Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 malalties metabòliques ca anticòs terme pral.n m ca Ac abrev.n m es anticuerpo  es Ac  fr anticorps  fr Ac  en antibody  en Ab  
2 malalties metabòliques ca accident vascular cerebral terme pral.n m ca accident cerebrovascular agut sin. compl.n m ca apoplexia sin. compl.n f ca ictus cerebral sin. compl.n m es accidente vascular cerebral  fr accident vasculaire cérébral  en cerebrovascular accident  
3 malalties metabòliques ca acesulfam K terme pral.n m es acesulfamo K  cod E 950  fr acésulfame K  en acesulfame K  
4 malalties metabòliques ca cetosi terme pral.n f ca acidocetosi sin. compl.n f es cetosis  fr cétose  en ketosis  
5 malalties metabòliques ca cèl·lula adiposa terme pral.n f ca adipòcit sin. compl.n m es adipocito  fr adipocyte  en adipocyte  
6 malalties metabòliques ca obesitat terme pral.n f ca adiposi sin. compl.n f es obesidad  fr obésité  en obesity  
7 malalties metabòliques ca adrenalina terme pral.n f ca epinefrina sin. compl.n f es adrenalina  fr adrénaline  en epinephrine  
8 malalties metabòliques ca antigen terme pral.n m ca Ag abrev.n m es antígeno  es Ag  fr antigène  fr Ag  en antigen  en Ag  
9 malalties metabòliques ca albúmina terme pral.n f es albúmina  fr albumine  en albumin  
10 malalties metabòliques ca amiotròfia terme pral.n f ca atròfia muscular sin. compl.n f es amiotrofia  fr amyotrophie  en amyotrophy  
11 malalties metabòliques ca anàleg d'insulina terme pral.n m es análogo de la insulina  fr analogue de l'insuline  en insulin analog  
12 malalties metabòliques ca antropometria terme pral.n f es antropometría  fr anthropométrie  en anthropometry  
13 malalties metabòliques ca apnea del son terme pral.n f es apnea del sueño  fr apnée du sommeil  en sleep apnea  
14 malalties metabòliques ca teixit cel·lular subcutani terme pral.n m ca aponeurosi superficial sin. compl.n f ca fàscia fibroareolar sin. compl.n f ca greix subcutani sin. compl.n m ca hipoderma sin. compl.n m ca pannicle adipós sin. compl.n m ca pannicle cel·luloadipós sin. compl.n m ca pannus sin. compl.n m ca subcutis sin. compl.n m es hipodermis  fr hypoderme  en hypodermis  
15 malalties metabòliques ca àrea sota la corba terme pral.n f ca AUC siglan f es área bajo la curva  es ABC  es AUC  fr surface sous la courbe  fr SSC  en area under the curve  en AUC  
16 malalties metabòliques ca artropatia terme pral.n f es artropatía  fr arthropathie  en arthropathy  
17 malalties metabòliques ca artrosi terme pral.n f ca malaltia degenerativa articular sin. compl.n f es artrosis  fr arthrose  en osteoarthritis  
18 malalties metabòliques ca aspartam terme pral.n m es aspartamo  cod E 951  fr aspartame  en aspartame  
19 malalties metabòliques ca astènia terme pral.n f es astenia  fr asthénie  en asthenia  
20 malalties metabòliques ca ateroesclerosi terme pral.n f es aterosclerosis  fr artériosclérose  en atherosclerosis  
21 malalties metabòliques ca autoanàlisi terme pral.n f es autoanálisis  fr autosurveillance  en self-monitoring  
22 malalties metabòliques ca autocontrol terme pral.n m es autocontrol  fr autocontrôle  en self-management  
23 malalties metabòliques ca baló intragàstric terme pral.n m es balón intragástrico  fr ballon intragastrique  en intragastric balloon  
24 malalties metabòliques ca banda gàstrica ajustable terme pral.n f es banda gástrica ajustable  fr anneau gastrique ajustable  en adjustable gastric band  
25 malalties metabòliques ca sacarina terme pral.n f ca benzosulfimida sin. compl.n f ca glusida sin. compl.n f ca sacarinol sin. compl.n m es sacarina  fr saccharine  en saccharin  
26 malalties metabòliques ca bioimpedància terme pral.n f ca impedància bioelèctrica sin. compl.n f es bioimpedancia  fr bioimpédance  en bioimpedance  
