Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 conceptes generals ca a compte d'altri terme pral.adv ca per compte d'altri sin. compl.adv es por cuenta ajena  
2 organització del treball i condicions > retribució ca a preu fet terme pral.adv ca a escarada sin. compl.adv es a destajo  fr à la pièce  fr à la tâche  en by the piece  
3 organització del treball i condicions > retribució ca a prorrata terme pral.adv es a prorrata  fr au prorata  en in proportion  en pro rata  
4 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca abandó del lloc de treball terme pral.n m ca abandonament del lloc de treball terme pral.n m es abandono del puesto de trabajo  fr abandon de poste  fr abandon du travail  en abandonment of position  en withdrawal from work  
5 organització del treball i condicions > retribució ca abonament de despeses terme pral.n m es suplidos  fr frais professionnels  en expenses  
6 organització del treball i condicions > jornada ca absència autoritzada terme pral.n f es ausencia autorizada  fr absence autorisée  en authorized absence  en leave of absence  
7 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca absentisme laboral terme pral.n m es absentismo laboral  fr absentéisme  en absenteeism  
8 organització del treball i condicions > retribució ca absorció i compensació terme pral.n f es absorción y compensación  
9 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca accessibilitat universal terme pral.n f es accesibilidad universal  fr accessibilité universelle  en universal accessibility  
10 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca accident terme pral.n m es accidente  fr accident  en accident  
11 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca accident de treball terme pral.n m ca accident laboral sin. compl.n m es accidente de trabajo  es accidente laboral  fr accident du travail  en accident at work  en employment accident  en industrial accident  en occupational accident  en work accident  
12 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca accident en el trajecte terme pral.n m ca accident in itinere terme pral.n m es accidente en el trayecto  es accidente in itinere  fr accident de trajet  en accident to and from work  en commuting accident  en travelling accident  
13 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca accident en missió terme pral.n m ca accident in missio [in missio: la] terme pral.n m es accidente en misión  fr accident en mission  en accident in mission  
14 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca accident greu terme pral.n m es accidente grave  fr accident grave  en major accident  
15 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca accident lleu terme pral.n m es accidente leve  fr accident léger  en minor accident  
16 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca accidentalitat laboral terme pral.n f ca sinistralitat laboral sin. compl.n f es accidentalidad laboral  es siniestralidad laboral  fr taux d'accidents du travail  en industrial accident rate  
17 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca acció correctiva terme pral.n f es acción correctiva  fr action corrective  en corrective action  
18 gestió de recursos humans > formació de personal ca acció formativa terme pral.n f es acción formativa  en formative action  
19 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca acció positiva terme pral.n f ca discriminació positiva sin. compl.n f es acción positiva  es discriminación inversa  es discriminación positiva  fr discrimination à rebours  fr discrimination positive  fr mesure de rattrapage  fr mesure de redressement  en affirmative action  en positive action  en positive discrimination  en reverse discrimination  
20 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca activitat preventiva terme pral.n f ca acció preventiva sin. compl.n f ca mesura preventiva sin. compl.n f es acción preventiva  es actividad de prevención  es actividad preventiva  
21 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca acció protectora de la seguretat social terme pral.n f es acción protectora de la seguridad social  
22 responsabiltat social corporativa ca acció social terme pral.n f ca actuació social sin. compl.n f es acción social  es actuación social  fr action sociale  
23 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca acollida terme pral.n f ca acolliment terme pral.n m fr accueil  en induction  
24 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca acomiadament terme pral.n m ca comiat sin. compl.n m es despido  fr congédiement  fr licenciement  fr renvoi  en discharge  en dismissal  en layoff  
25 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca acomiadament col·lectiu terme pral.n m es despido colectivo  fr licenciement collectif  en collective dismissal  en mass layoff  
26 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca acomiadament disciplinari terme pral.n m es despido disciplinario  fr licenciement disciplinaire  fr mise à pied disciplinaire  en disciplinary dismissal  en disciplinary layoff  
27 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca acomiadament discriminatori terme pral.n m es despido discriminatorio  fr congédiement discriminatoire  en discriminatory dismissal  
28 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca acomiadament improcedent terme pral.n m es despido improcedente  fr congédiement abusif  fr congédiement injuste  en unfair dismissal  en wrongful dismissal  
29 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca acomiadament nul terme pral.n m es despido nulo  fr licenciement nul  en void dismissal  
30 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca acomiadament per causes objectives terme pral.n m es despido por causas objetivas  
31 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca acomiadament procedent terme pral.n m es despido procedente  fr congédiement justifié  fr congédiement motivé  fr congédiement pour cause juste et suffisante  en dismissal for just cause  en lawful dismissal  
32 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca acomiadar terme pral.v tr ca despatxar sin. compl.v tr ca donar comiat [a] sin. compl.v prep es despachar  es despedir  fr congédier  fr licencier  fr renvoyer  en discharge, to  en dismiss, to  en make redundant, to  
33 organització del treball i condicions > retribució ca bestreta terme pral.n f ca acompte sin. compl.n m ca avançament sin. compl.n m es adelanto  es anticipo  fr acompte  fr avance  en advance  en payment in advance  en payment on account  
34 conceptes generals ca acord d'interès professional terme pral.n m es acuerdo de interés profesional  
35 conceptes generals ca acord de funcionaris terme pral.n m ca acord de la funció pública sin. compl.n m es acuerdo de funcionarios  es acuerdo en la función pública  
36 conceptes generals ca acord interprofessional terme pral.n m ca acord interconfederal sin. compl.n m es acuerdo interconfederal  es acuerdo interprofesional  
37 conceptes generals ca acord marc terme pral.n m es acuerdo marco  fr accord-cadre  en framework agreement  
38 conceptes generals ca acord sobre matèries concretes terme pral.n m es acuerdo sobre materias concretas  
39 conceptes generals ca acta terme pral.n f es acta  fr procès-verbal  en minutes  en record  
40 relacions col·lectives > conflictes laborals ca acta de conciliació terme pral.n f es acta de conciliación  
41 relacions col·lectives > conflictes laborals ca acte de conciliació terme pral.n m es acto de conciliación  
42 conceptes generals ca acte processal terme pral.n m es acto procesal  
43 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca activitat industrial terme pral.n f es actividad industrial  fr activité industrielle  en industrial activity  
44 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca activitat normal terme pral.n f es actividad normal  fr activité normale  en normal activity  
45 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca activitat òptima terme pral.n f es actividad óptima  en optimal activity  
46 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca acumulació d'hores sindicals terme pral.n f es acumulación de horas sindicales  
47 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca adaptació del treball a la persona terme pral.n f es adaptación del trabajo a la persona  fr adaptation du travail à l'homme  en adapting work to the worker  
48 gestió de recursos humans > formació de personal ca adaptació professional terme pral.n f es adaptación profesional  fr adaptation au travail  en vocational adjustment  en work adjustment  
49 conceptes generals ca adhesió terme pral.n f es adhesión  fr adhésion  en adoption  
50 conceptes generals ca administració terme pral.n f es administración  
51 agents ca administrador de societat mercantil | administradora de societat mercantil terme pral.n m, f es administrador de sociedad mercantil | administradora de sociedad mercantil  fr administrateur de société commerciale | administratrice de société commerciale  
52 agents ca administratiu | administrativa terme pral.n m, f es administrativo | administrativa  fr employé administratif | employée administrative  fr employé de bureau | employée de bureau  en office employee  en office worker  
53 conceptes generals ca afiliació a la seguretat social terme pral.n f es afiliación a la seguridad social  fr affiliation à la sécurité sociale  en affiliation to the social security  
54 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca afiliació sindical terme pral.n f es afiliación sindical  fr affiliation syndicale  en union affiliation  
55 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca afiliació sindical terme pral.n f es afiliación sindical  fr affiliation syndicale  en union membership  
56 mercat laboral ca agència de col·locació terme pral.n f es agencia de colocación  fr bureau de placement  fr service de l'emploi  en employment office  en employment service  en placement office  
57 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca agent biològic terme pral.n m es agente biológico  fr agent biologique  en biological agent  
58 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca agent d'igualtat terme pral.n m, f ca agent per a la igualtat sin. compl.n m, f es agente de igualdad  es agente para la igualdad  
59 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca agent físic terme pral.n m es agente físico  fr agent physique  en physical agent  
60 agents ca agent negociador terme pral.n m es agente negociador  
61 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca agent nociu terme pral.n m es agente nocivo  fr nuisance  en nuisance  
62 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca agent químic terme pral.n m es agente químico  fr agent chimique  en chemical agent  
63 agents ca agent social terme pral.n m es agente social  fr agent social  fr partenaire social  en social actor  en social agent  en social partner  
64 organització del treball i condicions > retribució ca ajut terme pral.n m ca ajuda sin. compl.n f es ayuda  fr aide  en aid  
65 organització del treball i condicions ca ajudant | ajudanta terme pral.n m, f es ayudante  fr aide  en helper  
66 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca ajust raonable terme pral.n m es ajuste razonable  fr accommodement raisonnable  en reasonable accommodation  
67 organització del treball i condicions ca reestructuració de plantilla terme pral.n f ca ajustament de plantilla sin. compl.n m es ajuste de plantilla  es reestructuración de plantilla  fr remaniement du personnel  en staff rearrangement  
68 conceptes generals ca alienació terme pral.n f es enajenación  
69 organització del treball i condicions ca alienitat terme pral.n f es ajenidad  
70 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca alliberat sindical | alliberada sindical terme pral.n m, f es liberado sindical | liberada sindical  fr libéré syndical | libérée syndicale  en employee on union leave  en full-time union worker  
71 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca alta mèdica terme pral.n f ca alta sin. compl.n f ca comunicat mèdic d'alta sin. compl.n m es alta  es alta médica  es parte médico de alta  
72 conceptes generals ca àmbit d'aplicació terme pral.n m es ámbito de aplicación  fr champ d'application  fr domaine d'application  en coverage  en jurisdiction  en scope  
73 conceptes generals ca àmbit de negociació terme pral.n m es ámbito de negociación  
74 conceptes generals ca àmbit funcional terme pral.n m es ámbito funcional  fr champ d'application professionnel  en occupational coverage  
75 conceptes generals ca àmbit personal terme pral.n m es ámbito personal  fr champ d'application personnel  en persons covered  
76 conceptes generals ca àmbit temporal terme pral.n m es ámbito temporal  fr champ d'application temporaire  en temporal scope  
77 conceptes generals ca àmbit territorial terme pral.n m es ámbito territorial  fr champ d'application territorial  en geographical jurisdiction  
78 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca amonestació terme pral.n f ca amonestament terme pral.n m es amonestación  es amonestamiento  es apercibimiento  fr avertissement  en disciplinary warning  en warning  
79 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca amortització de llocs de treball terme pral.n f es amortización de puestos de trabajo  fr suppression de postes  en abolition of posts  
80 organització del treball i condicions > jornada ca ampliació de jornada terme pral.n f es ampliación de jornada  
81 gestió de recursos humans > ca ampliació del lloc de treball terme pral.n f es ampliación del puesto de trabajo  fr élargissement des tâches  fr extension des tâches  fr regroupement des tâches  en job enlargement  
82 organització del treball i condicions ca anàlisi de clima laboral terme pral.n f ca estudi de clima laboral terme pral.n m es análisis de clima laboral  es estudio de clima laboral  fr étude de climat organisationnel  en organisational climate study  en organisational climate survey  
83 gestió de recursos humans > ca anàlisi del lloc de treball terme pral.n f es análisis del puesto de trabajo  fr analyse d'emploi  fr analyse de poste  en job analysis  
84 conceptes generals ca annex terme pral.n m es anexo  fr annexe  en appendix  
85 organització del treball i condicions ca antiguitat terme pral.n f es antigüedad  fr ancienneté  en seniority  
86 organització del treball i condicions > retribució ca anualitat terme pral.n f es anualidad  en yearly salary  
87 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca anunci de reclutament terme pral.n m ca anunci d'oferta de feina sin. compl.n m es anuncio de oferta de empleo  es anuncio de reclutamiento  fr annonce d'offre d'emploi  fr annonce de recrutement  en job advertisement  en recruitment advertisement  
88 conceptes generals ca aplicació d'un conveni terme pral.n f es aplicación de un convenio  fr application d'une convention  en administration of an agreement  
89 organització del treball i condicions ca empoderament terme pral.n m ca apoderament sin. compl.n m es capacitación  es empoderamiento  es fortalecimiento  es potenciación  fr appropriation de ses pouvoirs  fr autonomisation  fr renforcement du pouvoir  en empowerment  
90 organització del treball i condicions ca aprenent | aprenenta terme pral.n m, f es aprendiz | aprendiza  fr apprenti | apprentie  en apprentice  en trainee  
91 gestió de recursos humans > formació de personal ca aprenentatge terme pral.n m es aprendizaje  fr apprentissage  en apprenticeship  
92 gestió de recursos humans > formació de personal ca aprenentatge permanent terme pral.n m es aprendizaje continuo  es aprendizaje permanente  fr apprentissage continu  fr apprentissage permanent  en lifelong learning  
93 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca aptitud terme pral.n f es aptitud  fr aptitude  en aptitude  
94 relacions col·lectives > conflictes laborals ca arbitratge terme pral.n m ca arbitratge laboral sin. compl.n m es arbitraje  es arbitraje laboral  fr arbitrage  en arbitration  
95 relacions col·lectives > conflictes laborals ca àrbitre | àrbitra terme pral.n m, f es árbitro | árbitra  fr arbitre  en arbitrator  en umpire  
96 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca arbre de decisió terme pral.n m es árbol de decisión  fr arbre de décision  en decision tree  
97 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca ascens terme pral.n m ca promoció terme pral.n f es ascenso  es promoción  fr avancement  fr promotion  en advancement  en promotion  
98 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca aspirant terme pral.n m, f es aspirante  fr aspirant | aspirante  fr candidat | candidate  en applicant  
99 agents ca empleat | empleada terme pral.n m, f ca assalariat | assalariada sin. compl.n m, f ca treballador assalariat | treballadora assalariada sin. compl.n m, f ca treballador per compte d'altri | treballadora per compte d'altri sin. compl.n m, f es asalariado | asalariada  es empleado | empleada  es trabajador asalariado | trabajadora asalariada  es trabajador por cuenta ajena | trabajadora por cuenta ajena  fr employé | employée  fr salarié | salariée  fr travailleur salarié | travailleuse salariée  en employee  en salaried employee  en wage earner  
100 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca assegurança d'accidents de treball terme pral.n f es seguro de accidentes de trabajo  fr assurance contre les accidents du travail  en work injury insurance  
101 organització del treball i condicions > retribució ca assegurança de responsabilitat civil terme pral.n f es seguro de responsabilidad civil  en public liability insurance  en third-party insurance  
102 organització del treball i condicions > retribució ca assegurança de vida terme pral.n f es seguro de vida  fr assurance-vie  en life insurance  
103 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca assemblea de treballadors terme pral.n f es asamblea de trabajadores  fr assemblée de travailleurs  fr assemblée du personnel  en employee meeting  
104 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca assetjament psicològic terme pral.n m es acoso laboral  es acoso moral  es acoso psicológico  fr harcèlement moral  fr harcèlement professionnel  fr harcèlement psychologique  en mobbing  
105 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca assetjament sexual terme pral.n m es acoso sexual  fr harcèlement sexuel  en sexual harassment  
106 organització del treball i condicions ca assimilat | assimilada terme pral.n m, f es asimilado | asimilada  fr assimilé | assimilée  fr travailleur assimilé | travailleuse assimilée  en related worker  
107 organització del treball i condicions > jornada ca assistència terme pral.n f es asistencia  fr présence  en attendance  
108 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca assistència social terme pral.n f ca atenció social sin. compl.n f es asistencia social  es atención social  fr aide sociale  fr assistance sociale  en social aid  
109 agents ca patronal terme pral.n f ca associació d'empresaris sin. compl.n f ca associació patronal sin. compl.n f es asociación de empresarios  es asociación patronal  es patronal  fr association d'employeurs  fr association patronale  en employers' association  
110 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca associació professional de treballadors autònoms terme pral.n f es asociación profesional de trabajadores autónomos  
111 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca atenció terme pral.n f ca cura terme pral.n f es atención  es cuidado  fr traitement  en care  
112 mercat laboral ca atur terme pral.n m ca desocupació terme pral.n f es desempleo  es desocupación  es paro  fr chômage  en unemployment  
113 mercat laboral ca atur terme pral.n m es desempleo  es paro  
114 mercat laboral ca atur encobert terme pral.n m es paro encubierto  fr chômage latent  en concealed unemployment  en hidden unemployment  
115 mercat laboral ca atur estimatiu terme pral.n m es paro estimado  en estimated unemployment  
116 mercat laboral ca atur estructural terme pral.n m es desempleo estructural  es paro estructural  fr chômage structurel  en structural unemployment  
117 mercat laboral ca atur friccional terme pral.n m es desempleo friccional  es paro friccional  fr chômage frictionnel  en frictional unemployment  
118 mercat laboral ca atur real terme pral.n m es paro real  fr chômage réel  fr chômage véritable  
119 mercat laboral ca atur registrat terme pral.n m es paro registrado  en official unemployment  en registered unemployment  
120 mercat laboral ca atur tecnològic terme pral.n m es paro tecnológico  en technological unemployment  
121 relacions col·lectives > conflictes laborals ca aturada terme pral.n f es paro  fr arrêt de travail  fr cessation de travail  en stoppage of work  en work stoppage  
122 mercat laboral ca aturat | aturada terme pral.n m, f ca desocupat | desocupada terme pral.n m, f ca parat | parada terme pral.n m, f es desempleado | desempleada  es parado | parada  fr chômeur | chômeuse  fr sans-travail  en jobless  en unemployed  
123 organització del treball i condicions > retribució ca augment salarial terme pral.n m ca increment salarial terme pral.n m es aumento salarial  es incremento salarial  es subida salarial  fr augmentation de salaire  en pay increase  en salary increase  en wage increase  
124 agents ca treballador autònom | treballadora autònoma terme pral.n m, f ca autònom | autònoma sin. compl.n m, f ca treballador per compte propi | treballadora per compte propi sin. compl.n m, f es autónomo | autónoma  es trabajador autónomo | trabajadora autónoma  es trabajador por cuenta propia | trabajadora por cuenta propia  fr travailleur autonome | travailleuse autonome  fr travailleur indépendant | travailleuse indépendante  en self-employed worker  
125 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca autonomia col·lectiva terme pral.n f es autonomía colectiva  fr autonomie collective  
126 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca autonomia de la voluntat terme pral.n f es autonomía de la voluntad  
127 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca autonomia individual terme pral.n f es autonomía individual  fr autonomie individuelle  
128 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca autonomia relativa terme pral.n f es autonomía relativa  fr autonomie relative  en relative autonomy  
129 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca autonomia sindical terme pral.n f es autonomía sindical  fr autonomie syndicale  en union autonomy  
