatite auto-immune  en autoimmune hepatitis  en chronic active hepatitis  
635 tècniques de diagnòstic i de recerca ca herpesvirus humà 4 terme pral.n m ca virus d'Epstein-Barr terme pral.n m ca VEB siglan m es virus de Epstein-Barr  es VEB  fr virus d'Epstein-Barr  fr EBV  fr VEB  en Epstein-Barr virus  en human herpesvirus 4  en EBV  en HHV-4  
636 anticossos ca heteroanticòs terme pral.n m es heteroanticuerpo  fr hétéroanticorps  en heteroantibody  
637 immunologia dels trasplantaments ca xenoempelt terme pral.n m ca heteroempelt sin. compl.n m es heteroinjerto  es xenoinjerto  fr hétérogreffe  fr xénogreffe  en heterograft  en xenograft  
638 immunologia dels trasplantaments ca heteròleg -òloga terme pral.adj es heterólogo  fr hétérologue  en heterologous  
639 immunologia dels trasplantaments ca heterotòpia terme pral.n f es heterotopía  fr hétérotopie  en heterotopy  
640 òrgans i teixits limfoides ca vènula d'endoteli alt terme pral.n f ca HEV siglan f es vénula de endotelio alto  es HEV  fr veinule à haut endothélium  fr veinule post-capillaire  fr HEV  en high endotelium venule  en high endothelial venule  en HEV  
641 tècniques de diagnòstic i de recerca ca hibridació in situ terme pral.n f es hibridación in situ  fr hybridation in situ  en in situ hybridization  
642 tècniques de diagnòstic i de recerca ca hibridoma terme pral.n m es hibridoma  fr hybridome  en hybridoma  
643 tècniques de diagnòstic i de recerca ca hibridoma de limfòcits B terme pral.n m es hibridoma de linfocitos B  fr hybridome B  en B-cell hybridoma  
644 tècniques de diagnòstic i de recerca ca hibridoma de limfòcits T terme pral.n m es hibridoma de linfocitos T  fr hybridome T  en T-cell hybridoma  
645 immunomodulació ca hidroxicloroquina terme pral.n f es hidroxicloroquina  fr hydroxychloroquine  en hydroxychloroquine  CAS 118-42-3  
646 immunitat innata ca serotonina terme pral.n f ca 5-hidroxitriptamina sin. compl.n f es 5-hidroxitriptamina  es serotonina  fr 5-hydroxytriptamine  fr sérotonine  en 5-hydroxytryptamine  en serotonin  
647 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca hipergammaglobulinèmia terme pral.n f es hipergammaglobulinemia  fr hypergammaglobulinémie  en hypergammaglobulinemia  
648 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca hiperglobulinèmia terme pral.n f es hiperglobulinemia  fr hyperglobulinémie  en hyperglobulinemia  
649 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca hiperglobulinèmia purpúria terme pral.n f es hiperglobulinemia purpúrea  en purpura hyperglobulinemia  
650 immunització activa i passiva ca hiperimmune terme pral.adj es hiperinmune  fr hyperimmun  en hyperimmune  
651 immunització activa i passiva ca hiperimmunitat terme pral.n f es hiperinmunidad  fr hyperimmunité  en hyperimmunity  
652 immunitat humoral ca hipermutació somàtica terme pral.n f es hipermutación somática  fr hypermutation somatique  en somatic hypermutation  
653 hipersensibilitat i al·lèrgia ca hipersensibilitat terme pral.n f es hipersensibilidad  fr hypersensibilité  en hypersensitivity  
654 hipersensibilitat i al·lèrgia ca hipersensibilitat immediata terme pral.n f ca hipersensibilitat de tipus I sin. compl.n f es hipersensibilidad de tipo I  es hipersensibilidad inmediata  fr hypersensibilité de type I  fr hypersensibilité immediate  en immediate hypersensitivity  en type I hypersensitivity  
655 hipersensibilitat i al·lèrgia ca hipersensibilitat de tipus II terme pral.n f es hipersensibilidad de tipo II  fr hypersensibilité de type II  en type II hypersensitivity  
656 hipersensibilitat i al·lèrgia ca hipersensibilitat de tipus III terme pral.n f es hipersensibilidad de tipo III  fr hypersensibilité de type III  en type III hypersensitivity  
657 immunodeficiències ca hipogammaglobulinèmia terme pral.n f es hipogammaglobulinemia  fr hypogammaglobulinémie  en hypogammaglobulinemia  
658 immunodeficiències ca hipogammaglobulinèmia transitòria de la infantesa terme pral.n f es hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia  fr hypogammaglobulinémie transitoire de l'enfance  en transient hypogammaglobulinemia of infancy  
659 immunitat innata ca histamina terme pral.n f es histamina  fr histamine  en histamine  
660 hipersensibilitat i al·lèrgia ca histaminasa terme pral.n f es histaminasa  fr histaminase  en histaminase  
661 cèl·lules i processos citològics ca histiòcit terme pral.n m es histiocito  fr histiocyte  en histiocyte  
662 immunologia dels trasplantaments ca histocompatibilitat terme pral.n f es histocompatibilidad  fr histocompatibilité  en histocompatibility  
663 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca histoincompatibilitat terme pral.n f es histoincompatibilidad  fr histo-incompatibilité  en histoincompatibility  
664 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca històtop terme pral.n m es histotopo  fr histotope  en histotope  
665 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca HLA-DM terme pral.n f es HLA-DM  fr HLA-DM  en HLA-DM  
666 immunitat cel·lular ca hormona tímica terme pral.n f es hormona tímica  fr hormone thymique  en thymic hormone  
667 immunologia dels trasplantaments ca receptor terme pral.n m ca hoste sin. compl.n m es huésped  es receptor  fr bénéficiaire  fr hôte  en donee  en host  en recipient  
668 immunointervenció ca humanització terme pral.n f es humanización  fr humanisation  en humanization  
669 tècniques de diagnòstic i de recerca ca HUVEC terme pral.n f pl es HUVEC  fr HUVEC  en HUVEC  
670 receptors i molècules de membrana ca ICAM terme pral.n f es ICAM  fr ICAM  en ICAM  
671 immunitat innata ca icosanoide terme pral.n m es eicosanoide  fr eicosanoïde  en eicosanoid  
672 immunopatologia ca idiopatia terme pral.n f es idiopatía  fr idiopathie  en idiopathy  
673 interacció antigen-anticòs ca idiotip terme pral.n m es idiotipo  fr idiotype  en idiotype  
674 interacció antigen-anticòs ca idiotip dominant terme pral.n m es idiotipo dominante  fr idiotype dominant  en dominant idiotype  
675 interacció antigen-anticòs ca idiotip recurrent terme pral.n m es idiotipo recurrente  fr idiotype récurrent  en recurrent idiotype  
676 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunoelectroforesi terme pral.n f ca IE siglan f es inmunoelectroforesis  es IE  fr immunoélectrophorèse  fr IE  en immunoelectrophoresis  en IE  
677 immunitat cel·lular ca interferó β terme pral.n m ca IFN-β siglan m es interferón β  es IFN-β  fr interféron β  fr IFN-β  en interferon-β  en interferon-beta  en IFN-β  
678 immunitat cel·lular ca interferó γ terme pral.n m ca interferó de tipus II terme pral.n m ca IFN-γ siglan m es interferón γ  es interferón de tipo II  es IFN-γ  fr interféron γ  fr interféron de type II  fr IFN-γ  en interferon-γ  en interferon-gamma  en type II interferon  en IFN-γ  
679 immunitat cel·lular ca interferó α terme pral.n m ca IFN-α siglan m es interferón α  es IFN-α  fr interféron α  fr IFN-α  en interferon-α  en interferon-alpha  en IFN-α  
680 anticossos ca immunoglobulina terme pral.n f ca Ig abrev.n f es inmunoglobulina  es Ig  fr immunoglobuline  fr Ig  en immunoglobulin  en Ig  
681 anticossos ca immunoglobulina A terme pral.n f ca IgA abrev.n f es inmunoglobulina A  es IgA  fr immunoglobuline A  fr IgA  en immunoglobulin A  en IgA  
682 anticossos ca immunoglobulina D terme pral.n f ca IgD abrev.n f es inmunoglobulina D  es IgD  fr immunoglobuline D  fr IgD  en immunoglobulin D  en IgD  
683 anticossos ca immunoglobulina E terme pral.n f ca IgE abrev.n f es inmunoglobulina E  es IgE  fr immunoglobuline E  fr IgE  en immunoglobulin E  en IgE  
684 anticossos ca immunoglobulina G terme pral.n f ca IgG abrev.n f es inmunoglobulina G  es IgG  fr immunoglobuline G  fr IgG  en immunoglobulin G  en IgG  
685 anticossos ca immunoglobulina M terme pral.n f ca IgM abrev.n f es inmunoglobulina M  es IgM  fr immunoglobuline M  fr IgM  en immunoglobulin M  en IgM  
686 immunomodulació ca imatinib terme pral.n m es imatinib  fr imatinib  en imatinib  CAS 152459-95-5  
687 immunomodulació ca imiquimod terme pral.n m es imiquimod  fr imiquimod  en imiquimod  CAS 99011-02-6  
688 sistema immunitari ca immune terme pral.adj es inmune  fr immun  en immune  
689 sistema immunitari ca immunitari -ària terme pral.adj ca immune sin. compl.adj ca immunològic -a sin. compl.adj es inmunitario  fr immunitaire  en immune  
690 sistema immunitari ca immunitat terme pral.n f es inmunidad  fr immunité  en immunity  
691 sistema immunitari ca immunitat activa terme pral.n f es inmunidad activa  fr immunité active  en active immunity  
692 sistema immunitari ca immunitat adaptativa terme pral.n f ca immunitat adquirida terme pral.n f es inmunidad adaptativa  es inmunidad adquirida  fr immunité acquise  fr immunité adaptative  en acquired immunity  en adaptive immunity  
693 sistema immunitari ca immunitat adoptiva terme pral.n f es inmunidad adoptiva  fr immunité adoptive  en adoptive immunity  
694 immunitat cel·lular ca immunitat cel·lular terme pral.n f es inmunidad celular  es inmunidad mediada por células  fr immunité cellulaire  en cell-mediated immunity  en cellular immunity  
695 immunització activa i passiva ca immunitat de grup terme pral.n f ca immunitat de comunitat sin. compl.n f es inmunidad de comunidad  es inmunidad de grupo  fr immunité collective  fr immunité de groupe  en community immunity  en herd immunity  
696 sistema immunitari ca immunitat específica terme pral.n f es inmunidad específica  fr immunité spécifique  en specific immunity  
697 immunitat humoral ca immunitat humoral terme pral.n f es inmunidad humoral  fr immunité humorale  en humoral immunity  
698 sistema immunitari ca immunitat innata terme pral.n f ca immunitat natural sin. compl.n f es inmunidad innata  es inmunidad natural  fr immunité innée  fr immunité naturelle  en innate immunity  en native immunity  en natural immunity  
699 sistema immunitari ca immunitat local terme pral.n f es inmunidad local  fr immunité locale spécifique  en local immunity  
700 sistema immunitari ca immunitat neonatal terme pral.n f es inmunidad neonatal  fr immunité transmise  en neonatal immunity  
701 immunització activa i passiva ca immunitat passiva terme pral.n f es inmunidad pasiva  fr immunité passive  en passive immunity  
702 immunologia tumoral ca immunitat tumoral terme pral.n f es inmunidad tumoral  fr immunité tumorale  en tumor immunity  
703 immunització activa i passiva ca immunització terme pral.n f es inmunización  fr immunisation  en immunization  
704 immunització activa i passiva ca immunització activa terme pral.n f es inmunización activa  fr immunisation active  en active immunization  
705 immunomodulació ca immunització genètica terme pral.n f es inmunización genética  fr immunisation génétique  en genetic immunization  
706 immunització activa i passiva ca immunització passiva terme pral.n f es inmunización pasiva  fr immunisation passive  en passive immunization  
707 immunització activa i passiva ca immunització primària terme pral.n f es inmunización primaria  fr immunisation primaire  en primary immunization  
708 immunització activa i passiva ca immunització secundària terme pral.n f es inmunización secundaria  fr immunisation secondaire  en secondary immunization  
709 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunosorbent terme pral.n m ca immunoabsorbent sin. compl.n m es inmunoabsorbente  es inmunosorbente  fr immunoabsorbant  en immunoabsorbent  en immunosorbent  
710 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunoadsorbent terme pral.n m es inmunoadsorbente  fr immunoadsorbant  en immunoadsorbent  
711 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunoadsorció terme pral.n f es inmunoadsorción  fr immunoadsorption  en immunoadsorption  
712 resposta immunitària ca immunocompetència terme pral.n f es inmunocompetencia  fr immunocompétence  en immunocompetence  
713 interacció antigen-anticòs ca immunocomplex terme pral.n m es complejo inmunitario  es inmunocomplejo  fr immunocomplexe  en immune complex  
714 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunoconglutinació terme pral.n f es inmunoconglutinación  en immunoconglutination  
715 anticossos ca immunoconglutinina terme pral.n f es inmunoconglutinina  fr immunoconglutinine  en immunoconglutinin  
716 immunodeficiències ca immunodeficiència terme pral.n f es inmunodeficiencia  fr immunodéficience  en immunodeficiency  
717 immunodeficiències ca immunodeficiència secundària terme pral.n f ca immunodeficiència adquirida sin. compl.n f es inmunodeficiencia adquirida  es inmunodeficiencia secundaria  fr immunodéficience secondaire  en acquired immunodeficiency  en secondary immunodeficiency  
718 immunodeficiències ca síndrome de Griscelli terme pral.n f ca immunodeficiència amb albinisme parcial sin. compl.n f es inmunodeficiencia con albinismo parcial  es síndrome de Griscelli  fr déficit immunitaire et albinisme partiel  fr syndrome de Griscelli  en albinism immunodeficiency  en Griscelli syndrome  en partial albinism with immunodeficiency  
