Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 material ca abaixallengües terme pral.n m ca depressor lingual sin. compl.n m es bajalengua  es depresor lingual  en tongue depressor  fr abaisse-langue  
2 infermeria comunitària ca àrea bàsica de salut terme pral.n f ca ABS siglan f es área básica de salud  es ABS  
3 infermeria medicoquirúrgica ca abscés terme pral.n m es absceso  en abscess  fr abcès  
4 fonaments ca acció infermera terme pral.n f es acción enfermera  en nursing action  fr action infirmière  
5 infermeria comunitària ca aconsellament terme pral.n m es counselling  en counseling  fr consultation  fr counselling  
6 fonaments ca activitat infermera terme pral.n f es actividad enfermera  en nursing activity  fr activité infirmière  
7 infermeria comunitària ca activitats de la vida diària terme pral.n f pl ca AVD siglan f pl es actividades de la vida diaria  es AVD  en activities of daily living  en ADL  fr activités de la vie quotidienne  fr AVQ  
8 infermeria comunitària ca activitats instrumentals de la vida diària terme pral.n f pl ca AIVD siglan f pl es actividades instrumentales de la vida diaria  es AIVD  en instrumental activities of daily living  en IADL  fr activités instrumentales de la vie quotidienne  fr AIVQ  
9 fonaments ca adaptació terme pral.n f es adaptación  en adaptation  fr adaptation  
10 infermeria medicoquirúrgica ca addicció terme pral.n f es adicción  en addiction  fr addiction  
11 gestió administrativa ca administració terme pral.n f es administración  en administration  fr administration  
12 infermeria medicoquirúrgica ca administració terme pral.n f es administración  en administration  fr administration  
13 infermeria bàsica ca adolescència terme pral.n f es adolescencia  en adolescence  fr adolescence  
14 infermeria maternoinfantil ca adrenarquia terme pral.n f es adrenarquía  en adrenarche  fr adrenarche  
15 farmacologia ca adrenèrgic terme pral.n m es adrenérgico  en adrenergic  fr adrénergique  
16 infermeria bàsica ca adultesa terme pral.n f es adultez  en adulthood  fr âge adulte  
17 farmacologia ca aerosol terme pral.n m es aerosol  en aerosol  fr aérosol  
18 infermeria de salut mental ca afectivitat terme pral.n f es afectividad  en affectivity  fr affectivité  
19 infermeria maternoinfantil ca aferrament terme pral.n m es apego  en attachment  fr attachement  
20 infermeria de salut mental ca aflicció terme pral.n f es aflicción  en affliction  en grief  fr affliction  fr peine  
21 infermeria de salut mental ca afrontament terme pral.n m es afrontamiento  en coping  fr affrontement  
22 farmacologia ca agent terme pral.n m es agente  en agent  fr agent  
23 fonaments ca agent d'autonomia assistida terme pral.n m, f es agente de autonomía asistida  
24 infermeria medicoquirúrgica ca agonia terme pral.n f es agonía  en agony  fr agonie  
25 farmacologia ca agonista terme pral.n m es agonista  en agonist  fr agoniste  
26 infermeria de salut mental ca agressivitat terme pral.n f es agresividad  en aggressiveness  en aggressivity  fr agressivité  
27 material ca agulla terme pral.n f es aguja  en needle  fr aiguille  
28 material ca agulla d'ales terme pral.n f ca papallona terme pral.n f es palomita  en butterfly needle  fr aiguille à ailettes  
29 material ca agulla d'injecció terme pral.n f es aguja de inyección  en injection needle  fr aiguille à injection  
30 material ca agulla de sutura terme pral.n f es aguja de sutura  en suture needle  fr aiguille à suture  
31 material ca agulla hipodèrmica terme pral.n f es aguja hipodérmica  en hypodermic needle  fr aiguille hypodermique  
32 infermeria bàsica ca agut -uda terme pral.adj es agudo  en acute  fr aigu  
33 infermeria de salut mental ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  en isolation  fr isolement  
34 infermeria medicoquirúrgica ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  en isolation  fr isolement  
35 infermeria medicoquirúrgica ca aïllament invers terme pral.n m es aislamiento inverso  en reverse isolation  fr isolement inversé  
36 infermeria comunitària ca aliança terapèutica terme pral.n f ca pacte terapèutic sin. compl.n m es alianza terapéutica  en therapeutic alliance  fr alliance thérapeutique  
37 infermeria medicoquirúrgica ca alimentació terme pral.n f es alimentación  en alimentation  en feeding  fr alimentation  
38 infermeria medicoquirúrgica ca alimentació enteral terme pral.n f es alimentación enteral  en enteral feeding  en tube feeding  fr alimentation entérale  
39 infermeria medicoquirúrgica ca alimentació parenteral terme pral.n f es alimentación parenteral  en parenteral feeding  fr alimentation parentérale  
40 infermeria maternoinfantil ca alletament terme pral.n m ca lactància sin. compl.n f es amamantamiento  es lactancia  en lactation  en suckling  fr allaitement  
41 infermeria maternoinfantil ca alletament artificial terme pral.n m es lactancia artificial  en bottle feeding  fr alimentation artificielle du nourrisson  fr allaitement artificiel  fr allaitement au biberon  
42 infermeria maternoinfantil ca alletament matern terme pral.n m es lactancia materna  es lactancia natural  en breast feeding  en breastfeeding  fr allaitement au sein  fr allaitement maternel  fr allaitement naturel  
43 infermeria maternoinfantil ca alletament mixt terme pral.n m es lactancia mixta  en mixed feeding  en mixed lactation  fr allaitement mixte  
44 infermeria de salut mental ca al·lucinació terme pral.n f es alucinación  en hallucination  fr hallucination  
45 gestió administrativa ca alta terme pral.n f es alta  en discharge report  
46 gestió administrativa ca alta hospitalària terme pral.n f es alta hospitalaria  en hospital discharge  fr bon de sortie  fr bulletin de sortie  
47 gestió administrativa ca alta infermera terme pral.n f es alta enfermera  en nurse-led discharge  
48 gestió administrativa ca alta voluntària terme pral.n f es alta voluntaria  en self-discharge  fr décharge  fr décharge de responsabilité  
49 material ca respirador manual terme pral.n m ca Ambu den. com.n m es bolsa de reanimación  es respirador manual  en Ambu bag  en bag valve mask  fr insufflateur manuel  
50 infermeria maternoinfantil ca amenorrea terme pral.n f es amenorrea  en amenia  en amenorrhea  fr aménorrhée  
51 infermeria de salut mental ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  en amnesia  fr amnésie  
52 infermeria maternoinfantil ca amniocentesi terme pral.n f es amniocentesis  en amniocentesis  fr amniocentèse  
53 infermeria maternoinfantil ca amnioscòpia terme pral.n f es amnioscopia  en amnioscopy  fr amnioscopie  
54 farmacologia ca analgèsic terme pral.n m ca antiàlgic sin. compl.n m es analgésico  es antiálgico  en analgesic  en anodyne  fr analgésique  fr antalgique  
55 infermeria medicoquirúrgica ca anàlisi clínica terme pral.n f ca analítica sin. compl.n f es análisis clínico  en clinical analysis  fr analyse clinique  
56 gestió administrativa ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en anamnesis  fr anamnèse  
57 infermeria bàsica ca vellesa terme pral.n f ca ancianitat sin. compl.n f es ancianidad  es vejez  en old age  en oldness  fr vieillesse  
58 infermeria medicoquirúrgica ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  en anaesthesia  en anesthesia  fr anesthésie  
59 infermeria medicoquirúrgica ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  en anaesthesia  en anesthesia  fr anesthésie  
60 farmacologia ca anestèsic terme pral.n m es anestésico  en anaesthetic  en anesthetic  fr anesthésique  
61 infermeria de salut mental ca angoixa terme pral.n f es angustia  en anxiety  fr angoisse  
62 infermeria medicoquirúrgica ca anorèxia terme pral.n f es anorexia  en anorexia  fr anorexie  
63 infermeria de salut mental ca ansietat terme pral.n f es ansiedad  en anxiety  fr anxiété  
64 farmacologia ca ansiolític terme pral.n m ca anxiolític sin. compl.n m es ansiolítico  en anxiolytic  fr anxiolytique  
65 farmacologia ca antagonista terme pral.n m es antagonista  en antagonist  fr antagoniste  
66 farmacologia ca antibiòtic terme pral.n m es antibiótico  en antibiotic  fr antibiotique  
67 farmacologia ca anticoagulant terme pral.n m es anticoagulante  en anticoagulant  fr anticoagulant  
68 infermeria comunitària ca anticòs terme pral.n m es anticuerpo  en antibody  fr anticorps  
69 farmacologia ca antidepressiu terme pral.n m es antidepresivo  en antidepressant  fr antidépresseur  fr antidépressif  
70 farmacologia ca antiemètic terme pral.n m ca antivomitiu sin. compl.n m es antiemético  en antiemetic  fr antiémétique  
71 farmacologia ca antifúngic terme pral.n m ca antimicòtic sin. compl.n m es antifúngico  es antimicótico  en antifungal  en antimycotic  fr antifongique  fr antimycosique  
72 infermeria comunitària ca antigen terme pral.n m es antígeno  en antigen  fr antigène  
73 farmacologia ca antigotós terme pral.n m es antigotoso  en antigout  fr antigoutteux  
74 farmacologia ca antihipertensiu terme pral.n m es antihipertensivo  en antihypertensive  fr antihypertenseur  fr antihypertensif  
75 farmacologia ca antihipotensiu terme pral.n m es antihipotensivo  en antihypotensive  fr antihypotenseur  fr antihypotensif  
76 farmacologia ca antihistamínic terme pral.n m es antihistamínico  en antihistamine  en antihistaminic  fr antihistaminique  
77 farmacologia ca antiinflamatori terme pral.n m es antiinflamatorio  en anti-inflammatory  fr anti-inflammatoire  
78 farmacologia ca antipirètic terme pral.n m ca antitèrmic sin. compl.n m ca febrífug sin. compl.n m es antipirético  es antitérmico  es febrífugo  en antipyretic  en febrifuge  fr antipyrétique  fr antithermique  fr fébrifuge  
79 farmacologia ca antipsicòtic terme pral.n m ca neurolèptic sin. compl.n m es antipsicótico  es neuroléptico  en antipsychotic  en neuroleptic  fr antipsychotique  fr neuroleptique  
80 farmacologia ca antisèptic terme pral.n m es antiséptico  en antiseptic  fr antiseptique  
81 farmacologia ca antitussigen terme pral.n m es antitusígeno  en antitussive  fr antitussif  
82 farmacologia ca antiulcerós terme pral.n m es antiulceroso  en antiulcerative  fr antiulcéreux  
83 gestió administrativa ca empoderament terme pral.n m ca apoderament sin. compl.n m es capacitación  es empoderamiento  es fortalecimiento  en empowerment  fr autonomisation  fr habilitation  
84 material ca apòsit terme pral.n m es apósito  en dressing  fr pansement  
85 fonaments ca àrea de competència terme pral.n f es área de competencia  en competence area  fr domaine de compétence  
86 fonaments ca àrea de dependència terme pral.n f ca font de dificultat sin. compl.n f es área de dependencia  es fuente de dificultad  en dependency area  en source of difficulty  fr source de difficulté  
87 infermeria medicoquirúrgica ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  en asepsis  fr asepsie  
88 infermeria medicoquirúrgica ca asfíxia terme pral.n f es asfixia  en asphyxia  fr asphyxie  
89 infermeria medicoquirúrgica ca aspiració terme pral.n f es aspiración  en aspiration  fr aspiration  
90 infermeria medicoquirúrgica ca aspiració terme pral.n f es aspiración  en aspiration  en suction  fr aspiration  
91 infermeria medicoquirúrgica ca aspiració terme pral.n f es aspiración  en aspiration  
92 material ca aspirador terme pral.n m es aspirador  en aspirator  fr aspirateur  
93 infermeria de salut mental ca assertivitat terme pral.n f es asertividad  en assertiveness  fr assertivité  
94 infermeria comunitària ca assistència sanitària terme pral.n f es asistencia sanitaria  en medical care  fr soins de santé  
95 infermeria comunitària ca assistència social terme pral.n f es asistencia social  en social assistance  fr aide sociale  fr assistance sociale  
96 infermeria geriàtrica ca treballador social | treballadora social terme pral.n m, f ca assistent social sin. compl.n m, f es asistente social  es trabajador social | trabajadora social  en social service worker  en social worker  fr assistant de service social | assistante de service social  fr assistant social | assistante sociale  fr travailleur social | travailleuse sociale  
97 fonaments ca associació terme pral.n f es asociación  en association  fr association  
98 fonaments ca assumpció terme pral.n f es asunción  en assumption  fr assomption  
99 infermeria medicoquirúrgica ca astènia terme pral.n f es astenia  en asthenia  fr asthénie  
100 infermeria de salut mental ca atenció terme pral.n f es atención  en attention  fr attention  
101 infermeria comunitària ca atenció domiciliària terme pral.n f es atención domiciliaria  en home care  fr soins à domicile  
102 infermeria comunitària ca atenció especialitzada terme pral.n f es atención especializada  en specialized care  fr soins spécialisés  
103 infermeria comunitària ca atenció formal terme pral.n f es atención formal  en formal assistance  en formal care  fr soins formels  
104 infermeria comunitària ca atenció informal terme pral.n f es atención informal  en informal assistance  en informal care  fr soins informels  fr soins non professionnels  
105 infermeria comunitària ca atenció primària terme pral.n f es atención primaria  en primary health care  fr soins de santé primaires  
106 infermeria medicoquirúrgica ca auscultació terme pral.n f es auscultación  en auscultation  fr auscultation  
107 infermeria comunitària ca autoajuda terme pral.n f es autoayuda  en self-help  fr autoassistance  
108 material ca autoclau terme pral.n f es autoclave  en autoclave  en sterilizing apparatus  fr autoclave  
109 infermeria comunitària ca autocura terme pral.n f es autocuidado  en self-care  fr autosoins  
110 infermeria de salut mental ca autoestima terme pral.n f es autoestima  en self-esteem  en self-worth  fr estime de soi  
111 ètica i legislació ca autonomia terme pral.n f es autonomía  en autonomy  fr autonomie  
112 fonaments ca autonomia terme pral.n f es autonomía  en autonomy  fr autonomie  
113 fonaments ca autonomia terme pral.n f es autonomía  en autonomy  fr autonomie  