27 malalties metabòliques ca bomba d'infusió terme pral.n f ca bomba de perfusió sin. compl.n f es bomba de infusión  fr pompe à perfusion  en infusion pump  
28 malalties metabòliques ca bypass gàstric terme pral.n m ca derivació gàstrica terme pral.n f es derivación gástrica  fr court-circuit gastrique  en gastric bypass  
29 malalties metabòliques ca bypass metabòlic terme pral.n m es bypass metabólico  fr chirurgie métabolique  en metabolic bypass  
30 malalties metabòliques ca càlcul renal terme pral.n m ca nefròlit sin. compl.n m ca pedra de ronyó sin. compl.n f es nefrolito  fr néphrolite  en nephrolith  
31 malalties metabòliques ca cardiopatia isquèmica terme pral.n f es cardiopatía isquémica  fr cardiopathie ischémique  en ischemic heart disease  
32 malalties metabòliques ca cèl·lula beta terme pral.n f ca cèl·lula ß sin. compl.n f es célula ß  es célula insulínica  fr cellule bêta  en beta cell  
33 malalties metabòliques ca cetoacidosi terme pral.n f es cetoacidosis  fr acidocétose  en ketoacidosis  
34 malalties metabòliques ca cetonèmia terme pral.n f es cetonemia  fr cétonémie  en ketonemia  
35 malalties metabòliques ca cetonúria terme pral.n f es cetonuria  fr cétonurie  en ketonuria  
36 malalties metabòliques ca ciclamat terme pral.n m es ciclamato  cod E 952  fr cyclamate  en cyclamate  
37 malalties metabòliques ca cirurgia bariàtrica terme pral.n f es cirugía bariátrica  fr chirurgie bariatrique  en bariatric surgery  
38 malalties metabòliques ca tècnica POSE terme pral.n f ca cirurgia primària d'obesitat endoluminal sin. compl.n f es técnica POSE  fr procédure POSE  en POSE procedure  en primary obesity surgery endolumenal procedure  
39 malalties metabòliques ca litiasi biliar terme pral.n f ca colelitiasi sin. compl.n f es colelitiasis  fr cholélithiase  en cholelithiasis  
40 malalties metabòliques ca colesterol terme pral.n m es colesterol  fr cholésterol  en cholesterol  
41 malalties metabòliques ca coma diabètic terme pral.n m ca síndrome de Kussmaul sin. compl.n f ca síndrome de Kussmaul-Griesinger sin. compl.n f es coma diabético  fr coma diabétique  en diabetic coma  
42 malalties metabòliques ca coma hiperglucèmic terme pral.n m es coma hiperglucémico  fr coma hyperglycémique  en hyperglycemic coma  
43 malalties metabòliques ca coma hipoglucèmic terme pral.n m es coma hipoglucémico  fr coma hypoglycémique  en hypoglycemic coma  
44 malalties metabòliques ca control glucèmic terme pral.n m es control glucémico  fr contrôle glycémique  en glycemic control  
45 malalties metabòliques ca cos cetònic terme pral.n m es cuerpo cetónico  fr corps cétonique  en ketone body  
46 malalties metabòliques ca esteatosi terme pral.n f ca degeneració adiposa sin. compl.n f ca degeneració grassa sin. compl.n f es esteatosis  fr stéatose  en steatosis  
47 malalties metabòliques ca densitometria terme pral.n f ca densitometria òssia sin. compl.n f ca tomodensitometria sin. compl.n f es densitometría  fr densitométrie  en densitometry  
48 malalties metabòliques ca derivació biliopancreàtica terme pral.n f es derivación biliopancreática  fr dérivation biliopancréatique  en biliopancreatic diversion  
49 malalties metabòliques ca glucosa terme pral.n f ca dextrosa sin. compl.n f es glucosa  fr glucose  en glucose  
50 malalties metabòliques ca diabesitat terme pral.n f es diabesidad  fr diabésité  en diabesity  
51 malalties metabòliques ca diabetis terme pral.n f es diabetes  fr diabète  en diabetes  
52 malalties metabòliques ca diabetis gestacional terme pral.n f es diabetes gestacional  fr diabète gestationnel  en gestational diabetes  
53 malalties metabòliques ca diabetis mellitus de tipus 1 [mellitus: la] terme pral.n f ca DM1 siglan f ca DMID siglan f es diabetes mellitus de tipo 1  es DMID  es DM1  fr diabète de type 1  fr DID  en IDDM  en type 1 diabetes mellitus  