719 immunodeficiències ca immunodeficiència amb timoma terme pral.n f ca síndrome de Good sin. compl.n f es inmunodeficiencia con timoma  fr déficit immunitaire avec thymome  en immunodeficiency with thymoma  
720 immunodeficiències ca síndrome de Wiskott-Aldrich terme pral.n f ca immunodeficiència amb trombocitopènia sin. compl.n f es síndrome de Wiskott-Aldrich  fr syndrome de Wiskott-Aldrich  en immunodeficiency with thrombocytopenia  en Wiskott-Aldrich syndrome  
721 immunodeficiències ca immunodeficiència combinada terme pral.n f es inmunodeficiencia combinada  fr immunodéficience combinée  en combined immunodeficiency  
722 immunodeficiències ca immunodeficiència combinada greu terme pral.n f ca SCID siglan f es inmunodeficiencia combinada grave  es SCID  fr immunodéficience combinée grave  fr SCID  en severe combined immunodeficiency  en SCID  
723 immunodeficiències ca immunodeficiència comuna variable terme pral.n f es agammaglobulinemia adquirida  es inmunodeficiencia variable común  fr immunodéficience commune variable  en acquired agammaglobulinemia  en common variable immunodeficiency  
724 immunodeficiències ca immunodeficiència primària terme pral.n f ca immunodeficiència congènita sin. compl.n f es inmunodeficiencia primaria  fr immunodéficience primaire  en primary immunodeficiency  
725 immunomodulació ca immunodepressió terme pral.n f es inmunodepresión  fr immunodépression  en immunodepression  
726 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunodifusió terme pral.n f es inmunodifusión  fr immunodiffusion  en immunodiffusion  
727 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunodifusió doble terme pral.n f es inmunodifusión doble  fr immunodiffusion double  en double immunodiffusion  
728 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunodifusió radial terme pral.n f es inmunodifusión radial  fr immunodiffusion radiale  en radial immunodiffusion  
729 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunodifusió simple terme pral.n f es inmunodifusión simple  fr immunodiffusion simple  en single immunodiffusion  
730 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunoelectroforesi bidimensional terme pral.n f ca immunoelectroforesi encreuada sin. compl.n f es inmunoelectroforesis bidimensional  es inmunoelectroforesis cruzada  fr immunoélectrophorèse croisée  en crossed immunoelectrophoresis  en two-dimensional electrophoresis  en two-dimensional gel electrophoresis  
731 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunoelectroforesi de puntes terme pral.n f ca immunoelectroforesi de Laurell sin. compl.n f es inmunoelectroforesis en cohete  es inmunoelectroforesis en cono  fr immunoélectrophorèse en fusée  fr immunoélectrophorèse en roquettes  en Laurell technique  en rocket immunoelectrophoresis  
732 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunoelectrotransferència terme pral.n f es inmunoelectrotransferencia  fr immunoélectrotransfert  en immunoelectroblotting  
733 immunomodulació ca immunofilina terme pral.n f es inmunofilina  fr immunophilline  en immunophilin  
734 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunofixació terme pral.n f es inmunofijación  fr immunofixation  en immunofixation  
735 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunofluorescència terme pral.n f es inmunofluorescencia  fr immunofluorescence  en immunofluorescence  
736 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunofluorescència directa terme pral.n f es inmunofluorescencia directa  fr immunofluorescence directe  en direct fluorescent antibody technique  en direct immunofluorescence  
737 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunofluorescència indirecta terme pral.n f es inmunofluorescencia indirecta  es inmunofluorescencia por doble anticuerpo  fr immunofluorescence indirecte  en indirect fluorescent antibody technique  en indirect immunofluorescence  
738 antígens ca immunogen terme pral.n m es inmunógeno  fr immunogène  en immunogen  
739 antígens ca immunogen -ògena terme pral.adj es inmunogénico  fr immunogène  fr immunogénique  en immunogenic  
740 sistema immunitari ca immunogenètica terme pral.n f es inmunogenética  fr immunogénétique  en immunogenetics  
741 antígens ca immunogenicitat terme pral.n f es inmunogenicidad  fr immunogénicité  en immunogenicity  
742 anticossos ca immunoglobulina A secretòria terme pral.n f es inmunoglobulina A secretora  fr immunoglobuline A sécrétoire  en secretory immunoglobulin A  
743 anticossos ca immunoglobulina de membrana terme pral.n f es inmunoglobulina de membrana  fr immunoglobuline de membrane  en membrane immunoglobulin  
744 anticossos ca immunoglobulina secretada terme pral.n f es inmunoglobulina secretada  fr immunoglobuline sécrétée  en secreted immunoglobulin  
745 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunohistoquímica terme pral.n f es inmunohistoquímica  fr immunohistochimie  en immunohistochemistry  
746 resposta immunitària ca immunoincompetència terme pral.n f es inmunoincompetencia  fr immunoincompétence  en immunoincompetence  
747 sistema immunitari ca immunòleg | immunòloga terme pral.n m, f es inmunólogo  fr immunologue  en immunologist  
748 sistema immunitari ca immunologia terme pral.n f es inmunología  fr immunologie  en immunology  
749 sistema immunitari ca immunològic -a terme pral.adj es inmunológico  fr immunologique  en immunologic  en immunological  
750 immunomodulació ca immunomodulació terme pral.n f es inmunomodulación  fr immunomodulation  en immunomodulation  
751 immunopatologia ca immunopatologia terme pral.n f es inmunopatología  fr immunopathologie  en immunopathology  
752 immunomodulació ca immunopotenciació terme pral.n f es inmunopotenciación  fr immunopotentiation  en immunopotentiation  
753 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunoprecipitació terme pral.n f es inmunoprecipitación  fr immunoprécipitation  en immunoprecipitation  
754 immunointervenció ca immunoprofilaxi terme pral.n f es inmunoprofilaxia  es inmunoprofilaxis  fr immunoprophylaxie  en immunoprophylaxis  
755 receptors i molècules de membrana ca immunoreceptor terme pral.n m ca receptor immunitari sin. compl.n m es inmunorreceptor  fr immunorécepteur  en immunoreceptor  
756 immunointervenció ca immunoregulació terme pral.n f es inmunorregulación  fr immunorégulation  en immunoregulation  
757 immunomodulació ca immunosupressió terme pral.n f es inmunosupresión  fr immunosuppression  en immunosuppression  
758 immunització activa i passiva ca immunosupressió amb anticossos monoclonals terme pral.n f es immunosupresión con anticuerpos monoclonales  fr immunosuppression par anticorps monoclonaux  en monoclonal antibody immunosuppression  
759 immunointervenció ca immunoteràpia terme pral.n f es inmunoterapia  fr immunothérapie  en immunotherapy  
760 immunointervenció ca immunoteràpia adoptiva terme pral.n f es inmunoterapia adoptiva  fr immunothérapie adoptive  en adoptive immunotherapy  
761 immunointervenció ca immunoteràpia passiva terme pral.n f es inmunoterapia pasiva  fr immunothérapie passive  en passive immunotherapy  
762 tolerància immunitària ca tolerància immunitària terme pral.n f ca immunotolerància sin. compl.n f es inmunotolerancia  es tolerancia inmunitaria  fr immunotolérance  fr tolérance immunitaire  en immune tolerance  en immunological tolerance  en immunotolerance  
763 anticossos ca immunotoxina terme pral.n f es inmunotoxina  fr immunotoxine  en immunotoxin  
764 tècniques de diagnòstic i de recerca ca immunotransferència terme pral.n f es immunoblotting  es inmunotransferencia sobre membranas  fr immunoempreinte  en immunoblot  en immunoblotting  
765 tècniques de diagnòstic i de recerca ca índex de variabilitat terme pral.n m es índice de variabilidad  en variability index  
766 infecció per agents patògens ca infecció terme pral.n f es infección  fr infection  en infection  
767 infecció per agents patògens ca infecció oportunista terme pral.n f es infección oportunista  fr infection à germes opportunistes  en opportunistic infection  
768 resposta immunitària ca infiltració terme pral.n f es infiltración  fr infiltration  en infiltration  
769 immunitat innata ca inflamació terme pral.n f es inflamación  fr inflammation  en inflammation  
770 immunomodulació ca infliximab terme pral.n m es infliximab  fr infliximab  en infliximab  
771 hipersensibilitat i al·lèrgia ca inhibidor d'anafilatoxina terme pral.n m es inactivador de anafilatoxina  fr inactivateur d'anaphylatoxine  en anaphylatoxin inactivator  
772 immunitat innata ca inhibidor del factor del complement C1 terme pral.n m es inhibidor del factor del complemento C1  fr C1 inhibiteur  en C1 inhibitor  
773 receptors i molècules de membrana ca integrina terme pral.n f es integrina  fr intégrine  en integrin  
774 tècniques de diagnòstic i de recerca ca intensificació de la fluorescència terme pral.n f es intensificación de la fluorescencia  fr activation de fluorescence  fr augmentation de la fluorescence  en fluorescence enhancement  
775 immunitat humoral ca interacció cognada terme pral.n f ca interacció anàloga sin. compl.n f ca interacció recíproca sin. compl.n f es interacción análoga  es interacción cognada  fr interaction analogue  en cognate interaction  
776 immunitat cel·lular ca interferó terme pral.n m es interferón  fr interféron  en interferon  en IFN  
777 immunitat cel·lular ca interferó de tipus I terme pral.n m es interferón de tipo I  fr interféron de type I  en type I interferon  
778 immunitat cel·lular ca interleucina terme pral.n f es interleucina  es interleuquina  fr interleukine  en interleukin  
779 immunitat innata ca intermediari d'oxigen reactiu terme pral.n m ca ROI siglan m es intermediario de oxígeno reactivo  es ROI  en reactive oxygen intermediate  en ROI  
780 immunitat innata ca inulina terme pral.n f es inulina  fr inuline  en inulin  
781 immunomodulació ca ipilimumab terme pral.n m es ipilimumab  fr ipilimumab  en ipilimumab  CAS 477202-00-9  
782 anticossos ca isoaglutinina terme pral.n f es isoaglutinina  fr isoagglutinine  en isoagglutinin  
783 anticossos ca isoanticòs terme pral.n m es isoanticuerpo  fr isoanticorps  en isoantibody  
784 immunologia dels trasplantaments ca isogènic -a terme pral.adj ca singènic -a sin. compl.adj es isogénico  es singénico  fr isogénique  fr syngénique  en isogeneic  en isogenic  en syngeneic  en syngenic  
785 antígens ca isoimmunització terme pral.n f es isoinmunización  fr iso-immunisation  en isoimmunization  
786 material i animals d'experimentació ca isotiocianat de rodamina terme pral.n m ca TRITC siglan m es isotiocianato de rodamina  es TRITC  fr isothiocyanate de rhodamine  fr TRITC  en rhodamine isothiocyanate  en tetramethyl rhodamine isothiocyanate  en TRITC  
787 anticossos ca isotip terme pral.n m es isotipo  fr isotype  en isotype  
788 immunologia dels trasplantaments ca isotrasplantament terme pral.n m es isotrasplante  fr isogreffe  fr isotransplantation  en isotransplantation  
789 transducció de senyals intracel·lulars ca motiu d'activació de l'immunoreceptor per tirosina terme pral.n m ca ITAM siglan m es motivo de activación del inmunorreceptor vía tirosina  es ITAM  fr motif d'activation de l'immunorécepteur dépendant de la tyrosine  fr ITAM  en immunoreceptor tyrosyne-based activation motif  en ITAM  
790 transducció de senyals intracel·lulars ca motiu d'inhibició de l'immunoreceptor per tirosina terme pral.n m ca ITIM siglan m es motivo de inhibición del inmunorreceptor vía tirosina  es ITIM  fr motif d'inhibition de l'immunorécepteur dépendant de la tyrosine  fr ITIM  en immunoreceptor tyrosyne-based inhibition motif  en ITIM  
791 base genètica dels receptors limfocitaris ca juntura codificadora terme pral.n f es juntura codificadora  en coding joint  
792 immunodeficiències ca lactoferrina terme pral.n f es lactoferrina  fr lactoferrine  en lactoferrin  
793 transducció de senyals intracel·lulars ca lck terme pral.n f es lck  fr lck  en lck  
794 regulació del sistema immunitari ca lectina terme pral.n f es lectina  fr lectine  en lectin  
795 immunitat innata ca lectina d'unió a mannosa terme pral.n f ca MBL siglan f es lectina de unión a manosa  es MBL  fr lectine liant le mannose  fr MBL  en mannan-binding lectin  en mannose-binding protein  en MBL  
796 immunomodulació ca leflunomida terme pral.n f es leflunomida  fr léflunomide  en leflunomide  CAS 75706-12-6  
797 immunomodulació ca lenalidomida terme pral.n f es lenalidomida  fr lénalidomida  en lenalidomida  CAS 191732-72-6  
798 infecció per agents patògens ca lepra lepromatosa terme pral.n f es lepra lepromatosa  fr lèpre lepromateuse  en lepromatous leprosy  
799 infecció per agents patògens ca lepra tuberculoide terme pral.n f es lepra tuberculoide  fr lèpre tuberculoïde  en tuberculoid leprosy  
800 immunomodulació ca lerdelimumab terme pral.n m es lerdelimumab  fr lerdélimumab  en lerdelimumab  CAS 285985-06-0  
