Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca a preu fet terme pral.adv ca a escarada sin. compl.adv es a destajo  fr à la pièce  
2 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca a prorrata terme pral.adv es a prorrata  fr au prorata  en in proportion  en pro rata  
3 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca a un tant alçat terme pral.adv es a tanto alzado  fr à forfait  en lump sum  
4 permisos i absències ca abandó del lloc de treball terme pral.n m ca abandonament del lloc de treball sin. compl.n m es abandono del puesto de trabajo  fr abandon de poste  fr abandon du travail  en abandonment of position  en withdrawal from work  
5 retribucions ca abonament de despeses terme pral.n m es suplidos  fr frais professionnels  en expenses  
6 permisos i absències ca absència autoritzada terme pral.n f es ausencia autorizada  fr absence autorisée  en authorized absence  en leave of absence  
7 permisos i absències ca absentisme laboral terme pral.n m es absentismo laboral  fr absentéisme  en absenteeism  
8 retribucions ca absorció i compensació terme pral.n f es absorción y compensación  
9 mètodes i temps ca accident de treball terme pral.n m ca accident laboral terme pral.n m es accidente de trabajo  es accidente laboral  fr accident du travail  en accident at work  en employment accident  en industrial accident  en occupational accident  en work accident  
10 mètodes i temps ca accident en el trajecte terme pral.n m ca accident in itinere terme pral.n m es accidente en el trayecto  es accidente in itinere  fr accident de trajet  en accident to and from work  en commuting accident  en travelling accident  
11 mètodes i temps ca accidentalitat laboral terme pral.n f ca sinistralitat laboral sin. compl.n f es accidentalidad laboral  es siniestralidad laboral  fr taux d'accidents du travail  en industrial accident rate  
12 extinció de la relació laboral ca acomiadament terme pral.n m ca comiat sin. compl.n m es despido  fr congédiement  fr licenciement  fr renvoi  en discharge  en dismissal  en layoff  
13 extinció de la relació laboral ca acomiadament col·lectiu terme pral.n m es despido colectivo  fr licenciement collectif  en collective dismissal  en mass layoff  
14 extinció de la relació laboral ca acomiadament disciplinari terme pral.n m es despido disciplinario  fr licenciement disciplinaire  fr mise à pied disciplinaire  en disciplinary dismissal  en disciplinary layoff  
15 extinció de la relació laboral ca acomiadament discriminatori terme pral.n m es despido discriminatorio  fr congédiement discriminatoire  en discriminatory dismissal  
16 extinció de la relació laboral ca acomiadament improcedent terme pral.n m es despido improcedente  fr congédiement abusif  fr congédiement injuste  en unfair dismissal  en wrongful dismissal  
17 extinció de la relació laboral ca acomiadament nul terme pral.n m es despido nulo  fr licenciement nul  en void dismissal  
18 extinció de la relació laboral ca acomiadament procedent terme pral.n m es despido procedente  fr congédiement justifié  fr congédiement motivé  fr congédiement pour cause juste et suffisante  en dismissal for just cause  en lawful dismissal  
19 extinció de la relació laboral ca acomiadar terme pral.v tr ca despatxar sin. compl.v tr ca donar comiat [a] sin. compl.v prep es despachar  es despedir  fr congédier  fr licencier  fr renvoyer  en discharge, to  en dismiss, to  en make redundant, to  
20 extinció de la relació laboral ca acomiadat -ada terme pral.adj ca despatxat -ada sin. compl.adj es despachado  es despedido  fr congédié  fr mis à pied  en laid off  
21 retribucions ca bestreta terme pral.n f ca acompte sin. compl.n m ca avançament sin. compl.n m es adelanto  es anticipo  fr acompte  fr avance  en advance  en payment in advance  en payment on account  
22 conceptes generals ca acord marc terme pral.n m es acuerdo marco  fr accord-cadre  en framework agreement  
23 conceptes generals ca acta terme pral.n f es acta  fr procès-verbal  en minutes  en record  
24 conflictes laborals ca acta de conciliació terme pral.n f es acta de conciliación  
25 avaluació de personal ca activitat normal terme pral.n f es actividad normal  fr activité normale  en normal activity  
26 avaluació de personal ca activitat òptima terme pral.n f es actividad óptima  en optimal activity  
27 sindicalisme i representació col·lectiva ca acumulació d'hores sindicals terme pral.n f es acumulación de horas sindicales  
28 conceptes generals ca adhesió (a un conveni col·lectiu) terme pral.n f es adhesión (a un convenio colectivo)  fr adhésion (à une convention collective)  en adoption (of a collective agreement)  
29 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca administratiu | administrativa terme pral.n m, f es administrativo  fr employé administratif  fr employé de bureau  en office employee  en office worker  
30 conceptes generals ca afiliació a la seguretat social terme pral.n f es afiliación a la seguridad social  fr affiliation à la sécurité sociale  en affiliation to the social security  
31 sindicalisme i representació col·lectiva ca afiliació sindical terme pral.n f es afiliación sindical  fr affiliation syndicale  en union affiliation  
32 sindicalisme i representació col·lectiva ca afiliació sindical terme pral.n f es afiliación sindical  fr affiliation syndicale  en union membership  
33 mercat laboral ca agència de col·locació terme pral.n f es agencia de colocación  fr bureau de placement  fr service de l'emploi  en employment office  en employment service  en placement office  
34 conceptes generals ca agents socials terme pral.n m pl es agentes sociales  fr agents sociaux  fr partenaires sociaux  en social actors  en social agents  en social partners  
35 conceptes generals ca ajut terme pral.n m ca ajuda sin. compl.n f es ayuda  fr aide  en aid  
36 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca ajudant | ajudanta terme pral.n m, f es ayudante  fr aide  en helper  
37 sindicalisme i representació col·lectiva ca alliberat sindical | alliberada sindical terme pral.n m, f es liberado sindical  fr libéré syndical  en employee on union leave  en full-time union worker  
38 mètodes i temps ca alta mèdica terme pral.n f ca alta sin. compl.n f ca comunicat mèdic d'alta sin. compl.n m es alta  es alta médica  es parte médico de alta  
39 conceptes generals ca àmbit d'aplicació terme pral.n m es ámbito de aplicación  fr champ d'application  fr domaine d'application  en coverage  en jurisdiction  en scope  
40 conceptes generals ca àmbit de negociació terme pral.n m es ámbito de negociación  
41 conceptes generals ca àmbit funcional terme pral.n m es ámbito funcional  fr champ d'application professionnel  en occupational coverage  
42 conceptes generals ca àmbit personal terme pral.n m es ámbito personal  fr champ d'application personnel  en persons covered  
43 conceptes generals ca àmbit temporal terme pral.n m es ámbito temporal  fr champ d'application temporaire  en temporal scope  
44 conceptes generals ca àmbit territorial terme pral.n m es ámbito territorial  fr champ d'application territorial  en geographical jurisdiction  
45 règim disciplinari ca amonestació terme pral.n f ca amonestament terme pral.n m es amonestación  es amonestamiento  es apercibimiento  fr avertissement  en disciplinary warning  en warning  
46 selecció de personal i contractació ca amortització de llocs de treball terme pral.n f es amortización de puestos de trabajo  fr suppression de postes  en abolition of posts  
47 jornada de treball ca ampliació de jornada terme pral.n f es ampliación de jornada  
48 conceptes generals ca annex (d'un conveni col·lectiu) terme pral.n m es anexo (de un convenio colectivo)  fr annexe (d'une convention collective)  en appendix (of a collective agreement)  
49 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca antiguitat terme pral.n f es antigüedad  fr ancienneté  en seniority  
50 retribucions ca anualitat terme pral.n f es anualidad  en yearly salary  
51 conceptes generals ca aplicació (d'un conveni col·lectiu) terme pral.n f es aplicación (de un convenio colectivo)  fr application (d'une convention collective)  en administration (of a collective agreement)  
52 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca aprenent | aprenenta terme pral.n m, f es aprendiz  fr apprenti  en apprentice  
53 formació de personal ca aprenentatge terme pral.n m es aprendizaje  fr apprentissage  en apprenticeship  
54 avaluació de personal ca aptitud terme pral.n f es aptitud  fr aptitude  en aptitude  
55 conflictes laborals ca arbitratge laboral terme pral.n m es arbitraje laboral  fr arbitrage  en arbitration  
56 conflictes laborals ca àrbitre | àrbitra terme pral.n m, f es árbitro  fr arbitre  en arbitrator  en umpire  
57 mobilitat de personal ca ascens terme pral.n m ca promoció terme pral.n f es ascenso  es promoción  fr avancement  fr promotion  en advancement  en promotion  
58 selecció de personal i contractació ca aspirant terme pral.n m, f es aspirante  fr aspirant  fr candidat  en applicant  
59 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca empleat | empleada terme pral.n m, f ca assalariat | assalariada sin. compl.n m, f ca treballador assalariat | treballadora assalariada sin. compl.n m, f ca treballador per compte d'altri | treballadora per compte d'altri sin. compl.n m, f es asalariado  es empleado  es trabajador asalariado  es trabajador por cuenta ajena  fr employé  fr salarié  fr travailleur salarié  en employee  en salaried employee  en wage earner  
60 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca assegurança d'accidents de treball terme pral.n f es seguro de accidentes de trabajo  fr assurance contre les accidents du travail  en work injury insurance  
61 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca assegurança de responsabilitat civil terme pral.n f es seguro de responsabilidad civil  en public liability insurance  en third-party insurance  
62 sindicalisme i representació col·lectiva ca assemblea de treballadors terme pral.n f es asamblea de trabajadores  fr assemblée de travailleurs  fr assemblée du personnel  en employee meeting  
63 règim disciplinari ca assetjament sexual terme pral.n m es acoso sexual  fr harcèlement sexuel  en sexual harassment  
64 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca assimilat | assimilada terme pral.n m, f es asimilado  fr assimilé  fr travailleur assimilé  en related worker  
65 permisos i absències ca assistència terme pral.n f es asistencia  fr présence  en attendance  
66 relacions col·lectives ca associació patronal terme pral.n f ca associació d'empresaris sin. compl.n f ca patronal sin. compl.n f es asociación de empresarios  es asociación patronal  es patronal  fr association d'employeurs  fr association patronale  en employers' association  
67 mercat laboral ca atur terme pral.n m es desempleo  es paro  
68 mercat laboral ca atur terme pral.n m ca desocupació terme pral.n f es desempleo  es desocupación  es paro  fr chômage  en unemployment  
69 conflictes laborals ca aturada terme pral.n f es paro  fr arrêt de travail  fr cessation de travail  en stoppage of work  en work stoppage  
70 mercat laboral ca aturat | aturada terme pral.n m, f ca desocupat | desocupada terme pral.n m, f ca parat | parada terme pral.n m, f es desempleado  es parado  fr chômeur  fr sans-travail  en jobless  en unemployed  
71 retribucions ca augment salarial terme pral.n m ca increment salarial terme pral.n m es aumento salarial  es incremento salarial  es subida salarial  fr augmentation de salaire  en pay increase  en salary increase  en wage increase  