130 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca autoocupació terme pral.n f es autoempleo  fr travail à son compte  en self-employment  
131 relacions col·lectives > conflictes laborals ca autoritat laboral terme pral.n f es autoridad laboral  fr autorité du travail  en labour authority  
132 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca avaluació ambiental terme pral.n f es evaluación ambiental  fr évaluation environnementale  en environmental assessment  
133 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca avaluació biològica terme pral.n f es evaluación biológica  fr évaluation biologique  en biological assessment  
134 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca avaluació de l'acompliment terme pral.n f es evaluación del desempeño  fr évaluation des résultats  en performance appraisal  
135 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca valoració de llocs de treball terme pral.n f ca avaluació de llocs de treball sin. compl.n f es valoración de puestos de trabajo  fr évaluation des emplois  fr évaluation des postes de travail  en job evaluation  
136 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca avaluació de riscos laborals terme pral.n f es evaluación de riesgos laborales  fr évaluation des risques  en risk assessment  
137 organització del treball i condicions ca avaluació de tasques terme pral.n f es evaluación de tareas  fr évaluation des tâches  en task analysis  
138 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca avaluació del rendiment terme pral.n f es evaluación del rendimiento  fr évaluation du rendement  en performance appraisal  en performance evaluation  
139 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca preavís terme pral.n m ca avís previ sin. compl.n m es aviso previo  es preaviso  fr préavis  en notice  
140 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca baixa mèdica terme pral.n f ca baixa sin. compl.n f ca comunicat mèdic de baixa sin. compl.n m es baja  es baja médica  es parte médico de baja  fr arrêt de travail  fr certificat d'arrêt de travail  en sick leave report  
141 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca dimissió terme pral.n f ca baixa voluntària sin. compl.n f ca cessament voluntari sin. compl.n m es baja voluntaria  es cese voluntario  es dimisión  fr démission  fr départ  fr départ volontaire  en resignation  en voluntary separation  en voluntary termination of employment  
142 mercat laboral ca fallida terme pral.n f ca bancarrota sin. compl.n f ca insolvència definitiva sin. compl.n f es bancarrota  es insolvencia definitiva  es quiebra  fr faillite  en bankruptcy  
143 organització del treball i condicions > retribució ca banda de creixement salarial terme pral.n f es banda de crecimiento salarial  
144 organització del treball i condicions > retribució ca escala salarial terme pral.n f ca barem salarial sin. compl.n m es baremo salarial  es escala salarial  fr barème des salaires  fr échelle des salaries  en salary scale  en wage scale  
145 organització del treball i condicions > retribució ca base de cotització terme pral.n f es base de cotización  en basis for contribution  
146 organització del treball i condicions > retribució ca base imposable terme pral.n f es base imponible  fr base d'imposition  en taxable base  en taxable income  
147 organització del treball i condicions > retribució ca base reguladora terme pral.n f es base reguladora  fr base de calcul des prestations  en regulatory base  
148 organització del treball i condicions > retribució ca beca terme pral.n f es beca  fr bourse  en bursary  en grant  
149 agents ca becari | becària terme pral.n m, f es becario | becaria  fr boursier | boursière  en grant holder  
150 organització del treball i condicions > retribució ca benefici fiscal terme pral.n m es beneficio fiscal  en tax incentive  
151 organització del treball i condicions > retribució ca millores socials terme pral.n f pl ca beneficis socials sin. compl.n m pl es beneficios sociales  es mejoras sociales  fr avantages sociaux  en employee benefits  en fringe benefits  
152 responsabiltat social corporativa ca benestar social terme pral.n m es bienestar social  
153 conceptes generals ca bloqueig de mercaderies terme pral.n m es bloqueo de mercancías  
154 relacions col·lectives > conflictes laborals ca boicot terme pral.n m es boicot  fr boycottage  en boycott  
155 responsabiltat social corporativa ca bona conducta empresarial terme pral.n f ca bones pràctiques empresarials terme pral.n f pl es buena conducta empresarial  es buenas prácticas empresariales  fr bonnes pratiques d'entreprise  en good business practices  
156 conceptes generals ca bona fe terme pral.n f es buena fe  fr bonne foi  en good faith  
157 organització del treball i condicions > retribució ca bonificació terme pral.n f es bonificación  en allowance  en discount  en rebate  
158 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca borsa de treball terme pral.n f es bolsa de trabajo  fr bourse de travail  en employment exchange  en labour exchange  
159 organització del treball i condicions > jornada ca bossa d'hores de treball terme pral.n f es bolsa de horas de trabajo  
160 organització del treball i condicions > jornada ca calendari terme pral.n m es calendario  fr calendrier  en schedule  
161 organització del treball i condicions > jornada ca calendari de vacances terme pral.n m es calendario de vacaciones  fr calendrier des vacances  en vacation schedule  
162 organització del treball i condicions > jornada ca calendari laboral terme pral.n m es calendario laboral  fr calendrier de travail  en work calendar  
163 organització del treball i condicions > jornada ca calendari oficial de festes laborals terme pral.n m es calendario oficial de fiestas laborales  
164 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca candidat | candidata terme pral.n m, f es candidato | candidata  fr candidat | candidate  en candidate  
165 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca cànon de negociació col·lectiva terme pral.n m es canon de negociación colectiva  
166 gestió de recursos humans > formació de personal ca capacitació terme pral.n f es capacitación  
167 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca capacitat terme pral.n f es capacidad  fr capacité  en ability  en capacity  
168 conceptes generals ca capacitat d'obrar terme pral.n f es capacidad de obrar  fr capacité d'exercice  en legal capacity  
169 relacions col·lectives ca capacitat negociadora terme pral.n f es capacidad negociadora  
170 conceptes generals ca capacitat processal terme pral.n f es capacidad procesal  en legal capacity to sue  
171 organització del treball i condicions ca capacitat productiva terme pral.n f es capacidad productiva  fr capacité de production  en capacity output  en production capacity  
172 gestió de recursos humans > ca capital humà terme pral.n m es capital humano  fr capital humain  en human capital  
173 gestió de recursos humans > ca capital intel·lectual terme pral.n m es capital intelectual  fr capital intellectuel  en intellectual capital  
174 organització del treball i condicions > retribució ca capitalització de la prestació d'atur terme pral.n f es capitalización de la prestación por desempleo  en capitalisation of unemployment benefit  
175 organització del treball i condicions > retribució ca capitalització individual terme pral.n f es capitalización individual  
176 organització del treball i condicions ca càrrec terme pral.n m es cargo  fr poste  en position  
177 organització del treball i condicions ca càrrec terme pral.n m es cargo  fr charge  
178 organització del treball i condicions ca càrrega de treball terme pral.n f ca volum de treball sin. compl.n m es carga de trabajo  es volumen de trabajo  fr charge de travail  en workload  
179 conceptes generals ca càrrega familiar terme pral.n f es carga familiar  fr charge familiale  en family responsibility  
180 gestió de recursos humans > formació de personal ca carrera professional terme pral.n f es carrera profesional  fr carrière professionnelle  en career  
181 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca carta d'acomiadament terme pral.n f es carta de despido  fr lettre de congédiement  fr lettre de licenciement  en letter of discharge  en letter of dismissal  
182 mercat laboral ca permís de treball terme pral.n m ca carta de treball sin. compl.n f es permiso de trabajo  fr carte de travail  en work permit  
183 organització del treball i condicions ca catàleg de llocs de treball terme pral.n m es catálogo de puestos de trabajo  es inventario de puestos de trabajo  fr inventaire des postes de travail  en job catalogue  
184 gestió de recursos humans > formació de personal ca catàleg de qualificacions professionals terme pral.n m es catálogo de calificaciones profesionales  
185 organització del treball i condicions ca categoria professional terme pral.n f es categoría profesional  fr catégorie professionnelle  en occupational category  
186 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca sindicat terme pral.n m ca central sindical sin. compl.n f es central sindical  es sindicato  fr syndicat  en labour union  en syndicate  en trade union  en union  
187 organització del treball i condicions ca centre de treball terme pral.n m es centro de trabajo  fr centre de travail  fr établissement  en business place  en establishment  en place of business  en workplace  
188 organització del treball i condicions ca centre itinerant terme pral.n m ca centre de treball mòbil sin. compl.n m es centro de trabajo móvil  es centro itinerante  
189 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca centre especial de treball terme pral.n m ca CET siglan m es centro especial de trabajo  es CET  
190 gestió de recursos humans > formació de personal ca certificació de competències terme pral.n f es certificación de competencias  
191 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca certificat d'empresa terme pral.n m es certificado de empresa  
192 gestió de recursos humans > formació de personal ca certificat de professionalitat terme pral.n m es certificado de profesionalidad  
193 gestió de recursos humans > ca certificat de treball terme pral.n m es certificado de trabajo  fr attestation de travail  fr certificat de travail  en certificate of work  en service certificate  
194 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca certificat mèdic terme pral.n m es certificado médico  fr certificat médical  en medical certificate  
195 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca cessament terme pral.n m ca cessació sin. compl.n f es cesación  es cese  fr cessation d'emploi  en separation  en termination  en termination of employment  
196 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca cessar [en] terme pral.v prep ca dimitir sin. compl.v tr/prep es cesar [en]  fr démissionner [de]  en resign, to  
197 organització del treball i condicions ca cessió de treballadors terme pral.n f es cesión de trabajadores  fr prêt de main-d'oeuvre  en labour detachment  
198 organització del treball i condicions ca classificació de llocs de treball terme pral.n f es clasificación de puestos de trabajo  fr classification des postes de travail  en job classification  
199 organització del treball i condicions ca classificació professional terme pral.n f es clasificación profesional  fr classification des emplois  en job classification  
200 conceptes generals ca clàusula terme pral.n f es cláusula  fr clause  en clause  
201 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca clàusula antidiscriminatòria terme pral.n f es cláusula antidiscriminatoria  fr clause antidiscriminatoire  en anti-discrimination clause  
202 conceptes generals ca clàusula de desvinculació salarial terme pral.n f ca clàusula d'inaplicació del règim salarial sin. compl.n f es cláusula de descuelgue salarial  es cláusula de inaplicación del régimen salarial  
203 relacions col·lectives > conflictes laborals ca clàusula de pau social terme pral.n f es cláusula de paz social  
204 conceptes generals ca clàusula de revisió salarial terme pral.n f es cláusula de revisión salarial  fr clause d'échelle mobile  fr clause d'indexation  en escalator clause  
205 conceptes generals ca clàusula de salvaguarda terme pral.n f es cláusula de salvaguarda  fr clause de sauvegarde  
206 conceptes generals ca clàusula no pecuniària terme pral.n f ca clàusula no salarial sin. compl.n f es cláusula no pecuniaria  es cláusula no salarial  fr clause non pécuniaire  fr clause non salariale  en non-monetary clause  
207 conceptes generals ca clàusula normativa terme pral.n f es cláusula normativa  fr clause normative  en substantive clause  
208 conceptes generals ca clàusula obligant terme pral.n f es cláusula obligacional  en obligational clause  
209 conceptes generals ca clàusula pecuniària terme pral.n f ca clàusula salarial sin. compl.n f es cláusula pecuniaria  es cláusula salarial  fr clause pécuniaire  fr clause salariale  en monetary clause  
210 conceptes generals ca clàusula resolutòria terme pral.n f es cláusula resolutoria  fr clause résolutoire  
211 gestió de recursos humans > ca clima laboral terme pral.n m ca clima organitzatiu sin. compl.n m es clima laboral  es clima organizacional  es clima organizativo  fr climat de travail  fr climat organisationnel  en organisational climate  
212 organització del treball i condicions ca cost laboral unitari terme pral.n m ca CLU siglan m es coste laboral unitario  es CLU  fr coût unitaire de main-d'oeuvre  en unit labour cost  en ULC  
213 conceptes generals ca cobertura pressupostària terme pral.n f es cobertura presupuestaria  
214 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca cobrir terme pral.v tr es cubrir  fr pourvoir à un poste  en fill a position, to  
215 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca cobrir terme pral.v tr es cubrir  fr pourvoir à un poste  en fill a position, to  
216 organització del treball i condicions > retribució ca coeficient reductor de l'edat de jubilació terme pral.n m es coeficiente reductor de la edad de jubilación  
217 conceptes generals ca cohesió social terme pral.n f es cohesión social  en social cohesion  
218 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca col·legi professional terme pral.n m es colegio profesional  fr ordre professionnel  en professional corporation  
219 agents ca col·legiat | col·legiada terme pral.n m, f es colegiado | colegiada  fr membre d'un ordre professionnel  en collegian  en member of a professional corporation  
220 organització del treball i condicions > retribució ca comissió terme pral.n f es comisión  fr commission  en commission  
221 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca comissió terme pral.n f es comisión  fr commission  en commission  
222 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca comissió de serveis terme pral.n f es comisión de servicios  fr détachement  en secondment  
223 relacions col·lectives > conflictes laborals ca comissió negociadora terme pral.n f ca taula de negociació sin. compl.n f es comisión negociadora  es mesa de negociación  fr comité de négociation  fr table de négociation  en bargaining committee  en bargaining table  en negotiating committee  
224 relacions col·lectives > conflictes laborals ca comissió paritària terme pral.n f es comisión paritaria  fr comité paritaire  fr commission paritaire  en joint committee  en parity committee  
225 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca comitè d'empresa terme pral.n m es comité de empresa  fr comité d'entreprise  fr conseil d'entreprise  en works committee  en works council  
226 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca comitè de seguretat i salut laboral terme pral.n m ca comitè de seguretat i salut sin. compl.n m ca CSSL siglan m es comité de seguridad y salud  es comité de seguridad y salud laboral  es CSSL  fr comité de santé et de sécurité  en health and safety committee  
227 relacions col·lectives > conflictes laborals ca comitè de vaga terme pral.n m es comité de huelga  fr comité de grève  en strike committee  
228 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca comitè intercentres terme pral.n m es comité intercentros  en multi-plant workers' committee  
229 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca compactació del permís per lactància terme pral.n f es compactación del permiso por lactancia  
230 organització del treball i condicions > retribució ca compensació terme pral.n f es compensación  fr compensation  en compensation  
231 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca competència terme pral.n f es competencia  fr compétence  en competence  
232 conceptes generals ca competència terme pral.n f es competencia  fr compétence  en jurisdiction  
233 conceptes generals ca competència deslleial terme pral.n f ca concurrència deslleial terme pral.n f es competencia desleal  es concurrencia desleal  fr concurrence déloyale  en disloyal competition  
234 conceptes generals ca competitivitat terme pral.n f es competitividad  fr compétitivité  en competitiveness  
235 organització del treball i condicions > retribució ca complement salarial terme pral.n m ca complement sin. compl.n m ca plus sin. compl.n m es complemento  es complemento salarial  es plus  es plus salarial  fr complément  fr complément de salaire  fr prime  en bonus  en premium  
236 organització del treball i condicions > retribució ca complement ad personam terme pral.n m ca complement personal terme pral.n m es complemento ad personam  es complemento personal  fr salaire au mérite  en merit pay  en merit wage  
237 organització del treball i condicions > retribució ca complement d'antiguitat terme pral.n m es complemento de antigüedad  fr prime d'ancienneté  en seniority bonus  
238 organització del treball i condicions > retribució ca complement d'assistència i puntualitat terme pral.n m es complemento de asistencia y puntualidad  
239 organització del treball i condicions > retribució ca complement de dedicació exclusiva terme pral.n m es complemento de dedicación exclusiva  
240 organització del treball i condicions > retribució ca complement de destinació terme pral.n m es complemento de destino  
241 organització del treball i condicions > retribució ca complement de disponibilitat horària terme pral.n m es complemento de disponibilidad horaria  fr prime de disponibilité  en on-call premium  
242 organització del treball i condicions > retribució ca complement de jornada partida terme pral.n m es complemento de jornada partida  
243 organització del treball i condicions > retribució ca complement de lloc de treball terme pral.n m es complemento de puesto de trabajo  
244 organització del treball i condicions > retribució ca complement de productivitat terme pral.n m es complemento de productividad  
245 organització del treball i condicions > retribució ca complement de prolongació de jornada terme pral.n m es complemento de prolongación de jornada  fr majoration pour heures supplémentaires  en overtime premium  en overtime premium pay  
246 organització del treball i condicions > retribució ca complement específic terme pral.n m es complemento específico  
247 relacions col·lectives > conflictes laborals ca compromís arbitral terme pral.n m es compromiso arbitral  fr compromis arbitral  en mutual agreement by arbitration  
248 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca comunicació de finalització de contracte de treball terme pral.n f es comunicación de finalización de contrato de trabajo  
249 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca comunicació de pròrroga de contracte de treball terme pral.n f es comunicación de prórroga de contrato de trabajo  
250 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca comunicat d'accident de treball terme pral.n m es parte de accidente de trabajo  fr formule de déclaration d'accident  en accident report  en accident report form  
251 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca comunicat mèdic terme pral.n m es parte médico  
252 conceptes generals ca concertació terme pral.n f es concertación  fr concertation  en concertation  
253 conceptes generals ca concertació social terme pral.n f es concertación social  fr concertation sociale  en social dialogue  
254 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca concertar un contracte terme pral.v intr ca subscriure un contracte terme pral.v intr es celebrar un contrato  fr conclure un contrat  fr passer un contrat  en conclude a contract, to  
255 relacions col·lectives > conflictes laborals ca conciliació terme pral.n f es conciliación  fr conciliation  en conciliation  
256 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca conciliació de la vida personal, familiar i laboral terme pral.n f es conciliación de la vida personal, familiar y laboral  fr conciliation travail-vie personnelle  fr équilibre travail-famille  en work-family balance  en work-life balance  
257 relacions col·lectives > conflictes laborals ca conciliació individual terme pral.n f es conciliación individual  fr conciliation individuelle  en individual conciliation  
258 relacions col·lectives > conflictes laborals ca conciliació ràpida terme pral.n f es conciliación rápida  
259 relacions col·lectives > conflictes laborals ca conciliador | conciliadora terme pral.n m, f es conciliador | conciliadora  fr conciliateur | conciliatrice  en conciliation officer  en conciliator  
260 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca concreció horària terme pral.n f es concreción horaria  
261 conceptes generals ca concurrència de convenis terme pral.n f es concurrencia de convenios  
262 relacions col·lectives > conflictes laborals ca concurs de creditors terme pral.n m ca procediment concursal sin. compl.n m es concurso de acreedores  es procedimiento concursal  fr union des créanciers  en bankruptcy proceedings for non-traders  en body of creditors in bankruptcy  
263 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca concurs de mèrits terme pral.n m es concurso de méritos  fr concours de mérites  en merit-based selection  
264 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca concurs oposició terme pral.n m es concurso oposición  fr concours  en competition  
265 organització del treball i condicions ca condició més beneficiosa terme pral.n f es condición más beneficiosa  fr condition la plus favorable  en most favourable condition  