801 síndromes limfoproliferatives ca leucèmia terme pral.n f es leucemia  fr leucémie  en leukaemia  en leukemia  
802 síndromes limfoproliferatives ca leucèmia limfoblàstica terme pral.n f es leucemia linfoblástica  fr leucémie lymphoblastique  en lymphoblastic leukemia  
803 síndromes limfoproliferatives ca leucèmia limfocitària crònica terme pral.n f es leucemia linfocítica crónica  fr leucémie lymphoïde chronique  en chronic lymphocytic leukemia  
804 síndromes limfoproliferatives ca leucèmia mieloblàstica terme pral.n f es leucemia mieloblástica  fr leucémie myéloblastique aiguë  en myeloblastic leukemia  
805 anticossos ca leucoaglutinina terme pral.n f es leucoaglutinina  fr leucoagglutinine  en leukoagglutinin  
806 cèl·lules i processos citològics ca leucòcit passatger terme pral.n m es leucocito pasajero  fr leucocyte passager  en passenger leukocyte  
807 cèl·lules i processos citològics ca leucocitari -ària terme pral.adj ca leucocític -a terme pral.adj es leucocitario  es leucocítico  fr leucocytaire  en leucocytic  en leukocytic  
808 immunodeficiències ca leucopènia terme pral.n f ca leucocitopènia sin. compl.n f es leucocitopenia  es leucopenia  fr leucopénie  en leukocytopenia  en leukopenia  
809 immunopatologia ca leucocitosi terme pral.n f es leucocitosis  fr leucocytose  en leukocytosis  
810 immunitat innata ca leucotriè terme pral.n m es leucotrieno  fr leucotriène  en leukotriene  
811 receptors i molècules de membrana ca LFA-1 terme pral.n m es LFA-1  fr LFA-1  en LFA-1  
812 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit granular gros terme pral.n m ca LGL siglan m es linfocito granular grande  es LGL  fr grand lymphocyte granuleux  fr LGL  en large granular lymphocyte  en LGL  
813 òrgans i teixits limfoides ca limfa terme pral.n f es linfa  fr lymphe  en lymph  
814 immunopatologia ca limfadenitis terme pral.n f ca limfoadenitis terme pral.n f es linfadenitis  fr lymphadénite  en lymphadenitis  
815 immunodeficiències ca limfadenopatia generalitzada persistent terme pral.n f es linfadenopatía generalizada persistente  fr lymphadénopathie généralisée persistante  en persistent generalized lymphadenopathy  
816 immunopatologia ca limfangièctasi terme pral.n f ca limfoangièctasi terme pral.n f es linfangiectasia  fr lymphangiectasie  en lymphangiectasia  
817 immunopatologia ca limfangièctasi intestinal terme pral.n f es linfangiectasia intestinal  fr lymphangiectasie intestinale  en intestinal lymphangiectasia  
818 òrgans i teixits limfoides ca limfàtic -a terme pral.adj es linfático  fr lymphatique  en lymphatic  
819 cèl·lules i processos citològics ca limfoblast terme pral.n m es linfoblasto  fr lymphoblaste  en lymphoblast  
820 immunitat cel·lular ca limfocina terme pral.n f es linfocina  es linfoquina  fr lymphokine  en lymphokine  
821 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit terme pral.n m es linfocito  fr lymphocyte  en lymphocyte  
822 regulació del sistema immunitari ca limfòcit activat terme pral.n m es linfocito activado  fr lymphocyte activé  en activated lymphocyte  
823 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit autoreactiu terme pral.n m es linfocito autorreactivo  fr lymphocyte autoréactif  en autoreactive cell  
824 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit B immadur terme pral.n m es célula B inmadura  fr lymphocyte B immature  en immature B cell  
825 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit B naïf terme pral.n m ca limfòcit B verge terme pral.n m es linfocito B naive  es linfocito B virgen  fr lymphocyte B naïf  fr lymphocyte B vierge  en naive B lymphocyte  en virgin B lymphocyte  
826 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit de memòria terme pral.n m es célula de memoria  fr cellule à memoire  fr lymphocyte à memoire  fr lymphocyte mémoire  en memory cell  
827 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit en repòs terme pral.n m es linfocito en reposo  fr lymphocyte au repos  en resting lymphocyte  
828 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit intraepitelial terme pral.n m es linfocito intraepitelial  fr lymphocyte intra-épithélial  en intraepithelial lymphocyte  
829 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit naïf terme pral.n m ca limfòcit verge terme pral.n m es linfocito naive  es linfocito no estimulado  es linfocito virgen  fr lymphocyte naïf  fr lymphocyte vierge  en naive lymphocyte  en virgin lymphocyte  
830 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit sensibilitzat terme pral.n m es linfocito sensibilizado  fr lymphocyte sensibilisé  en sensitized lymphocyte  
831 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit T CD4 terme pral.n m es linfocito T CD4  fr lymphocyte T CD4  en CD4 T-cell  
832 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit T CD8 terme pral.n m es linfocito T CD8  fr lymphocyte T CD8  en CD8 T-cell  
833 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit T col·laborador terme pral.n m es linfocito T colaborador  fr lymphocyte T auxiliaire  en helper T lymphocyte  en helper T-cell  en T-helper cell  
834 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit T de la hipersensibilitat retardada terme pral.n m es célula T de la hipersensibilidad retardada  fr lymphocyte T de l'hypersensibilité retardée  en T delayed hypersensitivity cell  
835 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit T naïf terme pral.n m ca limfòcit T verge terme pral.n m es linfocito T naive  es linfocito T virgen  fr lymphocyte T naïf  fr lymphocyte T vierge  en naive T lymphocyte  en virgin T lymphocyte  
836 cèl·lules i processos citològics ca limfòcit T supressor terme pral.n m es célula T supresora  es linfocito T supresor  fr lymphocyte T suppresseur  en suppressor T lymphocyte  en suppressor T-cell  
837 cèl·lules i processos citològics ca limfocitari -ària terme pral.adj ca limfocític -a terme pral.adj es linfocitario  es linfocítico  fr lymphocytaire  en lymphocytic  
838 immunodeficiències ca limfopènia terme pral.n f ca limfocitopènia sin. compl.n f es linfocitopenia  es linfopenia  fr lymphocytopénie  fr lymphopénie  en lymphocytopenia  en lymphopenia  
839 cèl·lules i processos citològics ca limfopoesi terme pral.n f ca limfocitopoesi sin. compl.n f es linfocitopoyesis  es linfopoyesis  fr lymphopoïèse  en lymphopoiesis  
840 immunopatologia ca limfocitosi terme pral.n f es linfocitosis  fr lymphocytose  en lymphocytosis  
841 interacció antigen-anticòs ca limfocitotròpic -a terme pral.adj es linfocitotrópico  fr lymphotropique  en lymphocitotropic  
842 cèl·lules i processos citològics ca limfoide terme pral.adj es linfoide  fr lymphoïde  en lymphoid  
843 síndromes limfoproliferatives ca limfoma terme pral.n m es linfoma  fr lymphome  en lymphoma  
844 síndromes limfoproliferatives ca limfoma de Burkitt terme pral.n m es linfoma de Burkitt  fr lymphome de Burkitt  en Burkitt lymphoma  
845 síndromes limfoproliferatives ca limfomatosi terme pral.n f es linfomatosis  fr lymphomatose  en lymphomatosis  
846 cèl·lules i processos citològics ca línia cel·lular terme pral.n f es línea celular  fr lignée cellulaire  en cell line  
847 regulació del sistema immunitari ca lipopolisacàrid terme pral.n m es lipopolisacárido  fr lipopolysaccharide  en lipopolysaccharide  
848 tècniques de diagnòstic i de recerca ca liposoma terme pral.n m es liposoma  fr liposome  en liposome  
849 immunitat innata ca lisi terme pral.n f es lisis  fr lyse  en lysis  
850 immunitat innata ca lisi per proximitat terme pral.n f fr lyse de voisinage  en bystander lysis  
851 immunitat innata ca lisi reactiva terme pral.n f es lisis reactiva  fr lyse par activation du complément  en reactive lysis  
852 anticossos ca lisina terme pral.n f es lisina  fr lysine  en lysin  
853 immunitat innata ca lisosoma terme pral.n m es lisosoma  fr lysosome  en lysosome  
854 immunitat innata ca lisosoma primari terme pral.n m es lisosoma primario  fr lysosome primaire  en primary lysosome  
855 immunitat innata ca lisosoma secundari terme pral.n m es lisosoma secundario  fr lysosome secondaire  en secondary lysosome  
856 immunitat innata ca lisozim terme pral.n m ca muramidasa sin. compl.n f es lisozima  es muramidasa  fr lysozyme  fr muramidase  en lysozym  en lysozyme  en muramidase  
857 interacció antigen-anticòs ca llaç terme pral.n m es horquilla  es lazo en horquilla  fr épringle à cheveux  en hairpin  en hairpin loop  
858 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca lligament terme pral.n m es ligamiento  fr liaison  en linkage  
859 sistema immunitari ca lligand terme pral.n m es ligando  fr ligand  en ligand  
860 anticossos ca lloc de combinació terme pral.n m ca lloc d'unió sin. compl.n m es sitio de combinación  es sitio de unión  fr site de liaison  en binding site  en combining site  
861 antígens ca lloc immunodominant terme pral.n m es sitio inmunodominante  fr site immunodominant  en immunodominant site  
862 immunologia dels trasplantaments ca lloc privilegiat terme pral.n m es sitio privilegiado  fr site privilégié  en privileged site  
863 immunomodulació ca lobenzarit terme pral.n m es lobenzarit  fr lobenzarit  en lobenzarit  CAS 63329-53-3  
864 sistema immunitari ca locus terme pral.n m es locus  fr locus  en locus  
865 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca locus d'histocompatibilitat menor terme pral.n m es locus de histocompatibilidad menor  en minor histocompatibility locus  
866 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca locus d'histocompatibilitat principal terme pral.n m fr locus d'histocompatibilité majeur  en major histocompatibility locus  
867 autoimmunitat ca lupus eritematós sistèmic terme pral.n m ca lupus eritematós disseminat sin. compl.n m es lupus eritematoso diseminado  es lupus eritematoso sistémico  fr lupus érythémateux disséminé  fr lupus érythémateux systémique  en disseminated lupus erythematosus  en systemic lupus erythematosus  
868 transducció de senyals intracel·lulars ca lyn terme pral.n f es lyn  fr lyn  en lyn  
869 cèl·lules i processos citològics ca macròfag terme pral.n m es macrófago  fr macrophage  en macrophage  
870 cèl·lules i processos citològics ca macròfag alveolar terme pral.n m es macrófago alveolar  fr macrophage alvéolaire  en alveolar macrophage  
871 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca macroglobulinèmia de Waldenström terme pral.n f es macroglobulinemia de Waldenström  fr macroglobulinémie de Waldenström  en macroglobulinemia of Waldenström  
872 receptors i molècules de membrana ca MadCAM-1 terme pral.n f es MadCAM-1  fr MadCAM-1  en MadCAM-1  
873 interacció antigen-anticòs ca maduració d'afinitat terme pral.n f es maduración de afinidad  fr maturation d'affinité  en maturation of affinity  
874 cèl·lules i processos citològics ca maduració dels limfòcits T terme pral.n f es maduración de los linfocitos T  fr maturation des cellules T  en education of T cells  en thymus cell education  
875 autoimmunitat ca malaltia autoimmunitària terme pral.n f ca malaltia autoimmune sin. compl.n f es enfermedad autoinmunitaria  fr maladie auto-immune  en autoimmune disease  
876 autoimmunitat ca malaltia autoimmunitària específica d'òrgan terme pral.n f ca malaltia autoimmunitària organoespecífica sin. compl.n f es enfermedad autoinmunitaria específica de órgano  es enfermedad autoinmunitaria organoespecífica  fr maladie auto-immune spécifique d'organe  en organ-specific autoimmune disease  
877 autoimmunitat ca malaltia d'Addison terme pral.n f es enfermedad de Addison  fr maladie d'Addison  en Addison disease  
878 autoimmunitat ca síndrome de Behçet terme pral.n f ca malaltia de Behçet sin. compl.n f es enfermedad de Behçet  es síndrome de Behçet  fr maladie de Behçet  fr syndrome de Behçet  en Behçet disease  en Behçet syndrome  
879 immunodeficiències ca síndrome limfoproliferativa lligada al cromosoma X terme pral.n f ca malaltia de Duncan sin. compl.n f ca síndrome de Purtilo sin. compl.n f ca XLP siglan f es síndrome de Duncan  es síndrome de Purtilo  es XLP  fr maladie de Duncan  fr syndrome de Purtilo  fr syndrome lymphoprolifératif lié au cromosome X  fr XLP  en Duncan disease  en Purtilo syndrome  en X-linked lymphoproliferative syndrome  en XLP  
880 autoimmunitat ca malaltia de Graves terme pral.n f ca tirotoxicosi sin. compl.n f es enfermedad de Graves  fr maladie de Graves  en Graves disease  
881 síndromes limfoproliferatives ca malaltia de Hodgkin terme pral.n f es enfermedad de Hodgkin  fr maladie de Hodgkin  en Hodgkin disease  
882 autoimmunitat ca malaltia de Kawasaki terme pral.n f ca síndrome limfomucocutània terme pral.n f es enfermedad de Kawasaki  es síndrome linfomucocutáneo  fr maladie de Kawasaki  fr syndrome adénocutanéomuqueux  en Kawasaki disease  en mucocutaneous lymph node syndrome  
883 immunologia dels trasplantaments ca malaltia de l'empelt contra l'hoste terme pral.n f es enfermedad del injerto contra el huésped  fr maladie du greffon contre l'hôte  en graft versus host disease  en GVH disease  en GVHD  