54 malalties metabòliques ca diabetis mellitus de tipus 2 [mellitus: la] terme pral.n f ca DM2 siglan f es diabetes de tipo 2  es DM2  fr diabète de type 2  en type 2 diabetes mellitus  
55 malalties metabòliques ca dieta hipocalòrica terme pral.n f es dieta hipocalórica  fr régime hypocalorique  en low-calorie diet  
56 malalties metabòliques ca disacàrid terme pral.n m es disacárido  fr disaccharide  en disaccharide  
57 malalties metabòliques ca edulcorant terme pral.n m es edulcorante  fr édulcorant  en sweetener  
58 malalties metabòliques ca edulcorant artificial terme pral.n m es edulcorante artificial  fr édulcorant artificiel  en artificial sweetener  
59 malalties metabòliques ca edulcorant nutritiu terme pral.n m es edulcorante nutritivo  fr édulcorant nutritif  en nutritive sweetener  
60 malalties metabòliques ca encreuament duodenal terme pral.n m es cruce duodenal  fr diversion duodénale  en duodenal switch  
61 malalties metabòliques ca equilibri energètic terme pral.n m es equilibrio energético  fr bilan énergétique  en energy balance  
62 malalties metabòliques ca oligomenorrea terme pral.n f ca espanomenorrea sin. compl.n f es oligomenorrea  fr oligoménorrhée  en oligomenorrhea  
63 malalties metabòliques ca esteatosi hepàtica terme pral.n f ca fetge gras sin. compl.n m es esteatosis hepática  fr stéatose hépatique  en fatty liver  
64 malalties metabòliques ca estèvia terme pral.n f es estevia  fr stévia  en stevia  
65 malalties metabòliques ca lluna de mel terme pral.n f ca fase de remissió sin. compl.n f es luna de miel  fr lune de miel  en honeymoon phase  
66 malalties metabòliques ca fatiga terme pral.n f es fatiga  fr fatigue  en fatigue  
67 malalties metabòliques ca fenomen de l'alba terme pral.n m es fenómeno del alba  fr phénomène de l'aube  en dawn phenomenon  
68 malalties metabòliques ca fons de l'ull terme pral.n m ca fons ocular sin. compl.n m es fondo de ojo  fr fond d'œil  en fundus of eye  
69 malalties metabòliques ca fructosa terme pral.n f ca levulosa sin. compl.n f ca sucre de la fruita sin. compl.n m es fructosa  fr fructose  en fructose  
70 malalties metabòliques ca furunculosi terme pral.n f es furunculosis  fr furonculose  en furunculosis  
71 malalties metabòliques ca gastrectomia vertical terme pral.n f ca màniga gàstrica sin. compl.n f es gastrectomía vertical  fr gastrectomie longitudinale  en sleeve gastrectomy  
72 malalties metabòliques ca gastroplàstia terme pral.n f ca reducció d'estómac sin. compl.n f es gastroplastia  fr gastroplastie  en gastroplasty  
73 malalties metabòliques ca plicatura gàstrica endoscòpica terme pral.n f ca gastroplàstia vertical endoscòpica sin. compl.n f es plicatura gástrica endoscópica  fr plicature gastrique par voie endoscopique  en endoscopic gastric plication  
74 malalties metabòliques ca glàndula terme pral.n f es glándula  fr glande  en gland  
75 malalties metabòliques ca pàncrees terme pral.n m ca glàndula salival abdominal sin. compl.n f es páncreas  fr pancréas  en pancreas  
76 malalties metabòliques ca glucèmia terme pral.n f ca glicèmia sin. compl.n f es glucemia  fr glycémie  en glycemia  
77 malalties metabòliques ca glicogen terme pral.n m ca glucogen terme pral.n m es glicógeno  es glucógeno  fr glycogène  en glycogen  
78 malalties metabòliques ca glucagó terme pral.n m ca HGF siglan m es glucagón  es HGF  fr glucagon  fr HG facteur  en glucagon  en HGF  
79 malalties metabòliques ca glucèmia basal terme pral.n f es glucemia basal  fr glycémie à jeun  en fasting glycemia  
80 malalties metabòliques ca glucèmia postprandial terme pral.n f es glucemia posprandial  fr glycémie post-prandiale  en postprandial glycemia  