72 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treballador autònom | treballadora autònoma terme pral.n m, f ca autònom | autònoma sin. compl.n m, f ca treballador per compte propi | treballadora per compte propi sin. compl.n m, f es autónomo  es trabajador autónomo  es trabajador por cuenta propia  fr travailleur autonome  fr travailleur indépendant  en self-employed worker  
73 conflictes laborals ca autoritat laboral terme pral.n f es autoridad laboral  fr authorité du travail  en labour authority  
74 mètodes i temps ca avaluació de riscos laborals terme pral.n f es evaluación de riesgos laborales  fr évaluation des risques  en risk assessment  
75 avaluació de personal ca avaluació del rendiment terme pral.n f es evaluación del rendimiento  fr évaluation du rendement  en performance appraisal  en performance evaluation  
76 suspensió de la relació laboral ca baixa mèdica terme pral.n f ca baixa sin. compl.n f ca comunicat mèdic de baixa sin. compl.n m es baja  es baja médica  es parte médico de baja  fr congé de maladie  en sick leave  
77 extinció de la relació laboral ca cessament voluntari terme pral.n m ca baixa voluntària sin. compl.n f ca dimissió sin. compl.n f es baja voluntaria  es cese voluntario  es dimisión  fr démission  fr départ  fr départ volontaire  en resignation  en voluntary separation  en voluntary termination of employment  
78 mercat laboral ca fallida terme pral.n f ca bancarrota sin. compl.n f ca insolvència definitiva sin. compl.n f es bancarrota  es insolvencia definitiva  es quiebra  fr faillite  en bankruptcy  
79 retribucions ca banda de creixement salarial terme pral.n f es banda de crecimiento salarial  
80 retribucions ca escala salarial terme pral.n f ca barem salarial sin. compl.n m es baremo salarial  es escala salarial  fr barème des salaires  fr échelle des salaries  en salary scale  en wage scale  
81 retribucions ca base de cotització terme pral.n f es base de cotización  
82 retribucions ca beca terme pral.n f es beca  fr bourse  en bursary  en grant  
83 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca becari | becària terme pral.n m, f es becario  fr boursier  en grant holder  
84 retribucions ca millores socials terme pral.n f pl ca beneficis socials sin. compl.n m pl es beneficios sociales  es mejoras sociales  fr avantages sociaux  en employee benefits  en fringe benefits  
85 conflictes laborals ca bona fe terme pral.n f es buena fe  fr bonne foi  en good faith  
86 selecció de personal i contractació ca borsa de treball terme pral.n f es bolsa de trabajo  fr bourse de travail  en employment exchange  en labour exchange  
87 jornada de treball ca calendari de vacances terme pral.n m es calendario de vacaciones  fr calendrier des vacances  en vacation schedule  
88 jornada de treball ca calendari laboral terme pral.n m es calendario laboral  fr calendrier de travail  en work calendar  
89 jornada de treball ca calendari oficial de festes laborals terme pral.n m es calendario oficial de fiestas laborales  
90 selecció de personal i contractació ca candidat | candidata terme pral.n m, f es candidato  fr candidat  en candidate  
91 sindicalisme i representació col·lectiva ca cànon de negociació col·lectiva terme pral.n m es cánon de negociación colectiva  
92 avaluació de personal ca capacitat terme pral.n f es capacidad  fr capacité  en ability  en capacity  
93 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca càrrec terme pral.n m es cargo  fr poste  en position  
94 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca càrrega de treball terme pral.n f ca volum de treball sin. compl.n m es carga de trabajo  es volumen de trabajo  fr charge de travail  en workload  
95 conceptes generals ca càrrega familiar terme pral.n f es carga familiar  fr charge familiale  en family responsibility  
96 extinció de la relació laboral ca carta d'acomiadament terme pral.n f es carta de despido  fr lettre de congédiement  fr lettre de licenciement  en letter of discharge  en letter of dismissal  
97 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca categoria professional terme pral.n f es categoría profesional  fr catégorie professionnelle  en occupational category  
98 sindicalisme i representació col·lectiva ca sindicat terme pral.n m ca central sindical sin. compl.n f es central sindical  es sindicato  fr syndicat  en labour union  en syndicate  en trade union  en union  
99 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca centre de treball terme pral.n m es centro de trabajo  fr centre de travail  fr établissement  en business place  en establishment  en place of business  en workplace  
100 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca centre itinerant terme pral.n m ca centre de treball mòbil sin. compl.n m es centro de trabajo móvil  es centro itinerante  
101 extinció de la relació laboral ca certificat d'empresa terme pral.n m es certificado de empresa  
102 gestió de recursos humans ca certificat de treball terme pral.n m es certificado de trabajo  fr attestation de travail  fr certificat de travail  en certificate of work  en service certificate  
103 extinció de la relació laboral ca cessament terme pral.n m ca cessació sin. compl.n f es cesación  es cese  fr cessation d'emploi  en separation  en termination  en termination of employment  
104 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca classificació professional terme pral.n f es clasificación profesional  fr classification des emplois  en job classification  
105 conceptes generals ca clàusula de desvinculació salarial terme pral.n f ca clàusula d'inaplicació del règim salarial sin. compl.n f es cláusula de descuelgue salarial  es cláusula de inaplicación del régimen salarial  
106 conceptes generals ca clàusula de revisió salarial terme pral.n f es cláusula de revisión salarial  fr clause d'échelle mobile  fr clause d'indexation  en escalator clause  
107 conceptes generals ca clàusula de salvaguarda terme pral.n f es cláusula de salvaguarda  fr clause de sauvegarde  
108 conceptes generals ca clàusula no pecuniària terme pral.n f ca clàusula no salarial sin. compl.n f es cláusula no pecuniaria  es cláusula no salarial  fr clause non pécuniaire  fr clause non salariale  en non-monetary clause  
109 conceptes generals ca clàusula normativa terme pral.n f es cláusula normativa  en substantive clause  
110 conceptes generals ca clàusula obligant terme pral.n f es cláusula obligacional  en obligational clause  
111 conceptes generals ca clàusula pecuniària terme pral.n f ca clàusula salarial sin. compl.n f es cláusula pecuniaria  es cláusula salarial  fr clause pécuniaire  fr clause salariale  en monetary clause  
112 conceptes generals ca clàusula resolutòria terme pral.n f es cláusula resolutoria  
113 selecció de personal i contractació ca cobrir terme pral.v tr es cubrir  fr pourvoir à un poste  en fill a position, to  
114 sindicalisme i representació col·lectiva ca col·legi professional terme pral.n m es colegio profesional  fr ordre professionnel  en professional corporation  
115 sindicalisme i representació col·lectiva ca col·legiat | col·legiada terme pral.n m, f es colegiado  fr membre d'un ordre professionnel  en collegian  en member of a professional corporation  
116 sindicalisme i representació col·lectiva ca comissió terme pral.n f es comisión  fr commission  en commission  
117 retribucions ca comissió terme pral.n f es comisión  fr commission  en commission  
118 mobilitat de personal ca comissió de serveis terme pral.n f es comisión de servicios  fr détachement  en secondment  
119 conflictes laborals ca comissió negociadora terme pral.n f ca taula de negociació sin. compl.n f es comisión negociadora  es mesa de negociación  fr comité de négociation  fr table de négociation  en bargaining committee  en bargaining table  en negotiating committee  
120 conflictes laborals ca comissió paritària terme pral.n f es comisión paritaria  fr comité paritaire  fr commission paritaire  en joint committee  en parity committee  
121 sindicalisme i representació col·lectiva ca comitè d'empresa terme pral.n m es comité de empresa  fr comité d'entreprise  fr conseil d'entreprise  en works committee  en works council  
122 mètodes i temps ca comitè de seguretat i salut terme pral.n m es comité de seguridad y salud  fr comité de santé et de sécurité  en health and safety committee  
123 conflictes laborals ca comitè de vaga terme pral.n m es comité de huelga  fr comité de grève  en strike committee  
124 sindicalisme i representació col·lectiva ca comitè intercentres terme pral.n m es comité intercentros  en multi-plant workers' committee  
125 conflictes laborals ca competència terme pral.n f es competencia  fr compétence  en jurisdiction  
126 conceptes generals ca competència deslleial terme pral.n f ca concurrència deslleial terme pral.n f es competencia desleal  es concurrencia desleal  en disloyal competition  
127 retribucions ca complement salarial terme pral.n m ca complement sin. compl.n m ca plus sin. compl.n m es complemento  es complemento salarial  es plus  es plus salarial  fr complément  fr complément de salaire  fr prime  en bonus  en premium  
128 retribucions ca complement ad personam terme pral.n m ca complement personal terme pral.n m es complemento ad personam  es complemento personal  fr salaire au mérite  en merit pay  en merit wage  
129 retribucions ca complement d'antiguitat terme pral.n m es complemento de antigüedad  fr prime d'ancienneté  en seniority bonus  
130 retribucions ca complement de disponibilitat horària terme pral.n m es complemento de disponibilidad horaria  fr prime de disponibilité  en on-call premium  
131 retribucions ca complement de lloc de treball terme pral.n m es complemento de puesto de trabajo  
132 retribucions ca complement de prolongació de jornada terme pral.n m es complemento de prolongación de jornada  fr majoration pour heures supplémentaires  en overtime premium  en overtime premium pay  
133 retribucions ca complement específic terme pral.n m es complemento específico  
134 conflictes laborals ca compromís arbitral terme pral.n m es compromiso arbitral  fr compromis arbitral  en mutual agreement by arbitration  
135 selecció de personal i contractació ca comunicació de finalització de contracte de treball terme pral.n f es comunicación de finalización de contrato de trabajo  
136 selecció de personal i contractació ca comunicació de pròrroga de contracte de treball terme pral.n f es comunicación de prórroga de contrato de trabajo  
137 mètodes i temps ca comunicat d'accident de treball terme pral.n m es parte de accidente de trabajo  fr formule de déclaration d'accident  en accident report  en accident report form  
138 suspensió de la relació laboral ca comunicat mèdic terme pral.n m es parte médico  
139 conceptes generals ca concertació terme pral.n f es concertación  fr concertation  en concertation  
140 conceptes generals ca concertació social terme pral.n f es concertación social  fr concertation sociale  en social dialogue  
141 selecció de personal i contractació ca concertar un contracte terme pral.v intr ca subscriure un contracte terme pral.v intr es celebrar un contrato  fr conclure un contrat  fr passer un contrat  en conclude a contract, to  
142 conflictes laborals ca conciliació terme pral.n f es conciliación  fr conciliation  en conciliation  
143 conflictes laborals ca conciliador | conciliadora terme pral.n m, f es conciliador  fr conciliateur  en conciliation officer  en conciliator  
144 selecció de personal i contractació ca concurs de mèrits terme pral.n m es concurso de méritos  fr concours de mérites  en merit-based selection  
145 selecció de personal i contractació ca concurs oposició terme pral.n m es concurso-oposición  
146 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca condició de treball terme pral.n f es condición de trabajo  fr condition de travail  en condition of employment  en working condition  