884 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca malaltia de les cadenes pesants terme pral.n f es enfermedad de cadenas pesadas  fr maladie des chaînes lourdes  en heavy-chain disease  
885 autoimmunitat ca púrpura trombocitopènica idiopàtica terme pral.n f ca malaltia de Werlhof sin. compl.n f es enfermedad de Werlhof  es inmunotrombocitopenia  es púrpura trombocitopénica idiopática  fr maladie de Werlhof  fr purpura thrombocytopenique  en idiopathic thrombocytopenic purpura  en Werlhof disease  
886 hipersensibilitat i al·lèrgia ca malaltia del sèrum terme pral.n f es enfermedad del suero  fr maladie du sérum  en serum sickness  
887 autoimmunitat ca malaltia granulomatosa crònica terme pral.n f es enfermedad granulomatosa crónica  fr granulomatose septique chronique  en chronic granulomatous disease  
888 autoimmunitat ca malaltia inflamatòria intestinal terme pral.n f es enfermedad inflamatoria intestinal  fr maladie intestinale inflammatoire  en inflammatory bowel disease  
889 autoimmunitat ca malaltia mixta del teixit connectiu terme pral.n f es enfermedad mixta del tejido conjuntivo  fr maladie mixte du tissu conjonctif  en mixed connective tissue disease  
890 autoimmunitat ca malaltia per autoanticossos anti-membrana basal glomerular terme pral.n f es enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular  fr glomérulonéphrite auto-immune  fr maladie anti-MBG  en antiglomerular basement membrane disease  
891 autoimmunitat ca malaltia per immunocomplexos terme pral.n f es enfermedad por complejos inmunitarios  fr maladie des complexes immuns  en immune complex disease  
892 òrgans i teixits limfoides ca teixit limfoide associat a les mucoses terme pral.n m ca MALT siglan m es tejido linfoide asociado a las mucosas  es MALT  fr système lymphoïde des muqueuses  fr MALT  en mucosa-associated lymphoid tissue  en MALT  
893 òrgans i teixits limfoides ca mantell terme pral.n m es manto  fr manteau  en mantle  en mantle zone  
894 sistema immunitari ca marcador terme pral.n m es marcador  fr marqueur  en marker  
895 tècniques de diagnòstic i de recerca ca marcatge d'afinitat terme pral.n m es marcaje de afinidad  es marcaje por afinidad  fr marquage d'affinité  en affinity labeling  
896 immunopatologia ca mastocitoma terme pral.n m es mastocitoma  fr mastocytome  en mastocytoma  
897 autoimmunitat ca proteïna bàsica de mielina terme pral.n f ca MBP siglan f es proteína básica de mielina  es MBP  fr protéine basique de myéline  fr PBM  en myelin basic protein  en MBP  
898 material i animals d'experimentació ca medi condicionat terme pral.n m es medio condicionado  fr milieu conditionné  en conditioned medium  
899 tècniques de diagnòstic i de recerca ca medi HAT terme pral.n m es medio HAT  fr milieu HAT  en HAT medium  
900 sistema immunitari ca mediador terme pral.n m es mediador  fr médiateur  en mediator  
901 òrgans i teixits limfoides ca medul·la òssia terme pral.n f ca moll de l'os sin. compl.n m es médula ósea  es tuétano  fr moelle osseuse  en bone marrow  en medulla ossium  
902 òrgans i teixits limfoides ca medul·la tímica terme pral.n f es médula del timo  fr moelle thymique  en medulla thymi  en thymic medulla  
903 cèl·lules i processos citològics ca megacariòcit terme pral.n m ca megalocariòcit sin. compl.n m es megacariocito  es megalocariocito  fr mégacaryocyte  en megakaryocyte  en megalokaryocyte  
904 cèl·lules i processos citològics ca megaloblast terme pral.n m es megaloblasto  fr mégaloblaste  en megaloblast  
905 immunomodulació ca melfalan terme pral.n m es melfalán  fr melphalan  en melphalan  CAS 148-82-3  
906 òrgans i teixits limfoides ca melsa terme pral.n f es bazo  fr rate  en lien  en spleen  en splen  
907 resposta immunitària ca memòria immunitària terme pral.n f es memoria inmunitaria  fr mémoire immunologique  en immunological memory  
908 material i animals d'experimentació ca 6-mercaptopurina terme pral.n f ca 6-MP siglan f es 6-mercaptopurina  es 6-MP  fr 6-mercaptopurine  fr 6-MP  en 6-mercaptopurine  en 6-MP  
909 autoimmunitat ca miastènia greu terme pral.n f es miastenia grave  es miastenia gravis  fr myasthénie grave  en myasthenia gravis  
910 autoimmunitat ca micofenolat de mofetil terme pral.n m es micofenolato de mofetil  fr mycophénolate mofétil  en mycophenolate mophetil  
911 cèl·lules i processos citològics ca mielòcit terme pral.n m es mielocito  fr myélocyte  en myelocyte  
912 òrgans i teixits limfoides ca mieloide terme pral.adj es mieloide  fr myéloïde  en myeloid  
913 cèl·lules i processos citològics ca mieloide terme pral.adj es mieloide  fr myéloïde  en myeloid  
914 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca mieloma terme pral.n m es mieloma  fr myélome  en myeloma  
915 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca mieloma múltiple terme pral.n m es mieloma múltiple  fr myélome multiple  en multiple myeloma  
916 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca plasmocitoma terme pral.n m ca mieloma solitari sin. compl.n m es mieloma solitario  es plasmocitoma  fr plasmocytome  en plasmacytoma  en plasmocytoma  
917 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca mielomatosi terme pral.n f es mielomatosis  fr myélomatose  en myelomatosis  
918 immunitat innata ca mieloperoxidasa terme pral.n f es mieloperoxidasa  fr myéloperoxydase  en myeloperoxidase  
919 cèl·lules i processos citològics ca mielopoesi terme pral.n f es mielopoyesis  fr myélopoïèse  en mielopoiesis  en myelopoiesis  
920 cèl·lules i processos citològics ca migració cel·lular terme pral.n f es migración celular  fr migration cellulaire  en cell migration  
921 antígens ca mimetisme molecular terme pral.n m es mimetismo molecular  fr mimétisme moleculaire  en molecular mimicry  
922 tècniques de diagnòstic i de recerca ca 12-miristat 13-acetat de forbol terme pral.n m ca PMA siglan m es 12-miristato 13-acetato de forbol  es PMA  fr phorbol 12-myristate 13-acétate  fr PMA  en phorbol 12-myristate 13-acetate  en PMA  
923 regulació del sistema immunitari ca mitogen terme pral.n m es mitógeno  fr mitogène  en mitogen  
924 regulació del sistema immunitari ca mitogen -ògena terme pral.adj es mitogenético  fr mitogénétique  fr mitogénique  en mitogenetic  en mitogenic  
925 immunomodulació ca mizoribina terme pral.n f es mizoribina  fr mizoribine  en mizoribine  CAS 50924-49-7  
926 tècniques de diagnòstic i de recerca ca modulació antigènica terme pral.n f es modulación antigénica  fr modulation antigénique  en antigenic modulation  
927 receptors i molècules de membrana ca molècula d'adhesió terme pral.n f es molécula de adhesión  fr molécule d'adhésion  en adhesion molecule  
928 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca molècula d'histocompatibilitat terme pral.n f es molécula de histocompatibilidad  fr molécule d'histocompatibilité  en histocompatibility molecule  
929 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca molècula d'histocompatibilitat de classe I terme pral.n f es molécula de clase I  fr molécule de classe I  en class I histocompatibility molecule  en class I molecule  
930 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca molècula d'histocompatibilitat de classe II terme pral.n f es molécula de clase II  fr molécule de classe II  en class II histocompatibility molecule  en class II molecule  
931 receptors i molècules de membrana ca molècula de membrana terme pral.n f es molécula de membrana  fr molécule de membrane  en membrane molecule  
932 cèl·lules i processos citològics ca monoblast terme pral.n m es monoblasto  fr monoblaste  en monoblast  
933 immunitat cel·lular ca monocina terme pral.n f es monocina  es monoquina  fr monokine  en monokine  
934 cèl·lules i processos citològics ca monòcit terme pral.n m es monocito  fr monocyte  en monocyte  
935 anticossos ca monoclonal terme pral.adj es monoclonal  fr monoclonal  en monoclonal  
936 receptors i molècules de membrana ca monovalent terme pral.adj es univalente  fr univalent  en univalent  
937 transducció de senyals intracel·lulars ca motiu terme pral.n m es motivo  fr motif  en motif  
938 receptors i molècules de membrana ca multivalent terme pral.adj es polivalente  fr multivalent  en polyvalent  
939 material i animals d'experimentació ca muramil-dipèptid terme pral.n m es muramil-dipéptido  fr muramyl dipeptide  en muramyl dipeptide  
940 sistema immunitari ca murí -ina terme pral.adj es múrido  es murino  fr murin  en murid  en murine  
941 immunomodulació ca muromonab-CD3 terme pral.n m es muromonab-CD3  fr muromonab-CD3  en muromonab-CD3  
942 sistema immunitari ca mutació terme pral.n f es mutación  fr mutation  en mutation  
943 immunitat humoral ca mutació somàtica terme pral.n f es mutación somática  fr mutation somatique  en somatic mutation  
944 immunomodulació ca natalizumab terme pral.n m es natalizumab  fr natalizumab  en natalizumab  CAS 189261-10-7  
945 cèl·lules i processos citològics ca necrosi terme pral.n f es necrosis  fr nécrose  en necrosis  
946 tècniques de diagnòstic i de recerca ca nefelometria terme pral.n f es nefelometría  fr néphélométrie  en nephelometry  
947 antígens ca neoantigen terme pral.n m es neoantígeno  fr néoantigène  en neoantigen  
948 immunitat humoral ca neutralització terme pral.n f es neutralización  fr neutralisation  en neutralization  
949 tècniques de diagnòstic i de recerca ca neutralització fàgica terme pral.n f es neutralización del fago  es neutralización fágica  en phage neutralization  
950 cèl·lules i processos citològics ca neutròfil terme pral.n m es neutrófilo  fr neutrophile  en neutrophil  
951 immunodeficiències ca neutropènia terme pral.n f es neutropenia  fr neutropénie  en neutropenia  
952 autoimmunitat ca neutropènia autoimmunitària terme pral.n f es neutropenia autoinmunitaria  fr neutropénie auto-immune  en autoimmune neutropenia  
953 tècniques de diagnòstic i de recerca ca nitroblau de tetrazole terme pral.n m es nitroazul de tetrazolio  fr nitrobleu de tétrazolium  en tetrazolium nitroblue  
954 resposta immunitària ca no responsiu -iva terme pral.adj es no responsivo  fr non-répondeur  en non responder  en non-responder  
955 autoimmunitat ca nòdul reumatoide terme pral.n m es nódulo reumatoideo  fr nodule rhumatoïde  en rheumatoid nodule  
956 anticossos ca oligoclonal terme pral.adj es oligoclonal  fr oligoclonal  en oligoclonal  
957 immunitat innata ca opsonina terme pral.n f es opsonina  fr opsonine  en opsonin  
958 immunitat innata ca opsonització terme pral.n f es opsonización  fr opsonisation  en opsonization  
959 òrgans i teixits limfoides ca òrgan limfoide terme pral.n m es órgano linfoide  fr organe lymphoïde  en lymphoid organ  
960 òrgans i teixits limfoides ca òrgan limfoide primari terme pral.n m ca òrgan limfoide central sin. compl.n m es órgano linfoide central  es órgano linfoide primario  fr organe lymphoïde primaire  en central lymphoid organ  en primary lymphoid organ  
961 òrgans i teixits limfoides ca òrgan limfoide secundari terme pral.n m ca òrgan limfoide perifèric sin. compl.n m es órgano linfoide periférico  es órgano linfoide secundario  fr organe lymphoïde secondaire  en peripheral lymphoid organ  en secondary lymphoid organ  
962 autoimmunitat ca orquitis al·lèrgica experimental terme pral.n f es orquitis alérgica experimental  fr orchite allergique expérimentale  en experimental allergic orchitis  
963 immunologia dels trasplantaments ca ortotòpic -a terme pral.adj es ortotópico  fr orthotopique  en orthotopic  
964 immunitat cel·lular ca osteoblast terme pral.n m es osteoblasto  fr ostéoblast  en osteoblast  
965 immunitat cel·lular ca osteoclast terme pral.n m es osteoclasto  fr ostéoclaste  en osteoclast  
966 immunomodulació ca otelixizumab terme pral.n m es otelixizumab  fr otélixizumab  en otelixizumab  CAS 881191-44-2  
967 immunomodulació ca palivizumab terme pral.n m es palivizumab  fr palivizumab  en palivizumab  CAS 188039-54-5  
968 autoimmunitat ca poliarteritis nodosa terme pral.n f ca poliarteritis nodosa clàssica terme pral.n f ca PAN siglan f es poliarteritis nudosa  es poliarteritis nudosa clásica  es PAN  fr périartérite noueuse  fr PAN  en polyarteritis nodosa  en PAN  
969 immunopatologia ca pancitopènia terme pral.n f es pancitopenia  fr pancytopénie  en pancytopenia  
970 tècniques de diagnòstic i de recerca ca pàning terme pral.n m es panning  fr méthode d'adhérence sur plastique  fr panning  en panning  
971 tècniques de diagnòstic i de recerca ca papaïna terme pral.n f es papaína  fr papaïne  en papain  
972 tolerància immunitària ca paràlisi immunitària terme pral.n f es parálisis inmune  fr paralysie immunitaire  en immune paralysis  
973 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca paraproteïna terme pral.n f es paraproteína  fr paraprotéine  en paraprotein  
974 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca paraproteïnèmia terme pral.n f es paraproteinemia  fr paraprotéinémie  en paraproteinemia  