114 infermeria medicoquirúrgica ca autotransfusió terme pral.n f es autotransfusión  en autotransfusion  fr autotransfusion  
115 infermeria medicoquirúrgica ca autotransfusió terme pral.n f es autotransfusión  en autotransfusion  fr autotransfusion  fr transfusion autologue  
116 gestió administrativa ca auxiliar d'infermeria terme pral.n m, f es auxiliar de enfermería  en nurse aide  en nursing assistant  en practical nurse  fr infirmier assistant | infirmière assistante  fr infirmier auxiliaire | infirmière auxiliaire  
117 infermeria geriàtrica ca auxiliar de geriatria terme pral.n m, f ca cuidador geriàtric | cuidadora geriàtrica sin. compl.n m, f es auxiliar de geriatría  es cuidador geriátrico | cuidadora geriátrica  en geriatric assistant  fr auxiliaire gériatrique  
118 fonaments ca avaluació terme pral.n f es evaluación  en evaluation  fr évaluation  
119 infermeria maternoinfantil ca avortament terme pral.n m es aborto  en abortion  fr avortement  
120 infermeria maternoinfantil ca avortament espontani terme pral.n m es aborto espontáneo  es aborto natural  en spontaneous abortion  fr avortement spontané  fr fausse couche  
121 infermeria maternoinfantil ca interrupció voluntària de l'embaràs terme pral.n f ca avortament induït sin. compl.n m ca IVE siglan f es aborto inducido  es interrupción voluntaria del embarazo  es IVE  en artificial abortion  en induced abortion  en requested legal abortion  fr interruption volontaire de la grossesse  fr IVG  
122 farmacologia ca bactericida terme pral.n m ca bacteriolític sin. compl.n m es bactericida  en bactericide  fr bactéricide  
123 farmacologia ca bacteriostàtic terme pral.n m es bacteriostático  en bacteriostat  fr bactériostatique  
124 material ca baiard terme pral.n m ca civera sin. compl.n f es parihuela  en stretcher  fr brancard  fr civière  
125 gestió administrativa ca baixa terme pral.n f es baja  en sick leave report  fr arrêt de travail  fr certificat d'arrêt de travail  
126 infermeria medicoquirúrgica ca balanç hídric terme pral.n m es balance hídrico  en water balance  fr équilibre hydrique  
127 infermeria medicoquirúrgica ca balanç hidroelectrolític terme pral.n m es balance hidroelectrolítico  en fluid balance  fr équilibre hydro-électrolytique  
128 material ca barbera terme pral.n f es cubrebarba  en beard cover  fr couvre-barbe  
129 material ca bàscula terme pral.n f es báscula  en scale  fr bascule  
130 infermeria medicoquirúrgica ca batec terme pral.n m ca pulsació sin. compl.n f es pulsación  en pulsation  fr pulsation  
131 material ca bena terme pral.n f es venda  en bandage  fr bandage  
132 ètica i legislació ca beneficència terme pral.n f es beneficencia  en beneficence  fr bienfaisance  
133 infermeria medicoquirúrgica ca bescanvi pulmonar de gasos terme pral.n m es intercambio pulmonar de gases  en pulmonary gas exchange  fr échange gazeux pulmonaire  
134 ètica i legislació ca bioètica terme pral.n f es bioética  en bioethics  fr bioéthique  
135 infermeria geriàtrica ca biogerontologia terme pral.n f es biogerontología  en biogerontology  fr biogérontologie  
136 infermeria medicoquirúrgica ca patologia terme pral.n f ca biopatologia sin. compl.n f ca patobiologia sin. compl.n f es patobiología  es patología  en pathobiology  en pathology  fr pathologie  
137 infermeria medicoquirúrgica ca biòpsia terme pral.n f es biopsia  en biopsy  fr biopsie  
138 infermeria maternoinfantil ca biòpsia mamària terme pral.n f es biopsia mamaria  en mammary biopsy  fr biopsie mammaire  
139 infermeria medicoquirúrgica ca bioretroalimentació terme pral.n f ca retroacció biològica sin. compl.n f es biorretroalimentación  es retroacción biológica  en biofeedback  fr biofeedback  fr rétroaction biologique  
140 farmacologia ca biotransformació terme pral.n f es biotransformación  en biotransformation  fr biotransformation  
141 material ca bisturí terme pral.n m es bisturí  en bistoury  fr bistouri  
142 farmacologia ca blíster terme pral.n m es blíster  en blister pack  en bubble pack  fr blister  fr emballage-coque  
143 farmacologia ca blocador terme pral.n m es bloqueador  en blocker  en blocking agent  fr bloqueur  
144 farmacologia ca embolada terme pral.n f ca bol sin. compl.n m es bolo  en bolus  fr bolus  
145 material ca bomba d'infusió terme pral.n f ca bomba de perfusió sin. compl.n f es bomba de infusión  en infusion pump  fr pompe à perfusion  fr pompe d'infusion  
146 material ca bossa col·lectora terme pral.n f es bolsa colectora  en collector bag  fr poche collectrice  fr sac collecteur  
147 material ca bossa d'aspiració terme pral.n f es bolsa de aspiración  en suction bag  fr poche d'aspiration  
148 infermeria maternoinfantil ca bossa de les aigües terme pral.n f es bolsa de las aguas  en bag of waters  fr poche des eaux  
149 material ca bressol tèrmic terme pral.n m es cuna térmica  en heat cradle  fr incubateur radiant  
150 farmacologia ca broncodilatador terme pral.n m es broncodilatador  en bronchodilator  fr bronchodilatant  fr bronchodilatateur  
151 infermeria comunitària ca brot epidèmic terme pral.n m es brote epidémico  en epidemic outbreak  fr flambée épidémique  fr poussée épidémique  
152 infermeria medicoquirúrgica ca bulímia terme pral.n f es bulimia  en bulimia  fr boulimie  
153 infermeria medicoquirúrgica ca cabal cardíac terme pral.n m es gasto cardíaco  en cardiac output  fr débit cardiaque  
154 material ca cabalímetre terme pral.n m es caudalímetro  en flowmeter  fr débitmètre  
155 material ca cabestrell terme pral.n m es cabestrillo  es charpa  en sling  fr écharpe  
156 infermeria comunitària ca cadena epidemiològica terme pral.n f es cadena epidemiológica  en epidemiological chain  fr chaîne épidémiologique  
157 infermeria comunitària ca calendari vacunal terme pral.n m es calendario vacunal  en vaccine schedule  fr calendrier vaccinal  
158 infermeria medicoquirúrgica ca esgarrifança terme pral.n f ca calfred sin. compl.n m es escalofrío  en chill  en shiver  fr frémissement  fr frisson  
159 farmacologia ca calmant terme pral.n m ca sedant sin. compl.n m es calmante  en calmative  fr calmant  fr sédatif  
160 infermeria maternoinfantil ca calostre terme pral.n m es calostro  en colostrum  en foremilk  fr colostrum  
161 material ca cambra d'inhalació terme pral.n f es cámara espaciadora  en holding chamber  en spacer  fr tube d'espacement  
162 material ca caminadors terme pral.n m pl es andaderas  es andadores  en walker  fr déambulateur [per a adults]  fr trotte-bébé [per a infants]  fr trotteur [per a infants]  
163 infermeria medicoquirúrgica ca canalització terme pral.n f es canalización  en canalization  fr canalisation  
164 material ca cànula terme pral.n f es cánula  en cannula  fr canule  
165 infermeria medicoquirúrgica ca canulació terme pral.n f es canulación  en cannulation  fr canulation  
166 infermeria comunitària ca centre d'atenció primària terme pral.n m ca CAP siglan m es centro de atención primaria  es CAP  en primary health care center  en primary health center  fr centre de médecine générale  fr centre de soins de santé primaires  
167 farmacologia ca càpsula terme pral.n f es cápsula  en capsule  fr capsule  
168 fonaments ca característica definidora terme pral.n f es característica definitoria  en defining characteristic  fr caractéristique essentielle  
169 infermeria maternoinfantil ca cardiotocografia terme pral.n f es cardiotocografía  en cardiotocography  en cardiotokography  fr cardiotocographie  
170 material ca carretó d'aturada terme pral.n m es carro de parada  es carro de reanimación  en crash cart  fr chariot d'urgence  
171 material ca carretó de cures terme pral.n m es carro de curas  en dressing cart  fr chariot de soins  
172 gestió administrativa ca catamnesi terme pral.n f es catamnesis  en catamnesis  fr catamnèse  
173 fonaments ca categorització terme pral.n f es categorización  en categorization  fr catégorisation  
174 material ca catèter terme pral.n m es catéter  en catheter  fr cathéter  
175 material ca dispositiu d'accés vascular totalment implantable terme pral.n m ca catèter d'accés subcutani permanent sin. compl.n m es dispositivo de acceso vascular totalmente implantable  es dispositivo de acceso venoso permanente  en totally implantable vascular access device  en totally implantable venous access system  fr cathéter à site d'injection implantable  fr système d'accès vasculaire totalement implantable  
176 infermeria medicoquirúrgica ca cateterisme terme pral.n m es cateterismo  en catheterisme  en catheterization  fr cathétérisme  
177 gestió administrativa ca centre assistencial terme pral.n m es centro asistencial  en health center  fr centre médical  
178 infermeria comunitària ca centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva terme pral.n m ca centre de planificació familiar sin. compl.n m es centro de planificación familiar  en family planning center  fr centre de planning familial  
179 fonaments ca centre d'interès terme pral.n m es centro de interés  en center of interest  fr centre d'intérêt  
180 infermeria comunitària ca centre de dia terme pral.n m es centro de día  en day care center  en day center  fr centre de jour  
181 infermeria maternoinfantil ca cesària terme pral.n f es cesárea  en C-section  en cesarean  en cesarean section  fr césarienne  
182 infermeria medicoquirúrgica ca cianosi terme pral.n f es cianosis  en cyanosis  fr cyanose  
183 infermeria medicoquirúrgica ca cicatrització terme pral.n f es cicatrización  en cicatrization  en scarring  fr cicatrisation  
184 infermeria medicoquirúrgica ca cicatriu terme pral.n f es cicatriz  en cicatrix  en scar  fr cicatrice  
185 infermeria medicoquirúrgica ca cicle cardíac terme pral.n m es ciclo cardíaco  en cardiac cycle  en heart cycle  fr cycle cardiaque  
186 infermeria maternoinfantil ca cicle menstrual terme pral.n m es ciclo menstrual  en menstrual cycle  fr cycle menstruel  
187 fonaments ca ciència infermera terme pral.n f es ciencia enfermera  en nursing science  fr science infirmière  
188 fonaments ca Classificació internacional de malalties terme pral.n f ca CIM siglan f es Clasificación internacional de enfermedades  es CIE  en International Classification of Diseases  en ICD  fr Classification internationale des maladies  fr CIM  
189 infermeria bàsica ca cinesiteràpia terme pral.n f es cinesiterapia  es quinesioterapia  es quinesiterapia  en kinesitherapy  fr kinésithérapie  
190 infermeria medicoquirúrgica ca circulació terme pral.n f es circulación  en circulation  fr circulation  
191 infermeria maternoinfantil ca circumcisió terme pral.n f es circuncisión  en circumcision  fr circoncision  
192 farmacologia ca citostàtic terme pral.n m es citostático  en cytostatic  en cytostatic agent  fr cytostatique  
193 fonaments ca Classificació d'intervencions infermeres terme pral.n f ca NIC siglan f es Clasificación de intervenciones de enfermería  es CIE  es NIC  en Nursing Interventions Classification  en NIC  fr Classification des interventions de soins infirmiers  fr CISI  
194 fonaments ca Classificació de resultats infermers terme pral.n f ca NOC siglan f es Clasificación de resultados de enfermería  es CRE  es NOC  en Nursing Outcome Classification  en NOC  fr Classification des résultats de soins infirmiers  fr CRSI  
195 infermeria maternoinfantil ca climateri terme pral.n m es climaterio  en climacteric  en climacterium  fr climatère  
196 infermeria medicoquirúrgica ca coagulació de la sang terme pral.n f es coagulación sanguínea  en blood clotting  en blood coagulation  fr coagulation sanguine  
197 farmacologia ca coagulant terme pral.n m es coagulante  en coagulant  fr coagulant  
198 ètica i legislació ca codi d'ètica terme pral.n m ca codi deontològic sin. compl.n m es código de ética  es código deontológico  en deontological code  en ethical code  fr code de déontologie  
199 fonaments ca col·laboració interdisciplinària terme pral.n f es colaboración interdisciplinaria  en interdisciplinary cooperation  fr collaboration interdisciplinaire  
200 material ca collar ortopèdic terme pral.n m es collarín cervical  en cervical collar  fr collet cervical  fr collier cervical  
201 farmacologia ca col·liri terme pral.n m es colirio  en collyrium  fr collyre  
202 infermeria medicoquirúrgica ca colostomia terme pral.n f es colostomía  en colostomy  fr colostomie  
203 infermeria maternoinfantil ca comaratge terme pral.n m ca llevadoria terme pral.n f es partería  en midwifery  fr sage-femmerie  
204 infermeria maternoinfantil ca infermer obstetricoginecològic | infermera obstetricoginecològica terme pral.n m, f ca comare sin. compl.n f ca llevador | llevadora sin. compl.n m, f es comadrón | comadrona  es enfermero obstetricoginecológico | enfermera obstetricoginecológica  es matrona  es partero | partera  en midwife  fr accoucheur | accoucheuse  fr sage-femme  
205 ètica i legislació ca compassió terme pral.n f es compasión  en compassion  fr compassion  
206 fonaments ca competència terme pral.n f es competencia  en competence  fr compétence  
207 fonaments ca conducta terme pral.n f ca comportament sin. compl.n m es comportamiento  es conducta  en behavior  fr comportement  fr conduite  
208 material ca compresa terme pral.n f es compresa  en compress  fr compresse  
209 farmacologia ca comprimit terme pral.n m es comprimido  en tablet  fr comprimé  
210 fonaments ca concepció terme pral.n f es concepción  en conception  fr conception  
211 infermeria maternoinfantil ca concepció terme pral.n f es concepción  en conception  fr conception  
212 fonaments ca concepte terme pral.n m es concepto  en concept  fr concept  
213 fonaments ca concepte diagnòstic terme pral.n m es concepto diagnóstico  en diagnostic concept  fr concept diagnostique  
214 fonaments ca conceptualització terme pral.n f es conceptualización  en conceptualization  fr conceptualisation  
215 fonaments ca conducta adequada terme pral.n f es conducta adecuada  en appropriate behavior  fr comportement approprié  