81 malalties metabòliques ca glucosúria terme pral.n f es glucosuria  fr glycosurie  en glucosuria  
82 malalties metabòliques ca gota terme pral.n f ca gota úrica sin. compl.n f es gota  fr goutte  en gout  
83 malalties metabòliques ca teixit adipós terme pral.n m ca greix sin. compl.n m ca teixit adipós blanc sin. compl.n m ca teixit adipós groc sin. compl.n m ca teixit gras sin. compl.n m es grasa  fr graisse  en fat  
84 malalties metabòliques ca lipoproteïna de densitat alta terme pral.n f ca HDL siglan f es lipoproteína de alta densidad  es HDL  fr lipoprotéine de haute densité  fr HDL  en high density lipoprotein  en HDL  
85 malalties metabòliques ca hemicel·lulosa terme pral.n f es hemicelulosa  fr hémicellulose  en hemicellulose  
86 malalties metabòliques ca hemoglobina glicosilada terme pral.n f ca hemoglobina A1c sin. compl.n f es hemoglobina glicosilada  fr hémoglobine glyquée  en glycosylated hemoglobin  
87 malalties metabòliques ca hemorroide terme pral.n f ca morena sin. compl.n f es hemorroide  fr hémorroïde  en hemorrhoid  
88 malalties metabòliques ca hèrnia discal terme pral.n f es hernia discal  fr hernie discale  en herniated disk  
89 malalties metabòliques ca hèrnia hiatal terme pral.n f ca hèrnia gastroesofàgica sin. compl.n f es hernia hiatal  fr hernie hiatale  en hiatal hernia  
90 malalties metabòliques ca hipercolesterolèmia terme pral.n f ca hipercolesterinèmia sin. compl.n f es hipercolesterolemia  fr hypercholestérolémie  en hypercholesterolemia  
91 malalties metabòliques ca hiperfàgia terme pral.n f ca polifàgia sin. compl.n f es hiperfagia  fr hyperphagie  en hyperphagia  
92 malalties metabòliques ca hiperglucèmia terme pral.n f ca hiperglicèmia sin. compl.n f es hiperglucemia  fr hyperglycémie  en hyperglycemia  
93 malalties metabòliques ca hiperlipèmia terme pral.n f ca hiperlipidèmia sin. compl.n f es hiperlipemia  fr hyperlipémie  en hyperlipemia  
94 malalties metabòliques ca hipertensió arterial terme pral.n f ca HTA siglan f es hipertensión arterial  es HTA  fr hypertension artérielle  fr HTA  en hypertension  en HTN  
95 malalties metabòliques ca poliúria terme pral.n f ca hiperuresi sin. compl.n f ca pleonúria sin. compl.n f es poliuria  fr polyurie  en polyuria  
96 malalties metabòliques ca hiperuricèmia terme pral.n f es hiperuricemia  fr hyperuricémie  en hyperuricemia  
97 malalties metabòliques ca hipoglucèmia terme pral.n f ca hipoglicèmia sin. compl.n f es hipoglucemia  fr hypoglycémie  en hypoglycemia  
98 malalties metabòliques ca hipoglucemiant terme pral.n m es hipoglucemiante  fr hypoglycémiant  en hypoglycemic  
99 malalties metabòliques ca hormona terme pral.n f es hormona  fr hormone  en hormone  
100 malalties metabòliques ca hormona de contraregulació terme pral.n f es hormona contrarreguladora  fr hormone de contre-régulation  en counterregulatory hormone  
101 malalties metabòliques ca infart agut de miocardi terme pral.n m ca IAM siglan m es infarto agudo de miocardio  es IAM  fr infarctus aigu du myocarde  fr IAM  en acute myocardial infarction  en AMI  
102 malalties metabòliques ca índex glucèmic terme pral.n m ca IG siglan m es índice glucémico  es IG  fr indice glycémique  fr IG  en glycemic index  en GI  
103 malalties metabòliques ca illot terme pral.n m es islote  fr îlot  en islet  
104 malalties metabòliques ca índex de massa corporal terme pral.n m ca índex de Quetelet sin. compl.n m ca IMC siglan m es índice de masa corporal  es IMC  fr indice de masse corporelle  fr IMC  en body mass index  en BMI  
105 malalties metabòliques ca immunomodulador terme pral.n m es inmunomodulador  fr immunomodulateur  en immunomodulator  
106 malalties metabòliques ca insuficiència venosa terme pral.n f es insuficiencia venosa  fr insuffisance veineuse  en venous insufficiency  