975 interacció antigen-anticòs ca paràtop terme pral.n m es paratopo  fr paratope  en paratope  
976 infecció per agents patògens ca patogen -ògena terme pral.adj es patógeno  fr pathogène  en pathogen  
977 tècniques de diagnòstic i de recerca ca reacció en cadena per la polimerasa terme pral.n f ca PCR siglan f es reacción en cadena por la polimerasa  es PCR  fr amplification en chaîne par polymérase  fr réaction de polymérisation en chaîne  fr réaction en chaîne de la polymérase  fr ACP  fr PCR  en polymerase chain reaction  en PCR  
978 immunomodulació ca peginterferó alfa-2a terme pral.n m es peginterferón alfa-2a  fr peginterféron alfa-2a  en peginterferon alfa-2a  CAS 198153-51-4  
979 autoimmunitat ca pèmfig terme pral.n m es pénfigo  fr pemphigus  en pemphigus  
980 autoimmunitat ca pemfigoide terme pral.n m es penfigoide  fr pemphigoïde  en pemphigoid  
981 immunitat innata ca pentraxina terme pral.n f es pentraxina  fr pentraxine  en pentraxin  
982 tècniques de diagnòstic i de recerca ca pepsina terme pral.n f es pepsina  fr pepsine  en pepsin  
983 antígens ca pèptid agonista terme pral.n m es péptido agonista  fr peptide agoniste  en agonist peptide  
984 antígens ca pèptid antagonista terme pral.n m es péptido antagonista  fr peptide antagoniste  en antagonist peptide  
985 immunitat innata ca pèptid quimiotàctic terme pral.n m es péptido quimiotáctico  fr peptide chimiotactique  en chemotactic peptide  
986 immunologia dels trasplantaments ca pèrdua crònica de l'empelt terme pral.n f ca rebuig crònic sin. compl.n m es pérdida crónica del injerto  es rechazo crónico  fr rejet chronique  en chronic graft failure  en chronic rejection  
987 immunitat cel·lular ca perforina terme pral.n f es perforina  fr perforine  en perforin  
988 cèl·lules i processos citològics ca peripolesi terme pral.n f es peripolesia  es peripolesis  en peripolesis  
989 tècniques de diagnòstic i de recerca ca peroxidasa terme pral.n f es peroxidasa  fr peroxydase  en peroxidase  
990 cèl·lules i processos citològics ca peroxisoma terme pral.n m es peroxisoma  fr peroxysome  en peroxisome  
991 immunomodulació ca pimecrolimús terme pral.n m es pimecrolimús  fr pimécrolimus  en pimecrolimus  CAS 137071-32-0  
992 cèl·lules i processos citològics ca pinocitosi terme pral.n f es pinocitosis  fr pinocytose  en pinocytosis  
993 infecció per agents patògens ca piogen -ògena terme pral.adj es piógeno  fr pyogène  en pyogenic  
994 immunitat innata ca piretogen terme pral.n m es pirógeno  fr pyrogène  en pyrogen  
995 immunitat innata ca piretogen endogen terme pral.n m es pirógeno endógeno  fr pyrogène endogène  en endogenous pyrogen  
996 anticossos ca piroglobulina terme pral.n f es piroglobulina  fr pyroglobuline  en pyroglobulin  
997 transducció de senyals intracel·lulars ca proteïna-cinasa A terme pral.n f ca PKA siglan f es proteína cinasa A  es PKA  fr protéine kinase A  fr PKA  en protein kinase A  en PKA  
998 transducció de senyals intracel·lulars ca proteïna-cinasa B terme pral.n f ca PKB siglan f es proteína cinasa B  es PKB  fr protéine kinase B  fr PKB  en protein kinase B  en PKB  
999 transducció de senyals intracel·lulars ca proteïna-cinasa C terme pral.n f ca PKC siglan f es proteína cinasa C  es PKC  fr protéine kinase C  fr PKC  en protein kinase C  en PKC  
1000 òrgans i teixits limfoides ca placa de Peyer terme pral.n f es placa de Peyer  fr plaque de Peyer  en Peyer patch  
1001 cèl·lules i processos citològics ca plaqueta terme pral.n f ca trombòcit sin. compl.n m es plaqueta  es trombocito  fr plaquette  fr thrombocyte  en platelet  en thrombocyte  
1002 òrgans i teixits limfoides ca plasma terme pral.n m es plasma  fr plasma  en plasma  
1003 immunomodulació ca plerixafor terme pral.n m es plerixafor  fr plérixafor  en plerixafor  CAS 110078-46-1  
1004 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova dels limfòcits encebats terme pral.n f ca PLT siglan f es prueba de los linfocitos estimulados  es PLT  fr test de PLT  fr PLT  en primed lymphocyte test  en PLT  
1005 anticossos ca policlonal terme pral.adj es policlonal  fr polyclonal  en polyclonal  
1006 autoimmunitat ca polimiositis terme pral.n f ca polimiïtis sin. compl.n f es polimiositis  fr polymyiosite  en polymyositis  
1007 tècniques de diagnòstic i de recerca ca polimorfisme en la longitud dels fragments de restricció terme pral.n m ca RFLP siglan m es polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción  es RFLP  fr polymorphisme de taille des fragments de restriction  fr RFLP  en restriction fragment length polymorphism  en RFLP  
1008 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca polimorfisme genètic terme pral.n m es polimorfismo genético  fr polymorphisme génétique  en gene polymorphism  
1009 cèl·lules i processos citològics ca polimorfonuclear terme pral.adj es polimorfonuclear  fr polymorphonucléaire  en polymorphonuclear  
1010 autoimmunitat ca polineuropatia idiopàtica aguda terme pral.n f ca polineuritis idiopàtica aguda sin. compl.n f ca síndrome de Guillain-Barré sin. compl.n f es polineuritis idiopática aguda  es polirradiculoneuritis inflamatoria idiopática  es síndrome de Guillain-Barré  fr polyneuropathie idiopathique aiguë  fr polyradiculonévrite aiguë  fr syndrome de Guillain-Barré  en acute idiopathic polyneuritis  en Guillain-Barré syndrome  en idiopathic polyneuritis  
1011 òrgans i teixits limfoides ca polpa vermella terme pral.n f es pulpa roja  fr pulpe rouge  en red pulp  
1012 immunologia dels trasplantaments ca potenciació de la tolerància terme pral.n f es potenciación de la tolerancia  fr facilitation de tolérance  en tolerance enhancement  
1013 immunointervenció ca potenciació tumoral terme pral.n f es intensificación tumoral  en tumor enhancement  
1014 anticossos ca precipitació terme pral.n f es precipitación  fr précipitation  en precipitation  
1015 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca presentació antigènica terme pral.n f es presentación antigénica  fr présentation de l'antigène  en antigen presentation  
1016 regulació del sistema immunitari ca primer senyal terme pral.n m es primera señal  fr premier signal  en first signal  
1017 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca processament antigènic terme pral.n m es procesamiento antigénico  fr traitement de l'antigène  en antigen processing  
1018 cèl·lules i processos citològics ca promonòcit terme pral.n m es promonocito  fr promonocyte  en promonocyte  
1019 immunitat innata ca prostaglandina terme pral.n f es prostaglandina  fr prostaglandine  en prostaglandin  
1020 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca proteasoma terme pral.n m es proteasoma  fr protéasome  en proteasome  
1021 material i animals d'experimentació ca proteïna A terme pral.n f es proteína A  fr protéine A  en protein A  
1022 receptors i molècules de membrana ca proteïna ancorada per GPI terme pral.n f es proteína anclada por GPI  fr protéine membranaire à ancre GPI  en GPI-linked protein  
1023 immunitat cel·lular ca proteïna antivírica terme pral.n f es proteína antiviral  es proteína antivírica  fr protéine antivirale  en antiviral protein  
1024 immunitat innata ca proteïna C reactiva terme pral.n f es proteína C reactiva  fr protéine C réactive  en C-reactive protein  
1025 immunitat cel·lular ca proteïna cofactor de membrana terme pral.n f es proteína cofactor de membrana  fr protéine cofacteur de la membrane  en membrane cofactor protein  
1026 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca proteïna de Bence-Jones terme pral.n f es proteína de Bence-Jones  fr protéine de Bence-Jones  en Bence-Jones protein  
1027 immunitat innata ca proteïna de fase aguda terme pral.n f es proteína de fase aguda  fr protéine de la phase aiguë  en acute phase protein  
1028 gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies ca proteïna del mieloma terme pral.n f es proteína del mieloma  fr protéine du myélome  en myeloma protein  
1029 tècniques de diagnòstic i de recerca ca proteïna G terme pral.n f es proteína G  fr protéine G  en protein G  
1030 transducció de senyals intracel·lulars ca proteïna G terme pral.n f es proteína G  fr protéine G  en G protein  
1031 anticossos ca proteïna lligadora terme pral.n f es proteína de enlace  fr protéine de liaison  en binding protein  
1032 receptors i molècules de membrana ca vitronectina terme pral.n f ca proteïna S sin. compl.n f es proteína S  es vitronectina  fr protéine S  fr vitronectine  en S protein  en vitronectin  
1033 transducció de senyals intracel·lulars ca transductor de senyals i activador de la transcripció terme pral.n m ca proteïna STAT sin. compl.n f es transductor de señales y activador de la transcripción  fr signal transducteur et activateur de la transcription  en signal transducer and activator of transcription  
1034 tècniques de diagnòstic i de recerca ca proteïnograma terme pral.n m es proteinograma  fr protéinogramme  en proteinogram  
1035 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova d'unió competitiva terme pral.n f es análisis de unión competitiva  fr essai compétitif de liaison  en competitive binding assay  
1036 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de Coombs terme pral.n f es prueba de Coombs  es prueba de la antiglobulina  fr test de Coombs  en antiglobulin test  en Coombs test  
1037 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de Coombs directa terme pral.n f es prueba de Coombs directa  es prueba de la antiglobulina directa  fr test de Coombs direct  en direct Coombs test  
1038 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de Coombs indirecta terme pral.n f es prueba de Coombs indirecta  es prueba de la antiglobulina indirecta  fr test de Coombs indirect  en indirect Coombs test  
1039 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de Farr terme pral.n f es ensayo de Farr  es prueba de Farr  fr test de Farr  en Farr assay  en Farr test  
1040 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de fixació de complement terme pral.n f es prueba de fijación de complemento  fr test de fixation du complément  en complement fixation test  
1041 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova del nitroblau de tetrazole terme pral.n f ca prova de l'NBT sin. compl.n f es prueba del NBT  es prueba del nitroazul de tetrazolio  fr test au nitrobleu du tetrazolium  en NBT reduction test  en NBT test  en nitroblue tetrazolium test  
1042 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de la punxada terme pral.n f es prueba de la picadura  es puntura  fr test de la piqûre  en prick test  
1043 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de la tuberculina terme pral.n f es prueba de la tuberculina  fr test tuberculinique  en tuberculin test  
1044 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de neutralització terme pral.n f es prueba de neutralización  fr test de neutralisation  en neutralization test  
1045 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de neutralització vírica terme pral.n f es prueba de neutralización de virus  fr test de neutralisation virale  en virus neutralization test  
1046 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de precipitines terme pral.n f es reacción de precipitinas  fr réaction à la precipitine  en precipitin reaction  en precipitin test  
1047 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova de TUNEL terme pral.n f es método TUNEL  es técnica de TUNEL  fr test TUNEL  en TUNEL assay  
1048 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova del pegat terme pral.n f es prueba del parche  fr test épicutané  fr test par application locale  en patch test  
1049 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova encreuada terme pral.n f es prueba cruzada  fr cross-match  en cross-match  en cross-matching  
1050 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova radioal·lergosorbent terme pral.n f ca RAST siglan f es prueba radioalergosorbente  es test radioalergoabsorbente  es RAST  fr test de radioallergosorbent  fr RAST  en radioallergosorbent test  en RAST  
1051 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prova radioimmunosorbent terme pral.n f ca RIST siglan f es prueba radioinmunosorbente  es test radioinmunoabsorbente  es RIST  fr radio-immuno-sorbent test  fr RIST  en radioimmunosorbent test  en RIST  
1052 tècniques de diagnòstic i de recerca ca prozona terme pral.n f es prozona  fr prozone  en prozone  
1053 sistema immunitari ca pseudogèn terme pral.n m es seudogén  fr pseudogène  en pseudogene  
1054 anticossos ca pseudoglobulina terme pral.n f es seudoglobulina  fr pseudoglobuline  en pseudoglobulin  
1055 autoimmunitat ca psoriasi terme pral.n f es psoriasis  fr psoriasis  en psoriasis  
1056 immunodeficiències ca purina-nucleòsid-fosforilasa terme pral.n f es purina-nucleósido-fosforilasa  fr purine-nucléoside phosphorylase  en purine-nucleoside phosphorylase  