216 fonaments ca conducta inadequada terme pral.n f es conducta inadecuada  en inappropriate behavior  fr comportement inapproprié  
217 fonaments ca conducta incorrecta terme pral.n f es conducta incorrecta  en incorrect behavior  fr comportement incorrect  
218 fonaments ca conducta insuficient terme pral.n f es conducta insuficiente  en insufficient behavior  fr comportement insuffisant  
219 fonaments ca conducta suficient terme pral.n f es conducta suficiente  en sufficient behavior  fr comportement suffisant  
220 fonaments ca coneixement clínic terme pral.n m es conocimiento clínico  en clinical knowledge  fr connaissance clinique  
221 fonaments ca coneixement infermer terme pral.n m es conocimiento enfermero  en nursing knowledge  fr connaissance infirmière  
222 ètica i legislació ca confidencialitat terme pral.n f es confidencialidad  en confidentiality  fr confidentialité  
223 infermeria de salut mental ca confusió mental terme pral.n f ca confusió sin. compl.n f es confusión  es confusión mental  en confusion  en mental confusion  fr confusion mentale  
224 infermeria de salut mental ca consciència terme pral.n f es conciencia  en awareness  en consciousness  fr conscience  
225 ètica i legislació ca consciència moral terme pral.n f es conciencia moral  en moral conscience  fr conscience morale  
226 ètica i legislació ca consentiment informat terme pral.n m es consentimiento informado  en informed consent  fr consentement éclairé  
227 infermeria medicoquirúrgica ca constant biològica terme pral.n f ca constant vital sin. compl.n f es constante biológica  es constante vital  en vital sign  fr constante biologique  
228 fonaments ca constructe terme pral.n m es constructo  en construct  fr construct  
229 gestió administrativa ca consulta terme pral.n f ca interconsulta sin. compl.n f es consulta  es interconsulta  en consultation  fr consultation  
230 infermeria comunitària ca consulta terme pral.n f ca consultori sin. compl.n m es consulta  es consultorio  en consulting room  fr cabinet de consultation  
231 infermeria comunitària ca consulta terme pral.n f es consulta  en query  fr consultation  
232 infermeria comunitària ca consulta infermera terme pral.n f es consulta enfermera  en nursing consultation  fr consultation infirmière  
233 infermeria medicoquirúrgica ca contagi terme pral.n m es contagio  en contagion  en contagium  fr contagion  
234 infermeria maternoinfantil ca contracció uterina terme pral.n f es contracción uterina  en uterine contraction  fr contraction utérine  
235 infermeria bàsica ca contraindicació terme pral.n f es contraindicación  en contraindication  fr contre-indication  
236 infermeria medicoquirúrgica ca contrast terme pral.n m ca solució de contrast terme pral.n f es solución de contraste  en contrast medium  en contrast solution  fr produit de contraste  
237 gestió administrativa ca control terme pral.n m es control  en control  fr contrôle  
238 infermeria medicoquirúrgica ca control diabetològic terme pral.n m es control diabetológico  en diabetological follow-up  fr contrôle du diabète  
239 infermeria medicoquirúrgica ca convalescència terme pral.n f es convalecencia  en convalescence  fr convalescence  
240 infermeria medicoquirúrgica ca convulsió terme pral.n f es convulsión  en convulsion  fr convulsion  
241 infermeria medicoquirúrgica ca coprocultiu terme pral.n m es coprocultivo  en coproculture  fr coproculture  
242 material ca cotó hidròfil terme pral.n m ca cotó fluix sin. compl.n m es algodón hidrófilo  en absorbent cotton  fr coton hydrophile  
243 ètica i legislació ca creença terme pral.n f es creencia  en belief  fr croyance  
244 farmacologia ca crema terme pral.n f es crema  en cream  fr crème  
245 infermeria comunitària ca cribratge terme pral.n m es cribado  en screening  fr dépistage  
246 infermeria medicoquirúrgica ca crisi terme pral.n f es crisis  en crisis  fr crise  
247 infermeria de salut mental ca crisi terme pral.n f es crisis  en crisis  fr crise  
248 infermeria bàsica ca crític -a terme pral.adj es crítico  en critical  fr critique  
249 infermeria bàsica ca crònic -a terme pral.adj es crónico  en chronic  fr chronique  
250 infermeria comunitària ca cuidador no professional | cuidadora no professional terme pral.n m, f es cuidador informal | cuidadora informal  en informal caregiver  fr aidant naturel | aidante naturelle  
251 infermeria comunitària ca cuidador principal | cuidadora principal terme pral.n m, f es cuidador principal | cuidadora principal  en main caregiver  fr aidant principal | aidante principale  
252 infermeria comunitària ca cuidador professional | cuidadora professional terme pral.n m, f es cuidador formal | cuidadora formal  en formal caregiver  fr soignant professionnel | soignante professionnelle  
253 infermeria medicoquirúrgica ca cultiu terme pral.n m es cultivo  en culture  fr culture  
254 ètica i legislació ca cura terme pral.n f es cuidado  en care  fr soin  
255 fonaments ca cura terme pral.n f es cuidado  es cura  en care  en cure  fr soin  
256 fonaments ca cura bàsica terme pral.n f es cuidado básico  en basic care  fr soins d'entretien et de continuité de la vie  fr soins de base  
257 fonaments ca cura infermera terme pral.n f es cuidado enfermero  en nursing care  fr soins infirmiers  
258 fonaments ca cures de salut terme pral.n f pl es cuidados de salud  en health care  fr soins de santé  
259 fonaments ca cures integrals terme pral.n f pl es cuidados integrales  en integral health care  fr soins intégraux  
260 fonaments ca cures pal·liatives terme pral.n f pl es cuidados paliativos  en palliative care  fr soins palliatifs  
261 material ca d'un sol ús terme pral.adj es desechable  en disposable  fr jetable  
262 fonaments ca dada terme pral.n f es dato  en datum  fr donnée  
263 fonaments ca dada objectiva terme pral.n f es dato objetivo  en objective datum  fr donnée objective  
264 fonaments ca dada subjectiva terme pral.n f es dato subjetivo  en subjective datum  fr donnée subjective  
265 infermeria maternoinfantil ca data de l'última regla terme pral.n f ca DUR siglan f es fecha de la última regla  es FUR  en last menstruation date  en LMD  fr date des dernières règles  fr DDR  
266 infermeria maternoinfantil ca data prevista de part terme pral.n f ca DPP siglan f es fecha prevista de parto  es FPP  en estimated date of confinement  en EDC  fr date présumée de l'accouchement  fr DPA  
267 infermeria medicoquirúrgica ca decúbit terme pral.n m es decúbito  en decubitus  fr décubitus  
268 infermeria medicoquirúrgica ca decúbit actiu terme pral.n m es decúbito activo  
269 infermeria medicoquirúrgica ca decúbit supí terme pral.n m ca decúbit dorsal sin. compl.n m es decúbito dorsal  es decúbito supino  en supine decubitus  fr décubitus dorsal  
270 infermeria medicoquirúrgica ca decúbit forçat terme pral.n m es decúbito forzado  en forced decubitus  fr décubitus forcé  
271 infermeria medicoquirúrgica ca decúbit lateral terme pral.n m es decúbito lateral  en lateral decubitus  fr décubitus latéral  
272 infermeria medicoquirúrgica ca decúbit passiu terme pral.n m es decúbito pasivo  
273 infermeria medicoquirúrgica ca decúbit pron terme pral.n m ca decúbit ventral sin. compl.n m es decúbito prono  es decúbito ventral  en ventral decubitus  fr décubitus ventral  
274 infermeria medicoquirúrgica ca defecació terme pral.n f es defecación  en defecation  fr défécation  
275 infermeria medicoquirúrgica ca defenses terme pral.n f pl es defensas  en defenses  fr défenses  
276 infermeria medicoquirúrgica ca deficiència terme pral.n f es deficiencia  en deficiency  fr déficience  
277 fonaments ca dèficit terme pral.n m es déficit  en deficit  fr déficit  
278 material ca degotador terme pral.n m es gotero  en drip  fr goutte-à-goutte  
279 infermeria de salut mental ca demència terme pral.n f es demencia  en dementia  fr démence  
280 infermeria geriàtrica ca demència senil terme pral.n f es demencia senil  en senile dementia  fr démence sénile  
281 ètica i legislació ca deontologia terme pral.n f es deontología  en deontology  fr déontologie  
282 farmacologia ca dependència terme pral.n f es dependencia  en dependence  fr dépendance  
283 fonaments ca dependència terme pral.n f es dependencia  en dependency  fr dépendance  
284 infermeria de salut mental ca depressió terme pral.n f es depresión  en depression  fr dépression  
285 fonaments ca desatenció terme pral.n f es desatención  en inattention  fr inattention  
286 infermeria medicoquirúrgica ca descompensació terme pral.n f es descompensación  en decompensation  fr décompensation  
287 fonaments ca descriptor terme pral.n m es descriptor  en descriptor  fr descripteur  
288 infermeria medicoquirúrgica ca desequilibri nutricional terme pral.n m es desequilibrio nutricional  en nutritional imbalance  fr déséquilibre alimentaire  
289 infermeria de salut mental ca desequilibri psíquic terme pral.n m es desequilibrio psíquico  en psychic imbalance  fr déséquilibre psychique  
290 infermeria medicoquirúrgica ca desfibril·lació terme pral.n f es desfibrilación  en defibrillation  fr défibrillation  
291 material ca desfibril·lador terme pral.n m es desfibrilador  en defibrillator  fr défibrillateur  
292 infermeria medicoquirúrgica ca deshidratació terme pral.n f es deshidratación  en dehydration  fr déshydratation  
293 infermeria medicoquirúrgica ca desinfecció terme pral.n f es desinfección  en disinfection  fr désinfection  
294 infermeria medicoquirúrgica ca desintoxicació terme pral.n f es desintoxicación  en detoxification  en disintoxication  fr désintoxication  
295 infermeria maternoinfantil ca deslletament terme pral.n m es destete  en weaning  fr sevrage  
296 infermeria maternoinfantil ca deslliurament terme pral.n m es alumbramiento  en afterbirth  fr délivrance  
297 infermeria medicoquirúrgica ca desnutrició terme pral.n f es desnutrición  en denutrition  fr dénutrition  
298 infermeria de salut mental ca desorientació terme pral.n f es desorientación  en disorientation  fr désorientation  
299 gestió administrativa ca desplaçat -ada terme pral.adj es desplazado  en displaced  fr déplacé  
300 infermeria maternoinfantil ca despreniment prematur de la placenta terme pral.n m es desprendimiento prematuro de placenta  en placental abruption  en premature separation of placenta  fr décollement prématuré du placenta  fr hématome rétroplacentaire  
301 infermeria comunitària ca detecció precoç terme pral.n f es detección precoz  en early case finding  en early detection  fr dépistage précoce  fr détection précoce  
302 infermeria medicoquirúrgica ca deteriorament terme pral.n m ca deterioració sin. compl.n f es deterioro  en deterioration  en impairment  fr détérioration  
303 infermeria geriàtrica ca deteriorament senil terme pral.n m es deterioro senil  en senile deterioration  fr détérioration sénile  
304 infermeria comunitària ca determinant de la salut terme pral.n m es determinante de la salud  en determinant of health  en health determinant  fr déterminant de la santé  
305 ètica i legislació ca deure terme pral.n m es deber  en duty  fr devoir  
306 fonaments ca diagnòstic terme pral.n m ca diagnosi sin. compl.n f es diagnóstico  en diagnosis  fr diagnostic  
307 fonaments ca diagnòstic terme pral.n m ca diagnosi sin. compl.n f es diagnosis  es diagnóstico  en diagnosis  fr diagnostic  
308 infermeria comunitària ca diagnòstic comunitari terme pral.n m es diagnóstico comunitario  en community diagnosis  fr évaluation de l'état de santé d'une collectivité  
309 fonaments ca diagnòstic d'autonomia terme pral.n m es diagnóstico de autonomía  
310 fonaments ca diagnòstic d'independència terme pral.n m es diagnóstico de independencia  
311 fonaments ca diagnòstic de risc terme pral.n m es diagnóstico de riesgo  en risk diagnosis  fr diagnostic de type risque  
312 fonaments ca diagnòstic de salut terme pral.n m es diagnóstico de salud  en wellness diagnosis  fr diagnostic centré sur le bien-être  
313 fonaments ca diagnòstic infermer terme pral.n m es diagnóstico en enfermería  es diagnóstico enfermero  en nursing diagnosis  fr diagnostic infirmier  
314 fonaments ca diagnòstic infermer possible terme pral.n m es diagnóstico enfermero posible  en possible nursing diagnosis  fr diagnostic infirmier possible  
315 fonaments ca diagnòstic real terme pral.n m es diagnóstico real  en actual diagnosis  fr diagnostic actuel  
316 infermeria medicoquirúrgica ca diàlisi terme pral.n f es diálisis  en dialysis  fr dialyse  
317 infermeria medicoquirúrgica ca diarrea terme pral.n f es diarrea  en diarrhea  en diarrhoea  fr diarrhée  
318 infermeria medicoquirúrgica ca diàstole terme pral.n f es diástole  en diastole  fr diastole  
319 infermeria medicoquirúrgica ca dieta terme pral.n f es dieta  en diet  fr diète  
320 infermeria medicoquirúrgica ca digestió terme pral.n f es digestión  en digestion  fr digestion  
321 ètica i legislació ca dilema moral terme pral.n m es dilema moral  en ethical dilemma  fr dilemme moral  
322 infermeria geriàtrica ca discapacitat terme pral.n f es discapacidad  en disability  fr incapacité  
323 fonaments ca disciplina professional terme pral.n f es disciplina profesional  en professional discipline  fr discipline professionnelle  
324 infermeria de salut mental ca disfòria terme pral.n f es disforia  en dysphoria  fr dysphorie  
325 infermeria maternoinfantil ca dismenorrea terme pral.n f es dismenorrea  en dysmenorrhea  fr dysménorrhée  
326 fonaments ca disseny de la cura terme pral.n m es design del cuidado  en design of nursing care  fr design du soin  
327 ètica i legislació ca obstinació terapèutica terme pral.n f ca distanàsia sin. compl.n f es distanasia  es encarnizamiento terapéutico  es obstinación terapéutica  en dysthanasia  en therapeutic obstinacy  en therapeutic overzealousness  fr acharnement thérapeutique  
328 infermeria medicoquirúrgica ca diüresi terme pral.n f es diuresis  en diuresis  fr diurèse  
329 farmacologia ca diürètic terme pral.n m es diurético  en diuretic  fr diurétique  