147 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca condició més beneficiosa terme pral.n f es condición más beneficiosa  fr condition la plus favorable  en most favourable condition  
148 conflictes laborals ca conflicte col·lectiu terme pral.n m es conflicto colectivo  en industrial dispute  en labour dispute  
149 retribucions ca congelació salarial terme pral.n f es congelación salarial  fr blocage des salaires  en pay freeze  en salary freeze  en wage freeze  
150 selecció de personal i contractació ca contractació laboral terme pral.n f es contratación laboral  fr embauchage  fr embauche  fr engagement  en employment  en engagement  en hiring  
151 selecció de personal i contractació ca contractat | contractada terme pral.n m, f es contratado  fr contractuel  fr travailleur à contrat  en contract employee  en contract worker  
152 selecció de personal i contractació ca contracte terme pral.n m es contrato  fr contrat  en agreement  en contract  
153 selecció de personal i contractació ca contracte de posada a disposició terme pral.n m es contrato de puesta a disposición  fr contrat de travail intérimaire  fr contrat de travail temporaire  en labour sub-contract  
154 selecció de personal i contractació ca contracte de treball terme pral.n m ca contracte laboral terme pral.n m es contrato de trabajo  es contrato laboral  fr contrat de travail  en contract of employment  en labour contract  en work contract  
155 selecció de personal i contractació ca contracte de treball a domicili terme pral.n m es contrato de trabajo a domicilio  fr contrat de travail à domicile  en labour contract to work at home  
156 selecció de personal i contractació ca contracte de treball a temps parcial terme pral.n m es contrato de trabajo a tiempo parcial  fr contrat à temps partiel  en part-time employment contract  
157 selecció de personal i contractació ca contracte de treball bonificable terme pral.n m es contrato de trabajo bonificable  
158 selecció de personal i contractació ca contracte de treball d'interinitat terme pral.n m es contrato de trabajo de interinidad  fr contrat de travail intérimaire  en supply labour contract  en temporary substitution labour contract  
159 selecció de personal i contractació ca contracte de treball de durada determinada terme pral.n m es contrato de trabajo de duración determinada  fr contrat à durée déterminée  en contract for a fixed term  en fixed-term contract  
160 selecció de personal i contractació ca contracte de treball de formació terme pral.n m es contrato de trabajo de formación  es contrato para la formación  fr contrat d'apprentissage  fr contrat de formation  fr contrat de qualification  en apprenticeship contract  en employment training contract  en formative labour contract  en job-training contract  
161 selecció de personal i contractació ca contracte de treball de jubilació parcial terme pral.n m es contrato de trabajo de jubilación parcial  
162 selecció de personal i contractació ca contracte de treball de relleu terme pral.n m es contrato de trabajo de relevo  en hand-over contract  
163 selecció de personal i contractació ca contracte de treball en pràctiques terme pral.n m es contrato de trabajo en prácticas  en work-experience contract  
164 selecció de personal i contractació ca contracte de treball per a la realització de treballs fixos discontinus terme pral.n m es contrato de trabajo para la realización de trabajos fijos discontinuos  es contrato fijo discontinuo  fr contrat de travail intermittent  en intermittent employment contract  
165 selecció de personal i contractació ca contracte de treball per a minusvàlids terme pral.n m es contrato de trabajo para minusválidos  
166 selecció de personal i contractació ca contracte de treball per temps indefinit terme pral.n m ca contracte fix sin. compl.n m ca contracte indefinit sin. compl.n m es contrato de trabajo por tiempo indefinido  es contrato fijo  es contrato indefinido  fr contrat à durée indéterminée  en indefinite contract  en open-ended employment contract  en permanent labour contract  
167 selecció de personal i contractació ca contracte de treball temporal terme pral.n m es contrato de trabajo temporal  fr contrat de travail temporaire  en temporary contract  
168 selecció de personal i contractació ca contracte eventual per circumstàncies de la producció terme pral.n m es contrato eventual por circunstancias de la producción  
169 selecció de personal i contractació ca contracte fix d'obra terme pral.n m es contrato fijo de obra  
170 selecció de personal i contractació ca contracte per obra o servei determinat terme pral.n m es contrato por obra o servicio determinado  
171 selecció de personal i contractació ca contracte verbal terme pral.n m es contrato verbal  fr contrat verbal  en oral contract  
172 conceptes generals ca conveni terme pral.n m es convenio  fr convention  en agreement  en convention  
173 conceptes generals ca conveni col·lectiu terme pral.n m es convenio colectivo  fr convention collective  en collective agreement  en labour agreement  
174 conceptes generals ca conveni col·lectiu d'empresa terme pral.n m es convenio colectivo de empresa  es convenio de empresa  fr accord collectif d'entreprise  fr accord d'entreprise  fr convention collective d'entreprise  fr convention d'entreprise  en company agreement  en company-level agreement  
175 conceptes generals ca conveni col·lectiu de grup d'empreses terme pral.n m es convenio colectivo de grupo de empresas  
176 conceptes generals ca conveni col·lectiu estatutari terme pral.n m es convenio colectivo estatutario  
177 conceptes generals ca conveni col·lectiu extraestatutari terme pral.n m es convenio colectivo extraestatutario  
178 conceptes generals ca conveni col·lectiu marc terme pral.n m ca conveni marc sin. compl.n m es convenio colectivo marco  es convenio marco  fr accord d'orientation  fr accord de méthode  fr accord-cadre  fr convention collective cadre  fr convention-cadre  en framework agreement  en master agreement  
179 conceptes generals ca conveni col·lectiu sectorial terme pral.n m es convenio colectivo de sector profesional  es convenio colectivo sectorial  fr accord de branche  fr convention collective de branche  fr convention collective sectorielle  en industry-wide agreement  en sectoral collective agreement  
180 conceptes generals ca conveni col·lectiu supraempresarial terme pral.n m es convenio colectivo supraempresarial  
181 conceptes generals ca conveni franja terme pral.n m es convenio franja  en occupational agreement  
182 retribucions ca cotització a la seguretat social terme pral.n f es cotización a la seguridad social  fr cotisation de sécurité sociale  fr cotisation sociale  en national insurance contribution  en social security contribution  
183 jornada de treball ca crèdit horari terme pral.n m es crédito de horas  es crédito horario  fr crédit d'heures  fr heures de délégation  en time-off rights  
184 selecció de personal i contractació ca currículum terme pral.n m ca curriculum vitae sin. compl.n m es currículo  es currículum vitae  fr curriculum vitae  en curriculum vitae  en résumé  
185 mètodes i temps ca dany derivat del treball terme pral.n m es daño derivado del trabajo  
186 jornada de treball ca dedicació plena terme pral.n f es plena dedicación  
187 sindicalisme i representació col·lectiva ca delegat | delegada terme pral.n m, f es delegado  en delegate  
188 sindicalisme i representació col·lectiva ca delegat de personal | delegada de personal terme pral.n m, f es delegado de personal  fr délégué des travailleurs  fr délégué du personnel  en workers' delegate  en workforce delegate  
189 mètodes i temps ca delegat de prevenció | delegada de prevenció terme pral.n m, f es delegado de prevención  fr délégué à la santé et à la sécurité  fr délégué à la sécurité  en health and safety representative  
190 sindicalisme i representació col·lectiva ca delegat sindical | delegada sindical terme pral.n m, f es delegado sindical  fr délégué syndical  en shop steward  en trade union representative  
191 conceptes generals ca denúncia (d'un conveni col·lectiu) terme pral.n f es denuncia (de un convenio colectivo)  fr dénonciation (d'une convention collective)  en notice of termination (of a collective agreement)  
192 selecció de personal i contractació ca denunciar un contracte terme pral.v intr es denunciar un contrato  fr dénoncer un contrat  en repudiate a contract, to  
193 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca departament terme pral.n m es departamento  fr service  en department  
194 jornada de treball ca descans terme pral.n m ca període de descans terme pral.n m es descanso  es período de descanso  fr période de repos  fr repos  en rest  en rest period  
195 jornada de treball ca descans compensador terme pral.n m ca descans compensatori terme pral.n m es descanso compensatorio  fr repos compensateur  fr repos compensatoire  en time-off in lieu  
196 jornada de treball ca descans diari terme pral.n m ca descans entre jornades terme pral.n m es descanso diario  es descanso entre jornadas  fr repos journalier  fr repos quotidien  en turn around period  
197 jornada de treball ca descans setmanal terme pral.n m es descanso semanal  fr repos hebdomadaire  en weekly rest  en weekly rest period  
198 avaluació de personal ca descripció del lloc de treball terme pral.n f es descripción del puesto de trabajo  fr description d'emploi  fr description de poste  en job definition  en job description  
199 mobilitat de personal ca destinació terme pral.n f es destino  
200 conceptes generals ca deure de negociar terme pral.n m es deber de negociar  fr obligation de négocier  en duty to bargain  
201 conflictes laborals ca deure de pau terme pral.n m es deber de paz  fr devoir de paix  en non-strike pact  en peace obligation  
202 permisos i absències ca dia d'assumptes personals terme pral.n m ca dia d'assumptes propis terme pral.n m es día de asuntos personales  es día de asuntos propios  fr congé mobile  en floater  en floating holiday  en movable holiday  
203 permisos i absències ca dia de permís terme pral.n m es día de permiso  fr jour de congé  en day off  
204 jornada de treball ca dia feiner terme pral.n m ca dia laborable terme pral.n m es día de trabajo  es día laborable  fr jour de travail  fr jour ouvrable  en business day  en working day  
205 jornada de treball ca dia festiu terme pral.n m ca festa sin. compl.n f es día de fiesta  es día festivo  es fiesta  fr jour férié  en holiday  en legal holiday  en public holiday  en statutory holiday  
206 jornada de treball ca dia hàbil terme pral.n m es día hábil  fr jour utile  en juridical day  
207 jornada de treball ca dia inhàbil terme pral.n m es día inhábil  en non-juridical day  
208 jornada de treball ca dia lliure terme pral.n m es día libre  fr jour de repos  en day off  
209 jornada de treball ca dia natural terme pral.n m es día civil  es día natural  fr jour civil  en calendar day  
210 conceptes generals ca diari oficial terme pral.n m es boletín oficial  es diario oficial  fr journal officiel  en gazette  en official gazette  
211 retribucions ca dieta terme pral.n f ca dietes terme pral.n f pl es dieta  fr indemnité de séjour  fr indemnité forfataire quotidienne  fr indemnité journalière  en daily subsistence allowance  en living allowance  en per diem allowance  en subsistence and travel allowances  
212 retribucions ca dieta completa terme pral.n f es dieta completa  
213 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca diplomat | diplomada terme pral.n m, f es diplomado  fr diplômé  en graduate  
214 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca direcció terme pral.n f es dirección  fr administration  fr direction  en management  