1057 autoimmunitat ca púrpura de Schönlein-Henoch terme pral.n f es púrpura de Schönlein-Henoch  fr purpura de Schönlein-Henoch  en Schönlein-Henoch purpura  
1058 material i animals d'experimentació ca quimera terme pral.n f es quimera  fr chimère  en chimera  
1059 material i animals d'experimentació ca quimerisme terme pral.n m es quimerismo  fr chimérisme  en chimerism  
1060 immunitat cel·lular ca quimiocina terme pral.n f es quimiocina  es quimioquina  fr chimiokine  en chemokine  
1061 cèl·lules i processos citològics ca quimiocinesi terme pral.n f es quimiocinesis  fr chimiocinèse  en chemokinesis  
1062 cèl·lules i processos citològics ca quimiotàctic terme pral.n m es quimiotáctico  fr chimiotactique  en chemotactic  
1063 cèl·lules i processos citològics ca quimiotaxi terme pral.n f ca quimiotactisme sin. compl.n m es quimiotaxis  fr chimiotactisme  fr chimiotaxie  en chemotaxis  
1064 tècniques de diagnòstic i de recerca ca radioimmunoassaig terme pral.n m ca RIA siglan m es radioinmunoensayo  es RIA  fr radio-immunoessai  fr RIA  en radioimmunoassay  en RIA  
1065 tècniques de diagnòstic i de recerca ca radioimmunoelectroforesi terme pral.n f es radioinmunoelectroforesis  fr radio-immunoélectrophorèse  en radioimmunoelectrophoresis  
1066 immunització activa i passiva ca rapamicina terme pral.n f ca sirolimús sin. compl.n m es rapamicina  es sirolimus  fr rapamycine  fr sirolimus  en rapamycin  en sirolimus  CAS 53123-88-9 ((sirolimús))  
1067 material i animals d'experimentació ca rata B/B terme pral.n f es rata B/B  en B/B rat  
1068 material i animals d'experimentació ca ratolí al·lofènic terme pral.n m es ratón alofénico  en allophenic mouse  
1069 material i animals d'experimentació ca ratolí arnat terme pral.n m es ratón apolillado  en moth-eaten mouse  
1070 material i animals d'experimentació ca ratolí asèptic terme pral.n m es ratón aséptico  es ratón libre de gérmenes  fr souris sans germes  en germ-free mouse  
1071 material i animals d'experimentació ca ratolí B terme pral.n m es ratón B  fr souris B  en B mouse  
1072 material i animals d'experimentació ca ratolí beix terme pral.n m es ratón beis  fr souris beige  en beige mouse  
1073 material i animals d'experimentació ca ratolí convencional terme pral.n m es ratón convencional  fr souris conventionnelle  en conventional mouse  
1074 material i animals d'experimentació ca ratolí domesticat terme pral.n m es ratón domesticado  fr souris domestiquée  en domesticated mouse  
1075 material i animals d'experimentació ca ratolí estabulat terme pral.n m es ratón estabulado  fr souris hébergée  en allocated mouse  en housed mouse  
1076 material i animals d'experimentació ca ratolí genoanul·lat terme pral.n m es ratón knock out  fr souris knock-out  en knockout mouse  
1077 material i animals d'experimentació ca ratolí genominvat terme pral.n m es ratón knock down  fr souris knock-down  en knockdown mouse  
1078 material i animals d'experimentació ca ratolí genomodificat terme pral.n m es ratón knock in  fr souris knock-in  en knock-in mouse  
1079 material i animals d'experimentació ca ratolí gnotobiòtic terme pral.n m es ratón gnotobiótico  es ratón gnotogénico  fr souris gnotobiotique  fr souris gnotoxénique  en gnotobiotic mouse  
1080 material i animals d'experimentació ca ratolí no modificat terme pral.n m es ratón no modificado  fr souris non modifiée  en wild mouse  
1081 material i animals d'experimentació ca ratolí NOD terme pral.n m es ratón NOD  fr souris NOD  en NOD mouse  
1082 material i animals d'experimentació ca ratolí Nova Zelanda terme pral.n m es ratón Nueva Zelanda  fr souris Nouvelle Zélande  en New Zealand mouse  
1083 material i animals d'experimentació ca ratolí nu terme pral.n m es ratón desnudo  es ratón lampiño  fr souris nude  en nu/nu mouse  en nude mouse  
1084 material i animals d'experimentació ca ratolí salvatge terme pral.n m es ratón salvaje  fr souris sauvage  en wild mouse  
1085 material i animals d'experimentació ca ratolí SCID terme pral.n m es ratón SCID  fr souris SCID  en SCID mouse  
1086 material i animals d'experimentació ca ratolí tetraparental terme pral.n m es ratón tetraparental  en tetraparental mouse  
1087 hipersensibilitat i al·lèrgia ca reacció al·lèrgica terme pral.n f ca resposta al·lèrgica sin. compl.n f es reacción alérgica  es respuesta alérgica  fr réaction allergique  fr réponse allergique  en allergic reaction  en allergic response  
1088 hipersensibilitat i al·lèrgia ca reacció anafilactoide terme pral.n f es reacción anafilactoide  fr réaction anaphylactoïde  en anaphylactoid reaction  
1089 interacció antigen-anticòs ca reacció antigen-anticòs terme pral.n f es reacción antígeno-anticuerpo  fr réaction antigène-anticorps  en antigen-antibody reaction  
1090 hipersensibilitat i al·lèrgia ca reacció d'Arthus terme pral.n f es reacción de Arthus  fr réaction d'Arthus  en Arthus reaction  
1091 tècniques de diagnòstic i de recerca ca reacció d'identitat terme pral.n f es reacción de identidad  fr réaction d'identité  en reaction of identity  
1092 tècniques de diagnòstic i de recerca ca reacció d'identitat parcial terme pral.n f es reacción de identidad parcial  fr réaction d'identité partielle  en reaction of partial identity  
1093 tècniques de diagnòstic i de recerca ca reacció de desigualtat terme pral.n f es reacción de desigualdad  fr réaction de non-identité  en reaction of non-identity  
1094 hipersensibilitat i al·lèrgia ca reacció de fase aguda terme pral.n f ca resposta de fase aguda sin. compl.n f es reacción de fase aguda  es respuesta de fase aguda  fr réaction de phase aiguë  fr réponse de phase aiguë  en acute phase reaction  en acute phase response  
1095 hipersensibilitat i al·lèrgia ca reacció de Jones-Mote terme pral.n f es hipersensibilidad basófila cutánea  es reacción de Jones-Mote  fr réaction de Jones-Mote  en cutaneous basophil hypersensitivity  en Jones-Mote reaction  
1096 immunologia dels trasplantaments ca reacció de l'empelt contra l'hoste terme pral.n f es reacción del injerto contra el huésped  fr réaction du greffon contre l'hôte  en graft versus host reaction  en GVH reaction  en GVHR  
1097 infecció per agents patògens ca reacció de Mitsuda terme pral.n f ca reacció de la lepromina sin. compl.n f es reacción de la lepromina  es reacción de Mitsuda  fr réaction à la lépromine  fr réaction de Mitsuda  en lepromin reaction  en Mitsuda reaction  
1098 tècniques de diagnòstic i de recerca ca reacció de Mantoux terme pral.n f es reacción de Mantoux  fr réaction de Mantoux  en Mantoux test  
1099 tècniques de diagnòstic i de recerca ca reacció de precipitació terme pral.n f es reacción de precipitación  fr réaction de précipitation  en precipitation reaction  
1100 interacció antigen-anticòs ca reacció encreuada terme pral.n f es reacción cruzada  fr réaction croisée  en cross-reaction  
1101 immunologia dels trasplantaments ca reacció hemolítica transfusional terme pral.n f ca reacció transfusional sin. compl.n f es reacción transfusional  fr réaction hémolytique transfusionnelle  en transfusion reaction  
1102 interacció antigen-anticòs ca reactivitat encreuada terme pral.n f es reactividad cruzada  fr réactivité croisée  en cross-reactivity  
1103 anticossos ca reagina terme pral.n f es reagina  fr réagine  en reagin  
1104 immunologia dels trasplantaments ca rebuig terme pral.n m es rechazo  fr rejet  en graft rejection  en rejection  
1105 immunologia dels trasplantaments ca rebuig agut terme pral.n m es rechazo agudo  fr crise de rejet  fr rejet aigu  en acute rejection  en cellular rejection  
1106 immunologia dels trasplantaments ca rebuig hiperagut terme pral.n m es rechazo hiperagudo  fr rejet hyperaigu  en hyperacute rejection  
1107 immunologia dels trasplantaments ca rebuig primari terme pral.n m es rechazo primario  fr rejet primaire  en first-set phenomenon  en first-set rejection  
1108 immunologia dels trasplantaments ca rebuig secundari terme pral.n m es rechazo secundario  fr rejet secondaire  en second-set phenomenon  en second-set rejection  
1109 immunointervenció ca recanvi plasmàtic terme pral.n m es plasmaféresis  es recambio plasmático  fr échange de plasma  fr échange plasmatique  fr plasmaphérèse  en plasma exchange  en plasmapheresis  
1110 receptors i molècules de membrana ca receptor terme pral.n m es receptor  fr récepteur  en receptor  
1111 receptors i molècules de membrana ca receptor antigènic terme pral.n m es receptor antigénico  fr récepteur antigénique  en antigen receptor  
1112 receptors i molècules de membrana ca receptor d'Fc terme pral.n m es receptor de Fc  es receptor Fc  fr récepteur de Fc  fr récepteur Fc  en Fc receptor  
1113 receptors i molècules de membrana ca receptor d'immunoglobulines polimèriques terme pral.n m ca receptor de poli-Ig sin. compl.n m es receptor de inmunoglobulinas poliméricas  es receptor de poli-Ig  fr poly-Ig récepteur  fr récepteur pour les Ig polymériques  en poly-Ig receptor  
1114 receptors i molècules de membrana ca receptor de citocina terme pral.n m es receptor de citocinas  fr récepteur de cytokine  en cytokine receptor  
1115 receptors i molècules de membrana ca receptor de complement terme pral.n m es receptor de complemento  fr récepteur du complément  en complement receptor  
1116 immunitat innata ca receptor de complement del factor C1q terme pral.n m es receptor de C1q  fr récepteur de C1q  en C1q receptor  
1117 receptors i molècules de membrana ca receptor de complement del factor C3a terme pral.n m es receptor de C3a  fr récepteur de C3a  en C3a receptor  
1118 receptors i molècules de membrana ca receptor de complement del factor C5a terme pral.n m es receptor de C5a  fr récepteur de C5a  en C5a receptor  
1119 receptors i molècules de membrana ca receptor de les cèl·lules pre-B terme pral.n m es receptor de células pre-B  fr récepteur des cellules pré-B  en pre-B cell receptor  
1120 receptors i molècules de membrana ca receptor de localització terme pral.n m es receptor de alojamiento  es receptor de asentamiento  fr récepteur de localisation  en homing receptor  
1121 receptors i molècules de membrana ca receptor dels limfòcits T terme pral.n m ca TCR siglan m es receptor de linfocitos T  es TCR  fr récepteur des cellules T  fr TCR  en T-cell receptor  en TCR  
1122 òrgans i teixits limfoides ca recirculació leucocitària terme pral.n f es recirculación linfocítica  fr recirculation lymphocytaire  en lymphocyte recirculation  
1123 òrgans i teixits limfoides ca reclutament terme pral.n m es reclutamiento  fr recrutement  en recruitment  
1124 base genètica dels receptors limfocitaris ca recombinació terme pral.n f es recombinación  fr recombinaison  en recombination  
1125 resposta immunitària ca reconeixement antigènic terme pral.n m es reconocimiento antigénico  fr reconnaissance antigénique  en antigenic recognition  
1126 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca restricció per l'MHC terme pral.n f ca reconeixement restringit per l'MHC sin. compl.n m es reconocimiento ligado  es restricción por el MHC  fr restriction allogénique  fr restriction par le CMH  en linked recognition  en MHC associative recognition  en MHC restriction  
1127 base genètica dels receptors limfocitaris ca regió D terme pral.n f es región D  fr région D  en D region  
1128 anticossos ca regió de canvi terme pral.n f es región de cambio  fr région switch  en switch region  
1129 base genètica dels receptors limfocitaris ca regió estructural terme pral.n f es región armazón  es región variable de entramado  fr région structurale  en frame region  en framework region  
1130 base genètica dels receptors limfocitaris ca regió Fc terme pral.n f es región Fc  fr région Fc  en Fc region  
1131 anticossos ca regió frontissa terme pral.n f es región bisagra  fr région charnière  en hinge region  
1132 anticossos ca regió hipervariable terme pral.n f es región hipervariable  fr région hypervariable  en hypervariable region  
1133 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca regió HLA-D terme pral.n f es región HLA-D  fr région HLA-D  en HLA-D region  
1134 base genètica dels receptors limfocitaris ca regió J terme pral.n f es región J  fr région J  en J region  
1135 tècniques de diagnòstic i de recerca ca reimmunització terme pral.n f es reinmunización  fr réimmunisation  en challenge  en reimmunization  
1136 regulació del sistema immunitari ca reordenament gènic terme pral.n m es reordenamiento génico  fr réarrangement génique  en gene rearrangement  
1137 base genètica dels receptors limfocitaris ca repertori terme pral.n m es repertorio  fr repertoire  en repertoire  
1138 tècniques de diagnòstic i de recerca ca representació de Scatchard terme pral.n f es representación de Scatchard  fr représentation de Scatchard  en Scatchard plot  
1139 sistema immunitari ca responsiu -iva terme pral.adj es responsivo  fr répondeur  en responder  