266 organització del treball i condicions ca condicions de treball terme pral.n f pl es condiciones de trabajo  fr conditions de travail  en conditions of employment  en working conditions  
267 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca conducta laboral terme pral.n f es conducta laboral  
268 relacions col·lectives > conflictes laborals ca conflicte col·lectiu terme pral.n m es conflicto colectivo  
269 relacions col·lectives > conflictes laborals ca conflicte de concurrència terme pral.n m es conflicto de concurrencia  
270 relacions col·lectives > conflictes laborals ca conflicte laboral terme pral.n m ca conflicte de treball sin. compl.n m es conflicto de trabajo  es conflicto laboral  fr conflit du travail  en industrial dispute  en labour dispute  
271 relacions col·lectives > conflictes laborals ca conflicte individual terme pral.n m es conflicto individual  
272 conceptes generals ca conflicte social terme pral.n m es conflicto social  fr conflit social  en social conflict  
273 organització del treball i condicions > retribució ca congelació salarial terme pral.n f es congelación salarial  fr blocage des salaires  en pay freeze  en salary freeze  en wage freeze  
274 gestió de recursos humans > ca consolidació del grau personal terme pral.n f es consolidación del grado personal  
275 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca contaminant terme pral.n m es contaminante  fr contaminant  en contaminant  
276 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca contingència comuna terme pral.n f es contingencia común  
277 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca contingència professional terme pral.n f es contingencia profesional  
278 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contractació laboral terme pral.n f es contratación laboral  fr embauchage  fr embauche  fr engagement  en employment  en engagement  en hiring  
279 agents ca contractat | contractada terme pral.n m, f es contratado | contratada  fr contractuel | contractuelle  fr travailleur à contrat | travailleuse à contrat  en contract employee  en contract worker  
280 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca contracte terme pral.n m es contrato  fr contrat  en agreement  en contract  
281 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca contracte d'obra terme pral.n m es contrato de obra  
282 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de foment de la contractació indefinida terme pral.n m es contrato de fomento de la contratación indefinida  
283 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca contracte de posada a disposició terme pral.n m es contrato de puesta a disposición  fr contrat de travail intérimaire  fr contrat de travail temporaire  en labour sub-contract  
284 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de servei determinat terme pral.n m es contrato de servicio determinado  
285 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball terme pral.n m ca contracte laboral terme pral.n m es contrato de trabajo  es contrato laboral  fr contrat de travail  en contract of employment  en labour contract  en work contract  
286 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball a domicili terme pral.n m es contrato de trabajo a domicilio  fr contrat de travail à domicile  en labour contract to work at home  
287 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball a temps complet terme pral.n m es contrato de trabajo a tiempo completo  
288 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball a temps parcial terme pral.n m es contrato de trabajo a tiempo parcial  fr contrat à temps partiel  en part-time employment contract  
289 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball bonificable terme pral.n m es contrato de trabajo bonificable  
290 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball d'interinitat terme pral.n m es contrato de trabajo de interinidad  fr contrat de travail intérimaire  en supply labour contract  en temporary substitution labour contract  
291 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball de durada determinada terme pral.n m es contrato de trabajo de duración determinada  fr contrat à durée déterminée  en contract for a fixed term  en fixed-term contract  
292 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball de formació terme pral.n m es contrato de trabajo de formación  es contrato para la formación  fr contrat d'apprentissage  fr contrat de formation  fr contrat de qualification  en apprenticeship contract  en employment training contract  en formative labour contract  en job-training contract  
293 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball de jubilació parcial terme pral.n m es contrato de trabajo de jubilación parcial  
294 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball de relleu terme pral.n m es contrato de trabajo de relevo  en hand-over contract  
295 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball en pràctiques terme pral.n m es contrato de trabajo en prácticas  en work-experience contract  
296 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball per a la realització de treballs fixos discontinus terme pral.n m es contrato de trabajo para la realización de trabajos fijos discontinuos  es contrato fijo discontinuo  fr contrat de travail intermittent  en intermittent employment contract  
297 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball per a minusvàlids terme pral.n m es contrato de trabajo para minusválidos  
298 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball per temps indefinit terme pral.n m ca contracte fix sin. compl.n m ca contracte indefinit sin. compl.n m es contrato de trabajo por tiempo indefinido  es contrato fijo  es contrato indefinido  fr contrat à durée indéterminée  en indefinite contract  en open-ended employment contract  en permanent labour contract  
299 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte de treball temporal terme pral.n m es contrato de trabajo temporal  fr contrat de travail temporaire  en temporary contract  
300 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte eventual per circumstàncies de la producció terme pral.n m es contrato eventual por circunstancias de la producción  
301 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte fix d'obra terme pral.n m es contrato fijo de obra  
302 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca contracte gratuït terme pral.n m es contrato gratuito  fr contrat gratuit  en gratuitous contract  
303 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca contracte individual terme pral.n m es contrato individual  fr contrat individuel  en individual contract  
304 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca contracte mercantil terme pral.n m es contrato mercantil  fr contrat commercial  en commercial contract  
305 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca contracte onerós terme pral.n m es contrato oneroso  fr contrat onéreux  en onerous contract  
306 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca contracte temporal de foment de l'ocupació terme pral.n m es contrato temporal de fomento del empleo  
307 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca contracte verbal terme pral.n m es contrato verbal  fr contrat verbal  en oral contract  
308 organització del treball i condicions > retribució ca contraprestació terme pral.n f es contraprestación  fr contrepartie  en consideration  
309 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca control de la qualitat terme pral.n m es control de la calidad  fr contrôle de qualité  fr maîtrise de la qualité  en quality control  
310 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca control reglamentari de la seguretat industrial terme pral.n m es control reglamentario de la seguridad industrial  
311 conceptes generals ca conveni terme pral.n m es convenio  fr convention  en agreement  en convention  
312 conceptes generals ca conveni col·lectiu terme pral.n m es convenio colectivo  fr convention collective  en collective agreement  en labour agreement  
313 conceptes generals ca conveni col·lectiu d'empresa terme pral.n m es convenio colectivo de empresa  es convenio de empresa  fr accord collectif d'entreprise  fr accord d'entreprise  fr convention collective d'entreprise  fr convention d'entreprise  en company agreement  en company-level agreement  
314 conceptes generals ca conveni col·lectiu de grup d'empreses terme pral.n m es convenio colectivo de grupo de empresas  
315 conceptes generals ca conveni col·lectiu estatutari terme pral.n m es convenio colectivo estatutario  
316 conceptes generals ca conveni col·lectiu extraestatutari terme pral.n m es convenio colectivo extraestatutario  
317 conceptes generals ca conveni col·lectiu intersectorial terme pral.n m es convenio colectivo intersectorial  
318 conceptes generals ca conveni col·lectiu marc terme pral.n m ca conveni marc sin. compl.n m es convenio colectivo marco  es convenio marco  fr accord d'orientation  fr accord de méthode  fr accord-cadre  fr convention collective cadre  fr convention-cadre  en framework agreement  en master agreement  
319 conceptes generals ca conveni col·lectiu sectorial terme pral.n m es convenio colectivo de sector profesional  es convenio colectivo sectorial  fr accord de branche  fr convention collective de branche  fr convention collective sectorielle  en industry-wide agreement  en sectoral collective agreement  
320 conceptes generals ca conveni col·lectiu supraempresarial terme pral.n m es convenio colectivo supraempresarial  
321 conceptes generals ca conveni franja terme pral.n m es convenio franja  en occupational agreement  
322 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca convocatòria de provisió terme pral.n f es convocatoria de provisión  
323 agents ca cooperativa terme pral.n f ca societat cooperativa sin. compl.n f es sociedad cooperativa  es cooperativa  
324 agents ca cooperativista terme pral.n m, f es cooperativista  
325 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca corresponsabilitat d'homes i dones terme pral.n f ca corresponsabilitat familiar sin. compl.n f es corresponsabilidad de hombres y mujeres  es corresponsabilidad familiar  
326 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca corresponsabilitat en el treball reproductiu terme pral.n f es corresponsabilidad en el trabajo reproductivo  
327 organització del treball i condicions > retribució ca cotització a la seguretat social terme pral.n f es cotización a la seguridad social  fr cotisation de sécurité sociale  fr cotisation sociale  en national insurance contribution  en social security contribution  en social security tax  
328 organització del treball i condicions > jornada ca crèdit horari terme pral.n m ca crèdit horari sindical terme pral.n m es crédito de horas  es crédito horario  es crédito horario sindical  fr crédit d'heures  fr heures de délégation  en time-off rights  
329 responsabiltat social corporativa ca desenvolupament sostenible terme pral.n m ca creixement sostenible sin. compl.n m es desarrollo sostenible  fr développement durable  fr développement équilibré  fr développement viable  en sustainable development  
330 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca cronometratge terme pral.n m ca estudi de temps amb cronòmetre sin. compl.n m es cronometraje  es estudio de tiempos  fr analyse chronométrique  fr chronométrage  fr étude du temps  en time study  
331 responsabiltat social corporativa ca cultura corporativa terme pral.n f ca cultura d'empresa sin. compl.n f es cultura corporativa  es cultura de empresa  es cultura organizacional  fr culture d'entreprise  fr culture organisationnelle  en company culture  en corporate culture  en organisational culture  
332 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca currículum terme pral.n m ca curriculum vitae sin. compl.n m es currículo  es currículum vítae  fr curriculum vitae  en curriculum vitae  en résumé  
333 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca dany derivat del treball terme pral.n m es daño derivado del trabajo  
334 organització del treball i condicions > jornada ca dedicació plena terme pral.n f es plena dedicación  
335 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca deficiència terme pral.n f es deficiencia  fr déficience  en impairment  
336 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca delegat | delegada terme pral.n m, f es delegado | delegada  en delegate  
337 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca delegat de personal | delegada de personal terme pral.n m, f es delegado de personal | delegada de personal  fr délégué des travailleurs | déléguée des travailleurs  fr délégué du personnel | déléguée du personnel  en workers' delegate  en workforce delegate  
338 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca delegat de prevenció | delegada de prevenció terme pral.n m, f es delegado de prevención | delegada de prevención  fr délégué à la santé et à la sécurité | déléguée à la santé et à la sécurité  fr délégué à la sécurité | déléguée à la sécurité  en health and safety representative  
339 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca delegat sindical | delegada sindical terme pral.n m, f es delegado sindical | delegada sindical  fr délégué syndical | déléguée syndicale  en shop steward  en trade union representative  
340 mercat laboral ca demanda d'ocupació terme pral.n f ca sol·licitud d'ocupació sin. compl.n f es demanda de empleo  fr demande d'emploi  en application for a job  en application for employment  en job application  
341 mercat laboral ca demanda de feina terme pral.n f es demanda de empleo  
342 mercat laboral ca demandant de feina terme pral.n m, f es demandante de empleo  fr chercheur d'emploi | chercheuse d'emploi  fr demandeur d'emploi | demandeuse d'emploi  en job-applicant  en jobseeker  
343 conceptes generals ca denúncia terme pral.n f es denuncia  fr dénonciation  en notice of termination  
344 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca denunciar un contracte terme pral.v intr es denunciar un contrato  fr dénoncer un contrat  en repudiate a contract, to  
345 responsabiltat social corporativa ca deontologia empresarial terme pral.n f es deontología empresarial  fr déontologie patronale  en business deontology  
346 organització del treball i condicions ca departament terme pral.n m es departamento  fr service  en department  
347 organització del treball i condicions ca dependència terme pral.n f es dependencia  
348 organització del treball i condicions > jornada ca descans terme pral.n m ca període de descans terme pral.n m es descanso  es período de descanso  fr période de repos  fr repos  en rest  en rest period  
349 organització del treball i condicions > jornada ca descans compensador terme pral.n m ca descans compensatori terme pral.n m es descanso compensatorio  fr repos compensateur  fr repos compensatoire  en time-off in lieu  
350 organització del treball i condicions > jornada ca descans de l'entrepà terme pral.n m es descanso del bocadillo  fr pause-café  en coffee break  
351 organització del treball i condicions > jornada ca descans diari terme pral.n m ca descans entre jornades terme pral.n m es descanso diario  es descanso entre jornadas  fr repos journalier  fr repos quotidien  en turn around period  
352 organització del treball i condicions > jornada ca descans obligatori terme pral.n m es descanso obligatorio  
353 organització del treball i condicions > jornada ca descans setmanal terme pral.n m es descanso semanal  fr repos hebdomadaire  en weekly rest  en weekly rest period  
354 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca externalització terme pral.n f ca descentralització productiva sin. compl.n f es descentralización productiva  es externalización  fr externalisation  en outsourcing  
355 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca descripció del lloc de treball terme pral.n f es descripción del puesto de trabajo  fr description d'emploi  fr description de poste  en job definition  en job description  
356 relacions col·lectives > conflictes laborals ca desistiment terme pral.n m es desistimiento  fr abandon  fr désistement  en abandonment  
357 organització del treball i condicions ca deslocalització terme pral.n f es deslocalización  fr délocalisation  fr réimplantation  fr relocalisation  en relocation  
358 mercat laboral ca desocupació parcial terme pral.n f es desempleo parcial  
359 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca destinació terme pral.n f es destino  
360 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca destinació definitiva terme pral.n f es destinación definitiva  es destino definitivo  
361 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca destinació provisional terme pral.n f es destinación provisional  es destino provisional  
362 conceptes generals ca deure de cooperació, informació i instrucció terme pral.n m es deber de cooperación, información e instrucción  
363 conceptes generals ca deure de negociar terme pral.n m es deber de negociar  fr obligation de négocier  en duty to bargain  
364 relacions col·lectives > conflictes laborals ca deure de pau terme pral.n m es deber de paz  fr devoir de paix  en non-strike pact  en peace obligation  
365 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca deure de prevenció terme pral.n m es deber de prevención  
366 organització del treball i condicions > jornada ca dia d'assumptes personals terme pral.n m ca dia d'assumptes propis terme pral.n m es día de asuntos personales  es día de asuntos propios  fr congé mobile  en floater  en floating holiday  en movable holiday  
367 organització del treball i condicions > jornada ca dia de permís terme pral.n m es día de permiso  fr jour de congé  en day off  
368 organització del treball i condicions > jornada ca dia feiner terme pral.n m ca dia laborable terme pral.n m es día de trabajo  es día laborable  fr jour de travail  fr jour ouvrable  en business day  en working day  
369 organització del treball i condicions > jornada ca dia festiu terme pral.n m ca festa sin. compl.n f es día de fiesta  es día festivo  es fiesta  fr jour férié  en holiday  en legal holiday  en public holiday  en statutory holiday  
370 organització del treball i condicions > jornada ca dia hàbil terme pral.n m es día hábil  fr jour utile  en juridical day  
371 organització del treball i condicions > jornada ca dia inhàbil terme pral.n m es día inhábil  en non-juridical day  
372 organització del treball i condicions > jornada ca dia lliure terme pral.n m es día libre  fr jour de repos  en day off  
373 organització del treball i condicions > jornada ca dia natural terme pral.n m es día civil  es día natural  fr jour civil  en calendar day  
374 conceptes generals ca diàleg civil terme pral.n m es diálogo civil  
375 conceptes generals ca diàleg social terme pral.n m es diálogo social  fr dialogue social  en social dialogue  
376 conceptes generals ca diari oficial terme pral.n m es boletín oficial  es diario oficial  fr journal officiel  en gazette  en official gazette  
377 organització del treball i condicions > retribució ca dieta terme pral.n f ca dietes terme pral.n f pl es dieta  fr indemnité de séjour  fr indemnité forfaitaire quotidienne  fr indemnité journalière  en daily subsistence allowance  en living allowance  en per diem allowance  en subsistence and travel allowances  
378 organització del treball i condicions > retribució ca dieta completa terme pral.n f es dieta completa  
379 mercat laboral ca diplomat | diplomada terme pral.n m, f es diplomado | diplomada  fr diplômé | diplômée  en graduate  
380 agents ca direcció terme pral.n f es dirección  fr cadres  fr dirigeants  en management  
381 organització del treball i condicions ca direcció terme pral.n f es dirección  fr administration  fr direction  en management  
382 agents ca director | directora terme pral.n m, f es director | directora  fr directeur | directrice  fr cadre  en manager  en director  
383 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca dirigent sindical terme pral.n m, f es dirigente sindical  fr dirigeant syndical | dirigeante syndicale  en labour leader  en union leader  en union officer  
384 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca discapacitat terme pral.n f es discapacidad  fr incapacité  en disability  
385 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca discriminació terme pral.n f es discriminación  fr discrimination  en discrimination  
386 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca discriminació directa terme pral.n f es discriminación directa  fr discrimination directe  en direct discrimination  
387 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca discriminació indirecta terme pral.n f es discriminación indirecta  fr discrimination indirecte  en indirect discrimination  
388 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca discriminació laboral terme pral.n f es discriminación en el empleo  es discriminación laboral  fr discrimination dans l'emploi  en discrimination in employment  en employment discrimination  
389 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca discriminació salarial terme pral.n f es discriminación salarial  fr discrimination salariale  en pay discrimination  en wage discrimination  
390 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca discriminació social terme pral.n f es discriminación social  fr discrimination sociale  en social discrimination  
391 relacions col·lectives > conflictes laborals ca disminució de rendiment terme pral.n f es disminución del rendimiento  
392 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca disponibilitat terme pral.n f es disponibilidad  
393 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca disseny de llocs de treball terme pral.n m es diseño de puestos de trabajo  fr conception des postes de travail  fr conception des tâches  en job design  
394 organització del treball i condicions ca divisió del treball terme pral.n f es división del trabajo  fr division du travail  en division of labour  
395 organització del treball i condicions > retribució ca doble escala salarial terme pral.n f es doble escala salarial  en dual wage scale  
396 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca doble jornada terme pral.n f ca doble presència sin. compl.n f es doble jornada  es doble presencia  en double burden  en second shift  
397 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca domicili familiar terme pral.n m es domicilio familiar  