215 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca direcció terme pral.n f es dirección  fr cadres  fr dirigeants  en management  
216 sindicalisme i representació col·lectiva ca dirigent sindical terme pral.n m, f es dirigente sindical  fr dirigeant syndical  en labour leader  en union leader  en union officer  
217 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca discriminació laboral terme pral.n f es discriminación en el empleo  es discriminación laboral  fr discrimination dans l'emploi  en discrimination in employment  en employment discrimination  
218 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca discriminació positiva terme pral.n f es acción positiva  es discriminación positiva  fr discrimination positive  fr mesure de rattrapage  fr mesure de redressement  en affirmative action  en positive action  en positive discrimination  
219 mobilitat de personal ca disponibilitat terme pral.n f es disponibilidad  
220 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca divisió del treball terme pral.n f es división del trabajo  fr division du travail  en division of labour  
221 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca dret adquirit terme pral.n m es derecho adquirido  fr avantage acqui  fr droit acqui  en acquired right  en vested right  
222 sindicalisme i representació col·lectiva ca llibertat sindical terme pral.n f ca dret d'associació sindical sin. compl.n m es derecho de asociación sindical  es libertad sindical  fr droit d'association  fr liberté syndicale  en right to unionization  en trade union rights  
223 sindicalisme i representació col·lectiva ca dret de reunió terme pral.n m es derecho de reunión  fr droit de réunion  en right of assembly  
224 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca dret de vaga terme pral.n m es derecho de huelga  fr droit de grève  en right to strike  
225 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca dret del treball terme pral.n m ca dret laboral sin. compl.n m es derecho del trabajo  fr droit du travail  en labour law  
226 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca dret del treballador terme pral.n m ca dret del treball sin. compl.n m ca dret laboral sin. compl.n m es derecho del trabajador  es derecho del trabajo  es derecho laboral  
227 retribucions ca drets passius terme pral.n m pl es derechos pasivos  
228 conceptes generals ca eficàcia erga omnes terme pral.n f es eficacia erga omnes  
229 conceptes generals ca eficàcia inter partes terme pral.n f es eficacia inter partes  
230 sindicalisme i representació col·lectiva ca eleccions sindicals terme pral.n f pl es elecciones sindicales  fr élection syndicale  fr élections professionnelles  en union elections  en workplace-level elections  
231 mercat laboral ca empresa terme pral.n f es empresa  fr entreprise  en company  en enterprise  en firm  
232 selecció de personal i contractació ca empresa de treball temporal terme pral.n f ca ETT siglan f es empresa de trabajo temporal  es ETT  fr agence d'intérim  fr entreprise de travail intérimaire  fr entreprise de travail temporaire  en casual labour agency  en temporary collocation agency  en temporary employment agency  en temporary personnel agency  
233 mercat laboral ca empresari | empresària terme pral.n m, f es empleador  es empresario  fr employeur  en employer  
234 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca en actiu terme pral.adj es en activo  fr en activité  en on active duty  
235 retribucions ca endarreriments terme pral.n m pl es atrasos  fr rappel de salaire  en back pay  
236 conceptes generals ca entrada en vigor (d'un conveni col·lectiu) terme pral.n f es entrada en vigor (de un convenio colectivo)  fr entrée en vigueur (d'une convention collective)  en entry into force (of a collective agreement)  
237 selecció de personal i contractació ca entrevista de selecció terme pral.n f es entrevista de selección  fr entretien d'embauche  fr entrevue de sélection  en selection interview  
238 selecció de personal i contractació ca entrevista de sortida terme pral.n f es entrevista de salida  fr entretien de cessation d'emploi  fr entretien de départ  fr entretien de fin d'emploi  en exit interview  en separation interview  en termination interview  
239 mètodes i temps ca equip de protecció individual terme pral.n m ca EPI siglan m es equipo de protección individual  fr équipement de protection individuelle  en personal protective equipment  
240 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca equip terme pral.n m es equipo  fr équipe  en team  
241 extinció de la relació laboral ca expedient de regulació d'ocupació terme pral.n m ca ERO siglan m es expediente de regulación de empleo  es ERE  en labour force adjusment plan  en redundancy procedure  
242 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca escalafó terme pral.n m es escalafón  fr échelon hiérarchique  en employee ranking  
243 retribucions ca preufetaire terme pral.n m, f ca escarader | escaradera sin. compl.n m, f ca preufeter | preufetera sin. compl.n m, f es destajero  es destajista  fr tâcheron  en pieceworker  
244 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca especialista terme pral.n m, f es especialista  fr spécialiste  en professional employee  
245 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca estabilitat laboral terme pral.n f es estabilidad en el empleo  es estabilidad laboral  fr garantie d'emploi  fr sécurité d'emploi  fr stabilité de l'emploi  en employment security  en job security  
246 conceptes generals ca estatut terme pral.n m ca estatuts terme pral.n m pl es estatuto  fr statuts  en statute  
247 conceptes generals ca estatut dels treballadors terme pral.n m es estatuto de los trabajadores  fr droits des travailleurs  fr statut ouvrier  en statute of workers' rights  en workers' statute  
248 retribucions ca estructura del salari terme pral.n f es estructura del salario  fr structure des salaires  en pay structure  en wage structure  
249 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca estudi de temps i mètodes terme pral.n m es estudio de tiempos y métodos  fr étude des temps et mouvements  en time and motion study  
250 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treballador eventual | treballadora eventual terme pral.n m, f ca eventual sin. compl.n m, f es eventual  es trabajador eventual  fr occasionnel  en casual employee  en casual worker  
251 suspensió de la relació laboral ca excedència terme pral.n f es excedencia  fr congé non payé  fr congé sans salaire  fr congé sans traitement  en authorized absence without pay  en leave of absence without pay  en leave without pay  
252 suspensió de la relació laboral ca excedència forçosa terme pral.n f es excedencia forzosa  fr mise en disponibilité  en layoff  en non-operational status  
253 suspensió de la relació laboral ca excedència voluntària terme pral.n f es excedencia voluntaria  fr congé de convenance personnelle  fr inactivité volontaire  en leave on personal grounds  en voluntary severance  
254 règim disciplinari ca expedient disciplinari terme pral.n m es expediente disciplinario  fr enquête disciplinaire  en disciplinary proceedings  
255 gestió de recursos humans ca expedient personal terme pral.n m es expediente personal  fr dossier personnel  en personal history record  en personal record  en personnel record  
256 règim disciplinari ca expedientar terme pral.v tr ca formar expedient terme pral.v prep es expedientar  fr procéder  
257 règim disciplinari ca expedientat | expedientada terme pral.n m, f es expedientado  
258 avaluació de personal ca experiència professional terme pral.n f es experiencia profesional  fr expérience professionnelle  en professional experience  en working experience  
259 conceptes generals ca expiració (d'un conveni col·lectiu) terme pral.n f ca extinció (d'un conveni col·lectiu) terme pral.n f es expiración (de un convenio colectivo)  fr expiration de la convention  fr fin de la convention  en convention expires  en termination of agreement  
260 conceptes generals ca extensió (d'un conveni col·lectiu) terme pral.n f es extensión (de un convenio colectivo)  fr extension (d'une convention collective)  en extension (of a collective agreement)  
261 extinció de la relació laboral ca extinció de contracte terme pral.n f ca extinció de la relació laboral terme pral.n f es extinción de contrato  es extinción de la relación laboral  fr expiration du contrat  en cessation of a labour relationship  en expiration of the contract  
262 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca extrasalarial terme pral.adj es extrasalarial  fr extra-salarial  en non-wage  
263 règim disciplinari ca falta terme pral.n f es falta  fr faute  en fault  en misconduct  en offence [GB]  en offense [US]  
264 règim disciplinari ca falta greu terme pral.n f es falta grave  fr faute grave  en serious misconduct  
265 règim disciplinari ca falta lleu terme pral.n f es falta leve  fr faute légère  en slight negligence  
266 règim disciplinari ca falta molt greu terme pral.n f es falta muy grave  fr faute lourde  en gross misconduct  
267 sindicalisme i representació col·lectiva ca federació sindical terme pral.n f es federación sindical  fr fédération syndicale  
268 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca feina terme pral.n f es trabajo  fr travail  en work  
269 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca feina terme pral.n f es faena  es trabajo  fr travail  en work  
270 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca feina terme pral.n f ca treball terme pral.n m ca ocupació sin. compl.n f es empleo  es trabajo  fr emploi  fr travail  en employment  en job  en occupation  
271 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca feina fixa terme pral.n f es empleo fijo  es trabajo fijo  fr emploi permanent  fr travail fixe  fr travail permanent  en permanent employment  en permanent job  
272 mercat laboral ca feina penosa terme pral.n f es trabajo penoso  fr travail pénible  en heavy work  
273 jornada de treball ca festa laboral terme pral.n f es fiesta laboral  fr jour férié payé  en paid holiday  en paid legal holiday  en paid public holiday  en paid statutory holiday  
274 jornada de treball ca fitxar terme pral.v intr ca marcar sin. compl.v intr es fichar  es marcar  fr pointer  en clock, to  
275 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treballador fix | treballadora fixa terme pral.n m, f ca fix | fixa sin. compl.n m, f es fijo  es trabajador fijo  fr permanent  fr salarié permanent  fr travailleur permanent  en permanent employee  en regular employee  
276 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treballador fix discontinu | treballadora fixa discontínua terme pral.n m, f ca fix discontinu | fixa discontínua sin. compl.n m, f es fijo discontinuo  es trabajador fijo discontinuo  fr travailleur intermittent  en intermittent worker  
277 conceptes generals ca fons terme pral.n m es fondo  fr fonds  en fund  
278 formació de personal ca formació contínua terme pral.n f ca formació continuada terme pral.n f ca formació permanent terme pral.n f es formación continua  es formación permanente  fr formation continue  fr formation permanente  en continuing professional training  en continuing vocational training  en continuous professional training  
279 formació de personal ca formació ocupacional terme pral.n f es formación ocupacional  
280 formació de personal ca formació professional terme pral.n f es formación profesional  fr formation professionnelle  en professional training  en vocational training  
281 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca independent terme pral.n m, f ca freelance sin. compl.n m, f es freelance  es independiente  fr indépendant  fr pigiste  en freelance  en freelancer  