1140 immunitat humoral ca resposta immunitària humoral terme pral.n f ca resposta humoral sin. compl.n f es respuesta inmunitaria humoral  fr réponse immunitaire humorale  en humoral immune response  
1141 resposta immunitària ca resposta immunitària terme pral.n f es respuesta inmunitaria  fr réponse immunitaire  en immune response  
1142 immunitat cel·lular ca resposta immunitària cel·lular terme pral.n f es respuesta inmunitaria celular  fr réponse immunitaire cellulaire  en cellular immune response  
1143 resposta immunitària ca resposta immunitària específica terme pral.n f es respuesta inmunitaria específica  fr réponse immunitaire spécifique  en specific immune response  
1144 resposta immunitària ca resposta immunitària inespecífica terme pral.n f es respuesta inmunitaria inespecífica  fr réponse immunitaire non spécifique  en non-specific immune response  
1145 resposta immunitària ca resposta immunitària primària terme pral.n f es respuesta inmunitaria primaria  fr réponse immunitaire primaire  en primary immune response  
1146 resposta immunitària ca resposta immunitària secundària terme pral.n f es respuesta inmunitaria secundaria  fr réponse immunitaire secondaire  en secondary immune response  
1147 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca restítop terme pral.n m es restitopo  fr restitope  en restitope  
1148 immunointervenció ca ricina terme pral.n f es ricina  fr ricine  en ricin  
1149 immunomodulació ca rilonacept terme pral.n m es rilonacept  fr rilonacept  en rilonacept  CAS 501081-76-1  
1150 hipersensibilitat i al·lèrgia ca rinitis al·lèrgica terme pral.n f ca rinitis extrínseca sin. compl.n f es rinitis alérgica  es rinitis extrínseca  fr rhinite allergique  en allergic rhinitis  en extrinsic rhinitis  
1151 hipersensibilitat i al·lèrgia ca rinitis al·lèrgica perenne terme pral.n f es rinitis alérgica no estacional  es rinitis perenne  fr rhinite allergique apériodique  en non-seasonal allergic rhinitis  en perennial rhinitis  
1152 immunomodulació ca rituximab terme pral.n m es rituximab  fr rituximab  en rituximab  CAS 174722-31-7  
1153 cèl·lules i processos citològics ca rodolament terme pral.n m es rodamiento  fr roulement  en rolling  
1154 tècniques de diagnòstic i de recerca ca roseta terme pral.n f es roseta  fr rosette  en rosette  
1155 tècniques de diagnòstic i de recerca ca roseta E terme pral.n f es roseta E  fr rosette E  en E rosette  en E-rosette  
1156 tècniques de diagnòstic i de recerca ca roseta EA terme pral.n f es roseta EA  fr rosette EA  en EA rosette  en EA-rosette  
1157 tècniques de diagnòstic i de recerca ca roseta EAC terme pral.n f es roseta EAC  fr rosette EAC  en EAC rosette  en EAC-rosette  
1158 autoimmunitat ca síndrome antifosfolipídica terme pral.n f ca SAF siglan f es síndrome antifosfolipídico  es SAF  fr syndrome des antiphospholipides  fr APS  en antiphospholipid syndrome  en APS  
1159 immunologia tumoral ca sarcoma de Kaposi terme pral.n m es sarcoma de Kaposi  fr sarcome de Kaposi  en Kaposi sarcoma  
1160 base genètica dels receptors limfocitaris ca segment gènic DJ terme pral.n m es segmento génico DJ  fr gène DJ  en DJ gene segment  
1161 regulació del sistema immunitari ca segon senyal terme pral.n m ca senyal coestimulador sin. compl.n m es segunda señal  fr deuxième signal  en second signal  
1162 cèl·lules i processos citològics ca selecció negativa terme pral.n f es selección negativa  fr sélection négative  en negative selection  
1163 cèl·lules i processos citològics ca selecció positiva terme pral.n f es selección positiva  fr sélection positive  en positive selection  
1164 receptors i molècules de membrana ca selectina terme pral.n f es selectina  fr selectine  en selectin  
1165 tècniques de diagnòstic i de recerca ca sensibilització terme pral.n f es sensibilización  fr sensibilisation  en coating  
1166 hipersensibilitat i al·lèrgia ca sensibilització terme pral.n f es sensibilización  fr sensibilisation  en sensibilisation  en sensitisation  en sensitization  
1167 immunointervenció ca sensibilització terme pral.n f es sensibilización  fr sensibilisation  en priming  
1168 regulació del sistema immunitari ca senyal terme pral.n m es señal  fr signal  en signal  
1169 tècniques de diagnòstic i de recerca ca separació cel·lular per citometria de flux terme pral.n f ca separació de cèl·lules activada per fluorescència terme pral.n f es separación celular por citometría de flujo  fr tri cellulaire par cytométrie en flux  en fluorescence activated cell sorting  
1170 immunització activa i passiva ca seroconversió terme pral.n f es seroconversión  fr séroconversion  en seroconversion  
1171 interacció antigen-anticòs ca serologia terme pral.n f es serología  fr sérologie  en serology  
1172 immunització activa i passiva ca seroteràpia terme pral.n f es seroterapia  fr sérothérapie  en serotherapy  
1173 material i animals d'experimentació ca serotip terme pral.n m ca serotipus sin. compl.n m ca serovar sin. compl.n f es serotipo  fr sérotype  fr sérovar  fr type sérologique  en serotype  en serovar  
1174 tècniques de diagnòstic i de recerca ca serpina terme pral.n f es serpina  fr serpine  en serpin  
1175 immunització activa i passiva ca sèrum terme pral.n m es suero  fr sérum  en serum  
1176 immunització activa i passiva ca sèrum antilimfocitari terme pral.n m es suero antilinfocítico  fr sérum antilymphocytaire  en antilymphocyte serum  
1177 òrgans i teixits limfoides ca si marginal terme pral.n m ca si subcapsular sin. compl.n m es seno marginal  fr sinus marginal  en marginal sinus  
1178 immunodeficiències ca sida terme pral.n f ca síndrome d'immunodeficiència adquirida terme pral.n f es sida  es síndrome de inmunodeficiencia adquirida  fr sida  fr syndrome d'immunodéficience acquise  en acquired immunodeficiency syndrome  
1179 autoimmunitat ca síndrome CREST terme pral.n f es síndrome CREST  fr syndrome CREST  en CREST syndrome  
1180 immunodeficiències ca síndrome d'hiperglobulinèmia d'IgE terme pral.n f ca síndrome d'híper-IgE sin. compl.n f ca síndrome de Job sin. compl.n f es síndrome de hiperglobulinemia de IgE  es síndrome de Job  fr syndrome d'hyper IgE  fr syndrome de Job  en hyper IgE syndrome  en Job syndrome  
1181 immunodeficiències ca síndrome d'hiperglobulinèmia d'IgM lligada a X terme pral.n f ca síndrome d'híper-IgM lligada a X sin. compl.n f es síndrome de hiper IgM ligado al sexo  fr syndrome d'hyper IgM lié à l'X  en X-linked hyper IgM syndrome  
1182 immunodeficiències ca síndrome de Chédiak-Higashi terme pral.n f es síndrome de Chédiak-Higashi  fr maladie de Chédiak-Higashi  en Chédiak-Higashi syndrome  
1183 autoimmunitat ca síndrome de Felty terme pral.n f es síndrome de Felty  fr syndrome de Felty  en Felty syndrome  
1184 autoimmunitat ca síndrome de Goodpasture terme pral.n f es síndrome de Goodpasture  fr syndrome de Goodpasture  en Goodpasture syndrome  
1185 immunodeficiències ca síndrome de ruptura de Nijmegen terme pral.n f ca síndrome de Nijmegen sin. compl.n f es síndrome de Nijmegen  es síndrome de Nijmegen de rotura cromosómica  fr syndrome de Nijmegen  en Nijmegen breakage syndrome  
1186 autoimmunitat ca síndrome de Reiter terme pral.n f es enfermedad de Reiter  es síndrome de Reiter  fr syndrome de Reiter  en Reiter disease  en Reiter syndrome  
1187 autoimmunitat ca síndrome de Sjögren terme pral.n f es síndrome de Sjögren  fr syndrome de Sjögren  en Sjögren syndrome  
1188 autoimmunitat ca síndrome de superposició terme pral.n f es síndrome de superposición  fr syndrome d'empiétement  en overlap syndrome  
1189 autoimmunitat ca síndrome paraneoplàstica autoimmunitària terme pral.n f es síndrome paraneoplásico autoinmune  fr syndrome paranéoplasique auto-immune  en paraneoplastic autoimmune syndrome  
1190 autoimmunitat ca síndrome poliglandular autoimmunitària terme pral.n f es síndrome poliglandular autoinmune  fr syndrome polyglandulaire auto-immune  en polyglandular autoimmune syndrome  
1191 immunitat cel·lular ca sistema de les cinines terme pral.n m es sistema de las cininas  fr système des kinines  en kinin system  
1192 sistema immunitari ca sistema immunitari terme pral.n m es sistema inmunitario  fr système immunitaire  en immune system  
1193 òrgans i teixits limfoides ca sistema limfàtic terme pral.n m es sistema linfático  fr système lymphatique  en lymphatic system  en systema lymphaticum  
1194 òrgans i teixits limfoides ca sistema limfoide terme pral.n m es sistema linfoide  fr système lymphoïde  en lymphoid system  
1195 cèl·lules i processos citològics ca sistema mononuclear fagocític terme pral.n m ca sistema reticuloendotelial sin. compl.n m es sistema mononuclear fagocítico  es sistema reticuloendotelial  fr système mononuclée phagocytaire  en mononuclear phagocyte system  en reticuloendothelial system  
1196 material i animals d'experimentació ca soca terme pral.n f es cepa  fr souche  en strain  
1197 material i animals d'experimentació ca soca coisogènica terme pral.n f es cepa coisogénica  fr souche coisogénique  en coisogenic strain  
1198 material i animals d'experimentació ca soca congènica terme pral.n f es cepa congénica  fr souche congénique  en congenic strain  
1199 material i animals d'experimentació ca soca consanguínia terme pral.n f es cepa consanguínea  fr souche pure  en inbred strain  
1200 material i animals d'experimentació ca soca isogènica terme pral.n f es cepa isogénica  fr souche isogénique  en isogenic strain  
1201 material i animals d'experimentació ca soca mutant terme pral.n f es cepa mutante  fr souche mutée  en mutant strain  
1202 material i animals d'experimentació ca soca pura terme pral.n f es cepa pura  fr souche pure  en pure strain  
1203 material i animals d'experimentació ca soca recombinant terme pral.n f es cepa recombinante  fr souche recombinante  en recombinant strain  
1204 material i animals d'experimentació ca soca recombinant consanguínia terme pral.n f es cepa recombinante consanguínea  fr souche consanguine recombinante  en recombinant inbred strain  
1205 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca solc d'unió al pèptid terme pral.n m es hendidura de unión al péptido  fr site de liaison au peptide  en peptide-binding cleft  en peptide-binding pocket  
1206 material i animals d'experimentació ca sonda d'hibridació terme pral.n f es sonda de hibridación  fr sonde d'hybridation  en hybridization probe  
1207 hipersensibilitat i al·lèrgia ca substància d'anafilaxi de reacció lenta terme pral.n f ca SRS-A siglan f es sustancia anafilàctica de reacción lenta  es SRS-A  fr substance SRS-A  fr SRS-A  en slow reacting substance A  en slow reacting substance of anaphylaxis  en SRS-A  
1208 anticossos ca subclasse d'immunoglobulina terme pral.n f es subclase de inmunoglobulina  fr sous-classe d'immunoglobuline  en immunoglobulin subclass  
1209 cèl·lules i processos citològics ca subpoblació terme pral.n f es subpoblación  fr sous-population  en subset  
1210 cèl·lules i processos citològics ca subpoblació Th1 terme pral.n f es subpoblación Th1  fr sous-population Th1  en Th1 subset  
1211 cèl·lules i processos citològics ca subpoblació Th2 terme pral.n f es subpoblación Th2  fr sous-population Th2  en Th2 subset  
1212 antígens ca superantigen terme pral.n m es superantígeno  fr superantigène  en superantigen  
1213 anticossos ca superfamília de les immunoglobulines terme pral.n f es superfamilia de las inmunoglobulinas  fr superfamille des immunoglobulines  en Ig superfamily  en immunoglobulin superfamily  
1214 immunomodulació ca talidomida terme pral.n f es talidomida  fr thalidomide  en thalidomide  CAS 50-35-1  
1215 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca transportador associat amb el processament antigènic terme pral.n m ca TAP siglan m es transportador asociado al procesamiento antigénico  es TAP  fr transporteur associé à la maturation de l'antigène  fr TAP  en transporter associated with antigen processing  en TAP  
1216 complex d'histocompatibilitat principal (mhc) ca tapasina terme pral.n f es tapasina  fr tapasine  en tapasin  
1217 tècniques de diagnòstic i de recerca ca tècnica de rosetes terme pral.n f es roseteo  fr technique des rosettes  en rosette test  en rosettes technique  en rosetting  
1218 tècniques de diagnòstic i de recerca ca tècnica de sandvitx terme pral.n f es técnica de sándwich  fr technique du sandwich  fr technique en sandwich  en sandwich technique  
1219 òrgans i teixits limfoides ca teixit limfoide terme pral.n m ca teixit limfàtic sin. compl.n m es tejido linfático  es tejido linfoide  fr tissu lymphoïde  en lymphatic tissue  en lymphoid tissue  
1220 receptors i molècules de membrana ca teoria de la cadena lateral terme pral.n f es teoría de la cadena lateral  fr théorie de la chaîne latérale  en side-chain theory  
1221 base genètica dels receptors limfocitaris ca teoria de la diversitat de la línia germinal terme pral.n f es teoría de la diversidad de la línea germinal  fr théorie de la diversité de la ligne germinale  en germline diversity theory  