107 malalties metabòliques ca insulina terme pral.n f es insulina  fr insuline  en insulin  
108 malalties metabòliques ca insulina comercial terme pral.n f es preparado de insulina  fr préparation d'insuline  en insulin preparation  
109 malalties metabòliques ca insulina d'acció ràpida terme pral.n f ca insulina cristal·lina sin. compl.n f ca insulina neutra sin. compl.n f ca insulina normal sin. compl.n f ca insulina regular sin. compl.n f ca insulina soluble sin. compl.n f es insulina de acción rápida  fr insuline à action rapide  en short-acting insulin  
110 malalties metabòliques ca insulina d'acció bifàsica terme pral.n f ca insulina mixta sin. compl.n f es insulina premezclada  fr insuline prémélangée  en premixed insulin  
111 malalties metabòliques ca insulina d'acció intermèdia terme pral.n f es insulina de acción intermedia  fr insuline d'action intermédiaire  en intermediate-acting insulin  
112 malalties metabòliques ca insulina d'acció prolongada terme pral.n f ca insulina d'acció lenta sin. compl.n f ca insulina de llarga durada sin. compl.n f ca insulina lenta sin. compl.n f es insulina de acción prolongada  fr insuline à action prolongée  en long-acting insulin  
113 malalties metabòliques ca insulina immunoreactiva terme pral.n f ca IRI siglan f es insulina inmunoreactiva  es IRI  fr insuline immunoréactive  fr IRI  en immunoreactive insulin  en IRI  
114 malalties metabòliques ca insulina NPH terme pral.n f ca insulina isòfana sin. compl.n f es insulina isófana  fr insuline isophane  en neutral protamine hagedorn insulin  
115 malalties metabòliques ca insulina lispro terme pral.n f es insulina lispro  fr insuline lispro  en insulin lispro  
116 malalties metabòliques ca insulina monocomponent terme pral.n f es insulina monocomponente  fr insuline monocomposée  en single-component insulin  
117 malalties metabòliques ca insulinèmia terme pral.n f es insulinemia  fr insulinémie  en insulinemia  
118 malalties metabòliques ca insulinèmia basal terme pral.n f es insulinemia basal  fr insulinémie à jeun  en fasting insulinemia  
119 malalties metabòliques ca insulinèmia postprandial terme pral.n f es insulinemia posprandial  fr insulinémie post-prandiale  en postprandial insulinemia  
120 malalties metabòliques ca insulinoteràpia terme pral.n f ca insulinització sin. compl.n f es insulinoterapia  fr insulinothérapie  en insulin therapy  
121 malalties metabòliques ca insulinomimètic -a terme pral.adj es insulinomimético -ca  fr insulinomimétique  en insulin-mimetic  
122 malalties metabòliques ca lactosa terme pral.n f ca lactina sin. compl.n f ca lactobiosa sin. compl.n f es lactosa  fr lactose  en lactose  
123 malalties metabòliques ca lactitol terme pral.n m es lactitol  fr lactitol  en lactitol  
124 malalties metabòliques ca leptina terme pral.n f es leptina  fr leptine  en leptin  
125 malalties metabòliques ca lipoatròfia terme pral.n f es lipoatrofia  fr lipoatrophie  en lipoatrophy  
126 malalties metabòliques ca líquid intersticial terme pral.n m ca líquid tissular sin. compl.n m es líquido intersticial  fr liquide interstitiel  en interstitial fluid  
127 malalties metabòliques ca llanceta terme pral.n f es lanceta  fr lancette  en lancet  
128 malalties metabòliques ca macroangiopatia terme pral.n f es macroangiopatía  fr macroangiopathie  en macroangiopathy  
129 malalties metabòliques ca macroangiopatia diabètica terme pral.n f es macroangiopatía diabética  fr macroangiopathie diabétique  en diabetic macroangiopathy  
130 malalties metabòliques ca malaltia intercurrent terme pral.n f es enfermedad intercurrente  fr maladie intercurrente  en intercurrent disease  
131 malalties metabòliques ca mannitol terme pral.n m es manitol  fr mannitol  en mannitol  
132 malalties metabòliques ca metabolisme terme pral.n m es metabolismo  fr métabolisme  en metabolism  