282 retribucions ca full de nòmina terme pral.n m ca full de salari terme pral.n m ca rebut de salari terme pral.n m ca nòmina sin. compl.n f es hoja salarial  es nómina  es recibo de salario  fr bulletin de paye  en paysheet  en payslip  en wage slip  
283 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca funció terme pral.n f es función  fr fonction  en function  
284 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca funcionari públic | funcionària pública terme pral.n m, f ca funcionari | funcionària sin. compl.n m, f es funcionario  es funcionario público  fr fonctionnaire  fr fonctionnaire public  en civil servant  en public servant  
285 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca garantia ad personam terme pral.n f ca garantia personal terme pral.n f es garantía ad personam  es garantía personal  
286 suspensió de la relació laboral ca gran invalidesa terme pral.n f es gran invalidez  
287 retribucions ca gratificació terme pral.n f ca premi sin. compl.n m es gratificación  es premio  fr gratification  fr prime  en bonus  en discretionary bonus  
288 retribucions ca gratificació extraordinària terme pral.n f ca paga extra sin. compl.n f ca paga extraordinària sin. compl.n f es gratificación extraordinaria  es paga extra  es paga extraordinaria  en special bonus  en special payment  
289 retribucions ca gratificació per jubilació terme pral.n f ca premi de jubilació sin. compl.n m es gratificación por jubilación  es premio de jubilación  fr gratification de retraite  en retirement gratuity  
290 relacions col·lectives ca gremi terme pral.n m es gremio  fr association professionelle  fr syndicat professionnel  en guild  en professional union  en trade association  
291 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca grup professional terme pral.n m es grupo profesional  fr groupe professionnel  en occupational group  
292 retribucions ca honoraris terme pral.n m pl es honorarios  fr honoraires  en fee  
293 jornada de treball ca hora complementària terme pral.n f es hora complementaria  
294 jornada de treball ca hora extraordinària terme pral.n f ca hora extra sin. compl.n f es hora extra  es hora extraordinaria  fr heure supplémentaire  en overtime  
295 jornada de treball ca hora extraordinària estructural terme pral.n f es hora extraordinaria estructural  
296 jornada de treball ca hora sindical terme pral.n f es hora sindical  fr heure syndicale  
297 jornada de treball ca hora treballada terme pral.n f es hora trabajada  fr heure effectuée  fr heure travaillée  en hour worked  
298 jornada de treball ca horari de treball terme pral.n m es horario de trabajo  fr horaire de travail  en time schedule  en work schedule  
299 jornada de treball ca horari rígid terme pral.n m ca horari fix sin. compl.n m es horario fijo  es horario rígido  fr horaire fixe  fr horaire uniforme  en fixed work schedule  en fixed working hours  
300 jornada de treball ca horari flexible terme pral.n m es horario flexible  fr horaire flexible  fr horaire variable  en flexible work schedule  en flexible working hours  en flextime  
301 suspensió de la relació laboral ca incapacitat laboral terme pral.n f es incapacidad laboral  fr incapacité de travail  fr incapacité professionnelle  en disability  en incapacity to work  en vocational disablement  
302 suspensió de la relació laboral ca incapacitat permanent terme pral.n f es incapacidad permanente  fr incapacité permanente  en permanent disability  
303 suspensió de la relació laboral ca incapacitat permanent absoluta terme pral.n f es incapacidad permanente absoluta  
304 suspensió de la relació laboral ca incapacitat permanent parcial terme pral.n f es incapacidad permanente parcial  
305 suspensió de la relació laboral ca incapacitat permanent total terme pral.n f es incapacidad permanente total  
306 suspensió de la relació laboral ca incapacitat temporal terme pral.n f es incapacidad temporal  fr incapacité temporaire  en temporary disability  
307 suspensió de la relació laboral ca incapacitat total qualificada terme pral.n f es incapacidad total cualificada  
308 retribucions ca incentiu terme pral.n m ca prima terme pral.n f es incentivo  es prima  fr gratification  fr prime  en bonus  en pay incentive  en premium  
309 selecció de personal i contractació ca incorporació terme pral.n f ca ingrés sin. compl.n m es incorporación  es ingreso  fr entrée en fonction  fr entrée en service  
310 retribucions ca indemnització terme pral.n f es indemnización  fr indemnité  en allowance  en compensation  
311 permisos i absències ca índex d'absentisme terme pral.n m es índice de absentismo  fr taux d'absentéisme  en absenteeism rate  
312 conceptes generals ca índex de preus de consum terme pral.n m ca IPC siglan m es índice de precios al consumo  es índice de precios de consumo  es IPC  fr indice des prix à la consommation  fr IPC  en consumer price index  en CPI  
313 règim disciplinari ca infracció terme pral.n f es infracción  fr infraction  en infraction  en offence [GB]  en offense [US]  
314 règim disciplinari ca infracció laboral terme pral.n f es infracción laboral  en labour offence  
315 règim disciplinari ca inhabilitació terme pral.n f es inhabilitación  fr interdiction d'emploi  fr interdiction de l'exercice de la profession  en disqualification  en professional disqualification  
316 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca inspecció de treball terme pral.n f es inspección de trabajo  fr inspection du travail  en labour inspection  
317 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treballador interí | treballadora interina terme pral.n m, f ca interí | interina sin. compl.n m, f es interino  es trabajador interino  en relief worker  
318 jornada de treball ca jornada ampliada terme pral.n f es jornada ampliada  
319 jornada de treball ca jornada anual terme pral.n f es jornada anual  fr durée annuelle de travail  en annual hours of work  en annual working time  
320 jornada de treball ca jornada completa terme pral.n f ca jornada plena terme pral.n f es jornada completa  fr plein temps  fr temps complet  fr temps plein  en full-time  
321 jornada de treball ca jornada continuada terme pral.n f es jornada continua  es jornada continuada  fr journée anglaise  fr journée continue  en continuous working day  en unsplit workday  
322 jornada de treball ca jornada partida terme pral.n f ca jornada de matí i tarda sin. compl.n f es jornada de mañana y tarde  es jornada partida  fr horaire fractionné  fr poste fractionné  en split schedule  en split shift  en split work schedule  en split working day  
323 jornada de treball ca jornada laboral terme pral.n f ca jornada de treball sin. compl.n f es jornada de trabajo  es jornada laboral  fr durée du travail  en hours of work  en working hours  
324 jornada de treball ca jornada diària terme pral.n f es jornada diaria  fr journée de travail  en workday  
325 jornada de treball ca jornada especial terme pral.n f es jornada especial  fr journée spéciale  en special workday  
326 jornada de treball ca jornada industrial terme pral.n f es jornada industrial  
327 jornada de treball ca jornada intensiva terme pral.n f es jornada intensiva  fr horaire comprimé  en compressed schedule  en compressed work schedule  en compressed working day  
328 jornada de treball ca jornada legal terme pral.n f es jornada legal  
329 jornada de treball ca jornada nocturna terme pral.n f es jornada nocturna  
330 jornada de treball ca jornada ordinària terme pral.n f es jornada ordinaria  
331 permisos i absències ca jornada real terme pral.n f es jornada real  
332 jornada de treball ca jornada reduïda terme pral.n f es jornada reducida  fr durée du travail réduite  fr horaire réduit  en reduced working hours  
333 jornada de treball ca jornada setmanal terme pral.n f es jornada semanal  fr durée hebdomadaire du travail  en weekly hours of work  
334 retribucions ca jornal terme pral.n m es jornal  fr salaire journalier  fr salaire quotidien  en daily wage  en day's wage  
335 extinció de la relació laboral ca jubilació terme pral.n f es jubilación  es retiro  fr retraite  en retirement  
336 retribucions ca pensió de jubilació terme pral.n f ca jubilació sin. compl.n f es jubilación  es pensión de jubilación  fr pension d'ancienneté  fr pension de retraite  fr pension de vieillesse  en old-age pension  en retirement pension  
337 extinció de la relació laboral ca jubilació anticipada terme pral.n f es jubilación anticipada  es retiro anticipado  fr préretraite  fr retraite anticipée  en early retirement  
338 extinció de la relació laboral ca jubilació forçosa terme pral.n f ca jubilació obligatòria sin. compl.n f es jubilación forzosa  es jubilación obligatoria  fr retraite obligatoire  en compulsory retirement  en mandatory retirement  
339 extinció de la relació laboral ca jubilació parcial terme pral.n f es jubilación a tiempo parcial  es jubilación parcial  fr retraite partielle  en partial retirement  
340 extinció de la relació laboral ca jubilació voluntària terme pral.n f es jubilación voluntaria  fr retraite volontaire  en voluntary retirement  
341 extinció de la relació laboral ca jubilat | jubilada terme pral.n m, f es jubilado  es retirado  fr retraité  en pensioner  en retired employee  en retiree  
342 permisos i absències ca justificant d'absència terme pral.n m es justificante de ausencia  
343 conflictes laborals ca laude arbitral terme pral.n m es laudo arbitral  fr sentence arbitrale  en arbitration award  
344 conceptes generals ca liquidació terme pral.n f es liquidación  fr liquidation  en liquidation  
345 permisos i absències ca llicència terme pral.n f es licencia  fr congé sans solde  en leave of absence without pay  en leave without pay  
346 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca llicenciat | lilcenciada terme pral.n m, f es licenciado  fr licencié  en licentiate  
347 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca lloc de treball terme pral.n m es puesto de trabajo  fr poste de travail  en job station  en work station  
348 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca lloc de treball terme pral.n m es lugar de trabajo  fr lieu de travail  en place of employment  en work area  en work place  en work space  
349 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca lloc de treball terme pral.n m es puesto de trabajo  fr fonctions  en job  en position  en post  
350 conflictes laborals ca locaut terme pral.n m es cierre patronal  es lock-out  fr lock-out  en lockout  
351 mercat laboral ca mà d'obra terme pral.n f es mano de obra  fr main-d'oeuvre  en labor [US]  en labour [GB]  
352 mètodes i temps ca malaltia professional terme pral.n f ca malaltia laboral sin. compl.n f es enfermedad laboral  es enfermedad profesional  fr maladie professionnelle  en industrial disease  en industry-related illness  en occupational disease  en occupational illness  
353 retribucions ca massa salarial terme pral.n f es masa salarial  fr masse salariale  en wage bill  
354 conflictes laborals ca mediació terme pral.n f es mediación  fr médiation  en mediation  
355 conflictes laborals ca mediador | mediadora terme pral.n m, f es mediador  fr médiateur  en mediator  
356 conceptes generals ca mediar terme pral.v tr ca mitjançar sin. compl.v tr es mediar  fr intervenir  en intercede, to  
357 retribucions ca mesada terme pral.n f ca mensualitat sin. compl.n f es mensualidad  fr salaire mensuel  en monthly wage  
358 mercat laboral ca mercat de treball terme pral.n m ca mercat laboral terme pral.n m es mercado de trabajo  es mercado laboral  fr marché de l'emploi  fr marché du travail  en labour market  
359 selecció de personal i contractació ca mèrit terme pral.n m es mérito  fr mérite  en merit  