398 organització del treball i condicions ca dret adquirit terme pral.n m es derecho adquirido  fr avantage acquis  fr droit acquis  en acquired right  en vested right  
399 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca llibertat sindical terme pral.n f ca dret d'associació sindical sin. compl.n m es derecho de asociación sindical  es libertad sindical  fr droit d'association  fr liberté syndicale  en right to unionization  en trade union rights  
400 conceptes generals ca dret de pluriocupació terme pral.n m es derecho al pluriempleo  
401 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca dret de reunió terme pral.n m es derecho de reunión  fr droit de réunion  en right of assembly  
402 organització del treball i condicions ca dret de vaga terme pral.n m es derecho de huelga  fr droit de grève  en right to strike  
403 organització del treball i condicions ca dret del treball terme pral.n m ca dret laboral sin. compl.n m es derecho del trabajo  fr droit du travail  en labour law  
404 organització del treball i condicions ca dret del treballador terme pral.n m ca dret del treball sin. compl.n m ca dret laboral sin. compl.n m es derecho del trabajador  es derecho del trabajo  es derecho laboral  
405 organització del treball i condicions ca drets passius terme pral.n m pl es derechos pasivos  
406 organització del treball i condicions ca dúmping terme pral.n m es dumping  fr dumping  en dumping  
407 responsabiltat social corporativa ca gestió ambiental terme pral.n f ca ecogestió sin. compl.n f es gestión ambiental  fr écogestion  fr gestion de l'environnement  en ecomanagement  en environmental management  
408 conceptes generals ca eficàcia personal general terme pral.n f es eficacia personal general  
409 conceptes generals ca eficàcia personal limitada terme pral.n f es eficacia personal limitada  
410 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca eleccions sindicals terme pral.n f pl es elecciones sindicales  fr élection syndicale  fr élections professionnelles  en union elections  en workplace-level elections  
411 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca empleat públic | empleada pública terme pral.n m, f es empleado público | empleada pública  
412 agents ca emprenedor | emprenedora terme pral.n m, f es emprendedor | emprendedors  fr entrepreneur | entrepreneuse  en enterpriser  en entrepreneur  
413 agents ca empresa terme pral.n f es empresa  fr entreprise  en company  en enterprise  en firm  
414 organització del treball i condicions ca empresa auxiliar terme pral.n f es empresa auxiliar  
415 responsabiltat social corporativa ca empresa ciutadana terme pral.n f es empresa ciudadana  fr entreprise citoyenne  
416 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca empresa de treball temporal terme pral.n f ca ETT siglan f es empresa de trabajo temporal  es ETT  fr agence d'intérim  fr entreprise de travail intérimaire  fr entreprise de travail temporaire  en casual labour agency  en temporary collocation agency  en temporary employment agency  en temporary personnel agency  
417 agents ca empresa privada terme pral.n f es empresa privada  fr entreprise privée  en private company  
418 agents ca empresa pública terme pral.n f es empresa pública  fr entreprise étatique  fr entreprise publique  fr société d'État  en government corporation  en state-owned company  en state-owned enterprise  
419 organització del treball i condicions ca empresa usuària terme pral.n f es empresa usuaria  
420 agents ca empresari | empresària terme pral.n m, f es empleador | empleadora  es empresario | empresaria  fr employeur | employeuse  en employer  
421 organització del treball i condicions ca en actiu terme pral.adj es en activo  fr en activité  en on active duty  
422 conceptes generals ca en vigor terme pral.adv es en vigor  fr en vigueur  en in force  
423 organització del treball i condicions > retribució ca endarreriments terme pral.n m pl es atrasos  fr rappel de salaire  en arrears  en back pay  
424 gestió de recursos humans > ca enquadrament professional terme pral.n m es encuadramiento profesional  
425 conceptes generals ca entorn laboral terme pral.n m ca entorn de treball sin. compl.n m ca medi ambient laboral sin. compl.n m es entorno de trabajo  es entorno laboral  es medio ambiente de trabajo  en job environment  en labour environment  
426 conceptes generals ca entrada en vigor terme pral.n f es entrada en vigor  fr entrée en vigueur  en entry into force  
427 gestió de recursos humans > formació de personal ca entrenament terme pral.n m es coaching  es entrenamiento  fr accompagnement  fr assistance professionnelle  fr compagnonnage  en coaching  
428 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca entrevista terme pral.n f es entrevista  fr entrevue  en interview  
429 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca entrevista de selecció terme pral.n f es entrevista de selección  fr entrevue de sélection  en selection interview  
430 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca entrevista de sortida terme pral.n f es entrevista de salida  fr entretien de cessation d'emploi  fr entretien de départ  fr entretien de fin d'emploi  en exit interview  en separation interview  en termination interview  
431 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca equip de protecció individual terme pral.n m ca equip de protecció personal sin. compl.n m ca EPI siglan m es equipo de protección individual  es equipo de protección personal  es EPI  fr équipement de protection individuelle  en personal protective equipment  
432 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca equilibri entre la vida laboral i personal terme pral.n m es equilibrio entre la vida laboral y personal  es equilibrio entre la vida privada y la vida laboral  en work-life balance  
433 organització del treball i condicions ca equip terme pral.n m es equipo  fr équipe  en team  
434 conceptes generals ca equipament terme pral.n m ca equip sin. compl.n m es equipo  fr appareillage  en equipment  
435 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca equip de treball terme pral.n m es equipo de trabajo  fr équipement de travail  en work equipment  
436 organització del treball i condicions ca equip de treball terme pral.n m es equipo de trabajo  fr équipe de travail  en work team  
437 agents ca equip directiu terme pral.n m es personal de dirección  es personal directivo  fr état-major  en staff  
438 conceptes generals ca erga omnes terme pral.adj es erga omnes  fr erga omnes  en erga omnes  
439 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca ergonomia terme pral.n f es ergonomía  fr ergonomie  en ergonomics  
440 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca expedient de regulació d'ocupació terme pral.n m ca ERO siglan m es expediente de regulación de empleo  es ERE  en labour force adjustment plan  en redundancy procedure  
441 organització del treball i condicions ca escalafó terme pral.n m es escalafón  fr échelon hiérarchique  en employee ranking  
442 organització del treball i condicions > retribució ca preufetaire terme pral.n m, f ca escarader | escaradera sin. compl.n m, f ca preufeter | preufetera sin. compl.n m, f es destajero | destajera  es destajista  fr tâcheron | tâcheronne  en pieceworker  
443 organització del treball i condicions ca especialista terme pral.n m, f es especialista  fr spécialiste  en professional employee  
444 organització del treball i condicions ca estabilitat laboral terme pral.n f es estabilidad en el empleo  es estabilidad laboral  fr garantie d'emploi  fr sécurité d'emploi  fr stabilité de l'emploi  en employment security  en job security  
445 conceptes generals ca establiment industrial terme pral.n m es establecimiento industrial  
446 conceptes generals ca estatut terme pral.n m ca estatuts sin. compl.n m pl es estatuto  fr statuts  en statute  
447 conceptes generals ca estatut dels treballadors terme pral.n m es estatuto de los trabajadores  fr droits des travailleurs  fr statut ouvrier  en statute of workers' rights  en workers' statute  
448 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca estratègia d'especialització terme pral.n f es estrategia de especialización  
449 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca estratègia de diversificació terme pral.n f es estrategia de diversificación  
450 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca estratègia familiar de mobilització laboral terme pral.n f es estrategia familiar de movilización laboral  
451 organització del treball i condicions > retribució ca estructura del salari terme pral.n f es estructura del salario  fr structure des salaires  en pay structure  en wage structure  
452 mercat laboral ca estructura productiva terme pral.n f es estructura productiva  fr structure productive  en productive structure  
453 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca estudi de mètodes i temps terme pral.n m es estudio de métodos y tiempos  fr étude des temps et mouvements  en time and motion study  
454 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca estudi de moviments terme pral.n m es estudio de movimientos  fr étude des mouvements  en motion study  
455 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca estudi de seguretat i salut terme pral.n m es estudio de seguridad y salud  
456 responsabiltat social corporativa ca ètica empresarial terme pral.n f es ética empresarial  en business ethics  
457 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca treballador eventual | treballadora eventual terme pral.n m, f ca eventual sin. compl.n m, f es eventual  es trabajador eventual | trabajadora eventual  fr occasionnel | occasionnelle  fr salarié occasionnel | salariée occasionnelle  en casual employee  en casual worker  
458 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca excedència terme pral.n f es excedencia  fr congé non payé  fr congé sans salaire  fr congé sans traitement  en authorized absence without pay  en leave of absence without pay  en leave without pay  
459 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca excedència forçosa terme pral.n f es excedencia forzosa  fr mise en disponibilité  en layoff  en non-operational status  
460 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca excedència per cura d'un fill terme pral.n f es excedencia por cuidado de un hijo  
461 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca excedència per manteniment de la convivència terme pral.n f es excedencia por mantenimiento de la convivencia  
462 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca excedència voluntària terme pral.n f es excedencia voluntaria  fr congé de convenance personnelle  fr inactivité volontaire  en leave on personal grounds  en voluntary severance  
463 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca exclusió social terme pral.n f es exclusión social  fr exclusion sociale  en social exclusion  
464 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca expedient disciplinari terme pral.n m es expediente disciplinario  fr enquête disciplinaire  en disciplinary proceedings  
465 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca expedient informatiu terme pral.n m es expediente informativo  
466 gestió de recursos humans > ca expedient personal terme pral.n m ca full de serveis sin. compl.n m es expediente personal  es hoja de servicios  fr dossier personnel  en personal history record  en personal record  en personnel record  
467 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca expedientar terme pral.v tr ca formar expedient [a] terme pral.v prep es expedientar  fr procéder  
468 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca experiència professional terme pral.n f es experiencia profesional  fr expérience professionnelle  en professional experience  en working experience  
469 conceptes generals ca expiració terme pral.n f ca extinció terme pral.n f es expiración  fr expiration  en convention expires  en termination of agreement  
470 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca explotació laboral terme pral.n f es explotación laboral  fr exploitation au travail  fr exploitation des ouvriers  en exploitation of workers  en labour exploitation  
471 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca exposició terme pral.n f es exposición  en exposure  
472 conceptes generals ca extensió terme pral.n f es extensión  fr extension  en extension  
473 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca extinció de contracte terme pral.n f ca extinció de la relació laboral terme pral.n f es extinción de contrato  es extinción de la relación laboral  fr expiration du contrat  en cessation of a labour relationship  en expiration of the contract  
474 organització del treball i condicions ca extrasalarial terme pral.adj es extrasalarial  fr extra-salarial -ale  en non-wage  
475 organització del treball i condicions ca factor de producció terme pral.n m es factor de producción  fr facteur de production  en factor of production  
476 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca factor de risc terme pral.n m es factor de riesgo  fr facteur de risque  en risk factor  
477 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca falta terme pral.n f es falta  fr faute  en fault  en misconduct  en offence [GB]  en offense [US]  
478 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca falta greu terme pral.n f es falta grave  fr faute grave  en serious misconduct  
479 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca falta lleu terme pral.n f es falta leve  fr faute légère  en slight negligence  
480 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca falta molt greu terme pral.n f es falta muy grave  fr faute lourde  en gross misconduct  
481 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca família monoparental terme pral.n f es familia monoparental  fr famille monoparentale  en lone-parent family  en monoparental family  en one-parent family  en single parent family  
482 gestió de recursos humans > formació de personal ca família professional terme pral.n f es familia profesional  
483 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca federació sindical terme pral.n f es federación sindical  fr fédération syndicale  
484 conceptes generals ca feina terme pral.n f es faena  es trabajo  fr travail  en work  
485 organització del treball i condicions ca feina terme pral.n f es trabajo  fr travail  en work  
486 organització del treball i condicions ca feina terme pral.n f ca ocupació sin. compl.n f ca treball sin. compl.n m es empleo  es trabajo  fr emploi  fr travail  en employment  en job  en occupation  
487 organització del treball i condicions ca feina fixa terme pral.n f es empleo fijo  es trabajo fijo  fr emploi permanent  fr travail fixe  fr travail permanent  en permanent employment  en permanent job  
488 organització del treball i condicions ca feina penosa terme pral.n f es trabajo penoso  fr travail pénible  en heavy work  
489 organització del treball i condicions ca feina principal terme pral.n f es empleo principal  
490 organització del treball i condicions > jornada ca festa laboral terme pral.n f es fiesta laboral  fr jour férié payé  en paid holiday  en paid legal holiday  en paid public holiday  en paid statutory holiday  
491 organització del treball i condicions > jornada ca fitxar terme pral.v intr ca marcar sin. compl.v intr es fichar  es marcar  fr pointer  en clock, to  
492 agents ca treballador fix | treballadora fixa terme pral.n m, f ca fix | fixa sin. compl.n m, f es fijo | fija  es trabajador fijo | trabajadora fija  fr permanent | permanente  fr salarié permanent | salariée permanente  fr travailleur permanent | travailleuse permanente  en permanent employee  en regular employee  
493 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca treballador fix discontinu | treballadora fixa discontínua terme pral.n m, f ca fix discontinu | fixa discontínua sin. compl.n m, f es fijo discontinuo | fija discontinua  es trabajador fijo discontinuo | trabajadora fija discontinua  fr travailleur intermittent | travailleuse intermittente  en intermittent worker  
494 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca flexibilitat de l'edat de jubilació terme pral.n f es flexibilidad de la edad de jubilación  
495 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca flexibilitat de l'espai terme pral.n f es flexibilidad del espacio  
496 mercat laboral ca flexibilitat del mercat de treball terme pral.n f ca flexibilitat laboral sin. compl.n f es flexibilidad del mercado de trabajo  es flexibilidad laboral  en labour flexibility  
497 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca flexibilitat del temps de treball terme pral.n f es flexibilidad del tiempo de trabajo  
498 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca flexibilitat funcional terme pral.n f es flexibilidad funcional  
499 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca flexibilitat interna terme pral.n f es flexibilidad interna  fr flexibilité interne  en flexibility within firms  
500 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca flexibilitat numèrica terme pral.n f es flexibilidad numérica  
501 mercat laboral ca flexibilitat salarial terme pral.n f es flexibilidad salarial  
502 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca flexibilització de la producció terme pral.n f es flexibilización de la producción  
503 organització del treball i condicions > jornada ca flexibilització del temps de treball terme pral.n f es flexibilización del tiempo de trabajo  
504 mercat laboral ca flexiseguretat terme pral.n f es flexiguridad  es flexiseguridad  fr flexicurité  fr flexisécurité  en flex-security  en flexicurity  
505 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca focus de contaminació terme pral.n m ca focus contaminant sin. compl.n m ca focus d'emissió sin. compl.n m ca focus emissor sin. compl.n m es foco contaminante  es foco de contaminación  es foco de emisión  es foco emisor  fr source d'émission  fr source de pollution  en emission source  en pollution source  
506 conceptes generals ca fons terme pral.n m es fondo  fr fonds  en fund  
507 organització del treball i condicions > retribució ca fons de capitalització individual terme pral.n m es fondo de capitalización individual  
508 organització del treball i condicions > retribució ca fons de garantia salarial terme pral.n m es fondo de garantía salarial  en salary guarantee fund  
509 organització del treball i condicions > retribució ca fons de pensions terme pral.n m es fondo de pensiones  fr caisse de retraite  en pension fund  
510 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca font de reclutament terme pral.n f es fuente de reclutamiento  fr source de recrutement  en recruitment source  
511 gestió de recursos humans > formació de personal ca formació terme pral.n f es formación  fr formation  en training  
512 gestió de recursos humans > formació de personal ca formació professional contínua terme pral.n f ca formació al llarg de la vida sin. compl.n f ca FPC siglan f es formación al largo de la vida  es formación profesional continua  es FPC  en continuing vocational training  en continuous professional training  
513 gestió de recursos humans > formació de personal ca formació contínua terme pral.n f ca formació continuada sin. compl.n f ca formació permanent sin. compl.n f es formación continua  es formación permanente  fr formation continue  fr formation permanente  en continuing professional training  en continuing vocational training  
514 gestió de recursos humans > formació de personal ca formació ocupacional terme pral.n f es formación ocupacional  
515 gestió de recursos humans > formació de personal ca formació professional terme pral.n f es formación profesional  fr formation professionnelle  en professional training  en vocational training  
516 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca fragmentació de processos productius terme pral.n f es fragmentación de procesos productivos  
517 organització del treball i condicions ca franquícia terme pral.n f es franquicia  fr franchise  en franchise  
518 organització del treball i condicions ca freelance terme pral.adj es freelance  es independiente  fr free-lance  fr indépendant -ante  en freelance  
519 organització del treball i condicions ca freelance terme pral.adj es freelance  es independiente  fr free-lance  fr indépendant -ante  fr pigiste  en freelance  en freelancer  
520 organització del treball i condicions > retribució ca full de nòmina terme pral.n m ca full de salari terme pral.n m ca rebut de salari terme pral.n m ca nòmina sin. compl.n f es hoja salarial  es nómina  es recibo de salario  fr bulletin de paye  en paysheet  en payslip  en wage slip  
521 organització del treball i condicions ca funció terme pral.n f es función  fr fonction  en function  
522 agents ca funcionari públic | funcionària pública terme pral.n m, f ca funcionari | funcionària sin. compl.n m, f es funcionario | funcionaria  es funcionario público | funcionaria pública  fr fonctionnaire  fr fonctionnaire public | fonctionnaire publique  en civil servant  en public servant  
523 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca funcionari de carrera | funcionària de carrera terme pral.n m, f es funcionario de carrera | funcionaria de carrera  
524 agents ca funcionari interí | funcionària interina terme pral.n m, f es funcionario interino | funcionaria interina  
525 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca funcionarització terme pral.n f es funcionarización  
526 conceptes generals ca garantia ad personam terme pral.n f ca garantia personal terme pral.n f es garantía ad personam  es garantía personal  
527 agents ca gerència terme pral.n f es gerencia  fr personnel de cadre  fr personnel de gestion  en management  en managerial staff  
528 organització del treball i condicions ca gestió de la qualitat terme pral.n f es gestión de la calidad  fr management de la qualité  en quality management  
529 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca gestió de projectes terme pral.n f es gestión de proyectos  fr maîtrise du projet  en project management  
530 gestió de recursos humans > ca gestió de recursos humans terme pral.n f es gestión de recursos humanos  fr gestion des ressources humaines  en human resources management  
531 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca gestió de residus industrials terme pral.n f es gestión de residuos industriales  fr gestion des déchets industriels  en industrial waste management  