133 malalties metabòliques ca metabolisme basal terme pral.n m es metabolismo basal  fr métabolisme de base  en basal metabolism  
134 malalties metabòliques ca microbioma terme pral.n m es microbioma  fr microbiome  en microbiome  
135 malalties metabòliques ca microbiota terme pral.n f es microbiota  fr microbiote  en microbiota  
136 malalties metabòliques ca midó terme pral.n m es almidón  fr amidon  en starch  
137 malalties metabòliques ca modificació de conducta terme pral.n f es modificación de conducta  fr technique de modification du comportement  en behavior modification technique  
138 malalties metabòliques ca monosacàrid terme pral.n m es monosacárido  fr ose  en monosaccharide  
139 malalties metabòliques ca morbiditat terme pral.n f es morbilidad  fr morbidité  en morbidity  
140 malalties metabòliques ca nefropatia diabètica terme pral.n f es nefropatía diabética  fr néphropathie diabétique  en diabetic nephropathy  
141 malalties metabòliques ca neuropatia diabètica terme pral.n f ca polineuritis diabètica sin. compl.n f ca polineuropatia diabètica sin. compl.n f es neuropatía diabética  fr neuropathie diabétique  en diabetic neuropathy  
142 malalties metabòliques ca neuropèptid Y terme pral.n m es neuropéptido Y  fr neuropeptide Y  en neuropeptide Y  
143 malalties metabòliques ca obesitat androide terme pral.n f ca obesitat central sin. compl.n f ca obesitat faciotruncular sin. compl.n f ca obesitat visceral sin. compl.n f es obesidad androide  fr obésité abdominale  en android obesity  
144 malalties metabòliques ca obesitat endògena terme pral.n f ca obesitat secundària sin. compl.n f es obesidad endógena  fr obésité endogène  en endogenous obesity  
145 malalties metabòliques ca obesitat exògena terme pral.n f ca obesitat primària sin. compl.n f es obesidad exógena  fr obésité exogène  en exogenous obesity  
146 malalties metabòliques ca obesitat extrema terme pral.n f ca obesitat grau IV sin. compl.n f es obesidad extrema  fr obésité extrême  en supermorbid obesity  
147 malalties metabòliques ca obesitat ginoide terme pral.n f ca obesitat gluteofemoral sin. compl.n f ca obesitat perifèrica sin. compl.n f ca obesitat subcutània sin. compl.n f es obesidad ginoide  fr obésité gynoïde  en gynoid obesity  
148 malalties metabòliques ca obesitat grau I terme pral.n f es obesidad de grado I  fr obésité modérée  en class I obesity  
149 malalties metabòliques ca obesitat grau II terme pral.n f es obesidad de grado II  fr obésité sévère  en class II obesity  
150 malalties metabòliques ca obesitat grau III terme pral.n f ca obesitat mòrbida sin. compl.n f es obesidad de grado III  fr obésité morbide  en class III obesity  
151 malalties metabòliques ca obesitat hipercel·lular terme pral.n f ca obesitat hiperplàstica sin. compl.n f es obesidad hiperplásica  fr obésité hyperplasique  en hyperplastic obesity  
152 malalties metabòliques ca obesitat hipertròfica terme pral.n f es obesidad hipertrófica  fr obésité hypertrophique  en adult-onset obesity  
153 malalties metabòliques ca pauta d'administració terme pral.n f es pauta de administración  fr régime de dosage  en dosage regime  
154 malalties metabòliques ca plec cutani terme pral.n m es pliegue cutáneo  fr repli cutané  en skinfold  
155 malalties metabòliques ca pletismografia per desplaçament d'aire terme pral.n f es pletismografía por desplazamiento de aire  fr pléthysmographie par déplacement d'air  en air displacement plethysmography  
156 malalties metabòliques ca ploma injectora terme pral.n f ca ploma sin. compl.n f ca ploma d'injecció sin. compl.n f es pluma de insulina  fr stylo injecteur  en insulin pen  
157 malalties metabòliques ca polialcohol terme pral.n m es polialcohol  fr polialcool  en polyol  