330 ètica i legislació ca document de voluntats anticipades terme pral.n m es documento de voluntades anticipadas  en advance directive  en advanced care directives  fr déclaration de volontés anticipées  
331 infermeria medicoquirúrgica ca dolor terme pral.n m/f es dolor  en dolor  en pain  fr douleur  
332 infermeria medicoquirúrgica ca donació terme pral.n f es donación  en donation  fr don  
333 infermeria medicoquirúrgica ca donant terme pral.n m, f ca donador | donadora sin. compl.n m, f es donante  en donor  fr donneur | donneuse  
334 farmacologia ca dosi terme pral.n f es dosis  en dose  fr dose  
335 farmacologia ca dragea terme pral.n f es gragea  en sugar-coated tablet  fr dragée  
336 infermeria medicoquirúrgica ca drenatge terme pral.n m es drenaje  en drainage  fr drainage  
337 ètica i legislació ca drets humans terme pral.n m pl es derechos humanos  en human rights  fr droits de l'homme  
338 farmacologia ca droga terme pral.n f es droga  en drug  fr drogue  
339 infermeria de salut mental ca drogoaddicció terme pral.n f ca drogodependència terme pral.n f ca toxicomania terme pral.n f es drogadicción  es drogodependencia  es toxicomanía  en drug addiction  en drug dependence  fr toxicomanie  
340 gestió administrativa ca equip d'atenció primària terme pral.n m ca EAP siglan m es equipo de atención primaria  es EAP  
341 infermeria medicoquirúrgica ca electrocardiograma terme pral.n m ca ECG siglan m es electrocardiograma  es ECG  en electrocardiogram  en ECG  fr électrocardiogramme  fr ECG  
342 infermeria maternoinfantil ca eclàmpsia terme pral.n f es eclampsia  en eclampsia  fr éclampsie  
343 infermeria medicoquirúrgica ca ecografia terme pral.n f es ecografía  en echography  en ultrasonography  fr échographie  
344 infermeria maternoinfantil ca edat gestacional terme pral.n f es edad gestacional  en gestational age  fr âge gestationnel  
345 infermeria medicoquirúrgica ca edema terme pral.n m es edema  en edema  en oedema  fr oedème  
346 farmacologia ca reacció adversa terme pral.n f ca efecte advers sin. compl.n m ca efecte indesitjat sin. compl.n m es efecto adverso  es efecto indeseado  es reacción adversa  en adverse drug effect  en adverse drug reaction  en adverse effect  en adverse reaction  en undesirable effect  fr effet indésirable  fr réaction défavorable  fr réaction indésirable  
347 farmacologia ca efecte col·lateral terme pral.n m es efecto colateral  en collateral effect  fr effet collatéral  
348 farmacologia ca efecte disulfiram terme pral.n m es efecto Antabus  es efecto disulfiram  en antabuse effect  en antabuse reaction  en disulfiram-like effect  en disulfiram-like reaction  fr effet antabuse  fr effet disulfiram  
349 farmacologia ca efecte farmacològic terme pral.n m es efecto farmacológico  en pharmacological action  fr action pharmacologique  
350 farmacologia ca efecte placebo terme pral.n m es efecto placebo  en placebo effect  fr effet placebo  
351 farmacologia ca efecte secundari terme pral.n m es efecto secundario  en side effect  fr effet secondaire  
352 farmacologia ca efecte terapèutic terme pral.n m es efecto terapéutico  en therapeutic effect  fr effet thérapeutique  
353 infermeria comunitària ca efectivitat terme pral.n f es efectividad  en effectiveness  fr efficacité réelle  
354 farmacologia ca medicament genèric terme pral.n m ca EFG siglan f es medicamento genérico  es EFG  en generic drug  fr médicament générique  
355 infermeria comunitària ca eficàcia terme pral.n f es eficacia  en efficacy  fr efficacité potentielle  
356 gestió administrativa ca eficiència terme pral.n f es eficiencia  en efficiency  fr efficience  
357 material ca electrocardiògraf terme pral.n m es electrocardiógrafo  en electrocardiograph  fr électrocardiographe  
358 material ca elèctrode terme pral.n m es electrodo  en electrode  fr électrode  
359 infermeria maternoinfantil ca embaràs terme pral.n m ca gestació terme pral.n f es embarazo  es gestación  en gestation  en pregnancy  fr gestation  fr grossesse  
360 infermeria maternoinfantil ca embaràs ectòpic terme pral.n m es embarazo ectópico  en ectopic pregnancy  fr grossesse ectopique  
361 infermeria maternoinfantil ca embaràs geminat terme pral.n m es embarazo gemelar  en bigeminal pregnancy  en twin pregnancy  fr grossesse gémellaire  
362 infermeria maternoinfantil ca embaràs múltiple terme pral.n m es embarazo múltiple  en multiple pregnancy  fr grossesse multiple  
363 infermeria medicoquirúrgica ca embenat terme pral.n m ca embenadura sin. compl.n f ca embenament sin. compl.n m es vendaje  en bandage  fr bandage  
364 material ca embenatge terme pral.n m es vendaje  en bandage  fr bandage  
365 infermeria maternoinfantil ca embrió terme pral.n m es embrión  en embryo  fr embryon  
366 infermeria medicoquirúrgica ca vòmit terme pral.n m ca èmesi sin. compl.n f es emesis  es vómito  en emesis  en vomiting  fr émèse  fr vomissement  
367 infermeria de salut mental ca emoció terme pral.n f es emoción  en emotion  fr émotion  
368 fonaments ca empatia terme pral.n f es empatía  en empathy  fr empathie  
369 infermeria medicoquirúrgica ca empelt terme pral.n m es injerto  en graft  fr greffe  fr greffon  fr transplant  
370 infermeria medicoquirúrgica ca empelt terme pral.n m es injerto  en graft  en grafting  fr greffe  
371 fonaments ca empirisme terme pral.n m es empirismo  en empiricism  fr empirisme  
372 infermeria de salut mental ca encopresi terme pral.n f es encopresis  en encopresis  fr encoprésie  
373 infermeria comunitària ca endèmia terme pral.n f es endemia  en endemia  en endemic  fr endémie  
374 farmacologia ca ènema terme pral.n m ca lavativa sin. compl.n f es enema  es lavativa  en enema  fr lavement  
375 fonaments ca entorn terme pral.n m es entorno  en environment  fr entourage  
376 infermeria geriàtrica ca entrenament vesical terme pral.n m es educación del esfínter vesical  en bladder training  fr rééducation vésicale  
377 fonaments ca entrevista terme pral.n f es entrevista  en interview  fr entretien  
378 fonaments ca entropia terme pral.n f es entropía  en entropy  fr entropie  
379 infermeria de salut mental ca enuresi terme pral.n f es enuresis  en enuresis  fr énurèse  fr énurésie  
380 infermeria geriàtrica ca envelliment terme pral.n m es envejecimiento  en aging  fr vieillissement  
381 infermeria comunitària ca epidèmia terme pral.n f es epidemia  en epidemic  fr épidémie  
382 infermeria comunitària ca epidemiologia terme pral.n f es epidemiología  en epidemiology  fr épidémiologie  
383 infermeria maternoinfantil ca episiotomia terme pral.n f es episiotomía  en episiotomy  fr épisiotomie  
384 fonaments ca epistemologia terme pral.n f es epistemología  en epistemology  fr épistémologie  
385 infermeria medicoquirúrgica ca equilibri acidobàsic terme pral.n m es equilibrio acidobásico  en acid-base balance  en acid-base equilibrium  fr équilibre acide-base  
386 gestió administrativa ca equip assistencial terme pral.n m es equipo asistencial  en primary health care team  fr équipe de secours  
387 gestió administrativa ca equip multidisciplinari terme pral.n m es equipo multidisciplinar  en multidisciplinary team  fr équipe pluridisciplinaire  
388 ètica i legislació ca equitat terme pral.n f es equidad  en equity  fr équité  
389 infermeria bàsica ca teràpia ocupacional terme pral.n f ca ergoteràpia sin. compl.n f es ergoterapia  es terapia ocupacional  en occupational therapy  fr ergothérapie  
390 infermeria bàsica ca escala terme pral.n f es escala  en scale  fr échelle  
391 infermeria bàsica ca escala d'abús terme pral.n f es escala de abuso  en abuse scale  fr échelle d'abus  
392 infermeria bàsica ca escala d'ambient familiar terme pral.n f es escala de ambiente familiar  en family environment scale  fr échelle de l'environnement familial  
393 infermeria bàsica ca escala d'inconsistència terme pral.n f es escala de inconsistencia  en inconsistency scale  fr échelle d'inconsistance  
394 infermeria comunitària ca escala de Braden terme pral.n f es escala de Braden  en Braden scale  fr échelle de Braden  
395 infermeria medicoquirúrgica ca escala de Glasgow terme pral.n f es escala de Glasgow  en Glasgow Coma Scale  fr classification de Glasgow  fr échelle de Glasgow  
396 infermeria comunitària ca escala de Norton terme pral.n f es escala de Norton  en Norton scale  fr échelle de Norton  
397 infermeria comunitària ca escala de recursos socials terme pral.n f es escala de recursos sociales  en social resource scale  fr échelle de ressources sociales  
398 infermeria bàsica ca escolta activa terme pral.n f es escucha activa  en active listening  fr écoute active  
399 material ca escovilló terme pral.n m es escobillón  en écouvillon  fr écouvillon  
400 material ca escovilló terme pral.n m es hisopo  en swab  fr écouvillon  
401 material ca esfigmomanòmetre terme pral.n m ca esfigmòmetre terme pral.n m ca esfigmotonòmetre terme pral.n m ca tensímetre terme pral.n m ca tensiòmetre terme pral.n m es esfigmomanómetro  es tensímetro  es tensiómetro  en sphygmomanometer  en sphygmometer  fr sphygmomanomètre  fr sphygmotensiomètre  fr tensiomètre  
402 material ca esparadrap terme pral.n m es esparadrapo  en adhesive plaster  en adhesive tape  en sticking plaster  fr ruban adhésif  fr sparadrap  
403 infermeria medicoquirúrgica ca espasme terme pral.n m es espasmo  en spasm  fr spasme  
404 material ca espàtules terme pral.n f pl es espátulas  en spatulas  fr spatules  
405 material ca espècul terme pral.n m es espéculo  en speculum  fr spéculum  
406 infermeria comunitària ca esperança de vida terme pral.n f es esperanza de vida  en life expectancy  fr espérance de vie  
407 infermeria comunitària ca esperança de vida en néixer terme pral.n f es esperanza de vida al nacer  en life expectancy at birth  fr espérance de vie à la naissance  
408 material ca espirògraf terme pral.n m es espirógrafo  en spirograph  fr spirographe  
409 material ca espiròmetre terme pral.n m es espirómetro  en spirometer  fr spiromètre  
410 infermeria medicoquirúrgica ca espirometria terme pral.n f es espirometría  en spirometry  fr spirométrie  
411 infermeria maternoinfantil ca espoderaments terme pral.n m pl es pujos  en expulsive pains  fr épreintes  
412 infermeria medicoquirúrgica ca esput terme pral.n m es esputo  en sputum  fr crachat  
413 gestió administrativa ca estàndard terme pral.n m es estándar  en standard  fr standard  
414 fonaments ca estandardització terme pral.n f es estandarización  en standardization  fr standardisation  
415 infermeria medicoquirúrgica ca estat terme pral.n m es estado  en state  fr état  
416 infermeria bàsica ca estat terme pral.n m es estado  en status  fr état  
417 infermeria de salut mental ca estat d'ànim terme pral.n m ca humor sin. compl.n m es estado de ánimo  es humor  en humor  en mood  fr humeur  
418 infermeria maternoinfantil ca esterilitat terme pral.n f es esterilidad  en sterility  fr stérilité  
419 infermeria medicoquirúrgica ca esterilització terme pral.n f es esterilización  en sterilization  fr stérilisation  
420 infermeria maternoinfantil ca esterilització terme pral.n f es esterilización  en sterilization  fr stérilisation  
421 material ca fonendoscopi terme pral.n m ca estetoscopi sin. compl.n m es estetoscopio  en stethoscope  fr stéthoscope  
422 infermeria bàsica ca estimulació terme pral.n f es estimulación  en stimulation  fr stimulation  
423 infermeria medicoquirúrgica ca estoma terme pral.n m es estoma  en stoma  fr stomie  
424 infermeria bàsica ca estrès terme pral.n m es estrés  en stress  fr stress  
425 infermeria de salut mental ca estupor terme pral.n m/f es estupor  en stupor  fr stupeur  
426 ètica i legislació ca ètica terme pral.n f es ética  en ethics  fr éthique  
427 ètica i legislació ca ètica de la cura terme pral.n f es ética del cuidado  en ethics of care  fr éthique des soins  
428 ètica i legislació ca ètica infermera terme pral.n f es ética enfermera  en nursing ethics  fr éthique de l'infirmière  
429 fonaments ca etiqueta diagnòstica terme pral.n f es etiqueta diagnóstica  en diagnostic label  fr intitulé diagnostique  fr titre du diagnostic  
430 fonaments ca etnoinfermeria terme pral.n f es etnoenfermería  en ethnonursing  
431 infermeria de salut mental ca eufòria terme pral.n f es euforia  en euphoria  fr euphorie  
432 ètica i legislació ca eutanàsia terme pral.n f es eutanasia  en euthanasia  fr euthanasie  
433 ètica i legislació ca eutanàsia activa terme pral.n f es eutanasia activa  en active euthanasia  fr euthanasie active  
434 ètica i legislació ca eutanàsia directa terme pral.n f es eutanasia directa  en direct euthanasia  fr euthanasie directe  
435 ètica i legislació ca eutanàsia indirecta terme pral.n f es eutanasia indirecta  en indirect euthanasia  fr euthanasie indirecte  
436 ètica i legislació ca eutanàsia involuntària terme pral.n f es eutanasia involuntaria  en involuntary euthanasia  fr euthanasie involontaire  
437 ètica i legislació ca eutanàsia passiva terme pral.n f es eutanasia pasiva  en passive euthanasia  fr euthanasie passive  
438 ètica i legislació ca eutanàsia voluntària terme pral.n f es eutanasia voluntaria  en voluntary euthanasia  fr euthanasie volontaire  
439 infermeria medicoquirúrgica ca examen terme pral.n m ca exploració sin. compl.n f es examen  es exploración  en examination  en exploration  fr examen  fr exploration  
440 fonaments ca excel·lència professional terme pral.n f es excelencia profesional  en professional excellence  fr excellence professionnelle  
441 fonaments ca execució terme pral.n f es ejecución  en implementation  fr mise en oeuvre  
442 infermeria medicoquirúrgica ca expectoració terme pral.n f es expectoración  en expectoration  fr expectoration  
443 farmacologia ca expectorant terme pral.n m es expectorante  en expectorant  fr expectorant  
444 fonaments ca experiència de salut terme pral.n f es experiencia de salud  en health experience  fr expérience de santé  