360 retribucions ca meritable terme pral.adj es devengable  
361 retribucions ca meritació terme pral.n f es devengo  fr exigibilité  
362 retribucions ca meritar terme pral.v tr es devengar  fr devenir exigible  fr échoir  en accrue, to  en mature, to  
363 retribucions ca mitja dieta terme pral.n f es media dieta  fr indemnité de panier  fr indemnité de repas  fr prime de panier  en food allowance  en meal allowance  
364 jornada de treball ca mitja jornada terme pral.n f es media jornada  fr demi-journée  en half-day  
365 mobilitat de personal ca mobilitat funcional terme pral.n f es movilidad funcional  fr mobilité fonctionnelle  en functional mobility  en job mobility  
366 mobilitat de personal ca mobilitat geogràfica terme pral.n f es movilidad geográfica  fr mobilité géographique  en geographical mobility  
367 selecció de personal i contractació ca modalitat de contractació terme pral.n f es modalidad de contratación  fr types de contrats de travail  en types of contract  
368 règim disciplinari ca multa d'havers terme pral.n f es multa de haber  fr amende d'atelier  
369 relacions col·lectives ca negociació col·lectiva terme pral.n f es negociación colectiva  fr négociation collective  en collective bargaining  
370 relacions col·lectives ca negociació sectorial terme pral.n f es negociación sectorial  fr négociation de branche  en industry-wide bargaining  
371 relacions col·lectives ca negociador | negociadora terme pral.n m, f es negociador  fr négociateur  en bargainer  en negotiator  
372 retribucions ca nivell salarial terme pral.n m es nivel salarial  fr niveau de rémunération  en salary level  en wage level  
373 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca no-discriminació terme pral.n f es no-discriminación  fr non-discrimination  en non-discrimination  
374 retribucions ca nòmina terme pral.n f es nómina  fr feuille de paie  fr liste de paie  en payroll  
375 conceptes generals ca novador -a terme pral.adj es novatorio  
376 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca obrer | obrera terme pral.n m, f ca operari | operària terme pral.n m, f es obrero  es operario  fr col bleu  fr ouvrier  fr travailleur manuel  en blue-collar worker  en labourer  en manual worker  
377 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca ocupació terme pral.n f es empleo  es ocupación  fr emploi  en employment  en occupation  
378 selecció de personal i contractació ca oposició terme pral.n f ca oposicions terme pral.n f pl es oposición  fr concours  
379 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca organigrama terme pral.n m es organigrama  fr organigramme  en organization chart  
380 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca organització del treball terme pral.n f es organización del trabajo  fr organisation du travail  en work organization  
381 conceptes generals ca pacte de no-competència terme pral.n m ca pacte de no-concurrència terme pral.n m es pacto de no-competencia  es pacto de no-concurrencia  fr clause de non-concurrence  en restrictive trade agreement  
382 conceptes generals ca pacte de permanència terme pral.n m es pacto de permanencia  en minimum-stay clause  
383 retribucions ca paga terme pral.n f es paga  fr paie  en pay  en wage  
384 retribucions ca pagament en efectiu terme pral.n m ca pagament en metàl·lic sin. compl.n m es pago en efectivo  es pago en metálico  fr paiement en espèces  en cash payment  en money payment  
385 retribucions ca pagament en espècie terme pral.n m es pago en especie  fr avantages en nature  fr paiement en nature  en income in kind  en payment in kind  
386 relacions col·lectives ca part negociadora terme pral.n f ca part sin. compl.n f es parte  es parte negociadora  fr partie  fr partie à la négociation  en bargaining party  en party  
387 retribucions ca participació en els beneficis terme pral.n f es participación en los beneficios  fr intéressement  fr participation aux bénéfices  en profit sharing  
388 conflictes laborals ca pau laboral terme pral.n f ca pau social sin. compl.n f es paz laboral  es paz social  fr paix du travail  fr paix industrielle  fr paix sociale  en industrial peace  en social peace  
389 jornada de treball ca pausa terme pral.n f es pausa  fr pause  fr pause-café  fr repos intercalaire  en break  en break period  en coffee break  
390 retribucions ca pensió terme pral.n f es pensión  fr pension  en pension  
391 retribucions ca pensió assistencial terme pral.n f ca pensió no contributiva sin. compl.n f es pensión asistencial  es pensión no contributiva  fr pension d'assistance  fr pension non contributive  en non-contributory pension  
392 retribucions ca pensió contributiva terme pral.n f es pensión contributiva  fr pension contributive  en contributory pension  
393 retribucions ca pensionista terme pral.n m, f es pensionista  fr pensionné  en pensioner  
394 conceptes generals ca per compte d'altri terme pral.adv es por cuenta ajena  
395 conceptes generals ca per compte propi terme pral.adv es por cuenta propia  fr à titre indépendant  fr pour compte propre  en as a self-employed person  en on own account  
396 formació de personal ca perfeccionament terme pral.n m es perfeccionamiento  fr perfectionnement  en professional development  
397 selecció de personal i contractació ca perfil d'un lloc de treball terme pral.n m es perfil de un puesto de trabajo  fr profil de l'emploi  fr profil du poste  en job design  en job profile  
398 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca període d'adaptació terme pral.n m es período de adaptación  fr période d'adaptation  fr période de familiarisation  en familiarization period  en orientation period  en trial period  
399 retribucions ca període de carència terme pral.n m es período de carencia  fr délai de carence  en waiting period  
400 jornada de treball ca període de presència obligatòria terme pral.n m es período de presencia obligatoria  fr plage fixe  en core hours  en core time  
401 jornada de treball ca període de presència voluntària terme pral.n m es período de presencia voluntaria  fr plage mobile  en flexible band  en flexible core  
402 selecció de personal i contractació ca període de prova terme pral.n m es período de prueba  fr période d'essai  en probation period  en probationary period  
403 jornada de treball ca període de vacances terme pral.n m es período de vacaciones  fr période des congés annuels  fr période des vacances  en holiday period  en vacation period  
404 permisos i absències ca permís terme pral.n m es permiso  fr congé payé  en leave of absence with pay  en leave with pay  en paid leave  en paid leave of absence  
405 mobilitat de personal ca permuta de treballadors terme pral.n f es permuta de trabajadores  fr permutation  en exchange of duties  en permutation  
406 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca personal terme pral.n m es personal  fr personnel  en employees  en personnel  
407 conflictes laborals ca piquet terme pral.n m es piquete  fr ligne de piquetage  fr piquet de grève  en picket line  en strike picket  
408 formació de personal ca pla de formació professional terme pral.n m es plan de formación profesional  fr plan de formation  en training plan  
409 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca plaça vacant terme pral.n f ca vacant sin. compl.n f es plaza vacante  es vacante  fr emploi vacant  fr poste vacant  en job opening  en job vacancy  en vacancy  
410 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca plantilla terme pral.n f es plantilla  en body of permanent employees  
411 conceptes generals ca plataforma de negociació terme pral.n f es plataforma de negociación  es plataforma reivindicativa  en bargaining proposals  en platform of demands  
412 mercat laboral ca plena ocupació terme pral.n f es pleno empleo  fr plein emploi  en full employment  
413 mercat laboral ca pluriactivitat terme pral.n f es pluriactividad  fr pluriactivité  en pluriactivity  
414 mercat laboral ca pluriocupació terme pral.n f es pluriempleo  fr cumul d'emplois  en moonlighting  en multiple jobholding  
415 retribucions ca plus d'assistència terme pral.n m es plus de asistencia  fr prime d'assiduité  en attendance bonus  
416 retribucions ca plus de conveni terme pral.n m es plus de convenio  
417 retribucions ca plus de distància terme pral.n m es plus de distancia  fr prime d'éloignement  fr prime de distance  en bonus for distance  
418 retribucions ca plus de feina penosa terme pral.n m ca plus de penositat sin. compl.n m es plus de penosidad  es plus por trabajo penoso  fr indemnité de nuisance  fr indemnité de pénibilité  fr prime de pénibilité  en hardship premium  en heavy work bonus  
419 retribucions ca plus de feina perillosa terme pral.n m ca plus de perillositat sin. compl.n m es plus de peligrosidad  fr prime de danger  fr prime de risque  fr prime pour travail dangereux  en danger bonus  en dangerous work bonus  en hazard bonus  
420 retribucions ca plus de feina tòxica terme pral.n m ca plus de toxicitat sin. compl.n m es plus de toxicidad  fr prime d'insalubrité  fr prime de toxicité  en bonus for unhealthy working conditions  en toxicity bonus  
421 retribucions ca plus de mobilitat funcional terme pral.n m ca plus de polivalència terme pral.n m es plus de movilidad funcional  es plus de polivalencia funcional  
422 retribucions ca plus de nocturnitat terme pral.n m es plus de nocturnidad  es plus por trabajo nocturno  fr prime de nuit  fr prime pour travail de nuit  fr sursalaire de nuit  en night shift bonus  en nigth shift differential  en nigth shift premium  
423 retribucions ca plus de productivitat terme pral.n m ca plus de rendiment sin. compl. es plus de productividad  es prima de rendimiento  fr prime de production  fr prime de productivité  fr prime de rendement  en production bonus  
424 retribucions ca plus de transport terme pral.n m es plus de transporte  fr indemnité de transport  fr prime de transport  en travelling allowance  
425 retribucions ca plus de treball per torns terme pral.n m es plus de trabajo por turnos  es plus de turnicidad  fr prime d'équipe  fr prime de poste  en shift differential  en shift premium  
426 mercat laboral ca població activa terme pral.n f es población activa  fr population active  en gainfully employed population  en gainfully occupied population  en labour force  en working population  
427 mercat laboral ca població inactiva terme pral.n f es población inactiva  fr population inactive  en non-gainfully occupied population  
428 mercat laboral ca població ocupada terme pral.n f es población ocupada  fr population active ocupée  en employed population  
429 retribucions ca política salarial terme pral.n f es política salarial  fr politique salariale  en remuneration policy  en salary policy  en wage policy  
430 avaluació de personal ca polivalència terme pral.n f es polivalencia  fr polyvalence  en multi-skilling  en polyvalence  
431 formació de personal ca pràctiques terme pral.n f pl es prácticas  fr stage  en traineeship  en training period  
432 extinció de la relació laboral ca preavís terme pral.n m es preaviso  fr préavis  en notice  
433 retribucions ca prestació terme pral.n f es prestación  fr allocation  fr prestation  en allowance  en benefit  
434 retribucions ca prestació assistencial terme pral.n f ca prestació no contributiva sin. compl.n f es prestación asistencial  es prestación no contributiva  fr allocation non contributive  fr prestation non contributive  
435 retribucions ca prestació contributiva terme pral.n f es prestación contributiva  fr allocation contributive  fr prestation contributive  
436 retribucions ca prestació d'atur terme pral.n f es prestación de desempleo  fr prestation de chômage  en unemployment benefit  