158 malalties metabòliques ca polidípsia terme pral.n f es polidipsia  fr polydipsie  en polydipsia  
159 malalties metabòliques ca prediabetis terme pral.n f es prediabetes  fr prédiabète  en prediabetes  
160 malalties metabòliques ca sobrepès terme pral.n m ca preobesitat sin. compl.n f es sobrepeso  fr surpoids  en overweight  
161 malalties metabòliques ca probiòtic terme pral.n m es probiótico  fr probiotique  en probiotic  
162 malalties metabòliques ca punxador terme pral.n m es pinchador  fr autopiqueur  en lancing device  
163 malalties metabòliques ca reflux gastroesofàgic terme pral.n m es reflujo gastroesofágico  fr reflux gastro-œsophagien  en gastroesophageal reflux  
164 malalties metabòliques ca ressonància magnètica terme pral.n f ca ressonància magnètica nuclear sin. compl.n f ca RM siglan f ca RMN siglan f es resonancia magnética  es RMN  fr imagerie par résonance magnétique  fr RMN  en magnetic resonance imaging  en NMR  
165 malalties metabòliques ca retinopatia diabètica terme pral.n f ca retinitis diabètica sin. compl.n f es retinopatía diabética  fr rétinopathie diabétique  en diabetic retinopathy  
166 malalties metabòliques ca sacarosa terme pral.n f ca sucre de canya sin. compl.n m ca sucrosa sin. compl.n f es sacarosa  fr saccharose  en sucrose  
167 malalties metabòliques ca sedentarisme terme pral.n m es sedentarismo  fr sédentarité  en sedentary lifestyle  
168 malalties metabòliques ca síndrome de Pickwick terme pral.n f ca síndrome d'hipoventilació pulmonar i obesitat sin. compl.n f es síndrome de Pickwick  fr syndrome de Pickwick  en Pickwickian syndrome  
169 malalties metabòliques ca síndrome metabòlica terme pral.n f es síndrome metabólico  fr syndrome métabolique  en metabolic syndrome  
170 malalties metabòliques ca sorbitol terme pral.n m es sorbitol  cod E 420  fr sorbitol  en sorbitol  
171 malalties metabòliques ca tomografia computada terme pral.n f ca tomodensitometria sin. compl.n f ca tomografia axial computada sin. compl.n f ca TAC siglan f ca TC siglan f es tomografía computarizada  es TAC  fr tomodensitométrie  fr TDM  en computed tomography  en CAT  
172 malalties metabòliques ca teràpia cognitivoconductual terme pral.n f es psicoterapia cognitivoconductual  fr thérapie cognitivo-comportementale  en cognitive behavior therapy  
173 malalties metabòliques ca teràpia gènica terme pral.n f es terapia génica  fr thérapie génique  en gene therapy  
174 malalties metabòliques ca termogènesi terme pral.n f es termogénesis  fr thermogenèse  en thermogenesis  
175 malalties metabòliques ca tira terme pral.n f ca tira reactiva sin. compl.n f es tira reactiva  fr bandelette réactive  en dipstick  
176 malalties metabòliques ca triacilglicèrid terme pral.n m ca triglicèrid sin. compl.n m es triglicérido  fr triglycéride  en triglyceride  
177 malalties metabòliques ca trombosi pulmonar terme pral.n f es trombosis pulmonar  fr thrombose pulmonaire  en pulmonary thrombosis  
178 malalties metabòliques ca unitat internacional d'insulina terme pral.n f es unidad internacional de insulina  fr unité internationale d'insuline  en international insulin unit  
179 malalties metabòliques ca variça terme pral.n f ca variu sin. compl.n f es variz  fr varice  en varix  
180 malalties metabòliques ca via intramuscular terme pral.n f ca via d'administració intramuscular sin. compl.n f es vía intramuscular  fr voie intramusculaire  en intramuscular route  
181 malalties metabòliques ca via subcutània terme pral.n f ca via d'administració subcutània sin. compl.n f es vía subcutánea  fr voie sous-cutanée  en subcutaneous route  
182 malalties metabòliques ca xeringa terme pral.n f es jeringa  fr seringue  en syringe  
183 malalties metabòliques ca xilitol terme pral.n m es xilitol  fr xylitol  en xylitol