445 infermeria medicoquirúrgica ca expiració terme pral.n f es espiración  en expiration  fr expiration  
446 infermeria medicoquirúrgica ca exsudat terme pral.n m es exudado  en exudate  fr exsudat  
447 infermeria medicoquirúrgica ca extracció de sang terme pral.n f es extracción de sangre  en blood collection  en blood sampling  fr prélèvement de sang  fr prise de sang  
448 infermeria comunitària ca factor de risc terme pral.n m es factor de riesgo  en risk factor  fr facteur de risque  
449 fonaments ca factor relacionat terme pral.n m es factor relacionado  en related factor  fr facteur favorisant  
450 gestió administrativa ca facultatiu -iva terme pral.adj es facultativo  
451 farmacologia ca fàrmac terme pral.n m es fármaco  en drug  
452 material ca farmaciola terme pral.n f es botiquín  en first-aid kit  fr trousse de premiers secours  fr trousse de secours  
453 farmacologia ca farmacocinètica terme pral.n f es farmacocinética  en pharmacokinetics  fr pharmacocinétique  
454 farmacologia ca farmacodinàmica terme pral.n f ca farmacodinàmia sin. compl.n f es farmacodinámica  en pharmacodynamics  fr pharmacodynamie  
455 infermeria medicoquirúrgica ca febre terme pral.n f ca hipertèrmia sin. compl.n f es fiebre  es hipertermia  en fever  en hyperthermia  fr fièvre  fr hyperthermie  
456 infermeria medicoquirúrgica ca fecaloma terme pral.n m ca fecàlit sin. compl.n m es fecalito  es fecaloma  en fecalith  en fecaloma  fr fécalome  
457 infermeria maternoinfantil ca fecundació terme pral.n f es fecundación  en fecundation  fr fécondation  
458 infermeria maternoinfantil ca fecundació in vitro terme pral.n f ca fecundació externa sin. compl.n f ca FIV siglan f es fecundación in vitro  es FIV  en in vitro fertilization  en IVF  fr fécondation in vitro  fr FIV  
459 fonaments ca fenomen terme pral.n m es fenómeno  en phenomenon  fr phénomène  
460 fonaments ca fenomenologia terme pral.n f es fenomenología  en phenomenology  fr phénoménologie  
461 infermeria medicoquirúrgica ca ferida terme pral.n f es herida  en wound  fr blessure  fr plaie  
462 infermeria maternoinfantil ca fertilitat terme pral.n f es fertilidad  en fertility  fr fertilité  
463 material ca fèrula terme pral.n f es férula  en splint  fr attelle  
464 infermeria maternoinfantil ca fetus terme pral.n m es feto  en fetus  en foetus  fr foetus  
465 fonaments ca fiabilitat terme pral.n f es fiabilidad  en reliability  fr fiabilité  
466 farmacologia ca fibrinolític terme pral.n m ca trombolític terme pral.n m es fibrinolítico  es trombolítico  en fibrinolitic  en thrombolytic  fr fibrinolytique  fr thrombolytique  
467 fonaments ca filosofia terme pral.n f es filosofía  en philosophy  fr philosophie  
468 infermeria maternoinfantil ca fimosi terme pral.n f es fimosis  en phimosis  fr phimosis  
469 infermeria medicoquirúrgica ca fissura terme pral.n f es fisura  en fissure  fr fissure  
470 infermeria medicoquirúrgica ca fístula arteriovenosa terme pral.n f es fístula arteriovenosa  en arteriovenous fistula  fr fistule artérioveineuse  
471 infermeria medicoquirúrgica ca venòclisi terme pral.n f ca flebòclisi sin. compl.n f es fleboclisis  es venoclisis  en phleboclysis  en venoclysis  fr phléboclyse  fr venoclyse  
472 infermeria maternoinfantil ca fluix terme pral.n m es flujo  en flux  fr flux  
473 infermeria maternoinfantil ca menstruació terme pral.n f ca fluix menstrual sin. compl.n m ca regla sin. compl.n f es menstruación  es regla  en menstruation  fr menstruation  fr règles  
474 infermeria medicoquirúrgica ca fluoroscòpia terme pral.n f ca radioscòpia terme pral.n f es fluoroscopia  es radioscopia  en fluoroscopy  en radioscopy  fr radioscopie  
475 infermeria de salut mental ca fòbia terme pral.n f es fobia  en phobia  fr phobie  
476 material ca fona terme pral.n f es fronda  en four-tailed bandage  fr fronde  
477 material ca fòrceps terme pral.n m ca fòrceps obstètric sin. compl.n m es fórceps  en obstetrical forceps  fr forceps  
478 farmacologia ca forma farmacèutica terme pral.n f ca forma galènica sin. compl.n f es forma farmacéutica  es forma galénica  en dosage form  en pharmaceutical form  fr forme galénique  fr forme pharmaceutique  
479 infermeria geriàtrica ca fragilitat terme pral.n f es fragilidad  en fragility  fr fragilité  
480 infermeria bàsica ca frega terme pral.n f es friega  en massage  fr friction  
481 infermeria medicoquirúrgica ca freqüència cardíaca terme pral.n f es frecuencia cardíaca  en heart rate  fr fréquence cardiaque  
482 infermeria medicoquirúrgica ca freqüència respiratòria terme pral.n f es frecuencia respiratoria  en respiration rate  fr fréquence respiratoire  
483 infermeria de salut mental ca fuga d'idees terme pral.n f es fuga de ideas  en flight of ideas  fr fuite des idées  
484 infermeria comunitària ca grup d'ajuda mútua terme pral.n m ca GAM siglan m es grupo de ayuda mutua  en self-help group  fr groupe d'aide mutuelle  fr groupe d'entraide  
485 material ca gambera terme pral.n f es pantorrillera  en calf support  fr attelle de jambe  
486 material ca gasa terme pral.n f es gasa  en gauze  fr gaze  
487 infermeria medicoquirúrgica ca gasometria terme pral.n f es gasometría  en gasometry  fr gazométrie  
488 fonaments ca generalització terme pral.n f es generalización  en generalization  fr généralisation  
489 fonaments ca genograma terme pral.n m es genograma  en genogram  fr génogramme  
490 infermeria geriàtrica ca gerontòleg | gerontòloga terme pral.n m, f es gerontólogo | gerontóloga  en gerontologist  fr gérontologiste  fr gérontologue  
491 infermeria geriàtrica ca gerontologia terme pral.n f es gerontología  en gerontology  fr gérontologie  
492 gestió administrativa ca gestió clínica terme pral.n f es gestión clínica  en clinical management  fr gestion clinique  
493 infermeria comunitària ca gestió de casos terme pral.n f es gestión de casos  es manejo de casos  en case management  fr gestion de cas  fr prise en charge  
494 gestió administrativa ca gestió de cures infermeres terme pral.n f es gestión de cuidados enfermeros  en nursing care management  fr gestion de soins infirmiers  
495 material ca glucòmetre terme pral.n m es glucómetro  en blood glucose meter  fr glucomètre  
496 gestió administrativa ca gràfic terme pral.n m es gráfico  en chart  fr graphique  
497 infermeria medicoquirúrgica ca grup sanguini terme pral.n m es grupo sanguíneo  en blood group  fr groupe sanguin  
498 material ca guix terme pral.n m es yeso  en plaster  fr plâtre  
499 infermeria medicoquirúrgica ca hàbit terme pral.n m es hábito  en habit  fr habitus  
500 infermeria comunitària ca història clínica orientada a problemes terme pral.n f ca HCOP siglan f es historia clínica orientada a problemas  en problem-oriented medical record  fr dossier médical d'identification des problèmes  
501 infermeria medicoquirúrgica ca hemocultiu terme pral.n m es hemocultivo  en blood culture  en hemoculture  fr hémoculture  
502 infermeria medicoquirúrgica ca hemodiàlisi terme pral.n f es hemodiálisis  en haemodialysis  en hemodialysis  fr hémodialyse  
503 infermeria medicoquirúrgica ca hemoptisi terme pral.n f es hemoptisis  en hemoptysis  fr hémoptysie  
504 infermeria medicoquirúrgica ca hemorràgia terme pral.n f es hemorragia  en bleeding  en haemorrhage  fr hémorragie  
505 infermeria medicoquirúrgica ca hemostàsia terme pral.n f es hemostasia  en haemostasis  en hemostasia  en hemostasis  fr hémostase  fr hémostasie  
506 infermeria medicoquirúrgica ca heparina terme pral.n f es heparina  en heparin  fr héparine  
507 infermeria medicoquirúrgica ca heparinització terme pral.n f es heparinización  en heparinization  fr héparinisation  
508 infermeria maternoinfantil ca hidramni terme pral.n m es hidramnios  en hydramnion  en hydramnios  en polyhydramnios  fr hydramnios  
509 infermeria bàsica ca higiene terme pral.n f es higiene  en hygiene  fr hygiène  
510 infermeria de salut mental ca salut mental terme pral.n f ca higiene mental sin. compl.n f es higiene mental  es salud mental  en mental health  en mental hygiene  fr santé mentale  
511 infermeria medicoquirúrgica ca higienització terme pral.n f es higienización  en hygienization  fr hygiénisation  
512 infermeria maternoinfantil ca hipermenorrea terme pral.n f ca menorràgia sin. compl.n f es hipermenorrea  es menorragia  en hypermenorrhea  en menorrhagia  fr hyperménorrhée  fr ménorragie  
513 infermeria medicoquirúrgica ca hipertensió terme pral.n f es hipertensión  en hypertension  fr hypertension  
514 infermeria medicoquirúrgica ca hipertensió arterial terme pral.n f es hipertensión arterial  en arterial hypertension  en high blood pressure  fr hypertension artérielle  
515 infermeria medicoquirúrgica ca hiperventilació terme pral.n f es hiperventilación  en hyperventilation  fr hyperventilation  
516 farmacologia ca hipnòtic terme pral.n m ca somnífer sin. compl.n m es hipnótico  es somnífero  en hypnotic  fr hypnotique  fr somnifère  
517 infermeria maternoinfantil ca hipomenorrea terme pral.n f es hipomenorrea  en hypomenorrhea  fr hypoménorrhée  
518 infermeria medicoquirúrgica ca hipotensió terme pral.n f es hipotensión  en hypotension  fr hypotension  
519 infermeria medicoquirúrgica ca hipotensió arterial terme pral.n f es hipotensión arterial  en arterial hypotension  en low blood pressure  fr hypotension artérielle  
520 infermeria medicoquirúrgica ca hipotèrmia terme pral.n f es hipotermia  en hypothermia  fr hypothermie  
521 fonaments ca hipòtesi terme pral.n f es hipótesis  en hypothesis  fr hypothèse  
522 fonaments ca hipòtesi alternativa terme pral.n f es hipótesis alternativa  en alternative hypothesis  fr hypothèse alternative  
523 fonaments ca hipòtesi nul·la terme pral.n f ca hipòtesi contrastada sin. compl.n f es hipótesis contrastada  es hipótesis nula  en null hypothesis  fr hypothèse nulle  
524 fonaments ca hipòtesi diagnòstica terme pral.n f es hipótesis diagnóstica  en diagnostic hypothesis  fr hypothèse diagnostique  
525 infermeria medicoquirúrgica ca hipoventilació terme pral.n f es hipoventilación  en hypoventilation  fr hypoventilation  
526 infermeria medicoquirúrgica ca histamina terme pral.n f es histamina  en histamine  fr histamine  
527 infermeria comunitària ca història clínica terme pral.n f es historia clínica  en case history  en case report  fr histoire clinique  fr histoire médicale  
528 infermeria comunitària ca història clínica infermera terme pral.n f es historia clínica de enfermería  en nursing case history  en nursing case report  fr dossier de soins infirmiers  
529 fonaments ca holisme terme pral.n m es holismo  en holism  fr holisme  
530 infermeria bàsica ca homeopatia terme pral.n f es homeopatía  en homeopathy  en homoeopathy  fr homéopathie  
531 gestió administrativa ca hospital terme pral.n m es hospital  en hospital  fr hôpital  
532 infermeria medicoquirúrgica ca hoste terme pral.n m ca hostatger sin. compl.n m es hospedador  es hospedante  es hospedero  es huésped  en host  fr hôte  
533 infermeria medicoquirúrgica ca ileostomia terme pral.n f es ileostomía  en ileostomy  fr iléostomie  
534 infermeria de salut mental ca il·lusió terme pral.n f es ilusión  en illusion  fr illusion  
535 infermeria comunitària ca immunització terme pral.n f es inmunización  en immunization  fr immunisation  
536 farmacologia ca immunosupressor terme pral.n m ca immunodepressor sin. compl.n m es inmunodepresor  es inmunosupresor  en immunodepressant  en immunosuppressant  fr immunodépresseur  fr immunosuppresseur  
537 infermeria medicoquirúrgica ca implant terme pral.n m es implante  en implant  fr implant  
538 infermeria de salut mental ca impotència terme pral.n f es impotencia  en impotence  en powerlessness  fr impuissance  
539 ètica i legislació ca imprudència terme pral.n f es imprudencia  en imprudence  fr imprudence  
540 infermeria comunitària ca incidència terme pral.n f es incidencia  en incidence  fr incidence  
541 infermeria medicoquirúrgica ca incisió terme pral.n f es incisión  en incision  fr incision  
542 infermeria bàsica ca incontinència terme pral.n f es incontinencia  en incontinence  fr incontinence  
543 material ca incubadora terme pral.n f es incubadora  en incubator  fr couveuse  fr incubateur  
544 fonaments ca independència terme pral.n f es independencia  en independence  fr indépendance  
545 infermeria bàsica ca índex terme pral.n m es índice  en index  fr indice  fr taux  
546 infermeria geriàtrica ca índex d'envelliment terme pral.n m es índice de envejecimiento  en aging index  fr taux de vieillissement  
547 infermeria comunitària ca índex de Barthel terme pral.n m es índice de Barthel  en Barthel index  fr indice de Barthel  
548 infermeria bàsica ca índex de dependència global terme pral.n m es índice de dependencia global  en dependency ratio  fr indice de dépendance  
549 infermeria geriàtrica ca índex de Katz terme pral.n m es índice de Katz  en Katz index  fr indice de Katz  
550 infermeria comunitària ca índex de Lawton i Brody terme pral.n m es escala de Lawton y Brody  en Lawton and Brody scale  fr échelle de Lawton et Brody  
551 infermeria geriàtrica ca índex de sobreenvelliment terme pral.n m es índice de sobreenvejecimiento  
552 infermeria comunitària ca indicador terme pral.n m es indicador  en indicator  fr indicateur  
553 fonaments ca indicador de conducta terme pral.n m es indicador de conducta  en behavioral indicator  fr indicateur de comportement  
554 infermeria maternoinfantil ca inducció del part terme pral.n f es inducción del parto  en induction of labor  en labor induction  fr déclenchement artificiel du travail  
555 farmacologia ca inductor enzimàtic terme pral.n m es inductor enzimático  en enzyme inducer  fr inducteur enzymatique  
556 infermeria bàsica ca infància terme pral.n f es infancia  en childhood  fr enfance  
557 infermeria medicoquirúrgica ca infecció terme pral.n f es infección  en infection  fr infection  