532 gestió de recursos humans > ca gestió del coneixement terme pral.n f es gestión del conocimiento  fr gestion de la connaissance  en knowledge management  
533 gestió de recursos humans > ca gestió per competències terme pral.n f es gestión por competencias  fr gestion des compétences  en competence management  
534 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca gestió preventiva terme pral.n f es gestión preventiva  
535 mercat laboral ca graduat | graduada terme pral.n m, f es graduado | graduada  
536 agents ca gran empresa terme pral.n f es gran empresa  fr grande entreprise  en large enterprise  
537 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca gran invalidesa terme pral.n f es gran invalidez  
538 organització del treball i condicions > retribució ca gratificació terme pral.n f ca premi sin. compl.n m es gratificación  es premio  fr gratification  fr prime  en bonus  en discretionary bonus  
539 organització del treball i condicions > retribució ca gratificació extraordinària terme pral.n f ca paga extra sin. compl.n f ca paga extraordinària sin. compl.n f es gratificación extraordinaria  es paga extra  es paga extraordinaria  en special bonus  en special payment  
540 organització del treball i condicions > retribució ca gratificació per jubilació terme pral.n f ca premi de jubilació sin. compl.n m es gratificación por jubilación  es premio de jubilación  fr gratification de retraite  en retirement gratuity  
541 relacions col·lectives ca gremi terme pral.n m es gremio  fr corporation  en guild  
542 organització del treball i condicions ca grup professional terme pral.n m es grupo profesional  fr groupe professionnel  en occupational group  
543 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca guarda legal terme pral.n f es guarda legal  
544 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca jardí d'infants terme pral.n m ca guarderia sin. compl.n f ca llar d'infants sin. compl.n f es guardería  fr garderie  fr jardin d'enfants  en kindergarten  en nursery  
545 organització del treball i condicions ca guàrdia terme pral.n f es guardia  
546 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca higiene en el treball terme pral.n f ca higiene laboral sin. compl.n f es higiene en el trabajo  es higiene laboral  fr hygiène du travail  en industrial hygiene  en occupational hygiene  
547 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca higienista del treball terme pral.n m, f ca higienista laboral terme pral.n m, f es higienista del trabajo  fr hygiéniste du travail  en industrial hygienist  en occupational hygienist  
548 organització del treball i condicions > retribució ca honoraris terme pral.n m pl es honorarios  fr honoraires  en fee  
549 organització del treball i condicions > jornada ca hora complementària terme pral.n f es hora complementaria  
550 organització del treball i condicions > jornada ca hora extraordinària terme pral.n f ca hora extra sin. compl.n f es hora extra  es hora extraordinaria  fr heure supplémentaire  en overtime  
551 organització del treball i condicions > jornada ca hora extraordinària estructural terme pral.n f es hora extraordinaria estructural  
552 organització del treball i condicions > jornada ca hora sindical terme pral.n f es hora sindical  fr heure syndicale  
553 organització del treball i condicions > jornada ca hora treballada terme pral.n f es hora trabajada  fr heure effectuée  fr heure travaillée  en hour worked  
554 organització del treball i condicions > jornada ca horari de treball terme pral.n m es horario de trabajo  fr horaire de travail  en time schedule  en work schedule  
555 organització del treball i condicions > jornada ca horari rígid terme pral.n m ca horari fix sin. compl.n m es horario fijo  es horario rígido  fr horaire fixe  fr horaire uniforme  en fixed work schedule  en fixed working hours  
556 organització del treball i condicions > jornada ca horari flexible terme pral.n m es horario flexible  es horario variable  fr horaire flexible  fr horaire variable  en flexible work schedule  en flexible working hours  en flexitime  en flextime  
557 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca igualtat terme pral.n f es igualdad  fr égalité  en equality  
558 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca igualtat d'homes i dones terme pral.n f ca igualtat de gènere sin. compl.n f es igualdad de hombres y mujeres  fr égalité de genre  fr égalité entre les genres  en gender equality  
559 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca igualtat d'oportunitats terme pral.n f es igualdad de oportunidades  fr égalité des chances  en equal opportunities  en equality of opportunity  
560 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca imprudència terme pral.n f es imprudencia  fr imprudence  en imprudence  en recklessness  
561 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca imprudència professional terme pral.n f es imprudencia profesional  fr faute professionnelle  en malpractice  en professional negligence  
562 relacions col·lectives > conflictes laborals ca impugnació del conveni terme pral.n f es impugnación del convenio  
563 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca incapacitat laboral terme pral.n f es incapacidad laboral  fr incapacité de travail  fr incapacité professionnelle  en disability  en incapacity to work  en vocational disablement  
564 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca incapacitat permanent terme pral.n f es incapacidad permanente  fr incapacité permanente  en permanent disability  
565 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca incapacitat permanent absoluta terme pral.n f es incapacidad permanente absoluta  
566 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca incapacitat permanent parcial terme pral.n f es incapacidad permanente parcial  
567 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca incapacitat permanent total terme pral.n f es incapacidad permanente total  
568 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca incapacitat temporal terme pral.n f ca IT siglan f es incapacidad temporal  es IT  fr incapacité temporaire  en temporary disability  
569 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca incapacitat total qualificada terme pral.n f es incapacidad total cualificada  
570 organització del treball i condicions > retribució ca incentiu terme pral.n m ca prima terme pral.n f es incentivo  es prima  fr gratification  fr prime  en bonus  en pay incentive  en premium  
571 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca incorporació terme pral.n f ca ingrés sin. compl.n m es incorporación  es ingreso  fr entrée en fonction  fr entrée en service  
572 organització del treball i condicions > retribució ca indemnització terme pral.n f es indemnización  fr indemnité  en allowance  en compensation  
573 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca índex d'absentisme terme pral.n m es índice de absentismo  fr taux d'absentéisme  en absenteeism rate  
574 conceptes generals ca índex de preus de consum terme pral.n m ca IPC siglan m es índice de precios al consumo  es índice de precios de consumo  es IPC  fr indice des prix à la consommation  fr IPC  en consumer price index  en CPI  
575 responsabiltat social corporativa ca informe de sostenibilitat terme pral.n m ca memòria de sostenibilitat terme pral.n f es informe de sostenibilidad  es memoria de sostenibilidad  
576 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca infracció terme pral.n f es infracción  fr infraction  en infraction  en offence [GB]  en offense [US]  
577 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca infracció greu terme pral.n f es infracción grave  
578 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca infracció laboral terme pral.n f es infracción laboral  en labour offence  
579 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca infracció lleu terme pral.n f es infracción leve  
580 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca infracció molt greu terme pral.n f es infracción muy grave  
581 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca inhabilitació terme pral.n f es inhabilitación  fr interdiction d'emploi  fr interdiction de l'exercice de la profession  en disqualification  en professional disqualification  
582 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca inserció laboral terme pral.n f es inserción laboral  fr insertion professionnelle  en labour market insertion  en occupational integration  
583 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca inserció social terme pral.n f es inserción social  
584 organització del treball i condicions ca inspecció de treball terme pral.n f es inspección de trabajo  fr inspection du travail  en labour inspection  
585 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca instal·lació de protecció terme pral.n f es instalación de protección  
586 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca instal·lació de servei terme pral.n f es instalación de servicio  
587 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca instal·lació industrial terme pral.n f es instalación industrial  
588 relacions col·lectives > conflictes laborals ca institucionalització del conflicte terme pral.n f es institucionalización del conflicto  en institutionalization of industrial conflict  
589 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca integració laboral terme pral.n f ca integració en el treball sin. compl.n f es integración laboral  es integración en el trabajo  
590 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca integració social terme pral.n f es integración social  fr intégration sociale  en social integration  
591 conceptes generals ca inter partes terme pral.adj es inter partes  
592 agents ca treballador interí | treballadora interina terme pral.n m, f ca interí | interina sin. compl.n m, f es interino | interina  es trabajador interino | trabajadora interina  en relief worker  
593 organització del treball i condicions ca interinitat terme pral.n f es interinidad  fr période intérimaire  en interim period  
594 agents ca interlocutor social | interlocutora social terme pral.n m, f es interlocutor social | interlocutora social  
595 mercat laboral ca intermediació laboral terme pral.n f es intermediación laboral  
596 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca itinerari professional terme pral.n m es itinerario profesional  
597 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca just a temps terme pral.adj ca JIT siglaadj es justo a tiempo  es JIT  fr juste-à-temps  fr production juste-à-temps  fr JAT  en just-in-time  en just-in-time production system  en JIT  
598 organització del treball i condicions > jornada ca jornada ampliada terme pral.n f es jornada ampliada  
599 organització del treball i condicions > jornada ca jornada anual terme pral.n f es jornada anual  fr durée annuelle de travail  en annual hours of work  en annual working time  
600 organització del treball i condicions > jornada ca jornada completa terme pral.n f ca jornada plena terme pral.n f es jornada completa  fr plein temps  fr temps complet  fr temps plein  en full-time  
601 organització del treball i condicions > jornada ca jornada continuada terme pral.n f es jornada continua  es jornada continuada  fr journée anglaise  fr journée continue  en continuous working day  en unsplit workday  
602 organització del treball i condicions > jornada ca jornada partida terme pral.n f ca jornada de matí i tarda sin. compl.n f es jornada de mañana y tarde  es jornada partida  fr horaire fractionné  fr poste fractionné  en split schedule  en split shift  en split work schedule  en split working day  
603 organització del treball i condicions > jornada ca jornada laboral terme pral.n f ca jornada de treball sin. compl.n f es jornada de trabajo  es jornada laboral  fr durée du travail  en hours of work  en working hours  
604 organització del treball i condicions > jornada ca jornada diària terme pral.n f es jornada diaria  fr journée de travail  en workday  
605 organització del treball i condicions > jornada ca jornada especial terme pral.n f es jornada especial  fr journée spéciale  en special workday  
606 organització del treball i condicions > jornada ca jornada industrial terme pral.n f es jornada industrial  
607 organització del treball i condicions > jornada ca jornada intensiva terme pral.n f es jornada intensiva  fr horaire comprimé  en compressed schedule  en compressed work schedule  en compressed working day  
608 organització del treball i condicions > jornada ca jornada legal terme pral.n f es jornada legal  
609 organització del treball i condicions > jornada ca jornada nocturna terme pral.n f es jornada nocturna  
610 organització del treball i condicions > jornada ca jornada ordinària terme pral.n f es jornada ordinaria  
611 organització del treball i condicions > jornada ca jornada real terme pral.n f es jornada real  
612 organització del treball i condicions > jornada ca jornada reduïda terme pral.n f es jornada reducida  fr durée du travail réduite  fr horaire réduit  en reduced working hours  
613 organització del treball i condicions > jornada ca jornada setmanal terme pral.n f es jornada semanal  fr durée hebdomadaire du travail  en weekly hours of work  
614 organització del treball i condicions > retribució ca jornal terme pral.n m es jornal  fr salaire journalier  fr salaire quotidien  en daily wage  en day's wage  
615 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca jubilació terme pral.n f es jubilación  es retiro  fr retraite  en retirement  
616 organització del treball i condicions > retribució ca pensió de jubilació terme pral.n f ca jubilació sin. compl.n f es jubilación  es pensión de jubilación  fr pension d'ancienneté  fr pension de retraite  fr pension de vieillesse  en old-age pension  en retirement pension  
617 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca jubilació anticipada terme pral.n f es jubilación anticipada  es retiro anticipado  fr préretraite  fr retraite anticipée  en early retirement  
618 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca jubilació flexible terme pral.n f es jubilación flexible  fr retraite flexible  en flexible retirement  
619 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca jubilació forçosa terme pral.n f ca jubilació obligatòria sin. compl.n f es jubilación forzosa  es jubilación obligatoria  fr retraite obligatoire  en compulsory retirement  en mandatory retirement  
620 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca jubilació parcial terme pral.n f es jubilación a tiempo parcial  es jubilación parcial  fr retraite partielle  en partial retirement  
621 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca jubilació voluntària terme pral.n f es jubilación voluntaria  fr retraite volontaire  en voluntary retirement  
622 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca jubilat | jubilada terme pral.n m, f es jubilado | jubilada  es retirado | retirada  fr retraité | retraitée  en pensioner  en retired employee  en retiree  
623 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca junta de personal terme pral.n f es junta de personal  
624 organització del treball i condicions > jornada ca justificant d'absència terme pral.n m es justificante de ausencia  
625 relacions col·lectives > conflictes laborals ca laude arbitral terme pral.n m es laudo arbitral  fr sentence arbitrale  en arbitration award  
626 conceptes generals ca legalitat terme pral.n f es legalidad  
627 relacions col·lectives ca legitimació plena terme pral.n f ca legitimació ampliada sin. compl.n f es legitimación ampliada  es legitimación plena  
628 relacions col·lectives ca legitimació decisòria terme pral.n f es legitimación decisoria  
629 relacions col·lectives ca legitimació inicial terme pral.n f es legitimación inicial  
630 relacions col·lectives ca legitimació negocial terme pral.n f es legitimación negocial  
631 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca lesió corporal terme pral.n f es lesión corporal  fr lésion corporelle  en bodily injury  
632 conceptes generals ca liquidació terme pral.n f es liquidación  fr liquidation  en liquidation  
633 organització del treball i condicions > jornada ca llicència terme pral.n f es licencia  fr congé sans solde  en leave of absence without pay  en leave without pay  
634 mercat laboral ca llicenciat | llicenciada terme pral.n m, f es licenciado | licenciada  fr licencié | licenciée  en licentiate  
635 organització del treball i condicions ca lloc de treball terme pral.n m es puesto de trabajo  fr poste de travail  en job station  en work station  
636 organització del treball i condicions ca lloc de treball terme pral.n m es puesto de trabajo  fr fonctions  en job  en position  en post  
637 organització del treball i condicions ca lloc de treball terme pral.n m es lugar de trabajo  fr lieu de travail  en place of employment  en work area  en work place  en work space  
638 relacions col·lectives > conflictes laborals ca locaut terme pral.n m es cierre patronal  es lock-out  fr lock-out  en lockout  
639 mercat laboral ca mà d'obra terme pral.n f es mano de obra  fr main-d'oeuvre  en labor [US]  en labour [GB]  
640 conceptes generals ca macroeconomia terme pral.n f es macroeconomía  fr macroéconomie  en macroeconomics  
641 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca malaltia professional terme pral.n f ca malaltia laboral sin. compl.n f es enfermedad laboral  es enfermedad profesional  fr maladie professionnelle  en industrial disease  en industry-related illness  en occupational disease  en occupational illness  
642 relacions col·lectives > conflictes laborals ca manifestació terme pral.n f es manifestación  fr manifestation  en demonstration  
643 organització del treball i condicions > retribució ca massa salarial terme pral.n f es masa salarial  fr masse salariale  en payroll  en wage bill  
644 relacions col·lectives > conflictes laborals ca mediació terme pral.n f es mediación  fr médiation  en mediation  
645 relacions col·lectives > conflictes laborals ca mediador | mediadora terme pral.n m, f es mediador | mediadora  fr médiateur | médiatrice  en mediator  
646 conceptes generals ca mediar terme pral.v tr ca mitjançar sin. compl.v tr es mediar  fr intervenir  en intercede, to  
647 organització del treball i condicions > retribució ca mesada terme pral.n f ca mensualitat sin. compl.n f es mensualidad  fr salaire mensuel  en monthly wage  
648 mercat laboral ca mercat laboral terme pral.n m ca mercat de treball sin. compl.n m es mercado de trabajo  es mercado laboral  fr marché de l'emploi  fr marché du travail  en labour market  
649 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca mèrit terme pral.n m es mérito  fr mérite  en merit  
650 organització del treball i condicions > retribució ca meritable terme pral.adj es devengable  
651 organització del treball i condicions > retribució ca meritació terme pral.n f es devengo  fr exigibilité  
652 organització del treball i condicions > retribució ca meritar terme pral.v tr es devengar  fr devenir exigible  fr échoir  en accrue, to  en mature, to  
653 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca mesa electoral terme pral.n f es mesa electoral  
654 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca mesura d'emergència terme pral.n f es medida de emergencia  fr mesure d'urgence  en emergency measure  
655 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca mètode de mesura de temps terme pral.n m ca MTM siglan m es método de medida de tiempo  es MTM  fr méthode de mesure du temps  fr méthode des temps mesurés  fr MTM  en method of time measurement  en methods time measurements  en MTM  
656 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca mètode de treball terme pral.n m es método de trabajo  fr méthode de travail  en work method  
657 conceptes generals ca microeconomia terme pral.n f es microeconomía  fr microéconomie  en microeconomics  
658 agents ca microempresa terme pral.n f es microempresa  fr microentreprise  en micro-enterprise  
659 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca millora contínua terme pral.n f es mejora continua  fr amélioration continue  en continual improvement  
660 conceptes generals ca minoració terme pral.n f es minoración  fr minoration  
661 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca minusvalidesa terme pral.n f es minusvalía  fr désavantage  fr handicap  en handicap  
662 organització del treball i condicions > retribució ca mitja dieta terme pral.n f es media dieta  fr indemnité de panier  fr indemnité de repas  fr prime de panier  en food allowance  en meal allowance  
663 organització del treball i condicions > jornada ca mitja jornada terme pral.n f es media jornada  fr demi-journée  en half-day  
664 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca mobilitat del treball terme pral.n f ca mobilitat laboral terme pral.n f es movilidad del trabajo  es movilidad laboral  fr mobilité du travail  en mobility of labour  
665 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca mobilitat externa terme pral.n f es movilidad externa  
666 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca mobilitat funcional terme pral.n f ca mobilitat ocupacional terme pral.n f es movilidad funcional  es movilidad ocupacional  fr mobilité fonctionnelle  en functional mobility  
667 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca mobilitat geogràfica terme pral.n f es movilidad geográfica  fr mobilité géographique  en geographical mobility  
668 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca mobilitat interna terme pral.n f es movilidad interna  
669 responsabiltat social corporativa ca mobilitat sostenible terme pral.n f es movilidad sostenible  en sustainable mobility  
670 mercat laboral ca mobilització laboral terme pral.n f es movilización laboral  
671 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca modalitat de contractació terme pral.n f es modalidad de contratación  fr types de contrats de travail  en types of contract  
672 organització del treball i condicions > retribució ca mort i supervivència terme pral.n f es muerte y supervivencia  
673 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca multa d'havers terme pral.n f es multa de haber  fr amende d'atelier  
674 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca negligència terme pral.n f es negligencia  fr négligence  en negligence  
675 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca negligència professional terme pral.n f es negligencia profesional  