437 mètodes i temps ca prevenció de riscos laborals terme pral.n f es prevención de riesgos laborales  fr prévention des risques  en risk prevention  
438 relacions col·lectives ca principi d'acord terme pral.n m es principio de acuerdo  fr mémoire d'entente  fr protocole d'accord  en memorandum of agreement  en memorandum of settlement  
439 avaluació de personal ca productivitat terme pral.n f es productividad  fr productivité  en productivity  
440 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca professió terme pral.n f es profesión  fr métier  fr profession  en craft  en occupation  en profession  en trade  
441 formació de personal ca programa de formació professional terme pral.n m es programa de formación profesional  fr programme de formation professionnelle  en training programme  en vocational training programme  
442 retribucions ca propina terme pral.n f es propina  fr pourboire  en gratuity  en tip  
443 retribucions ca prorrateig terme pral.n m es prorrateo  fr proratisation  en proration  
444 retribucions ca prorratejar terme pral.v tr es prorratear  fr distribuer au prorata  en prorate, to  
445 selecció de personal i contractació ca pròrroga terme pral.n f es prórroga  fr prorogation  en extension  en prorogation  
446 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca puntualitat terme pral.n f es puntualidad  fr ponctualité  en punctuality  
447 avaluació de personal ca qualificació professional terme pral.n f es cualificación profesional  fr qualification professionnelle  en occupational qualification  en vocational qualification  
448 retribucions ca quitança terme pral.n f es finiquito  es recibo de finiquito  es recibo de saldo y finiquito  fr quittance  en settlement of accounts  
449 retribucions ca quota a la seguretat social terme pral.n f es cuota a la seguridad social  
450 retribucions ca quota del treballador terme pral.n f ca quota obrera terme pral.n f es cuota del trabajador  es cuota obrera  
451 relacions col·lectives ca quota patronal terme pral.n f es cuota patronal  fr contribution patronale  fr cotisation patronale  en employers' contribution  
452 sindicalisme i representació col·lectiva ca quota sindical terme pral.n f es cuota sindical  fr cotisation syndicale  en trade union dues  en union dues  
453 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca racionalització del treball terme pral.n f es racionalización del trabajo  fr rationalisation du travail  en industrial engineering  en work rationalization  
454 selecció de personal i contractació ca readmissió terme pral.n f es readmisión  fr réintégration  en reinstatement  
455 formació de personal ca reciclatge terme pral.n m es reciclaje  fr recyclage  en retraining  
456 mètodes i temps ca reconeixement sistemàtic terme pral.n m ca revisió mèdica terme pral.n f es chequeo  es reconocimiento médico  es revisión médica  fr bilan de santé  fr examen de santé  fr examen médical  fr examen médical sistématique  en checkup  en medical examination  
457 mobilitat de personal ca reconversió terme pral.n f es reconversión  fr reclassement  en reclassification  en relocation  
458 gestió de recursos humans ca recursos humans terme pral.n m pl es recursos humanos  fr ressources humaines  en human resources  
459 jornada de treball ca reducció de jornada terme pral.n f es reducción de jornada  fr réduction de la durée du travail  en reduction of working hours  
460 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca reducció de plantilla terme pral.n f es reducción de plantilla  fr compression du personnel  fr réduction du personnel  en staff reduction  
461 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca reducció natural de plantilla terme pral.n f es reducción natural de plantilla  es reducción normal de plantilla  fr réduction normale du personnel  en natural redundancy  
462 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca reestructuració de plantilla terme pral.n f es reestructuración de plantilla  fr remaniement du personnel  en staff rearrangement  
463 mercat laboral ca règim de la seguretat social terme pral.n m es régimen de la seguridad social  fr régime de sécurité sociale  en social security scheme  
464 règim disciplinari ca règim disciplinari terme pral.n m es régimen disciplinario  fr discipline  fr régime disciplinaire  en disciplinary measures  en discipline  
465 conceptes generals ca registre de convenis terme pral.n m es registro de convenios  
466 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca regulació d'ocupació terme pral.n f es regulación de empleo  en adjustment of employment levels  
467 règim disciplinari ca reincidència terme pral.n f es reincidencia  fr récidive  fr récidivité  en recidivism  
468 selecció de personal i contractació ca reincorporació terme pral.n f ca reingrés sin. compl.n m es reincorporación  es reingreso  fr réinstallation  en reinstatement  
469 règim disciplinari ca reiteració terme pral.n f es reiteración  
470 relacions col·lectives ca relació de treball terme pral.n f es relación de trabajo  fr relation de travail  en employment relationship  en work relation  
471 relacions col·lectives ca relació individual de treball terme pral.n f es relación individual de trabajo  
472 relacions col·lectives ca relacions col·lectives terme pral.n f pl es relaciones colectivas  
473 relacions col·lectives ca relacions laborals terme pral.n f pl es relaciones laborales  fr relations du travail  fr relations professionnelles  en industrial relations  en labour relations  
474 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca relacions laborals de caràcter especial terme pral.n f pl es relaciones laborales de carácter especial  en special employment relationships  
475 retribucions ca remuneració terme pral.n f ca retribució terme pral.n f es remuneración  es retribución  fr rémunération  fr rétribution  en remuneration  
476 avaluació de personal ca rendiment terme pral.n m es rendimiento  fr rendement  en output  en performance  
477 avaluació de personal ca rendiment normal terme pral.n m es rendimiento mínimo  es rendimiento normal  
478 avaluació de personal ca rendiment òptim terme pral.n m es rendimiento óptimo  
479 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca repartiment del treball terme pral.n m es reparto del trabajo  fr partage du travail  en work sharing  
480 sindicalisme i representació col·lectiva ca representació col·lectiva terme pral.n f es representación colectiva  fr représentation collective  
481 sindicalisme i representació col·lectiva ca representant de l'empresa terme pral.n m, f es representante de la empresa  fr représentant de l'employeur  fr représentant patronal  en employers' representative  
482 sindicalisme i representació col·lectiva ca representant dels treballadors terme pral.n m, f es representante de los trabajadores  fr représentant des travailleurs  en employees' representative  en workers' representative  
483 selecció de personal i contractació ca requisit terme pral.n m es requisito  fr exigence d'un emploi  en job requirement  
484 selecció de personal i contractació ca rescissió de contracte terme pral.n f ca resolució de contracte sin. compl.n f es rescisión de contrato  es resolución de contrato  fr rescision de contrat  fr résiliation de contrat  en termination of contract  
485 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca reserva del lloc de treball terme pral.n f es reserva del puesto de trabajo  fr réserve du poste de travail  en reservation of post  
486 retribucions ca retenció terme pral.n f es retención  fr retenue  en deduction  en withholding  
487 retribucions ca retribució extrasalarial terme pral.n f es retribución extrasalarial  
488 relacions col·lectives ca retroactivitat terme pral.n f es retroactividad  fr rétroactivité  en retroactive application  
489 conceptes generals ca revisió (d'un conveni col·lectiu) terme pral.n f es revisión (de un convenio colectivo)  fr révision (d'une convention collective)  en revision (of a collective agreement)  
490 retribucions ca revisió salarial terme pral.n f es revisión salarial  fr révision des salaires  en pay adjustment  en salary review  en wage review  
491 mètodes i temps ca risc laboral terme pral.n m es riesgo laboral  fr risque professionnel  en occupational risk  
492 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca roba de feina terme pral.n f es ropa de trabajo  fr vêtement de travail  en industrial clothing  en working clothes  
493 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca rotació de llocs de treball terme pral.n f es rotación de puestos de trabajo  fr rotation des postes  en job rotation  
494 retribucions ca salari terme pral.n m ca sou sin. compl.n m es salario  es sueldo  fr salaire  en pay  en salary  en wage  
495 retribucions ca salari a preu fet terme pral.n m es salario a destajo  es salario por unidad de obra  fr salaire à la pièce  fr salaire aux pièces  en piece rate  en piecework wage  
496 retribucions ca salari base terme pral.n m es salario base  fr salaire de base  fr salaire normal  en basic pay  en basic salary  en basic wage  
497 retribucions ca salari brut terme pral.n m es salario bruto  fr salaire brut  en gross earnings  en gross salary  en gross wage  
498 retribucions ca salari de tramitació terme pral.n m es salario de tramitación  
499 retribucions ca salari en espècie terme pral.n m es salario en especie  fr salaire en nature  en wage in kind  
500 retribucions ca salari net terme pral.n m ca salari líquid sin. compl.n m es salario en mano  es salario líquido  es salario neto  fr salaire net  en net pay  en net salary  en net wage  en take-home pay [US]  
501 retribucions ca salari mínim interprofessional terme pral.n m ca SMI siglan m es salario mínimo interprofesional  es SMI  fr salaire minimum interprofessionnel de croissance  fr salaire minimum interprofessionnel garanti  fr SMIC  fr SMIG  en guarenteed minimum wage  en index-linked guaranteed minimum wage  en minimum guaranteed interprofessional wages  en national minimum wage  
502 retribucions ca salari per temps terme pral.n m es salario hora  es salario por unidad de tiempo  fr salaire à l'heure  fr salaire au temps  fr salaire horaire  en hourly pay  en hourly wage  en time wage  
503 retribucions ca salarial terme pral.adj es salarial  fr salarial  
504 mètodes i temps ca salut en el treball terme pral.n f ca salut laboral terme pral.n f es salud en el trabajo  es salud laboral  fr santé au travail  en occupational health  
505 règim disciplinari ca sanció terme pral.n f es sanción  fr mesure disciplinaire  fr sanction  fr sanction disciplinaire  en disciplinary penalty  en disciplinary sanction  en sanction  
506 sindicalisme i representació col·lectiva ca secció sindical terme pral.n f es sección sindical  fr section syndicale  en workplace branch  
507 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca secret professional terme pral.n m es secreto profesional  es sigilo profesional  fr secret professionnel  en professional secrecy  
508 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca segona feina terme pral.n f es segundo empleo  fr emploi secondaire  fr travail secondaire  en second job  
509 mètodes i temps ca seguretat en el treball terme pral.n f ca seguretat laboral terme pral.n f es seguridad en el trabajo  es seguridad laboral  fr sécurité du travail  en occupational safety  en safety at work  
510 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca seguretat social terme pral.n f es seguridad social  fr sécurité sociale  en social security  
511 selecció de personal i contractació ca selecció de personal terme pral.n f es selección de personal  fr sélection de personnel  en personnel selection  
512 règim disciplinari ca separació del servei terme pral.n f es separación del servicio  fr révocation  en removal from post  