558 infermeria medicoquirúrgica ca infecció nosocomial terme pral.n f ca infecció hospitalària sin. compl.n f es infección hospitalaria  es infección nosocomial  en hospital-acquired infection  en nosocomial infection  fr hospitalisme infectieux  fr infection nosocomiale  
559 fonaments ca infermer | infermera terme pral.n m, f ca professional infermer | professional infermera terme pral.n m, f es enfermero | enfermera  en nurse  fr infirmier | infirmière  
560 infermeria bàsica ca infermer -a terme pral.adj es enfermero  en nursing  fr infirmier  
561 fonaments ca infermeria terme pral.n f es enfermería  en nursing  fr sciences infirmières  
562 infermeria maternoinfantil ca infertilitat terme pral.n f es infertilidad  en infertility  fr infécondité  fr infertilité  
563 infermeria medicoquirúrgica ca infiltració terme pral.n f es infiltración  en infiltration  fr infiltration  
564 infermeria medicoquirúrgica ca inflamació terme pral.n f es inflamación  en inflammation  fr inflammation  
565 infermeria medicoquirúrgica ca infusió terme pral.n f es infusión  en infusion  fr infusion  
566 infermeria medicoquirúrgica ca ingesta terme pral.n f es ingesta  en ingesta  en intake  fr ingesta  
567 infermeria medicoquirúrgica ca inhalació terme pral.n f es inhalación  en inhalation  fr inhalation  
568 material ca inhalador terme pral.n m es inhalador  en inhalator  en inhaler  fr inhalateur  
569 farmacologia ca injecció terme pral.n f es inyección  en injection  fr injection  
570 infermeria medicoquirúrgica ca injecció terme pral.n f es inyección  en injection  fr injection  fr piqûre  
571 farmacologia ca inotrop terme pral.n m es inotropo  en inotrope  fr inotrope  
572 infermeria de salut mental ca inquietud terme pral.n f es inquietud  en worry  fr inquiétude  
573 infermeria maternoinfantil ca inseminació artificial terme pral.n f es inseminación artificial  en artificial insemination  fr insémination artificielle  
574 infermeria de salut mental ca insomni terme pral.n m es insomnio  en insomnia  fr insomnie  
575 infermeria medicoquirúrgica ca inspecció terme pral.n f es inspección  en inspection  fr inspection  
576 infermeria medicoquirúrgica ca inspiració terme pral.n f es inspiración  en inspiration  fr inspiration  
577 material ca inspiròmetre terme pral.n m es inspirómetro  en inspirometer  fr inspiromètre  
578 infermeria medicoquirúrgica ca instil·lació terme pral.n f es instilación  en instillation  fr instillation  
579 infermeria medicoquirúrgica ca insuflació terme pral.n f es insuflación  en insufflation  fr insufflation  
580 fonaments ca integració terme pral.n f es integración  en integration  fr intégration  
581 fonaments ca integritat terme pral.n f es integridad  en integrity  fr intégrité  
582 fonaments ca interacció terme pral.n f es interacción  en interaction  fr interaction  
583 fonaments ca interdisciplinarietat terme pral.n f es interdisciplinariedad  en interdisciplinarity  fr interdisciplinarité  
584 fonaments ca intervenció infermera terme pral.n f es intervención de enfermería  es intervención enfermera  en nursing intervention  fr acte de soins infirmiers  fr intervention infirmière  
585 ètica i legislació ca intimitat terme pral.n f es intimidad  en intimacy  en privacy  fr intimité  
586 farmacologia ca intolerància terme pral.n f es intolerancia  en intolerance  fr intolérance  
587 fonaments ca intradisciplinarietat terme pral.n f es intradisciplinariedad  en intradisciplinarity  fr intradisciplinarité  
588 infermeria medicoquirúrgica ca intubació terme pral.n f es intubación  en intubation  fr intubation  
589 infermeria comunitària ca invalidesa terme pral.n f es invalidez  en invalidism  fr invalidité  
590 infermeria medicoquirúrgica ca invasió terme pral.n f es invasión  en invasion  fr invasion  
591 infermeria medicoquirúrgica ca invasió terme pral.n f es invasión  en invasion  fr invasion  
592 fonaments ca recerca terme pral.n f ca investigació sin. compl.n f es investigación  en research  fr recherche  
593 infermeria medicoquirúrgica ca irrigació terme pral.n f es irrigación  en irrigation  fr irrigation  
594 fonaments ca judici clínic terme pral.n m es juicio clínico  en clinical judgement  fr jugement clinique  
595 ètica i legislació ca justícia terme pral.n f es justicia  en justice  fr justice  
596 infermeria maternoinfantil ca lanugen terme pral.n m es lanugo  en lanugo  fr lanugo  
597 infermeria comunitària ca període de latència terme pral.n m ca latència sin. compl.n f es latencia  es período de latencia  en latency  en latency period  fr latence  fr période de latence  
598 farmacologia ca laxant terme pral.n m es laxante  en laxative  fr laxatif  
599 infermeria medicoquirúrgica ca lesió terme pral.n f es lesión  en lesion  fr lésion  
600 fonaments ca lideratge terme pral.n m es liderato  en leadership  fr leadership  
601 infermeria maternoinfantil ca líquid amniòtic terme pral.n m ca líquid àmnic sin. compl.n m es líquido amniótico  en amniotic fluid  fr liquide amniotique  
602 infermeria medicoquirúrgica ca lividesa terme pral.n f es lividez  en lividity  en livor  fr lividité  
603 infermeria medicoquirúrgica ca úlcera terme pral.n f ca llaga sin. compl.n f ca nafra sin. compl.n f es llaga  es úlcera  es ulceración  en ulcer  en ulceration  fr ulcération  fr ulcère  
604 gestió administrativa ca llitera terme pral.n f es camilla  en litter  en stretcher  fr brancard  fr civière  
605 infermeria de salut mental ca lucidesa terme pral.n f es lucidez  en lucidity  fr lucidité  
606 infermeria bàsica ca maduresa terme pral.n f es madurez  en maturity  fr maturité  
607 infermeria bàsica ca malalt | malalta terme pral.n m, f es enfermo | enferma  en ill  en sick  fr malade  
608 infermeria medicoquirúrgica ca malaltia terme pral.n f es enfermedad  en disease  en illness  en malady  en sickness  fr maladie  
609 infermeria medicoquirúrgica ca malestar terme pral.n m es malestar  en malaise  fr malaise  
610 infermeria medicoquirúrgica ca malnutrició terme pral.n f es malnutrición  en malnutrition  fr malnutrition  
611 infermeria de salut mental ca maltractament terme pral.n m es maltrato  en abuse  en maltreatment  fr maltraitance  fr mauvais traitement  
612 material ca mandrí terme pral.n m es mandril  en mandrin  fr mandrin  
613 fonaments ca manifestació d'independència terme pral.n f es manifestación de independencia  en manifestation of independence  fr manifestation d'indépendance  
614 fonaments ca manifestació de dependència terme pral.n f es manifestación de dependencia  en manifestation of dependence  fr manifestation de dépendance  
615 material ca manòmetre terme pral.n m es manómetro  en manometer  fr manomètre  
616 material ca manta isotèrmica terme pral.n f es manta isotérmica  en first-aid blanket  en isothermal blanket  fr couverture de survie  
617 fonaments ca mapa de cures terme pral.n m es mapa de cuidados  en care map  fr carte de soins  
618 infermeria medicoquirúrgica ca mareig terme pral.n m es mareo  en dizziness  en giddiness  fr mal au coeur  
619 farmacologia ca marge terapèutic terme pral.n m es margen terapéutico  en therapeutic range  fr marge thérapeutique  
620 material ca màscara terme pral.n f ca mascareta sin. compl.n f es máscara  es mascarilla  en mask  fr masque  
621 infermeria maternoinfantil ca úter terme pral.n m ca matriu sin. compl.n f es matriz  es útero  en uterus  en womb  fr matrice  fr utérus  
622 farmacologia ca mecanisme d'acció terme pral.n m es mecanismo de acción  en mechanism of action  fr mécanisme d'action  
623 fonaments ca medi ambient terapèutic terme pral.n m es medio ambiente terapéutico  en therapeutic environment  en therapeutic milieu  fr environnement thérapeutique  fr milieu thérapeutique  
624 infermeria medicoquirúrgica ca medi de cultiu terme pral.n m es medio de cultivo  en culture medium  fr milieu de culture  
625 farmacologia ca medicament terme pral.n m es medicamento  en drug  fr médicament  
626 infermeria de salut mental ca memòria terme pral.n f es memoria  en memory  fr mémoire  
627 infermeria maternoinfantil ca menarquia terme pral.n f es menarquia  en menarche  fr ménarche  fr ménarque  
628 infermeria maternoinfantil ca menopausa terme pral.n f es menopausia  en menopause  fr ménopause  
629 infermeria maternoinfantil ca menorrea terme pral.n f es menorrea  en menorrhea  en menorrhoea  fr ménorrhée  
630 infermeria medicoquirúrgica ca metabolisme terme pral.n m es metabolismo  en metabolism  fr métabolisme  
631 farmacologia ca metabolisme de primer pas terme pral.n m es metabolismo de primer paso  en first-pass metabolism  fr métabolisme de premier passage  
632 fonaments ca metanàlisi terme pral.n f es metanálisis  en meta-analysis  fr méta-analyse  
633 fonaments ca metaparadigma terme pral.n m es metaparadigma  en metaparadigm  fr métaparadigme  
634 fonaments ca metateoria terme pral.n f es metateoría  en metatheory  fr métathéorie  
635 infermeria maternoinfantil ca mètode cangur terme pral.n m es método canguro  en kangaroo care  fr méthode kangourou  
636 fonaments ca mètode científic terme pral.n m es método científico  en scientific method  fr méthode scientifique  
637 infermeria bàsica ca mobilització terme pral.n f es movilización  en mobilization  fr mobilisation  
638 fonaments ca model terme pral.n m es modelo  en model  fr modèle  
639 fonaments ca model conceptual terme pral.n m es modelo conceptual  en conceptual model  fr modèle conceptuel  
640 material ca monitor terme pral.n m es monitor  en monitor  fr moniteur  
641 infermeria medicoquirúrgica ca monitoratge terme pral.n m es monitorización  en monitoring  fr monitorage  
642 infermeria comunitària ca morbiditat terme pral.n f es morbilidad  en morbidity  fr morbidité  
643 ètica i legislació ca mort digna terme pral.n f es muerte digna  en death with dignity  fr mort digne  
644 infermeria medicoquirúrgica ca mort sobtada terme pral.n f es muerte súbita  en sudden death  fr mort subite  
645 infermeria comunitària ca mostra terme pral.n f es muestra  en sample  fr échantillon  
646 infermeria medicoquirúrgica ca mostra terme pral.n f es muestra  en sample  fr échantillon  fr spécimen  
647 fonaments ca motivació terme pral.n f es motivación  en motivation  fr motivation  
648 infermeria maternoinfantil ca nadó terme pral.n m ca nounat |nounada sin. compl.n m, f es neonato | neonata  es recién nacido | recién nacida  en newborn  fr nouveau-né| nouveau-née  
649 infermeria maternoinfantil ca nadó a terme terme pral.n m es neonato a término  es recién nacido a término  en full-term infant  fr enfant à terme  
650 infermeria maternoinfantil ca nadó postterme terme pral.n m es neonato postérmino  es recién nacido postérmino  en post-term infant  fr enfant né après terme  fr enfant post-terme  
651 infermeria maternoinfantil ca nadó preterme terme pral.n m es neonato pretérmino  es recién nacido pretérmino  en pre-term infant  fr enfant né avant terme  fr enfant préterme  
652 farmacologia ca narcòtic terme pral.n m es narcótico  en narcotic  fr narcotique  
653 infermeria medicoquirúrgica ca nàusea terme pral.n f ca nàusees terme pral.n f pl es náusea  en nausea  fr nausée  
654 fonaments ca necessitat bàsica terme pral.n f es necesidad básica  en basic need  fr besoin fondamental  
655 ètica i legislació ca negligència terme pral.n f es negligencia  en negligence  fr négligence  
656 infermeria comunitària ca nivell assistencial terme pral.n m es nivel asistencial  en level of care  fr niveau de soins  
657 ètica i legislació ca no-maleficència terme pral.n f es no maleficencia  en nonmaleficence  fr non-malfaisance  
658 infermeria medicoquirúrgica ca nutrició terme pral.n f es nutrición  en nutrition  fr nutrition  
659 infermeria medicoquirúrgica ca nutrició enteral terme pral.n f es nutrición enteral  en enteral nutrition  fr nutrition entérale  
660 infermeria medicoquirúrgica ca nutrició parenteral terme pral.n f es nutrición parenteral  en parenteral nutrition  fr nutrition parentérale  
661 infermeria medicoquirúrgica ca nutrient terme pral.n m es nutriente  en nutrient  en nutriment  fr nutriment  
662 infermeria medicoquirúrgica ca obesitat terme pral.n f es obesidad  en obesity  fr obésité  
663 ètica i legislació ca objecció de consciència terme pral.n f es objeción de conciencia  en conscientious objection  fr objection de conscience  
664 fonaments ca objectiu de cura terme pral.n m es objetivo del cuidado  en aim of care  fr objectif des soins  
665 fonaments ca observació terme pral.n f es observación  en observation  fr observation  
666 infermeria maternoinfantil ca oligohidramni terme pral.n m ca oligoamni sin. compl.n m es oligoamnios  es oligohidramnios  en oligohydramnios  fr oligoamnios  
667 infermeria maternoinfantil ca oligomenorrea terme pral.n f es oligomenorrea  en oligomenorrhea  fr oligoménorrhée  
668 fonaments ca ontologia terme pral.n f es ontología  en ontology  fr ontologie  
669 material ca orinal pla terme pral.n m es chata  es cuña  es silleta  en bed pan  fr bassin de llit  
670 ètica i legislació ca ortotanàsia terme pral.n f es ortotanasia  en orthothanasia  fr orthothanasie  
671 infermeria medicoquirúrgica ca ostomia terme pral.n f es ostomía  en ostomy  fr stomie  
672 material ca otoscopi terme pral.n m es otoscopio  en otoscope  fr otoscope  
673 infermeria medicoquirúrgica ca otoscòpia terme pral.n f es otoscopia  en otoscopy  fr otoscopie  
674 infermeria maternoinfantil ca ovulació terme pral.n f es ovulación  en ovulation  fr ovulation  
675 infermeria medicoquirúrgica ca oxigenació terme pral.n f es oxigenación  en oxygenation  fr oxygénation  
676 infermeria bàsica ca pacient terme pral.n m es paciente  en patient  fr patient  
677 infermeria medicoquirúrgica ca palpació terme pral.n f es palpación  en palpation  fr palpation  
678 infermeria medicoquirúrgica ca palpitació terme pral.n f es palpitación  en palpitation  fr palpitation  
679 infermeria comunitària ca pandèmia terme pral.n f es pandemia  en pandemic  fr pandémie  
680 infermeria de salut mental ca pànic terme pral.n m es pánico  en panic  fr panique  