676 conceptes generals ca negociació col·lectiva terme pral.n f es negociación colectiva  fr négociation collective  en collective bargaining  
677 relacions col·lectives ca negociació sectorial terme pral.n f es negociación sectorial  fr négociation de branche  en industry-wide bargaining  
678 relacions col·lectives ca negociador | negociadora terme pral.n m, f es negociador | negociadora  fr négociateur | négociatrice  en bargainer  en negotiator  
679 organització del treball i condicions > retribució ca nivell salarial terme pral.n m es nivel salarial  fr niveau de rémunération  en salary level  en wage level  
680 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca no-discriminació terme pral.n f es no discriminación  fr non-discrimination  en non-discrimination  
681 organització del treball i condicions > retribució ca nòmina terme pral.n f es nómina  fr feuille de paie  fr liste de paie  en payroll  
682 organització del treball i condicions ca norma terme pral.n f es norma  fr norme  en standard  
683 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca norma de seguretat terme pral.n f es norma de seguridad  fr norme de sécurité  en safety standard  
684 organització del treball i condicions ca norma tècnica terme pral.n f es norma técnica  fr norme technique  en technical standard  
685 organització del treball i condicions ca normalització terme pral.n f es normalización  fr normalisation  en standardization  
686 conceptes generals ca novador -a terme pral.adj es novatorio -ria  
687 organització del treball i condicions ca obrer | obrera terme pral.n m, f ca operari | operària terme pral.n m, f es obrero | obrera  es operario | operaria  fr col bleu  fr ouvrier | ouvrière  fr travailleur manuel | travailleuse manuelle  en blue-collar worker  en labourer  en manual worker  
688 mercat laboral ca ocupabilitat terme pral.n f es empleabilidad  fr employabilité  en employability  
689 mercat laboral ca ocupació terme pral.n f es empleo  es ocupación  fr emploi  en employment  en occupation  
690 mercat laboral ca oferta d'ocupació terme pral.n f es oferta de empleo  fr offre d'emploi  en job offer  
691 mercat laboral ca oferta d'ocupació terme pral.n f es oferta de empleo  
692 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca oposició terme pral.n f ca oposicions terme pral.n f pl es oposición  fr concours  
693 organització del treball i condicions ca ordenació de llocs de treball terme pral.n f es ordenación de puestos de trabajo  
694 organització del treball i condicions > jornada ca ordenació del temps de treball terme pral.n f es ordenación del tiempo de trabajo  
695 organització del treball i condicions ca organigrama terme pral.n m es organigrama  fr organigramme  en organization chart  
696 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca organisme de control terme pral.n m es organismo de control  fr institution de contrôle  en audit institution  
697 organització del treball i condicions ca organització del treball terme pral.n f es organización del trabajo  fr organisation du travail  en work organization  
698 gestió de recursos humans > formació de personal ca orientació professional terme pral.n f es orientación profesional  fr orientation professionnelle  en professional guidance  en vocational guidance  
699 relacions col·lectives > conflictes laborals ca pacte col·lectiu de treball terme pral.n m es pacto colectivo de trabajo  
700 relacions col·lectives > conflictes laborals ca pacte d'empresa terme pral.n m es pacto de empresa  
701 conceptes generals ca pacte de millores terme pral.n m es pacto de mejoras  
702 conceptes generals ca pacte de no-competència terme pral.n m ca pacte de no-concurrència terme pral.n m es pacto de no-competencia  es pacto de no-concurrencia  fr clause de non-concurrence  en restrictive trade agreement  
703 conceptes generals ca pacte de permanència terme pral.n m es pacto de permanencia  en minimum-stay clause  
704 conceptes generals ca pacte social terme pral.n m es pacto social  
705 organització del treball i condicions > retribució ca paga terme pral.n f es paga  fr paie  en pay  en wage  
706 organització del treball i condicions > retribució ca pagament contingent terme pral.n m es pago contingente  fr paiement éventuel  en contingency payment  
707 organització del treball i condicions > retribució ca pagament en efectiu terme pral.n m ca pagament en metàl·lic sin. compl.n m es pago en efectivo  es pago en metálico  fr paiement en espèces  en cash payment  en money payment  
708 organització del treball i condicions > retribució ca pagament en espècie terme pral.n m es pago en especie  fr avantages en nature  fr paiement en nature  en income in kind  en payment in kind  
709 relacions col·lectives > conflictes laborals ca papereta de conciliació terme pral.n f es papeleta de conciliación  
710 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca paritat terme pral.n f es paridad  fr parité  en parity  
711 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca paritat salarial terme pral.n f es paridad salarial  fr écart des salaires  fr équité salariale  fr parité des salaires  fr parité salariale  en pay equity  en wage equality  en wage parity  
712 agents ca part negociadora terme pral.n f ca part sin. compl.n f es parte  es parte negociadora  fr partie  fr partie à la négociation  en bargaining party  en party  
713 responsabiltat social corporativa ca part interessada terme pral.n f es grupo de interés  es parte interesada  es stakeholder  fr partie intéressée  fr partie prenante  en stakeholder  
714 organització del treball i condicions > retribució ca participació en els beneficis terme pral.n f es participación en los beneficios  fr intéressement  fr participation aux bénéfices  en profit sharing  
715 conceptes generals ca participació institucional terme pral.n f es participación institucional  
716 mercat laboral ca participació laboral terme pral.n f es participación laboral  fr participation au marché du travail  en participation in the labour market  
717 relacions col·lectives > conflictes laborals ca pau laboral terme pral.n f ca pau social sin. compl.n f es paz laboral  es paz social  fr paix du travail  fr paix industrielle  fr paix sociale  en industrial peace  en social peace  
718 organització del treball i condicions > jornada ca pausa terme pral.n f es pausa  fr pause  fr pause-café  fr repos intercalaire  en break  en break period  en coffee break  
719 organització del treball i condicions > retribució ca pensió terme pral.n f es pensión  fr pension  en pension  
720 organització del treball i condicions > retribució ca pensió contributiva terme pral.n f es pensión contributiva  fr pension contributive  en contributory pension  
721 organització del treball i condicions > retribució ca pensió no contributiva terme pral.n f es pensión no contributiva  fr pension d'assistance  fr pension non contributive  en non-contributory pension  
722 organització del treball i condicions > retribució ca pensionista terme pral.n m, f es pensionista  fr pensionné  en pensioner  
723 conceptes generals ca per compte propi terme pral.adv es por cuenta propia  fr à titre indépendant  fr pour compte propre  en as a self-employed person  en on own account  
724 gestió de recursos humans > formació de personal ca perfeccionament terme pral.n m es perfeccionamiento  fr perfectionnement  en professional development  
725 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca perfil d'un lloc de treball terme pral.n m es perfil de un puesto de trabajo  fr profil de l'emploi  fr profil du poste  en job design  en job profile  
726 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca perill terme pral.n m es peligro  fr danger  en danger  
727 organització del treball i condicions ca període d'adaptació terme pral.n m es período de adaptación  fr période d'adaptation  fr période de familiarisation  en familiarization period  en orientation period  en trial period  
728 organització del treball i condicions > retribució ca període de carència terme pral.n m es período de carencia  fr délai de carence  en waiting period  
729 relacions col·lectives ca període de consulta terme pral.n m es período de consulta  
730 organització del treball i condicions > jornada ca període de presència obligatòria terme pral.n m es período de presencia obligatoria  fr plage fixe  en core hours  en core time  
731 organització del treball i condicions > jornada ca període de presència voluntària terme pral.n m es período de presencia voluntaria  fr plage mobile  en flexible band  en flexible core  
732 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca període de prova terme pral.n m es período de prueba  fr période d'essai  en probation period  en probationary period  
733 organització del treball i condicions > jornada ca període de vacances terme pral.n m es período de vacaciones  fr période des congés annuels  fr période des vacances  en holiday period  en vacation period  
734 organització del treball i condicions > jornada ca permís terme pral.n m es permiso  fr congé payé  en leave of absence with pay  en leave with pay  en paid leave  en paid leave of absence  
735 organització del treball i condicions > jornada ca permís per funcions representatives i formació terme pral.n m es permiso por funciones representativas y formación  
736 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca permís per guarda legal terme pral.n m es permiso por guarda legal  
737 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca permís per lactància terme pral.n m es permiso por lactancia  
738 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca permís per maternitat terme pral.n m es permiso de maternidad  fr congé de maternité  en maternity leave  
739 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca permís per naixement terme pral.n m es permiso por nacimiento  fr congé de naissance  
740 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca permís per paternitat terme pral.n m es permiso de paternidad  fr congé de paternité  en paternity leave  
741 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca permís per trasllat de domicili terme pral.n m es permiso por traslado de domicilio  
742 organització del treball i condicions > jornada ca permís prenatal terme pral.n m es permiso prenatal  
743 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca permuta de treballadors terme pral.n f es permuta de trabajadores  fr permutation  en exchange of duties  en permutation  
744 conceptes generals ca persona física terme pral.n f es persona física  fr personne physique  en individual  
745 conceptes generals ca persona jurídica terme pral.n f es persona jurídica  fr personne morale  en legal entity  
746 agents ca personal terme pral.n m es personal  fr personnel  en employees  en personnel  
747 agents ca personal estatutari terme pral.n m es personal estatutario  
748 agents ca personal eventual terme pral.n m es personal eventual  
749 agents ca personal eventual terme pral.n m es personal eventual  fr personnel temporaire  en temporary staff  
750 agents ca personal investigador en formació terme pral.n m es personal investigador en formación  
751 agents ca personal laboral terme pral.n m es personal laboral  
752 agents ca petita i mitjana empresa terme pral.n f ca pime sin. compl.n f ca PIME siglan f es pequeña y mediana empresa  es PYME  fr petite et moyenne entreprise  fr PME  en small and medium enterprise  en small and medium-sized firm  en SME  
753 relacions col·lectives > conflictes laborals ca piquet terme pral.n m es piquete  fr ligne de piquetage  fr piquet de grève  en picket line  en strike picket  
754 mercat laboral ca pla d'acompanyament social terme pral.n m ca pla social sin. compl.n m es plan de acompañamiento social  es plan social  
755 organització del treball i condicions ca pla d'empresa terme pral.n m es plan de empresa  fr plan d'affaires  fr plan d'entreprise  fr plan de développement  en corporate plan  en development plan  
756 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca pla d'igualtat terme pral.n m es plan de igualdad  
757 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca pla de conciliació terme pral.n m es plan de conciliación  
758 gestió de recursos humans > formació de personal ca pla de formació terme pral.n m es plan de formación  fr plan de formation  en training plan  
759 gestió de recursos humans > formació de personal ca pla de formació professional terme pral.n m es plan de formación profesional  fr plan de formation  en training plan  
760 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca pla de seguretat i salut terme pral.n m es plan de seguridad y salud  
761 organització del treball i condicions ca plaça vacant terme pral.n f ca vacant sin. compl.n f es plaza vacante  es vacante  fr emploi vacant  fr poste vacant  en job opening  en job vacancy  en vacancy  
762 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca planificació de l'activitat preventiva terme pral.n f ca planificació de la prevenció sin. compl.n f es planificación de la actividad preventiva  es planificación de la prevención  
763 organització del treball i condicions ca planificació estratègica terme pral.n f es planificación estratégica  fr planification stratégique  en strategic planning  
764 organització del treball i condicions ca plantilla terme pral.n f es plantilla  fr effectif  fr personnel  en body of permanent employees  en personnel  en staff  en work force  
765 conceptes generals ca plataforma de negociació terme pral.n f es plataforma de negociación  es plataforma reivindicativa  en bargaining proposals  en platform of demands  
766 mercat laboral ca plena ocupació terme pral.n f es pleno empleo  fr plein emploi  en full employment  
767 mercat laboral ca pluriactivitat terme pral.n f es pluriactividad  fr pluriactivité  en pluriactivity  
768 mercat laboral ca pluriocupació terme pral.n f es pluriempleo  fr cumul d'emplois  en moonlighting  en multiple jobholding  
769 organització del treball i condicions > retribució ca plus d'assistència terme pral.n m es plus de asistencia  fr prime d'assiduité  en attendance bonus  
770 organització del treball i condicions > retribució ca plus de conveni terme pral.n m es plus de convenio  
771 organització del treball i condicions > retribució ca plus de distància terme pral.n m es plus de distancia  fr prime d'éloignement  fr prime de distance  en bonus for distance  
772 organització del treball i condicions > retribució ca plus de feina penosa terme pral.n m ca plus de penositat sin. compl.n m es plus de penosidad  es plus por trabajo penoso  fr indemnité de nuisance  fr indemnité de pénibilité  fr prime de pénibilité  en hardship premium  en heavy work bonus  
773 organització del treball i condicions > retribució ca plus de feina perillosa terme pral.n m ca plus de perillositat sin. compl.n m es plus de peligrosidad  fr prime de danger  fr prime de risque  fr prime pour travail dangereux  en danger bonus  en dangerous work bonus  en hazard bonus  
774 organització del treball i condicions > retribució ca plus de feina tòxica terme pral.n m ca plus de toxicitat sin. compl.n m es plus de toxicidad  fr prime d'insalubrité  fr prime de toxicité  en bonus for unhealthy working conditions  en toxicity bonus  
775 organització del treball i condicions > retribució ca plus de mobilitat funcional terme pral.n m ca plus de polivalència terme pral.n m es plus de movilidad funcional  es plus de polivalencia funcional  
776 organització del treball i condicions > retribució ca plus de nocturnitat terme pral.n m es plus de nocturnidad  es plus por trabajo nocturno  fr prime de nuit  fr prime pour travail de nuit  fr sursalaire de nuit  en night shift bonus  en night shift differential  en night shift premium  
777 organització del treball i condicions > retribució ca plus de productivitat terme pral.n m ca plus de rendiment sin. compl.n m es plus de productividad  es prima de rendimiento  fr prime de production  fr prime de productivité  fr prime de rendement  en production bonus  
778 organització del treball i condicions > retribució ca plus de transport terme pral.n m es plus de transporte  fr indemnité de transport  fr prime de transport  en travelling allowance  
779 organització del treball i condicions > retribució ca plus de treball per torns terme pral.n m es plus de trabajo por turnos  es plus de turnicidad  fr prime d'équipe  fr prime de poste  en shift differential  en shift premium  
780 mercat laboral ca població activa terme pral.n f es población activa  fr population active  en gainfully employed population  en gainfully occupied population  en labour force  en working population  
781 mercat laboral ca població activa desocupada terme pral.n f es población activa desempleada  
782 mercat laboral ca població activa ocupada terme pral.n f es población ocupada  fr population active occupée  en employed population  en working population  
783 mercat laboral ca població inactiva terme pral.n f es población inactiva  fr population inactive  en non-gainfully occupied population  
784 mercat laboral ca població ocupada assalariada terme pral.n f es población ocupada asalariada  
785 conceptes generals ca política activa d'ocupació terme pral.n f es política activa de empleo  en active employment policy  
786 conceptes generals ca política d'ocupació terme pral.n f es política de empleo  en employment policy  
787 gestió de recursos humans > ca política de recursos humans terme pral.n f es política de recursos humanos  fr politique de ressources humaines  en human resources policy  
788 conceptes generals ca política passiva d'ocupació terme pral.n f es política pasiva de empleo  en passive employment policy  
789 organització del treball i condicions > retribució ca política salarial terme pral.n f es política salarial  fr politique salariale  en remuneration policy  en salary policy  en wage policy  
790 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca polivalència terme pral.n f es polivalencia  fr polyvalence  en multi-skilling  en polyvalence  
791 gestió de recursos humans > formació de personal ca pràctiques terme pral.n f pl es prácticas  fr stage  en traineeship  en training period  
792 organització del treball i condicions ca precarietat laboral terme pral.n f es precariedad laboral  fr précarité de l'emploi  en job insecurity  
793 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca prejubilació terme pral.n f es prejubilación  fr préretraite  en preretirement  
794 organització del treball i condicions > retribució ca prestació terme pral.n f es prestación  fr allocation  fr prestation  en allowance  en benefit  
795 organització del treball i condicions > retribució ca prestació assistencial terme pral.n f ca prestació no contributiva sin. compl.n f es prestación asistencial  es prestación no contributiva  fr allocation non contributive  fr prestation non contributive  
796 organització del treball i condicions > retribució ca prestació contributiva terme pral.n f es prestación contributiva  fr allocation contributive  fr prestation contributive  
797 organització del treball i condicions > retribució ca prestació d'assistència sanitària terme pral.n f es prestación de asistencia sanitaria  
798 organització del treball i condicions > retribució ca prestació d'atur terme pral.n f es prestación de desempleo  fr prestation de chômage  en unemployment benefit  
799 organització del treball i condicions > retribució ca prestació per cessament d'activitat terme pral.n f es prestación por cese de actividad  
800 organització del treball i condicions > retribució ca prestació per lesions permanents no invalidants terme pral.n f es prestación por lesiones permanentes no invalidantes  
801 organització del treball i condicions > retribució ca prestació per maternitat terme pral.n f es prestación por maternidad  fr allocation de maternité  fr prestation de maternité  en maternity allowance  
802 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca prestació per paternitat terme pral.n f es prestación por paternidad  
803 organització del treball i condicions > retribució ca prestació social terme pral.n f es prestación social  en welfare benefit  
804 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca prevenció de riscos laborals terme pral.n f es prevención de riesgos laborales  fr prévention des risques  en risk prevention  
805 organització del treball i condicions > retribució ca previsió social terme pral.n f es previsión social  
806 organització del treball i condicions > retribució ca previsió social complementària terme pral.n f ca PSC siglan f es previsión social complementaria  es PSC  
807 relacions col·lectives ca principi d'acord terme pral.n m es principio de acuerdo  fr mémoire d'entente  fr protocole d'accord  en memorandum of agreement  en memorandum of settlement  
808 conceptes generals ca principi de modernitat en la successió terme pral.n m es principio de modernidad en la sucesión  
809 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca producció ajustada terme pral.n f es producción ajustada  fr production allégée  fr production au plus juste  en lean manufacturing  en lean production  
810 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca producte industrial terme pral.n m es producto industrial  en industrial product  
811 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca productivitat terme pral.n f es productividad  fr productivité  en productivity  
812 conceptes generals ca professió terme pral.n f es profesión  fr métier  fr profession  en craft  en occupation  en profession  en trade  
813 organització del treball i condicions ca professiograma terme pral.n m es profesiografía  es profesiograma  fr professiogramme  en job description  
814 gestió de recursos humans > formació de personal ca programa de formació professional terme pral.n m es programa de formación profesional  fr programme de formation professionnelle  en training programme  en vocational training programme  
815 organització del treball i condicions > retribució ca propina terme pral.n f es propina  fr pourboire  en gratuity  en tip  
816 organització del treball i condicions > retribució ca prorrateig terme pral.n m es prorrateo  fr proratisation  en proration  
817 organització del treball i condicions > retribució ca prorratejar terme pral.v tr es prorratear  fr distribuer au prorata  en prorate, to  
818 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca pròrroga terme pral.n f es prórroga  fr prorogation  en extension  en prorogation  