513 conceptes generals ca serveis mínims terme pral.n m pl es servicios mínimos  fr service minimum  en minimum services  
514 retribucions ca setmanada terme pral.n f es semana  fr salaire hebdomadaire  en week's wage  en weekly wage  
515 conceptes generals ca signatura (d'un conveni col·lectiu) terme pral.n f es firma (de un convenio colectivo)  fr signature (d'une convention collective)  
516 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca subcontractació terme pral.n f es subcontratación  fr sous-traitance  en sub-contracting  
517 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca subrogació empresarial terme pral.n f es subrogación empresarial  
518 retribucions ca subsidi terme pral.n m es subsidio  fr allocation  fr prestation  en allowance  en benefit  en compensation  
519 retribucions ca subsidi d'atur terme pral.n m es subsidio de desempleo  es subsidio de paro  fr allocation de chômage  en unemployment benefit  
520 mobilitat de personal ca substitució terme pral.n f es sustitución  fr remplacement  en substitution  
521 suspensió de la relació laboral ca suspensió de contracte terme pral.n f es suspensión de contrato  fr suspension du contrat  en suspension of contract  en temporary layoff  
522 règim disciplinari ca suspensió de funcions terme pral.n f es suspensión de funciones  fr suspension  
523 mercat laboral ca suspensió de pagaments terme pral.n f es suspensión de pagos  fr cessation de paiements  en suspension of payments  
524 règim disciplinari ca suspensió de sou i feina terme pral.n f es suspensión de empleo y sueldo  fr suspension de fonctions et de traitements  en suspension of work and wages  en suspension without pay  
525 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca torn terme pral.n m ca tanda sin. compl.n f es turno  fr équipe  fr poste  fr quart  en shift  
526 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca tasca terme pral.n f es tarea  fr tâche  en job content  
527 retribucions ca taula salarial terme pral.n f es tabla salarial  fr grille de rémunération  en salary schedule  en wage schedule  
528 relacions col·lectives ca tauler d'anuncis terme pral.n m es tablón de anuncios  fr panneau d'affichage  fr tableau d'affichage  en bulletin board  en notice board  en tack board  
529 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca tècnic | tècnica terme pral.n m, f es técnico  
530 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treballador temporer | treballadora temporera terme pral.n m, f ca temporer | temporera sin. compl.n m, f ca treballador de temporada | treballadora de temporada sin. compl.n m, f ca treballador estacional | treballadora estacional sin. compl.n m, f es temporero  es trabajador de temporada  es trabajador estacional  es trabajador temporero  fr temporaire  en seasonal worker  en temporary employee  en temporary worker  
531 jornada de treball ca temps de presència terme pral.n m es tiempo de disposición  es tiempo de espera  es tiempo de presencia  fr temps de présence  en attendance time  
532 jornada de treball ca temps de treball terme pral.n m es tiempo de trabajo  fr temps de travail  en work time  en working time  
533 extinció de la relació laboral ca termini de preavís terme pral.n m es plazo de preaviso  fr délai de préavis  en notice period  
534 retribucions ca tipus de cotització terme pral.n m es tipo de cotización  
535 avaluació de personal ca títol acadèmic terme pral.n m es título académico  fr diplôme  en degree  en diploma  
536 selecció de personal i contractació ca titulat -ada terme pral.adj es titulado  
537 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca torn terme pral.n m es turno  fr poste  fr quart  en shift  
538 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca torn continu terme pral.n m es turno continuo  fr travail continu  fr travail en continu  en continuous operation  en continuous work  
539 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca torn de vacances terme pral.n m es turno de vacaciones  fr étalement des vacances  en staggered holiday arrengements  
540 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca torn discontinu terme pral.n m es turno discontinuo  
541 mobilitat de personal ca trasllat terme pral.n m es traslado  fr mutation  en transfer  
542 mobilitat de personal ca trasllat forçós terme pral.n m es traslado forzoso  fr déplacement  en transfer  
543 mercat laboral ca treball terme pral.n m es trabajo  fr travail  en labor [US]  en labour [GB]  en work  
544 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball terme pral.n m es trabajo  fr travail  en work  
545 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball a preu fet terme pral.n m es trabajo a destajo  fr travail à la pièce  fr travail aux pièces  en piecework  
546 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball a temps parcial terme pral.n m es trabajo a tiempo parcial  fr travail à temps partiel  en part-time employment  en part-time work  
547 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball amistós terme pral.n m es trabajo amistoso  
548 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball de benevolència terme pral.n m es trabajo de benevolencia  fr travail bénévole  fr travail de bénévole  en volunteer work  
549 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball de bon veïnatge terme pral.n m es trabajo de buena vecindad  en work for good neighbourliness  
550 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball estacional terme pral.n m ca treball de temporada sin. compl.n m es trabajo de temporada  es trabajo estacional  fr travail saisonnier  en seasonal work  
551 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball efectiu terme pral.n m es trabajo efectivo  fr travail effectif  en work actually performed  
552 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball en cadena terme pral.n m es trabajo en cadena  fr travail à la chaîne  en assembly line work  
553 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball en tres torns terme pral.n m es turno semicontinuo  fr travail semi-continu  fr trois-huit  en semi-continuous operation  
554 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball familiar terme pral.n m es trabajo familiar  fr travail familial  en family labour  en work within the family  
555 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball no declarat terme pral.n m es trabajo negro  es trabajo sumergido  fr travail au noir  fr travail noir  en illicit work  en undeclared employment  
556 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball nocturn terme pral.n m es trabajo nocturno  fr travail de nuit  en night work  
557 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball per torns terme pral.n m es trabajo a turnos  fr travail en équipes  fr travail par équipes  fr travail par postes  fr travail posté  en shift work  
558 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball precari terme pral.n m es trabajo precario  fr travail précaire  en instable job  en instable work  en marginal job  en precarious employment  
559 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treball temporal terme pral.n m es trabajo temporal  fr travail temporaire  en temporary work  
560 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treballador | treballadora terme pral.n m, f es trabajador  fr travailleur  en worker  
561 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treballador a temps parcial | treballadora a temps parcial terme pral.n m, f es trabajador a tiempo parcial  fr travailleur à temps partiel  en part-time worker  
562 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treballador qualificat | treballadora qualificada terme pral.n m, f es trabajador calificado  es trabajador cualificado  fr travailleur qualifié  en skilled worker  
563 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca treballador temporal | treballadora temporal terme pral.n m, f es trabajador temporal  fr travailleur temporaire  en temporary worker  
564 mercat laboral ca treballar terme pral.v intr es trabajar  fr travailler  en work, to  
565 mercat laboral ca treballar terme pral.v tr es trabajar  fr travailler  en work, to  
566 conflictes laborals ca tribunal d'arbitratge terme pral.n m es tribunal de arbitraje  fr tribunal d'arbitrage  en arbitration board  
567 retribucions ca trienni terme pral.n m es trienio  
568 sindicalisme i representació col·lectiva ca unitat de negociació terme pral.n f ca unitat de contractació sin. compl.n f es unidad de contratación  es unidad de negociación  fr groupement négociateur  fr unité de négociation  en bargaining unit  
569 permisos i absències ca vacances terme pral.n f pl es vacaciones  fr vacances  en holidays  en vacation  en vacations  
570 permisos i absències ca vacances partides terme pral.n f pl es vacaciones fraccionadas  es vacaciones partidas  fr fractionnement des congés  fr fractionnement des vacances  en split vacation  
571 conflictes laborals ca vaga terme pral.n f es huelga  fr grève  en strike  
572 conflictes laborals ca vaga a la japonesa terme pral.n f es huelga a la japonesa  fr grève à rebours  en Japanese strike  
573 conflictes laborals ca vaga abusiva terme pral.n f es huelga abusiva  fr grève abusive  
574 conflictes laborals ca vaga de braços caiguts terme pral.n f es huelga de brazos caídos  fr grève des bras croisés  fr grève sur le tas  en sit-down strike  
575 conflictes laborals ca vaga de serveis estratègics terme pral.n f ca vaga estratègica terme pral. es huelga de tapón  es huelga en puntos clave  es huelga en servicios estratégicos  es huelga neurálgica  fr grève bouchon  fr grève thrombose  en selective strike  
576 conflictes laborals ca vaga de solidaritat terme pral.n f es huelga de solidaridad  fr grève de solidarité  en sympathy strike  
577 conflictes laborals ca vaga de zel terme pral.n f es huelga de celo  es huelga de reglamento  fr grève du zèle  en work-to-rule  
578 conflictes laborals ca vaga general terme pral.n f es huelga general  fr grève générale  en general strike  
579 conflictes laborals ca vaga il·legal terme pral.n f es huelga ilegal  fr grève illégale  en illegal strike  en unlawful strike  
580 conflictes laborals ca vaga intermitent terme pral.n f es huelga intermitente  fr grève perlée  en intermittent strike  en slow-down strike  
581 conflictes laborals ca vaga legal terme pral.n f es huelga legal  fr grève légale  en legal strike  
582 conflictes laborals ca vaga novadora terme pral.n f es huelga novatoria  
583 conflictes laborals ca vaga parcial terme pral.n f es huelga parcial  
584 conflictes laborals ca vaga política terme pral.n f es huelga política  fr grève politique  en political strike  
585 conflictes laborals ca vaga rotatòria terme pral.n f es huelga rotatoria  fr grève tournante  en rotating strike  
586 conflictes laborals ca vaguista terme pral.n m, f es huelguista  fr gréviste  en striker  
587 avaluació de personal ca valoració de llocs de treball terme pral.n f es valoración de puestos de trabajo  fr évaluation des emplois  fr évaluation des postes de travail  en job evaluation  
588 organització productiva i del treball i condicions de l'ocupació ca vehicle d'empresa terme pral.n m es vehículo de empresa  fr voiture de fonction  en company car  
589 retribucions ca ventall salarial terme pral.n m es abanico salarial  fr éventail des salaires  fr plage de salaire  en salary range  en salary spread  en wage range  en wage spread  
590 conceptes generals ca vigència (d'un conveni col·lectiu) terme pral.n f es duración (de un convenio colectivo)  es vigencia (de un convenio colectivo)  fr durée (d'une convention collective)  en agreement duration  en life of the agreement  en term (of a collective agreement)