681 material ca paper reactiu terme pral.n m es tira reactiva  en dipstick  fr bandelette réactive  
682 fonaments ca paradigma terme pral.n m es paradigma  en paradigm  fr paradigme  
683 infermeria medicoquirúrgica ca paràlisi terme pral.n f es parálisis  en paralysis  fr paralysie  
684 infermeria medicoquirúrgica ca parèsia terme pral.n f es paresia  en paresis  fr parésie  
685 infermeria medicoquirúrgica ca parestèsia terme pral.n f es parestesia  en paresthesia  fr paresthésie  
686 infermeria maternoinfantil ca part terme pral.n m es parto  en delivery  fr accouchement  
687 infermeria maternoinfantil ca part a terme terme pral.n m es parto a término  en full-term delivery  en term delivery  fr accouchement à terme  
688 infermeria maternoinfantil ca part distòcic terme pral.n m es parto distócico  en dystocic delivery  fr dystocie  
689 infermeria maternoinfantil ca part eutòcic terme pral.n m es parto eutócico  en eutocic delivery  fr eutocie  
690 infermeria maternoinfantil ca part induït terme pral.n m es parto artificial  es parto inducido  es parto provocado  en induced labor  fr accouchement provoqué  
691 infermeria maternoinfantil ca part postterme terme pral.n m es parto postérmino  en post-term delivery  fr accouchement après terme  fr accouchement post-terme  
692 infermeria maternoinfantil ca part preterme terme pral.n m es parto pretérmino  en pre-term delivery  fr accouchement avant terme  fr accouchement préterme  
693 infermeria maternoinfantil ca partera terme pral.n f es parturienta  en parturient  fr parturiente  
694 farmacologia ca pastilla terme pral.n f es pastilla  en lozenge  fr pastille  fr tablette  
695 infermeria medicoquirúrgica ca patogen -ògena terme pral.adj es patógeno  en pathogenic  fr pathogène  
696 infermeria medicoquirúrgica ca patogènia terme pral.n f es patogenia  en pathogenesis  en pathogeny  fr pathogénie  
697 infermeria medicoquirúrgica ca patologia terme pral.n f es patología  en pathology  fr pathologie  
698 fonaments ca patró funcional de salut terme pral.n m es patrón funcional de salud  en functional health pattern  fr mode fonctionnel de santé  
699 material ca pegat terme pral.n m es parche  en patch  fr pièce  fr timbre  
700 infermeria de salut mental ca percepció terme pral.n f es percepción  en perception  fr perception  
701 infermeria medicoquirúrgica ca percussió terme pral.n f es percusión  en percussion  fr percussion  
702 infermeria maternoinfantil ca pèrdues terme pral.n f pl es pérdida  en loss  fr pertes  
703 infermeria medicoquirúrgica ca perfusió terme pral.n f es perfusión  en perfusion  fr perfusion  
704 infermeria comunitària ca període d'incubació terme pral.n m es período de incubación  en incubation period  fr période d'incubation  
705 fonaments ca persona terme pral.n f es persona  en person  fr personne  
706 infermeria bàsica ca persona atesa terme pral.n f es persona atendida  fr personne assistée  
707 fonaments ca perspectiva terme pral.n f es perspectiva  en perspective  fr perspective  
708 fonaments ca pla de cures infermeres terme pral.n m ca pla d'atenció d'infermeria sin. compl.n m ca pla de cures sin. compl.n m es plan de cuidados enfermeros  en nursing care plan  fr plan de soins infirmiers  
709 gestió administrativa ca pla de tractament terme pral.n m es plan de tratamiento  en treatment plan  en treatment planning  fr plan de traitement  
710 farmacologia ca placebo terme pral.n m es placebo  en placebo  fr placebo  fr placébo  
711 fonaments ca planificació terme pral.n f es planificación  en planning  fr planification  
712 farmacologia ca polimedicació terme pral.n f es polifarmacia  es polimedicación  en polypharmacy  en polypragmasy  fr polymédication  fr polypharmacie  fr polypragmasie  
713 infermeria maternoinfantil ca polimenorrea terme pral.n f ca polimènia sin. compl.n f es epimenorrea  es polimenorrea  en epimenorrhea  en polymenorrhea  fr polyménorrhée  
714 infermeria medicoquirúrgica ca pols terme pral.n m es pulso  en pulse  fr pouls  
715 farmacologia ca pomada terme pral.n f es pomada  en ointment  fr pommade  
716 infermeria maternoinfantil ca puerperi terme pral.n m ca postpart sin. compl.n m es posparto  es puerperio  en postpartum  en puerperium  fr post-partum  fr puerpéralité  
717 fonaments ca postulat terme pral.n m es postulado  en postulate  fr postulat  
718 infermeria maternoinfantil ca prepart terme pral.n m es preparto  en antepartum  fr ante partum  
719 ètica i legislació ca presa de decisions ètiques terme pral.n f es toma de decisiones éticas  en ethical decision-making  fr prise de décision éthique  
720 gestió administrativa ca prescripció infermera terme pral.n f es prescripción enfermera  en nursing prescription  fr prescription infirmière  
721 infermeria medicoquirúrgica ca pressió arterial terme pral.n f ca pressió sanguínia sin. compl.n f ca tensió arterial sin. compl.n f ca tensió sanguínia sin. compl.n f es presión arterial  es presión sanguínea  es tensión arterial  en arterial blood pressure  en arterial pressure  en blood pressure  fr pression artérielle  fr pression sanguine  fr tension artérielle  
722 infermeria comunitària ca prevalença terme pral.n f es prevalencia  en prevalence  fr prévalence  
723 infermeria comunitària ca prevenció terme pral.n f es prevención  en prevention  fr prévention  
724 infermeria comunitària ca prevenció de riscos laborals terme pral.n f es prevención de riesgos laborales  en occupational risk prevention  fr prévention des risques au travail  fr prévention des risques professionnels  
725 infermeria medicoquirúrgica ca primers auxilis terme pral.n m pl es primeros auxilios  en first aid  fr premiers secours  fr premiers soins  
726 fonaments ca principi terme pral.n m es principio  en principle  fr principe  
727 farmacologia ca principi actiu terme pral.n m es principio activo  en active principle  fr principe actif  
728 ètica i legislació ca privacitat terme pral.n f ca privadesa terme pral.n f es intimidad  es privacidad  en privacy  fr confidentialité  
729 fonaments ca problema d'autonomia terme pral.n m es problema de autonomía  en autonomy problem  fr problème d'autonomie  
730 fonaments ca problema d'independència terme pral.n m es problema de independencia  en independence problem  
731 fonaments ca problema d'infermeria terme pral.n m es problema de enfermería  en nursing problem  fr problème de soins infirmiers  
732 fonaments ca problema de col·laboració terme pral.n m ca problema interdependent terme pral.n m es problema de colaboración  es problema interdependiente  en collaborative problem  fr problème de collaboration  
733 fonaments ca problema de salut terme pral.n m es problema de salud  en health problem  fr problème de santé  
734 fonaments ca procediment infermer terme pral.n m es procedimiento de enfermería  es procedimiento enfermero  en nursing procedure  fr technique de soins  
735 fonaments ca procés diagnòstic terme pral.n m es proceso diagnóstico  en diagnostic process  fr démarche diagnostique  
736 fonaments ca procés infermer terme pral.n m es proceso de enfermería  es proceso enfermero  en nursing process  fr démarche de soins infirmiers  
737 gestió administrativa ca programació terme pral.n f es programación  en programming  fr programmation  
738 infermeria comunitària ca promoció de la salut terme pral.n f es promoción de la salud  en health promotion  fr promotion de la santé  
739 fonaments ca pronòstic terme pral.n m es pronóstico  en prognosis  fr pronostic  
740 fonaments ca proposició terme pral.n f es proposición  en proposition  fr proposition  
741 fonaments ca protocol terme pral.n m es protocolo  en protocol  fr protocole  
742 infermeria medicoquirúrgica ca prova encreuada terme pral.n f ca prova de compatibilitat sin. compl.n f es prueba cruzada  es prueba de compatibilidad  en compatibility test  en cross-match  fr épreuve croisée  fr épreuve de compatibilité  
743 infermeria medicoquirúrgica ca pseudomenstruació terme pral.n f es pseudomenstruación  es seudomenstruación  en pseudomenstruation  fr pseudomenstruation  
744 farmacologia ca psicofàrmac terme pral.n m ca psicòtrop sin. compl.n m es psicofármaco  es psicótropo  en psychotropic drug  fr psychotrope  
745 infermeria maternoinfantil ca pubarquia terme pral.n f es pubarquia  en pubarche  fr pubarche  
746 infermeria bàsica ca pubertat terme pral.n f es pubertad  en puberty  fr puberté  
747 infermeria bàsica ca pubertat precoç terme pral.n f es pubertad precoz  en precocious puberty  fr puberté précoce  
748 infermeria bàsica ca pubertat retardada terme pral.n f es pubertad tardía  en delayed puberty  fr retard pubertaire  
749 infermeria maternoinfantil ca puèrpera terme pral.n f es puérpera  en puerpera  
750 material ca pulsioxímetre terme pral.n m es pulsioxímetro  en pulse oximeter  fr oxymètre de pouls  fr sphygmo-oxymètre  
751 infermeria medicoquirúrgica ca punció terme pral.n f es punción  en puncture  fr ponction  
752 material ca punt de sutura terme pral.n m ca punt sin. compl.n m es punto  es punto de sutura  en stitch  fr point de suture  
753 farmacologia ca purgant terme pral.n m es purgante  en purgative  fr purgatif  
754 infermeria medicoquirúrgica ca pus terme pral.n m es pus  en pus  fr pus  
755 infermeria medicoquirúrgica ca quadre clínic terme pral.n m es cuadro clínico  en clinical pattern  en clinical picture  en clinical presentation  fr tableau clinique  
756 infermeria comunitària ca qualitat de vida terme pral.n f es calidad de vida  en quality of life  fr qualité de la vie  fr qualité de vie  
757 infermeria de salut mental ca quequesa terme pral.n f ca tartamudesa terme pral.n f es tartamudez  en stammering  en stuttering  fr bégaiement  
758 infermeria geriàtrica ca qüestionari de Barber terme pral.n m es cuestionario de Barber  en Barber questionnaire  
759 infermeria medicoquirúrgica ca quimioprofilaxi terme pral.n f es quimioprofilaxis  en chemoprophylaxis  fr chimioprophylaxie  
760 infermeria medicoquirúrgica ca quimioteràpia terme pral.n f es quimioterapia  en chemotherapy  fr chimiothérapie  
761 farmacologia ca quimioteràpic terme pral.n m es quimioterápico  en chemotherapeutic  fr chimiothérapique  
762 infermeria comunitària ca triatge terme pral.n m ca recepció, acollida i classificació sin. compl.n f ca RAC siglan f es triaje  en triage  fr triage  
763 fonaments ca racionalisme terme pral.n m es racionalismo  en rationalism  fr rationalisme  
764 infermeria medicoquirúrgica ca radiografia terme pral.n f es radiografía  en radiography  fr radiographie  
765 infermeria medicoquirúrgica ca radioteràpia terme pral.n f es radioterapia  en radiation therapy  en radiotherapy  fr radiothérapie  fr thérapie par rayonnement  
766 fonaments ca raonament deductiu terme pral.n m es razonamiento deductivo  en deductive reasoning  fr raisonnement déductif  
767 fonaments ca raonament inductiu terme pral.n m es razonamiento inductivo  en inductive reasoning  fr raisonnement inductif  
768 infermeria medicoquirúrgica ca raspament terme pral.n m ca raspat terme pral.n m es legrado  es raspado  en curettage  fr curetage  
769 infermeria maternoinfantil ca raspament per aspiració terme pral.n m es legrado por aspiración  en suction aspiration  en suction curettage  en vacuum aspiration  en vacuum curettage  fr curetage par aspiration  
770 infermeria medicoquirúrgica ca reanimació cardiopulmonar terme pral.n f ca reanimació cardiorespiratòria sin. compl.n f es reanimación cardiopulmonar  es RCP  en cardiopulmonary resuscitation  en CPR  fr réanimation cardiopulmonaire  fr réanimation cardiorespiratoire  
771 infermeria medicoquirúrgica ca rebuig terme pral.n m es rechazo  en rejection  fr rejet  
772 infermeria medicoquirúrgica ca recaiguda terme pral.n f es recaída  en relapse  fr rechute  
773 gestió administrativa ca recepta mèdica terme pral.n f es receta médica  en medical prescription  fr ordonnance médicale  
774 farmacologia ca receptor terme pral.n m es receptor  en receptor  fr récepteur  
775 infermeria medicoquirúrgica ca receptor | receptora terme pral.n m, f es receptor | receptora  en donee  en host  en recipient  fr bénéficiaire  
776 infermeria comunitària ca recerca activa de casos terme pral.n f es búsqueda activa de casos  en case finding  fr recherche des cas  
777 fonaments ca recerca infermera terme pral.n f es investigación en enfermería  es investigación enfermera  en nursing research  fr recherche en sciences infirmières  
778 infermeria medicoquirúrgica ca recidiva terme pral.n f es recidiva  en relapse  fr récidive  
779 infermeria comunitària ca reconeixement sistemàtic terme pral.n m ca revisió mèdica sin. compl.n f es chequeo  es revisión médica  en check-up  en medical examination  fr bilan de santé  fr examen de santé  fr examen médical  
780 infermeria bàsica ca recuperació terme pral.n f es recuperación  en recuperation  fr récupération  
781 infermeria medicoquirúrgica ca reducció terme pral.n f es reducción  en reduction  fr réduction  
782 infermeria medicoquirúrgica ca reflex terme pral.n m es reflejo  en reflex  fr réflexe  
783 fonaments ca règim terapèutic terme pral.n m es régimen terapéutico  en therapeutic regimen  fr régime thérapeutique  
784 gestió administrativa ca registre infermer terme pral.n m es registro de enfermería  es registro enfermero  en nursing record  fr dossier de soins infirmiers  
785 infermeria comunitària ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  en rehabilitation  fr réhabilitation  
786 fonaments ca relació d'ajuda terme pral.n f es relación de ayuda  en helping relationship  fr relation d'aide  fr soins relationnels  
787 fonaments ca relació interpersonal terapèutica terme pral.n f es relación interpersonal terapéutica  en therapeutic interpersonal relationship  fr relation thérapeutique  
788 infermeria medicoquirúrgica ca remei terme pral.n m es remedio  en remedy  fr remède  
789 infermeria medicoquirúrgica ca rentada terme pral.n f es lavado  en lavage  fr lavage  