819 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca protecció de la maternitat terme pral.n f es protección de la maternidad  fr protection à la maternité  en maternity protection  
820 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca protecció de la salut terme pral.n f es protección de la salud  
821 organització del treball i condicions > retribució ca protecció social terme pral.n f es protección social  fr couverture sociale  fr protection sociale  en social protection  en social welfare  
822 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca prova d'aptitud terme pral.n f es prueba de aptitud  fr test d'aptitude  en aptitude test  
823 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca provisió de llocs de treball terme pral.n f es provisión de puestos de trabajo  
824 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca psicosociologia terme pral.n f ca psicologia social sin. compl.n f es psicología social  es psicosociología  en social psychology  
825 conceptes generals ca publicitat terme pral.n f es publicidad  
826 organització del treball i condicions ca puntualitat terme pral.n f es puntualidad  fr ponctualité  en punctuality  
827 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca qualificació professional terme pral.n f es cualificación profesional  fr qualification professionnelle  en occupational qualification  en vocational qualification  
828 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca qualitat de vida laboral terme pral.n f es calidad de vida en el trabajo  es calidad de vida laboral  fr qualité de vie au travail  en quality of work life  en quality of working life  
829 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca quitança terme pral.n f es finiquito  es recibo de finiquito  es recibo de saldo y finiquito  fr quittance  en settlement of accounts  
830 organització del treball i condicions > retribució ca quota a la seguretat social terme pral.n f es cuota a la seguridad social  
831 organització del treball i condicions > retribució ca quota del treballador terme pral.n f ca quota obrera terme pral.n f es cuota del trabajador  es cuota obrera  
832 organització del treball i condicions > retribució ca quota patronal terme pral.n f es cuota patronal  fr contribution patronale  fr cotisation patronale  en employers' contribution  
833 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca quota sindical terme pral.n f es cuota sindical  fr cotisation syndicale  en trade union dues  en union dues  
834 conceptes generals ca recerca, desenvolupament i innovació terme pral.n f ca R+D+I siglan f es investigación, desarrollo e innovación  es I+D+i  fr recherche, développement et innovation  fr RDI  en R & D and innovation  en research, development and innovation  
835 relacions col·lectives ca racionalització de la negociació terme pral.n f es racionalización de la negociación  
836 organització del treball i condicions ca racionalització del treball terme pral.n f es racionalización del trabajo  fr rationalisation du travail  en industrial engineering  en work rationalization  
837 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca readmissió terme pral.n f es readmisión  fr réintégration  en reinstatement  
838 gestió de recursos humans > formació de personal ca reciclatge terme pral.n m es reciclaje  fr recyclage  en retraining  
839 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca reclutament terme pral.n m es reclutamiento  fr recrutement  en recruitment  
840 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca reclutament extern terme pral.n m es reclutamiento externo  fr recrutement externe  en external recruitment  
841 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca reclutament intern terme pral.n m es reclutamiento interno  fr recrutement interne  en internal recruitment  
842 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca recol·locació terme pral.n f es recolocación  fr replacement  en outplacement  
843 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca reconeixement sistemàtic terme pral.n m ca revisió mèdica terme pral.n f es chequeo  es reconocimiento médico  es revisión médica  fr bilan de santé  fr examen de santé  fr examen médical  en checkup  en medical examination  
844 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca reconversió terme pral.n f es reconversión  fr reclassement  en reclassification  en relocation  
845 mercat laboral ca reconversió terme pral.n f es reconversión  fr reconversion  en reconversion  
846 organització del treball i condicions ca recursos econòmics terme pral.n m pl es recursos económicos  en economic resources  
847 gestió de recursos humans > ca recursos humans terme pral.n m pl es recursos humanos  fr ressources humaines  en human resources  
848 organització del treball i condicions ca redimensionament terme pral.n m ca reducció de la dimensió empresarial sin. compl.n f es redimensionamiento  fr rationalisation des effectifs  fr redimensionnement  en downsizing  
849 organització del treball i condicions > jornada ca reducció de jornada terme pral.n f es reducción de jornada  fr réduction de la durée du travail  en reduction of working hours  
850 organització del treball i condicions ca reducció de plantilla terme pral.n f es reducción de plantilla  fr compression du personnel  fr réduction des effectifs  fr réduction du personnel  en staff reduction  
851 organització del treball i condicions ca reducció natural de plantilla terme pral.n f es reducción natural de plantilla  es reducción normal de plantilla  fr réduction normale du personnel  en natural redundancy  
852 organització del treball i condicions > jornada ca reforç terme pral.n m es refuerzo  
853 gestió de recursos humans > ca règim d'incompatibilitats terme pral.n m es régimen de incompatibilidades  
854 organització del treball i condicions > retribució ca règim de la seguretat social terme pral.n m es régimen de la seguridad social  fr régime de sécurité sociale  en social security scheme  
855 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca règim disciplinari terme pral.n m es régimen disciplinario  fr discipline  fr régime disciplinaire  en disciplinary measures  en discipline  
856 conceptes generals ca règim professional dels treballadors autònoms econòmicament dependents terme pral.n m es régimen profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes  
857 organització del treball i condicions > retribució ca règim retributiu terme pral.n m es régimen retributivo  
858 conceptes generals ca registre de convenis terme pral.n m es registro de convenios  
859 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca reglament tècnic terme pral.n m es reglamento técnico  fr règlement technique  en technical regulation  
860 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca regulació d'ocupació terme pral.n f es regulación de empleo  fr restructuration du personnel  en adjustment of employment levels  
861 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca reincidència terme pral.n f es reincidencia  fr récidive  fr récidivité  en recidivism  
862 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca reincorporació terme pral.n f ca reingrés sin. compl.n m es reincorporación  es reingreso  fr réinstallation  en reinstatement  
863 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca reinserció terme pral.n f es reinserción  fr réinsertion  en rehabilitation  
864 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca reiteració terme pral.n f es reiteración  
865 conceptes generals ca relació d'exclusió terme pral.n f es relación de exclusión  
866 conceptes generals ca relació de complementarietat terme pral.n f es relación de complementariedad  
867 conceptes generals ca relació de subsidiarietat terme pral.n f es relación de subsidiariedad  
868 relacions col·lectives ca relació de treball terme pral.n f es relación de trabajo  fr relation de travail  en employment relationship  en work relation  
869 relacions col·lectives ca relació individual de treball terme pral.n f es relación individual de trabajo  
870 relacions col·lectives ca relacions col·lectives terme pral.n f pl es relaciones colectivas  
871 relacions col·lectives ca relacions laborals terme pral.n f pl es relaciones laborales  fr relations du travail  fr relations professionnelles  en industrial relations  en labour relations  
872 relacions col·lectives ca relacions laborals de caràcter especial terme pral.n f pl es relaciones laborales de carácter especial  en special employment relationships  
873 organització del treball i condicions > retribució ca remuneració terme pral.n f ca retribució terme pral.n f es remuneración  es retribución  fr rémunération  fr rétribution  en remuneration  
874 organització del treball i condicions > retribució ca renda mínima d'inserció terme pral.n f ca RMI siglan f es renta mínima de inserción  es RMI  
875 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca rendiment terme pral.n m es rendimiento  fr rendement  en output  en performance  
876 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca rendiment normal terme pral.n m es rendimiento normal  
877 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca rendiment òptim terme pral.n m es rendimiento óptimo  
878 organització del treball i condicions ca renovació de plantilla terme pral.n f es renovación de plantilla  fr renouvellement de l'effectif  en staff turnover  
879 organització del treball i condicions ca repartiment del treball terme pral.n m es reparto del trabajo  fr partage du travail  en work sharing  
880 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca representació terme pral.n f es representación  fr représentation  en representation  
881 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca representació col·lectiva terme pral.n f es representación colectiva  fr représentation collective  
882 relacions col·lectives ca representació necessària terme pral.n f es representación necesaria  
883 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca representació sindical terme pral.n f es representación sindical  
884 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca representació unitària terme pral.n f es representación unitaria  
885 relacions col·lectives ca representació voluntària terme pral.n f es representación voluntaria  
886 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca representant terme pral.n m, f es representante  fr représentant | représentante  en representative  
887 relacions col·lectives ca representant de l'empresa terme pral.n m, f es representante de la empresa  fr représentant de l'employeur | représentante de l'employeur  fr représentant patronal | représentante patronale  en employers' representative  
888 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca representant del personal terme pral.n m, f es representante del personal  
889 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca representant dels treballadors terme pral.n m, f es representante de los trabajadores  fr représentant des travailleurs | représentante des travailleurs  en employees' representative  en workers' representative  
890 conceptes generals ca representativitat sindical terme pral.n f es representatividad sindical  
891 responsabiltat social corporativa ca reputació corporativa terme pral.n f es reputación corporativa  fr réputation de l'entreprise  en corporate reputation  
892 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca requisit terme pral.n m es requisito  fr exigence d'un emploi  en job requirement  
893 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca rescissió de contracte terme pral.n f ca resolució de contracte sin. compl.n f es rescisión de contrato  es resolución de contrato  fr rescision de contrat  fr résiliation de contrat  en termination of contract  
894 organització del treball i condicions ca reserva del lloc de treball terme pral.n f es reserva del puesto de trabajo  fr réserve du poste de travail  en reservation of post  
895 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca residu terme pral.n m es residuo  fr déchet  fr résidu  en waste  
896 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca residu comercial terme pral.n m es residuo comercial  en trade waste  
897 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca residu especial terme pral.n m es residuo especial  fr déchet commercial  fr déchet spécial  en hazardous waste  
898 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca residu industrial terme pral.n m es residuo industrial  fr déchet industriel  en industrial waste  
899 responsabiltat social corporativa ca responsabilitat social terme pral.n f es responsabilidad social  fr responsabilité sociale  en social responsibility  
900 responsabiltat social corporativa ca responsabilitat social corporativa terme pral.n f ca responsabilitat social empresarial sin. compl.n f ca RSE siglan f es responsabilidad social corporativa  es responsabilidad social empresarial  es RSE  fr responsabilité sociale de l'entreprise  fr RSE  en corporate social responsibility  en CSR  
901 organització del treball i condicions > retribució ca retenció terme pral.n f es retención  fr retenue  en deduction  en withholding  
902 organització del treball i condicions > retribució ca retribució bàsica terme pral.n f es retribución básica  
903 organització del treball i condicions > retribució ca retribució complementària terme pral.n f es retribución complementaria  
904 organització del treball i condicions > retribució ca retribució extrasalarial terme pral.n f es retribución extrasalarial  
905 relacions col·lectives ca retroactivitat terme pral.n f es retroactividad  fr rétroactivité  en retroactive application  
906 conceptes generals ca revisió terme pral.n f es revisión  fr révision  en revision  
907 organització del treball i condicions > retribució ca revisió salarial terme pral.n f es revisión salarial  fr révision des salaires  en pay adjustment  en salary review  en wage review  
908 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca risc ambiental terme pral.n m es riesgo ambiental  fr risque écologique  fr risque pour l'environnement  en environmental risk  
909 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca risc industrial terme pral.n m es riesgo industrial  fr risque industriel  en industrial risk  
910 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca risc industrial acceptable terme pral.n m ca risc tolerable sin. compl.n m es riesgo industrial aceptable  es riesgo tolerable  
911 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca risc laboral terme pral.n m es riesgo laboral  fr risque professionnel  en occupational risk  
912 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca risc laboral greu terme pral.n m es riesgo laboral grave  
913 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca risc laboral greu i imminent terme pral.n m ca risc molt greu sin. compl.n m es riesgo laboral grave e inminente  es riesgo muy grave  
914 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca risc laboral lleu terme pral.n m es riesgo laboral leve  
915 organització del treball i condicions ca roba de feina terme pral.n f es ropa de trabajo  fr vêtement de travail  en industrial clothing  en working clothes  
916 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca rotació de llocs de treball terme pral.n f ca rotació de tasques terme pral.n f ca rotació laboral terme pral.n f es rotación de puestos de trabajo  es rotación de tareas  es rotación de trabajos  es rotación laboral  fr rotation des postes  en job rotation  
917 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca rotació de personal terme pral.n f es rotación de personal  fr rotation du personnel  fr roulement du personnel  en labour turnover  en staff turnover  
918 relacions col·lectives > conflictes laborals ca sabotatge terme pral.n m es sabotaje  fr sabotage  en sabotage  
919 organització del treball i condicions > retribució ca salari terme pral.n m ca sou sin. compl.n m es salario  es sueldo  fr salaire  en pay  en salary  en wage  
920 organització del treball i condicions > retribució ca salari a preu fet terme pral.n m es salario a destajo  es salario por unidad de obra  fr salaire à la pièce  fr salaire aux pièces  en piece rate  en piecework wage  
921 organització del treball i condicions > retribució ca salari base terme pral.n m es salario base  fr salaire de base  fr salaire normal  en basic pay  en basic salary  en basic wage  
922 organització del treball i condicions > retribució ca salari brut terme pral.n m es salario bruto  fr salaire brut  en gross earnings  en gross salary  en gross wage  
923 organització del treball i condicions > retribució ca salari de tramitació terme pral.n m es salario de tramitación  
924 organització del treball i condicions > retribució ca salari en espècie terme pral.n m es salario en especie  fr salaire en nature  en wage in kind  
925 organització del treball i condicions > retribució ca salari net terme pral.n m ca salari líquid sin. compl.n m es salario en mano  es salario líquido  es salario neto  fr salaire net  en net pay  en net salary  en net wage  en take-home pay [US]  
926 organització del treball i condicions > retribució ca salari mínim interprofessional terme pral.n m ca SMI siglan m es salario mínimo interprofesional  es SMI  fr salaire minimum interprofessionnel de croissance  fr salaire minimum interprofessionnel garanti  fr SMIC  fr SMIG  en guaranteed minimum wage  en index-linked guaranteed minimum wage  en minimum guaranteed interprofessional wages  en national minimum wage  
927 organització del treball i condicions > retribució ca salari per temps terme pral.n m es salario hora  es salario por unidad de tiempo  fr salaire à l'heure  fr salaire au temps  fr salaire horaire  en hourly pay  en hourly wage  en time wage  
928 organització del treball i condicions > retribució ca salarial terme pral.adj es salarial  fr salarial -ale  
929 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca salubritat terme pral.n f es salubridad  fr salubrité  en sanitary conditions  
930 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca salut en el treball terme pral.n f ca salut laboral terme pral.n f es salud en el trabajo  es salud laboral  fr santé au travail  en occupational health  
931 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca sanció terme pral.n f es sanción  fr mesure disciplinaire  fr sanction  fr sanction disciplinaire  en disciplinary penalty  en disciplinary sanction  en sanction  
932 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca secció sindical terme pral.n f es sección sindical  fr section syndicale  en workplace branch  
933 organització del treball i condicions ca secret professional terme pral.n m es secreto profesional  es sigilo profesional  fr secret professionnel  en professional secrecy  
934 organització del treball i condicions ca segona feina terme pral.n f es segundo empleo  fr emploi secondaire  fr travail secondaire  en second job  
935 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca segregació terme pral.n f es segregación  fr ségrégation  en segregation  
936 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca segregació horitzontal terme pral.n f es segregación horizontal  fr ségrégation horizontale  fr ségrégation sectorielle  en horizontal segregation  
937 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca segregació vertical terme pral.n f es segregación vertical  fr ségrégation hiérarchique  fr ségrégation verticale  en vertical segregation  
938 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca seguretat en el treball terme pral.n f ca seguretat laboral sin. compl.n f es seguridad en el trabajo  es seguridad laboral  fr sécurité du travail  en occupational safety  en safety at work  
939 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca seguretat industrial terme pral.n f es seguridad industrial  
940 organització del treball i condicions > retribució ca seguretat social terme pral.n f es seguridad social  fr sécurité sociale  en social security  
941 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca selecció de personal terme pral.n f es selección de personal  fr sélection de personnel  en personnel selection  
942 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca senyalització de seguretat i salut terme pral.n f es señalización de seguridad y salud  fr signalisation de santé et de sécurité  
943 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca separació del servei terme pral.n f es separación del servicio  fr révocation  en removal from post  
944 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca servei d'inspecció terme pral.n m es servicio de inspección  
945 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca servei de prevenció terme pral.n m es servicio de prevención  
946 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca servei de prevenció aliè terme pral.n m ca SPA siglan m es servicio de prevención ajeno  es SPA  
947 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca servei de prevenció propi terme pral.n m ca SPP siglan m es servicio de prevención propio  es SPP  
948 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > inserció de persones amb necessitats especials ca servei social terme pral.n m es servicio social  en social service  
949 relacions col·lectives > conflictes laborals ca serveis mínims terme pral.n m pl es servicios mínimos  fr service minimum  en minimum services  
950 organització del treball i condicions > retribució ca setmanada terme pral.n f es semana  fr salaire hebdomadaire  en week's wage  en weekly wage  
951 conceptes generals ca signatura d'un conveni terme pral.n f es firma de un convenio  fr signature d'une convention  
952 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca síndrome d'esgotament professional terme pral.n f ca síndrome del cremat sin. compl.n f es síndrome de desgaste profesional  es síndrome de estar quemado  fr syndrome d'épuisement professionnel  en burnout syndrome  
953 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca sistema d'assegurament de la qualitat terme pral.n m es sistema de aseguramiento de la calidad  fr système d'assurance qualité  en quality assurance system  
954 responsabiltat social corporativa ca sistema de gestió de responsabilitat social empresarial terme pral.n m es sistema de gestión de responsabilidad social empresarial  