1222 receptors i molècules de membrana ca teoria de la selecció clonal terme pral.n f es teoría de la selección clonal  fr théorie de la sélection clonale  en clonal selection theory  
1223 base genètica dels receptors limfocitaris ca teoria de la xarxa idiotípica terme pral.n f es teoría de la red idiotípica  es teoría reticular de Jerne  fr théorie du réseau idiotypique  en idiotype network theory  en network theory  
1224 receptors i molècules de membrana ca teoria instructiva terme pral.n f es teoría instructiva  fr théorie instructive  en instructive theory  
1225 receptors i molècules de membrana ca teoria selectiva terme pral.n f es teoría selectiva  fr théorie seléctive  en selective theory  
1226 immunomodulació ca teplizumab terme pral.n m es teplizumab  fr téplizumab  en teplizumab  CAS 876387-05-2  
1227 òrgans i teixits limfoides ca timus terme pral.n m ca tim sin. compl.n m es timo  fr thymus  en thymus  
1228 immunointervenció ca timectomia terme pral.n f es timectomía  fr thymectomie  en thymectomy  
1229 cèl·lules i processos citològics ca timòcit terme pral.n m es timocito  fr thymocyte  en thymocyte  
1230 síndromes limfoproliferatives ca timoma terme pral.n m es timoma  fr thymome  en thymoma  
1231 immunitat cel·lular ca timosina terme pral.n f es timosina  fr thymosine  en thymosin  
1232 tècniques de diagnòstic i de recerca ca tipificació tissular terme pral.n f es tipificación tisular  fr typification tissulaire  en tissue typing  
1233 autoimmunitat ca tiroïditis autoimmunitària experimental terme pral.n f es tiroiditis autoinmunitaria experimental  fr thyroïdite auto-immune expérimentale  en experimental autoimmune thyroiditis  
1234 autoimmunitat ca tiroïditis de Hashimoto terme pral.n f ca tiroïditis limfocitària crònica sin. compl.n f es tiroiditis crónica autoinmunitaria  es tiroiditis de Hashimoto  fr thyroïdite chronique de Hashimoto  en chronic lymphocytic thyroiditis  en Hashimoto thyroiditis  
1235 receptors i molècules de membrana ca tirosina-cinasa terme pral.n f es tirosina cinasa  fr tyrosine-kinase  en tyrosine kinase  
1236 tècniques de diagnòstic i de recerca ca títol terme pral.n m es título  fr titre  en titer  en titre  
1237 immunomodulació ca tocilizumab terme pral.n m es tocilizumab  fr tocilizumab  en tocilizumab  CAS 375823-41-9  
1238 tolerància immunitària ca tolerància central terme pral.n f es tolerancia central  fr tolérance centrale  en central tolerance  
1239 tolerància immunitària ca tolerància de zona alta terme pral.n f es tolerancia de dosis alta  es tolerancia de zona alta  fr tolérance à haute dose  en high-dose tolerance  en high-zone tolerance  
1240 tolerància immunitària ca tolerància de zona baixa terme pral.n f es tolerancia de dosis baja  es tolerancia de zona baja  fr tolérance à basse dose  en low-dose tolerance  en low-zone tolerance  
1241 tolerància immunitària ca tolerància dissociada terme pral.n f es desdoblamiento de la tolerancia  fr tolérance dissociée  en split tolerance  
1242 tolerància immunitària ca tolerància induïda terme pral.n f es tolerancia inducida  fr tolérance induite  en induced tolerance  
1243 tolerància immunitària ca tolerància perifèrica terme pral.n f es tolerancia periférica  fr tolérance périphérique  en peripheral tolerance  
1244 tolerància immunitària ca tolerització terme pral.n f es tolerización  fr tolérisation  en tolerization  
1245 tolerància immunitària ca tolerogen terme pral.n m es tolerógeno  fr tolérogène  en tolerogen  
1246 tolerància immunitària ca tolerogen -ògena terme pral.adj es tolerogénico  fr tolérogénique  en tolerogenic  
1247 autoimmunitat ca tolmetina terme pral.n f es tolmetina  fr tolmétine  en tolmetin  
1248 immunomodulació ca tositumomab terme pral.n m es tositumomab  fr tositumomab  en tositumomab  CAS 192391-48-3  
1249 infecció per agents patògens ca toxina terme pral.n f es toxina  fr toxine  en toxin  
1250 cèl·lules i processos citològics ca transcitosi terme pral.n f es transcitosis  fr transcytose  en transcytosis  
1251 immunodeficiències ca transcobalamina II terme pral.n f es transcobalamina II  fr transcobalamine II  en II transcobalamin  
1252 base genètica dels receptors limfocitaris ca transducció de senyals terme pral.n f es transducción de señales  fr transduction de signal  en signal transduction  
1253 tècniques de diagnòstic i de recerca ca transfecció terme pral.n f es transfección  fr transfection  en transfection  
1254 tècniques de diagnòstic i de recerca ca transfectoma terme pral.n m es transfectoma  en transfectoma  
1255 tècniques de diagnòstic i de recerca ca transferència terme pral.n f es transferencia  fr buvardage  fr transfert  en blot  en blotting  en transfer  
1256 immunointervenció ca transferència adoptiva terme pral.n f es transferencia adoptiva  fr transfert adoptif  en adoptive transfer  
1257 tècniques de diagnòstic i de recerca ca transferència d'RNA terme pral.n f ca transferència Northern terme pral.n f es transferencia Northern  fr buvardage de northern  fr transfert d'ARN  en northern blot  en northern blotting  en northern transfer  
1258 tècniques de diagnòstic i de recerca ca transferència de DNA terme pral.n f ca transferència Southern terme pral.n f es transferencia Southern  fr buvardage de southern  fr transfert d'ADN  en Southern blot  en Southern blotting  en Southern transfer  
1259 tècniques de diagnòstic i de recerca ca transferència de proteïnes terme pral.n f ca transferència Western terme pral.n f es transferencia Western  fr buvardage de western  en western blot  en western blotting  en western transfer  
1260 immunointervenció ca transferència immunitària terme pral.n f es transferencia inmunitaria  fr transfert immunitaire  en immune transfer  
1261 resposta immunitària ca transformació limfocitària terme pral.n f es transformación linfocítica  fr transformation lymphoblastique  en lymphocyte transformation  
1262 material i animals d'experimentació ca transgènic -a terme pral.adj es transgénico  fr transgénique  en transgenic  
1263 antígens ca transportador terme pral.n m es portador  es transportador  fr transporteur  en carrier  
1264 immunologia dels trasplantaments ca trasplantament terme pral.n m ca trasplantació sin. compl.n f es trasplante  fr transplantation  en transplantation  
1265 immunopatologia ca trombocitopènia terme pral.n f es trombocitopenia  fr thrombocytopénie  en thrombocytopenia  
1266 immunitat innata ca tromboxà terme pral.n m es tromboxano  fr thromboxane  en thromboxane  
1267 tècniques de diagnòstic i de recerca ca tuberculina terme pral.n f es tuberculina  fr tuberculine  en tuberculin  
1268 tècniques de diagnòstic i de recerca ca tumor terme pral.n m es tumor  fr tumeur  en tumor  en tumour  
1269 immunomodulació ca ubenimex terme pral.n m es ubenimex  fr ubénimex  en ubenimex  CAS 58970-76-6  
1270 cèl·lules i processos citològics ca unitat formadora de colònies terme pral.n f ca UFC siglan f es unidad formadora de colonias  es UFC  fr unité formatrice de colonies  fr UFC  en colony-forming unit  en CFU  
1271 immunomodulació ca ustekinumab terme pral.n m es ustekinumab  fr ustékinumab  en ustekinumab  CAS 815610-63-0  
1272 immunització activa i passiva ca vaccí terme pral.n m es vaccinia  fr vaccine  en vaccinia  
1273 immunització activa i passiva ca vacuna terme pral.n f ca vaccí sin. compl.n m es vacuna  fr vaccin  en vaccine  
1274 immunització activa i passiva ca vaccí gangrenós terme pral.n m ca vaccí progressiu sin. compl.n m es vaccinia gangrenosa  es vaccinia progresiva  fr vaccine progressive  en progressive vaccinia  en vaccinia gangrenosa  
1275 immunització activa i passiva ca vaccí generalitzat terme pral.n m es vaccinia generalizada  fr vaccine généralisée  en generalized vaccinia  
1276 immunització activa i passiva ca vacunació terme pral.n f ca vaccinació sin. compl.n f es vacunación  fr vaccination  en vaccination  
1277 immunització activa i passiva ca vacuna atenuada terme pral.n f es vacuna atenuada  fr vaccin atténué  en attenuated vaccine  
1278 immunització activa i passiva ca vacuna inactivada terme pral.n f es vacuna inactivada  fr vaccin inactivé  en inactivated vaccine  
1279 immunització activa i passiva ca vacuna polivalent terme pral.n f es vacuna polivalente  fr vaccin polyvalent  en polyvalent vaccine  
1280 immunització activa i passiva ca vacuna profilàctica terme pral.n f es vacuna profiláctica  fr vaccin prophylactique  en prophylactic vaccine  
1281 immunització activa i passiva ca vacuna terapèutica terme pral.n f es vacuna terapéutica  fr vaccin thèrapeutique  en therapeutic vaccine  
1282 interacció antigen-anticòs ca valència de l'anticòs terme pral.n f es valencia del anticuerpo  fr valence de l'anticorps  en antibody valence  en antibody valency  
1283 interacció antigen-anticòs ca valència de l'antigen terme pral.n f es valencia antigénica  fr valence de l'antigène  en antigen valence  en antigen valency  
1284 anticossos ca variació idiotípica terme pral.n f es variación idiotípica  fr variation idiotypique  en idiotypic variation  
1285 anticossos ca variació isotípica terme pral.n f es variación isotípica  fr variation isotypique  en isotypic variation  
1286 tècniques de diagnòstic i de recerca ca variolització terme pral.n f ca variolació sin. compl.n f es variolación  es variolización  fr variolisation  en variolation  
1287 òrgans i teixits limfoides ca vas limfàtic terme pral.n m es vaso linfático  fr vaisseau lymphatique  en lymph vessel  en lymphatic vessel  
1288 autoimmunitat ca vasculitis sistèmica terme pral.n f ca vasculitis sistèmica primària sin. compl.n f es vasculitis sistémica  fr vascularite systémique  en systemic vasculitis  
1289 material i animals d'experimentació ca vector terme pral.n m es vector  fr vecteur  en vector  
1290 material i animals d'experimentació ca vector d'expressió terme pral.n m es vector de expresión  fr vecteur d'expression  en expression vector  
1291 material i animals d'experimentació ca vector de clonatge terme pral.n m es vector de clonación  fr vecteur de clonage  en cloning vector  
1292 infecció per agents patògens ca verola terme pral.n f es viruela  fr variole  en smallpox  
1293 immunitat innata ca via alternativa terme pral.n f es vía alternativa  fr voie alterne  fr voie d'activation alterne du complément  en alternative complement pathway  en alternative pathway  
1294 immunitat innata ca via clàssica terme pral.n f es vía clásica  fr voie classique  fr voie d'activation classique du complément  en classic complement pathway  en classical pathway  
1295 immunitat innata ca via de la lectina terme pral.n f es vía de la lectina  fr voie de la lectine  en lectin pathway  
1296 transducció de senyals intracel·lulars ca via JAK-STAT terme pral.n f es vía de JAK-STAT  fr voie JAK-STAT  en JAK-STAT pathway  
1297 immunitat innata ca via lítica terme pral.n f es vía lítica  fr voie lytique  en lytic pathway  
1298 regulació del sistema immunitari ca vigilància immunitària terme pral.n f es vigilancia inmunitaria  fr immunosurveillance  en immune surveillance  en immunological surveillance  
1299 immunodeficiències ca virus de la immunodeficiència humana terme pral.n m ca VIH siglan m es virus de la inmunodeficiencia humana  es HIV  es VIH  fr virus de l'immunodéficience humaine  fr virus du sida  fr HIV  fr VIH  en AIDS virus  en human immunodeficiency virus  en HIV  
1300 infecció per agents patògens ca virulent -a terme pral.adj es virulento  fr virulent  en virulent  
1301 receptors i molècules de membrana ca VLA terme pral.n m es antígeno de expresión muy tardía  es VLA  fr VLA  en very late antigen  en VLA  
1302 immunomodulació ca voclosporín terme pral.n m es voclosporina  fr voclosporine  en voclosporin  CAS 515814-01-4  
1303 immunologia dels trasplantaments ca xenogènic -a terme pral.adj es xenogénico  es xenógeno  fr xénogénique  en xenogenic  
1304 hipersensibilitat i al·lèrgia ca xoc anafilàctic terme pral.n m es choque anafiláctico  fr choc anaphylactique  en anaphylactic shock  
1305 hipersensibilitat i al·lèrgia ca xoc anafilactoide terme pral.n m es choque anafilactoide  fr choc anaphylactoïde  en anaphylactoid shock  
1306 infecció per agents patògens ca xoc per endotoxines terme pral.n m es choque endotóxico  es choque por endotoxinas  fr choc endotoxinique  en endotoxic shock  en endotoxin shock  
1307 infecció per agents patògens ca xoc sèptic terme pral.n m es choque séptico  fr choc septique  en septic shock  
1308 transducció de senyals intracel·lulars ca zap-70 terme pral.n f es zap-70  fr zap-70  en zap-70  
1309 immunitat cel·lular ca zimosan terme pral.n m es cimosán  es zimosán  fr zymosan  en zymosan  
1310 òrgans i teixits limfoides ca zona clara terme pral.n f es zona clara  fr zone claire  en light zone  
1311 òrgans i teixits limfoides ca zona fosca terme pral.n f es zona oscura  fr zone sombre  en dark zone  
1312 òrgans i teixits limfoides ca zona marginal terme pral.n f es zona marginal  fr zone marginale  en marginal zone