790 infermeria medicoquirúrgica ca rentada d'estómac terme pral.n f ca rentada gàstrica terme pral.n f es lavado gástrico  en gastric lavage  fr lavage d'estomac  fr lavage gastrique  
791 material ca rentaülls terme pral.n m es lavaojos  en eyewash fountain  fr douche oculaire  
792 infermeria medicoquirúrgica ca repic terme pral.n m es clapping  en clapping  fr claquade  fr drainage postural avec percussion  
793 gestió administrativa ca representant terme pral.n m, f es representante  en representative  fr représentant | répresentante  
794 infermeria maternoinfantil ca reproducció assistida terme pral.n f es reproducción asistida  es reproducción humana asistida  en assisted conception  en assisted reproduction  fr assistance médicale à la procréation  fr procréation médicale assistée  fr procréation médicalement assistée  
795 fonaments ca resolució de problemes terme pral.n f es resolución de problemas  en problem solving  fr résolution de problèmes  
796 infermeria medicoquirúrgica ca respiració terme pral.n f es respiración  en breathing  en respiration  fr respiration  
797 infermeria medicoquirúrgica ca respiració artificial terme pral.n f ca ventilació mecànica sin. compl.n f es respiración artificial  en artificial respiration  fr respiration artificielle  
798 material ca respirador terme pral.n m es respirador  en ventilator  fr insufflateur  fr respirateur  
799 ètica i legislació ca responsabilitat terme pral.n f es responsabilidad  en responsibility  fr responsabilité  
800 fonaments ca resultat infermer terme pral.n m es resultado de enfermería  en nursing result  fr résultat infirmier  
801 infermeria medicoquirúrgica ca retenció terme pral.n f es retención  en retention  fr rétention  
802 infermeria medicoquirúrgica ca ritme del cor terme pral.n m es ritmo cardíaco  en cardiac rhythm  en heart rhythm  fr rythme cardiaque  
803 infermeria medicoquirúrgica ca vertigen terme pral.n m ca rodament de cap sin. compl.n m es vértigo  en vertigo  fr étourdissement  fr vertige  
804 material ca ronyonera terme pral.n f es batea  en kidney tray  fr plateau  
805 infermeria medicoquirúrgica ca sala d'operacions terme pral.n f es quirófano  en operating room  fr salle d'opération  
806 infermeria maternoinfantil ca sala de nadons terme pral.n f es nursería  es sala de recién nacidos  en nursery  fr nursery  fr pouponnière  
807 infermeria maternoinfantil ca sala de parts terme pral.n f es sala de partos  en delivery room  fr salle d'accouchement  fr salle de naissance  
808 fonaments ca salut terme pral.n f es salud  en health  fr santé  
809 infermeria comunitària ca salut comunitària terme pral.n f es salud comunitaria  en community health  fr santé communautaire  
810 infermeria comunitària ca salut laboral terme pral.n f ca salut en el treball sin. compl.n f es salud en el trabajo  es salud laboral  en occupational health  fr santé au travail  
811 infermeria comunitària ca salut pública terme pral.n f es salud pública  en public health  fr santé publique  
812 fonaments ca satisfacció de les necessitats terme pral.n f es satisfacción de las necesidades  en satisfaction of needs  fr satisfaction des besoins  
813 infermeria medicoquirúrgica ca saturació d'oxigen terme pral.n f es saturación de oxígeno  en oxygen saturation  fr saturation en oxygène  
814 ètica i legislació ca secret professional terme pral.n m es secreto profesional  en professional secrecy  fr secret professionnel  
815 farmacologia ca semivida terme pral.n f es vida media  en half-life  fr demi-vie  
816 infermeria medicoquirúrgica ca sèpsia terme pral.n f ca septicèmia sin. compl.n f es sepsis  en blood poisoning  en sepsis  en septicemia  fr sepsie  fr septicémie  
817 infermeria medicoquirúrgica ca sèrum terme pral.n m es suero  en serum  fr sérum  
818 infermeria medicoquirúrgica ca signe terme pral.n m es signo  en sign  fr signe  
819 infermeria medicoquirúrgica ca símptoma terme pral.n m es síntoma  en symptom  fr symptôme  
820 infermeria medicoquirúrgica ca síndrome terme pral.n f es síndrome  en syndrome  fr syndrome  
821 farmacologia ca sinergisme terme pral.n m ca sinergia sin. compl.n f es sinergia  es sinergismo  en synergism  en synergy  fr synergie  fr synergisme  
822 material ca sistema Vacutainer terme pral.n m es sistema Vacutainer  en Vacutainer system  fr système Vacutainer  
823 infermeria comunitària ca sistèmic -a terme pral.adj es sistémico  en systemic  fr systémique  
824 infermeria medicoquirúrgica ca sístole terme pral.n f es sístole  en systole  fr systole  
825 farmacologia ca sobredosi terme pral.n f es sobredosis  en overdose  fr surdose  
826 fonaments ca somatització terme pral.n f es somatización  en somatization  fr somatisation  
827 infermeria bàsica ca somnolència terme pral.n f es somnolencia  en somnolence  fr somnolence  
828 material ca sonda terme pral.n f es sonda  en probe  fr sonde  
829 infermeria medicoquirúrgica ca sondatge terme pral.n m es sondaje  en bougienage  en bouginage  fr bougirage  fr sondage  
830 infermeria medicoquirúrgica ca suplència terme pral.n f es suplencia  en compensation  fr suppléance  
831 fonaments ca suplència terme pral.n f es suplencia  en substitution  fr suppléance  
832 infermeria medicoquirúrgica ca supuració terme pral.n f es supuración  en suppuration  fr suppuration  
833 farmacologia ca suspensió terme pral.n f es suspensión  en suspension  fr suspension  
834 infermeria medicoquirúrgica ca sutura terme pral.n f es sutura  en suture  fr suture  
835 material ca talla terme pral.n f es talla  en draping  fr drapage opératoire  
836 material ca tallador terme pral.n m ca tallímetre sin. compl.n m es tallímetro  en height gauge  en measuring rod  fr toise  
837 fonaments ca taxonomia infermera terme pral.n f es taxonomía enfermera  en nursing taxonomy  fr taxinomie infirmière  
838 infermeria maternoinfantil ca telarquia terme pral.n f es telarquia  en thelarche  fr thélarche  
839 infermeria comunitària ca teleassistència sanitària terme pral.n f es teleasistencia sanitaria  en telecare  fr téléassistance  
840 infermeria medicoquirúrgica ca temperatura corporal terme pral.n f es temperatura corporal  en body temperature  fr température corporelle  
841 fonaments ca teoria terme pral.n f es teoría  en theory  fr théorie  
842 infermeria bàsica ca teràpia terme pral.n f ca terapèutica sin. compl.n f es terapéutica  es terapia  en therapy  fr thérapie  
843 farmacologia ca teratogen terme pral.n m es teratógeno  en teratogen  fr tératogène  
844 infermeria bàsica ca terminal terme pral.adj es terminal  en terminal  fr agonisant  fr en phase terminale  
845 material ca termòmetre clínic terme pral.n m es termómetro clínico  en clinical thermometer  fr thermomètre médical  
846 ètica i legislació ca testament vital terme pral.n m es testamento vital  en living will  fr testament biologique  fr testament de vie  
847 material ca tireta terme pral.n f es tirita  en sticking plaster  fr pansement adhésif  
848 farmacologia ca tolerància terme pral.n f es tolerancia  en tolerance  fr tolérance  
849 infermeria maternoinfantil ca torçó terme pral.n m es entuerto  en afterpain  fr crampe  
850 material ca torniquet terme pral.n m es torniquete  en tourniquet  fr garrot  
851 material ca torniquet d'Esmarch terme pral.n m es torniquete de Esmarch  en Esmarch's bandage  en Esmarch's tourniquet  fr bande d'Esmarch  
852 fonaments ca tractament terme pral.n m es tratamiento  en treatment  fr traitement  
853 fonaments ca trajectòria clínica terme pral.n f es trayectoria clínica  en clinical trajectory  fr trajectoire clinique  
854 fonaments ca transformació terme pral.n f es transformación  en transformation  fr transformation  
855 infermeria medicoquirúrgica ca transfusió terme pral.n f es transfusión  en transfusion  fr transfusion  
856 infermeria comunitària ca transmissió terme pral.n f es transmisión  en transmission  fr transmission  
857 infermeria medicoquirúrgica ca traqueostomia terme pral.n f es traqueostomía  en tracheostomy  fr trachéostomie  
858 infermeria medicoquirúrgica ca traqueotomia terme pral.n f es traqueotomía  en tracheotomy  fr trachéotomie  
859 gestió administrativa ca trasllat assistit terme pral.n m es traslado asistido  en assisted transfer  fr transport sanitaire  
860 gestió administrativa ca trasllat primari terme pral.n m es traslado primario  en primary transfer  fr transport primaire  
861 gestió administrativa ca trasllat secundari terme pral.n m es traslado secundario  en secondary transfer  fr transport secondaire  
862 infermeria medicoquirúrgica ca trasplantament terme pral.n m ca trasplantació sin. compl.n f es trasplante  en transplantation  fr transplantation  
863 infermeria medicoquirúrgica ca trastorn terme pral.n m es trastorno  en disorder  fr trouble  
864 infermeria de salut mental ca trauma terme pral.n m es trauma  en trauma  fr traumatisme  
865 infermeria medicoquirúrgica ca trauma terme pral.n m ca traumatisme sin. compl.n m es trauma  es traumatismo  en trauma  en traumatism  fr trauma  fr traumatisme  
866 material ca travesser terme pral.n m es empapador  es salvacamas  es travesero  en draw sheet  fr alaise  fr alèse  
867 infermeria maternoinfantil ca treball de part terme pral.n m es trabajo de parto  en labor  fr travail d'accouchement  
868 material ca trocar terme pral.n m es trocar  en trocar  fr trocart  
869 material ca tub terme pral.n m es tubo  en tube  fr tube  
870 material ca turunda terme pral.n f es tapón quirúrgico  es torunda  en tent  en turunda  fr tampon  
871 infermeria geriàtrica ca úlcera per pressió terme pral.n f ca úlcera de decúbit sin. compl.n f es úlcera de decúbito  es úlcera por decúbito  en bedsore  en decubitus ulcer  fr escarre de décubitus  fr plaie de lit  
872 material ca ulleres nasals terme pral.n f pl es cánula nasal  en nasal cannula  fr pinces nasales  
873 farmacologia ca ungüent terme pral.n m es ungüento  en ointment  fr onguent  
874 infermeria medicoquirúrgica ca uretrostomia terme pral.n f es uretrostomía  en urethrostomy  fr urétrostomie  
875 infermeria comunitària ca urgències terme pral.n f pl es servicio de urgencias  es urgencias  en emergency department  en emergency room  fr service d'urgence  fr service des urgences  fr urgences  
876 infermeria maternoinfantil ca úter gràvid terme pral.n m es útero grávido  en gravid uterus  fr utérus gravide  
877 infermeria comunitària ca vacuna terme pral.n f ca vaccí sin. compl.n m es vacuna  en vaccine  fr vaccin  
878 infermeria comunitària ca vacuna no sistemàtica terme pral.n f es vacuna no sistemática  en non-systematic vaccine  fr vaccination non systématique  
879 infermeria comunitària ca vacuna sistemàtica terme pral.n f es vacuna sistemática  en systematic vaccine  fr vaccination systématique  
880 material ca ventosa obstètrica terme pral.n f ca vacuoextractor sin. compl.n m es ventosa obstétrica  en vacuum extractor  fr vacuum extractor  fr ventouse obstétricale  
881 ètica i legislació ca valor terme pral.n m/f es valor  en value  fr valeur  
882 fonaments ca valoració terme pral.n f es valoración  en assessment  fr analyse  
883 infermeria geriàtrica ca valoració geriàtrica integral terme pral.n f ca VGI siglan f es valoración geriátrica integral  es VGI  en comprehensive geriatric assessment  en CGA  fr évaluation gérontologique standardisée  fr EGS  
884 infermeria medicoquirúrgica ca variça terme pral.n f ca variu terme pral.n f es varice  es variz  en varix  fr varice  
885 farmacologia ca vasodilatador terme pral.n m es vasodilatador  en vasodilator  fr vasodilatateur  
886 ètica i legislació ca veracitat terme pral.n f es veracidad  en truthfulness  fr véracité  
887 fonaments ca via clínica terme pral.n f es vía clínica  en clinical path  en clinical pathway  fr cheminement clinique  
888 infermeria medicoquirúrgica ca via d'administració terme pral.n f es vía de administración  en route of administration  fr voie d'administration  
889 infermeria maternoinfantil ca viable terme pral.adj es viable  en viable  fr viable  
890 material ca vial terme pral.n m es vial  en vial  fr fiole  
891 infermeria comunitària ca vigilància epidemiològica terme pral.n f es vigilancia epidemiológica  en epidemiological surveillance  fr surveillance épidémiologique  
892 infermeria medicoquirúrgica ca viratge terme pral.n m es viraje  en turn  fr virage  
893 ètica i legislació ca virtut moral terme pral.n f es virtud moral  en moral virtue  fr vertu morale  
894 infermeria medicoquirúrgica ca virulent -a terme pral.adj es virulento  en virulent  fr virulent  
895 gestió administrativa ca visita domiciliària terme pral.n f es visita domiciliaria  en home visit  fr visite à domicile  
896 infermeria medicoquirúrgica ca volèmia terme pral.n f ca volum sanguini sin. compl.n m es volemia  es volumen sanguíneo  en blood volume  fr volémie  fr volume sanguin  
897 infermeria medicoquirúrgica ca volum sistòlic terme pral.n m es volumen sistólico  en stroke volume  fr volume systolique  
898 ètica i legislació ca voluntats anticipades terme pral.n f pl es voluntades anticipadas  en health care wishes  fr volontés anticipées  
899 fonaments ca vulnerabilitat terme pral.n f es vulnerabilidad  en susceptibility  en vulnerability  fr vulnérabilité  
900 farmacologia ca xarop terme pral.n m es jarabe  en syrup  fr sirop  
901 infermeria comunitària ca xarxa sentinella terme pral.n f es red centinela  en sentinel network  fr réseau sentinelles  
902 material ca xeringa terme pral.n f es jeringa  en syringe  fr seringue  
903 gestió administrativa ca zelador sanitari | zeladora sanitària terme pral.n m, f es celador sanitario | celadora sanitaria  en orderly  en sanitary assistant  fr aide-soignant | aide-soignante  fr assistant sanitaire | assistante sanitaire  fr préposé aux malades | préposée aux malades  fr préposé aux soins | préposée aux soins  
904 infermeria maternoinfantil ca zigot terme pral.n m es cigoto  es zigoto  en zygote  fr zygote