955 gestió de recursos humans > ca sistema de qualificacions i formació professional terme pral.n m es sistema de cualificaciones y formación profesional  
956 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca sistema de temps predeterminats terme pral.n m es método de los tiempos predeterminados  es sistema de tiempos predeterminados  fr méthode des temps prédéterminés  fr système des temps-standards  en predetermined motion time system  en PMTS  
957 agents ca soci no treballador de societat | sòcia no treballadora de societat terme pral.n m, f es socio no trabajador de sociedad | socia no trabajadora de sociedad  
958 agents ca soci treballador de societat | sòcia treballadora de societat terme pral.n m, f es socio trabajador de sociedad | socia trabajadora de sociedad  
959 agents ca societat terme pral.n f es sociedad  fr société  en company  
960 mercat laboral ca sosteniment de l'ocupació terme pral.n m es sostenimiento del empleo  
961 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca sostre de vidre terme pral.n m es techo de cristal  fr plafond de verre  fr plafonnement voilé  en glass ceiling  
962 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca subcontractació terme pral.n f es subcontratación  fr sous-traitance  en subcontracting  
963 mercat laboral ca subocupació terme pral.n f es subempleo  fr sous-emploi  en underemployment  
964 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca subocupació terme pral.n f es subempleo  fr sous-emploi  en underemployment  
965 organització del treball i condicions ca subrogació terme pral.n f es subrogación  fr subrogation  en subrogation  
966 organització del treball i condicions ca subrogació empresarial terme pral.n f ca successió d'empresa terme pral.n f es subrogación empresarial  es sucesión de empresa  en transfer of a business  
967 organització del treball i condicions > retribució ca subsidi terme pral.n m es subsidio  fr allocation  fr prestation  en allowance  en benefit  en compensation  
968 organització del treball i condicions > retribució ca subsidi d'atur terme pral.n m es subsidio de desempleo  es subsidio de paro  fr allocation de chômage  en unemployment benefit  
969 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca substància comburent terme pral.n f es sustancia comburente  fr substance comburante  en comburant  en comburent  en comburent substance  en oxidizing substance  
970 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca substància corrosiva terme pral.n f es sustancia corrosiva  fr substance corrosive  en corrosive substance  
971 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca substància explosiva terme pral.n f es sustancia explosiva  fr agent de sautage  fr substance explosive  en blasting agent  en explosive substance  
972 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca substància extremadament inflamable terme pral.n f es sustancia extremadamente inflamable  fr substance extrêmement inflammable  en extremely flammable substance  
973 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca substància inflamable terme pral.n f ca substància fàcilment inflamable sin. compl.n f es sustancia fácilmente inflamable  es sustancia inflamable  fr substance facilement inflammable  fr substance inflammable  en flammable substance  en highly flammable substance  
976 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca substància radioactiva terme pral.n f es sustancia radiactiva  fr substance radioactive  en radioactive substance  
977 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca substitució terme pral.n f es sustitución  fr remplacement  en substitution  
978 gestió de recursos humans > suspensió de la relació laboral ca suspensió de contracte terme pral.n f es suspensión de contrato  fr suspension du contrat  en suspension of contract  en temporary layoff  
979 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca suspensió de funcions terme pral.n f es suspensión de funciones  fr suspension  
980 mercat laboral ca suspensió de pagaments terme pral.n f es suspensión de pagos  fr cessation de paiements  en suspension of payments  
981 organització del treball i condicions > règim disciplinari ca suspensió de sou i feina terme pral.n f es suspensión de empleo y sueldo  fr suspension de fonctions et de traitements  en suspension of work and wages  en suspension without pay  
982 relacions col·lectives > conflictes laborals ca tancament terme pral.n m es cierre  fr fermeture  en closure  
983 organització del treball i condicions ca torn terme pral.n m ca tanda sin. compl.n f es turno  fr équipe  fr poste  fr quart  en shift  
984 organització del treball i condicions ca torn terme pral.n m ca tanda sin. compl.n f es turno  fr quart  en shift  
985 organització del treball i condicions > retribució ca tant alçat terme pral.n m es tanto alzado  fr forfait  en fixed rate  en lump sum  
986 organització del treball i condicions ca tasca terme pral.n f es tarea  fr tâche  en job content  en task  
987 organització del treball i condicions > retribució ca taula salarial terme pral.n f es tabla salarial  fr grille de rémunération  en salary schedule  en wage schedule  
988 relacions col·lectives ca tauler d'anuncis terme pral.n m ca tauler d'avisos sin. compl.n m es tablón de anuncios  fr panneau d'affichage  fr tableau d'affichage  en bulletin board  en notice board  en tack board  
989 mercat laboral ca taxa d'ocupació terme pral.n f es tasa de empleo  fr taux d'emploi  en occupation rate  
990 mercat laboral ca taxa de salarització terme pral.n f es tasa de salarización  
991 mercat laboral ca taxa de temporalitat terme pral.n f es tasa de temporalidad  
992 agents ca tècnic | tècnica terme pral.n m, f es técnico | técnica  
993 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca tècnic en higiene | tècnica en higiene terme pral.n m, f es técnico en higiene | técnica en higiene  
994 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca teletreball terme pral.n m ca treball a distància terme pral.n m es teletrabajo  es trabajo a distancia  fr télétravail  fr travail à distance  en remote working  en telecommuting  en teleworking  
995 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca temporització terme pral.n f ca temporalització sin. compl.n f es temporalización  es temporización  fr temporisation  en scheduling  en timing  
996 mercat laboral ca treballador temporer | treballadora temporera terme pral.n m, f ca temporer | temporera sin. compl.n m, f ca treballador de temporada | treballadora de temporada sin. compl.n m, f ca treballador estacional | treballadora estacional sin. compl.n m, f es temporero | temporera  es trabajador de temporada | trabajadora de temporada  es trabajador estacional | trabajadora estacional  es trabajador temporero | trabajadora temporera  fr temporaire  en seasonal worker  en temporary employee  en temporary worker  
997 organització del treball i condicions > jornada ca temps de presència terme pral.n m es tiempo de disposición  es tiempo de espera  es tiempo de presencia  fr temps de présence  en attendance time  
998 organització del treball i condicions > mètodes i temps ca temps de treball terme pral.n m es tiempo de trabajo  fr temps de travail  en work time  en working time  
999 gestió de recursos humans > extinció de la relació laboral ca termini de preavís terme pral.n m es plazo de preaviso  fr délai de préavis  en notice period  
1000 organització del treball i condicions > retribució ca tipus de cotització terme pral.n m es tipo de cotización  
1001 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca tiquet escola bressol terme pral.n m ca tiquet guarderia terme pral.n m es tique guardería  
1002 gestió de recursos humans > avaluació de personal ca títol acadèmic terme pral.n m es título académico  fr diplôme  en degree  en diploma  
1003 agents ca titular d'un establiment industrial terme pral.n m, f ca titular d'una instal·lació industrial sin. compl.n m, f es titular de un establecimiento industrial  es titular de una instalación industrial  
1004 gestió de recursos humans > selecció de personal i contractació ca titulat -ada terme pral.adj es titulado -da  
1005 organització del treball i condicions ca torn continu terme pral.n m es turno continuo  fr travail continu  fr travail en continu  en continuous operation  en continuous work  
1006 organització del treball i condicions ca torn de vacances terme pral.n m es turno de vacaciones  fr étalement des vacances  en staggered holiday arrangements  
1007 organització del treball i condicions ca torn discontinu terme pral.n m es turno discontinuo  
1008 agents ca treballador autònom econòmicament dependent | treballadora autònoma econòmicament dependent terme pral.n m, f ca treballador autònom dependent | treballadora autònoma dependent sin. compl.n m, f ca TRADE siglan m, f es trabajador autónomo económicamente dependiente | trabajadora autónoma económicamente dependiente  es trabajador autónomo dependiente | trabajadora autónoma dependiente  es TRADE  
1009 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca transversalització de gènere terme pral.n f es incorporación de la perspectiva de género  es integración de cuestiones relativas a la mujer  es integración de las cuestiones de género  es transversalización de género  fr intégration de la dimension de genre  fr intégration des questions relatives aux femmes  fr paritarisme  en gender mainstreaming  
1010 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca trasllat terme pral.n m es traslado  fr mutation  en transfer  
1011 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca trasllat forçós terme pral.n m es traslado forzoso  fr déplacement  en transfer  
1012 organització del treball i condicions ca treball terme pral.n m es trabajo  fr travail  en work  
1013 mercat laboral ca treball terme pral.n m es trabajo  fr travail  en labor  en labour  en work  
1014 organització del treball i condicions > jornada ca treball a temps complet terme pral.n m es trabajo a tiempo completo  fr travail à plein temps  fr travail à temps complet  en full-time work  
1015 organització del treball i condicions > jornada ca treball a temps parcial terme pral.n m es trabajo a tiempo parcial  fr travail à temps partiel  en part-time employment  en part-time work  
1016 organització del treball i condicions ca treball amistós terme pral.n m es trabajo amistoso  
1017 organització del treball i condicions ca treball de benevolència terme pral.n m es trabajo benévolo  es trabajo de benevolencia  fr travail bénévole  fr travail de bénévole  en volunteer work  
1018 organització del treball i condicions ca treball de bon veïnatge terme pral.n m es trabajo de buena vecindad  en work for good neighbourliness  
1019 organització del treball i condicions ca treball estacional terme pral.n m ca treball de temporada sin. compl.n m es trabajo de temporada  es trabajo estacional  fr travail saisonnier  en seasonal work  
1020 organització del treball i condicions > conciliació de la vida personal, familiar i laboral ca treball domèstic terme pral.n m ca treball familiar terme pral.n m ca treball reproductiu sin. compl.n m es trabajo doméstico  es trabajo familiar  es trabajo reproductivo  fr travail familial  en family labour  en work within the family  
1021 organització del treball i condicions ca treball efectiu terme pral.n m es trabajo efectivo  fr travail effectif  en work actually performed  
1022 organització del treball i condicions ca treball en cadena terme pral.n m es trabajo en cadena  fr travail à la chaîne  en assembly line work  
1023 organització del treball i condicions ca treball en tres torns terme pral.n m es turno semicontinuo  fr travail semi-continu  fr trois-huit  en semi-continuous operation  
1024 organització del treball i condicions ca treball mercantil terme pral.n m es trabajo mercantil  
1025 mercat laboral ca treball no declarat terme pral.n m es trabajo negro  es trabajo sumergido  fr travail au noir  fr travail noir  en illicit work  en undeclared employment  
1026 organització del treball i condicions ca treball nocturn terme pral.n m es trabajo nocturno  fr travail de nuit  en night work  
1027 organització del treball i condicions ca treball per torns terme pral.n m es trabajo a turnos  fr travail en équipes  fr travail par équipes  fr travail par postes  fr travail posté  en shift work  
1028 organització del treball i condicions ca treball precari terme pral.n m es trabajo precario  fr travail précaire  en instable job  en instable work  en marginal job  en precarious employment  
1029 organització del treball i condicions ca treball temporal terme pral.n m es trabajo temporal  fr travail temporaire  en temporary work  
1030 organització del treball i condicions ca treballador | treballadora terme pral.n m, f es trabajador | trabajadora  fr travailleur | travailleuse  en worker  
1031 organització del treball i condicions ca treballador a temps complet | treballadora a temps complet terme pral.n m, f es trabajador a tiempo completo | trabajadora a tiempo completo  fr travailleur à temps plein | travailleuse à temps plein  en full-time worker  
1032 organització del treball i condicions ca treballador a temps parcial | treballadora a temps parcial terme pral.n m, f es trabajador a tiempo parcial | trabajadora a tiempo parcial  fr travailleur à temps partiel | travailleuse à temps partiel  en part-time worker  
1033 mercat laboral ca treballador de coll blanc | treballadora de coll blanc terme pral.n m, f es trabajador de cuello blanco | trabajadora de cuello blanco  fr col blanc  en white-collar  en white-collar worker  
1034 mercat laboral ca treballador de coll blau | treballadora de coll blau terme pral.n m, f es trabajador de cuello azul | trabajadora de cuello azul  fr col bleu  fr ouvrier | ouvrière  fr travailleur manuel | travailleuse manuelle  en blue-collar  en blue-collar worker  en manual worker  en workman [m] | workwoman [f]  
1035 gestió de recursos humans > ca treballador de nova incorporació | treballadora de nova incorporació terme pral.n m, f ca treballador de nou ingrés | treballadora de nou ingrés sin. compl.n m, f es trabajador de nueva incorporación | trabajadora de nueva incorporación  es trabajador de nuevo ingreso | trabajadora de nuevo ingreso  
1036 agents ca treballador intern | treballadora interna terme pral.n m, f ca treballador de plantilla | treballadora de plantilla sin. compl.n m, f es trabajador de plantilla | trabajadora de plantilla  es trabajador interno | trabajadora interna  en insider  
1037 mercat laboral ca treballador del coneixement | treballadora del coneixement terme pral.n m, f es trabajador del conocimiento | trabajadora del conocimiento  fr travailleur du savoir | travailleuse du savoir  en knowledge worker  
1038 agents ca treballador extern | treballadora externa terme pral.n m, f es trabajador externo | trabajadora externa  fr travailleur extérieur | travailleuse extérieure  en outside worker  en outsider  
1039 mercat laboral ca treballador pluriocupat | treballadora pluriocupada terme pral.n m, f es trabajador pluriempleado | trabajadora pluriempleada  
1040 mercat laboral ca treballador qualificat | treballadora qualificada terme pral.n m, f es trabajador calificado | trabajadora calificada  es trabajador cualificado | trabajadora cualificada  fr travailleur qualifié | travailleuse qualifiée  en skilled worker  
1041 mercat laboral ca treballador rellevista | treballadora rellevista terme pral.n m, f es trabajador relevista | trabajadora relevista  
1042 agents ca treballador temporal | treballadora temporal terme pral.n m, f es trabajador temporal | trabajadora temporal  fr travailleur temporaire | travailleuse temporaire  en temporary worker  
1043 conceptes generals ca treballar terme pral.v tr es trabajar  fr travailler  en work, to  
1044 conceptes generals ca treballar terme pral.v intr es trabajar  fr travailler  en work, to  
1045 relacions col·lectives > conflictes laborals ca tribunal d'arbitratge terme pral.n m es tribunal de arbitraje  fr tribunal d'arbitrage  en arbitration board  
1046 organització del treball i condicions > retribució ca trienni terme pral.n m es trienio  fr prime triennale  en triennial bonus  
1047 responsabiltat social corporativa ca triple compte de resultats terme pral.n m es triple cuenta de resultados  fr rapport de développement durable  fr triple résultat  en triple bottom line  
1048 conceptes generals ca ultraactivitat terme pral.n f es ultraactividad  
1049 organització del treball i condicions ca uniforme terme pral.n m es uniforme  fr uniforme  en uniform  
1050 relacions col·lectives > sindicalisme i representació col·lectiva ca unitat de negociació terme pral.n f ca unitat de contractació sin. compl.n f es unidad de contratación  es unidad de negociación  fr groupement négociateur  fr unité de négociation  en bargaining unit  
1051 organització del treball i condicions ca unitat de producció terme pral.n f es unidad de producción  fr unité de production  en unit of output  
1052 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats ca universalitat terme pral.n f es universalidad  
1053 organització del treball i condicions > jornada ca vacances terme pral.n f pl es vacaciones  fr vacances  en holidays  en vacation  en vacations  
1054 organització del treball i condicions > jornada ca vacances partides terme pral.n f pl es vacaciones fraccionadas  es vacaciones partidas  fr fractionnement des congés  fr fractionnement des vacances  en split vacation  
1055 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga terme pral.n f es huelga  fr grève  en strike  
1056 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga a la japonesa terme pral.n f es huelga a la japonesa  
1057 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga abusiva terme pral.n f es huelga abusiva  fr grève abusive  
1058 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga de braços caiguts terme pral.n f es huelga de brazos caídos  fr grève des bras croisés  fr grève sur le tas  en sit-down strike  
1059 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga de serveis estratègics terme pral.n f ca vaga estratègica terme pral.n f es huelga de tapón  es huelga en puntos clave  es huelga en servicios estratégicos  es huelga neurálgica  fr grève bouchon  fr grève thrombose  en selective strike  
1060 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga de solidaritat terme pral.n f es huelga de solidaridad  fr grève de solidarité  en sympathy strike  
1061 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga de zel terme pral.n f es huelga de celo  es huelga de reglamento  fr grève du zèle  en work-to-rule  
1062 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga general terme pral.n f es huelga general  fr grève générale  en general strike  
1063 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga il·legal terme pral.n f es huelga ilegal  fr grève illégale  en illegal strike  en unlawful strike  
1064 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga intermitent terme pral.n f es huelga intermitente  fr grève perlée  en intermittent strike  en slow-down strike  
1065 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga legal terme pral.n f es huelga legal  fr grève légale  en legal strike  
1066 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga novadora terme pral.n f es huelga novatoria  
1067 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga parcial terme pral.n f es huelga parcial  fr grève partielle  
1068 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga política terme pral.n f es huelga política  fr grève politique  en political strike  
1069 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaga rotatòria terme pral.n f es huelga rotatoria  fr grève tournante  en rotating strike  
1070 relacions col·lectives > conflictes laborals ca vaguista terme pral.n m, f es huelguista  fr gréviste  en striker  
1071 organització del treball i condicions ca vehicle d'empresa terme pral.n m es vehículo de empresa  fr voiture de fonction  en company car  
1072 organització del treball i condicions > retribució ca ventall salarial terme pral.n m es abanico salarial  fr éventail des salaires  fr plage de salaire  en salary range  en salary spread  en wage range  en wage spread  
1073 gestió de recursos humans > mobilitat de personal ca viatger pendular | viatgera pendular terme pral.n m, f fr navetteur | navetteuse  en commuter  
1074 conceptes generals ca vigència terme pral.n f es duración  es vigencia  fr durée  en agreement duration  en life of the agreement  en term of agreement  
1075 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca vigilància de la salut terme pral.n f es vigilancia de la salud  es vigilancia del estado de la salud  fr contrôle de la santé  en health screening and monitoring  
1076 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca vigilància del mercat terme pral.n f es vigilancia del mercado  fr surveillance du marché  en market surveillance  
1077 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca violència en l'àmbit de la parella terme pral.n f ca violència conjugal sin. compl.n f es violencia conyugal  es violencia en el ámbito de la pareja  
1078 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca violència de gènere terme pral.n f ca violència contra les dones sin. compl.n f ca violència masclista sin. compl.n f es violencia de género  es violencia machista  fr violence liée au genre  fr violence sexiste  en gender-based violence  
1079 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca violència domèstica terme pral.n f ca violència en l'àmbit familiar sin. compl.n f ca violència familiar sin. compl.n f es violencia doméstica  fr violence au foyer  fr violence familiale  fr violence intrafamiliale  en domestic violence  en family violence  
1080 organització del treball i condicions > igualtat d'oportunitats > dones i homes ca violència en l'àmbit laboral terme pral.n f es violencia en el ámbito laboral  
1081 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca voluntari | voluntària terme pral.n m, f es voluntario | voluntaria  fr bénévole  en voluntary worker  en volunteer  
1082 organització del treball i condicions ca voluntariat terme pral.n m es voluntariado  
1083 organització del treball i condicions > contractació mercantil ca voluntariat terme pral.n m es voluntariado  fr bénévolat  en voluntary work  
1084 organització del treball i condicions > seguretat i salut laboral ca zona de perill terme pral.n f ca zona perillosa sin. compl.n f es zona de peligro  es zona peligrosa  fr zone de danger  en danger area